TELEKI MIKLÓS URAM ÉGJ ÁTALLYÁBAN IDVEZÜLNI AKAR... A Peregrinuslevelek egy helyéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEKI MIKLÓS URAM ÉGJ ÁTALLYÁBAN IDVEZÜLNI AKAR... A Peregrinuslevelek egy helyéhez"

Átírás

1 Keserű Bálint TELEKI MIKLÓS URAM ÉGJ ÁTALLYÁBAN IDVEZÜLNI AKAR... A Peregrinuslevelek egy helyéhez Bibliográfiai tény, hogy Jankovics József korai főműve az a levélgyűjtemény, amelyet nem sokkal végzése után adtak prélum alá tanítványai. 1 Az Adattár-sorozat szerkesztője aki akkor nemrég még a kezdő tanár tanára is volt nem spórolhatja meg, hogy először a kötet létrejöttéről szóljon, 2 s csak azután a kétszáz levél egyikének egy helyéről. A Babits- és Gyöngyösi-kutató talán nem, de a Bethlen Miklós és Mihály élete-munkássága s a késő fejedelemség-kori erdélyi műveltség minden titkainak tudója bizonyosan azzal a levéltári búvárkodással kezdte pályáját még szegedi végzős hallgatóként, aminek során a Peregrinuslevelek-gyűjtemény eszméje is megfogant. A sok értő kolléga által már méltatott (és fölhasznált), egyelőre tudtommal unikumnak számító különlegesség az volt, hogy egy igényes és művelt erdélyi arisztokrata több tucat (!) patronáltjának külföldi egyetemekről hazaküldött leveleit együtt lehet olvasni, s azokból a stúdiumok körülményeiről, a diákmindennapokról, friss politikai eseményekről, kuriózumokról, füvészkertek, könyvtárak, orvoslás, étkezés, ruházkodás újdonságairól páratlanul sokszínű képet lehet kapni. Az ifjú tanárnak sikerült szeminaristáit az izgalmas anyaggal úgy elkábítani, hogy a szemeszter végére már megvolt a sajtó alá rendezők csapata és a szereposztás. A kezdeményezésen és előkészítésen túl is sokat vállalt a tanárvezető, de az utolsó korrektúráig és a nyomdai bajlódásig meg a terjesztés elindításáig mindenben működött a diákkollektíva. 3 A kötet első fogadtatása sokkal gazdagabb, konkrétabb volt, mint ahogy egyetemi kiadványoknál megszoktuk, de az igazi visszhangot az idő hozta meg, Peregrinuslevelek Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak, közzéteszi BÁLINT Judit, BUJTÁS László, HOFFMANN Gizella et al., a latin szöveget ford. BARTÓK István, készült JANKOVICS József irányításával, szerk. HOFFMANN Gizella, Szeged, 1980 (Adattár XVI XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 6). Emlékeire hagyatkozva, s remélve, hogy a közelesebb résztvevők egyszer pontosabban rekonstruálják a három évtizede történteket. Ezért került a címnegyedbe a ritkán használt formula (Készült Jankovics József irányításával) mellé közreadóként a teljes munkaközösség, s szerkesztőként, a latin szövegek fordítójaként és a névmutató készítőjeként Hoffmann Gizella, Bartók István és Bujtás László; ők is mint diákok kezdték, de önálló felelősséggel fejezték be munkájukat. 205

