T Ó T H G A B I ko n cert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Ó T H G A B I ko n cert"

Átírás

1 XX. évfolyam MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA május 19. Ruzsa, Sportpálya A ren d ezv én y társp rogram jai: m áju s 1 8. p én tek A Szent R ita kápolna búcsúja H elye: N apsugár O tthon R uzsa, Pipacs tér Ö regfiúk focitorna A zsűri eln öke B arta László, az A lg yő i H alá szcsárda tulajd onosa E red m én yh ird etés, d íjak átad ása G yö n g yszem ein k! K u ltu rális m ű so r h elyi- és ven d ég cso p o rto kkal H elye: Sportpálya m áju s 2 0. v a sárn ap Ü nnepi szentm ise és elsőáldozás a helyi tem plom ban G yü lekező, fő ző h elyek elfo g lalása, h alo sztás F o g ato s zen és h ívo g ató - sétako csikázás M L S Z In tézm én yi G yerm ekfo ci Ü n n ep élyes m eg n yitó M o to ro s felvo n u lás a kö zség b en A fő ző versen y zsű rizése, eb éd M esevilág bohóc- és lufishow C saládi zenés interaktív játs zóhá z A ttilával C itera együttes R uzsa N éptánccsoport Tom pa C sűrdöngölő néptánccsoport R uzsa H astánc A ikido R uzsa Z um ba R u zsa B ad boots line dance S zeged C uháré néptánccsoport, ze nél a T is za B and S zeged C ountry 8. osztály, R uzsa Ó vodás s zülők m űsora - R u zs a T ű zijáték D iszkó h ajn alig W rim an & S yke, azaz az A n g el-faced G an g sters kö zrem ű kö d ésével T Ó T H G A B I ko n cert N ap kö zb en i p ro g ram o k: lovaskocsikázá s véra dás tól a z iskolá ba n (T A J-, lakcím kártya é s s ze m.ig.s zü kséges!) hen nafestés K istérség i K ulturá lis S za kem berek és E. S om ogyi A ndrea- selye m festő kiállítása lufi h ajtog atás A ren d ezvén y tám o g ató i: R u zsa K ö zség Ö nko rm án yzata P O F O S Z R u zsai S zervezete C O O P A B C R u zsa, m ely a C uháré N éptánccsoport fellépését tám ogatja

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 28-án tartotta rendes ülését, mely Bálint Mátyás, Ollmann-né Lovászi Ágnes és Tatár Gábor képviselők jelenléte nélkül, határozatképes volt. A napirendek elfogadását követően Sánta Gizella polgármester beszámolt az átruházott hatáskörben hozott döntések keretében önkormányzati földterületek bérbeadásáról, majd tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban beszámolásra köteles lejárt határidejű határozat nem volt. Az első napirendi pont keretében a Képviselő-testület I. félévi munkatervében foglaltaknak megfelelően sor került a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerültek, a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözeteként megállapították a évre vonatkozóan a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakat, valamint a helyben szokásos temetési költségek középszintű díját. A házi gondozásért fizetendő intézményi térítési díj és a nappali ellátásért fizetendő térítési díj nulla forintban szerepel a rendeletben. A következő napirendi pont keretében a képviselők beszámolót vitattak meg az Egészségügyi és Családgondozó Központ munkájáról, melynek keretében megállapították, hogy az intézmény az idei évben is eredményesen és magas színvonalon látta el feladatát. Kiemelték a dolgozók mindazon erőn felüli munkáját, melyet az idei év rendkívüli téli időjárási viszontagságai nyomán adódó problémák és nehézségek megoldására fordítottak. Ezt követően megalkották Ruzsa Község évekre vonatkozó helyi sportfejlesztési koncepcióját, melynek célja, hogy hosszú távon meghatározza és biztosítsa a község sportkultúrájának fejlődését, működtetésének eredményességét, a sport társadalmilag hasznos funkcióinak érvényesülését. A következő előterjesztés keretében a képviselők az elfogadott sportfejlesztési koncepció alapján évre meghatározták sportfeladataikat, valamint biztosították az ehhez szükséges összeget az Önkormányzat évi költségvetésében. Ezt követően a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület megalkotta évi közbeszerzési tervét, majd a Banat Triplex Confinium EGTC tagságból eredő pénzügyi hozzájárulási kötelezettség mértékét hagyták jóvá 1,-Ft/hó/lakos mértékben. A következő előterjesztések keretében pályázatok benyújtásáról döntöttek elsőként a Hétszínvirág Óvoda pusztamérgesi tagintézményének felújítására, majd a sportöltöző épületének felújítására, valamint közösségi közlekedés fejlesztése keretében sebességmérő eszközök beszerzésére, a buszmegállóban interaktív utas-tájékoztató rendszer kihelyezésére, kerékpártároló beszerzésére és autóbusz-parkoló aszfaltozására. A pályázatok benyújtásához szükséges önerőt a 2. Képviselő-testület biztosította. A Hétszínvirág Óvoda pusztamérgesi tagintézményének felújítása vonatkozásában Pusztamérges Község Önkormányzata az önerő összegét megtéríti. Az ülés zárásaként Sánta Gizella polgármester beszámolt a két ülés között eltelt időszak eseményeiről, majd egyéb kérdés, hozzászólás, bejelentés hiányában az ülést berekesztette és zárt ülés megtartását rendelte el, ahol az átruházott hatáskörben szociális tárgykörben hozott döntéseiről számolt be, s döntött lakáscélú kölcsön megítéléséről. A Képviselő-testület következő soros ülését május 30.-án, 13 óra 30 perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend május 30: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról Előadó: Fődi Anita jegyző 3) Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda munkájáról Előadó: Sádtné Papp Ibolya óvodavezető 4) Beszámoló a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról Előadó: Vörös Tiborné művelődési ház igazgató 5) Beszámoló a többcélú társulás keretében ellátott önkormányzati feladatokról Előadó: Sánta Gizella polgármester 6) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetők munkaidőben a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában. A Képviselő-testület ülése nyilvános. Fődi Anita - Jegyző KÖSZÖNJÜK A FACSEMETÉKET! Önkormányzatunk évek óta hangsúlyt fektet a közterületek fásítására, a zöld felületek kialakítására. Ehhez önzetlen segítséget nyújtott Mangó Ferenc és családja. Az általuk térítésmentesen biztosított több mint 200 db vérszilva - és egyéb facsemeték elültetésével Ruzsa tiszta levegőjének és zöldövezetének fejlesztéséhez járultak hozzá. A támogatást ezúton is köszönöm! Annak érdekében, hogy ezekből a csemetékből nagy fák lehessenek, gondozásra locsolásra van szükség, ezért kérem a jó szándékú, segítő ruzsai embereket, időnként segítsék munkánkat és locsolják meg a lakóhelyük közelében elültetett fákat! Sánta Gizella - polgármester

3 LAKOSSÁGI FELHÍVÁS Tisztelt Lakosság! Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a tulajdonukban lévő telkek, az azon lévő ingatlanok megfelelő megjelölésére, azonosíthatóságára! Ennek érdekében kérjük, hogy az épületek házszámát a közterületről, illetőleg a magán-, vagy közútról jól látható módon tüntessék fel! Egyre több szolgáltató, egyéb szervezet jelzi azt a problémát, hogy a címek beazonosíthatatlansága sok esetben nehézséget okoz a szolgáltatásuk, esetleges kötelezettségük teljesítésében (Magyar Posta, közszolgáltatók, futárszolgálatok, egyéb hatóságok többek között a lakosság számára is fontos szervek, mint például a mentőszolgálat, tűzoltóság, stb.). Fent leírtakat teljesítő ingatlantulajdonosok e felhívásunkat tekintsék tárgytalannak, a házszám nélküli ingatlanok tulajdonosait pedig kérjük, intézkedjenek az épületeik megjelölésére, s mentesítsék a Képviselő-testületet az erre vonatkozó kötelezettség önkormányzati rendeletben történő megállapítása, s bírságolási jogkörének bevezetése alól! Fődi Anita - Jegyző III. BORVERSENY XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY RUZSA NEVEZÉSI FELTÉTELEK: A Ruzsai Gazdakör 3. alkalommal rendezi meg borversenyét. A versenyen részt vehetnek azok a gazdák, akiknek saját szőlőjük van vagy vásárolt szőlőből saját maguk készítik boraikat. A borosgazda a minősítésre szánt borát között nevezheti be a ruzsai Teleházban (Tömörkény tér 1.) borfajtánként 2 x 0,75l borral, címke és név nélkül. Nevezési díj: fajtánként 1000,-Ft Eredményhirdetés: XIV. Falunap és Főzőverseny keretében május 19-én 14 órakor. Tisztelettel várjuk a jelentkezőket LÁJKOLJ A FACEBOOK-ON RUZSA KÖZSÉG és TELEHÁZ RUZSA elérhető már a facebook-on is!!! Lájkolj és tudd meg te is az aktuális programokat, híreket a teleház oldaláról. Ruzsa község oldalán a legfrissebb programjainkat olvashatod valamint letöltheted a falu rendezvényein készült fotókat is. KATEGÓRIÁK: 1. HALÁSZLÉ ( A SZERVEZŐK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HALBÓL) 2. PÖRKÖLT (HOZOTT ANYAGBÓL) 3. EGYÉB (HOZOTT ANYAGBÓL) A nevezési díj: 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A csapat a helyszínen kap kb. 4-5 kg élő halat, valamint igény szerint tűzifát, asztalt és 2 padot. A kapott halmennyiség kb.10 fő részére elegendő. 2. Pörkölt főző verseny: 1.000,- Ft/csapat. A főzés hozott anyagból történik, igény szerint tűzifát, asztalt és 2 padot biztosítunk. 3. Egyéb, szabadon választott étel készítése:1.000,ft/csapat A főzés hozott anyagból történik, igény szerint tűzifát, asztalt és 2 padot biztosítunk. Nevezés: - a támogatói díj előzetes befizetésével lehet május 15-ig a Teleházban Május 19-én reggel 7 órától kapják meg az I. kategóriában nevezők a friss, élő halakat, amelyek feldolgozásához asztalt biztosítunk. A hulladéknak konténerről, szemetesekről szintén a rendező gondoskodik. A ZSŰRI KATEGÓRIÁNKÉNT ÉRTÉKELI AZ ELKÉSZÜLT ÉTELEKET, AMELYEKET A RENDEZVÉNYSÁTORBA A KIJELÖLT ASZTALOKRA KELL BEVINNI KATEGÓRIÁNKÉNT, ÉS AZ ÉRTÉKELÉS OTT TÖRTÉNIK. CSAK AZOK AZ ÉTELEK K E R Ü L N E K E L B Í R Á L Á S R A A M E LY E K 1 2 Ó R Á I G ELKÉSZÜLNEK. KIKÖTÉS: a versenyben a zsűri csak a szervezők által kiadott halból készült halászlét minősíti. AZ ÉTELEK ÉRTÉKESÍTÉSE TILOS! A zsűri az egész főzési folyamatot figyelemmel kíséri. Az eredményhirdetésre 14 órakor kerül sor a helyszínen, ahol az I., II., III. helyezettek értékes jutalomban részesülnek. 3.

4 SZEMÉTSZEDÉS A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL Hulladéknak vagy szemétnek azokat a tárgyakat nevezzük, amelyek az ember mindennapi élete során keletkeznek és a keletkezésük helyén (gyárak, üzemek, háztartás stb.) feleslegessé váltak, tőlük tulajdonosuk megválik, vagy megválni köteles. A szemetelés a rend ellen való cselekvés. írja az internetes lexikon. Valóban így van. Mégis sokan fittyet hánynak erre a szabályra. A jóérzésű emberek viszont felszedik azt a hulladékot, amit a szabályszegők ( rosszérzésű ) emberek elhagynak, elveszítenek, netalán szándékosan eldobnak. Így történt ez április 21-én a Föld napja tiszteletére Ruzsán szervezett hulladékgyűjtési akció kereteiben is. Reggel 8-kor gyülekeztünk az iskola udvarán. Az idő szomorú volt, mint gyönyörű Földünk is a sok szeméttel a hátán. Némi várakozás után elállt az eső, elindulhattunk kis falunk tisztítására. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től kapott kesztyűket, zsákokat és láthatósági mellényeket magunkhoz véve kisebb csoportokat alkotva kaptunk munkavédelmi tájékoztatást Sánta Gizella polgármester asszonytól. Az iskolások a főútvonalakra és a belterületi utcákra kerültek tanári felügyelettel, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival közösen, a művelődési ház és Az Intelligens Faluért Egyesület dolgozói pedig a Vágó Szivárvány major közötti útszakaszra. A hivatali férfiak a telített zsákok begyűjtését kapták feladatul a gépjárművel. A végigjárt területeken összességében nem találtunk túl sok szemetet. Legalábbis a nap végeztével ezt állapíthattuk meg, összevetve a korábbi években talált mennyiséggel. Egyedi véleményünk azonban sokkal borúsabban festett. A legjellemzőbb anyagnak számított a használt papírzsebkendő a cigarettacsikkel együtt. Második helyre soroltuk a különböző csokoládés-, chipses-, édességes zacskók, csomagolószerek változatos skáláját. Amit a kollégákkal leginkább felháborítónak tartunk, az éppen ezeknek a dolgoknak a szétdobálása. Mérgezze mindenki magát úgy, ahogyan neki tetszik! De! Embertársait NE! Az elszívott cigaretta füstje a légkört teszi tönkre, amelyben mindannyian élünk! Tudom, hogy nem érezzük a törvény szerint 5 méteren túl, de akkor se kellene ártalmas anyagokkal bombázni saját magunkat és a Föld nevű bolygót. Azután itt a sok műanyag csomagolópapír és PET 4. palack, vagy eldobva az üvegek is. Ezek talajszennyező hatása a régészet számára 200 év múlva is csak haszontalan eredményeket fognak jelenteni. Akkor ne hagyjunk nekik ilyen nyomokat! Rakjuk inkább az arra kijelölt gyűjtőedényekbe! Hiszen van több is belőlük. A tanyák körzetében, a belterületen csoportokba rendezve, biztosan mindenki látta már azon az útvonalon, amelyen jár. Sokkal egyszerűbb abba dobni pl. egy egész táposzsákkal összegyűjtött Tokaji aszús üveget, vagy a három műanyag zsákot telítő PET palackot. Mindenki jól jár alapon jobb lett volna a szelektív tárolóba dobni, mint a Szivárvány majorhoz vezető úton az árokba. Ha már összeszedte, miért nem a megfelelő helyen hagyta el? Mi ez, ha nem szándékosság? Ugye ez büntetendő? Kérem a Kedves Olvasót, segítsen a településünket tisztán tartani! Ösztönözzük együtt a lakosságot, ne rakja rossz helyre a neki felesleges eszközöket. Az út mellé, az erdőbe kivitt anyagokat kevesebb munkával, olcsóbban el tudjuk juttatni a kijelölt gyűjtőkbe, vagy a hulladékudvarba. Saját magunk kímélése érdekében is, meg egymás érdekében is. Egyszerűbb és hasznosabb lesz közösségünknek, ha minden a megfelelő helyére kerül, szebb és tisztább környezetben élünk. Az idelátogató barátaink, ismerőseink, illetve a csak átutazók egy gyönyörű, rendezett falut lássanak, amit kedves, rendszerető, tisztaságot kedvelő emberek laknak. Kívánom a ruzsaiaknak, hogy a jövő évi Föld napja rendezvényen ne legyen szemét, aminek összeszedésével az időt pazaroljuk! Helyette inkább szórakozzunk, pihenjünk a művelődési ház rendezvényén, sétáljunk a bennünket körülvevő szép erdőben, műveljük a földünket az ezáltal megspórolható időnkben. Ezek a programok boldogsághormont fognak termelni, amivel duplán kivesszük részünket a jóból, s még a környezetvédelemnek is megfelelünk. Ruzsa, április 21. Vörös Tiborné - igazgató Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

5 ISKOLAI HÍREK március 26-án reggel, 7-kor a busz már itt volt a suli előtt. Mindenki fáradt volt, de izgatott is. Amikor mindenki ott volt már, és bepakolták a bőröndöket, rövid búcsúzkodás után elindultunk. Első megállónk Kecskeméten a Tesco parkolóban volt. Onnan egészen Gyöngyösig utaztunk. Következő úti célunk Kékestető. A felfelé út nagyon izgalmas volt. Ott egy kicsit megpihentünk, és aki akart felmehetett a Kékestetői TV toronyba. Nagy örömünkre odaértünk a szállásra, ahol kedvesen fogadtak minket. Megismertették velünk a tábor szabályait, és kezdődhetett a buli. Kipakoltunk, egy kicsit pihentünk, de nem, sokat mert délután elmentünk egy kis erdei sétára. A séta közben megismertük a környék élőlényeit, az erdőjárás szabályait és találkoztunk még egy kullanccsal is, ami az Ákos kezén sétált. A természetjárás végén finom paprikás krumpli várt minket, amit a szabadban fogyasztottunk el. Ezután éjszakai túra következett, ami nagyon izgalmas volt. A keddi napon miután mindenki elkészült, megreggeliztünk, két csapattá váltunk szét. Az egyik indulhatott túrára a Kopasz-hegyre, a másik csapatnak pedig egy kis ismerkedés volt a tájolóval. Amikor ránk került a sor, hogy menjünk túrázni, már nagyon örültünk neki, mert izgalmasnak látszott. Tényleg izgalmas volt, mert olyan meredek részek voltak, amin négykézláb kellett menni, amikor felértünk a Kopasz-hegy tetejére, gyönyörű táj kápráztatott el minket. Lefelé út, már egy kicsit könnyebb volt. A fárasztó túra után, egy nagyon jó DISCO-ban volt részünk. A következő nap, vagyis szerdán, megint két csoportra oszlottunk, az egyik csoportnak madarászat volt, amin gyönyörű szép madarakat fogtunk, összesen hármat egy csilpcsalpfüzikét, feketerigót, és egy hamvas küllőt (ami a legérdekesebb volt.) A másik csoport pedig megismerkedhetett a madarak életmódjával. Ezután csere volt. Majd délután megismerkedtünk a Land Arttal (föld művészettel). Végül mindenki saját Land Artot készített Ági néni kérésére (mi egy baglyot készítettünk). Este újra egy jó DISCO várt minket. Csütörtökön nem nagy meglepetésünkre újra két csapatra oszlottunk. Reggeli után megkaptuk az útra valót, és neki vágtunk a nagy túrának, aminek a célja az Ilona-völgyi vízesés volt. A túrát feladatokkal nehezítették meg. Fél úton megálltunk egy forrásnál, aminek vizét megkóstolhattuk. Ez a víz egy kicsit szénsavas és vasas volt, ami nem mindenkinek ízlett. A vízesésnél közös képet készítettünk és elfogyasztottuk ebédünket. A vissza fele úton a másik csoport útján mentünk, ami sokkal hosszabbnak tűnt, és kristályokat is kerestünk. Este tábortűz volt, amin sokat nevettünk és énekeltünk. Ez volt az utolsó esténk a táborban. Az utolsó nap reggel, mindenki összepakolt és utána volt egy kis íjászat és egy kis akadály pálya. Délben elindultunk haza, de út közben megálltunk Sástón az Adrenalin parkban ott egy kicsit boboztunk, és végül elindultunk haza. Cegléden megálltunk egy kis fagyiért. Végül hosszas út után haza érkeztünk. Nagyon jól éreztük magunkat és reméljük, hogy jövőre is sikerül ilyen jó kis erdei iskolát szervezni a tanároknak. a kiránduláson résztvevő tanulók 5.

6 ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSISMERETI VERSENY 4. ÉS 8. OSZTÁLY RÉSZÉRE Az Országos Közlekedésismereti Verseny megyei döntőjébe a 4-esek közül Szűcs Ákos, míg 8. osztályból jómagam, Sipos Blanka, jutottam be. A megyei döntőt február 13-án volt Szegeden a Karolina iskolában, a versenyen tesztlapot kellett kitölteni, majd egy ügyességi pályát kellett teljesíteni kerékpáron, a tornateremben. A 8-osok versenyét megnyertem, így bejutottam az országos döntőbe, míg Ákos a 4-esek között második lett, így sajnos ő lecsúszott az országos döntőről. Az országos döntőt Szeghalmon rendezték április 12-13án, ahova egy két órás úttal jutottunk el. A döntő három fő részből állt. Az első forduló az úgy nevezett szabályossági pálya, ahol nekünk kell a forgalmas utakon megmutatni, hogy mennyire tudunk szabályosan biciklizni. Ez után vacsora volt, és csak másnap reggel folytattuk a versenyt. Reggel ugyanis következett az ügyességi verseny, amin egy ügyességi pályát kellett teljesíteni biciklivel a városi sportcsarnokban. A pálya után egy elméleti rész következett, KRESZ tesztet írtunk. Végezetül eredményhirdetés következett. A verseny összességében nagyon jó volt és izgalmas. A versenyen 10. helyet értem el, az összesen 20 indulóból. Csonka Gáborné - felkészítő tanár ELSŐSEGÉLYVERSENY április 11-én elsősegély versenyen vett részt a ruzsai csapat, melynek tagja volt: Fodor Fanni, Sipos Blanka, Makra Balázs, Tanács Patrik, illetve Deák Richárd. A verseny a kisteleki kollégiumban volt, 11 csapat indult. Élethű szituációs gyakorlatokban kellet helytállnunk. Volt helyszín ahol vérzést kellet elállítani, biciklis baleset sérültjeit ellátni, újraéleszteni, savas marást kezelni, és ezt tovább nehezítették, hogy a szereplők jól utánozták a pánikhangulatot. A dobogósok között volt Ruzsa csapata is, mi másodikak lettünk. Ezúttal is szeretnénk megköszönni a felkészítésben nyújtott segítségét Malatinszki Istvánnak. Szabóné Birinyi Márta - felkészítő tanár HEVESY GYÖRGY KÉMIAVERSENY Ismét jól szerepeltek tanulóink a kémia tanulmányi versenyen. A területi döntőben - megelőzve a környék iskoláit - Tóth Tivadar 7. osztályos tanuló I. helyezést ért el. Markovics Kamilla pedig V. helyezett lett. Mindkét tanuló bejutott a megyei döntőbe, ahol értékes könyvjutalomban részesültek. A két diák egész évben szorgalmasan készült a versenyre, kitartásukért dicséretet érdemelnek. Szabóné Birinyi Márta - felkészítő tanár RUZSAI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA Egyesületünk év március 23.-án tartotta éves közgyűlését a ruzsai Napfény Vendégházban. A vendégház tulajdonosának utólagosan is szeretnénk megköszönni, hogy biztosította számunkra a helyszínt és segítségével egy sikeresen lebonyolított közgyűlést tudtunk levezetni. A közgyűlésen résztvevő 43 fő önkéntes tűzoltó egyesületi tag mellett, tiszteletüket tették meghívott vendégeink is. Többek között, Sánta Gizella Ruzsa Község Polgármester Asszonya, Ördög I s t v á n t ű. ő r n a g y Ú r, a C s o n g r á d M e g y e i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Főfelügyelője, Kőrnyei Béla tű. alezredes Úr, A Szeged Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megbízott parancsnoka és Dudás Miklós nyugalmazott tű. ezredes Úr, a Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség Elnöke. Vendégeink hozzászólásai nagyban segítették az Egyesület további munkáját, mind szakmai úgy gazdasági oldalról is. Megjelentek még a környező települések Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezető tagjai is. Vendégeinknek utólag is köszönjük, hogy eleget tettek meghívásunkra. A közgyűlés megkezdése előtt gyászunkat fejeztük ki 6. Farkas András szeretett gazdasági vezetőnk halála miatt. Sosem felejtünk Bandi bácsi. A napirendi pontok megtárgyalása és elfogadása után két új taggal gyarapítottuk egyesületünk taglétszámát. Ezután az estét egy jó hangulatú vacsorával zártuk. Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóinknak a hozzájárulásukat, hiszen ezek nélkül nem lehetett volna ilyen színvonalú közgyűlést lebonyolítani. Többek között: Papp János, Molnár Antal, Farkas Tamás, Rácz Csaba, Tóth Zsolt, Sutus Tamás, Zombori Gábor, Belfegor Söröző, Csíkos István, Vass János, Szekeres József, Gora Mónika, Födi Imre, Tatár Gábor, Horváth László. Továbbá szeretnénk megkérni minden olyan személyt, aki még nem rendelkezett az adó 1%-val, hogy amennyiben gondolja ezzel segítse további munkákat. A Ruzsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma a következő: A felajánlásokat előre is köszönjük! Ruzsa, április 19. Tisztelettel: Sutus Tamás sk. - Egyesületi Elnök

7 KÖNYVTÁRI HÍREK A MAGYAR NYELV SZÉPSÉGEI - AVAGY MI IS AZ A PITYÓKÁS LIPÓTYA? E gyszer az a hír jutott Márti tanár néni fülébe, hogy lesz egy játékos nyelvi vetélkedő a ruzsai könyvtárban. Egy pár diáknak nagyon megtetszett az ötlet ezért egy napos pénteken elmentünk Márti néni kíséretével kilenc harmadikossal és kilenc negyedikessel a ruzsai művelődési házba. Ott Gotti várt bennünket remek feladatokkal. Felsorolok párat amiket meg kellett oldanunk. Pl: Szavak jelentését kerestük. A nevünk jelentését is meg kellett keresnünk. Sokunkat ért meglepetés! (hogy mi a nevünk jelentése) Volt egy nagyon vicces nyelvtörőnk. Tele volt p betűvel ezért mindenkit megnevettetett, Gottit és Márti nénit is. Végül, de nem utolsó sorban ki kellett találnunk recept alapján, hogy mi az a Pityókás lapótya. Ha nem tudjátok, akkor elárulom nektek, hogy mit jelent, hát krumplis lángost! Végül úgy derült ki, hogy a feladatok után kaptunk lángost, üdítőt, emléklapot és tollat. Nagyon tetszett ez a nap ezért köszönetet szeretnék mondani Gottinak, hogy megszervezte ezt a kis játékos vetélkedőt. Köszönöm szépen Gotti! Varga Viktória Vanda 4.o. Nagy izgalommal telve indultunk el a Művelődési Házba, ahol a Magyar nyelv szépségeiről kaptunk kérdéseket. Megtudtunk érdekes dolgokat neveinkről, színészekről. Volt még nyelvtörő ami nagyon kifogott rajtunk. Még azt is megtudtuk mi az a Pityókás Lapótya. Ajándékba tollat, emléklapot és Pityókás Lapótyát is kaptunk, ami lángos. Egyszóval ez a délután csodás volt. Köszönöm, hogy ott lehettem. Tóth Adrienn 4.o. Egy szép napos délután elmentünk a Művelődési Házba. Ott Gotti és Klári fogadott bennünket. Leültünk és elmagyarázták az első feladatot. Minden csapatnak más és másféle feladata volt. A végén kaptunk emléklapot és tollat. Lázár Réka, Gregus Ádám 3.o. Egy péntek délután elmentünk a negyedikesekkel a Művelődési Ház könyvtárába. Ott játékos feladatokat csináltunk. Megtudtuk a nevünk jelentését. Nagyon sok dolgot megtanultunk. A végén kaptunk egy emléklapot és egy tollat, kaptunk még lángost is. Bohoda Ferenc, Kis Tibor 3.o. Egy pénteki napon elmentünk a Művelődési Házba a játékos vetélkedőre. Ott találkoztunk Gottival és Klárival. Gotti megmutatta, hogy mit kell csinálni. Mind a három csoport megcsinálta a feladatokat. A játék végén kaptunk emléklapot és választhattunk tollat és kaptunk üdítőt és lángost. Vásárhelyi Henrietta, Varga Vivien 3.o. 7.

8 TELEHÁZI INFÓ FEL A NETRE, NAGYI! A tavalyi év végén úgy döntöttünk, hogy a évet egy ingyenes számítógépes tanfolyammal kezdjük a helyi teleházban. Több lehetőség felvetése után, úgy alakult, én próbálkozok meg azzal, hogy az idősebb korosztályt megtanítsam a számítógép és az internet alapjainak használatára. Január közepére megbeszélést hívtunk össze, hogy lássuk mennyien érdeklődnek a lehetőség iránt. Nagy meglepetésre 21 személy jelentkezett a tanfolyamra. Mivel én sem tanítottam még soha, mérlegelni kellett a helyzetet, hisz ennyi személyre nem számítottunk. Végül három csoportban indult el a képzés, mindhárom csoportban 7-7 személlyel. Heti két órában, szorgosan járt mindenki, óráról-órára látva a fejlődést, a haladást. A tanítványoknak szárnyakat, lendületet adott az első sikeres gépelés, küldés, vagy az első böngészés az interneten. Vidám 2,5 hónapot töltöttünk együtt! Ez idő alatt megtanulunk a szövegszerkesztés alapjait, és megismerkedtünk az internet világával. Hihetetlen jó érzéssel töltött el, mikor egyik óráról a másikra már önállóan kerestek rá a tanítványok bizonyos dolgokra, vagy segítség nélkül lel leptek meg! Ez nekem is sikerélmény volt, hisz nem tudtam hogyan fogadnak majd az emberek. Úgy gondolom nagy türelmünk volt egymás iránt. Nekem ahhoz, hogy megtanítsam azt, amit én már rutinból csinálok nap, mint nap, nekik pedig hozzám, hogy elfogadjanak és tanuljanak tőlem. Azt hiszem ez a tanfolyam jó példa volt arra, hogy a fiatalabb korosztály is tud újat mutatni az idősebb generációnak és nem csak fordítva! PILLANATKÉPEK A TANFOLYAMRÓL... Anikó, Csaba, Edit, Elza, Erzsike néni, Feri bácsi, Imola, Imre bácsi, Laci, Lajos, Marika néni, Piroska, Piroska néni, Pista bá, Rózsika, Tercsi, Zoli, kettő Zoli bácsi, és nem utolsó sorban Zsuzsika! Köszönöm nektek ezt az időt, örülök, hogy megismerhettelek benneteket! Remélem, tudjátok hasznosítani a tőlem tanultakat! További sikeres böngészést kívánok Nektek! Vetró Klára - teleházi ügyintéző KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 50 FELETTIEK KLUBJA Szeretettel várjuk az 50 felettieket a klub soron következő összejövetelére Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: május 11-én 17 órára Ügyelet: Hétköznap 16 órától másnap reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ a művelődési házba. Program: - A falunapi főzés - és a nyári programok megbeszélése Várjuk új tagok csatlakozását is! Elérhetőségünk: vagy a 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma. 8.

9 TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉLELMISZERLÁNC - FELÜGYELETI DÍJRÓL Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 47/B. alapján élelmiszerláncfelügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük. A felügyeleti díj alá tartozó tevékenységnek minősül: élelmiszer-termelési, tenyésztési, vagy kísérleti célból tartott állatok forgalmazása; élelmiszer-, vagy takarmány-termelési célból termesztett növény, vetőmag, növényi termék, illetve a szaporító és ültetési anyag forgalmazása; élelmiszer előállítás vagy forgalmazás, beleértve a vendéglátást és közétkeztetést; takarmány előállítás vagy forgalmazás; állatgyógyászati készítmény és állatgyógyászati termék előállítása vagy forgalmazása; növényvédő-szer, termésnövelő anyag vagy EK műtrágya előállítása vagy forgalmazása; állati eredetű melléktermék kezelése, felhasználása, további feldolgozása, szállítása vagy az ezekből származó termék forgalomba hozatala; élő állat szállítást végző vállalkozás, továbbá élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző hely, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén), állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etetőitató állomás, pihentető állomás, állatvásár üzemeltetése; szaporítóanyag előállítása vagy tárolása; növény-egészségügyi, állat-egészségügyi, élelmiszer- vagy takarmányvizsgáló laboratórium üzemeltetése; állatok jelölésére szolgáló eszköz forgalmazása. A felügyeleti díj bevallás határideje május 31., a bevallást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) részére kell teljesíteni. A díjat két egyenlő részletben kell befizetni július 31-ig és a következő év január 31-ig. Az eltérő üzleti évet alkalmazó vállalkozásoknak a bevallási határidőig lezárt üzleti év alapján kell bevallaniuk. A díj mértéke jellemzően az érintett tevékenységből származó előző évi nettó árbevétel illetve magánszemély esetén a jövedelem 0,1%-a. A díjalapból levonható a jövedéki adó, illetve a népegészségügyi termékadó összege kizárólag annál a vállalkozásnál, amely azokat befizette. Fontos megjegyezni, hogy a díj alapja nem a teljes tevékenységből származó, hanem kizárólag a fenti tevékenységekből származó árbevétel, illetve jövedelem, vagyis amelyekre az élelmiszerlánc-felügyelet kiterjed. Könnyítést tartalmaz a törvény a termelői szerveződés, vagy a tagjai által alapított vállalkozáson keresztül történő értékesítés esetére, amikor is a bevétel után számítandó felügyeleti díjat maga a termelői szerveződés vagy vállalkozás is megfizetheti akkor, ha a fizetési kötelezettséget a szerveződés vagy vállalkozás szerződésben átvállalta. Egyszerűsített bevallás és százalékos díj helyetti átalánydíj vonatkozik a kizárólag végső fogyasztó 9. számára értékesítő mikro-vállalkozásokra, amelyek évi húszezer forint összegű felügyeleti díjat kötelesek fizetni. továbbá kisvállalkozásokra is, melyek évi hétszázezer forint díj mellett az egyszerűsített bevallást választhatják. Mentesülnek a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól a mezőgazdasági kistermelők, vagyis azok az őstermelők, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. Könnyítést tartalmaz a törvény abban az esetben is, ha a felügyeleti díj összege nem éri el az ezer forintot. Ebben az esetben be kell vallani, de nem kell megfizetni a díjat. A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, amelynek használatához a bevallásra kötelezett vagy annak meghatalmazottja részéről ügyfélkapus regisztráció szükséges. Az ügyfélkapus rendszer aktiválását bármelyik okmányirodában, kormányhivatali és adóhatósági ügyfélszolgálaton és a külképviseleteken személyesen lehet kezdeményezni, részletesebb információ a Kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) található. A Vidékfejlesztési Minisztérium a felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének részletes szabályairól szóló végrehajtási rendeletet ad ki áprilisban. Ezzel összhangban a bevallást támogató elektronikus rendszert a NÉBIH május 1-én helyezi üzembe honlapján. A díjat a NÉBIH részére átutalással kell megfizetni. A bevallási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelme esetén a hatóság mulasztási bírságot, illetve késedelmi pótlékot szabhat ki, amelynek legmagasabb összege ötszáz millió forint. További információért keresse fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (www.nebih.gov.hu) honlapját. Kérdéseivel forduljon a NÉBIH ügyfélszolgálatához a 06-1/ telefonszámon, vagy küldje meg azokat a elektronikus levélcímre. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal A FALUGAZDÁSZ HÍREI A évi Egységes Kérelem (Területalapú támogatás) beadási határideje május 15. Ebben az időszakban a megszokott hétfő - pénteki ügyfélfogadás mellett, kedden és szerdán is van kérelem beadására lehetőség. Időpontegyeztetés, további információ a következő telefonszámokon: 0630/ Halász Zsolt 0630/ Pinjung Emil Halász Zsolt - falugazdász

10 MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI MÁJUS HÓNAPBAN Időpont ADÓ 1% Program megnevezése Tisztelt Adózók! Amennyiben még nem döntötték el, hogy kinek ajánlják fel Személyi jövedelemadójuk 1%-át, úgy kérem adományozzák a ruzsai Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár javára. Segítő szándékukat előre is köszönöm. május óra Vegyesáru vásár május óra Vegyesáru vásár május óra Vegyesáru vásár május óra Vegyesáru vásár A kedvezményezett adószáma: június óra Vegyesáru vásár A kedvezményezett neve: Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Ennek kitöltése nem kötelező. Vörös Tiborné - igazgató " RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL TUDNIVALÓK Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. " BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT,,Az élet túl rövid ahhoz, hogy egyszer csak felébredj és megbánd. Szeresd azokat, akik jók hozzád. Felejtsd el azokat, akik nem. Hidd, hogy minden valamilyen okból történik. Amikor új esély adódik két kézzel kapj érte. Ha ez gyökeresen megváltoztatja az életed ne ellenkezz. Soha senki nem mondta, hogy könnyű az élet, csak azt, hogy érdemes élni. Sutka Lajosnét 85. születésnapja alkalmából köszönti és további jó egészséget kíván a Sutka és Tanács család 10.

11 VAJDASÁGBAN JÁRTUNK... és juhokat vásárolnak, mint a környező vágóhidak ellátója. Ez mellett takarmánykeverőt működtetnek, úgy, hogy az alapanyagokat is a helyiektől vásárolják. Minden saját erőből, hitel nélkül. A helyi kultúrcsoport fő támogatója és aktív szereplője. Tótfaluban mintaszerű sertéstartó családi gazdaságot láttunk, - koca, malac, hízó kb 1000 db -. Újszerű kukoricagórékat használnak a tárolásra. Csodáltuk a még most is nagy mennyiségű kukoricát. Részünkre érdekesek voltak a magyarkanizsai mini olajszivattyúk. A zentai jó ebéd után Felsőhegyen egy zöldségtermelő gazdaságban voltunk. Sokféle terménye közül a fóliás, bakhátas paprikaés paradicsomtermelés újszerű. A Boros családnak köszönjük a magyaros vendéglátást. Horgoson egy fóliás virágtermelő gazdaságban sok látnivaló volt, szakmai és technikai téren is. Egy jól kezelt fiatal szőlőültetvényt is láthattunk. Ezután következett a meglepetés napirendi pont. A horgosi termelők klubjának helyiségében vendégül láttak bennünket az albán pékség különleges töpörtős kalácsával és a helyi termelők legjobb boraival olaszrizling, merlot, kékfrankos, piros tramini. Ennek egyenes következménye volt, hogy nótára fakadtunk. Selymes Gábor útitársunk nem véletlenül hozta el a harmonikát. Készültünk mi is ilyen helyzetre, mert a Tímár Géza pincészetéből is versenyképes borokat tettünk az asztalra. A gazdaságok látogatásakor is átadtuk a mintákat Vass Tibor elnök és Gyuris Imre alelnök -. Az egészséges napi táplálkozásunkat segítette Gyuris Szilveszter kiváló minőségű almájával. Gyönyörű napsütésben sok hasznos látnivalóval lettünk gazdagabbak. Mondhatjuk, hogy ez baráti, családi kirándulás volt a jó közösségépítés szintjén. Köszönjük programszervezőnknek az igényes látnivalók bemutatását. Szanka János ruzsai Gazdakör A ruzsai Gazdakör szervezésében egynapos autóbuszos tanulmányi úton voltunk a Vajdaságban (volt Jugoszlávia). Tagságunk és családtagjaik (gazdasszonyok) jelentkezésével gyorsan megtelt a 49 személyes autóbusz. Korai indulás után kényelmes buszon körbejártak a gondos asszonyaink sütötte kínáló csomagok, és influenzás időszak lévén a fertőzés kivédését szolgáló hazai fertőtlenítők kiosztása. Gyors útlevélkezelés után megérkeztünk a horgosi átkelőbe, ahol várt bennünket programszervezőnk, a vajdasági-magyar gazdák szövetsége elnöke Bacskulin István. Elsőként egy 140 db-os fejősteheneket tartó családi gazdaságot látogattunk. A fejőház modern és higiénikus, az állatjóléti körülményeken még vannak javítanivalók. Számunkra új kukoricatárolási módot tanulmányoztunk. A következő gazdaság egy fóliás zöldségtermelő volt, ahol új és biztonságos palántanevelési móddal ismerkedhettünk. Ezután az 1600 lakosú Adorján község helyi közösségvezető (polgármester) Borsos Csaba Kontakt családi gazdaságát csodálhattuk. Helyből és a környezetből havonta db hízósertést, db hízómarhát 11. ELVESZETT április 8-án este a képen látható kan és szuka kutya. A megtaláló jutalomban részesül! 0630/ /

12 HÚSVÉTRA KÉSZÜLŐDTÜNK... Az 50 felettiek klubjának tagjai a márciusi foglalkozáson a húsvéti szokásokról, hagyományokról beszélgettek, miközben jött az a gondolat, hogy az iskolások körében kezdeményezzünk húsvéti versmondást. Elsősorban a nagycsaládosokra gondoltunk, mivel vendéglátásról is gondoskodni szerettünk volna. Az iskola tanárai, osztályfőnökök jelölték ki a verselni akaró fiúkat és a tojásfestés iránt érdeklődő leányokat ez utóbbi az idő rövidsége miatt most elmaradt -. Rögtönzött szereplőkkel bemutattuk és lejátszottuk a locsolkodás kivitelezését. Több hasznos tanácsot adtunk a versmondóknak, a leányok elsajátították a virágtűzés gyakorlatát. A klub férfi tagjai is kirukkoltak a gyermekkori szép verseikkel. Ezután következett a művelődési ház és könyvtár meglepetése minden versmondó nyomtatott füzetben szép verses gyűjteményt kapott, ezzel bővítve a jövőbeni választékát. A vendéglátás előkészületei korán reggel kezdődtek kalácsdagasztással, sonka, tojás és teafőzéssel. A falukemencében nagyon finom kalács sült, a rendszeres sütő asszonyok szorgos munkája nyomán. A gyerekek a jóétvágyú fogyasztás után igyekeztek vissza az iskolába a tanulószobai foglalkozásra. Kedves köszönetet mondtak a vendéglátásért. Klubunk példát adott, hogy ezen a téren is lehet tenni a közösségért és hagyományőrzésért. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal és adományaikkal segítették a rendezvényünket. Borbás Istvánné - klubelnök ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: 0620/ Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: hétfő óra Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekeczki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra 12.

13 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK MEGÉRKEZTÜNK GYÖNGYI OPTIKA március 30-án Mityók Tímeának és Masa Szabolcsnak Levente Ajánlatunk: ź szürke, barna színre sötétedő lencsék akciója 2012.április 03-án Lajkó Évának és Jakus Gábornak Bálint ź Zeiss multifokális lencse 30% engedménnyel ź keretek 30-50% engedménnyel ź órajavítást is vállalunk ź napszemüveg előtétes keretek nagy nevű gyermeke született. választékban! A Szülőknek gratulálunk és az egész családnak jó egészséget kívánunk! Találkozunk a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében Ticket wellness egészségpénztári és Compliments ajándékutalványokat beváltunk! JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK! Tel.: 0630/ HALÁLOZÁS TV JAVÍTÁS Paplogó Géza Dóczi Károlyné szül.: Fődi Mária Makra Ferenc Szögi Erzsébet Sólya Józsefné szül.: Borsos Matild Mészáros Margit helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! Komlós László: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. PSZICHIÁTRIAI RENDELÉSEK A Napsugár Otthonban működő pszichiátriai rendelés időpontjai az alábbiak Május 10., 14., 21., 28., Időpont egyeztetés rendelési napokon15-16 óráig 06 30/ telefonon Leleteit mindenki hozza magával. RENDŐRSÉGI ÜGYELET Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/ Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) 13. További szolgáltatások: ź Villámsújtás esetén szakvélemény készítése ź Digitális földi sugárzás (MinDig TV) vételére alkalmas LCD televíziók, dekóderek (Set-Top Boxok) és antennák forgalmazása, beüzemelése SZEMÉSZETI RENDELÉS A szemészeti szakrendelés az alábbi időpontokban, az alábbi szakorvosokkal áll a betegek rendelkezésére a Napsugár Otthonban: Május 7. hétfő Dr. Dégi Rózsa Május 17. csütörtök Dr. B. Tóth Barbara Május 31. csütörtök Dr. Horóczi Zoltán

14 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Őstermelők és magánszemélyek részére adóbevallás készítését vállalom. Érd.: Lasancz Imréné 6786 Ruzsa, Öttömösi út 38. Tel.: 0662/ ; 0630/ Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi kötés -, oldás, rontáslevétel, fényképanalízis, tenyérjóslás, okleveles kártyajóslás tanfolyam. Interneten is megtekinthető: kartyajoslas.gportal.hu Érd.: 0630/ Családi ház eladó Ruzsán a Petőfi u. 50. sz. alatt. Irányár: 3,5 m Ft. Érd.: 0630/ Sarok ülőgarnitúra, elemes szekrények megkímélt állapotban eladók. Érd.: 0630/ Kaszálót, rétet, legelőt, semlyéket vennék! Tel.: 0630/ Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 1461 Budapest, Pf.: 182.,Telefon: 06 (1) , Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk! Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Eperszedő munkásokat keresünk májustól. Érd.: 0630/ Földmérés! ANTENNASZERELÉS ÉS JAVÍTÁS MINDIG TV tartozékok, antennák szerelése, műszeres beállítása garanciával! megosztások, telekhatár kitűzések, épületfeltüntetés, szolgalmi jog bejegyzés, művelési ág változás, Elérhetőségünk: UPC DIRECT szerelése, szerződéskötés! Akár egyszeri 1990,-Ft beüzemelés, az antennát ingyen adjuk! 2 tv-re DIRECT + csomag havi 3600,-Ft - 75 TV csatorna Ingyen beüzemelés, a kültéri egységet díjmentesen kiszállítva és felszerelve biztosítjuk! Egyéb antennák javítása! már havi 990,- Ft-tól 17 csatorna (NótaTv is!) ź ź ź ź Sólya Zoltán antennaszerelő ź személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) ź telefon: / ź fax: ź weboldal: ź ź levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a Telephely: Ruzsa, Napsugár u. RUZSAI HÍREK Tel.: 0630/ Teljeskörű tájékoztatás végett hívja a megadott telefonszámot! KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS május 18., június 01. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) 14. Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Planet Corp. Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

Pauló Katalin Volpert Balázs

Pauló Katalin Volpert Balázs Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény végrehajtási rendeleteként megjelent 40/2012. (IV. 27.) VM rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti

Részletesebben

Képújság rovatai. Civil szervezetek, egyesületek hírei, Önkormányzati hírek. Kisebbségi Önkormányzati hírek, Közérdekű információk,

Képújság rovatai. Civil szervezetek, egyesületek hírei, Önkormányzati hírek. Kisebbségi Önkormányzati hírek, Közérdekű információk, 2017.07.11. Képújság rovatai Önkormányzati hírek Kisebbségi Önkormányzati hírek, Intézmények aktuális közleményei, Rendezvények, programok, Civil szervezetek, egyesületek hírei, Közérdekű információk,

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám XIX. évfolyam 2. szám 2011. FEBRUÁR Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, Mig egy kerékfogát ujítni kell /Madách/ Nyáron történt megbetegedésemet követően

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Előadó: Ollmann-né Lovászi Ágnes iskolaigazgató

Előadó: Ollmann-né Lovászi Ágnes iskolaigazgató 1. A napirenden túlmenően a testületi ülésen részt vett Varga Zsolt, a mórahalmi Térségi Vízmű-Üzemeltetési Intézmény igazgatója, akinek tájékoztatását követően a Képviselő-testület döntött a Térségi Vízmű-Üzemeltetési

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012.

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Gy J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Önkormányzat Képviselő-testületei 2012. február 27-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2017. január 16-án. Jelen vannak : Horváth Sándor elnök Brunner Istvánné Sánta Mátyás Karczagné Nagy Klára Kiss Edit Laczikné

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 2015. évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülés állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója

Részletesebben

EGYMI. Járóbeteg szakrendelések Egyesített Gyógyító Megelõzõ Intézet 5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 126. Telefon: 56/

EGYMI. Járóbeteg szakrendelések Egyesített Gyógyító Megelõzõ Intézet 5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 126. Telefon: 56/ EGYMI Szerzõ Adminok 2009.02.09. Frissítve 2009.02.09. Járóbeteg szakrendelések Egyesített Gyógyító Megelõzõ Intézet Cím: 5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 126. Telefon: 56/590-239 Fax: 56/390-936

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

XVII. évfolyam - 6. szám 2016. Június Ha jól és jó helyen akarod letudni ezt a feladatot, a Palacsintafesztivál a legalkalmasabb erre! Érdeklődni és jelentkezni lehet: személyesen a Hivatal ügyfélfogadási

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: 16. számú tananyag Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény végrehajtási rendeleteként megjelent 40/2012. (IV. 27.) VM rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év május hó 14. napján megtartott. nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év május hó 14. napján megtartott. nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év május hó 14. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2014.(V.14.) 31/2014.(V.14.) 32/2014.(V.14.) Z1 Z1

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó Balatonlellei Polgármesteri Hivatal J e g y z ő j é t ő l 8638 Balatonlelle Petőfi utca 2_Tel: 85/554-930 Fax: 85/554-942, E-mail: polghiv@balatonlelle.hu MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Egyéni vállalkozó Érkezett:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2013. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 14-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 14-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 14-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 100/2013. (X. 14.) Vámospércsi Mikrotérségi

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 2/2014. (I. 29.) TKt 3/2014. (I. 29.) TKt 4/2014. (I. 29.) TKt 5/2014. (I. 29.) TKt 6/2014. (I.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központ Vezetőjétől 8420 Zirc Ady E u. 3 Tel/fax: 88/416-936 e-mail: segitokezek@invitel.hu Ikt.szám: 197-6/2011 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

2016. január 26. (kedd) óra

2016. január 26. (kedd) óra 210/2015.(XII.15.) önkormányzati határozat melléklete SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi MUNKATERVE 2016. január 26. (kedd) 10.00 óra 1. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben