TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM"

Átírás

1 A KÖZPONTI KÖRNYEZET- ÉS ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET, AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYESÜLET közös rendezésében szeptember 21-én tartandó 348. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM elıadásainak rövid kivonata 321. füzet Budapest

2 Elnök: Balla Csaba 348. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM Az MTA Élelmiszertudományi Tudományos Bizottsága, a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet és a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület közös rendezésében Helyszín: KÉKI, Tanácsterem 1022 Budapest, Herman Ottó út szeptember 21-én, pénteken, 9.30 órakor Ecsedi István A zöldség-gyümölcs ellenırzés hatósági rendszere, az ellenırzések tapasztalatai Balla Csaba, Hitka Géza Új módszerek a szabályozott légterő tárolás alsó oxigén küszöbértékének meghatározásához Zsom Tamás, Zsomné Muha Viktória, Baranyai László, Werner B. Herppich, Felföldi József, Balla Csaba Kárpia fajtájú étkezési paprika (Capsicum x annuum 'Kárpia') szedést követı minıségváltozásának meghatározása roncsolásmentes módszerekkel Hitka Géza, Zsom Tamás, Balla Csaba A Smartfresh Minıségi Rendszer szerepe az almatárolásban három év kísérleti és üzemi tapasztalatai alapján SZÜNET Ferenczi Sándor, Czukor Bálint, Cserhalmi Zsuzsanna Légárammal kombinált mikrohullámú vákuumszárítás technológiai paramétereinek vizsgálata Pap Lászlóné, Marusnik Béla, Czukor Bálint Gyógyhatású növényi élelmiszerporok elıállítása vákuumszárítással További információ: Cserhalmi Zsuzsanna ( , Salgó András 1

3 A zöldség-gyümölcs ellenırzés hatósági rendszere, az ellenırzések tapasztalatai A zöldség-gyümölcs minıségellenırzés hatósági rendszerének kiépítése a 90-es évek közepén kezdıdött. Elsısorban a magyar áruk európai piacra jutásának érdekében (export ellenırzés kiépítése). Ezt követıen az EU csatlakozásra történı felkészülés jegyében 2000-tıl fokozatosan került bevezetésre az import és belföldi forgalmazás ellenırzése. Jelenleg a hatósági ellenırzés mindhárom kereskedelmi szinten egységes eljárásrend szerint történik, a NÉBIH koordinálásával, a megyei kormányhivatalok végrehajtásában. Az ellenırzések kockázatelemzés segítségével történnek (EU-s követelmény), amely a forgalmazó nagysága, a forgalmazott termékek, illetve egyéb, a minıséget biztosító elemek segítségével határozza meg az ellenırizendı helyet. A kockázatelemzési rendszer minden zöldség-gyümölcs ellenır számára hozzáférhetı és használható. A szorosan vett minıség-ellenırzés az idık folyamán számos egyéb növényi termékekhez kapcsolható ellenırzéssel bıvült, mint pl. földrajzi eredetvédett termékek ellenırzése, nem állati eredető import termékek fokozott élelmiszerbiztonsági ellenırzése, illetve gabonafélék Fusarium-toxin monitoringja. A zöldségek és gyümölcsök minıségellenırzése nem csak EU-s követelmény. Magyarország az OECD Zöldség-Gyümölcs Scheme tagjaként részt vesz a minıségellenırzés harmonizációjában tágabb nemzetközi szinten is, hiszen a Schemenek tagja többek között Dél-Afrika, Izrael vagy Kenya. Az egységes értelmezés érdekében képes értelmezı brosúrák, illetve ellenırzési módszertan áll a tagországok rendelkezésére, valamint kölcsönösen elfogadják egymás ellenırzési rendszereit. Magyarország jelenleg a Scheme egyik munkacsoportjának a vezetıje, ahol arra keressük a megoldást, hogyan lehetne a különbözı célú ellenırzéseket integrált rendszerbe foglalni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az olyan országok tudtak sikeresek lenni a zöldség-gyümölcs kereskedelem területén, ahol a minıségellenırzés így, vagy úgy (hatósági vagy civil), de kötelezı és több rendszer integrált módon garantálja a gyümölcsök és zöldségek minıségét, mint pl. Dél-Afrika, Új-Zéland vagy Izrael. Az ellenırzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a minıségi, jelölési problémák mellett, az áru származásához köthetı problémák merültek fel. Ennek részben az is oka, hogy a magyar áru iránt kialakított igényhez nem társul megfelelı hazai árufedezet. Az áru minıségének ellenırzése ezért kiegészült a kísérı dokumentumok megfelelı vizsgálatával és a tétel pontos azonosíthatóságának igényével. Ecsedi István NÉBIH, Növényi Termék Ellenırzési Osztály 2

