J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete december hó 14. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 27. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Baranyi Sándor, Gál Sándor, Gáspár Sándor, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Dr. Sánta Sándor, Dr. Siket István és Toldi János települési képviselők. Jelen van továbbá: Balogh Róbert tű. őrnagy, mb. tűzoltóparancsnok, Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Mátó Erzsébet könyvtárigazgató, József Attila Városi Könyvtár, Sarró Ferencné óvodavezető, Belvárosi Óvoda, Rudisch Ferencné, Újvárosi Óvoda, Kelemenné Kalász Mária bizottsági kültag Bemondó: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület soros decemberi ülésének résztvevőit. Köszöntöm Dr. Buzás Péter polgármester urat, Dr. Bánfi Margit jegyző asszonyt, a képviselő-testület tagjait, az intézmény vezetőket, a Makói Általános Iskola pedagógusait és tanulóit, valamint minden kedves vendégünket. Advent időszaka van. A testületi ülés következő perceit engedjék meg, hogy a közelgő ünnepnek szenteljük. Megkérem Dr. Buzás Péter polgármester urat, mondja el nekünk szánt ünnepi gondolatait! Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves testületi tagok! Kedves vendégek, kedves makóiak! Advent idején, karácsonyhoz közeledve szeretettel köszöntöm Önöket Makó város polgármestereként. Advent várakozást jelent, advent a keresztény világban, az úr eljövetelére való várakozást jelenti. A nem keresztények számára is az úr eljövetelére való várakozást jelenti, mégis ők úgy gondolják, hogy várnak a karácsonyra, várnak a szeretetre, várnak a boldogságra. Valamennyien azt gondoljuk, hogy ilyenkor év végén pici korunk óta így történik, hogy eljön a jézuska, hozza a karácsonyfát, ott van alatta a rengeteg ajándék, öröm van a családban, öröm van a szeretteink körében, s megéljük a boldogságot. Karácsonyra készülve sok szempontból készülünk. Sokan sokféle, néha drága ajándékot vesznek. Biztos, hogy ez is hozzátartozik ehhez, de nem biztos, hogy a karácsony üzenetének ez a legfontosabb eleme. Nekem az a véleményem és most ezt szeretném Önöknek elmondani, azt gondolom, hogy mai zaklatott világunkban akkor, amikor millió kihívásnak ki vagyunk téve, a világban, Magyarországon, itthon, Makón, otthon, barátaink, szeretteink körében, én azt gondolom, hogy a legnagyobb szükség a szeretetre van. Ahhoz, hogy a karácsonyt szeretetben tudjuk megélni, ahhoz nekünk is képesnek kell lenni arra, hogy mi szeressünk, és képesnek kell lenni arra, hogy befogadjuk ezt a szeretetet. Idegesen, haragosan, kapkodva nem lehet szeretni. Szeretni akkor lehet, akkor tudunk, ha az ember lelke nyugodt, ha saját lelki békéjét megtalálta, ha megvan neki a lelki harmóniája. Ha ez így van, akkor kedves makóiak, kedves jelenlévők, végig gondolni, hogy a szeretet valami olyan dolog, hogy nem jön magától. A szeretet nem olyan természetű, hogy kérek szeretetet. Nekem kell a szeretet, csak jöjjön a szeretet. Nem. A szeretet olyan, hogy az ember akkor kapja, ha ad. Tovább megyek. A szeretet valami olyan, hogy minél többet adunk, annál többet kapunk. Kedves Jelenlévők! Tisztelt Makóiak! Én, Makó polgármestereként őszintén kívánom Önöknek azt, hogy találják meg ezt a lelki harmóniát és kívánom Önöknek azt, hogy az Önöknek legfontosabb szerettei körében éljék meg boldogan a karácsonyt. Boldog Karácsonyt Kívánok! TAPS 1

2 Bemondó: Megköszönöm polgármester úr ünnepi gondolatait. Most kérem, fogadják szeretettel a Makói Általános Iskola Bartók Tagintézménye 4/Z osztályos tanulóinak ünnepi műsorát. A diákok felkészítő nevelői: Nadobán Zsuzsanna, Borka Zsuzsanna, Daróci Szilvia és Setényiné Rácz Gabriella voltak. Fogadják őket sok szeretettel. MŰSOR TAPS Dr. Buzás Péter polgármester: Kedves gyerekek! Kedves tanárnők! Köszönjük szépen a műsort! TAPS Bemondó: Még egyszer köszönöm a Makói Általános Iskolásoknak a karácsonyi műsort. A testületi ülés ünnepi része véget ért, valamennyiüknek jó munkát kívánok! Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat és valamennyi megjelent kedves vendégünket mai testületi ülésünkön. Külön tisztelettel köszöntöm a televízión keresztül Makó város és térsége lakosságát. Tisztelt Testület! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 12 fő. A megjelenési arány 100%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Molnár László és Toldi János települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Molnár László és Toldi János a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Molnár László és Toldi János települési képviselők. Ezek után javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal, hogy sürgősséggel vegyük fel a nyílt ülési előterjesztések közé: 11/A. sz. Vagyonrendelet módosítása, 13/A. sz. Köztemetőre vonatkozó díjak évi mértékének meghatározása, 22/A. sz. Mendei Csaba kérelme büfé elhelyezéshez, 22/B. sz. Maros-menti UFC kérelme konténeröltözők elhelyezéséhez, 22/C. sz. Tulajdonosi hozzájárulás megadása tűzijáték kivitelezéséhez, 24/A. sz. MAXI Üzletház kérelme, 24/B. sz. Siket Sándor határozott idejű bérleti jogviszony megszüntetés iránti kérelme előterjesztéseket. A zárt ülési előterjesztések közé: 34. sz. Koczkás József és házastársa lakásügye, 35. sz. Nagy Beáta és Nagy Mihály lakásügye előterjesztéseket vegyük fel. Továbbá az 1/A. sz. előterjesztés Makói Gyógyfürdő társasági szerződés módosítása és a 11. sz. előterjesztés, Makó Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása, valamint a 29. sz. zárt ülési előterjesztés Elismerő plakett és kisplasztika adományozása esetén az átdolgozást követően a mai napon kiosztott előterjesztések képezzék a tárgyalás alapját. Ezen 2

3 túl javaslom, hogy a 4. sz. Települési folyékony hulladékszállítással kapcsolatos rendelet módosítása, valamint az 5. sz. Ivóvíz- és csatorna szolgáltatás évi díjait megállapító rendeletek módosítása előterjesztéseket vegyük le napirendről, tekintettel arra, hogy a parlament a napokban tárgyalja a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény tervezetet. Információink szerint a parlament maximálni fogja a helyi vízművek által megszabható legmagasabb díjtétel emelési összeget és ennek ismeretében fogunk dönteni. Mi, mint lojális magyar település mindenképpen a parlamenti döntés figyelembevételével szeretnénk meghozni ezt a döntésünket. Amikor a jogszabály ismertté válik, rendkívüli ülésen fogunk dönteni. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan észrevétele? Észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Szavazzuk meg a napirendet! Kérem, szavazzunk! A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 491/2011. (XII.14.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület december 14-i ülésének napirendje. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 14-i ülésének napirendjét az elhangzott kiegészítést is figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 3. Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás, a Kistérségi Fejlesztési Tanács, továbbá a társulási törvény hatálya alá tartozó társulásokban végzett tevékenységéről, azok pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 4. Tájékoztató a polgármester és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Siket István, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság elnöke, Baranyi Sándor, a Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság elnöke, Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. 5. Előterjesztések, rendelettervezetek 3

4 6. Interpellációk, kérdések 7. Zárt ülési előterjesztések 8. Egyebek A képviselő-testület a 4. sz. előterjesztés Települési folyékony hulladékszállítással kapcsolatos rendelet módosítása valamint az 5. sz. előterjesztés Ivóvíz- és csatorna szolgáltatás évi díjait megállapító rendeletek módosítása tárgyalását napirendről leveszi. A évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendeletek felülvizsgálata tárgyalásakor a képviselő-testület közmeghallgatást tart. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Kedves makóiak! Máris el kell mondanom, hogy adventi hangulatú, ünnepi hangulatú testületi ülésnek lehetünk tanúi ma egész nap. Az önkormányzat vezetése úgy döntött, amikor az előkészítő munkát végeztük, hogy a világgazdasági válságra, az ország jelenlegi állapotára tekintettel, ennek köszönhetően a makói lakosság és a makói vállalkozások állapotát figyelembe véve 5. alkalommal, 5. esztendeje nem fogunk adót emelni. Épp úgy nem fogunk mezőőri járulékot sem emelni, mint ahogy nem emeljük a lakossági kommunális adót, az építményadót, a vállalkozásokat nem sújtjuk adóval. A mai előterjesztések csak és kizárólag olyan tarifa változtatásokról szólnak, ahol minket szerződéses kötelezettség terhel. Például a kéményseprő közszolgáltatásnál leszerződtük, hogy inflációval emeljük évente annak a díját vagy például a szemétszállításnál leszerződtük, hogy évente inflációval emeljük a díját. Például szemétszállítás esetén, de bárhol máshol ugye mindenki számára világos, hogy ha előbb-utóbb nem tudnak bért fizetni, nem tudnak tankolni az autóba, nem tudják elvinni a szemetet. Ha ezeket a díjtételeket nem változtatjuk meg, akkor Makó Város Önkormányzatának kell betenni a különböztetet, vagy előbb-utóbb nem lesz szolgáltatás, mert nem tartjuk a szerződéses kötelezettséget. Tehát a mai napon egyetlen egy olyan díjtétel változtatásra nem fog sor kerülni, ami nem ebbe a tárgykörbe tartozik. Talán egy kivétel mégis van. Ez a közterület használati díj emelés, de ezt azért emeljük meg 10%-kal, mert azt szeretnénk, hogy fürdőváros leszünk, virágos Makó, és minél rövidebb ideig éktelenkedjen egy-egy építkezés kapcsán a ház előtti terület csúnya állapotban. Ennek a tarifáját folyamatosan emelni fogjuk, folyamatosan az inflációt emelő tarifával, ugyanis azt szeretnék elérni, hogy a felújítások minél gyorsabban fejeződjenek be, és minél hamarabb kerüljön európai állapotba a terület. Ezért mondom, hogy ma ilyen hangulatú ülésnek lehetünk tanúi. Kezdjük meg a napirendek tárgyalását. 1. napirend: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri tájékoztatóból három témát szoktam kiemelni. Elég hosszú ideje már ez a három téma mindig a fürdővel 4

5 kezdődik. Most is a fürdővel kezdünk. Én azt hiszem, 10 év múlva az akkori makóiak arra fognak visszaemlékezni, hogy jól döntöttek, mert akkor indultunk el egy új iparág meghonosítása irányába, a turizmus meghonosítása irányába. Hogy ez mennyire lesz sikeres, ez ügyben hallgassuk meg az Akció 360 reklámügynökség Kft. képviseletében Atkári Csaba előadását, ők abban segítenek nekünk, hogy mi a potenciális piac, kik azok a vendégek, akik jönnek a makói fürdőbe. Itt van a teremben Kovacsics Imre ügyvezető igazgató is, akit Atkári úrral szeretettel köszöntök, az ő területe lesz, hogy mitől nem lesz veszteséges a fürdő. Az, hogy most hol várják a makói fürdőt, kik azok, akik eljönnek ebbe a fürdőbe fürödni, ezt fogjuk hallani. Kedves Atkári Csaba, Öné a szó! Atkári Csaba, az Akció 360 Reklámügynökség képviselője: Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Atkári Csabának hívnak, időm nagy részében kutatásokkal foglalkozom és ez talán az év egyik legérdekesebb munkája volt számunkra. Erről szeretnék beszámolni 15 percben. Egy elég hosszú anyag készült a kutatás eredményeiből és gondolom, aki érdeklődik hozzá tud férni az önkormányzatnál. Ennek lesz ez egy nagyon erősen rövidített változata, amit elő fogok adni. Nem tudom mennyire látható, a későbbi ábrák majd egy kicsit jobban lesznek talán láthatók hátulról is. Nagyon röviden, hogy milyen módszertannal történt a kutatás. A kutatásnak két fő célja volt. Egyrészt Makóról beszéltem, másrészt a makói gyógyfürdőről. Alapvetően a makói gyógyfürdőről és egy picit tágabb értelemben Makóról. Először is megkérdeztük a helyi vélemény vezéreket, akikről azt gondoljuk, hogy ők maguk sok ember véleményét tudják reprezentálni, iskola igazgatótól, könyvtároson át, helyi újság szerkesztői stb., velük beszélgettünk. Utána volt egy olyan megoldásunk, hogy Budapestről ide utaztattunk turisztikai szakembereket, szélnek eresztettük őket a városban, és miután délután összegyűltek, megkérdeztük tőlük, hogy hogyan lehet Makót és a gyógyfürdőt eladni. Ez volt a rövid summázata a kérdéseinknek. Átbeszéltük, hogy milyen értékei vannak szakmai szemmel nézve a városnak, ők mit látnak benne. Nagyon gyakran az ember közel van, közelről nem is látja az értékét, nem tudja, hogy az mekkora érték, ezért néha messziről jött embert kell megkérdezni, akik ráadásul egyébként elég jól értenek hozzá, mert ezzel keresik a kenyerüket. Nem mellékesen megkérdeztünk 1500 embert, 500 embert Magyarországon, 500 embert Romániában és 500 embert Szerbiában telefonos kutatással az ő utazási szokásaikról, mit gondolnak a gyógyfürdőkről, mit gondolnak Makóról egyébként és mik a terveik ebben a témakörben. Amilyen eredményeket most hoztam, ez főleg ennek az utolsó fázisnak az összefoglalója, amikor a potenciális célcsoportot kérdeztük meg. Bocsánat, azt nem mondtam, hogy mindhárom országban Makó vonzáskörzetébe tartozó megyékből kérdeztünk meg embereket, tehát a bukarestieket nem kérdeztük, róluk kevésbé gondoljuk, hogy ide tudjuk őket szólítani. Bár ki tudja. Ebben az öt témakörben szeretnék beszélni. Mindegyik témakörben van 2-3 ábrám, lesznek kicsit bonyolultabbak és lesznek egyszerűbbek is. Miért utaznak a makóiak, hova utaznak, mennyit költenek ott, mit gondolnak egyébként a wellnesről és a gyógyfürdőkről. Makónak van egy gyógyfürdője, akkor nyilván azt is végig kell gondolni, hogy ez egy wellness szolgáltatások együttese vagy ez egy gyógyturizmus célpontja, vagy ügyesen mindkettőt ki tudja elégíteni. Mit várnak el az utazók és mennyire vonzó Makó. Először is, hogy hova utaznak a régióban. A szürke csíkok mutatják az 1500 ember véleményét, akikről azt gondoljuk, hogy a környékben a potenciális célcsoportot reprezentálják. A legfelső bordó csík a magyarok, alatta a románok és leghalványabb rózsaszín a szerb válaszadók véleményét mutatja. Itt nagyjából ennek az ábrának az a tanúsága, hogy a magyarok szeretnek belföldön utazni, a szerbek és románok szeretnek külföldre utazni, illetve ez mindenkinek benne van a gondolkodásában. Megpróbáltuk megvizsgálni és nagyjából a kérdések is ementén épülnek majd fel, hogy az, hogy valakit ide hozzunk Makóra, vagy meggyőzzük arról, hogy miért jöjjön ide Makóra, milyen lépéseket kell tennie. Itt kell laknia a környéken, szeressen utazni, vagy legalábbis hajlandó 5

6 legyen, próbáljon valamennyit költeni, valahogy döntse el, ismerje meg a várost, stb. Nagyjából ezeken szaladunk most végig. Megkérdeztük, hogy az elmúlt 5 évben körülbelül hányszor utaztak a válaszadók. Ahogy látjuk, a magyarok belföldre 21-szer, mondjuk 5 év alatt. Ezek nem patikamérlegen kiszámolt számok, az ember körülbelül meg tudja mondani, hogy az elmúlt 5 évben 8-szor, 10-szer utazott, de 1500 ember saccolásával a végére egy viszonylag pontos közelítés tud lenni. Szerbek Magyarországra 25-ször, románok Magyarországra kicsit kevesebbszer, 14-szer. Megkérdeztük, hogy miért utaznak, erről mindjárt fogok beszélni. Volt 4 olyan célcsoport, akiket még a nagy mintán belül is különös figyelemmel vizsgálgattunk. Demográfiai alapon határoztuk meg őket. A fiatalok, fiatal párok, családosok, és az idősebbek, akiket egyébként marketing vagy kommunikációs szempontból picit talán máshogy kell kezelni, és nyilván termékfejlesztési szempontból is. Miért utaznak. A magyarok miért utaznak belföldre. Látjuk, hogy a negyedik leggyakoribb válasz volt a wellness, termálvíz miatt és a gyógyászati szolgáltatások miatt. A kettő együtt 34%, körülbelül 1/3-a régióban élő magyaroknak benne van a fejében, hogy gyógyászati szempontból utazzon. Ha így közelítünk, akkor minimum egy harmad. Mindez tud tágabb is lenni, látjuk, hogy a városnézés a második legfontosabb ok. Ha ilyen ügyben is fejlődik a város, illetve a meglévő értékeit kihasználja, akkor ez még egy érv és nem csak a 34%-ról beszélünk, ami egyébként nem kevés. Külföldiek, legalábbis szerbek és románok külföldre, aminek része lehet Magyarország, picit kisebb arányban, 20-26% gondolkodik abban, hogy gyógyászati szempontból utazzon. Megkérdeztük, hogy jártak-e már Magyarországon, 70% és 69%-a a szerbeknek nagy része családlátogatás, rokoni kapcsolatok, de nem csak emiatt, fontos, hogy ezen túl is jönnek. Milyen céllal járnak Magyarországon? A családlátogatás nagyon erős, a gyógyászat, gyógyfürdő is egy fontos ok. Ebben a pillanatban kimondhatjuk, hogy a két szomszédos országban élőknek nem csak a fejükben van, hogy utaznának, hanem szoktak is utazni gyógyászati vagy wellness célból. Röviden ennek egy összefoglalása. Azt látjuk, hogy családlátogatás, pihenés szempontjából 21-szer utaznak a magyarok, termálvíz, wellness 4., 5. legnépszerűbb úti cél általában. A románok, szerbek több mint 2/3-a járt már Magyarországon. Fiatal párok között az arány 90%. Gyógyászati cél, vagy gyógyvíz, ez volt egy fontos ok. Mennyit költenek? Először is azt kérdeztük meg, hogy egy egy hetes utazásra egy fő részére mennyit költenek. Lehet látni, hogy a magyarok Magyarországon kevesebbet költenek, mint a szerbek, románok. Nekik ez, még ha egy anyanyelvi országba jönnek is, akkor is külföld, tehát a költségszintek mások tudnak lenni. Lehet látni, hogy átlagosan forint ez, külföldön Ft körül van ez az összeg. Mennyit fizetne egy gyógyfürdő belépőért forintban? A magyarok egy kicsit kevesebbet fizetnének, mint a románok és a szerbek. Megnéztük, hogy a demográfiai csoportokban is, hogy hogy néz ki az arány. Fiatal párok fizetnének a legtöbbet. Sokféleképpen lehet tesztelni az emberek ártudatosságát és a fejükben lévő árszinteket. Ez egyelőre arról szól, hogy milyen összeg van a fejükben, ami egy gyógyfürdő belépőért elfogadható. Én azt mondanám, hogy nullától eddig a forintig, tehát 4200 Ft-ig van az a sáv, amiben lehet mozogni. E felett már valószínűleg olyan sok potenciális vendéget vesztene a fürdő, amiben már nem érdemes gondolkodni. Minél lentebb megyünk, annál inkább kisebb a bevétel, de közben a kereslet annál inkább nő. Ezt ki kell számolni. Egy vonzó fürdő belépő önmagában még nem biztos, hogy ide hozza az embereket, de minimum nem riasztja el. Makón egy kicsit kevesebbet fizetnének. Először egy picit elszomorodtunk, amikor azt láttuk, hogy 7900 Ft-ot fizetnek általában a magyarok egy gyógyfürdő belépőért, Makón 2700 Ft-ot. Fontos dolog, hogy a makói gyógyfürdő, kommunikációs szempontból még nincs teljesen felépítve, de ha ez elkezd működni és teljes erejével dolgozik, akkor ez ugyan úgy belép majd abba a sávba, amire költenek. Ettől függetlenül a 2700 Ft sem kevés. Gyógyfürdők és wellness. Előfordult Önnel, hogy kimondottan gyógyvíz miatt elutazott valahova? Látjuk, hogy körülbelül a válaszadók felével fordult már ez elő. Gyógyvíz vagy wellness. Gyógyutazásra, vagy wellness szolgáltatásra, ez az a pont, amikor mindkettőt megkérdeztük. Látjuk, hogy az 6

7 idősebbeknek a gyógyturizmus és a gyógyászat egy fontosabb ok, a csúszdapark őket kevésbé vonzza. A fiataloknál pont fordítva van. Mekkora az a távolság, amennyit megtennének? Kb. 162 km-t. Ha rajzolunk egy kört, akkor körülbelül 162 km-es körben van az a terület, ahonnan a legnagyobb eséllyel tud a gyógyfürdő vendégeket elcsípni, konkrétan más fürdőktől elhódítani. Általában az idősebbek fogékonyabbak a gyógyvíz kedvező hatásaira. Amivel egyetértenek, hogy Magyarországon világviszonylatban is kiemelkedő a gyógyvízkészlet mozgásszervi problémák kezelésében gyógyfürdők segítenek, az egészség megőrzésben, és egy gyógyvíz másmás terület kezelésére alkalmas. Ezek voltak, amikben a legnagyobb mértékben egyetértettek. Azt gondolom, hogy ezek nagyjából érhetőek is. Mit várnak el az utazók? Amikor valahova utaznak, megkérdeztük mennyire tartják vonzónak ezeket a lehetőségeket. Lehet látni, hogy a rendezett zöld virágos környezet, ez sem áll távol ha jól tudom Makó céljaitól. Ez van első helyen. Lehet látni, hogy a hatodik helyen van a gyógyvíz. Egy ötös skálán 3,75 viszonylag magas pontossággal. Nem jelenti azt, hogy ahol nincs gyógyvíz nem mennek, de ahol van, az egy nagyon releváns plusz indok. Ugyan ez a kérdés a két másik nációnál, a szerbeknél és a románoknál. Itt egy picit talán még fontosabb is, mint a magyaroknál, mivel vendégszerető a helyi lakosság, ami egy fontos érték. A fürdővel kapcsolatos szolgáltatásoknál mi az, amit a legvonzóbbnak találnak. Országonként érdekes különbségek vannak. Amikor a kommunikáció ebben a fázisában jár a fürdő, érdemes lesz átböngészni. Látjuk, hogy a románoknál például a magánorvosi gyógykezelés és konzultáció picit fontosabb, mint a többieknél, úszómedence egy kicsit a szerbeknél fontosabb, az élménymedence ugyan így. Általában egyébként vannak ugyan különbségek, de a sorrend viszonylag stabil, körülbelül hasonló fontosak a különböző országok népeinél. Mennyire vonzó Makó? Megkérdeztük, hogy jártak-e már Makón. Picit elszomorodott az alföldi lelkem, hogy a románok magasabb arányban jártak már Makón, legalábbis Temesvár és Arad megye körzetében élők, mint itt a környékbeli magyarok. Ez nem helyes. A szerbek jóval alacsonyabb arányban jártak már Makón. A makói gyógyvíz hatásáról hallottak-e már? A románok 1%-a, nem szignifikáns különbség, ez fontos, de büszkébb lettem volna, ha nagyobb arányban hallanak erről, minden esetre itt még van mit tenni. A demográfiai csoportokban az időseknél 29%, ott a legmagasabb az arány. Ők egy picit fogékonyabbak erre. A makói gyógyvíz hatása teljesen spontán. Lehet látni, hogy sokféle választ adtak. A leggyakoribb válasz volt, hogy az izületi fájdalmakat enyhíti és a végtag törések utókezelésében jó, de azért lehet látni, hogy elszórva mindenféle hatást sejtenek a makói gyógyvíz és iszap mögé. Nem baj. Nyilván az a jó, ha pontosan tudják és tisztán, hogy alapvetően mi ennek a pontos gyógyhatása. Én ebbe egy várakozást beleláttam kicsit szubjektíven. Hallott-e róla, hogy Makón gyógyfürdő épül? Lehet látni, hogy 54-56%, a szerbek körében picit alacsonyabb az arány. Makovecz tervezte, erről tudnak-e? Erről magyarok tudnak, a többiek nem tudnak róla. A jövőben ellátogatna-e a makói gyógyfürdőbe? Ez az egyik talán legfontosabb kérdés az egész kutatásban. Azt látjuk, hogy volt négy állítás, amik közül kellett választaniuk. Biztosan igen, valószínűleg, valószínűleg nem és biztosan nem. Ilyenkor a vérbeli kutató azt mondja, hogy milyen könnyű rámondani valamire, hogy eljövök egyszer és utána várjuk hogy jöjjön és sosem jön. A szakmában vannak mindenféle szorzók, amivel ezeket a számokat picit lehet lefelé súlyozni, vannak 0.7-es, 0.8-as szorzók, nagyon piacfüggő, úgy hogy nem nagyon hiszek. Ami fontos dolog, hogy ezt ugyan óvatosan kell kezelni, de azt látjuk, hogy pozitívak az eredmények, azt azért el kell hinni. Még az ember óvatosan is kezelni, ha ezeknek az embereknek a fele idejönne egy éven belül a fürdőbe, nagyjából nem lenne parkolóhely a városban. Amit látunk, az egy nagyon ígéretes kép. Átlagosan 16% mondta, hogy biztosan igen, és 45% mondta, hogy valószínűleg igen. Ezt mi nagy bátorsággal összeadtuk és azt látjuk, hogy 52%, 68%, és 64% azok aránya, akik valamilyen szinten pozitívan nyilatkoztak. Ezt megnéztük demográfiai csoportokon belül is. Az idősebbeknél egy picit alacsonyabb, de a fiatalabb korcsoportokban elég egyértelmű a kíváncsiság. Néhány eredmény szövegesen. Makóról az első gondolat, ami eszébe jut az 7

8 embereknek, a hagyma. 12%-on volt a fürdő említése, amit azt jelenti, hogy már elindult erről valami szóbeszéd. A többi eredményt nagyjából elmondtam. Ami fontos dolog, hogy a környékbeli magyarok fele, a románok, szerbek 2/3-a tervezi, hogy ellátogat a makói gyógyfürdőbe. Nem volt feladatunk az üzleti tervezés, de ha lett volna, akkor azt mondanám, hogy nagyon ígéretes. Köszönöm szépen a figyelmet. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen az előadást. Megkérdezem a testület tagjait, majd a teremben ülőket, hogy kinek van kérdése. Beszéljük meg most, ne merüljön feledésbe az információ. Utána Kovacsics Imre urat fogjuk meghallgatni, hogy ő, mint a leendő üzemeltetője a fürdőnek, eddig mit tettek, ezután mit terveznek, hogy látja a makói fürdő eladását, marketing helyzetét, és hogy látja azt, ami kommentárba egy megjegyzésként elhangzott, hogy még felépítési állapotában van a makói fürdő marketingje. Most fókuszáljunk erre a dologra. Mindenkinek el szeretném mondani, hogy Makó nem rendelte meg ezt a közvélemény kutatást, hanem amikor a fürdő pályázatot megnyertük, a pályázat beadásának kelléke volt, hogy a fürdő megépítéséhez kell ilyen-olyan tevékenységnek társulni. Ahogy a fürdőbe meg kell venni a berendezési tárgyakat, a fürdőnek van valamekkora képzési költsége, a fürdőnek van PR, marketing tendere, költsége, ez a bizonyos Akció 360 reklámügynökség nyerte meg. Ő folyamatosan végzi a fürdő PR marketing munkáját és ennek egyik eleme ez a közvélemény kutatás, aminek az esszenciáját hallottuk most Atkári úrtól. Kérdés, vélemény van-e az elhangzottakhoz? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: A teremben ülők közül az elhangzottakhoz kérdése, véleménye bárkinek van-e? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Engem egy picit a konklúziók megnyugtatnak. Nem vagyok szociológus, nem értek a közvélemény kutatáshoz. Ezekből a számokból én nem biztos, hogy ugyan azt az eredményt hoztam volna ki, ezért fontos az az elemző értékelés, amit hallottunk. Az a tény, hogy Atkári úr azt mondja, hogy az ügyben optimistává tehet bennünket, hogy nagyon nagy arányú az idelátogatási szándék, ez azért megnyugtató. Köszönjük Atkári úrnak a beszámolót. Köszöntöm Kovacsics Imre ügyvezető igazgató urat, a Hagymatikum programjáról meghallgatunk téged. Kovacsics Imre, a Makói Gyógyfürdő ügyvezető igazgatója: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Makóiak! A gyerekeket látva az embernek az jut eszébe, hogy mindent a gyerekek csinálnak a legjobban, mert egyet csinálnak, hogy végzik a munkájukat és azért is tudtak egy ilyen gyönyörű műsort előadni. Remélem, hogy ebből példát tudunk magunknak meríteni és mi is végezzük a munkánkat többek között azért, mert nagyon nagy örömömre itt jelmezek is voltak. Be szeretném Önöknek mutatni logonkat és a fürdő arcát, Hagymanót. Mindjárt beérkezik Hagymanó a gyerekek barátja és kedvenc játszóttársa ebbe a fürdőbe. Ez egy olyan marketing eszköz, amire azt mondtuk, és a kutatás is igazol bennünket, hogy Makóról mit ismernek az emberek. Láthattuk, hogy a hagymát. Jelen pillanatban csak 12% ismeri magát a fürdőt. Mi azt gondoltuk ekkor, a névvel, szlogenekkel, illetve most már valóban is, hogy mi erre építünk, mert ahogyan én említettem, én is alföldön születtem, a Kisalföldön, Kapuvár tízezres kisvárosában, és engem mindig büszkeséggel töltött el, hogy van az országban egy olyan település, amit Makónak hívnak. Nekem nem a munka, az 8

9 izzadság, a szenvedés jut eszembe, amikor a makói hagymáról hallok, hanem a jóízű ételek, a finomság. Amikor bemegyek egy áruházba, és ott egyre több, akár nem magyar áruház és épít makói standot a bevásárló központba, akkor ha ott van 10 termék egymás mellett, biztos vagyok benne, hogy a makóihoz nyúlok, mint nem makói lakos. Erre mi azt mondtuk, hogy biztos pozitív kicsengésű lesz és úgy véljük, hogy ez jelen pillanatban is így történik. Miért fontos ez a marketingbe? Azért, hogy felülmúljuk azokat a számokat, eredményeket, amiket hallottunk abból a szempontból, hogy hány ember érkezik vissza ebbe a fürdőbe. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy ne csak idehozzuk a vendéget, hanem itt is tudjuk tartani. Miért tudjuk itt tartani? Többek között azért, mert valami megkülönböztet bennünket a többi, akár magyarországi, akár nem magyarországi fürdőtől. Ehhez épület kell, ehhez szimbólumok kellenek. Természetesen hogy ne lőjek le minden poént előre, pár hónap múlva Hagymanónak lesz nagymamája is. Őt Hagymamának fogják nevezni, és az ide látogató vendégek, akik többek között a fürdő shop-jába, majd megvásárolhatják ezeket a játék figurákat és ha sokszor eljön hozzánk a fürdőbe és a kis gyermek sokszor el akarja hoznia szüleit, nagyszüleit a fürdőbe, akkor előbb-utóbb otthon egy egész makói család költözik be az életébe, nagymamától, nagypapától, szülőktől, gyermektől kezdve. Mindez azt jelenti, hogy ezzel beköltöztünk valaki otthonába, nem csak egy prospektussal. Általában a prospektusoknak az a végzete, hogy a kályhában elégetik, vagy a szemétkosár. Mi azt az utat választottuk, hogy nekünk is lesz természetesen prospektusunk és leírásunk is. De ha otthon akár az autóban kulcstartóként vagy éppen a gyermekek játszószobájába, és a gyermekek ezzel a plüssfigurával aludnának el, mi ott leszünk az emberek mindennapjaiban, akkor mindennél többet értünk el, hisz lehet, hogy még nem is gondolja, hogy a hétvégén fürdőbe szeretne menni, de rápillant a plüssre és eszébe jut és végre elértük azt a marketing célt, ami minden marketinges álma, hogy ne csak ide érkezzen a vendég, hanem vissza is jöjjön hozzánk. Elkezdődött az a nagy munka, amit ígértünk Önöknek és amire az Önök támogatását kértük akár itt a gombok nyomásával kapcsolatban, akár pénzügyi támogatásukat is, hisz nemsokára nyit a fürdő. Ez a nemsokára nem titok senki előtt, január 20-án. Ott vagyunk a finisben. Marketing szempontból, hogy finisben vagyunk azt jelenti, hogy nemsokára elkezdődik egy olyan intenzív marketing kampány, ami mind a rádiókban, mind a televíziókban országos, helyi és regionális szerepet be fog tölteni. Most azért nem tesszük ezt, mert nem szeretnénk, hogy a karácsonyi zajban elvesszünk, mert elveszítenénk a jelentőségünket. Ma nagyon sok mindenki karácsony szempontjából el szeretne adni sok mindent. Mi nem szeretnénk ebbe a tömegbe bekerülni. De ahogy vége lesz a karácsonynak, az országos napilapok, országos televíziók, országos rádiók elkezdik hirdetni ezt a fürdőt. Nagyon jó a visszajelzés, hisz remélem mindenki hallott róla, hogy Szegeden a buszokon már mindenki arról beszél, hogy mikor nyílik a makói fürdő. Nem csak a szegedi buszok oldalán láthatóak a marketingjeink, hanem ma már a szegedi buszok belsejébe egy-egy ilyen állandó tévé, kivetítő, aki szegedre érkezik vendég, mindenki láthatja, hogy nemsokára mi nyílik itt Makón. Azt hiszem, hogy jó értelemben megdöbbenésre, hiszen ezek a visszajelzések érkeztek, egy újdonságot tudtunk a szegedi karácsonyi vásárba való kimenetelünkkel nyújtani az oda érkező vendégeknek. Nem csak kolbászt, kiscipőt és sapkát lehet látni a szegedi nagy karácsonyi vásárban, hanem egy mi általunk felépített kis helyiséget is, ahol naponta több ezren kérdezik meg az oda látogató turisták és a szegedi lakosok, hogy mikor nyílik a fürdő, milyen lehetőségek lesznek, mik lesznek a jegyárak és már nagyon várják, hogy lehessen velünk találkozni. Azt hiszem egy héttel ezelőtt készült el ez a kis plüss növénykénk, ami élőbe látszik és a kezébe a Hagymanónak megtalálható. Ebből már vittek is el a szegedi standtól, vásároltak belőle, ami azt jelenti számunkra, hogy nagyon jó útirányt vettünk. Még érzelmileg nem kötődhet ez a plüss figura semmihez, majd akkor kötődik, amikor beérkeznek hozzánk a vendégek. De hogy karácsony legyen és marketing eszköz, nem kiváltság szempontjából, de azt hiszem a teremben ülők, legalábbis remélem, hogy mindenki a szíve legmélyén ezt a fürdőt mindig támogatta. A 9

10 legjobb hírvivőnk és legjobb marketingesünk az itt ülő képviselők atyák és anyák, akinek úgy gondoltuk, hogy ha karácsony van, akkor szeretnénk Önöket megajándékozni azzal, amit Önök előtt látnak kis táskában. Ez már egy makói táska, amiben van egy kis makói Hagymatikumos angyalka, amibe található ez a kis Hagymanó. Prospektus mellett található még egy különlegesség, makaládé nevű csokoládé. Ezt nem mi találtuk ki, helyiek találták ki és helyi vállalkozók arra gondoltak, hogy bonbonokat, desszerteket, csokoládékat, nem akarom megbántani a Szamost, mert legifjabbja még a barátom is, de van olyan minőségű, mint az a termék. Nem csak egyszerűen összecsomagoltak valamit, hanem próbálták a fürdőt jelképezni csomagolásilag, illetve a nevet is megadták ennek a csokoládé bonbonnak és makaládénak nevezték el. A fürdő remélhetőleg nagyon sokat fog rendelni és a fürdő üzletébe bejövő vendégek, amikor bejönnek vagy távoznak, már helyi termelőtől tudják elvinni ezt a terméket Magyarországon először, egy Makovecz Imre fürdőben. Nekem ez nagy elégtétel, mert régóta szorgalmazom. Az első olyan jellegű hungarikum bolt fog megnyílni, ami remélhetőleg helyi termelők nagyon jó minőségű, akár ilyen összetételű ajándékait, terményeit, akár a nagyon jó minőségű helyi lekvárokat fogjuk árusítani. Ez mind marketing eszköz. Azért, mert nem csak a fürdővel találkoznak, hanem hazaviszik a saját életükbe akár a csokoládét, akár az itt előállított lekvárt és termékeket, ami biztos vagyok benne, ha jó minőségűek, mind-mind Makóhoz köti a vendégeket. Tehát annyit tudnék Önöknek említeni, hogy a fürdő marketingje a terveink szerint, amit Önök már jóváhagytak és köszönjük újfent, megkaptak tőlünk hónappal ezelőtt, november, december, januárba, az mind hála istennek zökkenés nélkül az elképzeléseink szerint alakult. Most kiegészülve ezzel a remek kutatási anyaggal, amit mi is láthattunk, még jobban tudunk fókuszálni olyan csoportokra, amelyeket érdemes megszólítani. Biztos vagyok benne, hogy ha így haladunk tovább, akkor nem lesz gond azzal, hogy Makóra hány vendég fog érkezni. Biztos vagyok abban, mert a városban is már nagyon nagyon jó a visszhangja a fürdőnek, nem csak a kutatók, hanem mi magunk is sok emberrel beszélgetünk és én biztos vagyok benne, hogy már nagyon sokan várják azt az új évet, amiben a jézuska elhozza nekünk ezt a fürdőt. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm tisztelt igazgató úr! Kérdés igazgató úrhoz van-e? Dr. Sánta Sándoré a szó. Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Én azt mondom, hogy ebben a manóban meg kell látnunk az embert, és akkor tudják a tévénézők, hogy ebben egy ember van. Sok dolog elhangzott, hogy epedve várják a fürdőt. Való igaz, és különböző csoportok szintén epedve várják. Én azt javasolnám, hogy kicsit törődjünk olyanokkal is, akik eddig is agitáltak a fürdő mellett és mindenki tudja azt a társaságot, aki szinte a strandon született, és ott fog meghalni, ügyvédek, jogászok és a többi. Makónak ezek az emberek sokat adnak. Aki jár a fürdőbe tudja, hogy ezek példát mutatnak nekünk gürizőknek. Ők tudnak élni. Ott vannak a fürdőbe, kártyáznak, söröznek, amíg meg nem nősülnek, utána meg a háztartási hűség alapján nézelődnek. Ez a réteg, amely szintén epedve várja ezt nagyon sok kritikát fogalmaz meg, és állítólag ki van valahova írva, hogy véleményeket juttassanak el a hivatalhoz, vagy a fürdő vezetőjéhez és állítólag volt egy ilyen értekezlet. A finom beszédhez szokott egyik jogász komolyan gondolkodik, hogy elszomorodik, mert olyan megjegyzés hangzott el. Elmondhatom? Nem obszcén. Igaz-e polgármester úr, hogy egy ilyen strandfókának, valaki, talán éppen polgármester úr azt mondta, hogy ha nem tetszik a fürdő, ásson magának egy gödröt és fürödjön ott. Ezt nem akarom elhinni, mert én ezt írásban megkaptam. A másik,hogy ezek az emberek egy csomó ötlettel vannak. Például miért nem makói vállalkozónak adták a fürdő működtetését, és az ötletek jó részét blődnek tartják, aminek a fele sem jön be. Nem rájuk 10

11 van ez bízva, de ez is egy hang, és szerintem, hogy ezt elmondtam további munkára fogja a fürdő vezetőit. És még mindig ott tartanak, hogy azt mondják, hogy lehet, hogy 20 év múlva is ott tartunk, hogy magyarázzuk ennek a fürdőnek a nevét. Mert ez nem fürdő, nem Makovecz fürdő, hanem Hagymatikum, ami külföldi számára értelmezhetetlen. Ez is egy vélemény. Én azt javaslom polgármester úr, hogy ezek az emberek igen komoly előrelendítői lehetnének a makói fürdőnek és ha még különleges véleményük és különleges észrevételeik is vannak, akkor is becsüljük meg ezeket. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: A makói fürdő, a Makovecz fürdő marketing munkájáról beszélünk. Az utóbbi időben a brügőlők brügőlésének a hangolását hozta Sánta képviselő úr ebbe bele. Ez a makói fürdőnek körülbelül egy ezreléke, de a fő témánk, tehát a leendő Hagymatikum marketing munkája. Az, hogy az milliós bevételi célzatú cég mikor lesz 800 milliós 1 milliárd Ft-os árbevételű, mikor termeli ki azt az önerőt, amivel bővítjük a családi részt, stb. Erről beszélünk most, ennek volt egy közvélemény kutatása, amely azt mutatja, hogy 162 km-es körzetben 60%-a az embereknek vagy fix, hogy eljön, vagy komolyan foglalkozik azzal, hogy elkíván jönni. Erről beszélgettünk. A témára visszatérve mindenkinek ajánlom ezt is figyelmébe a brügőlökön kívül. Gál Sándoré a szó. Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület, Jelenlévők, Kovacsics Úr! Alapvetően azt hiszem, hogy minden kétséget kizáróan most már mindenki előtt tisztán látszik, hogy egy csodálatos létesítménnyel gazdagodik Makó, rövidesen hivatalosan is. Én úgy gondolom, hogy az az erőfeszítés, amit az elmúlt években a korábbi képviselő-testület, illetve a jelen képviselő-testület polgármester úr tett annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon, ez most már határozottan körvonalazódni látszik mindnyájunk legnagyobb örömére. Én, aki 34 éven keresztül fürdő bérlettel rendelkeztem, alig várom, hogy személy szerint is birtokba tudjam venni ezt a gyönyörű, új létesítményt. Ugyan akkor az előbb elhangzott közvélemény kutatás, valamint egyéb szakmai cikkek vonatkozásában rendkívül nagy aggodalom tölt el és ez az aggodalom csúcsosodott abban, hogy a heti válasz november 17-i számában olvastam egy cikket, ahol Kovacsics úr is jelentősen részt vett és nyilatkozott. Egyrészt rendkívül sötét üzleti jövőt, másrészről pedig egy olyan vigasztaló jövőt is felvázolt, hogy amennyiben az önkormányzatokat esetlegesen csődbe tudja vinni, mint ahogy az országban számtalan helyen már ez megtörtént, akkor az állam ezeket a feladatokat átveszi. Magyarul a fürdő megvan, a fürdő a miénk és mindenféleképpen reményeim szerint a miénk is marad. Én annyit kérnék Kovacsics úrtól, hogy ő, mint a fürdő szövetség elnöke, miután gondolom, hogy ezt a Heti Válasz cikket a jelenlévők közül sokan nem olvasták, kicsit bővebben világítsa meg a magyarországi fürdők helyzetét veszteség termelés vonatkozásában, hogy a jelenlévőkben semmi kétség ne maradjon. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen ezt a figyelemfelkeltő hozzászólást. Van-e további vélemény? További vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Tekintve, hogy a fürdő Makón mindenkié, a teremben ülők közül bárkinek van-e kérdése, véleménye az ügyhöz? Kérdés, vélemény nem hangzott el. 11

12 Dr. Buzás Péter polgármester: Nem tartozom a brüggölők közé, de vannak ismerőseim, akik brüggölnek. Nagyon sok rendes ember van közöttük. Nagyon sok olyan van, aki nekem szimpatikus. Én úgy gondolom, hogy Medgyesi Pálnak abban igaza van, pár évvel ezelőtt mondta, hogy oda kell figyelni nekünk a Makón kialakult fürdő kultúrára. Igaza van. A brüggölés is ennek része. Egyet értek. Én csak azt szeretném kérni kedves Sánta Sándor tőled, hogy a brüggölőknek van egy szűk szelete, mondjuk 10 fő, 5 fő, 7 fő, nem tudom mennyi. Te annak a pár embernek a véleményét hozod és teszed ide az asztalra, és a brüggölők pozitív hangja nincs ott. Én hallottam olyan brüggölési beszélgetésről, amikor az egyik brüggölő hölgy azt mondja a brüggölő úrnak, hogy na de mondd meg, hogy hol van az országban olyan kedvezmény mint itt, hogy fél áron mehettek be, hogy a brüggölési bérlet alig drágább, mint a korábbi, hogy ugyan úgy brüggöltök ezután is, mint eddig. És milyen körülmények között. Nem olyan körülmények között, mint eddig. Ez is elhangzik és rengeteg ilyen elhangzik, te meg ide hozod tévé egyenes adásba annak a 7 embernek a véleményét, aki ezrelékben nem kifejezhető Makó város közösségéhez képest. Szerintem nem helyes. Én a te helyedben ezt nem tenném. Pont az a képviselő dolga, hogy szűrje meg azokat a véleményeket, amelyek elhangzanak és mi az, ami szignifikáns. Persze, hogy engem is érdekel, hogy egy bizonyos ember, aki annak idején sokat tett ez ellen a fürdő ellen, vajon most hol tart. De annyira nem érdekel, hogy megkérdezzem tőle, szóba hozzam vagy kimondjam a nevét. Nem érdekel. Én úgy gondolom, hogy a te felvezetődnek van igaza és Gál képviselő úrnak abban, hogy ez a fürdő a miénk, ennek a fürdőnek jónak kell lenni, ez a fürdő jó is lesz. Az összhangvétel nagyjából erről szól. Ajánlanám mindenkinek a figyelmébe és utána megadom Kovacsics Imrének a szót, kedves képviselő úr szoktam mondani elég sok kemény dolgot, kacifántos dolgot, de ezen a téren nincs olyan kreativitásom. Hallottam én is ezt az ásson gödröt magának, engedje tele vízzel és lubickoljon ott, én ezt abban a fél órában megértettem, hogy hogy szólt, kinek szólt, miért szólt. Amikor ütik valakinek a fejét fél órán, egy óra hosszán keresztül, lehet, hogy én ennél keményebbet mondtam volna. Nekem a szellemességem sehol nincs annak az embernek a szellemességéhez képest, aki ezt kimondta. Én megértem annak az embernek az állapotát, ez egy fajta válasz, majd el fogja mondani vélhetően, hogy ez hogy történt, mint történt, és miért mondta. Egész más lesz majd azoknak a véleménye erről, akik meghallják. Én úgy gondolom, hogy ezt a fürdőt, amikor eldöntöttük tizenvalahány év után, hogy megépítjük, itt volt mindenki a teremben, három tanulmányt csináltattunk gazdaság fejlesztésről, mindegyik azt hozta ki, hogy Dél-Alföldön spa, turizmus, gyógyiszap, stb. Nagyon sokáig vártunk, hogy elinduljunk erre. Kampányok sorozatában dörgöltétek az orrom alá ti jobbról, hogy nem csinálunk munkahelyet. Nagy nehezen elindultunk abba az irányba, hogy csináljunk munkahelyet turizmussal. Az előző ciklusban is jobb oldali képviselők dörgölték az orrom alá, hogy milyen fürdője van Mórahalomnak és Kistelek leköröz minket és borzadály, hogy Makó nem. Mi nem ezt a szálat vettük fel, hanem az ország legjobb szakembereit fogadtuk fel tanácsadónak, mint ahogy üzemeltetésben is arra törekszünk, hogy az egyik legjobb, ha nem a legjobb üzemeltesse és összeállítottuk ezt a projektet. Akkor, amikor összeállítottuk, válság még sehol nem volt. Ki kell mondanom tisztességesen, hogy szerintem ha most újra kellene indulni, valószínűleg akkor is meg kellene csinálni ezt a fürdőt, mert a másik lehetőség a semmi. Nem tudunk más módon. Kérdeztem mindenkit mit csináljunk. Fokhagyma feldolgozó üzemet? Nem lett belőle semmi. Mit csináljunk? Durumbúza üzemet? Nem a város dolga, hogy durumbúza üzemet csináljunk. Mit tudunk csinálni? Csak ilyet tudunk csinálni, hogy egy olyan beruházást megcsinálunk, ami pozitív nullszaldós, kicsi nyereséget hoz, és amit a privát szféra nem csinál meg, és ez létrehoz nekünk munkahelyet tercier szektorban. Erre indultunk el. Amikor még át sem adtuk, még örülni sem tudunk, már azzal foglalkozni, hogy veszteséges lesz, kedves képviselő úr ajánlom figyelmedbe, hogy próbáljunk meg örülni valaminek. Pont most beszéltünk arról, hogy karácsony, advent, stb. Próbáljunk már meg örülni valaminek. Megépítjük ezt a fürdőt, ne 12

13 annak drukkoljunk, hogy hogy nem fog működni, drukkoljunk annak, hogy mitől fog működni, mitől lesz jobb, mint a mórahalmi, mitől lesz jobb, mint a másik, erről kellene beszélni szerintem. A kollegáimmal együtt ezért dolgozunk. A közvéleménykutatásról láthatták a makóiak, ez ezt tartalmazta és ahogy Kovacsics Imre válaszolni fog, szerintem abból is ez jön ki. Lehet, hogy az országban a fürdők 80%-a tönkremegy, de tuti, hogy nem megy tönkre a 20%-a és a makói fürdő a 20%-ban lesz benne, nem abba, amelyik tönkremegy. Hogy lehet úgy üzletet csinálni, hogy én ebbe belebukok, ha mindig azt mondogatom, tuti, hogy bele is fogok bukni. Ha azt mondogatom, hogy megcsinálom, megcsinálom. Kovacsics Imréé a szó. Kovacsics Imre, a Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója: Tisztelt Makóiak! Ez is egy marketing. Régi mondás, hogy mindegy, hogy mit, csak beszéljenek rólunk. Azt gondolom hogy ez most ide is nagyon jól illik, hiszen marketing téma volt, de attól elég messze elkanyarodtunk, mégis a makói fürdőről beszélünk. Amikor hallok állításokat, megdöbbenve állok. Képviselő úr említette, hogy miért nem makói vállalkozónak adták oda a fürdő üzemeltetését. Én nem tudok róla, hogy valamilyen vállalkozónak odaadta volna az önkormányzat a fürdő üzemeltetését, mert az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő kft. üzemelteti ezt a fürdőt. Se nem makói, se makói vállalkozónak nem adta oda az önkormányzat a fürdőt. Hogy éppen a fürdő vezetője, ha erre irányult a kérdés makói vagy nem makói, azt már meg lehet esetleg kérdezni, de hogy a vállalkozás, ami üzemelteti a fürdőt 100%-ig makói önkormányzati tulajdon, az biztos, legalábbis én még mindig ilyen papírokat láttam. Innentől kezdve ez már egy kicsit félrevezetés a dolgokban. A másik kérdésre, hogy ki mit mond azt tudom mondani, hogy nekünk minden ember véleménye nagyon fontos, még a negatív vélemények is akkor, ha van alapja. Azt meg kell fontolni, helyességét meg kell vizsgálni és ha az rendben van és jogos, orvosolni kell. De olyan véleményeknek, akik eddig úgy gondolom, hogy nem vették figyelembe, hogy a régi fürdő 100 millió Ft-jába került éves szinten a makói önkormányzatnak, ez a költségvetéséből ment, ennyivel kevesebb jutott iskolára, óvodára, járdára és egyéb ellátásokra, és az az ember élvezte az ország tényleg legolcsóbb bérletét és jegyárát ennek a fürdőnek és most fel van háborodva és nekem olyan dolgokat vág a fejemhez, amit nem is értek hogy miért, akkor igen, nem a polgármester úr mondta, hanem én, Kovacsics Imre a fürdő ügyvezető igazgatója, hogy ma már Magyarországon, ha leásunk bármely kertbe, akkor előbb-utóbb jön fel a termálvíz. Ha úgy gondolja, hogy olcsóbban akar fürödni, meg akarja hívni magához a barátait ingyen fürdésre, ásson magának otthon egy jó nagy gödröt meg lehet, hogy jó mélyet. Ne integessen legyen kedves képviselő úr, mert nem volt ott, én pedig ott voltam, és én válaszoltam erre a kérdésre. Tehát ásson magának egy gödröt, ott feljön a víz, tud fürdeni, és ingyen tudja azokat az embereket fürdetni, akit ő akar. Ha nem, akkor mint ahogy egy olyan társadalomban élünk, ahol el kell fogadnunk egymást, társadalmi szabályokat kell betartanunk, akár felszállunk egy buszra, bemegyünk egy bevásárlóközpontba, akár egy fürdőbe. Ez a fürdő mindig a makóiaké lesz, de nem egy személyé, hanem azé a emberé, aki itt lakik. Ha ez a makói fürdő úgy tud kezdeni működni, hogy nem termel veszteséget, mint a régi, az már jó. A régire elmondanám, hogy most 100 millió, mondjuk 5 év múlva lehet, hogy 200 milliót kellett volna fizetni, mert az még régebbi lesz, stb. Ha akkor kezdtek volna el gondolkodni, azt hiszem már rég késő lenne. Hogy egy-két ilyen ember van, természetes. Az ott lévők 95%-a, akik összehozták ezt a kis szeánszot a végére teljes mértékben a fürdő mellé álltak. Sőt, ahogy polgármester úr említette, többek között egyik ott lévő, akiket brüggölő csoportnak nevezünk, szólt ugyan ennek az úri embernek, akinek én sem mondom a nevét, hiszen ő sem mondta az én nevemet, azt mondta, hogy ide figyelj, régen miben volt jobb, otthon egy lavorban fürödni, vagy most egy 21. századi modern fürdőszobában? Mindenki egyetértett abban, hogy halad a kor, meg volt annak is a szépsége biztos, de 21. századi fürdőszobában talán kényelmesebb és jobb fürdőzni. Természetesen az árak is változhatnak, hiszen sajnos nem 13

14 annyiért vesszük a vizet, mint évvel ezelőtt. Én úgy gondolom, hogy az oda látogató vendégeknek, törzsvendégeinknek 99%-a bennünket támogat és van egy-két hangulat keltő, akinek oda kell figyelni arra a szavára, ami jogos. A Heti Válasszal kapcsolatos cikkre szeretnék reagálni. Miniszterelnök úrnak leadtunk egy szakanyagot, amiben megírtuk, hogy az első Széchenyi terv, ami 10 évvel Dr. Buzás Péter polgármester: Kovacsics úrnak azt jelzik, hogy lehet, hogy megpróbáltatás Hagymanónak a teherviselés. Kovacsics Imre, a Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója: A teherviselés rendben van, Hagymanónak máshol van dolga. Úgy gondolom engedjük el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kedves Hagymanó! Köszönjük szépen, hogy itt volt. Kovacsics Imre, a Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója: Miniszterelnök úrnak leadtunk egy szakanyagot, amiben megírtuk, hogy az első Széchenyi terv szerintünk egy nagyon jó ötlet volt fürdőfejlesztés szempontjából. A magyarországi turizmust, ha tekintjük, hisz a turizmusról beszélünk, nincsenek látható hegyeink mint Ausztriának, nincs tengerpartunk, mint Horvátországnak, viszont van egy olyan kincsünk, ami a föld alatt van, amíg a föld alatt van, nem sok mindent érünk vele, ha csak nem ásunk egy mély gödröt. Fel kell hozni a föld felszínére. A föld felszínére felhozni, ezekre pedig épületeket kell építeni. Ez 10 évvel ezelőtt indult el, tudjuk jól Matolcsi úr első Széchenyi terves gondolatával. Azt is írtuk ebben az anyagban, hogy itt jött a kis magyar valóság, hogy 10 évvel ezelőtt vagy a kezdeti tapasztalatlanságnak köszönhetően olyan tervezőket, kivitelezőket, szakembereket kértek fel ezen fürdők megálmodására, megtervezésére, kivitelezésére, ami ma már 10 év távlatával látszik, hogy nem volt szerencsés. Többek között nem volt területileg jól elosztva ez a fürdő fejlesztés, nem volt jó elgondolás, hogy milyen egyedi fürdőket építsünk és ma Magyarországon az akkor megépült fürdők 90%-a ugyan olyan, csak van ahol zöld a csempe, máshol piros. Mindenhol ugyanazt a szolgáltatást adjuk. Egyenes következménye volt annak, hogy ide jusson, amit Ön is említett képviselő úr, ez az önkormányzatok 80%-ban veszteségesen működik. Veszteségesen működött a makói fürdő is, hisz ha 100 milliót be kell tenni az önkormányzatnak, az veszteségesen működik. Tehát abba a milliárdba, amit önkormányzatok költenek fürdőre, és a cikkben is szerepelt, a makói 100 millió Ft is bele volt számolva. Mi azt mondtuk azt mondjuk ma is, hogy ma Magyarországon fürdő harcol egymással azzal, hogy hogy vesszük el egymás elöl ugyan azt a vendéget. Itt hála istennek az államosítás szóval elértük azt a sajtó inger küszöböt, amire mindenki ráugrott. Mi azt javasoltuk, hogy legyen egy olyan államosítás ezen a területen, ami a fürdőket meghagyja az önkormányzatoknál tulajdonjogban. A makói fürdő mindig a makóiaké legyen, hiszen a makóiak teremtették ehhez elő a pénzt, a makói önkormányzat teremtette elő a pénzt, a másik részét az unió, harmadik részét még az első Széchenyi tervben a magyar állam adta, viszont a menedzsment jogot ne egy vízfej létrehozásával, hanem egy szakember team lássa el ezen fürdők felett. Olyan menedzsment jogot, hogy a távlati fejlesztéseket nem megint politikai lobbiknak köszönhetően oldják meg ezek az önkormányzatok és ezek a fürdők, hanem mutassuk meg, hogy mely fürdők életképesek. Azokat fejlesszük, sajnos van olyan, amire azt a javaslatot kellene tennünk, hogy soha nem lesz nyereséges, és azt mondjuk be kell zárni, az önkormányzatoknak nem lesz rá pénze. Marketing tevékenység szempontjából mi azt mondtuk, hogy millió Ft-ot költ éves szinten egy fürdő átlagosan marketingre, amiből vagy így, vagy úgy tudja pozícionálni magát belföldön. Külföldön pedig nagyon kicsi pénzről beszélünk, de ha 300 fürdő 5 millió Ftot tesz bele közös kasszába évente, az másfél milliárd Ft évente, mert másfél milliárd Ft-ból a 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december 19. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június hó 26. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 18. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. december 13. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 19. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 23. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. augusztus hó 26. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október hó 26. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 18. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. szeptember 06. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 13. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. június hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 13. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. február 13. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április hó 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. március 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. augusztus hó 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 16. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 26. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 24. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. március 26. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 7. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március hó 26. napján, a Korona nagytermében megtartott 9. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november hó 27. napján, a Korona nagytermében megtartott 31. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. február 14. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 10. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 10. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember hó 24. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 21. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 16. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. május 24. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 9. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. szeptember 3. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 10. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

2004. december 15. 20. Jelen vannak: Jelen van továbbá:

2004. december 15. 20. Jelen vannak: Jelen van továbbá: 1 / 98 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. december 15. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

2004. szeptember 29. 16. Jelen vannak: Jelen van továbbá:

2004. szeptember 29. 16. Jelen vannak: Jelen van továbbá: 1 / 60 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. szeptember 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 16. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben