Melléklet. A Golgota Keresztény Gyülekezet Hitvallása. A tananyagban tárgyalt teológiai témák. Ajánlott szakirodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet. A Golgota Keresztény Gyülekezet Hitvallása. A tananyagban tárgyalt teológiai témák. Ajánlott szakirodalom"

Átírás

1 A Golgota Keresztény Gyülekezet Hitvallása A tananyagban tárgyalt teológiai témák Ajánlott szakirodalom

2 A Golgota Keresztény Gyülekezet Hitvallása A tanfolyam anyagával a Biblia alapvető üzenetét kívántuk rendszerezni tematikus formában, ezért a tananyag gerincét nem egyházunk Hitvallása képezi. Ennek ellenére tömören és jól foglalja össze egyházunk tanítását és állásfoglalását, és ez az, amit gyülekezeteink pásztorai legjobb lelkiismeretük szerint képviselnek. Tudatában vagyunk annak, hogy Hitvallásunk bizonyos pontjait más keresztény felekezetek tanítói többé-kevésbé másképp közelítenének meg (bibliaiskolánkat más felekezetek tagjai is látogatják), de hisszük, hogy minden alapvető és fontos dologban Isten igéjét követi, és a keresztény egyházak közös hitét fogalmazza meg. Hitvallásunk Egyházunk "a lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet" elvét vallva lelki közösségben tudja magát minden keresztény egyházzal. Hitbeli meggyőződésünket az alábbi témákban tartjuk fontosnak kifejteni: A Szentírás Hisszük, hogy a Biblia a 39 könyvet tartalmazó Ószövetségből és a 27 könyvet tartalmazó Újszövetségből áll. Hisszük, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, és eredeti formájában hibátlan. Tanítása a hit és gyakorlat kérdéseiben mértékadó, az élet minden területéről tett kijelentései megbízhatóak. Hisszük, hogy Isten kijelentése minden szempontból feljebbvaló az emberi kijelentésnél, és hogy az Istentől jövő emberi kijelentések összhangban vannak a Bibliával. A Háromegy Isten Hiszünk az egyetlen, igaz és tökéletes Istenben, aki örökkévaló Szentháromság Atya, Fiú, Szentlélek. Hisszük, hogy a mindenható Isten minden élőlény és élettelen dolog Teremtője, Fenntartója és Ura. Jézus Krisztus Hisszük, hogy Jézus a Krisztus, a megígért és eljött Messiás. Hisszük, hogy benne Isten lett emberré, ezért Jézus teljesen Isten és teljesen ember volt, aki a Szentlélek által fogant, szűztől született, és bűntelen életet élt. Hiszünk csodatételeiben és tanításaiban. Hisszük, hogy helyettünk bűnhődve halt meg a kereszten, kifizetve bűneinkért a váltságdíjat, így Ő a Megváltónk és életünk Ura. Hisszük, hogy harmadnapra testben feltámadt, majd felemeltetett az Atya jobbjára, ahol örökké él, Főpapként közbenjár értünk, és egy napon hatalommal és dicsőségben visszatér a földre, hogy Királyként uralkodjon. A Szentlélek Hisszük, hogy az Atyától és a Fiútól jött Szentlélek az, aki meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Ő szüli újjá, szenteli meg és teszi képessé a szolgálatra mindazokat, akik hisznek Jézusban. Hiszszük, hogy a Szentlélek minden Jézus Krisztusban hívő emberben lakozást vesz, hogy Ő az Egyház Pártfogója, Tanítója és Vezetője, és a szolgálati ajándékok adományozója. Az ember Hisszük, hogy Isten arra teremtette az embert, hogy Vele közösségben éljen, hogy egyre jobban megismerje és megszeresse, illetve hogy lélekben és igazságban imádja Őt. Hisszük, hogy Isten az embert szabad akarattal ruházta fel, ezért a tetteiért felelősséggel tartozik. Hisszük, hogy az első ember bűnbeesése által minden ember természeténél fogva bűnös, vétkeiben halott, és ítélet alatt áll. A megváltás Hisszük hogy üdvösség kizárólag Isten kegyelméből, a Jézus Krisztus befejezett váltságművébe vetett hit által adatik. Hisszük, hogy Jézus minden ember bűnét magára vette, és áldozata minden hívő minden bűnét képes elfedezni. Bár vannak, akik ellenállnak Isten megtérésre hívó szavának, aki megbánja bűneit, és elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának és Urának, az abban a pillanatban bocsánatot nyer bűneire, újjászületik és elpecsételtetik a Szentlélek által, Isten gyermeke lesz, és az örökkévalóságot az Úrral fogja tölteni. Az egyház Hiszünk az egyetemes egyházban, Krisztus élő lelki Testében, amelynek Ő maga a feje, és minden újjászületett hívő a tagja. Hisszük, hogy az egyház legfontosabb feladata az evangéliumnak a hirdetése és a teljes Biblia tanítása. Hisszük, hogy a gyülekezet vezetéséért a lelkipásztor felelős, akinek Istentől kapott feladata, hogy hűségesen táplálja és szeresse az Ő népét. Hisszük, hogy Isten a pásztor és a gyülekezet szolgálatának a segítésére presbitereket és diakónusokat rendelt. A szertartások Hisszük, hogy Jézus Krisztus két szertartást hagyott az Egyházra: a keresztelést és az úrvacsorát. Bibliai mintára csak hívőket keresztelünk vízalámerítéssel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A keresztséget a Krisztussal való belső lelki azonosulás külső jelképének tekintjük. (Az újszülöttekre istentiszteleteinken együtt kérjük Isten áldását.) Az úrvacsorán is csak hívők vehetnek részt, de minden hívőt, így vendégeinket is szeretettel hívjuk Krisztus asztalához. A testét és vérét jelképező kenyérrel és a borral / szőlőlével Jézusra emlékezünk, és váltsághalálát hirdetjük, amíg újra el nem jön. Az utolsó idők Hisszük, hogy a bibliai próféciák közül még sok beteljesedésre vár, és azt is, hogy csak Isten tudja, mikor mi fog történni. Jézus Krisztus egy napon ígéretének megfelelően láthatóan vissza fog térni menyasszonyáért, az egyházért. Hisszük, hogy minden hívő el fog ragadtatni a felhőkbe Krisztus fogadására, és hisszük, hogy utána eljön az ő ezeréves királysága.

3 A végső dolgok Hisszük, hogy halála után minden hívő a mennybe kerül Krisztus jelenlétébe. Hisszük, hogy az utolsó napon Isten megítéli az élőket és a holtakat, örök áldást adva az igazaknak, és el nem múló szenvedéssel fizetve a gonoszaknak. Hisszük, hogy Isten végül új eget és új földet fog teremteni. Néhány állásfoglalás Hisszük, hogy a keresztény közösség és szolgálat egyetlen hiteles alapja a krisztusi szeretet, amely hatalmasabb minden felekezeti különbségnél, mert Isten ismeretéből fakad, és az Ő dicséretére indít. Ennek ellenére bizonyos vitatott témákat illetően szükségesnek tartjuk megfogalmazni a saját meggyőződésünket: A karizmák használatáról Hiszünk a Szentlélek ajándékaiban, ahogy azok a Bibliában megjelennek. Hisszük, hogy az ajándékok ma is működnek, és hogy bibliai irányelvek szerinti használatuk Krisztus testének az építését szolgálja. Hisszük, hogy a Szentlélek legfontosabb ajándéka az a krisztusi szeretet, amely nélkül minden más karizma gyakorlása értéktelen. Hisszük, hogy Jézus Krisztus az odaszánt hívőt Szentlelkével újra meg újra betölti, és így a szolgálat végzésére alkalmassá teszi. Valljuk, hogy a Lélekkel való teltség sokféle módon megnyilvánulhat, és a jele nemcsak egy karizma lehet. Hisszük, hogy a korai egyházhoz hasonlóan mi is rászorulunk a Szentlélek vezetésére, erejére és ajándékaira a keresztény élet és a szolgálat minden területén. A karizmák használatával kapcsolatban azonban alapvetőnek tartjuk, hogy nem emberi szélsőségekre, hanem a Bibliára kell reagálnunk. Az engesztelés egyetemességéről Hisszük, hogy Jézus Krisztus az egész világ, azaz minden egyes ember bűnéért bűnhődött és minden bűnért váltságot adott. Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Ennek nem mond ellent, hogy csak azok fognak üdvözülni, akik hittel elfogadják az értük adott váltságot. A kiválasztás és szabad akarat viszonyáról Hisszük, hogy a Biblia a mindenható Isten kiválasztó akaratára és az ember döntési felelősségére egyaránt rámutat. Ugyanakor hisszük, hogy az ember döntésében a mindenható Isten akarata valósul meg. Ezért aki elveszik, nem okolhatja Istent, aki pedig megmenekül, az mindent Istennek köszönhet. A hívők megtartatásáról Hisszük, hogy a Biblia Isten megtartó hatalmára és a hívő engedelmességének fontosságára egyaránt rámutat. A hívőnek helyzetétől függően ma is a Biblia bátorító vagy figyelmeztető szavaira van szüksége. Szolgálatának sikeressége vagy csődje nem érinti az üdvösségét. Az isteni gondviselésről Hisszük, hogy a mindenható Isten szerető gondviselésének nem mond ellent az, hogy a hívő ki lehet téve betegségeknek, szegénységnek és üldöztetésnek. A szellemi harcról Hisszük, hogy az újjászületett hívőben a Szentlélek lakozik, ezért nem lehetnek benne démonok. Befolyást gyakorolhatnak rá ha ennek valamilyen módon teret ad, de Krisztusban ellenállhat nekik. Az elragadtatás idejéről Hisszük, hogy a hívők elragadtatása a nagy nyomorúság előtt fog megtörténni. Egyházunk a többi keresztény egyházzal együtt vallja a NÍCEAI-KONSTANTINÁPOLYI HITVALLÁST mint a keresztény hit alapvető összefoglalóját: Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden. Érettünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen

4 A tananyagban tárgyalt teológiai témakörök A tanfolyam az átlag gyülekezeti tagot és a keresőket tartja szem előtt, de érdemesnek tartjuk felsorolni a tananyag egyes témaköreinek a teológiai képzésben használatos tudományos elnevezését. A kifejezések ábécé sorrendben állnak, a számok pedig azt a leckét jelölik, amelyben tárgyalásra kerülnek: Angelológia (az angyalokról szóló tanítás) 3.2 Anthropológia (az emberről szóló tanítás) Bibliológia (a Bibliáról szóló tanítás) Démonológia (a démonokról szóló tanítás) 3.2 Ekkléziológia (a gyülekezetről szóló tanítás) Eszkhatológia (a végső dolgokról szóló tanítás) Hamartiológia (a bűnről szóló tanítás) 4.1 Izraelológia (a zsidóságról szóló tanítás) 6.1 Kozmológia (a világról szóló tanítás) 3.1 Krisztológia (a Krisztusról szóló tanítás) Pneumatológia (a Szentlélekről szóló tanítás) Szótériológia (a megváltásról szóló tanítás) Teológia (az Istenről szóló tanítás) Trinitológia (a Háromságról szóló tanítás) 2.2

5 Ajánlott szakirodalom Azoknak a tanulóknak, akik tovább szeretnék mélyíteni a tudásukat, az alábbi, magyar nyelvű és jelenleg is kapható alapvető szakirodalmat tudjuk ajánlani: A Biblia tanulmányozásához A Biblia ismerete kommentársorozat I-VIII Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bibliai atlasz Budapest, Magyar Bibliatársulat, 2001 Bibliai fogalmi szókönyv Budapest, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1990 Bibliatéka A bibliatudomány elektronikus könyvtára CD-ROM Budapest, MRVSZ / Arcanum Adatbázis Kft Fee, Gordon D. - Stuart, Douglas: Kétélű kard A Biblia olvasása és értelmezése Budapest, Harmat Kiadó, 1996 Így keletkezett a Biblia Budapest, Evangéliumi Kiadó, 1995 Keresztyén bibliai lexikon I-II Budapest, Kálvin Kiadó, 1993 Peters, Benedikt - Schwengeler, Bruno: 100 kérdés a Bibliáról (1. kötet) Budapest, Ethos Kft. / Evangéliumi Kiadó, 1998 Scolar kézikönyv a Bibliához Budapest, Scolar Kiadó, 2001 Sproul, R. C. A Szentírás megismerése A tévedhetetlenség magyarázata Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 1994 Schultz, Samuel J.: Üzen az Ószövetség Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 1997 Tenney, Merrill C.: Újszövetségi bevezető Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 1997 Tóth Kálmán, Dr.: A régészet és a Biblia Budapest, Kálvin Kiadó, 1997 Tóth Kálmán, Dr.: Bibliafordítás bibliamagyarázás Budapest, Kálvin kiadó, 1994 Teológiai tanulmányokhoz Jedin, Hubert: A zsinatok története Budapest, Ecclecia, 1998 Lane, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története Budapest, Harmat Kiadó / Kálvin kiadó, 2001 Kozma Zsolt (szerk.): Bibliai fogalmi szókönyv Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 1992 Martens, Elmer A.: Isten terve Ószövetségi teológia Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 1999 McDowell: Bizonyítékok a keresztyén hit mellett Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2004 McGrath, Alister E.: Bevezetés a keresztény teológiába Budapest, Osiris Kiadó, 1995 Morris, Leon: Az Újszövetség teológiája Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2001 North, James: Az egyház története pünkösdtől napjainkig Budapest, TCM (Nemzetközi Oktató Szolgálat Alapítvány), 2001 Osterhaven, M. Eugene: Az egyház hite történelmi fejlődés református szempontból Budapest, Kálvin kiadó, 1995 Packer, James I.: Igaz istenismeret Budapest, Harmat Kiadói Alapítvány, 1993 Ryrie, Charles C.: Teológiai alapismeretek Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 1996 Vanyó László, Dr.: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe Budapest, Szent István Társulat, 1998

A Golgota Keresztény Gyülekezet rövid története és munkássága

A Golgota Keresztény Gyülekezet rövid története és munkássága A Golgota Keresztény Gyülekezet rövid története és munkássága A Golgota Keresztény Gyülekezetet (angolul Calvary Chapel, németül Calvary Chapel Christliche Gemeinde, spanyolul Iglesia Cristiana Calvary

Részletesebben

Baptista Hitvallás. Tartalomjegyzék A Szentírás. Az egy igaz Isten Az ember teremtése, bűne és bukása Az ember megváltása

Baptista Hitvallás. Tartalomjegyzék A Szentírás. Az egy igaz Isten Az ember teremtése, bűne és bukása Az ember megváltása Baptista Hitvallás Tartalomjegyzék A Szentírás Az egy igaz Isten Az ember teremtése, bűne és bukása Az ember megváltása A hit A megtérés és az újjászületés A megigzítás és az istenfiúság A megszentelődés

Részletesebben

Baptista Hitvallás Tartalomjegyzék 1. A Szentírás

Baptista Hitvallás Tartalomjegyzék 1. A Szentírás Baptista Hitvallás A Baptista Hitvallás szövegét 1967. május 25-én fogadta el a magyarországi baptista gyülekezetek küldötteinek és lelkipásztorainak országos közgyűlése. - A Baptista Hitvallás egyes cikkelyeihez

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

nem pedig annak létéről szólt. Ilyen értelemben tehát nem túlzás ma általánosságban

nem pedig annak létéről szólt. Ilyen értelemben tehát nem túlzás ma általánosságban 2012. szeptember 26. Nyíregyháza KereszTkérdések 3. alkalma Szentháromság-tan, az Atya mint Teremtő Mai alkalmunkon a Szentháromság témakörét kezdjük el. Ennek a kérdéskörnek a témáját boncolgatjuk, s

Részletesebben

Az isteni kinyilatkoztatás

Az isteni kinyilatkoztatás Az isteni kinyilatkoztatás Meghatározás: kinyilatkoztatás (lat. revelatio) 1. általános értelemben a személy részéről olyan önmagára vonatkozó ismeret önkéntes, szabad és szeretetből történő közlése, mely

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Amit a Biblia tanít - William MacDonald

Amit a Biblia tanít - William MacDonald Amit a Biblia tanít - William MacDonald Elöljáróban néhány fontos megjegyzés J. Kepler, a híres csillagász mondta egykor, miután elvégzett egy tizennyolc kísérletből álló sorozatot, amely a csillagászat

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ Új kiadás

HEIDELBERGI KÁTÉ Új kiadás HEIDELBERGI KÁTÉ Új kiadás Egyszerre hitvallás és tankönyv, mely felkészít a felnőtt hívő életre. A Magyar Református Egyház 2013. június 28-án délelőtt elfogadta a Heidelbergi Káté megújított magyar szövegét.

Részletesebben

Magyar Katolikus Katekizmus

Magyar Katolikus Katekizmus PPEK 25 Magyar Katolikus Katekizmus Magyar Katolikus Katekizmus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása 1. O. J. Gibson EVANGÉLIUMI KIADÓ A könyv eredeti címe: Basic Christian Training 1979 by Fairhaven Bible Chapel Magyar kiadás 2003 by Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995.

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. Magyar Katolikus Katekizmus A MAGYAR KATOLIKUS HITTANKÖNYVEK KÉRDÉSEI A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA alapján átdolgozott kiadás Készítette az OHB munkacsoportja 1995.

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK ELSŐÁLDOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK ELSŐÁLDOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK ELSŐÁLDOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a világot?

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve PPEK 293 Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve Országos Liturgikus Tanács A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a

Részletesebben

Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr.

Részletesebben

6. Nyugat Európai Magyar Presbiteri Konferencia Holzhausen 2008.márc. 14. 16. Bevezetö előadás a HITVALLÁSAINK témához:

6. Nyugat Európai Magyar Presbiteri Konferencia Holzhausen 2008.márc. 14. 16. Bevezetö előadás a HITVALLÁSAINK témához: 6. Nyugat Európai Magyar Presbiteri Konferencia Holzhausen 2008.márc. 14. 16. Bevezetö előadás a HITVALLÁSAINK témához: Kedves Hallgatóim, Az APOSTOLI HITVALLÁS mint a kereszténység közös hitvallása Hatodik

Részletesebben

6. Az Egyház Tartalom

6. Az Egyház Tartalom 6. Az Egyház "Hát ti kinek mondotok engem?" Simon Péter megszólalt, és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Jézus így válaszolt neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK ( Nyomtatható formában ) TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2.

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség 2012. január 22. Ökumenikus istentisztelet iszt elet 1132.. szám Lelkipásztor: Ft. Kürnyek Róbert és Nt. Péter László St. Elizabeth

Részletesebben

VÁLASZ SIPOS ETE ZOLTÁN: AZ ALPHA KURZUS A GYÜLEKEZETÉPÍTÉS ÚJ MÓDSZERE? C. ÍRÁSÁRA

VÁLASZ SIPOS ETE ZOLTÁN: AZ ALPHA KURZUS A GYÜLEKEZETÉPÍTÉS ÚJ MÓDSZERE? C. ÍRÁSÁRA VÁLASZ SIPOS ETE ZOLTÁN: AZ ALPHA KURZUS A GYÜLEKEZETÉPÍTÉS ÚJ MÓDSZERE? C. ÍRÁSÁRA A Biblia Szövetség honlapján publikált írás a Fontos Kérdések sorozatban elhangzott előadás szerkesztett változata. 1

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

5. A Szentlélek Tartalom

5. A Szentlélek Tartalom 5. A Szentlélek Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 1.A Tétel: Az üdvtörténet főszereplője: az ember (Ter 2,4-25) Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig Mutassa be a második teremtés-elbeszélés

Részletesebben

15. Hogyan szól az apostoli hitvallás? ( Lásd az kérdések után a fontos imák között )

15. Hogyan szól az apostoli hitvallás? ( Lásd az kérdések után a fontos imák között ) TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 2014. 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten

Részletesebben