4 Új módszerek a szabályozott légterő tárolás alsó oxigén küszöbértékének meghatározásához A szabályozott légterő tárolási technológia (SZL) elterjedése, technikai és technológiai fejlıdése a hazai gyakorlatban is meghozta az ultra alacsony oxigéntartalmú (ULO) tárolótérben történı gyümölcs- és zöldségtárolás elterjedését. E tárolási technológia kritikus pontja a helyesen megválasztott, a tárolt termék biológiai igényéhez igazodó kellıen alacsony, de elégséges oxigénszint. A hazai gyakorlat a tárolástechnológia kialakításában a tényleges, a tárolt termék biológiai igényének megfelelı oxigénszint ismeretének hiányában, vagy átveszi a külföldön alkalmazott technológiai paramétereket, vagy empirikus tárolási kísérletekkel keresi a jobb eredményt adó tárolási körülményeket, technológiai paramétereket. A Budapesti Corvinus Egyetem Hőtı és Állatitermék Technológiai jogelıdjénél a KE Hőtıtechnológiai én az 1970-es évek óta folynak gyümölcs- és zöldségtárolási kísérletek, melyek technikai feltételeit az OMFB támogatásából megépült többkamrás szabályozott légterő tárolás jelentette a kilencvenes évekig. Az ULO tárolás hazai elterjedése kívánta meg a tıl a technológiai kutatások új feltételeinek kialakítását, és az empirikus kutatás helyett a biológiai és biokémiai alapokra helyezett tervszerő kutatást. Fı kutatási célként fogalmazódott meg az ULO tárolási technológia növényfajhoz, fajtához, esetenként évjárathoz igazodó alsó oxigénszint küszöbértékének meghatározása, illetve a meghatározás módszertani kifejlesztése. Az innovációs kutatások adta anyagi lehetıségeket kihasználva a új, számítógépes szabályozási rendszerrel mőködtethetı, szabályozott légterő kísérletek végzésére alkalmas tároló rendszert alakított ki, amely használható az ULO tárolási technológia megvalósítására, illetve a kapcsolódó kutatások eredményinek validálására. Az alsó oxigénszint küszöbértékének mérésére kétféle eljárás került kialakításra: Az alacsony oxigénszint eredményeként megjelenı anaerob melléktermékek detektálási rendszerének kialakítása SPME- GC segítségével. Az oxigénszint alsó küszöbértékét jelzı klorofill fluoreszcenciás detektálási módszer alkalmazásával. Az elvégzett kutatások eredményeként mindkét módszer alkalmasnak mutatkozik az anaerob légzés kezdetét jelentı alsó oxigénszint meghatározására, és a tárolni kívánt termény biológiai igényéhez igazodó technológiai paraméterek kialakítására. A távlati kutatásként fogalmazza meg az oxigén küszöbértéket befolyásoló tényezık további vizsgálatát, valamint a dinamikus, on-line rendszerő szabályozási rendszer megvalósításának kutatását. Balla Csaba 1, Hitka Géza 2 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hőtı- és Állatitermék Technológiai 2 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Árukezelési és Áruforgalmazási 3

5 Kárpia fajtájú étkezési paprika (Capsicum x annuum 'Kárpia') szedést követı minıségváltozásának meghatározása roncsolásmentes módszerekkel Egyre fokozottabb igény merül fel a hosszabb eltarthatósági idejő és kiváló minıségő friss kertészeti termékek és ezek minıségének pontos, megbízható és objektív meghatározása iránt. Az étkezési paprika esetében (Capsicum x annuum L.) a megbízhatóan állandó minıség (keménység, fajtára jellemzı méret, szín és alak) és az egyöntető érettségi állapot számottevıen befolyásolja a fogyasztói döntést. Nem megfelelı tárolási körülmények mellett az étkezési paprika különösen érzékeny a viszonylag gyors minıségváltozásra (frissesség elvesztése, puhulás-fonnyadás, utószínezıdés), így az eltarthatósági idı csökkenésére. A minıségváltozás objektív meghatározása, pl. a paprikabogyó keménységváltozása azonban az egyedi szerkezeti felépítése miatt nehézségekbe ütközik. Vizsgálataink elsıdleges célja a Kárpia fajtájú étkezési paprika, szedést követı minıségváltozásának (különös tekintettel a keménység- és színváltozásra) roncsolásmentes módszerekkel történı meghatározása volt. Ehhez a klorofill-fluoreszcencia jellemzık mérését, a paprika utószínezıdésének (zöld-piros színváltozásának) a digitális képelemzéssel történı meghatározását és a keménységváltozás akusztikus keménységméréssel történı meghatározását végeztük el. Továbbá, ezen módszerek a paprika minıségének gyors, megbízható meghatározására és a változások (színezıdés-utóérés, keménységváltozás) nyomonkövetésére történı alkalmazhatósága is értékelésre került. 65 db, frissen szedett, közel azonos mérető és érettségi állapotú paprikát vizsgáltunk, amelyeket 10 és 20 C-on, LDPEcsomagolásban, illetve csomagolatlanul tároltunk. Eredményeink szerint, a klorofill-fluoreszcencia meghatározása alkalmas, objektív és informatív módszernek bizonyult a paprika érettségi és fiziológiai állapotában bekövetkezı változások meghatározására és jellemzésére. A klorofill-fluoreszcenciás jellemzıkkel (F m, F v, F v /F m ) leírható változások összhangban voltak a paprikabogyók utóérésével és -színezıdésével a kezeléstıl (csomagolás, tárolási hımérséklet) függetlenül, azonban a változások sebességére a magasabb tárolási hımérséklet gyakorolt szignifikáns hatást. Az utóérés hatására bekövetkezı zöld-piros színváltozás (klorofilltartalom-csökkenés) a tárolási (csomagolási) módtól függetlenül a 20 C-on tárolt mintáknál volt a legjelentısebb. A digitális képelemzés segítségével meghatározott piros/zöld színarány (%) szignifikáns változása egyértelmően jelezte az utóérés során bekövetkezett látható zöld-piros színátalakulást. A tárolási hımérséklet (10 és 20 C) a minták keménységére gyako rolt hatása a csomagolatlan minták esetében a tárolás 3. napjától, míg az LDPE-csomagolásban tárolt minták esetében a tárolás 6. napjától vált szignifikánssá. Az LDPE-csomagolás hozzájárult 10 C-on tárolt minták melletti kedvezıbb minıségéhez és hosszabb eltarthatósági idejéhez. A csomagolatlan minták 2. napi (20 C) és 3. napi (10 C) keménysége közel azonos volt az LDPE-csomagolású minták egyhetes tárolásakor mért keménységével. A tárolási hımérséklettıl függetlenül a csomagolt minták keménysége lassabban és kevesebbet csökkent, mint a csomagolatlan mintáké. Zsom Tamás 1, Zsomné Muha Viktória 2, Baranyai László 2, Werner B. Herppich 3, Felföldi József 2, Balla Csaba 4 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Árukezelési- és Áruforgalmazási 2 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Fizika-Automatika 3 Leibniz-Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim (ATB),Department of Horticultural Engineering, Potsdam, Germany 4 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hőtı- és Állatitermék Technológiai 4

6 A SmartFresh Minıségi Rendszer szerepe az almatárolásban három év kísérleti és üzemi tapasztalatai alapján A modern gyümölcstárolásban a SmartFresh technológia mintegy 10 évvel ezelıtti megjelenése hasonló forradalmi változást és elırelépést jelentett, mint a szabályozott légterő tárolás több évtizeddel ezelıtt történı bevezetése. A SmartFresh technológia aktív hatóanyaga, az 1-metil-ciklopropén (1-MCP), szobahımérsékleten gáz halmazállapotú vegyület. 625 ppb koncentrációban a levegıbe juttatva csökkenti az alma etilénre való érzékenységét mind a belsı, mind pedig a külsı forrásból származó etilénnel szemben. A megfelelı idıben végzett kezelés következtében az alma légzési, érési és öregedési folyamatai jelentısen lassulnak, tovább képes megırzi keménységét, savtartalmát és friss jellegét, valamint javul a pulton-tarthatósága is. A SmartFresh technológia alkalmazása segít egyes fiziológiás tárolási betegségek (pl. héjbarnulás, húsbarnulás, Jonatán-foltosodás, stb.) elleni védekezésben is. A technológia alkalmazható mind normál, mind szabályozott légterő tároló termekben. A 24 órán át tartó kezelés során a teremnek légzárónak kell lennie, melyet követıen az almát a szokásos üzemi gyakorlatnak megfelelıen lehet tárolni és manipulálni. A technológia ártalmatlan a felhasználókra, a fogyasztókra és a környezetve egyaránt, amit a világ immár 26 országának engedélyezı hatóságai is elismertek. A Budapesti Corvinus Egyetem, Árukezelési és Áruforgalmazási e 2004 óta végez kísérleteket az 1-MCP vegyülettel, 2009 óta pedig üzemi mérető alkalmazásokra is engedéllyel rendelkezik. Az elsı években célunk a hazai fajtákon való tesztelés volt. A kedvezı eredményeknek köszönhetıen kiterjesztettük a fajtakört a rezisztens almákra is, melyeknél ugyancsak sikereket értünk el mind a tárolhatósági idı növelése, mind pedig a tárolási veszteségek csökkentése kapcsán. Az 1-MCP kezelés egyik kritikus pontja a betárolt gyümölcs érettségi állapota, ezért különbözı érettségi állapotban szüretelt gyümölcsök kezelését és tárolását is elvégeztük. Az eredmények alapján sikeresen kialakítottuk, és a hazai körülményekhez igazítottuk az egyes fajták betároláskori érettségi jellemzıit. Az elmúlt években kutatási fókuszunkat az energiatakarékossági vizsgálatokra fordítottuk. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mekkora mértékő energiát takaríthatunk meg a kezelés elvégzésével azáltal, hogy a gyümölcs légzési hıtermelését mérsékeljük. Ugyancsak lehetıségként merült fel, hogy a SmartFresh Minıségi Rendszer alkalmazásával 2 C helyett 3 C-on t ároljuk az Idared almát, anélkül, hogy a tárolhatósági idı jelentıs mértékben csökkenne. Idei kísérleteinkben az immáron engedélyezett körbe tartozó szilva, körte és káposzta fajokon végzünk tárolási kísérleteket, valamint elkezdjük a paradicsom 1-MCP kezelésének követelményrendszerét is kidolgozni. Az elmúlt 8 év kutatásai folytán ma már a Magyarországon termesztett összes jelentıs fajta esetében rendelkezünk a tárolásra vonatkozó követelményrendszerrel, mely a SmartFresh Minıségi Rendszer alkalmazásától függetlenül is képes szavatolni a jó tárolási eredményt. A követelményeknek megfelelı állapotú gyümölcs SmartFresh kezelése azonban hónapokkal képes növelni a tárolhatósági idıt, jelentıs mértékben képes csökkenteni a tárolási veszteségeket és hetekkel képes meghosszabbítani a pulton-tartási idıt, melyet immáron több mint 30 hazai almatermesztı is visszaigazol, a SmartFresh technológia évrıl évre történı alkalmazásával. Az elmúlt 3 év kutatásai bebizonyították, hogy a kezelés képes 40%-kal csökkenteni az energiaköltségeket. Kutatásainkban partnerünk volt az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kft. Hitka Géza 1, Zsom Tamás 1, Balla Csaba 2 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Árukezelési és Áruforgalmazási 2 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hőtı- és Állatitermék Technológiai 5

7 Légárammal kombinált mikrohullámú vákuumszárítás technológiai paramétereinek vizsgálata A gyümölcsök, zöldségek tartósításának egyik legegyszerőbb és legelterjedtebb módja a szárítás. A szárítási eljárások közül a leggyakrabban elıforduló a forró levegıs, de elterjedıben vannak a vákuumszárítás, a liofilizálás, illetve a dielektromos szárítási módszerek is. A mikrohullámú vákuumszárítás a kombinált módszerek közé tartozik, amellyel a tartósításon, szárításon túlmenıen egészen egyedi karakterisztikájú termék keletkezik. Elıadásunkban egy kombinált módszert, a mikrohullámú vákuumszárítást, illetve annak a légáramú szárítással kombinált alkalmazását mutatjuk be. Nyersanyagként Jonathán almát használtunk. A mikrohullámú vákuumszárítás folyamán a légárammal elıszárított mintákban levı maradék nedvességtartalom a vákuumnak köszönhetıen hirtelen elpárolog, ami a mintákra egy belülrıl kifelé ható expanziós erıt fejt ki. Ennek az erınek köszönheti a termék a puffasztott állagot és ennek megfelelıen az alacsony tömegsőrőséget. A kutatás során a mikrohullámú vákuumszárítással készült termékeket több szempont szerint is összehasonlítottuk a hagyományos légárammal szárított, illetve némely esetben a liofilizált termékekkel is. A fizikai paraméterek közül a termékek tömegsőrőségét és keménységét, a mikro-komponensek közül az összes fenol tartalmat és a gyökfogó-kapacitást vizsgáltuk. Ezeken kívül mikrobiológiai, érzékszervi és aroma-összetétel vizsgálatok is készültek. További céljaink közé tartozott a mikrohullámú vákuumszárítás technológiai paramétereinek vizsgálata. A nyers almák elıszárítása mosás és darabolás után forró levegıs szárítószekrényben történt, 60, 70 és 80% szárazanyag-tartalomig. Ezt követte a mikrohullámú vákuumszárítás. A technológiai paraméterek közül hármat vizsgáltunk, 3 szinten: az elıszárított anyag szárazanyag-tartalmát, a besugárzott energia mennyiségét, illetve annak intenzitását. A minıségi paraméterek közül kettıt mértünk: a termék égési arányát és a tömegsőrőségét. Mindkét paraméternél az alacsony érték kívánatos. A mikrohullámú vákuumszárítással készült termékekre jellemzı az alacsony tömegsőrőség (0,20 g/cm 3 ) ami kedvezıbb a légárammal szárított minta tömör szerkezeténél (0,40 g/cm 3 ) azonban nem éri el a liofilizált minta szivacsos, laza textúráját (0,16 g/cm 3 ). A szerkezetvizsgálat értelmezése szerint a liofilizált minta puha szivacsos, a légárammal szárított minta tömör és kemény, a mikrohullámú vákuumszárított minta pedig szivacsos, kemény, roppanós szerkezető. Az összes polifenol-tartalom és gyökfogó-aktivitás legmagasabb értékei a mikrohullámú vákuumszárított mintákra voltak jellemzıek. Az aroma-profil elemzés szerint a legtöbb illékony aromakomponenst a liofilizált minták tartották meg, viszont az érzékszervi bírálat szerint a legkedveltebb a mikrohullámú vákuumszárított minta. Mikrobiológiailag a minták között különbség nem volt tapasztalható, a minták tárolás után is fogyaszthatóak, és az alacsony vízaktivitás-érték miatt érdemi mikroba-szaporodással nem is kell számolni. A besugárzott energia mennyisége egyenesen arányos a keletkezett termék tömegsőrőségével és égettségi arányával. A vizsgált tartományon belül alacsony szárazanyag-tartalom értékrıl indulva, intenzív energia-besugárzással kiváló minıségő termék készíthetı. A termék minıségi optimum értékei 70% szárazanyag-tartalomból kiindulva, 0,8 dupla magnetron-intenzitás mellett, 1,755 kj/g sugárzással érhetık el. Ferenczi Sándor, Czukor Bálint, Cserhalmi Zsuzsanna Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály 6

8 Gyógyhatású növényi élelmiszerporok elıállítása vákuumszárítással Civilizációs ártalmakkal terhelt korunkban egyre nagyobb jelentıséget kap az egészséges életmódra való törekvés. Ez ma már nem egy divatirányzat, hanem egyre szélesebb tömegeket megmozgató, reális igényeket megfogalmazó, folyamatosan növekvı fogyasztói réteg. A tudatos vásárlói körben egyre nı az igény a kiváló minıségő, magas hozzáadott értékkel bíró, feldolgozott élelmiszerek iránt. Napi táplálkozásunk alapját kellene, hogy szolgálják a zöldségek és gyümölcsök. Mint tudjuk, ez sajnos nincs így. Pedig mind a zöldségek, mind a gyümölcsök rendkívül fontos és értékes élettani hatásokkal rendelkeznek. Bizonyos esetekben a gyógyhatás megemlítése sem túlzó kijelentés. Számtalan tudományosan megalapozott vizsgálatsorozat bizonyította már a zöldségek és gyümölcsök jótékony hatásait. Az élelmiszer-feldolgozó ipar fejlıdésével egyre újabb és újabb technológiák térhódításának lehetünk tanúi. A vákuumszárítás élelmiszeriparban történı felhasználása magyar kutatók munkásságának köszönhetı, hiszen az 1980-as években a KÉKI szakemberei, közülük is kiemelten a néhai dr Pap László élelmiszer vegyész-kutató tevékenységéhez köthetı a technológia adaptációja a gyógyszeriparból az élelmiszerfeldolgozó iparba, különösen a zöldségek és gyümölcsök feldolgozása terén. Ennek a munkának eredményeképpen több szolgálati szabadalom is született, ezek tették lehetıvé az eddig nem használt eljárás elterjedését világszerte. A technológia lényege, hogy a zárt térben elıállított vákuum hatására a víz forráspontja jelentısen lecsökken, így a dehidratálás kíméletes körülmények között, alacsony hımérsékleten megy végbe, szabályozott módon. Ennek köszönhetıen a biológiailag aktív hatóanyagok, melyek között szép számmal vannak oxidációra és/vagy termikus bomlásra hajlamos vegyületek, maradéktalanul megmaradnak a végtermékben, koncentrált formában. Az így elıállított termékek biológiai, élettani hatása jelentısebb, köszönhetıen inkább a hatóanyagok magas koncentrációjának, mint magának a zöldségeknek vagy gyümölcsöknek. A teljes dehidratálás miatt mind a mikrobiológiai, mind a kémiai stabilitás nagy mértékben megnı, ezért nincs szükség tartósítószerek alkalmazására. Természetesen a vákuumszárítás nem csak porok elıállítására, hanem a dehidratálás mértékétıl függıen, még viszkózus, kenhetı paszta jellegő termékek elıállítására is alkalmas. A GPS Powder Kft. vákuumszárított, instant termékek elıállításával foglalkozik, ezek közül is kiemelném a funkcionális élelmiszernek minısülı termékeinket, úgy mint a céklaport, a csicsókaport, az áfonyaport, bodzabogyóport, a teljesség igénye nélkül. Fontosnak tartom kiemelni, hogy alapanyagként vákuumbepárlással elıállított sőrítményeket használunk, így a kész termékek már nem tartalmaznak oldhatatlan rostokat vagy egyéb partikulákat. Termékfejlesztési tevékenységünk részben a KÉKI-vel való szoros együttmőködésben történt és történik jelenleg is. Több tudományos vizsgálat igazolta termékeink pozitív élettani-, adott esetben gyógyhatását. Az elvégzett vizsgálatok között szerepeltek állatkísérletes és klinikai körülmények között zajló humán vizsgálatok is. A jelenlegi törvényi szabályozás nem teszi lehetıvé, hogy az élelmiszer kategóriába sorolt termékekrıl bármilyen élettani hatást deklaráljunk. Ettıl függetlenül szinte mindenki tisztában van azzal, hogy a cékla milyen hatással van a vérképzırendszerre, a csicsóka fogyasztása milyen hatást fejt ki a 2. típusú cukorbetegségben szenvedık egészségére, az áfonya és a feketeribizli hogyan befolyásolhatja a magas vérnyomást és az érrendszer állapotát, vagy a bodzabogyó hogyan befolyásolja az A és B típusú influenza vírusok szaporodását. A felsoroltak alapján nem tartom túlzásnak az elıadás címében szereplı jelzıt. A pozitív élettani hatások ismertetése még hosszasan folytatható lenne. Ezek az élelmiszerek valóban rendelkeznek gyógyhatással is és nagyon fontos szerepük lehet nem csak az egészséges táplálkozásban, hanem bizonyos fajta betegségek terápiájában, az azt kiegészítı élelmiszerként. Az eddig elért eredményeinkért külön köszönet illeti a KÉKI szakembereit, akik a több évtizedes eredményes együttmőködésünk során segítették munkánkat. Pap Lászlóné 1, Marusnik Béla 1, Czukor Bálint 2 1 GPS Powder Kft. 2 Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Technológiai és Élelmiszerláncvizsgálati Osztály 7

PhD értekezés. Témavezetı: Dr. Czukor Bálint Konzulens: Dr. Örsi Ferenc. Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

PhD értekezés. Témavezetı: Dr. Czukor Bálint Konzulens: Dr. Örsi Ferenc. Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet MATUSEK ANIKÓ okleveles biomérnök FRUKTO-OLIGOSZACHARIDOK ALKALMAZÁSÁNAK MODELLEZÉSE OZMOTIKUS DEHIDRATÁLÁSI MŐVELETTEL DIFFÚZIÓS ÉS BOMLÁSKINETIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN PhD értekezés Témavezetı: Dr. Czukor

Részletesebben

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIX. VÁNDORGYŐLÉSE. Hajdúszoboszló 2014. október 9-11.

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIX. VÁNDORGYŐLÉSE. Hajdúszoboszló 2014. október 9-11. A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIX. VÁNDORGYŐLÉSE PROGRAMFÜZET ÉS ELİADÁSÖSSZEFOGLALÓK Hajdúszoboszló 2014. október 9-11. Felelıs kiadó: Szerkesztık: Magyar Táplálkozástudományi Társaság Budapest,

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei AZ ÉTKEZÉSI PAPRIKA MINŐSÉGVÁLTOZÁSA A SZEDÉS UTÁNI IDŐSZAK ALATT. Zsom Tamás

Doktori értekezés tézisei AZ ÉTKEZÉSI PAPRIKA MINŐSÉGVÁLTOZÁSA A SZEDÉS UTÁNI IDŐSZAK ALATT. Zsom Tamás Doktori értekezés tézisei AZ ÉTKEZÉSI PAPRIKA MINŐSÉGVÁLTOZÁSA A SZEDÉS UTÁNI IDŐSZAK ALATT Zsom Tamás Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Hűtő- és Állatitermék Technológiai Tanszék Budapest

Részletesebben

ÉLELMISZERLOGISZTIKAI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA

ÉLELMISZERLOGISZTIKAI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERLOGISZTIKAI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA Hajnal Éva DOKTORI ÉRTEKEZÉS Budapest 2007 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetıje: Témavezetı:

Részletesebben

MINİSÉGÜGYI RENDSZEREK HATÁSA A MAGYAR ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMELÉSRE. Doktori (PhD) értekezés CZEGLÉDI MELINDA

MINİSÉGÜGYI RENDSZEREK HATÁSA A MAGYAR ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMELÉSRE. Doktori (PhD) értekezés CZEGLÉDI MELINDA MINİSÉGÜGYI RENDSZEREK HATÁSA A MAGYAR ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMELÉSRE Doktori (PhD) értekezés CZEGLÉDI MELINDA Budapest, 2011 A doktori iskola megnevezése: Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti és Tájökológiai

Részletesebben

A veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok (HACCP) módszer alkalmazásának jelentısége a fogyasztók védelmében

A veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok (HACCP) módszer alkalmazásának jelentısége a fogyasztók védelmében Állati termék elıállítás az élelmiszerbiztonság és élelmiszer minıség szempontjából A veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok (HACCP) módszer alkalmazásának jelentısége a fogyasztók védelmében Az

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA Mosonmagyaróvár 2008 FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés tézisei 1 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK Az elmúlt idıszakban jelentıs fejlıdés tapasztalható a

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Siklósi Ágnes

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Siklósi Ágnes DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Siklósi Ágnes Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kutatóegyetemi Stratégia Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem 2010. november 2. Minıségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint mőködési modell kidolgozása a Mőegyetemen TÁMOP-4.2.1/B-09/11/KMR-2010-0002

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM A NAIK ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYESÜLET közös rendezésében 2015. május 29-én tartandó 359.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és az FVM KÖZPONTI ÉLELMISZERIPARI KUTATÓ INTÉZET által 2001. október 26-án tartandó 305. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

Részletesebben

A konferencia fıvédnöke: Prof. Dr. Jávor András tud. centrumelnök-helyettes

A konferencia fıvédnöke: Prof. Dr. Jávor András tud. centrumelnök-helyettes A konferencia fıvédnöke: Prof. Dr. Jávor András tud. centrumelnök-helyettes A konferencia védnökei: Prof. Dr. Kátai János dékán (MTK) Prof. Dr. Nábrádi András dékán (AVK) Szerkesztette: Tikász Ildikó Edit

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/098-45/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. V. G. ügyvéd (Varga Ügyvédi Iroda) által képviselt Kaqun Hungária Kft. (Budapest) és az ugyancsak dr. V. G. ügyvéd

Részletesebben

Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetı: Dr. Benedek Pál DSc. intézetigazgató, egyetemi tanár

Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetı: Dr. Benedek Pál DSc. intézetigazgató, egyetemi tanár NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG - ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetı: Dr. Benedek Pál DSc.

Részletesebben

AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET. és az FVM KÖZPONTI ÉLELMISZERIPARI KUTATÓ INTÉZET.

AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET. és az FVM KÖZPONTI ÉLELMISZERIPARI KUTATÓ INTÉZET. AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és az FVM KÖZPONTI ÉLELMISZERIPARI KUTATÓ INTÉZET által 2001. május 25-én tartandó 303. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

Részletesebben

KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRA

KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRA A DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VALAMINT AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS MUNKATÁRSAIT

Részletesebben

Gyimesi Imre Viktor. 95. sz. mőhelytanulmány

Gyimesi Imre Viktor. 95. sz. mőhelytanulmány Gyimesi Imre Viktor Az innováció szerepe a magyar vállalkozások versenyképességében Az innováció hatása és befolyásoló tényezıi 1 95. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÉLELMISZERHIGIÉNIA

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÉLELMISZERHIGIÉNIA MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÉLELMISZERHIGIÉNIA 2008. évi 35.füzet ELİSZÓ Kedves Kolleganık és Kollegák! Az MTA Állatorvos-tudományi

Részletesebben

A TÁVFŐTÉS ÁRALAKÍTÓ TÉNYEZİINEK VIZSGÁLATA A

A TÁVFŐTÉS ÁRALAKÍTÓ TÉNYEZİINEK VIZSGÁLATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÁDÁRNÉ HORVÁTH ÁGNES A TÁVFŐTÉS ÁRALAKÍTÓ TÉNYEZİINEK VIZSGÁLATA A MAGYARORSZÁGI TÁVHİSZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ISKOLA NEVE: VÁLLALKOZÁSELMÉLET

Részletesebben

Az alternatív növények szerepe az Észak-alföldi Régióban

Az alternatív növények szerepe az Észak-alföldi Régióban Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet Az alternatív növények szerepe az Észak-alföldi Régióban Nyíregyháza 2010. június 22.

Részletesebben

Membránok viselkedésének elméleti és kísérleti vizsgálata olajos

Membránok viselkedésének elméleti és kísérleti vizsgálata olajos Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Mőveletek és Gépek Tsz. 2007 Membránok viselkedésének elméleti és kísérleti vizsgálata olajos közegek elválasztása és finomítása során

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SIDLOVITS DIÁNA VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ A SZİLİ- ÉS BORÁGAZATBAN A MAGYAR ÉS A FRANCIA GYAKORLAT ÖSSZEHASONLÍTÁSA címő Ph.D. értekezéséhez Témavezetı: Dr. Harnos Zsolt MHAS, tanszékvezetı

Részletesebben

1. Bevezetés... 3. 7. Az Energia Farm fermentáló üzemének beruházása, környezetvédelmi vizsgálata... 42 7. 1. A fermentáló üzem...

1. Bevezetés... 3. 7. Az Energia Farm fermentáló üzemének beruházása, környezetvédelmi vizsgálata... 42 7. 1. A fermentáló üzem... 1. Bevezetés... 3 2. Megújuló energiaforrások... 6 2. 1. Történeti áttekintés... 6 2. 2. Biomassza... 8 2. 2. 1. Eredetük szerint... 9 2. 2. 2. A végtermék halmazállapota szerint... 10 2. 3. A biogáz...

Részletesebben

TANULMÁNY. Homokháti zöldség-,-gyümölcstermelők és közösségeik post-harvest tevékenységéhez technikai segítségnyújtás

TANULMÁNY. Homokháti zöldség-,-gyümölcstermelők és közösségeik post-harvest tevékenységéhez technikai segítségnyújtás TANULMÁNY Homokháti zöldség-,-gyümölcstermelők és közösségeik post-harvest tevékenységéhez technikai segítségnyújtás 2003 Készítette: Granex-Food Élelmiszeripari és Környezetvédelmi Kft. Szeged Készült

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM A KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET közös rendezésében 2008. március 7-én tartandó 330. TUDOMÁNYOS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI HALÁSZATI STRATÉGIAI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI HALÁSZATI STRATÉGIAI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI HALÁSZATI STRATÉGIAI TERVE a 2007-2013-as tervezési idıszakra 1. verzió Társadalmi vitára 2006. július 17. 2006 Szarvas 1 TARTALOMJEGYZÉK 0. BEVEZETÉS...4 0.1. A NEMZETI HALÁSZATI

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS KALMÁR SÁNDOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS KALMÁR SÁNDOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS KALMÁR SÁNDOR MOSONMAGYARÓVÁR 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR Precíziós növénytermesztési módszerek Doktori Iskola Doktori

Részletesebben

Zoltayné Paprika Zita. Összefoglaló a Vezetési és döntési rendszerek kutatócsoport munkájáról 1

Zoltayné Paprika Zita. Összefoglaló a Vezetési és döntési rendszerek kutatócsoport munkájáról 1 Zoltayné Paprika Zita Vezetési és döntési rendszerek a versenyképesség szolgálatában Összefoglaló a Vezetési és döntési rendszerek kutatócsoport munkájáról 1 TM 78. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN

Részletesebben