A csont, a szőr, a toll, a tojáshéj és a trágya felhasználása a Hajdúságban és a Nagykunságban. A csont

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A csont, a szőr, a toll, a tojáshéj és a trágya felhasználása a Hajdúságban és a Nagykunságban. A csont"

Átírás

1 Dorogi Márton A csont, a szőr, a toll, a tojáshéj és a trágya felhasználása a Hajdúságban és a Nagykunságban A mesterkedő paraszt- és pásztorember a tenyésztett és a vadon élő állatoknak szinte minden, ma haszontalannak tűnő részét: csontját, szarvát, körmét, csőrét, beleit, burkait, hólyagjait, fogát, agyarát, tollát, trágyáját, tojásának héját hasznosította, azokból szerszámokat, használati ós dísztárgyakat, játékokat stb. készített. E mesterkedés ha nem is a régi mívessógével mérjük szinte a második világháborúig tartott, annak ellenére, hogy alkotott tárgyait az ipari készítmények jórészt pótolni tudták. Gyűjteményeink bőven őriznek ezekből, de nyersanyaguk szerzésével, megmunkálásával, alkalmazásának módjaival alig-alig foglalkozik a szakirodalom. Magam az es években kezdtem a még élő források felkutatásához. Adatközlőim a legjobb esetben a XIX. század utolsó negyedének gyakorlatát adták. Tapasztalnom kellett, hogy mind a készítésnek, mind a felhasználásnak már csak néhány halványodó fogását, vagy csak éppen emlékét tudtam megtalálni, de ezek az adatok is annak ellenére, hogy mind a készítésben, mind a megmunkálás eszközeiben már számos, az ipartól átvett módszert ós szerszámanyagot találunk ősi hagyományokat őriznek. Kutatásom az Alföld két legjelentősebb pásztorkodó területére: a Hortobágyra és Ecsegpusztára esik, de hézagosan felöleli a Nagykunság, a Hajdúság és a Sárrét északi része mesterkedő pásztorainak, vagy azok falusi, földművelő utódainak tudásanyagát is. Az állati eredetű anyagok közül itt csak a csont, a szőr, a trágya, a toll és a tojáshéj feldolgozásával és alkalmazásával foglalkozom. 1 A csont Csontművességünk igen nagy múltra tekinthet vissza. A honfoglaláskori sírleletek, de sok későbbi tárgyi emlékünk is bőven őrzik virágzásának emlékét. 2 E hagyomány folytatásának kell tekintenünk mind a pásztorok használati tárgyként vagy díszként alkalmazott faragásait, mind a vele kapcsolatos hiedelmeket. A szakértő szem minden csontdarabban meglátta a használati tárgyat, melyekből erősségüknél, tartósságuknál, formájuknál fogva a legkülönbözőbb szerszámokat, munka- és használati eszközöket, dísztárgyakat készíthetett. A mesterkedő ember összeszedte, s hasznosította mind a nagyobb (szarvasmarha, ló), mind a kisebb állatok (juh, nyúl, baromfi stb.) csontjait. Féltve őrizte azokat, míg alkalomadtán rájuk nem került a sor. 3 1 A belekkel, burkokkal, hólyagokkal, erekkel, inakkal a DANKÓ Imre szerkesztette Bajomi krónikában (1973a), a szaruval pedig a Múzeumi Kurír 12. számában (1973b) foglalkoztam. A bőr, a hús, a háj és a faggyú tárgykörhöz tartozó gyűjtésem még feldolgozásra vár. 2 DIENES István írta a. honfoglaló magyarokról (1974.):,,...csont borította a gazdagabbak felszerelésénél a tegez szíjának fedeleit, sőt olykor oldalait is... részben csontból készültek a zabiák pofarúdjai, a szablyák markolata, a nyergek berakásai is. A gazdagok műhelyeiben csontműves is dolgozott.",,...a rontó erők távol tartására csontból való talizmánokat viseltek." 3 A csonttal mesterkedő emberre igen jellemző Balogh Sándor kunmadarasi megrokkant pásztor gyűjteményének bemutatása: Ezt a rossz birkafejet azzal vettem fel a Füves halmon, hogy ivóedényt csinálok belőle. Ez meg daru lábszárcsont. Úgy mondták a rógiek, hogy szépen szóló furulyát lehet belőle csinálni. Ebből a sok lábszárcsontból van közte bárány, liba, nyúl, pulyka, gémcsont boglárokat készítek majd erszényre meg hüvelyre. A pásztornak az kell, hogy mennél cifrább, pillangósabb legyen a szerszámja."

2 kép. Csontból készített használati és dísztárgyak. 1. bőrtörő, 2. borotvapamacs csontnyéllel, 3. lábszárcsontból fűrészelt karika, 4 5. csontcsatok, 6. szíürózsa, 7. óralánc, 8. gatyamadzag fűző, 9. disznóagyar óralánc dísz, 10 12, 14. pipaszuxkálók, 13. szusztora Szerszámok, munkaeszközök, használati tárgyak Csontból készült bőrtörőt vagy húsolót még a XIX. század végén is használtak a bőrrel mesterkedő pásztorok, juhászszűcsök. Ez marha lábszárcsontból készült. Levágták a csont bütykös végeit, a középső hengeres részét hosszában ketté fűrészelték, így két darab kb. 20 cm hosszú, éles szélű eszközt kaptak, mellyel középen marokra fogva a kifeszített, felkötött nyers bőröket kaparták, törték, azaz húsolták, míg a rajta levő húsos részek, hártyák le nem jöttek, s a bőr valamennyire meg nem puhult (1/1. kép).

3 2. kép. Csontból készült eszközök. 1. borotvatok, 2. csizmafényesítő, 3. ostornyél markolata A ló és a szarvasmarha oldalbordája természetes alakjánál fogva mivel éle ós íves formája volt ősi bőrtörő szerszámaink közé tartozott. Ugyancsak a szarvasmarha vagy a ló lábszárcsontjából, felébe fűrészelve ivópohár, sótartó vagy rühzsíros edény készült (3. kép). A rátarti legények, a huszárok és a csizmadiák is lábszárcsonttal sikálták fényesre a lagos szárú csizmáikat. Előbb subickkal bekenték, és amikor kissé megszikkadt, lehetett dörzsölni. Erre alkalmas volt az oldalborda is. Az urasági parádés kocsis is ezzel fényesítette a lószerszámot. A hajtószárat meghúzgálta a hengeres részén, a kantárt és szemellenzőt a_ bütykös végével dörzsölte. Levágva a vápás végét ostornyél markolat készült belőle. Uvegdarabokkal lecsiszolták, a bicska fokával lesimították, kifényesítették, fogást alakítottak rajta. Az ostor felső, fából való részét szintelően belefaragták és beleszegecselték. Vékonyabb ostornyelet a juh lábszárcsontjából is csináltak. Ez parádésabb volt, ha a szőrös bőrt és körmöket is rajta hagyták. A juhászok a kampósbot végére húztak lábszárcsont hüvelyt, a vékonyabbakból borotvatokok készültek (2/1. kép). A csobánba, hogy könnyebben lehessen belőle inni, ivót illesztettek juh lábszárcsontból. A borotvapamacsnak összekötözött, szurkozott disznósörtét is hengeres csontnyélbe erősítették (1/2. kép). Készítettek még lábszárcsontból kés- ев baltanyelet, cigarettadóznit, fokost. Karikára vagdalva még csapágynak, is használták. Pl. a nagyobb köszörúkövek tengelyét ebbe ágyazták, így nem nyikorgott, nem kopott. A vékonyabb csontokból, mint a juh, a nyúl lábszárcsontjából, egyik végén kihegyezve azt, lyukasztót, törököt csináltak. A nyúl lábszárában van egy fél végén hegyes, másik végén bütykös, cm hosszú csont, ebből készült a szusztora, mellyel tengeritöróskor a csuhéjt bontották ki. A bütykös végét átlyukasztották, madzagot fűztek bele, annál fogva a csuklóra kötötték. Ez a hegyes, árszerű csont ott lógott réznyolcassal odaerősítve a készségen vagy a dohányzacskó sallangjára kötve pipaszúrkálónak, de ha,,nyüves" lett a jószág, ezzel piszkálták

4 3. kép. Lábszárcsontból 4. kép. Csontból készült boglárok és vonigálók készült sótartó * ki a sebből a férgeket, ezért nyüvedzőnek is nevezték (1/13. kép). A liba szárnycsontját, kiszúrva a szélesebb végét, gatyamadzag fűzőnek használták (1/8. kép). Jeles darabja volt még a pásztorszállásoknak a lókoponya. A kunyhó körül nyűhetetlenül ott hevert 2 3. Jó volt ülőalkalmatosságnak, éjszaka pedig fűaljn&k" használták. 4 Csontból készült eszközeit a pásztor rendszerint ki is díszítette, a kisikált, fényesített, villogó, sárgásfehér csonton jól mutattak a különböző figurális vagy vonalas díszek, melyeket esernyő- vagy a gőzeke-vontató acéldrótjából készített árakkal, vésőkkel, reszelővel karcolt, vésett bele. A vesétekbe faggyús kormot dörzsölt, hogy a rajz élesebben előtűnjön. A tárgyakon ötvöződött a szép forma ós a díszítés. * Jenéi József kunmadarasi juhász mesélte:,,idesapámnak is ez vót a fűalja. A szamárnyeregre vót akasztva, Keselynek hítta. Este csak szólította: Gyerünk, Kesely! Feje alá tette, maga alá szedte a bundát, s leheveredett."

