IV. A pénzügyi fogyasztók védelme. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. A pénzügyi fogyasztók védelme. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával"

Átírás

1 IV. A pénzügyi fogyasztók védelme 1

2 Az alkalmazandó fontosabb jogszabályok évi V. törvény a polgári törvénykönyvről évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelem tilalmáról évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi LVII. törvény tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi CXX. törvény a tőkepiacról évi XXXVIII. tv. a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról 153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről 2

3 A pénzügyi fogyasztók védelmének eszközei - áttekintés Időpont Szerződéskötés előtt / közben A szerződés fennállta alatt Egyes speciális események idején Ha baj van Panasz esetén Állandó jelleggel, a konkrét szerződéstől függetlenül Szabályozás tárgya A pénzügyi intézetekre vonatkozó általános szabályok (tájékoztatási kötelezettség) A pénzügyi intézetekre vonatkozó általános szabályok (egyoldalú szerződésmódosítás) Pl. elszámoltatási és forintosítási tv. OBA és BEVA Panaszkezelés és annak elutasítása esetén alkalmazandó szabályok Folyamatos felügyelet a pénzügyi tárgyú intézményeken, vizsgálatok és monitoring 3

4 Általános tájékoztatási kötelezettség A cél, hogy a pénzügyi termékek összehasonlíthatóak és átláthatóak legyenek, így a választás közöttük egyszerűbb legyen. Ezzel a fogyasztói döntés több információn alapszik, tudatosabb, és ezáltal csökken a döntésből fakadó kockázat. A pénzintézeteket terhelő tájékoztatási kötelezettség folyamatosan fennáll. Fair bank tv. alapján a kereskedelmi kommunikációban is meg kell jelennie minden szükséges információnak, a szerződéskötés során pedig a fogyasztó számára érthetően kell ismertetni szóban és írásban is a pénzügyi termék lényegét és teljes díját, költségét, a fogyasztót terhelő kötelezettségeket és megillető jogokat. 4

5 Üzletszabályzat - ÁSZF Egyedileg kialakított és meg nem tárgyalt szerződéses feltételek, melyek a szerződés részét képezik > fontos az ismerete, hiszen része a szerződésnek kizárólag kifejezett elfogadás esetén. Szerződéskötéskor: ismerjük meg (elérhetőnek kell lennie, rendelkezésre kell bocsátani) Szerződés fennállta alatt: Egyoldalú módosítás tájékoztatási kötelezettség elállási lehetőség 5

6 OBA és BEVA Országos Betétbiztosítási Alap Minden névre szóló betétre Kivéve: biz. szervezetek betéteire és: Kiemelkedően jelentős kamat v. más vagyoni előny jogerős ítélet szerint pénzmosásból származó betét, nem euróban vagy EGT-állam, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországának törvényes fizetőeszközében elhelyezett betét. Mire vonatkozik? Befektető-védelmi Alap Egyes befektetési szolgáltatási termékekre Kivéve: biz. szervezetek betéteire és: jogerős ítélet szerint pénzmosásból származó betét, nem az EU vagy OECD állam törvényes fizetőeszközében fennálló követelés az állam, a költségvetési szerv, 6

7 OBA és BEVA Országos Betétbiztosítási Alap költségvetési szerv, a tartósan 100%-ban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, az önkormányzat, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,magánnyugdíjpénztár, befektetési alap, Nyugdíjbiztosítási alap, elkülönített állami pénzalap, pénzügyi intézmény, MNB, Befektető-védelmi Alap a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, a helyi önkormányzat, az intézményi befektető, kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektetővédelmi Alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, az elkülönített állami pénzalap, befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, 7

8 OBA és BEVA Országos Betétbiztosítási Alap befektetési vállalkozás, tőzsdetag, árutőzsdei szolgáltató, a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, Befektető-védelmi Alap pénzügyi intézmény, az MNB, az Alap tagjánál vezető állású személy, az Alap tagjával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá laz Alap tagjában öt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező vállalkozás vagy természetes személy és ennek ellenőrzött társasága, valamint természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója 8

9 OBA és BEVA Országos Betétbiztosítási Alap a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább 5 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy, és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, kockázati tőketársaság és kockázati tőkealap betéteire. Befektető-védelmi Alap követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek követeléseire. kizárja a kártalanítást, ha az a kártalanítási igény alapjául szolgáló szerződés megkötésétől a kártalanítási igény benyújtásáig terjedő időszakban, vagy annak egy része alatt fennállt az Alap azon tagjánál, amellyel kapcsolatban kártalanítási eljárásra kerül sor. 9

10 Mikor merül fel? Ha a hitelintézet Ha az Alap tagjának Engedélyét a Felügyelet visszavonja Megszűnik Betét befagy Tájékoztatás Kártalanítás Egyéb feladatok Feladata Kártalanítási összeg megállapítása kifizetése kártérítési igénylőlap és a szerződés másolatával benyújtott dokumentáció alapján Tagjai Felszámolását a bíróság elrendeli Minden hitelintézet tv. Egyes biztosított tevékenységeket végző szervezet tv. árutőzsdei sz. - opcionális (nincs ilyen) 10

11 Kifizetés Forintban (kivéve fióktelep) Max ,- / fő és hitelintézet Átszámítás a kezdő időpontot megelőző nap hivatalos MNB árfolyama szerint Előbb tőke aztán kamat (a még nem tőkésített kamat a kezdő időpontig a szerződés szerinti kamatlábbal a fenti összeghatárig) Nyereménybetét max. a névértékig a fenti összeghatárig Közös betét összeghatár külön számolva, egyenlő arányban Lejárt tartozás esetén beszámítás Határidő 20 munkanap (csökken) A követelés átszáll az OBA-ra Pénzben Kérelemre! 15 napon belül közzététel a felszámolás elrendelésének közzétételétől szám. 30. nap az igényérvényesítés 1. napja, 1 év határidő (+ az akadály elhárultától számított 30 nap) 90 nap elbírálás 90 nap kifizetés Mérték: feletti összeg 90%-a. Pl. 2 millió forintnál , ,- = ,- A kártalanítás értékpapír után jár, összege az értékpapírnak a felszámolás kezdő időpontját megelőző száznyolcban nap átlagárfolyama alapján kerül kiszámításra. Befektetőként és összevontan max ,-euró összeghatárig fizet kártalanítást. Az euróban meghatározott összeghatárnak forintra történő átszámítása a felszámolás időpontjában érvényes MNB árfolyamon történik. Lejárt tartozás esetén beszámítás A követelés átszáll az Alapra 11

12 Elszámoltatás A május 1. és a tv. hatálybalépése ( július 19.) között kötött fogyasztói hitel-, kölcsön- és lízingszerződések esetében, illetve a július 26-a után megszűnt szerződések esetében HA annak tisztességtelen ÁSZF v. egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel Kivéve: képezi a részét hitelkártyához v. fizetési számlához kapcsolódó kölcsön Állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint kölcsön Ki számít fogyasztónak? - az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. 12

13 Elszámoltatás II. Mikor tisztességtelen egy szerződési feltétel? A szerződés részét képező egyoldalú kamatemelést, költségemelést, díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötés az egyedileg megtárgyalt feltétel kivételével, ha az nem felel meg az alábbi elvek valamelyikének 1) az egyértelmű és érthető megfogalmazás elvének: annak tartalma a fogyasztó számára nem világos, nem érthető; 2) a tételes meghatározás elvének: az egyoldalú szerződésmódosítás feltételei nem tételesen meghatározottak, vagyis az ok-lista hiányzik, vagy van ok-lista, de az csak példálózó jellegű felsorolást tartalmaz; 3) az objektivitás elvének: az egyoldalú módosítás feltételei nem objektív jellegűek, vagyis a fogyasztóval szerződő félnek módja van a feltétel bekövetkeztét előidézni, abban közrehatni, a módosításra okot adó változás mértékét befolyásolni; 4) a ténylegesség és arányosság elvének: az ok-listában meghatározott körülmények ténylegesen nem, vagy nem a körülmények változásának mértékében hatnak a kamatra, költségre illetve díjra; 13

14 5) az átláthatóság elvének: a fogyasztó nem láthatta előre, hogy milyen feltételek teljesülése esetén és milyen mértékben kerülhet sor további terhek rá történő áthárítására; 6) a felmondhatóság elvének: a szerződésmódosítás bekövetkezése esetére nem biztosítja a fogyasztó számára a felmondás jogát vagy 7) a szimmetria elvének: kizárja, hogy a fogyasztó javára bekövetkező feltételváltozás hatása a fogyasztó javára érvényesítésre kerüljön. DE EGYETLEN FELTÉTEL SEM LESZ AUTOMATIKUSAN TISZTESSÉGTELEN, EZ CSAK EGY VÉLELEM LEHETŐSÉG VAN A MEGDÖNTÉSÉRE Ennek menete: Bank megvizsgálja a saját ÁSZF-ét (hatályba l. követő 30 nap v ) Bejelenti a Felügyelet felé az összes ilyet, és nyilatkozik, hogy tisztességtelennek tartja-e (határidő ld. fenn.) Ha úgy látja, hogy bár vélelmezhető a tisztességtelenség, de szerinte tisztességes -> pert kell indítania, amiben megdőlhet a vélelem. 14

15 Speciális szabály a november 26-át követően a forint alapú kölcsön, és a deviza alapú forint kölcsön-, hitel- és pénzügyi lízingszerződésekre közzétett ÁSZF-ek vagy a korábbi ÁSZF-ek november 26-át követően közzétett módosításai vonatkozásában: Itt nincs helye a vélelemnek, helyette a felügyelet külön lejárást folytat le és február 14. és 28. között közérdekű keresettel pert indít. Ezekre a perekre különleges szabályok vonatkoznak, mind az eljárás felgyorsítását célozzák. A feltétel tehát akkor tisztességtelen, ha: Nem egyedileg megtárgyalt Ellentétes valamelyik tisztességtelenségi elvvel A bíróság nem adott helyt a pénzintézet keresetének (nem adott be keresetet, vagy azt elutasították +1 az árfolyamrés minden esetben tisztességtelen, ha nem egyedileg megtárgyalt Ha tisztességtelen -> SEMMIS > ha semmis -> elszámolási kötelezettség 15

16 Határidő: Deviza alapú szerződések: ELSZÁMOLÁS vagy a per jogerős befejezését követő 60. nap. Forint v. nem deviza alapú deviza szerződések: vagy a per jogerős befejezését követő 60. nap. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi törvény 200/A -ában meghatározottak alapján (kedvezményesen) végtörlesztett szerződések esetén: és között kérhető az elszámolás és annak határideje ,-Ft-os díj befizetése mellett A Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt ingatlan esetén: ig kérhető és ig küldi meg a pénzintézet a Nemzeti Eszközkezelőnek. Követeléskezelőre ruházott szerződések esetén: Igény benyújtásától számított 30 napon belül. 16

17 Tértivevényes levélben küldi meg a pénzintézet a fogyasztó lakóhelyére -> ha nem ott tartózkodik, azt BE KELL JELENTENI! Ha valamennyi érintett fogyasztó számára megküldte az elszámolást, azt 15 napon belül valamennyi fiókjában és a honlapján is jól láthatóan közzéteszi -> Az elszámolás a főadósnak kerül kézbesítésre, de ha nem azok vagyunk (hanem adóstársak, zálogkötelezettek, kezesek), akkor kérhetünk másolatot. Kifizetés 15 napon belül számlaszám bejelentésétől Jóváírás 15 napon belül az elszámolás megküldésétől számítva JOGVITA, ELSZÁMOLÁSI KÉRDÉS 30 (+30/90) NAP, PANASZ A PÉNZINTÉZET FELÉ, A PÉNZINTÉZET 60 NAPON BELÜL VIZSGÁLJA ÚJRA AZ ELSZÁMOLÁSÁT. ELUTASÍTÁS KÉZBESÍTÉSTŐL 30 NAP - PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET 17

18 Kit érint? Forintosítás A fogyasztói jelzálogkölcsön- és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés alanyait, ha az deviza-deviza vagy deviza alapú szerződés. Kell-e kérni? Nem. Azt kell jelezni, ha nem kívánja a forintosítást. Kap tájékoztatást a változásról? Igen, az elszámolással egy időben, egy levélben. Mit kell tartalmaznia a tájékoztatásnak? 1. a módosított kölcsönszerződést, 2. a szerződésmódosulásról készült összefoglalót, 3. a törlesztési táblázatot, 4. a felmondási jogra vonatkozó tudnivalókat, 5. a forintosítás mellőzésének lehetőségére és feltételeire vonatkozó figyelemfelhívást, valamint az ehhez szükséges iratok jegyzékét. 18

19 Milyen árfolyamon történik a forintosítás? Milyen hatállyal módosul a szerződés? Az árfolyam től, a kamat és a devizanem től. Az értesítésig a régi törlesztőrészleteket fizesse, a pénzintézet el fogja számolni! Milyen plusz kötelezettséggel jár? Semmilyennel. Nem kell külön módosítás, sem a szerződésen, sem a földhivatalban, nem járhat költséggel vagy díjjal, nem kell senkinek a hozzájárulása. 19

20 Az új kamatot hogyan számítják ki? Egy referencia kamatláb, a 3 hónapos BUBOR alkalmazásával. A kamatfelár mértékének kereteit jogszabály rögzíti, azt a pénzintézet határozza meg. Nem lehet kevesebb, mint 1% és Lakáscélú kölcsönnél max. 4,5% Nem lakáscélú kölcsönnél max. 6,5% Adott időszakban a pénzintézet azt nem változtathatja meg. Ezek az időszakok: DE: A BUBOR 3 havonta változhat! 20

21 Mikor fizeti először az új törlesztőrészletet? devizaalapú szerződések esetén májusban, devizaszerződések esetén októberben a szokásos fizetési határidő napján. Ha az elszámolási törvény miatti perek miatt ez az időpont nem tolódik későbbre. Milyen feltételek fennállása esetén kérheti a forintosítás mellőzését? 1. a törlesztőrészletet meghaladó összegű rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizában, vagy 2. jogosult lenne az adott devizaalapú kölcsönt felvenni, vagy 3. a hitelének futamideje legkésőbb december 31-én lejár, vagy 4. a forintra átváltás után az induló kamat meghaladja az eredetileg számítható kamatot, kamafelárat. A mellőzést kérni kell, a tájékoztatást követő 30 napon belül, írásban, ha van adóstárs, közösen. 21

22 Köszönöm a figyelmet! A program megvalósítására a Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi Központ (PFK) támogatásával kerül sor. A PFK-hoz fordulhat a fogyasztó, ha úgy véli, a pénzügyi szolgáltató megsértett bármilyen, a működésére vonatkozó rendelkezést. Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. Webcím: cím: A PFK elérhetőségei: Telefon: Fax: (36-1)

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

2014. évi XXXVIII. törvény

2014. évi XXXVIII. törvény 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről 1 A Kúria 2/2014. számú PJE határozatából

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. július 3. napjától I. Általános rész 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági

Részletesebben

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXXVIII. törvény. 2014.7.26. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. Általános rendelkezések 1

OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXXVIII. törvény. 2014.7.26. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. Általános rendelkezések 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXXVIII. törvény 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések

Részletesebben

Elszámolási és forintosítási tudnivalók

Elszámolási és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület összefoglalója az új devizahiteles jogszabályokról

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület összefoglalója az új devizahiteles jogszabályokról A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület összefoglalója az új devizahiteles jogszabályokról 2014. július 18-án került kihirdetésre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolással kapcsolatban

Gyakran Ismételt Kérdések a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolással kapcsolatban Kiemelten felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét arra, hogy az alábbi információk a vonatkozó jogszabályok 2014. november 17-én ismert tartalmával összhangban kerültek megfogalmazásra és ügyfeleink tájékoztatását

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az elszámolásra, forintosításra vonatkozó jogszabályok

TÁJÉKOZTATÓ. Az elszámolásra, forintosításra vonatkozó jogszabályok TÁJÉKOZTATÓ a jogszabály alapján elszámolási kötelezettséggel érintett devizahitelekkel kapcsolatos elszámolásról az érintett devizahitelek forintosításáról, valamint a jogszabály alapján elszámolási kötelezettséggel

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben előírt forintosításáról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződések kötelező jogszabályi forintosításával

Részletesebben

A Betétbiztosítás szabályozása. Az Országos Betétbiztosítási Alap

A Betétbiztosítás szabályozása. Az Országos Betétbiztosítási Alap A Betétbiztosítás szabályozása Az Országos Betétbiztosítási Alap A hitelintézet köteles az Országos Betétbiztosítási Alaphoz csatlakozni. Nem köteles az Alaphoz csatlakozni a meghatározott pénzügyi szolgáltatás

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben előírt forintosításáról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződések kötelező jogszabályi forintosításával

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI a Betét Üzletszabályzat 4 sz melléklete Tartalomjegyzék 1 Bevezető rendelkezések 3 2 Számlatulajdonosok köre 3 3 Szerződés 3 4 Rendelkezés a deviza

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 4. A Lekötött

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Biztosítottság... 4 4. Titkosság... 7 5. Betét elhelyezése... 7 6. A betétkönyv, betéti okirat elvesztése, megsemmisülése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN 1 Tartalom ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A... 1 FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN... 1 1. MIT JELENT AZ ELSZÁMOLÁS?... 4 2. MILYEN

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB

58/2014. (XII. 17.) MNB 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet. Betét üzletszabályzat

KISKUN Takarékszövetkezet. Betét üzletszabályzat KISKUN Takarékszövetkezet Betét üzletszabályzat Szabályzat száma: S-09/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága 79/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések 3 2. Fogalmak

Részletesebben

T/. számú. törvényjavaslat

T/. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/. számú törvényjavaslat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014.

Részletesebben

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés;

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés; A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás

Részletesebben

UCB INGATLANHITEL Zártkörűen Működő Részvénytársaság H I R D E T M É NY

UCB INGATLANHITEL Zártkörűen Működő Részvénytársaság H I R D E T M É NY UCB Ingatlanhitel Zrt. Budapest, 2015. április 3. UCB INGATLANHITEL Zártkörűen Működő Részvénytársaság H I R D E T M É NY Hatályba lép: 2015. április 3. 1 Az UCB INGATLANHITEL Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

XXIV. Fejezet BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP

XXIV. Fejezet BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP XXIV. Fejezet BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP 210. (1) 1 A Bszt. 5. -a (1) bekezdésének a)-d) pontjában és a Bszt. 5. -a (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tevékenység (a továbbiakban: biztosított

Részletesebben

2014. évi XL. törvény

2014. évi XL. törvény 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről 1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről

2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről OptiJUS Opten Kft. 1 2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről 2015.05.18.

Részletesebben

Hatályos: 2015. augusztus 1-től

Hatályos: 2015. augusztus 1-től VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015. augusztus 1-től D. melléklet Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján Szövetkezeti Hitelintézetünk az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül

Részletesebben