Tartós befektetési szerződés (TBSZ) betétszámla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartós befektetési szerződés (TBSZ) betétszámla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)"

Átírás

1 Tartós Befektetési Szerződés megkötése Tartós befektetési szerződés (TBSZ) betétszámla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) A Számlavezető hely tartós befektetési számla vezetésére szolgáló számlát (a továbbiakban: betétszámla) nyit és vezet a természetes személy ügyfeleknek. A Számlavezető hely betétszámlát az alábbi természetes személyek részére nyithat: életévét betöltött cselekvőképes személy; - a 14. életévet betöltött, de 18. életévét be nem töltött kiskorú jognyilatkozatot tehet, tehát saját nevében nyithat bankszámlát, a szerződést aláírhatja, de a szerződés csak a törvényes képviselője hozzájárulásával vagy utólagos jóváhagyásával válik érvényessé, így annak aláírására is szükség van. A betétszámla korlátozott, jelen ÁSZF-ben részletezett funkciókkal rendelkező pénzintézeti főszámlának minősül, amely azonban csak egy további lakossági bankszámlával (a továbbiakban: elszámolási számla), valamint a betétszámlán lekötött technikai alszámlákkal együtt működik TBSZ Betétszámlaként. A Számlavezető hely a Betétszámla-szerződés megkötésekor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályoknak megfelelően a Számlatulajdonos, képviselője, meghatalmazottja azonosítását elvégzi, és a jogszabályok által előírt adatokat rögzíti. A Számlatulajdonos, képviselője, meghatalmazottja a jogszabályban meghatározott személyi azonosító okmányokat, egyéb okiratokat köteles a Számlavezető helynek bemutatni, illetve a rendelkezésére bocsátani. A Számlavezető hely a Betétszámla-szerződés megkötésekor és minden további előírt nyilatkozattételi esetben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályokban előírt írásbeli nyilatkozatot is bekéri. A szerződéses kapcsolat fennállása alatt a Számlatulajdonos, képviselője, meghatalmazottja köteles az általa a Számlavezető hely rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Számlavezető helyet. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a Számlatulajdonos viseli. Jelen szerződés határozott időtartamra szól, a szerződés aláírásának naptári évét követő ötödik naptári év utolsó napjáig hatályos. Amennyiben a Számlatulajdonos az aláírás naptári évét követő ötödik naptári év utolsó napját megelőző 15. (tizenötödik) napig a fenti módon nem jelzi betétszámla megszüntetési szándékát, e szerződés hatálya minden külön nyilatkozat nélkül további öt naptári évvel, az aláírás naptári évét követő tizedik naptári év utolsó napjáig - felhalmozási időszak nélkül - meghosszabbodik. Betétszámla megnyitása A Takarékszövetkezet a betétszámla megnyitását, illetve betét elhelyezését a jogszabályokkal összhangban meghatározott igazoló okmányok benyújtásához köti: a természetes személyek számlanyitásához szükséges a személyazonosság igazolására szolgáló okmány (személyi igazolványa külföldiek esetében magyarországi tartózkodásra jogosító, érvényes tartózkodási engedélye -, útlevél, arcképes vezetői engedély), valamint magyar adóigazolvány bemutatása szükséges. A belföldi természetes személyeknek a fentieken túl a lakcímet igazoló hatósági igazolványukat is be kell mutatniuk. Szükség van ezen kívül a Számlavezető hely által rendelkezésre bocsátott nyomtatvány (a továbbiakban: aláírásbejelentő karton) kitöltésére, amely a későbbiekben a Számlatulajdonos aláírásának mintájául szolgál. A tartós befektetési számla vezetésére szolgáló betétszámla megnyitásának feltétele, hogy a Számlatulajdonos rendelkezzen a Számlavezető hely által vezetett lakossági bankszámlával (a továbbiakban: elszámolási számla), mivel a tartós befektetési számla vezetésére szolgáló betétszámla megtakarítása és költségei azon kerülnek elszámolásra. A megnyitás további feltétele, hogy a Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásakor a megbízások teljesítéséhez szükséges legkisebb, a mindenkori Hirdetményben meghatározott összeget írasson jóvá a betétszámla javára. Ezt az összeget a szerződés hatálya alatt folyamatosan a betétszámlán kell tartania. A Betétszámla-szerződés megkötésekor hatályos betétlekötési szerződések nem módosíthatók / minősíthetők át tartós befektetési szerződés alapján elhelyezett betétté. Azok csak a lekötés lejárta vagy megszűnése után helyezhetők el a betétszámlára. Rendelkezés a betétszámla felett A betétszámla felett teljeskörűen a Számlatulajdonos (a 18. életévét be nem töltött kiskorú törvényes képviselője hozzájárulásával), valamint a meghatalmazás erejéig a meghatalmazottak rendelkezhet(nek). A Számlatulajdonos a betétszámla felett rendelkezésre jogosultak nevét és aláírásmintáját, valamint a rendelkezés módjára vonatkozó egyéb kikötéseket az aláírásbejelentő kartonon köteles bejelenteni (állandó meghatalmazottak). A számla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor a Számlatulajdonos a megfelelően kitöltött aláírásbejelentő kartont a Számlavezető helynél benyújtotta, és azt a Számlavezető hely érvénybe helyezte. A számla feletti rendelkezési joggal meghatalmazott személyek rendelkezési jogosultságát a Számlavezető hely mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg az aláírási jogban beállott változást (módosítás, törlés) a Számlatulajdonos a Számlavezető hellyel írásban nem közli. Állandó meghatalmazott bejelentését a számlatulajdonos személyes rendelkezése alapján lehet elfogadni a számlahonos kirendeltségben, amelyhez a számlatulajdonos, valamint a meghatalmazott együttes megjelenése szükséges. Az állandó meghatalmazott számla feletti rendelkezési jogosultsága kifejezett rendelkezés hiányában - megegyezik a számlatulajdonos jogosultságával a következő kivételekkel: számla-megszüntetés; a számla felett rendelkezők körének megváltoztatása (újabb 1

2 meghatalmazottak bejelentése, illetve meglévő meghatalmazottak törlése); a banktitoknak minősülő adatok közlésére felhatalmazás megadása. A meghatalmazott rendelkezési jogosultsága időben és összegben korlátozható, visszavonásig, illetve a számlatulajdonos haláláig érvényes. A számla feletti rendelkezésre vonatkozó meghatalmazás lehet eseti (egy alkalomra szóló) is, mely a meghatalmazó okiratban meghatározott megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazást a Számlatulajdonos közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban köteles megadni oly módon, hogy az egyértelműen tartalmazza a meghatalmazott személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat és a rendelkezési jog tartalmát. A Számlavezető hely a számla feletti rendelkezésre meghatalmazott személy azonosítását a vonatkozó jogszabályok alapján elvégezi és a jogszabályok által előírt adatokat rögzíti. A Számlavezető hely rendelkezésre jogosult személytől csak azután fogad el rendelkezést, ha azonosítása már megtörtént. Az ügyfél a betétszámlára elhalálozási kedvezményezetti nyilatkozatot adhat, amelyben megnevezheti a halála esetére szóló kedvezményezett személyt. A számla működése Felhalmozási időszak: A TBSZ betétszámla nyitás naptári éve (az adott év december 31-ig), amely időszakban a számlatulajdonos - a nyitáskor kötelezően elhelyezendő legkisebb összegen felül - tetszőleges időpontokban és mértékben helyezheti el megtakarításait. Lekötési időszak: A felhalmozási időszakot követő három plusz két naptári év, mely alatt a számlanyitás naptári évében befizetett megtakarítást a Takarékszövetkezet nyilvántartásban tart. Lekötött pénzösszeg: a tartós befektetési szerződés alapján, a felhalmozási időszak alatt egy összegben vagy részletekben történő, első alkalommal a mindenkori Hirdetményben meghatározott legkisebb összegének megfelelő befizetés, melyet a lekötés kamatával együtt a betétes magánszemély a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évben, illetve megszüntetés hiánya esetén további két naptári évben a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még a Takarékszövetkezet által szerződésenként vezetett lekötési nyilvántartásban tart. A számlanyitás naptári évében - a felhalmozási időszakban - a nyitó összeg befizetése után további megtakarítások helyezhetők el a betétszámlán, a Számlatulajdonos kizárólag ekkor teljesíthet befizetést, amelyek a számláról - a mindenkori Hirdetményben részletezett lekötési megbízások alapján nyitott alszámlákon - tetszőleges összegben és időpontokban köthetők le. A felhalmozási időszak után a számlára további befizetés nem lehetséges, a megtakarítás csak a betétek kamataival növekszik. A Számlavezető hely minden más pénzforgalmi megbízást - a jogszabály alapján terhelendő hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés kivételével - visszautasít. A felhalmozási időszak utolsó napját (adott év december 31.) követően indul az ötéves lekötési időszak, melyet az ügyfél döntése alapján 3 évre csökkenthet le. Az ügyfél a TBSZ Betéti számlán nyilvántartott összeget betétlekötési megbízással lekötheti már a felhalmozási időszakban is a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos TBSZ Betéti számla hirdetménye szerinti betétfajtákba, az ott meghatározott feltételekkel. A lekötések után járó kamat a mindenkori Hirdetményben foglaltaknak megfelelően a TBSZ betéti számlán íródik jóvá adólevonás nélkül. A TBSZ Betéti számláról részösszeg felvétele kizárólag a három éves lekötési időszak végén, annak utolsó napját követő első munkanapon lehetséges a minimum összeg számlán tartásával, az elszámolási számlára történő átvezetéssel. Bármilyen más pénzkivonás esetén a betétszámla - az alszámlákkal együtt - megszűnik, a rajta lévő összeg elszámolási számlára történő átvezetésével. Az ügyfél részkivét szándékát és az összeget az adott év december hónapjában legkésőbb a részkivét napját megelőző 15. napig köteles írásban bejelenti a betétszámla vezető fióknak. A teljes összeg felvétele vagy a számlán maradó, törvényben előírt és a mindenkori Hirdetményben közzétett minimális összeg alá csökkenése a számla megszűnését vonja maga után. A betétszámla egyenlegére vonatkozó megbízások Jelen betétszámla vezetésének célja, hogy azon a Számlatulajdonos - az erre a célra rendszeresített formanyomtatványok kitöltésével, a teljesítéshez szükséges adattartalom feltüntetése mellett - pénzeszközt helyezhet el, annak terhére pedig lekötési megbízásokat adhat. A Számlavezető hely a megbízásokat akkor teljesíti, ha a megbízáson lévő aláírás(ok)nak a számla felett rendelkezésre jogosult(ak) bejelentett aláírásával való azonossága megállapítható. Amennyiben a hatályos jogszabályok alapján az azonosításnak a kötelező esete áll fenn, a Számlavezető hely akkor teljesíti a megbízást, ha az azonosítandó személy azonosítását el tudta végezni. Ha a megbízás a jogszabályokban előírt követelményeknek nem felel meg, a Számlavezető hely a megbízás teljesítését visszautasítja. A hiányosan vagy pontatlanul adott megbízásokért a Számlavezető hely felelősséget nem vállal és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségekkel a Számlatulajdonos elszámolási bankszámláját megterheli. A Számlavezető hely szóban vagy telefonon keresztül közölt, illetve üzenet formájában továbbított fizetési megbízást nem fogad el. A Számlavezető hely a személyesen benyújtott megbízásokat fogadja be. 2

3 A Számlavezető hely nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be. A Számlavezető hely a betétszámla javára és terhére kizárólag forint pénznemű összegeket számol el. A betétszámla megnyitása előtt történő átutalás, valamint pontatlan, vagy hiányos megbízás esetén a Számlavezető hely a beérkezett összeget a számlanyitásig, illetve a megbízás pontosításáig függő számlán tartja. A függő számlán az összeg nem kamatozik. Az ebből eredő költségek és esetleges veszteségek a Számlatulajdonost terhelik. A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesítendő átutalás teljesítése szempontjából a Számlatulajdonos részére vezetett valamennyi számla, (látra szóló bankszámla, betétszámla, valamint lekötött betét számlái) pénznemtől függetlenül egy bankszámlának minősül. A hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése során a megbízásban szereplő összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett bankszámlát veszi a Számlavezető hely elsődlegesen figyelembe, függetlenül attól, hogy a megbízásban feltüntetett terhelendő számla nem azonos a teljesítésre - jogszabály által kijelölt - bankszámlával/számlákkal. Ha a fizető fél Számlatulajdonos részére a Számlavezető hely nem vezet ilyen pénznemben bankszámlát vagy az azonos pénznemben vezetett bankszámlán nem, vagy csak részben volt fedezet, akkor a Számlavezető hely a Számlatulajdonosnak ha ilyen bankszámla létezik - a forintban nyilvántartott számláit, majd a Számlavezető hely által az egyéb pénznemekben vezetett számláit, vonja be a teljesítésbe. Pénznemek közötti átváltás esetén a Számlavezető hely az általa jegyzett - a számla megterhelésének napján érvényes - devizavételi árfolyamot alkalmazza. Amennyiben a Számlavezető hely által nem jegyzett pénznemre szóló hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést fogad be a Számlavezető hely teljesítésre, úgy ez esetben a fizetési megbízást forintban teljesíti. A forintra történő átváltást a Számlavezető hely a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a terhelés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon végzi el. Amennyiben a hatósági átutalás és átutalási végzés a fedezet összevonást követően pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető, abban az esetben, mint ún. előnyösen rangsorolt fizetési megbízást a Számlavezető hely az azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - de legfeljebb azonban 35 (harmincöt) napig a Számlatulajdonosnak a megbízásban szereplő összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett bankszámláján, ennek hiányában a hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásban feltüntetett terhelendő bankszámlán sorba állítja. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon kezdődik. A Számlavezető hely a sorba állítás időtartama alatt a hatósági átutalásra és az átutalási végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít. A sorba állítás időtartamának elteltét követően a Számlavezető hely a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából. Kamatozás, lekötés, kamatadó Jelen okirat keretszerződés is, amelynek rendelkezései szerint a Számlatulajdonos által a betétszámlára befizetett pénzösszegre vagy annak részösszegére egyedi megbízása(i) szerint lekötési megbízást adhat, amelyet a megnyitott alszámlá(ko)n elkülönítve kezel. A Számlavezető hely a jelen szerződés aláírását követően a Számlatulajdonos által papír alapú rendelkezés formájában kezdeményezett eseti megbízások alapján, az azokban rögzített összegeket a Számlatulajdonos által megadott futamidőre köti le a felmondási lehetőség fenntartásával. Az így elhelyezett betéteket érintő betéti műveleteket a jelen szerződés szabályai szerint végrehajtja. Az eseti megbízásokhoz külön szerződéskötés nem szükséges. A Számlatulajdonos a betétszámla megnyitását követően, annak egyenlege terhére és erejéig csak a jelen határozott időtartamú szerződést meg nem haladó futamidejű lekötési megbízást adhat. A Számlavezető hely az egyes betétekre vonatkozóan, azok összegének alapul vételével a lekötési megbízás napján hatályos Hirdetményben meghatározott kamato(ka)t fizeti. A Számlavezető hely jogosult az egyes lekötési lehetőségekre vonatkozóan megállapítani a leköthető legkisebb összeg értékét. A Számlavezető hely jogosult a lekötési időtartamokhoz és elhelyezési összegsávokhoz tartozó kamatok és a leköthető legkisebb összeg mértékének bármikor történő megváltoztatására amennyiben a lekötési megbízás olyan műveletre vonatkozik, amelynek betéti kamata referencia-kamatlábhoz kötött. Ebben az esetben a betéti kamat a lekötés futamideje alatt a referencia-adathoz igazodva változhat, amelyről a Számlatulajdonos legkésőbb a hatályba lépésének napján, hirdetmény útján értesül. A jelen szerződés alapján elhelyezett betét esetében az EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb) értékét a Hirdetmény tartalmazza. A Számlatulajdonos a betét összegét kizárólag a tartós befektetési számlára vonatkozó hirdetménybe foglalt kondíciókkal kötheti le. A kamatozás kezdő napja a lekötési megbízásban megjelölt időpont, ennek hiányában a megbízás kelte. A kamatozás utolsó napja a megbízás utolsó napja. A fix kamatozású, hónapra lekötött betétek lejárata nincs automatikusan banki munkanapra igazítva. Amennyiben a lejárat munkaszüneti napra esik, abban az esetben a betéti összeg és kamat a következő banki munkanapon kerül kifizetésre. A betétben elhelyezett összeg - prolongálás kivételével - ez esetben is az eredeti lejárati időpontig kamatozik. Prolongálás esetén az ismételten elhelyezett betéti összeg a prolongálás napján hatályban lévő Hirdetményben közzétett mértékű kamat mellett kerül lekötésre. A Számlavezető hely a lekötés időtartamának leteltével a betét összege alapján kiszámított kamatot köteles a Számlatulajdonos részére megfizetni oly módon, hogy azt a lekötés utolsó napján a bankszámlán jóváírja. A Számlatulajdonos jogosult a betéti lekötésre adott megbízást a futamidő lejárta előtt felmondani, amely nem jelenti a jelen szerződés automatikus megszüntetését. A felmondáshoz a betétfelmondási megbízás kitöltése és annak személyes benyújtása szükséges. A felmondás a betét teljes vagy részösszegének felmondására vonatkozhat. A futamidő közben történő felmondás esetén a felmondással érintett összeg után fizetendő kamat mértékéről a Számlavezető hely mindenkori Hirdetményében rendelkezik. Amennyiben a Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásának naptári évét követő harmadik naptári év utolsó napját megelőző 15. (tizenötödik) napig a Számlavezető hely részére írásban eljuttatott nyilatkozatával kéri a betétszámla jelen szerződés 3

4 aláírásának naptári évét követő harmadik naptári év utolsó napjára történő megszüntetését, jogosult lesz az eltelt időszakban megszolgált kamatok összegére, és a jogszabály szerinti kedvezményes adómérték alkalmazására. A betétszámla ebben az esetben a jelen szerződés aláírásának naptári évét követő harmadik naptári év utolsó napját követő első munkanap. A lekötési megbízással nem érintett betétszámla követelés utáni kamatfizetés feltételeit a Számlavezető hely mindenkori Hirdetményében határozza meg. Prolongálás esetén az ismételten elhelyezett betéti összeg a prolongálás napján hatályban lévő Hirdetményben közzétett mértékű kamat mellett kerül lekötésre. A kamatszámításnál használt viszonyszám értéke 365 nap. A kamatszámítás az alábbi képlet alapján történik: a betétszámla napi záróegyenlege a kamat mérték (%) 100 x 365 A tartós befektetési szerződés keretében elért hozam adójának mértéke a jelenleg hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében a megtakarítási idő függvényében alakul, amely - az ötéves lekötési időszak utolsó napján történő számla megszüntetés esetén 0%, - a számlanyitást követő harmadik év végén történő részkivét vagy számlamegszüntetés, illetve a negyedik és ötödik évben történő számlamegszüntetés esetén 10%, - a számlanyitás évében és az azt követő három naptári éven belüli számlamegszüntetés esetén 16%. Jutalékok, díjak és egyéb terhelések A Számlavezető hely a betétszámla kezelésével kapcsolatos szolgáltatások után jutalékot, a Számlatulajdonos kérésére teljesített egyéb szolgáltatásokért díjat számít fel, amelyeket Számlatulajdonos az elszámolási számláról köteles teljesíteni. A jutalékok és díjak mértékét az aktuális Hirdetmény tartalmazza. A Számlatulajdonos jelen okirat aláírásával hozzájárulását és előzetes jóváhagyását adja ahhoz, hogy a Számlavezető hely az elszámolási számlát a jelen okirattal létrehozott jogviszonyból felmerülő számlavezetési tevékenysége körében keletkezett esedékes követelésével - külön nyilatkozata nélkül - megterhelje. A Számlavezető hely a díjakat az aktuális Hirdetményben meghatározott gyakorisággal, a jutalékokat pedig a megbízás teljesítésének a napján számítja fel a számla pénznemében. A Számlavezető hely az aktuális Hirdetményben meghatározott esetekben a jutalékok minimális és/vagy maximális mértékét is meghatározhatja abszolút értékben. A Számlatulajdonos jelen szerződést annak ismeretében köti, hogy a hatályos adójogszabályok rendelkezései szerinti adóteher (kamatadó) megfizetése alól részben vagy egészben mentesülhet, ha az abban megjelölt feltételek teljesülnek. A megszolgált kamatból származó jövedelemről a Számlavezető hely utólag, az adott évet követő naptári év február 15. napjáig igazolást állít ki, amelyet a Számlatulajdonos és a hatóság részére is megküld. A jövedelem hatóság részére történő bevallása és megfizetése a Számlatulajdonos kötelessége. A Számlatulajdonosok tájékoztatása A Számlavezető hely az aktuális Hirdetményt az ügyfelek részére nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti, valamint a honlapon közzéteszi. A Számlavezető hely a Számlatulajdonost a betétszámla egyenlegének változásairól, valamint tételesen a Számlavezető hely részére fizetendő díjról, költségről évente egyszer utólag, december 31-i zárásnappal, magyar nyelven az általa megadott címre postai úton továbbított számlakivonattal tájékoztatja. Számlakivonat másolat külön kérésre, költség ellenében igényelhető. Amennyiben a Számlatulajdonos a betétszámla kivonat kézhez vételétől számított 8 napon belül a betétszámla kivonatra írásban észrevételt nem tesz, az elfogadottnak és utólagos jóváhagyásának tekintendő. A Számlavezető hely - a pénzforgalmi jogszabályokban előírt kivételekkel általában nem köteles a Számlatulajdonosnak szóló iratokat ajánlott, tértivevényes, illetve értékküldeményként postára adni. A Betétszámla-szerződés módosítása A Számlavezető hely jogosult a Betétszámla-szerződésben, az annak elválaszthatatlan mellékletét képező jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, valamint a Hirdetményben meghatározott kamatot, díjat vagy költséget - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - egyoldalúan módosítani. A Számlatulajdonosra nézve kedvezőtlen egyoldalú módosítás jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: a. a jogi, szabályozói környezet változása; b. a Számlavezető hely tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a Számlavezető helyre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; c. a Számlavezető hely közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése; d. a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása; e. a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása; f. a Számlavezető hely forrásköltségeinek változása; g. a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; h. a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása; 4

5 i. a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása; j. a Számlavezető hely működési feltételeinek megváltozása; k. a kötelező betétbiztosítás feltételeinek változása. A Számlavezető hely a Betétszámla-szerződés, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban foglalt feltételek és a Hirdetményben meghatározott kamatok, díjak vagy költségek Számlatulajdonos számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően Hirdetmény formájában és a honlapon közzéteszi. A Számlavezető hely jogosult a referencia-adathoz kötött kamatlábak azonnali módosítására a Számlatulajdonosnak legkésőbb a változás hatályba lépésekor megvalósuló értesítésével is. A Számlavezető hely a Számlatulajdonost e módosulásról legkésőbb a hatályba lépés időpontjában a honlapon közzétett, valamint az ügyféltérben kifüggesztett aktuális Hirdetmény formájában tájékoztatja. A Betétszámla-szerződés megszűnése A jelen szerződés aláírását követően a bankszámláról az elszámolási számla javára kezdeményezett jóváírás automatikusan megszünteti a jelen betétszámla szerződést is. Ez alól kivételt képez az aláírás naptári évét követő harmadik, illetve ötödik naptári év utolsó napjára történő részösszegre vonatkozó felmondás, amelyet a Számlatulajdonos írásban köteles a Számlavezető hely részére eljuttatni. Automatikusan megszűnik a jelen betétszámla szerződés abban az esetben is, ha a betétszámla egyenlege a mindenkori Hirdetményben megjelölt legkisebb összeg alá csökken. A Betétszámla-szerződést bármelyik fél írásban felmondhatja. A Számlatulajdonos írásban kezdeményezheti a Betétszámla-szerződés azonnali felmondását. A Számlavezető hely a Betétszámla-szerződésnek a Számlatulajdonos által történő megszüntetését ahhoz a feltételhez köti, hogy a Számlatulajdonos köteles a Számlavezető hellyel szemben jelen szerződéssel kapcsolatosan fennálló minden tartozását visszafizetni. Amennyiben a számla felmondásakor a bankszámlán a jogszabályi előírások szerint kötelezően sorba álló tétel - hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés - van, úgy a betétszámla legkorábban a sorba állítás időtartamának leteltét követő napon kerülhet megszüntetésre. A Számlavezető hely a Betétszámla-szerződés felmondása esetén a vonatkozó betétszámla/számlák egyenlegét, valamint a megszolgált kamat összegét a számlavezetéssel és a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos, az aktuális Hirdetményben rögzített jutalékok, díjak és költségek kiegyenlítését követően az elszámolási számlára átutalja. A Számlavezető hely szintén írásban kezdeményezheti a Betétszámla-szerződés azonnali felmondását. Ha a Számlatulajdonos a Betétszámla-szerződésben rögzített kötelezettségét súlyosan vagy ismételten - különösen, ha a számlavezetés díját nem fizeti, vagy egy adóévben egynél több TBSZ Betétszámlát nyit - megszegte, a Számlavezető hely azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Amennyiben a számlavezetéssel és a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos bankköltségek fedezetére a hónap utolsó napján történő záráskor az elszámolási számlán nincs fedezet és a Számlatulajdonos a költséghátralékot a Számlavezető hely felszólításának kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem rendezi, a Számlavezető hely a Betétszámla-szerződést azonnali hatállyal felmondja és a Számlatulajdonos bankszámláját a 15 (tizenöt) napos felmondási idő lejártát követő banki munkanapon megszüntetni. A Számlatulajdonos halála a betétszámlát - a halál tényéről történő tudomásszerzés napjával megszünteti (de ez nem számít feltörésnek), a betét, illetve a megszolgált kamatok az elszámolási számlára kerülnek átvezetésre. Halál esetére szóló kedvezményezetti megnevezés esetén az összeg a kedvezményezett részére kerül kifizetésre, a kedvezményezett kijelöléséről szóló dokumentum rendelkezései szerint. Egyéb rendelkezések A Számlavezető hely által kezelt, valamennyi névre szóló betét (a látra szóló számla pozitív egyenlege, illetve a lekötött betéten tartott összegek) az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított, kivéve: az alábbi ügyfelek által elhelyezett betéteket: a. a költségvetési szerv b. a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság c. az önkormányzat d. a biztosító, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíjpénztár e. a befektetési alap f. a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv g. az elkülönített állami pénzalap h. a pénzügyi intézmény i. a Magyar Nemzeti Bank j. a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató k. a kötelező vagy az önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja 5

6 l. a Számlavezető hely vezető állású személye, választott könyvvizsgálója, valamint a Számlavezető helyen legalább 5 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó m. az l.) pontban felsorolt személyek befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervek által elhelyezett betétek n. a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betétei, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betétei. az alábbi feltételekkel rendelkező betéteket: a. az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b. az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, c. olyan betétre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. A biztosítottak esetében az OBA a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként és pénzforgalmi szolgáltatónként összevontan, legfeljebb a hatályos törvénynek az Országos Biztosítási Alap tevékenységére vonatkozó részében meghatározott összegig fizeti ki kártalanításként. A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvény aiba foglaltak tartalmazzák. Jelen szerződés az elszámolási számlához elválaszthatatlanul kapcsolódik, annak megszűnése esetén azzal egyidejűleg, automatikusan megszűnik, kivéve ha egyúttal egy másik számlát elszámolási számlaként jelöl meg. A Számlavezető hely kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonosról tudomására jutott adatokat, valamint a számla forgalmára vonatkozó adatokat banktitokként kezeli, azokról harmadik személy részére - a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - csak a Számlatulajdonos meghatalmazása, illetve rendelkezése esetén és kizárólag a meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást. Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésen feltüntetett személyes adatait a Számlavezető hely a szerződéses kapcsolat teljes időtartama alatt, valamint annak megszűnését követő tíz évig értékelési és elszámolási célból nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat megkísérlik békés úton, egyezség útján elintézni. Ennek sikertelensége és a peres eljárás igénybe vételének esetére a hatásköri szabályoktól függően a Zalaegerszegi Városi, illetve a Zala Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A szerződés aláírásával Számlatulajdonos kijelenti, hogy jelen szerződés és ÁSZF-t, illetve a szerződés elválaszthatatlan mellékleteinek egy-egy aláírt példányát átvette, a Számlavezető hely Üzletszabályzatát pedig megismerte, amelyet a Számlavezető hely a szerződés fennállása alatt a Számlatulajdonos kérésére rendelkezésére bocsát. 6

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bankszámlaszerződés megkötése és a fizetési számla megnyitása A Számlavezető hely bankszámlát (fizetési számlát) nyit és vezet a természetes

Részletesebben

A pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bankszámlaszerződés megkötése és a fizetési számla megnyitása Pénzforgalmi számlát a Számlatulajdonos a saját nevében és kockázatára

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemű bankszámla vezetéséhez lakossági ügyfelek részére A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 9224 Rajka, Kossuth u.37/a,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9.sz.melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9.sz.melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9.sz.melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye: 5540 Szarvas,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9.sz.melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9.sz.melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9.sz.melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye: 5540 Szarvas,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéshez természetes ügyfelek részére A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez LAKOSSÁGI ÜGYFELEK (természetes személyek) részére Körmend és Vidéke

Részletesebben

A fizetési számla a Számlatulajdonos devizaállományának kezelésére szolgál.

A fizetési számla a Számlatulajdonos devizaállományának kezelésére szolgál. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9b sz melléklete külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK B melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet

Részletesebben

Lakossági fizetési Számla és a ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei

Lakossági fizetési Számla és a ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei Lakossági fizetési Számla és a ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei Az Újszász és Vidéke körzeti Takarékszövetkezet (székhelye:5052.újszász, Erkel Ferenc út 2/a cégjegyzékszáma:

Részletesebben

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére 3.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. május 05.-től A KINIZSI BANK Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Hatályos 2015.07.03 A Szabolcs Takarékszövetkezet

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési feltételei Bankszámla Keretszerződés 1. sz. mellléklete Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési feltételei A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014.március 15-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014.március 15-től C mellkéklet LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014.március 15-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. augusztus 3. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. december 31. A Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési szabályai

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési szabályai Bankszámla Keretszerződés 1. sz. mellléklete Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési szabályai A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

DEVIZASZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE KIHIRDETVE: 2012.11.19. HATÁLYOS: 2013.01.19.

DEVIZASZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE KIHIRDETVE: 2012.11.19. HATÁLYOS: 2013.01.19. DEVIZASZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE KIHIRDETVE: 2012.11.19. HATÁLYOS: 2013.01.19. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Betéti Keretszerződés: a Számlatulajdonos és a Számlavezető hely között létrejött szerződés, melynek alapján aszámlatulajdonos a külföldi

Betéti Keretszerződés: a Számlatulajdonos és a Számlavezető hely között létrejött szerződés, melynek alapján aszámlatulajdonos a külföldi 2. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forint lakossági fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forint lakossági fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forint lakossági fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Sajóvölgye Takarékszövetkezet (székhelye: 3700 Kazincbarcika Egressy

Részletesebben

B melléklet. 1. Bevezető rendelkezések

B melléklet. 1. Bevezető rendelkezések B melléklet A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. március 15.-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános

Részletesebben

Hatályos: 2015. augusztus 3. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3. 2. Fogalom meghatározások... 3. 3. Keretszerződés...

Hatályos: 2015. augusztus 3. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3. 2. Fogalom meghatározások... 3. 3. Keretszerződés... A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI (DEVIZA) SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2015. augusztus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Lakossági devizaszámla Általános Szerződési Feltételei LAKOSSÁGI DEVIZASZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Lakossági devizaszámla Általános Szerződési Feltételei LAKOSSÁGI DEVIZASZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI DEVIZASZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pannon Takarék Bank Zrt. (székhely: 2900 Komárom,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01.

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01. D melléklet VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2012. december 1-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502 Gyomaendrőd,

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. május 05-től A KINIZSI BANK Zártkörűen Működő

Részletesebben