A Keresztút az Öröm útjára vezet Elmélkedések az Öröm útján Jézus föltámad a halálból A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Keresztút az Öröm útjára vezet Elmélkedések az Öröm útján Jézus föltámad a halálból A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket"

Átírás

1 1

2 2 A Keresztút az Öröm útjára vezet Nagyböjt idején gyakran járjuk végig Jézus keresztútját: 14 pontba foglalva elidőzünk szenvedésének egy-egy állomásánál. Pl. szemünk elé idézzük, ahogy Pilátus igazságtalanul és gyáván kimondja fölötte az ítéletet, ahogy Jézus cipeli a nehéz keresztet, többször is elesik vele, majd újra fölkel, hogy tovább vigye azt. Képekre tekintve vagy lelki szemeink elé idézve látjuk Máriát, amint együtt szenved Fiával, Cirenei Simont, ahogyan segít Jézusnak vinni a keresztet, az apró figyelmességgel szolgáló Veronikát, a siránkozó asszonyokat, majd a keresztre feszítés kínjait, Jézus megváltó halálát és sírba helyezését. A történet azonban ezzel nem ér véget. Nagypéntek fájdalmát húsvét öröme követi: Jézus feltámad a halálból, és újjáteremti az életet, a mi életünket, kik a keresztségben új életre születtünk vele. Néhány évtizeddel ezelőtt Louis Evely (belga katolikus pap, író) írt egy könyvet, amelynek Az öröm útja címet adta. A szerző ezzel az elmélkedéssorozattal hagyományt teremtett. Egyre több helyen honosodott meg - így hazánkban is - a Keresztút húsvét utáni párja, amelynek állomásai a föltámadt Krisztus egy-egy találkozását örökítik meg tanítványaival. Elmélkedések az Öröm útján (részletek) Jézus föltámad a halálból Kora hajnalban az asszonyok fogták a gondosan előkészített illatszereket és útra keltek. Pénteken már nem volt idejük arra, hogy a holttestet a kor szokása szerint megkenjék. Szívük tele volt szomorúsággal. Elveszítették a tanítót, a Mestert, aki annyi szeretettel fordult feléjük. Pedig amikor egy hete bevonult Jeruzsálembe, még minden olyan reményteljesnek tűnt. A hatalmas kő, amivel a sírt lezárták, nem volt a helyén. Pedig az úton még tanakodtak is, hogy ki fogja elhengeríteni. A sír üres volt. Hol lehet a test? néztek körül, és akkor két férfit láttak. Ragyogott a ruhájuk, és így szóltak hozzájuk: Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának mondta a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad. A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket Mária Magdolna a hét első napján, még sötétben ment ki ahhoz a sziklabarlanghoz, ahová Jézust temették. Ő vitt hírt a látottakról. Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették. Péter és János együtt indultak, hogy megbizonyosodjanak arról, amit az asszony mondott. Mindketten futottak. Nem volt ebben a futásban versengés, csak belső türelmetlenségük sürgetése. János ért oda elsőnek. Éppen csak benézett a sírba. Látta a gyolcsot, de nem lépett be. Nem sokkal később Péter is odaért. Ő belépett a temetés helyére, és alaposan körülnézett. Most már János is követte. Látta és hitt írja róla a Szentírás. A feltámadt Jézus megjelenik Mária Magdolnának Mária Magdolna a sír előtt áll és sír kétségbeesésében. Valaki elvihette az Urat. De ki? Miért? És hová tette? Egyszer csak a sírboltban két fehér ruhás angyalt lát. Asszony, miért sírsz? kérdezik. Mária olyan természetességgel válaszol, mintha nem is érzékelné, hogy angyalokkal társalog, s már fordul is hátra, nem múló nyugtalansággal. Ekkor meglát valakit, aki megszólítja, és ugyanazt kérdezi: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Magdolna azt hiszi, a kertész az, tőle szeretné hát visszakapni a holttestet, hogy magával vihesse. De a hajnali párába burkolózó alak nem a sírok gondnoka, hanem Jézus, aki nevén szólítja Máriát. Ez az egyetlen kiejtett szó elég ahhoz, hogy az asszony felismerje, ki áll előtte. Térdre borul bizonyosságában: Mester! A feltámadt Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak Két tanítvány, aki nem tartozott a tizenkettő közé, a Jeruzsálemtől tíz kilométerre fekvő Emmausz városába indult. Természetesen az elmúlt napok mindenkit felkavaró eseményeiről beszélgettek. Gondolkodtak, vitatkoztak a történtekről, választ kerestek a miértekre. Ahogy így tanakodtak, egyszer csak maga Jézus csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni őt. Útitársuk azt szerette volna tudni, miről beszélgetnek. A tanítványok szomorúan megálltak. Kleofás ki is mondta, amit gondolt: Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Ezt követően elmesélték neki a názáreti Jézus történetét. Jézus erre az írások magyarázatába fogott, és Mózestől kezdve az összes prófétánál bebizonyította nekik, hogy a Messiásnak ezeket mind el kellett szenvednie, hogy bemehessen dicsőségébe.

3 Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben Emmauszhoz érve Kleofás és társa nem engedték tovább menni a furcsa idegent, pedig Jézus úgy tett, mintha másfelé vinné az útja. Esteledett, a nap is lemenőben volt már. Maguknak is nehezen fogalmazták meg, miért hívták vacsorára is útitársukat. Lángolt a szívük, kezdték érteni az Írásokat. Szerettek volna még többet megtudni, hiszen így még nem is gondolták végig a történteket. Jézus betért a házba, velük maradt és asztalhoz ültek. Kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor hirtelen lehullt a fátyol a szemükről és felismerték őt. De Jézus eltűnt a szemük elől. A feltámadt Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak A tanítványok az Emmauszból érkező társaik beszámolóját hallgatták, majd maguk is elmesélték élményeiket. Az Úr valóban feltámadt! Hirtelen megjelent közöttük Jézus, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek! A tanítványok szívében ott élt a vád a zsidó vezetők iránt, akik a megszálló rómaiak kezére adták Mesterüket. Jézus kivégzése után attól retteghettek, hogy ők is hasonló sorsra jutnak. Valóban szükségük volt hát arra a békességre, amit Jézus adhatott nekik. Csak a teljes valójukat betöltő békesség vehette át a félelem helyét. Mégis megzavarodtak, és ijedtükben azt hitték, szellemet látnak. De Jézus, mint oly sokszor, most is tudta, mi van a szívükben, mit gondolnak magukban. Ezért újra biztosította őket: Én vagyok. Megmutatta nekik kezét és lábát, majd megkérte őket, tapogassák meg, és ha szemüknek nem is, de a kezüknek, tapintásuknak higgyenek. A feltámadt Jézus megjelenik Tamásnak Tamás nincs a többi apostollal, mikor Jézus megjelenik nekik. Amikor a többiek lelkesen mesélik, hogy látták a feltámadt Urat, beszéltek vele, megérintették őt, Tamás kételkedik: Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem. Nyolc nap múlva a tanítványok újra együtt vannak. Most Tamás is ott van közöttük. Az ajtó zárva, Jézus mégis megjelenik nekik. Belép, megáll középen, és a már szokásos szóval köszönti őket: Békesség nektek. Majd egyenesen Tamáshoz fordul, hiszen az Úr előtt a szív rejtett gondolata is nyilvánvaló. Megkéri őt, nyújtsa oda az ujját és nézze meg átszegezett kezét. Tapintsa meg dárdával átszúrt oldalát. Szerezzen bizonyosságot kétségei eloszlatására. Hogy Tamás megtette-e, amit Mestere kért tőle, nem tudjuk. Egy biztos, hogy így kiáltott fel: Én Uram, én Istenem. Jézus szelíd szava azonban már nem csak Tamáshoz, hozzánk is szól: Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. A feltámadt Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál Együtt volt hét tanítvány, köztük Simon, Péter és János. Beszélgettek, gondolkodtak. Merre, hogyan tovább? Jézus nincs már mindennap velük, nem ad útmutatást, célt. Amíg közöttük élt, minden sokkal egyszerűbb volt. Elkísérték útjain, hallgatták tanítását, szinte mindig vele voltak. Hirtelen olyan céltalanná vált minden. A döntő szót Péter mondta ki. Megyek halászni. A többiek csatlakoztak hozzá. Hosszú idő után újra bárkába szálltak, de aznap éjjel nem fogtak semmit. A virradat még a vízen találta őket. A parton egy alak állt, ennivalót kért tőlük, majd azt tanácsolta, vessék ki a hálót a hajó jobb oldalán, ott majd találnak halat. A tömérdek hal választ adott ki nem mondott kérdésükre. János, a szeretett tanítvány ismerte fel elsőnek: Az Úr az! Péter azonnal a vízbe ugrott és úszni kezdett a part felé, a többiek követték a bárkával és a teli hálóval. Amikor a partra értek, izzó parazsat láttak, rajta halat, mellette kenyeret. Jézus megkérte őket, hozzanak abból a halból is, amit most fogtak. A feltámadt Jézus felmegy a mennybe Húsvét után negyven napig Jézus sokféleképpen bebizonyította, hogy él. Megjelent a tanítványoknak, beszélt nekik Isten országáról, együtt evett velük. Megparancsolta, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, várjanak az Atya ígéretére, hiszen néhány nap múlva a Szentlélekkel fognak megkeresztelkedni. Mikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek majd rólam egészen a föld végső határáig. Amikor ezeket mondta, felemelkedett és felhő takarta el őt a többiek szeme elől. Egyszerre két fehér ruhás alak termett mellettük és így szóltak: Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe tért. A föltámadt Krisztus elküldi a Szentlelket Amikor elérkezett a húsvéttól számított ötvenedik nap, mindnyájan együtt voltak abban az emeleti teremben, ahol a hagyomány szerint az utolsó vacsorát fogyasztották. Hirtelen zúgás támadt, heves szélvészhez hasonló, mely betöltötte az egész házat. Majd tüzes lángnyelvek jelentek meg és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel és különböző nyelveken kezdtek beszélni. Ebben az időben rengetegen tartózkodtak Jeruzsálemben. Istenfélő férfiak mindenféle nemzetből, hiszen ekkor ünnepelték az aratási ünnepet, mely idővel a Sínai hegyen történt törvényhozás emlékévé vált. Amikor a zúgás támadt, megzavarodott tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. A tanítványok mindannyian galileaiak voltak, a különböző anyanyelvű emberek mégis valamennyien értették az apostolokat, akik Isten nagy tetteit hirdették nekik. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert feltámadásod által megváltottad a világot! 3

4 A.B.F.R.A 4 A HÚSVÉT ÜNNEPLÉSE Megváltásunk szent titkát, a kereszténység legnagyobb ünnepét, húsvétot idén is szandaszőlősi, rákóc- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem, s ezen a vidéken zifalvai és rákócziújfalui hívek közösen ünnepeljük van egy kis falu, Szatmárcseke. meg A nagycsütörtökön, nagypénteken és húsvét település híres a műemlék éjszakáján minősítésű temetőjéről, melyet Az a ünnepek köz- rendje a következő lesz: (nagyszombaton este). nyelvben csak csónakos temetőként emlegetnek. Nagycsütörtök (ápr.17): Este 6 órakor az utolsó vacsora csó- emlékezetére bemutatott szentmisét a RÁKÓC- Szinte kivétel nélkül minden nak alakú fejfán, melyek ZIÚJFALUI kissé templomban Milyen jó a boldog ünnepeljük. feltámadás reményével élni, s mennyivel könnyebb előre dőlnek, a következő rövidítés áll: A.B.F.R.A. Nagypéntek A csónakos (ápr.18.): temető Jézus kereszthalálának előrehajló fejfái nap-a népi hagyomány szerint figyel- a boldog feltámadás reményével búcsúzni hozzátartozóinktól! Húsvét ünnepének titkát, csodáját, örömét vésették, s vésetik ünnepeljük a ember meg meghajol! az este 6 órakor kezdődő liturja. Ezt a meztetnek napot a SZANDASZŐLŐSI bennünket: a Mindenható templomban Isten előtt egyszer majd minden mai napig a családok ezzel giában. a rövidítéssel a szeretteik fejfáira. maga Jézus Krisztus ígérte: Én vagyok a feltámadás és az élet, s aki hisz Éljünk úgy, hogy ne kelljen félnünk az Istennel való találkozástól, hiszen Jelentése: A Boldog Feltámadás Nagyszombat énbennem, (ápr.19.): ha Reggel meghal 9 is órától él! egész nap Reménye Alatt nyitva lesz (Jn. a 11,25) templom, hogy bárki betérhessen a Jézus sziklasírját jelképező szentsírhoz A Rákóczifalvai csendes imádkozásra, feltámadást váró virrasztásra. kipásztoraként, magam, s gyülekezetünk min- Református Egyházközség lel- A HÚSVÉT ÜNNEPLÉSE Húsvét, Krisztus feltámadásának den ünneplése tagja nevében, szombaton a este kereszténység a sötétség beállta leg- után, ünnepet, este 8 A órakor Boldog Feltámadás Reménye Alatt! kívánunk áldott húsvéti Megváltásunk szent titkát, nagyobb ünnepét, húsvétot kezdődik idén a RÁKÓCZIFALVAI is szandaszőlősi, templomban. A liturgia Kupai-Szabó Kornél rákóczifalvai és rákócziújfalui és a szentmise hívek közösen végén ünnepeljük meg nagycsütörtökön, madási nagypénteken körmenetet és tartunk. húsvét (kb.22 órakor) gyertyás feltá- református lelkipásztor éjszakáján (nagyszombaton este). Az ünnepek rendje a következő Húsvétvasárnap lesz: (ápr.20.): A megszokott rend szerint Nagycsütörtök (ápr.17): Este délelőtt 6 órakor 9 órakor az utolsó lesz vacsora Rákóczifalván ünnepi szentmise. szentmisét a RÁKÓCZIÚJFALUI Ünnepi alkalmaink emlékezetére bemutatott templomban ünnepeljük. Húsvéthétfőn is vasárnapi rend szerint, vagyis Nagypéntek (ápr.18.): Jézus délelőtt kereszthalálának 9 órakor lesz napja. szentmise. Ezt a a húsvéti ünnepkörben napot a SZANDASZŐLŐSI templomban ünnepeljük meg az este 6 órakor kezdődő liturgiában. Nagyszombat (ápr.19.): Reggel 9 órától egész nap nyitva Április 18. nagypéntek, délután óra lesz a templom, hogy bárki betérhessen a Jézus sziklasírját jelképező szentsírhoz csendes imádkozásra, feltáma- gyülekezeti teremben Krisztus kereszthalálára való emlékezés a dást váró virrasztásra. Húsvét, Krisztus feltámadásának ünneplése szombaton Április 20. húsvét I. napja, délelőtt óra este a sötétség beállta után, este 8 órakor kezdődik a Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentisztelet a templomban RÁKÓCZIFALVAI templomban. A liturgia és a szentmise végén (kb.22 órakor) gyertyás feltámadási körmenetet tartunk. Húsvétvasárnap (ápr.20.): A megszokott rend szerint Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és délelőtt 9 órakor lesz Rákóczifalván ünnepi szentmise. várunk! Húsvéthétfőn is vasárnapi rend szerint, vagyis délelőtt 9 órakor lesz szentmise. Áldott készülődést kívánok az ünnepekre!

5 Azt beszélik a faluban... hogy Rákóczifalva elveszítette városi rangját. pbm. - Az az érzésem, hogy alaptalan pletyka kapott szárnyra a városban, ami eljutott a város vezetéséhez is. A településen az a hír járja, hogy Rákóczifalva elveszítette július 1-jén kapott városi rangját. Tudomásom szerint ez nem ilyen egyszerű dolog, ezért érdeklődtem Krizsán József polgármester úrnál, hogy próbáljunk tiszta vizet önteni a pohárba. K.J. - Szeretném megragadni az alkalmat, hogy helyreigazítsam ezt a téves információt. Rákóczifalva nem veszítette el és nem is veszíti el városi rangját! Nincs szó olyan eljárásról, melynek végeredménye a városi rangtól való megfosztása lenne településünknek. pbm. - Néhány szóban vázolnád, melyek azok az intézkedések, amelyek ezen állításodat alátámasztják? K.J. - Rákóczifalva nehéz éveiből (az előző ciklusból) fennmaradt több százmilliós tartozásból év második felétől, szépen lassan kilábalt. A város pénzügyi helyzete stabilizálódott, az önkormányzat megfon- tolt, szigorú gazdasági intézkedéseinek és a 100%-os adósságátvállalásnak köszönhetően. Így lassan el lehet kezdeni az új fejlesztéseket. Folyamatos a pályázatok figyelése, a pályázatok beadása, újabb és újabb lehetőségek feltárása a város fejlődése érdekében. Ezek a folyamatok nem gyorsak, nem egyik napról a másikra történnek, de léteznek és elindultak. Ezeket a lépéseket nyomon követheti a lakosság is a honlapon, vagy a Rákóczi Lapban, hisz mindig közzétesszük a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit, ahol többnyire ezekről az eseményekről esik szó. Arra kérném a tisztelt lakosságot, a kedves olvasót, bízzon a városban, az önkormányzatban, a város vezetésében, és ne higgyen első hallásra a pletykáknak. Gondolja át, lehet-e reális alapjuk a képtelen, olykor rosszindulatú, a másokat lejárató információknak. Rákóczifalva rászolgált erre a kitüntető címre, így városi rangja továbbra is megmarad! pbm Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestületének a február 27-ei soron kívüli nyílt ülésén az alábbi napirendek szerepeltek Elfogadták a évi költségevetési rendeletet Már az előző képviselő-testületi ülésen is tárgyalták a képviselők Rákóczifalva Város Önkormányzatának évi költségvetési rendeletét, de végleges elfogadására csak ezen az ülésen került sor. A február 4-ei előterjesztés főbb vonalai megmaradtak (intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése, közterületek rendezettségének megőrzése, az infrastruktúra karbantartása), de néhány új elemmel kiegészült a rendelet, mint például az óvoda fűtéskorszerűsítése, az óvoda és a hivatal épületén napelemes rendszer kiépítése, valamint pályázat műfüves sportpálya építésére. Ezekkel a bővítéssekkel a forráshiány minimálisan növekedett ezer forintra, melynek forrása az önkormányzatok működőképességét megóvó központi támogatásból lesz finanszírozva. Az önkormányzat folyószámla hitelkerete ebben az évben 35 millió Ft lesz. A tavalyi évhez képest kevesebb folyószámla hitelkeretet igényelt az önkormányzat, mert előző évben (amikor 52 millió Ft volt) nem volt szükség annak igénybevételére. A testület véleménye szerint a gazdálkodás irányvonala jó, a pénzügyi egyensúly fegyelmezett és következetes gazdálkodással megtartható. Megválasztották az idei országgyűlési képviselő választások SZSZB tagjait Magyarország köztársasági elnöke az országgyűlési képviselők évi választását április 6. (vasárnap) napjára tűzte ki. Ebből kifolyólag vá- lasztó bizottságot és szavazatszámláló bizottságot kellett választani. A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, február 27-én választotta meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tett indítványt. Az elmúlt választásokkor megválasztásra került szavazatszámláló bizottsági tagok nagy része a továbbiakban is vállalta a bizottsági munkában való részvételt, néhány tag személyében azonban változás történt. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi személyeket választotta meg: 1.sz. szavazókör, Nádas kocsma: Nyolczas Istvánné, Mészáros Józsefné, Tóth Istvánné 2.sz. szavazókör, volt tejcsarnok: Hernekné Nyeső Katalin, Rékási Ernőné, Baginé Rákosi Éva 3.sz. szavazókör, általános iskola: Pomázi Károlyné, Bujdosó Olga, Sipos Lászlóné 4.sz. szavazókör, általános iskola: Gyalai Anna Klára, Barhács Mihályné, Komáromi Kitti 5. sz. szavazókör, Városi Könyvtár: Hellenpach Rozália, Forgó Józsefné, Magyar Jánosné Településszinten póttagok: Császiné Csáti Réka, Barhács Péterné, Bozsó Jánosné, Lovas Imréné, Marton Jánosné, Menkóné Tóth Anita, Mondi Béláné A választott elnökök, tagok, póttagok megbízatása az országgyűlési képviselők soron következő választására létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 5 ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Önkormányzati hírek-képviselő testület

6 ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Nagyobb lehetőségünk lehet pályázatokon részt venni Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletet módosította a képviselőtestület a jogértelmezésből adódó félreértések elkerülése érdekében. A módosítások célja, hogy a rendelet az élethez legyen igazítva és rugalmasabbá tegye a gyakorlatot. Ezt elősegítő változtatás pl.: pályázaton való részvételről dönthet a polgármester is, ha önerő nem szükséges a kivitelezéshez, és nem kéri a pályázat az előzetes képviselő-testületi hozzájárulást. A polgármester az üzleti vagyont nettó ,- Ft nyilvántartási értékig eladhatja jogszabály, vagy a képviselő-testület eltérő rendelkezése hiányában, de köteles a képviselő-testületet utólag tájékoztatni. Nyilvántartást kell vezetni az urnák temetőn kívüli elhelyezéséről A temetőkről és a temetkezésről szóló XLIII. törvény november 1-i változása új feladatként határozta meg a települési önkormányzatok részére, hogy nyilvántartást vezessenek azon temetésre kötelezett személyek nyilatkozatáról, akik a hozzátartozóik hamvait temetőn, vagy temetkezési emlékhelyen kívül kívánják elhelyezni. Az új jogszabályi rendelkezés megfelelő keretet biztosít arra, hogy az urnák hazavitele legális keretek közt és a kegyeleti jogokat nem sértő módon történjen. Településünkön a nyilvántartást a rákóczifalvai köztemető üzemeltetője, a Pietas Kft. fogja vezetni, mivel más temetővel nem rendelkezik a város. Kismértékben emelkedtek a tiszteletdíjak Módosította a képviselő-testület a települési képviselők, bizottsági elnökök tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 11/2010. (X.15.) önkormányzati rendeletét. Az önkormányzat hosszas mélyponton lévő gazdasági helyzetéből való kilábalását követően a képviselői munka mintegy utólagos elismerésének, valamint a városi civil rendezvények képviselői támogatásának növelése érdekében, ha csak kis mértékben is, de emelte a tiszteletdíjakat. Ezzel a jogszabály szerint adható képviselő-tiszteletdíjaknak is csak a 30,2 %-át kapják a képviselők. Csökkenhet az óvodai gondozási térítési díj Rákóczifalva Város Önkormányzatának képviselő-testülete gyermekvédelmi rendeletében a bölcsődei ellátás gondozási térítési díját korábban 115 Ft/nap összegben állapította meg. Az önkormányzat takarékos gazdálkodásának eredménye, hogy a bölcsődében a gondozási térítési díj 40%- kal csökkenhet évre a költségvetési finanszírozása is kedvezőbbnek mutatkozik, így - a fizetésre kötelezett - szülők, az eddigi nettó 430 Ft/nap étkezési térítési díj mellett április 1-jétől 115 Ft helyett nettó 69 Ft/nap gondozási térítési díjat; összesen nettó 499 Ft/nap térítési díjat fizetnek a bölcsődében. Karbantartási szünet az óvodában Rákóczifalva Város Önkormányzatának képvise- 6 lő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 42. (5) bekezdése alapján, a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegység szükséges nyári karbantartási munkák elvégzésére, valamint a dolgozók szabadságának kiadása érdekében évben július 28-augusztus 08-ig történő zárva tartás időpontját elfogadta. Mérőórával látják el a közkifolyókat Rákóczifalva területén 18 db közkifolyó található, amelyek üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű-szolgáltató részére. A jogszabályok maradéktalan végrehajtása érdekében szükséges a településen jelenleg meglévő közkifolyók fenntartásának felülvizsgálata, amennyiben azok fenntartása indokolatlan, akkor döntés szükséges azok megszüntetésének érdekében. A későbbiekben megmaradó közkifolyók esetében a jogszabályban előírt mérősítés végrehajtása is szükséges. A VCSM ZRt., mint víziközmű-szolgáltató javaslatot tett a település területén lévő közkifolyók mérősítésére, illetve megszüntetésére. A VCSM Zrt. 5 db közkifolyót javasolt megtartani, amit a képviselő-testület el is fogadott. Az 5 fennmaradó közkifolyó: Béke u. 10.; Szt. László kir. út 102.; Toldi u. 66; Kun út 12. és Jókai u. 38. A meghagyott közkifolyók mintavételi helyek is lesznek, és vízmérő órával fogja azokat ellátni a VCSM Zrt. A munkálatokat tavasszal fogják elkezdeni, és végül a 4 db ártézi-víz kifolyóval együtt 9 helyen lesz biztosítva a városban a vízvételi lehetőség. Mindezek mellett csővezeték hibák miatt szükséges az Árpád út (Deák F. út Toldi M. út között) ivóvízvezeték-szakasz rekonstrukciója még ebben az évben. A 600 fm gerincvezeték cseréjének és a bekötővezetékek, szerelvények, idomok cseréjének kivitelezési költsége Ft, mely összeget a koncessziós díj fedezi. Módosították a közbeszerzési tervet Jogszabályi előírásoknak megfelelően a képviselő-testület jóváhagyta a évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv és a évi éves statisztikai összegezést. Előreláthatóan évben nem várható olyan beruházás, beszerzés, vagy szolgáltatás, amelynek általános forgalmi adó nélkül számított összege a közbeszerzési értékhatárokat elérné. Kinevezték a Varsány Közösségi Ház vezetőjét Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestülete december 20-ai ülésén döntött a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői faladatainak ellátásra pályázat kiírásáról. A pályázat benyújtási határidő lejártáig 2 fő nyújtotta be pályázatát. A pályázatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően 3 fős szakértői bizottság - Bak Lajos közművelődési szakértő, Illés Julianna könyvtári szakértő és Vas Béla pedagógus, muzeológus, etnográfus február 20. napján a pályázók személyes meghallgatását követően megtárgyalta, és egyhangú véleményük alapján az igazgató megbízásra Császiné Csáti Rékát javasolták. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselő-testülete a Varsány

7 Parlagfű mentesítési nap Rákóczifalván A Jász Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzata pályázatot hirdetett évre parlagfű-mentesítési rendezvények/akciók támogatására. Az önkormányzat ismét benyújtotta pályázatát parlagfű-mentesítési nap szervezésére a Sportpályán. Sikeres pályázat esetén a parlagfűről és az ellen történő védekezésről tart majd előadást szakember, ami után az általános iskolai diákok és a helyi lakosok, civil szervezetek parlagfű-ismereti versenyben vehetnek részt. A rendezvény szervezés teljes költsége: ,- Ft, melyből a saját erő: Ft. Az Alapból igényelt támogatás ,- Ft. A pályázatok elbírálása során a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a április ülésén a pályázatok támogatásáról. A pályázatot március 20-ig lehetett benyújtani. A képviselő testület a pályázattal egyetértett és támogatta. HSF előkészítésben vesz részt az önkormányzat Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestülete kifejezte csatlakozási szándékát, és részt kíván venni a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében. A csatlakozással több lehetőségünk nyílik LEADERpályázatok benyújtására, elsősorban utak felújításával, új utak építésével kapcsolatos pályázatokra. A jövőben az önkormányzat tervezi még a belvízelvezető csatornarendszer kiépítését, térfigyelő kamerák felszerelését a Szent László király úton és a Rákóczi Ferenc úton, utcanév táblák cseréjét, az intézmények fűtéskorszerűsítését, hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde épületeinek korszerűsítését, a templomok felújítását, valamint a turizmus fejlesztését. A kis- és közepes nagyságú helyi vállalkozók, vállalkozások támogatása, illetve az ártéren a fokgazdálkodás kialakításában is megtörténtek a kezdeti lépések. Önkormányzati pályázat a Varsány Közösségi Ház fejlesztésére Az önkormányzat pályázatot nyújthat be az általa fenntartott közművelődési intézmény technikai-műszaki fejlesztése érdekében. Tervezett fejlesztések a Varsány Közösségi Házban: mobil projektor- és laptop-tartó, mobil fogas-rendszer, irodai berendezés. Ezért Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestülete támogatási kérelmet nyújt be a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, valamint Ft önkormányzati önrészt biztosít a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár évi költségvetésében a tervezett fejlesztésekre. Rendeletben szabályozták az államháztartáson kívüli források átvételéről, átadásáról szóló rendelkezéseket Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdése értelmében az önkormányzatnak az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályoznia kell. A rendelet hatálya kiterjed mindazon magánszemélyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át. Pénzeszközátadásra önkormányzat által kiírt pályázat, vagy egyedi kérelem alapján, vagy az önkormányzat költségvetésében konkrétan meghatározott szervezet, személy részére történő támogatási előirányzat esetében kerülhet sor. Fizetési haladékot kapott Rákócziújfalu Elfogadta a képviselő-testület a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákócziújfalu Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésről szóló megállapodást, melyben Rákócziújfalu Község Önkormányzata a évre a kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó tartozásának megfizetésére haladékot kért. Fejlesztik a települési szilárdhulladék lerakókat A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati felhívás jelent meg év júniusában, melyre Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása július 22-én a pályázatok benyújtására meghatározott határidő első napján Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel című pályázatot nyújtott be. Az Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése alapján a KEOP Irányító Hatóságának vezetője a benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte, mely támogatás intenzitása 95%. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása a pályázat keretében a Kétpói Hulladéklerakónál a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani: Mobil feldolgozó gépekből kialakított mechanikai előkezelő mű: 1 db Kéttengelyes 16 m3-es tömörítőlapos gyűjtőjármű: 10 db Járatoptimalizálás 1 db teljes regionális rendszerre Vállalatirányítási rendszer fejlesztése Kompaktor (37 tonnás) 1 db Homlokrakodó beszerzése: 1 db Kommunális gyűjtőedények 120 literes db Kommunális gyűjtőedények 1,1 m3-es db Komposztforgató adapter 1 db A projekt elszámolható költsége összesen: nettó ,- Ft, melyből 95%, vagyis ,Ft támogatást nyert el az Önkormányzati Társulás. Az Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés megkötéséig kérte a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek arról szóló határozatait, hogy 7 ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Közösségi Ház és Könyvtár vezetésével május 1. napjától Császiné Csáti Rékát bízta meg.

8 ÖNKORMÁNYZAT HÍREI az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és a megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik. Szükséges még a pályázat elindításához, az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumok, valamint a projekttervezés időszakára vonatkozó partnerség építést igazoló iratok. Az említett dokumentumokat a testület jóváhagyta. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselő-testületének március 19-ei soron kívüli nyílt ülésén az alábbi napirendek szerepeltek Módosították a Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ét Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban SZMSZ) módosította a képviselő-testület. A február 4-én tartott ülésén ugyan elfogadta az SZMSZ módosítását, de azóta a szabályzat felülvizsgálatra került, mely során megállapították, hogy nem tartalmazza a belső ellenőr feladatát és jogállását. Az elmúlt években a belső ellenőrzést a Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által megbízott belső ellenőr végezte. Mivel tavaly a Társulás feladatköréből kikerült ez a feladatellátás, ezért az elmúlt évben külsős polgárjogi szerződés keretében megbízott belső ellenőr végezte az ellenőrzést. Várhatóan az idei évben is külsős ellenőr fogja ellátni ezt a feladatot. Több közkifolyó marad a településen A képviselő-testület módosította február 27- ei ülésén jóváhagyott, az egyes települési közkifolyók megszüntetésére, valamint jogszabályi előírások alapján tovább üzemelő közkifolyók mérősítésére, valamint halaszthatatlan vízi-közmű rekonstrukció elvégzésére, koncessziós díj terhére jóváhagyásáról szóló határozatát. A Petőfi út és a Deák Ferenc út kereszteződésénél lévő közkifolyó, valamint a lovas pályán, a búcsú téren megrendezésre kerülő rendezvények miatt szükséges a Damjanich és a Zrínyi utak találkozásánál működő közkifolyók meghagyá- sa, ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy az említett két közkifolyót megtartja és mérőórával fogja azokat is ellátni. A jövőben a KÖTIVIZIG üzemeltetheti a Bivalytói csatornát január 1-től módosította a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvényt, melynek értelmében az önkormányzatnak március 31. napjáig van lehetősége arra, hogy a tulajdonában álló, belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyást, csatornát felajánlja üzemeltetésre és fenntartásra a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak. A Közép- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságának június 30-ig van lehetősége arra, hogy ellenőrizze és véleményezze a felajánlott csatornákat. Amennyiben a szakmai ellenőrzés eredményeként megállapítják, hogy a felajánlott csatornának a belvízelvezetésben vagy az öntözésben betöltött szerepe közérdekű, akkor a csatorna tulajdonosával (az önkormányzattal) ellenérték nélküli üzemeltetési szerződést kötnek. A Bivalytói főcsatorna teljes hossza 4800 fm, melyben benne van a Bivalytói belvízcsatorna meghosszabbítása, 1800 fm is. A javaslat szerint az önkormányzat 7330 fm-t ad át üzemeltetésre a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére. Az üzemeltetésért az önkormányzatnak nem kell fizetnie. A javaslatot a képviselő-testület elfogadta. Újabb játszótér Rákóczifalván Városunk egyik nagy hiányosságát pótolta az önkormányzat, amikor május 26-án, a gyermeknapon átadta a város első játszóterét. Majd egy évvel később újabb lehetősége nyílt az önkormányzatnak még egy játszótér építésére, így 2013 júliusában sikeres pályázatot nyújtott be Szabadidős fejlesztés Rákóczifalván elnevezésű projekten belül játszótér kialakítására. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER jogcímre benyújtott támogatás 100%-os, így összesen Ft támogatást nyert el az önkormányzat. A második játszótér kialakítása a Dencs Antal Sporttelepen történik. Folyik a talajrendezés, ezt követően a füvesítés. A játszótéren összesen 8 db korszerű, EU-s szabványoknak megfelelő eszköz lesz elhelyezve, melyet a gyermekek remélhetőleg nagy örömmel már május 1-jén birtokba vehetnek. 8

9 Új üzemi terület Rákóczifalván ban kerül sor a m2-es területek kimérésére. A telephelyeken az infrastruktúra megoldott, és már 5 vállalat jelezte üzemlétesítési szándékát a területen. A fennmaradó telephelyet az önkormányzat kedvezményes feltételekkel tartós használatra bérbe kívánja adni. Az új üzemek létesítése nagyon fontos a város életében, új munkahelyek létesülnek, új lehetőségekhez jut a lakosság és a város egyaránt. ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 2011-ben döntötte el a képviselő-testület, hogy a régi salakmotorpálya területén telephelyeket alakít ki. Tavaly fejeződött be a körülbelül 3000 gumiabroncs eltávolítása és a több mint 800 m3 beton aprítása, zúzása, melyet a Fürt út építésénél használtunk fel. A talajrendezés 2014-re befejeződött, a víz- és szennyvízrendszer is kiépítésre került, a villamoshálózat kialakítása jelenleg folyamatban van, és április- 9

10 Megújuló energia a rákóczifalvi itézményekben év elején Rákóczifalva Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be Helyi hő-, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal címmel. A pályázat keretében a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Rákóczi úti épületét, valamint a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati hivatal épületét egyaránt napelemekkel szerelik fel, így egy energiatakarékos gazdálkodás veheti kezdetét a városban. A környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését segíti elő országos szinten a pályázat, mely 85% támogatást biztosít önkormányzatunk részére. A pályázat összköltsége ,- Ft, melyből ,- Ft (15%) önerőt az önkormányzat ad. A napelemes rendszer kiépítése várhatóan május hónapban kezdődik el, mely során 56 db napelem kerül beüzemelésre, ami összesen a két épületen közel 100 m2 területet fog lefedni. Ezzel a fejlesztéssel várhatóan csökkenni fog a két épületben a vásárolt villamos energia mennyisége, ezáltal megtakarításra is lehet számítani a jövőben, valamint nem elhanyagolható szempont, hogy Rákóczifalva elindult a megújuló energia hasznosításának irányába. ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 10 VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS FELHÍVÁS 1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség. 2. A betegség legfőbb terjesztője a RÓKA. 3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét a rókák veszettség elleni vakcinázást Európában évek óta sikerrel alkalmazzák októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb km-es sávban került kihelyezésre a csalétek vakcina. 4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely kb. 4 cm átmérőjű, kb. 1,5 cm magas, szürkésbarna színű. A róka miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. 5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik. 6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezet csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚL- NI! Semmi esetre sem szabad felvágni, vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni: - Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség. - Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul OR- VOSHOZ KELL FORDULNI! 7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított tizennégy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétkeket. 8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT, VAGY VADÁSZTÁRSASÁGOT. 9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa! 10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA: április 5-10-ig Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

11 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága és az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) által működtetett Országos Erdőkár Nyilvántartó Rendszer (OENyR) évre fokozódó gyapjaslepke (Lymantria dispar) károsítást, illetve károsítás veszélyt regisztrált a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság illetékességi területén, mely három megyét fed le: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok megye. A súlyosabban fertőzött erdőterületek kb ha - az alábbi települések községhatáraiban vannak: Beregdaróc, Csaholc, Csegöld, Csengersima, Darnó, Fehérgyarmat, Folyás, Fülesd, Hajdúböszörmény, Jánkmajtis, Kisar, Kisnamény, Kisszekeres, Kömörő, Nábrád, Nemesborzova, Nyírkarász, Szatmárcseke, Tarpa, Túristvándi, Túrricse, Zsáka. A fentieken kívül a három megye valamennyi települése kisebb-nagyobb mértékben érintett a fertőzéssel. Az előzetes felmérések alapján az igen fertőzött területeken a petecsomók száma igen magas, amiből esetlegesen arra lehet következtetni, hogy a majdan kikelő lárvák nem csak az erdőterületeken, hanem mezőgazdasági területeken, így a kultúrnövényeken, házikertekben, díszfákon, gyümölcsfákon, szőlőn is károsíthatnak majd. Ezen túlmenően a hernyóinak szőre érzékeny bőrűeken viszketést és bőrpírt, elvétve hólyagokat okozhat. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény 57. alapján az erdőgazdálkodó ennek hiányában a tulajdonos vagy jogszerű használó - köteles többek között az erdő egészségi állapotát figyelemmel kísérni, és az erdőt veszélyeztető káros hatások kártételének megelőzéséhez és az ellenük való védekezéshez szükséges intézkedéseket megtenni. A gyapjaslepke 8-10 évente ismétlődő gradációja komoly megterhelést jelent erdeinknek. A lepke hernyója tápnövény szempontjából nem válogatós, a Magyarországon előforduló legtöbb fa- és cserjefaj lombozatát képes elfogyasztani. Erdeinkben, június-július hónapokban akár teljes lombvesztést is okozhat. Legutóbbi jelentős károsítása a os években volt ben a magyar erdők mintegy 11%-át ( ha) érintette. Helikopteres vegyszeres védekezésre több tízezer hektáron, elsősorban lakott területekhez közeli erdőállományokban volt szükség. A tavalyi év folyamán szintén erőteljes volt a fertőzöttség, azonban az időjárási körülmények, valamint a petecsomók parazitáltságának köszönhetően nagyobb mérvű pusztítás nem következett be. Évente 1 nemzedéke fejlődik. A lárvák április végén kelnek ki, amely 3-4 héten keresztül is eltarthat. Tömegével kezdődik a kivándorlásuk az erdőből, a szomszédos táblákba, kertekbe. Ezt elősegítik a lárvaszőrök végén lévő levegővel telt gömböcskék, va- lamint a lárva által kibocsátott repítőháló. A kis hernyó először hámozgat, majd lyuggató, karélyozó rágással károsít. A gyapjaslepke, hím és nőstény imágója között nagy különbségek vannak. A hím kisebb és sötétebb, mint a nőstény. Testének hossza mm. Alapszíne szürkésbarna, 4-5 elmosódó harántvonallal tarkítva. A nőstény 30-40mm testhosszú, színe fehér, vagy piszkosfehér, rajta 3-4 harántvonallal. A pete a fa törzsén, vagy a vastagabb ágak törzsén csomókban látható, rajtuk gyapjúszerű bevonattal. Egy fatörzsön 5-50 db petecsomót is láthatunk. A lárva keléskor 0,5 cm, majd kifejlődve eléri az mm-es hosszúságot. Alapszíne barnásszürke, vagy sárgásbarna, a hátán két sorban elhelyezkedő pontsor látható. Ezek közül az első 4 pár kék, a hátsó 6 pár piros. Változatos színárnyalatuk alapján könnyen hihetnénk, hogy két különböző fajhoz tartoznak. Testét hosszú szőrök fedik. A bábja feketésbarna fedett báb. Védekezés: A petecsomók eltávolítása és megsemmisítése Mezőgazdasági területeken, önkormányzati közterületeken, parkokban, útmenti fasorokban, valamint üdülőövezetekben, kertekben a védekezés a petecsomók tél végi, tavasz eleji eltávolításával és megsemmisítésével is megoldható, a petecsomókat le kell kaparni (pl. kefével) a fák kérgéről. Azonban a nagyobb kiterjedésű erdőkben ez a megoldás nem alkalmazható, hiszen óriási élő munkával jár, így rendkívül költséges. Másrészt a törzs, illetve a korona magasabb részein lévő petecsomók tömege nem érhető el, márpedig ezekből még éppen elég hernyó kelhet ki a kár bekövetkeztéhez. Növényvédőszeres védekezés: A hernyók ellen környezetkímélő készítményekkel (kitinszintézist gátló anyagokkal vagy a Bacillus thuringiensis spóráival) eredményesen lehet védekezni. Erdőkben elsősorban a legoptimálisabb (amikor a legtöbb hernyó a lombkoronaszintbe feljutva táplálkozik) időben történő helikopteres védekezés, kisebb területű parkokban, kertekben, lakott településeken pedig a földi permetezés lehet eredményes. Várható, hogy védekezés után 5-6 nappal látható lárvapusztulás indult meg. A fiatal 2 cm - es hernyók szinte azonnal elpusztulnak, míg a fejlettebb hernyók pusztulásához hosszabb időre van szükség a növényvédőszer hatásához. Felhívom a figyelmet arra, hogy a légi védekezés minden esetben engedélyezéshez kötött tevékenység, melyet a területileg illetékes Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságához kell benyújtani. A védett és Natura2000 területeken a területileg illetékes Környzetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az engedélyező hatóság. Folytatás a 28. oldalon 11 ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Tájékoztatás várható gyapjaslepke károsításról

12 KTZVE H ÍR EK A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület örömmel tájékoztatja, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelmünket jóváhagyta, 16 településünk részvételével. A továbbiakban is számítunk szíves együttműködésére, hiszen a jóváhagyást követően megkezdhetjük a HFS tervezését. A stratégiatervezés részleteiről, a tervező csoport munkájáról, fórumokról, összejövetelekről tájékoztatást, meghívót küldünk hírlevélben, ben, illetve honlapunkon keresztül. Ezúton megköszönve eddigi együttműködését, bízva a további sikeres közös munka reményében, KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kíván a KTZVE munkaszervezete Márciusi programok ÓVODA a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében A tavasz első hónapjában számos rendezvényen, változatos programokban vehettek részt a gyermekek. Március elején megkezdődött a Bátran megyünk iskolába című projekt, a szeptemberben iskolát kezdő gyermekeknek. Az óvodások nagy örömmel vettek részt az iskolakóstolgató programban, amelyet a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezett számukra. A program során lehetőséget nyújtottak a leendő első osztályos gyermekeknek az iskolával, tanító nénikkel való ismerkedésre. Az iskolában a gyermekek kézműves foglalkozáson, játékos matematikai foglalkozáson és mozgásos játékokban vehettek részt. A Gergely-járás keretében a tanító nénik és az első osztályosok meglátogatták az óvodásokat és tartalmas, színvonalas műsorral hívogatták őket az iskolába. Majd az óvodások ellátogattak az iskolába, és a nyílt tanítási óra aktív részesei lehettek. Az óvodások nagy örömmel és bátran kapcsolódtak be az iskolai tevékenységekbe. Számos pozitív élménnyel gazdagodva vidáman 12 érkeztek vissza az óvodába, és a programoknak köszönhetően még jobban várják a szeptemberi iskolakezdést, a tanulást. Az március 15. nemzeti ünnepről az óvodában a csoportok projekt keretében emlékeztek meg. Az óvodások megismerkedtek az es forradalom és szabadságharc eseményeivel. Versekkel, dalokkal, indulókkal és a korszakot bemutató korhű történetek elmesélésével igyekeztünk a gyermekekben kialakítani és megerő-

13 Az óvodapedagógusok a gyermekekkel beszélgettek a harcban elesettekről, a nemzeti jelképekről. A gyermekek változatos technikákkal készítettek magyar zászlót, huszárokat. Minden óvodai csoport az emlékműhöz tett séta során az óvodások által készített jelképeket elhelyezve fejezték ki tiszteletüket. A projekt zárásaként a gyermekek megtekinthették a Rákóczi Lovasai Egyesület lovasbemutatóját, melyben aktívan részt is vehettek. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES ÓVODÁBA KÉSZÜLŐ GYERMEKEK! április 28-án, hétfőn és 29-én, kedden 9 és 11 óra között a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegysége a Toldi úti és a Rákóczi úti óvoda épületében is nyitott kapukkal várja a 2014/2015. nevelési évben óvodát kezdő gyermekeket és az érdeklődő szüleiket! Gyertek el, és nézzetek körül, ismerkedjetek az óvodás élettel! Szeretettel várunk benneteket! A gyermekek és az óvoda minden dolgozója Gazdag Erzsi: Vers az óvodáról (részlet) Olyan ez az óvoda, mint egy mese-palota, Csupa dal, csupa vers, csupa játék. Tisztelt Olvasó! A törvény lehetőséget ad ez évben is, hogy a magánszemélyek rendelkezzenek jövedelemadójuk 1%-áról. Köszönjük eddigi segítségüket, mely szerint a Rákóczi Lap Baráti Kör Közhasznú Egyesület a évi személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásaiból forint bevételhez jutott, melyet alaptevékenységünknek megfelelően a Rákóczi Lap színvonalas kivitelezéséhez használtunk fel. Reméljük, számíthatunk a jövőben is támogatásukra! Adószámunk: A Rákóczi Lap Baráti Kör lehetőséget biztosít a Rákóczi Lap olvasóinak régi, főleg a településünk életével kapcsolatos fényképnegatívok és diák digitalizálására (szkenelés). Ez a szolgáltatás ingyenes. Családi dokumentációk szkenelésének költsége daradonként (kockánként): 40.-Ft Adathordozót (pendrive, CD stb.) a megrendelő biztosítja. Igénylés: Rákóczi Lap Baráti Kör, Rf.Vasvári P. u. 40/a. Telefon: 20/ VIR ÁGO SKER T ÓV ODA É S BÖLCSÖDE síteni a magyarság-tudatot, megismertetni velük a hazafiság eszményét. Képeket nézegetve összehasonlították az akkori és mostani öltözködést, huszárok öltözetét, melyhez további segítséget nyújtott az óvodában megrendezett kiállítás, a korhű ruházat, zászlók, címerek bemutatásával. A gyermekek indulókra meneteltek, az 5-6 éves óvodások meghallgatták a Himnuszt, és a Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versből részletet. Az iskolába készülő óvodások a március 15. emlékére megrendezett iskolai ünnepélyen vettek részt.

14 VIRÁGOSKERT ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE Iskolánk tanulóinak márciusi versenyeredményei: Iskolai hírek - Damjanich napok szavalóversenyén az 5-6. osztályos korcsoportban MEZEI BARNABÁS különdíj - Tiszaföldvári német nyelvi verseny 4. osztály: Széles Laura 2. helyezett Kovács Szilvia 3. helyezett Milosits Kristóf 14. helyezett ISKOLA 6. osztály: Bognár Alexander 10. helyezett Kovács Norbert 12. helyezett Mezei Barnabás 16. helyezett Nagy Klaudia Liza 20. helyezett - Varga Tamás matematika verseny megyei fordulóján Kiss Renáta 5. helyezett - Tiszaföldváron a Kossuth Lajos Általános Iskola megyei angol versenyén eredményesen szerepeltek: 4.b osztály: Kővári Csongor Major Gergő Sebestyén Bence 5.a osztály: Preller Dávid Mayer Domonkos Farkasinszki Lehel 6.a osztály: Szabados Dorina 6.b osztály: Makai Dóra Kertész Zsanett 14

15 Akikre büszkék vagyunk Hegedűs Dániel 6.a osztályos tanuló sportág: Kyokushin karate Diákolimpia (Szentes, ) +50 kg súlycsoport 1. hely Európai szintű bajnokság (Zágráb, ) 4.hely Vízipóló Szabados Dorina sportág: vívás, párbajtőr Diákolimpia (Szolnok, ) 3. hely Mindkettőjüknek gratulálunk! Nemrég megjelent az Új Néplapban egy cikk, mely szerint Veretlenül zártak a pólós palánták a gyermek vidék-bajnokságon. Számunkra azért szívet melengető érzés, mert jár az iskolánkba három 7. osztályos fiú (Menkó Ádám, Major Peti és Bagi Patrik), akik már jó néhány éve vízilabdáznak, és elég szép sikereket érnek el (pl Bagi Patrik a válogatottban is benne van). Az ifjú pólósainkról a Rákóczi Lap ötödik számában olvashatnak részletesen. Újabb és újabb sikereikhez gratulálunk! pbm Iskolakóstolgató ISKOLA 15

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Üllõ Város Önkormányzata. A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. OKTÓBER XVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

Üllõ Város Önkormányzata. A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. OKTÓBER XVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. OKTÓBER XVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1956-ra emlékezünk 3 Az ülésterembõl jelentjük 4 A város költségvetésérõl 5 Közmeghallgatás 6 SPAR beruházás 7 Óvjuk

Részletesebben

M E G H Í V Ó. F e l h í v á s

M E G H Í V Ó. F e l h í v á s F e l h í v á s Tisztelt Lakosság! A tavaszi (Föld napi) országos szemétgyűjtő akció rendkívül eredményes volt községünkben is, ezért a tavaszihoz hasonlóan 2007. október 20-án (szombaton) 9 és 14 óra

Részletesebben

2007. március Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 4. szám M E G H Í V Ó

2007. március Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 4. szám M E G H Í V Ó 2007. március Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 4. szám Aszódi Imre Húsvét Minden tavasznak ékessége húsvét hozd el az ünnep szent áhítatát, mikor felvillan Krisztus dicső szárnya, s kihajt a remény, a büszke

Részletesebben

RÁKÓCZI. papp. 2 papp

RÁKÓCZI. papp. 2 papp Rákóczi 1 RÁKÓCZI papp 2 papp Rákóczi Amikor egy kisgyermek már nem csak észleli maga körül a világot, hanem elkezd gondolkodni, akkor szokott megfogalmazódni benne ez a kérdés. Sokszor a szülők agyára

Részletesebben

megemlékezésen Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 3. szám 2007. március Ára: 150 Ft Méltó és méltóságteljes 2007.

megemlékezésen Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 3. szám 2007. március Ára: 150 Ft Méltó és méltóságteljes 2007. 2007. március 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 3. szám 2007. március Ára: 150 Ft Méltó és méltóságteljes megemlékezés Abonyban a március 15-ei eseményeket minden politikai felhangtól mentesen,

Részletesebben

Március 15. /részlet/ Készítette: Harmat Árpád Péter, történész

Március 15. /részlet/ Készítette: Harmat Árpád Péter, történész 1 Március 15. /részlet/ Készítette: Harmat Árpád Péter, történész Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15. megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben

Részletesebben

dr. Puskás Imre, Nagy Gáborné, Klaus Kornberger, dr. Gyenesei István

dr. Puskás Imre, Nagy Gáborné, Klaus Kornberger, dr. Gyenesei István XII. évfolyam 10. szám, 2008. október 180 Ft Közéleti lap 15 év, Weikersheim-Dunaföldvár Idén 15 éve, hogy a két város akkori polgármestere aláírta a testvérvárosi szerzõdést. Ebbõl az alkalomból Nagy

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2009. április VII. évfolyam 3. szám. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2009. április VII. évfolyam 3. szám. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa 2009. április VII. évfolyam 3. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa 1848 ünnepén dr. Kispéter Gábor írása Egyre népszerűbb a családi napközi

Részletesebben

Anyák napja május első vasárnapja

Anyák napja május első vasárnapja 1 Anyák napja május első vasárnapja Anyák napja. Ízlelgetem a kifejezést. Nekem már gyermekkorom óta egyik legkedvesebb ünnepeim közé tartozik. Akkor azért, mert nagyon-nagyon szerettem édesanyámat, és

Részletesebben

2004. OKTÓBER XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM - ARA: 68 FT

2004. OKTÓBER XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM - ARA: 68 FT 2004. OKTÓBER XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM - ARA: 68 FT Ők is sokat küzdöttek értetek. Amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget. Hogy ti módosabbak legyetek. Ok is elfogadtak titeket. Amikor Isten közéjük

Részletesebben

Elköszön a felelős szerkesztő Bizonyára olvasóink többsége értesült arról, hogy férjemmel, Papp Imrével aki a lap tervező-szerkesztője elköltöztünk

Elköszön a felelős szerkesztő Bizonyára olvasóink többsége értesült arról, hogy férjemmel, Papp Imrével aki a lap tervező-szerkesztője elköltöztünk 1 2 Elköszön a felelős szerkesztő Bizonyára olvasóink többsége értesült arról, hogy férjemmel, Papp Imrével aki a lap tervező-szerkesztője elköltöztünk Rákóczifalváról. Ezzel egyidejűleg megszűnik a Rákóczi

Részletesebben

Húsvét. Kivonultunk Egyiptomból

Húsvét. Kivonultunk Egyiptomból 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI Húsvét Kivonultunk Egyiptomból Húsvét éjszakáján mindig felolvasunk többek között egy történetet a Bibiliából, az Egyiptomból való kivonulás történetét. Nagyon fontos része ez a feltámadást

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Ünnep március idusán. Beiratkozás a suliba. Limitált kiadás. Kultúra és sport egy helyen. V. évf. 5. szám 2015. március 23.

Ünnep március idusán. Beiratkozás a suliba. Limitált kiadás. Kultúra és sport egy helyen. V. évf. 5. szám 2015. március 23. XV. KERÜLETI GYERMEKREJTVÉNY AZ ÚJSÁGBAN R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a V. évf. 5. szám 2015. március 23. Fotó: xv média, Vargosz Ünnep március idusán

Részletesebben

Petőfi napján. Az iskolások műsora

Petőfi napján. Az iskolások műsora Petőfi napján XIX. évfolyam 4. szám 2011.április Ára: 100 Ft Petőfi napján, március 15-én megemlékeztünk az 1848-as forradalom 163. évfordulójáról, a modern, parlamentáris Magyarország megszületéséről.

Részletesebben

Orbán Viktor. miniszterelnök Mezőkövesden. Városunk lapja XXVI. évf. 7. szám 2014. április 10. aktuális Tállai András elsöprő győzelme

Orbán Viktor. miniszterelnök Mezőkövesden. Városunk lapja XXVI. évf. 7. szám 2014. április 10. aktuális Tállai András elsöprő győzelme Városunk lapja XXVI. évf. 7. szám 2014. április 10. Orbán Viktor miniszterelnök Mezőkövesden aktuális Tállai András elsöprő győzelme mozaik Foltvarrók immár 15 éve városunkban Sportkalauz Élcsapat bukott

Részletesebben

Beiratkozások. Boldog születésnapot Erzsi néni! TÁJÉKOZTATÁS a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól

Beiratkozások. Boldog születésnapot Erzsi néni! TÁJÉKOZTATÁS a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja XVI. évfolyam 2. szám Boldog születésnapot Erzsi néni! Községünk legidősebb embere 102 éves. Baka Kiss Erzsébet 1913. február 22-én, szombaton

Részletesebben

M eghitt karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves rákóczifalvai lakosnak, és sikerekben gazdag boldog új évet! Szeretetteljes üdvözlettel:

M eghitt karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves rákóczifalvai lakosnak, és sikerekben gazdag boldog új évet! Szeretetteljes üdvözlettel: 1 Kedves Rákóczifalvai Lakosok! Ismét eltelt egy év és közeleg a Karácsony ünnepe, amire egész évben várunk, amire úgy készülünk mindig, mintha ez lenne az első életünkben. Itt van december hónapja, amikor

Részletesebben

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz.

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz. Rákóczi 1 RÁKÓCZI Az advent (vagy ádvent) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (pontosabban december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. Adventtel veszi kezdetét az egyházi év. Az

Részletesebben

Jászapáti. Polgármesterek fóruma

Jászapáti. Polgármesterek fóruma Vízminőség-javító program Ütemterv szerint halad az ivóvízellátást szolgáló berendezések rekonstrukciója a városban. Elkészült a kút, a hozzá tartozó szállítóvezeték, valamint folyamatosan zajlik a hálózat

Részletesebben

Zongor Gábor kiállítása. Sportolóink köszöntése

Zongor Gábor kiállítása. Sportolóink köszöntése 2. oldal 2013. március Zongor Gábor kiállítása Sportolóink köszöntése Fotók: Lukácsi Tibor 2013. március 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár március havi programja Március 5.

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA. Sándor Balázs református lelkésznek; Herrer Caesarné Valériának,

ÚJSÁGOLÓ SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA. Sándor Balázs református lelkésznek; Herrer Caesarné Valériának, SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazon személyeknek, intézményeknek, szervezeteknek, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy

Részletesebben

Közös szívdobbanás. Városunk lapja XXVII. évf. 6. szám 2015. március 26. városháza Bővülő közfoglalkoztatás. aktuális Kútfúrás és uszodafelújítás

Közös szívdobbanás. Városunk lapja XXVII. évf. 6. szám 2015. március 26. városháza Bővülő közfoglalkoztatás. aktuális Kútfúrás és uszodafelújítás Városunk lapja XXVII. évf. 6. szám 2015. március 26. Közös szívdobbanás városháza Bővülő közfoglalkoztatás aktuális Kútfúrás és uszodafelújítás Sportkalauz Bemasíroztak a Final Fourba mezőkövesdi újság

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

Pünkösdvasárnap. /Új Ember Katolikus hetilap/

Pünkösdvasárnap. /Új Ember Katolikus hetilap/ 2006. Ötödik szám Pünkösdvasárnap a Lélek által. A Lélek tusakodni kezd bennünk a test ellen, vagyis az istengyermeki, tiszta, örökkévalóságra nyitó vonzás kikezdi a bűnös önzés önmagába gravitáló irányulását.

Részletesebben

KO-SZIG Kft. Hõszigetelõ anyagok és rendszerek 2461 Tárnok, sóskúti út 3906 hrsz. Telefon: 06 (23) 387 149 www.koszig.hu E-mail: info@koszig.

KO-SZIG Kft. Hõszigetelõ anyagok és rendszerek 2461 Tárnok, sóskúti út 3906 hrsz. Telefon: 06 (23) 387 149 www.koszig.hu E-mail: info@koszig. KO-SZIG Kft. Hõszigetelõ anyagok és rendszerek 2461 Tárnok, sóskúti út 3906 hrsz. Telefon: 06 (23) 387 149 www.koszig.hu E-mail: info@koszig.hu Hõszigetelõ rendszerek és segédanyagaik Egyéb hõszigetelõ

Részletesebben

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora Ára: 100 Ft XXVII. évfolyam 6. szám 2014. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora a Művelődési Ház 50 éves fennállása alkalmából 2014. június 8. 18.00 óra Helyszín:

Részletesebben