A kecskeméti csal Buzas ád története és c saládfája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kecskeméti csal Buzas ád története és c saládfája"

Átírás

1 A kecskeméti Buzas család története és családfája

2 Köszönetnyilvánítás A családfakutatáshoz nyújtott segítségért hálás köszönettel tartozom a Buzás család összes tagjának, akik korabeli adatokkal, fényképekkel és dokumentumokkal alapozták meg munkámat és családtörténeti gyûjteményemet. A kutatás módjához Berkes József, a Magyar Országos Levéltár munkatársa adott hasznos tanácsokat, a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárában pedig Petrányi Lajosné kutató segített eligazodni a korabeli anyakönyvek gyûjteményében. Külön köszönet Székelyné Kôrösi Ilonának, a kecskeméti Katona József Múzeum történész-fômuzeológusának a Hrúz- Rhúz családi vonal tisztázásához nyújtott segítségéért, továbbá Dr. Tóth Sándornak a tanácsokért és Dr. Dékány Ilonának a szíves vendéglátásért. A szövegben szereplô Buzásokat eredeti írásmód szerint, hol hosszú, hol rövid u-val írtam. Buzás Mihály, Kecskemét, (a címlapon: Buzás Mihály és Rendetzki Erzsébet, Kecskemét, május 7.)

3 1 Családfakutatás A genealógia, a családkutatás hosszadalmas, bonyolult és fáradságos munka. A levéltárban ôrzött írott források leggyakrabban használt nyelve a latin, amely Magyarországon egészen az 1844-ig a hivatalos ügyintézés nyelve volt. A legtöbb esetben nehezen olvasható, kézírásos iratokról, (anya)könyvekrôl van szó, ami csak nehezíti a kutatást. A családtörténeti kutatás forrásainak elsô nagy csoportja a szájhagyomány. Ennek megbízhatósága azonban általában csak a nagyszülôkig terjed ma már gyakori, hogy például a házastársak gyakran nem ismerik egymás közeli rokonságát sem. Régebben a rokonsági kapcsolatot jobban ismerték és tartották. A szájhagyomány megbízhatatlansága miatt, sokszor már a nagyszülôkön túl, az írott forrásanyag kutatása szükséges. Sokszor segítségünkre lehetnek a családnál ôrzött régi imakönyvekbe, bibliákba, egyéb régi és értékes könyvekbe bejegyzett családi események (születések, keresztelések, bérmálások, házasságok, halálozások stb.). Sok család (nem csak nagy múltú és nemes!) igen értékes kis családi levéltárral rendelkezik. Minden típusú családkutatás elengedhetetlen és legmegbízhatóbb forrása az anyakönyv. Magyarországon a XVI. elején, az ben tartott Veszprémi egyházmegyei zsinat jelzi az anyakönyvek fejlôdésének kezdetét. A zsinat nem túlságosan pontos és egyértelmû határozata arra hívta fel a plébánosokat, hogy a kereszteléseket jegyezzék fel annak érdekében, hogy a lelki rokonságot nyilvántarthassák. A rendelkezés alapja a kánonjognak azon elôírása volt, amely szerint a lelki rokonság ugyanolyan házassági akadály-

4 Buzás Béla id. Buzás Mihály Buzás József Buzás Katalin? ifj. Buzás Mihály? Hrúz Dezso Szüret, Kecskemét, kb októbere

5 Rendetzki Erzsébet Nyanyi Rigó Zsigmond Fazekas Imre Buzás Etelka Buzás Erzsébet Bíró Julianna Buzás Julianna

6 Flórián nap (május 4.), Hetény, nak számított, mint a vér szerinti rokonság. A rendszeres anyakönyvezést 1563-ban a tridenti zsinaton rendelte el IV. Pius pápa. Hazánkban a római katolikus egyházban az ellenreformáció kezdetén tartott évi nagyszombati zsinat intézkedett az anyakönyvek vezetésérôl. A nagy változás 1625-ben következett be, amikor Pázmány Péter esztergomi érsek az V. Pál pápa által kiadott Rituale Romanum-ot az egész országban kötelezôvé tette. A Rituale Romanum öt féle elôjegyzést vezetett be: a keresztelési, házassági és halálozási anyakönyvek mellett külön a bérmálási anyakönyvet, valamint az ún. Status Animarum-ot, amely a húsvéti áldozás idôpontjában az egész lakosságot tartalmazta háztartások, illetve családok szerint. A XVII. század folyamán a Rituale Romanum-ot három további kiadásban (1656, 1672, 1692) jelentették meg, ugyanakkor az 1630-as évektôl kezdve rendszeresen megtartott egyházlátogatások alkalmával (Visitationes Canonicae) ellenôrizték az anyakönyvek felfektetését és helyes vezetését. A folyamatos és általános érvényû anyakönyvezés a történelmi Magyarországon (az északi megyék kivételével) csak a törökök kiûzése után kezdôdhetett el ben az egyházi hatóságok elrendelték a betûrendes névmutatók készítését amelyek mindenképpen megkönnyítették az anyakönyvekben való visszakeresést. A keresztelési, házassági, halotti (és az esetenként fennmaradt bérmálási) anyakönyvek nemcsak a szentségek kiszolgálását rögzítették, hanem egyúttal közhitelû dokumentumoknak számítottak, mivel október 1. elôtt állami anyakönyvezés nem létezett. A Magyar Országos Levéltár Filmtára filmmásolatban ôrzi a mai Magyarország területén található helységek október 1. elôtt keletkezett, a történelmi egyházak által vezetett anyakönyveinek mikrofilmfelvételeit.

7 E hatalmas és egyedülálló gyûjtemény tulajdonképpen a mormon egyház részére készült el. Az anyakönyvek legnagyobb részét az közötti idôszakban mikrofilmezték. Az akkori Mûvelôdési Minisztérium Levéltárak Országos Központja kezdeményezésére a Magyar Országos Levéltár (MOL) a Genealogical Association of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saint (Salt Lake City, Utah, USA) részére a fenti idôszakban folyamatosan a mormon egyház költségén filmre vette a Magyarországon található, október 1-je elôtti egyházi anyakönyveket. Az állami (polgári) anyakönyvezést az 1894: XXXIII. tc. vezette be és október 1. óta van érvényben. Ettôl a dátumtól kezdve a polgármesteri hivatalokban ôrzik az anyakönyveket. Ha tudjuk, hogy a keresett ôs melyik helyiségben és mikor született, valamint ismerjük a vallását, akkor megvan a támpont, ami alapján elkezdhetjük a kutatást. A ritkábban elôforduló vezetéknév gyakran felbátorítja a tapasztalatlan kutatót. A név felbukkanása más településen, országrészen leggyakrabban a tévedés útjára vezetheti, csak ritkábban a megoldáshoz. Az is megeshetett, hogy az újszülött bejegyzése egyszerûen kimaradt az anyakönyvbôl. Ha a falu vagy tanya távol volt a plébániatemplomtól, a csecsemô vézna, ráadásul még hideg tél és nagy hó is volt, akkor a bába sebtében megkeresztelte. Ha ezt utólag elfelejtették bejelenteni a plébánosnak, a gyerek születése egyszerûen nem kerülhetett be az anyakönyvbe. Gyakran egész oldalak vagy évek hiányoznak az anyakönyvekbôl, tûzvész, árvíz vagy éppen paphiány miatt nincsenek meg. Ha a plébános elhunyt és nem volt káplánja (a XVII XIX. században ritkán volt!), a legjobb esetben néhány hétig, a rosszabb esetben néhány évig nem volt papja a falunak, így az anyakönyvezés szünetelt. A XIX. század közepéig az anyakönyvekben csak ritkán tüntették fel a fiatal házasok szüleit. Magyarországon a XVIII XIX. században a lakodalmakat általában a menyasszony lakóhelyén tartották az idegenbôl házasodás (exogámia) szokása miatt. A XVIII. század as éveitôl visszamenôleg a keresztelési anyakönyvekben általában nem jegyzik a gyermek anyjának vezetéknevét. A házassági, valamint a halotti anyakönyveknél hasonló a hiány. Amikor a XVIII. század végén / XIX. század elején áttértek a folyamatos írással vezetett anyakönyvekrôl a rovatos vagy táblázatos anyakönyvekre, ezek a hiányok már kevésbe jellemzôek, de esetenként még elôfordulnak. Legkorábban a születési, legkésôbb a halotti anyakönyveknél tértek át a rovatos anyakönyvezés alkalmazására. Általában jellemzô az anyakönyvekre, hogy minél korábbiak, annál pontatlanabbak, kevesebb adatot tartalmaznak és nehezebb olvasni a kézírást. Ebbôl a helyenként teljesen elhalványult, kifakult vagy éppen valaha elázott, megégett, penész és egyéb foltokkal tarkított, elmosódott szövegbôl kell kibetûzni legalább a neveket. Szerencsésebb esetben ezeket a pap aláhúzta vagy az üres margóra írta. (részletek Berkes József írásából)

8 Buzás Julianna és Hrúz Dezsô esküvôje, Kecskemét, május 28.

9 2 A Buzás név eredete, jelentése, írásmódja A Buzás (Búzás) család eredetének kutatását némiképp nehezíti, hogy a vezetéknév jelentéstartalma több feltételezést enged meg. Logikusnak tûnik, hogy a név egykoron búzával foglalkozó családot takart, de ugyanilyen joggal gondolhatnánk arra is, hogy a Búzás búzaföld birtoklására is vonatkozhatott. A Régi magyar családnevek szótára szerint a Buzás név a termesztett növények nevébôl vált családnévvé, búzaôrlô, búzaáruló, lisztárus foglalkozásra utal (bár más magyarázat is elképzelhetô). A családnév magyar eredetét magyar köznévi vagy magyar tulajdonnévi: személynévi vagy helynévi elôzmény kimutatásával lehet bizonyítani. A köznévi elôzményt a nyelvtörténeti, az etimológiai szótárak, a tájszótárak és részben az értelmezô szótárak segítségével lehet igazolni. A búza, szûcs török eredetû, a belôlük alkotott családnevek azonban magyar névadás eredményei. A Buzás közeli rokona az egyrészt szintén a termesztett növények nevébôl kialakult Búza családnévnek, viszont a Búzaitól és a Buzásitól elkülönül, mivel e kettônek helynév a gyökere. Ezekre példa a Pallas Lexikonban talált települések neve: Buzás-Besenyô, kisközség Kis-Küküllô vármegye radnóti járásában, 1891-ben: 1042 magyar és oláh lakos. Buzás-Bocsárd, kisközség Alsó-Fehér vármegye balázsfalvi járásában, 1891-ben: 1755 oláh és magyar lakos. Domonkos váradi püspök szeptember 1-jén kiadott regesztája is említ Buzás települést az alábbi szövegben: Domokos váradi püspök királyi személynök Kocsuba Mihály vajda részére megerôsíti az elôzô váradi püspökök oklevelét,

10 Kereszteltek anyakönyve

11

12 mely szerint ezen Mihály atyjának, Miklós vajdának, mivel az a püspökség Kocsuba, Buzás és Verempatak birtokait oláhokkal betelepítette, neki adták a falvak vajdaságát és a Fekete-Körösön lévô malmot es feljegyzések szerint a romániai Dés (Dej) környékén is létezett egy Buzas nevû település. Temesvártól 33 km-re délkeletre fekszik Buziásfürdô, amelyet 1905-ig Buziás (románul Buzias, németül Busiasch) néven illettek. Az ismerôs hangzás ellenére neve az ómagyar buzjás ( bodzás ) szóból való. Elsô említése: Buzus (1369). Az ös összeírásban Busiesch néven szerepel. Nevéhez az utótagot 1905-ben a község kérésére illesztették. ê Búzás (1899-ig Zsittna, szlovákul Zitná) a Búzás-radosa község településrésze, egykor önálló falu a mai Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Báni járásban ben Búzás-radosa 485 lakosából 470 szlovák volt. Álljon itt pár példa arról, hogy a századok folyamán nevünk írása milyen alakváltozásokon ment át: Bwzas, Bwzyas, Bwzaas, Buzas, Busas, Buszas, Buzás, Búzas, Búzás. A Baracsi-Buzás és a Rendetzki család tagjai, Kecskemét, 1927

13 3 A Buzás család korai története A családfa kutatás bevett módja, hogy az idôben visszafelé halad, de azért érdemes megkeresni a név elsô említését. A vezetéknév legkorábbi felbukkanása jelenlegi ismereteink szerint a XV. század közepére tehetô, de az interneten fellelhetô adatbázisok segítségével a névre rákeresve kiderül, hogy már egy 1245-ös kódex is említi a Buzás nevet. Az Országnagyok által július 12-én, Demes Dömös, Esztergom megyében kiadott, eredetileg latin nyelvû vizsgálati idézôjében is fellelhetô a Buzás (pontosabban Bwzas) családnév az alábbi formában: Az országnagyok a budai káptalanhoz. Jelentették elôttük az óbudai apácák nevében, hogy midôn hat évvel azelôtt az apácák egyik Czegled-i jobbágyának: Balogh Jánosnak négy hordó bort kellett Czegledre szállitania, amikor Kelesd birtokhoz érkezett, akkor Mezthegnew-i Zerechen Péternek Györgynek és Ferencnek a Kelesd-i vámnál alkalmazott tisztje: Bew-i Cheh Jakab urainak a megbizásából elvette tôle a négy hordó bort, a két vasalt szekeret és a szekereket huzó tizenhét ökröt, de elvette a jobbágytól fegyvereit és ruháit is két arany forint értékben. Más alkalommal, de körülbelül ugyanabban az idôben ugyanaz a Bew-i Cheh Jakab urainak a megbizásából az apácáknak egy másik Czegled-i jobbágyától: Bwzas Mihálytól a Zawoth nevü birtokon két ökröt vett el nyolc arany forint értékben és egy pokrócot egy arany forint értékben. Mindezekkel az exponenseknek 140 arany forintnyi kárt okozott. Azért az országnagyok meghagyják a káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember elôbb bizonyságot szerezvén a tényállásról, menjen el Mezthegnew-i Zerechen Péter-hez, Györgyhöz és Ferenchez meg Bew-i Cheh Jakabhoz és figyelmeztesse ôket az országnagyok nevében, hogy az elvett dolgokat vissza kell adniok, egyébként idézze meg ôket az apácákkal szemben Szent Mihály nyolcadára okt. 6. az országnagyok elé. Kijelölt királyi emberek: Johannes Captas de Igal, vel alter Johannes de Doboz, aut Andreas de Erch, sive Johannes de Dormanhaza, neve Petrus de Behecz, sin Johannes de Kotho. Ennek ellenére hitelt érdemlôen a családfa nem vezethetô vissza ilyen korai idôkig. Nemesi családok esetében persze más a helyzet, hiszen történetük során több irat

14 keletkezett. Családunk több tagjában is felmerült a kérdés, hogy létezett-e Buzás néven nemesi család? Kutatásaim során az alábbiakat találtam: Nagy Iván 1857-ben megjelent Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal címû könyvében a Székely Nemzeti Constitutio-ra hivatkozva megállapítja, hogy a Buzás Erdélyben primipilus nemes székely család volt már 1579-ben, midôn Buzás Balázs (a kecskeméti születésû püspök) élt. Erre utal Szappanos Károly nyugalmazott református lelkész is, akinek 1944-ben kiadott Kecskemét régi nemesi családai címû mûvében ez áll: 12. Buzás család. Ôse volt Buzás Balázs erdélyi püspök, ki a nemességet kapta. Ennek fia volt Bod Péter szerint Buzás Mihály kecskeméti lelkész, ki 1599-ben Tolnáról jött Kecskemétre, menekülve a török és németek zaklatásaitól. Ezeknek leszármazottja volt Buzás Pál tapolcafôi lelkész és pápai esperes ( ). Ennek fia volt Pál solti lelkész, kinek két fia volt solti lelkész ú. M. István és Ferenc. A harmadik fia Kálmán várdaróci lelkész volt Baranya megyében. Özvegye Szappanos Teréz Mária Kecskeméten halt meg. A Hunyady-Buzás címer: Bethlen Gábor évi szept. 8-án czímerlevelet adott Buzás Bánffy Hunyadi András, gyulafehérvári kántor, neje Teörök Judit és fia János részére a következô czímerrel: kék pajzsban tanitó székben álló, jobb kezében vesszôt tartó, balkezét gradualera (énekes könyv) helyezô zöld ruhás alak; sisakdisz: fehér galamb; takarók szinei nincsenek megállapitva. Feltalálható a m. kir. orsz. levéltárban (Gyfvári kápt. Prot. A. Barkai 123). A középszolnokbeli Balázsházán és Tasnádon is lakott a család. János körülbelül a XVII. század végén gárdatiszt volt, ennek Pál nevü fiától való Pál nevü unokája, abasári lakos, évben igazolja a saját és fiai István, János és Pál nemességét. II. Ferdinánd október 9-én Bécsben címeri nemeslevelet ad Búzás Miklósnak és általa feleségének és egyik testvérének, Mihálynak. III. Ferdinand okt. 8-án Ebersdorfon Buzás János, neje Balczó Anna, gyermekei Gáspár, Judit és Anna, továbbá Balczó Pál részére czímerlevelet adott, melyet április 29-én Nógrád vármegyében hirdetett ki. Eme czímerlevél évben ismeretlen úton-módon mint gyanús került a nógrádi levéltárba. Ez a gyanú azonban alaptalan volt. Nógrád vármegyébôl még azon században eltûnt a család, azonban e nevûekre találunk ugyancsak azon század végén Veszprém vármegyében, lehet hogy ezek a fölebbivel egy vérbôl származnak ben Veszprém vármegye szolgabírája Buzás Mihály és esküdtje Buzás András volt ki aug. 21-kén Alsó-Ajkán kelt eredeti okmányon aláírva. Czímere: Kék pajzsban zöld alapon ágaskodó tigris jobbjában görbe kardot, baljában lefelé fordított levágott törökfôt tart; sisakdísz: 3 fiókáját vérével tápláló pelikán; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.

15 Egeralja 274 lakosú község Celldömölktôl keletre, 11 kilométerre. A település neve etimológiailag égererdô aljában települtet jelent ban Egerallya formában említik nemesi településként. Az egytelkes nemesek történelmüket csaknem az Árpád-korig vezetik vissza. A Szalóky nemzetség ma is ôrzi hagyományait, a Ferentzy, Bolla, Boncz, Doma, Demjén, Buzás, Farkas és Fülöp családok a régóta itt élô kisnemesek utódai november 1-je óta önálló, elôtte Adorjánházához tartozott. Mint a fentiekbôl kitûnik, a nemesi elôjogokat élvezôk közül egyedül Buzás Balázs erdélyi püspök köthetô össze a kecskeméti származású Buzás családdal. Kutatásaimat az úgynevezett összeírások átnézésével folytattam, de nem jutottam eredményre. A magyar lakosságot idônként összeírták (korai népszámlálás), az elsô ilyen a Pápai volt ( ), majd a mohácsi vész után történtek össze-írások. A legelsô 1550-bôl való, azután következnek az és évi adó-lajstromok, csupán portákkal. Az évi a birtokosokat is felsorolja. Az évi ismét csak a portákat, az évi ellenben a birtokosokat is. A szatmári békekötés után az összeírás 1715-ben indult meg és 1720-ban újabb minta szerint megújult. A következô, egyházi jellegû összeírás 1747-ben volt, majd Mária Terézia szervezett egyet 1770-ben, Urbárium néven. Ennek célja az volt, hogy megállapítsa, hogy hány birtokos nemes szerzôdött jobbágyokkal. Fôleg nemesekre vonatkozó adatokból állt A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának (KREK) levéltára de tartalmazta a jobbágyok tartozó szolgálatait, a fizetséget és a birtokrész méretét is. A következôt II. József rendelte el re, de a nemesség nem kívánt személyes adatokkal szolgálni a Habsburg háznak. Ezek után nem meglepô, hogy az utolsó régi magyar népszámlálás 1828-ból mindenkit tartalmaz a nemességen kívül. Sajnálatos módon az 1868 óta végzett modern népszámlálások, eltérôen az angolokétól, foglalkozási és kerületi jellegûek voltak, statisztikai, levéltári célúak, ennélfogva értéktelenek családkutatásra, nem adnak meg neveket. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1995-ben jelentette meg Buzás Pál: A kalotaszegi Buzás családközösség címû írását, amibôl kitûnik, hogy a családnév Erdélyben is létezik. A családfakutatást Kecskeméten folytatva érdekes dolgokat találtam.

16 Kecskemét története Kecskemét Magyarország nyolcadik legnagyobb városa. Bács-Kiskun megye székhelye, megyei jogú város. Egyes nyelvészek szerint Kecskemét a megfejthetetlen eredetû helynevek közé tartozik, míg mások a kecske szót tekintik alapnak, a mét pedig járást, menetet jelent. A kecske mellett szól, hogy a XIII. században Szent Miklós püspök a legrégibb helybéli templomnak a Barátok templomának védôszentje, a megtérített új híveknek tenyésztésre kecskét ajándékozott. A magyar nem kecsketenyésztô nép. De lehetett az akkoriban itt élt sok bolgár, akiknek nyelvén a koziczkameta kecskejárást jelent. Ezt is magyaríthatták késôbb Kecskemétre. Az egykori történelmi iratok Aegopolisnak, azaz Kecskevárosnak hívták a települést, s a város régi, fatárgyat, állatot megjelölô égetôbélyegzôje a Bak csillagkép jegyével egyezett. A kecskeméti református egyház lelkipásztorai sorában az elsô: Buzás Mihály Közvetlen környékét már az i. e ben is lakták. A bronzkorból egy urnatemetô is elôkerült. A népvándorlás idején elôször a szkíták, majd a szarmata származású jazigok, késôbb a hunok, a gótok és a gepidák, végül a nomád avarok birodalma a vidék. A piarista gimnázium építésekor avar sírokra bukkantak. Kecskemét fontos kereskedelmi út mellett feküdt, vámszedô- és vásározóhelyként hamar kiemelkedett a környezô települések közül, 1368-ban már városként említi Nagy Lajos király egyik oklevele, majd Erzsébet királyné 1439-ben elzálogosítja a várost, így az a Káthai testvérek tulajdonába kerül 2500 aranyért cserébe ben kötöttek egyezséget Kecskeméten a katolikusok és a reformátusok a templomhasználatról és a békés vallásgyakorlásról. Ugyanebben az évben I. Ferdinánd oltalomlevelet adott a városnak, amelyet késôbb Rudolf és III. Ferdinánd is megerôsített. A török hódoltság idôszakában, állandó harcok, majd a szpáhi földesurak sanyargatásai miatt a palánkokkal védett városba menekültek a környék lakói. Kecskemétet a természetes védelmen kívül különleges és kivételezett jogi helyzete is megkímélte az állandó zaklatástól, ugyanis a budai pasának közvetlenül adózott, s így annak védelmét is élvezte; késôbb a szultáni kincstár birtoka lett ben pestisjárvány tört ki Kecskeméten. Pár évvel a Rákóczi-szabadságharc után, 1710-ben végleg Habsburg kézre kerül, s mint halmaztelepülés fejlôdik tovább. A városkép egyébként akár szinte valamennyi alföldi mezôvárosé övezetes szerkezetet mutat: legkívül a tanyavilág; ezt követik befelé haladva a kertek és gyümölcsösök, kisebb-nagyobb házakkal; majd a

17 falusias jellegû, még közelebb a központhoz már a sáncárkokon belül kövezett kisvárosi utcák következnek akácfákkal szegélyezve, végül a nagyvárosias mag április 2-án kigyulladt Csupaki Gergelyné háza, a tûz átterjedt az egész városra, melynek során leégett 20 malom és 913 ház. Ennek emlékére szól minden évben ezen a napon a Nagytemplom harangja. Kecskemét polgári átalakulásának fontos állomása, hogy vezetôi 1832-ben egy öszszegben megváltják hûbéri terheit. Ekkor kezd kibontakozni a tájra mindmáig meglehetôsen jellemzô homoki kertészkedés és szôlôkultúra. Kecskemét sokáig a Koháry család földbirtoka volt, de a város 1834-ben megváltakozott tôlük. A város az elsôk között kapcsolódott be az 1848-as honvédtoborzásba: szeptember 25-én a régi vásártéren mondta el Kossuth Lajos híres hadba hívó beszédét. Így városból és környékérôl mintegy négyezer lakos harcolt a forradalom oldalán januárjában Jellasich katonái Kecskeméten és környékén tartózkodtak. A Kiegyezés után, 1868-ban innen indul ki az Asztalos János vezette parasztmozgalom, mely országos méreteket ölt ben átadták a Kecskemét-Szeged vasútvonalat. A XIX. század végén indult meg a város látványos fejlôdése, amikor a filoxéravész szinte teljesen elpusztította az ország hegyvidéki szôlôit, ugyanakkor a lazább homoktalajon jelentéktelen volt a kártétele. Az 1870-es években a város környékén nagyobb szôlôültetvények alakultak ki, megvetve a XX. század elsô felére jellemzô szôlôgyümölcs gazdaság alapjait Kecskeméten. Szintén 1870-ben Kecskemét megkapja a törvényhatósági jogú város címet július 8-án a XX. század második legnagyobb magyarországi földrengése rázta meg a várost. A rengés intenzitása VIII, magnitúdója pedig 5.6 volt, melynek során több száz lakóépület rongálódott meg és vált lakhatatlanná. A földrengés 8 millió aranykorona értékû kárt okoz augusztus 4-én román megszállás alá került a város. A XIX. századi fejlôdést az as nagy gazdasági világválság törte meg elôször, majd a háborús esztendôk következtek, 1945 után pedig teljesen új helyzetet teremtett a gyökeresen átalakult társadalmipolitikai rendszer: történetében elôször Kecskemét jelentôs közigazgatási szerepkört kapott, az ország legnagyobb területû megyéjének, Bács-Kiskunnak lett a székhelye 1950-ben. Kutatásom szempontjából fontos, hogy Kecskemét legnagyobb temetôjének (Kecskeméti Köztemetô) megnyitására május 1-jén került sor, s ezzel egy idôben a város valamennyi temetôje bezárásra került. Szerencsére a református temetô szanálása nem történt meg, de a Buzás sírok zömét exhumálták és átszállították a köztemetôbe. A református temetô korabeli sírjairól Szappanos Károly nyugalmazott református lelkész jóvoltából tud az utókor. A lelkész 1941 nyarán a temetô összes sírjának adatait ( ) egy füzetbe összeírta.

18 Belvárosi temetô, Szeged

19

20 Búzás Mihály református lelkész emléktáblája a róla elnevezett utcában Kecskeméten A kecskeméti Buzás család tagjai mind reformátusok lévén, kutatásaimat a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárában (KREK) kezdtem. Hamar kiderült, hogy az egyház itteni alapítója Buzás Mihály, akirôl a Református Újkollégium és a Posta közötti kis utcát is elnevezték, amirôl a sarkon elhelyezett emléktábla is tanúskodik. A Buzás névnek köszönhetôen családfakutatási engedélyemet Szabó Gábor esperes pillanatok alatt kiállította és aláírta. Az alábbiakban a könyvtárban fellelt írások nyomán ismertetném az egyház és alapítói történetét. A protestantizmus Nyugat-Európával nagyjából azonos idôben, a XVI. század közepén jelent meg Erdélyben, és ben a nagyenyedi zsinaton vált szét a Luther, illetve a Kálvin tanításait követô irányzat. A magyar nemesség és polgárság a református vallásra tért át, míg a szászok az evangélikus hitet választották. Azok a megpróbáltatások, amelyek Erdély népeit sújtották az elsô nagy uralmi válság ( ) idején, a trónról többször lemondó Báthory Zsigmond és utóda, Báthory András meg Rudolf császár megbízottai, Vitéz Mihály havaselvi vajda és Giorgio Basta generális között folyó harcok pusztításai a református egyház életét is megnehezítették. Szászváros (románul Oråstie, németül Broos, latinul Saxopolis) Dél-Erdélyben, Dévától 23 km-re keletre fekszik. Nevét szász telepeseirôl kapta, a román Oråstie a magyar város fônévbôl ered. A város reformációjának pontos dátumát nem ismerjük, de valószínû, hogy a többi szász székhez hasonlóan elég korán végbement. Az elsô biztos adat arra nézve, hogy Szászváros elfogadta az új hitet, a XVI. század közepe tájáról származik: Károlyi Boldi Sebestyén a lutheri irányhoz közel álló prédikátor, mint a gyulafehérvári iskola egykori rektora, 1558-ban kezdte el szolgálatát a városban. Szászváros református iskolája, a gyulafehérvári, a marosvásárhelyi, a nagyenyedi, a fogarasi, a dévai és a székelyudvarhelyi társával együtt az erdélyi református egyház legtekintélyesebb szellemi mûhelyeinek sorába tartozott. Az egyházkerület élén a püspökön kívül a fôgondnokok álltak ben választották püspökké a fiatal korú gyulafehérvári Ungvári C. Jánost, aki két év múlva Báthory Zsigmond oldalán harcolva esett el a goroszlói csatatéren. Utóda, Kecske-

21 méti Buzás Balázs Alvincen lelkészkedett, de a hadak járása miatt élete sem volt biztonságban, ezért 1602-ben lemondott a püspökségrôl és Básta pusztításai elôl a fallal védett Szászvárosba, a lutheránus szuperintendens fennhatósága alá költözött és 1603-ban bekövetkezett halálig gyakorlatilag püspöki székhellyé emelte a várost. Basta generális parancsára több városi egyházközség temploma katolikus kézre került, például Gyulafehérvárott, Székelyudvarhelyen vagy Désen. Falusi eklézsiákban a hadak járása és pusztításai tették lehetetlenné idôrôl idôre az egyházi életet, a Szamos mentén, Dés környékén és Kalotaszegen több gyülekezet végleg elnéptelenedett, például Boncnyíresen vagy Várszán. Buzást a püspöki székben Tasnádi Ruber Mihály nagyenyedi lelkész követte ig. A Báthoryak uralkodása idejében a református egyház az unitáriusok rovására folyvást gyarapodott tekintélyben és számban, de igazán nagy hatalomra Bethlen Gábor és utódai alatt tett szert, amikor tudniillik államvallás volt, melynek befolyása még a többi, különösen az unitárius egyházra is kiterjedt. Az erdélyi fejedelmek közül sokan voltak reformátusok, közülük talán Bethlen Gábor tette a legtöbbet a vallási élet felvirágoztatásáért ben létrehozta a ma Nagyenyeden mûködô református kollégiumot, amely az erdélyi református szellemi élet központjává vált. Ez a kedvezô helyzet Erdélynek az osztrák uralom alá jutásáig tartott, mely csakhamar visszaállította a gyulafehérvári katolikus püspökséget és minden eszközt mozgásba hozott a protestánsok, fôleg a magyar ajkúak, tehát elsôsorban a reformátusok elnyomására. Még a püspökválasztás joga is veszélybe került, és ezért léptették életbe a szukcessziót, mely szerint a generális notárius minden újabb választás nélkül foglalta el a megüresedett püspöki széket. E szokás csak az újabb alkotmányos korszakban szûnt meg, midôn a kiegyezés után az erdélyi református egyház is visszanyervén szabad mozgását, legelsô dolgának ismerte elavult egyházi szervezetét újjal, a változott viszonyoknak megfelelôvel helyettesíteni. Alvinc A Gyulafehérvártól 14 km-re délnyugatra a Maros bal partján, az Erdélyi-medencében található Alvinc (románul Vintu de Jos, németül Wincendorf, korábban Unter- Wintz, latinul Binstum) községközpont Romániában, Fehér megyében. Jelentôs marosi átkelôhely volt a sószállítás útvonalán ben Wynchy néven említik elôször ban szabad királyi város, kolostorral. Itt állt Fráter (Martinuzzi) György erdélyi politikus 1545 körül épült kastélya, ahol Castaldo császári tábornok zsoldosai december 17-én meggyilkolták. A császáriak ugyanis azt gyanították, hogy megegyezésük ellenére Matinuzzi mégsem kívánja átadni Erdély irányítását a Habsburgoknak ban a kastélyt a tatárok felgyújtották, 1792-ben ismét leégett. Bár tervben volt, nem restaurálták, csak romjai vannak. A Trianoni Békeszerzôdésig Alsó-Fehér vármegye Alvinci járásának székhelye volt.

22 Egyes írások a fent említett Buzás Balázs fiaként Búzás Mihály tolnai tanítót jelölik meg, ezért tegyünk egy kis kitérôt, hogy megismerjük a tolnai protestáns iskola történetét. A XVI. század végéig Tolna a hódoltsági települések közül az egyik legnagyobb volt. Mértéktartó becslések szerint 1570 körül 6 7 ezres volt csak a magyar lakossága, ehhez még ezres nagyságrendû török lélekszám járult. A város a bor- és marhakereskedelemben volt érdekelt, de sok gabonát is adott a tolnai határ. A prosperáló város 1545-ben, a Wittenberget is megjárt tanítók, Szigeti Imre és Tövisi Mátyás révén ismerte meg a lutheri tanokat, amik a hódoltság védelme alatt szabadon terjedtek. Szigeti 1549-ben alapította meg a híres protestáns iskolát, aminek vezetését halála után Sztárai Mihály vette át. Sztárai az egész délvidék leghíresebb reformátora volt, akinek irodalmi munkássága is maradandónak bizonyult. Az ô idejére a katolikusok már kisebbségbe szorultak, és hiábavaló igyekezettel próbálták a reformációnak útját állni a budai pasánál tett állandó panaszaikkal. Sztárai idején, 1552-ben érkezett a városba Szegedi Kis István, aki a reformáció helvét irányzatát képviselte, és ezzel a református vallás alapjait terjesztette el ra a lakosság nagy része áttért erre. A lutheránus Sztárai távozott a városból, és az iskola szellemisége is ennek megfelelôen megváltozott. A nagytemplomot ekkor már a reformátusok használták, a törpe kisebbségbe szorult katolikusok a városszéli Szent Bertalan kápolnában miséztek. A virágzó iskolában kezdte meg tanulmányait Melius Péter, Decsi Gáspár, Tolnai Fabricius Bálint, Baranyai Decsi János és még számosan a reformáció nagy alakjai közül. A gazdag várost azonban 1566-ig a szigetvári kapitányok, majd a török államkincstár egyre fokozódó mértékben megsarcolták. Különösen érzékenyen érintette a várost a bortermelést sújtó egyre hatalmasabb adók, aminek eredményeképpen a szôlôtermelôk lassan elhagyták Tolnát. Így az 1570-es évektôl a város és híres iskolája is hanyatlásnak indult. A hanyatlás folyamatát felgyorsította a tizenöt éves háború. Amikor 1600-ban az iskola rektorát, Búzás Mihályt meghívták Kecskemétre prédikátornak, az iskola és sok tolnai lakos is áttelepült az alföldi városba. Pathai P. Sámuel szerint huszonkét évi lelkipásztorság után szeptember 21-én elhunyt Decsi Gáspár, helyére Búzás Mihály tanító került. Ô azonban három évet sem töltött Tolnán, mert 1600 májusában már Kecskeméten találkozunk vele, ahol az év Pünkösdjén foglalta el prédikátori állását; így áll a kecskeméti jegyzôkönyvben: 1600 pünkösdben prédikátor uramat Búzás Mihályt fogadta meg bíró uram. Az Alföldön a török hódoltság területén viszonylag szabadon mozoghattak a reformáció prédikátorai, tanítói, így ezeken a területeken korán kialakultak a reformáció egyházai is. Búzás Mihály egyesek szerint már 1598-ban Kecskemétre menekült és az 1564-ben alapított Református iskolát fôiskolai rangra emelte. A hajdúk 1599 nyarán éppen Tolnánál semmisítették meg a török seregek utánpótlását szállító hajókat. A nagy menekülési láz a népesség még ott tartózkodó maradékát is hatalmába kerítette. Tény, hogy a prédikátor nem egyedül ment Kecskemétre, hanem sok tekintélyes

23 és gazdag család is követte. Mintegy hatvan család költözött Kecskemétre, velük ment a diákság, vitték az iskolát, egyes források szerint a gazdag könyvtárat is. Tolnán megszûnt a tanítás, valójában kiürült a város, mert Kecskeméten kívül a környezô falvakba is sokan elbujdostak. Az elmenekült és Kecskemétre költözött tolnai lakosok a viszonylagos védettséget élvezô városban külön utcát (Temetô utca) kaptak. A török adókönyvek és a kecskeméti anyakönyvi bejegyzések alapján néhány tolnai család neve is ismert. Szólni kell még Tolna és az iskola büszkeségérôl és legféltettebb kincsérôl, a gazdag könyvtáráról. Mely elôször a városé volt, de a zûrzavarossá váló, töröktôl fenyegetett világ, meg az iskolai szükséglet átadta a Kollégiumnak, és amikor elmenekültek a városból Kecskemétre Búzás Mihály szerint magukkal vitték. Tolna, az egykoron virágzó és jómódú mezôváros 1600-ra a tizenötéves háború viszontagságai közt népességében erôsen meggyérült, majd végül 1602-ben a hajdúk támadása során teljesen el is néptelenedett. Más adatok szerint a településen Búzás Mihály helyébe Földvári András lett a prédikátora a megmaradt népnek ban még Tolnán volt, képzett okos ember lévén latin és görög nyelvbôl könyveket fordított (Ursinust, Bucanust, Aretinust), de kinyomtatásukról nem tudunk. A XVI. század végi és XVII. század eleji török elleni harcok során azonban Tolnát többször is feldúlták, lakosai elmenekültek, a város elnéptelenedett ban már csak mintegy harminc család élt a városban. Sajnos Búzás Mihály kecskeméti utódairól nem találtam semmi utalást és halálának dátuma sem ismert. Annyi bizonyos, hogy Petri György rektort még ô fogadta fel, majd lelkipásztori állásában 1620-tól Kálmánczai György váltotta. Tolnán a mai napig élnek Buzások. Egyesek szerint Buzás Balázs fia volt Buzás Mihály kecskeméti lelkész, ki ben Tolnáról jött Kecskemétre, menekülve a török és németek zaklatásaitól. Ezeknek leszármazottja volt Buzás Pál tapolcafôi lelkész és pápai esperes ( ). Ennek fia volt Pál solti lelkész, kinek két fia volt solti lelkész ú.m. István és Ferenc. A harmadik fia, Kálmán várdaróci lelkész volt Baranya megyében. Özvegye, Szappanos Teréz Mária Kecskeméten halt meg. Maradva a kecskeméti ágnál, az alábbiakban következzen a család apai ágának kutatható történelme, kronológiai sorrendben.

24

25 Buzás János (1755. december 26. halálának dátuma nem ismert) családja Róla sajnos már nem sok adatot találtam, de annyi bizonyos, hogy édesapja Buzás András volt. Buzás Mihály (1772. szeptember március. 2.) családja A kutatást nehezítette, hogy az 1700-as években két Buzás Mihály is született, de a késôbbi esküvôi életkorok alapján ô a felmenô ban feleségül vette a szintén kecskeméti Boros Pál lányát, Máriát ( ), a tanúk Latzi Mihály és Szabó István voltak. Állítólag már ô is szíjgyártóként tevékenykedett. Gyermekei számáról nincs információm, a következôt kivéve: 4 A Buzás család története 1755-tol Buzás Mihály (1818. augusztus július 29.) családja Keresztszülôk: Pogány János, Lovas Judit. Lakásuk Kecskemét IV. tizedében, a 129. számú házban volt. Ô már bizonyosan szíjgyártóként tevékenykedett november 21-én kötött házasságot a kecskeméti Poór családból származó Poór István lányával, Judittal ( ). Érdekes, hogy ezen a napon kötött házasságot Buzás Pál és Móré István lánya, Judit is. A tanúk mindkét esküvôn Karzó István és Vári János voltak. Buzás Mihály (fent) és Boros Mária (lent) születési anyakönyvi bejegyzése 1772-bôl, illetve 1778-ból Nagy kép: házassági anyakönyv

26 Buzás Gergely a Pesti Katholikus Legényegylet tagjaként, 1868 Anyakönyvi bejegyzésekbôl kiderül, hogy 1843-ban már a IV. tized 202., 1860-ban pedig a 402. szám alatt laktak ban földészként, 1858-tól már gazdálkodóként említik gyermekei születési anyakönyvi kivonatai. Buzás Mihály özvegyen maradva, 92 éves korában hunyt el végelgyengülésben. Buzás Mihály és Poór Judit családi sírja a kecskeméti Református Temetô XXIII. parcellájában, Zágonyi Albu Ferencz theol. tanár és Muraközy János városi tanácsnok (a Burdács sorral szemben lévô) parcellájában volt. Ahogy Kecskemét történeténél már említettem, a 1964-ben a sírok zömét exhumálták és átszállították a köztemetôbe, így a korebeli sírhelyrôl Szappanos Károly nyugalmazott református lelkész jóvoltából tud az utókor. A lelkész 1941 nyarán a temetô összes sírjának adatait ( ) egy füzetbe összeírta. A család is élénken emlékszik a kriptaszerû, vaskorláttal bekerített, díszes sírra, amin valószínûleg több érdekes dátum is szerepelt. A síremlék további sorsáról sajnos nem tudunk és a temetôi nyilvántartásokban sem szerepel. Buzás Mihály és Poór Judit elsô gyermeke valószínûleg az 1841-ben született Zsófia volt, de lássuk ôket sorrendben, pár adattal kiegészítve: 1. Buzás Zsófia ( , Kecskemét , Kecskemét) Keresztszülôk: Boda Sándor, Benkô Eszter. Férje: Szalai János. A szülôi sírban eltemetve.

27 2. ifj. Buzás Mihály ( , Kecskemét , Kecskemét) Keresztszülôk: Boda Sándor, Benkô Eszter. Nôtlen gazdálkodóként élt, majd 58 éves korában felakasztotta magát. A szülôi sírban temették el. 3. Buzás Gergely (1846 /47., Kecskemét március 20., Kecskemét) Róla, mint felmenômrôl bôvebben a következô Buzás család ismertetésénél szólok. 4. Buzás Eszter ( , Kecskemét , Kecskemét) Keresztszülôk: Boda Sándor gazdálkodó, Benkô Eszter. 5. Buzás László ( , Kecskemét , Kecskemét) Keresztszülôk: Tantó Mihály iparos, Tóbi Terézia. 7 éves korában, tífuszban halt meg. 6. Buzás Judit ( , Kecskemét , Kecskemét) Keresztszülôk: Boda Sándor gazdálkodó, Benkô Eszter. 7. Buzás Imre ( , Kecskemét , Kecskemét) Keresztszülôk: Balázs Vasadi János gazdálkodó, Sárközi Julianna. 3 és fél éves korában, lázas betegen (talán váltólázban, azaz maláriában) halt meg. 8. Buzás Erzsébet ( , Kecskemét halálának dátuma nem ismert) Keresztszülôk: Boda Sándor gazdálkodó, Benkô Eszter. 9. Buzás László ( , Kecskemét , Kecskemét) Keresztszülôk: Boda Sándor, Benkô Eszter. Szegényházi ápoltként, 50 éves korában, nôtlenül, agylágyulásban hunyt el. A szülôi sírban lett eltemetve. A kecskeméti iparosok száma 1757-ben 242 fô, 1780 után 433, 1828-ban 404, 1851-ben 753 fô volt. Buzás Gergely (1846 / március 20.) családja Pontos születési dátuma nem ismert, a kecskeméti református anyakönyvekben felmenôivel ellentétben nem szerepel. Buzás Gergely az édesapjától örökölt szakma szerint szíjgyártó iparos volt ban már a Pesti Katholikus Legényegylet (Katholikus Mesterlegények Egylete) tagjaként fedeztem fel a László fia hagyatékából elôkerült tablóképen. Ezek a legényegyletek a céhrendszerek felbomlása után fogták össze a vallási kérdések iránt érdeklôdô kézmûves legényeket. A legényegylet akkori elnöke, az 1865-ös alapító, Szabóky Adolf ( ) piarista volt. Buzás Gergely halotti anyakönyvi bejegyzése, március 20.

28 Buzás Gergely május 23-án Kecskeméten feleségül vette Bíró László iparos lányát, Juliannát ( ). Róla sajnos csak egy pár fénykép került elô, habár Mihály fiuk az arany zsebórája fedelében ôrizte édesanyja fényképét. Az óra a II. világháború elôtt zálogházba került, a zálogházat késôbb feltörték, így ennek a relikviának nyoma veszett. Buzás Gergely 1914-ben idült vesegyulladásban, felesége 1936-ban véres agygutában (agyvérzésben) hunyt el. Tíz gyermekük született: 1. Buzás Judit ( , Kecskemét , Kecskemét) 16 és fél évesen, tuberkulózisban hunyt el és a Felsô temetôben lett eltemetve. 2. Buzás Gergely Guci bácsi ( , Kecskemét 1914., Nagyvárad) Városi javadalmi hivatalnok, majd szôlôs iparos, késôbb vasúti ellenôr volt. Feleségével, Tóth Juliannával ( ) Füzesabonyban éltek. Négy gyermekük született: Ilona (1908), Gergely (1909), Mihály (1911) és Julianna (1912). Guci bácsi fiatalon, 33 éves korában halt hôsi halált Nagyváradon. Sírja is ott található. 3. Buzás Etelka ( , Kecskemét , Kecskemét) 1903-ban feleségül ment V. Kiss József ( ) köteles (kötélfonó, kötélgyártó) iparoshoz. Háztartásbeliként élt, lakásuk a kecskeméti III. tized, 44. számú háza, késôbb a kecskeméti III. ker., Jókai u. 16. volt. Hat gyermekük született: V. Kiss Etelka (1904), Julianna (1906), József Szepi (1908), Julianna (1912), Ilonka (1913) és Erzsébet azaz Pöszke (1915). 4. Buzás László ( , Kecskemét 1959., Kecskemét) Apránként 50 hold szôlôre tett szert, majd ezt elvesztette és tisztviselôként dolgozott. Egy családnál lakott, ahol azok lányától (a szerb származású Nagy Karola) három gyermeke született: Vilmos, László és Zoltán. A gyerekek állítólag házasságba születtek, de valami oknál fogva anyjuk árvaházba adta ôket, ahonnan Buzás László késôbbi felesége vette ki és nevelte fel ôket. Ennek ellentmond egy korabeli fényképen látható sírfelirat, amin László adatai és felesége Buzás Lászlóné sz. Nagy Karola ( ) neve szerepel. Az ifjabb László késôbb Franciaországba, Vilmos pedig Németországba emigrált. 5. Buzás Mária Mariska ( , Kecskemét halálának dátuma nem ismert, 1983 elôttre tehetô) 1907 végén feleségül ment Franczia Kis (Francia Kiss) Sándorhoz ( ). Lakásuk elôször a kecskeméti IV. tized, 129. szám alatt, majd a Ballószög u. 49-ben volt. Három gyermekük születet: Franczia Kis Sándor (1910), Mária és Sára. Sándor késôbb a franciaországi Marseille-be disszidált, a lányok pedig Szarvason alapítottak családot.

29 Buzás Mária és Franczia Kis Sándor eljegyzése, Budapest, 1907

30 Buzás Ilona és Vasadi Kovács Zoltán esküvôje, Kecskemét, november 18.

31 6. Buzás Erzsébet Erzsike / Pörike néni ( , Kecskemét , Kecskemét) 1919 március 29-én feleségül ment a kecskeméti Fazekas Imre (1889 halálának dátuma nem ismert) raktárnokhoz. Pörike néni háztartásbeli volt, majd a Buzás szíjgyártó mûhely bezárása után annak helyén, a kecskeméti Deák tér 4. szám alatt kifôzdét nyitott. Két gyermekük, Fazekas Emília (születési dátuma nem ismert) és Imre (1928) szintén Kecskeméten alapítottak családot. Pörike néni 64 éves korában, agyvérzésben hunyt el. 7. Buzás Ilona Ilonka / Pila néni ( , Kecskemét , Kecskemét); keresztszülôk: Búzás Mihály iparos, Búzás Eszter végén feleségül ment Tordai-Vasadi Kovács Zoltán György ( ) posta-távírdai tiszthez (késôbb mozgó postatiszt). Zoli bácsi magyar érdemkeresztes vitéz volt és a családi elbeszélések szerint igencsak szerette az alkoholos italokat. Beosztásának köszönhetôen a II. Világháborúban kimutatásokat készített az orosz hadseregnek. Pila néni elôször háztartásbeliként otthon serénykedett, majd újságárulásból élt. Nagyon precíz asszony volt, valószínûleg ô ôrizte a családi Bibliát, és halála elôtt még végrendeletet is hátrahagyott. A legtöbb emléktárgya és fotói valószínûleg Fazekas Emíliához kerültek. Gyermekük nem volt. 8. Buzás Mihály ( , Kecskemét , Szeged) Róla bôvebben a következô Buzás család ismertetésénél szólok. 9. Buzás István ( , Kecskemét , Kecskemét) Szíjgyártó iparos volt elején Nagykôrösön feleségül vette Dugár Esztert ( után), aki Rab Eszterként született, a Dugár nevet keresztszülei (nevelôszülei) után kapta. A kecskeméti II. ker., Kiskert u. 1. szám alatt, késôbb a Jókai u. 26-ban laktak. Buzás István állítólag az I. Világháborúban orosz hadifogságba esett, de késôbb, 76 éves korában Kecskeméten tüdôgyulladásban halt meg. Két gyermekük született: István (1923), aki repülôgép szerelôként dolgozott a kecskeméti katonai repülôtéren és Eszter avagy Csöröge (1924). Családjaik a mai napig Kecskemét lakosai. Buzás István és Dugár Eszter, Kecskemét, 1922

32 városi hivatalnok és Sántha Mária voltak, akiknek valószínûleg semmi köze Petôfihez. De ki tudja? Ennek valószínûségét a híres költô életét kutatók sem zárták ki. Juliska néni háztartásbeliként élt, lakásuk elôször a kecskeméti III. tized., 176. szám alatt, majd tüdôgyulladás okozta halálakor a Jókai u. 26-ban volt. Egyetlen gyermekük, Rhúz Mária Lujza ( ) fiatalkori halálát bélelzáródás okozta. Rhúz Mária Lujza, Buzás Julianna Juliska néni ( , Kecskemét) május 28-án feleségül ment Rhúz Dezsô ( ) szíjgyártó iparoshoz, aki késôbb a kecskeméti városházán dolgozott, és állítólag a Presbitárius Egyház vezetôje volt. A hozzá kapcsolódó legenda alapján Petôfi rokonának vélték, annak édesanyja, Hrúz Mária révén. Habár a Hrúz / Rhúz nevek írásmódja állandóan keveredik, Rhúz Dezsô szülei Rhúz Béla Buzás Mihály ( ) családja A Református Egyház anyakönyvi bejegyzései szerint szeptember 27-én két Buzás Mihály látta meg a napvilágot, közös keresztelôjükre 30-án került sor. Buzás Gergely fiát özv. Kis Mihályné szülésznô segítette világra, keresztszülei Somodi János, a kecskeméti Budai utcában lakó iparos és Búzás Judit voltak, míg a Búzás László és Kovács Julianna frigyébôl fogant Mihályé a néhai Száva Gyula iparos özvegye, Domián (?) Eszter volt. Az egyházi anyakönyv következô bejegyzése fontos momentum a családfakutatás történetében, miszerint elrendelték az anyakönyvek állami vezetését, így az egyházi anyakönyvek közhivatali jellege megszûnt. A másik Buzás Mihály 1962-ben hunyt el, felesége Váradi Ilona ( ) volt. Mindketten a Kecskeméti Köztemetôben vannak eltemetve. A családtagok elbeszélései szerint Buzás Mihály jó barátságot ápolt a szemközt lakó Dékány Rafaellel ( ), aki közgyám, azaz a kecskeméti gyámhivatal vezetôje volt. Rafi bácsi híres nemesi családból származott, édesapja Dékány

33 Buzás Mihály, Kecskemét, 1914 István ( ) felsô-pusztaszeri pusztabíró volt, aki augusztus 18-án született, pontosan azon a napon, amikor Ferenc József is, ahogyan ezt a család gondosan számon tartotta. A pusztabíró a városoktól és falvaktól távol esô, különálló pusztákon igazgatási és igazságszolgáltatási funkciókat ellátó tisztség volt, amely a XVIII. század végén már fejlettségének magas fokán állt; a XIX. század végén a Kiskunság néhány pusztája kivételével megszûnt, illetve teljesen beleolvadt a csendôrség intézményébe. Rafi bácsi lovakat is tartott, így gyakran megfordult a Buzás család szíjgyártó mûhelyében, de a két családot valószínıleg régebbi barátság fûzte egymáshoz, aminek bizonyítéka Dékány Rafael, Kecskemét, 1940

34 A Rendetzki család, 1905 egy 1798-as egyházi bejegyzés, miszerint Molnár Mátyás és Szabó Anna esküvôjén Búzás Gergely földmíves és Dékány Ferencz tanúskodott. Buzás Mihály tradicionális szíjgyártó családból származott, már a nagyapja is ezt a mesterséget ûzte. Elôször a kecskeméti VIII. tized, 61. szám alatt, majd a Budai utca 27-ben laktak. Mûhelyük a Deák téren, a mostani Tûzoltóság helyén állt. A szíjgyártás kapcsán az akkoriban sok lovat tartó hadsereggel szoros kapcsolatot ápolt, még a tüzéreknél is szolgált. Az I. Világháborúban megjárta a lengyel és az olasz frontot, ahol gáztámadás is érte ôket. Ennek ellenére Észak-Olaszország hegyei lenyûgözték, egész életében arról álmodott, hogy elviszi családját is oda. Mihály május 7-én vette el Rendetzki István legnagyobb leányát, Erzsébetet ( ), akit idôs korára Nyanyi néven ismert a család. Esküvôi tanúik Rhúz Dezsô szíjgyártó és Baracsi Gergely szôlômíves, az esketô református lelkész Muraközy Gyula volt. A Rendetzki család Kálózról származott, ez a település Székesfehérvártól 33 km-re délre a Sárvíz mentén helyezkedik el az Abai kistérségben. Erzsébet édesapja reál jogú kéményseprô mester volt. Erzsébet szépen zongorázott, a felesége által csak Misám -nak becézett Buzás Mihály pedig olyannyira szeretett énekelni, hogy a katolikus és református dalárdának

35 is tagja volt. Keresett szakmájának köszönhetôen jól menô vállalkozónak számított, és mivel a kecskeméti Fodor fényképészmûhely tulajdonosa, Imre az unokatestvére volt, a családról gyakran készültek remek, mûvészi szintû fotográfiák. Az idôk során öt gyermekük született: Mihály (1922), Béla (1923), József (1925), Katalin (1926), István (1931). A szíjgyártó tradíciót Béla képviselte egy darabig. Mivel a harmincas években a szíjgyártó üzlet már nem ment olyan jól, Mihály bezárta mûhelyét és családjával a város Szôlô nevû részére költöztek. Szerencsére a családfô egy közeli uradalomban kapott szakmájának megfelelô állást. A Budai utca 27. szám alatti családi házat Berta trafikos vásárolta meg, majd a világháború után lebontotta és helyére nagyobbat épített. Dékány Rafael lánya, Ilona továbbra is a szemközti 16-os szám alatt lakik és szép emlékeket ôriz családunkról. A közeli Szarkáson is laktak, majd ben a kecskeméti Hosszú utca 25-be költöztek. A 21-es szám alatt Erzsébet szülei, id. Rendetzki István és Baracsi Eszter laktak. Buzás Mihály a II. Világháborúban ismét a hadsereg megrendelésére készített derékszíjakat és egyéb kiegészítôket. Mielôtt a háború elérte volna Kecskemét városát, a család a Rendetzki-féle birtokra, Kálozra menekült október 20-án Kecskemét polgármestere, Liszka Béla letette az esküt a Szálasi kormányra, majd három nappal késôbb rendelet jelent meg Kecskemét város kényszerkiürítésérôl. A lakosság körében elterjedt szóbeszéd szerint erre A Baracsi család, Kecskemét, (fent), és Rendetzki Erzsébet, Kecskemét, (lent)

36 azért volt szükség, mert a német hadsereg itt tervezte bevetni a csodafegyvert. Október 31-én a II. Ukrán Front katonái elérték Kecskemét városát és november 4- én a református templom harangjának meghúzásával visszatérésre szólították az elmenekült lakosságot. Buzás Mihály 1944 novemberében Kálozról Budapestre utazott, hogy a hadseregnek végzett szíjgyártói munkájáért pénzt vegyen fel. Habár családjának azt ígérte, hogy karácsonyra hazatér Kecskemétre, sokáig az ostrom alatt álló fôvárosban rekedt. A család még az ünnepek elôtt elindult haza. Hidak nem lévén, a Dunán dereglyén keltek át, félve, hogy a járôrözô orosz hadihajók egyike elgázolja ôket. Szerencsésen megérkeztek, de Buzás Mihályt hiába várták. Késôbb kiderült, hogy hazafelé elôször útba ejtette Kálózt, hogy gyerekeinek tett ígéretét beváltsa. Rendetzki István unokatestvére, Márika néni (Barna Ferencné) finom rétessel várta, ezt szerette volna a karácsonyfa alá tenni. Már útban Kecskemét felé hadifoglyokat hajtó oroszok katonákra lett figyelmes. A foglyok egyike felismerte és valamit odaszólt neki, talán üzenetet akart vele küldeni a hozzátartozóinak. Az oroszok rögtön elfogták és a többi fogollyal együtt elôször a Románia területén fekvô Temesvár, majd Nagyvárad hadifogoly táborába vitték. A II. Világháború után a nyugati szövetségesek fogságába mintegy , szovjet fogságba körülbelül fô került. Az országban szinte nem volt olyan család, amelyiket ne érintette volna közelrôl a hadifogoly-kérdés. Például fia, Buzás Béla a behívó parancsának eleget téve csak rövid ideig volt katona, majd orosz hadifogságba esett, ahonnan viszonylag hamar és szerencsésen szabadult. Másik fia, az ifjabbik Buzás Mihály Németországban esett amerikai hadifogságba, ahol kalandjairól naplót vezetett. Kecskeméten az oroszok az egész Hosszú utcát lezárták és a Buzás család házának szomszédságában magas rangú orosz katonákat szállásoltak el. Érdekes momentum, hogy az ünnepnapokon vagy orosz gyôzelem esetén a katonáknak fôzött ételbôl elôbb a szállásadóknak kellett enniük, és a katonák csak akkor vettek belôle, ha az biztosan nem volt mérgezett. Az ilyen apróságok ellenére a családnak sikerült annyira jó viszonyt ápolni velük, hogy amikor megtudták, hogy a fogságban legyengült Mihályt az oroszok a szegedi Csillag Börtönbe szállították, remény látszott a családfô kiszabadítására is. Buzás Mihály állítólag a szemétszállításra kivezényelt rabokkal üzent a szegedi vasútállomáson dolgozó vasutas id. Szabó Józsefnek, aki Nyanyi testvérének, Juliannának apósa volt. Az idôs ember sokáig nem tudta továbbítani a hírt. A terv szerint az egyik Kecskeméten elszállásolt orosz százados az oroszul pár szót tudó lányt, Buzás Katalint bújtatta volna katonaruhába, hogy a börtönbe bejutva megmutassa apját, akit a magas rangú orosz hozott volna ki. Sajnos elkéstek, Buzás Mihály a hadifogsággal járó rossz körülmények miatt április 1-jén elhunyt. Az oroszok Szeged belvárosi temetôjében egy tömegsírba helyezték, a temetetlen sírt a temetôbe beszökött lánya, Katalin még látta, de édesapját már nem találta meg. A Magyar Vöröskereszt értesítôje Buzás Mihály haláláról 1946

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Dunabogdány története A kezdetektől 2000-ig Munkaanyag 5. változat Figyelem: a következő összeállítás még nem végleges!!! Készítette: Rokfalusy Balázs (Eddig) a következő dunabogdányi személyek segítették

Részletesebben

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

A MATOLCSY CSALÁD GYÖKEREI

A MATOLCSY CSALÁD GYÖKEREI A MATOLCSY CSALÁD GYÖKEREI (4. bővített, átdolgozott változat) Budapest, 2013. január Összeállította: Dr. Matolcsy Mátyás Aki a múltját, gyökereit nem ismeri, nem biztos, hogy megtalálja helyét a jövőben.

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám

IV. évfolyam, 2. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Egy hónappal a szarajévoi merénylet után, 1914. július 28-án, az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának. A hadüzenetet tartalmazó

Részletesebben

AKuFF Hírmondó. X. évfolyam, 29. szám 2014. október 4. Tartalom

AKuFF Hírmondó. X. évfolyam, 29. szám 2014. október 4. Tartalom AKuFF Hírmondó X. évfolyam, 29. szám 2014. október 4. Tartalom Az elnök előszava 2 Nemzetiségi választások 2014 3 Új családkönyv: Gerényes 4 Elisch Jánosné: Családfakutatás földrészeken át 4 Lévay Béla:

Részletesebben

A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE

A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE Merényi-Metzger Gábor A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE A budapesti Kerepesi temető - jelenleg Fiumei úti, vagy más néven a Nemzeti Sírkert -18/1. parcellájában egy nemes vonású férfi mellszobrával

Részletesebben

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE 2005. Antal József, 2005. 407272 Györgyfalva 297. szám Kolozs megye, Románia Tel: +40 745 642 490 Lektorálta:

Részletesebben

AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD

AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS Egy ismeretterjesztő könyv 1 megírása miatt az elmúlt időszakban olyan kutatási területre tévedtem, amelyen korábban nem voltam otthon: ez Bocskai István

Részletesebben

Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története. Tartalom

Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története. Tartalom Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története Tartalom SZAKÁCS CSALÁDFA, A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN (MOL: PÁLMAY ADATTÁRBAN 1910) ÉS A SZAKIRODALOMBAN

Részletesebben

AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS

AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS Egy ismeretteijesztő könyv 1 megírása miatt az elmúlt időszakban olyan kutatási területre tévedtem, amelyen korábban nem voltam otthon: ez Bocskai István

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Kós Krisztina. Magyar nyelv és irodalom - történelem szak

SZAKDOLGOZAT. Kós Krisztina. Magyar nyelv és irodalom - történelem szak SZAKDOLGOZAT Kós Krisztina Magyar nyelv és irodalom - történelem szak 1 Onga lakosságának demográfiai változásai a XVIII. században Szerző: Kós Krisztina Magyar nyelv és irodalom-történelem szak Konzulens:

Részletesebben

Ezer év. Zala megye históriája

Ezer év. Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Megjelent Zala megye első írásos említésének ezredik évfordulója alkalmából. Ezer év Zala megye históriája Pannon Lapok Társasága Zalaegerszeg,

Részletesebben

BENKE TÖRTÉNETE. Benke Tamás. Írta: Verőce, 2010. VÁZLAT

BENKE TÖRTÉNETE. Benke Tamás. Írta: Verőce, 2010. VÁZLAT A BENKE ENKE-CSALÁD TÖRTÉNETE VÁZLAT Írta: Benke Tamás Verőce, 2010. Benke Tamás: A Benke-család története (vázlat, 2.1-es változat) elektronikus magánkiadás, 2012. november. This work is licensed under

Részletesebben

Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja. Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja. I. évfolyam 3. szám Dunakeszi 2008. december DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja. Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja. I. évfolyam 3. szám Dunakeszi 2008. december DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE I. évfolyam 3. szám Dunakeszi 2008. december Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja SZERKESZTŐSÉG: KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR DUNAKESZI, KOSSUTH LAJOS U. 6. FELELŐS SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Székelyek egy régi székely család - a Benkő család - történetének tükrében

Székelyek egy régi székely család - a Benkő család - történetének tükrében Székelyek egy régi székely család - a Benkő család - történetének tükrében Bevezetés A családunkra vonatkozó információ, amit nagyapámtól, Benkő Edétől kaptam, mindössze annyi volt, hogy mi középajtai

Részletesebben

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY Barabás Dóra Székelyudvarhely Babeș-Bolyai Tudományegyetem Régészet, I. év 2014 0 Székelyudvarhelyi tábla Segesvár irányából, háttérben a Jézus

Részletesebben

A római kortól napjainkig Mozaikok Dunakeszi történelméből

A római kortól napjainkig Mozaikok Dunakeszi történelméből A római kortól napjainkig Mozaikok Dunakeszi történelméből Írta: Csoma Attila Kiadja: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Felelős kiadó: Vetési Imre ügyvezető igazgató Dunakeszi,

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam Ünnepi szám, 2013. június

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam Ünnepi szám, 2013. június A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam Ünnepi szám, 2013. június Kedves Olvasó! Engedje meg, hogy rövid ismertetést nyújtsak Felsőpakony Község történetének megismeréséhez. Budapest

Részletesebben

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL Szerkesztette: Szõke Lajos Berente, 2004 ELÕSZÓ Egy 1985-ben Berentére sorsvetett ember ugyan hogyan is nyúlhatna a falu múltjához, ha nem a mások keze munkája

Részletesebben

Kápolnásnyék, története

Kápolnásnyék, története Kupi László Kápolnásnyék, története Kápolnásnyék 2000. 1 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 1. Kápolnásnyék területe és természetrajza... 4 2. A község neve... 6 3. Mióta lakott a község területe?...

Részletesebben

Tartalom. Dienes Dénes Ároktő

Tartalom. Dienes Dénes Ároktő Dienes Dénes Ároktő Tartalom Előszó az első kiadáshoz 2 Előszó a második kiadáshoz 3 A Csörsz-legenda 4 Monda és történelem 5 A honfoglalás előtt 6 Hatalommal vágtat előre Árpád, a győző seregek fejedelme

Részletesebben

Száraz Pál FALU A MADÁRDALOS FÁK ALATT

Száraz Pál FALU A MADÁRDALOS FÁK ALATT Száraz Pál FALU A MADÁRDALOS FÁK ALATT 1 ISBN 978 80 89001 42 2 2 Száraz Pál Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Száraz Pál FALU A MADÁRDALOS FÁK ALATT Dunaszerdahely, 2008 3 Szüleim emlékére

Részletesebben

RÉTE - BÁSTYA ÉS MENEDÉK

RÉTE - BÁSTYA ÉS MENEDÉK Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 3. Cséplő Ferenc RÉTE - BÁSTYA ÉS MENEDÉK Helytörténet két egyházi könyv köré építve - 1995 - Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 3. Szerkesztik: H u szár László Kovács

Részletesebben

Páty. Fejezetek a község történetéből

Páty. Fejezetek a község történetéből Páty Fejezetek a község történetéből Kiadja Páty Községi Tanács Az okiratos említés 700. évfordulójára 1986 Lektoralták Borosy András Dr. Ikvai Nándorné Sándor Ildikó Lakos Ágnes Ördög Ferenc Szerkesztette

Részletesebben

SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok

SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok Puskás Béla SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok Szerkesztette Puskás Béla 1. számú példány Szentgáloskér Önkormányzat tulajdona Kaposvár, 2006 3 A könyv kiadója és szerkesztõje köszönetet mond mindazoknak,

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben