kiegyezés korától az első világháborún és az azt követő forradalmakon át a Horthy-korszak végéig, helyenként keményen bírálom a társadalmi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kiegyezés korától az első világháborún és az azt követő forradalmakon át a Horthy-korszak végéig, helyenként keményen bírálom a társadalmi"

Átírás

1 UTÓSZÓ Minden, az egyház és állam viszonyának leírására és kiértéklésére irányuló kísérlet ösztönszerűleg felidézi az olvasóban az erről a témáról már meglévő elképzeléseit, előítéleteit. Vannak, valószínűleg a többség, akiknek véleménye szerint a vallást és az egyházak nyilvános tevékenységét legjobb elválasztani a modern szekularizált állam politikájától. Az ilyen emberek ítéletét szeparatista érzelmeik befolyásolják. Ha talán nem is mennek oly messzire, mint a kommunista írók, akik az egyházak kollaborálását a Horthy-rezsimmel kártékonynak, népellenesnek, sőt egyenesen bűnrészességnek nyilvánították, a legenyhébb ítélet, amit elvárhatunk tőlük, az, hogy egy elavult szituáció konzerválása volt, menthetetlenül idejét múlta, akárcsak az egész neo-barokk Horthyrendszer. Azonban lehet másképp is nézni a dolgot. A vallás és annak nyilvános megvallása az intézményes egyházak tevékenysége folytán, sok országban a közéletnek fontos tényezője, a magatartásnak, szokásoknak, világnézetnek, etikai értékeknek, erkölcsnek formálója a társadalom széles rétegeiben. Ez különösen áll az agrártársadalmakra, mint amilyen a második világháború előtti Magyarország volt. Az egyház és állam közti teljes szétválasztás, ha ez egyáltalán lehetséges a valóságban ez nem történt meg sem az Amerikai Egyesült Államokban, sem a kelet-európai kommunista országokban nemcsak megfosztaná az uralkodó osztályokat egy erős támpillértől és gyengítené a társadalom összetartását, hanem lelki vákuumot is teremtene, amit valamivel be kell tölteni, legyen az a valami etikai kultúra típusú szintetikus vallás, vagy egy totalitárius messiási hit, ami a Nemzetet, Fajt vagy Osztályt istenítené, mint Legfőbb Jót. Azoknak, akik erre az utóbbi lehetőségre aggodalommal tekintenek, egy szoros és harmonikus együttműködés a hagyományos egyházak és az állam között nem éppen elvetendő lehetőség. Ellenkezőleg, az együttműködés kívánatos lehet, feltéve, hogy az egyház és az állam szabadon és önként lépnek ilyen alkotmányjogilag elismert szövetségbe; egymás függetlenségét és cselekvési szabadságát az őket megillető jogkörben kölcsönösen tiszteletben tartják, és végül, ha ez az együttműködés a társadalom egészének hasznára történik. Ha ezeket a kritériumokat az egyház és állam viszonyára alkalmazzuk Magyarországon között, kutatásunk azt mutatja, hogy az egyházak hivatalos vezetői és a Horthy-rezsim közötti szoros együttműködés valóban szabadon és önként történt, ritka egyetértésben mindaddig, míg a harmincas évek folyamán a náci eszmék és gyakorlat behatolása e harmonikus békét meg nem bontotta. Jelen tanulmányomban, mikor az egyházak, elsősorban a többségi római katolikus egyház és a magyar állam kapcsolatát vizsgálom a 335

2 kiegyezés korától az első világháborún és az azt követő forradalmakon át a Horthy-korszak végéig, helyenként keményen bírálom a társadalmi visszásságokat, nem kímélve az egyházakat sem. A két világháború közti időszakot, mely vizsgálódásomnak tulajdonképpeni fókusza, az egyházak és a politikai hatalom készséges együttműködése jellemezte. Ennek ugyan jótékony hatása volt a háború és forradalmak utáni konszolidáció és társadalmi béke helyreállításásban, de ugyanakkor felelősség hárul az egyházakra is az égetően szükséges gazdasági reformok, elsősorban a földreform, elodázásáért. Míg az egyházak vezetői mindvégig a kormányzatot támogatták, a harmincas években lentről életerős mozgalmak indultak, köztük a Katolikus Agrárifjúságot tömörítő KALOT, félmillió taggal és 21 népfőiskolával, melyek hitbuzgalmi célkitűzéseiken túlmenően síkraszálltak gyökeres politikai és társadalmi reformokért, beleértve a földreformot is. Az egyházak felső vezetése ugyan bizonyos óvatosságot tanúsított ezekkel a reformmozgalmakkal szemben, de nem ítélték el, sőt voltak egyes püspökök, akik szellemi és anyagi támogatásban részesítették azokat. E mozgalmak, társulatok, munkásságuk és kiadványaik révén igyekeztek a keresztény társadalmat előkészíteni a szükséges társadalmi reformokra. A második világháború közeledtével a szélsőjobboldali újpogány nemzetiszocializmus eszméinek térhódítása következtében az egyházaknak az állam vezetőivel való viszonyában feszültségek és elhidegülés állt be. A gróf Teleki Pál miniszterelnök által szervezett Szellemi Honvédelem földalatti ellenállási mozgalomban az egyházak képviselői is aktívan részt vettek. Bár a múltban a keresztény egyházak is sokszor bűnösek voltak az antiszemitizmus szításában, a deportálások és gázkamrák borzalmai idején nemcsak tiltakoztak az embertelenségek ellen, hanem ezrek életét mentették meg, nemegyszer súlyos kockázatok és emberfeletti áldozatok árán. Kutatásom során meggyőződtem arról, hogy a korszak elfogulatlan tanulmányozójának el kell ismernie, hogy a keresztény egyházak, minden emberi gyöngeség és mulasztás ellenére, nagyban hozzájárultak a magyar nemzet erkölcsi felvértezéséhez a nácizmus és kommunizmus totális világnézete és elveik gyakorlati megvalósítása ellen. Az egyházak ilyen irányú tevékenységét és annak sikerét ugyan semmiféle mércével nem lehet lemérni, de ez nem lehet ok arra, hogy hallgassunk róla. 336

3 FÜGGELÉK TERÜLET ÉS NÉPESSÉG VALLÁSI STATISZTIKA Magyarország területének és népességének nagyságrendjében gyökeres változások történtek a 20. század első felében. Magyarország területe az első világháború előtt km 2 (Horvát-Szlavónország nélkül ), míg népessége 1910-ben lakos (Horvát- Szlavónország nélkül ). A Tianoni Béke (1920) ezeket a számokat km 2 -re és lakosra csökkentette. A második világháború küszöbén és folyamán a fentebbi veszteségeknek egy részét sikerült visszaszerezni, az ország statisztikája így alakult: Év Terület, km 2 Népesség A második világháborút követően a Párizsi Békeszerződésben (1947) a vesztes oldalon való részvétel büntetéseként a visszaszerzett területeket ismét elvették. Magyarország a trianoninál is valamivel kisebb területre zsugorodott. Ma az ország területe km 2, míg a lakosság száma tízmillió körül ingadozik. A lakosság többsége római katolikus vallású. Nagy-Magyarországon az 1910-es népszámlálás adatai szerint a lakosság 52.1 százaléka vallotta magát római katolikusnak, míg a trianoni Magyarországon ez a százalék 62.8 volt. Azonban ha ideszámítjuk a Rómával egyesült görög katolikusokat, akik többsége az elcsatolt részeken élt, akkor a mindkét rítusú katolikusokat együtt számítva az arány majdnem ugyanaz Trianon előtt és után: 61.8 százalék Nagy-Magyarországon, 65.0 százalék Csonka- Magyarországon. A görögkeleti és a görög katolikus egyházak esetében teljesen más volt a helyzet. A legnagyobb eltolódás a magyarországi vallások egymáshoz viszonyított arányában éppen ezeknek a keleti rítusú egyházaknak úgyszólván teljes eltűnésében mutatkozott, ami persze az ország szétdarabolásának volt következménye. A görögkeleti vallás volt Nagy- Magyarországon a második legnagyobb hitfelekezet, a Trianonban elcsatolt keleti és déli részeken élő szerbeknek és románoknak vallása. Számarányuk az összlakossághoz képest 14,3 százalékról 0,8 százalékra süllyedt. Hasonlóan, a görög katolikusok, főleg románok és rutének, ben 9,7 százalékát alkották az összlakosságnak, míg a trianoni Magyar- 337

4 országon csak 2.2 százalékát. Megjegyzendő, hogy ezek a maradék görög katolikusok többségükben magyar nemzetiségűek/nyelvűek. A másik oldalon, a történelmileg a katolikusok után a legfontosabb és úgyszólván tiszta magyar nemzetiségű vallásfelekezetnek, a reformátusoknak aránya közel kétszeresére emelkedett: a lakosoknak a régi területen 12.6 százalékát, az új határok közt 21,4 százalékát alkották. Az evangélikusoknak, Magyarországon a második legnagyobb protestáns felekezetnek aránya maradt 6,4 százalék, pontosan ugyanannyi, mint Nagy-Magyarországon volt. A különbség inkább abban rejlett, hogy nagyszámú szlovák és erdélyi szász híveinek elvesztésével immár kimondottan magyar nemzetiségűvé vált. Végül az egyetlen jelentősebb nem keresztény vallás követőinek, a zsidóságnak arányszáma az új határok között a régi 4,5 százalékról 6,2 százalékra emelkedett. Az általunk tárgyalt korszaknak utolsó népszámlálása mely a lakosság vallási hovatartozását is feltüntette 1941-ben volt. Adatait a háború után a Magyar Központi Statisztikai Hivatal az ország mai területére pontosította: Vallás Hívei száma Az összlakosság százaléka Római katolikus ,7 % Görög katolikus ,5 % Református ,8 % Evangélikus ,0 % Görögkeleti ,4 % Unitárius ,1 % Baptista ,2 % Izraelita ,3 % Más és ismeretlen ,0 % Összlakosság ,0 % A második világháború után a Központi Statisztikai Hivatal abbahagyta a vallási adatok gyűjtését és közzétételét. Mivel sem tömeges hitehagyást (aposztázia), sem áttérések özönét arra mutató jelek hiányában nem feltételezhetünk, ezért talán elfogadhatjuk, hogy a keresztény vallásfelekezetek közti arányok nagyjából ugyanazok maradtak. Azonban a náci népirtás és a háború, majd pedig az 1956-os forradalom utáni nagyarányú emigráció következében az izraelita vallásúak száma jelentősen csökkent, kevesebb, mint százezerre becsülik, ami 1,0 százaléka csak az összlakosságnak. Ez persze megváltoztatja a vallási hovatartozás általános statisztikáját. Ugyancsak ezt teszi a közel félmillió népi német kiűzése 1945/46-ban. Minthogy a katolikus és az evangélikus egyházak vesztesége ez utóbbi esetben számbelileg körülbelül egyenlő volt, a 338

5 katolikusoknak és protestánsoknak egymáshoz való arányában a változás nem lehetett jelentős, bár a protestáns oldalon az evangélikusok számban jelentősen meggyengültek, míg a reformátusok viszonylagos ereje arányosan nőtt mind a katolikusokkal, mind az evangélikusokkal szemben. Ha összeadjuk a római és a görög katolikusokat, akkor az 1941-es népszámlálás adatai szerint Magyarország jelenlegi területén 68,2 százaléka a lakosoknak volt katolikus és 27,1 százaléka protestáns. Az izraelita vallásúak majdnem teljes eltűnése következtében a háború után újjáéledő Magyarországot nagyjából 70 százalékban katolikus és 30 százalékban protestáns vallásúnak tekinthetjük. A katolikusok, protestánsok és zsidók tényleges arányszáma azonban vidékek szerint erősen változik, néha egyik falutól a másikig is. A trianoni Magyarország vallási térképe nagyon is egyenlőtlen megoszlását mutatja a vallási hovatartozásnak. Az ország nyugati és középső része nagyjából katolikus, némelyik megyében 90 százalékig, míg a keleti vidékek protestáns többségűek. Debrecent, Kelet-Magyarország legnagyobb városát kálvinista Rómának becézik, a közelében fekvő megyéket, Bihar, Bereg és Hajdú, 78,9, 75,0 és 74,6 százalékban reformátusok lakják. Az evangélikusok inkább szétszórva élnek az egész országban; nagyobb számban a nyugati határvárosokban (Sopron, Kőszeg stb.), de legnagyobb arányban a délkeleti megyékben, Békés (34,4 százalék) és Arad (16,0 százalék). A második világháború előtt az izraelitáknak (zsidók) majdnem fele Budapesten élt, ahol a lakosságnak több mint húsz százalékát alkották. A másik fele a nagyobb vidéki városokban lakott. Ma a zsidók nyolcvan százaléka él a fővárosban, de ismét vannak közösségeik némelyik vidéki városban, például Szegeden, Miskolcon, Debrecenben és Pécsett. Végül a magyar görög katolikusok az ország északkeleti részein élnek, főként Szabolcs megyében, ahol a lakosság 19,8 százalékát alkotják. A Központi Statisztikai Hivatal által gyűjtött és közzétett adatok érdekes megvilágítást nyújtanak az egyes vallásfelekezetek életerejét, növekvését vagy hanyatlását, és ennek okait illetően. Megtudjuk belőlük, hogy a katolikus egyház, számbelileg a legnépesebb vallásfelekezet, növekedésében is a leggyorsabban haladt előre. Tulajdonképpen az egyedüli egyház volt, ha eltekintünk a kis baptista közösségtől, amely állandó százalékos növekedést mutatott, míg a többieknek csökkenés jutott osztályrészül. Míg a trianoni Magyarország területén a római katolikusok, beleértve a görög katolikusokat is, 1910-ben 65,0 százalékát alkották a lakosságnak; 1920-ban 66,1 százalékát; 1930-ban 67,2 százalékát; és ben 68,2 százalékát. Ez a növekvés elsősorban a katolikusok magasabb születési arányszámának volt köszönhető, azután az áttéréseknek és végül a reverzális gyakorlatának, vagyis annak az elkötelezettségnek, hogy a vegyes házasságból születendő gyermekeket katolikusnak nevelik. 339

6 Áttérések folytán, főleg zsidók részéről, minden keresztény egyház nyert új tagokat, de a katolikusok és a baptisták mondhatták magukénak a legnagyobb nyereséget. Például az 1900 és 1936 közötti tizenhét év alatt személy változtatott vallást. Ebből a számból a tiszta nyereség, vagyis a kitérések számán felüli áttérések egy vallásfelekezeten belül, összesen volt, aminek 51,3 százaléka a katolikusokra jutott (görög katolikusok nélkül), 48,0 százalék a baptistákra, és 0,7 százalék az unitáriusokra. A másik oldalon 62,3 százalékát a veszteségnek a zsidó hitközségek szenvedték el, a maradék veszteségen pedig a többi keresztény felekezetek osztoztak. A harmincas években, valószínűleg a fenyegető náci veszedelem hatására a zsidók kikeresztelkedése felgyorsult, következésképpen a keresztény egyházak nyeresége növekedett. Az izraelita vallási közösség vesztesége 1931 és 1940 között személy volt, míg a keresztény felekezetek, a görög katolikusok kivételével, nyereséget mutattak fel. A római katolikus egyház járt ebben elöl kereszteléssel, a reformátusok követték és az evangélikusok kereszteléssel. A baptisták ismét egy aránytalanul magas számmal dicsekedhettek: személy kérte az ő keresztségüket. Érdekes megemlíteni, hogy a görög katolikusok ez alatt az idő alatt elveszítették hívüket. Csakhogy ez a veszteség inkább látszólagos, mint valódi. Tulajdonképpen rítusváltoztatásról van szó, nem vallásváltoztatásról Ugyanis ha egy magyar görög katolikus elköltözött arról a vidékről, ahol keleti rítusú görög katolikus templomok voltak, kénytelen volt a latin szertartású római katolikus plébániához csatlakozni, gyermekei pedig már a római katolikus statisztikában szerepeltek. Az is említésre méltó, hogy a görögkatolikusok születési arányszáma messze fölülmúlta nemcsak az ő településeiket körülvevő protestáns vidék születési számait, hanem a római katolikusokéit is. A fenti számadatokat látva önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy vajon ezek a nyers adatok, puszta számok mennyiben fedik a valóságot? Lehet-e ezek alapján az egyes vallásfelekezetek erejére, befolyására következtetni? Vajon a számok mögött ott található-e a hívek szilárd hite és hűséges ragaszkodása vallásukhoz? Vajon nem a még határozni képtelen csecsemők születéskor bejegyzett vallási hovatartozását mutatja csupán, amit a tehetetlenség törvénye úgy hagy azután, s azt ismétlik minden egyes népszámláláskor? A magyar statisztikusok erre is igyekeztek legalább részleges választ adni, mikor az ember életének azt a három kiemelkedő eseményét vizsgálták, amikor azok, akik a vallásukkal valamiféle kapcsolatot tartanak, igénybe veszik egyházuk szolgáltatásait: házasság, születés és halál esetén. Például 1936-ban az összes polgárilag megkötött házasságok 88,0 százalékát templomi esküvő követte. Ezen belül a százalékszám, érthetően, nagyobb volt az ugyanolyan vallású jegyesek esetében: 90,8 százalék. A 340

7 vegyes házasságoknál, amit minden felekezet, de különösen a katolikus egyház, igyekezett elkerülni, csupán 77,7 százalékát ünnepelték templomi szertartással is. Keresztény szülőknek 1936-ban született gyermekeik a baptisták kivételével, akik nem keresztelnek kisgyermekeket 96,9 százalékát megkeresztelték. A katolikusok esetében ez 98,0 százalék volt. Azonban még a statisztikából hiányzó három százalék mindegyike sem maradt szükségképpen keresztség nélkül, ugyanis, amint erre a forrásmunka írója figyelmeztet, abban az időben a magas csecsemőhalandóság miatt a hivatalos templomi keresztelő néha elmaradt. A kicsit halála előtt esetleg szükségkeresztségben részesítették, de ezt nem vezették be a hivatalos anyakönyvbe. Ugyanabban az évben, 1936-ban, a keresztény halottak 96,5 százaléka templomi temetésben részesült. Itt meg kell jegyeznünk, hogy öngyilkosokat, valamint nem azonosítható ismeretleneket nem temettek el vallásos szertartás keretében. A fenti adatok azt látszanak bizonyítani, hogy Magyarországnak úgyszólván az egész keresztény lakossága, az 1930-as népszámlálás adatai szerint az összlakosságnak 94,8 százaléka, alapjában véve hűséges maradt vallásához, és életének legfontosabb eseményeihez egyházának szolgálatát kérte. Befejezésül még fel szeretnénk hívni az olvasó figyelmét arra a kétségtelenül érdekes tényre, hogy milyen elenyészően csekély volt azoknak száma Magyarországon, akik magukat vallásfelekezethez nem tartozónak vallották. Az 1930-ban tartott népszámlálás csak ilyen személyt talált, a lakosság 0,02 százalékát. A valóságban még ezeknek a többsége, akik magukat vallásfelekezet nélkülinek vallották, sem volt szükségszerűen vallástalan. A hivatalos megnevezés vallásfelekezet nélkül csak azt jelentette, hogy az illető nem tartozott a bevett vagy elismert vallások egyikéhez sem, Márpedig hivatalosan csak ezek léteztek Magyarországon. Legtöbb esetben az ilyen vallástalanokat intenzívebb vallási élmények keresése indította a történelmi egyházakból való kilépésre és a különböző szektákhoz csatlakozásra, melyek különösen az Alföld protestáns vidékein virágoztak. Érdekes azt is megfigyelni, hogy a történelmi egyházakat elutasítók között lényegesen nagyobb számban szerepelnek a nők. Meglepő a visszatérők száma is. De lássuk az adatokat: 1920 és 1936 között (2.354 férfi és nő) hagyta el a történelmi egyházakat; ezek közül 402 férfi és 349 nő visszatért az időszak vége előtt. A kitérőknek 40,8 százaléka előzőleg a református, 31,3 százaléka a katolikus, 21,7 százaléka az evangélikus egyházhoz tartozott, míg a maradék 6,9 százalék a többi hivatalosan elismert vallásfelekezetek közt oszlott meg. 341

8 Az összes fentebbi adatok, amint már többször említettük, a második világháború vége előtti állapotokra vonatkoznak. * * * Talán érdekeli az olvasót, hogy milyen változások történtek a magyarországi vallásstatisztikában a második világháború utáni időkben, és hogy mi a helyzet napjainkban, vagyis 2005-ben. A háború utáni első népszámlálást 1949-ben tartották. Ennek a vallási hovatartozásra vonatkozó adatai a következőek: Római katolikus, latin rítusú ,8 % Görög katolikus, keleti rítusú ,7 % Református ,9 % Evangélikus ,2 % Görögkeleti ,4 % Izraelita ,5 % Unitárius ,1 % Egyéb vallások ,3 % Vallásfelekezet nélküli ,1 % Ismeretlen ,0 % Összlakosság száma ,0 % Megjegyzendő, hogy az 1949-es népszámlálásról kiadott hivatalos közlemények nem tartalmazták a lakosság vallási hovatartozásáról felvett adatokat. Ezek csak évek múlva kerültek nyilvánosságra. Azt hiszem, nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy ennek magyarázata az elhanyagolhatóan kevés számú (0,1 százalék) magát vallásfelekezet nélkülinek valló honpolgárban keresendő. Ez a szám roppant kényelmetlenül hathatott az ekkor már a kormányhatalmat kezükben tartó kommunista vezérekre, akiknek a vallás kiirtása programjukhoz tartozott. Ezért a mély hallgatás. A négy tízévenként megejtett népszámlálás 1960 és 1990 között nem tartalmazott kérdést a vallást illetőleg. A legutóbbi, évi népszámlálás előkészítésekor szenvedélyes vita tárgya lett, hogy vajon ötven évi távollét után újra felelevenítsék-e a vallást kutató kérdéseket. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága és az Európai Unió Statisztikai Hivatala 1998-ban közös ajánlást tett közzé a közelgő népszámlálási világkampány egyik meghatározó dokumentumaként. Ebben bár a nem alapvető ismérvek kategóriájában szerepelt a vallás is. Ennek az ajánlásnak szellemében az illetékes magyar hatóságok a népszámlálási kérdőívbe felvettek egy kérdést a megkérdezett vallási hovatartozását illetőleg. A válaszadás önkéntes volt, és nem követte további kérdés, pl. az illető templombajárásának gyakorisága, stb. Kilenc tizede a megkérdezetteknek, több mint 9 millió, válaszolt. Ezek közül 74,0 százalék 342