2 főképpen az anyag fölhasználásával társadalom- és kultúrhistóriai, sőt nyelvészeti munkákban (utóbbira a patrónus megszólításának változatait elemző értekezés volt a szerkesztőket is meglepő példa). Hasznosításra tesznek kísérletet az alábbi észrevételek is: egy levélrészlet értelmezésére irodalom- és eszmetörténeti aspektusból. * Az 1695 körül született, 1750 táján még élt Nánási Lovász András néhány peregrinus-híradása után találjuk 1728-ban, most már huszti lelkipásztorként Teleki Sándornak írt levelét. A befejező passzus így hangzik: Teleki Miklos Uram égj átallyában idvezülni akar, mert külömb külömb argumentumú kőnjőrgéseket iratott velem, s által vitette Mantuában [manapság már] mi ketten az Urfival tsak Déák Levelekkel vigasztallyuk égjmást. 4 Ártatlan évődésnek is olvasható ez a híradás, de a levélíró szándékától függetlenül egy anekdotában megőrzött kemény inszinuáció megerősítésének is. Hermányi Dienes úgy hallotta, hogy [Makfalvi József] titkon égybeadá magát Gróf Teleki Miklossal /:kinek irott Réligiója vala s irta vala ki a Religio Médici nevű elmés Könyvből:/ Huszti Andrással a részeges Ex Prófessorral őszsze adá magát, s hárman csinálának egy Ekklésiát magokból, s Makfalvi Urvacsoráját is oszta e nem tudom micsóda Sinagógába. 5 Esze Tamás Hermányi történetét ismételve nyilvánítja az erdélyi remonstráns heterodoxia legmarkánsabb kifejeződésének ezt az ecclesiolát. 6 A legendával szemben ma a Nánási-levél az egyetlen hiteles bizonyság arra, hogy a kor világi és egyházi hivatalos irataiban sok tucatszor emlegetett lelkész és jogász Makfalvi és Huszti mellett egy ifjú erdélyi arisztokrata is a gratia universalis bűvöletében lépett a másképpen gondolkodás útjára. Különösen fontos, hogy amiről Nánási Lovász levelében beszámol, az Husztiék peres ügyeit egy évtizeddel (másokét is hónapokkal) megelőzte, ami azt jelenthetné, hogy a nagy tekintélyű Teleki Sándor fiának kezdeményező szerepe volt Peregrinuslevelek, i. m., 206. HERMÁNYI DIENES József, Nagyenyedi Demokritus, in Hermányi Dienes József szépprózai munkái, kiad. SÁRDI Margit, Budapest, 1992 (Régi magyar prózai emlékek, 9), 311. Nem gyakori Hermányinál a szögesen ellenkező ítélet egy figuráról. Teleki Miklós fölnőttként megérdemli az elismerést: Igen éles s nagy elméjű s széles experientiájú ember vala (Uo., ), ami a fönti idegenkedő, sőt elítélő beállítástól gyökeresen eltér, pedig lelki barátok voltak enyedi diákként. ESZE Tamás, A Heidelbergi káté története Magyarországon a XVIII. században, in A Heidelbergi káté története Magyarországon, kiad. BARTHA Tibor, Budapest, 1965 (Studia et acta ecclesiestica, I), , itt 179. Esze sokszor idézett tanulmánya nélkülözi a bizonyító apparátust; jegyzeteket is tartalmazó kézirat létezhetett, de ilyet hagyatékának Szegeden, illetve a Ráday-levéltárban őrzött részében nem találtam. 206

3 Éppen ez a levélrészlet azonban megengedi a szigorúan dogmatikai és jogi értelmezés mellőzését, 7 hiszen az intonáció remek nyelvi lelemény: ironikus utalás arra, hogy az ifjú Teleki szeretné, ha mindenkor, a világon mindenki (persze ő is ) elnyerné az örök életet, s megmenekülne az örök kárhozat fenyegetésétől. Az ilyen ábránd és óhaj pedig nem teológiai tétel, hanem kevesebb is, több is: nem antidogma, számíthat akár kortalan, örök emberi eszménynek. Tulajdonképpen Teleki Miklós elhajlásának Hermányinál olvasható anekdotai előadásában is fölösleges a teológiai megközelítésre tenni a hangsúlyt. Amúgy is kérdéses, hogy ez mennyire késői, legalább részben hiteles rekonstrukciója annak, ami komoly férfiak és nők konventikulumára bizony nem hasonlít, legföljebb alkalmi baráti összejövetel lehetett ha megtörtént. Valami bájos amatőrség van abban is, hogy a hitvallást a Religio mediciből állítják össze. Sokáig kerestük, hogy Sir Thomas Browne-nak ebből a terjedelmes, közel egy évszázaddal korábban angolul íródott (később több latin kiadásban is megjelent) heterogén elmélkedésgyűjteményéből mi és hogyan lehetett alkalmas arra, hogy a 18. század második negyedében egy újító szellemű hitvallás alapja legyen. Browne szellemi fejlődésében és fő művében is kimutatható averzió a dordrechti zsinat kettős predesztinációt előíró határozataival szemben, 8 de a Religio mediciben ilyen vagy bármilyen határozott teológiai állásfoglalásnak nincs nyoma. 9 Az 1728-as levélrészlet a vallási fölvilágosodás beköszönteként méltatott 10 erdélyi gratia universalis laikus változatára figyelmeztet. Nem győzzük hangsúlyozni: külföldi egyetemekhez kapcsolódó teológiai áramlatok hozzánk plántálása jelenítette meg ekkoriban igazán hatékonyan az általános kegyelem gondolatát. 11 A laikus változat különös hozadéka egyelőre csak homályosan dereng föl előttünk Nánási fönt idézett levelének záró soraiból, miszerint az ifjú 7 A 19. század derekától sorjázó forrásközlések és tanulmányok kizárólag arról szólnak, hogy lelkipásztorok és egyházi szolgálatban álló tanárok, jogászok esküjüket megszegve dogmatikai változtatásokra merészkedtek, s így legalábbis formálisan nem alap nélkül vádolták meg őket, s volt ürügy a társadalomból való kitaszításukra. Az erdélyi református egyháztörténet egy fejezetét teszik ki ezek a fejlemények, jó összefoglalásuk legújabban SIPOS Gábor tanulmánya (Huszti András heterodoxia-pere 1742-ben, Református Szemle (100) 2007, ), ahol az eljárássorozat dokumentumainak mai lelőhelyét is megkapjuk. 8 Johannes VAN DEN BERG, Sir Thomas Browne and the Synod of Dort, in UŐ, Religious Currents and Cross-Currents. Essays of Early Modern Protestantism and the Protestant Enlightenment, Leiden, 1999 (Studies in the History of Christian Thought, 95), Persze primér szövegekben is olyan szerteágazó a Browne-mű utóélete, hogy abból a sűrítmények sem hiányoztak; nem kizárt tehát, hogy előkerül egyszer egy kátészerű írott relígió szövege, amely Telekinknek akár közvetlen forrásul szolgálhatott. 10 Klaniczay Tibor és Tarnai Andor használták ezt a minősítést az Esze-tanulmányáról rendezett vitán. 11 Erről is sokat tudunk meg van den BERGtől (Theology in Franeker and Leiden in the eighteenth century, i. m., ), így azt, hogy a gratia universalis három fő központja Odera- Frankfurt, Franeker és Bázel kitűnően együttműködött; ha valakit elbocsátottak a profeszszúrából, annak helyére hasonló gondolkodású utódot hoztak a távolból, többek közt az ifjú Paul Ernst Jablonskit Frankfurtból Franekerbe. 207

4 Miklós külömb külömb argumentumú kőnjőrgéseket iratott velem... ; ezeket közösen fogalmazott, imával ékes meditációknak képzeljük, s irodalmi igény vezethette őket a latin consolatiók írásakor is ( mi ketten az Urfival tsak Déák Levelekkel vigasztallyuk égjmást. ). 12 Csak apologéták szemében kell vaskos antidogmának számítania a gratia universalis minden változatának. Ahogyan az eszmerokon apokatasztászisz is apokrif apokalipszisek naiv jeleneteiben vagy a német késő barokk némely eposzaiban hatékonyabb, mint tudós filozófiai vagy teológiai művekben. 13 Igen sok mindent nem sikerült még tisztáznunk Teleki Miklós pályakezdéséről, szellemi fejlődéséről. Teleki Mihálynak és anyai ágon Bethlen Miklósnak is unokája, utóbbiról, mikor bécsi fogságában meglátogatja ifjú Pápai Páriz Ferenc, azt írja Teleki Sándornak: eö nagysága tudakozta töllem, ha tanulé Miklos Úrfi? 14 A hétesztendős unoka a két nagy família reménységének számított. A 20-as évek elején még hol egyetemre, hol udvari szolgálatba lépését tervezik, ben kezdődő itáliai katonáskodásáról Rettegi kiemelkedő, nagy jellemnek festi le a magát végül exul in patriának érző Miklóst, és ő sem magyarázza, miért történt, hogy Erdélybe szorulván sokat munkálódott, hogy adjon az atyja jószágot, az hol gyermekeivel, feleségével subsistálhasson. De az atyjának kedvetlenségébe ejtvén magát, nem adott, noha Teleki Miklós úr olyan ember volt mind eszére, mind hazájához való indulatjára s szeretetire nézve, hogy bátran el lehet mondani, hogy olyan ember két saeculum alatt nem született. 16 Apa és fia eszmei ellentétét nem tenné valószínűvé, hogy Teleki Sándor az egyetlen generációjában, aki megvédi Husztit, és a dordrechti tanítást utálatosnak tartja. A fenti idézetben kiemelt részlet (atyjának kedvetlenségébe ejtvén magát) azonban elgondolkodtathat, ha szembesítjük azzal, hogy húsz évvel a szelíd levelezések után, 1748-ban Teleki Miklós az etédi zsinaton mégiscsak a remonstráns ellenzéknek minősített mozgalom vezéralakjai között szerepel, akiket az egyház közösségéből kizárnak, s ezzel vetnek véget a negyedszázados nyugtalanságnak. 17 Ez már egy teljesen új, exponált pozíciót jelez, amit még hangsúlyosabbá tesz, hogy tudomásunk szerint ő az egyetlen arisztokrata, s a kevés szilárdan szolidáris világi résztvevő egyike a kiátkozott mozgalomban. Ilyenképpen már elképzelhetjük a család elzárkózásá- 12 Peregrinuslevelek, i. m., 206. Ezzel még nem zárult le a szövegükben nem ismert elveszett vagy lappangó irodalmi jellegű munkáinak sora. Többen emlegetik, hogy költői kísérletei maradtak fönn, a lejjebb idézett Rettegi-kiadás mutatójában ezt írja Jakó Zsigmond. 13 Az erdélyi szászoknál az apokatasztászisz nem sokkal korábban más forrásból, máshogy jelentkező heterodox tana és a gratia universalis lényegi rokonságára több mint fél évtizede egy szerkesztői utószóban már utaltam, ld. FONT Zsuzsa, Erdélyiek Halle és a radikális pietizmus vonzásában, Szeged, 2001, Bécsben, 1711 szeptember 20-án, Peregrinuslevelek, i. m., Peregrinuslevelek, i. m., : patronált diákok, főleg Enyedi István tanácsai az ügyben. 16 RETTEGI György, Emlékezetre méltó dolgok , kiad. JAKÓ Zsigmond, Bukarest, 1970, ESZE Tamás, i. m., , 191., és G. Henk VAN DE GRAAF, A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a 18. században, , [Kolozsvár], 1979,

5 nak okai között az újító szellemű gondolatokat, az értük indított szervezkedést és a megbélyegzettséget. Megemlítjük még, hogy az évi levél szerzője is talán hasonló utat járt be két évtized alatt. Ne felejtsük el, hogy Nánási föltétlenül ismerte a heves gratia-vitát, hisz épp annak fordulópontján, ben tanult és disputált a két legpártosabb centrumban, Franekerben és Odera-Frankfurtban, amikor az újító szellem bátor képviselői kerekedtek fölül. 18 Hazajővén sok társától eltérően azonban az itthoni viszályokban nem exponálta magát egyik oldalon sem. 19 Van egy adat, ami viszont valószínűsíti, hogy utóbb mégis állást foglalt, és ezzel kihúzta a gyufát, tudniillik 1747-ben [tehát az utolsó leszámoló zsinatok idején!] bujdosó papként említik. 20 A fönti fejtegetésekkel célom csak annyi lehetett, hogy a 18. század második negyedének Európa protestáns világában talán legmarkánsabb áramlatában egy erdélyi esetre és annak összefüggéseire hívjam föl a figyelmet. Arra, ami a gratia universalis vigaszából spontánul is szóhoz jutott, és ami eleve intézményen kívül ébredt gondolkodó, érző emberekben. Végül arra kell jutnunk, hogy az ilyen eseteket nem lehet kiszakítani az adott negyed évszázad holland, svájci és erdélyi intézményeiben, egyetemeken, egyházi közösségekben és hierarchiákban, családokban végbemenő konfliktusok, megegyezések és mártíriumok hálójából. Mindennek megismeréséhez pedig még igen sok részletmunka hiányzik. 21 Amíg a Teleki-levéltár és a szétszórt telekiádák, Esze Tamás és mások hagyatékának anyagából nem bányásszuk ki az ott lappangó titkokat (dokumentumokat, irodalmi szövegeket), addig fönti megállapításaink többsége hipotézis marad. 18 G. Henk VAN DE GRAAF, i. m., Ez teljesen beleillik abba a képbe, amit Hermányi Dienestől kapunk több tucat példával illusztrálva. Eszerint egészen extrém alakja volt az erdélyi lelkésztársadalomnak szkeptikus, sőt cinikus viselkedésével, s azokkal a néha drasztikus viccekkel, amelyeket mosolytalan faarccal tálalt közönségének. Mondhatni, Hermányi legkedveltebb, legtermékenyebb nótafája volt. HERMÁNYI DIENES i. m., 84 85, 196, , : Nánási András igen profanus, de felette ritka memóriájú s eloquentiájú ember, kiről én igen sokat tudok, igen elmés és jádzi ember vala, minden alkalmatossággal gyakor volt nála a tréfa, de maga nem nevet vala soha, Ennek az embernek facetiáival árkusokat tölthetnék bé 20 ZOVÁNYI lexikoncikkének ezt a megfogalmazását idézik tovább a biográfiák. 21 Itt most föl nem használt részleteredmények vannak Huszti András körül Zsoldos Sándor, W. Kovács András munkáiban. S folyamatban van Piros Adorján teljesen új, katolikus összefüggésekből kiinduló vizsgálata. 209

Deé Nagy Anikó A könyvtáralapító Teleki Sámuel

Deé Nagy Anikó A könyvtáralapító Teleki Sámuel Deé Nagy Anikó A könyvtáralapító Teleki Sámuel Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása Kolozsvár, 1997 Megjelent a magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Gróf Mikó Imre Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Jakó Zsigmond, a történettudós

Jakó Zsigmond, a történettudós Kubinyi András Jakó Zsigmond, a történettudós A történettudományban a 20. század óta több síkon erős szakosodás figyelhető meg. Ez leginkább az egyes korszakok feldolgozásánál mutatható ki. Az ókort, a

Részletesebben

Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban

Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban Oláh Róbert,, mennyei fegyverekkel legyenek felszerelve 1 Egy vita margójára Péter Katalin 1985-ös problémafelvetése 2 nyomán kezdtünk el újra foglalkozni

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 78. XX. Madách. Szimpózium. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna

Madách Könyvtár Új folyam 78. XX. Madách. Szimpózium. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna Madách Könyvtár Új folyam 78. XX. Madách Szimpózium Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! A XX. Madách Szimpózium

Részletesebben

A reformáció kezdetei Magyarországon

A reformáció kezdetei Magyarországon Balogh Judit A reformáció kezdetei Magyarországon A reformáció a 16. század folyamán lezajlott egyháztörténeti esemény volt, ami elsődlegesen a vallási és egyházi élet megreformálását célozta meg. Mivel

Részletesebben

Debreceni Ember Pál könyvtára*

Debreceni Ember Pál könyvtára* Csorba Dávid: Debreceni Ember Pál könyvtára* Debreceni Ember Pál (1661 1710) az első református egyháztörténet, közkeletűbb nevén, a Lampe-féle kiadású historia ecclesiastica megalkotója (Utrecht, 1728),

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

A Stehelin-féle, 1752-es Catechismusi Házi-Kints *

A Stehelin-féle, 1752-es Catechismusi Házi-Kints * Hermán M. János Zwolle A Stehelin-féle, 1752-es Catechismusi Házi-Kints * A ki nem ismerné az 1563-as Heidelbergi Kátét (HK), a Catechismusi Házi-Kints lelkét (CHK), annak felhívjuk a figyelmét erre a

Részletesebben

VARIA. Bartók György, a filozófus püspök halála centenáriumára. Emlékezzünk. Gaal György

VARIA. Bartók György, a filozófus püspök halála centenáriumára. Emlékezzünk. Gaal György VARIA Emlékezzünk Gaal György Bartók György, a filozófus püspök halála centenáriumára A 19. század kiegyezést követő utolsó harmada Magyarországon az egységesülés jegyét hordozza magán. Az erdélyiek százados

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS MAROSVÁSÁRHELYI KÉZIRATAI I.

BOLYAI JÁNOS MAROSVÁSÁRHELYI KÉZIRATAI I. BOLYAI JÁNOS MAROSVÁSÁRHELYI KÉZIRATAI I. Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az

Részletesebben

Debreceni peregrinusok a 16 19. században

Debreceni peregrinusok a 16 19. században Örökség Tamusné Molnár Viktória Debreceni peregrinusok a 16 19. században A partikuláris iskolarendszer lehetővé tette a (debreceni) diákok külföldön való továbbtanulását. A növendék előbb két-három esztendeig

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Szabó Lőrinc ez idáig rejtőzködő [első fennmaradt] levele Babits Mihályhoz

Szabó Lőrinc ez idáig rejtőzködő [első fennmaradt] levele Babits Mihályhoz Irodalmi muzeológia TOMPA ZSÓFIA Búvópatak vize csillan Szabó Lőrinc ez idáig rejtőzködő [első fennmaradt] levele Babits Mihályhoz Egy levelezés története mindig búvópatakként van jelen az irodalom karszterdejében.

Részletesebben

Jelenlétünk és problémáink a Tismăneanu-jelentésben

Jelenlétünk és problémáink a Tismăneanu-jelentésben Dávid Gyula: Jelenlétünk és problémáink a Tismăneanu-jelentésben 69 Dávid Gyula Jelenlétünk és problémáink a Tismăneanu-jelentésben A Magyar Kisebbség az általa kezdeményezett véleménycsere kapcsán a hozzám

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

JELENITS ISTVÁN Jegyzetek a Korunk Szaváról

JELENITS ISTVÁN Jegyzetek a Korunk Szaváról JELENITS ISTVÁN Jegyzetek a Korunk Szaváról A Korunk Szava első, beharangozó száma 1931. júniusában jelent meg. A cím alatt a lap szellemiségét megjelölő felirat: Az ifjú katolicizmus folyóirata. Aztán

Részletesebben

Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely

Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely Kolumbán Vilmos József Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely T eleki József apja eredetileg a kolozsvári kollégiumban akarta taníttatni az addig Bod Péter felügyelete alatt tanuló fiát,

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám A GYÖNGYÖSSI JÁNOSRÓL SZÓLÓ BIOGRAFIKUS SZÖVEGEKRŐL

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám A GYÖNGYÖSSI JÁNOSRÓL SZÓLÓ BIOGRAFIKUS SZÖVEGEKRŐL (ItK), 110(2006). KESZEG ANNA A GYÖNGYÖSSI JÁNOSRÓL SZÓLÓ BIOGRAFIKUS SZÖVEGEKRŐL 2004 őszén találtam rá a kolozsvári Református Teológia Könyvtárában Gyöngyössi János kéziratban maradt önéletírására,

Részletesebben

Erdélyi és magyarországi diákok olvasmányai hollandiai diákéveik alatt a korai újkorban

Erdélyi és magyarországi diákok olvasmányai hollandiai diákéveik alatt a korai újkorban onok István rdélyi és magyarországi diákok olvasmányai hollandiai diákéveik alatt a korai újkorban rdélyi és magyarországi diákok olvasmányai hollandiai diákéveik alatt A kora újkori magyarországi olvasástörténetről

Részletesebben

Jól őrizd helyedet Emlékezések Tarnai Andorra

Jól őrizd helyedet Emlékezések Tarnai Andorra Jól őrizd helyedet Emlékezések Tarnai Andorra r e c i t i 1 2 Jól őrizd helyedet Emlékezések Tarnai Andorra Válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor Munkatárs Bretz Annamária A képeket válogatta Kecskeméti

Részletesebben

TARTALOM. Dr. Kádár Zsolt szerkesztő előszava: A periodikáról... 3 Dr. Bogárdi Szabó István: Meditáció Az emlékezés minősége... 4

TARTALOM. Dr. Kádár Zsolt szerkesztő előszava: A periodikáról... 3 Dr. Bogárdi Szabó István: Meditáció Az emlékezés minősége... 4 1 TARTALOM Dr. Kádár Zsolt szerkesztő előszava: A periodikáról... 3 Dr. Bogárdi Szabó István: Meditáció Az emlékezés minősége... 4 ELŐADÁSOK, TANULMÁNYOK Kálvin születésének 500. évében Dr. Hörcsik Richárd:

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ MISKOLCON

A REFORMÁCIÓ MISKOLCON A REFORMÁCIÓ MISKOLCON A reformáció megjelenésének körülményei és okai A reformáció jelentkezésére a borsodi régióban, így Miskolcon is viszonylag későn, jobbára az 1560-as, 1570-es évekből származnak

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LOVAS BORBÁLA. A prédikációgyűjtemény

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LOVAS BORBÁLA. A prédikációgyűjtemény Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LOVAS BORBÁLA Textológiai és értelmezésbeli kérdések Enyedi György magyar nyelvű munkáiban A prédikációgyűjtemény Irodalomtudományi

Részletesebben

Suri Orvos Mihály Catholicus reformatus-fordítása

Suri Orvos Mihály Catholicus reformatus-fordítása Baricz Ágnes Suri Orvos ihály Catholicus reformatus-fordítása William Perkins (1558 1602) angol puritán író és prédikátor korabeli magyarországi és erdélyi népszerűségét több munkájának magyar nyelvű kiadása

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Magyar református teológia. IX. évfolyam 2013. a magyar teológia? Gudor Kund Botond: Bod Péter (1712 1769) és a románok története

Magyar református teológia. IX. évfolyam 2013. a magyar teológia? Gudor Kund Botond: Bod Péter (1712 1769) és a románok története Collegium Doctorum Magyar református teológia IX. évfolyam 2013 Bölcskei Gusztáv: A Tartalomból Mennyiben európai a magyar teológia? Gudor Kund Botond: Bod Péter (1712 1769) és a románok története Németh

Részletesebben

A SÁROSPATAKRA VISSZATÉRT KÖNYVEK ÉS A RÁKÓCZI-KUTATÁS: A RÁKÓCZIAK BIBLIÁI

A SÁROSPATAKRA VISSZATÉRT KÖNYVEK ÉS A RÁKÓCZI-KUTATÁS: A RÁKÓCZIAK BIBLIÁI Monok István A SÁROSPATAKRA VISSZATÉRT KÖNYVEK ÉS A RÁKÓCZI-KUTATÁS: A RÁKÓCZIAK BIBLIÁI A magyar mûvelõdéstörténetírás, közelebbrõl a könyvtörténet mindig is szívesen foglalkozott a Rákóczi család könyves

Részletesebben

In memoriam Verseghy Ferenc. EMLÉKKÖNYV a Szolnokon 1993. november 12-13-án rendezett Verseghy-tudományos ülésszak anyagából

In memoriam Verseghy Ferenc. EMLÉKKÖNYV a Szolnokon 1993. november 12-13-án rendezett Verseghy-tudományos ülésszak anyagából In memoriam Verseghy Ferenc 4. EMLÉKKÖNYV a Szolnokon 1993. november 12-13-án rendezett Verseghy-tudományos ülésszak anyagából Szerkesztette és az előszót írta: Szurmay Ernő Szolnok, 1994 Technikai munkatárs:

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám SCHWEITZER PÁL AZ IGAZ ÉS A VALÓDI Thomas Mann fogalmi ellentétpárja József Attilának az írót üdvözlő költeményében Az alkalom 1937 januárjában járt utoljára Budapesten Thomas Mann. Hat magyarországi látogatása

Részletesebben