5 Dísztárgyak B ő v e n és a l e g v á l t o z a t o s a b b m ó d o n h a s z n á l t á k a csontot r u h á z a t u k, h a s z n á l a t i t á r g y a i k díszítésére is. A hengeres l á b s z á r c s o n t b ó l karikákat v á g t a k, ezekkel e r ő s í t e t t é k a t a r i s z n y á h o z, a szeredáshoz a n y a k b a v e t ő szíjakat. A l ó s z e r s z á m n a k is díszére v á l t, ha a gyeplőszár k ö z k a r i k á j a villogó fehér c s o n t b ó l v o l t. A r á t a r t i kocsisok megfizették (1/3. kép). A tűzkészségek, h ü v e l y e k t a r t ó - és r á n t ó s z í j á r a egész sorozat boglár, vagyis 1 2 cm-es csontkarika k e r ü l t. Ezeket l e g i n k á b b j u h vagy n y ú l lábszárcsontjából, de a liba és a p u l y k a c o m b c s o n t j á b ó l is k é s z í t e t t é k. V o l t a k hengeresek, szegletesek vagy h o r d ó alakra csiszoltak. Ezek díszítése is igen v á l t o z a t o s. N a g y ötletességgel v a r i á l t á k rajta az egyenes v o n a l a k b ó l álló díszt, melyet belereszeltek, karcoltak, és k o r m o z á s s a l színezték, hogy jól kiadja m a g á t. A férfiember ékszerei voltak ezek. F e h é r e n villogott, g a z d á j á n a k t e k i n t é l y t adott a szépen b o g l á r o z o t t készség és h ü v e l y (4. kép). A rideg p á s z t o r o k vilá g á b a n pedig a felfűzött farkasfogak h i r d e t t é k a farkasok p u s z t í t á s á b a n jeleskedő pász torok n e v é t. A s z ű r ö k n e k, a p á s z t o r k a l a p o k á l l a d z ó j á n a k, szőrből font k a l a p s z í j á n a k a csatjai lapocka- vagy l á b s z á r c s o n t b ó l készültek. Ezeket a l e g v á l t o z a t o s a b b f o r m á r a fűrészelték, f a r a g t á k, reszelték, lapjait rézszegekkel és berakott színes díszekkel v e r t é k k i (1/4-5. kép). R e m e k l é s t á r g y a i voltak m é g az ostornyelek, a k a m p ó k, a gulyás- és k a m p ó s botok, fokosok n y e l é n e k csont f i g u r á k k a l való b e r a k á s a, melyeket rézszegecsekkel erősí tettek pontosan a k i v é s e t t h e l y é r e. Ez igen m ű v e s és m e g b e c s ü l t m u n k a v o l t. P r ó b á r a tette a mesterek t ü r e l m é t : faragás k ö z b e n csorbult, p a t t a n t, a l e g k e m é n y e b b véső is beletört. Lapockacsont r á m á b a foglalta a p á s z t o r a b o r o t v á l k o z ó t ü k r é t is. H á t u l j á b a rendszerint valami p á s z t o r é l e t b ő l v e t t jelenetet vagy a magyar címert karcolta. A m i k o r a m ó d o s a b b s z á m a d ó p á s z t o r o k n á l a zsebóra kezdett divatozni, az ó r a l á n c o t és a függőket gyakorta csontból f o r m á l t á k. Az egyes c s o n t f i g u r á k a t : embert, állatot, madarat, csipké zett szélű lapokat r é z d r ó t b ó l h a j l í t o t t 8-as a l a k ú l á n c s z e m e k k e l foglalták össze. Az óra l á n c mellé divatos v o l t a disznóagyar-fityegő (1/9. kép). V o l t, a k i h o s s z á b a n elfűrészelt lábszárcsontból összefüggő l á n c o t faragott k i. Rabi munkának m o n d t á k az ilyet, mert évekig e l t a r t o t t a f a r a g á s a. Pipere munkának n e v e z t é k a l á n y o k n a k készült k a l á r i s o k a t, melyeket csontból faragott szívekből, virágokból, m a d a r a k b ó l kapcsoltak össze. Ezeket a p á s z t o r a szeretőjének k é s z í t e t t e vagy k é s z í t t e t t e, de v o l t a k rendelők a falusi legények közül is. 6 6 J átékok Igen n é p s z e r ű g y e r m e k j á t é k s z e r v o l t a ló l á b s z á r á n a k egyik csontja: a csülök. Ezeket m i n t lovakat felszerszámozták, maguk c s i n á l t a kocsiba fogták. Voltak négyes, hatos fogatok is (5. kép). G y e r m e k j á t é k s z e r volt m é g a liba mellcsontjából készült ökör, amelyre szurokkal szarvat ragasztottak a liba egyik s z a r v á l l á s ú csontjából. Az a l j á r a u g r a t ó pecket szereltek. A pecek végét g y e n g é n b e l e n y o m t á k az e célra odakent szurok csomóba. A madzag s o d r á s á v a l kifeszített pecek rövid i d ő m ú l v a k i p a t t a n t a szurokból és megugrasztotta az ö k r ö t (6. kép). Korcsolyát a falusi gyerekek a marha lábszárcsont jából csináltak. Elejébe és h á t u l j á b a l y u k a t fúrtak, azon madzagot h ú z t a k á t, azzal k ö t ö z t e k c s i z m á j u k r a. A b ü t y k ö s végeit lecsiszolták, így jobban simult a csizma t a l p á h o z. A j u h, a liba és a daru l á b s z á r c s o n t j á b ó l furulyát k é s z í t e t t e k. Az u t ó b b i t igen szép hangúnak emlegették. 6 J e l l e m z ő e n beszólt a csontról Z s o m b o k A n t a l f ü z e s g y a r m a t i n y á j k o n d á s :,, A csont munka volt a legnehezebb, a legveszedelmesebb. A szarut lehetett faragni, a rezet reszelni, a csont az pattant. Napokba, de m é g egy h é t b e is b e l e k e r ü l t, m í g c s o n t b ó l m e g c s i n á l t a m a templomot és beleraktam az o s t o r n y é l b e. N e m ragasztottam én, m i n t m a n a p s á g l á t o m. Hajszálra egyezett a k i v é s e t t helyével. Ú g y beleszorult, a k á r oda se szegeltem volna. Ma m á r valóságos p a t i k á j a van egy-egy_ p á s z t o r n a k. A csonthoz h o z z á se mer n y ú l n i, hanem kócsagból (kaucsuk) dolgozik. Ú g y fúrja-faragja, ahogy akarja, j ó f o r m á n egy egész ostornyelet berak, m í g én egy templomot csontból. Szegecs se kell m á r neki, csak acetilén. A m i g é n a t o r o n y g o m b j á r a kireszelek egy p a r á n y i csillagot, addig százat is k i lehet v á g n i kócsagból. R é g e n nem is dolgoztunk kócsagból. Csontból, rézből meg pakfón ból. C s i n á l t a m is olyan ostornyeleket, hogy m é g most is állják az i d ő t. Pedig csak ez a csorba fűrészreszelőm van, meg n é h á n y g ő z e k e - d r ó t b ó l való v é s ő m, l y u k a s z t ó m. A csipkéző vasak m á r a pillangózáshoz kellenek."

6 5. kép. Ló bokacsont jából készített csülöklovak befogva, Sárrétudvari. DOROGI M. felv. 6. kép. Játék ökör, liba mellesontjából Hiedelmek A lókoponyához több hiedelem fűződött. A tyúkólba azért tették, hogy el ne lepje a tyúkokat a tetű. A méhes ágasára is akasztott egyet a gondos méhész, ezáltal megóvta a kártól. A galambokat is úgy lehetett a házhoz szoktatni, ha ember- vagy lókoponyából itatták. A szilaj pásztor nemcsak azért fűzte az elejtett farkas szemfogát készségének vagy hüvelyének szíjára, hogy bátorságát, ügyességét bizonyítsa, hanem amulettként is: óvta mind magát, mind a pásztorolt állatokat a rátörő veszedelmektől. A szőr A szőr népi felhasználása századunkban már sokkal szegényesebb, mint régebben lehetett. A gyári fonal ós kötél kiszorította használatát. A vásári csecsebecsék pedig a türelmes munkával készült szőrfonatos dísztárgyakat, ékszerként használt fonatokat váltották fel. A ló serényének és farkszőrének felhasználása Az éves csikók nyírása a ménesekben és a parasztgazdáknál a század elején még szokásban volt. A sörényét ós farkszőrét is levágták, csak a farka hegyén hagyták meg. Ecsegpusztán meggrádicsolták. Űgy tartották, hogyha megnyírják, szebb lesz az új szőr. A sörényt és a farkszőrt kifósültók és csomózták. Leginkább kenderkóccal vegyesen kötelet eresztettek belőle. Kedvelték az ilyen kötelet, mert ha megázott, nem dagadt, nem keményedett meg, amellett nyűhetetlen volt. Húzhatta sárban-vízben, nem ártott neki. Különösen kedvelték pányva kötélnek., vagy ahogy Ecsegpusztán nevezték: árkánynak, mert rugalmas volt. Szőrnyűgöt is készítettek belőle, amely fapecekre járt. A harmatos fűben nem keményedett meg, da igen kérges volt, így kikezdte a ló csüdjét, azért ezt is kenderkóccal keverték. Csónakkötélnek és fürész-feszítő zsinegnek is használták (7. kép). Még ma is lófarok szőrből fonják az ostorok végére a csapókat. Hangja is van, meg csíp is. A csapóhoz előbb összesodorják a szőrszálakat, ós két ágra fonják. A fonása cm hosszú, a sugara 4 5. Az ostortelekre is került 1 2 tartalék csapó. Ugyancsak ide kötötték fel a díszcsapókat is. A fekete-fehér, négy ágra fonottak divatoztak, de kedvelték az ún. hortobágyi csapókat is. Ezek is kétágú fonással kezdődtek, majd 6 7 cm után megosztották a szálakat, és 2 2 ágba fonták, így a végén négy ága lett a csapónak. A lófarok szőrből készült csapó elég kemény, hamar tört, ezért kedvelték a tehónfarok lágyabb szőréből készülteket (8. kép). Amelyik pásztornak nem csípős csapó kellett, hanem inkább hangjával terelte a jószágot, az macska- vagy kutyabőrből valót csinált cm-nyi, ók alakú bőrt vágott, ós azt kötötte fel. A lópucoló kesztyűt vagy muffot

7 7. kép. S z ő r n y ű g, N á d u d v a r, D O R O G I M. felv. 8. kép. Szőrből font sima c s a p ó ost o r r a és h o r t o b á g y i díszes c s a p ó 9. kép. LószŐr kötése. Bodrogi S á n d o r Nagykáta munkája, is Börényből vagy farokszőrből k ö t ö t t é k. A m u f f vagy az egyujjas k e s z t y ű csuklóig é r t. Kocsisok, lovászok h a s z n á l t á k. Ezzel t a k a r í t o t t á k, s i m o g a t t á k, fényesítették a ló szőrét. A z igazi p á s z t o r k a l a p o k n a k is lószőrből f o n t á k a szalagját, g a z d á j a ügyességétől függően lapos fonással, á g r a. Befejezés e l ő t t 4 5 c m sugarat hagyott, és azt sörteszerűen k a l a p d í s z n e k k é p e z t e k i. E g y s z e r ű, de i n k á b b dísz v a r r á s o k a t, varratokat is c s i n á l t a k meleg vízben meg l á g y í t o t t farkszőrrel. Ezek hurok- vagy f o n á s u t á n z ó öltések v o l t a k. A s z ő r t á r u t á n h ú z t á k. Ez a v a r r á s a szironnyal vagy a hasival való k ö t é s f o r m á k r a e m l é k e z t e t. Rend szerint bőrből készült t á r g y a i k a t d í s z í t e t t é k ilyen v a r r á s o k k a l.

8 10. kép. Szőrből font t ű t a r t ó, T ú r k e v e. D O R O G I M. felv. 11. kép. Lófarok szőrből font karperec. Sándor munkája. N a g y k á t a Bodrogi A szőr k e m é n y s é g e, r u g a l m a s s á g a jól k i d o m b o r í t o t t a a v á l t o z a t o s kötéses, fonásos f o r m á k a t. E t e c h n i k á v a l k é s z ü l t e k a p á s z t o r m ű v é s z e t remekei: a gyűrűk, a nyakdíszek, függők, karperecek, óraláncok. K ü l ö n ö s e n a tűtartók v o l t a k m ű v é s z i e k ; g y ö n g y s z e m e k b e i k t a t á s á v a l, fehér szőrszálak befonásával készültek. Ezeket az aprólékos, sok t ü r e l m e t és időt k í v á n ó m u n k á k a t i n k á b b csak a b ö r t ö n ö k b e n i d e j ü k e t t ö l t ő, p a n d ú r k é z r e k e r ü l t p á s z t o r o k k é s z í t e t t é k (10. kép). Napjainkban e h a g y o m á n y o k a t folytatja Bodrogi S á n d o r n a g y k á t a i n é p m ű v é s z, a k i r e m e k m ű v ű ékszereket készít a l e g k ü l ö n b ö z ő b b s z í n á r n y a l a t ú lófarok szőrből. Tech n i k á j a k ö v e t i a régi m e s t e r e k é t. L á n c s z e m e i t szál szőr hengeres fára való felcsava r á s á v a l, majd körülkötésóvel alakítja. F ü g g ő i t, d o m b o r ú g y ű r ű i t, gombjait megfelelő a l a k ú (gömb, m a k k stb.) fából faragott s á m f á k bekötésével, h á l ó z á s á v a l formálja. A szőrk ö t é s t e c h n i k á j a t u l a j d o n k é p p e n azonos a szironnyal való kötéshez. A k é s z í t m é n y e k ékszer h a t á s á t főleg a m ű v e s m e g m u n k á l á s s a l, a k ü l ö n b ö z ő színű szőrszálak k o m b i n á ciójával, színes g y ö n g y s z e m e k befűzésével és az üreges részekbe helyezett színes ü v e g k ö v e k n e k a pókhálószerű szövésen való á t r a g y o g á s á v a l n y e r i (9, 11. kép). S z á l a n k é n t is felhasználták a ló farkszőrét. A p á k á s z o k, d a r v á s z o k, m a d a r á s z o k a m a d á r j á r t a helyekre szőrhurkokat r a k t a le, v é g ü k e t a földbe vert ékekhez e r ő s í t e t t é k. A m a d á r belegabalyodott, s a közelben leselkedő v a d á s z n a k elevenen k e r ü l t a k e z é b e. L ó s ö r ó n n y e l k ö t ö t t é k el a szemölcsöt is, s az p á r nap m ú l v a leesett. A t e h é n farkszőre l á g y a b b volt, m i n t a lóé, és k e v é s b é t ö r é k e n y, ezért kötélfonásra m é g alkalmasabb volt. A t e h é n vagy a s z a m á r f a r k á t t ö v é b e n l e v á g v a egészben is meg h a g y t á k, legyet h a j t o t t vele a b o j t á r a s z á r a d n i k i t e t t h ú s r ó l. A télen á t levakart t e h ó n s z ő r t is ö s s z e g y ű j t ö t t é k. A gyerekek labdát k é s z í t e t t e k belőle. A szőrt feltépték, a z t á n a m a r k u k b a n g ö m b ö l y g e t t ó k, p u f o g t a t t á k, k ö z b e n meleg vízzel n e d v e s í t e t t é k, de m é g i n k á b b k ö p k ö d t é k. A végén forró vízbe d o b t á k, az össze h ú z t a, és készen v o l t a labda. Még jobban p a t t a n ó l a b d á t lehetett készíteni disznószőrből. A k ö z e p é b e rendszerint kisebb kavicsot tettek, hogy n a g y s á g á h o z a r á n y í t v a súlya is legyen. A marha szőrét e l v é t v e kesztyű készítésére is h a s z n á l t á k. A szőrt feltépték, fellazí t o t t á k, vastagon e l t e r í t e t t é k az asztalon, és langyos vízzel m e g p a r á h o l t á k. Készítője r á f e k t e t t e a t e n y e r é t, és a keze fejét is b e t e r í t e t t e vastagon szőrrel, a z t á n meleg vízzel permetezve összedörzsölgette, veregette. A széleket felszedte és összedörzsölte a t e t e j é v e l. A z t á n m e g f o r d í t o t t a a k e z é t és a t e n y e r é n dörzsölte össze a szőrt. K b. 2 ó r a alatt el is készült. A disznó szőréből l e g i n k á b b a m a r j á n n ő t t egyenes szálú sörtéket h a s z n á l t á k fel. A paraszt- ós p á s z t o r e m b e r l e g i n k á b b borotvapamacsot k é s z í t e t t belőle. A rendre szedett szőrt, melyet perzselés előtt t é p t e k k i, szurkos fonallal összekötötték, hengeres lábszár -

9 csontba á g y a z t á k és b e l e s z u r k o z t á k. A k o n d á s o k és k a n á s z o k kalapsörtét csináltak a gazdászok és az intézők zöld kalapja mellé. Ehhez legjobban a mangalica malac sörtéjét ke vélték, m e r t annak a t ö v e szőke, a vége fekete volt. Rendszerint kifényesített golyó h ü v e l y b e s z o r í t o t t á k. A l e g e r ő s e b b s ö r t é k e t h a s z n á l t á k m é g t ű n e k is. Ezek vége 3 4 á g ú, ezt összesodorták, s z u r k o z t á k a kenderfonallal. Harang- és pergőszíjat v a r r t a k vele, de régen a c s i z m a d i á k n a k is ez volt a t ű j e. A z á r r a l k e r e s z t ü l l y u k a s z t o t t b ő r ö n sörtével v e z e t t é k á t a fonalat. A toll A t o l l m i n d a p á s z t o r, m i n d a falusi ember k a l a p j á n a k elmaradhatatlan dísze v o l t. Legnagyobb becsülete a darutollnak v o l t. A d a r v á s z o k és a p á k á s z o k a X I X. sz. végéig s á r l a b d á b a t ű z d e l v e á r u l t á k a v á s á r o k o n. J ó á r a v o l t. A legszebbekért fél oldal s z a l o n n á t is elkértek. Darutollban v o l t balos és jobbos, aszerint, hogy merre h a j l o t t. H a balra hajlott: jobbos v o l t, mert a kalap jobb o l d a l á r a illett. A daru is a jobb o l d a l á n viselte. Nagy becsben t a r t o t t á k, á p o l t á k, g o n d o z t á k. K r é t a p o r r a l vagy p á l i n k á v a l t i s z t í t o t t á k, vigyázva i g a z g a t t á k. A darvak r i t k u l t á v a l egyre kevesebb l e t t a darutoll. D i v a t j á t is m ú l t a. Csak a pusztaiak t a r t o t t á k meg szinte 1945-ig. A k i adott v a l a m i t a p á s z t o r i m é l t ó s á g r a, haláláig viselte. A k i n e k darutoll nem k e r ü l t, az túzoktollat t ű z ö t t, ha az sem k e r ü l t, egy hozzá h a s o n l ó pulykatoll is megtette. A t ú z o k t o l l egyenes, s azért, hogy jobb állású legyen, meg kellett h a j l í t a n i. Keveset elfaragtak a s z á r a belső feléből, a végére kis sár golyót tapasztottak, ami l e h ú z t a. í g y megkapta a szükséges hajlást. K é s ő b b a s á r g o l y ó t l e v e t t é k róla, de a t o l l m á r hajlott maradt. Gólya, t ú z o k vagy m á s nagyobb tollból bokrétát c s i n á l t a k a kalap mellé. A t o l l száráról l e t a k a r í t o t t á k a zászlaját, csak a végén h a g y t á k meg. A s z á r a t ék a l a k ú bevágá sokkal m i n d k é t oldalán kicifrázták, 3 4 c m - k é n t a s z á r á t felezőén f e l h a s í t o t t á k, és a fel h a s í t o t t r é s z t k i g ö n d ö r í t e t t é k (12. kép). A fácán és m á s színes tollú madarak begyéből is csináltak k a l a p d í s z t. A b e g y b ő l k i v á g t a k egy k ö r a l a k ú darabot, kiszegezve megszárí t o t t á k, így k e r ü l t a kalap mellé. A l i b a ós a kacsa s z á r n y á t á l t a l á n o s a n h a s z n á l t á k tollseprűnek, koromseprűnek. A frissen l e v á g o t t s z á r n y v é g é t hamuba m á r t o t t á k, így a vérzés elállt. A nagyobb madarak és baromfiak hosszú tollaiból szironyt hasogattak. K ü l ö n ö s e n a p á v a t o l l a t k e d v e l t é k, mert hosszú v o l t. A szűr c s a t j á t, i l l. annak szíját ezzel cifrázták, s z i r o n y o z t á k, de k ö t ö t t e k vele e r s z é n y t és h ü v e l y t is. N e h é z volt vele a munka, mert s ű r ű n kellett toldozni, de szép volt, mert fehér színe ragyogott. A kalácskenőket a l ú d kisebb s z á r n y t o l l a i b ó l fonták. A tollakat e l ő b b lefosztották, csak a végén k e n ő n e k h a g y t a k egy részt. Nyolcat fogtak össze, hengeresen fonták, m i n t az ostort. V o l t a s z á r f o n á s n a k m á s, e g y s z e r ű b b m ó d j a is. Szurkos fonalat vezettek k ö r b e, az egyik t o l l s z á r á t a l á v e t t é k, a m á s i k a t fölé. í g y ment a fonal spirálisan k ö r b e. M i n d k é t fonásnál a s z á r á b a b e t é t e t is tettek, hogy vastagabb legyen. A citeraverő is jól k i s z á r í t o t t lúdtollból készült. A pusztai ember a tűtartó j á t is tollból k é s z í t e t t e. A gólya elhullajtott s z á r n y t o l l á n a k a v é g é t t ű h o s s z ú s á g b a n meghagyta, a t o v á b b i részével visszahajtva bedugta (12/2. kép). Vastagabb tollból felhasítva síp készült a gyerekeknek. A krumplipuskát is vastag t o l l végéből c s i n á l t á k. 6 8 cm egyenletesen vastag részt k i v á g t a k belőle, fából t o l ó t faragtak bele. B e l e n y o m t á k a k a r i k á r a v á g o t t krumpliszeletekbe, a b e l e v á g ó d o t t darabot a tolóval feltolták és ú j r a a k r u m p l i b a n y o m t á k. A z t felfelé t o l v a a s ű r í t e t t levegő kilőtte a felső k r u m p l i d u g ó t. A tojás A t o j á s h ó j á t k i v e t e t t é k a t y ú k o k elé, hogy csipegessék. P ó t o l t a a m ó s z h i á n y u k a t. J á t é k o s felhasználása a kukómadár (13. kép). A t o j á s k é t végén ó v a t o s a n l y u k a t t ö r t e k, ós a belsejét kifújták. A kifújt t o j á s adta a m a d á r t e s t é t, melyre s z á r n y - és farktollakat ragasztottak. A fejét kenyórbélből f o r m á l t á k, konkolyszemet nyomtak bele. A madarat hosszú fonalra k ö t ö t t é k. A fonalat az asztal fölött a p a d l á s g e r e n d á r a e r ő s í t e t t eórnás gurigából a l a k í t o t t csigán á t az a j t ó felső s a r k á h o z szegezték. í g y, amikor n y í l t az a j t ó, a m a d á r leereszkedett. A gyermek bölcsője fölé is szoktak ilyen madarat l ó g a t n i. Az elkotlott t y ú k első t o j á s á t, az ú n. kotlófingot a h á z t e t ő fölött á t kellett h a j í t a n i, hogy k á r ne érje a h á z a t. A z újszülött gyereknek t o j á s t adott a rokonság, amikor először l á t o g a t ó b a v i t t é k, azzal a k í v á n s á g g a l, hogy olyan g ö m b ö l y ű, azaz fejlett legyen, m i n t a tojás.

10 12. kép. Tollból készült használati tárgyak. 1. Bokréta gólyátokból, 2. tűtartó, 3. kalácskenő, 4. tollseprü 13. kép. Madár kukóból

11 A trágya A p á s z t o r e m b e r a f á t l a n alföldi p u s z t a s á g o n r á v o l t utalva, hogy é v i tüzelőszüksógletét lehetőleg k ö l t s é g m e n t e s e n szerezze be. Kézenfekvő v o l t, hogy erre a p á s z t o r o l t állat ü r ü l é k é t, vagy ahogy e v i d é k e n á l t a l á n o s a n n e v e z t é k : ganéját használja fel. A legelőn elhullajtott m a r h a t r á g y a, a m i t árvaganénak neveztek, gyorsan s z á r a d t a t ű z ő napon. A p u s z t á n a főzéshez ezzel t ü z e l t e k (14. kép). A j u h á s z o k n á l a b o j t á r gyereknek, a csikósoknál, g u l y á s o k n á l a t a n y á s n a k volt a kötelessége a t ű z r e való szerzés, vagyis az á r v a g a n é g y ű j t é s e. Taligával vagy maguk elé k ö t ö t t z s á k k a l j á r t á k a m e z ő t, s h o r d t á k a k u n y h ó k ö r é. A j u h á s z o k n a k a s z a m á r h á t á n külön tüzelős íömmjük vagy t a r i s z n y á j u k v o l t, amelyben mindig m a g u k k a l v i h e t t é k az á r v a g a n é t. Í g y b á r h o l ért őket a főzés ideje, t ü z e t r a k h a t t a k a b o g r á c s alá. Téli t ü z e l ő n e k csak a r a t á s t ó l g y ű j t ö t t é k, amikor a m e z ő m á r k i é g e t t, ilyenkor a g a n é s ű r ű b b, rostosabb. A g u l y á s egy helyen 3 4 napig állított, hogy a jószág ne tapossa össze az e l h u l l a j t o t t ü r ü l é k e t. A z t á n h a g y t á k szikkadni, villával meg is f o r g a t t á k, hogy gyorsabban száradjon. Teljes s z á r a d á s u t á n kúpba vagy a cerkóba r a k t á k (15. kép). De k ú p o s ólat is é p í t e t t e k belőle, amelyben a csirkékkel e l ü l h e t e t t a k o t l ó. A friss m a r h a g a n é t, különösen az álláson ö s s z e t a p o s o t t a t a n á d ólak o l d a l á r a tapasztva s z á r í t o t t á k. A z ilyen feltapasztott g a n é hamarosan meg s z á r a d t, felcserepesedett és kisebb-nagyobb levelekben levált, a m i t a z t á n boglyába raktak. A p á s z t o r egész é v b e n á r v a g a n é v a l t ü z e l t. A n y á r o n ö s s z e g y ű j t ö t t e t a l k a l o m a d t á n h a z a s z á l l í t o t t a. Ezzel főzte ételét, de a k e m e n c é t is ezzel f ű t ö t t e. S z e g é n y e s z t e n d ő n e k m o n d t á k azt, amikor a p á s z t o r nem t u d o t t kitelelni á r v a g a n é tüzelővel. Aszályos e s z t e n d ő volt az ilyen. A falusi szegény asszonyok is k i j á r t a k nyaranta a legelőre, c s o r d a j á r á s r a á r v a g a n é t g y ű j t e n i. E g y rossz késsel felfeszegették, és a maguk elé k ö t ö t t z s á k b a s z e d t é k. H a megtelt 2 3 zsák, t a l i g á n h a z a t o l t á k (16. kép). A j u h t r á g y a is igen jó tüzelő v o l t. A z álláson megporosodottat i d ő n k ó n t összes e p e r t é k és h a z a v i t t é k. A k e m e n c é b e n t ü z e l t e k vele. Lassan égett, i n k á b b csak kojtolt, de parazsa t a r t ó s v o l t, nem engedte k i h ű l n i a k e m e n c é t. A poros t r á g y á n á l jobban ked v e l t é k a termett ganét. A h o d á l y b a n a j u h heteken, h ó n a p o k o n á t ö s s z e t a p o s t a a t r á g y á j á t az izikkel és egyéb t a k a r m á n y h u l l a d é k k a l. Télen á t ez a t r á g y a meghizlalta a h o d á l y földjót. I d ő n k ó n t, ha m á r annyira megvastagodott, hogy elérte a 8 10 cm-t, á s ó v a l négyzetesen felvágták, k i h o r d t á k és kazlakba r a k t á k (17. kép). A meleg idő j ö t t é v e l, m á j u s b a n v é k o n y a b b levelekre szedték szét. 1 1 vastagabb k o c k á b ó l 3 4 levél l e t t. A leveleket az udvaron rendre r a k t á k. A m i k o r az egyik fele m e g s z á r a d t, m e g f o r g a t t á k, a z t á n e g y m á s h o z t á m o g a t v a petrencébe, csirkébe á l l o g a t t á k. Teljes s z á r a d á s u t á n hézago san kúpokba r a k t á k. í g y s z á r a d t egész n y á r o n. Ősszel lehetőleg fedél a l á t e t t é k vagy kazalba, garádba, és b e f e d t é k s z a l m á v a l (18. kép). A g a z d á l k o d ó, a l o v a t, s z a r v a s m a r h á t t a r t ó falusi vagy t a n y a i embernek is az i s t á l l ó t r á g y a volt a téli t ü z e l ő j e, kemence fűtője. A z i s t á l l ó b a n az alommal összekevert t r á g y á t kiemelve a j ó s z á g alól, az a j t ó közelében a fal mellé h á n y t á k, és n a p o n k é n t k i h o r d t á k az udvaron l e v ő t r á g y a d o m b r a vagy szarvasba. I t t érlelődött n y á r elejéig. M á j u s b a n, j ú n i u s elején v o l t a ganévetés ideje. A gazda vagy m ó d o s a b b a k n á l a cseléd h o z z á k é s z ü l ő d ö t t. Levette az istálló a j t a j á t, és a t r á g y a d o m b mellé fektette. R á h e l y e z t e a g a n é v e t ő k e t. E z t 8 10 c m szóles lécekből á c s o l t á k Össze. K b. 4 0 x 5 0 cm-es r á m a v o l t. A z a l j á r a keresztbe b á d o g s z a l a g o t szegezett. Vizet is k é s z í t e t t valami rossz vederbe. E b b ő l vizezte meg az a j t ó t é s a v e t ő t a pemetével vagy pamaccsal, amely bot végére k ö t ö t t rongy vagy csuhój v o l t. Egy-egy v a s v i l l á n y i t t e t t a v e t ő b e. Maga is nekivetkezett, g a t y á j á t f e l k ö t ö t t e, i n g u j j á t feltűrte, l á b á t rongyba csavarta vagy rossz bocskort h ú z o t t, de l e g i n k á b b m e z í t l á b taposta a v e t ő b e a t r á g y á t, m í g az jól össze nem á l l t. A fogójánál fogva felvette a v e t ő t, és az udvar egy félreeső helyén k i f o r d í t o t t a, közel e g y m á s h o z sorba, rendre. A t o v á b b i r a k o s g a t á s a, á l l o g a t á s a h a s o n l ó volt a t e r m e t t ganóéhoz ( kép). A friss m a r h a g a n é n a k gyógyító hatást t u l a j d o n í t o t t a k. Ruhadarabra kenve törésre, gyűlés érlelésére, daganatra kötötték. M e g l á g y í t o t t a a ló p a t á j á t is, melyet p a t k o l á s e l ő t t friss g a n é v a l k ö t ö t t e k be. Az á r v a g a n é h a m u j á t lúgos h a t á s á n á l fogva tetű irtására is h a s z n á l t á k. H a a k u t y a eltetvesedett, a p á s z t o r meghempergette a t ű z h e l y h a m u j á b a n. A m a r h á b ó l is k i ö l t e a t e t ű t. E l ő b b l e t a k a r í t o t t á k róla a s z ő r t, a z t á n b e d ö r z s ö l t é k hamuval. K é t - h á r o m nap u t á n kikeféltók, k i v a k a r t á k, ós s ó t l a n u l megfőzött k ö l e s k á s a levével l e m o s t á k.

12 16. k é p. Á r v a g a n é gyűjtése, N á d u d v a r. D O R O G I M. felv * Ethnographia LXXXIX (197S) 4

13 17. kép. Termett gané p e t r e n c é b e rakva, Kunmadaras. D O R O G I M. felv kép. F e d é l a l á r a k o t t gané, S á r r é t u d v a r i. D O R O G I M. felv kép. A g a n é t a p o s á s a, S á r r é t u d v a r i. D O R O G I M. fölv kép. A g a n é rendre h o r d á s a, S á r r é t u d v a r i. D O R O G I M. felv

14 23. kép. A gané rendre rakása, Sárrétudvari. 24. kép. Kúpba rakott vetett gané, DOROGI M. felv Sárrétudvari. DOROGI M. felv A lovak trágyájával, meszes lébe keverve, a friss tapasztást meszelték le. Ez teljesen elsimította, és nem repedezett. A ház helyiségeit: a szobát, a pitvart, a tornácot is lótrágyás vízzel mázolták, úgy nem cserepesedett fel. Disznótrágyával inkább csak a megszorult kanászok tüzeltek, főztek. Ezt is használták gyógyításra, különösen a kelést (gyulladást) érlelte. Ezekre nem a szemes takarmányt evő, ólakban tartott malacok trágyája volt jó, hanem a legelőn tartottaké. IRODALOM DIENES István 1974 A honfoglaló magyarok. Budapest DOROGI Márton 1973a Adatok a belek, burkok, hólyagok, erek, inak népi fölhasználásához. In: DANKÓ Imre (szerk.): Bajomi krónika. Biharnagybajom b Adatok a szaru népi feldolgozásához. Múzeumi Kurír 12. szám. (II. köt. 2. szám) GYÖRFFY István 1910 A tőzegvetés. Néprajzi Értesítő XI Márton Dorogi THE UTILIZATION OF ANIMAL BONES, HAIR, FEATHER, EGG-SHELL AND MANURE IN THE REGIONS OF HAJDÚSÁG AND NAGYKUNSÁG (Abstract) Herdsmen and peasants living in the Eastern regions of the Great Hungarian Plain used waste matters of animal origin for many purposes, some of which were highly archaic. From bone they made tools for punching and the scratching of leather, hilt for whip-staff, rings strung on the strap of purses. Also children's toys were made from bones. Horse-hair and cattle-hair spinned with the hemp strengthened the rope It was also used for fancy objects and snares for birds and game. The feather of the crane and of the bustard were used to decorate the hat, that of poultry to make dusting-whisks. Toys were made from egg-shell. Manure was used for heating in regions poor in woods. Herdsmen collected manure on pastures and dried it. From farmyard manure they made fuel by trampling.

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI 1. IDŐSZALAG Tegyétek időrendi sorrendbe a Marosvásárhellyel

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

Forrás: Domokos Ottó (főszerk.): Magyar Néprajz III. A kender, a len és a gyapjú népi feldolgozása. Akadémiai Kiadó. Budapest, 341-368.

Forrás: Domokos Ottó (főszerk.): Magyar Néprajz III. A kender, a len és a gyapjú népi feldolgozása. Akadémiai Kiadó. Budapest, 341-368. A magyar parasztság gazdálkodásában hosszú évszázadokon keresztül igen jelentős szerepet töltött be a kender és a len finom rostjainak fonallá fonása, majd ennek vászonná, textíliává szövése. Az így nyert

Részletesebben

Mordaunt építése. Hozzáadta: Szikora László 2008. június 24. kedd 22:46 Utolsó frissités 2016. március 17. csütörtök 10:03

Mordaunt építése. Hozzáadta: Szikora László 2008. június 24. kedd 22:46 Utolsó frissités 2016. március 17. csütörtök 10:03 Mordaunt építése Hozzáadta: Szikora László 2008. június 24. kedd 22:46 Utolsó frissités 2016. március 17. csütörtök 10:03 Sok idõ eltelt az elõzõ hajóm befejezése óta, amely után azonnal nekikezdtem az

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-13 számú irányelv. Húskészítmények. Meat products

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-13 számú irányelv. Húskészítmények. Meat products MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-13 számú irányelv Húskészítmények Meat products Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 1996. (első kiadás) Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

VAN ÚJ A FÖLD. Katalógus. 2010. április 16. 2011. március 31. VÁLOGATÁS A 2009. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL

VAN ÚJ A FÖLD. Katalógus. 2010. április 16. 2011. március 31. VÁLOGATÁS A 2009. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL VAN ÚJ A FÖLD ALATT VÁLOGATÁS A. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL Katalógus 2010. április 16. 2011. március 31. Szkíta kor, 1. vitrin 1. Bögre Szürke színű gyorskorongolt, felhúzott fülű kónikus kis bögre. Ltsz.:

Részletesebben

OBJECT CATALOGUES. of the Museum of Hungarian Agriculture Vol. 2. József Bányai HUNTING WEAPONS AND ACCESSORIES

OBJECT CATALOGUES. of the Museum of Hungarian Agriculture Vol. 2. József Bányai HUNTING WEAPONS AND ACCESSORIES OBJECT CATALOGUES of the Museum of Hungarian Agriculture Vol.. József Bányai HUNTING WEAPONS AND ACCESSORIES Museum of Hungarian Agriculture Budapest, 00 Targykatalogus uj.indd /0/0 0:: AM A Magyar Mezôgazdasági

Részletesebben

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM Első lépésként elkészítjük magát, az album alapot. 40 db 15 x 20 cm-es alapkartont kaptatok, ebből 15 db-ot használunk fel az album alapjához, 10 pedig megmarad fotóalátétnek illetve a díszítőelemek elkészítéséhez.

Részletesebben

Alovas szaksajtó hasábjain alig esik szó a hagyományos

Alovas szaksajtó hasábjain alig esik szó a hagyományos Riportok Tanulmányok Művészet 7. rész A A népies rogato A közelmúltban örömmel láttam az egyik hazai lovas újságban egy kisbéri félvér lovakkal fogatolt lógós" 3-as fogatot. Részletesen elemezve az ábrázolt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pécsi László Lukács. Bőrők és műbőrök minőségei. A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban

MUNKAANYAG. Pécsi László Lukács. Bőrők és műbőrök minőségei. A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban Pécsi László Lukács Bőrők és műbőrök minőségei A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban A követelménymodul száma: 1088-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1. Fejtsétek meg a rejtvényt és találjátok ki, melyik településre gondoltunk, segít a címer is!

1. Fejtsétek meg a rejtvényt és találjátok ki, melyik településre gondoltunk, segít a címer is! 1. Fejtsétek meg a rejtvényt és találjátok ki, melyik településre gondoltunk, segít a címer is! Balatonendréd X R E T A D D N A B É N O L X 2. Válaszoljatok a következő kérdésekre! Milyen csipkefajtákat

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

HOBBYMŰVÉSZ KATALÓGUS 2014-2016 www.artexport.hu. Hagyomány és természetesség

HOBBYMŰVÉSZ KATALÓGUS 2014-2016 www.artexport.hu. Hagyomány és természetesség 210 HOBBYMŰVÉSZ KATALÓGUS 2014-2016 www.artexport.hu Hagyomány és természetesség Szövés, kender Hajdanán a szövés mesterségét, technikai ismereteit, motívumait az emberek közvetlenül adták át egymásnak.

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő

ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő 634.0:069 ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő A Bükk-hegység nyugati részén a Szilvásváradi Erdészet területén a festői szépségű Szalajka völgyben található az első szabadtéri Erdei Múzeum. Építése társadalmi

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0317 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Állatte//30/Ism/Rok A kódrészletek jelentése: Állattenyésztő szakképesítés-csoportban, a célzott, 30- as szintű

Részletesebben

18. óra MAGYAR NÉPI FAZEKASSÁG

18. óra MAGYAR NÉPI FAZEKASSÁG 18. óra MAGYAR NÉPI FAZEKASSÁG A kerámia cserépedények ismertetésekor már szóltunk néhány szót a fazekasságról, most lássunk néhány dolgot részletesebben is. A több mint 60 magyar fazekas központban, eltérő

Részletesebben

TOPOLYAI MÚZEUMRÉSZLEGEK

TOPOLYAI MÚZEUMRÉSZLEGEK TOPOLYAI MÚZEUMRÉSZLEGEK HARKAI IMR E Népi építészeti emlékeirnk lassan elvesznek, s néhány évtized múlva nyilván már csak a meg őrzött vagy újjáépített tájházak hirdethetik a múlt építészeti érdekességeit

Részletesebben

Helytörténeti Gyűjtemény Ismertető 2012

Helytörténeti Gyűjtemény Ismertető 2012 Helytörténeti Gyűjtemény Ismertető 2012 Készítette: Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör kzhonismeretikor.hu Rajzok: Borsi Sándor Fotók, szerkesztés: Endrész Erzsébet, Nagy Lőrinc Történet A néprajzi tárgyak

Részletesebben

Kárpát-medencei szőttesek

Kárpát-medencei szőttesek Kárpát-medencei szőttesek A világ számos tájáról megismerkedhettük az előzőekben a szőnyegszövés különböző módjaival. A következőekben a Kárpát-medencében ismeretes díszítéseket, szőnyegkészítéseket mutatom

Részletesebben

VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk. Az Áruosztályhoz tartozómegjegyzések nem változtak!

VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk. Az Áruosztályhoz tartozómegjegyzések nem változtak! VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk Az Áruosztályhoz tartozómegjegyzések nem változtak! 2006. december 21. Zsitnyánszky nszky Lilla 1 FIGYELEM! Megjegyzések 2.

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

RÉGI SZOBOR GYŰJTEMÉNY ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PÁLYÁZAT SZAKMAI BESZÁMOLÓJA (NKA 3506/01744)

RÉGI SZOBOR GYŰJTEMÉNY ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PÁLYÁZAT SZAKMAI BESZÁMOLÓJA (NKA 3506/01744) RÉGI SZOBOR GYŰJTEMÉNY ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PÁLYÁZAT SZAKMAI BESZÁMOLÓJA (NKA 3506/01744) A mellékelt beszámoló anyaga, pdf formában az alábbi linken érhető el: http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/3506_017444_szakmai_beszamolo.pdf

Részletesebben

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ Beugró-feladatsorunk első részében a házi állatokkal, majd a termesztett növényekkel kapcsolatos néhány alapvető elnevezés, fogalom jelentésével ismerkedünk. I.Mi a jerke? 1. fiatal tehén 2. nőstény juh

Részletesebben

06. 08. 18. 24. Nyers sütni való kolbászok. Száraz és félszáraz kolbászok. Füstölt áruk, füstölt-fott szalonnák. Manufakturális termékek

06. 08. 18. 24. Nyers sütni való kolbászok. Száraz és félszáraz kolbászok. Füstölt áruk, füstölt-fott szalonnák. Manufakturális termékek 1 06. 08. 18. 24. Nyers sütni való kolbászok Száraz és félszáraz kolbászok Füstölt áruk, füstölt-fott szalonnák Manufakturális termékek 2 Megmutatni és továbbadni a minőségi hústermékek készítésének hagyományát,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jancsó Ágnes. Díszpárnák készítése. A követelménymodul megnevezése: Lakástextíliák készítése

MUNKAANYAG. Jancsó Ágnes. Díszpárnák készítése. A követelménymodul megnevezése: Lakástextíliák készítése Jancsó Ágnes Díszpárnák készítése A követelménymodul megnevezése: Lakástextíliák készítése A követelménymodul száma: 1325-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-016-30 DÍSZPÁRNÁK KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VÁLL-KER KFT 6900 Makó, Návay Lajos tér 8. e-mail: vall-ker@vall-ker.hu; bemutatoterem@vall-ker.hu Tel : +36 62 511 040 Fax: +36 62 212 806 Mobil: +36 30 3757434

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege Jármezei Tamás Egységnyi térfogatú anyag tömege Mérünk és számolunk 211 FELADATGYŰJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat

Részletesebben

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE 14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE Manapság is tapasztalhatjátok azt, hogy ha nincs otthon kenyér, akkor az emberek úgy érzik, hogy nincs otthon étel. Pedig a hűtőszekrény roskadozik a finomságoktól, de ha

Részletesebben

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK Azonosítás és rendszerezés a 114/2013. (IV. 13.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint. 1. Agrár-és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Méreg Lajosné (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

FORGÓSZÉL. Hon- és népismeret levelező verseny. Középdöntő Név: Osztály: Elért pontszám: Beküldési határidő: április 18. Iskola neve, címe:

FORGÓSZÉL. Hon- és népismeret levelező verseny. Középdöntő Név: Osztály: Elért pontszám: Beküldési határidő: április 18. Iskola neve, címe: FORGÓSZÉL Hon- és népismeret levelező verseny Középdöntő Név: Osztály: Elért pontszám: Beküldési határidő: 2016 április 18 Iskola neve, címe: Kedves Versenyző Barátunk! Szeretettel köszöntünk abból az

Részletesebben

Ismerkedés néhány, a társadalmakra nagy hatású találmánnyal, felfedezéssel és azok következményeivel

Ismerkedés néhány, a társadalmakra nagy hatású találmánnyal, felfedezéssel és azok következményeivel Ismerkedés néhány, a társadalmakra nagy hatású találmánnyal, felfedezéssel és azok következményeivel diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 185 D1 Feladatok a csoportok munkájához Szólások, közmondások

Részletesebben

Sváb disznóvágási szokások Gyönkön

Sváb disznóvágási szokások Gyönkön Sváb disznóvágási szokások Gyönkön Az egyes településeken a disznóvágási szokások zöme azonos, ám mégis vannak kisebb különbözőségek is. Ezért is fontos a helyi hagyományok feltárása és számbavétele. A

Részletesebben

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása Mezőberény három nemzetiségű település, külön színfoltot jelentett a településen a szlovákok öltözködése. Ők alkották

Részletesebben

Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor

Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor Biatorbágy 2051-01-260. Bia. Pincesor. Napóra van a fehér mészkõfalba mélyített egyik borospince lejárata felett 3 m magasban. Vertikális. Árnyékvetõje

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

2014. évi NKA pályázat leírókartonjai

2014. évi NKA pályázat leírókartonjai 2014. évi NKA pályázat leírókartonjai 1. Leltári szám 2014. 17. 1. 2. Megnevezés csavarítókendő - női fejviselet 4. Leírás, használat/tartalom Színes gyapjúfonalból (fehér, zöld, világoskék, barna, piros,

Részletesebben

A gyergyócsomafalvi kádármesterség

A gyergyócsomafalvi kádármesterség néhány év óta rossz a termés, fejletlen és kevés a szalma. Ez is drágítja az árút, A mostani viszonyok között is érdemesnek tartják kalapkötéssel foglalkozni, mert ha keveset is, de jövedelmez. Egy családban

Részletesebben

Próbáljuk ki az akár 100%-os szivárgás elleni védelmet, gyengéd fedőréteggel!

Próbáljuk ki az akár 100%-os szivárgás elleni védelmet, gyengéd fedőréteggel! trnd Projektmenetrend Always Ultra: Próbáljuk ki az akár 100%-os szivárgás elleni védelmet, gyengéd fedőréteggel! trnd Projekt Projektblog: www.trnd.hu/always-ultra trnd kapcsolattartód: tiana@trnd.hu

Részletesebben

Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1983. 638132

Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1983. 638132 A tájház homlokzata Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1983. 638132 TÓTKOMLÓS Szlovák tájház A Dél-Alföld sajátosan tarka színfoltot képvisel Magyarország népművészetének térképén. Az alföldi magyar lakosságú

Részletesebben

Zalai kézműves értékek zalai viseletek

Zalai kézműves értékek zalai viseletek Zalakomári népviselet Zalai kézműves értékek zalai viseletek A zalakomári népviselet darabjait a Keszthelyi Balatoni Múzeum gyűjteményében, és a Nagykanizsai Thúry György Múzeum néprajzi gyűjteményében

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

2011. december XXI. évfolyam 12.szám

2011. december XXI. évfolyam 12.szám 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011. december XXI. évfolyam 12.szám ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK A KISBÍRÓ OLVASÓINAK ÉS A FALU MINDEN LAKÓJÁNAK Ligeti János: Karácsony

Részletesebben

Környezetismeret-környezetvédelem állatok. 4. évfolyam

Környezetismeret-környezetvédelem állatok. 4. évfolyam Környezetismeret-környezetvédelem állatok 4. évfolyam Juh A köznyelv inkább birkának nevezi ezt a bégető állatot. Tülkös szarvú, páros ujjú patás. Az egyik legrégebben háziasított állat. Bizonyos fajtái

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A RAJZ SZEREPE A NÉPRAJZKUTATÁSBAN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A RAJZ SZEREPE A NÉPRAJZKUTATÁSBAN KÓS KÁROLY A RAJZ SZEREPE A NÉPRAJZKUTATÁSBAN A néprajz legrégibb, de máig alapvető módszere és a kutatás minden további lépésének kiindulási alapja a néprajzi jelenségek leírása. A leírás fogalmába beleértődik

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. FÉLÉV A kiadvány KHF/4356-14/2008. engedélyszámon 2008.11.25. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

Nagy építkezések. NAGy építkezések

Nagy építkezések. NAGy építkezések Nagy építkezések NAGy építkezések A XX. század eleje a nagy építkezések kora Sza - badkán. A Szabadkai Magyar Népkör, Magyar Műve - lő dési Központ, ahogy nevezték, a Délvidék leg ré - gibb, folyamatosan

Részletesebben

4/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan IV.

4/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan IV. 4/b tétel GERINCES SZERVEZETTAN IV. MADARAK Előfordulás A Földön közel 9000 madárfaj él. A civilizáció hatását sok faj nem tudta tolerálni, kipusztultak (pl. dodó, moa). Napjainkban elterjedésük egyenlőtlen.

Részletesebben

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK Azonosítás és rendszerezés a 114/2013. (IV. 13.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint. 1. Agrár-és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai

Részletesebben

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK GOMOR NÉPRAJZA XXXIV. VILLANYI PETER ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK DEBRECEN, 1992 TARTALOM ELŐSZÓ AMESÉLÓKRÓL A ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK ÁLTALÁNOS JEGYEI I. LEGENDAMESÉK 1. Szent Péter szamarat árul 2. Minden rest

Részletesebben

1. kép: sima csíkkal díszített német szakajtókendő piros díszítménnyel, MR hímzett monogrammal díszített. Debreczeni János tulajdona.

1. kép: sima csíkkal díszített német szakajtókendő piros díszítménnyel, MR hímzett monogrammal díszített. Debreczeni János tulajdona. 5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása A szövött anyagok rendeltetésének és a tervezett díszítménynek megfelelően általában két vagy négy nyüsttel szőttek

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

Állati eredetű élelmi anyagok előkészítési módjai I.

Állati eredetű élelmi anyagok előkészítési módjai I. Kiss Iren Állati eredetű élelmi anyagok előkészítési módjai I. A követelménymodul megnevezése: Előkészítés A követelménymodul száma: 1464-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-30 VÁGÓÁLLATOK

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság

Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság 7. Ltsz.: 60. 167. 84. Korong alakú cserépfedő.; 8. Régi ltsz.: 1756. Yasttg, dombordíszes kályhacsempe vagy épületdisz Középkori és XVI XVII. századi

Részletesebben

SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996

SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996 SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996 A Kárpátoktól az Altáj hegységig terjedt egykor a sztyeppevidéken élő szkíta műveltségű népek köre. Európában szkítáknak, Közép-Ázsiában szakáknak nevezték

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei Speciális tetőfedések és ács szerkezetei 57 Hajlatképzés A hajlatképzést többnyire a bádogos szerkezetek kiváltására alkalmazzák. Fő jellemzője, hogy kis méretű palákból jobbos vagy balos fedéssel íves

Részletesebben

1. feladat: Állattartás, háziállatok

1. feladat: Állattartás, háziállatok 1 12/1.oldal 1. feladat: Állattartás, háziállatok Melyik háziállatfajhoz kapcsolhatók az alábbi kifejezések? A szarvasmarhához, a juhhoz, esetleg a lóhoz? Csoportosítsátok őket a megadott ábra szerint!

Részletesebben

HÁZTARTÁSI VARRÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÁZTARTÁSI VARRÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SP100 sorozat HÁZTARTÁSI VARRÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mielőtt használatba venné a varrógépet, figyelmesen olvassa át ezt az útmutatót, és mindig tartsa be az utasításokat. Tartsa kéznél ezt az útmutatót,

Részletesebben

A tűzikutya és holdidol kérdése magyarországi leletek alapján

A tűzikutya és holdidol kérdése magyarországi leletek alapján A tűzikutya és holdidol kérdése magyarországi leletek alapján NAGY LÁSZLÓ Százhúsz éve folyik a vita az úgynevezett tűzikutya és holdidol kérdéséről. Mint a legtöbb vallástörténeti vonatkozású régészeti

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

FARSANGTÓL PÜNKÖSDIG

FARSANGTÓL PÜNKÖSDIG 2009 RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. Kosztinné Riskó Edit FARSANGTÓL PÜNKÖSDIG NÉPI JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁSOK AZ ÓVODÁBAN szervezési tudnivalók játszóházi terv januártól júniusig nemezelés maszkkészítés pókfonás

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

DEMONSTRÁCIÓS- ÉS TANULÓKÍSÉRLETI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSE

DEMONSTRÁCIÓS- ÉS TANULÓKÍSÉRLETI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSE Tartalmasan és érdekesen Ami a korszerű tananyag mögött áll (szakmódszertan) DEMONSTRÁCIÓS- ÉS TANULÓKÍSÉRLETI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSE Szendreiné Boncz Ildikó Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi

Részletesebben

Állatvédelmi útmutató az állatok kábításához és leöléséhez

Állatvédelmi útmutató az állatok kábításához és leöléséhez Állatvédelmi útmutató az állatok kábításához és leöléséhez Kábítás 1. Cél 1.1.Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6. -a kimondja, hogy az állatoknak tilos indokolatlan

Részletesebben

Fekete LN-10. Szélességük 40 cm-től 160 cm-ig 20 centiméterenként

Fekete LN-10. Szélességük 40 cm-től 160 cm-ig 20 centiméterenként KÓD LN-08 KÉP/MÉET 800-2000x800x25 mm LEÍÁS SZÍNEK LN-10 80 cm mély asztallapok LN-12 LN-14 Szélességük 80 cm-től 200 cm-ig 20 centiméterenként LN-16 nő 120 cm-es hossztól felfelé a hosszú LN-18 oldalnál

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

FAFARAGÓ FASZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

FAFARAGÓ FASZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés FAFARAGÓ FASZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése FAFARAGÓ FASZOBRÁSZ Feladatok és

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

2009/szeptember (137. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2009/szeptember (137. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2009/szeptember (137. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Mielőtt az e havi témába kezdenék, az olvasóknak érdemes visszalapozni a Kaliber 2008. novemberi számát, mert

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

MÁV-csoport Arculati kézikönyve II. RUHÁZAT

MÁV-csoport Arculati kézikönyve II. RUHÁZAT MÁV-csoport Arculati kézikönyve II. RUHÁZAT Tartalomjegyzék MÁV Zrt. Arculati kézikönyve II. RUHÁZAT 2 FÉRFI KOLLEKCIÓ 3 FÉRFI TÉLIKABÁT 4 FÉRFI ÁTMENETI KABÁT 5 FÉRFI ESŐKÖPENY 6 FÉRFI ZAKÓ 7 FÉRFI MELLÉNY

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak 2009. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja IX. évf. 2. szám Kalendárium - Farsang Mese - A sziú indiánok és a feketelábúak Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Egészség-ábécé - A

Részletesebben

Egy terület, két világrekord. Írta: Hírszerkesztő 2009. február 06. péntek, 07:45

Egy terület, két világrekord. Írta: Hírszerkesztő 2009. február 06. péntek, 07:45 Aki a Nyírerdő Zrt. Guthi Erdészetének telephelyét megilletődöttség nélkül végig tudja járni, az igencsak elvetemült aszfaltkoptató lehet! Merthogy van itt istálló, tucatnyi gyönyörű, sárga gidránnal és

Részletesebben

ELEKTROMOS MULTIFUNKCIONÁLIS LASSÚ FŐZŐ MSC600E

ELEKTROMOS MULTIFUNKCIONÁLIS LASSÚ FŐZŐ MSC600E ELEKTROMOS MULTIFUNKCIONÁLIS LASSÚ FŐZŐ MSC600E TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági előírások... 6 1. Bevezetés... 8 2. Jellemzők... 8 3. Használat... 8 A. Kezelőtábla... 8 B. Főzés... 9 C. Kombinált főzés...

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 2. forduló

BankVelem PénzOkos Kupa 2. forduló BankVelem PénzOkos Kupa 2. forduló 1. Miért vándoroltak folyamatosan egyik helyről a másikra az Árpád házi királyok a teljes udvartartásukkal? a. féltek a merényletektől b. az élelem után mentek c. mindig

Részletesebben

Háztartás katalógus 2016

Háztartás katalógus 2016 Háztartás katalógus 2016 A Fiskars több, mint 365 éves múltja bizonyítja elkötelezettségét a minőség iránt. Termékeink leleményesen funkcionálisak, lenyügőzően tartósak és esztétikusan ikonikusak. Háztartás

Részletesebben

Ruházat alapanyagai. Bodor Éva jegyzete alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Ruházat alapanyagai. Bodor Éva jegyzete alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Ruházat alapanyagai Bodor Éva jegyzete alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde A ruházat alapanyagai A ruházat főként textil alapanyagokból áll, de néha bőrt, műbőrt, szőrmét is használhatnak erre

Részletesebben

A NÉPI GYERMEKJÁTÉKSZEREK ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

A NÉPI GYERMEKJÁTÉKSZEREK ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN Nagy Abonyi Agnes A NÉPI GYERMEKJÁTÉKSZEREK ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN A gyermekvilágot egy köztünk élő kis társadalmi rétegnek foghatjuk fel, amelynek közösségi életét a játék törvényei szabályozzák. Legkedvesebb

Részletesebben

nem jóllakni megyünk oda!

nem jóllakni megyünk oda! ÉTKEZÉSI KULTÚRA Étkezési kultúra Az összes hivatalos étkezéses alkalmak közös jellemzője, hogy nem jóllakni megyünk oda! A házigazda a számára fontos embereket meghívja, hogy azok egymással is ismerkedjenek,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z Nadír _az éggömb közepén áthaladó tengely és éggömb látóhatár alatti metszéspontja Nagy Év _a Tavaszpont (Kos 0 foka) retrográd irányban mozog a Zodiákuson. Kb. 2500 évenként

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

Szegedi szalámi/téliszalámi 1 A TERMÉK BEMUTATÁSA. 1. A termék megnevezése: SZEGEDI SZALÁMI vagy SZEGEDI TÉLISZALÁMI

Szegedi szalámi/téliszalámi 1 A TERMÉK BEMUTATÁSA. 1. A termék megnevezése: SZEGEDI SZALÁMI vagy SZEGEDI TÉLISZALÁMI Szegedi szalámi/téliszalámi 1 A TERMÉK BEMUTATÁSA 1. A termék megnevezése: SZEGEDI SZALÁMI vagy SZEGEDI TÉLISZALÁMI 2. A termék leírása Nyersanyagok, fűszerek, segédanyagok A SZEGEDI SZALÁMI vagy SZEGEDI

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai JFGK 16.: BORJAK VÉDELME A követelmények célja: Az állattartót terheli a felelősség azért, hogy a borjak tartási körülményei minden szempontból megfeleljenek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK. Békéscsaba 2016. július 18-23. 2015 évi nyári tábor Békéscsaba, Széchenyi Liget bejárati kapu

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK. Békéscsaba 2016. július 18-23. 2015 évi nyári tábor Békéscsaba, Széchenyi Liget bejárati kapu FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK Békéscsaba 2016. július 18-23. 2015 évi nyári tábor Békéscsaba, Széchenyi Liget bejárati kapu A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a Békés Megye Népművészetéért

Részletesebben

.Öreganyád se hitte vóna.. Családi napok a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságán.

.Öreganyád se hitte vóna.. Családi napok a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságán. .Öreganyád se hitte vóna.. Családi napok a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságán. Tematika Készíti a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület A Somogy Megyei múzeumok Igazgatósága TÁMOP 3.2.8./10/B-2010-0010

Részletesebben