VIII. AZ ÓVODA LÉGKÖRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIII. AZ ÓVODA LÉGKÖRE"

Átírás

1 A fejezet forrása: Stark Gabriella (2010): Óvodapedagógia és játékmódszertan. Státus kiadó, Csíkszereda VIII. AZ ÓVODA LÉGKÖRE légkör tárgyi feltételek társas-érzelmi kapcsolat személyes viszonyok kommunikációs kapcsolat vezeti kapcsolat 1. A légkör fogalma A légkör az óvoda egyéni arculata, karaktere, melyet elssorban a személyes viszonyok és a tárgyi feltételek befolyásolnak. Jellemzi az óvodában dolgozók közérzete és munkájuk minsége alapján vizsgálható. Halász Gábor kutatásaiban a következ klímadimenziókat írja le (idézi Kósáné Ormai ): a vezetés hatékonysága; a vezetés demokratizmusa; a vezetés szociális integráltsága; a neveltestület egysége; az iskolán kívüli kapcsolatok; a neveltestület aktivitása; bensséges kapcsolatok; nemzedéki ellentét. 2. Az óvoda tárgyi feltételei Mikor felel meg az óvoda tárgyi feltételeit tekintve a gyerekek, óvónk és szülk igényeinek? Kárpáti Andrea (idézi Kósáné Ormai ) a következ szempontokat tartja fontosnak: praktikusság: a környezet, a helyiségek praktikusak legyenek, azaz álljanak összhangban funkciójukkal; kényelem; tisztaság; esztétikusság: szép, ízléses, vonzó legyen; alkalmasság a kapcsolatok ápolására, a társasági életre; flexibilitás: a bels terek alakíthatóak legyenek; szeparáltság: nyújtson lehetséget az elvonulásra, igény szerinti esetleges magányra, illetve az óvodára vonatkoztatva (például a csoportszobák zaja ne zavarja egymást); biztonság: a gyermek számára az események kiszámíthatóságát, a tárgyi és személyi környezet állandóságát jelenti.

2 3. Személyes viszonyok az óvodában Az óvodában létrejöv személyes viszonyok közül az óvodapedagógus-gyermek kapcsolatát tanulmányozzuk behatóbban Az óvodapedagógus-gyermek kapcsolatának általános sajátosságai Lévén, hogy ez a kapcsolattípus a nevelési folyamat keretében, közös és egységes tevékenység feltételei között keletkezik, bizonyos sajátosságokat nyer (Nagy ): Generációk közötti különbség: idsebb és nagyon fiatal generáció között jön létre. Asszimetrikus: - pedagógus felsbbrend pozíciója státusz, felkészültség, képesség és tapasztalat alapján. - irányításra, nevelésre szoruló gyermek. A kapcsolatot befolyásolja az óvodapedagógus személyisége (gyermekek felé irányuló szeretet, gondoskodás, tisztelet, bizalom, igazságosság, mértéktartás, igényesség; érdekldés és felelsségvállalás mértéke, pedagógiai tapintat, stb.). Függ a gyermekek egyéni és életkori sajátosságaitól, illetve a csoport normáitól. Dinamikus kapcsolat: folyton gazdagodik, mélyül és változik a gyermekek korban való elrehaladásával, személyiségfejldésével Az óvodás csoport jellegzetességei Az óvodáscsoport a következ jellegzetességek alapján különbözik más társadalmi csoportoktól (Popescu ): a tagok viszonylag kis száma; szemtl-szemben típusú kölcsönös akciók, melyek különböz szinten valósulnak meg (óvón-gyermek, gyermek-gyermek, gyermek-csoport szinten) és a következkben különböznek egymástól: meghatározottság foka, tagok közötti cselekvés milyensége, megvalósítás eszközei; a célok sajátos természete; sajátos és megkülönböztetett tanítási-tanulási-értékel tevékenységek, nevelési tartalommal és céllal; viszonylag egységes összetétel (korosztály, nemzetiség, származás, környezet tekintetében); idtállóság abban az értelemben, hogy nem bomlanak fel a feladatok végrehajtása után, hanem csak hosszabb idszak elteltével.

3 3.3. Kapcsolattípusok Az óvodapedagógus és gyermek között három féle kapcsolatot különböztetünk meg: kommunikációs kapcsolatok, társas-érzelmi kapcsolatok és vezeti kapcsolatok (Nagy ). a) Kommunikációs kapcsolatok Pedagógiai funkcióit illeten lehetnek: információközlés: eseménymesélés, véleménykifejtés, magyarázat, stb.; rendszerezés: az információk tartalmára és az elvégzend tevékenységre irányítja, összpontosítja a figyelmet; reagálás: elfogadás, elutasítás, értékelés; érzelmi állapotok közlése: köszönet, elégedettség, csodálkozás, öröm, harag, stb. Kifejezése. b) Társas-érzelmi kapcsolatok: a gyermek és óvodapedagógus között spontán módon kialakuló érzelmi viszonyokra vonatkoznak, a vonzódás és taszítás, ragaszkodás és elutasítás, rokonszenv és ellenszenv állapotát fejezik ki. Minél kisebbek a gyermekek, annál fontosabb az affektív közeledés, a meleg, szeretetteljes légkör kialakítása. A pozitív érzelmi kapcsolatok minden nevelés fontos részét képezik. Jelents szerepet kapnak a kisgyermek érzelmi alapjainak alakulásában, de a késbbi gyermekévekben is fontosak maradnak. c) Vezeti kapcsolatok: a szigorú irányítás és a teljes gyermeki önállóság közti fokozatok szerint többfélék lehetnek, a szakirodalom ezeket nevelési stílusoknak is nevezi. Schmerz István meghatározása szerint a nevelési stílus a nevelési folyamat irányításában megjelen neveli magatartásnak azon viszonylag tartós és tipikus sajátosságai, amelyek a nyílt viselkedésben, egy-egy konkrét pedagógiai szituáció során alkalmazott nevelési módszerek jellegzetességeiben határozhatók meg (Schmerz, ). Kurt Levin a 30-as években végzett kísérleteihez határozta meg a napjainkban ismeretes nevelési stílusokat: az autoriter, demokratikus és engedékeny nevelési stílusokat. Magyarországon Lewin kísérleteit Kántás László és Mérei Ferenc ismételte meg óvodás gyermekekkel. Egy óvón foglalkozott a három gyermekcsoporttal. Az egyikre a dresszúrára épül vakfegyelem (autoriter), a másikra a belátás, önfegyelemre alapozott nevelési módszerek (demokratikus), a harmadikra pedig a szabadosság (laissez-faire) volt a jellemz 1 (idézi Schmerz 2002). Ennek alapján tekintsük át a három nevelési stílust annak függvényében, hogy milyen hatással van a gyermekek személyiségére, valamint játékára: Dominatív/autoriter neveli stílus E stílus jellemzje a túlzott irányítás, dorgálás, szigorú követelések, feltétel nélküli engedelmesség követelése. A hangsúly az irányításra, rendre, fegyelemre és szigorúságra tevdik, a kreativitás és kezdeményezés elnyomására. Ez egy rideg és merev óvodapedagógusi magatartás, melyre jellemz a gyermekek érdekldésnek, tapasztalatának figyelmen kívül hagyása (Nagy ). A leggyakoribb neveli viselkedés a parancsok, utasítások osztogatása. Jellemzje a letör rendelkezések, amelyek keresztezik a gyermekek önkéntes aktivitását, és a pedagógus valamilyen kívánságát érvényesítik. (Pl: Most akármit lehet a papírból hajtogatni? Csak piros poharat kérek készíteni.). Nem alkalmaz tárgyilagos bírálatot az óvodapedagógus: ellenséges, személyesked hangot használ. Nem mutat rá a hiba okára, nem ad tanácsot, a hibás cselekedetekbl nem emeli ki a jó elemeket. (pl: Ez a tojás nem jó, tessék összegyúrni. XY, ez sem jó.) 1 A kísérletrl Vas Judit készített filmet Módszerek címmel, amely a Miskolci Rövidfilm Fesztivál díjnyertes alkotása lett.

4 Ennél a neveli magatartásnál a dicséret sem tárgyilagos, a státusz hierarchiáját hangsúlyozza. Gyakori az én névmás hangoztatása egoisztikus színezettel. (pl. Én az ilyen szép munkát szeretem, mint ahogy XY dolgozik, róla igazán példát vehetnétek. XY, mostmár hajtogathatsz piros poharakat is.) Az autoriter nevelési stílus hatásai: Gyerek-gyerek viszonylatban: az agresszió és bnbakképzés gyakran elfordul. Gyerek-felntt viszonylatban: a lappangó elégedettség a jellemz. A csoport légköre ellenséges, jellemz a debilizáló szorongás. Az ilyen kapcsolatok az óvodásoknál konfliktusosak, elégedetlenséget keltenek a gyermeknél és ellenségeskedést váltanak ki. A teljesítményre az ers eredményességi tényezk, a sok munka, de ugyanakkor kevés egyéni ötlet, megnyilvánulás a jellemz. (Schmerz ) Demokratikus nevelési stílus Legfontosabb jellemzi: az együttmködés, közvetett befolyásolás (az óvodapedagógus inkább sugalmaz, mint követel és kényszerít), a támogatás légköre; gyermekek önállóságának és kezdeményezképességének növelése, spontán megnyilvánulások, kreativitás támogatása, felelsségtudat alakítása, érdekldés és kíváncsiság serkentése (Nagy ). A leggyakoribb vezeti viselkedés a jól idzített irányító tanácsadás, amely a viselkedési irányt összekapcsolja a gyerek valamelyik saját céljával. A pedagógus irányít (pl. A báránynak f is kell, készíts neki ennivalót. Így ez a bárányka nem fog éhen halni.), tájékoztat (pl. hát ez jó, csak egy kicsit a fejét igazítanád meg, így ), ugyanakkor serkenti az önirányítást, hogy megtanítsa a csoportot megállni a lábán. Módszere a csoportdöntés, a többségi szavazás, szabad vita. (Pl. Színes agyagot hoztam nektek. Mit csináljunk belle? Te mit szeretnél? Piacot. Hol lesz a piac? Mutasd meg! Itt középen! ). A pedagógus viselkedése szíves, bizalommal teli. Kooperatívan, felnttl függetlenül értékel, nem tördve a saját státuszával. (pl. Te..., olyan jól sikerült az a kis lógó fül nyuszi Igazán.) E nevelési stílus hatásait az alábbiakban foglalhatjuk össze tömören: Gyerek-gyerek viszonylatban baráti megnyilatkozások jellemzek. Gyerek-felntt viszonylatban empátiára épül kölcsönös elfogadás jelenik meg. A csoport légköre oldott, a szorongás facilitáló. A teljesítmény jó, elégedettség és ers munkamotiváció jellemz. (Schmerz ) Engedékeny (laissez-faire) nevelési stílus: E stílus esetében a hangsúly a szabad fejldésre tevdik, az óvodapedagógus a véletlenre bízza a gyermekek tevékenységét abból kiindulva, hogy a szigort a gyermek fenyegetésnek, korlátozásnak fogja fel; pedagógiai liberalizmus (irányítás és vezetés szükségességének kétségbevonása) jellemzi (Nagy ). A leggyakoribb vezeti viselkedés az, hogy a pedagógus kizárólag a tanulók ismereteit akarja bvíteni. A nevel viselkedésének jellemzi: -az irányítás serkentése azért, hogy a felelsséget a csoportra hárítsa. -a tájékoztatás csupán a technikai információkra szorítkozik. A csoport bels történéseivel nem tördik. (Pl. Óvónéni, szétrontotta a Marci a házamat! Nem baj, Timi, gyere, megcsinálom! ) E stílus hatásai az alábbiakban foglalhatók össze: Gyerek-gyerek viszonylatban: az agresszió és félelem igen gyakori. A gyerek-felntt viszonylat esetleges, szituatív. A csoport légköre felszabadult, de feszültséggel is terhes. Teljesítmény: a csoport nem teljesít megfelelen, túl sok a játék és a rombolás. (Schmerz )

5 Összefoglalás Óvoda légköre személyes viszonyok tárgyi feltételek 17. ábra: Az óvoda légkörét meghatározó tényezk Tárgyi feltételek praktikusság kényelem tisztaság esztétikusság alkalmasság szeparáltság flexibilitás biztonság 18. ábra: Tárgyi feltételek Nevelési stílusok autoriter demokratikus engedékeny 19. ábra: Nevelési stílusok

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

Az agresszió kezelésének pedagógiai lehetőségei

Az agresszió kezelésének pedagógiai lehetőségei Szilágyi István Az agresszió jelen van a mindennapi életünk majdnem minden területén: az óvodában, az iskolában, az utcán, a sportpályán, a munkahelyen és még sorolhatnánk. Azt tapasztaljuk, hogy az agresszió

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

PSZICHÉS HATÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA TELEFONON ÁT

PSZICHÉS HATÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA TELEFONON ÁT PSZICHÉS HATÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA TELEFONON ÁT (A telefonos lelki els segély nyújtás pszichológiai problémái) BUDA BÉLA Országos Ideg- és Elmegyógyintézet 1 A tanulmány a lelki els segélynyújtó és krízismegoldó

Részletesebben

Az én házam egy keleti ház a nyugati világban

Az én házam egy keleti ház a nyugati világban ICCR BUDAPEST ALAPÍTVÁNY 2012 A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával valósul meg. Az én házam egy keleti ház a nyugati világban Nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR.

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR. MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK DR. PAPULA LÁSZLÓNÉ MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

TANÁRI SZEREPEK PERCEPCIÓJA: EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELMÉRÉS TANULSÁGAI. Sallay Hedvig Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet

TANÁRI SZEREPEK PERCEPCIÓJA: EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELMÉRÉS TANULSÁGAI. Sallay Hedvig Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 201 227. (1995) TANÁRI SZEREPEK PERCEPCIÓJA: EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Sallay Hedvig Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Iskolásgyerekekkel

Részletesebben