Csepeli hungarikum? Nyílt levél a polgármesternek (4. ol dal) Bemutatjuk Szabó Szabolcsot, az ellenzéki összefogás közös jelöltjét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csepeli hungarikum? Nyílt levél a polgármesternek (4. ol dal) Bemutatjuk Szabó Szabolcsot, az ellenzéki összefogás közös jelöltjét"

Átírás

1 Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 5. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja október Nyílt levél a polgármesternek (4. ol dal) Bemutatjuk Szabó Szabolcsot, az ellenzéki összefogás közös jelöltjét Sportos vonalak (I. rész) Sportos vonalak (I. rész) (13. ol dal) (7. ol dal) Csepeli hungarikum? (3. ol dal)

2 2 KOMPapró Komplett való, Önnek. Elege van a PET-palackokból? Mindent elborít a vízkõ? Ingyenes helyszíni vízvizsgálat és szakmai tanácsadás! Forduljon hozzánk bizalommal, ha vízkezelési problémája van, mert a Tiszta víz nem luxus! Vízszerkezeti és mikrobiológiai laborelemzés, vízszûrés, víztisztítás, vízlágyítás, klór, vas, mangán, nitrát, nitrit, arzén, ammónia, ipari szennyezõdések stb. mentesítése, fertõtlenítés, rendszerátmosás háztartási, ipari szinten. Bosnyák Norbert +36 (30) Healcon Kft.

3 Komplett való, Önnek. A hónap képe H a a Szent Im re té ri giccs ki ál lí tás nem lett vol na elég, a te ret jú ni us óta már egy ko sár lab da pá lya mé re tû Nagy-Ma gyar ország-térkép is dí szí ti. Vi rá gok ból ké szült, de ak ko ra, hogy föl di ha lan dó nak nem le het rá lá tá sa. A pol gár mes te ri hi va tal ban ülõ Né meth Szi lárd nak tán igen, bár ah hoz ki ké ne néz nie az eme le ti ab la kán. Hol mi bá - mész ko dás nál Cse pel, sõt az or szág el sõ szá mú ál lás hal - mo zó já nak azon ban nyil ván drá gább az ide je. Mel les leg: az újabb sok mil li ós lát vá nyos ság" is csak a kez det: jö võ - re még 400 mil li ót rá akar nak szór ni Cse pel fõ te ré re KOMPRESSZOR 3 Csepeli hungarikum? Kép zel je el a ked ves ol va só, hogy min - den szép és jó! Nem csak a köz szol gá - la ti té vé hír adó já ban és a he lyi hír mon dó - ban, ha nem a va ló ság ban, az Ön leg szû - kebb kör nye ze té ben is. Kép zel jen ma ga elé egy ide á lis ke rü le tet! Ahol nem csak a fõ tér re köl tik a tíz-, sõt a ha nyat ló nyu gat tá mo ga tá sá ból ha ma ro san száz mil li ó kat, ha nem mond juk ke rü le ti pa nel la kás ok meg él he tést kön nyí tõ hõ szi ge te lé sé re. Ahol nem csak a vá ros ve ze tõk ba rá tai és ba - rá ta i nak ba rá tai jut hat nak po zí ci ó hoz, ha nem a hely ben élõ mun ka nél kü li ek is. Ahol nem csak a pol gár mes te ri hi va tal kör - nyé kén lát ni köz te rü let-fenn tar tó kat, ha nem pél dá ul a pár száz mé ter rel odébb hú zó dó sé tá ló ut cá ban is. Ahol a he lyi elöl já ró - ság nem csak a sa ját párt ja kör nye zet vé del mi ál lam tit ká rá val ké pes lát vá nyos sze mét sze dõ ak ci ók ra, ha nem a min den na - pok ban is tisz tán tar tott köz te rek re tö rek szik. Ahol a he lyi ek ügye i nek in té zé sé vel meg bí zott vá ros ve ze tõt és csa pa tát nem csak ak kor le het lát ni, ami kor ün ne pel ni vagy át ad ni le het va - la mit, ha nem ak kor is el ér he tõ, ami kor a köz vet len fõ nö ke, az úgy ne ve zett vá lasz tó ja for dul hoz zá va la mi lyen prob lé má val. Ahol a he lyi gye re kek egész sé ges fej lõ dé se ér de ké ben tá mo - gat ják, és nem el le he tet le ní tik a he lyi sport egye sü le tek éle tét. Ahol nem csak a ma gas röp tû hó fe hér ke ren gõ ga lam bot em - le ge tik ke rü le ti kincs ként, ha nem az itt élõk fel hal mo zott tu dá - sát, job bí tó szán dé kú és kö zös sé get épí tõ tö rek vé se it. Az tán kép zel je el a tisz telt ol va só, hogy nem vál to zik sem mi, és ma rad min den úgy, ahogy van! Biz tos, hogy ez a mi jö võ ké - pünk? Hogy csak en nyit re mél he tünk? Hogy nem vál toz tat hat - juk olyan ná vagy leg alább olya nab bá a kör nye ze tün ket, mint ami lyen nek el kép zel jük? HA Ön nek tet szik ki ad vá nyunk, kér jük, to váb bít sa is me rõ se i nek! HA sze ret ne ér te sül ni a leg fris sebb in for má ci ó ink ról, kér jük, lá to gas son el hon la punk ra (www.hirkomp.hu) és a facebook-oldalunkra! Ki ad ja a hírkomp.hu Kft Bu da pest, Er dõ sor u. 44. Szer kesz tõ ség: Csepeli Munkásotthon 1211 Budapest, Árpád u. 1. II./215. Tel.: 06 (20) Felelõs szerkesztõ: Havasi Judit ISSN (Online) ISSN (Nyomtatott) Megjelenik: példányban

4 4 KOMPRESSZOR Komplett való, Önnek. Nyílt le vél Cse pel pol gár mes ter ének Tisz telt Pol gár mes ter úr! Hét hó nap ja pró bál ko zom fo lya ma to san be jut ni Ön höz, de mind ed dig si ker te le nül. Az idõ pont ké ré si kez de mé nye zé se im re az Ön mun ka tár sa i tól ka pott vá lasz ígé re tek so sem vál tak va ló ra. Több ször pró bál - koz tam nyil vá nos ren dez vé nye ken is kö - zel ke rül ni Ön höz, hogy szót vált has - sunk, de nem si ke rült. Sze ret tem vol na sze mé lye sen el mon da ni gond ja i mat és köz vet le nül vá laszt kap ni ke rü le tünk pol - gár mes te ré tõl. Saj nos, nem si ke rült. Meg ér tem, hogy Ön el fog lalt em ber, a po li ti kai há bo rúk több front ján is har col fo lya ma to san, s ezért nem jut ide je rám. Mon dom, meg ér tem, de nem tu dom el - fo gad ni, hogy egy ke rü le ti pol gár ra, az Ön egyik vá lasz tó já ra Ön, a ke rü let pol - gár mes te re, sõt or szág gyû lé si kép vi se - lõ je (el né zést, hogy szám ta lan egyéb ál - lá sát és meg bí za tá sát most nem so ro - lom fel) nem tud idõt sza kí ta ni. Nem ve - szem a bá tor sá got, hogy fi gyel mez tes - sem kö te les sé ge i re. Ho gyan is mer ném az Ön sze mé re hány ni az Ön irán tam ta - nú sí tott ma ga tar tá sá ra al kal maz ha tó jel - zõ ket, hi szen én csak egy em ber va - gyok, egy po zí ció nél kü li ke rü le ti la kos? Nem kí vá nom itt ele mez ni, sem mi nõ - sí te ni az Ön fel ada ta it, sem az Ön idõ - gaz dál ko dá sát, sem az ered mé nye it. Én csak egy dol got sze ret nék: tu dat ni Ön - nel gond ja i mat és meg ol dást ta lál ni azok ra az Ön köz re mû kö dé sé vel. Mi vel er re sze mé lyes le he tõ sé get nem adott, nem ma rad más szá mom ra, mint a nyil - vá nos sá gon ke resz tül fel hív ni a fi gyel - met az en gem (is) fog lal koz ta tó prob lé - mák ra feb ru ár 19-én je lent kez tem be elõ ször a pol gár mes te ri tit kár sá gon, hogy pol gár mes te rem mel és par la men ti kép vi se lõm mel szót vált has sak. Vár tam tü re lem mel, nem ju tot tam be. Az óta még öt ször-hat szor pró bál koz tam, mind annyi - szor tü rel me sen vár tam, de nem kap tam idõ pon tot. A leg utób bi pró bál ko zá som szep tem ber 23-án volt, de most is azt a vá laszt kap tam az Ön mun ka tár sa i tól, mint ko ráb ban: na gyon zsú folt a prog - ram ja, nincs ide je. Ta lán majd no vem - ber ben vis sza hív nak ígér ték Pró bál tam az ön kor mány za ti hon la - pon ke resz tül is idõ pon tot egyez tet ni, hogy ta lál koz has sam Ön nel, de csak a ka bi net fõ nö kig ju tot tam. Ugyan is hoz zá irá nyí tot tak, ami kor a csa tor ná zás hoz kap cso ló dó, köz ügy nek szá mí tó gon - dom ra ke res tem meg ol dást. Sem az ut - cánk ban dol go zó ki vi te le zõ em be rei, sem a be ru há zást ko or di ná ló Élõ Du na Pro jekt mun ka tár sai nem tar tot ták ma - gu kat il le té kes nek az ügy ben, s azt mond ták, for dul jak a pol gár mes ter hez. Az ut cánk ban for go ló dó mun ka gé - pek ugyan is fel tör ték a gya log jár dá kat, s azok saj nos úgy is ma rad tak: az út bur - ko la tot vis sza ál lí tot ták az ere de ti ál la po - tá ba a csa tor ná zás után, de a meg ron - gált jár dák kal sen ki sem akar fog lal koz - ni. Az óta is buk dá cso lunk a bal eset ve - szé lyes jár dá kon, ame lye ken még egy ba ba ko csit sem le het vé gig tol ni, s ne héz hely zet be ke rül tek az idõs, bot tal já ró em be rek is a gya lo gos köz le ke dés kor. Te hát kér de zem: ki és mi kor fog ja hely - re ál lí ta ni a tönk re tett jár dá in kat? Van egy má sik gon dom is, ame lyet sze ret tem vol na Ön nel meg osz ta ni. Az ut cánk ban né hány éve kocs ma nyílt az ön kor mány zat en ge dé lyé vel. Ez egy csa lá di há zas öve zet, csen des nyu godt kör nyék volt ko ráb ban. Mi ó ta a kocs ma üze mel, po kol lá vált az éle tünk. A reg gel 6-tól éj jel 11-ig nyit va tar tó ven dég lá tó - he lyen ál lan dó an böm böl a ze ne, és ez - zel pár hu za mo san az or dí to zó ven dé gek meg kí sér lik saj nos ered mé nye sen túl har sog ni a ze nét. Nem tu dom, hogy Ön pró bál ta-e már csak egy dél után és es te két száz szor vé gig hall gat ni azt a har sány hang erõ vel és al kal mi pi ás kó - rus sal kí sért opus-t, hogy..arany esõ a csa lá dom ra, jaaaj? Be je len tet tem a za jon gást a rend õr - sé gen, de õk azt mond ták, eb ben nem il - le té ke sek, s a jegy zõ höz irá nyí tot tak. El - men tem a jegy zõ höz, aki a fo ga dó órá - ján el mond ta: to váb bít ja pa na szo mat a bir tok vé del mi osz tály hoz. El men tem a bir tok vé del mi osz tály ra, de õk azt vá la - szol ták, ez az ügy nem hoz zá juk tar to zik itt a ke res ke del mi osz tály az il le té kes. El men tem a ke res ke del mi osz tály ra, s ott meg tud tam: ez az ügy nem hoz zá juk tar to zik, ha nem a bir tok vé del mi osz tály - ra. Patt hely zet. Ek kor ja va sol tam a bir tok vé del mi osz - tály elõ adó já nak, hogy ül je nek le a ke - res ke del mi osz tály mun ka tár sá val és vi - tas sák meg, me lyi kük az il le té kes. Azt vá - la szol ták, hogy nincs ha tás kör ük sem a han gos ze ne le hal kí tá sá ra, sem a ze ne - szol gál ta tás kor lá to zá sá ra, sem a nyit va - tar tá si idõ rö vi dí té sé re. Rá adá sul hi va ta - li mun ka idõn túl nincs le he tõ sé gük el len - õr zést vé gez ni. Sze ret tem vol na mind két osz tá lyon meg mu tat ni az ál ta lam ké szí - tett han gos vi de o fel vé telt, de er re nem vol tak kí ván csi ak. Ta nács ta la nok vol tak, ho va for dul hat nék még a pa na szom mal. Meg pró bál koz tam még a kör nye zet - vé del mi elõ adó val is, de ha mar ki de rült: nem hoz zá tar to zik. Ja va sol ta a sza bály - sér té si osz tályt. El men tem a sza bály sér - té si osz tály ra, ahol az zal fo gad tak: mi - nek jött ide, ez egy bir tok vé del mi ügy?! Pró bál koz tam még a rend õr ség kör - ze ti meg bí zott já nál, és si ke rült el jut nom a cse pe li rend õr ség köz rend vé del mi al - osz tály ve ze tõ jé hez, aki csak an nyit ja va - solt: ad jam elõ a pa na szo mat a rend õr - ka pi tány nak, s majd Õ, aki jó vi szonyt ápol a pol gár mes ter rel, ta lán ered mé - nye sen tud köz ben jár ni. Ek kor eszem be ju tott, hogy ta lán az egyik ön kor mány za ti kép vi se lõ se gít het - ne. Én csak Ger gely Ist vánt is me rem a kép vi se lõ-tes tü let bõl, hoz zá for dul tam. Õ azt ja va sol ta, ír jak le ve let a pol gár mes - ter nek íme, itt a le vél a gond ja im mal. Nem mond hat tam el Ön nek sze mé lye - sen, el mon dom hát Ön nek és egyút tal min den ki nek írás ban. Te hát kér de zem: ki és mi kor fog ja le hal kí ta ni a ze nét a kocs má ban? Ki és mi kor in téz ke dik, hogy es te tíz után, de elõt te se te gyék po kol lá az ut cá ban és a kör nyé ken élõk éle tét? Tisz telt Pol gár mes ter úr! Azt gon do - lom, hogy a fel ve tett ügyek köz ér de kû - ek, s or vo sol ni kell azo kat. Egy ál lam pol - gár ké ri az Ön se gít sé gét ezen az úton. Egy ál lam pol gár, aki egyút tal vá lasz tó - pol gár is, ha son ló an azok hoz, aki ket ezek a dol gok szin tén ér zé ke nyen érin - te nek. Egy olyan ál lam pol gár, egy olyan vá lasz tó, aki a po li ti kai pár tok szá má ra egy re fon to sabb lesz, ahogy kö ze led nek a vá lasz tá sok, ám akit a ha tal mon lé võk sem mi be vesz nek ak kor, ami kor ép pen nincs vá lasz tá si kam pány. Ké rem Önt, hogy ne csak a vá lasz tá - sok elõtt ke res se a cse pe li ek ke gye it! Tart sa be 2010-ben tett ígé re tét: és szel, szív vel és tisz tes ség gel SZOL GÁL JA a cse pe li e ket, mind an nyi un kat, akik eb - ben a ke rü let ben élünk! Cse pel, szep tem ber 30. Tisz te let tel: Z. Kár oly nyug dí jas, cse pe li la kos (név és cím a szer kesz tõ ség ben)

5 Komplett való, Önnek. KOMPRESSZOR 5 Állj ki, Szi lárd, ha mersz! Nem dön tött még Né meth Szi lárd, hogy kép vi se lõ- vagy pol gár mes ter je lölt ként pró bál koz zon-e 2014-ben. A hvg.hu-nak azt mond ta, hogy a vég sõ szót Or bán Vik tor mond ja ki, õ min den eset re tud na rá ter mett utó dot ta lál ni a he lyé re Cse - pe len, az egyik al pol gár mes te re sze mé lyé ben. Szenteczky Já nos, a ke rü le ti MSZP-frak ció ve ze tõ je a hírkomp-nak re a gál va er re azt mond ja: elõ ször a rá - ter mett utód sze mé lyét pró bál ta meg fej te ni si ker te le nül A Né meth Szi lárd hû fegy ver hor do zó i val kap cso la tos gon do la ta i mat ko ráb ban több fó ru mon ki fej tet tem, eze ket nem kí vá nom is mé tel ni. In kább az ér de kes, mi jár hat a cse pe li pol gár mes ter (or szág gyû lé si kép vi se lõ, fõ vá ro si kép vi se lõ, re zsi - csök ken té si biz tos stb. A szerk.) fe jé ben? te szi fel a kér dést Szenteczky Já nos. Ha or szág gyû lé si kép vi se lõ ma rad hat na, bár egy sze rû kép vi se lõ ként már nem ke res ne na pi 47 ezer fo rin tot, to vább ra is len ne men tel mi jo ga. Er re még szük sé ge le het, ha új ra a bal ol dal je lölt jei ad ják a cse pe li vá ros ve ze tést, és tör vé nyes, de igaz - sá gos el szá mol ta tás ba kez de nek mond ja. Csak hogy ha a bal ol dal ké pes lesz egy sé ge sen kampányolni és el tud ja vin ni az ur nák hoz az Or bán-re zsim tá vo zá sát aka ró sza va zó kat, ak kor a re zsi csök ken tés sem men ti meg Né meth Szilárdot a bu kás tól, mert az sem tud ja fe led tet ni az igaz - ság ta lan tör vé nye ket, ame lye ket Or bán Vik tor ka to ná ja ként a par la ment ben ma ga is egy tõl egyig meg sza va zott te szi hoz zá. A pol gár mes ter-je lölt ség mel lett is len né - nek ér vek. Nyil ván szí ve sen ül ne még négy évig a cse pe li pol gár mes te ri hi va tal kül vi lág - tól el zárt iro dá já ban, ter vez get ve az újabb ke rü le ti mu tyi kat anél kül, hogy a cse pe li em - be re kért akár egy szal ma szá lat is ke reszt be ten ne. Jól le het ne e bé kés ma gány ban újabb vi rág ágyá so kat ter vez ni vagy 20 mil li ó ból ide ig le nes VIP-sörözõt épít tet ni. Mi van, ha a cse pe li ek nem egy lát ha tat lan pol gár mes ter re sza vaz tak, akit csak ün - ne pé lyes busz meg ál ló-át adá so kon és ön kor mány za ti ün nep sé ge ken le het lát ni, amúgy meg csak az or szá gos saj tó ból le het hal la ni a te vé keny sé gé rõl? Mi van, ha a cse pe li ek - nek nem tet szik, hogy az el sõ em be rük na pi 47 ezer fo rin tot ke res, mi köz ben ezért cse - ré be ne kik egyet len új mun ka he lyet sem te remt, mi köz ben a fideszes csa lád tag ok és ha - ve rok jól fi ze tõ ön kor mány za ti ál lá sok kal vagy ép pen tra fi kok kal gaz da god nak? Szenteczky Já nos a ma ga hely ze tét egy sze rû nek lát ja: 2009 óta ar ra ké szü lök, hogy Cse pelt, a cse pe li e ket szol gál jam még hoz zá pol gár mes ter ként. És ké szen ál lok rá, hogy meg mé res sem ma gam. Nem fé lek ki áll ni a cse pe li ek elé és rá juk bíz - ni a dön tést. A hírkomp ok tó be ri kér dé se: Ön sze rint igaz sá gos a re zsi csök ken tés? Az or szág mai ál la po tá ban min den, a la - kos ság meg él he té sét kön nyí tõ in téz ke - dés jól jön. De nem le het ne csak azok nak csök ken te ni pél dá ul a fû tés szám lá it, akik er re va ló ban rá szo rul nak? Né meth Lász ló (38, ügy - véd): Hadd kér dez zek már vis sza: ki nek jó a re zsi csök - ken tés? Az én re zsim is csök - kent né hány ezer rel, pe dig so se volt gon dom a szám lák be fi ze té sé vel. Ha csak a rá szo ru ló kat tá mo - gat nák, õk sok kal töb bet spó rol hat ná nak, ne kem meg nem ké ne at tól tar ta nom, hogy a szol gál ta tóm a kar ban tar tás ok el ha lasz tá - sá val re a gál a re zsi csök ken tés re. Laukó Bar ba ra (26, egye dül ne ve li gyer me két): Az áram és a fû tés ára csök kent egy ki csit, de en ni is kel le ne va - lami bõl. Azt is kell, nem? Ma 10 ezer fo rint nál ke ve seb - bel már el sem in du lok be vá sá rol ni. Min den egy re drá gább. A fe je se ket azon ban, úgy lá tom, csak a ha tal muk meg a sa ját pén zük ér dek li, az em be rek meg él he té se nem. Kuti Szil via (35, két gyer mek édes any ja): Ne bos szant - sanak már! Az igaz sá gos, hogy a Né meth Szi lárd hoz ha sonlók a me den cé jük fû té - sé re is igény be ve he tik a ked - vez ményt, de én, aki már csak es té re kap - cso lom be a kon vek tort, alig spó ro lok va la - mit? Az is el megy ke nyér re meg a gye re kek - re. Az elõtt leg alább gáz ár-tá mo ga tást kap - tunk, ha nem is so kat. Most az sincs. A lemez másik oldala Kön nyen le het, hogy a kö zel gõ kam pány ban Szenteczky Já nos is bí ró ság elé áll hat a Fi desz ka rak ter gyil kos le já ra tó had já ra - ta ered mé nye ként. Ez azon ban egy ál ta lán nem za var ja a cse pe li MSZP el nö két, sõt. Vég re én is el mond ha tom egy-egy ügy kap csán, mi is tör tént va ló já ban mond ja a hírkomp-nak Szenteczky Já nos, hoz zá té - ve, hogy a cse pe li Fi desz és an nak ve ze tõ po li ti ku sai 2010 óta mást se tesz nek, mint az esé lyes po li ti kai el len fe le i ket mocs kol ják. Sem az er re for dí tott hi va ta li mun ka idõt, sem a ha ve ri ügy vé dek - nek ki fi ze tett köz pénzt nem saj nál ják. Köz ben a ke rü let az el múlt há rom és fél év ben gya kor la ti lag szin te tel je sen ma gá ra ma radt, az úgy ne ve zett el szá mol ta tás azon ban ered mény te len te szi hoz zá. (A leg több eset ben vagy el sem in dí tot ták a nyo mo zást, vagy bûn cse lek mény hi á nyá ban meg szün tet ték. A szerk.) Az ún. CSISE in gat lan hasz ná la tá val, il let ve egy könyv vizs gá lói meg bí zás sal kap cso la tos bí ró sá gi ügyek per sze még fo lya - mat ban van nak, ám a cse pe li MSZP ve ze tõ je a tár gya lás ki tû zé sé re is azt mond ja: vég re! Ed dig az ön kor mány zat ál tal köz - pénz bõl fel bé relt ügy vé dek hord ták ös sze, hogy sze rin tük mi vel kö vet tem el bûn cse lek ményt. Most vég re ne kem is le he tõ - sé gem lesz be szél ni. De még en nél is több re vál lal ko zom: a cse pe li Fi desz al jas mód sze ré vel el len tét ben én min dent, ami a bí ró sá gon tör tén ni fog, meg fo gom osz ta ni a nyil vá nos ság gal ígé ri. Hi tem sze rint kö ze leg a nap, ami kor jog erõs íté let tel men te nek fel azon vá dak alól, ame lye ket a cse pe li Fi desz kre ált, és ame lyek kel az egész éle te met akar ták tönk re ten ni! Üze - nem ne kik: ez ed dig sem si ke rült, és ez után sem fog mond ja. Biz tos ab ban, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Bí ró sá ga fel men tõ íté le tet fog hoz ni. Ezt kö ve tõ en pe dig a leg ke mé nyeb ben fog fel lép ni azok kal szem ben, akik igaz ta la nul bí ró ság elé hur col ták. Ké szül het nek ar ra, hogy fe lel ni fog nak a ha mis vád ja i kért, és sú lyos kár té rí tést fog nak fi zet ni az en gem és a csa lá do mat ért sé rel me kért zár ta nyi lat ko za tát Szenteczky Já nos.

6 6 KÖZÉLET Komplett való, Önnek. A Csepel Szentlõrinc-tengely (II.) Pestszentlõrinc és Cse pel köz pén ze it mód sze re sen meg csa po ló fideszes pénz szi vat tyút lep le zett le a Ma - gyar Na rancs új ság író ja, Vá ri György. Foly tat juk az elõ zõ szá munk ban el kez dett Werner-sztorit. A XXI. ke rü le ti ön kor mány zat ban ta valy ok tó ber 8-án le za vart rend kí vü li kép vi se - lõ-tes tü le ti ülés el sõ na pi ren di pont ja a Cse pel dé li la kó köz pont szo ci á lis cé lú re ha bi li tá ci ó ja el ne ve zé sû pá lyá zat hoz kap cso ló dó dön té sek meg ho za ta la volt. A rész ben pá lyá za ti pénz bõl, rész - ben ön erõ bõl meg va ló sí tan dó ter ve zett be ru há zás száz mil li ós nagy ság ren dû, ezért kü lö nö sen fel tû nõ, hogy az ülés jegy zõ könyv ének ta nú sá ga sze rint is rend kí vül ke vés idõt hagy tak a kép vi se - lõk nek az elõ ter jesz tés és a hoz zá kap - cso ló dó vas kos ak ció te rü le ti terv ta - nul má nyo zá sá ra. A ja vas lat meg vi ta tá sa so rán Szen - teczky Já nos szo ci a lis ta frak ció ve ze tõ sze ret te vol na meg tud ni, mi in do kol ja, hogy a pá lyá zat egyik ré szé nél eset le - ges kon zor ci u mi part ne re ket ne vez tek meg, és mi ért épp a Branko Pénz ügyi és Szám vi te li Kft., il let ve a Branko Be fek te - té si Kft. sze re pel az ak ció te rü le ti terv ben. Werner Pé ter ve zér igaz ga tó, hogy ele jét ve gye min den faj ta gya nú sí tás nak, vá la - szá ban ha tá ro zot tan le szö gez te, hogy az em lí tett cég hez ügy ve ze tõ ként, il let - ve tu laj do nos ként so ha nem volt kö ze. En nek az ál lí tás nak azon ban egyet len sza va sem igaz. A Branko Be fek te té si Kft.-nek Werner ala pí tó ja, 1994 ok tó be - ré tõl 1995 au gusz tu sá ig ügy ve ze tõ je és rész tu laj do no sa volt, ép pen úgy, aho - gyan a pest szent lõ rin ci va gyon ke ze lõ ve ze tõ je, Banyár Lász ló is. (A Ma gyar Na - rancs azon kér dé sé re, amely Werner jegy zõ könyv ben rög zí tett sza vai és a cég jegy zék ada tai kö zöt ti el lent mon dást fir tat ta, az érin tett azt fe lel te: igen is iga - zat mon dott, hi szen a cé get ak ko ri ban, ami kor ne ki kö ze volt hoz zá, más ho gyan hív ták.) Egy Lu xem burg ban be - WERNER A BELVÁROSBAN IS jegy zett cég 2010 má so dik fél év ében, te hát már az in gat lan pi ac pan gá sa ide jén meg vá sá rol ta az V. ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ Bel vá ros-li pót vá ros In gat lan fej lesz tõ és Va - gyon ke ze lõ Kft.-t (egyút tal szá mos ér té kes, töb bek kö zött Do rot tya ut cai, Hold ut - cai ke rü le ti in gat lan tu laj don jo gát is). Ezt kö ve tõ en a va gyon ke ze lõ szék he lye át - ke rült a Branko-csoporthoz tar to zó cé gek nek is ott hont adó Már vány ut ca 16. alá, ügy ve ze tõ je pe dig nem so ká ra a Wernerhez és Banyárhoz is köt he tõ cég cso port - ban ér de kelt Ser fõ zõ Pé ter lett. A va gyon ke ze lõ cég je len le gi tu laj do no sa egy köz ve tí té sen ke resz tül a szin tén offshore-paradicsomként is mert Seychelleszigetekre be jegy zett vál lal ko zás, a szék hely cí me és az ügy ve ze tõ sze mé lye azon ban vál to zat lan. Ró na szé ki Lász ló, Bel vá ros-li pót vá ros jegy zõ je ar ról tá jé - koz tat ta a Ma gyar Na ran csot, hogy a cég nyílt pá lyá za ton kelt el 2 mil li árd 680 mil - lió fo rin tért, és el adá sá nak fõ in do ka az volt, hogy meg fe le lõ ked ve zõ hi tel le he tõ - ség hi á nyá ban a cég nek in gat lan fej lesz tés re nem nyílt mód ja, vi szont mû kö dé se és a tu laj do ná ban lé võ in gat la nok kal kap cso la tos ki adá sai je len tõs ter het je len tet - tek, így in do kolt tá vált az ér té ke sí tés. A jegy zõ sze rint, mi vel a pá lyá zat nyílt volt, és a cég tel je sí tet te a szer zõ dé ses vál la lá sa it, nem volt szük sé ges meg is mer ni a tu laj do no si szer ke ze tét, amely rõl csak a nyil vá nos ada tok áll tak ren del ke zé sük - re. Azon tény fel tá ró új ság írói kér dé sek re, hogy ezek pon to san mely ada tok vol tak, és hogy a pá lyáz ta tás ho gyan zaj lott, hány ár aján lat ér ke zett az ön kor mány zat hoz, il let ve hogy ké szült-e ér ték becs lés az ér té ke sí tést meg elõ zõ en az in gat la nok ról, és ha igen, meg kap hat ják-e azt, nem vá la szolt az V. ke rü le ti hely ha tó ság. Wernert jó val 1995 után is szo ros szá - lak fûz ték a Branko Be fek te té si Kft. tu laj - do no si kö ré hez: 2010-ben a Branko Be - fek te té si Kft. egyik rész tu laj do no sá val, Ser fõ zõ Pé ter rel együtt a Te réz Te tõ tér Loft In gat lan for gal ma zó Kft. ve ze tõ tiszt ség vi - se lõ je volt, és cse pe li mun ka szer zõ dé sé - nek alá írá sa elõtt két nap pal tá vo zott e po zí ci ó já ból. (A cég köz ve tett bir to ko sa ak kor már hó na pok óta egy, az offshoreparadicsomként szá mon tar tott Liech ten - stein ben be jegy zett, a Branko-csoport cég há ló za tá ban sû rûn fel buk ka nó vál lal - ko zás volt, ami igen csak meg le põ an nak tük ré ben, hogy Né meth Szi lárd cse pe li pol gár mes ter az elõ zõ, szo ci a lis ta ve ze - tést os to roz va sû rûn el mél ke dett az offshore-ozás mé te lyé rõl.) A Cse pel le het - sé ges kon zor ci u mi part ne re ként szó ba ke rü lõ cég, a Branko Pénz ügyi és Szám - vi te li Kft. tu laj do no sai közt pe dig Folly Réka (meg nem erõ sí tett hí rek sze rint Werner Pé ter fe le sé ge) for dult meg 2003 no vem be re és 2004 ok tó be re kö zött. Egy pest szent lõ rin ci tes tü le ti ülés jegy zõ köny ve ar ról szá mol be, hogy 2011-ben a he lyi egész ség ügyi szol gál - ta tó kft.-nél a szám vi te li fel ada tok el lá tá - sát (...) a Branko Kft. vet te át. A te vé - keny ség jel le gé bõl fel te he tõ en a Branko Pénz ügyi és Szám vi te li Kft.-rõl van szó, de biz to sat sem er rõl, sem a meg ál la po - dás egyéb rész le te i rõl nem tud ni. Fi gye lem re mél tó Szép Kár oly ese te is, aki 2011 el sõ fe lé ben a Cse pe li Vá ros - gaz da (ak ko ri ne vén a CSEVAK) osz tály - ve ze tõ je volt, mi köz ben cé gé vel, a Ca - rur bis Kft.-vel 2010 de cem be ré ben 5 hó - nap ra, ha vi több mint 1 mil lió fo rint dí ja - zá sért szer zõ dést kö tött a fõ nö ke, Werner Pé ter. Werner ar ra a kér dés re, hogy mi in do kol ta a sa ját osz tály ve ze tõ - jé nek dup la, a cé gén ke resz tül is tör té nõ fog lal koz ta tá sát, nem vá la szolt. Né meth Szi lárd cse pe li és Ughy At ti la pest szent lõ rin ci pol gár mes ter nem csak az Or szág ház ban, de fõ vá ro si köz gyû lé - si kép vi se lõ ként is együtt dol go zik. Ughy pol gár mes ter és Werner Pé ter pe dig alig ha nem a Na pi Gaz da ság nak kö szön - he tõ en is me rik egy mást: Ughy egy idõ - ben a Na pi Gaz da ság Ki adó mar ke ting és ér té ke sí té si igaz ga tó he lyet te se volt, Werner pe dig a Na pi Gaz da ság Ki adó Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja. A pol gár mes - ter min den eset re an nyi ra meg bí zik Wernerben, hogy már ci us ban egy fõ vá - ro si tu laj do nú cég, a Bu da pest Fõ vá ros Vá ros épí té si Ter ve zõ Kft. felügyelõbizottsági tag já nak is õt je löl te, a köz gyû - lés pe dig meg sza vaz ta a ja vas la tot, így Werner most már nem csak Cse pe len és Pestszentlõrincen, de a fõ vá ros ban is vi - gyáz a kö zös pénz re. (hk)

7 Komplett való, Önnek. KÖZÉLET 7 Sza bó Sza bolcs, az el len zé ki össze fo gás kö zös jelöltje Az MSZP és az Együtt 2014 PM Vá - lasz tá si Szö vet ség meg ál la po dá sa alap ján a 106 egyé ni vá lasz tó ke rü - let bõl 75-ben az MSZP, 31-ben az Együtt-PM ál lít je löl tet a jö võ ta va - szi or szág gyûlési vá lasz tá so kon. A két po li ti kai erõ köl csö nö sen tá mo - gat ja egy más je lölt je it. A meg ál la - po dás le he tõ sé get te remt ar ra, hogy kép vi se lõ je lölt je ink min den egyes vá lasz tó ke rü let ben gyõ zel - mi esél lyel in dul ja nak a vá lasz tók bi zal má ért. A két leg je len tõ sebb el - len zé ki erõ úgy dön tött, hogy a 17. vá lasz tó ke rü let ben (Cse pe len és So rok sá ron) Sza bó Szabolcsot, az Együtt-PM cse pe li és so rok sá ri vá - lasz tó ke rü le ti el nö két in dít ja Né - meth Szi lárd dal szem ben. Tõs gyö ke res cse pe li vagy? Édes apám Cse pe len szü le tett, de ké sõbb a csa lád Bé kés me gyé be köl tö zött, én is ott nõt tem fel. Az egye te mi ta nul má - nyok hoz tak vis sza Bu da pest re: 2002-ben vé gez tem az Eöt - vös Lo ránd Tu do mány egye te men te rü let- és te le pü lés fej lesz tõ geo grá fus ként, majd 2009-ben sze rez tem dok to ri (PhD) fo ko - za tot. Je len leg is az EL TE Tár sa da lom- és Gaz da ság föld raj zi Tan szé kén dol go zom, ad junk tus ként ok ta tok, és ku ta tás sal fog lal ko zom óta élek Cse pe len, a sé tá nyok men ti la kó te - le pen. E tíz év alatt bõ ven al kal mam nyílt meg is mer ked ni a ke - rü let adott sá ga i val, tár sa dal mi-gaz da sá gi jel lem zõ i vel és per - sze sok cse pe li pol gár tár sam mal. Mi lyen nek lá tod Cse pelt a te rü let fej lesz té si szak em ber sze mé vel? El fo gult va gyok, mert ma már ott ho nom nak tar tom a ke rü - le tet, büsz ke szi get la kó ként te kin tek ma gam ra. Cse pel és per - sze So rok sár is igen sze ren csés adott sá gok kal ren del ke zik a jö võ egyik leg iz gal ma sabb fel ada ta lesz, hogy eze ket ki hasz nál - juk. A Du na part ja in fek võ zöld te rü le tek ér ték meg óvó gon do zá - sa épp oly nagy ki hí vás, mint az egy ko ri Cse pel Mû vek bar na me zõ jé nek ér tel mes és gaz da sá gi lag is gyü möl csö zõ fej lesz té - se. De nagy ér ték ke rü le te ink vál to za tos dom bor za ta, a meg lé - võ zöld te rü le tek. A kü lön bö zõ ke rü let ré szek mar kán san sa já tos jel le ge meg mu tat ja a vá ro si a so dás egész fo lya ma tát: a még meg ta lál ha tó so rok sá ri sváb há zak, a cse pe li Kert vá ros, a Ki rály - er dõ, a Csil lag te lep és per sze a pa nel há zak mind-mind egy adott kor szak le nyo ma tai eze ket meg õriz ni és az adott sá gok - hoz il lõ en fej lesz te ni kell. Ar ra kell tö re ked nünk, hogy meg ta lál - juk azo kat a ki tö ré si pon to kat, ame lyek ré vén Cse pel és So rok - sár is pél dát tud mu tat ni a töb bi ke rü let nek. Na gyon fon tos, hogy Cse pel rõl és So rok sár ról is ked ve zõ kép ala kul jon ki a kül sõ szem élõ ben. Az új mun ka he lye ket te rem tõ vál lal ko zók dön té sé - ben is fon to sak a szub jek tív té nye zõk, csak oda vi szik a pén zü - ket, ahol ma gán em ber ként jól ér zik ma gu kat. Nem kell azon nal nagy össze gû ön kor mány za ti vagy ál la mi be avat ko zás ra gon - dol ni. Ha van né hány jó öt le tünk, ak kor a leg több eset ben már né hány mil li árd fo rint ból el le het in dí ta ni egy olyan fej lesz té si prog ra mot, amely nek ered mé nye ként mo dern, a XXI. szá za di igé nyek nek meg fe le lõ la kó kör nye zet és gaz - da sá gi kör nye zet ala kít ha tó ki. Azt kell su gá - roz nunk a kül vi lág fe lé, hogy Cse pel egy fi a ta - los, fej lõ dõ, mo der ni zá ló dó, vál to zó ban lé võ te rü let. Eh hez azon ban ten ni is kell, nem elég csak be szél ni ró la. Fog lal koz ni kell a Cse pel Mû vek te rü le té vel, mû kö dõ ké pes kon cep ci ót kell le ten ni az asz tal ra az észa ki te rü let tel kap - cso lat ban, komp lex prog ram men tén kell fej - lesz te ni a Rác ke vei So rok sári Duna-ágat, rend be kell ten ni a Mol nár-szi ge tet, ki kell ta lál - ni a Szent Im re tér és a Hõ sök te re funk ci ó ját. Sok szor lá tunk egy ke rék pár nyer gé - ben A ke rék pá ro zás na gyon kö zel áll a szí - vem hez, de so kat se gí tett ab ban is, hogy mi nél job ban meg is mer jem Cse pelt és So rok sárt. Öröm mel ta pasz ta lom, hogy mind töb ben nyom juk a pe dált az uta kon. Aki sze re ti a ter - mé sze tet, a jó le ve gõt, és nem ri ad vis sza egy kis egész sé ges test moz gás tól sem, egyet ért majd az Együtt PM zöld prog ram já val. Mi kor és mi ért kezd tél el po li ti zál ni? 2011-ben ju tot tam ar ra a fel is me rés re, hogy nem elég a ma gá nyos do ho gás, mor go ló dás, a pas szív kri ti ka ha meg akar juk ál lí ta ni az or szá gunk rom lá sát, cse le - ked ni kell! A gyor san mé lyü lõ sze gény ség, az el tû nõ tár sa dal - mi szo li da ri tás, a fo ko zó dó ki lá tás ta lan ság, a nö vek võ mun ka - nél kü li ség, a ki szá mít ha tat lan és ká ros unortodox gaz da - ság po li ti ka, az EU-ellenes kor mány za ti re to ri ka, a FI DESZ an - ti de mok ra ti kus tö rek vé sei, a min dent el ura ló populizmus sar - kallt ar ra, hogy csat la koz zam a Ma gyar Szo li da ri tás Moz ga lom csa pa tá hoz, amely nek 2012 óta a cse pe li és so rok sá ri ko or di - ná to ra va gyok. Az Együtt 2014 meg ala ku lá sát kö ve tõ en fel kér - tek a párt he lyi szer ve ze té nek fel épí té sé re, amely mun ká ban kez det tõl fog va szo ro san együtt mû kö döm a Pár be széd Ma - gyar or szá gért párt he lyi szer ve ze té nek ve ze tõ jé vel, Hudák Já - nos sal. A két leg na gyobb el len zé ki erõ kö zöt ti meg ál la po dás ér tel mé ben pe dig im már az MSZP cse pe li és so rok sá ri szer ve - ze té vel is együtt dol go zunk azon, hogy ne csak csök ken jen, de jö võ re el is tûn jön a re zsim. Hol tar to tok a vá lasz tá si fel ké szü lés ben? Sze ren csé re nap ról nap ra nõ a szim pa ti zán sa ink kö re. Te rü le ti, il let ve te ma ti kus mun ka cso port ok ban zaj lik a mun - kánk, ezek ben a na pok ban vég le ge sít jük a he lyi prog ra mun - kat. So kan ta lál koz hat tak már ve lünk az ut cai szó ró la po zá sok al kal má val, és ha ma ro san meg nyit juk a cse pe li párt iro dán kat. A kö zel jö võ ben már a pla kát ja in kat is lát hat ják a két ke rü let la - kói. Tö rek szünk ar ra, hogy el mé lyít sük az el len zé ki pár tok kö - zöt ti ös sze fo gást. Ha ma ro san fel ves szük a kap cso la tot a mû - kö dõ ci vil szer ve ze tek kel, sze ret nénk mind több do log ban együtt mû köd ni ve lük, hi szen mi egy együtt mû kö dõ or szá gért dol go zunk: olyan ha zá ért, ame lyet a nyu godt köz élet, a szak - sze rû kor mány zás és az emel ke dõ élet szín vo nal jel le mez. Ahol az is ott hon ér zi ma gát, aki nem a gyõz tes párt ra sza va zott. Mit üzensz az ol va só ink nak? Min de nek elõtt ar ra ké rem a cse pe li és so rok sá ri pol gá ro - kat, hogy fo gad ja nak bi zal muk ba. Ad ják meg a le he tõ sé get ar - ra, hogy kö zö sen le tud juk vál ta ni az Orbán Simicska re zsi met. Ígé rem, hogy meg vá lasz tá som ese tén min dent meg fogok ten - ni azért, hogy Cse pel és So rok sár meg kap ja a kel lõ fi gyel met és se gít sé get a jö võ be ni fej lõ dés hez. Együtt 2014 PM

8 8 KÖZÉLET Komplett való, Önnek. A ki áb rán dult sá got kell cse lek vés sé vál toz tat nunk Az MSZP Bu da pes ti Párt szö vet ség Cse pe li Szer ve ze te fó ru mon lát ta ven dé gül szep tem ber 15-én Mester házy At ti lát, az MSZP el nö két. A Cse pe li Szabadkikötõ Sport - te le pén tar tott ren dez vény mo de rá to ra Szen tecz ky János, a há zi gaz da tag szer ve zet el nö ke volt, a ven dég mel lett Dobák Ist ván el nök he lyet tes fog lalt he lyet. Be ve ze tõ jé ben Szenteczky Já nos össze fog lal ta az utób bi egy év ese - mé nye it. Ta valy õs szel a cse pe li MSZPszer ve zet meg vá lasz tot ta Dobák Ist ván el nök he lyet test a Cse pel So rok sár or - szág gyû lé si vá lasz tó ke rü let fe le lõ sé nek. Az az óta el telt egy év ben kö szön he tõ - en Dobák Ist ván ak tív te vé keny sé gé nek is ko moly ered mé nye ket ért el az MSZP Cse pe len: gyûj töt tek öt ezer alá írást, ami ki ma gas ló ér ték. A de mok ra ti kus el len zék egyez te té si fo lya ma tá nak ered mé nye ként a kö zel - múlt ban or szág gyû lé si vá lasz tá si együtt mû kö dé si meg ál la po dás szü le tett az MSZP és az Együtt 2014 PM Szö vet - ség kö zött, amely meg te rem tet te a va ló - di esélyt a jö võ évi kor mány vál tás ra. Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás nyo mán (ame lyet az MSZP Cse pe li Szer - ve ze te tel jes mér ték ben el fo gad és tá - mo gat) a Cse pel So rok sár or szág gyû - lé si vá lasz tó ke rü let ben a tag szer ve zet az együtt mû kö dé si meg ál la po dás Cse pel re vo nat ko zó ré szé nek meg fe le - lõ en Sza bó Szabolcsot, az Együtt-PM je lölt jét tá mo gat ja. A cse pe li MSZP foly - tat ja ut cai kam pá nyát a vá lasz tá si gyõ - ze lem ér de ké ben, s ki tû zött cél ja, hogy jö võ õs szel az ön kor mány za ti vá lasz tá - son szo ci a lis ta ön kor mány zat és szo ci a - lis ta pol gár mes ter szü les sen. Dobák Ist ván kö szö ne tet mon dott a mun ká já hoz ka pott tá mo ga tá sért, és fel - hív ta a részt ve võk fi gyel mét: az együtt - mû kö dés nek nincs al ter na tí vá ja. Kér te a párt tag ja it, áll ja nak az ügy mö gé. A foly ta tás ban Mesterházy At ti la vá la - szolt a cse pe li párt szer ve zet tag ja i nak kér dé se i re, ame lyek bõl ér zõ dött: bár a tag szer ve zet tá mo gat ja az or szág gyû lé si vá lasz tá si együtt mû kö dést, né há nyan nem iga zán ér tik, mi ért nem le he tett a De - mok ra ti kus Ko a lí ció (DK) is ré sze a de - mok ra ti kus bal ol da li el len zék ös sze fo gá - sá nak. A párt el nök el mond ta, hogy a vá - lasz tá si gyõ ze lem hez va ló ban ös sze fo - gás ra van szük ség, és kel le nek a plusz - sza va za tok, azon ban a más fél mil lió bi - zony ta lan sza va zó ra is gon dol ni kell. A vá lasz tók 15 szá za lé kát al ko tó bi zony ta - lan sza va zót és a 7 8 szá za lék nyi rej tett sza va zót kell meg nyer ni a kor mány vál - tás hoz, õk dön tik majd el a vá lasz tást. A ki áb rán dult sá got, a fruszt rált sá got kell cse lek vés sé vál toz tat nunk tet te hoz zá. Az MSZP a leg na gyobb és leg erõ sebb el len zé ki párt ként (amely ko moly erõ fe - szí té sek kel meg õriz te or szá gos le fe dett - sé gét és iro da há ló za tát) a DK-val is tár - gyalt az együtt mû kö dés rõl, de vé gül saj nos az el fo gad ha tat lan fel té te lek mi att nem szü le tett meg ál la po dás. Az egyez te tõ tár gya lá so kat az MSZP be fe - jez te, le zár ta. Nincs több vi tá ja az MSZPnek a bal ol dal töb bi párt já val, nem kri ti - zál, nem bel sõ ügyek kel fog lal ko zik. Csak a vá lasz tó pol gár ok ra kon cent rál, az õ gond ja ik ra kí ván vá laszt ad ni, s meg - kezd te prog ram já nak is mer te té sét a gyõ - ze lem ér de ké ben mert a je len le gi kor - mány le vál tá sa nem ze ti ér dek. Egy, a ha tá ron tú li ma gya rok kal tör té - nõ kap cso lat tar tás ra vo nat ko zó kér dés re vá la szol va Mesterházy At ti la hang sú lyoz - ta: fon tos a nem zet egé szé ben gon dol - kod ni, de ezt az együtt mû kö dés és nem a meg osz tás ol da lá ról kell gya ko rol ni. Az MSZP nem csak az er dé lyi, ha nem a fel vi - dé ki, a kár pát al jai és a vaj da sá gi ma gya - rok kal is tart ja a kap cso la tot, mi köz ben a kör nye zõ or szá gok ve ze té sé vel is jó az együtt mû kö dés a jó szom szé di vi szony, a se gí tõ szán dék és a be nem avat ko zás el - vei alap ján. Eze ken a te rü le te ken to váb bi ki he lye zett frak ció ülés is vár ha tó. Mi lesz, ha nem si ke rül két har mad dal gyõz ni? hang zott egy újabb kér dés. A párt el nök vá la szá ban le szö gez te: két har - mad nél kül is le het kor má nyoz ni. A je len - le gi hez ké pest más po li ti ká val, más gaz - da ság gal is szá mos jó dol got le het ten ni az em be re kért. Mel les leg van nak in no va - tív jo gi meg ol dá sok a két har ma dos tör vé - nyek meg ha la dá sá ra. Az ál lam ha ta lom sú lya egyéb ként pe dig nyo masz tó an hat - hat majd a párt ka to na ként po zí ci ók ban tény ke dõk re. A vá lasz tó jo gi tör vény nem mel les leg ma na gyobb esélyt ad a két har - ma dos gyõ ze lem re, mert az 1 2. he lyen vég zõ pár to kat fe lül kom pen zál ja a po li ti - kai sta bi li tás ér de ké ben, míg a 3 5. he - lyen lé võk tõl pe dig el vesz, gyen gí ti az esé lye i ket. Tisz tán lát ni kell azt is, hogy Or bán Vik tor ba rát sá gos vis sza vo nu lá sá - val nem sza bad szá mol ni: a Fi desz a vá - lasz tá si ve re ség mi at ti bel sõ dü hét ki fe lé fog ja for dí ta ni, s egy na gyon militáns és ag res szív el len zék ki ala ku lá sa vár ha tó. En nek ke ze lé sé re is ké szül ni kell fej tet te ki Mesterházy At ti la. (lt)

9 Komplett való, Önnek. KÖZÉLET 9 Je len lét egye nes, nyílt vá la szok kal Mesterházy At ti la a cse pe li ren dez vé nyen exk lu zív in ter jút adott a hírkomp-nak. Em lí tet te, hogy az MSZP meg kezd te a prog ram ja is mer te té sét. Mit tar tal maz a do ku men tum? Az MSZP prog ram ja Ma gyar or - szág ról szól, az igaz ság ról, a biz ton ság - ról, a sza bad vá lasz tás le he tõ sé gé rõl, a ki szá mít ha tó ság ról és a jó lét rõl. Min - den ki, aki má ra el ve szí tet te a re ményt, a biz ton sá got, vis sza kap ja majd ben. Öt tár sa dal mi cso port: a gyer me - kek, a nõk, a mun ka vál la lók, a nyug dí - ja sok, va la mint a kis- és kö zép vál lal ko - zók egé szen biz to san nyer te sei lesz nek a szo ci a lis ták kor mány zá sá nak. Kö ré - jük épül fel az MSZP vá lasz tá si prog - ram ja: olyan kor mány kell az or szág élé - re, amely min den kit kép vi sel, s több le - he tõ sé get ad a ne héz sor sú ak nak, se - gít a 4 mil lió lét mi ni mu mon vagy az alatt élõ nek, s a fél mil lió éhe zõ gyer mek nek is. A prog ram fõ ele mei egyéb ként ol - vas ha tó ak az mszp.hu ol da lon: az egyes or szág ré szek fej lesz té si kon cep - ci ói, az ag rár- és vi dék fej lesz tés, az esély egyen lõ ség, a szo ci á lis, az ok ta tá - si, a fog lal koz ta tás-, a gaz da ság-, az egész ség- és a sport po li ti ka vi ta ira tai, továbbá az idõs ko rú ak kal, a köz biz ton - ság gal és hon vé de lem mel kap cso la tos ál lás pon tunk is nyil vá nos min den ki szá - má ra. Mi lyen ren dez vé nye ken ta lál koz - ha tunk majd az MSZP prog ram já val? A szep tem ber 13-ai mis kol ci nagy gyû lé sen el mond tam: igaz sá gos, sza bad, biz ton sá gos or szá got ígé rünk az ál lam pol gár ok nak, olyat, amely ben job ban él nek, mint most. Kor mány ra ke rü lé sünk ese tén ar ra tö re kszünk majd, hogy min den csa lád ban le gyen leg alább egy ke re sõ. Böl csõ dei és óvo - da fej lesz té si prog ra mot in dí tunk, a kisés kö zép vál lal ko zá sok nak ki emelt se - gít sé get nyúj tunk, a nyug dí ja sok nak ga ran tált el lá tást, nyug díj pré mi u mot, a fi a ta lok nak tan díj men tes ta nu lást. Ha le he tõ sé günk lesz rá, igaz sá got fo gunk szol gál tat ni min den ki nek, akit az Or - bán-kor mány meg alá zott, meg fé lem lí - tett vagy ki sem mi zett, le szá mo lás he - lyett igaz sá gos el szá mol ta tás lesz. Az Or bán-kor mány meg bu kott, vál to zás, vál tás kell! Ha son ló nagy gyû lé se ken, fó ru mo kon is mer tet jük majd prog ra - mun kat; a lé nyeg a sze mé lyes kap cso - la tok erõ sí té se, a je len lét a kö zös sé - gek ben és az egye nes, nyílt vá la szok a fel tett kér dé sek re. Mi a kü lönb ség az MSZP és az Együtt 2014 PM Választási Szö vet ség prog ram jai kö zött? A párt ja ink kö zöt ti együtt mû kö dés ki ala kí tá sa so rán nem a kü lönb sé gek re, ha nem a kö zös pon tok ra, azo nos sá gok - ra kon cent rál tunk. A jú li u si, köz po li ti kai alap el ve ket rög zí tõ kö zös do ku men tu - munk ban is le ír tuk: a 2014-es vá lasz tás ki emel ke dõ lesz Ma gyar or szág sor sa szem pont já ból. A tét az, hogy ha zánk ké - pes lesz-e új ra min den pol gá rá nak egy - for mán meg ad ni a mél tó em be ri élet esé - lyét, a fo lya ma tos gya ra po dás le he tõ sé - gét. En nek fel té te le, hogy ha zánk új ra egy igaz sá go sabb, ál lam pol gá ra i nak na gyobb biz ton sá got, sza bad sá got és jó lé tet biz to sí tó hely le gyen. En nek ér de - ké ben Ma gyar or szág nak új al kot mány ra van szük sé ge. A kor mány za ti dik tá tu - mok he lyett az au to nó mi ák kö zöt ti part - ne ri együtt mû kö dés ben hi szünk. Fé le - lem nél kü li éle tet aka runk. A köz bi zal mat rom bo ló kor rup ci ó val szem ben át fo gó stra té gi át al ko tunk. Szem be né zünk az el múlt év ti ze dek min den bot rá nyá val. A gaz da sá gi nö ve ke dés ér de ké ben part - ne ri vi szonyt ala kí tunk ki a tár sa dal mi, gaz da sá gi sze rep lõk kel, amely ben a nem ze ti ér dek nem csak sza vak ban ér - vé nye sül. Vall juk, hogy a gaz da sá gi nö - ve ke dés hez és a fog lal koz ta tás bõ ví té - sé hez kell a vál lal ko zá sok ver sen gé se. A mun ka hely te rem tés ér de ké ben ak tív kor mány za ti fel lé pés szük sé ges. Költ - ség ve té si fe gyel met va ló sí tunk meg. Meg szün tet jük az igaz ság ta lan egy kul - csos adót, lesz új Mun ka tör vény köny ve, és fej lesz tés po li ti kai for du la tot haj tunk vég re, csök kent jük a tár sa dal mi egyen - lõt len sé ge ket csak hogy a leg fon to sab - ba kat em lít sem. A 25 pont ból ál ló, a maj - da ni kor mány prog ram vá zát al ko tó té zi - sek azt tük rö zik: nin cse nek lé nye ges kü - lönb sé gek, nincs át hi dal ha tat lan el len tét a vá lasz tá si szö vet ség re lé pett két párt kö zött. Vá laszt tu dunk ad ni a de mok ra ti - kus, a gaz da sá gi és a tár sa dal mi vál ság meg ol dá sá ra. LéT Kész a prog ram és a lis ta Az MSZP vá laszt má nya után a párt ok tó be ri kong res szu sa is jó vá hagy ta a szo - ci a lis ták jö võ évi vá lasz tá si prog ram ját, va la mint a párt eu ró pai par la men ti és or szág gyû lé si vá lasz tá si lis tá ját. A vá ra ko zá sok nak meg fe le lõ en a lis ta el sõ har - ma dá ban a párt ve ze tõ tiszt ség vi se lõi mel lett az MSZP meg újí tá sá ban orosz lán - részt vál la ló je löl tek kap tak he lyet. Az MSZP EP, il let ve or szág gyû lé si vá lasz tá si lis - tá ja mel lett el fo gad ták az MSZP vá lasz tá si prog ram ját is, amely 5 pil lér re: a gyer - me kek re, a nõk re, a mun ka vál la lók ra, a kis és kö ze pes vál lal ko zók ra, va la mint a nyug dí ja sok ra épít ve kí ván ja meg vál toz tat ni Ma gyar or szá got. A kong res szu si fel - ha tal ma zás sal biz tos sá vált, hogy az MSZP meg újult szer ve ze ti struk tú rá val, a kis - em be re ket ka rak te re sen kép vi se lõ prog ram mal és sok-sok új és fi a tal arc cal vág ne ki a 2014-es vá lasz tá si kam pány nak. A lis ta el sõ har minc he lyén nõk és 35 év alat ti po li ti ku sok is szép szám mal sze re pel nek. Puch Lász ló ko ráb bi párt pénz tár - nok vi szont csak a 35. he lyen in dul, a volt hon vé del mi mi nisz ter Ju hász Fe renc a 39.-en. Ko ráb bi párt el nö kök, Lendvai Il di kó és Ko vács Lász ló pél dá ul egy ál ta lán nem in dul nak, ahogy a volt mi nisz te rek kö zül Lampert Mó ni ka és Kiss Pé ter sem. Pa pír juk van az ös sze fo gás ról A z ok tó ber 19-i kong res szus után, de még az ok tó ber 23-i kö zös szín pad - ra ál lás elõtt alá ír ta az MSZP a Bajnai Gor don ve zet te Együtt PM-mel a vá - lasz tá si meg ál la po dást. En nek ér tel mé - ben kü lön párt lis tán, az egyé ni vá lasz - tó kör ze tek ben pe dig ko or di nál tan, egy - mást se gít ve in dul nak a jö võ évi vá lasz - tá son. Az MSZP és az Együtt-PM vezetõje által alá írt megállapodással a szövetség kö tés ideje véget ért, a kormányváltás ér de kében létrejött összefogás pártjai mos tantól kizárólag a magyar vá lasz tókkal és problémáikkal foglalkoznak.

10 10 KÖZÖSSÉG Komplett való, Önnek. Ki ter jesz tett együtt mû kö dés Cse pe len és a ré gi ó ban A vál lal ko zá sok kö te le zõ ka ma rai re giszt rá ci ó ja nem vál tott ki nagy lel ke se dést a cse pe li vál lal ko zá sok kö ré ben sem. A Bu - da pes ti Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra (BKIK) en nek el le né re min dent meg tesz azért, hogy a fõ vá ro si vál lal ko zók ér de ke it kép vi sel je, mû kö dé sü ket se gít se, tá mo gas sa. Ezt az igye ke ze - tet az ön kén tes ka ma rai ta gok mes sze me nõ en mél tá nyol ják, s re mél he tõ en a töb bi re giszt rá ci ó ra kö te le zett vál lal ko zás is kö ze lebb ke rül het a ka ma rai moz ga lom hoz. Sepsi Zsig mond, a BKIK cse pe li tag szer ve ze té nek el nö ke tá jé koz tat ta la pun kat. A jö võ ered mé nye it az együtt mû kö dés hoz hat ja meg együtt mû kö dés az ön kor mány zat tal, a ci vil szer ve ze tek kel és más gaz da sá gi ér dek kép vi se le tek kel. A cse pe li ka ma rai tag cso port idén feb ru - ár ban köz re mû kö dött a rá szo ru lók hely - ze tét kön nyí tõ ke rü le ti me leg étel-osz tás - ban. Rend sze re sen részt vesz nek az ön - kor mány zat tes tü le ti és bi zott sá gi ülé se - in, vé le mé nye zik az ön kor mány zat ren - de let ter ve ze te it. Már ci us ban a BKIK adó - kon fe ren ci át tar tott az ön kor mány zat nagy ta nács ter mé ben, s alá ír ták a vá ros - ve ze tés és a ka ma ra együtt mû kö dé si meg ál la po dá sát. Áp ri lis ban pe dig a cse - pe li tag cso port és a ke rü le ti ci vil szer ve - ze tek több ol da lú meg ál la po dá sát a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te is jó - vá hagy ta. En nek ke re té ben vett részt a ke rü le ti ka ma rai tag cso port a Vö rös ke - reszt cse pe li vi lág na pi ün nep sé gén. Szin tén ta vas szal ün ne pé lyes ke re tek kö zött ír ta alá Cse pel, Jó zsef vá ros és Kõ - bá nya ön kor mány za ta azt a meg ál la po - dást, amely ben vál lal ják, hogy a jö võ ben szo ro san együtt mû köd nek a BKIK-val. A part ne rek egyet ér tet tek ab ban, hogy iga - zán si ke res mun kát a ha zai kis- és kö zép - vál lal ko zá sok mû kö dé sé nek ha té kony tá - mo ga tá sa, ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá - sa ér de ké ben csak szö vet ség ben vé gez - het nek: a ka ma ra, az ön kor mány zat ok, a he lyi vál lal ko zá sok és a la kók együt te sen te het nek a fõ vá ros és az or szág si ke ré ért. A BKIK XXI. ke rü le ti Tag szer ve ze te szep tem ber 12-én a pol gár mes te ri hi va tal ta nács ter mé ben vál lal ko zói fó ru mot ren - de zett. A részt ve võk meg is mer het ték a ka - ma ra vál lal ko zás fej lesz té si te vé keny sé - gét, a tag cso port prog ram ja it, a ke rü le ti ön kor mány zat Cse pel-gyár vá ros ra ki dol - go zott fej lesz té si stra té gi á ját, tá jé koz ta - tást kap tak a Klebelsberg In téz mény fenn - tar tó Köz pont szak kép zé si te vé keny sé gé - rõl, a XXI. Tan ke rü let szer ve ze té rõl, to váb - bá a ke rü le ti kor mány hi va tal mun ká já ról és szol gál ta tá sa i ról, vala mint a jú ni us ban meg nyi tott cse pe li Szé che nyi Prog ram Iro da mû kö dé sé rõl és a volt Cse pel Mû - vek te rü le té nek fej lesz té si el kép ze lé se i rõl. Az év to váb bi ré szé ben ter ve zett ka - ma rai prog ra mok is az ed di gi irány vo na - lat kö ve tik: a XX. és a XXIII. ke rü le ti tag - cso port tal kö zö sen sport na pot ren dez - nek ok tó ber ben, no vem ber ben újabb vál lal ko zói fó ru mot szer vez nek a jö võ évi adó zás és a vál lal ko zás fi nan szí ro zás té - ma kör ében, s ugyan csak no vem ber ben a Cse pe li Vál lal ko zói Bál csat la ko zik az ön kor mány zat jó té kony sá gi Er zsé betbál já hoz. De cem ber ben pe dig a pest er - zsé be ti és a so rok sá ri ka ma rai tag cso - port tal kö zö sen tar ta nak év zá ró el nök - sé gi ülést. hk 85 éves a Csepeli Szabadkikötõ Az 1928-ban fel ava tott Ma gyar Ki rá lyi Bu da pes ti Vám men - tes Ki kö tõ sa ját ko rá ban Eu ró pa egyik leg na gyobb és leg - kor sze rûbb áru gyûj tõ és el osz tó köz pont ja volt. A Cse pe li Szabad kikötõ 75 éves üze mel te té si jo gát 2005 óta bir tok ló Bu - da pes ti Szabad kikötõ Lo gisz ti kai Zrt. (BSZL) ha zánk leg na - gyobb köz for gal mú ki kö tõ jé nek in gat lan - fej lesz tõ je ként mil li ár dos be ru há zá sok kal dol go zik azon, hogy vis sza ál lít sa a leg - fon to sabb eu ró pai fo lya mi fu va ro zá si kor - ri dor kö zép pont já ban fek võ lé te sít mény ere de ti rang ját. A tel jes kö rû ki kö tõi szol gál ta tá so kat nyúj tó vál la lat több mint 100 hek tár te rü le - ten mû kö dik. Ed dig 90 ezer négy zet mé te - ren ala kí tott ki kor sze rû kon té ne res áru - ke ze lés re al kal mas tá ro ló te rü le tet, bér lõi rak tár csar no ko kat épít te tett, meg va ló sult egy 600 négy zet mé ter hasz nos te rü le tû iro da ház is. A ki kö tõ ben egy szer re 18 ha jó tud itt ki köt ni és ra - kod ni. A be ru há zá sok ré sze ként Ro-Ro ter mi nál is üze mel. A ví zi és vas úti for ga lom ki szol gá lá sát a szabadkikötõ vas úti és ha jó zá si üze me biz to sít ja. A cég az el múlt évek ben 10 mil li árd fo rint ér té kû mû sza ki fej - lesz tést va ló sí tott meg, és to váb bi 4 mil li árd fo rint ér té kû be ru - há zás áll elõ ké szí tés alatt. Ez utób bi meg va ló sít ha tó sá gi ta nul - má nyai el ké szül tek, rö vi de sen vár ha tó az uni ós tá mo ga tás el - bí rá lá sa. A nagy ér té kû inf rast ruk tú ra- és a di na - mi kus szol gál ta tás fej lesz tés ered mé nye - ként fo lya ma to san nö vek szik a szabadkikötõ for gal ma. A ví zi, vas úti és kom bi - nált for ga lom meg ha lad ja az évi 1 mil lió ton nát. Idén az év szá zad leg na gyobb ár - vi ze és a gya ko ri ala csony víz ál lás ok el le - né re nyolc hó nap alatt 630 ha jó ra ko dott a ki kö tõ ben, 20 szá za lék kal több, mint a ta va lyi év azo nos idõ sza ká ban. To váb bi for ga lom bõ vü lést vár a vál la lat ké sõb bi ter ve i nek meg va ló su - lá sá tól: él ni kí ván ugyan is ki vé te le sen ked ve zõ föld raj zi hely - ze té vel, amely le he tõ vé te he ti egy Bu da pest kis ke res ke del mi el lá tá sát biz to sí tó city-lo gisz ti kai köz pont ki ala kí tá sát és Ma - gyar or szág leg na gyobb gyógy szer-lo gisz ti kai rak tár bá zi sá - nak meg épí té sét is.

Becsengettek. A Csepel Szentlõrinc-tengely (I.) (4. ol dal) Alul ról új ra fel épít jük a de mok rá ci át (8 9. ol dal) Komplett való, Önnek.

Becsengettek. A Csepel Szentlõrinc-tengely (I.) (4. ol dal) Alul ról új ra fel épít jük a de mok rá ci át (8 9. ol dal) Komplett való, Önnek. Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 4. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2013. szeptember A Csepel Szentlõrinc-tengely (I.) (4. ol dal) Alul ról új ra fel épít jük a de mok rá ci át (8 9. ol dal)

Részletesebben

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal)

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal) Komplett való, Önnek. III. évfolyam, 10. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2014. október Összefogás a csepeliekért (4. oldal) Családi-baráti csatornamutyi (8. oldal) TALPRA, CSEPEL! (5. ol dal) A

Részletesebben

Kiszámítható és igazságos kormány kell!

Kiszámítható és igazságos kormány kell! Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 1. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2013. március Uszoda vagy út? Úszó út! (5. ol dal) Veszélyben a Burattino? (9. ol dal) Mélyütés: a röplabdának is vége (13.

Részletesebben

Az igaz ság tesz sza bad dá

Az igaz ság tesz sza bad dá FIRTL MÁ TYÁS Az igaz ság tesz sza bad dá SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET FIRTL MÁ TYÁS Az igaz ság tesz sza bad dá SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Útközben Dr. Szalay László írása. Korszerûsített és bõvített óvodák. 2012 október hónap alkotói. Négy Évszak koncertsorozat. Képviselõ-testületi ülés

Útközben Dr. Szalay László írása. Korszerûsített és bõvített óvodák. 2012 október hónap alkotói. Négy Évszak koncertsorozat. Képviselõ-testületi ülés XXI. évfolyam 2012. október * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Útközben Dr. Szalay László írása 2. oldal Korszerûsített és bõvített óvodák 2012 október hónap alkotói Négy Évszak koncertsorozat

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

A képviselõ-testület hírei

A képviselõ-testület hírei Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XX. évfolyam 4. szám 2009. augusztus 14. Virágzó Tisza Napja Jú ni us 23-tól na po kon át jár ták a fa lut a fi a ta lok hin tón, cuk rot és szó

Részletesebben

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu -

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - Elhatározottság-biztonság A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - da tos mé lyí té si fo lya ma tá ban két meg ha tá ro zó hoz zá ál lás meg ta nu - lá sá

Részletesebben

Altdorf és Dunaharaszti 2. oldal. Az aradi vértanúkra emlékeztek 3. oldal. Laffert híradó. Négy évszak koncertek. Képviselõ-testületi ülés

Altdorf és Dunaharaszti 2. oldal. Az aradi vértanúkra emlékeztek 3. oldal. Laffert híradó. Négy évszak koncertek. Képviselõ-testületi ülés XXII. évfolyam 2013. október * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Altdorf és Dunaharaszti 2. oldal Az aradi vértanúkra emlékeztek 3. oldal Laffert híradó Négy évszak koncertek Képviselõ-testületi

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A HE LYI ÖN KOR MÁNY ZAT LAP JA

A HE LYI ÖN KOR MÁNY ZAT LAP JA XXI. év fo lyam 4. szám www.domsod.hu A HE LYI ÖN KOR MÁNY ZAT LAP JA 2011. április Ára: 150.- Ft Bogláros szellőrózsa, pettyegetett tüdőfű Fotó: Fábián Ilona TA R TA L O M B Ó L Nagyheti és húsvéti istentiszteletek

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Húsvéti készülõdés. Tompaládonyban. Rövid hírek. He lyes bí tés. Csepreg. 2015. május V. évfolyam 5. szám www.repcevidek.hu

Húsvéti készülõdés. Tompaládonyban. Rövid hírek. He lyes bí tés. Csepreg. 2015. május V. évfolyam 5. szám www.repcevidek.hu Rövid hírek Csepreg Újabb nagy sze rû dol go zót bú csúz tat tunk! Áp ri lis 10-én Csepreg Vá ros Ön kor mány - za ta ne vé ben Hárominé Or bán Eri ka al pol - gár mes ter as szony bú csúz tat ta nyug

Részletesebben

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu Tompaládonyban zajlik az élet Má jus fa ál lí tá sa Te le pü lé sünk má jus fá ját áp ri lis 30-án es te ál lí tot tuk fel a fa lu ház ud va rán. A fa a köz ség ha tá rá ban ta lál ha tó er dõ bõl szár

Részletesebben

A napi szolgálat negyedszázada

A napi szolgálat negyedszázada A Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai Egye sü le té nek idõ sza ki szak mai lap ja l III. fo lyam, X. év fo lyam, 2014. 4. szám l In gye nes pél dány A napi szolgálat negyedszázada Ambrus Attila: Hitünk a

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val XXI. év fo lyam 1. szám 2013. ja nu ár Ára: 120 Ft Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val Nem a meg szo kott mó don zaj lott le a ha gyo má nyos Fa lu ka rá csony az el múlt év de cem ber 21-én

Részletesebben

Nemzeti ünnep és szoboravatás. Baktay-konferencia a Laffertban. A hónap mûvésze. Lakossági zöldhulladék-gyûjtés. Képviselõ-testületi ülés

Nemzeti ünnep és szoboravatás. Baktay-konferencia a Laffertban. A hónap mûvésze. Lakossági zöldhulladék-gyûjtés. Képviselõ-testületi ülés XXII. évfolyam 2013. március * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Nemzeti ünnep és szoboravatás Baktay-konferencia a Laffertban A hónap mûvésze Lakossági zöldhulladék-gyûjtés Képviselõ-testületi

Részletesebben

ALGYÕI HÍRMONDÓ. Virágos Szent János

ALGYÕI HÍRMONDÓ. Virágos Szent János Algyõi tükör 1 ALGYÕI HÍRMONDÓ KÖZÉLETI LAP ÁRA: 100 Ft 2010. június XIX. évf. 6. szám Képeslap az esõrõl Vi gasz ta la nul esik. Víz fent és lent és min den fe lé. A víz az úr ezen a ta va szon és nyár

Részletesebben

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF A szerkesztőbizottság elnöke ÖLLÖS LÁSZLÓ Fe le lős szer kesz

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben