GELEJI KATONA ISTVÁN ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GELEJI KATONA ISTVÁN ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA"

Átírás

1 PÁPAI PÁRIZ FERENC PÁLYÁZAT TÉMAKÖR: Egy nagyenyedi református vagy katolikus egyházi vezető élete és munkássága GELEJI KATONA ISTVÁN ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA Jelige: Jegenyecsemete A dolgozatot készítő diák iskolája: Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed 2006.

2 Bevezetés Dolgozatom címe és témája Geleji Katona István élete és munkássága. A dolgozat a meghirdetett pályázati kiírás második témakörébe tartozik: Egy nagyenyedi református vagy katolikus egyházi vezető élete, munkássága. Ez a munka a következő részekre tagolódik: 1. A korszak rövid egyháztörténeti áttekintése; 2. Geleji Katona István élete; 3. Geleji Katona István munkássága. Ezt követően feltüntetem a felhasznált irodalmat. Dolgozatom megírásának a célja Nagyenyed, és tágabb értelemben Erdély szellemi örökségének az ápolása, illetve annak a kultúrának a megismerése, megismertetése, amely fontos mérföldköve nemzeti tudatunk és hovatartozásunk megőrzésének és alakulásának. A korszak rövid egyháztörténeti áttekintése A század fordulóját és az azt követő néhány évtizedet úgy tekintjük, mint a protestáns ortodoxia és a felekezeti küzdelmek időszaka. A felekezeti irányok intézményes elkülönülése utáni évtizedekben a protestáns teológusok az általuk képviselt tiszta tanítás (ortodoxia) megfogalmazását, hirdetését és más tanításokkal szembeni védelmezését tekintik fő feladatuknak. Az ortodoxia egy sajátos hitbeli magatartásforma, mely a reformátori tanítás tisztántartását tartja fontosnak. A mai ember számára ennek az időszaknak a gyakran kicsinyesnek tűnő felekezeti szembenállásai, komoly vérveszteségekkel járó ellenségeskedései érthetetlennek tűnhetnek. Azonban ez a korszak a modern polgári Európa megszületésének időszaka is: az újkori európai lélek ellentmondásos módon a vallásháborúk szorításában edződik meg. Ekkor alakulnak és élik első virágzásukat a jeles protestáns egyetemek

3 (Heidelberg, Oderafrankfurt, Leiden), melyek az újkori tudományos gondolkodás bölcsői lettek. Ebben az időszakban erősödik meg Európa-szerte a nemzeti nyelvű és szellemű művelődés, s ekkor kristályosodnak ki a polgári nemzeteszme alapvonásai is. Ezekben a folyamatokban a protestáns szellemiségnek bár a kontinens nagyobbik hányada katolikus maradt rendkívül jelentős erjesztő hatása volt. A 17. században Európa-szerte, így Erdélyben is elterjed a puritanizmus, főleg annak egy enyhébb iránya, a presbiteriánus irány. Ez a mozgalom a személyes, bensőséges hitélet, a puritán és kegyes életvitel mellett egyházi reformokat is sürget. Javasolja a demokratikus egyháztanácsok (presbitériumok) létrehozását. Ugyanakkor elítéli a műveletlenséget, síkra száll a népművelés és az iskolaügy kiterjesztése mellett ben a Szatmárnémetiben tartott zsinaton az erdélyi és a tiszamelléki reformátusok elismerték a presbitériumok felállításának szükségességét. Ez a zsinat megbízza Geleji Katona István erdélyi püspököt, hogy készítsen az eddigi szokások és gyűlési határozatok alapján az egyház számára egy törvénykönyvet és ebben a könyvben állapítsa meg a presbitériumok felállításának a módját is. Ezt a könyvet mai napig a róla elnevezett Geleji-kánonok címen ismerik. Ez a református egyház első törvénykönyve. Ez a korszak, főleg a puritanizmus hatása, gyakorlati jellegénél fogva mint magatartásforma túlmutat a 17. századon. Nyomai egészen századunkig továbbéltek különösen a családi, egyéni hitélet terén. Számos magyar író Arany, Jókai, Móricz, Németh László életszemléletére is hatott. Ennek a nehéz, ellentmondásokkal teli, de nemzeti kultúránk szempontjából nagyon fontos korszaknak volt jeles képviselője Geleji Katona István. Geleji Katona István élete Geleji Katona István 1589-ben született Gelejen, Eger közelében. Apja Geleji Katona János volt, akit nem is ismert, mert alig féléves volt, amikor apja meghalt. Gyermekkora nagyon nehéz és kalandos volt. Hét éves korában elrabolták kóborló tatárok, anyja egy hónap múlva talált rá Szolnokon és váltotta ki gyermekét. Tanulmányait Szántón, Gönczön, Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon végezte ban seniorrá léptették elő, majd Beregszászon iskolamester lett. Itt következett be életében egy szerencsés fordulat. Bethlen Gábor fejedelem azzal a felszólítással

4 fordult a csengeri zsinathoz, hogy jelöljenek ki egy kitűnő ifjat, akit ő saját költségén külföldi akadémiákra küldhetne tanulni. A zsinat egy akarattal Geleji Katona Istvánt jelölte. Így került külföldre, és ott a heidelbergi egyetemen tanult két évet. ( ) Mikor onnan visszatért a fejedelem a gyulafehérvári iskola igazgatásával bízta meg. Tanított nyelveket, bölcseletet, teológiát ben, ugyancsak a fejedelem kérésére, magántanítóként a fejedelem öccsét, Bethlen Istvánt kísérte el Heidelbergbe. Kitört azonban a harmincéves háború, és haza kellett térniük, de továbbra is Bethlen Isván tanítója és nevelője maradt ben azzal a kéréssel fordult a fejedelemhez, hogy szeretne lelkészi szolgálatot végezni. Lelkésszé szentelése után egy évig Károlyi Zsuzsanna fejedelemasszony mellett Szatmár várában szolgált. Ez az időszak a fejedelemasszony súlyos betegségének, szenvedéseinek és halálának az esztendeje. Geleji igyekezett egyházi beszédeivel és vigasztalásaival enyhíteni a súlyosan szenvedő asszony fájdalmain. Károlyi Zsuzsanna halála után egy ideig a fejedelemmel a táborban élt és végzett lelkészi szolgálatot, majd visszatért Gyulafehérvárra, és ott vállalta az udvari papságot Bethlen Gábor halála után is, I. Rákóczi György idejében ben megnősült, de nagy-nagy bánatára házassága gyümölcstelen maradt ban esperessé, majd ugyanebben az évben a nagyenyedi zsinaton püspökké választották. Ez az a periódus, amikor Geleji élete közvetlenül Nagyenyedhez kapcsolódott. Az ő kormányzása idején szilárdult meg az erdélyi reformátusság más felekezetekkel szemben. Derék jellemét még Pázmány Péter is elismerte ben Gyulafehérváron halt meg. Halála előtt magához hívatta Geleji István nevű unokaöccsét, és végrendelkezett megtakarított vagyonáról: 75 ezer forintot és nagyértékű arany- és ezüstedényeket adott át, valamennyit az egyházra hagyta. Geleji Katona István munkássága Geleji Katona István munkássága, mint a korszak nagy műveltségű prédikátoraié általában, igen változatos, sokrétű. Amint már említettem, nevéhez fűződik a Geleji-kánonok megszerkesztése, amely a református egyház első törvénykönyve. Ebben a könyvben Geleji foglalkozik a presbitériumok felállításának módjával. Elismeri, hogy a református egyházban a presbitériumok felállítása szükséges, azonban nem látja elérkezettnek az időt arra, hogy azokat nálunk is bevezessék. Az egyházi vezetők, a fejedelmek és a főurak közül többen ellenezték a

5 presbitériumok felállítását, ugyanis ezáltal az alsóbb osztályok fiai is, az egyszerű nép is beleszólást nyerhetett az egyház dolgaiba. A kánon megengedi azonban, hogy a lelkészek az egyházközség ügyeinek rendezésére, vezetésére maguk mellé néhány becsületes és értelmes férfit válasszanak. Ez a kis társaság jelentette a mai presbitériumok ősét. A kánonok kiadása után sok gyülekezetben alakul meg az ilyen formájú presbitérium. Geleji egyházi vonatkozású művei közül hármat említek meg. Latin nyelvű egyházi beszédeit Praeconium Evangelicum címmel ben adta ki. Fontos műve a Titkok titka, mely a szentháromságtagadó unitáriusok elleni vitairatait tartalmazza. Magyar nyelvű prédikációi három vaskos kötetben Váltság titka címmel ben jelent meg. Geleji nyomtatott prédikációi olyan népszerűek voltak, hogy kortársai gyakran mintaként használták beszédeit és illusztrációs anyagából is bőven merítettek. Ugyancsak maradandót alkotott Geleji Katona István az egyházzenei élet területén. Püspök elődjével, Keserűi Dajka Jánossal kezdték el egy hatalmas énekgyűjtemény, az ún. Öreg Graduál összeállítását, melyet aztán egymaga fejezett be és adott ki 1636-ban. Ennek a megjelenését I. Rákóczi György is támogatta. Ez a gyűjtemény megpróbálja visszaállítani és megerősíteni a protestáns liturgikus éneklés jelentőségét, ugyanis ennek az énektípusnak a pozíciója a 17. század elejére meglehetősen meggyengült. Geleji Katona István munkássága nyelvtörténeti szempontból is kiemelendő. Ő az első tágabb értelemben vett nyelvművelő munka írója. Foglalkozik a magyar helyesírás és fogalmazás, valamint a stílus kérdésével. Két művében is foglalkozik a magyar nyelv sajátosságaival: az Öreg Gradual című énekgyűjtemény előszavában és a Magyar Grammatikatska című műben, melyet a Titkok Titka című, hitvitázó írásait tartalmazó könyvéhez csatol. Az Öreg Gradual előszavában a következő nyelvi jelenségekre hívja fel a figyelmet: szerinte a helyesírásunkban a kiejtés szerinti elv helyett a szóelemző írásmód elvét kellene érvényesíteni. Az irásban penig ez az nagy otrombaság, hogy semmit az szónak eredetire nagy sokak nem néznek, hanem tsak az mint az szó a ki mondattatásban esik, ugy irják ki; Mint eczer s mind, hogy már egyszer s mind, jedzi, hogy már jegyzi...és több e féle elmétlenségből származott tsúfos irások, melly miatt az Magyar nyelv, immár szintén majd el parasztul. Foglalkozik továbbá a hangjelöléssel is. Határozottan elkülöníti az i, y, j betűket. Van egy érdekes

6 megjegyzése a róvásírással kapcsolatosan, éspedig hogy a róvásírás betűi jobban megfelelnének a magyar írásra, ugyanis minden hangnak van megfelelő betű. Jobb volna az minnen saját régi bötüinkkel élni (...) az mellyekben mindenre kiváltképpen való bötük vagynak. Ez egy nagyon érdekes és elgondolkoztató meglátás a részéről, amely tanúskodik a szerző történelemszemléletéről és kultúrtörténeti ismereteiről. Geleji Katona Istvánnak a nyelvvel foglalkozó másik műve a Magyar Grammatikatska. Ez a mű nem egy rendszeres nyelvtan, hanem inkább helyesírási és a helyes mondanivaló kifejezésére vonatkozó tanácsok gyűjteménye. Ilyen szempontból az első magyar nyelvművelő könyv. A mű legnagyobb részében a helyesírás elveinek a meghatározásával foglalkozik. Nyelvészeti szempontból ez adja igazi jelentőségét. Itt is foglalkozik az alapjelek fonemetikus jellegének továbbépítésével: pl. a k hang két jele közül kiküszöbölte a c-t. A szóelemző írásmód hangsúlyozása kapcsán foglalkozik a hasonulások és összeolvadások írásmódjával: pl. imádság d+s. Érdekes az összetett szavak írásmódjára vonatkozó megjegyzése, amely szerint egy lineátskával kapcsolja össze a tagokat: pl. Anya-szent-egy-ház. Javasolja a már meghonosodott idegen szavak magyar írásmódját: pl. Profeta. Jelentős a szerepe a szókincsgyarapításban is. Bátran kimondja, hogy szabad alkalmas szavakat formálni, és sok köznyelvi szót visz be az irodalomba, melyek mai napig élnek nyelvünkben: pl. intézet, emberiség, élőbeszéd. Geleji Katona István munkásságának tehát jelentős szerepe volt irodalmi nyelvünk alakításában, továbbá bátran nevezhetjük őt a nyelvújítás egyik korai előfutárának. Hatása abban is kimutatható, hogy már nem elszigetelten fejti ki a nyelvről a nézeteit, hanem jelentős követőkre és ellenzőkre is talált. Ellenzői közül megemlítem Medgyesi Pál prédikátort, követői között pedig a legjelentősebb Apáczai Csere János, aki a tudományok nyelvének magyarításával foglalkozott. Tudjuk, hogy munkája során sokat merített a Magyar Grammatikatskából, de az sem kizárt, hogy személyes megbeszéléseket folytattak Gelejivel a terminus technicusok létrehozásáról. Nekünk, az utókornak kötelességünk újra meg újra kritikusan mérlegre tenni keresztény örökségünket. Kultúra, hit, identitás és irodalom kapcsolatát így fogalmazta meg Németh László: A kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem életet szabályozó elv, amely egy embercsoport minden tagjának belső mágnese, irányítója. Ilyen értelemben volt a görögöknek és a franciáknak, s ilyen értelemben nincs ma minékünk kultúránk. De ha mégis van magyar csoport, mely százezrek alá tudott valami közös szellemi alapot teremteni, akkor a protestantizmus

7 az, mindenhová elért, magyar könyv számba menő bibliájával és zsoltáraival. (Molnár Albert zsoltárai és ritmikájuk) Felhasznált irodalom: 1. Magyar Kódex Kossuth Kiadó, Budapest, (3. kötet) 2. Győri L. János A magyar reformáció irodalmi hagyományai, Református Pedagógiai Intézet, Budapest, László Dezső Az erdélyi református egyház története, Ifjú Erdély kiadása, Szinnyei József Magyar írók élete és munkái, Budapest, (5. kötet)

A reformáció kezdetei Magyarországon

A reformáció kezdetei Magyarországon Balogh Judit A reformáció kezdetei Magyarországon A reformáció a 16. század folyamán lezajlott egyháztörténeti esemény volt, ami elsődlegesen a vallási és egyházi élet megreformálását célozta meg. Mivel

Részletesebben

D) Iskoláztatás a Mohács utáni Magyarországon

D) Iskoláztatás a Mohács utáni Magyarországon Pukánszky Béla - Németh András NEVELÉSTÖRTÉNET V. REFORMÁCIÓ ÉS ELLENREFORMÁCIÓ D) Iskoláztatás a Mohács utáni Magyarországon A XVI. század közepének Magyarországára a teljes megosztottság volt jellemző.

Részletesebben

Melius Juhász Péter, a jeles debreceni prédikátor írja 1565-ben Váradon megjelent

Melius Juhász Péter, a jeles debreceni prédikátor írja 1565-ben Váradon megjelent 2009-3-4.qxd 2009.03.02. 9:35 Page 138 szemle Sok jámbor kévánja, ha e Szent Bibliát magyar nyelven láthatnája és olvashatnája Magyar nyelvû Bibliák a korai újkorban (1) Nehéz megfogalmazni, kinek mit

Részletesebben

KOVÁCS ENDRE (1911 1985): A KRAKKÓI EGYETEM ÉS A MAGYAR MŰVELŐDÉS. A MAGYAR LENGYEL KAPCSOLATOK XV XVI. SZÁZADI TÖRTÉNETÉBŐL 1

KOVÁCS ENDRE (1911 1985): A KRAKKÓI EGYETEM ÉS A MAGYAR MŰVELŐDÉS. A MAGYAR LENGYEL KAPCSOLATOK XV XVI. SZÁZADI TÖRTÉNETÉBŐL 1 KOVÁCS ENDRE (1911 1985): A KRAKKÓI EGYETEM ÉS A MAGYAR MŰVELŐDÉS. A MAGYAR LENGYEL KAPCSOLATOK XV XVI. SZÁZADI TÖRTÉNETÉBŐL 1 A közölt információkért, adatokért a teljes felelősség az Intézeté, a kizárólagos

Részletesebben

A REFORMÁTUS ISKOLÁK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE

A REFORMÁTUS ISKOLÁK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE A REFORMÁTUS ISKOLÁK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE Felső-Magyarország változó értelmű történeti földrajzi fogalom. A mi meghatározásunkban Szepes, Gömör, Heves vármegyék nyugati határai és megközelítőleg a

Részletesebben

Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely

Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely Kolumbán Vilmos József Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely T eleki József apja eredetileg a kolozsvári kollégiumban akarta taníttatni az addig Bod Péter felügyelete alatt tanuló fiát,

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre..."

Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre... Pápai Szabó György Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre..." A magyar kálvinizmus rövid története A reformáció kálvini iránya a mohácsi vész után mintegy egy-másfél évtizeddel kezdett terjedni

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2007. 4. SZÁM 65 76.

S TUDIA CAROLIENSIA 2007. 4. SZÁM 65 76. S TUDIA CAROLIENSIA 2007. 4. SZÁM 65 76. GYÖRGYINÉ KONCZ JUDIT HUMANISTA GONDOLATOK ERASMUS PEDAGÓGIAI Erasmus életútja munkássága NÉZETEIBEN A németalföldi származású Erasmus 1466-ban, bizonyos források

Részletesebben

In memoriam Verseghy Ferenc 3.

In memoriam Verseghy Ferenc 3. In memoriam Verseghy Ferenc 3. EMLÉKKÖNYV a Szolnokon 1987. március 27-28-án lezajlott anyanyelv heti országos megnyitó és Verseghy-tudományos ülésszak anyagából Szolnok, 1988. Szerkesztette: Szurmay Ernő

Részletesebben

PEREGRINATIO ACADEMICA KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMBAN A 16-17. SZÁZADBAN Módszertani Közlemények. 2007/5. 239-242.

PEREGRINATIO ACADEMICA KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMBAN A 16-17. SZÁZADBAN Módszertani Közlemények. 2007/5. 239-242. PEREGRINATIO ACADEMICA KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMBAN A 16-17. SZÁZADBAN Módszertani Közlemények. 2007/5. 239-242. Nincs olyan művelődés-, iskola- vagy értelmiségtörténeti tanulmány,

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ KORI CSEPREGI KOLLÉGIUM (1557 1643) Zátonyi Sándor

A REFORMÁCIÓ KORI CSEPREGI KOLLÉGIUM (1557 1643) Zátonyi Sándor MAGYAR PEDAGÓGIA 91. évf. 3 4. szám 215 230. (1991) A REFORMÁCIÓ KORI CSEPREGI KOLLÉGIUM (1557 1643) Zátonyi Sándor A csepregi iskola az 1500-as évek közepétől 1643-ig nemcsak a város életében töltött

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LOVAS BORBÁLA. A prédikációgyűjtemény

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LOVAS BORBÁLA. A prédikációgyűjtemény Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LOVAS BORBÁLA Textológiai és értelmezésbeli kérdések Enyedi György magyar nyelvű munkáiban A prédikációgyűjtemény Irodalomtudományi

Részletesebben

Szetey Szabolcs. Zoványi Jenő Ladányi Sándor: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon, Budapest, 3 1977, 664-665. 4

Szetey Szabolcs. Zoványi Jenő Ladányi Sándor: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon, Budapest, 3 1977, 664-665. 4 A homiletikatörténeti kutatások problémái 1 tut Szetey Szabolcs Doktori Iskolánk ez évi konferenciájának mélyén és alapmotívumai között célkitűzésként a kutatásmódszertan feszítő kérdése húzódik meg. Minden

Részletesebben

Nyelvtanulás célnyelvi környezetben

Nyelvtanulás célnyelvi környezetben 187 Kovács Teofil Nyelvtanulás célnyelvi környezetben A debreceni diákok iskolán kívüli némettanulási lehetőségei a 18. században A Debreceni Református Kollégium diákjai hazánkban az elsők között kezdték

Részletesebben

I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna bibliás kegyessége

I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna bibliás kegyessége Dienes Dénes I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna bibliás kegyessége A Biblia és a keresztyén ember viszonyában a humanizmus hozott átfogó és mélyreható változást. Az egyház története során a Szentírás

Részletesebben

Mikolai Hegedűs János utrechti elvei

Mikolai Hegedűs János utrechti elvei olnár Szabolcs ikolai Hegedűs János utrechti elvei A hazai egyetem hiánya a magasabb képzettség elérése végett külföldre irányította a tanulni vágyó ifjakat, akik a leydeni, franekeri, utrechti fiatal

Részletesebben

Az erdélyi magyar protestáns (református, unitárius, evangélikus) lelkészképzés magyar örökség

Az erdélyi magyar protestáns (református, unitárius, evangélikus) lelkészképzés magyar örökség Az erdélyi magyar protestáns (református, unitárius, evangélikus) lelkészképzés magyar örökség Erdélynek a majdnem fél évszázados elszigeteltsége nemcsak azt jelentette, hogy a Kolozsvári Protestáns Teológia

Részletesebben

KÖNYVSORSOK A SÁROSPATAKI NAGYKÖNYVTÁRBAN

KÖNYVSORSOK A SÁROSPATAKI NAGYKÖNYVTÁRBAN Kiss Endre József KÖNYVSORSOK A SÁROSPATAKI NAGYKÖNYVTÁRBAN A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtárában patinás, szerző és cím szerinti betűrendes és decimális katalógus

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Művészeti közélet a Debreceni Református Kollégiumban a 18 20. században

Művészeti közélet a Debreceni Református Kollégiumban a 18 20. században Örökség Tamusné Molnár Viktória Művészeti közélet a Debreceni Református Kollégiumban a 18 20. században A hazai református kollégiumok közül Debrecenben jött létre a legtöbb egyesület, kb. 75. 1 Keletkezésük

Részletesebben

Commemoratio. 120 éve született Gönczy Lajos. Kurta József Tibor. Gyermekkora és tanulóévei

Commemoratio. 120 éve született Gönczy Lajos. Kurta József Tibor. Gyermekkora és tanulóévei Commemoratio Kurta József Tibor Kolozsvár 120 éve született Gönczy Lajos 1948 nyarán a román vallásügyi minisztérium a kolozsvári teológiai fakultás négy legidősebb tanárát, Tavaszy Sándort, Imre Lajost,

Részletesebben

Czine Mihály és a protestáns szellemi örökség

Czine Mihály és a protestáns szellemi örökség Bertha Zoltán Czine Mihály és a protestáns szellemi örökség Meglelted a magyarságot, melyről már azt kezdtük hinni, hogy nincs is. Hiszen itt vannak, akik a Kálvin istenéből bölcs, külön, magyar Istent

Részletesebben

Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban

Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban Oláh Róbert,, mennyei fegyverekkel legyenek felszerelve 1 Egy vita margójára Péter Katalin 1985-ös problémafelvetése 2 nyomán kezdtünk el újra foglalkozni

Részletesebben

Szabó Ferenc: Pozsonytól Kassáig. Írók, költők, művészek a Felvidéken

Szabó Ferenc: Pozsonytól Kassáig. Írók, költők, művészek a Felvidéken PPEK 504 Szabó Ferenc: Pozsonytól Kassáig. Írók, költők, művészek a Felvidéken Szabó Ferenc Pozsonytól Kassáig Írók, költők, művészek a Felvidéken mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű

Részletesebben

Kéziratos kátémagyarázatok teológiai vizsgálata *

Kéziratos kátémagyarázatok teológiai vizsgálata * Ballai Zoltán Kolozsvár Kéziratos kátémagyarázatok teológiai vizsgálata * Hasznos azért felette igen, hogy a Catechismusi tanítás nem tsak élő nyelvel, hanem pennával is taníttassék, sőt a könyvnyomtatásnak

Részletesebben

Az Újszövetség fordítása során figyelte meg a képes beszéd, a metaforikus nyelvhasználat gazdagságát a magyar nyelvben.

Az Újszövetség fordítása során figyelte meg a képes beszéd, a metaforikus nyelvhasználat gazdagságát a magyar nyelvben. Vezérrffonall a kerreszttyén egyháziismerrett és művellődésttörrtténett sziigorrllatthoz RKS01 Refforrmáttus közösségszerrvező szak Összeállllííttotttta Drr.. Diienes Dénes Sárrospattak,, 2013.. A rréésszzl

Részletesebben

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik MAGYAR REFORMÁTUS GYAKORLATI TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN 165 Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik században Bevezetés A példázat szerint az egyszeri koldus húsz éven

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Bakó Botond Éltető hagyományok

Bakó Botond Éltető hagyományok Bakó Botond Éltető hagyományok Nagy Lajos (1838 1914) a Bethlen Kollégium példaértékű tanítóképzős tanára Mindenki tegye meg, amire hivatott. Platón Amennyiben élete hajnalán egy mai fiatal nem talál rá

Részletesebben