ÜGYNÖKI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYNÖKI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 ÜGYNÖKI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. emelet; Cg ; adószám: ; képviseli: Parádi Tamás és Széplaki Julianna igazgatósági tagok), mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó; másrészről a Pénz-Zseni.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8500 Pápa, Gombkötő u. 29.; Cg ; adószám: ), mint megbízott függő ügynök, a továbbiakban: Megbízott [továbbiakban együttesen: Felek] között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. 1. PREAMBULUM 1.1. Megbízó a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény [továbbiakban: Bsztv.] szerinti befektetési vállalkozás, amely az alább meghatározott befektetési szolgáltatási illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenységeket végzi Megbízó a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete [továbbiakban: PSZÁF] III/73.060/2000., valamint III./ /2002. számú határozatai alapján engedéllyel rendelkezik a következő, Bsztv. által meghatározott tevékenységekre: Megbízás felvétele és továbbítása; Megbízás végrehajtása az ügyfél javára Sajátszámlás kereskedés Portfóliókezelés Pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül A tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás Befektetési tanácsadás A letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése 2. A MEGBÍZÁS CÉLJA 2.1. Megbízó rögzíti, hogy az 1.2. pontban meghatározott tevékenységei kifejtése érdekében olyan közvetítőt kíván igénybe venni, aki túlmenően azon, hogy a Bsztv.-ben foglalt feltételeknek mindenkor maradéktalanul megfelel kellő szakmai és piaci ismerettel, a Megbízó érdekének elsődlegessége mentén fejti ki ügynöki tevékenységét a 3.1. pontban meghatározott körben Megbízott a Megbízó 2.1. pontban foglalt célját ismeri, azzal magára nézve mindenben egyetért, az ott felsorolt feltételeknek mindenben megfelel, egyúttal kijelenti, a Megbízó az 1.2. pontban 1

2 felsorolt engedélyezett tevékenységei megvalósítását támogatva, a Megbízó piaci érdekének elsődlegessége mellett végez ügynöki tevékenységet. Megbízott tudomással bír arról, hogy jelen szerződés alapján a függő ügynöki tevékenységnek megkezdésére kizárólag a PSZÁF által ekként való nyilvántartásba vételét követően kerülhet sor. Megbízott kijelenti, hogy társasági szerződésébe felvette a végezhető tevékenységek sorába a TEÁOR sorszámú Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet a pénzváltási tevékenységet kizárva Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése meghiúsulásra hivatkozik, azon a jelen - ban foglalt célok lehetetlenülését kell érteni. Ilyen esetben a sérelmet szenvedő fél az érdekmúlása bizonyítása nélkül élhet a másik félhez címzett azonnali hatályú felmondással Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben felmerülő befektetési vállalkozási üzleti kategóriákat és jogintézményeket ismerik, azok tartalmával teljes mértékben tisztában vannak, így ezek értelmező rendelkezésben való részletezését mellőzik. Megbízott nyilatkozik, hogy Megbízó Üzletszabályzatát és kapcsolódó szabályzatait, ügyviteli rendjét ismeri, a szükséges kérdéseit a Megbízónak feltette, és azokra teljes körűen választ kapott így a hivatkozott előírásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 3. A MEGBÍZÁS TÁRGYA 3.1. Megbízó jelen szerződésben foglalt feltételek szerint megbízza Megbízottat azzal, hogy a Bsztv. 4. (2) bekezdés 46. pontja szerinti függő ügynökként lássa el a Megbízó javára az alábbi befektetési szolgáltatási tevékenységek illetve kiegészítő szolgáltatások közvetítését: a) megbízás felvétele és továbbítása [Bsztv. 5. (1) bekezdés a) pont]; b) befektetési tanácsadás [Bsztv. 5. (1) bekezdés e) pont]; c) letétkezelés, valamint ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése [Bsztv. 5. (2) bekezdés b) pont]; 3.2. Megbízott az 3.1. pontban foglalt megbízást vállalja, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Megbízott szavatol azért, hogy a függő ügynökre nézve jogszabály által előírt személyi és tárgyi feltételekkel maradéktalanul rendelkezik, és jelen szerződés hatálya alatt mindenkor maradéktalanul rendelkezni fog. Megbízott kötelezi magát arra, hogy bármely jelen szerződésből fakadó kötelezettsége szerződésszerű és maradéktalan ellátásához szükséges feltétel megszűnésének tényét Megbízóval haladéktalanul közli, ennek késedelmes teljesítéséből, ill. elmaradásából származó, vagy azzal összefüggésben keletkezett valamennyi kárért Megbízó felé teljes körű felelősséggel tartozik Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt megbízást a Megbízott akként teljesíti, hogy a Megbízó ügyfeleinek pénzügyi eszközét és pénzeszközét nem kezeli, és a Megbízó kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal. Megbízott az ügyfél részéről a Megbízó felé teljesítendő készpénzt (pénzeszközt), pénzügyi eszközt nem vehet át, az ügyfelet ilyen kérés esetén köteles haladéktalanul a Megbízóhoz irányítani Megbízott tudomással bír arról, hogy a Bsztv (2) bekezdése szerint a Bsztv (1) bekezdésében foglalt korlátozás nem terjed ki rá, ennek ellenére kifejezetten vállalja, hogy jelen szerződés hatálya alatt más befektetési vállalkozással nem létesít ügynöki (közvetítői) tevékenység kifejtésére irányuló jogviszonyt, sem jelen szerződésben félként szereplő gazdálkodó szervezet, sem más, az Megbízott közvetlen vagy közvetett érdekeltségébe tartozó gazdálkodó szervezet útján. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt díjazás kialakításánál e kötelezettségvállalásra is figyelemmel vannak. 2

3 3.5. Megbízó kötelezi magát arra, hogy jelen szerződés megkötésének tényét a megkötés napjától számított 5 (öt) munkanapon belül a PSZÁF felé bejelenti. 4. A FELEK LÉNYEGES KÖTELEZETTSÉGEI 4.1. Megbízott köteles arra, hogy teljes szaktudását és piaci ismeretét latba vetve, a tőle elvárható fokozott gondosság tanúsítása mellett potenciális ügyfeleket közvetítsen a Megbízóhoz az 1.2. pont szerinti ügylettípusokra történő szerződéskötés érdekében. Felek rendelkezése szerint e kötelezettség az egyes potenciális ügyfelek vonatkozásában akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a potenciális ügyfél a Megbízóval legalább számlaszerződést kötött, a (bármely néven nevezett) számlán pénzeszközt illetve pénzügyi eszközt helyezett el, és egyúttal eseti megbízást adott az 1.2. ponttal érintett bármely konkrét tőzsdei és/vagy OTC ügylet megkötésére Megbízott köteles továbbá arra, hogy teljes szaktudását és piaci ismeretét latba vetve, gondos eljárásával szerződéskötés érdekében a Megbízó általa közvetített ügyfeleit illetve ezen ügyfeleken túl a Megbízó által meghatározott egyéb ügyfeleket kellően alapos és lényeges információval lássa el ahhoz, hogy ezen ügyfelek további eseti ügyletek megkötésére adjanak a Megbízónak megbízást. E kötelezettség teljesítésére a 4.1. pontban foglaltak egyebekben megfelelően alkalmazandók Megbízott köteles a tevékenységéhez és a Megbízó tevékenységéhez kapcsolódó jogi szabályozási környezet pontos megismerésére, valamint piaci ismeretei folyamatos szinten tartására, lehetőség szerint fejlesztésére. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízó mindenkor hatályos Üzletszabályzatának, egyéb szabályzatainak ide nem értve a belső szabályzatokat, valamint ügyviteli rendjének változásait nyomon követi és tevékenységét ezen előírások mindenkor hatályos állapota szerint végzi Megbízó Megbízott 4.3. pontban meghatározott kötelezettségének teljesítését akként segíti elő, hogy köteles őt a szabályozási rendjéről ide nem értve a belső szabályzatokat, annak változásairól (legkésőbb a változás hatályba lépését megelőző 2 munkanappal) mindenben tájékoztatni. Ugyancsak köteles arra a Megbízó, hogy szükség szerint, erre kijelölt üzletkötője útján ellássa a Megbízottat olyan speciális piaci ismeretekkel, amelyekkel a Megbízott ésszerűen nem rendelkezhet Annyiban és csak annyiban, amennyiben a megbízotti feladat ezt kifejezetten indokolja, a Megbízó köteles ingyenes helyiséghasználatot, különös jelentőségű ügyben tárgyi eszköz használatot biztosítani a Megbízott számára a bekezdésekben foglalt kötelezettségek teljesítését elősegítendő Megbízó köteles ügynöki jutalék fizetésére a jelen szerződés 6. pontjában szabályozottak szerint Megbízó vállalja, hogy Megbízott kifejezett kérésére Megbízó erre kijelölt üzletkötője útján, előzetesen egyeztetett formában és gyakorisággal, Megbízó Üzletszabályzatában megjelölt üzleti órák alatt és számára az értékpapír-piaci eseményekről, árfolyam-alakulásról, forgalomról az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések megtartása mellett tájékoztatást ad, illetve tájékoztatja őt a nemzetközi tőkepiaccal kapcsolatos információkról, elemzésekről, valamint a Megbízó által elkészített saját elemzések tartalmáról. 5. A TELJESÍTÉST ÉRINTŐ LÉNYEGES SZABÁLYOK 5.1. Felek rögzítik, hogy a Megbízott nem rendelkezik kizárólagos közvetítői jogosultsággal. 3

4 5.2. Felek megállapodnak, hogy a Megbízott köteles a potenciális illetve meglévő ügyfeleket mindenkor tájékoztatni a közvetítési joga terjedelméről, arról, hogy kizárólag a 3.1. bekezdés szerinti ügylettípusokra vonatkozóan járhat el közvetítőként, továbbá arról, hogy szerződéskötésre kizárólag a Megbízó jogosult, és köteles ezen túlmenően tájékoztatást adni arról, hogy semmilyen letéti eszközt (óvadéki tárgyat) nem vehet át a Megbízó külön előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül Megbízott a potenciális ügyfelektől illetve meglévő ügyfelektől a közvetítés érdekében külön díjat nem fogadhat el, a közvetítés ellenértékét kizárólag a jelen szerződésben foglalt jutalék formájában jogosult érvényesíteni, kizárólag a Megbízó felé Megbízott köteles a potenciális ügyfelet és az ügyfeleket a Megbízónál alkalmazott megfelelőségi illetve alkalmassági tesztre felkészíteni, köteles továbbá minden olyan tájékoztatást megadni a vele kapcsolatba kerülő potenciális ügyfeleknek és ügyfeleknek, amelyeket a MiFID (illetve ennek alapján a magyar szabályozás) elvár, egyúttal köteles minden olyan információt bekérni a potenciális ügyfelektől illetve ügyfelektől, amelyet részint a MiFID, másrészt a Megbízó Üzletszabályzata előír az ügyfél alkalmassága, megfelelősége, kockázatviselő képessége megítéléséhez. Az így megszerzett információkat köteles a Megbízott az értékpapírtitokra vonatkozó szabályok szerint megtartani A Megbízott köteles a jelen szerződés tartalmát, valamint a Megbízóról és ügyfeleiről rendelkezésre álló jogügyleti információkat, úgyszintén a Megbízó működését és piaci termékeit illető információit üzleti- illetve értékpapírtitokként megtartani, azokat sem jelen szerződés hatálya alatt, sem a jelen szerződés megszűnése után nem jogosult harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni. Felek rögzítik, hogy a külön pontban meghatározott jutalék megállapításánál e kötelezettségre is figyelemmel vannak A Megbízott köteles mindazon, a jelen megbízás teljesítése során megszerzett értékpapírtitoknak nem minősülő piaci információját megosztani a Megbízóval, amely a Megbízót hozzásegítheti az 1.2. pontban meghatározott ügylettípusokban a hatékonyabb piaci struktúra és stratégia kialakításához. Felek rögzítik, hogy a külön pontban meghatározott jutalék megállapításánál e kötelezettségre is figyelemmel vannak Megbízó köteles a közvetítéssel érintett ügyfélkör általános meghatározására, és a sikeres közvetítés érdekében minden olyan szakmai ismeret Megbízottnak történő átadására, amely tőle ésszerűen elvárható Megbízott köteles az általa közvetített, vagy vele bármilyen más módon kapcsolatba került ügyfelekre vonatkozó mindennemű dokumentációt ügyfelenként elkülönítetten megőrizni, azt Megbízó kérésére bármikor átadni, jelen szerződés megszűnésekor pedig a Megbízott által készített letár szerint átadni. Ezen dokumentumok a Megbízó írásos engedélye nélkül nem selejtezhetőek Megbízott tudomással bír arról és elfogadja, hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését Megbízó jogosult folyamatosan, illetve eseti jelleggel ellenőrizni, az ellenőrzés során jogosult időszaki beszámolót, valamint rendkívüli tájékoztatást kérni. 6. JUTALÉK 6.1. Megbízott jutalékra jogosult, amennyiben a 3.1. bekezdésben foglalt ügylettípusra vonatkozó adott eseti szerződést a Megbízó a potenciális ügyféllel illetve ügyféllel kifejezetten a Megbízott közbejárása eredményeképpen kötötte meg. 4

5 6.2. A jutalék megállapításának alapját és mértékét, a jutalék pontos struktúráját a jelen szerződés 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező jutalékelszámolás határozza meg A Megbízó a Megbízottat illető jutalék megfizetésére szabályszerű számla ellenében köteles, a jutalékelszámolásban meghatározott fizetési határidő megtartása mellett A jelen szerződés 1. sz. elválaszthatatlan mellékletében meghatározott ügynöki díjon túl Megbízott egyéb jogcímen díjazásra és költségtérítésre kizárólag a Megbízóval előzetesen megkötött, írásbeli megállapodás alapján, az ott meghatározott mértékben és feltételek szerint jogosult azzal, hogy a Megbízott jelen szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos költségek Megbízottat terhelik. 7. NÉVHASZNÁLAT 7.1. A Megbízott jelen szerződés hatálya alatt és az ebben vállalt feladatok teljesítése során jogosult harmadik személyek felé az SPB Befektetési Zrt. függő ügynöke szóösszetétel használatával feltüntetni, hogy a Megbízó függő ügynökeként működik. A névfeltüntetés konkrét tervezett formáját előzetesen be kell mutatnia a Megbízónak, aki ahhoz írásbeli engedélyt biztosít. Az adott engedélyt a Megbízó bármikor korlátozhatja és/vagy indokolás nélkül visszavonhatja A névfeltüntetés nem keltheti azt a látszatot, hogy az ügynök önállóan jogosult befektetési szolgáltatási illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenység kifejtésére, és utalnia kell arra, hogy a Megbízott a befektetési vállalkozások közül kizárólag a Megbízó érdekében jár el. A Megbízott által feltüntetett névhasználat sem közvetve, sem közvetetten nem eredményezheti a Megbízó üzleti hírnevének sérelmét A névfeltüntetési jog csupán használati lehetőséget biztosít, azt a Megbízott iparjogvédelmi oltalom (védjegy-oltalom) alá sem szóösszetételként, sem ábraként (logóként) nem helyezheti Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott kötelezettségei megszegése (így különösen, de nem kizárólagosan: egyeztetési kötelezettség elmulasztása, Megbízó nevével való visszaélés, Megbízó nevének a jó hírnév csorbítására alkalmas módon való felhasználása) esetén az ezen cselekményből fakadó, vagy azzal összefüggésben keletkező valamennyi kárért teljes körű felelősséggel tartozik. 8. FELELŐSSÉG 8.1. A Bsztv. 4. (2) bekezdés 46. pontjával összhangban a Felek rögzítik, hogy a befektetési szolgáltatási illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenységet érintően a felelősség a Megbízót terheli Felek rögzítik ugyanakkor, hogy jelen szerződés bármely rendelkezésének megszegéséből eredő felelősség a szerződésszegő felet terheli, mely szerződésszegés esetén a másik fél kártérítést követelhet, amelyet egyébként beszámíthat a saját fizetési kötelezettségébe, valamint érvényesítheti a Ptk.-ban, a Bsztv.-ben, illetve eltérő rendelkezések hiányában az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló évi CXVII. tv.-ben foglalt jogkövetkezményeket. Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél abban az esetben is jogosult azonnali hatályú felmondásra, amennyiben azt a hivatkozott jogszabályok nem tartalmazzák, de a felek a következő pontban kifejezetten kikötik. 9. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZÜNTETÉSE 5

6 9.1. Jelen szerződés határozatlan időre jön létre, az bármely fél által, a másik félhez intézett rendes felmondással, 30 (harminc) napos hatállyal indokolás nélkül megszüntethető A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése nem mentesíti a felmondási jog gyakorlóját, hogy a másik fél felé az átvett eszközökkel haladéktalanul elszámoljon, illetve a fizetési kötelezettségét teljesítse, egyúttal mentesítse a másik szerződő felet olyan kötelezettség alól, amelyet az harmadik személy felé a jelen szerződés szabályszerű teljesítése során vállalt A jelen szerződés bármely okból történő megszegése nem jogosítja fel a Megbízottat, hogy aktív magatartásával eljárjon az iránt, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a Megbízóhoz közvetített, vagy egyébként a Megbízó ügyfélkörébe tartozó ügyfél a jelen szerződés megszűnését követő 12 (tizenkettő) hónapon belül a Megbízótól eltérő befektetési vállalkozással kössön szerződést olyan ügylettípusra, amely vonatkozásában a jelen szerződés hatálya alatt Megbízóval állt jogviszonyban. Ilyen esetben a Megbízó a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVI. tv.-ben meghatározott jogkövetkezményeken túl alkalmazhatja a jelen szerződésben megfogalmazott jogkövetkezményeket is. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott aktív magatartást megdönthető módon vélelmezni kell, kivéve, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Megbízóval történő jogviszony lezárást maga az ügyfél befolyásmentesen kezdeményezte Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés a másik félhez intézett azonnali hatályú felmondással megszüntethető a másik fél szerződésszegő magatartása miatt bekövetkező érdekmúlás esetén, a 2. pontban meghatározott bármely cél lehetetlenülése esetén, a pontokban, a 3. pontban, az , valamint 5.8. pontokban, a 6.3. pontban, továbbá a pontokban meghatározott kötelezettségek bármelyikének megszegése esetén. Felek rögzítik, hogy a 6.3. pontban meghatározott kötelezettség megszegése esetén az azonnali hatályú felmondás joga akkor illeti meg a sérelmet szenvedett felet, ha kötelezettsége teljesítését a szerződésszegő fél a másik fél által írásban tűzött megfelelő póthatáridő alatt sem teljesíti. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megbízó a fent meghatározottakon túl is élhet azonnali hatályú felmondással, amennyiben a Megbízott közvetítése eredményeként az utolsó három hónap átlagában a saját jutalékbevétele nem érte el a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező jutalékelszámolásban ilyenként meghatározott összeget, valamint abban az esetben is, ha a Megbízott tulajdonosi struktúrája átalakul, a PSZÁF vele szemben bármely okból szankciót alkalmaz, és/vagy fizetésképtelenségi helyzetbe kerül A jelen szerződésnek a megkötésétől számított hat hónapon túli megszűnése esetén ide nem értve a Megbízott szerződésszegése miatti felmondást, valamint a Megbízott általi rendes felmondást a Megbízott fix összegű kiegyenlítésre jogosult, amennyiben annak az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló évi CXVII. tv.-ben meghatározott valamennyi feltétele fennáll, és amennyiben a 9.3. pontban meghatározott esemény egyetlen ügyfél vonatkozásában sem merül fel. A kiegyenlítés mértéke a Megbízottat a szerződés hatálya alatt megillető jutalékbevétel egyhavi átlagával azonos összeg. A kiegyenlítés a megszűnést követően akkor válik esedékessé, amikor a 9.3. pontban meghatározott határidő lejár. Amennyiben a 9.3. pontban meghatározott esemény bármely ügyfél vonatkozásában bekövetkezik, ugyanilyen mértékű kötbért köteles fizetni a Megbízott a Megbízónak megfizetni azzal, hogy a Megbízó érvényesítheti egyúttal a kötbért meghaladó kárát. 10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen szerződésben foglalt jogosultságok nem átruházhatók. Jelen szerződés Felek általi teljesítése során eljáró, kapcsolattartó személyeket, a kapcsolattartás módját és eszközét a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6

7 10.2. A szerződési jognyilatkozatokat a Felek egymás felé érvényesen kizárólag írásban tehetik meg. Írásbelinek minősül az elektronikus üzenet által megküldött jognyilatkozat is. A nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor a másik félhez megérkezik, illetve amikor a másik fél az átvételt megtagadta. Az írásbeliség követelménye nem vonatkozik a Feleket egymás felé terhelő rendszeres tájékoztatási kötelezettségre Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Bsztv., valamint amennyiben a tőkepiaci jogszabályok ezzel ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak, úgy az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló évi CXVII. tv. rendelkezései irányadók Felek megállapodnak, hogy bármely felmerülő jogvitájukat elsődlegesen békés úton próbálnak meg rendezni, amennyiben pedig ez nem vezet eredményre, úgy jogvitájuk elbírálására a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a választottbíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el, illetve amennyiben a saját eljárási szabályzata egy perjogi kérdést nem rendez, úgy az adott kérdésre a Pp.-t alkalmazza Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötéséhez vezető ügyleti akaratukat és körülményeiket megvizsgálták, a jelen szerződés szövegét ennek megfelelően fogadták el, így nincs tudomásuk olyan körülményről, amely jelen szerződés eredményes megtámadásához vezethetne Jelen szerződést a Felek törvényes képviselőik útján mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Kelt Budapesten, július 1. SPB Befektetési Zrt... Parádi Tamás Igazgatósági tag.. Széplaki Julianna Igazgatósági tag. Megbízott Megbízó 7

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

A piaci szereplő részletes adatai

A piaci szereplő részletes adatai A piaci szereplő részletes adatai Lekérdezés dátuma: 2014.10.01. Utolsó szinkronizálás dátuma: 2014.10.01. 1 / 22 Intézmény alapadatai év: Intézmény típus: Székhely: Privat Investment Pro Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

A piaci szereplő részletes adatai

A piaci szereplő részletes adatai A piaci szereplő részletes adatai Lekérdezés dátuma: 2014.10.01. Utolsó szinkronizálás dátuma: 2014.10.01. 1 / 23 Intézmény alapadatai év: Intézmény típus: Székhely: Privat FX Investment Kft. Függő ügynök

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről az Big Sellers Korlátolt Felelősségű Társaság cím: 1094 Budapest, Bokréta utca 32-36. cégjegyzékszám: 01-09-896518 adószám: 14271630-2-43 képviseli:

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

A piaci szereplő részletes adatai

A piaci szereplő részletes adatai A piaci szereplő részletes adatai Lekérdezés dátuma: 2016.08.04. Utolsó szinkronizálás dátuma: 2016.08.04. 1 / 14 Intézmény alapadatai év: Intézmény típus: GFS Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. Többes

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 6 ^ l m BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 10. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS A jelen közösségépítésre irányuló szerződés ( Szerződés ) az alábbi felek között jött létre: Egyrészről SunMoney Solar

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az F.B.I. Független Biztosításközvetítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben