MAGYAR. házi bivalyt ábrázoló illusztrációja BélaT ormay: Illustration about domestic buffalo in the book:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR. házi bivalyt ábrázoló illusztrációja BélaT ormay: Illustration about domestic buffalo in the book:"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam oldal LÓ Magzati és anyai szívfrekvencia-vizsgálat BAROMFI Brojlercsirkék satnyaság és törpenövés kórképe T ormay BéLa: Лs z a rv a s b a és tenyésztése c. könyv (1889) házi bivalyt ábrázoló illusztrációja BélaT ormay: Illustration about domestic buffalo in the book: KISÁLLAT Amilázaktivitás mérése macskában GIST kutyában CryptorchismUS tiyúlban ÉLELMISZER-HIGIÉNIA Cattle and its breeding (1889) M é z m jn ő s é g j m é z h a m is Ítá S, mézszennyezés SZAPORODÁSBIOLÓGIA Indukált ovuláció tevefélékben TOXIKOLÓGIA Nehézfémmérgezés vadmadarakban 1540 Ft

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS M AG YAR I I L A P J A I 2014/7 Я LÓ Baska-Vincze B., Baska F., Szenei 0.: A m agzati és anyai szívfrekvencia és szívfrekvencia-változékonyság vizsgálata magyar lipicai kancákban / 387 BAROMFI M á n d o k i М., Gál J.: B rojlercsirkék satnyaság és tö rp e n ö vé s" kórképével kapcsolatos újabb hazai adatok / 395 KISÁLLAT Balogh É., Péntek., Halmay D.: Az amilázenzim-aktivitás mérésének diagnosztikai értéke macskában / 401 Jakab C s A kutyák gastrointestinalis stromalis tum orának immunhisztokémiai vizsgálata. Immunhisztokémiai tanulm ány / 407 N ógrádi A. L., D unaym. P., Jakab Cs., Ném eth Т.: Egyoldali cryptorchism us és m űtéti megoldása nyúlban. Esetismertetés / 415 ÉLELMISZER-HIGIÉNIA Kasperné SzélZs., Schiller М., Rácz Т., ZajáczE.: M ézm inőség, mézhamisítás, mézszennyezés. Irodalm i összefoglaló /4 2 3 A m o n th ly jo u rn a l, fo u n d e d in 1878 ( VETERINARIUS"), publish ing papers devoted to all aspects o f in terest in the fie ld o f anim al health, to all scientific and practical problem s o f veterinary im portance. Free specim en copies are available fro m the e d ito r-in -ch ie f: H-1078 Budapest, István utca 2. H ungary or: H Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to th e Editorial Office (address above) SZÍVFREKVENCIA - VIZS GÁL AT SZAPORODÁSBIOLÓGIA Pikó., Faigl 1/, Kulcsár М., N agy P.: Az indukált ovuláció tevefélékben: a beta-nerve g ro w th fa cto r szerepe. Irodalmi összefoglaló / 432 TOXIKOLÓGIA G rúz A., D é ri J., B u d a i P., V árn agy., Szabó R., K orm os É., S zem erédy G., Lehel J.: V adm adarak nehézfémmérgezéseinek retrospektív ele m zé se/441 KÖNYVISMERTETÉS Yin, A. S., Nolte, /.: Praxisleitfaden Hund und Katze (Tálas S.)/ 422 SZÉTNÖVÉS CSIRKÉBEN HÍREK, TALLÓZÁSOK Я EQUINE В. Baska-Vincze, F. Baska, 0. Szenei: Evaluation o f foetal and maternal heart rate and heart rate-variability in Hungarian Lipizzaner broodmares / POULTRY M. M ándoki, J. Gál: Recent results on the ru n tin g -s tu n tin g " syndrom e o f broilers in H ungary / GIST KUTYÁBAN Я SMALL ANIMALS É. Balogh,. Péntek, D. Halmay: Diagnostic value o f amylase enzyme activity measurement in c a ts / Cs. Jakab: Im m u n o h isto ch e m ica l in ve stig a tio n o f th e canine g a s tro in te s tin a l stro m a l tu m o u r. Im m unohistochem ical study / A. L. Nógrádi, M. P. Dunay, Cs. Jakab, T. N ém eth: Surgical tre atm e nt o f unilateral cryptorchidism in a rabbit. Case re p o rt/ FOOD HYGIENE Zs. Kasperné Szél, M. Schiller, T. Rácz,. Zajácz: Q uality, ad ultera tion and contam ination o f honey. Literature r e v ie w /4 2 3 REPRODUCTION BIOLOGY. Pikó, 1/ Faigl, M. Kulcsár, P. Nagy: Induced ovulation in Camelids: the role o f beta-nerve g ro w th factor. Literature re v ie w /4 3 2 TOXICOLOGY A. Grúz, J. Déri, P. Budai, L. Várnagy, R. Szabó, É. Kormos, G. Szemerédy, J. Lehel: Retrospective survey of heavy metal poisonings in w ild b ird s / 441 BOOK REVIEW S. Yin, I. N olte: Guidelines for dog and cat practice (S. Tálas) / NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE REJTETT HERE NYŰLBAN 417 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézm ények referáló és indexelő folyóira ta i: CAB In ternatio nal (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institu te fo r S cientific In fo rm a tio n, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed a n d /o r a btra cte d in Current Contents and FO: VM of ISI (Institu te fo r Scientific In fo rm a tio n, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) In te rn e t address (English conte n ts pages, s ubscription price, etc.) h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l 385

3 J M AGYAR ÁLLATO RVO SO K I L A A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL PJ A 2014/7 Hungarian V ete rin ary Journal A la p íto tta - Established b y NÁDASKAY Béla Kevés é rte lm ű, m in de n irá n t kö zö m b ö s állat, m ely csak az evéssel és a vízzel tö rő d ik, de a b o rja s te h e n e k sze re tik és v é d ik b o rja ik a t" - írja H a n k ó B é la a h á z ib iv a ly ró l, a m e ly évszá za do ko n á t közönséges á lla t v o lt h a zá nkb a n. Á zsia i e re d e te n e m kétséges, de a rró l m á r m e g o s z la n a k a v é le m é n y e k, h o g y az a va ro kka l k e rü lt-e h a zá n k te rü le té re a VI. században, va g y az erre v o n a tk o z ó fe lje g yzé s v a ló já b a n az a kko r m ég e tá jo n is g ya ko ri e u ró p a i b ö lényre v o n a tk o z o tt. T o r m a y B é la in ká b b az Itá liá b ó l vissza té rő va g y Bulgária fe lő l érke ző (örm é ny) k e re ske d ő kn e k tu la jd o n ítja a b iv a ly o k b e h o z a ta lá t a D rávam entére és Erdélybe. Egyetlen ism e rt a d a to t e m lít a m ohácsi vész e lő tti id ő k b ő l, am e ly szerint J a g e lló U l á s z ló 1412-ben b iva lysa jttó l b e te g e d e tt m eg Z s ig m o n d kirá ly u d va rá b a n, de ez a k ö z v e te tt b iz o n y íté k ne m je le n ti azt, h o g y b iv a ly o k a t ta rto tta k, hiszen a sajt le h e te tt a já n d é k is. T orm ay beszám ol a rró l is, h o g y I. N a p ó le o n is im p o r tá lt b iv a lyo ka t, de a te n yészté si kísérlet (... ) k ü lö n b ö z ő o k o k, k ü lö n ö se n a g a zd á k helyesen szá m o ln i tu d ása m ia tt ne m s ik e rü lt.. A b iva ly m e g h o n o sítá sá ra v o n a tk o z ó a n m e g b íz h a tó b b n a k tű n ik az az a d a t, a m e ly sz e rin t a X V II. században ke zd té k m eg te n yé szté sé t Erdélyben, és a XIX. századra m ár a s z e g é n y e m b e r m a rh á ja " v o lt. Jól h a szn o síto tta a ne m m ű v e lh e tő vizes te rü le te k e t; té le n jószerével ku ko rica szá rra l is b e é rte, m ivel a kö zfe lfo g á s szerint in ká b b a tá p lá lé k m ennyiségére, m in t m inőségére érzékeny. T o r m a y a z o n b a n ú g y v é le ke d ik, h o g y bár v a ló b a n tú lé l a le g g y e n g ébb ta ka rm á n yon és em észtési bajok nem igen h á b o rg a tjá k", a gazdaságos te rm e lé sh e z é p p úgy m egkívánja a szükségeseket, m in t a sza rva sm a rh a.. M é g é rzé ke n ye b b a h id e g re : a b o rja k kö n n ye n e lh u lla n a k h u z a ttó l m entes, m eleg istá lló híján. E lsatnyulásukhoz vezet, ha a tá p a n y a g b a n sze gényebb te h é n te je n p ró b á ljá k m eg ő k e t fe ln e ve ln i. A m e g le h e tő s e n e lle n á lló á lla to k s a já to s b e te g s é g é t, a b iv a ly v é s z t (b a rb o n e ), a K irá ly h á g ó n tú l b e n a z o n o s íto ttá k először. Ratz István b e s z á m o ló ja s z e rin t a to ro k tá j, nyak, fe j és n yelv m e g d a g a d á s á v a l, láz zal és n e h ézlég zé sse l já ró k ó rk é p e t m in d ö ssze a jó s z á g o k 4 % -a éli tú l, o k i g y ó g y m ó d n e m ism e re te s. O la s z o rs z á g b a n g a la m b o k b ó l e lő á llíto tt vé d ő o ltá s s a l k ísé rle te zte k, a m e llyel je le n tő s e n c s ö k k e n te n i tu d tá k a h a la n d ó s á g o t. H a zá n kb an e lkü lö n íté sse l, fe rtő tle n íté s s e l és a fe r tő z ö tt te te m e k m egsem m isítésével v é d e ke zte k. A bivaly te jé t kellem es íze és nagy z s írta rta lm a m ia tt ke d ve lté k, és k ü lö n leges s a jto k a t (m o zza rella, ch e d da r, fe ta ) á llíto tta k és á llíta n a k elő belőle. A fia ta l h íz o tt á lla to k h ú sá t is fo g y a s z to ttá k, a m e ly ma in k á b b p ikáns ízű s z a lá m ik é n t kerül az asztalra. F elh a szn á ltá k a b ő ré t is, de le g fő k é p p e n az ö k ö ré n é l m ásfélszer n a g yo b b ra b e csü lt ig a v o n ó e re jé t, bár lényeges h á t ránya - m in t T o r m a y írja -, h o g y m in d e n cseléd e llu stu l va g y le g a lá b b is las[sú]vá lesz, a ki b iv a lyo kka l d o lg o z ik ". A II. v ilá g h á b o rú e lő tti é ve kb en m ég g ya ko ri lá tvá n y v o lt a b iva ly h ú zta kocsi, a m e lyn e k bakján akár gyerek is ü lh e te tt: a b ivalyok egy része n y u g o d t, m e g b íz h a tó, egészen a d d ig, am íg v iz e t n e m lát. K ö zism e rt, h o g y e n n e k ne m tu d n a k e lle n á lln i, és a ká r k o csistó l, ra k o m á n y o s tó l b e le g á z o ln a k a d a g o n y á b a, k ü lö n ö s e n m e le g n a p o k o n. Bár n é h á n y g a z d á lk o d ó ú ja b b a n is m é t te rm e lé s b e á llíto tta a b iv a ly o k a t, a k ih a lá stó l jó sze ré ve l a n e m ze ti p a rk o k m e n te tté k m eg. Régi m a g ya r h á z iá lla tk é n t a g e n e tik a i á llo m á n y u k m eg ő rzé se cé ljá b ó l k e z d té k m eg ta rtá s u k a t, te n yé szté sü ke t. Le g elésü kke lta p o s á s u k k a l az ősi g y e p e k, vizes te rü le te k k a rb a n ta rtá s á t is szo lg á ljá k, m ik ö z b e n tu ris z tik a i lá tv á n yo ssá g ké n t is ig e n v o n zó a k. A ki g y ö n y ö rk ö d ö tt m ár e te k in té ly t p a ra n cso ló á lla to k n yu g alm a s legelészésében, lá tta m ár nya kig e lm e rü ln i a m o csá rb a n, n e tá n m e g fig y e lh e tte, a m in t se re g é lye k, b a rá z d a b ille g e tő k s z e d e g e tik vastag b ő rü k rő l a ro v a ro k a t, a frika i h a n g u la t részese le h e te tt. A cím lapon T o r m a y B é la 1889-es kö nyvének (A szarvasm arha és te n yészté se) b iv a ly t á b rá z o ló illu s z trá c ió já t lá tju k, sarkában K lö s z G y. EH (e ig e n h á n d ig = saját kezűleg) jelzéssel Vol No 7. - Budapest, July 2014 FŐSZERKESZTŐ - E DITOR-IN-CHIEF BALKA Gyula SZERKESZTŐBIZOTTSÁG - EDITORIAL BOARD A b o n y i Tamás, Balka Gyula (elnök), Bíró Ferenc, Búza László, D un a y M iklós, Farkas R óbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, G ö n ci Gábor, Jakab Csaba, Jerzsele Ákos, Laczay Péter, M a n c z u r Ferenc, M o ln á r Viktor, N ag y Béla, N em es Im re, N é m e th Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, Szieberth István, Tóth Balázs, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László, Vörös K ároly Szerkesztőségi titk á r: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H Budapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím: 1400 B u d ap e st 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l E-m ail: m aotk.szie.hu K IA D Ó - PUBLISHER I Képzési és Vidékfejlesztési Intézel N e m z e ti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idékfejlesztési In té z e t H B udapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E-m ail: a g ra rla p o k.h u Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I fő iga zg a tó ja LAPTULAJDONOS VIDÉKFEJLESZTÉSI M in is z t é r iu m H ird etések fe lv é te le Telefon: , Telefax: (36-1) E-m ail: a g ra rla p o k.h u M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l értesüléseket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való hivatkozással lehet. A h ird e té se k és e gyéb re k lám k ia d v á n y o k ta rta lm á é rt a k ia d ó felelő ssé ge t n em vállal. N yo m d ai előkészítés Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M a gyar Posta Zrt. Levél Üzletág, K özponti Előfizetési és Á rus m enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. E lő fiz e th e tő az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, e-m ailen: posta.hu. To vábbi inform áció: / Ügyfélszolgálat: tel.: , Fax: K ülföldö n terjeszti: C olor Interpress K ft., 1039 Budapest, Hatvány L. u. 14. Tel.: , fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 386 M agyar Á lla to rvo sok Lapja július DÁVID Ildikó NYOMÁS D -Plus N yom da 1037 B udapest, C sillaghegyi ú t IN D E X : HU ISSN X

4 LO A magzati és anyai szívfrekvencia és szívfrekvencia' változékonyság vizsgálata magyar lipicai kancákban J MAGYAR L L A P J A í 2014/7 B. Baska-Vincze - F. Baska - O. Szenei: Evaluation o f foetal and maternal heart rate and heart rate-variability in Hungarian Lipizzaner broodm ares Baska-Vincze Boglárka1* Baska Ferenc2, Szenei O ttó3 1] SZIEÁOTK Lógyógyászati Tanszék és Klinika. H Üllő, Dóra m ajor *e -m ail: aotk.szie.hu 2] SZIEÁOTK Patológiai Tanszék 3] MTA-SZIE N agyállatklinikai K u ta tó c s o p o rt Összefoglalás. A szerzők ebben a vizsgálatban 15 vem hes lipicai kancát és azok m agz a ta it vizsgálták h olter rendszerű EKG-készülékkel (Televet 100 Engel Engeneering Services, N ém etország). A m unka során a m agzatoknál a szívfrekvencia-változékonyság időtartom án y, a kancáknál pedig az idő- és frekven ciatarto m án y elem zését v é g e z té k é i. Az ered m ények egy része (a m agzato k HR-csökkenése, az RR -intervallum ok növekedése és kancákban csökkenése) a külföldi szakirodalom m al m egegyezik. A m agzatok szívfrekvenciája az ö tö d ik hónapban m érhető 115 ± 4 bpm -ről a tize n egyed ik hónapban 79 ± 9 b pm -re csökken (átlag ± szórás). Bizonyos érték ek (m agzato k SDFHR, kancák SDNN, RMSSD, LF/HF aránya) ebben a vizsgálatban ellen tm o n d a nak a korábban közöltekkel, és to váb b i kérdéseket v e tn e k fe l. A kancák S D N N -értékei az 5. hónapban 280 ± 91 ms-ról a 11. hónapra 89 ± 34 ms-ra, míg az R M S S D -értékek 296 ± 96 ms-ról 96 ± 57 ms-ra csökkentek ugyanezen időszak a la tt. M e g á lla p íto ttá k, hogy az ebben a vizsgálatban használt EKG-készülék m egbízhatóan képes a m agzati szívverés nyom on követésére ménesi körülm ények kö zö tt is, és hasznos a d ato kat szo lgáltat a kancák és m agzataik egészségéről és jó llétéről. Sum m ary. Fifteen p reg n an t broodm ares and th e ir foetuses have been evalu ated w ith a h olter ECG (Televet 100 Engel Engeneering Services, Heusenstam m, G erm any) in ord er to p erfo rm a h eart rate va riab ility analysis and to establish physiological reference values fo r fo e ta l h eart rate during pregnancy, tim e-d o m ain (foetuses) and tim e - and frequ en cy-do m ain (mares) h eart rate v a ria b ility analysis w e re p erfo rm ed. Foetal h eart rate decreased significantly during pregnancy fro m 115 ± 4bpm to 79 ± 9bpm (m ean ± SD); fo e ta l RR-intervals ten d ed to increase and m aternal RR-intervals tended to decrease w ith ongoing pregnancy as described b efore, but o th e r param eters (standard d eviatio n o f fo e ta l h eart rate, m aternal standard deviatio n o f n orm al-norm al intervals, root mean square o f successive differences and lo w frequ en cy/high fre quency ratio) d iffe red fro m th e availab le in tern atio n al reference values. In mares, SDNN decreased fro m 280 ± 91ms (5th m onth) to 89 ± 34m s (11th m onth) and RMSSD values decreased fro m 296 ± 96ms to 96 ± 57ms. In conclusion, this fo eto m ate rn al ECG e q u ip m e n t is a reliable technique to d etect fo e ta l cardiac signals and to g e t v a lu able info rm ation ab o u t th e w e ll-b e in g o f th e eq u in e fo etu s as w e ll as th e m are, but fu rth e r studies are w a rra n te d to reveal th e reason fo r contradicting d ata com pared to previous studies. Szívfrekvencia-változékonyság kancában és magzatában 387

5 BAROMFI Brojlercsirkék satnyaság és törpenövés" kórképével kapcsolatos újabb hazai adatok J MAGYAR L 136 ЗДБ-400 L A P J A [ 2014/7 M. M á n d o k i - J. Gál: Recent results on the..runting-stunting" syndrom e of broilers in Hungary M ándoki Mira'*, Gál János2 1] SZIEÁOTK Patológiai Tanszék, H-1078 Budapest, István u. 2. *e -m ail: M ándoki.m aotk.szie.hu 2] SZIEÁOTK Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék Összefoglalás. A brojlercsirkék satnyaság és törpenövés szindróm ája, valam in t a pulykák enterális kórképe fő k é n t em észtőszervi tü n e tekb en jelen tkező kom plex kórkép, am ely kom oly gazdasági kárt okoz a b aro m fiten yésztő kn ek a g en etikailag elérh ető fejlődési erély elm aradása m ia tt. A klinikai képre jellem ző - a z enyhén m e g e m e lk ed ett elhullás m e lle tt - a fejlődésben való visszam aradás, am i g yako rlatilag az állom ány szétnövésében jelen tkezik. Az elm ú lt évek során sikerült igazolni kiegészítő vizsg álato kkal, hogy ezekn ek az enterális b eteg ség ekn ek h átteréb en eg yid ejűleg tö b b különböző vírus van jelen. Széles körben k im u ta ttá k a m adár parvovirus elterjed tség é t h azánkban. E m ellett még hét enterálisan szaporodó m adárvírus előfordulásáról g y ű jtö tte k a d a to k a t és vizsgálták a kó rfejlő dést, hiszen a betegség h átteréb en fe lté te le z e tt vírusok patogenitása önm agában nem szám ottevő, és jelen leg i fe lté te le zé sek szerint általában csak hajlam osító tén yező k és koinfekciók m e lle tt a la k ítjá k ki a m egbetegedést. Sum m ary. The ru n ting-stunting syndrom e (RSS) o f th e broiler chickens and th e en teric disease (ED) o f b roiler turkeys are com plex pathological conditions m anifesting m ainly in enteric lesions and causing severe economic loss in p o u ltry industry d ue to th e decreased g ro w th and d evelop m ent o f th e birds w hich do not perfo rm according to th e ir genetic p o tential. The clinical picture includes - beside slightly increased m o rta lity - abnorm al g ro w th o f th e anim als resulting in w e ll visible heterogenic ap pearance o f th e flock. In th e last fe w years several viruses w e re identified as possible pathogen in th e d evelo p m ent o f RSS or ED. The exam inations revealed th e w id e distribution o f th e parvovirus in Hungary. Seven o th e r enteric viral pathogens w e re also dem onstrated to be present in th e Hungarian broiler flocks and th e p ath og en esis w as also studied as th e path ogen icity o f these enteric viruses is not significant in solitary infection. According to our kn o w led g e these viruses cause th e above m entio n ed diseases (RSS and ED) w ith th e presence o f predisposing factors or in possible co-infections. Satnyaság és törpenövés brojlercsirkében 395

6 KISÁLLAT Az amilázenzim-aktivitás mérésének diagnosztikai értéke macskában M AG YAR I T A P J Al 2014/7 É. B alogh - E. P éntek - D. H alm ay: Diagnostic value of amylase enzyme activity measurement in cats Balogh Éva\ Péntek Eszter2, Halmay Dóra3 1] SZIEÁOTK Belgyógyászati Tanszék és Klinika. H Budapest, István u. 2. e-m ail: Balogh. szie.hu 2] SZIEÁOTK, hallgató 3] Ebcsont Beforr Á llato rvo si Rendelő, B udapest Összefoglalás. A szerzők m unkájuk során a vesem űködés és az am ilázaktivitás kapcs o la tátvizsg áltá k m acskában. Irodalm i utalások alapján macskában az am iláz a k tiv i tása a vérben elsősorban a vesefunkció rom lása és egyes gastrointestinalis kórképek esetén m egnőhet. A szerzők m egfigyelése alapján az a m ilá zérté kek idős macskában gyakran nagyok. Jelen m unkában arra keresték a választ, hogy ez az em elkedés statisztikailag ig azo lh ató -e, és összefügg-e a vesem űködés beszűkülésével. A szerzők 921, különböző korú és nem ű európai rövidszőrű macska lab orató rium i ad ata in a k retro sp ektív értékelését v é g e zté k el. Az álla to k a t három korcsoportra o szto tták, és statisztikailag ö sszevetették az am iláz- és a kreatin in értékek alakulását. Az ered m ények szerint a fia ta l (0-2 éves) á llato k csoportjában nem v o lt összefüggés az é rték ek kö zö tt, míg a fe ln ő tt (2-1 0 éves) és az idős (10 évesnél idősebb) macskákban az am iláz- és a kreatin in é rté k em elkedése szignifikáns összefüggést m u ta to tt. Sum m ary. The authors' goal w as to d eterm in e th e connection b etw een am ylase activ ity and kidney fu nctio n. On th e basis o f lite ra tu re d ata th e increase o f blood am y lase activ ity occurs m ostly in renal insufficiency and in gastrointestinal problem s. According to th e authors' experience, th e am ylase activity is usually elevated in eld erly cats. In this study th e correlation b etw een th e age and am ylase activity and kidney function w e re statistically ev alu ated. This retrospective investigation evaluates th e lab o rato ry d ata o f 921 European shorth air cats o f d iffe re n t ag e and gender. The cats w e re d ivided into th re e age-groups and th e am ylase and creatinine values w e re statistically an alyzed. According to th e results in th e young" g roup (0-2 years), no statistical connection w as fo u n d, w h ile in th e a d u lt" (2-1 0 years) and old" (over 10 years) group th e change o f th e tw o param eters statistically correlated. Am ilázenzim -aktivitás macskában 401

7 A kutyák gastrointestinalis stromalis tumorának (GIST) immunhisztokémiai vizsgálata Immunhisztokémiai tanulmány Jakab Csaba* M AG YAR I L A P J A 2014/7 Cs. Jakab: Im m unohistochem ical investigation of the canine gastrointestinal stromal tum our. Im m unohistochem ical study 1] SZIEÁOTK Patológiai Tanszék, H-1078 Budapest, István u. 2. *e -m ail: aotk.szie.hu Összefoglalás. A szerző tan u lm ányában 15, ku tyából szárm azó, hem atoxilin- és eozinfestés ala p ján le io m y o m a k é n t és leio m yo sa rco m a ké n t le le te z e tt (első d ia g n ó zis), g y o m o r (n = 8; leio m yo m a ), v é k o n y b é l (n = 6; leiom yo sarco m a) és nyelőcső ered etű (n = 1; leiom yosarcom a), necropsiás lágyszöveti m in tá tv iz s g á lt meg indirekt im m unhisztokém iai m ódszerrel. A felh aszn á lt im m unhisztokém iai panel a következő antitestekből állt: anti-vim entin, anti-a-sm ooth muscle actin (a-sm A), anti-s-100 protein, és an ti-c-k it (CD117). Valam ennyi d ag an at v im e n tin p o zitiv itá st m u ta to tt. Két g yo m o r d ag an at (2/15; 13,33% ) v o lt a-s M A -pozitív, ill. S-100 p ro tein -é s c-k it-negatív. Ezeket az első (kó rszövettani) diagnózissal m egegyezően, leiom yo m ának n yilv án íto tta. A tö b b i tu m o r (13/15; 86,67% ) c-kit-, eg y kivételével (12/15; 80% ) S-100 p ro tein p o zitívn ak, ill. a-s M A -negatívnak (13/15; 86,67% ) bizonyult. A c-k it-pozitív 13 d agan ato t, am elyek első (kó rszövettani) diagnózisa gyo m o r leiom yom a (n = 6), vékonybél leiom yosarcom a (n = 6) és nyelőcső leiom yosarcom a (n = 1) v o lt, újraosztályozta gastrointestinalis strom alis tu m o rként (GIST). A vizsgálat eredm énye alapján javasolja a kutyák em észtőtraktusából szárm azó sebészi vagy necropsiás, orsósejtes m egjelenésű m in ták an ti-vim e n tin, an tia-s M A, anti-s -100 protein és an ti-c-k it ellen an yagokra a la p o z o tt im m unhisztokém iai vizsgálatát a pontos diagnózis érdekében. Sum m ary. In th e present im m unohistochem ical study th e au th o r reanalyses 15 gastric (n = 8), intestinal (n = 6) and oesophageal (n = 1) canine soft tissue necropsy samples (Figures 1-4.), w hich w ere initially diagnosed as leiom yoma (gastric) and leiomyosarcoma (in te stin a l, oeso p hageal), based on lig h t microscopic analysis o f th e haem ato xylin an d eosin stain ed slides (Figure 5.). T he im m u n oh isto ch em ical panel consisted o f a n ti-v im e n tin, a n ti-a -s m o o th muscle actin (a -S M A ), a n ti-s p ro te in, a n ti-c -K it (CD117) (Table 1.). A ll tum ours show ed v im e n tin -p o sitivity. Two gastric tum ours (2/15; 13.33% ) w e re p ositive fo r a -S M A, and w e re n e g a tiv e fo r S-100 p ro tein and c-kit. These tum ours, according to th e firs t (histological) diagnosis, w e re histopathological declared leio m yo m a. T he o th e r tu m o u rs (13/15; % ) w e re c-k it-p o sitive, and except fo r one (12/15; 8 0% ) w ere S-100 p rotein-positive, fu rth erm o re all these tum ours (13/15; 86.67% ) w e re a-s M A -n e g a tiv e (Figures 6-9.). Based on im m unohistochem ical analysis th e d e fin itiv e, revised diagnosis o f th e c -K it-p o sitiv e 13 tu m o u rs ([firs t, histological diagnosis w as gastric leio m yo m a, n = 6]; [first, histological diagnosis w as intestinal leiom yosarcom a, n = 6]; [first, histological diagnosis w as oesophageal leiom yosarcom a, n = 1]) w as gastroin testin al strom al tu m o u r (Table 2.). The au th o r suggests th e im m unohistochem ical analysis w ith an ti-vim entin, an ti-a-s M A, anti-s-100 protein and an ti-c-k it antibodies o f th e canine fusocellular soft tissue biopsy, necropsy samples fo r th e correct d e fin itiv e diagnosis. Kutyák gastrointestinalis stromalis (GIST) daganata 407

8 Egyoldali cryptorchismus és műtéti megoldása nyúlban Esetismertetés Nógrádi Anna Linda'*, Dunay Miklós Pál', Jakab Csaba2, Németh Tibor' J MAGYAR L L A P J A í 2014/7 A. L. N ógrád i - М. P. D unay - Cs. Jakab - T. N ém eth : Surgical treatm ent o f unilateral cryptorchidism in a rabbit. Case report 1] SZIEÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika. H B udapest István u. 2. *e -m ail: gm ail.com 2] SZIEÁOTK Patológiai Tanszék Összefoglalás. A szerzők egy hat és fél hónapos, kedvtelésből ta r to tt bak nyúl eseté t m u ta tjá k be, am ely ivartalan ítás céljából érke zett a klinikára. Az állat részletes fizikális vizsgálata során csak a bal herezacskó v o lt fellelh e tő. U ltrahang vizsgálattal b ebizonyosodott, hogy a jobb here a hasüregben vo lt. M in d ké t h erét m űtétileg e l tá v o líto ttá k és kórszövettani vizs g á la to t vé g e ztek. A m ikroszkópos vizsgálat során a scrotalis bal here elváltozásm entes v o lt, a re jte tt jobb here infantilis szöveti d iffe re n ciáltságot m u ta to tt, daganatos elváltozás jelei nélkül. Sum m ary. This article is a case re p o rt o f a six and a half m onth old m ale p et rabb it, w hich arrived to th e clinic fo r castration. During th e physical exam in atio n cryptorchidism w as diagnosed, since th e y could o nly fin d his le ft scotal sac. W ith ultrasound exam in atio n th e y fo und th e rig ht testis in th e ab d om en. Both testes w e re rem oved surgically and sent fo r histopathological exam in atio n. The le ft testis w as norm al. The rig ht testis w as an in fa n tile testis, w ith o u t any signs o f tu m o urou s lesions. Rejtettheréjűség nyúlban 415

9 МЕН Mézminőség, mézhamisítás, mézszennyezés Irodalmi összefoglalás J MAGYAR L á l l a t o r v o s o k L A P J A [ 2014/7 Zs. K asperné Szél - M. Schiller - T. Rácz - E. Zajácz: Quality, adulteration and contam ination of honey. Literature review Kasperné Szél Zsuzsanna1, Schiller Mátyásг, Rácz Tímea2, Zajácz Edit2 1] SZIE M ezőgazdaságés K ö rnyezettudom ányi Kar, N övényterm esztési Intézet. H G ödöllő, Páter K. u. 1. *e -m ail: Kasperne.Szel. m kk.szie.hu 2] Elaszonállatgénm egőrzési Központ, G ö döllő Összefoglalás. A fogyasztói fo rg alo m b a kerülő méz egy olyan, a m éhek által készít e t t term észetes term é k, am elyh ez sem m ilyen más szerves vagy szervetlen anyag nem keverhető. Ehhez képest egyre tö b b e t hallunk a m ézham isításról és a m ézekben elő fordu ló szennyező anyagokról, kiváltképp az an tib io tiku m o kró l. Az irodalmi összefoglalás felso ro lja a m ézham isítás fo rm á it, a m ézbe kerülő - term észetes környezetből, ill. m éhésztől szárm azó - szennyeződések lehetséges fo rrásait és elem zi ezek egészségügyi kockázatát. Sum m ary. H oney sold to consumers should be a natural substance produced by bees, w hich cannot be m ixed w ith any o th e r organic or inorganic m aterial. In spite o f this, th e fo rg e ry o f honey is fre q u e n t and contam inants, p articularly antibiotics o ften occur in honey. This re view summarises honey ad u lte ra tio n form s, possible sources o f honey contam in ation - fro m natural en viro n m e n t and fro m beekeepers - and assesses th e ir health risks. Mézm inőség, mézhamisítás, mézszennyezés 423

10 SZAPORODASBIOLOGIA Az indukált ovuláció tevefélékben: a beta-nerve growth factor szerepe Irodalmi összefoglaló J MAGYAR L L A P J A [ 2014/7 E. P ik ó -V. F a ig l- M. Kulcsár - P. Nagy: Induced ovulation in Camelids: the role of beta-nerve g ro w th factor. Literature review Pikó Evelin1, Faigl Vera2, Kulcsár M argit2, Nagy Péter3* 1] SZIEÁOTK, állatorvos szakos, hallgató 2] SZIEÁOTK Szülészeti és S zaporodásbiológiai Tanszék és Klinika, H Budapest, István u. 2. 3] Emirates Industries to r Cam el M ilk and Products, Farm and V eterinary Section. D ubai, Egyesült A rab Emírségek. * cam elicious.ae Ö sszefoglalás. A szerzők a te v e fé lé k ovulációjával kapcsolatos új ism ereteket fo g lalják össze és hasonlítják a spontán és az ind u kált ovuláció klasszikus m o d elljéhez. A kétpúpú te v é k seminalis plazm ája egy ún. o vulációt indukáló fa k to rt (OIF) ta rta lm a z. Az OIF je le n lé té t és biológiai aktiv itá s á t b izo n y íto ttá k újvilági te v efé lé kb en, lám ában és alpakában is. Az OIF azonos a központi idegrendszerben fo nto s szerepet b etö ltő és a n eu ro tro fin o k családjába tarto zó, ún. beta-n erve g ro w th factorral (P-NGF). Feltételezés szerint, a fe d e z te té s t követően a p-ngf a m éhből felszívódva, a véráram útján ju t el a központi idegrendszerbe, ahol a hypothalam us és/vag y a hypophysis szintjén hatva vá ltja ki a preovulációs LH-csúcsot. A z in d u kált ovuláció te v efé lé kb en fe lté te le z e tt m odellje e ltér az indukált ovuláció korábban ism ert klasszikus m odelljétől. K im u tatták, hogy az OIF (P-NGF) spontán o vuláló fa jo k (sertés, szarvasm arha) seminalis p lazm ájában is m egtalálh ató és biológiai h atását is m e g ta rto tta. S um m ary. T he a u th o rs su m m arize th e k n o w le d g e a b o u t th e recently discovered mechanism o f induced ovu latio n in Camelids and com pare it to th e w e ll established 'classical' m o d el o f spontaneous an d induced o v u la tio n. In th e eig h tie s, Chinese authors (19) d em o n strated th a t a so-called O vu latio n Induction Factor (OIF) fo und in th e sem inal plasm a o f m ale Bactrian camels causes o vu latio n in fem ales. Some 20 years later, Canadian scientists isolated and id e n tified this o vu latio n inducing factor (OIF) fro m alpaca and llam a sem en. Recently, th e y have discovered sim ultaneously w ith researchers fro m A ustralia th a t OIF is identical to a w ell know n neu ro tro phin, th e so-called b eta-n eu ro g ro w th facto r (beta-n G F syn. p-ngf). According to th e current hypothesis, p-ngf is absorbed from th e uterus fo llo w in g copulation, reaches th e central nervous system th ro u g h blood tra n s p o rt, and by acting on th e hypothalam us a n d / or hypophysis p-ngf induces th e p reo vu lato ry LH surge. This n ew m odel o f induced ovulation in Camelids differs fro m th e previously described, classical m odel o f induced o vu latio n. Rem arkably, th e presence o f p-ngf w as also d em o n strated in th e seminal plasm a o f spontaneous o vu la to r species (boars and bulls), m oreover th e biological activ ity o f th e m olecule present in th e ir semen is preserved. 432 Magyar Á llatorvosok Lapja július

11 TOXIKOLÓGIA Vadmadarak nehézfémmérgezéseinek retrospektív elemzése M AG YAR I L A P J A 2014/7 A. G rúz - J. D éri - P. Budai - L. V á rn a g y - R. Szabó - É. Kormos - G. S zem eréd y - J. Lehel: Retrospective survey of heavy metal poisonings in w ild birds Grúz Adrienn'*, Déri János2, Budai Péter', Várnagy László', Szabó Rita', Kormos Éva', Szemerédy Géza3, Lehel József 1] Pannon Egyetem G eorgikon Kar N övényvédelm i Intézet. EI-8360 Keszthely, Deák F. u. 16. *e -m ail: gm ail. com 2] M adárkórház A lapítvány, E lortobágy 3] SZIE M ezőgazdaság- és K örnyezettudom ányi Kar, G ö döllő 4] SZIEÁOTK, G yógyszertani és M ére g ta ni Tanszék, B udapest Összefoglalás. A szerzők a H o rto b ág yi M adárp arkba fe b ru á r és decem ber között M agyarország keleti megyéiből beszállított m adarak mérgezési eseteit értékelték retro sp ektív m ódszerrel. A M ad árp arkból b e g y ű jtö tt kórlapok a következő a d ato kat tartalm a zták: faj, m egtalálási hely és idő, az á llato k kora, nem e, állap ota és kondíciója, a m e g fig yelt tü n e te k, az alk alm azo tt kezelésekés a m adarak to váb b i sorsa. A vizsgált időszakban 20 m adár kerü lt a M a d á rp a rk b a n eh ézfém m é rg ezés g yan ú já va l, eze k kö zö tt 12 eg erészölyv (Buteo buteo), 2 rétisas (H aliaeetus albicilla), 2 g yö ngyb ag o ly (Tyto alba), és 1-1 g atyásö lyv (B uteo lagopus), uráli bagoly (Strix uralensis), balkáni g erle (S terpto p elia decaocto), vetési varjú (Corvus frugilegus) vo lt. A b eérke zett 20 m adár közül 6 esetében á lla p íto ttá k m eg pontosabban a m érgezést okozó nehézfém et: ólom m érgezés á llt fen n eg y eg erészö lyv és eg y g yö ng yb ag o ly esetében, va lam in t higanym érgezés 2 egerészölyvnél, egy gatyásölyvnél és egy rétisasnál. Summary. The birds arrived to th e H ortobágyi M ad árp ark b etw een 2004 and 2011 from th e eastern counties o f Hungary. The poisoning cases w e re evaluated by restrospective analysis. The study w as based on th e info rm ation fo und in th e case-sheet, including tim e and location o f poisoning, species, age, sex and condition o f birds, observed sym ptom s, tre a tm e n t and th e subsequent fa te o f th e birds. Species distribution o f poisoned birds w as th e fo llo w in g : 12 com m on buzzards (Buteo b u teo), 2 w h ite -ta ile d eagles (H aliaeetus albicilla), 2 barn ow ls (Tyto alba), 1 ro u gh-leg ged buzzard (Buteo lagopus), 1 Ural o w l (S trix uralensis), 1 Eurasian collared dove (S trepto p elia decaocto) and 1 rook (Corvus frugilegus). D etection o f heavy m etal poisoning w as carried o u t according to th e symptoms. Heavy m etal poisonings w e re suspected in some birds based on th e clinical signs. In 20 events heavy m etal toxicosis w e re described and specifically diagnosed in 6 cases (lead poisoning: a com m on buzzard and one barn o w l; m ercury poisoning: tw o com m on buzzards, th e rough -leg ged buzzard and one w h ite -ta ile d eagle). H ow ever, th e diagnosis o f h eavy m etals is relatively d ifficu lt because sim ilar sym ptom s can be developed due to d iffe re n t xenobiotics and th e finding o f poisonous source is hard in m any cases. Vadmadarak nehézfémmérgezése 441

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 136. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2014/4 LÓ Vemhes kancák ultrahangvizsgálata TBC- MENTES ÁLLOMÁNY A

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Ifjabb Vastagh György: Kincsem, 1942 SZIE-ÁOTK, Állatorvos-történeti Gyűjtemény

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Ifjabb Vastagh György: Kincsem, 1942 SZIE-ÁOTK, Állatorvos-történeti Gyűjtemény HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 136. évfolyam 65-1 28. oldal LÓ Hucul lovak öregedése SZARVASMARHA A tejzsírcsökkenés okai Folyadéktartalmú petefészekképletek

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Altmann Gyula (1866-1933) m. kir. állatorvos rendőr-tisztviselői egyenruhában

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Altmann Gyula (1866-1933) m. kir. állatorvos rendőr-tisztviselői egyenruhában HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam 5 1 3-5 7 6. oldal LAPJA 2 0 1 3 /9 SZARVASMARHA Oltógyomor-helyzetváltozás BHV-1-mentesítés KISÁLLAT

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL M AGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2013/10 Szaruhártyaműtétek Túledzettség megállapítása KÉRŐDZŐK Ikervemhesség

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATO RVO SO K 135. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2013/4 LÓ Légzőszervi betegségek Vemhességi idő SZARVASMARHA Kézi ketonmérő

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 135. évfolyam 1-64. oldal LAPJA 2013/1 LÓ Sportkarrier hossza SZARVASMARHA Nebovírus borjakban JUH Maedi-Visna-mentesítés KISÁLLAT

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 136. évfolyam 513-576. oldal LAPJA 2014/9 LO Húgykövesség SZARVASMARHA OHV endoszkópos megoldása KECSKE Tőgybim bó-m orfológia

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK LECTORI SALUTEM. SZARVASMARHA Hagyományos és robotfejés hatása. SÉRTÉS Termékenyítés mélyhűtött ondóval

ÁLLATORVOSOK LECTORI SALUTEM. SZARVASMARHA Hagyományos és robotfejés hatása. SÉRTÉS Termékenyítés mélyhűtött ondóval HUNuflmflN ve I LnlNMnT JUUnNflL j ^ д д ^ - у д ^ j csuiuiisiibu uy rrui. p. NdUdsmy, 10/0 LECTORI SALUTEM SZARVASMARHA Hagyományos és robotfejés hatása SÉRTÉS Termékenyítés mélyhűtött ondóval KISÁLLAT

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 705-768. oldal LAPJA 2014/12 KISÁLLAT HAL

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 705-768. oldal LAPJA 2014/12 KISÁLLAT HAL HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 136. évfolyam 705-768. oldal LAPJA 2014/12 KISÁLLAT Csarnokzug-vizsgálat kutyákban OCT-készülékkel Glicinkiegészítés hatása m

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 257-320. oldal L A P J A 2014/5 SZARVASMARHA

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 257-320. oldal L A P J A 2014/5 SZARVASMARHA HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 257-320. oldal L A P J A 2014/5 LÓ Orrmelléküregek megbetegedései SZARVASMARHA Colostrumellátottság

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban BAROMFI Ornithobacteríum

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 641-704. oldal LAPJA 2013/11 I SZARVASMARHA BVD-mentesítés i JUH Anaplasmosis Genetikai kapcsolat I BAROMFI Házityúktojás

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR SERTÉS BAROMFI KISÁLLAT ÉLELMISZER-HIGIÉNIA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ALMA MATER HÍREK, TALLÓZÁSOK. 1540 Ft

ÁLLATORVOSOK MAGYAR SERTÉS BAROMFI KISÁLLAT ÉLELMISZER-HIGIÉNIA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ALMA MATER HÍREK, TALLÓZÁSOK. 1540 Ft HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 3 2 1-3 8 4. oldal LÓ Dinamikus felső légúti elváltozások SERTÉS Afrikai sertéspestis Az afrikai sertéspestis

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V 1 A G " V 7 V R Established bv Prof- Bl NadaskaV< 1878

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V 1 A G  V 7 V R Established bv Prof- Bl NadaskaV< 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V 1 A G " V 7 V R Established bv Prof- Bl NadaskaV< 1878 SÉRTÉS Actinobacillus pleuropneumoniae tö rzs ek a n tib io tiku m -érzé k en y ség e B élhám réteg-ellenállás vizsgálata

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 385-4 4 8. oldal SZARVASMARHA Kockázat az ellés körül Borjak születési tömege JUH Reprodukciós

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon) HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam 449-512. oldal KISÁLLAT Agykamra térfogatmérése Biopsziaminták vizsgálata KEDVENCÁLLAT Teknős- és hüllőeleségek

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384.

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878 135. évfolyam 321-384. oldal LAPJA LÓ Csikómagzat vizsgálata SZARVASMARHA Szövődményes papillomatosis SERTÉS Zsíranyagcsere

Részletesebben

TARTALOM. Magyar Tudományos Akadémia Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtörténeti Kutatócsoport

TARTALOM. Magyar Tudományos Akadémia Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtörténeti Kutatócsoport történeti szemle BUDAPEST GYŐR MISKOLC A T A R T A L O M B Ó L N a g y Imre első k o r m á n y a Ü g y v é d k é p z é s M a g y a r o r s z á g o n a polgári k o r b a n A z O b e r s t e r Gerichtshof

Részletesebben

ALLATTENYESZTES TAKARMÁNYOZÁS

ALLATTENYESZTES TAKARMÁNYOZÁS NAKVI Nem zeti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ALLATTENYESZTES TAKARMÁNYOZÁS 2014. 63.2 > A keltetőtojás sárgája arányának hatása a

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA S ZÁ M ÍTÁ S TEC H N IK A I é s a u t o m a t i z á l á s i k u t a t ó i n t é z e t PNEUM ATIKUS ÁRAMKÖRI HAZARDOK I r t a : BACSÓ NÁNDORNÉ T a n u lm á n y o k 4 4 / 1 9

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 A tuberositas tibiae dóm osteotomiája kutyában LÓ Izombetegségek osztályozása KISÁLLAT A tuberositas tibiae

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

9-1 0. o ld a l. 270 F t

9-1 0. o ld a l. 270 F t 9-1 0. o ld a l 270 F t AVCSÖVEK im ID T & BENDER H ungária Kft. H - l 106 Budapest, Fehér út 10. Telefon: 2 6 0-7 6 4 1 Fax: 2 6 3-2 9 3 7 Rlzziai és Fausti Stelanihayártmányú olasz sörétes vadászfegyverek

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 OCD 7 éves sportló csánkjáról készített plantarolateralis-dorsomedialis (135 ) szögfelvételen (nyíl) LÓ Osteochondrosis

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

240 Ft VADASZAT A NÉPMŰVÉSZETBEN VADÁSZNAP! DAMBARCOGAS IDEJÉN 1 P. 12í-2 1. oldal. 2 3-2 4. oldal. 10-11. oldal

240 Ft VADASZAT A NÉPMŰVÉSZETBEN VADÁSZNAP! DAMBARCOGAS IDEJÉN 1 P. 12í-2 1. oldal. 2 3-2 4. oldal. 10-11. oldal 240 Ft VADÁSZNAP! í 1 P 12í-2 1. oldal DAMBARCOGAS IDEJÉN 10-11. oldal VADASZAT A NÉPMŰVÉSZETBEN 2 3-2 4. oldal A TARTALOMBÓL: Interjú Perl Józseffel 7 MKGSZ nyilatkozata 8 Vadlexikon: A kék galamb 9 Dámbarcogás

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Leptospira-antigének sertés veséjében SZARVASMARHA Szubklinikai ketózis kezelése SERTÉS A lenmagolaj hatása

Részletesebben