MAGYAR. házi bivalyt ábrázoló illusztrációja BélaT ormay: Illustration about domestic buffalo in the book:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR. házi bivalyt ábrázoló illusztrációja BélaT ormay: Illustration about domestic buffalo in the book:"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam oldal LÓ Magzati és anyai szívfrekvencia-vizsgálat BAROMFI Brojlercsirkék satnyaság és törpenövés kórképe T ormay BéLa: Лs z a rv a s b a és tenyésztése c. könyv (1889) házi bivalyt ábrázoló illusztrációja BélaT ormay: Illustration about domestic buffalo in the book: KISÁLLAT Amilázaktivitás mérése macskában GIST kutyában CryptorchismUS tiyúlban ÉLELMISZER-HIGIÉNIA Cattle and its breeding (1889) M é z m jn ő s é g j m é z h a m is Ítá S, mézszennyezés SZAPORODÁSBIOLÓGIA Indukált ovuláció tevefélékben TOXIKOLÓGIA Nehézfémmérgezés vadmadarakban 1540 Ft

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS M AG YAR I I L A P J A I 2014/7 Я LÓ Baska-Vincze B., Baska F., Szenei 0.: A m agzati és anyai szívfrekvencia és szívfrekvencia-változékonyság vizsgálata magyar lipicai kancákban / 387 BAROMFI M á n d o k i М., Gál J.: B rojlercsirkék satnyaság és tö rp e n ö vé s" kórképével kapcsolatos újabb hazai adatok / 395 KISÁLLAT Balogh É., Péntek., Halmay D.: Az amilázenzim-aktivitás mérésének diagnosztikai értéke macskában / 401 Jakab C s A kutyák gastrointestinalis stromalis tum orának immunhisztokémiai vizsgálata. Immunhisztokémiai tanulm ány / 407 N ógrádi A. L., D unaym. P., Jakab Cs., Ném eth Т.: Egyoldali cryptorchism us és m űtéti megoldása nyúlban. Esetismertetés / 415 ÉLELMISZER-HIGIÉNIA Kasperné SzélZs., Schiller М., Rácz Т., ZajáczE.: M ézm inőség, mézhamisítás, mézszennyezés. Irodalm i összefoglaló /4 2 3 A m o n th ly jo u rn a l, fo u n d e d in 1878 ( VETERINARIUS"), publish ing papers devoted to all aspects o f in terest in the fie ld o f anim al health, to all scientific and practical problem s o f veterinary im portance. Free specim en copies are available fro m the e d ito r-in -ch ie f: H-1078 Budapest, István utca 2. H ungary or: H Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to th e Editorial Office (address above) SZÍVFREKVENCIA - VIZS GÁL AT SZAPORODÁSBIOLÓGIA Pikó., Faigl 1/, Kulcsár М., N agy P.: Az indukált ovuláció tevefélékben: a beta-nerve g ro w th fa cto r szerepe. Irodalmi összefoglaló / 432 TOXIKOLÓGIA G rúz A., D é ri J., B u d a i P., V árn agy., Szabó R., K orm os É., S zem erédy G., Lehel J.: V adm adarak nehézfémmérgezéseinek retrospektív ele m zé se/441 KÖNYVISMERTETÉS Yin, A. S., Nolte, /.: Praxisleitfaden Hund und Katze (Tálas S.)/ 422 SZÉTNÖVÉS CSIRKÉBEN HÍREK, TALLÓZÁSOK Я EQUINE В. Baska-Vincze, F. Baska, 0. Szenei: Evaluation o f foetal and maternal heart rate and heart rate-variability in Hungarian Lipizzaner broodmares / POULTRY M. M ándoki, J. Gál: Recent results on the ru n tin g -s tu n tin g " syndrom e o f broilers in H ungary / GIST KUTYÁBAN Я SMALL ANIMALS É. Balogh,. Péntek, D. Halmay: Diagnostic value o f amylase enzyme activity measurement in c a ts / Cs. Jakab: Im m u n o h isto ch e m ica l in ve stig a tio n o f th e canine g a s tro in te s tin a l stro m a l tu m o u r. Im m unohistochem ical study / A. L. Nógrádi, M. P. Dunay, Cs. Jakab, T. N ém eth: Surgical tre atm e nt o f unilateral cryptorchidism in a rabbit. Case re p o rt/ FOOD HYGIENE Zs. Kasperné Szél, M. Schiller, T. Rácz,. Zajácz: Q uality, ad ultera tion and contam ination o f honey. Literature r e v ie w /4 2 3 REPRODUCTION BIOLOGY. Pikó, 1/ Faigl, M. Kulcsár, P. Nagy: Induced ovulation in Camelids: the role o f beta-nerve g ro w th factor. Literature re v ie w /4 3 2 TOXICOLOGY A. Grúz, J. Déri, P. Budai, L. Várnagy, R. Szabó, É. Kormos, G. Szemerédy, J. Lehel: Retrospective survey of heavy metal poisonings in w ild b ird s / 441 BOOK REVIEW S. Yin, I. N olte: Guidelines for dog and cat practice (S. Tálas) / NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE REJTETT HERE NYŰLBAN 417 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézm ények referáló és indexelő folyóira ta i: CAB In ternatio nal (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institu te fo r S cientific In fo rm a tio n, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed a n d /o r a btra cte d in Current Contents and FO: VM of ISI (Institu te fo r Scientific In fo rm a tio n, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) In te rn e t address (English conte n ts pages, s ubscription price, etc.) h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l 385

3 J M AGYAR ÁLLATO RVO SO K I L A A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL PJ A 2014/7 Hungarian V ete rin ary Journal A la p íto tta - Established b y NÁDASKAY Béla Kevés é rte lm ű, m in de n irá n t kö zö m b ö s állat, m ely csak az evéssel és a vízzel tö rő d ik, de a b o rja s te h e n e k sze re tik és v é d ik b o rja ik a t" - írja H a n k ó B é la a h á z ib iv a ly ró l, a m e ly évszá za do ko n á t közönséges á lla t v o lt h a zá nkb a n. Á zsia i e re d e te n e m kétséges, de a rró l m á r m e g o s z la n a k a v é le m é n y e k, h o g y az a va ro kka l k e rü lt-e h a zá n k te rü le té re a VI. században, va g y az erre v o n a tk o z ó fe lje g yzé s v a ló já b a n az a kko r m ég e tá jo n is g ya ko ri e u ró p a i b ö lényre v o n a tk o z o tt. T o r m a y B é la in ká b b az Itá liá b ó l vissza té rő va g y Bulgária fe lő l érke ző (örm é ny) k e re ske d ő kn e k tu la jd o n ítja a b iv a ly o k b e h o z a ta lá t a D rávam entére és Erdélybe. Egyetlen ism e rt a d a to t e m lít a m ohácsi vész e lő tti id ő k b ő l, am e ly szerint J a g e lló U l á s z ló 1412-ben b iva lysa jttó l b e te g e d e tt m eg Z s ig m o n d kirá ly u d va rá b a n, de ez a k ö z v e te tt b iz o n y íté k ne m je le n ti azt, h o g y b iv a ly o k a t ta rto tta k, hiszen a sajt le h e te tt a já n d é k is. T orm ay beszám ol a rró l is, h o g y I. N a p ó le o n is im p o r tá lt b iv a lyo ka t, de a te n yészté si kísérlet (... ) k ü lö n b ö z ő o k o k, k ü lö n ö se n a g a zd á k helyesen szá m o ln i tu d ása m ia tt ne m s ik e rü lt.. A b iva ly m e g h o n o sítá sá ra v o n a tk o z ó a n m e g b íz h a tó b b n a k tű n ik az az a d a t, a m e ly sz e rin t a X V II. században ke zd té k m eg te n yé szté sé t Erdélyben, és a XIX. századra m ár a s z e g é n y e m b e r m a rh á ja " v o lt. Jól h a szn o síto tta a ne m m ű v e lh e tő vizes te rü le te k e t; té le n jószerével ku ko rica szá rra l is b e é rte, m ivel a kö zfe lfo g á s szerint in ká b b a tá p lá lé k m ennyiségére, m in t m inőségére érzékeny. T o r m a y a z o n b a n ú g y v é le ke d ik, h o g y bár v a ló b a n tú lé l a le g g y e n g ébb ta ka rm á n yon és em észtési bajok nem igen h á b o rg a tjá k", a gazdaságos te rm e lé sh e z é p p úgy m egkívánja a szükségeseket, m in t a sza rva sm a rh a.. M é g é rzé ke n ye b b a h id e g re : a b o rja k kö n n ye n e lh u lla n a k h u z a ttó l m entes, m eleg istá lló híján. E lsatnyulásukhoz vezet, ha a tá p a n y a g b a n sze gényebb te h é n te je n p ró b á ljá k m eg ő k e t fe ln e ve ln i. A m e g le h e tő s e n e lle n á lló á lla to k s a já to s b e te g s é g é t, a b iv a ly v é s z t (b a rb o n e ), a K irá ly h á g ó n tú l b e n a z o n o s íto ttá k először. Ratz István b e s z á m o ló ja s z e rin t a to ro k tá j, nyak, fe j és n yelv m e g d a g a d á s á v a l, láz zal és n e h ézlég zé sse l já ró k ó rk é p e t m in d ö ssze a jó s z á g o k 4 % -a éli tú l, o k i g y ó g y m ó d n e m ism e re te s. O la s z o rs z á g b a n g a la m b o k b ó l e lő á llíto tt vé d ő o ltá s s a l k ísé rle te zte k, a m e llyel je le n tő s e n c s ö k k e n te n i tu d tá k a h a la n d ó s á g o t. H a zá n kb an e lkü lö n íté sse l, fe rtő tle n íté s s e l és a fe r tő z ö tt te te m e k m egsem m isítésével v é d e ke zte k. A bivaly te jé t kellem es íze és nagy z s írta rta lm a m ia tt ke d ve lté k, és k ü lö n leges s a jto k a t (m o zza rella, ch e d da r, fe ta ) á llíto tta k és á llíta n a k elő belőle. A fia ta l h íz o tt á lla to k h ú sá t is fo g y a s z to ttá k, a m e ly ma in k á b b p ikáns ízű s z a lá m ik é n t kerül az asztalra. F elh a szn á ltá k a b ő ré t is, de le g fő k é p p e n az ö k ö ré n é l m ásfélszer n a g yo b b ra b e csü lt ig a v o n ó e re jé t, bár lényeges h á t ránya - m in t T o r m a y írja -, h o g y m in d e n cseléd e llu stu l va g y le g a lá b b is las[sú]vá lesz, a ki b iv a lyo kka l d o lg o z ik ". A II. v ilá g h á b o rú e lő tti é ve kb en m ég g ya ko ri lá tvá n y v o lt a b iva ly h ú zta kocsi, a m e lyn e k bakján akár gyerek is ü lh e te tt: a b ivalyok egy része n y u g o d t, m e g b íz h a tó, egészen a d d ig, am íg v iz e t n e m lát. K ö zism e rt, h o g y e n n e k ne m tu d n a k e lle n á lln i, és a ká r k o csistó l, ra k o m á n y o s tó l b e le g á z o ln a k a d a g o n y á b a, k ü lö n ö s e n m e le g n a p o k o n. Bár n é h á n y g a z d á lk o d ó ú ja b b a n is m é t te rm e lé s b e á llíto tta a b iv a ly o k a t, a k ih a lá stó l jó sze ré ve l a n e m ze ti p a rk o k m e n te tté k m eg. Régi m a g ya r h á z iá lla tk é n t a g e n e tik a i á llo m á n y u k m eg ő rzé se cé ljá b ó l k e z d té k m eg ta rtá s u k a t, te n yé szté sü ke t. Le g elésü kke lta p o s á s u k k a l az ősi g y e p e k, vizes te rü le te k k a rb a n ta rtá s á t is szo lg á ljá k, m ik ö z b e n tu ris z tik a i lá tv á n yo ssá g ké n t is ig e n v o n zó a k. A ki g y ö n y ö rk ö d ö tt m ár e te k in té ly t p a ra n cso ló á lla to k n yu g alm a s legelészésében, lá tta m ár nya kig e lm e rü ln i a m o csá rb a n, n e tá n m e g fig y e lh e tte, a m in t se re g é lye k, b a rá z d a b ille g e tő k s z e d e g e tik vastag b ő rü k rő l a ro v a ro k a t, a frika i h a n g u la t részese le h e te tt. A cím lapon T o r m a y B é la 1889-es kö nyvének (A szarvasm arha és te n yészté se) b iv a ly t á b rá z o ló illu s z trá c ió já t lá tju k, sarkában K lö s z G y. EH (e ig e n h á n d ig = saját kezűleg) jelzéssel Vol No 7. - Budapest, July 2014 FŐSZERKESZTŐ - E DITOR-IN-CHIEF BALKA Gyula SZERKESZTŐBIZOTTSÁG - EDITORIAL BOARD A b o n y i Tamás, Balka Gyula (elnök), Bíró Ferenc, Búza László, D un a y M iklós, Farkas R óbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, G ö n ci Gábor, Jakab Csaba, Jerzsele Ákos, Laczay Péter, M a n c z u r Ferenc, M o ln á r Viktor, N ag y Béla, N em es Im re, N é m e th Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, Szieberth István, Tóth Balázs, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László, Vörös K ároly Szerkesztőségi titk á r: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H Budapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím: 1400 B u d ap e st 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l E-m ail: m aotk.szie.hu K IA D Ó - PUBLISHER I Képzési és Vidékfejlesztési Intézel N e m z e ti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idékfejlesztési In té z e t H B udapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E-m ail: a g ra rla p o k.h u Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I fő iga zg a tó ja LAPTULAJDONOS VIDÉKFEJLESZTÉSI M in is z t é r iu m H ird etések fe lv é te le Telefon: , Telefax: (36-1) E-m ail: a g ra rla p o k.h u M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l értesüléseket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való hivatkozással lehet. A h ird e té se k és e gyéb re k lám k ia d v á n y o k ta rta lm á é rt a k ia d ó felelő ssé ge t n em vállal. N yo m d ai előkészítés Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M a gyar Posta Zrt. Levél Üzletág, K özponti Előfizetési és Á rus m enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. E lő fiz e th e tő az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, e-m ailen: posta.hu. To vábbi inform áció: / Ügyfélszolgálat: tel.: , Fax: K ülföldö n terjeszti: C olor Interpress K ft., 1039 Budapest, Hatvány L. u. 14. Tel.: , fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 386 M agyar Á lla to rvo sok Lapja július DÁVID Ildikó NYOMÁS D -Plus N yom da 1037 B udapest, C sillaghegyi ú t IN D E X : HU ISSN X

4 LO A magzati és anyai szívfrekvencia és szívfrekvencia' változékonyság vizsgálata magyar lipicai kancákban J MAGYAR L L A P J A í 2014/7 B. Baska-Vincze - F. Baska - O. Szenei: Evaluation o f foetal and maternal heart rate and heart rate-variability in Hungarian Lipizzaner broodm ares Baska-Vincze Boglárka1* Baska Ferenc2, Szenei O ttó3 1] SZIEÁOTK Lógyógyászati Tanszék és Klinika. H Üllő, Dóra m ajor *e -m ail: aotk.szie.hu 2] SZIEÁOTK Patológiai Tanszék 3] MTA-SZIE N agyállatklinikai K u ta tó c s o p o rt Összefoglalás. A szerzők ebben a vizsgálatban 15 vem hes lipicai kancát és azok m agz a ta it vizsgálták h olter rendszerű EKG-készülékkel (Televet 100 Engel Engeneering Services, N ém etország). A m unka során a m agzatoknál a szívfrekvencia-változékonyság időtartom án y, a kancáknál pedig az idő- és frekven ciatarto m án y elem zését v é g e z té k é i. Az ered m ények egy része (a m agzato k HR-csökkenése, az RR -intervallum ok növekedése és kancákban csökkenése) a külföldi szakirodalom m al m egegyezik. A m agzatok szívfrekvenciája az ö tö d ik hónapban m érhető 115 ± 4 bpm -ről a tize n egyed ik hónapban 79 ± 9 b pm -re csökken (átlag ± szórás). Bizonyos érték ek (m agzato k SDFHR, kancák SDNN, RMSSD, LF/HF aránya) ebben a vizsgálatban ellen tm o n d a nak a korábban közöltekkel, és to váb b i kérdéseket v e tn e k fe l. A kancák S D N N -értékei az 5. hónapban 280 ± 91 ms-ról a 11. hónapra 89 ± 34 ms-ra, míg az R M S S D -értékek 296 ± 96 ms-ról 96 ± 57 ms-ra csökkentek ugyanezen időszak a la tt. M e g á lla p íto ttá k, hogy az ebben a vizsgálatban használt EKG-készülék m egbízhatóan képes a m agzati szívverés nyom on követésére ménesi körülm ények kö zö tt is, és hasznos a d ato kat szo lgáltat a kancák és m agzataik egészségéről és jó llétéről. Sum m ary. Fifteen p reg n an t broodm ares and th e ir foetuses have been evalu ated w ith a h olter ECG (Televet 100 Engel Engeneering Services, Heusenstam m, G erm any) in ord er to p erfo rm a h eart rate va riab ility analysis and to establish physiological reference values fo r fo e ta l h eart rate during pregnancy, tim e-d o m ain (foetuses) and tim e - and frequ en cy-do m ain (mares) h eart rate v a ria b ility analysis w e re p erfo rm ed. Foetal h eart rate decreased significantly during pregnancy fro m 115 ± 4bpm to 79 ± 9bpm (m ean ± SD); fo e ta l RR-intervals ten d ed to increase and m aternal RR-intervals tended to decrease w ith ongoing pregnancy as described b efore, but o th e r param eters (standard d eviatio n o f fo e ta l h eart rate, m aternal standard deviatio n o f n orm al-norm al intervals, root mean square o f successive differences and lo w frequ en cy/high fre quency ratio) d iffe red fro m th e availab le in tern atio n al reference values. In mares, SDNN decreased fro m 280 ± 91ms (5th m onth) to 89 ± 34m s (11th m onth) and RMSSD values decreased fro m 296 ± 96ms to 96 ± 57ms. In conclusion, this fo eto m ate rn al ECG e q u ip m e n t is a reliable technique to d etect fo e ta l cardiac signals and to g e t v a lu able info rm ation ab o u t th e w e ll-b e in g o f th e eq u in e fo etu s as w e ll as th e m are, but fu rth e r studies are w a rra n te d to reveal th e reason fo r contradicting d ata com pared to previous studies. Szívfrekvencia-változékonyság kancában és magzatában 387

5 BAROMFI Brojlercsirkék satnyaság és törpenövés" kórképével kapcsolatos újabb hazai adatok J MAGYAR L 136 ЗДБ-400 L A P J A [ 2014/7 M. M á n d o k i - J. Gál: Recent results on the..runting-stunting" syndrom e of broilers in Hungary M ándoki Mira'*, Gál János2 1] SZIEÁOTK Patológiai Tanszék, H-1078 Budapest, István u. 2. *e -m ail: M ándoki.m aotk.szie.hu 2] SZIEÁOTK Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék Összefoglalás. A brojlercsirkék satnyaság és törpenövés szindróm ája, valam in t a pulykák enterális kórképe fő k é n t em észtőszervi tü n e tekb en jelen tkező kom plex kórkép, am ely kom oly gazdasági kárt okoz a b aro m fiten yésztő kn ek a g en etikailag elérh ető fejlődési erély elm aradása m ia tt. A klinikai képre jellem ző - a z enyhén m e g e m e lk ed ett elhullás m e lle tt - a fejlődésben való visszam aradás, am i g yako rlatilag az állom ány szétnövésében jelen tkezik. Az elm ú lt évek során sikerült igazolni kiegészítő vizsg álato kkal, hogy ezekn ek az enterális b eteg ség ekn ek h átteréb en eg yid ejűleg tö b b különböző vírus van jelen. Széles körben k im u ta ttá k a m adár parvovirus elterjed tség é t h azánkban. E m ellett még hét enterálisan szaporodó m adárvírus előfordulásáról g y ű jtö tte k a d a to k a t és vizsgálták a kó rfejlő dést, hiszen a betegség h átteréb en fe lté te le z e tt vírusok patogenitása önm agában nem szám ottevő, és jelen leg i fe lté te le zé sek szerint általában csak hajlam osító tén yező k és koinfekciók m e lle tt a la k ítjá k ki a m egbetegedést. Sum m ary. The ru n ting-stunting syndrom e (RSS) o f th e broiler chickens and th e en teric disease (ED) o f b roiler turkeys are com plex pathological conditions m anifesting m ainly in enteric lesions and causing severe economic loss in p o u ltry industry d ue to th e decreased g ro w th and d evelop m ent o f th e birds w hich do not perfo rm according to th e ir genetic p o tential. The clinical picture includes - beside slightly increased m o rta lity - abnorm al g ro w th o f th e anim als resulting in w e ll visible heterogenic ap pearance o f th e flock. In th e last fe w years several viruses w e re identified as possible pathogen in th e d evelo p m ent o f RSS or ED. The exam inations revealed th e w id e distribution o f th e parvovirus in Hungary. Seven o th e r enteric viral pathogens w e re also dem onstrated to be present in th e Hungarian broiler flocks and th e p ath og en esis w as also studied as th e path ogen icity o f these enteric viruses is not significant in solitary infection. According to our kn o w led g e these viruses cause th e above m entio n ed diseases (RSS and ED) w ith th e presence o f predisposing factors or in possible co-infections. Satnyaság és törpenövés brojlercsirkében 395

6 KISÁLLAT Az amilázenzim-aktivitás mérésének diagnosztikai értéke macskában M AG YAR I T A P J Al 2014/7 É. B alogh - E. P éntek - D. H alm ay: Diagnostic value of amylase enzyme activity measurement in cats Balogh Éva\ Péntek Eszter2, Halmay Dóra3 1] SZIEÁOTK Belgyógyászati Tanszék és Klinika. H Budapest, István u. 2. e-m ail: Balogh. szie.hu 2] SZIEÁOTK, hallgató 3] Ebcsont Beforr Á llato rvo si Rendelő, B udapest Összefoglalás. A szerzők m unkájuk során a vesem űködés és az am ilázaktivitás kapcs o la tátvizsg áltá k m acskában. Irodalm i utalások alapján macskában az am iláz a k tiv i tása a vérben elsősorban a vesefunkció rom lása és egyes gastrointestinalis kórképek esetén m egnőhet. A szerzők m egfigyelése alapján az a m ilá zérté kek idős macskában gyakran nagyok. Jelen m unkában arra keresték a választ, hogy ez az em elkedés statisztikailag ig azo lh ató -e, és összefügg-e a vesem űködés beszűkülésével. A szerzők 921, különböző korú és nem ű európai rövidszőrű macska lab orató rium i ad ata in a k retro sp ektív értékelését v é g e zté k el. Az álla to k a t három korcsoportra o szto tták, és statisztikailag ö sszevetették az am iláz- és a kreatin in értékek alakulását. Az ered m ények szerint a fia ta l (0-2 éves) á llato k csoportjában nem v o lt összefüggés az é rték ek kö zö tt, míg a fe ln ő tt (2-1 0 éves) és az idős (10 évesnél idősebb) macskákban az am iláz- és a kreatin in é rté k em elkedése szignifikáns összefüggést m u ta to tt. Sum m ary. The authors' goal w as to d eterm in e th e connection b etw een am ylase activ ity and kidney fu nctio n. On th e basis o f lite ra tu re d ata th e increase o f blood am y lase activ ity occurs m ostly in renal insufficiency and in gastrointestinal problem s. According to th e authors' experience, th e am ylase activity is usually elevated in eld erly cats. In this study th e correlation b etw een th e age and am ylase activity and kidney function w e re statistically ev alu ated. This retrospective investigation evaluates th e lab o rato ry d ata o f 921 European shorth air cats o f d iffe re n t ag e and gender. The cats w e re d ivided into th re e age-groups and th e am ylase and creatinine values w e re statistically an alyzed. According to th e results in th e young" g roup (0-2 years), no statistical connection w as fo u n d, w h ile in th e a d u lt" (2-1 0 years) and old" (over 10 years) group th e change o f th e tw o param eters statistically correlated. Am ilázenzim -aktivitás macskában 401

7 A kutyák gastrointestinalis stromalis tumorának (GIST) immunhisztokémiai vizsgálata Immunhisztokémiai tanulmány Jakab Csaba* M AG YAR I L A P J A 2014/7 Cs. Jakab: Im m unohistochem ical investigation of the canine gastrointestinal stromal tum our. Im m unohistochem ical study 1] SZIEÁOTK Patológiai Tanszék, H-1078 Budapest, István u. 2. *e -m ail: aotk.szie.hu Összefoglalás. A szerző tan u lm ányában 15, ku tyából szárm azó, hem atoxilin- és eozinfestés ala p ján le io m y o m a k é n t és leio m yo sa rco m a ké n t le le te z e tt (első d ia g n ó zis), g y o m o r (n = 8; leio m yo m a ), v é k o n y b é l (n = 6; leiom yo sarco m a) és nyelőcső ered etű (n = 1; leiom yosarcom a), necropsiás lágyszöveti m in tá tv iz s g á lt meg indirekt im m unhisztokém iai m ódszerrel. A felh aszn á lt im m unhisztokém iai panel a következő antitestekből állt: anti-vim entin, anti-a-sm ooth muscle actin (a-sm A), anti-s-100 protein, és an ti-c-k it (CD117). Valam ennyi d ag an at v im e n tin p o zitiv itá st m u ta to tt. Két g yo m o r d ag an at (2/15; 13,33% ) v o lt a-s M A -pozitív, ill. S-100 p ro tein -é s c-k it-negatív. Ezeket az első (kó rszövettani) diagnózissal m egegyezően, leiom yo m ának n yilv án íto tta. A tö b b i tu m o r (13/15; 86,67% ) c-kit-, eg y kivételével (12/15; 80% ) S-100 p ro tein p o zitívn ak, ill. a-s M A -negatívnak (13/15; 86,67% ) bizonyult. A c-k it-pozitív 13 d agan ato t, am elyek első (kó rszövettani) diagnózisa gyo m o r leiom yom a (n = 6), vékonybél leiom yosarcom a (n = 6) és nyelőcső leiom yosarcom a (n = 1) v o lt, újraosztályozta gastrointestinalis strom alis tu m o rként (GIST). A vizsgálat eredm énye alapján javasolja a kutyák em észtőtraktusából szárm azó sebészi vagy necropsiás, orsósejtes m egjelenésű m in ták an ti-vim e n tin, an tia-s M A, anti-s -100 protein és an ti-c-k it ellen an yagokra a la p o z o tt im m unhisztokém iai vizsgálatát a pontos diagnózis érdekében. Sum m ary. In th e present im m unohistochem ical study th e au th o r reanalyses 15 gastric (n = 8), intestinal (n = 6) and oesophageal (n = 1) canine soft tissue necropsy samples (Figures 1-4.), w hich w ere initially diagnosed as leiom yoma (gastric) and leiomyosarcoma (in te stin a l, oeso p hageal), based on lig h t microscopic analysis o f th e haem ato xylin an d eosin stain ed slides (Figure 5.). T he im m u n oh isto ch em ical panel consisted o f a n ti-v im e n tin, a n ti-a -s m o o th muscle actin (a -S M A ), a n ti-s p ro te in, a n ti-c -K it (CD117) (Table 1.). A ll tum ours show ed v im e n tin -p o sitivity. Two gastric tum ours (2/15; 13.33% ) w e re p ositive fo r a -S M A, and w e re n e g a tiv e fo r S-100 p ro tein and c-kit. These tum ours, according to th e firs t (histological) diagnosis, w e re histopathological declared leio m yo m a. T he o th e r tu m o u rs (13/15; % ) w e re c-k it-p o sitive, and except fo r one (12/15; 8 0% ) w ere S-100 p rotein-positive, fu rth erm o re all these tum ours (13/15; 86.67% ) w e re a-s M A -n e g a tiv e (Figures 6-9.). Based on im m unohistochem ical analysis th e d e fin itiv e, revised diagnosis o f th e c -K it-p o sitiv e 13 tu m o u rs ([firs t, histological diagnosis w as gastric leio m yo m a, n = 6]; [first, histological diagnosis w as intestinal leiom yosarcom a, n = 6]; [first, histological diagnosis w as oesophageal leiom yosarcom a, n = 1]) w as gastroin testin al strom al tu m o u r (Table 2.). The au th o r suggests th e im m unohistochem ical analysis w ith an ti-vim entin, an ti-a-s M A, anti-s-100 protein and an ti-c-k it antibodies o f th e canine fusocellular soft tissue biopsy, necropsy samples fo r th e correct d e fin itiv e diagnosis. Kutyák gastrointestinalis stromalis (GIST) daganata 407

8 Egyoldali cryptorchismus és műtéti megoldása nyúlban Esetismertetés Nógrádi Anna Linda'*, Dunay Miklós Pál', Jakab Csaba2, Németh Tibor' J MAGYAR L L A P J A í 2014/7 A. L. N ógrád i - М. P. D unay - Cs. Jakab - T. N ém eth : Surgical treatm ent o f unilateral cryptorchidism in a rabbit. Case report 1] SZIEÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika. H B udapest István u. 2. *e -m ail: gm ail.com 2] SZIEÁOTK Patológiai Tanszék Összefoglalás. A szerzők egy hat és fél hónapos, kedvtelésből ta r to tt bak nyúl eseté t m u ta tjá k be, am ely ivartalan ítás céljából érke zett a klinikára. Az állat részletes fizikális vizsgálata során csak a bal herezacskó v o lt fellelh e tő. U ltrahang vizsgálattal b ebizonyosodott, hogy a jobb here a hasüregben vo lt. M in d ké t h erét m űtétileg e l tá v o líto ttá k és kórszövettani vizs g á la to t vé g e ztek. A m ikroszkópos vizsgálat során a scrotalis bal here elváltozásm entes v o lt, a re jte tt jobb here infantilis szöveti d iffe re n ciáltságot m u ta to tt, daganatos elváltozás jelei nélkül. Sum m ary. This article is a case re p o rt o f a six and a half m onth old m ale p et rabb it, w hich arrived to th e clinic fo r castration. During th e physical exam in atio n cryptorchidism w as diagnosed, since th e y could o nly fin d his le ft scotal sac. W ith ultrasound exam in atio n th e y fo und th e rig ht testis in th e ab d om en. Both testes w e re rem oved surgically and sent fo r histopathological exam in atio n. The le ft testis w as norm al. The rig ht testis w as an in fa n tile testis, w ith o u t any signs o f tu m o urou s lesions. Rejtettheréjűség nyúlban 415

9 МЕН Mézminőség, mézhamisítás, mézszennyezés Irodalmi összefoglalás J MAGYAR L á l l a t o r v o s o k L A P J A [ 2014/7 Zs. K asperné Szél - M. Schiller - T. Rácz - E. Zajácz: Quality, adulteration and contam ination of honey. Literature review Kasperné Szél Zsuzsanna1, Schiller Mátyásг, Rácz Tímea2, Zajácz Edit2 1] SZIE M ezőgazdaságés K ö rnyezettudom ányi Kar, N övényterm esztési Intézet. H G ödöllő, Páter K. u. 1. *e -m ail: Kasperne.Szel. m kk.szie.hu 2] Elaszonállatgénm egőrzési Központ, G ö döllő Összefoglalás. A fogyasztói fo rg alo m b a kerülő méz egy olyan, a m éhek által készít e t t term észetes term é k, am elyh ez sem m ilyen más szerves vagy szervetlen anyag nem keverhető. Ehhez képest egyre tö b b e t hallunk a m ézham isításról és a m ézekben elő fordu ló szennyező anyagokról, kiváltképp az an tib io tiku m o kró l. Az irodalmi összefoglalás felso ro lja a m ézham isítás fo rm á it, a m ézbe kerülő - term észetes környezetből, ill. m éhésztől szárm azó - szennyeződések lehetséges fo rrásait és elem zi ezek egészségügyi kockázatát. Sum m ary. H oney sold to consumers should be a natural substance produced by bees, w hich cannot be m ixed w ith any o th e r organic or inorganic m aterial. In spite o f this, th e fo rg e ry o f honey is fre q u e n t and contam inants, p articularly antibiotics o ften occur in honey. This re view summarises honey ad u lte ra tio n form s, possible sources o f honey contam in ation - fro m natural en viro n m e n t and fro m beekeepers - and assesses th e ir health risks. Mézm inőség, mézhamisítás, mézszennyezés 423

10 SZAPORODASBIOLOGIA Az indukált ovuláció tevefélékben: a beta-nerve growth factor szerepe Irodalmi összefoglaló J MAGYAR L L A P J A [ 2014/7 E. P ik ó -V. F a ig l- M. Kulcsár - P. Nagy: Induced ovulation in Camelids: the role of beta-nerve g ro w th factor. Literature review Pikó Evelin1, Faigl Vera2, Kulcsár M argit2, Nagy Péter3* 1] SZIEÁOTK, állatorvos szakos, hallgató 2] SZIEÁOTK Szülészeti és S zaporodásbiológiai Tanszék és Klinika, H Budapest, István u. 2. 3] Emirates Industries to r Cam el M ilk and Products, Farm and V eterinary Section. D ubai, Egyesült A rab Emírségek. * cam elicious.ae Ö sszefoglalás. A szerzők a te v e fé lé k ovulációjával kapcsolatos új ism ereteket fo g lalják össze és hasonlítják a spontán és az ind u kált ovuláció klasszikus m o d elljéhez. A kétpúpú te v é k seminalis plazm ája egy ún. o vulációt indukáló fa k to rt (OIF) ta rta lm a z. Az OIF je le n lé té t és biológiai aktiv itá s á t b izo n y íto ttá k újvilági te v efé lé kb en, lám ában és alpakában is. Az OIF azonos a központi idegrendszerben fo nto s szerepet b etö ltő és a n eu ro tro fin o k családjába tarto zó, ún. beta-n erve g ro w th factorral (P-NGF). Feltételezés szerint, a fe d e z te té s t követően a p-ngf a m éhből felszívódva, a véráram útján ju t el a központi idegrendszerbe, ahol a hypothalam us és/vag y a hypophysis szintjén hatva vá ltja ki a preovulációs LH-csúcsot. A z in d u kált ovuláció te v efé lé kb en fe lté te le z e tt m odellje e ltér az indukált ovuláció korábban ism ert klasszikus m odelljétől. K im u tatták, hogy az OIF (P-NGF) spontán o vuláló fa jo k (sertés, szarvasm arha) seminalis p lazm ájában is m egtalálh ató és biológiai h atását is m e g ta rto tta. S um m ary. T he a u th o rs su m m arize th e k n o w le d g e a b o u t th e recently discovered mechanism o f induced ovu latio n in Camelids and com pare it to th e w e ll established 'classical' m o d el o f spontaneous an d induced o v u la tio n. In th e eig h tie s, Chinese authors (19) d em o n strated th a t a so-called O vu latio n Induction Factor (OIF) fo und in th e sem inal plasm a o f m ale Bactrian camels causes o vu latio n in fem ales. Some 20 years later, Canadian scientists isolated and id e n tified this o vu latio n inducing factor (OIF) fro m alpaca and llam a sem en. Recently, th e y have discovered sim ultaneously w ith researchers fro m A ustralia th a t OIF is identical to a w ell know n neu ro tro phin, th e so-called b eta-n eu ro g ro w th facto r (beta-n G F syn. p-ngf). According to th e current hypothesis, p-ngf is absorbed from th e uterus fo llo w in g copulation, reaches th e central nervous system th ro u g h blood tra n s p o rt, and by acting on th e hypothalam us a n d / or hypophysis p-ngf induces th e p reo vu lato ry LH surge. This n ew m odel o f induced ovulation in Camelids differs fro m th e previously described, classical m odel o f induced o vu latio n. Rem arkably, th e presence o f p-ngf w as also d em o n strated in th e seminal plasm a o f spontaneous o vu la to r species (boars and bulls), m oreover th e biological activ ity o f th e m olecule present in th e ir semen is preserved. 432 Magyar Á llatorvosok Lapja július

11 TOXIKOLÓGIA Vadmadarak nehézfémmérgezéseinek retrospektív elemzése M AG YAR I L A P J A 2014/7 A. G rúz - J. D éri - P. Budai - L. V á rn a g y - R. Szabó - É. Kormos - G. S zem eréd y - J. Lehel: Retrospective survey of heavy metal poisonings in w ild birds Grúz Adrienn'*, Déri János2, Budai Péter', Várnagy László', Szabó Rita', Kormos Éva', Szemerédy Géza3, Lehel József 1] Pannon Egyetem G eorgikon Kar N övényvédelm i Intézet. EI-8360 Keszthely, Deák F. u. 16. *e -m ail: gm ail. com 2] M adárkórház A lapítvány, E lortobágy 3] SZIE M ezőgazdaság- és K örnyezettudom ányi Kar, G ö döllő 4] SZIEÁOTK, G yógyszertani és M ére g ta ni Tanszék, B udapest Összefoglalás. A szerzők a H o rto b ág yi M adárp arkba fe b ru á r és decem ber között M agyarország keleti megyéiből beszállított m adarak mérgezési eseteit értékelték retro sp ektív m ódszerrel. A M ad árp arkból b e g y ű jtö tt kórlapok a következő a d ato kat tartalm a zták: faj, m egtalálási hely és idő, az á llato k kora, nem e, állap ota és kondíciója, a m e g fig yelt tü n e te k, az alk alm azo tt kezelésekés a m adarak to váb b i sorsa. A vizsgált időszakban 20 m adár kerü lt a M a d á rp a rk b a n eh ézfém m é rg ezés g yan ú já va l, eze k kö zö tt 12 eg erészölyv (Buteo buteo), 2 rétisas (H aliaeetus albicilla), 2 g yö ngyb ag o ly (Tyto alba), és 1-1 g atyásö lyv (B uteo lagopus), uráli bagoly (Strix uralensis), balkáni g erle (S terpto p elia decaocto), vetési varjú (Corvus frugilegus) vo lt. A b eérke zett 20 m adár közül 6 esetében á lla p íto ttá k m eg pontosabban a m érgezést okozó nehézfém et: ólom m érgezés á llt fen n eg y eg erészö lyv és eg y g yö ng yb ag o ly esetében, va lam in t higanym érgezés 2 egerészölyvnél, egy gatyásölyvnél és egy rétisasnál. Summary. The birds arrived to th e H ortobágyi M ad árp ark b etw een 2004 and 2011 from th e eastern counties o f Hungary. The poisoning cases w e re evaluated by restrospective analysis. The study w as based on th e info rm ation fo und in th e case-sheet, including tim e and location o f poisoning, species, age, sex and condition o f birds, observed sym ptom s, tre a tm e n t and th e subsequent fa te o f th e birds. Species distribution o f poisoned birds w as th e fo llo w in g : 12 com m on buzzards (Buteo b u teo), 2 w h ite -ta ile d eagles (H aliaeetus albicilla), 2 barn ow ls (Tyto alba), 1 ro u gh-leg ged buzzard (Buteo lagopus), 1 Ural o w l (S trix uralensis), 1 Eurasian collared dove (S trepto p elia decaocto) and 1 rook (Corvus frugilegus). D etection o f heavy m etal poisoning w as carried o u t according to th e symptoms. Heavy m etal poisonings w e re suspected in some birds based on th e clinical signs. In 20 events heavy m etal toxicosis w e re described and specifically diagnosed in 6 cases (lead poisoning: a com m on buzzard and one barn o w l; m ercury poisoning: tw o com m on buzzards, th e rough -leg ged buzzard and one w h ite -ta ile d eagle). H ow ever, th e diagnosis o f h eavy m etals is relatively d ifficu lt because sim ilar sym ptom s can be developed due to d iffe re n t xenobiotics and th e finding o f poisonous source is hard in m any cases. Vadmadarak nehézfémmérgezése 441

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Bevezetés A szívfrekvencia és a szívfrekvencia-változékonyság fontos mérőszámai a magzati jóllétnek (fetal wellbeing) Szívfrekvencia-változékonyság

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai Microsoft Corporation K ö zzétéve: 2006. jú liu s V erzió : 2 Kivonat Ismerkedjen meg a Windows Small Business Server 2003 R2 (Windows SBS 2003 R2)

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány

Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány Tóth Tivadar mk. órgy. Egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar K o ru n k ta lá n

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON DR. MARTON ZOLTÁN SZABÓ EMILNÉ Az elmúlt évtizedek folyamán az elme- és elmeidegbetegségek gyakorisága nemcsak hazánkban, de általában az egész

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban TEREB ESSY Ákos A té z a u ru s z o k e g y re s z é le se b b k ö rű a lk a lm a z á s a s z ü k s é g s z e rű e

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

, 's az ölyűk vijjongása a" szikla-éleken; a' kietlen tekintetű

, 's az ölyűk vijjongása a szikla-éleken; a' kietlen tekintetű P e s t e n csötörtökön october ló j^ i1 1 8 3 9. M e crje le n tá r s á v a l e g y ü t t h e te n k é n t k é ts z e r v a sárna p és r s ö tö r tü k ö n. F é l é v i f i i j j a lie ly h e ké pe kkel

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/23 359-158 Nyitva:

Részletesebben

és élet- m inôség 5 3

és élet- m inôség 5 3 B. egészség 52 és életminôség 53 B. E G É S Z S É G É S É L E T M I N Ô S É G A z eddigiekben több szem pontból is rávilágítottunk, hogy az egészség szám - talan csato rn án k eresztü l hat a gazd a sá

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A M Ű V I VETÉLÉSEK D E M O G R Á F IA I JELENTŐSÉGE DR. MILTÉNYI KÁROLY 1.A Z ABORTUSZОК JELE N ТŐ SÉ G E A SZÜ L ETÉSK ORL Á TOZÁ SB AN

A M Ű V I VETÉLÉSEK D E M O G R Á F IA I JELENTŐSÉGE DR. MILTÉNYI KÁROLY 1.A Z ABORTUSZОК JELE N ТŐ SÉ G E A SZÜ L ETÉSK ORL Á TOZÁ SB AN A M Ű V I VETÉLÉSEK D E M O G R Á F IA I JELENTŐSÉGE DR. MILTÉNYI KÁROLY Születésszámunk 1955 óta bekövetkezett visszaesése időrendben egybe esik a terhességmegszakításokra vonatkozó rendelkezések alapvető

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER PARADOXON VIZSGÁLATA

MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER PARADOXON VIZSGÁLATA MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER PARADOXON VIZSGÁLATA Az orvostudom ány fejlődését g y ak ran m érik a fejlődés előtti és u tán i várható átlagos élettartam különbségével.

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben