Csepeli hungarikum? Nyílt levél a polgármesternek (4. ol dal) Bemutatjuk Szabó Szabolcsot, az ellenzéki összefogás közös jelöltjét

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csepeli hungarikum? Nyílt levél a polgármesternek (4. ol dal) Bemutatjuk Szabó Szabolcsot, az ellenzéki összefogás közös jelöltjét"

Átírás

1 Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 5. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja október Nyílt levél a polgármesternek (4. ol dal) Bemutatjuk Szabó Szabolcsot, az ellenzéki összefogás közös jelöltjét Sportos vonalak (I. rész) Sportos vonalak (I. rész) (13. ol dal) (7. ol dal) Csepeli hungarikum? (3. ol dal)

2 2 KOMPapró Komplett való, Önnek. Elege van a PET-palackokból? Mindent elborít a vízkõ? Ingyenes helyszíni vízvizsgálat és szakmai tanácsadás! Forduljon hozzánk bizalommal, ha vízkezelési problémája van, mert a Tiszta víz nem luxus! Vízszerkezeti és mikrobiológiai laborelemzés, vízszûrés, víztisztítás, vízlágyítás, klór, vas, mangán, nitrát, nitrit, arzén, ammónia, ipari szennyezõdések stb. mentesítése, fertõtlenítés, rendszerátmosás háztartási, ipari szinten. Bosnyák Norbert +36 (30) Healcon Kft.

3 Komplett való, Önnek. A hónap képe H a a Szent Im re té ri giccs ki ál lí tás nem lett vol na elég, a te ret jú ni us óta már egy ko sár lab da pá lya mé re tû Nagy-Ma gyar ország-térkép is dí szí ti. Vi rá gok ból ké szült, de ak ko ra, hogy föl di ha lan dó nak nem le het rá lá tá sa. A pol gár mes te ri hi va tal ban ülõ Né meth Szi lárd nak tán igen, bár ah hoz ki ké ne néz nie az eme le ti ab la kán. Hol mi bá - mész ko dás nál Cse pel, sõt az or szág el sõ szá mú ál lás hal - mo zó já nak azon ban nyil ván drá gább az ide je. Mel les leg: az újabb sok mil li ós lát vá nyos ság" is csak a kez det: jö võ - re még 400 mil li ót rá akar nak szór ni Cse pel fõ te ré re KOMPRESSZOR 3 Csepeli hungarikum? Kép zel je el a ked ves ol va só, hogy min - den szép és jó! Nem csak a köz szol gá - la ti té vé hír adó já ban és a he lyi hír mon dó - ban, ha nem a va ló ság ban, az Ön leg szû - kebb kör nye ze té ben is. Kép zel jen ma ga elé egy ide á lis ke rü le tet! Ahol nem csak a fõ tér re köl tik a tíz-, sõt a ha nyat ló nyu gat tá mo ga tá sá ból ha ma ro san száz mil li ó kat, ha nem mond juk ke rü le ti pa nel la kás ok meg él he tést kön nyí tõ hõ szi ge te lé sé re. Ahol nem csak a vá ros ve ze tõk ba rá tai és ba - rá ta i nak ba rá tai jut hat nak po zí ci ó hoz, ha nem a hely ben élõ mun ka nél kü li ek is. Ahol nem csak a pol gár mes te ri hi va tal kör - nyé kén lát ni köz te rü let-fenn tar tó kat, ha nem pél dá ul a pár száz mé ter rel odébb hú zó dó sé tá ló ut cá ban is. Ahol a he lyi elöl já ró - ság nem csak a sa ját párt ja kör nye zet vé del mi ál lam tit ká rá val ké pes lát vá nyos sze mét sze dõ ak ci ók ra, ha nem a min den na - pok ban is tisz tán tar tott köz te rek re tö rek szik. Ahol a he lyi ek ügye i nek in té zé sé vel meg bí zott vá ros ve ze tõt és csa pa tát nem csak ak kor le het lát ni, ami kor ün ne pel ni vagy át ad ni le het va - la mit, ha nem ak kor is el ér he tõ, ami kor a köz vet len fõ nö ke, az úgy ne ve zett vá lasz tó ja for dul hoz zá va la mi lyen prob lé má val. Ahol a he lyi gye re kek egész sé ges fej lõ dé se ér de ké ben tá mo - gat ják, és nem el le he tet le ní tik a he lyi sport egye sü le tek éle tét. Ahol nem csak a ma gas röp tû hó fe hér ke ren gõ ga lam bot em - le ge tik ke rü le ti kincs ként, ha nem az itt élõk fel hal mo zott tu dá - sát, job bí tó szán dé kú és kö zös sé get épí tõ tö rek vé se it. Az tán kép zel je el a tisz telt ol va só, hogy nem vál to zik sem mi, és ma rad min den úgy, ahogy van! Biz tos, hogy ez a mi jö võ ké - pünk? Hogy csak en nyit re mél he tünk? Hogy nem vál toz tat hat - juk olyan ná vagy leg alább olya nab bá a kör nye ze tün ket, mint ami lyen nek el kép zel jük? HA Ön nek tet szik ki ad vá nyunk, kér jük, to váb bít sa is me rõ se i nek! HA sze ret ne ér te sül ni a leg fris sebb in for má ci ó ink ról, kér jük, lá to gas son el hon la punk ra (www.hirkomp.hu) és a facebook-oldalunkra! Ki ad ja a hírkomp.hu Kft Bu da pest, Er dõ sor u. 44. Szer kesz tõ ség: Csepeli Munkásotthon 1211 Budapest, Árpád u. 1. II./215. Tel.: 06 (20) Felelõs szerkesztõ: Havasi Judit ISSN (Online) ISSN (Nyomtatott) Megjelenik: példányban

4 4 KOMPRESSZOR Komplett való, Önnek. Nyílt le vél Cse pel pol gár mes ter ének Tisz telt Pol gár mes ter úr! Hét hó nap ja pró bál ko zom fo lya ma to san be jut ni Ön höz, de mind ed dig si ker te le nül. Az idõ pont ké ré si kez de mé nye zé se im re az Ön mun ka tár sa i tól ka pott vá lasz ígé re tek so sem vál tak va ló ra. Több ször pró bál - koz tam nyil vá nos ren dez vé nye ken is kö - zel ke rül ni Ön höz, hogy szót vált has - sunk, de nem si ke rült. Sze ret tem vol na sze mé lye sen el mon da ni gond ja i mat és köz vet le nül vá laszt kap ni ke rü le tünk pol - gár mes te ré tõl. Saj nos, nem si ke rült. Meg ér tem, hogy Ön el fog lalt em ber, a po li ti kai há bo rúk több front ján is har col fo lya ma to san, s ezért nem jut ide je rám. Mon dom, meg ér tem, de nem tu dom el - fo gad ni, hogy egy ke rü le ti pol gár ra, az Ön egyik vá lasz tó já ra Ön, a ke rü let pol - gár mes te re, sõt or szág gyû lé si kép vi se - lõ je (el né zést, hogy szám ta lan egyéb ál - lá sát és meg bí za tá sát most nem so ro - lom fel) nem tud idõt sza kí ta ni. Nem ve - szem a bá tor sá got, hogy fi gyel mez tes - sem kö te les sé ge i re. Ho gyan is mer ném az Ön sze mé re hány ni az Ön irán tam ta - nú sí tott ma ga tar tá sá ra al kal maz ha tó jel - zõ ket, hi szen én csak egy em ber va - gyok, egy po zí ció nél kü li ke rü le ti la kos? Nem kí vá nom itt ele mez ni, sem mi nõ - sí te ni az Ön fel ada ta it, sem az Ön idõ - gaz dál ko dá sát, sem az ered mé nye it. Én csak egy dol got sze ret nék: tu dat ni Ön - nel gond ja i mat és meg ol dást ta lál ni azok ra az Ön köz re mû kö dé sé vel. Mi vel er re sze mé lyes le he tõ sé get nem adott, nem ma rad más szá mom ra, mint a nyil - vá nos sá gon ke resz tül fel hív ni a fi gyel - met az en gem (is) fog lal koz ta tó prob lé - mák ra feb ru ár 19-én je lent kez tem be elõ ször a pol gár mes te ri tit kár sá gon, hogy pol gár mes te rem mel és par la men ti kép vi se lõm mel szót vált has sak. Vár tam tü re lem mel, nem ju tot tam be. Az óta még öt ször-hat szor pró bál koz tam, mind annyi - szor tü rel me sen vár tam, de nem kap tam idõ pon tot. A leg utób bi pró bál ko zá som szep tem ber 23-án volt, de most is azt a vá laszt kap tam az Ön mun ka tár sa i tól, mint ko ráb ban: na gyon zsú folt a prog - ram ja, nincs ide je. Ta lán majd no vem - ber ben vis sza hív nak ígér ték Pró bál tam az ön kor mány za ti hon la - pon ke resz tül is idõ pon tot egyez tet ni, hogy ta lál koz has sam Ön nel, de csak a ka bi net fõ nö kig ju tot tam. Ugyan is hoz zá irá nyí tot tak, ami kor a csa tor ná zás hoz kap cso ló dó, köz ügy nek szá mí tó gon - dom ra ke res tem meg ol dást. Sem az ut - cánk ban dol go zó ki vi te le zõ em be rei, sem a be ru há zást ko or di ná ló Élõ Du na Pro jekt mun ka tár sai nem tar tot ták ma - gu kat il le té kes nek az ügy ben, s azt mond ták, for dul jak a pol gár mes ter hez. Az ut cánk ban for go ló dó mun ka gé - pek ugyan is fel tör ték a gya log jár dá kat, s azok saj nos úgy is ma rad tak: az út bur - ko la tot vis sza ál lí tot ták az ere de ti ál la po - tá ba a csa tor ná zás után, de a meg ron - gált jár dák kal sen ki sem akar fog lal koz - ni. Az óta is buk dá cso lunk a bal eset ve - szé lyes jár dá kon, ame lye ken még egy ba ba ko csit sem le het vé gig tol ni, s ne héz hely zet be ke rül tek az idõs, bot tal já ró em be rek is a gya lo gos köz le ke dés kor. Te hát kér de zem: ki és mi kor fog ja hely - re ál lí ta ni a tönk re tett jár dá in kat? Van egy má sik gon dom is, ame lyet sze ret tem vol na Ön nel meg osz ta ni. Az ut cánk ban né hány éve kocs ma nyílt az ön kor mány zat en ge dé lyé vel. Ez egy csa lá di há zas öve zet, csen des nyu godt kör nyék volt ko ráb ban. Mi ó ta a kocs ma üze mel, po kol lá vált az éle tünk. A reg gel 6-tól éj jel 11-ig nyit va tar tó ven dég lá tó - he lyen ál lan dó an böm böl a ze ne, és ez - zel pár hu za mo san az or dí to zó ven dé gek meg kí sér lik saj nos ered mé nye sen túl har sog ni a ze nét. Nem tu dom, hogy Ön pró bál ta-e már csak egy dél után és es te két száz szor vé gig hall gat ni azt a har sány hang erõ vel és al kal mi pi ás kó - rus sal kí sért opus-t, hogy..arany esõ a csa lá dom ra, jaaaj? Be je len tet tem a za jon gást a rend õr - sé gen, de õk azt mond ták, eb ben nem il - le té ke sek, s a jegy zõ höz irá nyí tot tak. El - men tem a jegy zõ höz, aki a fo ga dó órá - ján el mond ta: to váb bít ja pa na szo mat a bir tok vé del mi osz tály hoz. El men tem a bir tok vé del mi osz tály ra, de õk azt vá la - szol ták, ez az ügy nem hoz zá juk tar to zik itt a ke res ke del mi osz tály az il le té kes. El men tem a ke res ke del mi osz tály ra, s ott meg tud tam: ez az ügy nem hoz zá juk tar to zik, ha nem a bir tok vé del mi osz tály - ra. Patt hely zet. Ek kor ja va sol tam a bir tok vé del mi osz - tály elõ adó já nak, hogy ül je nek le a ke - res ke del mi osz tály mun ka tár sá val és vi - tas sák meg, me lyi kük az il le té kes. Azt vá - la szol ták, hogy nincs ha tás kör ük sem a han gos ze ne le hal kí tá sá ra, sem a ze ne - szol gál ta tás kor lá to zá sá ra, sem a nyit va - tar tá si idõ rö vi dí té sé re. Rá adá sul hi va ta - li mun ka idõn túl nincs le he tõ sé gük el len - õr zést vé gez ni. Sze ret tem vol na mind két osz tá lyon meg mu tat ni az ál ta lam ké szí - tett han gos vi de o fel vé telt, de er re nem vol tak kí ván csi ak. Ta nács ta la nok vol tak, ho va for dul hat nék még a pa na szom mal. Meg pró bál koz tam még a kör nye zet - vé del mi elõ adó val is, de ha mar ki de rült: nem hoz zá tar to zik. Ja va sol ta a sza bály - sér té si osz tályt. El men tem a sza bály sér - té si osz tály ra, ahol az zal fo gad tak: mi - nek jött ide, ez egy bir tok vé del mi ügy?! Pró bál koz tam még a rend õr ség kör - ze ti meg bí zott já nál, és si ke rült el jut nom a cse pe li rend õr ség köz rend vé del mi al - osz tály ve ze tõ jé hez, aki csak an nyit ja va - solt: ad jam elõ a pa na szo mat a rend õr - ka pi tány nak, s majd Õ, aki jó vi szonyt ápol a pol gár mes ter rel, ta lán ered mé - nye sen tud köz ben jár ni. Ek kor eszem be ju tott, hogy ta lán az egyik ön kor mány za ti kép vi se lõ se gít het - ne. Én csak Ger gely Ist vánt is me rem a kép vi se lõ-tes tü let bõl, hoz zá for dul tam. Õ azt ja va sol ta, ír jak le ve let a pol gár mes - ter nek íme, itt a le vél a gond ja im mal. Nem mond hat tam el Ön nek sze mé lye - sen, el mon dom hát Ön nek és egyút tal min den ki nek írás ban. Te hát kér de zem: ki és mi kor fog ja le hal kí ta ni a ze nét a kocs má ban? Ki és mi kor in téz ke dik, hogy es te tíz után, de elõt te se te gyék po kol lá az ut cá ban és a kör nyé ken élõk éle tét? Tisz telt Pol gár mes ter úr! Azt gon do - lom, hogy a fel ve tett ügyek köz ér de kû - ek, s or vo sol ni kell azo kat. Egy ál lam pol - gár ké ri az Ön se gít sé gét ezen az úton. Egy ál lam pol gár, aki egyút tal vá lasz tó - pol gár is, ha son ló an azok hoz, aki ket ezek a dol gok szin tén ér zé ke nyen érin - te nek. Egy olyan ál lam pol gár, egy olyan vá lasz tó, aki a po li ti kai pár tok szá má ra egy re fon to sabb lesz, ahogy kö ze led nek a vá lasz tá sok, ám akit a ha tal mon lé võk sem mi be vesz nek ak kor, ami kor ép pen nincs vá lasz tá si kam pány. Ké rem Önt, hogy ne csak a vá lasz tá - sok elõtt ke res se a cse pe li ek ke gye it! Tart sa be 2010-ben tett ígé re tét: és szel, szív vel és tisz tes ség gel SZOL GÁL JA a cse pe li e ket, mind an nyi un kat, akik eb - ben a ke rü let ben élünk! Cse pel, szep tem ber 30. Tisz te let tel: Z. Kár oly nyug dí jas, cse pe li la kos (név és cím a szer kesz tõ ség ben)

5 Komplett való, Önnek. KOMPRESSZOR 5 Állj ki, Szi lárd, ha mersz! Nem dön tött még Né meth Szi lárd, hogy kép vi se lõ- vagy pol gár mes ter je lölt ként pró bál koz zon-e 2014-ben. A hvg.hu-nak azt mond ta, hogy a vég sõ szót Or bán Vik tor mond ja ki, õ min den eset re tud na rá ter mett utó dot ta lál ni a he lyé re Cse - pe len, az egyik al pol gár mes te re sze mé lyé ben. Szenteczky Já nos, a ke rü le ti MSZP-frak ció ve ze tõ je a hírkomp-nak re a gál va er re azt mond ja: elõ ször a rá - ter mett utód sze mé lyét pró bál ta meg fej te ni si ker te le nül A Né meth Szi lárd hû fegy ver hor do zó i val kap cso la tos gon do la ta i mat ko ráb ban több fó ru mon ki fej tet tem, eze ket nem kí vá nom is mé tel ni. In kább az ér de kes, mi jár hat a cse pe li pol gár mes ter (or szág gyû lé si kép vi se lõ, fõ vá ro si kép vi se lõ, re zsi - csök ken té si biz tos stb. A szerk.) fe jé ben? te szi fel a kér dést Szenteczky Já nos. Ha or szág gyû lé si kép vi se lõ ma rad hat na, bár egy sze rû kép vi se lõ ként már nem ke res ne na pi 47 ezer fo rin tot, to vább ra is len ne men tel mi jo ga. Er re még szük sé ge le het, ha új ra a bal ol dal je lölt jei ad ják a cse pe li vá ros ve ze tést, és tör vé nyes, de igaz - sá gos el szá mol ta tás ba kez de nek mond ja. Csak hogy ha a bal ol dal ké pes lesz egy sé ge sen kampányolni és el tud ja vin ni az ur nák hoz az Or bán-re zsim tá vo zá sát aka ró sza va zó kat, ak kor a re zsi csök ken tés sem men ti meg Né meth Szilárdot a bu kás tól, mert az sem tud ja fe led tet ni az igaz - ság ta lan tör vé nye ket, ame lye ket Or bán Vik tor ka to ná ja ként a par la ment ben ma ga is egy tõl egyig meg sza va zott te szi hoz zá. A pol gár mes ter-je lölt ség mel lett is len né - nek ér vek. Nyil ván szí ve sen ül ne még négy évig a cse pe li pol gár mes te ri hi va tal kül vi lág - tól el zárt iro dá já ban, ter vez get ve az újabb ke rü le ti mu tyi kat anél kül, hogy a cse pe li em - be re kért akár egy szal ma szá lat is ke reszt be ten ne. Jól le het ne e bé kés ma gány ban újabb vi rág ágyá so kat ter vez ni vagy 20 mil li ó ból ide ig le nes VIP-sörözõt épít tet ni. Mi van, ha a cse pe li ek nem egy lát ha tat lan pol gár mes ter re sza vaz tak, akit csak ün - ne pé lyes busz meg ál ló-át adá so kon és ön kor mány za ti ün nep sé ge ken le het lát ni, amúgy meg csak az or szá gos saj tó ból le het hal la ni a te vé keny sé gé rõl? Mi van, ha a cse pe li ek - nek nem tet szik, hogy az el sõ em be rük na pi 47 ezer fo rin tot ke res, mi köz ben ezért cse - ré be ne kik egyet len új mun ka he lyet sem te remt, mi köz ben a fideszes csa lád tag ok és ha - ve rok jól fi ze tõ ön kor mány za ti ál lá sok kal vagy ép pen tra fi kok kal gaz da god nak? Szenteczky Já nos a ma ga hely ze tét egy sze rû nek lát ja: 2009 óta ar ra ké szü lök, hogy Cse pelt, a cse pe li e ket szol gál jam még hoz zá pol gár mes ter ként. És ké szen ál lok rá, hogy meg mé res sem ma gam. Nem fé lek ki áll ni a cse pe li ek elé és rá juk bíz - ni a dön tést. A hírkomp ok tó be ri kér dé se: Ön sze rint igaz sá gos a re zsi csök ken tés? Az or szág mai ál la po tá ban min den, a la - kos ság meg él he té sét kön nyí tõ in téz ke - dés jól jön. De nem le het ne csak azok nak csök ken te ni pél dá ul a fû tés szám lá it, akik er re va ló ban rá szo rul nak? Né meth Lász ló (38, ügy - véd): Hadd kér dez zek már vis sza: ki nek jó a re zsi csök - ken tés? Az én re zsim is csök - kent né hány ezer rel, pe dig so se volt gon dom a szám lák be fi ze té sé vel. Ha csak a rá szo ru ló kat tá mo - gat nák, õk sok kal töb bet spó rol hat ná nak, ne kem meg nem ké ne at tól tar ta nom, hogy a szol gál ta tóm a kar ban tar tás ok el ha lasz tá - sá val re a gál a re zsi csök ken tés re. Laukó Bar ba ra (26, egye dül ne ve li gyer me két): Az áram és a fû tés ára csök kent egy ki csit, de en ni is kel le ne va - lami bõl. Azt is kell, nem? Ma 10 ezer fo rint nál ke ve seb - bel már el sem in du lok be vá sá rol ni. Min den egy re drá gább. A fe je se ket azon ban, úgy lá tom, csak a ha tal muk meg a sa ját pén zük ér dek li, az em be rek meg él he té se nem. Kuti Szil via (35, két gyer mek édes any ja): Ne bos szant - sanak már! Az igaz sá gos, hogy a Né meth Szi lárd hoz ha sonlók a me den cé jük fû té - sé re is igény be ve he tik a ked - vez ményt, de én, aki már csak es té re kap - cso lom be a kon vek tort, alig spó ro lok va la - mit? Az is el megy ke nyér re meg a gye re kek - re. Az elõtt leg alább gáz ár-tá mo ga tást kap - tunk, ha nem is so kat. Most az sincs. A lemez másik oldala Kön nyen le het, hogy a kö zel gõ kam pány ban Szenteczky Já nos is bí ró ság elé áll hat a Fi desz ka rak ter gyil kos le já ra tó had já ra - ta ered mé nye ként. Ez azon ban egy ál ta lán nem za var ja a cse pe li MSZP el nö két, sõt. Vég re én is el mond ha tom egy-egy ügy kap csán, mi is tör tént va ló já ban mond ja a hírkomp-nak Szenteczky Já nos, hoz zá té - ve, hogy a cse pe li Fi desz és an nak ve ze tõ po li ti ku sai 2010 óta mást se tesz nek, mint az esé lyes po li ti kai el len fe le i ket mocs kol ják. Sem az er re for dí tott hi va ta li mun ka idõt, sem a ha ve ri ügy vé dek - nek ki fi ze tett köz pénzt nem saj nál ják. Köz ben a ke rü let az el múlt há rom és fél év ben gya kor la ti lag szin te tel je sen ma gá ra ma radt, az úgy ne ve zett el szá mol ta tás azon ban ered mény te len te szi hoz zá. (A leg több eset ben vagy el sem in dí tot ták a nyo mo zást, vagy bûn cse lek mény hi á nyá ban meg szün tet ték. A szerk.) Az ún. CSISE in gat lan hasz ná la tá val, il let ve egy könyv vizs gá lói meg bí zás sal kap cso la tos bí ró sá gi ügyek per sze még fo lya - mat ban van nak, ám a cse pe li MSZP ve ze tõ je a tár gya lás ki tû zé sé re is azt mond ja: vég re! Ed dig az ön kor mány zat ál tal köz - pénz bõl fel bé relt ügy vé dek hord ták ös sze, hogy sze rin tük mi vel kö vet tem el bûn cse lek ményt. Most vég re ne kem is le he tõ - sé gem lesz be szél ni. De még en nél is több re vál lal ko zom: a cse pe li Fi desz al jas mód sze ré vel el len tét ben én min dent, ami a bí ró sá gon tör tén ni fog, meg fo gom osz ta ni a nyil vá nos ság gal ígé ri. Hi tem sze rint kö ze leg a nap, ami kor jog erõs íté let tel men te nek fel azon vá dak alól, ame lye ket a cse pe li Fi desz kre ált, és ame lyek kel az egész éle te met akar ták tönk re ten ni! Üze - nem ne kik: ez ed dig sem si ke rült, és ez után sem fog mond ja. Biz tos ab ban, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Bí ró sá ga fel men tõ íté le tet fog hoz ni. Ezt kö ve tõ en pe dig a leg ke mé nyeb ben fog fel lép ni azok kal szem ben, akik igaz ta la nul bí ró ság elé hur col ták. Ké szül het nek ar ra, hogy fe lel ni fog nak a ha mis vád ja i kért, és sú lyos kár té rí tést fog nak fi zet ni az en gem és a csa lá do mat ért sé rel me kért zár ta nyi lat ko za tát Szenteczky Já nos.

6 6 KÖZÉLET Komplett való, Önnek. A Csepel Szentlõrinc-tengely (II.) Pestszentlõrinc és Cse pel köz pén ze it mód sze re sen meg csa po ló fideszes pénz szi vat tyút lep le zett le a Ma - gyar Na rancs új ság író ja, Vá ri György. Foly tat juk az elõ zõ szá munk ban el kez dett Werner-sztorit. A XXI. ke rü le ti ön kor mány zat ban ta valy ok tó ber 8-án le za vart rend kí vü li kép vi se - lõ-tes tü le ti ülés el sõ na pi ren di pont ja a Cse pel dé li la kó köz pont szo ci á lis cé lú re ha bi li tá ci ó ja el ne ve zé sû pá lyá zat hoz kap cso ló dó dön té sek meg ho za ta la volt. A rész ben pá lyá za ti pénz bõl, rész - ben ön erõ bõl meg va ló sí tan dó ter ve zett be ru há zás száz mil li ós nagy ság ren dû, ezért kü lö nö sen fel tû nõ, hogy az ülés jegy zõ könyv ének ta nú sá ga sze rint is rend kí vül ke vés idõt hagy tak a kép vi se - lõk nek az elõ ter jesz tés és a hoz zá kap - cso ló dó vas kos ak ció te rü le ti terv ta - nul má nyo zá sá ra. A ja vas lat meg vi ta tá sa so rán Szen - teczky Já nos szo ci a lis ta frak ció ve ze tõ sze ret te vol na meg tud ni, mi in do kol ja, hogy a pá lyá zat egyik ré szé nél eset le - ges kon zor ci u mi part ne re ket ne vez tek meg, és mi ért épp a Branko Pénz ügyi és Szám vi te li Kft., il let ve a Branko Be fek te - té si Kft. sze re pel az ak ció te rü le ti terv ben. Werner Pé ter ve zér igaz ga tó, hogy ele jét ve gye min den faj ta gya nú sí tás nak, vá la - szá ban ha tá ro zot tan le szö gez te, hogy az em lí tett cég hez ügy ve ze tõ ként, il let - ve tu laj do nos ként so ha nem volt kö ze. En nek az ál lí tás nak azon ban egyet len sza va sem igaz. A Branko Be fek te té si Kft.-nek Werner ala pí tó ja, 1994 ok tó be - ré tõl 1995 au gusz tu sá ig ügy ve ze tõ je és rész tu laj do no sa volt, ép pen úgy, aho - gyan a pest szent lõ rin ci va gyon ke ze lõ ve ze tõ je, Banyár Lász ló is. (A Ma gyar Na - rancs azon kér dé sé re, amely Werner jegy zõ könyv ben rög zí tett sza vai és a cég jegy zék ada tai kö zöt ti el lent mon dást fir tat ta, az érin tett azt fe lel te: igen is iga - zat mon dott, hi szen a cé get ak ko ri ban, ami kor ne ki kö ze volt hoz zá, más ho gyan hív ták.) Egy Lu xem burg ban be - WERNER A BELVÁROSBAN IS jegy zett cég 2010 má so dik fél év ében, te hát már az in gat lan pi ac pan gá sa ide jén meg vá sá rol ta az V. ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ Bel vá ros-li pót vá ros In gat lan fej lesz tõ és Va - gyon ke ze lõ Kft.-t (egyút tal szá mos ér té kes, töb bek kö zött Do rot tya ut cai, Hold ut - cai ke rü le ti in gat lan tu laj don jo gát is). Ezt kö ve tõ en a va gyon ke ze lõ szék he lye át - ke rült a Branko-csoporthoz tar to zó cé gek nek is ott hont adó Már vány ut ca 16. alá, ügy ve ze tõ je pe dig nem so ká ra a Wernerhez és Banyárhoz is köt he tõ cég cso port - ban ér de kelt Ser fõ zõ Pé ter lett. A va gyon ke ze lõ cég je len le gi tu laj do no sa egy köz ve tí té sen ke resz tül a szin tén offshore-paradicsomként is mert Seychelleszigetekre be jegy zett vál lal ko zás, a szék hely cí me és az ügy ve ze tõ sze mé lye azon ban vál to zat lan. Ró na szé ki Lász ló, Bel vá ros-li pót vá ros jegy zõ je ar ról tá jé - koz tat ta a Ma gyar Na ran csot, hogy a cég nyílt pá lyá za ton kelt el 2 mil li árd 680 mil - lió fo rin tért, és el adá sá nak fõ in do ka az volt, hogy meg fe le lõ ked ve zõ hi tel le he tõ - ség hi á nyá ban a cég nek in gat lan fej lesz tés re nem nyílt mód ja, vi szont mû kö dé se és a tu laj do ná ban lé võ in gat la nok kal kap cso la tos ki adá sai je len tõs ter het je len tet - tek, így in do kolt tá vált az ér té ke sí tés. A jegy zõ sze rint, mi vel a pá lyá zat nyílt volt, és a cég tel je sí tet te a szer zõ dé ses vál la lá sa it, nem volt szük sé ges meg is mer ni a tu laj do no si szer ke ze tét, amely rõl csak a nyil vá nos ada tok áll tak ren del ke zé sük - re. Azon tény fel tá ró új ság írói kér dé sek re, hogy ezek pon to san mely ada tok vol tak, és hogy a pá lyáz ta tás ho gyan zaj lott, hány ár aján lat ér ke zett az ön kor mány zat hoz, il let ve hogy ké szült-e ér ték becs lés az ér té ke sí tést meg elõ zõ en az in gat la nok ról, és ha igen, meg kap hat ják-e azt, nem vá la szolt az V. ke rü le ti hely ha tó ság. Wernert jó val 1995 után is szo ros szá - lak fûz ték a Branko Be fek te té si Kft. tu laj - do no si kö ré hez: 2010-ben a Branko Be - fek te té si Kft. egyik rész tu laj do no sá val, Ser fõ zõ Pé ter rel együtt a Te réz Te tõ tér Loft In gat lan for gal ma zó Kft. ve ze tõ tiszt ség vi - se lõ je volt, és cse pe li mun ka szer zõ dé sé - nek alá írá sa elõtt két nap pal tá vo zott e po zí ci ó já ból. (A cég köz ve tett bir to ko sa ak kor már hó na pok óta egy, az offshoreparadicsomként szá mon tar tott Liech ten - stein ben be jegy zett, a Branko-csoport cég há ló za tá ban sû rûn fel buk ka nó vál lal - ko zás volt, ami igen csak meg le põ an nak tük ré ben, hogy Né meth Szi lárd cse pe li pol gár mes ter az elõ zõ, szo ci a lis ta ve ze - tést os to roz va sû rûn el mél ke dett az offshore-ozás mé te lyé rõl.) A Cse pel le het - sé ges kon zor ci u mi part ne re ként szó ba ke rü lõ cég, a Branko Pénz ügyi és Szám - vi te li Kft. tu laj do no sai közt pe dig Folly Réka (meg nem erõ sí tett hí rek sze rint Werner Pé ter fe le sé ge) for dult meg 2003 no vem be re és 2004 ok tó be re kö zött. Egy pest szent lõ rin ci tes tü le ti ülés jegy zõ köny ve ar ról szá mol be, hogy 2011-ben a he lyi egész ség ügyi szol gál - ta tó kft.-nél a szám vi te li fel ada tok el lá tá - sát (...) a Branko Kft. vet te át. A te vé - keny ség jel le gé bõl fel te he tõ en a Branko Pénz ügyi és Szám vi te li Kft.-rõl van szó, de biz to sat sem er rõl, sem a meg ál la po - dás egyéb rész le te i rõl nem tud ni. Fi gye lem re mél tó Szép Kár oly ese te is, aki 2011 el sõ fe lé ben a Cse pe li Vá ros - gaz da (ak ko ri ne vén a CSEVAK) osz tály - ve ze tõ je volt, mi köz ben cé gé vel, a Ca - rur bis Kft.-vel 2010 de cem be ré ben 5 hó - nap ra, ha vi több mint 1 mil lió fo rint dí ja - zá sért szer zõ dést kö tött a fõ nö ke, Werner Pé ter. Werner ar ra a kér dés re, hogy mi in do kol ta a sa ját osz tály ve ze tõ - jé nek dup la, a cé gén ke resz tül is tör té nõ fog lal koz ta tá sát, nem vá la szolt. Né meth Szi lárd cse pe li és Ughy At ti la pest szent lõ rin ci pol gár mes ter nem csak az Or szág ház ban, de fõ vá ro si köz gyû lé - si kép vi se lõ ként is együtt dol go zik. Ughy pol gár mes ter és Werner Pé ter pe dig alig ha nem a Na pi Gaz da ság nak kö szön - he tõ en is me rik egy mást: Ughy egy idõ - ben a Na pi Gaz da ság Ki adó mar ke ting és ér té ke sí té si igaz ga tó he lyet te se volt, Werner pe dig a Na pi Gaz da ság Ki adó Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja. A pol gár mes - ter min den eset re an nyi ra meg bí zik Wernerben, hogy már ci us ban egy fõ vá - ro si tu laj do nú cég, a Bu da pest Fõ vá ros Vá ros épí té si Ter ve zõ Kft. felügyelõbizottsági tag já nak is õt je löl te, a köz gyû - lés pe dig meg sza vaz ta a ja vas la tot, így Werner most már nem csak Cse pe len és Pestszentlõrincen, de a fõ vá ros ban is vi - gyáz a kö zös pénz re. (hk)

7 Komplett való, Önnek. KÖZÉLET 7 Sza bó Sza bolcs, az el len zé ki össze fo gás kö zös jelöltje Az MSZP és az Együtt 2014 PM Vá - lasz tá si Szö vet ség meg ál la po dá sa alap ján a 106 egyé ni vá lasz tó ke rü - let bõl 75-ben az MSZP, 31-ben az Együtt-PM ál lít je löl tet a jö võ ta va - szi or szág gyûlési vá lasz tá so kon. A két po li ti kai erõ köl csö nö sen tá mo - gat ja egy más je lölt je it. A meg ál la - po dás le he tõ sé get te remt ar ra, hogy kép vi se lõ je lölt je ink min den egyes vá lasz tó ke rü let ben gyõ zel - mi esél lyel in dul ja nak a vá lasz tók bi zal má ért. A két leg je len tõ sebb el - len zé ki erõ úgy dön tött, hogy a 17. vá lasz tó ke rü let ben (Cse pe len és So rok sá ron) Sza bó Szabolcsot, az Együtt-PM cse pe li és so rok sá ri vá - lasz tó ke rü le ti el nö két in dít ja Né - meth Szi lárd dal szem ben. Tõs gyö ke res cse pe li vagy? Édes apám Cse pe len szü le tett, de ké sõbb a csa lád Bé kés me gyé be köl tö zött, én is ott nõt tem fel. Az egye te mi ta nul má - nyok hoz tak vis sza Bu da pest re: 2002-ben vé gez tem az Eöt - vös Lo ránd Tu do mány egye te men te rü let- és te le pü lés fej lesz tõ geo grá fus ként, majd 2009-ben sze rez tem dok to ri (PhD) fo ko - za tot. Je len leg is az EL TE Tár sa da lom- és Gaz da ság föld raj zi Tan szé kén dol go zom, ad junk tus ként ok ta tok, és ku ta tás sal fog lal ko zom óta élek Cse pe len, a sé tá nyok men ti la kó te - le pen. E tíz év alatt bõ ven al kal mam nyílt meg is mer ked ni a ke - rü let adott sá ga i val, tár sa dal mi-gaz da sá gi jel lem zõ i vel és per - sze sok cse pe li pol gár tár sam mal. Mi lyen nek lá tod Cse pelt a te rü let fej lesz té si szak em ber sze mé vel? El fo gult va gyok, mert ma már ott ho nom nak tar tom a ke rü - le tet, büsz ke szi get la kó ként te kin tek ma gam ra. Cse pel és per - sze So rok sár is igen sze ren csés adott sá gok kal ren del ke zik a jö võ egyik leg iz gal ma sabb fel ada ta lesz, hogy eze ket ki hasz nál - juk. A Du na part ja in fek võ zöld te rü le tek ér ték meg óvó gon do zá - sa épp oly nagy ki hí vás, mint az egy ko ri Cse pel Mû vek bar na me zõ jé nek ér tel mes és gaz da sá gi lag is gyü möl csö zõ fej lesz té - se. De nagy ér ték ke rü le te ink vál to za tos dom bor za ta, a meg lé - võ zöld te rü le tek. A kü lön bö zõ ke rü let ré szek mar kán san sa já tos jel le ge meg mu tat ja a vá ro si a so dás egész fo lya ma tát: a még meg ta lál ha tó so rok sá ri sváb há zak, a cse pe li Kert vá ros, a Ki rály - er dõ, a Csil lag te lep és per sze a pa nel há zak mind-mind egy adott kor szak le nyo ma tai eze ket meg õriz ni és az adott sá gok - hoz il lõ en fej lesz te ni kell. Ar ra kell tö re ked nünk, hogy meg ta lál - juk azo kat a ki tö ré si pon to kat, ame lyek ré vén Cse pel és So rok - sár is pél dát tud mu tat ni a töb bi ke rü let nek. Na gyon fon tos, hogy Cse pel rõl és So rok sár ról is ked ve zõ kép ala kul jon ki a kül sõ szem élõ ben. Az új mun ka he lye ket te rem tõ vál lal ko zók dön té sé - ben is fon to sak a szub jek tív té nye zõk, csak oda vi szik a pén zü - ket, ahol ma gán em ber ként jól ér zik ma gu kat. Nem kell azon nal nagy össze gû ön kor mány za ti vagy ál la mi be avat ko zás ra gon - dol ni. Ha van né hány jó öt le tünk, ak kor a leg több eset ben már né hány mil li árd fo rint ból el le het in dí ta ni egy olyan fej lesz té si prog ra mot, amely nek ered mé nye ként mo dern, a XXI. szá za di igé nyek nek meg fe le lõ la kó kör nye zet és gaz - da sá gi kör nye zet ala kít ha tó ki. Azt kell su gá - roz nunk a kül vi lág fe lé, hogy Cse pel egy fi a ta - los, fej lõ dõ, mo der ni zá ló dó, vál to zó ban lé võ te rü let. Eh hez azon ban ten ni is kell, nem elég csak be szél ni ró la. Fog lal koz ni kell a Cse pel Mû vek te rü le té vel, mû kö dõ ké pes kon cep ci ót kell le ten ni az asz tal ra az észa ki te rü let tel kap - cso lat ban, komp lex prog ram men tén kell fej - lesz te ni a Rác ke vei So rok sári Duna-ágat, rend be kell ten ni a Mol nár-szi ge tet, ki kell ta lál - ni a Szent Im re tér és a Hõ sök te re funk ci ó ját. Sok szor lá tunk egy ke rék pár nyer gé - ben A ke rék pá ro zás na gyon kö zel áll a szí - vem hez, de so kat se gí tett ab ban is, hogy mi nél job ban meg is mer jem Cse pelt és So rok sárt. Öröm mel ta pasz ta lom, hogy mind töb ben nyom juk a pe dált az uta kon. Aki sze re ti a ter - mé sze tet, a jó le ve gõt, és nem ri ad vis sza egy kis egész sé ges test moz gás tól sem, egyet ért majd az Együtt PM zöld prog ram já val. Mi kor és mi ért kezd tél el po li ti zál ni? 2011-ben ju tot tam ar ra a fel is me rés re, hogy nem elég a ma gá nyos do ho gás, mor go ló dás, a pas szív kri ti ka ha meg akar juk ál lí ta ni az or szá gunk rom lá sát, cse le - ked ni kell! A gyor san mé lyü lõ sze gény ség, az el tû nõ tár sa dal - mi szo li da ri tás, a fo ko zó dó ki lá tás ta lan ság, a nö vek võ mun ka - nél kü li ség, a ki szá mít ha tat lan és ká ros unortodox gaz da - ság po li ti ka, az EU-ellenes kor mány za ti re to ri ka, a FI DESZ an - ti de mok ra ti kus tö rek vé sei, a min dent el ura ló populizmus sar - kallt ar ra, hogy csat la koz zam a Ma gyar Szo li da ri tás Moz ga lom csa pa tá hoz, amely nek 2012 óta a cse pe li és so rok sá ri ko or di - ná to ra va gyok. Az Együtt 2014 meg ala ku lá sát kö ve tõ en fel kér - tek a párt he lyi szer ve ze té nek fel épí té sé re, amely mun ká ban kez det tõl fog va szo ro san együtt mû kö döm a Pár be széd Ma - gyar or szá gért párt he lyi szer ve ze té nek ve ze tõ jé vel, Hudák Já - nos sal. A két leg na gyobb el len zé ki erõ kö zöt ti meg ál la po dás ér tel mé ben pe dig im már az MSZP cse pe li és so rok sá ri szer ve - ze té vel is együtt dol go zunk azon, hogy ne csak csök ken jen, de jö võ re el is tûn jön a re zsim. Hol tar to tok a vá lasz tá si fel ké szü lés ben? Sze ren csé re nap ról nap ra nõ a szim pa ti zán sa ink kö re. Te rü le ti, il let ve te ma ti kus mun ka cso port ok ban zaj lik a mun - kánk, ezek ben a na pok ban vég le ge sít jük a he lyi prog ra mun - kat. So kan ta lál koz hat tak már ve lünk az ut cai szó ró la po zá sok al kal má val, és ha ma ro san meg nyit juk a cse pe li párt iro dán kat. A kö zel jö võ ben már a pla kát ja in kat is lát hat ják a két ke rü let la - kói. Tö rek szünk ar ra, hogy el mé lyít sük az el len zé ki pár tok kö - zöt ti ös sze fo gást. Ha ma ro san fel ves szük a kap cso la tot a mû - kö dõ ci vil szer ve ze tek kel, sze ret nénk mind több do log ban együtt mû köd ni ve lük, hi szen mi egy együtt mû kö dõ or szá gért dol go zunk: olyan ha zá ért, ame lyet a nyu godt köz élet, a szak - sze rû kor mány zás és az emel ke dõ élet szín vo nal jel le mez. Ahol az is ott hon ér zi ma gát, aki nem a gyõz tes párt ra sza va zott. Mit üzensz az ol va só ink nak? Min de nek elõtt ar ra ké rem a cse pe li és so rok sá ri pol gá ro - kat, hogy fo gad ja nak bi zal muk ba. Ad ják meg a le he tõ sé get ar - ra, hogy kö zö sen le tud juk vál ta ni az Orbán Simicska re zsi met. Ígé rem, hogy meg vá lasz tá som ese tén min dent meg fogok ten - ni azért, hogy Cse pel és So rok sár meg kap ja a kel lõ fi gyel met és se gít sé get a jö võ be ni fej lõ dés hez. Együtt 2014 PM

8 8 KÖZÉLET Komplett való, Önnek. A ki áb rán dult sá got kell cse lek vés sé vál toz tat nunk Az MSZP Bu da pes ti Párt szö vet ség Cse pe li Szer ve ze te fó ru mon lát ta ven dé gül szep tem ber 15-én Mester házy At ti lát, az MSZP el nö két. A Cse pe li Szabadkikötõ Sport - te le pén tar tott ren dez vény mo de rá to ra Szen tecz ky János, a há zi gaz da tag szer ve zet el nö ke volt, a ven dég mel lett Dobák Ist ván el nök he lyet tes fog lalt he lyet. Be ve ze tõ jé ben Szenteczky Já nos össze fog lal ta az utób bi egy év ese - mé nye it. Ta valy õs szel a cse pe li MSZPszer ve zet meg vá lasz tot ta Dobák Ist ván el nök he lyet test a Cse pel So rok sár or - szág gyû lé si vá lasz tó ke rü let fe le lõ sé nek. Az az óta el telt egy év ben kö szön he tõ - en Dobák Ist ván ak tív te vé keny sé gé nek is ko moly ered mé nye ket ért el az MSZP Cse pe len: gyûj töt tek öt ezer alá írást, ami ki ma gas ló ér ték. A de mok ra ti kus el len zék egyez te té si fo lya ma tá nak ered mé nye ként a kö zel - múlt ban or szág gyû lé si vá lasz tá si együtt mû kö dé si meg ál la po dás szü le tett az MSZP és az Együtt 2014 PM Szö vet - ség kö zött, amely meg te rem tet te a va ló - di esélyt a jö võ évi kor mány vál tás ra. Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás nyo mán (ame lyet az MSZP Cse pe li Szer - ve ze te tel jes mér ték ben el fo gad és tá - mo gat) a Cse pel So rok sár or szág gyû - lé si vá lasz tó ke rü let ben a tag szer ve zet az együtt mû kö dé si meg ál la po dás Cse pel re vo nat ko zó ré szé nek meg fe le - lõ en Sza bó Szabolcsot, az Együtt-PM je lölt jét tá mo gat ja. A cse pe li MSZP foly - tat ja ut cai kam pá nyát a vá lasz tá si gyõ - ze lem ér de ké ben, s ki tû zött cél ja, hogy jö võ õs szel az ön kor mány za ti vá lasz tá - son szo ci a lis ta ön kor mány zat és szo ci a - lis ta pol gár mes ter szü les sen. Dobák Ist ván kö szö ne tet mon dott a mun ká já hoz ka pott tá mo ga tá sért, és fel - hív ta a részt ve võk fi gyel mét: az együtt - mû kö dés nek nincs al ter na tí vá ja. Kér te a párt tag ja it, áll ja nak az ügy mö gé. A foly ta tás ban Mesterházy At ti la vá la - szolt a cse pe li párt szer ve zet tag ja i nak kér dé se i re, ame lyek bõl ér zõ dött: bár a tag szer ve zet tá mo gat ja az or szág gyû lé si vá lasz tá si együtt mû kö dést, né há nyan nem iga zán ér tik, mi ért nem le he tett a De - mok ra ti kus Ko a lí ció (DK) is ré sze a de - mok ra ti kus bal ol da li el len zék ös sze fo gá - sá nak. A párt el nök el mond ta, hogy a vá - lasz tá si gyõ ze lem hez va ló ban ös sze fo - gás ra van szük ség, és kel le nek a plusz - sza va za tok, azon ban a más fél mil lió bi - zony ta lan sza va zó ra is gon dol ni kell. A vá lasz tók 15 szá za lé kát al ko tó bi zony ta - lan sza va zót és a 7 8 szá za lék nyi rej tett sza va zót kell meg nyer ni a kor mány vál - tás hoz, õk dön tik majd el a vá lasz tást. A ki áb rán dult sá got, a fruszt rált sá got kell cse lek vés sé vál toz tat nunk tet te hoz zá. Az MSZP a leg na gyobb és leg erõ sebb el len zé ki párt ként (amely ko moly erõ fe - szí té sek kel meg õriz te or szá gos le fe dett - sé gét és iro da há ló za tát) a DK-val is tár - gyalt az együtt mû kö dés rõl, de vé gül saj nos az el fo gad ha tat lan fel té te lek mi att nem szü le tett meg ál la po dás. Az egyez te tõ tár gya lá so kat az MSZP be fe - jez te, le zár ta. Nincs több vi tá ja az MSZPnek a bal ol dal töb bi párt já val, nem kri ti - zál, nem bel sõ ügyek kel fog lal ko zik. Csak a vá lasz tó pol gár ok ra kon cent rál, az õ gond ja ik ra kí ván vá laszt ad ni, s meg - kezd te prog ram já nak is mer te té sét a gyõ - ze lem ér de ké ben mert a je len le gi kor - mány le vál tá sa nem ze ti ér dek. Egy, a ha tá ron tú li ma gya rok kal tör té - nõ kap cso lat tar tás ra vo nat ko zó kér dés re vá la szol va Mesterházy At ti la hang sú lyoz - ta: fon tos a nem zet egé szé ben gon dol - kod ni, de ezt az együtt mû kö dés és nem a meg osz tás ol da lá ról kell gya ko rol ni. Az MSZP nem csak az er dé lyi, ha nem a fel vi - dé ki, a kár pát al jai és a vaj da sá gi ma gya - rok kal is tart ja a kap cso la tot, mi köz ben a kör nye zõ or szá gok ve ze té sé vel is jó az együtt mû kö dés a jó szom szé di vi szony, a se gí tõ szán dék és a be nem avat ko zás el - vei alap ján. Eze ken a te rü le te ken to váb bi ki he lye zett frak ció ülés is vár ha tó. Mi lesz, ha nem si ke rül két har mad dal gyõz ni? hang zott egy újabb kér dés. A párt el nök vá la szá ban le szö gez te: két har - mad nél kül is le het kor má nyoz ni. A je len - le gi hez ké pest más po li ti ká val, más gaz - da ság gal is szá mos jó dol got le het ten ni az em be re kért. Mel les leg van nak in no va - tív jo gi meg ol dá sok a két har ma dos tör vé - nyek meg ha la dá sá ra. Az ál lam ha ta lom sú lya egyéb ként pe dig nyo masz tó an hat - hat majd a párt ka to na ként po zí ci ók ban tény ke dõk re. A vá lasz tó jo gi tör vény nem mel les leg ma na gyobb esélyt ad a két har - ma dos gyõ ze lem re, mert az 1 2. he lyen vég zõ pár to kat fe lül kom pen zál ja a po li ti - kai sta bi li tás ér de ké ben, míg a 3 5. he - lyen lé võk tõl pe dig el vesz, gyen gí ti az esé lye i ket. Tisz tán lát ni kell azt is, hogy Or bán Vik tor ba rát sá gos vis sza vo nu lá sá - val nem sza bad szá mol ni: a Fi desz a vá - lasz tá si ve re ség mi at ti bel sõ dü hét ki fe lé fog ja for dí ta ni, s egy na gyon militáns és ag res szív el len zék ki ala ku lá sa vár ha tó. En nek ke ze lé sé re is ké szül ni kell fej tet te ki Mesterházy At ti la. (lt)

9 Komplett való, Önnek. KÖZÉLET 9 Je len lét egye nes, nyílt vá la szok kal Mesterházy At ti la a cse pe li ren dez vé nyen exk lu zív in ter jút adott a hírkomp-nak. Em lí tet te, hogy az MSZP meg kezd te a prog ram ja is mer te té sét. Mit tar tal maz a do ku men tum? Az MSZP prog ram ja Ma gyar or - szág ról szól, az igaz ság ról, a biz ton ság - ról, a sza bad vá lasz tás le he tõ sé gé rõl, a ki szá mít ha tó ság ról és a jó lét rõl. Min - den ki, aki má ra el ve szí tet te a re ményt, a biz ton sá got, vis sza kap ja majd ben. Öt tár sa dal mi cso port: a gyer me - kek, a nõk, a mun ka vál la lók, a nyug dí - ja sok, va la mint a kis- és kö zép vál lal ko - zók egé szen biz to san nyer te sei lesz nek a szo ci a lis ták kor mány zá sá nak. Kö ré - jük épül fel az MSZP vá lasz tá si prog - ram ja: olyan kor mány kell az or szág élé - re, amely min den kit kép vi sel, s több le - he tõ sé get ad a ne héz sor sú ak nak, se - gít a 4 mil lió lét mi ni mu mon vagy az alatt élõ nek, s a fél mil lió éhe zõ gyer mek nek is. A prog ram fõ ele mei egyéb ként ol - vas ha tó ak az mszp.hu ol da lon: az egyes or szág ré szek fej lesz té si kon cep - ci ói, az ag rár- és vi dék fej lesz tés, az esély egyen lõ ség, a szo ci á lis, az ok ta tá - si, a fog lal koz ta tás-, a gaz da ság-, az egész ség- és a sport po li ti ka vi ta ira tai, továbbá az idõs ko rú ak kal, a köz biz ton - ság gal és hon vé de lem mel kap cso la tos ál lás pon tunk is nyil vá nos min den ki szá - má ra. Mi lyen ren dez vé nye ken ta lál koz - ha tunk majd az MSZP prog ram já val? A szep tem ber 13-ai mis kol ci nagy gyû lé sen el mond tam: igaz sá gos, sza bad, biz ton sá gos or szá got ígé rünk az ál lam pol gár ok nak, olyat, amely ben job ban él nek, mint most. Kor mány ra ke rü lé sünk ese tén ar ra tö re kszünk majd, hogy min den csa lád ban le gyen leg alább egy ke re sõ. Böl csõ dei és óvo - da fej lesz té si prog ra mot in dí tunk, a kisés kö zép vál lal ko zá sok nak ki emelt se - gít sé get nyúj tunk, a nyug dí ja sok nak ga ran tált el lá tást, nyug díj pré mi u mot, a fi a ta lok nak tan díj men tes ta nu lást. Ha le he tõ sé günk lesz rá, igaz sá got fo gunk szol gál tat ni min den ki nek, akit az Or - bán-kor mány meg alá zott, meg fé lem lí - tett vagy ki sem mi zett, le szá mo lás he - lyett igaz sá gos el szá mol ta tás lesz. Az Or bán-kor mány meg bu kott, vál to zás, vál tás kell! Ha son ló nagy gyû lé se ken, fó ru mo kon is mer tet jük majd prog ra - mun kat; a lé nyeg a sze mé lyes kap cso - la tok erõ sí té se, a je len lét a kö zös sé - gek ben és az egye nes, nyílt vá la szok a fel tett kér dé sek re. Mi a kü lönb ség az MSZP és az Együtt 2014 PM Választási Szö vet ség prog ram jai kö zött? A párt ja ink kö zöt ti együtt mû kö dés ki ala kí tá sa so rán nem a kü lönb sé gek re, ha nem a kö zös pon tok ra, azo nos sá gok - ra kon cent rál tunk. A jú li u si, köz po li ti kai alap el ve ket rög zí tõ kö zös do ku men tu - munk ban is le ír tuk: a 2014-es vá lasz tás ki emel ke dõ lesz Ma gyar or szág sor sa szem pont já ból. A tét az, hogy ha zánk ké - pes lesz-e új ra min den pol gá rá nak egy - for mán meg ad ni a mél tó em be ri élet esé - lyét, a fo lya ma tos gya ra po dás le he tõ sé - gét. En nek fel té te le, hogy ha zánk új ra egy igaz sá go sabb, ál lam pol gá ra i nak na gyobb biz ton sá got, sza bad sá got és jó lé tet biz to sí tó hely le gyen. En nek ér de - ké ben Ma gyar or szág nak új al kot mány ra van szük sé ge. A kor mány za ti dik tá tu - mok he lyett az au to nó mi ák kö zöt ti part - ne ri együtt mû kö dés ben hi szünk. Fé le - lem nél kü li éle tet aka runk. A köz bi zal mat rom bo ló kor rup ci ó val szem ben át fo gó stra té gi át al ko tunk. Szem be né zünk az el múlt év ti ze dek min den bot rá nyá val. A gaz da sá gi nö ve ke dés ér de ké ben part - ne ri vi szonyt ala kí tunk ki a tár sa dal mi, gaz da sá gi sze rep lõk kel, amely ben a nem ze ti ér dek nem csak sza vak ban ér - vé nye sül. Vall juk, hogy a gaz da sá gi nö - ve ke dés hez és a fog lal koz ta tás bõ ví té - sé hez kell a vál lal ko zá sok ver sen gé se. A mun ka hely te rem tés ér de ké ben ak tív kor mány za ti fel lé pés szük sé ges. Költ - ség ve té si fe gyel met va ló sí tunk meg. Meg szün tet jük az igaz ság ta lan egy kul - csos adót, lesz új Mun ka tör vény köny ve, és fej lesz tés po li ti kai for du la tot haj tunk vég re, csök kent jük a tár sa dal mi egyen - lõt len sé ge ket csak hogy a leg fon to sab - ba kat em lít sem. A 25 pont ból ál ló, a maj - da ni kor mány prog ram vá zát al ko tó té zi - sek azt tük rö zik: nin cse nek lé nye ges kü - lönb sé gek, nincs át hi dal ha tat lan el len tét a vá lasz tá si szö vet ség re lé pett két párt kö zött. Vá laszt tu dunk ad ni a de mok ra ti - kus, a gaz da sá gi és a tár sa dal mi vál ság meg ol dá sá ra. LéT Kész a prog ram és a lis ta Az MSZP vá laszt má nya után a párt ok tó be ri kong res szu sa is jó vá hagy ta a szo - ci a lis ták jö võ évi vá lasz tá si prog ram ját, va la mint a párt eu ró pai par la men ti és or szág gyû lé si vá lasz tá si lis tá ját. A vá ra ko zá sok nak meg fe le lõ en a lis ta el sõ har - ma dá ban a párt ve ze tõ tiszt ség vi se lõi mel lett az MSZP meg újí tá sá ban orosz lán - részt vál la ló je löl tek kap tak he lyet. Az MSZP EP, il let ve or szág gyû lé si vá lasz tá si lis - tá ja mel lett el fo gad ták az MSZP vá lasz tá si prog ram ját is, amely 5 pil lér re: a gyer - me kek re, a nõk re, a mun ka vál la lók ra, a kis és kö ze pes vál lal ko zók ra, va la mint a nyug dí ja sok ra épít ve kí ván ja meg vál toz tat ni Ma gyar or szá got. A kong res szu si fel - ha tal ma zás sal biz tos sá vált, hogy az MSZP meg újult szer ve ze ti struk tú rá val, a kis - em be re ket ka rak te re sen kép vi se lõ prog ram mal és sok-sok új és fi a tal arc cal vág ne ki a 2014-es vá lasz tá si kam pány nak. A lis ta el sõ har minc he lyén nõk és 35 év alat ti po li ti ku sok is szép szám mal sze re pel nek. Puch Lász ló ko ráb bi párt pénz tár - nok vi szont csak a 35. he lyen in dul, a volt hon vé del mi mi nisz ter Ju hász Fe renc a 39.-en. Ko ráb bi párt el nö kök, Lendvai Il di kó és Ko vács Lász ló pél dá ul egy ál ta lán nem in dul nak, ahogy a volt mi nisz te rek kö zül Lampert Mó ni ka és Kiss Pé ter sem. Pa pír juk van az ös sze fo gás ról A z ok tó ber 19-i kong res szus után, de még az ok tó ber 23-i kö zös szín pad - ra ál lás elõtt alá ír ta az MSZP a Bajnai Gor don ve zet te Együtt PM-mel a vá - lasz tá si meg ál la po dást. En nek ér tel mé - ben kü lön párt lis tán, az egyé ni vá lasz - tó kör ze tek ben pe dig ko or di nál tan, egy - mást se gít ve in dul nak a jö võ évi vá lasz - tá son. Az MSZP és az Együtt-PM vezetõje által alá írt megállapodással a szövetség kö tés ideje véget ért, a kormányváltás ér de kében létrejött összefogás pártjai mos tantól kizárólag a magyar vá lasz tókkal és problémáikkal foglalkoznak.

10 10 KÖZÖSSÉG Komplett való, Önnek. Ki ter jesz tett együtt mû kö dés Cse pe len és a ré gi ó ban A vál lal ko zá sok kö te le zõ ka ma rai re giszt rá ci ó ja nem vál tott ki nagy lel ke se dést a cse pe li vál lal ko zá sok kö ré ben sem. A Bu - da pes ti Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra (BKIK) en nek el le né re min dent meg tesz azért, hogy a fõ vá ro si vál lal ko zók ér de ke it kép vi sel je, mû kö dé sü ket se gít se, tá mo gas sa. Ezt az igye ke ze - tet az ön kén tes ka ma rai ta gok mes sze me nõ en mél tá nyol ják, s re mél he tõ en a töb bi re giszt rá ci ó ra kö te le zett vál lal ko zás is kö ze lebb ke rül het a ka ma rai moz ga lom hoz. Sepsi Zsig mond, a BKIK cse pe li tag szer ve ze té nek el nö ke tá jé koz tat ta la pun kat. A jö võ ered mé nye it az együtt mû kö dés hoz hat ja meg együtt mû kö dés az ön kor mány zat tal, a ci vil szer ve ze tek kel és más gaz da sá gi ér dek kép vi se le tek kel. A cse pe li ka ma rai tag cso port idén feb ru - ár ban köz re mû kö dött a rá szo ru lók hely - ze tét kön nyí tõ ke rü le ti me leg étel-osz tás - ban. Rend sze re sen részt vesz nek az ön - kor mány zat tes tü le ti és bi zott sá gi ülé se - in, vé le mé nye zik az ön kor mány zat ren - de let ter ve ze te it. Már ci us ban a BKIK adó - kon fe ren ci át tar tott az ön kor mány zat nagy ta nács ter mé ben, s alá ír ták a vá ros - ve ze tés és a ka ma ra együtt mû kö dé si meg ál la po dá sát. Áp ri lis ban pe dig a cse - pe li tag cso port és a ke rü le ti ci vil szer ve - ze tek több ol da lú meg ál la po dá sát a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te is jó - vá hagy ta. En nek ke re té ben vett részt a ke rü le ti ka ma rai tag cso port a Vö rös ke - reszt cse pe li vi lág na pi ün nep sé gén. Szin tén ta vas szal ün ne pé lyes ke re tek kö zött ír ta alá Cse pel, Jó zsef vá ros és Kõ - bá nya ön kor mány za ta azt a meg ál la po - dást, amely ben vál lal ják, hogy a jö võ ben szo ro san együtt mû köd nek a BKIK-val. A part ne rek egyet ér tet tek ab ban, hogy iga - zán si ke res mun kát a ha zai kis- és kö zép - vál lal ko zá sok mû kö dé sé nek ha té kony tá - mo ga tá sa, ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá - sa ér de ké ben csak szö vet ség ben vé gez - het nek: a ka ma ra, az ön kor mány zat ok, a he lyi vál lal ko zá sok és a la kók együt te sen te het nek a fõ vá ros és az or szág si ke ré ért. A BKIK XXI. ke rü le ti Tag szer ve ze te szep tem ber 12-én a pol gár mes te ri hi va tal ta nács ter mé ben vál lal ko zói fó ru mot ren - de zett. A részt ve võk meg is mer het ték a ka - ma ra vál lal ko zás fej lesz té si te vé keny sé - gét, a tag cso port prog ram ja it, a ke rü le ti ön kor mány zat Cse pel-gyár vá ros ra ki dol - go zott fej lesz té si stra té gi á ját, tá jé koz ta - tást kap tak a Klebelsberg In téz mény fenn - tar tó Köz pont szak kép zé si te vé keny sé gé - rõl, a XXI. Tan ke rü let szer ve ze té rõl, to váb - bá a ke rü le ti kor mány hi va tal mun ká já ról és szol gál ta tá sa i ról, vala mint a jú ni us ban meg nyi tott cse pe li Szé che nyi Prog ram Iro da mû kö dé sé rõl és a volt Cse pel Mû - vek te rü le té nek fej lesz té si el kép ze lé se i rõl. Az év to váb bi ré szé ben ter ve zett ka - ma rai prog ra mok is az ed di gi irány vo na - lat kö ve tik: a XX. és a XXIII. ke rü le ti tag - cso port tal kö zö sen sport na pot ren dez - nek ok tó ber ben, no vem ber ben újabb vál lal ko zói fó ru mot szer vez nek a jö võ évi adó zás és a vál lal ko zás fi nan szí ro zás té - ma kör ében, s ugyan csak no vem ber ben a Cse pe li Vál lal ko zói Bál csat la ko zik az ön kor mány zat jó té kony sá gi Er zsé betbál já hoz. De cem ber ben pe dig a pest er - zsé be ti és a so rok sá ri ka ma rai tag cso - port tal kö zö sen tar ta nak év zá ró el nök - sé gi ülést. hk 85 éves a Csepeli Szabadkikötõ Az 1928-ban fel ava tott Ma gyar Ki rá lyi Bu da pes ti Vám men - tes Ki kö tõ sa ját ko rá ban Eu ró pa egyik leg na gyobb és leg - kor sze rûbb áru gyûj tõ és el osz tó köz pont ja volt. A Cse pe li Szabad kikötõ 75 éves üze mel te té si jo gát 2005 óta bir tok ló Bu - da pes ti Szabad kikötõ Lo gisz ti kai Zrt. (BSZL) ha zánk leg na - gyobb köz for gal mú ki kö tõ jé nek in gat lan - fej lesz tõ je ként mil li ár dos be ru há zá sok kal dol go zik azon, hogy vis sza ál lít sa a leg - fon to sabb eu ró pai fo lya mi fu va ro zá si kor - ri dor kö zép pont já ban fek võ lé te sít mény ere de ti rang ját. A tel jes kö rû ki kö tõi szol gál ta tá so kat nyúj tó vál la lat több mint 100 hek tár te rü le - ten mû kö dik. Ed dig 90 ezer négy zet mé te - ren ala kí tott ki kor sze rû kon té ne res áru - ke ze lés re al kal mas tá ro ló te rü le tet, bér lõi rak tár csar no ko kat épít te tett, meg va ló sult egy 600 négy zet mé ter hasz nos te rü le tû iro da ház is. A ki kö tõ ben egy szer re 18 ha jó tud itt ki köt ni és ra - kod ni. A be ru há zá sok ré sze ként Ro-Ro ter mi nál is üze mel. A ví zi és vas úti for ga lom ki szol gá lá sát a szabadkikötõ vas úti és ha jó zá si üze me biz to sít ja. A cég az el múlt évek ben 10 mil li árd fo rint ér té kû mû sza ki fej - lesz tést va ló sí tott meg, és to váb bi 4 mil li árd fo rint ér té kû be ru - há zás áll elõ ké szí tés alatt. Ez utób bi meg va ló sít ha tó sá gi ta nul - má nyai el ké szül tek, rö vi de sen vár ha tó az uni ós tá mo ga tás el - bí rá lá sa. A nagy ér té kû inf rast ruk tú ra- és a di na - mi kus szol gál ta tás fej lesz tés ered mé nye - ként fo lya ma to san nö vek szik a szabadkikötõ for gal ma. A ví zi, vas úti és kom bi - nált for ga lom meg ha lad ja az évi 1 mil lió ton nát. Idén az év szá zad leg na gyobb ár - vi ze és a gya ko ri ala csony víz ál lás ok el le - né re nyolc hó nap alatt 630 ha jó ra ko dott a ki kö tõ ben, 20 szá za lék kal több, mint a ta va lyi év azo nos idõ sza ká ban. To váb bi for ga lom bõ vü lést vár a vál la lat ké sõb bi ter ve i nek meg va ló su - lá sá tól: él ni kí ván ugyan is ki vé te le sen ked ve zõ föld raj zi hely - ze té vel, amely le he tõ vé te he ti egy Bu da pest kis ke res ke del mi el lá tá sát biz to sí tó city-lo gisz ti kai köz pont ki ala kí tá sát és Ma - gyar or szág leg na gyobb gyógy szer-lo gisz ti kai rak tár bá zi sá - nak meg épí té sét is.

11 Komplett való, Önnek. A csepel.info fan tom ja KÖZÖSSÉG 11 Több mint négy éve hir de ti ma gát cse - pe li hír for rás nak egy imp res szum nél - kü li blogoldal az interneten. Több mint négy éve en ged te ret a mocs ko ló dás - nak és uszí tás nak, il let ve ad ki me rít he - tet len le he tõ sé get a he lyi fideszes kép - vi se lõk nek és ak ti vis tá ik nak, hogy a név te len ség mö gé búj va szid has sák, il - let ve rá gal maz has sák a bal ol da li gon - dol ko dá sú cse pe li e ket. És mind ezt bün - tet le nül te het ték, mert a rend õr ség nem ta lált fo gást a tu laj do nos nél kü li hon - la pon ed dig! Az el sõ em lék - ké pem er rõl a hon lap ról a es vá lasz tá sok elõt ti a már ak - kor is mocs ko ló - dó stí lu sú be jegy - zé se ket, il let ve kommenteket hal mo zó ol dal - ról ak kor si ke - rült ki - de rí te - ni, il - let ve be bi - zo nyí - ta ni, hogy az ol - da lon egy fideszes kép vi se lõ azo nos IP-címrõl több fel hasz - ná ló né ven is be je lent kez ve bo csát ko zott vi tá ba ön - ma gá val (per sze a té ma a szo ci a lis ta el len fe lek gya lá - zá sa volt). Az el múlt évek alatt szá mos dezinformáció, csúsz - ta tás vagy szimp la ha zug ság je lent meg a csepel.info ol da lon, amit a jobb ol da li mé dia is fo lya ma to san hasz - nál for rás ként. Szin te le he tet len szám ba ven ni, hogy hány és hány jó ér zé sû cse pe li em bert, csa lá dot vagy ép pen szer ve ze tet bán tot tak, il let ve rá gal maz tak meg te het ték, mert bár szá mos fel je len tést tet tek az érin - tet tek a hon lap el len, a rend õr ség ed dig nem ta lált fo - gást az imp res szum, tu laj do nos és szer kesz tõ ség nél - kü li ol da lon. De en nek vé ge! Rö vid idõn be lül cá fol ha tat lan bi - zo nyí ték kal ál lok elõ a domain tu laj do no sát il le tõ en, és le rán tom a csepel.info ko szos kis ál ar cát. Ezért azt ja vas lom min den érin tett nek, aki rõl az el múlt idõ szak - ban a csepel.info igaz ta lan ál lí tást fo gal ma zott meg, hogy ment se le az ink ri mi nált írást elekt ro ni ku san és nyom ta tás ban is! És ke res se fel új ra az ügy véd jét, mert a név te len ség nek ha ma ro san vé ge! Szenteczky Já nos Harc az ut ca ne vek kel Ki es kör nye ze tünk ben 2010 óta meg sza po rod tak az ut ca név-cse - rék. Lát ha tó an az ön kor mány zat lel kes és min den re el szánt ka to - nái gi gá szi har cu kat vív ják a gaz, kom mu nis ta ár mány cse pe li je len lé - te el len. E lel kes kép vi se lõk vi gyá zó sze mü ket nem Pá rizs ra ve tik, ha - nem meg ta lál ják a kom mu nis ta esz mék ter je dé sé nek for rá sát: a köz - te rek el ne ve zé sét. Fi gyel mü ket sem mi nem ke rül he ti el: az el múlt évek - ben e fel ada tu kat tel jes el tö kélt ség és fe le lõs ség vál la lás mel lett tel je sí - tet ték. En nek je gyé ben min den pi ros mus kát li el tûnt a sé tá ló ut cá ból, át ad va he lyü ket a na rancs sár ga bü dös ké nek. Ne mes har cu kat meg vív ták, és le gyõz ték az ár mányt: át ne vez ték töb bek közt az Áru ház te ret, a Koltói An na, a Bajáki Fe renc, a Ságvári End re és a Ta nács ház ut cát. Ut ca át ne ve zé sek ben ko ráb ban csak a XXII. ke rü let elõ zött meg min ket, de büsz kén ki je lent het jük: Cse pel Bu da pes ten már fel ke rült a do bo gó el sõ he lyé re! Cse pel an ti kom mu nis ta szen zor ral fel sze relt ki fi no mult ér zé kû ve ze - tõi feb ru ár 21-én be ad ványt nyúj tot tak be a Fõ vá ro si Köz gyû lés ugyan csak na gyon nem ze ti ér zü le tû tes tü le té nek, amely ezt ter mé sze te - sen el is fo gad ta: a Gom bos tér és a Bor dás ut ca ne ve fel há bo rí tó! Mind a ket tõ a kom mu nis ta múlt ra em lé kez tet, te hát harc ra fel, gyõz ni kell ad - ták ki a jel szót lel kes ve ze tõ ink. Ám bár Cse pel eme ne mes ve ze tõ i nek el - ke rül te a fi gyel mét, hogy a rend szer vál tás kor a Gom bos Fe renc rõl el ne - ve zett tér ne vét Gom bos tér ré, a Bor dás And rás ról el ne ve zett ut cát Bor - dás ut cá vá ne vez te, így okoz va az ott la kók nak a leg ke ve sebb gon dot. Rég volt, igaz se volt Kép vi se lõ-tes tü le tünk a XX. szá za di sze mé lyek - rõl va ló el ne ve zés tör vé nyi ti lal má ra hi vat koz va hoz ta meg dön té se it, rá - adá sul az érin tet tek nek nem iga zán volt be le szó lá si jo guk e fo lya mat ban. Az Együtt PM he lyi cso port ja pél dá ul olyan in for má ci ók kal ren del ke zik, hogy egyes la kók csak szep tem ber vé gén ér te sül tek a Gom bos tér át ne - ve zé sé rõl, ami kor pos tán meg kap ták az új lak cím kár tyá ju kat. Ked ves és pol gár ba rát ön kor mány za tunk kép vi se lõ it hi de gen hagy - ja az a tény, hogy egy ilyen át ne ve zés mi lyen prob lé ma özön nel is jár az ott la kók szá má ra. Úgy gon dol ják, hogy a ha za fi as he vü let mindent meg old. Az át ne ve zés ká ro sult jai szá má ra a lis ta hos szú, amel lyel meg kell küz de ni ük, de egy do log tart hat ja ben nük az erõt: ugyan azt kap ták bün te té sül, mint a szi lár dul hí võk ju tal mul. Szi lár dunk szi lárd el ha tá ro zá sá nak kö szön he tõ en a ma gán sze mé - lyek gon dos kod ni kö te le sek a lak cím kár tya-cse ré rõl, a hor gász-, va - dász-, fegy ver tar tá si és gép jár mû-for gal mi en ge dé lyek mó do sí tá sá - ról, a te le fon-, az internet-, a biz to sí tá si és a ban ki szer zõ dé sek adat - mó do sí tá sá ról, il let ve az ut ca név vel el lá tott ház szám táb lák cse ré jé rõl. A vál lal ko zá sok szá má ra ez a ha za fi as ko dás a cég bí ró sá gi adat vál - to zá sok be jegy zé sét, a cég ben lé võ va gyon tár gyak át ve ze té sét, a cég ben lé võ in gat la nok adat vál to zás-be je len té sét, ka ma rai be je len - tést, az egyé ni vál lal ko zók iga zol vány mó do sí tá sát, új cé ges pe csé tek le gyár tá sát, rek lám- és cég táb lák cse ré jét je len ti. Saj ná lat tal kö zöl jük: aki nek az ott ho na, szék he lye/te lep he lye eze - ken a köz te rü le te ken van, az a NEM NYERT kár tyát húz ta egy meg sem tör tént sor so lá son. Né meth Szi lárd és csa pa ta szi lár dul el tö kélt ab ban, hogy el ve it meg va ló sít sa. Ez úton ja va sol juk min den cse pe li la kos nak, aki nem a Rá kó czi Fe renc, a Kos suth La jos és a Tán csics Mi - hály ut cá ban la kik: ké szül jön a leg ros szabb ra! Sen ki lak cím kár tyá ja nincs biz ton ság ban! E14-PM

12 12 KÜZDÕTÉR Komplett való, Önnek. Cse pe li szív vel a cse pe li lab da rú gás ért Újabb lé pést tett elõ re a cse pe li fut ball az zal, hogy a as idényt kö ve tõ en si ke rült meg hosszab - bí ta ni har mad osz tá lyú tag sá gát. Cse pe li szü le té sû, a klub hoz ezer szál lal kö tõ dõ em ber ként (a nagy ma - mám itt volt szer tá ros, a nagy apám és az édes apám pe dig itt fut bal lo zott) nagy vá gyam volt, hogy po ra i ból fel tá mas szuk és új ra éle tet le hel jünk a cse pe li lab da - rú gás ba nyi lat koz ta Ta kács Krisz ti án, a Cse pel FC el nök sé gi tag ja, a klu bot üze mel te tõ cég tu laj do no sa. b ban a sze ren csé ben le het ré - Aszem, hogy an nak az egye sü let - nek va gyok a tu laj do no sa, amely nek vi - lág éle tem ben szur kol tam. Meg tisz tel te - tés volt az is, hogy ta valy a tör té nel me so rán szá mos olim pi ai, vi lág- és Eu ró pabaj no kot adó egy ko ri Cse pel SC 100 éves ju bi le u mi ün nep sé gén én mond - hat tam be szé det. A fel nõtt lab da rú gást hét éve élesz tet - tük új já Cse pe len, de ez az idõ csak az ala po zást je len tet te, csu pán a be ve ze té - se volt an nak, amit el sze ret nénk ér ni. Cél ja ink meg va ló sí tá sá hoz meg esik, hogy egyet vis sza kell lép ni ah hoz, hogy utá na ket tõt elõ re lép hes sünk. Ilyen fej - lõ dés pél dá ul, hogy mos tan ra olyan után pót lást si ke rült fel épí te nünk, hogy amen nyi ben ma len ne NB I-es jo gunk, ak kor el in dul hat nánk a leg ma ga sabb osz tály ban is, ugyan is min den el sõ osz - tá lyú kri té ri um nak is meg fe lel nénk. Na gyon sze ret ném, ha ez a klub, ez a csa pat iga zán a cse pe li e ké len ne, hogy egy szer min den ki nek azt mond has suk a ke rü let ben: ÍME, ITT VAN A TE CSA PA TOD! Az el múlt hét év ered mé nye az is, hogy a pá lyá kat meg fe le lõ ál la pot ba tud - tuk hoz ni, a ré gi sa la kos he lyén pe dig már mû fü ves já ték tér van. Sa ját erõ bõl si ke rült min dent te tõ alá hoz nunk, ugyan is sem mi fé le ön kor mány za ti se gít - sé get nem kap tunk, pe dig sze ret nénk ma gunk mö gött tud ni a ke rü let tá mo ga - tá sát. Nem kell hoz zá ha tal mas kép ze lõ - e rõ, hogy mi min dent vi het nénk vég hez ak kor, ha a vá ros rész is mö génk áll na. Az el telt évek ben olyan em be rek re ta - lál tam, akik nek a cse pe li kö tõ dé se és fel - ké szült sé ge se gí tett ab ban, hogy le te - gyük az ala po kat. Nagy sze rû edzõi gár - da ala kult ki olyan szak em be rek bõl, akik szin tén ezer szál lal kö tõd nek a kék-pi ros szí nek hez: Bu dai La ci, Ele kes Zsolt, Vejmola Ta más vagy ép pen Né meth Gá - bor is itt nõt tek fel, tud ják, hogy men nyit és mi min dent je lent ez a klub. Ed dig a gye re kek job bá ra nem az egye sü let hez, ha nem in kább egy-egy edzõ höz kö tõd - tek. Ezen is sze ret nénk vál toz tat ni, sze - ret nénk tu da to sí ta ni, hogy mit is je lent va ló já ban cse pe li fo cis tá nak len ni. Az egy ko ri nagy cse pe li fut ball idõk em lé ké - bõl me rít ve sze ret nénk, ha új já é led ne a ha gyo má nyos klub sze re tet, az az le gye - nek a srá cok büsz kék ar ra, hogy ide tar - toz nak. Csep pet sem kön nyû fel ada tunk az, hogy eb ben a 101 éves klub ban amely - nek ma a tör té nel me és a ha gyo má nya ren ge te get se gít ab ban, hogy egy ál ta lán lé tez zünk olyan kö zös sé get ala kít sunk ki, amely re épít ve újabb év ti ze dek re biz - to sít hat juk a cse pe li lab da rú gás fenn ma - ra dá sát. Büsz ke va gyok rá, hogy a csa pat to - vább ra is tag ja az NB III meg erõ sö dött me zõ nyé nek, s öröm mel tölt el min den egyes em ber je len lé te, aki meg tisz tel ben nün ket az zal, hogy ki lá to gat a meccse ink re. Csa lád tag nak te kin tek min den Cse pel-szur ko lót, elõ í té le tek nél kül bár mi kor, bár ki vel bol do gan ke zet szo rí tok, mert úgy gon do lom: a cél kö - zös. A har mad osz tá lyú tag ság meg õr zé - se baj no ki cím mel ért fel, és a je len le gi sze zon ban is ér té kel ni kell min den pon - tot, ap ró lé pést ah hoz, hogy si ke rül jön a benn ma ra dás. Ne ke se red jünk el ak kor sem, ha ép pen ki ka punk, vagy csak a 12. he lyen áll a csa pat, in kább kö zös erõ vel szur kol junk az újabb si ke re kért, hogy eb ben a meg erõ sö dött me zõny ben is me gáll juk a he lyün ket! Pus kás At ti la

13 Komplett való, Önnek. KÜZDÕTÉR 13 Spor tos vo na lak (I. rész) Mint a hírkomp el múlt egy éves tör té ne te is mu tat ja, la punk szo ros em ber fo gás sal kö ve ti a cse pe li és so rok sá ri sport élet rez dü lé se it. Mert his szük, hogy a sport ké pes kö ze lebb hoz ni min ket egy más hoz. Ugyan ak kor nem me he tünk el szó nél kül az olyan ki be szé let len és igaz ság ta lan tör té ne tek mel lett, mint pél - dá ul a jobb sors ra ér de mes Cse pel SC ha nyat lá sá nak és fi nan szí ro zá sá nak kér - dé se. A cse pe li sport te le pen a mai na pig kö zel 1000 fi a tal spor tol rend sze re sen, így na gyon nem mind egy, men nyi en és mi lyen kö rül mé nyek kö zött te he tik ezt. A je len le gi vá ros ve ze tés el len zék ben még a ke rü le ti sport élet fel vi rá goz ta tá sát ígér te, az óta azon ban sza vak kal is alig tá mo gat ja azt. A sport fi nan szí ro zás hely - ze té rõl szó ló so ro za tunk el sõ ré szé ben az alap kér dé sek re ke res tük a vá laszt. Men nyit költ a cse pe li ön kor mány zat a sport ra? Or szág szer te egy re több köz pénz áram lik a sport ba, ben ne fõ leg a lab da rú gás ba. A hol lan di ai hor ror után min den ki az után - pót lás-ne ve lés fon tos sá gá ról be szél, meg ar ról, hogy az egé szet az ala pok ról kel le ne kez de ni. A kor mány po li ti ká já val el len tét ben Cse pel kor mány pár ti vá ros - ve ze té se még sem tá mo gat ja az után pót - lás ko rú lab da rú gók szá za it igen ered mé - nye sen ne ve lõ Cse pel FC-t. Sõt az igaz - ság az, hogy a je len le gi ve ze tés sem mi fé - le spor tot nem tá mo gat. A 46 ke rü le ti sport egye sü let re idén 5 mil lió fo rin tot ál - doz az ön kor mány zat. Ez a pénz még az egy he ti mû kö dé sük re sem elég. Ko ráb - ban en nek a pénz nek a több szö rö se ju - tott sport tá mo ga tás ra Cse pe len. Mi lyen el vek alap ján dönt az ön kor mány zat a sport tá mo ga tá sok ról? Leg in kább sem mi lye nek alap ján. Kon - cep ci ó juk a nagy sza vak ban, a még na - gyobb pla ká tok ban és a lát vá nyos át adá - sok ban me rül ki. Min den hol meg akar nak je len ni, de sem mit sem tá mo gat nak. Nem ér te nek a sport hoz sem, pe dig a vá ros ve - ze tõ Né meth Szi lárd nak volt ide je be le ta - nul ni: a ke rü let sport ta nács no ka volt egé - szen ad dig, amíg 2010 õszén át nem ült a pol gár mes te ri bár sony szék be. Mi ért nem hasz nál hat ják a cse pe li is ko lák ban ta nu ló gye re kek a Cse pel SC te rü le tén ál ló sport pá lyá kat? Mint azt a hírkomp jú ni us ban meg ír ta, Né meth Szi lárd az ös szes he lyi test ne - ve lõ ta nár nak meg til tot ta, hogy bár mi - lyen ren dez vényt a Cse pel SC Ala pít - vány ál tal mû köd te tett sport köz pont ba vi gyen. Az óta köz tu dott, hogy ha még is meg te szik, ak kor el ve szí tik a mun ká ju - kat. Né meth Szilárdot az sem gá tol ja, hogy ez zel cse pe li gye re kek ez re it foszt - ja meg a spor to lá si le he tõ sé gek tõl. Fel - fog ha tat lan, hogy mi ért a cse pe li is ko - lák ba já ró gye re ke ket bün te tik. Mi a ter ve a vá ros ve ze tés nek a Cse pel SC meg le he tõ sen le rom lott ál la pot ban lé võ lé te sít mé nye i vel? Az ön kor mány zat gya kor la ti lag tét le nül né zi, hogy a nagy múl tú klub nagy ér té - kû sport- és esz köz park ja las san az enyé sze té le gyen. A Cse pel SC Ala pít - vány lé te sít mé nye in Né meth Szi lárd vál - toz ta tá si ti lal mat ren delt el. Ez azt je len ti, hogy sem épí te ni, sem bon ta ni nem le - het, csak ál lag meg óvást vé gez het a sport te le pet évek, sõt év ti ze dek óta fenn - tar tó ala pít vány. Már ha van rá pén ze. Ám há rom éve se fû tés re, se víz re, se áram - ra nem kap nak tá mo ga tást, nem be szél - ve ar ról, hogy a fenn tar tó mun ká sok meg él he té sét sem tá mo gat ják. An nak el le né re, hogy az ön kor mány zat ma min - den esz köz zel gá tol ja a nagy múl tú klub fel emel ke dé sét, né hány cse pe li vál lal - ko zó ös sze fo gá sá nak há la a sport te lep épü le tei még min dig áll nak és ment he tõ ál la pot ban van nak. Mi a ter ve a vá ros ve ze tés nek a Szé che nyi -is ko la te rü le tén ál ló mû fü ves fo ci pá lyá val? A pá lya ma gán be ru há zás ban épült, ám a fej lesz tõk a jegy zõi bir tok vé del mi pa - pír juk el le né re sem lép het nek be oda. A pá lyát Né meth Szi lárd és az em be rei ön - ké nye sen vet ték el min den fé le elõ ze tes bí ró sá gi vég zés nél kül va la hogy úgy, mint an no a Pál ut cai fi úk ban a Pász tor fi - úk az üveg go lyó kat. Mi kor fog ják vég re be val la ni, hogy min den fé le ön kor mány - za ti tá mo ga tás nél kül, a sa ját va gyo ná - ból épít tet te a cég a több mint 400 gye - rek spor to lá sát le he tõ vé te võ pá lyát? Mit üzen ez a ke rü let be be ru ház ni vá gyó cé - gek nek? A he lyi szo ci a lis ták azt mond - ják: Né meth Szi lárd té ved, ha azt hi szi, hogy az ál ta la ve ze tett ön kor mány zat bár mit el ve het min den fé le jo gi kö vet kez - mény nél kül. Foly tat juk! A kö vet ke zõ rész ben amen - nyi ben több szö ri meg ke re sé sünk re vég - re meg tisz te lik vá la szuk kal a cse pe li ol - va só kat a je len le gi vá ros ve ze tés ál lás - pont ját kö zöl jük. Magnum TÁVOLSÁGTARTÁS A le gen dás Cse pel SC ta valy ün ne - pel te a 100. szü le tés nap ját. A ma i nál jó val jobb sors ra ér de mes klub cen - te ná ri u mi dísz köz gyû lé sén, a mun - kás ott hon ban meg je lent Né meth Fe - renc, Balczó And rás, Kõ bán Ri ta, Sár - fal vi Pé ter és meg an nyi cse pe li sport - nagy ság. A díj áta dó val egy be kö tött telt há zas ün nep sé gen ott volt Ma - gyar Zol tán, a Ma gyar Olim pi ai Bi zott - ság fõ tit ká ra, Gallov Re zsõ, az egy ko - ri OTSH ve ze tõ je és a Sport egye sü le - tek Or szá gos Szö vet sé gé nek el nö ke - ként Mesterházy At ti la is. Be szé det mon dott Ta kács Krisz ti án, a Cse pel FC ügy ve ze tõ je, a he lyi MSZP-frak ció tag ja. A cse pe li vá ros ve ze tés ré szé - rõl sen ki sem tar tot ta fon tos nak, hogy tisz te le tét te gye.

14 14 KORZÓ Komplett való, Önnek. Ju bi le u mi ki ad ván nyal ün ne pelt a cse pe li fo tó klub Ré ti Pál fo tó mû vész ( ) a Nép mû ve lé si In té - zet fo tó szak re fe ren se volt. Hi va tá sá nak meg fe le lõ en tá mo gat ta a kor társ fo tó mû vé sze tet, egyen get te a fi a - tal te het sé gek út ját. El in dí tot ta a köz pon ti nyá ri fo tós al ko tó tá bo ro kat, cik ke ket írt fo tós szak lap ok ba, és zsû ri zett az or szág kü lön bö zõ fo tó klub ja i ban és azok ki ál lí tá sa in. A Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet sé gé nek ala pí tó tag ja volt, és tá mo gat ta az ama tõr moz gal mat és fo tó kö rö ket. Elõ adá so kat tar tott a Cse pe li Mun kás - ott hon Cse pe li Fo tó kö ré ben is, gyak ran zsû riz te is a ke rü le ti fo tó sok ké pe it. Az így ki ala kult ba rát ság okán vet te fel ne vét a he lyi fo tó kör 1998-ban, meg ala ku lá - sá nak 70. év for du ló ján és Ré ti Pál ha lá lá nak 10. év for - du ló ján at írunk, s a Cse pe li Mun - kás ott hon Ré ti Pál Fo - tó klub ja fenn ál lá sá nak 85 éves múlt já ra te kint vis sza a Ga lé ria 21-ben ren de zett ki ál lí tás sal és an nak meg nyi tá sá ra idõ - zített, szín vo na las, száz ol da las ki ad - vánnyal, amely dr. Szinay Mik lós fo tós - társ ku ta tó mun ká já ra tá masz kod va Ober länder Sán dor írá sá val em lé ke zik a te kin té lyes múlt fo tós ese mé nye i re. A 85 esz ten dõ új sá gok ból, le vél tá rak - ból, könyv tá rak ból elõ ásott em lé kei kö - zött ma már csak nem el fe le dett ne vek, ese mé nyek sze re pel nek. A ku ta tó mun - kát se gí tet te, hogy az 1945-tõl Fo gas ke - rék né ven meg je lent gyá ri lap rend sze - re sen adott hírt a cse pe li fo tó sok te vé - keny sé gé rõl. Az 1950-ben új já a la kult fo tó klub a hat - va nas évek tõl fel emel ke dõ sza kasz ba ju tott: egy re több és egy re si ke re sebb ki - ál lí tá so kat ren de zett, és tag jai egyé ni leg is ní vós dí ja kat nyer tek el. Az ek kor már a Cse pe li Mun kás ott hon hoz tar to zó fo tó - kör a Cse pe li Sport szál ló alag so rá ban tar tot ta ös sze jö ve te le it. A lel kes fo tós - csa pat ered mé nye i rõl rend sze re sen hírt adott a Cse pel Új ság, a gyá ri dol go zók lap ja, s a cse pe li fo tó sok ki ál lí tá sa i ról or - szá gos la pok ban, me gyei új sá gok ban is ol vas hat tak az ér dek lõ dõk. Mi nél kö ze lebb érünk a má hoz, an nál rész le te sebb a kró ni ka, an nál pon to - sabb a nyil ván tar tás, an nál több a do ku - men tált ese mény, ered mény. Ös sze sen tag ja volt az év ti ze dek so rán a ma Ré ti Pál Fo tó klub elnevezésû csa - patnak. A Cse pe li Fo tó kör 85 éve cí mû ki ad - vány ban meg ta lál ha tók a mostani ta gok be mu tat ko zá sai, a ko ráb bi ta gok ké pe i - bõl ké szült vá lo ga tás és egy má sik gyûj - te mény a je len le gi ta gok leg jobb mun - ká i ból (ezek egy ré sze az év for du lós ki - ál lí tá son a Ga lé ria 21 fa la in is lát ha tó). A ki ad vány vé gén pe dig ott lát ha tó a 12 tá mo ga tó logója, akik ado má nya ik - kal se gí tet ték az év for du ló mél tó meg ün - nep lé sét. LT

15 Komplett való, Önnek. KORZÓ 15

16 A MI KARÁCSONYFÁNK Az MSZP Cse pe li Szer ve ze te és az Együtt 2014-PM Vá lasz tá si Szö vet ség rajz pá lyá za tot hir det 6 14 éves gye re kek ré szé re A MI KA RÁ CSONY FÁNK cím mel. A pá lyá zat ér tel mé ben a gye re kek ál tal ké szí tett raj zo kat no vem ber 20-ig kell be kül de ni ONLINE a ol da lon, vagy ELEKTRONIKUSAN az cím re, vagy BO RÍ TÉK BAN a 1211 Bu da pest, Kiss J. al tb. u. 23. fszt. 2. cím re. A raj zo kat A/4-es mé ret ben kell el ké szí te ni. A raj zok hoz kér jük meg ad ni a gyer mek ne vét és élet ko rát, va la mint a kap cso lat tar tás hoz egy cí met és egy te le fon szá mot. A be ér ke zett raj zo kat a ol da lon tes szük köz zé de cem ber 1-jétõl, ahol az egyes ké pe ket lájkolni le het. A pá lyá zat gyõz te sei a leg több lájkot ka pó ké pek lesz nek, ame lye ket , és 5000 fo rin tos aján dék utal ván nyal ju tal mazunk. Az el sõ öt száz rajz be kül dõ je fe nyõ fát kap aján dék ba! Az át adás idõ pont já ról és rész le te i rõl te le fo non, il let ve ben adunk ér te sí tést! A pá lyá zat fõ véd nö ke dr. Sza bó Sza bolcs, az MSZP és az Együtt 2014-PM or szág gyû lé si kép vi se lõ-je lölt je, va la mint Szenteczky Já nos, a cse pe li MSZP el nö ke.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám 19424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, 2008. évi LXIX. tör vény a környezetvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria 84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA Ma ria A nô az egyik kö nyö ké re tá masz kod va néz te Ur qu hart sû rû szôr rel be - nôtt mell ka sát. Mu ta tó uj já val vé gig ván do rolt a szôr ze ten, és min dun - ta lan ki

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben