A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK"

Átírás

1 DR. LÜKŐ DÉNES A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK Amikor a nemzetek létéről, szuverenitásáról és függetlenségéről beszélünk, látnunk kell, hogy ezek alapvető biztosítéka a hadsereg. Történelmi példák egész sorát említhetjük, melyek azt igazolják, hogy az adott ország sorsa milyen nagymértékben függött hadseregük erejétől, katonáik felkészültségétől, rátermettségétől, bátorságától. A hadsereg (haderő) érdekei és értékei bizonyos formákban szinte valamennyi társadalomban megjelennek (természetesen ott és azokban, ahol létezik haderő). Az igazi kérdés tehát nem az, hogy van-e kapcsolat a hadsereg és a társadalom, valamint a politika között, hanem az, hogy ez a kapcsolat milyen természetű, és hogy milyen formában nyilvánul meg. További kérdés, hogy a politika milyen módon, milyen eszközrendszer alkalmazásával, milyen mechanizmusok működtetésével ellenőrzi a hadsereget, illetve a hadsereg milyen módon juttatja kifejezésre sajátos érdekeit. A kérdés tehát: össze lehet-e egyeztetni, hogy a haderő elég erős legyen ahhoz, hogy megtegye, amit a civil polgárok elvárnak tőle, és olyan civil kontroll alatt működjön, amely elég erős ahhoz, hogy a haderő csak azt tehesse meg, amire a civil szektor felhatalmazza. 1 Nézetem szerint a civil-katonai kapcsolatok alakulásában ez a döntő motívum. A biztonságpolitika önálló elemeként a civil-katonai kapcsolatokkal az ötvenes évek végén az Egyesült Államokban kezdtek el foglalkozni. Attól kezdve természetesnek tartjuk, hogy a biztonságpolitikának érzékelhető politikai vonatkozásai vannak. A hidegháború korszakának lezárását követően a szuverenitásukat elnyerő közép-európai államok a nyugati polgári demokráciák gyakorlatát tekintették példának, vagyis igyekeztek a haderőt és a politikát minél tökéletesebben szétválasztani. Ez a törekvés teljesen érthető, hiszen ez a demokratikus berendezkedés egyik alapját képezi, annak megszilárdulása (sok más tényező mellett) ettől is függ. Ez a szétválasztás természetesen nem jelenti azt, hogy a fegyveres erő és a politikum között ne maradna, sőt, ne lenne szükség az érdekérvényesítő csatornák valamilyen formájának fenntartására. 1 Szabó János: A fegyveres erők civil kontrolljának új áramlatai a fejlett demokráciákban. In: A haderő demokratikus irányítása. Szerk.: Joó Rudolf, Pataki G. Zsolt. Budapest,

2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK Írásomban a civil-katonai kapcsolatok három területe (a hadsereg demokratikus ellenőrzése, civil-katonai kapcsolatok, védelmi reformok) 2 közül a fegyveres erők demokratikus kontrolljára fókuszálom gondolataimat, elsősorban az intézményi szempontokat vizsgálva. Természetesen a társadalom és a hadsereg kapcsolata ettől jóval tágabb és árnyaltabb (a tisztikar társadalmi megítélése, egymásról alkotott civil és katonai képek, a hadsereg jelenléte a médiában stb.), és ezek befolyásolják a civil kontroll hatékonyságát. Mindezeket figyelembe véve először röviden áttekintek néhány történelmi modellt, amelyek az adott korszakban a hadsereg és a politika viszonyát mutatják. Ezt követően a nyugati demokrácia négy országában folytatott gyakorlatot ismertetem, és ezekből általánosítható, egységes normaként elfogadható követelményeket, feltételeket írom le. A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK ALAPMODELLJEI Történeti áttekintés A bevezetésben említett polémia, miszerint a társadalom által, a saját védelmére létrehozott haderő csak azt tehesse meg, amit elvárnak tőle, és ne fordulhasson az őt létrehozó társadalom ellen, egészen az ókorig nyúlik vissza. Platón így tette fel a kérdést: ki őrzi az őrzőket?. A században, az állandó, békében is fenntartott hadsereg létrejötte, a francia forradalom, a napóleoni háborúk jelentős mértékben hozzájárultak a hadsereg professzionálissá válásához és ahhoz, hogy alapvető kérdéssé vált a hadsereg és a társadalom viszonyának meghatározása. A történelmi példák sorában Angliát is meg kell említeni. A 17. században I. Károly és a parlament között súlyos nézeteltérés alakult ki arról, hogy ki gyakorolja a hatalmat a hadsereg felett. Egy véres polgárháború után világosabb, áttekinthetőbb parancsnoklási rend alakult ki. A haderő a parlament és a belőle alakult kormány irányítása alá került, és ezt a gyakorlatot később sok alkotmányos monarchia is követte. Az amerikai alkotmány egy évszázaddal később a szövetségi hatalom alá helyezte a szárazföldi erőket és a haditengerészetet. Ez azt jelentette, hogy a fegyveres erőket egyértelműen a politikai hatalomnak rendelte alá. Ugyanakkor a védelem fölötti felügyelet megoszlott a végrehajtó és a törvényhozói hatalmi ágak között. (Az Alkotmányt megfogalmazó Alapító Atyák aggodalmát James Madison így fejezte ki: Az állandó hadsereg egy túlsúlyos végrehajtó hatalom eszközeként nem sokáig lenne biztonságos társa a szabadságnak. A külső veszély elleni védelem eszközei mindig a belső zsarnokság 18 2 Szternák György: A polgári-katonai kapcsolatok problémái hazánkban. Új Honvédségi Szemle, 1997/1. sz.

3 fegyverei voltak A védelem ürügyén fenntartott hadseregek egész Európában rabszolgasorban tartották az embereket.) Európában a 19. században Carl von Clausewitz tett kísérletet arra, hogy megfogalmazza a politikai és katonai ügyek közötti kapcsolat lényegét, tartalmát. Szerinte a háború a politikai tevékenység része, ezért a politika határozza meg a stratégiai célokat és a hadsereg e célok elérésének eszköze. A katonai tevékenységeket tehát a politikai követelményeknek kell vezérelniük, ugyanakkor a haderőt a civil hatóságoknak és céloknak kell alárendelni. Clausewitz fogalmazta meg tehát először a haderő feletti politikai kontroll szükségességét. Ez az elmélet követendő példaként jelent meg az európai államok többsége számára. A praetorianizmus A hadsereg politikai szerepvállalásának tipikus, mondhatnánk alapesete a praetorianizmus. Az a kifejezés a hadsereg közvetlen és folyamatos politikaformáló szerepvállalását jelenti. Ez a jelenség az ókori Rómában volt megfigyelhető. Augustus császár korától a praetoritás tagjai, a hadvezérek, a praetoriánusok, több alkalommal emeltek trónra, illetve fosztottak meg hatalmuktól császárokat. A hadsereg ellenőrzése az egypártrendszerben A szocialista, kommunista társadalomban sajátos módon definiálták a hadsereg helyét, szerepét. Ez természetesen alapvetően meghatározta a civil-katonai kapcsolatok jellegét, minőségét. Minden szocialista országban az állam vezető ereje a párt, amely történelmi feladatára hivatkozva alkotmányban rögzítette egyedüli vezető, irányító szerepét. Ez azt jelentette, hogy a párt a hadsereg felett is többcsatornás, többszintű ellenőrzést gyakorolt. A parlament a hadsereg ellenőrzésében súlytalanná vált, és a tisztikar kiválogatása elsősorban politikai elkötelezettség és párthűség alapján történt. A párt és a hadsereg közötti kapcsolat közvetlen, intézményesített volt. Ebből fakadóan a hadsereg hivatásos állománya bizonyos szint fölött politikai szerepvállalásra kényszerült. Az állami és intézményi struktúrák gyakorlatilag minden szinten a párt megfelelő struktúráját képezték le, illetve annak rendelték alá. A haderő ügyeit szigorúan zárt körben kezelték, így a szakértők és a közvélemény számára nem voltak megismerhetők, nem tudták őket megvitatni. A hadsereg számára azonban az egypártrendszer nemcsak belső torzulásokat okozott. A Varsói Szerződés megalakítása után a szovjet befolyás alá került országok hadseregei formálisan is Moszkva irányítási rendszerének elemeivé váltak. A VSZ tagállamok önálló védelmi tervezést nem folytathattak, a nemzeti szempontokat nem vehették figyelembe, a hadseregeket nem készíthették fel 19

4 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK nemzeti védelmi feladatok ellátására. Valamennyi tagállam Moszkva utasításait hajtotta végre, és az önálló biztonságpolitikai gondolkodás teljesen elhalt. CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK A POLGÁRI DEMOKRÁCIÁKBAN A nyugati demokráciák alapvető törekvése, hogy elhárítsa azokat a veszélyeket, amelyek abból adódnak, hogy egyrészt a katonák beavatkoznak a politikába, másrészt a politika bevonul a hadseregbe. A politikai vezetésnek azt kell elérnie, hogy a fegyveres erőkkel kapcsolatos döntéshozatalban a katonai befolyás csökkenjen, saját szerepe pedig növekedjen. Ennek elérésére két nagyobb elmélet született, melyek Samuel Huntington és Morris Janowitz nevéhez fűződnek. Samuel Huntington elmélete A huntigtoni elmélet szerint a polgári demokrácia ideális megoldása a társadalomtól és a politikától élesen elválasztott haderő. Ez a haderő teljesen apolitikus, és kizárólag a politikai döntések végrehajtására törekszik, nem bírálja, nem egészíti ki őket. Az elmélet gyakorlati megjelenési formája az, hogy a polgári és a katonai területek teljesen szétválnak és a polgári döntéshozói folyamat elsőbbséget élvez a katonaival szemben. Ezen elmélet a legfőbb katonai értékként a haderő magas fokú professzionalitását és politikai semlegességét tekinti. Huntington a katonai-polgári erőegyensúly vizsgálatát négy szempont szerint ajánlja. Ezek a következők: a tisztikar önálló csoportazonosulása és más csoportokhoz való viszonya; a tisztikar rendelkezésére álló gazdasági erőforrások megléte és mennyisége; a hivatásos állomány és az aktuális politikai és más hierarchia összefonódása; a tisztikar népszerűsége, társadalmi presztízse. Huntington koncepciója szerint a polgári döntéshozói oldal úgy mentesülhet a katonai befolyástól, ha a katonai oldal professzionalizmusa a lehető legnagyobb, a két szféra közötti különbség pedig igen éles. A hadsereg ugyan nem emelhető ki a társadalomból, de a cél a minél tökéletesebb elkülönülés létrehozása. A hadsereg feladata, annak jellege élesen különbözik más társadalmi szereplők feladataitól, ezért a hadsereget másként kell kezelni, mint a társadalom többi intézményét. Morris Janowitz elmélete Morris Janowitz elmélete szöges ellentétben áll Huntington elméletével. Szerinte ugyanis nem lehetséges a katonai és a polgári szféra vegytiszta szétválasztása. A 20

5 két terület közötti kapcsolat elkerülhetetlen, sőt az a jó, ha valamilyen formában az megvalósul. Janowitz megközelítése szerint a haderő minden tagja a demokrácia és a polgári irányítás híve, ezért nem avatkozik be a politikába. Így lehet a legmegfelelőbben biztosítani, hogy a katonai erő ne jusson meghatározó szerephez a politikai döntéshozatalban. A társadalom és a katonák közötti kapcsolatot tehát nem csökkenteni, megszüntetni kell, hanem éppen ellenkezőleg, növelni kell, hogy ugyanazon értékek jellemezzék a hivatásos katonákat, mint a polgárokat. A polgári demokráciák gyakorlata A következőkben négy ország gyakorlatát kívánom bemutatni a demokratikus kontroll működésének jellemzésére. A polgári és a katonai szektor összetett kapcsolatrendszeréből a politikai intézményrendszer és a katonai felső vezetés alkotmányos, szervezeti és működésbeli kapcsolatát emelem ki. Amerikai Egyesült Államok A szövetségi államot megteremtő Alkotmányozó Nemzetgyűlés a demokratikus berendezkedést fenyegető veszélyek elhárítása érdekében az alábbi megoldásokat hozta létre az államszerkezetben: Szövetségi rendszer. A legfontosabb hatásköröket megosztotta a központi kormányzat és a szövetséget alkotó államok között. A hatalmi ágak szétválasztása. A központi államhatalom megosztása a törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató ág között. Fékek és egyensúlyok rendszer. A hatalmi ágak olyan megosztása, hogy külön-külön mindegyik védelmet élvez a másikkal szemben, az állampolgár pedig mindegyikkel szemben. Az egyes hatalmi ágak bizonyos döntéseihez a többiek jóváhagyása szükséges. Végrehajtó hatalom A legmagasabb rangú hivatali méltóság a négyévente közvetlen választással választott elnök. A végrehajtó hatalom fejeként és a hadsereg főparancsnokaként az elnök egyidejűleg a polgári kormányzat és a haderő vezetője. Az elnök és az irányítása alatt álló kabinet meghatározó szerepet játszik a védelempolitika és a katonai stratégia kialakításában, az erőforrások felhasználására vonatkozó döntésekben, a közigazgatási szabályok megalkotásában, a haderő alkalmazási módjainak meghatározásában és a fegyveres erők felsőszintű vezetőinek kinevezésében. Az elnöki döntések előkészítésében és a politikai tanácsadásban meghatározó intézmény az 1947-es Nemzetbiztonsági Törvénnyel létrehozott Nemzetbiztonsági Tanács. Ennek tagjai: az elnök, az alelnök, a külügyminiszter, a védelmi miniszter, tanácsadóként a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságá- 21

6 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK nak elnöke és a Központi Hírszerzési Hivatal (CIA) igazgatója. A folyamatos működés operatív teendői mellett a Nemzetbiztonsági Tanács feladata a nemzetbiztonsági stratégia elkészítése. Erre, valamint a védelmi miniszter iránymutatására építve az egyesített vezérkar főnöke elkészíti a nemzeti katonai stratégiát, amelyben azt rögzítik, hogy az USA haderői hogyan járulnak hozzá a nemzetbiztonsági stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez. Az előbb említett 1947-es Nemzetbiztonsági Törvény létrehozta az egységes honvédelmi miniszteri funkciót, valamint erőteljesebbé tette a három haderőnem (légierő, szárazföldi hadsereg, haditengerészet) tevékenységének koordinálását. A haderőnemek továbbra is elkülönülnek egymástól, de felügyeletüket, irányításukat közvetlenül a haderőnemi miniszterek látják el és fölöttük helyezkedik el integráló hatáskörrel a honvédelmi miniszter. A haderőnemek vezérkari főnökei az Egyesített Vezérkar tagjai lettek és ezzel ez az intézmény állandó jellegűvé vált a korábbi ad hoc szervezet helyett. Az 1986-ban elfogadott átszervezési törvény előírásai szerint a haderőnemek vezérkari főnökei a haderőnemi miniszterek irányítása alá kerültek, és jelentősen csökkentették hatásköreiket, ugyanakkor növelték az Egyesített Vezérkar főnökének hatáskörét. A három haderőnemi minisztérium alapvetően katonai felkészítő funkciókat lát el: koordinálja a haderőnemek szervezését, felszerelését és felkészítését. A polgári védelmi miniszter mellett jelentős számú köztisztviselő és közalkalmazott dolgozik a Pentagonban. Ezek egy része politikai kinevezett, megbízatásuk időtartama az elnöki kinevezés négy éves ciklusához kötődik, és a kormány működésének befejeztével távoznak a minisztériumból. Ez a modell lényegesen különbözik a hivatali apparátus állandóságát hangsúlyozó és csak igen kis létszámú politikai kinevezettet alkalmazó brit modelltől. Az Egyesített Vezérkar főnökét a kongresszusi jóváhagyást követően az elnök nevezi ki. Az elnök és a honvédelmi miniszter irányítása alatt: felügyeli az összhaderőnemi és haderőnemi parancsnokságokat; segíti a fegyveres erők hadászati irányítását; előkészíti és ellenőrzi az integrált haderő-alkalmazási terveket; felméri a beszerzési szükségleteket, tanácsokkal segíti a beszerzési programokat; szükség szerint konzultál a haderőnemi vezérkari főnökökkel és a hadműveleti parancsnokokkal. A Pentagonban a minisztert nagy létszámú polgári stáb segíti munkájában, akiket az Egyesített Vezérkar lát el katonai szakmai információkkal. Az Egyesített Vezérkar főnökének tanácsai közvetlenül jutnak el az elnökhöz, illetve a honvédelmi miniszterhez. Ugyanakkor az Egyesített Vezérkar főnökét támogató apparátus munkáját a miniszter civil stábja is használja. Így a Pentagonon belül a katonai és polgári apparátusok között versengő és együttműködő viszony alakul ki. 22

7 E rendszer jellemzője még, hogy az Egyesített Vezérkar főnöke aki az USA első számú katonája nem rendelkezik közvetlen parancsnoki jogkörrel a fegyveres erők felett, hanem csak közvetítője a politikai döntéseknek. A parancsnoki hierarchiában a hadműveleti parancsnokságok közvetlenül az elnöktől és a honvédelmi minisztertől kapják az utasításokat. Ez a megoldás is azt szavatolja, hogy csak a polgári hatóság rendelheti el a haderő alkalmazását, ami a civil kontroll érvényesítésének fontos feltétele. Törvényhozás: a Kongresszus Az Egyesült Államok Kongresszusa (a közvetlen választással kialakított Képviselőház és az államok által delegált Szenátus) a nyugati demokráciák átlagát meghaladó aktivitással vesz részt a haderő polgári irányításában. Ebben a folyamatban a plenáris ülések mellett nagyobb jelentősége van a bizottságokban folyó munkának. Ezt elősegítendő a két ház honvédelmi bizottságai kiemelkedő színvonalon vannak ellátva a működésükhöz szükséges valamennyi erőforrással. Ez garantálja a végrehajtó hatalomtól független, azt ellenőrizni képes törvényhozói munkát. A Kongresszus biztonság- és védelempolitikai tevékenysége így nemcsak követő politika-befolyásoló jellegű, hanem aktív politika-alakítóvá válik. 3 Nagy-Britannia Védelmi Minisztérium és a katonai felső vezetés A honvédelmi politika kialakítása a királynő által kinevezett kabinet jogköre és felelőssége. A kormányfő hangolja össze a nemzetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket. Ő az elnöke a Védelmi és Tengerentúli Politika Bizottságának. Ez a bizottság határozza meg a nemzetbiztonsági stratégiát és vitatja meg a különösen fontos biztonságpolitikai kérdéseket. A bizottság tagjai: a miniszterelnök, a külügyminiszter, a védelmi miniszter, a belügyminiszter, a pénzügyminiszter és a kormányfő által kinevezett tagok (Kereskedelmi Kamara elnöke, főállamügyész). A vezérkar főnökét (Chief of General Staff), aki egyben a kormány első számú katonai tanácsadója, rendszeres konzultációra kéri a bizottság. A Védelmi Minisztérium, melyet egy főminiszter vezet, egyidejűleg közigazgatási egység és a fegyveres erők legfőbb parancsnoksága. A minisztérium a kormányzat védelmi célkitűzéseinek elsőszámú államigazgatási és katonapolitikai megvalósítója. A minisztérium egyeztető fóruma a Védelmi Tanács. Ennek tagjai: a védelmi miniszter, az államtitkárok, a vezérkar főnöke, a haderőnemi vezérkarok főnökei. A Védelmi Minisztériumban három politikai kinevezett dolgozik: a főminiszter, a Fegyveres Erők államminisztere (Minister of State for Armed Forces) 3 Joó Rudolf: A fegyveres erők civil irányítása: megoldási változatok a fejlett demokráciákban. In: A haderő demokratikus irányítása. Szerk.: Joó Rudolf, Pataki G. Zsolt. Budapest,

8 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK és a beszerzési államminiszter (Minister of State for Procurement). Mindhárman parlamenti képviselők, az Alsóház tagjai. A minisztériumban dolgozó többi alkalmazott vagy civil köztisztviselő, közalkalmazott vagy hivatásos katonatiszt. A politikusok legfőbb szakmai tanácsadói a vezérkar főnöke és a két civil állandó államtitkár. Az állandó államtitkárok a Védelmi Minisztérium katonai illetve közigazgatási elemének vezetői. A vezérkar főnöke felelős: a katonai tevékenységek összhaderőnemi tervezéséért; válsághelyzet esetén a katonai műveletek vezetéséért. A vezérkar főnökének közvetlen alárendeltségébe tartozik egyrészt az általános helyettese, aki a vezérkar hivatali szerveinek elöljárója, másrészt a három haderőnem parancsnoka: a légierő vezérkar főnöke, a szárazföldi vezérkar főnöke és a haditengerészet vezérkari főnöke. A Védelmi Minisztériumban csaknem minden vezetési szinten együtt dolgoznak a hivatásos tisztek a polgári munkatársakkal. Ez az ún. brit-modell, a- hol az igazgatóságokon, főosztályokon vegyes összetételű csoportok működnek. A korábban említett állandó államtitkárok vezető köztisztviselők és a közigazgatási munka folytonosságát, a kormánypolitika ciklikusságától való függetlenséget testesítik meg. A brit köztisztviselői, közalkalmazotti kar fontos sajátossága, hogy egységes, állandó és az egyes minisztériumok, főhatóságok közötti átjárhatóság szempontjából csereszabatos. Az időközönként végrehajtott csere, a rotáció a közigazgatás egységét, professzionalizmusát szolgálja, a cserében résztvevők számára helyismeretet, szakmai és személyes kapcsolatokat jelent. A parlamenti kontroll A brit parlament kétkamarás rendszerű: Alsóházból (választott Képviselőházból) és Felsőházból (a Lordok Házából) áll. Mindkét ház foglalkozik biztonsági és védelmi kérdésekkel egyrészt a plenáris üléseken, másrészt a bizottságokban. A brit parlament fegyveres erők feletti kontrollja közepesen gyengének mondható, inkább követő politika-befolyásolónak lehet nevezni. A két ház rendszeresen meghallgatja a királynő parlamenti évadnyitó beszédét. A királynő államfőként a haderő jelképes főparancsnoka is egyben. Ezt a programnyilatkozatot a kormány készíti el, és ebben a követendő politika (annak részeként a védelempolitika) legfontosabb kérdései kapnak helyet. A Védelmi Minisztérium Jelentés a védelem értékeléséről címmel évente jelentést készít a parlamentnek, melyet megvitatnak és az észrevételeket, javaslatokat visszaküldik a miniszternek. A miniszter ezek figyelembevételével elkészíti a jelentés végleges változatát. A jelentést Fehér Könyv formájában nyilvános kiadványként az utóbbi időben német, francia és orosz nyelvre lefordítva is megjelentetik. 24

9 Németország Történelmi előzmények A Német Szövetségi Köztársaság katonapolitikájára, a haderő demokratikus átalakításának folyamatára jelentős hatást gyakorolt a német fegyveres erő múltja, történelmi szerepvállalása. A porosz katonai hagyomány, a Wehrmacht és a náci rendszer emléke jelentős antimilitarista hatást váltott ki a második világháborút követő időszakban. Tekintsük át röviden ezeket a történelmi előzményeket. A császári birodalomban a német császár kezében összpontosult a főparancsnoki hatalom. A császár volt a haderő legfőbb szakmai-katonai vezetője, aki nem tartozott felelőséggel a parlamentnek. Így a birodalmi kormány hadügyminiszterének pozíciója gyenge volt, csak adminisztratív feladatokat látott el. A weimari köztársaság rövid parlamenti időszaka után a civil-katonai kapcsolatokban az előző korokhoz képest súlyosabb torzulás következett be. A fasiszta védelmi törvény szerint a fegyveres erők (Wehrmacht) egyszemélyi vezetője a vezér és birodalmi kancellár volt. Az őt követő rangidős tiszt volt a hadügyminiszter és a haderő főparancsnoka is egyszemélyben. Hitler később átvette ezt a két funkciót is, sőt 1941-től a szárazföldi erők tényleges hadműveleti felelősséget és hatalmat jelentő parancsnoki tisztét is. A háború utolsó éveiben Németországban a politikai és katonai vezéri hatalom végletesen egy kézben összpontosult, ezzel szemben a parlament és a társadalom más szervezete semmilyen önálló szerepet nem játszott. 4 A náci Németország veresége és katonai összeomlása után olyan időszak következett, amelyre a német társadalom történelmi traumája, valamint a nyugati országoknak a német haderővel szembeni bizalmatlanság jellemzett. A keletnyugati feszültség növekedése miatt napirendre került Németország integrálása az észak-atlanti rendszerbe. Ezzel együtt megváltozott a német fegyveres erőkről alkotott vélemény is, már nem kérdőjelezték meg annak létjogosultságát. A jogállamiság követelményeinek megfelelően parlamenti vitában tisztázták a haderőt érintő legfontosabb kérdéseket. Ezek a következők voltak: a Bundeswehr a hadkötelezettség elvén épül fel, de lehetővé válik az alternatív polgári szolgálat teljesítése is; a fegyveres erők felett kizárólag a szövetségi állam rendelkezik; a Német Szövetségi Köztársaság saját biztonsága és a béke megőrzése céljából csatlakozhat valamely biztonsági rendszerhez. Az előbb felsorolt és más irányelvek a haderővel kapcsolatban a politika elsődlegességét emelik ki, és ezeket a honvédelmi törvénybe építették be. 4 Uo. 25

10 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A Szövetségi Védelmi Minisztérium és a Bundeswehr A Német Szövetségi Köztársaság alkotmánya békeidőben a honvédelmi minisztert jelöli meg a fegyveres erők főparancsnokaként. Az alaptörvény tehát a katonaság feletti politikai vezetés felelősségét korlátozás nélkül a végrehajtó hatalom szakminiszterére bízza. A miniszter civil politikus, tagja a parlamentnek, közvetlen vezetője a védelmi szektort irányító védelmi minisztériumnak. Rendkívüli állapot esetén a főparancsnoki hatalmat a szövetségi kancellár (kormányfő) veszi át. A védelmi minisztérium alapvetően két funkciót lát el: az ország katonai védelméért felelős központi hatóság, amelynek igazgatási feladatai vannak; a három haderőnemet: légierőt (Luftwaffe), a szárazföldi erőket (Heer) és a haditengerészetet (Marine) átfogó Vezetési Törzs intézményi kerete. (Vagyis a vezérkarnak megfelelő Vezetési Törzs a minisztériumi struktúra szerves része.) A védelmi minisztérium egyik sajátossága, hogy eltérően más minisztériumoktól magában foglalja a vezérkari funkciót ellátó katonai főcsoportfőnökségeket is. A haderőnemi szemlélőségek a polgári szervezeti egységekkel egyenrangúak, azoknak nincsenek alárendelve. A minisztériumon belül a civil kontrollt egyrészt az fejezi ki, hogy bizonyos feladatokat polgári vezetés alatt álló igazgatóságok hajtanak végre, másrészt pedig az, hogy a minisztériumi apparátus élén civil politikusok, köztisztviselők állnak. A védelmi minisztérium legfőbb irányítói a miniszter, parlamenti (politikai) államtitkárok, közigazgatási államtitkárok, a fegyveres erők főszemlélője, a haderőnemi szemlélők és a polgári főosztályvezetők. A parlamenti (politikai) államtitkárok választott politikusok, képviselők, akik a minisztert helyettesítik a parlamentben vagy a nyilvánosság előtt. Megbízatásuk a kormány hivatali idejéhez kötődik. A minisztérium apparátusát a közigazgatási államtitkárok irányítják. A Bundeswehr főszemlélője közvetlenül a miniszter alárendeltségében van és a szövetségi kancellár, valamint a védelmi miniszter első számú katonai tanácsadója. A főszemlélő nem elöljárója a csapatoknak. A haderőnemi főnökök kettős funkcióban saját haderőnemük szolgálati elöljárójaként, valamint minisztériumi csoportfőnökként tagjai a minisztériumi vezetésnek. Ők személyesen a védelem ügyeiért felelős védelmi miniszternek tartoznak beszámolási kötelezettséggel. A haderő parlamenti kontrollja A Német Szövetségi Gyűlés, a Bundestag biztonságpolitikával és a honvédelemmel kapcsolatos tevékenysége a parlament honvédelmi bizottságában folyik. A honvédelmi bizottság létrehozását az alkotmány írja elő, és az állandó bizottságok közül egyedül ez kap jogot arra, hogy esetenként vizsgálóbi- 26

11 zottságként működjön. A honvédelmi bizottságot a politikai befolyás szempontjából a brit és az amerikai modell közé lehet helyezni. A Bundestagnak van egy különleges intézménye, a honvédelmi megbízott. A megbízott lényegében ombudsmani funkciót lát el, a katonák emberi jogai megsértését hivatott kivizsgálni és parlamenti eszközökkel orvosolni. Egy másik nemzeti sajátosság a katonai vezetési és magatartáselvi rendszer (Innere Führung). Ez a demokratikus jogállamiság elvéből indul ki, az emberi méltóságot helyezi a középpontba, és azt az elvet követi, hogy a fegyveres erőknél az állampolgári jogok korlátozását a szolgálati érdek által indokolt mértékűre kell csökkenteni. A fegyveres szolgálatot teljesítők egyenruhás állampolgárok, akik a professzionalizmust képesek összhangba hozni az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásával. 5 Franciaország A végrehajtó hatalom és a védelempolitika kapcsolata A második világháborút követően Franciaországban létrejön az ún. Negyedik Köztársaság, amelynek jellemzői: befolyásos parlament, gyenge, sűrűn változó kormányzat, pártszövetségek kuszasága, protokolláris szerepet játszó államelnök. Az 1958-ban elfogadott alkotmány szerint az Ötödik Köztársaság középpontjában a közvetlenül választott elnök áll. Az elnöknek széles körű politikai és végrehajtói hatalma van még akkor is, ha nem ő a kormány feje. Az Ötödik Köztársaság megosztott végrehajtó hatalmi struktúrára épül, ugyanis a köztársasági elnök mellett az ugyancsak közvetlenül választott parlament többségi pártjai alkotják a kormányt. Így a kormány egyszerre felelős az őt kinevező elnöknek és a parlamentnek. Az évi alkotmány szerint a köztársasági elnök a fegyveres erők parancsnoka, és ebből adódóan széles körű felhatalmazást ad neki. A köztársasági elnök betölti a nemzetvédelmi legfelsőbb tanács elnökének tisztét, a köztársaság demokratikus berendezkedését fenyegető veszély esetén (a miniszterelnök, a parlament két házának elnöke, az Alkotmánytanács meghallgatása után) ő intézkedik a szükséges lépések megtételéről. A Francia Köztársaság elnöke a nemzetvédelem és a külpolitika irányvonalának meghatározásában kiterjedt jogosítványokkal rendelkezik. Ezt erősíti, hogy az államfő elnököl a kormány ülésein, valamint ő az elnöke a Védelmi Bizottságnak. A Védelmi Bizottság tagja még a miniszterelnök, a külügyminiszter, a védelmi miniszter, a gazdasági miniszter és a pénzügyminiszter. A köztársasági elnöknek a védelempolitikára gyakorolt hatását az is jelzi, hogy egyedül ő jogosult dönteni az atomfegyver bevetéséről. A végrehajtó hatalom kettős szerkezetét mutatja, hogy az alkotmány a kormány számára is fontos nemzetvédelmi feladatokat határoz meg. E szerint a kormány rendelkezik a közigazgatás, valamint a haderő felett és a miniszterel- 5 Szabó Mária: A Bundeswehr polgári vezérlésének és vezetésének filozófiája : az Innere Führung. In: A haderő demokratikus irányítása. Szerk.: Joó Rudolf, Pataki G. Zsolt. Budapest,

12 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK nök személyes felelősséggel tartozik a nemzetvédelemért. A miniszterelnök felelőssége elsősorban úgy jelenik meg, hogy ő biztosítja a Védelmi Tanács döntéseinek végrehajtását. A védelmi minisztérium és a katonai vezetés A védelmi miniszter felelős a katonapolitikai célok megvalósításáért, a haderő működési feltételeinek biztosításáért, felkészítéséért, mozgósításáért. Közvetlen alárendeltségébe tartozik a fegyveres erők vezérkari főnöke és a minisztérium teljes apparátusa. A miniszter védelempolitikai kérdésekben igénybe veheti a biztonsági és katonai elemzések elvégzésére létrehozott Stratégiai Bizottság, valamint a saját kabinetjének javaslatait, véleményét. A miniszteri kabinet (ami a francia államigazgatási rendszer sajátos eleme) kis létszámú szakemberekből áll, és megbízatásuk a miniszter mandátumával együtt jár le, tehát ebből a szempontból úgy is tekinthetők, mint politikai kinevezettek. A védelmi miniszter a katonai felső vezetéssel a Vezérkari Főnökök Bizottságán keresztül tartja a kapcsolatot. A Vezérkari Főnökök Bizottságának tagjai: a fegyveres erők vezérkari főnöke és a három haderőnem vezérkari főnöke. A fegyveres erők vezérkari főnöke a védelmi miniszter közvetlen alárendeltségében áll. Ő felel a fegyveres erők hadrafoghatóságáért, vezetésével dolgozzák ki a hadműveleti alkalmazási terveket. Rendkívüli helyzetekben hadműveleti katonai főparancsnokká lép elő és elöljárója lesz a három haderőnem vezérkari főnökének, valamint a csendőrség parancsnokának. Békeidőben a három haderőnem vezérkari főnöke, valamint a csendőrség parancsnoka a védelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozik. Franciaország biztonságpolitikájának aktuális koncepcióját az 1994-ben kiadott Fehér Könyv tartalmazza. A könyv érdekessége, hogy olyan időszakban született, amikor az államfő (Mitterand) szocialista, a miniszterelnök (Balladur) pedig gaullista politikus volt. A francia hagyományoknak megfelelően a biztonság és védelempolitika, a nemzetvédelem az a terület, ahol megvalósítható a pártérdekeken felül álló politikai konszenzus. A Fehér Könyv 2010-ig határozza meg Franciaország védelmi politikáját. Számba veszi a bipoláris világrend felbomlását követő időszak új kihívásait és kijelöli a kialakult helyzetnek megfelelő védelempolitikai prioritásokat. Ebben a fejezetben négy demokratikus hagyományokkal rendelkező ország gyakorlatát mutattam be. Szükséges azonban leszögezni, hogy az itt felsorolt minták nem másolhatók fenntartások nélkül. Figyelembe kell venni az adott ország történelmét, a haderő hagyományait, a kulturális és történelmi hagyományokat, a demokratikus berendezkedés intézményrendszerét, a hatalomgyakorlás módjait. Az előbbi példákból is látható, hogy a civil-katonai kapcsolatok gyakorlati megvalósítását jelentősen befolyásolja az, hogy parlamenti 28

13 kormányzati forma (Nagy-Britannia, Németország) vagy elnöki kormányzás (USA, Franciaország) van az adott országban. A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS ELVEI A haderő polgári ellenőrzéséről alkotott elvek tekintetében egyetértés tapasztalható a szakértők, elemzők között. Ez az elvi egyetértés ugyanakkor eltérő gyakorlatot jelent a különböző országokban (még a NATO-n belül is). Az előző fejezetben négy, demokratikus hagyományokkal rendelkező ország civil-katonai kapcsolataira jellemző elemeit mutattam be. Az egyes országok különböző gyakorlata ellenére azonban találhatunk olyan közös követelményeket, feltételeket, amelyeket elfogadhatunk egységes normaként. A következőkben ezeket ismertetem. Alkotmányos törvényi keret A polgári demokráciák, illetve a demokratikus berendezkedésű országok esetében kiemelt jelentősége van a parlament által létrehozott jogi és igazságszolgáltatási rendszernek. Ez ad keretet a politikai intézményrendszer és a fegyveres erők közötti kapcsolatoknak, ugyanakkor ez foglalja össze az alapvető kérdéseit. Különösen fontos, hogy egyértelműen, világosan meghatározzák a fegyveres erők irányításában a parlament, az államfő, a kormányfő, a védelmi miniszter és a vezérkari főnök szerepét, felelősségét. Az igazságszolgáltatás szerepe kettős: egyrészt megvédi az állampolgárt, a lakosságot a haderő túlkapásai ellen, másrészt védi a haderő tagjainak, hivatásos katonáinak állampolgári jogait (saját feletteseikkel való szolgálati viszonyukban is). A parlament szerepe A parlament jelentős szerepet játszik a biztonságpolitika és honvédelmi politika kialakításában, jóváhagyásában, ellenőrzésében és befolyásolásában. Azért válik a parlament e kérdések megoldásában jelentős tényezővé, mert az előbb felsoroltakat a nemzeti érdekekkel kell összehangolni (adott esetben figyelembe véve szövetséges érdekeket is), és ezt a választott törvényhozás hivatott elvégezni. Ez a tevékenység egyebek mellett a törvényi keretek megteremtését, a katonai költségvetés (védelmi célú erőforrás) jóváhagyását, felhasználásának ellenőrzését foglalja magába. Ezeket a feladatokat a parlament a különböző bizottságokban elsősorban, de nem kizárólag a védelmi bizottságban, illetve plenáris üléseken teljesíti. A fegyveres erők alárendelése a végrehajtó hatalomnak A fegyveres erők feletti hatalom megosztásának egyik legfontosabb tényezője, hogy a végrehajtó hatalom, a parlamentnek felelős kormány irányítja. A kor- 29

14 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK mányon belül pedig a kabinet szakigazgatási szerve, a védelmi-katonai ügyekkel foglalkozó nemzetvédelmi (honvédelmi) minisztérium kapja meg ezt a hatáskört. A nemzetvédelmi (honvédelmi) minisztériumot polgári politikus vezeti, ő a felelős a védelmi politika közvetlen megvalósításáért és a fegyveres erők törvényben meghatározott működéséért. A miniszter munkáját katonákból és polgári szakértőkből álló apparátus segíti. Megállapítható, hogy a nemzetvédelmi (honvédelmi) minisztérium a civil-katonai kapcsolatok alapintézménye, itt a kapcsolatrendszer minden eleme koncentráltan jelenik meg. Ez kifejeződik a minisztérium szervezeti felépítésében, funkcionális struktúrájában, valamint abban, hogy a minisztériumi apparátusban kiegyensúlyozott arányban vannak jelen a polgári alkalmazottak és a hivatásos tisztek. Külön ki kell emelni, hogy a vezérkar szervezeti eleme a közigazgatási egységnek tekinthető minisztériumnak. Felkészült fegyveres testület A demokratikus országokban a civil-katonai kapcsolatok egyik fontos eleme, hogy a hadsereg jól felkészült, a társadalom biztosítja a szükséges erőforrásokat, a megfelelő munka- és létfeltételeket, ugyanakkor a társadalom erkölcsileg és anyagilag is elismeri a teljesítményét. A hivatásos tiszti állomány nemcsak elfogadja a demokratikus kontroll intézményét, hanem azonosul a társadalom által választott értékekkel. A polgári ellenőrzést nem külső kényszernek tekinti, hanem belső meggyőződéséből fakad annak vállalása. Az ilyen jellegű hadsereget a professzionalizmus, igényesség, politikai intaktság és erős testületi szellem jellemez (1. sz. táblázat). A hadseregnek nincsenek politikai céljai és meg- A katonai szervezet képességigénye 6 1. sz. táblázat VÁLTOZÓK BÉKE HÁBORÚ A szervezeti Felkészülés a feladatra alrendszer missziója A társadalmi környezethez Produktivitás és csere kapcsolódó fő funkció Etikai elvek Szervezési modell Társadalmi hasznosság Mechanisztikus, a társadalomhoz illeszkedés szem előtt tartásával A feladat végrehajtása Rombolás és védelem Szervezeti szolidaritás, nemzeti elkötelezettség és áldozatkészség Organizmus jellegű, a feladathoz legjobban alkalmazkodó 6 Szabó János: A NATO-csatlakozás kihívásai. In: A civil-katonai kapcsolatok. Szerk.: Horváth 30 István. Budapest, 1997.

15 őrzi szakmai függetlenségét, önállóságát a pártpolitikai beavatkozási kísérletekkel szemben. A civil-katonai kapcsolatok másik említésre méltó meghatározója a katonai hivatás presztízse, vagyis hogy a társadalom mennyire tekinti sajátjának a hadsereget, mennyire azonosul problémáival és milyen mértékben ismeri el a tevékenységét. A fejlett civil társadalom léte Az ilyen társadalomra az a jellemző, hogy a demokratikus intézmények és értékek hosszantartó (több évtizedes, esetleg évszázados), együttes fejlődési folyamat eredményeként alakultak ki. A társadalom képes a különböző természetű konfliktusok erőszakmentes, tárgyalásos módszereket előnyben részesítő, parlamenti eszközökkel történő megoldására. Az ilyen társadalomban a hadsereg helyét, szerepét és küldetését érintő kérdésekben konszenzus mutatkozik. A fejlett civil társadalomban a kormányzati szervek mellett sok olyan szervezet (mozgalom, politikai párt, szellemi műhely, alapítvány stb.) is található, a- melyik képes a biztonságpolitika, védelempolitika területén a kormány elképzeléseivel szemben alternatív megoldásokat kialakítani. A hatalommegosztás és a fékek-ellensúlyok elvére épülő politikai kontroll tudatosan épít a koncepciók versenyére és független civil szakértők, politikusok véleményére (lásd a következő oldalon a 2. sz. táblázatot). Az előbbieket szükséges kiegészíteni azzal, hogy a fegyveres erők demokratikus kontrolljának nincs olyan modellje, amelyik minden ország számára megfelelő. Az előző fejezetben ismertetett ország-modellek sem tekinthetők véglegesnek, statikusnak, hanem a történelmi körülmények hatására változhatnak. Erre nagyon jó példa a kelet-nyugati szembenállás megszűnése: ez alapvetően módosította a hadseregek helyét, szerepét a társadalomban. Ugyanakkor az új katonai kihívások is megváltoztatták a hadsereggel alkalmazásával kapcsolatos nézeteket, hiszen nagyobb hangsúlyt kaptak a béketámogató, valamint a nem háborús katonai műveletek. KÖVETKEZTETÉSEK A civil-katonai kapcsolatok történelmi korszakokon átívelő kihívása, megoldandó problémája, hogy a politika milyen módon biztosítsa akarata érvényesítését a haderő felett. Azon haderő felett, amelyik adott esetben sokkal erősebb kényszerítő erővel rendelkezik, mint a politika maga és végső soron befolyást gyakorolhat a politikára. A demokratikus berendezkedésű országokban ezt a problémát elsősorban a fegyveres erők feletti civil-kontroll kiépítésével és működtetésével igyekeznek megoldani. A civil-kontroll tulajdonképpen olyan 31

16 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A globális és társadalmi tényezők hatása a hadseregre 7 2. sz. táblázat GLOBÁLIS TÉNYEZŐK TÁRSADALMI TÉNYEZŐK VÉDELMI TÉNYEZŐK VÁLTOZÁSOK A HADSEREGBEN Technikai fejlődés A régi fenyegetések leértékelődése, az új fenyegetések felértékelődése A védelem és a biztonság tényezőinek új rendje A fegyveres erő új feladatai és struktúrája A bipoláris katonai világrend vége A védelmi költségek új típusú támogatása A védelem új missziója A professzionális szerepek változása Az új kihívásokkal szembeni európai biztonsági egyesülés Új társadalmi preferenciák dominanciája A védelem nyitottsága és új imázsa Az intézményifoglalkozási tényezők új egyensúlya Világgazdasági átalakulás A fegyveres erővel kapcsolatos közvélemény átalakulása A védelem civil kontrolljának finomodása A toborzási, képzési és javadalmazási struktúra változása A posztmodern világkultúra új termékei Civilizációs azonosságtudat, közös biztonság keresése (a nemzeti jelleg kompromisszuma a kollektivitás eszméjével) A lelkiismereti kifogás lehetősége Állampolgári forradalom Nyitás a széles karrier lehetőségek felé Az állampolgári jogok minimális korlátozása (indoklási kötelezettséggel) A katonák privát szektorának elismerése (család, lakhelyválasztás függetlenítése a szervezet érdekeitől) 7 Uo. 32

17 elvárás-rendszer, amely politikai és működési normák alapján irányítja és ellenőrzi a fegyveres erőket. A civil-kontroll egyértelműen politikai kontrollt jelent, de a fejlett demokratikus államokban alkotmányos alapokon álló elvek figyelembevételével megosztják a védelempolitika és a haderő feletti irányítás, ellenőrzés teendőit a politikai és a katonai szereplők között. A civil-kontroll általánosítható elvei a következőkben foglalhatók össze: a fegyveres erők feladatait a politikai felső vezetésnek kell meghatároznia; a politikai hatalom dönt, hol húzódik a határ a polgári és katonai felelőség között; a politikai és katonai felső vezetés közös felelőssége a védelempolitikai ügyekben. A civil-katonai kapcsolatok gyakorlati megvalósítása nagymértékben függ az adott ország történelmétől, demokratikus hagyományaitól és a hadsereg történelmi szerepétől (esetenként a nagyságától). Ebből kiindulva megállapítható, hogy a tárgyalt kapcsolatrendszernek nem létezik minden országban használható modellje, ugyanakkor léteznek olyan követelmények, feltételek, amelyek a legtöbb demokratikus államban megtalálhatók, ezeket egységes normaként általánosan elfogadják. A civil-katonai kapcsolatok, és ezen belül a civil kontroll modellek összehasonlítására alapvetően három módszer ismert: a funkcionális összehasonlítás, amelyben meghatározzák azon ismérveket, amelyek elengedhetetlen jellemzői a jól működő civil kontrollnak. (Cikkemben ezeket a jellemzőket ismertettem); az esettanulmányok alapján végzett összehasonlítás során bizonyos kiemelt sajátosságok alapján modellekbe sorolják az egyes demokráciák civil-katonai kapcsolatait. Ezek a következők: angolszász modell (USA, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland), mediterrán modell (Olaszország, Görögország, Törökország, Spanyolország, Portugália), skandináv modell (Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, Izland), köztes típusok (Franciaország, Németország); standard változók alapján végrehajtott összehasonlítás során előre kidolgozott kérdéseket tesznek fel, amelyek négy (politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi) aspektusból építik fel az adott országra jellemző mutatókat. 8 Az előbbiekben ismertetett összehasonlító módszerek ahhoz nyújtanak segítséget, hogy a civil-katonai kapcsolatok szereplői, a biztonság- és védelempolitikával foglalkozó politikusok, kormányzati tisztségviselők, a katonai vezetők képet kapjanak a védelmi szektorban elfoglalt helyükről. A védelmi környezet fejlődési stádiumainak ismerete is kell azonban ahhoz, hogy ne csak a jelenlegi 8 Szabó János: A fegyveres erők civil kontrolljának új áramlatai a fejlett demokráciákban. In: A haderő demokratikus irányítása. Szerk.: Joó Rudolf, Pataki G. Zsolt. Budapest,

18 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK állapotot tudják elemezni, hanem képesek legyenek előrelátó célkitűző, feladatmegfogalmazó tevékenységet folytatni (3. sz. táblázat). Különösen fontos annak felismerése és a gyakorlatba való átültetése, hogy a védelmi szervezetek feladata már nem a háborúra való állandó készenlét, az elrettentés folyamatos fenntartása, hanem éppen a háború megelőzése, a konfliktuskezelésre való lehető legtökéletesebb felkészülés. A védelmi környezet jellemzői 9 3. sz. táblázat VÁLTOZÓK KORAI HIDEGHÁBORÚ KÉSŐI HIDEGHÁBORÚ POSZTBIPOLÁRIS PERIÓDUS A fegyveres erő struktúrája Jellemző fenyegetés A közvélemény viszonya Domináns védelmi érték A védelmi költségvetés Jellemző viták, feszültségek Tipikus hivatásszerep Női szerepek Homoszexuálisokhoz való viszony Lelkiismereti szolgálatmegtagadás A védelmi szervezettel való azonosulás mintázata Az alapvető szerepbeállítódás Tömeghadsereg Invázió Nagy professzionális fegyveres erő Nukleáris háború Támogató Ambivalens, kritikus Szkeptikus Biztonság Támogató Szerepek, szerepmegosztások Harcos, harcvezető Elkülönítés, kizárás Kulturális értékek védelme Semleges, doktrínához igazodó Költségvetési, elosztási döntések Az erőszak technikusa, menedzsere Részleges, fakultatív bevonás Kisebb professzionális erők és tartalékosok Szubnacionális és nem katonai jellegű konfliktusok A gazdasági növekedés biztosítása Védelmi érdekeket hátrasoroló, hatékonysági követelményeket támasztó A védelmi misszió mibenléte körül Biztonságpolitikus, katonatudós Büntetett Elbocsátással jár Elfogadják Korlátozott, tiltott Tradicionális, intézményi Készenlét Engedélyhez kötött Foglalkozáselvű Elrettentés Eltekintenek az intézményes bevonásuktól Alternatív szolgálat állampolgári jogon Civil, állampolgári azonosulás Rugalmas konfliktusmegoldásra készülni 9 Szabó János: A NATO-csatlakozás kihívásai. In: A civil-katonai kapcsolatok. Szerk.: Horváth 34 István. Budapest, 1997.

19 FELHASZNÁLT IRODALOM BLAND, DOUGLAS: A katonák védelme a civil vezetéssel szemben: a civil-katonai kapcsolatok elhanyagolt dimenziói. Gondolat, Budapest, GAZDAG FERENC: A demokrácia nehéz leckéi: a civil-katonai kapcsolatok Közép-Európában. Védelmi Tanulmányok, 1996/14. sz. GRANASZTÓI GYÖRGY: A civil társadalom és a hadsereg polgári ellenőrzése közti kapcsolatról. In: A civil-katonai kapcsolatok. Szerk.: Horváth István. Budapest, HUNTINGTON, SAMUEL P.: A katona és az állam. Zrínyi Kiadó Atlanti Kutató és Kiadó, Budapest, JOÓ RUDOLF: Civil-katonai kapcsolatok. Biztonságpolitika. Szerk.: Gazdag Ferenc. SVKH, Budapest, JOÓ RUDOLF: A fegyveres erők civil irányítása: megoldási változatok a fejlett demokráciákban. In: A haderő demokratikus irányítása. Szerk.: Joó Rudolf, Pataki G. Zsolt. Budapest, KELEMEN LÁSZLÓ: A hadsereg feletti civil kontroll magyar tapasztalatairól. In: A civil-katonai kapcsolatok. Szerk.: Horváth, István. Budapest, MAJOR LÁSZLÓ: A biztonságpolitika, a honvédség aktuális kérdései a kommunikáció szempontjából. PhD értekezés, ZMNE, MATUS JÁNOS: A védelmi reformok Közép-Európában és a civil-katonai kapcsolatok. Hadtudomány, 1996/2. sz. MOLNÁR FERENC: Demokratikus konszolidáció és a hadsereg civil kontrollja Kelet-Európában. Új Honvédségi Szemle, 2000/3. sz. NEMES ANTAL: A civil kontroll elméleti és gyakorlati kérdései, a katonai-polgári kapcsolatok jellemző vonásai Magyarország politikai gyakorlatában. Szakdolgozat, ZMNE, SZABÓ JÁNOS: A fegyveres erők civil kontrolljának új áramlatai a fejlett demokráciákban. In: A haderő demokratikus irányítása. Szerk.: Joó Rudolf, Pataki G. Zsolt. Budapest, SZABÓ MÁRIA: A Bundeswehr polgári vezérlésének és vezetésének filozófiája : az Innere Führung. In: A haderő demokratikus irányítása. Szerk.: Joó Rudolf, Pataki G. Zsolt, Budapest, SZEMERKÉNYI RÉKA: Polgári-katonai kapcsolatok Közép-Európában és a NATO bővülése. In: A haderő demokratikus irányítása. Szerk.: Joó Rudolf, Pataki G. Zsolt. Budapest, SZTERNÁK GYÖRGY: A polgári-katonai kapcsolatok problémái hazánkban. Új Honvédségi Szemle, 1997/1. sz. 35

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Ki őrzi az őrzőket? 1 1. rész A legfontosabb alapok, melyeken mind az új, mind a régi, úgyszintén a vegyes eredetű egyeduralmak nyugszanak: a jó törvények és a jó hadsereg.

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

A kormánytisztviselői lét ethosza. Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar

A kormánytisztviselői lét ethosza. Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar A kormánytisztviselői lét ethosza Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar 2 Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. A XX. század hatása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban 1. Legalább egy idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 2. Legalább két idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 3. Angol

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

Az oktatási rendszerek. Kaposi József

Az oktatási rendszerek. Kaposi József Az oktatási rendszerek Kaposi József Az oktatási rendszer és funkciói Az oktatási rendszer funkciói az egyének személyiségének alakítása, a kultúra újratermelése, a társadalmi struktúra újratermelése vagy

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG

1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG Az alkotmány és alkotmányosság 1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG BEVEZETÉS A fejezet az alkotmány és alkotmányosság egyes fontosabb kérdéseivel foglalkozik. Az alkotmányosság követelményeinek megismerése

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a politikai átmenet fényében Saule A. Zhankuliyeva A kazahsztáni politikai átalakulás egyik fontos tendenciája volt a civil társadalom kialakulása,illetveazintézményeineklétrehozásáhozésműködtetéséhezszükségesfeltételekmegteremtése.ésvicaversa,aciviltársadalomésintézményei,ígytöbbekközötta

Részletesebben

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG Prugberger Tamás MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG (A magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai

Részletesebben

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14.

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. A Jó Állam építőkockái előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. 1 A Jó fogalma Jelentése: Magas minőségű (tulajdonság, tárgy, termék, dolog), ami kedvező, megfelelő, elfogadható a körülményekhez

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! Albert Einstein

TISZTELT OLVASÓ! Albert Einstein Fordítsuk figyelmünket az emberre. Az ő sorsa legyen a fő szempont mindig, minden technikai törekvésben. Soha ne feledjük ezt el diagramjaink és egyenleteink között. Albert Einstein TISZTELT OLVASÓ! Az

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek. WTS Klient. A híd. Tartalomjegyzék WTS Klient csoport 2 WTS Alliance 3 Munkatársak 4 Szolgáltatások 6 Adótanácsadás 7 Jogi tanácsadás 8 Könyvelés 9 Bérszámfejtés 10 Egyéb számviteli tanácsadás 11 Kiadványok

Részletesebben

Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai

Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai Debrecen, 2012. február 17. (péntek) Dr. Ujhelyi Mária, egyetemi docens Debreceni

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23.

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. Alapfogalmak. A képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonya - a közvetlen hatalomgyakorlás intézményei o népszavazás: döntéshozatal

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata

I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata A Helyi Obszervatórium Szervezeti Működési Szabályzata rögzíti a Helyi Obszervatórium belső működési rendjét, szabályozza a Tudományos Stratégiai

Részletesebben

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ rendszerében, hiszen a munkaadók és munkavállalók szervezetei egyenlő partnerként vesznek részt az

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2006. július - n Gyurcsány Ferenc a Magyar Köztársaság miniszterelnöke A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

Közpolitikai menedzser

Közpolitikai menedzser Századvég Politikai Akadémia és Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Közpolitikai menedzser Posztgraduális szakirányú továbbképzés 2 011. f e b r u á r Közpolitikai és társadalmi folyamatok elemzése

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE Előszó 1. A Szociális Munka Etikai Kódexe a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 2. A Szociális Munka Etikai Kódexe az ENSZ Emberi

Részletesebben

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február NB10_02_bel.qxd 2010.03.10 6:43 du. Page 92 92 Rácz András NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. MÁRCIUS Az Orosz Föderáció új katonai doktrínája Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február 5-én hagyta jóvá az Orosz Föderáció

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ

18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ Szolnoki Tudományos Közlemények XII. Szolnok, 2008. SZABÓ ZSOLT 1 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A LÉGIERŐ 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ Mint

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése ÁROP- 1.1.19-2012-2012-0004 kódszámú projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásainak teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Humán közszolgáltatások igazgatása

Humán közszolgáltatások igazgatása BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék Humán közszolgáltatások igazgatása Az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport igazgatása Írta:

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben