Kodolányi Szabadegyetem 5. Székesfehérvár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kodolányi Szabadegyetem 5. Székesfehérvár"

Átírás

1 Kodolányi Szabadegyetem 5. Székesfehérvár Tokodi Gábor FHB Bank Zrt. vezérigazgató-helyettes, Markó Attila FHB Bank Zrt. fiókvezetı, székesfehérvári fiók: Mindennapi pénzügyeink; Sipıcz Gergı László FHB Bank Zrt. informatikai fımunkatárs: Master Card Mobile Bevezetés A évben kezdıdött pénzügyi válság társadalmi hatásaiból legmarkánsabban az egyének pénzügyi kiszolgáltatottsága volt érezhetı. Ezt a jelenséget objektív és szubjektív tényezık egybeesései váltották ki. A meggyengült magyar pénzügyi és gazdasági rendszert a válság mélyen érintette, és hatásai mikro gazdasági szinten felerısödtek. A forint gyengülni kezdett, ami a devizában eladósodott lakosság hitelterheit 50-70%-al megemelte. A banki portfoliók rohamosan romlani kezdtek, ami belsı bizalmi válságot generált a bankszektorban. Miközben ez a hatás erısödött, a válság nyomán megnıtt munkanélküliség tovább fokozta a lakosság fizetési képességének romlását a pénzintézetek felé. A kialakult helyzet bank ellenes közhangulatot szült, miközben a valóságban mind a két oldal nehéz helyzetbe került, tehát a jövıben közös érdek, hogy ezt a felek elkerüljék. De milyen eszközökkel? A kormányzati intézkedések által született szabályzati szigorításokon túlmenıen társadalmi válasz is kell. A lakosság szempontjából fent felsorolt objektív gazdasági tényezıket sajnos szubjektív elemek erısítették. A válság elıtti gyenge állami szabályozás hatására kialakult irracionális pénzintézeti termékszerkezet olyan fogyasztókra lett felépítve, akik közül nagyon magas azoknak a száma Magyarországon, akik a pénzintézeti alapismereteket sem birtokolják, így az egyes pénzügyi tranzakciók során nem azt választják ki, ami számukra a megfelelı, hanem azt, amit eladnak nekik. I. Cél Jelen tematika célja a egy olyan rövid áttekintés megadása a pénzintézeti rendszer mőködésérıl, ami alapján a jövı társadalmában enyhíteni lehetne a bevezetésben bemutatott szubjektív társadalmi hatásokat. II. Oktatási tematika Az oktatáson nem feltétlenül konkrét tudásanyag megszerzése a cél, mint inkább figyelemfelkeltés annak érdekében, hogy a téma iránti érdeklıdés és nyitottság megalapozódjon. Biztonságérzetet kell kialakítani. Az oktatás felépítése és módja a korosztályi sajátosságok figyelembe vételével történik meg. Ennek megfelelıen a légköre nyitott, vidám és a lehetı legegyszerőbben kerül megfogalmazásra, csak a legszükségesebb szakmai nyelv felhasználásával. A tanmenet törekszik a lehetı legnagyobb interaktivitásra, valamint arra, hogy az egyes témákban a hallgatók önállóan találják meg a válaszokat, ezzel növelve saját pénzügyi tudatosságukat. Az alábbi kérdések feltevésével történik meg a vázolt folyamat: Miért fontos a pénz a mindennapokban? Mi a készpénz? Mi a számlapénz? A pénz hogyan teremthet pénzt? Mi tudunk a bankokról? Mi a kereskedelmi bank? Mi a bankszámla? Mi a bankkártya? Mi az internet és a bankok kapcsolata? Mi az hogy, megtakarítás? Milyen hitelek vannak? Mik az egyes hitelfélék buktatói? Mik a devizahitelek buktatói? Melyik bankot érdemes választani és milyen kortól? Hol kapok további információt minderrıl? III. Összefoglaló 1

2 Az oktatási anyag megalapozhat egy olyan gondolkodásmódot, ami után a hallgató képes alapszinten a felé érkezı pénzügyi információk szőrésére, valamint önállóan el tud indulni a rendelkezésére álló csatornákon keresztül további információk megszerzésére. Mi történik tulajdonképpen? Normál bankkártyás fizetés az interneten: 1. Kiválasztom az árut 2. Átirányítanak a Bank weboldalára 3. Megadom a bankkártya számomat 4. Nem hagyok jóvá semmit 5. A bankkártya számot a webodal elküldi a banki rendszernek 6. Megtörténik a tranzakció Ha van esetleg SMS szolgáltatásom, kapok egy üzenetet a sikeres tranzakcióról MCM fizetés az interneten: 1. Kiválasztom az árut 2. Átirányítanak a Bank weboldalára (nem kötelezıen) 3. Megadom a telefonszámomat vagy nazonosítómat 4. Kapok egy üzenetet a telefonomra. Kiválasztom a regisztált mkártyámat, megadom mpin-t 5. A bankkártya számot az MCM rendszer elküldi a banki rendszernek 6. Megtörténik a tranzakció 7. Mindenképp kapok egy üzenetet a sikeres tranzakcióról Dolgozati téma hallgatóknak: 1. Mi jut eszünkbe az elektronikus pénzrıl és milyen fizetési módokat ismerünk? 2. Mire jó a Mastercard Mobile alkalmazás? Glavanovics Andrea: Brit diplomáciai jelentések és a brit sajtó tudósításai Magyarországról ben Közép-és-Kelet-Európa sem az Egyesült Államoknak, sem pedig Nagy-Britanniának nem volt nélkülözhetetlen régió. Bizonyos nyugati gazdasági érdekek főzıdtek a térséghez, de úgy ítélték meg, hogy ezek elvesztése nem hagy mély nyomot érdekeik szempontjából. A britek súlyos gazdasági nehézségeik közepette, a birodalom problémáival a hátuk mögött, úgy tőnt beletörıdtek a kialakult helyzetbe. Churchill három körében ( three interlocking circles ) Közép-és Kelet-Európa nem szerepelt. (A Nemzetközösség, az amerikai-brit különleges kapcsolat és Nyugat-Európa). A gyıztes szövetségesek és a Szövetséges Ellenırzı Bizottság (SZEB) háborút követı magyarországi tevékenysége és az azon belüli nagyhatalmi hatalomgyakorlás azonban nagy hatással volt a magyar belpolitikára. A témával foglakozó történészek egy jórészének ma már az a véleménye, hogy az angolszász nagyhatalmak közömbösek voltak a régió problémái iránt, és ennek következtében nem akadályozták meg, hogy a térség szovjet érdekszférává váljon. Valójában magukra hagyták azok nemzeteit annak reményében, hogy a háború végére fölerısödött szovjet expanzió megáll a nyugati érdekek szempontjából kevéssé fontos területeken, anélkül, hogy komolyabb konfrontációt kellene vállalniuk vele. Az attól való félelem, hogy a Szovjetunió az egész nyugati civilizációt fenyegeti, ahhoz vezetett, hogy Európa keleti felét a brit külpolitika szó szerint leírta, és a valójában a kifejezetten passzív magatartásával Nagy-Britannia maga is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy egy olyan helyzet alakuljon ki, amelyben a szovjet külpolitika következmények nélkül válhatott agresszívabbá. Dolgozati téma hallgatóknak: A nagyhatalmak Közép-Európa politikája 1918 után Szakirodalom: Borhi László: A nagyhatalmak kelet-közép-európai politikája 1918 után Grotius on-line folyóirat www. grotius.hu; 2

3 Magyarics Tamás: Nagy-Britannia Közép-Európa politikája 1918-tól napjainkig. Grotius online folyóirat Egedy Gergely: Britannia és Magyarország, Grotius on-line folyóirat Corvinus Egyetem Fülöp Mihály: A befejezetlen béke: A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerzıdés, Budapest, é.n. Héttorony Kiadó. Romsics Ignác: A brit külpolitika és a magyar kérdés, In: Századok, 130. évf. 2. szám. Albert András: Területi és egyházi autonómiák a magyar történelemben. Az elıadás rövid ismertetése A magyar történelemben I. (Szent ) István magyar király megkoronázása óta a Magyar Királyságban az autonómiának két típusa alakult ki: a. Területi és b. Egyházi autonómia. A nemzeti és vallási kisebbségek anyanyelvhasználatának, identitásának megırzésének különbözı módjai alakultak ki. A Svájci államot kivéve, Európában egyedülálló módon jöttek létre ezek az autonómiák. Elıadásomban ezt az Európában és a világon szinte egyedülálló, magyar kollektív jogérvényesítési módot mutatom be részletesen a területi és egyházi autonómiák kialakulásában és mőködésében. Területi (Etnikai) és vallási (egyházi) alapú kollektív joggyakorlás: -A kollektív jogok gyakorlásának lehetısége az egyházi és a területi autonómiákban - A területi autonómia különféle változatainak megvalósulása Magyarországon (székely székek, csángó-magyarok, besenyık, jász-kun kerületek, szász föld, felvidéki bányavárosok szövetsége, horvát bánság, szlavón bánság stb.) Pozitívum: 1. Különbözı jogállású társadalmi csoportoknak saját önigazgatásuk megszervezésének lehetısége. 2. Különbözı kisebbségek (etnikai csoportok) regionális szintő szervezıdésének, érdekeik érvényesítésének, identitás megtartásának biztosítása. 3. Anyanyelvő irodalom, kultúra kifejlesztésének támogatása I. Istvántól a 20. század elejéig. 4. A Magyar Királyság európaiságának kibontakozása a területi és egyházi autonómiák tükrében. A nemzeti és vallási kisebbségek fenntartásának politikai és gazdasági szükségessége. II. Egyházi autonómia Az I. István király uralkodásától kezdve éltek vallási kisebbségek, amelyek száma a századokon át gyarapodott és életképessé vált a meglévı, biztonságos életet biztosító jogrendszerben. A századokon át történı, folyamatos beszivárgása a vallási közösségeknek az önálló erdélyi fejedelemség létrejöttétıl megszőnéséig menedéket és életteret biztosított. A többnyire protestáns erdélyi fejedelmek a beköltözött illetve betelepített idegen etnikumú és vallási közösségeknek biztosították az anyanyelvő oktatást és egyházi mőködést. (anyanyelvő irodalom, Biblia, Káté, Imádságoskönyv, iskola, liturgia stb.) Pozitívumok: Az 1568-as Torda országgyőlés kihirdette a vallás- és lelkiismereti szabadságot elıször a világon. (recepta religio) Külföldi vallási menekült áradat Erdélyben (unitáriusok, anabaptisták, örmények stb.) ben I. Apafi Mihály fejedelem létrehozta az elsı román iskolát Fogarason. A Buda visszafoglalása utáni idıszakban I. Lipót magyar király és évi diplomái a betelepülı görögkeleti szerbek részére a hajdúkéhoz hasonló katonai státust és egyházi autonómiát (anyanyelvő iskolák, gimnáziumok felállításával) biztosított. I. Lipót magyar király a rutének (1692) és románok vallási uniója (1701) II. Lipót ezt az évi XXVII. törvénycikkel megerısítette. Dolgozati téma hallgatóknak: a. Az erdélyi vallásszabadság kérdése a Diploma Leopoldinum tükrében (1691) b. Az erdélyi románok egyházi autonómia törekvései a században: 3

4 Szakirodalom az a témához: Erdély története. Köpeczi Béla szerk. 2. köt. ( ) Budapest, Benda Kálmán: Bethlen Miklós kancellár In: Hitel, VII. évf. 7. sz o. Erdélyi Országgyőlési Emlékek, Szerk. Szilágyi Sándor, 20. köt. ( ) Bp Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata Bp Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár , Dicsıszentmárton, Trócsányi Zsolt: Teleki Mihály (Erdély és a kuruc mozgalom 1690-ig). Budapest, Nagy Géza: A református egyház története , I-II. Köt. Máriabesnyı-Gödöllı, Kıvári László: Erdély történelme. Bp V. kötet. Zsilinszky Mihály: A Magyar országgyőlések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól kezdve. IV. ( ) Budapest, Szakirodalom a b témához: Marton József: Katolikus egyháztörténet. Vol. II. Ed. Stúdium, Kolozsvár-Cluj, 2001, o. Marton József: A Gyulafehérvári Unió ( ). In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Catholica Latina, XLVIII, 1/ o. Bitay Árpád, Recenzió Bíró Vencel:Altorjai Gróf Apor István és kora címő könyvhöz, In: Erdélyi Tudósító, Cluj, Pirigyi István: Uniós törekvések az újkori Magyarországon. In: Katholikus egyháztörténeti konferencia, Keszthely, Trócsányi Zsolt-Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig. In: Encyclopadia Transylvaniae, Izvoare si studii-források és tanulmányok, Budapest, 1992, 33. Gyárfás Elemér:Az erdélyi románok uniója s a román görög katholikus egyházi szervezet kifejlıdése. In: Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene. (Szerk. Gyárfás Elemér) Dicsıszentmárton, Ana Dumitran-Gudor Botond-Pr. Nicolae Danila: Román-magyar felekezetközi kapcsolatok Erdélyben (A XVI. Század közepe- a XVIII. Század elsı évtizedei között). Gyulafehérvár, Sipos Gábor: Az Erdélyi Református Fıkonzisztórium kialakulása (1736). (Erdélyi Tudományos Füzetek 230. ) Kolozsvár, Moldován Gergely: Az erdélyi román vallási uniója Rómával, Ebm. 1889/2. Lırinczné dr. Bencze Edit: Fókuszban a horvát csatlakozás Elıadás rövid ismertetése: Az ország európai uniós csatlakozásának problematikája végigkíséri önállóvá válásának történetét 1991-tıl napjainkig, s bár a folyamat még mindig nem fejezıdött be, ennek ellenére mérföldkınek számít, hogy június 30-án, a magyar elnökség utolsó napján ideiglenesen lezárásra kerültek az utolsó csatlakozási fejezetek is. A témakörök lezárása után Horvátország uniós csatlakozási szerzıdése az Európai Tanács elıírásának megfelelıen az év végéig aláírásra került, majd pedig 2012 januárjában a horvát állampolgárok népszavazáson erısítették meg, hogy az Európai Unió tagjává szeretnének válni. A csatlakozáshoz valamennyi uniós tagállam nemzeti parlamentjének is ratifikálnia kell a csatlakozási szerzıdést, melyre a Bizottság derőlátó számításai szerint másfél évre van szükség. Ha minden a megfelelı ütemterv szerint alakul, akkor Horvátország július 1-tıl a Közösség 28. tagjává válhat. Kérdések: Összehasonlító elemzés: Mutassa be a hasonlóságokat és különbségeket a keleti bıvítés és a horvát csatlakozás között? 4

5 Mutassa be a horvát piacgazdaság kialakulásának folyamatát és beilleszkedésének lehetıségeit az Európai Unió egységes piacába! Mutassa be Horvátország regionális tagozódását, különös tekintettel a NUTS rendszerre, valamint a horvát interregionális és intraregionális kapcsolatokra és a horvát részvételre az EU makroregionális együttmőködéseiben! Irodalom: European Commission: Comprehensive Monitoring Report on Croatia s state of preparedness for EU membership Overview of EU Croatia Relations Croatia Progress Reports Enlargement Strategy papers Country Commercial Guide Economy Profile Croatia HRV.pdf Economic profile Decentralization and Regional Policy in Croatia Lırinczné Bencze Edit: Az európai uniós bıvítések elmélete és gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében (várható megjelenése 2013 február) Dr. Bakonyi Kovács István KJF, fıiskolai tanár: Serfızı Simon költıi pályája Az elıadás rövid ismertetése: Elıadásomban nyomon követem az 1942-ben született költı és író, a József Attila-díjas Serfızı Simon lírai pályáját. A szerzı a Hetek elnevezéső csoporthoz tartozik Ágh Istvánnal, Bella Istvánnal, Buda Ferenccel, Kalász Lászlóval, Ratkó Józseffel, Raffai Saroltával közösen. Valamennyien - bár esztétikailag különbözı módokon - azon az úton járnak, amelynek legnagyobb "útjelzıi" Illyés Gyula, Nagy László, Juhász Ferenc vagy Csoóri Sándor. Serfızı pályája a hatvanas évek elején indult, és mindmáig tart. Alapélménye a tanyavilág pusztulása, a második világháború és azt követı korszak lélek- és emberpusztítása, valamint természetesen a hagyományos költıi témák, mint a szerelem, a természetközpontúság vagy a hazaszeretet. Sokmőfajú alkotó, aki egyben vezetıje Miskolcon a Felsımagyarország Kiadónak. Kérdések: Melyek Serfızı Simon lírájának fı témái? Kik azok a szerzık, akik hatottak gondolkodására? Egy versének tömör elemzése. Szakirodalom: Bakonyi István: Serfızı Simon (kismonográfia), Antológia Kiadó, Kabdebó Lóránt: Fiatal költık. Új Írás, 1967/4. Farkas László: Ma és minden nap. Magyar Nemzet, 1976/51. Vasy Géza: Gonddal teli szép versek. Napjaink, 1976/5. 5

Politika egyház mindennapok

Politika egyház mindennapok Fiatal kutatók Európa és Magyarország XVIII-XXI. századi történelmérıl Elıadói életutak és elıadás-rezümék Bene Krisztián A Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatója. 1980-ban született, középiskolai

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Máté Anita

SZAKDOLGOZAT. Máté Anita SZAKDOLGOZAT Máté Anita 2009 1 BGF Külkereskedelmi Fıiskolai Kar MAGYAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER A HATÁRMENTI EGYÜTTMŐKÖDÉSEK MENEDZSELÉSÉBEN Máté Anita nemzetközi kommunikáció szak EU

Részletesebben

Regionalizáció és regionalizmus két átalakuló posztszocialista ország, Magyarország és az egykori NDK példáján

Regionalizáció és regionalizmus két átalakuló posztszocialista ország, Magyarország és az egykori NDK példáján Regionalizáció és regionalizmus két átalakuló posztszocialista ország, Magyarország és az egykori NDK példáján doktori (PhD) értekezés Kovács Tibor Debreceni Egyetem Debrecen, 2003 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4

Részletesebben

Kutatási jelentés a MeH MTA megállapodás keretében végzett. MEH-VII.5/2009. számú. A Balkán mint stratégiai térség Magyarország számára

Kutatási jelentés a MeH MTA megállapodás keretében végzett. MEH-VII.5/2009. számú. A Balkán mint stratégiai térség Magyarország számára Kutatási jelentés a MeH MTA megállapodás keretében végzett MEH-VII.5/2009. számú A Balkán mint stratégiai térség Magyarország számára címő kutatásról Projektvezetı név: Pók Attila beosztás: MTA Történettudományi

Részletesebben

MAGYAROSZÁG A NEMZETKÖZI TÉRBEN

MAGYAROSZÁG A NEMZETKÖZI TÉRBEN MAGYARORSZÁG A NEMZETKÖZI TÉRBEN SZEGED, 2010 1 Magyarország a nemzetközi térben - Konferenciakötet - Innoratio Kutatómőhely 2010 2 Készítette és kiadja: Innoratio Kutatómőhely Csongrád Megyei Gazdaság-

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata II. évfolyam 2. szám 2009/2. No. 4 5.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata II. évfolyam 2. szám 2009/2. No. 4 5. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata II. évfolyam 2. szám 2009/2. No. 4 5. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/bacsfaine-dr-hevizi-jozsa-etnikai-es-vallasimegoszlas-szerint-aranyositott-onkormanyzatok-a-magyar-kiralysagban-03-02-04/

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata IV. évfolyam 1. szám 2011/1. No. 12.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata IV. évfolyam 1. szám 2011/1. No. 12. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata IV. évfolyam 1. szám 2011/1. No. 12. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola képzési terve A Doktori Iskola képzési terve A Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán BA szintő és MA szintő tanárképzés, valamint diszciplináris képzés folyik. A diszciplináris képzésben három szakirány

Részletesebben

Kelemen Csaba. A magyar külpolitika Európa-pillére

Kelemen Csaba. A magyar külpolitika Európa-pillére Kelemen Csaba A magyar külpolitika Európa-pillére Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezetı: Dr. Horváth Jenı egyetemi magántanár A bíráló bizottság névsora: Kelemen Csaba Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi

Részletesebben

A román nemzeti kisebbség vallásjogi kérdései és autonómia törekvései a 17. századvégi Erdélyben (1697-1701)

A román nemzeti kisebbség vallásjogi kérdései és autonómia törekvései a 17. századvégi Erdélyben (1697-1701) et universi Principatus incolae, absque ullo nationis vel religionis discrimine, iisdem pro ratione status et conditionis libertatibus ac beneficiis frui ac gaudere eademque pro mensura virium onera supportare

Részletesebben

a teljes autonómiáig

a teljes autonómiáig Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa Vallási és etnikai közösségek a Szent Korona országában Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa Vallási és etnikai közösségek a Szent Korona országában a teljes autonómiáig (A világ etnikai

Részletesebben

Egyházi autonómia törekvések a 17. század végi Erdélyben

Egyházi autonómia törekvések a 17. század végi Erdélyben Albert András Egyházi autonómia törekvések a 17. század végi Erdélyben I. Bevezetés Az Erdélyi fejedelemség idején (1541 1691) a négy bevett felekezet rendszerében szerepelt a római katolikus egyház, ez

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Társadalmi problémák biztonsági kockázatok Érdekek érdekellentétek: a török külpolitika neuralgikus pontjai Káosz, vagy rend?

Részletesebben

A Romániából Békés megyébe áttelepült személyek társadalom-földrajzi vizsgálata, különös tekintettel az értelmiségiekre

A Romániából Békés megyébe áttelepült személyek társadalom-földrajzi vizsgálata, különös tekintettel az értelmiségiekre A Romániából Békés megyébe áttelepült személyek társadalom-földrajzi vizsgálata, különös tekintettel az értelmiségiekre Doktori (PhD) értekezés Szenográdi Péter Debreceni Egyetem Természettudományi Kar

Részletesebben

A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei

A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei Mezei István A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei Ph. D. értekezés DEBRECENI EGYETEM Földtudományi Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Süli-Zakar István tanszékvezetı egyetemi tanár Debrecen Miskolc

Részletesebben

Menekültügy az Európai Unióban

Menekültügy az Európai Unióban Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar dr. Ráduly- Szabó Kinga Európai jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak levelezı tagozat Menekültügy az Európai Unióban Konzulens: Dr. Szászi Ádám Fıiskolai

Részletesebben

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Németh József r. alezredes A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni

Részletesebben

kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben T örténelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben %()(.

kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben T örténelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben %()(. traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben T örténelmi Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( T örténelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben S zerkesztette : D r.

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Hatvan éves a NATO Középpontban a nemzetbiztonság A megfigyelés és az információgyőjtés múltja, jelene és jövıje A non-profit

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Dr. Csery-Szücs Péter nyá. mk. alezredes A humán tudományok szerepe és jelentısége a katonai felsıoktatásban, különös tekintettel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN. Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea

TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN. Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Fekeová Mária 2011

SZAKDOLGOZAT Fekeová Mária 2011 SZAKDOLGOZAT Fekeová Mária 2011 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A MAGYAR SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA FEJLŐDÉSÉNEK

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Szabó Gabriella

SZAKDOLGOZAT. Szabó Gabriella SZAKDOLGOZAT Szabó Gabriella 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS FRANCIA SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZÁSA AZ

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE Doktori

Részletesebben

Mihály Emıke: Az információs társadalom az elmélettıl a politikai gyakorlatig. Szerk.: Pintér Róbert Gondolat Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007.

Mihály Emıke: Az információs társadalom az elmélettıl a politikai gyakorlatig. Szerk.: Pintér Róbert Gondolat Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007. Mihály Emıke: Az információs társadalom az elmélettıl a politikai gyakorlatig Szerk.: Pintér Róbert Gondolat Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007. A tankönyv, amelyre e recenzióban reflektálok, a NET-IS

Részletesebben

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Szerzı: Tarmo Kalvet, PRAXIS Center for Policy Studies, tarmo@praxis.ee Tallinn, 2007 A jelentés megírását és kiadását támogatta: Az Európai

Részletesebben