9 ( ) megjelölt valamely egyházat vagy vallásfelekezetet, míg tizenöt százalék egyházhoz, felekezethez nem tartozónak vallotta magát. A lakosság csaknem 260-féle egyházhoz, felekezethez, vallási szervezethez, közösséghez sorolta magát. A népesség közel 55,0 százaléka, a vallást megjelölők csaknem háromnegyede a katolikus egyházhoz tartozik. Közülük 5,3 millió a római katolikusok száma, a görög katolikusoké megközelíti a 269 ezret A református egyházhoz tartozónak vallották magukat 1 millió 623 ezren, az evangélikusok száma 304 ezer. Izraelita vallásúnak 13 ezernél valamivel kevesebben vallották magukat. A 2001-ben végzett népszámlálásnak a vallási hovatartozásra vonatkozó adatai számokban és százalékban: Összlakosság ,0 % Egyházhoz, vallásfelekezethez ,0 % tartozik Római Latin rítusú ,9 % katolikus Keleti rítusú ,6 % Együtt ,5 % Orosz Szerb Görögkeleti Bolgár 508 Román Görög Többi Együtt Református ,9 % Evangélikus ,0 % Baptista Adventista Többi protestáns Többi keresztény Izraelita ,1 % Más istenhiten alapuló Az örök világtörvényt hirdető Egyéb vallású Egyházhoz, felekezethez nem tartozik ,5 % Nem kíván válaszolni ,1 % Ismeretlen. nincs válasz ,7 % 343

10 FORRÁSOK ÉS IRODALOM HIVATALOS DOKUMENTUMOK ÉS KIADVÁNYOK Magyarország törvényeit és rendeleteit 1945 előtt folyamatosan a Budapesti Közlöny, Hivatalos Lap-ban tették közzé. A naptári évben megszavazott törvényeket és kibocsátott rendeleteket az 1867 óta a Magyar Törvénytár 1867 óta évenként kiadott kötetei (a címe esetenként Országos Törvénytár, és Törvények Gyűjteménye változatban), valamint a Magyarországi Rendeletek Tára tartalmazzák. Az Országgyűlés tárgyalásainak gyorsírók által lejegyzett jegyzőkönyveit a Napló örökítette meg, míg az írott beadványok, mint pl. a törvényjavaslatok, bizottságok jelentései stb. az Irományok-ban találhatók. Mindkét Ház, tehát a Képviselőház és a Felsőház (1918 előtt a Főrendiház) kiadta a saját Naplóját és Irományait; az 1920 és 1927 között ülésező egykamarás Nemzetgyűlések ebben természetesen kivételt képeznek. Ezért parlamenti vitákra és beadványokra hivatkozások esetén jelezni kell a Házat, a sorozatot és a dátumot. A statisztikai adatok gyűjtése és közzététele a Magyar Központi Statisztikai Hivatal feladata. Évi kiadványa a Magyar Statisztikai Évkönyv, az általunk tárgyalt időszakban ennek francia nyelvű változata, Annuaire Statistique Hongrois, valamint a szélesebb nagyközönség számára egy rövidített kiadás, a Magyar Statisztikai Zsebkönyv. Ugyancsak a Központi Statisztikai Hivatal kiadása a havi Magyar Statisztikai Szemle folyóirat. Az utóbbiban megjelent tanulmányokat szerzőik neve alatt idézzük alább, e fejezet III. részében. A MAGYAR KIRÁLYI MINISZTÉRIUM. IV. Károly visszatérési kísérletei. 2 kötet. Budapest, nd. (1921). A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK PÁRTTÖRTÉNETI INTÉZETE. A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. VI. köt.: A Magyar Tanácsköztársaság, március augusztus 1. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok és alapítványok jogi természetének megvizsgálására a képviselőház szept. 30- iki üléséből kirendelt bizottság előadóinak, GRÓF APPONYI ALBERT ÉS APÁTHY ISTVÁN orsz. képviselőknek jelentései. Budapest: Szent István Társulat,

11 A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTERNEK a közoktatás állapotáról szóló jelentése. Budapest, BENOSCHOFSKY, ILONA és KARSAI, ELEK (szerk.). Vádirat a nácizmus ellen; Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez. 3. köt. Budapest: Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1958, 1960, BERECZKY, ALBERT. Hungarian Protestantism and the Persecution of Jews. Budapest: Sylvester Rt., n.d. Cardinal Mindszenty Speaks: Authorized White Book. Published by Order of JOSEPH CARDINAL MINDSZENTY Prince-Primate of Hungary. New York: Longmans, Green, and Co., Codex Iuris Canonici. Edited by PETER CARDINAL GASPARRI. Roma: Tipografia Poliglotta Vaticana, DEÁK, FRANCIS and ÚJVÁRY, DEZSŐ (ed.). Papers and Documents Relating to the Foreign Relations of Hungary. Published by the Royal Ministry of Foreign Affairs. 2 vols. Budapest, 1939 and FOGARASSY, MIHÁLY. Emlékirat az 1847/48 országgyűlés alatt Pozsonyban tartott püspöki tanácskozmányokról. Pest, GREAT BRITAIN, PARLIAMENT. PAPERS BY COMMAND. Cmd Report on Alleged Existence of White Terror in Hungary. Presented to Parliament by Command of His Majesty. London: H.M. Stationery Office, The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII. Translations from approved sources, with preface by REV. JOHN J. WYNNE, S. J., New York: Benziger Bros., GSOVSKI, VLADIMIR (ed.). Church and State Behind the Iron Curtain. New York: Frederick A. Praeger, Horthy Miklós titkos iratai. Szerk. MIKLÓS SZINAI és LÁSZLÓ SZŰCS. Budapest: Kossuth Könyvkiadó,

12 Important Declarations of Dr. Justinian Cardinal Serédi Prince-Primate of Hungary, Archbishop of Esztergom: Taken from his Pastoral Letters and Speeches which Refer to Actual Ecclesiastico-Political Questions. Budapest, KELEMEN, BÉLA. Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez (1919): Naplójegyzetek és okiratok. Szeged, KEMÉNY, G. GÁBOR. A magyar nemzetiségi kérdés története: A Nemzetiségi Kérdés törvények és tervezetek tükrében, Budapest: Gergely R.R-T., La Hongrie à la veille du Millénaire: Données statistiques avec deux plans de l'exposition. Publié par le Bureau de la Presse de l'exposition Millénaire Hongroise. Budapest, LÉVAI, EUGENE (JENŐ). Black Book on the Martyrdom of Hungarian Jewry. Zurich: The Central European Times Publishing Co. Ltd., (ed.). Geheime Reichssache: Papst Pius XII hat nicht geschwiegen. Köln Müngersdorf: Verlag Wort und Werk GMBH, Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából, Szerk EMMA IVÁNYI. Budapest: Akadémiai Kiadó, Mémoire supplémentaire à la pétition addressée par les représentants legaux des églises minoritaires hongroises, catholique romaine, réformée et unitaire en Transylvanie au Conseil de la Société des Nations. Geneva, MERCATI, ANGELO (ed.). Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità Civili. 2 vols. Roma: Tipografia Poliglotta Vaticana, MÉREI, GYULA. Magyar politikai pártprogrammok Budapest, MESZLÉNYI, ANTAL (szerk.). A magyar katolikus egyház és az emberi jogok védelme. Budapest: Szent István Társulat Kiadása, Ministère Royal Hongrois des Affaires Etrangères. Documents Diplomatiques Relatifs en Detrônement des Habsbourg. Budapest,

13 MOSCA, RODOLFO. Le Relazioni del Regno d Ungheria, Budapest, NEMES, DEZSŐ (szerk.). A fasiszta rendszer kiépítése és a népnyomor Magyarországon II. Iratok az ellenforradalom történetéhez Budapest: Szikra, (szerk.). Az ellenforradalom hatalomrajutása és rémuralma Magyarországon I. Iratok az ellenforradalom történetéhez kiad., Budapest: Szikra, PETRÁK, KATALIN és MILEI, GYÖRGY (szerk.). A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája: Válogatott rendeletek, dokumentumok, cikkek. Budapest: Gondolat Kiadó, (szerk.). A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája: Válogatott rendeletek, dokumentumok, cikkek. Budapest: Gondolat Kiadó, République Tchécoslovaque. Documents Diplomatiques Relatifs à la Restauration des Habsbourg. Prague, Roumania Ten Years After. By a Deputation from the American Committee on the Rights of Religious Minorities. Boston: The Beacon Press, SÓS, ENDRE (szerk.). Egyház és társadalom a fajelméletről és a II zsidótörvény javaslatáról: Egyházfők, tudósok, államférfiak, közírók és testületek megnyilatkozásai. Budapest, SZABÓ, IMRE et al. A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Transylvania in Report by the Joint Commission of American and British Churches. Boston: The Beacon Press, Transylvania under the Rule of Roumania. Report of the American Unitarian Commission. Boston: The Beacon Press, U.S. Department of State. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference. 13 vols. Washington: U.S. Government Printing Office,

14 VECSEY, JÓZSEF (szerk.). Mindszenty Okmánytár: Pásztorlevelek, Beszédek, Nyilatkozatok, Levelek. 3. köt. München, The White Terror in Hungary. Report of the British Joint Labour Delegation in Hungary, May London: Trade Union Congress and the Labour Party, Yellow Book: Documents on the Mindszenty Case. Budapest: The Hungarian State Publishing House, ZELLER, ÁRPÁD (szerk.). A magyar egyházpolitika, köt. Budapest, KÖNYVEK A budapesti rk. Egyházközségek első tíz éve. Kiad. Budapesti Rk. Egyházközségek Központi Tanácsa. Budapest, ADRIÁNYI, GÁBOR. Die Stellung der ungarischen Kirche zum österreichischen Konkordat von Roma: Detti, ALMÁSY, JÓZSEF. A tízparancsolat a közéletben. Budapest, (szerk.). Katolikus írók új magyar kalauza. Budapest, ANDICS, ERZSÉBET. Az egyházi reakció 1848/49-ben. Budapest: Szikra, ANDRÁS, EMMERICH és MOREL, JULIUS. Bilanz des Ungarischen Katholizismus. München: Heimatwerk Verlag, ARENDT, HANNAH, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Revised and enlarged edition. New York: The Viking Press, ASBÓTH, JÁNOS. Irodalmi és politikai arczképek. Budapest, Balázs, Béla (szerk.). A klerikális reakció a Horthy-fasizmus támasza. I: No further volumes published. Budapest: Művelt Nép,

15 . A klerikális reakció szerepe a Horthy-fasizmus uralomra jutásában és konszolidálásában. 2. kiad. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, BANDHOLTZ, HARRY HILL. An Undiplomatic Diary. New York: Columbia University Press, BANGHA, BÉLA, S.J.: TREBITSCH, OSKAR VON; and KRIS, PAUL. Klärung in der Judenfrage Berichte zur Kultur- und Zeitgeschichte, Vol. IX. Edited by Nikolaus Hovorka. Sonderschrift No. 5. Wien: Reinhold Verlag, ; IVÁNYI, JÁNOS; és PATAKY, ARNOLD. A katolicizmus és zsidóság: vallástörténeti előadások. Budapest: A Magyar Kultúra kiadása. BÁNK, JÓZSEF. A c. apátok és prépostok újabb jogi helyzete Magyarországon. Budapest, BARANY, GEORGE. Stephen Széchenyi and the Awakening of Hungarian Nationalism. Princeton, N. J.: Princeton University Press, Báró Eötvös József összes munkái. Szerk. Géza Voinovich. 20. köt. Budapest, BATTHYÁNY, COUNT TIVADAR. Beszámolóm. 2. köt. Budapest, é. n. BEÉR, JÁNOS. Az 1848/49 évi népképviseleti országgyűlés. Budapest: Akadémiai Kiadó, BENDA, KÁLMÁN. A magyar jakobinus mozgalom története. Budapest: Akadémiai Kiadó, BEREND, IVÁN T. és RÁNKI, GYÖRGY. Magyarország gazdasága az első világháború után, Budapest: Akadémiai Kiadó, Magyarország gyáripara a második világháború előtt és a háború időszakában, Budapest: Akadémiai Kiadó, Magyarország gyáripara az imperializmus első világháború előtti korszakában. Budapest: Szikra, BERESZTÓCZY, MIKLÓS. Az egyházi nagyjavadalmakat érintő főkegyúri vagyonfelügyelet eljárási szabályzata. Budapest,

16 BERZEVICZY, ALBERT. Az abszolutizmus kora Magyarországon köt. Budapest, BIKKAL, DÉNES. Magyar szociálpolitika: a dolgozó társadalom szociális védelme Magyarországon. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, BOER, NICHOLAS. Cardinal Minszenty. London: B.U.E. Ltd., BÖHM, WILHELM. Im Kreuzfeuer Zweier Revolutionen. München: Verlag für Kulturpolitik, BONITZ, FERENC. Gróf Zichy Nándor: Élet-és jellemrajz. Budapest, BOROVICZÉNY, ALADÁR VON. Der König und sein Reichsverweser. München: Verlag für Kulturpolitik, BRANDENSTEIN, BÉLA BARON. Az ember a mindenségben. 3. köt. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, BRUNELLO, ARISTIDE. La Chiesa del Silenzio. Roma: Edizioni Paoline, BRZEZINSKI, ZBIGNIEW. Between Two Ages: America s Role in the Technetronic Era. New York: The Viking Press, Inc., BUCSAY, MIHÁLY. Geschichte des Protestantismus in Ungarn. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, BUTLER, CUTHBERT DOM. The Vatican Council, : Based on Bishop Ullathorne s Letters. Edited by Christopher Butler. Westminster, Maryland: The Newman Press, Commentary on the Documents of Vatican II. 5 vols. General editor Herbert Vorgrimler. Freiburg: Herder, CORNISH, LOUIS C. (ed.). The Religious Minorities in Transylvania. Boston: The Beacon Press, CSÁKY, MORITZ. Der Kulturkampf in Ungarn. Die kirchenpolitische Gesetzgebung der Jahre 1894/95. Studien zur Geschichte der österrung. Monarchie, Vol. VI. Wien Graz: Boelhaus, CSEKEY, STEPHEN. Die Verfassung Ungarns. Budapest,

17 CSIZMADIA, ANDOR. A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Budapest: Akadémiai Kiadó, Deák Ferenc beszédei. Szerk. MANÓ KÓNYI. 6. köt.; 2. kiad. Budapest, DEZSÉNYI, BÉLA. Az időszaki sajtó története a Dunatáj országaiban. Budapest: Gergely R.R.-T., DIAMANT, ALFRED. Austrian Catholics and the First Republic: Democracy, Capitalism, and the Social Order Princeton, N. J.: Princeton University Press, DOMANOVSKY, SÁNDOR. József nádor élete. 2. köt. Budapest, (szerk.). Magyar művelődéstörténet. 5. köt. Budapest, n.d. DREISZIGER, NÁNDOR A. F. Hungary s Way to World War II. Astor Park, Florida: Danubian Press, Inc., ECKHARDT, SÁNDOR. Budapest, A francia forradalom eszméi Magyarországon. ECKHART, FERENC. A püspöki székek és a káptalani javadalmak betöltése Mária Terézia korától 1918-ig. Budapest, Edith Stein: Eine grosse Frau unseres Jahrhunderts. Edited by SCHWES- TER TERESIA RENATA DE SPIRITU SANCTO. Freiburg i./br.: Verlag Herder, EGYED, ISTVÁN. A mi alkotmányunk. Budapest, EINAUDI, MARIO and GOGUEL, FRANCOIS. Christian Democracy in Italy and France. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, Elsüllyedt falu a Dunántúlon: Kemse Község élete. Szerk. Pro Christo Village Explorers Work Group. Budapest: Sylvester Kiadás, ENDES, MIKLÓS. Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története Budapest,

18 ENGEL-JANOSI, FRIEDRICH. Österreich und der Vatikan, vols. Graz Verlag Styria, EÖTVÖS, KÁROLY. A nagy per. 3. köt. Budapest, A nazarénusok. Budapest, FABER, OSZKÁR. A keresztényszocializmus. Budapest: Népszava-Könyvkereskedés, FARKAS, GYULA. A Fiatal Magyarország kora. Budapest, A magyar romantika. Budapest, Az asszimiláció kora a magyar irodalomban Budapest, é. n. FÉJA, GÉZA. Viharsarok. Budapest: Magvető, (1. kiadás 1937). FEKETE, ANTAL. Gróf Széchenyi István vallásossága. Budapest, FENYŐ, MIKSA. Följegyzések a Nyugat folyóiratról és környékéről. Ottawa, Canada: Patria, FOGARTY, MICHAEL P. Christian Democracy in Western Europe Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, FORSTER, GYULA. A katholikus clérus sérelmei 1848 előtt és után. Budapest, FRAKNÓI, VILMOS. A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig. Budapest, FRENYÓ, ZOLTÁN. Egy magyar katolikus gondolkodó; Mihelics Vid életműve. Budapest: METEM Kiadó, FUNDER, FRIEDRICH. Vom Gestern ins Heute: Aus dem Kaiserreich in die Republik. Wien: Herold, GALÁNTAI, JÓZSEF. Egyház és politika, Budapest: Kossuth Könyvkiadó, GARAMI, ERNŐ. Forrongó Magyarország. Leipzig,

19 GAZSI, JÓZSEF and PINTÉR, ISTVÁN. Fegyverrel a fasizmus ellen: Tanulmányok a magyar ellenállás és partizánharcok történetéből. Budapest: Zrinyi Katonai Kiadó, GERGELY, JENŐ. A katolikus egyház története Magyarországon javított kiadás, Pannonica Kiadó, A keresztényszocializmus Magyarországon Budapest: Akadémiai Kiadó, A keresztényszocializmus Magyarországon Budapest: Typovent Kiadó, A püspöki kar tanácskozásai Budapest: Gondolat Kiadó, GÉFIN, GYULA (szerk.). A szombathelyi egyházmegye története, köt. Szombathely, Giesswein Emlékkönyv. Edited for the Országos Giesswein Emlékmű-Bizottság, Budapest, GILSON, ETIENNE (ed.). The Church Speaks to the Modern World: The Social Teachings of Leo XIII. New York: Doubleday and Co., GOMBOS, GYULA. The Lean Years. New York: The Kossuth Foundation, Inc., GOODWIN, MARY CLARE. The Papal Conflict with Josephinism. New York: Fordham University Press, GRATZ, GUSZTÁV. A dualizmus kora, köt. Budapest, A forradalmak kora: Magyarország története Budapest, Gróf Dessewffy Aurél összes művei. Szerk. JÓZSEF FERENCZY. Budapest, Gróf Széchenyi István beszédei. Szerk. ANTAL ZICHY. Budapest,

20 GURIAN, WALDEMAR and FITZSIMONS, M. A. (eds.). The Catholic Church in World Affairs. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, HAJDÚ, JÁNOS. Eötvös József báró első minisztersége, Budapest, HAJDÚ, TIBOR. Az őszirózsás forradalom. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, Március huszonegyedike: Adatok a Magyar Tanácsköztársaság Kikiáltásának történetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, Tanácsok Magyarországon ben. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, HALÁSZ, IMRE. Egy letűnt nemzedék. Budapest, HANÁK, PÉTER and SZÁSZ, ZOLTÁN (eds.). Die nationale Frage in der Österreichisch Ungarischen Monarchie Budapest: Akadémiai Kiadó, HANTSCH, HUGO. Die Geschichte Österreichs. 2 kötet, 3. és 4. kiad. Graz: Verlag Styria, 1959, Österreichische Friedensbemühungen Österreichische Bücherei, No. 6. Brixlegg, HILBERG, PAUL. The Destruction of the European Jews. Chicago: Quadrangle Books, Inc., HÓMAN, BÁLINT és SZEKFŰ, GYULA. Magyar történet. 5. köt.; 2. kiad. Budapest, HORTHY, NICHOLAS (MIKLÓS). Memoirs. New York: Robert Speller and Sons, HORVÁTH, MIHÁLY. Huszonöt év Magyarország történelméből köt.; 3. kiad. Budapest, Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849 ben. 3. köt.; 2. kiad. Budapest,

21 HORVÁTH, ZOLTÁN. Magyar századforduló: A második reformnemzedék története Budapest: Gondolat Könyvkiadó, HUDAL, ALOIS. Die Österreichische Vatikansbotschaft, München: Pohl and Col., HUSZÁR, KÁROLY. A katolikus akció szociális gondolatai. Budapest, (szerk.). A proletárdiktatúra Magyarországon. Budapest, HUSZTI, JÓZSEF. Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Budapest, JÁSZAI, S[AMU]. A magyar szakszervezetek története. Budapest, JÁSZI, OSCAR (OSZKÁR). The Dissolution of the Habsburg Monarchy. Chicago: The University of Chicago Press, Múlt és jövő határán. Budapest, Revolution and Counter-Revolution in Hungary. Translated from the German edition by E. W. Dickes. With an introduction by R. W. Seton-Watson. London: P. S. King and Son, Ltd., JONES, PETER D ALROY. The Christian Socialist Revival : Religion, Class and Social Conscience in Late-Victorian England. Princeton, N.J.: Princeton University Press, JUHÁSZ NAGY, SÁNDOR. A magyar októberi forradalom története (1918. okt márc. 21.). Budapest: Cserépfalvi, KAAS, BARON ALBERT and LAZAROVICS, FEDOR DE. Bolshevism in Hungary: The Béla Kun Period. London: Grant Richards Fronto Limited, KÁDÁR, IMRE (szerk.). A magyar protestantizmus öt éve, Budapest, The Church in the Storm of Time. Fordította Elek Mathé. Budapest: Bibliotheca, KÁLLAI, GYULA. A magyar függetlenségi mozgalom, Átdolg. kiad. Budapest: Kossuth Könyvkiadó,

22 KÁLLAY, NICHOLAS (MIKLÓS). Hungarian Premier. New York: Columbia University Press, KANN, ROBERT A. The Multinational Empire. 2. köt. New York: Columbia University Press, KARÁCSONYI, JÁNOS. Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban, Nagyvárad, KÁROLYI, COUNT MICHAEL (MIHÁLY). Fighting the World: The Struggle for Peace. Translated be E. W. Dickes. New York: Albert and Charles Boni, Memoires of Michael Károlyi: Faith Without Illusion. Fordította Catherine Károlyi. London: Jonathan Cape, KELEN, JOLÁN. Galilei-per a XX. században. Budapest: Kossuth, KEMÉNYFY, KÁLMÁN DANIEL. Ötven év alkotmányos egyházpolitikája, Esztergom, KERÉK, MIHÁLY. A magyar földkérdés. Budapest, KEREKESHÁZY, JÓZSEF. Apponyi. Budapest, Kereszténység és közélet; Tisztelgés Kovács K. Zoltán 75. születésnapjára. Budapest: Barankovics Akadémiai Alapítvány, KERTÉSZ, STEPHEN D. Diplomacy in a Whirlpool: Hungary between Nazi Germany and Soviet Russia. Notre Dame, Indiana; University of Notre Dame Press, KIRÁLY, KELEMEN. Katolikus-protestáns egységtörekvés története Magyarországon. New Brunswick, New Jersey: Standard Press, KISS, SÁNDOR. Ifjúsági munka a magyar református egyházban. Budapest, KLEBELSBERG, KUNÓ. Jöjjetek harmincas évek. Budapest, Küzdelmek könyve. Budapest, Kölcsey Ferenc összes művei. 3. köt. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó,

23 KÓNYA, ISTVÁN. A magyar református egyház felső vezetésének politikai ideológiája a Horthy korszakban. Budapest: Akadémiai Kiadó, KORNIS, JULIUS. Ungarische Kulturideale, Leipzig: Verlag von Quelle Und Meyer, Kossuth Lajos iratai. Szerk. Ignácz Helfy és Ferencz Kossuth. 13. köt. Budapest, KOVÁCS, ALAJOS. A zsidóság térfoglalása Magyarországon. Budapest, KOVÁCS, IMRE. Im Schatten der Sowjets. Zurich: Thomas Verlag, KOVRIG, BÉLA. A munka védelme a dunai államokban. Kolozsvár, Korfordulón. Budapest, (szerk.). Magyar társadalompolitika. 3. köt. Kolozsvár, Magyar társadalompolitika köt. New York: Committee for Cult and Education of the Hungarian National Council, (Mimeographed). K. TÖRÖK, MIHÁLY MIKLÓS. A magyar egyházpolitikai harc története. Budapest, KUBINSZKY, LAJOS. A vallás- és közoktatásügyi igazgatási jog vázlata. Budapest: Egyetemi Nyomda, Magyar közoktatásügyi politika a két háború között. New York: Committee for Cult and Education of the Hungarian National Council, LEPOLD, ANTAL. Csernoch János: Emlékezés Nagy-Magyarország utolsó herceg-prímására. Bécs: Opus Mystici Corporis, A katolikus autonómia: Az egyház álláspontjának megvilágítása. Budapest, MAAS, FERDINAND. Der Josephinismus. 5 vols. Wien: Herold,

24 MACARTNEY, C. A. Hungary and Her Successors: The Treaty of Trianon and Its Consequences London: Oxford University Press, Hungary, A Short History. Chicago: Aldine, October Fifteenth: A History of Modern Hungary 1929/ kötet. 2. átdolg. kiad. Edinburgh: The Edinburgh University Press, MADARÁSZ, ISTVÁN. A katolikus egyház kapcsolatai a magyar állami közigazgatással. Budapest, MAKKAI, LÁSZLÓ. Histoire de Transylvanie. Paris: Les Presses Universitaires de France, MÁLYUSZ, ELEMÉR. A türelmi rendelet, II. József és a magyar protestantizmus. Budapest, (szerk.). Iratok a türelmi rendelet történetéhez. Budapest, (szerk.). Sándor Lipót főherceg nádor iratai, Budapest, MARCZALI, HENRIK. Magyarország története II. József korában. 3 kötet. Budapest, MARITAIN, JACQUES. Man and the State. Chicago: The University of Chicago Press, True Humanism. Translated from the French by Margot Adamson. New York: Charles Scribner s Sons, MARX, K. and ENGELS, F. On Religion. Moscow: Foreign Language Publishing House, MATOLCSY, MÁTYÁS. Új élet a magyar földön. Budapest, MÉREI, GYULA. A polgári radikalizmus Magyarországon Budapest,

25 MESZLÉNYI, ANTAL. A jozefinizmus kora Magyarországon Budapest, A Magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Budapest, Magyar sorsunk őrei Mohácstól Trianonig. Budapest, MIHALOVICS, SIGISMUND. Mindszenty, Ungarn, Europa: Ein Zeugenbericht. Karlsruhe: Badenia Verlag, MIHELICS, VID. Keresztényszocializmus.. Világproblémák és a katolicizmus. Budapest, MISKOLCZY, GYULA. A kamarilla a reformkorszakban. Budapest, n.d. MOODY, JOSEPH N. The Challenge of Mater et Magistra. New York: Herder & Herder, (ed.). Church and Society: Catholic Social and Political Thought and Movements New York: Arts, MURRAY, JOHN COURTNEY, S. J. (ed.). Religious Liberty: An end and a beginning. The Declaration on Religious Freedom: An Ecumenical Discussion. New York: The Macmillan Company, NAGY, FERENC. The Struggle Behind the Iron Curtain. New York: Macmillan, NAGY, TÖHÖTÖM. Jezsuiták és szabadkőművesek. Buenos Aires: Published by the Author, NAGY, VINCE. Októbertől-októberig: Emlékiratok-Önéletrajz. New York: Pro Arte, (szerk.). Részletek a Hock János ellen megtartott főtárgyalásról (1933. jan. 19.). Budapest, NAGY, ZSUZSA L. Forradalom és ellenforradalom a Dunántúlon Budapest: Kossuth Könyvkiadó,

26 NAGY-TALAVERA, NICHOLAS M. The Green Shirts and the Others: A History of Fascism in Hungary and Rumania. Stanford, California: Hoover Institution, NEMES, DEZSŐ. Az ellenforradalom története Magyarországon, Budapest: Akadémiai Kiadó, NYÉKI, KÁLMÁN. Vallás és faj. Budapest, NYISZTOR, ZOLTÁN. Ami a Vallomásból kimaradt. Roma: Detti, (szerk.). Az actio catholica tíz éve. Budapest, Bangha Béla élete és műve. Budapest, Ötven esztendő: Századunk magyar katolikus megújhodása. Bécs: Verlag Opus Mystici Corporis, Vallomás magamról és kortársaimról. Roma, ORBÁN, SÁNDOR. A szovjetellenes háború klerikális támogatói. Budapest: Művelt Nép, Egyház és állam, Budapest: Kossuth Könyvkiadó, Páter Zadravecz titkos naplója. Szerk. GYÖRGY BORSÁNYI. Budapest: Kossuth, PETROVAY, ZOLTÁN. A királyi adományozásból eredő katolikus egyházi javak kezelésének és felügyeletének szabályai. Budapest, POGÁNY, JOSEF. Der weisse Terror in Ungarn. Wien, POLZER-HODITZ, ARTHUR COUNT. The Emperor Karl. Translated by D. F. Tait and F. S. Flint. Boston, PROHÁSZKA, OTTOKÁR. Naplójegyzetek. Szerk. Prohászka Munkaközösség. Bécs: Verlag Opus Mystici Corporis,

27 Prohászka Ottokár Összegyűjtött munkái. Szerk. ANTAL SCHÜTZ. 25. köt. Budapest, A jelen munkában az alábbi köteteket idézzük: V. köt. Diadalmas világnézet. IX. köt. Világosság a sötétségben. X. köt. Korunk lelke. XI. köt. Kultúra és terror. XIII. köt. Élet igéi: Beszédek. XVI. köt. Utak és állomások: Utirajzok és -naplók. XX. köt. Az Úr házáért. XXI. köt. Az igazság napszámában. XXII. köt. Iránytű. XXIII. köt. és XXIV. köt. Soliloquia XXV. köt. Sion hegyén. RAICHLE, WALTER. Das Ungarische Zeitungswesen: Seine Entwicklung bis zum Jahre 1938 Berlin: Walter de Gruyter and Co., REITLINGER, GERALD. The Final Solution: The Attempt to Exterminate the Jews of Europe New York: A. S. Barnes & Company, Inc., RÁKOS, FERENC. Állam és alkotmány a Magyar Tanácsköztársaságban. Budapest: Jogi Kiadó, Rerum Novarum: XIII Leó pápa szociális és társadalomújító szózatának hatása Szent István magyar birodalmában Szerk. Rerum Novarum Emlékbizottság. Budapest, RÉVÉSZ, EMERIC; KOVÁCS, STEPHEN J. és RAVASZ, LADISLAUS. Hungarian Protestantism, Its Past, Present and Future. Budapest, RÉVÉSZ, IMRE. Fejezetek a Bach-korszak egyházpolitikájából. Budapest: Akadémiai Kiadó, RÉZLER, GYULA. A magyar nagyipari munkásság kialakulása Budapest, Falukutatók és szociográfusok: A magyar társadalom önvizsgálata az elmúlt évtizedben.. (szerk.). Magyar gyári munkásság: Szociális helyzetkép. Budapest, ROGGER, HANS and WEBER, EUGEN (eds.). The European Right: A Historical Profile. Berkeley: University of California Press, SALACZ, GÁBOR. A magyar kultúrharc története, Bécs,

28 SARLÓS, MÁRTON (szerk.). A Magyar Tanácsköztársság állama és joga. Budapest: Akadémiai Kiadó, SCHIKERT, KLAUS. Die Judenfrage in Ungarn: Jüdische Assimilation und antisemitische Bewegung im 19. und 20. Jahrhundert. Essen: Essener Verlagsanstalt, SCHŰTZ, ANTAL. Isten a történelemben. Budapest: Szent István Társulat, SCOTUS VIATOR [R. W. SETON-WATSON]. Racial Problems in Hungary, London, SETON-WATSON, R. W. (ed.). Slovakia Then and Now: A Political Survey. London: George Allen and Unwin Ltd., The Southern Slav Question and the Habsburg Monarchy. London, STEIER, LAJOS. Ungarns Vergewaltigung: Oberungarn unter Tschechischer Herrschaft. Wien: Amalthea Verlag, STURZO, LUIGI. Church and State. New York: Longmans Green, SUGAR, PETER F. Native Fascism in the Successor States Santa Barbara, California: ABC-CLIO, Inc., SULYOK, DEZSŐ. A magyar tragédia. Newark, New Jersey: Szerző kiad., SZÁNTÓ, ANTAL. A katholikus akció. Sopron, SZÁSZ, JÓZSEF (szerk.). Politikai Magyarország. 5. köt. Budapest, SZATMÁRI, MÓR. Húsz esztendő parlamenti viharai. Budapest, SZEKFŰ, GYULA. Forradalom után. Budapest, Cserépfalvi, Három nemzedék és ami utáni következik. 3. javított kiad. Budapest, SZENTPÉTERI KUN, BÉLA. A magyarországi református egyház külső rendje. Budapest: A Magyar Református Egyház Kiadása,

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2005 Kiadta a U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2005. november 8-án. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51556.htm Magyarország

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A háború, amely megszüntet minden háborút

A háború, amely megszüntet minden háborút Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vezetése megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2014. május 8-9-én tudományos konferenciát szervez az első világháború

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011.

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. A zuglói nyilasok pere (1966 1967). Értelmezési lehetőségek.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605 Szakmai beszámoló Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz Pályázati azonosító: 204110/00605 A pályázat elnyerésével sikerült a könyvtári állományunkat bővíteni, ez annál is inkább örvendetes,

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o.

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o. Vezérfonal Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához. Kálvin Kiadó: Budapest, 2009. 163 o. Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70.

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái

13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái 13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a csillag nélkül jelzett gyenge előfeltételek

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs

i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs terveitől eltekintve, nem voltak hajlandók Magyarország szabadságát a magyar nemzet politikai szupremáciájának ilyen korlátozása

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban,

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. TÁRSADALOMFILOZÓFIA TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Bujalos István: RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Abstract: (A Short Introduction to John Rawls Philosophy) Rawls' philosophy reflects on the problems of the sixties. There were two challenges in

Részletesebben

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 1.csomó 1.tétel. A trianoni békeszerzıdésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei. 1923-1925, 1930. 2.tétel Magyar és osztrák közös

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A témaválasztás és a cím rövid magyarázatra szorul abból a szempontból, hogyan kapcsolódik előadásom

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció

Célnyelvi civilizáció tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezetés Az idegen nyelv tanulása együtt jár egy új kultúra megismerésével, ezért a célnyelvi kultúra nem választható el az idegen nyelv oktatásától. A célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl 128 KOVÁCS M. MÁRIA A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl Írásom címében a numerus clausus és a zsidótörvények voltaképpen egy állítás fogalmazódik meg. Éspedig az, hogy az 1920-ban bevezetett

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények Jogutódlás ( 111 ) 115.855 ( 732 ) OSRAM AG, München (DE) ( 111 ) 118.168 ( 732 ) OSRAM AG, München (DE) ( 111 ) 121.154 ( 732 ) Pernod Ricard USA, LLC ( Delaware Államban bejegyzett

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

JELENKOR Túlélés a forradalom alatt: a Fekete Párduc Párt története

JELENKOR Túlélés a forradalom alatt: a Fekete Párduc Párt története JELENKOR Túlélés a forradalom alatt: a Fekete Párduc Párt története A Black Panther Party (Fekete Párduc Párt) nemcsak az afrikai-amerikai nacionalizmus legellentmondásosabb jelensége, hanem egyúttal az

Részletesebben

Családkutatás 2008. Készítette: Körmendi Anikó (1986), Soós Mária (1888) dédunokája

Családkutatás 2008. Készítette: Körmendi Anikó (1986), Soós Mária (1888) dédunokája Családkutatás 2008. Készítette: Körmendi Anikó (1986), Soós Mária (1888) dédunokája Sáfár József és Soós Mária Bakonyszentlászló 1884. dec. 12.: Sáfár József megszületik Bakonyszentlászlón anyja: Sáfár

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 229 235. A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ BERÉNYI ISTVÁN JAZYGIA AS A CULTURAL LANDSCAPE Abstract The paper summarises the history and development of the cultural landscape

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben