ÜGYNÖKI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYNÖKI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 ÜGYNÖKI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. emelet; Cg ; adószám: ; képviseli: Parádi Tamás és Széplaki Julianna igazgatósági tagok), mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó; másrészről a Pénz-Zseni.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8500 Pápa, Gombkötő u. 29.; Cg ; adószám: ), mint megbízott függő ügynök, a továbbiakban: Megbízott [továbbiakban együttesen: Felek] között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. 1. PREAMBULUM 1.1. Megbízó a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény [továbbiakban: Bsztv.] szerinti befektetési vállalkozás, amely az alább meghatározott befektetési szolgáltatási illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenységeket végzi Megbízó a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete [továbbiakban: PSZÁF] III/73.060/2000., valamint III./ /2002. számú határozatai alapján engedéllyel rendelkezik a következő, Bsztv. által meghatározott tevékenységekre: Megbízás felvétele és továbbítása; Megbízás végrehajtása az ügyfél javára Sajátszámlás kereskedés Portfóliókezelés Pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül A tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás Befektetési tanácsadás A letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése 2. A MEGBÍZÁS CÉLJA 2.1. Megbízó rögzíti, hogy az 1.2. pontban meghatározott tevékenységei kifejtése érdekében olyan közvetítőt kíván igénybe venni, aki túlmenően azon, hogy a Bsztv.-ben foglalt feltételeknek mindenkor maradéktalanul megfelel kellő szakmai és piaci ismerettel, a Megbízó érdekének elsődlegessége mentén fejti ki ügynöki tevékenységét a 3.1. pontban meghatározott körben Megbízott a Megbízó 2.1. pontban foglalt célját ismeri, azzal magára nézve mindenben egyetért, az ott felsorolt feltételeknek mindenben megfelel, egyúttal kijelenti, a Megbízó az 1.2. pontban 1

2 felsorolt engedélyezett tevékenységei megvalósítását támogatva, a Megbízó piaci érdekének elsődlegessége mellett végez ügynöki tevékenységet. Megbízott tudomással bír arról, hogy jelen szerződés alapján a függő ügynöki tevékenységnek megkezdésére kizárólag a PSZÁF által ekként való nyilvántartásba vételét követően kerülhet sor. Megbízott kijelenti, hogy társasági szerződésébe felvette a végezhető tevékenységek sorába a TEÁOR sorszámú Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet a pénzváltási tevékenységet kizárva Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése meghiúsulásra hivatkozik, azon a jelen - ban foglalt célok lehetetlenülését kell érteni. Ilyen esetben a sérelmet szenvedő fél az érdekmúlása bizonyítása nélkül élhet a másik félhez címzett azonnali hatályú felmondással Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben felmerülő befektetési vállalkozási üzleti kategóriákat és jogintézményeket ismerik, azok tartalmával teljes mértékben tisztában vannak, így ezek értelmező rendelkezésben való részletezését mellőzik. Megbízott nyilatkozik, hogy Megbízó Üzletszabályzatát és kapcsolódó szabályzatait, ügyviteli rendjét ismeri, a szükséges kérdéseit a Megbízónak feltette, és azokra teljes körűen választ kapott így a hivatkozott előírásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 3. A MEGBÍZÁS TÁRGYA 3.1. Megbízó jelen szerződésben foglalt feltételek szerint megbízza Megbízottat azzal, hogy a Bsztv. 4. (2) bekezdés 46. pontja szerinti függő ügynökként lássa el a Megbízó javára az alábbi befektetési szolgáltatási tevékenységek illetve kiegészítő szolgáltatások közvetítését: a) megbízás felvétele és továbbítása [Bsztv. 5. (1) bekezdés a) pont]; b) befektetési tanácsadás [Bsztv. 5. (1) bekezdés e) pont]; c) letétkezelés, valamint ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése [Bsztv. 5. (2) bekezdés b) pont]; 3.2. Megbízott az 3.1. pontban foglalt megbízást vállalja, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Megbízott szavatol azért, hogy a függő ügynökre nézve jogszabály által előírt személyi és tárgyi feltételekkel maradéktalanul rendelkezik, és jelen szerződés hatálya alatt mindenkor maradéktalanul rendelkezni fog. Megbízott kötelezi magát arra, hogy bármely jelen szerződésből fakadó kötelezettsége szerződésszerű és maradéktalan ellátásához szükséges feltétel megszűnésének tényét Megbízóval haladéktalanul közli, ennek késedelmes teljesítéséből, ill. elmaradásából származó, vagy azzal összefüggésben keletkezett valamennyi kárért Megbízó felé teljes körű felelősséggel tartozik Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt megbízást a Megbízott akként teljesíti, hogy a Megbízó ügyfeleinek pénzügyi eszközét és pénzeszközét nem kezeli, és a Megbízó kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal. Megbízott az ügyfél részéről a Megbízó felé teljesítendő készpénzt (pénzeszközt), pénzügyi eszközt nem vehet át, az ügyfelet ilyen kérés esetén köteles haladéktalanul a Megbízóhoz irányítani Megbízott tudomással bír arról, hogy a Bsztv (2) bekezdése szerint a Bsztv (1) bekezdésében foglalt korlátozás nem terjed ki rá, ennek ellenére kifejezetten vállalja, hogy jelen szerződés hatálya alatt más befektetési vállalkozással nem létesít ügynöki (közvetítői) tevékenység kifejtésére irányuló jogviszonyt, sem jelen szerződésben félként szereplő gazdálkodó szervezet, sem más, az Megbízott közvetlen vagy közvetett érdekeltségébe tartozó gazdálkodó szervezet útján. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt díjazás kialakításánál e kötelezettségvállalásra is figyelemmel vannak. 2

3 3.5. Megbízó kötelezi magát arra, hogy jelen szerződés megkötésének tényét a megkötés napjától számított 5 (öt) munkanapon belül a PSZÁF felé bejelenti. 4. A FELEK LÉNYEGES KÖTELEZETTSÉGEI 4.1. Megbízott köteles arra, hogy teljes szaktudását és piaci ismeretét latba vetve, a tőle elvárható fokozott gondosság tanúsítása mellett potenciális ügyfeleket közvetítsen a Megbízóhoz az 1.2. pont szerinti ügylettípusokra történő szerződéskötés érdekében. Felek rendelkezése szerint e kötelezettség az egyes potenciális ügyfelek vonatkozásában akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a potenciális ügyfél a Megbízóval legalább számlaszerződést kötött, a (bármely néven nevezett) számlán pénzeszközt illetve pénzügyi eszközt helyezett el, és egyúttal eseti megbízást adott az 1.2. ponttal érintett bármely konkrét tőzsdei és/vagy OTC ügylet megkötésére Megbízott köteles továbbá arra, hogy teljes szaktudását és piaci ismeretét latba vetve, gondos eljárásával szerződéskötés érdekében a Megbízó általa közvetített ügyfeleit illetve ezen ügyfeleken túl a Megbízó által meghatározott egyéb ügyfeleket kellően alapos és lényeges információval lássa el ahhoz, hogy ezen ügyfelek további eseti ügyletek megkötésére adjanak a Megbízónak megbízást. E kötelezettség teljesítésére a 4.1. pontban foglaltak egyebekben megfelelően alkalmazandók Megbízott köteles a tevékenységéhez és a Megbízó tevékenységéhez kapcsolódó jogi szabályozási környezet pontos megismerésére, valamint piaci ismeretei folyamatos szinten tartására, lehetőség szerint fejlesztésére. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízó mindenkor hatályos Üzletszabályzatának, egyéb szabályzatainak ide nem értve a belső szabályzatokat, valamint ügyviteli rendjének változásait nyomon követi és tevékenységét ezen előírások mindenkor hatályos állapota szerint végzi Megbízó Megbízott 4.3. pontban meghatározott kötelezettségének teljesítését akként segíti elő, hogy köteles őt a szabályozási rendjéről ide nem értve a belső szabályzatokat, annak változásairól (legkésőbb a változás hatályba lépését megelőző 2 munkanappal) mindenben tájékoztatni. Ugyancsak köteles arra a Megbízó, hogy szükség szerint, erre kijelölt üzletkötője útján ellássa a Megbízottat olyan speciális piaci ismeretekkel, amelyekkel a Megbízott ésszerűen nem rendelkezhet Annyiban és csak annyiban, amennyiben a megbízotti feladat ezt kifejezetten indokolja, a Megbízó köteles ingyenes helyiséghasználatot, különös jelentőségű ügyben tárgyi eszköz használatot biztosítani a Megbízott számára a bekezdésekben foglalt kötelezettségek teljesítését elősegítendő Megbízó köteles ügynöki jutalék fizetésére a jelen szerződés 6. pontjában szabályozottak szerint Megbízó vállalja, hogy Megbízott kifejezett kérésére Megbízó erre kijelölt üzletkötője útján, előzetesen egyeztetett formában és gyakorisággal, Megbízó Üzletszabályzatában megjelölt üzleti órák alatt és számára az értékpapír-piaci eseményekről, árfolyam-alakulásról, forgalomról az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések megtartása mellett tájékoztatást ad, illetve tájékoztatja őt a nemzetközi tőkepiaccal kapcsolatos információkról, elemzésekről, valamint a Megbízó által elkészített saját elemzések tartalmáról. 5. A TELJESÍTÉST ÉRINTŐ LÉNYEGES SZABÁLYOK 5.1. Felek rögzítik, hogy a Megbízott nem rendelkezik kizárólagos közvetítői jogosultsággal. 3

4 5.2. Felek megállapodnak, hogy a Megbízott köteles a potenciális illetve meglévő ügyfeleket mindenkor tájékoztatni a közvetítési joga terjedelméről, arról, hogy kizárólag a 3.1. bekezdés szerinti ügylettípusokra vonatkozóan járhat el közvetítőként, továbbá arról, hogy szerződéskötésre kizárólag a Megbízó jogosult, és köteles ezen túlmenően tájékoztatást adni arról, hogy semmilyen letéti eszközt (óvadéki tárgyat) nem vehet át a Megbízó külön előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül Megbízott a potenciális ügyfelektől illetve meglévő ügyfelektől a közvetítés érdekében külön díjat nem fogadhat el, a közvetítés ellenértékét kizárólag a jelen szerződésben foglalt jutalék formájában jogosult érvényesíteni, kizárólag a Megbízó felé Megbízott köteles a potenciális ügyfelet és az ügyfeleket a Megbízónál alkalmazott megfelelőségi illetve alkalmassági tesztre felkészíteni, köteles továbbá minden olyan tájékoztatást megadni a vele kapcsolatba kerülő potenciális ügyfeleknek és ügyfeleknek, amelyeket a MiFID (illetve ennek alapján a magyar szabályozás) elvár, egyúttal köteles minden olyan információt bekérni a potenciális ügyfelektől illetve ügyfelektől, amelyet részint a MiFID, másrészt a Megbízó Üzletszabályzata előír az ügyfél alkalmassága, megfelelősége, kockázatviselő képessége megítéléséhez. Az így megszerzett információkat köteles a Megbízott az értékpapírtitokra vonatkozó szabályok szerint megtartani A Megbízott köteles a jelen szerződés tartalmát, valamint a Megbízóról és ügyfeleiről rendelkezésre álló jogügyleti információkat, úgyszintén a Megbízó működését és piaci termékeit illető információit üzleti- illetve értékpapírtitokként megtartani, azokat sem jelen szerződés hatálya alatt, sem a jelen szerződés megszűnése után nem jogosult harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni. Felek rögzítik, hogy a külön pontban meghatározott jutalék megállapításánál e kötelezettségre is figyelemmel vannak A Megbízott köteles mindazon, a jelen megbízás teljesítése során megszerzett értékpapírtitoknak nem minősülő piaci információját megosztani a Megbízóval, amely a Megbízót hozzásegítheti az 1.2. pontban meghatározott ügylettípusokban a hatékonyabb piaci struktúra és stratégia kialakításához. Felek rögzítik, hogy a külön pontban meghatározott jutalék megállapításánál e kötelezettségre is figyelemmel vannak Megbízó köteles a közvetítéssel érintett ügyfélkör általános meghatározására, és a sikeres közvetítés érdekében minden olyan szakmai ismeret Megbízottnak történő átadására, amely tőle ésszerűen elvárható Megbízott köteles az általa közvetített, vagy vele bármilyen más módon kapcsolatba került ügyfelekre vonatkozó mindennemű dokumentációt ügyfelenként elkülönítetten megőrizni, azt Megbízó kérésére bármikor átadni, jelen szerződés megszűnésekor pedig a Megbízott által készített letár szerint átadni. Ezen dokumentumok a Megbízó írásos engedélye nélkül nem selejtezhetőek Megbízott tudomással bír arról és elfogadja, hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését Megbízó jogosult folyamatosan, illetve eseti jelleggel ellenőrizni, az ellenőrzés során jogosult időszaki beszámolót, valamint rendkívüli tájékoztatást kérni. 6. JUTALÉK 6.1. Megbízott jutalékra jogosult, amennyiben a 3.1. bekezdésben foglalt ügylettípusra vonatkozó adott eseti szerződést a Megbízó a potenciális ügyféllel illetve ügyféllel kifejezetten a Megbízott közbejárása eredményeképpen kötötte meg. 4

5 6.2. A jutalék megállapításának alapját és mértékét, a jutalék pontos struktúráját a jelen szerződés 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező jutalékelszámolás határozza meg A Megbízó a Megbízottat illető jutalék megfizetésére szabályszerű számla ellenében köteles, a jutalékelszámolásban meghatározott fizetési határidő megtartása mellett A jelen szerződés 1. sz. elválaszthatatlan mellékletében meghatározott ügynöki díjon túl Megbízott egyéb jogcímen díjazásra és költségtérítésre kizárólag a Megbízóval előzetesen megkötött, írásbeli megállapodás alapján, az ott meghatározott mértékben és feltételek szerint jogosult azzal, hogy a Megbízott jelen szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos költségek Megbízottat terhelik. 7. NÉVHASZNÁLAT 7.1. A Megbízott jelen szerződés hatálya alatt és az ebben vállalt feladatok teljesítése során jogosult harmadik személyek felé az SPB Befektetési Zrt. függő ügynöke szóösszetétel használatával feltüntetni, hogy a Megbízó függő ügynökeként működik. A névfeltüntetés konkrét tervezett formáját előzetesen be kell mutatnia a Megbízónak, aki ahhoz írásbeli engedélyt biztosít. Az adott engedélyt a Megbízó bármikor korlátozhatja és/vagy indokolás nélkül visszavonhatja A névfeltüntetés nem keltheti azt a látszatot, hogy az ügynök önállóan jogosult befektetési szolgáltatási illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenység kifejtésére, és utalnia kell arra, hogy a Megbízott a befektetési vállalkozások közül kizárólag a Megbízó érdekében jár el. A Megbízott által feltüntetett névhasználat sem közvetve, sem közvetetten nem eredményezheti a Megbízó üzleti hírnevének sérelmét A névfeltüntetési jog csupán használati lehetőséget biztosít, azt a Megbízott iparjogvédelmi oltalom (védjegy-oltalom) alá sem szóösszetételként, sem ábraként (logóként) nem helyezheti Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott kötelezettségei megszegése (így különösen, de nem kizárólagosan: egyeztetési kötelezettség elmulasztása, Megbízó nevével való visszaélés, Megbízó nevének a jó hírnév csorbítására alkalmas módon való felhasználása) esetén az ezen cselekményből fakadó, vagy azzal összefüggésben keletkező valamennyi kárért teljes körű felelősséggel tartozik. 8. FELELŐSSÉG 8.1. A Bsztv. 4. (2) bekezdés 46. pontjával összhangban a Felek rögzítik, hogy a befektetési szolgáltatási illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenységet érintően a felelősség a Megbízót terheli Felek rögzítik ugyanakkor, hogy jelen szerződés bármely rendelkezésének megszegéséből eredő felelősség a szerződésszegő felet terheli, mely szerződésszegés esetén a másik fél kártérítést követelhet, amelyet egyébként beszámíthat a saját fizetési kötelezettségébe, valamint érvényesítheti a Ptk.-ban, a Bsztv.-ben, illetve eltérő rendelkezések hiányában az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló évi CXVII. tv.-ben foglalt jogkövetkezményeket. Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél abban az esetben is jogosult azonnali hatályú felmondásra, amennyiben azt a hivatkozott jogszabályok nem tartalmazzák, de a felek a következő pontban kifejezetten kikötik. 9. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZÜNTETÉSE 5

6 9.1. Jelen szerződés határozatlan időre jön létre, az bármely fél által, a másik félhez intézett rendes felmondással, 30 (harminc) napos hatállyal indokolás nélkül megszüntethető A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése nem mentesíti a felmondási jog gyakorlóját, hogy a másik fél felé az átvett eszközökkel haladéktalanul elszámoljon, illetve a fizetési kötelezettségét teljesítse, egyúttal mentesítse a másik szerződő felet olyan kötelezettség alól, amelyet az harmadik személy felé a jelen szerződés szabályszerű teljesítése során vállalt A jelen szerződés bármely okból történő megszegése nem jogosítja fel a Megbízottat, hogy aktív magatartásával eljárjon az iránt, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a Megbízóhoz közvetített, vagy egyébként a Megbízó ügyfélkörébe tartozó ügyfél a jelen szerződés megszűnését követő 12 (tizenkettő) hónapon belül a Megbízótól eltérő befektetési vállalkozással kössön szerződést olyan ügylettípusra, amely vonatkozásában a jelen szerződés hatálya alatt Megbízóval állt jogviszonyban. Ilyen esetben a Megbízó a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVI. tv.-ben meghatározott jogkövetkezményeken túl alkalmazhatja a jelen szerződésben megfogalmazott jogkövetkezményeket is. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott aktív magatartást megdönthető módon vélelmezni kell, kivéve, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Megbízóval történő jogviszony lezárást maga az ügyfél befolyásmentesen kezdeményezte Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés a másik félhez intézett azonnali hatályú felmondással megszüntethető a másik fél szerződésszegő magatartása miatt bekövetkező érdekmúlás esetén, a 2. pontban meghatározott bármely cél lehetetlenülése esetén, a pontokban, a 3. pontban, az , valamint 5.8. pontokban, a 6.3. pontban, továbbá a pontokban meghatározott kötelezettségek bármelyikének megszegése esetén. Felek rögzítik, hogy a 6.3. pontban meghatározott kötelezettség megszegése esetén az azonnali hatályú felmondás joga akkor illeti meg a sérelmet szenvedett felet, ha kötelezettsége teljesítését a szerződésszegő fél a másik fél által írásban tűzött megfelelő póthatáridő alatt sem teljesíti. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megbízó a fent meghatározottakon túl is élhet azonnali hatályú felmondással, amennyiben a Megbízott közvetítése eredményeként az utolsó három hónap átlagában a saját jutalékbevétele nem érte el a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező jutalékelszámolásban ilyenként meghatározott összeget, valamint abban az esetben is, ha a Megbízott tulajdonosi struktúrája átalakul, a PSZÁF vele szemben bármely okból szankciót alkalmaz, és/vagy fizetésképtelenségi helyzetbe kerül A jelen szerződésnek a megkötésétől számított hat hónapon túli megszűnése esetén ide nem értve a Megbízott szerződésszegése miatti felmondást, valamint a Megbízott általi rendes felmondást a Megbízott fix összegű kiegyenlítésre jogosult, amennyiben annak az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló évi CXVII. tv.-ben meghatározott valamennyi feltétele fennáll, és amennyiben a 9.3. pontban meghatározott esemény egyetlen ügyfél vonatkozásában sem merül fel. A kiegyenlítés mértéke a Megbízottat a szerződés hatálya alatt megillető jutalékbevétel egyhavi átlagával azonos összeg. A kiegyenlítés a megszűnést követően akkor válik esedékessé, amikor a 9.3. pontban meghatározott határidő lejár. Amennyiben a 9.3. pontban meghatározott esemény bármely ügyfél vonatkozásában bekövetkezik, ugyanilyen mértékű kötbért köteles fizetni a Megbízott a Megbízónak megfizetni azzal, hogy a Megbízó érvényesítheti egyúttal a kötbért meghaladó kárát. 10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen szerződésben foglalt jogosultságok nem átruházhatók. Jelen szerződés Felek általi teljesítése során eljáró, kapcsolattartó személyeket, a kapcsolattartás módját és eszközét a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6

7 10.2. A szerződési jognyilatkozatokat a Felek egymás felé érvényesen kizárólag írásban tehetik meg. Írásbelinek minősül az elektronikus üzenet által megküldött jognyilatkozat is. A nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor a másik félhez megérkezik, illetve amikor a másik fél az átvételt megtagadta. Az írásbeliség követelménye nem vonatkozik a Feleket egymás felé terhelő rendszeres tájékoztatási kötelezettségre Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Bsztv., valamint amennyiben a tőkepiaci jogszabályok ezzel ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak, úgy az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló évi CXVII. tv. rendelkezései irányadók Felek megállapodnak, hogy bármely felmerülő jogvitájukat elsődlegesen békés úton próbálnak meg rendezni, amennyiben pedig ez nem vezet eredményre, úgy jogvitájuk elbírálására a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a választottbíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el, illetve amennyiben a saját eljárási szabályzata egy perjogi kérdést nem rendez, úgy az adott kérdésre a Pp.-t alkalmazza Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötéséhez vezető ügyleti akaratukat és körülményeiket megvizsgálták, a jelen szerződés szövegét ennek megfelelően fogadták el, így nincs tudomásuk olyan körülményről, amely jelen szerződés eredményes megtámadásához vezethetne Jelen szerződést a Felek törvényes képviselőik útján mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Kelt Budapesten, július 1. SPB Befektetési Zrt... Parádi Tamás Igazgatósági tag.. Széplaki Julianna Igazgatósági tag. Megbízott Megbízó 7

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

A HUNGÁRIA HOT DIREKT INTERNETES KERESKEDÉSI RENDSZER IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

A HUNGÁRIA HOT DIREKT INTERNETES KERESKEDÉSI RENDSZER IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1 A HUNGÁRIA HOT DIREKT INTERNETES KERESKEDÉSI RENDSZER IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Természetes személy ügyfél adatai Név: Lakcím: Szig.szám: Adóazonosító

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. március 31. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. március 31.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2015. július 15. SZABÁLYZAT Kiadás: 2015. július 15. Hatályos:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT A K&H BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓAN. Hatályos: 2011. augusztus 15. K&H Bank Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT A K&H BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓAN. Hatályos: 2011. augusztus 15. K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÜZLETSZABÁLYZAT A K&H BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAIRA

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT A K&H BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓAN. Hatályos: 2014. március 17. K&H Bank Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT A K&H BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓAN. Hatályos: 2014. március 17. K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÜZLETSZABÁLYZAT A K&H BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓAN

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2011. február 18. napjától TARTALOM I.... 4 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Amely létrejött egyrészről Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet (rövidített nevén: OEFI) Székhely: Adószám: 16606416-2-43 PIR: 630061 Számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

Ügyfél-azonosító: KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet részére

Ügyfél-azonosító: KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet részére Ügyfél-azonosító: KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet részére amely szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről

Részletesebben

a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2013. 04.11.

a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2013. 04.11. 38/2011. Üzletszabályzatzabályzat a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2013. 04.11. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Az Üzletág

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-007/2010. Jóváhagyó határozat száma: 10/2014. (2014.08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. és 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Üzletszabályzat hatályba

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Hatályos 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 3 1. Az Üzleti Feltételek

Részletesebben

38/2011. Üzletszabályzatt. Üzletágánál. Utolsó módosítás: 2011.12.08.

38/2011. Üzletszabályzatt. Üzletágánál. Utolsó módosítás: 2011.12.08. 38/2011. Üzletszabályzatt a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2011.12.08. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Az Üzletág jogállása

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Ikt. sz.: 3/2010/0090. A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ A jelen Üzletszabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta

Részletesebben