Vitéz Nagybányai Horthy Miklós

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vitéz Nagybányai Horthy Miklós"

Átírás

1 Buskó András Vitéz Nagybányai Horthy Miklós A Magyar Királyság kormányzója (Kenderes, jún. 18. Estoril, Portugália, febr. 9.) Budapest, 2009.

2 Vitéz Nagybányai Horthy Miklós A Magyar Királyság kormányzója (Kenderes, jún. 18. Estoril, Portugália, febr. 9.): tengerésztiszt, Magyarország kormányzója. Vitéz nagybányai Horthy Miklós (Kenderes, június 18. Estoril, Portugália, február 9.) az Osztrák Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat március 1-jétől október 15-éig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. Portugáliai emigrációban halt meg 1957-ben szeptember 4-én temették újra Kenderesen. Előd Utód Hivatali idő március október 16. József főherceg Szálasi Ferenc Született Kenderes, június 18. Elhunyt Házastárs Végzettség Vallás február 9. (88 évesen) Estoril (Portugália) Purgly Magdolna Tengerésztiszt református

3 I. Származása: Régi beregmegyei családból származott. E néven Debrecenben András 1570-ben, János 1573-ban, Lőrinc 1594 és 1608 táján, István 1606-ban élnek István kolozsvári lakos 1628-ban Debrecenben pereskedik; János (+1663 előtt) 1634 és 1649 körül szintén Debrecenben szerepel. Az utóbbi István és János minden valószínűség szerint azonos személyek azzal a Horti Istvánnal és Jánossal, akik 1635-ben címeres levelet kaptak. Kerek egy évszázada tartott már a magyar királyság három részre szakítottsága, Erdély trónján az utolsó sikeres fejedelem, felsővadászi I. Öreg Rákóczi György (Szerencs, június 8. Gyulafehérvár, október 11.) ült, a magyar trónon pedig II. Ferdinánd, mikor két testvér, bizonyos Horti István és János, valamint előbbinek fiai, István, János, Lőrinc és András II. Ferdinánd királytól 1 címeres nemeslevelet nyertek. Az 1635-ben kelt oklevél nem az első írásos dokumentum a székely eredetű, de akkor már Északkelet-Magyarországon élő családról, Debrecen város jegyzőkönyvei már a 16. század végén említést tesznek Hortiakról. Nem játszottak jelentős szerepet. Tudjuk még, hogy a nemesítést a családi hagyomány szerint jóval korábbi székely nemesség megerősítését Kolozs megye hirdette ki június 21-én. Megalapítójának a család a címeres levelet nyert két testvér közül Horti Istvánt tekintette, amire alapot ad, hogy a legidősebb fiú István névre keresztelésének hagyománya egészen a 20. századig fennmaradt. Horti István Bereg vármegye egyik legrégibb és legtekintélyesebb családjának sarját, Daróczi Daróczy Annát, az 1512-ben magyar bárói rangra emelt Daróczy Ferenc erdélyi kancellár és Bereg vármegyei főispán rokonát vette feleségül; ők a Nagybányai Horti család ízenként igazolható hiteles ősei, s a család a legújabb Időkig bírta a Daróczy Anna révén szerzett beregdaróci birtokot. Címer Álló, csücsköstalpú kék pajzsban hármas zöld halom középsőjén jobbrafordult páncélos kar könyököl, a markában három aranykalászt tart, a pajzson lévő, jobbra fordított, koronás, nyílt lovagsisak dísze a pajzsbeli kar. A sisak takarója: jobbról kékarany, balról vörös-ezüst. A család 1695 óta állandóan ezt a nemesi címert használja. A családi címer mintha a család majdani felemelkedését vetítette volna előre, heraldikai szimbólumai olyan sokatmondóak: hármas halom fölött páncélos kar tart három búzakalászt. A hármas halom a magyar országcímer fontos eleme, a páncélt viselő kar így mintha az egész ország fölé emelkedne, azt védelmezőn. Kezében az élet, a béke jelét tartja. A szimbólumot így oldhatjuk fel: fegyveres karommal megvédem az országot, és békét adok neki. 1 II. Ferdinánd (Graz, július 9. Bécs, február 15.) német-római császár, magyar és cseh király, az ellenreformáció és az abszolutizmus képviselője.

4 A címerszerző Horti Istvánnak az 1630 körül született, szintén István ( ) nevű fia volt az, aki a század végén református püspökségig emelkedett. Róla tudjuk, hogy előbb gyulafehérvári református főiskolán, majd külföldi egyetemeken tanult, majd rektor (valójában iskolamester) volt Nagybányán. Tehetséges ifjú lehetett, hiszen egyháza 1652-ben két évre az utrechti egyetemre küldte tanulni, honnan visszatérve 1657-től a nagybányai református főiskola igazgatója. Az akkor a királyi Magyarországhoz tartozó Nagybányáról azonban az ellenreformáció "kizavarta", így 1659-től misztótfalusi, 1663-tól nagybányai, majd 1674-től fogarasi református lelkipásztor lett ben erdélyi református püspökké és gyulafehérvári lelkipásztorrá választották, mely hivatalt 1689-ben bekövetkezett haláláig töltötte be. Nagybányán háza és szőlőbirtoka volt. Felesége, nemes Szerencsy Anna (+1690) révén rokonságba került a Máramaros vármegyében tekintélyes szerepet betöltő Szigethi Szerencsy-Hajnal családdal. Tudjuk még, hogy az ő 1655 körül született, István nevű fia (+1710) 1695-től az erdélyi nagyobb kancellária jegyzője, 1698-tól 1702-ig levéltárnoka, 1708-ban II. Rákóczi Ferenc fejedelem udvari titkára. Ő volt az első, aki 1697-től a nagybányai előnevet használta, bizonyára mert ott született. Előbb Gyulafehérváron, majd Máramaros vármegyében Nagy-Kirván lakott, ott tekintélyes birtokos volt, vagyonának értékét forintra becsülték, felesége a Bereg vármegyei törzsökös családból származó Nagyilosvai Ilosvay Juliánna (+1711) volt. Az előnév fölvétele arra utal, hogy abban az időben a nemes Horti családnak több ága is élt Magyarországon. Tudjuk például, hogy Rákóczi György fejedelem hitvesének, Lórántfy Zsuzsannának (Ónod, 1600 Sárospatak, április 18.) egyik nagyanyja Horti lány volt. Fiukat, Lászlót (*1709, előtt), 1717-től Nagykirvai nemesi előnévvel is említik, 1755-ben Szöllösvégardóból felvették Ugocsa vármegye birtokos nemeseinek összeírásába; először Sáros Magyar Borkeszi Katona Druzsiánnát (+1729), másodszor Dralepszkai Horváth Juliannát (+1757 előtt), harmadszor Szunyoghi Szunyogh Klárát vette nőül. Két fia volt: Sámuel (*1747, +1796), aki 1779-ben a gr. Hadik-ezredben szolgált és 1796-ban a franciák elleni háborúban esett el, felesége Darvai Darvay Sára volt; s László (*1761). Horthy László (ő már így írta a nevét) Ramocsaházára telepedett, 1791-től 1795-ig az ottani református egyházközség főgondnoka, 1792-ben Szabolcs vármegye táblabírája volt. Először a Szabolcs megyei Szolnoki és Jármi Jármy Annát (*1771, +1797). vette feleségül, és hozzá, pontosabban annak szüleihez költözött a Ramocsaházával egybeépült, utóbb egyesült Jánosfalvára. Itt születetett Juliánna, Ilona (csecsemőkorban meghaltak), Terézia, István, és László - a két fiúról tudjuk, hogy utóbb a sárospataki jogakadémia diákjai voltak. Jármy Anna azonban István születése után két évvel, 1797-ben meghalt. Horthy László nem sokáig maradt egyedül a három gyerekkel, feleségül vette az akkor 18 éves

5 Tiszaújhelyi Újhelyi Polixéniát (*1781, +1818), és mivel az új asszonyt aligha vihette volt anyósa házába a népes család visszaköltözött Szőlősvégardóra. Ebből a második házasságból újabb fiú született, Sándor. Ö lett a család úgynevezett fiatalabb, szintén a 20. századig fennálló ágának megalapítója. Horthy Lászlónak a házasságaiból két fia maradt: István és Sándor. Az apa halála után Sándoré lett a szőlősvégardói birtok, Terézia, István és László (akinek utódairól nem tudunk) pedig anyai örökségként a ramocsaházi fóldeket kapták. A nagyapa: A jogvégzett István Horthy Miklós nagyapja fiatalsága egybeesett a reformkorral. Horthy István (*1795, +1857), a sárospataki református főiskolán tanult, 1829-től 1832-ig a ramocsaházi református egyházközség főgondnoka, majd haláláig presbitere, 1840-ben Szabolcs vármegye táblabírája. A forradalom és szabadságharc alatt bizonyára gazdálkodott, és a megyei ügyekben vállalt kisebbnagyobb szerepet. A családi hagyományokhoz híven viszonylag későn házasodott, 1827-ben vezette oltárhoz Bizáki Puky Amáliát (*1806, +1839), kitől két lánya Amália és Jolanda, valamint István fia született. És itt jelenik meg a család életében a nevezetes kenderesi birtok. A település a hódoltság után valójában három falu, Kakat, Kér és Bánhalma lazán összekapcsolódó, lassan benépesülő csoportja volt. Rákóczi szabadságharca idején, 1704-ben szerb szabadcsapatok (ahogy akkor mondták: rác martalócok) mindhárom falut kirabolták és fölégették. A pusztítás után Kenderes néven (Egyházas)Kér támadt föl, a másik két falut magába olvasztotta (Kenderesnek azt a részét, ahol a Horthy-kastély áll, ma is Kakatnak nevezik). A három falu megmaradt lakosaihoz újabbak csatlakoztak, többek között a nemes Borbély család Puky Amália anyai ági elődei. A fennmaradt dokumentumok szerint az 1830-ban született (második) István az apai örökségből vásárolt birtokot Kenderesen, amit megerősít, hogy valóban apja halálát követően települt oda. Anyai örökségből volt már ott földje. Ez alapján érthető az is, hogy miért éppen kenderesi lányt vett feleségül a birtok ügyeit intézve járhatott ott korábban, és ismeretségbe kerülhetett a Kenderesen honos nemes Halassy családdal. Arra a kérdésre tehát, hogy idősebb fiúként miért nem maradt a ramocsaházi birtokon, logikus válasz adható: saját kenderesi örökségét, amely körülbelül 400 hold szántóból és 50 hold rétből állt, egyesítette felesége hozományával (ezen feküdt a ma is álló kastély elődje), testvérei pénzben megváltották ramocsaházi örökrészét, és abból még kikerekítette az Új birtokot. Összességében a család igen tekintélyes, 1400 holdas birtok gazdája lett. Igaz tehát a vásárlás is, de valójában a kormányzó sem tévedett, mikor a család régi kenderesi birtokosságáról beszélt. Bár Miklós nem ismerhette apai nagyapját, hiszen tizenegy évvel annak halála után született, a nagyszülői hagyomány bizonyára hatással volt arra a családra is, amelyben felnőtt. Ez a hagyomány egyfajta állandóság, stabilitás, örök ismétlődés, a szélsőségektől való tartózkodás lehetett - a birtok jelentősen nem nőtt, nem csökkent, a fiúk (a legidősebb rendszerint István) mind jogakadémiára mentek, és nem váltak sem többé, sem kevesebbé, mint az apjuk. A Horthy család a megyei középbirtokos nemesség másfél évszázad alatt alig változó életét élte, erős magyar nemesi öntudattal, a felsőbbség és a rend iránti tisztelettel, az iskolázottság iránti igénnyel, de erős kötődéssel a földhöz, a gazdálkodáshoz. Szülei: Horthy Miklós apja, Horthy István ( ) 2, a sárospataki református főiskolán tanult, kenderesi nagybirtokos, a heves-nagykunsági református egyházmegye gondnoka, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés tagja, a Magyar Főrendiház tagja, egy 1500 holdas birtok tulajdonosa igen szigorú ember volt még gyermekeivel is. Bár a legfogékonyabb korban, tizennyolc évesen érte a forradalom, majd a szabadságharc, abban semmilyen szerepet nem vállalt. Mindössze 27 éves volt, mikor Kenderesre költözött, és attól kezdve, a fia szavaival: teljesen birtoka kezelésének élt. Apja halála évében, 1857-ben kötött házasságot dévaványai Halassy Paulával ( ) 3. Érdemes megemlíteni, hogy a házassággal egy három 2 Bibó István: Válogatott tanulmányok. A magyar demokrácia mérlege. 6. Fertálymágnás bekezdés. MEK 3 Rubicon Történelmi Magazin 2007/10. szám; Bencsik Gábor: Homo Monarchicus Az első 25 év oldal

6 generáción át folytatódó tradíció vette kezdetét: a református Horthy István katolikus lányt vett feleségül. Nincs okunk kételkedni a kölcsönös vonzalomban, de azért éppen eléggé földönjáró volt a választás: felesége örökrésze határos volt az ő földjeivel. A ma is álló (azóta többször bővített) kúriát ily módon meglehetős jólétet biztosító, akár nagybirtoknak is nevezhető földterület ölelte körül - nagyjából fele Kenderesen, fele pedig az óra járásnyira eső Hosszúháton. Horthy István akár azt is megengedhette volna magának, hogy egy életmód-szinttel feljebb lépve a gazdálkodás irányítását gazdatisztre bízza, és a szántóföldeket parkkal, kerítéssel távolítsa el a család mindennapi életétől. Horthy István azonban nem változtatott az évszázados hagyományokon. A mezei munka vezetésére csupán parasztgazdát tartott, és a ház körüli kertet mindössze sövénnyel választatta el a szántótói talán hogy a házból kilépve rögtön lássa, rendben mennek-e a dolgok. 1. ábra Horthy szülei Kilenc gyermekük született (sorban: István, Zoltán, Béla, Paula, Miklós, Erzsébet, Szabolcs, Jenő [kétéves korában meghalt], Jenő). 4 István (*1858, +1937), vitéz, m. kir. lovassági tábornok, a honvéd lovasság felügyelője, a Johannita Lovagrend lovagja, neje Borsodi és Katymári Latinovits Margit (*1866, +1926); az ellenforradalom idején Székesfehérvárott szolgált, és támogatta öccse törekvéseit, visszavonulásától haláláig pedig Jász-Nagykun-Szolnok vármegye törvényhatóságának képviselője volt. 5 Zoltán (1860), Béla (*1862, +1880), tengerésztisztnek készült, 18 éves korában egy hadgyakorlaton balesetet szenvedett és vaktöltény által okozott sebesülésben meghalt; Paula (1863), Miklós (*1868), vitéz, Magyarország főméltóságú kormányzója, a vitézek főkapitánya, volt cs. és kir. altengernagy, kamarás, a Máltai Lovagrend nagykeresztese, a Johannita Lovagrend tb. kommendátora, hitvestársa Purgly Magdolna (*1881); Erzsébet (1871), Szabolcs (*1873, +1914), vitéz, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja, elesett november 22-én az orosz harctéren; Jenő (1874, +1876); Jenő (*1877), Afrika-utazó, vadászati (ró, gr. Bethleni Bethlen Róza (1882) férje. Horthy Miklós családja: Horthy Miklós július 22-én Aradon kötött házasságot jószáshelyi Purgly Magdolnával ( ), Purgly János és Vásárhelyi Ilona leányával. Négy gyermekük született 6 : 4 Horthy Miklós emlékiratai. 11.oldal 3. jegyzet 5 Horthy István a Magyar Életrajzi Lexikonon 6 Rubicon Történelmi Magazin 2007/10. szám; Olasz Lajos: A kormányzói család oldal

7 1. Magdolna (Póla, ), fiatalon meghalt vörhenyben; 2. Paulette [Paula] (Póla, ), előbb vitéz Fáy László földbirtokos, majd gróf Nagykárolyi Károlyi Gyula neje; 3. Vitéz nagybányai Horthy István, (Póla, december 9. Alekszejevka, augusztus 20.), Horthy Miklós kormányzó idősebb fia, kormányzóhelyettes, gépészmérnök, miniszteri tanácsos, a m. kir. állami vas, acél és gépgyárak vezérigazgató-helyettese, repülő főhadnagy, a MÁV gépgyár főmérnöke, rövid ideig kormányzóhelyettes. Hadirepülőgépszerencsétlenségben halt meg Ukrajnában. Felesége: Edelsheim-Gyulai Ilona (1918.), ben házasodtak össze; 4. Ifjabb Horthy Miklós (Póla, február Lisszabon, Portugália, március 28.), feleségül vette Nagykárolyi Károlyi Consuela grófnőt ( ), egykor az Angol-magyar Bank R. T. és a Magyar-Egyiptomi R. T. igazgatója volt. Családfa 7 : István Nagybányai Horthy, neje: Szigeth Berencsy Zsófia o István, ( ); neje: Julianna (Nagybányai) István, (*1655); neje:? László, (*1706); neje: Szunyoghy Szunyogh Klára László, ( előtt); 1.neje: ismeretlen; 2.neje: ismeretlen; 3.neje: ismeretlen Sámuel (2. házasságból) László; (3. házasságból) 1.neje: Szolnoky Jármy Anna (+1797), 2.neje: Újhelyi Polixene Julianna, (1. házasságból), (+fiatalon) Ilona, (1. házasságból), (+fiatalon) Terézia (1. házasságból) István, (1. házasságból), (1795. december július 17.); neje: (1827. június 4.) Bizáky Puky Amália Amália, (1829. március július 28.); férje: Draskóczy Dolinay Károly István, (Ramocsaháza, február Kenderes, június 24.); neje: (Kenderes, október 30.) dévaványai Halassy Paula (*Kenderes, március Kenderes, február 26.) István, (Kenderes, december Budapest, szeptember 22.; neje: (1891. május 12.) Katymáry Borsody Latinovics Margit (1866. február ) Zoltán, (*1860) neje: (1903) Eiler Hermina Márta, (*1905) Paula, (1863. december ); férje: (1882. július 15.) Poroszlóy Graefl Jenő (*1853. november 17.) Miklós Nagybányay Horthy, Magyarország kormányzója ( ), (Kenderes, június Estoril, február 9.); neje: (Arad, július 22.) jószáshelyi Purgly Magdolna (Sofronya, június Lisszabon, január 8.) Magdolna, (Póla, június ) Paula, (Póla, augusztus Budapest, június 26.); 1.férje: (Budapest, április 3.) (elvált) Fáj Fáy László (*1894. december 5.); 2.férje: (Budapest, november 14.) Nagykárolyi Károlyi Gyula gróf (1907. május szeptember 2.) István, Magyarország alkormányzója (1942), (Póla, december 9. - Alexejevszka, augusztus 20.); neje: (Budapest, április 2.) Edelsheim- Gyulai Ilona grófnő (*Budapest, január 14.) o István, (*Budapest, január 17.); neje: (London, szeptember 17.) Henrietta Josephine Chamberlain (*London, július 15.) Leonhard István, (*London, szeptember 1.) Ilona Linda, (*London, augusztus 4.) 7

8 Henry, (*London, július 29.) Marianne, (*London, július 14.) Stuart, (*London, június 28.) Miklós, (Póla, február Lisszabon, március 28.); 1.neje: (Budapest, augusztus 4.) (elvált 1930) Nagykárolyi Károlyi Consuela grófnő (1905. április április 21.); 2.neje: Helen Lindsay-Lewis (*1916. február 14.) o Zsófia, (1. házasságból), (*Budapest, május 23.); 1. férje: Henry Freytag (*1913. december 25.); 2. férje: Charles Filliettaz (*1909. január 10.) o Nicolette, (1. házasságból), (*Kenderes, augusztus 4.); férje: (Lebring, május 19.) Georg Frhr Bachofen von Echt Erzsébet, (Kenderes, október 3. - Keszthely, március 13.; 1.férje: (Kenderes, október 16.) Pécsújfalui Péchy György (Sárközújlak, október Budapest, november 7.); 2. férje: (Bécs, január 25.) Arthur Czernin von Dirkenau (Graz, november Bécs, május 27.) Szabolcs, (1873. január november 28.) Jenő, ( ) Jenő, (Kenderes, január 8. - Lausanne, november 20.); neje: (Bonyha, október 20.) Bethleni Bethlen Róza grófnő (Bonyha, szeptember 4. - Hátszeg, április 29.) Jolán vagy Jolanda, (1832. május január 17.); férje: (1855. szeptember 20.) nagysarlói Magyary-Kossa István ( ) István, neje: Uray Etelka bárónő Béla, kamarás, neje: Neitzenstein Pia Margit bárónő István, Reitzenstein, neje: váraji Návay Alice Géza, kamarás Pál Ödön László (1. házasságból) Sándor, (2. házasságból) (*1802. május 27.); neje: Guthy Anna Gyula, ( ); neje: Komlóssy Ilona Ilona, ( ); férje: Buzinkay Gábor Mária, ( ) Erzsébet, (*1867. augusztus 8.); férje: Palóczy Horváth Lajos Gyula, (*1873) neje: Bay Ida László, ( ); neje: Kölcsey Róza Margit, (*186?); férje: Buttkay Ferenc Sarolta Béla, (*1873) István, (*1880) Jolán Pál, ( ); neje: Bay Katalin Katalin; férje: Matavonszky Béla Emma; férje: Székely Kálmán Irén Sándor, (*1878) Judit; férje: Palóczy Horváth Miklós Elek, (*1840) Vilmos, (*1842. szeptember 8.); neje: (1867. szeptember 1.) Bizáky Puky Mária Ágnes, (*1868. május 25.); férje: (1891. június 2.) Szentpály Béni o János o Lőrinc o András János

Csécse és a Fráter család

Csécse és a Fráter család Gergely István Csécse és a Fráter család Bevezetés Csécse lakossága csak 1945 után szerzett tudomást arról, hogy a község és Madách Imre között történelmi kapcsolat van: Madách itt kötött házasságot Fráter

Részletesebben

A MATOLCSY CSALÁD GYÖKEREI

A MATOLCSY CSALÁD GYÖKEREI A MATOLCSY CSALÁD GYÖKEREI (4. bővített, átdolgozott változat) Budapest, 2013. január Összeállította: Dr. Matolcsy Mátyás Aki a múltját, gyökereit nem ismeri, nem biztos, hogy megtalálja helyét a jövőben.

Részletesebben

A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE

A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE Merényi-Metzger Gábor A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE A budapesti Kerepesi temető - jelenleg Fiumei úti, vagy más néven a Nemzeti Sírkert -18/1. parcellájában egy nemes vonású férfi mellszobrával

Részletesebben

Wass Albert - a nemes költő, író és hazafi

Wass Albert - a nemes költő, író és hazafi Wass Albert - a nemes költő, író és hazafi Dr. vitéz zarkafalvi és práznóczi Práznovszky Miklós előadása a 2012. február 24-én Érsekújváron megtartott Wass Albert-emlékesten Vitéz gróf szentegyedi és czegei

Részletesebben

Bene János. A nyíregyházi Mikeczek NYÍREGYHÁZA 2008 1

Bene János. A nyíregyházi Mikeczek NYÍREGYHÁZA 2008 1 Bene János A nyíregyházi Mikeczek NYÍREGYHÁZA 2008 1 A kiadvány megjelentetését támogatta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Mikecz család Kiadó: Nyíregyházi Városvédő Egyesület Felelős

Részletesebben

A bernáthfalvi Bernáth Család Története

A bernáthfalvi Bernáth Család Története BERNÁTH LÁSZLÓ Ifj. BERNÁTH LÁSZLÓ A bernáthfalvi Bernáth Család Története ~ 2 ~ A bernáthfalvi Bernáth Család Története Írta: Bernáth László és Ifj. Bernáth László A családtörténeti könyv harmadik, bővített

Részletesebben

A KISSERÉNYI GRÓF SERÉNYI CSALÁD HELYE A GÖMÖRI NÉPI TÖRTÉNETI EMLÉKEZETBEN

A KISSERÉNYI GRÓF SERÉNYI CSALÁD HELYE A GÖMÖRI NÉPI TÖRTÉNETI EMLÉKEZETBEN DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola BODNÁR MÓNIKA A KISSERÉNYI GRÓF SERÉNYI CSALÁD HELYE A GÖMÖRI NÉPI TÖRTÉNETI EMLÉKEZETBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés TÉMAVEZETŐ: DR. BARTHA

Részletesebben

erkölcsi példát is adó honvédő életet, másfelől sajátos mikroközösségeket hoztak létre egy-egy végváron belül, ahol az egyéni ügyesség

erkölcsi példát is adó honvédő életet, másfelől sajátos mikroközösségeket hoztak létre egy-egy végváron belül, ahol az egyéni ügyesség A Rákóczi család Kevés család van a magyar történelemben, amely olyan gyorsan emelkedett föl a legnagyobbak közé, majd alig több mint egy század múltán olyan hirtelen tűnt el, mint a Rákócziaké. A 17.

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

TISZTVISELŐI ÉLETPÁLYÁK

TISZTVISELŐI ÉLETPÁLYÁK Szerzők CSEH ZITA (CS. Z.) KONDORNÉ LÁTKÓCZKI ERZSÉBET (K. L. E.) KOVÁCS MELINDA (K. M.) KOZMA GYÖRGY (K. GY.) NEMES LAJOS (N. L.) PAP JÓZSEF (P. J.) SZABÓ JOLÁN (SZ. J.) Tájékoztató a Tisztviselői életpályák

Részletesebben

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE Értekezés a doktori (PhD) fokozat megszerzése érdekében a történelemtudomány tudományágban Írta: Merényi-Metzger Gábor okl. történelem szakos

Részletesebben

A PESTI ROCK AG (28) STEPHAN ROCK / ROCK ISTVÁN (VI-VII. tábla)

A PESTI ROCK AG (28) STEPHAN ROCK / ROCK ISTVÁN (VI-VII. tábla) A PESTI ROCK AG (28) STEPHAN ROCK / ROCK ISTVÁN (VI-VII. tábla) Reck Pál (I) ISTVÁN nevű fia a lexikonnal ellentétben nem 1773-ban, hanem 1775. december 22-én született Kőszegen. 132 Apja mesterségét

Részletesebben

AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD

AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS Egy ismeretterjesztő könyv 1 megírása miatt az elmúlt időszakban olyan kutatási területre tévedtem, amelyen korábban nem voltam otthon: ez Bocskai István

Részletesebben

Ormándy Péter Ormándy Péter 1588-1593 között Palota várának kapitánya volt. Az ő kapitánysága

Ormándy Péter Ormándy Péter 1588-1593 között Palota várának kapitánya volt. Az ő kapitánysága 98 5-15. között sikeresen védte meg Palota várát Arszlán pasa ellenében. Hont vármegyéből, Középtúrról származó nemesi család sarja, akinek nagyapja, Thury Miklós Hunyadi Mátyás seregében szolgált, és

Részletesebben

AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS

AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS Egy ismeretteijesztő könyv 1 megírása miatt az elmúlt időszakban olyan kutatási területre tévedtem, amelyen korábban nem voltam otthon: ez Bocskai István

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Bánffy Dezső és a nemzetiségi kérdés. Ifj. BERTÉNYI Iván

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Bánffy Dezső és a nemzetiségi kérdés. Ifj. BERTÉNYI Iván DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Bánffy Dezső és a nemzetiségi kérdés Ifj. BERTÉNYI Iván 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Ifj. BERTÉNYI Iván Bánffy Dezső és a nemzetiségi

Részletesebben

Újabb kiegészítések mednyánszky jónás beckói lakodalmi feljegyzéséhez

Újabb kiegészítések mednyánszky jónás beckói lakodalmi feljegyzéséhez FüLÖp LásZLó Újabb kiegészítések mednyánszky jónás beckói lakodalmi feljegyzéséhez beckó a valamikori magyarországon Trencsén vármegye vágújhelyi járásához tartozott. a település régi magyar neve bolondóc

Részletesebben

Adalékok az Andrássyakról

Adalékok az Andrássyakról Pozsonyi József Adalékok az Andrássyakról Az ősi székely nemes Andrássy Márton fia, Péter 1575-ben rossz politikai döntést hozott. A János Zsigmond halála miatt megüresedett erdélyi fejedelmi székre pályázó

Részletesebben

BENKE TÖRTÉNETE. Benke Tamás. Írta: Verőce, 2010. VÁZLAT

BENKE TÖRTÉNETE. Benke Tamás. Írta: Verőce, 2010. VÁZLAT A BENKE ENKE-CSALÁD TÖRTÉNETE VÁZLAT Írta: Benke Tamás Verőce, 2010. Benke Tamás: A Benke-család története (vázlat, 2.1-es változat) elektronikus magánkiadás, 2012. november. This work is licensed under

Részletesebben

Szerkesztőségi tanácsadók Barta János, Gebei Sándor, Konrád Gündisch, Monok István, Velkey Ferenc

Szerkesztőségi tanácsadók Barta János, Gebei Sándor, Konrád Gündisch, Monok István, Velkey Ferenc RDÉLYI ÚZU Az rdélyi úzeum-gyesület lnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye Szerkeszti Kovács Kiss Gyöngy (felelős

Részletesebben

Szaplonczay Manó élete és munkássága írásai és egyéb dokumentumok tükrében

Szaplonczay Manó élete és munkássága írásai és egyéb dokumentumok tükrében szaploncai Szaplonczay Manó élete és munkássága írásai és egyéb dokumentumok tükrében sajtó alá rendezte Varga István Veszprém Agenda Natura 2006 megjelent Szaplonczay Manó születésének 150., halálának

Részletesebben

Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története. Tartalom

Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története. Tartalom Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története Tartalom SZAKÁCS CSALÁDFA, A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN (MOL: PÁLMAY ADATTÁRBAN 1910) ÉS A SZAKIRODALOMBAN

Részletesebben

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis v. Prof. k.kapronczay@freestart.hu Initially submitted October 20, 2010; accepted for publication November 5, 2010 Abstract:

Részletesebben

Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA

Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány R u d a b á n y a 2014 1 Szerkesztette: HADOBÁS SÁNDOR Az első borítón: Eger ostroma, 1552. Vízkelety Béla (1825-1864)

Részletesebben

NEMES CSALÁDJAI OROSZ ERNŐ

NEMES CSALÁDJAI OROSZ ERNŐ 1 HEVES ÉS A VOLT KÜLSŐ-SZOLNOK EGYESÜLT VÁRMEGYÉK NEMES CSALÁDJAI IRTA ÉS HEVESVÁRMEGYE TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA OROSZ ERNŐ HEVESVÁRMEGYE LEVÉLTÁRNOKA EGER AZ EGRI NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMÁSA 1906 2 ELŐSZÓ.

Részletesebben

Az Almásy család nemesi ága. J f '

Az Almásy család nemesi ága. J f ' Az Almásy család nemesi ága. J f ' 4 A Zsadányi és Törökszentmiklósi Almásy család egyike azoknak a kevés számú magyar családoknak, amelyeknek története önálló munkában megjelent. 1 ) E nagy dísszel kiállított

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

TARTALOM. FÜREDI HISTÓRIA VIII. ÉVFOLYAM 2. sz. 2008. október 1

TARTALOM. FÜREDI HISTÓRIA VIII. ÉVFOLYAM 2. sz. 2008. október 1 FÜREDI HISTÓRIA VIII. ÉVFOLYAM 2. sz. 2008. október 1 Felelős szerkesztő: BAÁN BEÁTA Szerkesztőbizottság: DR. ÁCS ANNA, ELEK MIKLÓS, NÉMETH ÁKOSNÉ, DR. RÁCZ JÁNOS, Z. KARKOVÁNY JUDIT Kiadja a Balatonfüredi

Részletesebben

tt:.~., JT~nclaOniU19 1na9Yar,marsatga 'Bercsényi!9szCó: ' '~. , '

tt:.~., JT~nclaOniU19 1na9Yar,marsatga 'Bercsényi!9szCó: ' '~. , ' tt:.~., JT~nclaOniU19 1na9Yar,marsatga ~- '..,.,. 'Bercsényi!9szCó: ' '~., '.. , A székesi Bercsényiek tizenhat-tizenhetedik században hol az északnyugati Felvidéken, hol Erdélyben felbukkanó Bercsényi

Részletesebben