TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM"

Átírás

1 A KÖZPONTI KÖRNYEZET- ÉS ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET, AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYESÜLET közös rendezésében szeptember 21-én tartandó 348. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM elıadásainak rövid kivonata 321. füzet Budapest

2 Elnök: Balla Csaba 348. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM Az MTA Élelmiszertudományi Tudományos Bizottsága, a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet és a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület közös rendezésében Helyszín: KÉKI, Tanácsterem 1022 Budapest, Herman Ottó út szeptember 21-én, pénteken, 9.30 órakor Ecsedi István A zöldség-gyümölcs ellenırzés hatósági rendszere, az ellenırzések tapasztalatai Balla Csaba, Hitka Géza Új módszerek a szabályozott légterő tárolás alsó oxigén küszöbértékének meghatározásához Zsom Tamás, Zsomné Muha Viktória, Baranyai László, Werner B. Herppich, Felföldi József, Balla Csaba Kárpia fajtájú étkezési paprika (Capsicum x annuum 'Kárpia') szedést követı minıségváltozásának meghatározása roncsolásmentes módszerekkel Hitka Géza, Zsom Tamás, Balla Csaba A Smartfresh Minıségi Rendszer szerepe az almatárolásban három év kísérleti és üzemi tapasztalatai alapján SZÜNET Ferenczi Sándor, Czukor Bálint, Cserhalmi Zsuzsanna Légárammal kombinált mikrohullámú vákuumszárítás technológiai paramétereinek vizsgálata Pap Lászlóné, Marusnik Béla, Czukor Bálint Gyógyhatású növényi élelmiszerporok elıállítása vákuumszárítással További információ: Cserhalmi Zsuzsanna ( , Salgó András 1

3 A zöldség-gyümölcs ellenırzés hatósági rendszere, az ellenırzések tapasztalatai A zöldség-gyümölcs minıségellenırzés hatósági rendszerének kiépítése a 90-es évek közepén kezdıdött. Elsısorban a magyar áruk európai piacra jutásának érdekében (export ellenırzés kiépítése). Ezt követıen az EU csatlakozásra történı felkészülés jegyében 2000-tıl fokozatosan került bevezetésre az import és belföldi forgalmazás ellenırzése. Jelenleg a hatósági ellenırzés mindhárom kereskedelmi szinten egységes eljárásrend szerint történik, a NÉBIH koordinálásával, a megyei kormányhivatalok végrehajtásában. Az ellenırzések kockázatelemzés segítségével történnek (EU-s követelmény), amely a forgalmazó nagysága, a forgalmazott termékek, illetve egyéb, a minıséget biztosító elemek segítségével határozza meg az ellenırizendı helyet. A kockázatelemzési rendszer minden zöldség-gyümölcs ellenır számára hozzáférhetı és használható. A szorosan vett minıség-ellenırzés az idık folyamán számos egyéb növényi termékekhez kapcsolható ellenırzéssel bıvült, mint pl. földrajzi eredetvédett termékek ellenırzése, nem állati eredető import termékek fokozott élelmiszerbiztonsági ellenırzése, illetve gabonafélék Fusarium-toxin monitoringja. A zöldségek és gyümölcsök minıségellenırzése nem csak EU-s követelmény. Magyarország az OECD Zöldség-Gyümölcs Scheme tagjaként részt vesz a minıségellenırzés harmonizációjában tágabb nemzetközi szinten is, hiszen a Schemenek tagja többek között Dél-Afrika, Izrael vagy Kenya. Az egységes értelmezés érdekében képes értelmezı brosúrák, illetve ellenırzési módszertan áll a tagországok rendelkezésére, valamint kölcsönösen elfogadják egymás ellenırzési rendszereit. Magyarország jelenleg a Scheme egyik munkacsoportjának a vezetıje, ahol arra keressük a megoldást, hogyan lehetne a különbözı célú ellenırzéseket integrált rendszerbe foglalni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az olyan országok tudtak sikeresek lenni a zöldség-gyümölcs kereskedelem területén, ahol a minıségellenırzés így, vagy úgy (hatósági vagy civil), de kötelezı és több rendszer integrált módon garantálja a gyümölcsök és zöldségek minıségét, mint pl. Dél-Afrika, Új-Zéland vagy Izrael. Az ellenırzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a minıségi, jelölési problémák mellett, az áru származásához köthetı problémák merültek fel. Ennek részben az is oka, hogy a magyar áru iránt kialakított igényhez nem társul megfelelı hazai árufedezet. Az áru minıségének ellenırzése ezért kiegészült a kísérı dokumentumok megfelelı vizsgálatával és a tétel pontos azonosíthatóságának igényével. Ecsedi István NÉBIH, Növényi Termék Ellenırzési Osztály 2

4 Új módszerek a szabályozott légterő tárolás alsó oxigén küszöbértékének meghatározásához A szabályozott légterő tárolási technológia (SZL) elterjedése, technikai és technológiai fejlıdése a hazai gyakorlatban is meghozta az ultra alacsony oxigéntartalmú (ULO) tárolótérben történı gyümölcs- és zöldségtárolás elterjedését. E tárolási technológia kritikus pontja a helyesen megválasztott, a tárolt termék biológiai igényéhez igazodó kellıen alacsony, de elégséges oxigénszint. A hazai gyakorlat a tárolástechnológia kialakításában a tényleges, a tárolt termék biológiai igényének megfelelı oxigénszint ismeretének hiányában, vagy átveszi a külföldön alkalmazott technológiai paramétereket, vagy empirikus tárolási kísérletekkel keresi a jobb eredményt adó tárolási körülményeket, technológiai paramétereket. A Budapesti Corvinus Egyetem Hőtı és Állatitermék Technológiai jogelıdjénél a KE Hőtıtechnológiai én az 1970-es évek óta folynak gyümölcs- és zöldségtárolási kísérletek, melyek technikai feltételeit az OMFB támogatásából megépült többkamrás szabályozott légterő tárolás jelentette a kilencvenes évekig. Az ULO tárolás hazai elterjedése kívánta meg a tıl a technológiai kutatások új feltételeinek kialakítását, és az empirikus kutatás helyett a biológiai és biokémiai alapokra helyezett tervszerő kutatást. Fı kutatási célként fogalmazódott meg az ULO tárolási technológia növényfajhoz, fajtához, esetenként évjárathoz igazodó alsó oxigénszint küszöbértékének meghatározása, illetve a meghatározás módszertani kifejlesztése. Az innovációs kutatások adta anyagi lehetıségeket kihasználva a új, számítógépes szabályozási rendszerrel mőködtethetı, szabályozott légterő kísérletek végzésére alkalmas tároló rendszert alakított ki, amely használható az ULO tárolási technológia megvalósítására, illetve a kapcsolódó kutatások eredményinek validálására. Az alsó oxigénszint küszöbértékének mérésére kétféle eljárás került kialakításra: Az alacsony oxigénszint eredményeként megjelenı anaerob melléktermékek detektálási rendszerének kialakítása SPME- GC segítségével. Az oxigénszint alsó küszöbértékét jelzı klorofill fluoreszcenciás detektálási módszer alkalmazásával. Az elvégzett kutatások eredményeként mindkét módszer alkalmasnak mutatkozik az anaerob légzés kezdetét jelentı alsó oxigénszint meghatározására, és a tárolni kívánt termény biológiai igényéhez igazodó technológiai paraméterek kialakítására. A távlati kutatásként fogalmazza meg az oxigén küszöbértéket befolyásoló tényezık további vizsgálatát, valamint a dinamikus, on-line rendszerő szabályozási rendszer megvalósításának kutatását. Balla Csaba 1, Hitka Géza 2 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hőtı- és Állatitermék Technológiai 2 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Árukezelési és Áruforgalmazási 3

5 Kárpia fajtájú étkezési paprika (Capsicum x annuum 'Kárpia') szedést követı minıségváltozásának meghatározása roncsolásmentes módszerekkel Egyre fokozottabb igény merül fel a hosszabb eltarthatósági idejő és kiváló minıségő friss kertészeti termékek és ezek minıségének pontos, megbízható és objektív meghatározása iránt. Az étkezési paprika esetében (Capsicum x annuum L.) a megbízhatóan állandó minıség (keménység, fajtára jellemzı méret, szín és alak) és az egyöntető érettségi állapot számottevıen befolyásolja a fogyasztói döntést. Nem megfelelı tárolási körülmények mellett az étkezési paprika különösen érzékeny a viszonylag gyors minıségváltozásra (frissesség elvesztése, puhulás-fonnyadás, utószínezıdés), így az eltarthatósági idı csökkenésére. A minıségváltozás objektív meghatározása, pl. a paprikabogyó keménységváltozása azonban az egyedi szerkezeti felépítése miatt nehézségekbe ütközik. Vizsgálataink elsıdleges célja a Kárpia fajtájú étkezési paprika, szedést követı minıségváltozásának (különös tekintettel a keménység- és színváltozásra) roncsolásmentes módszerekkel történı meghatározása volt. Ehhez a klorofill-fluoreszcencia jellemzık mérését, a paprika utószínezıdésének (zöld-piros színváltozásának) a digitális képelemzéssel történı meghatározását és a keménységváltozás akusztikus keménységméréssel történı meghatározását végeztük el. Továbbá, ezen módszerek a paprika minıségének gyors, megbízható meghatározására és a változások (színezıdés-utóérés, keménységváltozás) nyomonkövetésére történı alkalmazhatósága is értékelésre került. 65 db, frissen szedett, közel azonos mérető és érettségi állapotú paprikát vizsgáltunk, amelyeket 10 és 20 C-on, LDPEcsomagolásban, illetve csomagolatlanul tároltunk. Eredményeink szerint, a klorofill-fluoreszcencia meghatározása alkalmas, objektív és informatív módszernek bizonyult a paprika érettségi és fiziológiai állapotában bekövetkezı változások meghatározására és jellemzésére. A klorofill-fluoreszcenciás jellemzıkkel (F m, F v, F v /F m ) leírható változások összhangban voltak a paprikabogyók utóérésével és -színezıdésével a kezeléstıl (csomagolás, tárolási hımérséklet) függetlenül, azonban a változások sebességére a magasabb tárolási hımérséklet gyakorolt szignifikáns hatást. Az utóérés hatására bekövetkezı zöld-piros színváltozás (klorofilltartalom-csökkenés) a tárolási (csomagolási) módtól függetlenül a 20 C-on tárolt mintáknál volt a legjelentısebb. A digitális képelemzés segítségével meghatározott piros/zöld színarány (%) szignifikáns változása egyértelmően jelezte az utóérés során bekövetkezett látható zöld-piros színátalakulást. A tárolási hımérséklet (10 és 20 C) a minták keménységére gyako rolt hatása a csomagolatlan minták esetében a tárolás 3. napjától, míg az LDPE-csomagolásban tárolt minták esetében a tárolás 6. napjától vált szignifikánssá. Az LDPE-csomagolás hozzájárult 10 C-on tárolt minták melletti kedvezıbb minıségéhez és hosszabb eltarthatósági idejéhez. A csomagolatlan minták 2. napi (20 C) és 3. napi (10 C) keménysége közel azonos volt az LDPE-csomagolású minták egyhetes tárolásakor mért keménységével. A tárolási hımérséklettıl függetlenül a csomagolt minták keménysége lassabban és kevesebbet csökkent, mint a csomagolatlan mintáké. Zsom Tamás 1, Zsomné Muha Viktória 2, Baranyai László 2, Werner B. Herppich 3, Felföldi József 2, Balla Csaba 4 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Árukezelési- és Áruforgalmazási 2 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Fizika-Automatika 3 Leibniz-Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim (ATB),Department of Horticultural Engineering, Potsdam, Germany 4 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hőtı- és Állatitermék Technológiai 4

6 A SmartFresh Minıségi Rendszer szerepe az almatárolásban három év kísérleti és üzemi tapasztalatai alapján A modern gyümölcstárolásban a SmartFresh technológia mintegy 10 évvel ezelıtti megjelenése hasonló forradalmi változást és elırelépést jelentett, mint a szabályozott légterő tárolás több évtizeddel ezelıtt történı bevezetése. A SmartFresh technológia aktív hatóanyaga, az 1-metil-ciklopropén (1-MCP), szobahımérsékleten gáz halmazállapotú vegyület. 625 ppb koncentrációban a levegıbe juttatva csökkenti az alma etilénre való érzékenységét mind a belsı, mind pedig a külsı forrásból származó etilénnel szemben. A megfelelı idıben végzett kezelés következtében az alma légzési, érési és öregedési folyamatai jelentısen lassulnak, tovább képes megırzi keménységét, savtartalmát és friss jellegét, valamint javul a pulton-tarthatósága is. A SmartFresh technológia alkalmazása segít egyes fiziológiás tárolási betegségek (pl. héjbarnulás, húsbarnulás, Jonatán-foltosodás, stb.) elleni védekezésben is. A technológia alkalmazható mind normál, mind szabályozott légterő tároló termekben. A 24 órán át tartó kezelés során a teremnek légzárónak kell lennie, melyet követıen az almát a szokásos üzemi gyakorlatnak megfelelıen lehet tárolni és manipulálni. A technológia ártalmatlan a felhasználókra, a fogyasztókra és a környezetve egyaránt, amit a világ immár 26 országának engedélyezı hatóságai is elismertek. A Budapesti Corvinus Egyetem, Árukezelési és Áruforgalmazási e 2004 óta végez kísérleteket az 1-MCP vegyülettel, 2009 óta pedig üzemi mérető alkalmazásokra is engedéllyel rendelkezik. Az elsı években célunk a hazai fajtákon való tesztelés volt. A kedvezı eredményeknek köszönhetıen kiterjesztettük a fajtakört a rezisztens almákra is, melyeknél ugyancsak sikereket értünk el mind a tárolhatósági idı növelése, mind pedig a tárolási veszteségek csökkentése kapcsán. Az 1-MCP kezelés egyik kritikus pontja a betárolt gyümölcs érettségi állapota, ezért különbözı érettségi állapotban szüretelt gyümölcsök kezelését és tárolását is elvégeztük. Az eredmények alapján sikeresen kialakítottuk, és a hazai körülményekhez igazítottuk az egyes fajták betároláskori érettségi jellemzıit. Az elmúlt években kutatási fókuszunkat az energiatakarékossági vizsgálatokra fordítottuk. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mekkora mértékő energiát takaríthatunk meg a kezelés elvégzésével azáltal, hogy a gyümölcs légzési hıtermelését mérsékeljük. Ugyancsak lehetıségként merült fel, hogy a SmartFresh Minıségi Rendszer alkalmazásával 2 C helyett 3 C-on t ároljuk az Idared almát, anélkül, hogy a tárolhatósági idı jelentıs mértékben csökkenne. Idei kísérleteinkben az immáron engedélyezett körbe tartozó szilva, körte és káposzta fajokon végzünk tárolási kísérleteket, valamint elkezdjük a paradicsom 1-MCP kezelésének követelményrendszerét is kidolgozni. Az elmúlt 8 év kutatásai folytán ma már a Magyarországon termesztett összes jelentıs fajta esetében rendelkezünk a tárolásra vonatkozó követelményrendszerrel, mely a SmartFresh Minıségi Rendszer alkalmazásától függetlenül is képes szavatolni a jó tárolási eredményt. A követelményeknek megfelelı állapotú gyümölcs SmartFresh kezelése azonban hónapokkal képes növelni a tárolhatósági idıt, jelentıs mértékben képes csökkenteni a tárolási veszteségeket és hetekkel képes meghosszabbítani a pulton-tartási idıt, melyet immáron több mint 30 hazai almatermesztı is visszaigazol, a SmartFresh technológia évrıl évre történı alkalmazásával. Az elmúlt 3 év kutatásai bebizonyították, hogy a kezelés képes 40%-kal csökkenteni az energiaköltségeket. Kutatásainkban partnerünk volt az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kft. Hitka Géza 1, Zsom Tamás 1, Balla Csaba 2 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Árukezelési és Áruforgalmazási 2 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hőtı- és Állatitermék Technológiai 5

7 Légárammal kombinált mikrohullámú vákuumszárítás technológiai paramétereinek vizsgálata A gyümölcsök, zöldségek tartósításának egyik legegyszerőbb és legelterjedtebb módja a szárítás. A szárítási eljárások közül a leggyakrabban elıforduló a forró levegıs, de elterjedıben vannak a vákuumszárítás, a liofilizálás, illetve a dielektromos szárítási módszerek is. A mikrohullámú vákuumszárítás a kombinált módszerek közé tartozik, amellyel a tartósításon, szárításon túlmenıen egészen egyedi karakterisztikájú termék keletkezik. Elıadásunkban egy kombinált módszert, a mikrohullámú vákuumszárítást, illetve annak a légáramú szárítással kombinált alkalmazását mutatjuk be. Nyersanyagként Jonathán almát használtunk. A mikrohullámú vákuumszárítás folyamán a légárammal elıszárított mintákban levı maradék nedvességtartalom a vákuumnak köszönhetıen hirtelen elpárolog, ami a mintákra egy belülrıl kifelé ható expanziós erıt fejt ki. Ennek az erınek köszönheti a termék a puffasztott állagot és ennek megfelelıen az alacsony tömegsőrőséget. A kutatás során a mikrohullámú vákuumszárítással készült termékeket több szempont szerint is összehasonlítottuk a hagyományos légárammal szárított, illetve némely esetben a liofilizált termékekkel is. A fizikai paraméterek közül a termékek tömegsőrőségét és keménységét, a mikro-komponensek közül az összes fenol tartalmat és a gyökfogó-kapacitást vizsgáltuk. Ezeken kívül mikrobiológiai, érzékszervi és aroma-összetétel vizsgálatok is készültek. További céljaink közé tartozott a mikrohullámú vákuumszárítás technológiai paramétereinek vizsgálata. A nyers almák elıszárítása mosás és darabolás után forró levegıs szárítószekrényben történt, 60, 70 és 80% szárazanyag-tartalomig. Ezt követte a mikrohullámú vákuumszárítás. A technológiai paraméterek közül hármat vizsgáltunk, 3 szinten: az elıszárított anyag szárazanyag-tartalmát, a besugárzott energia mennyiségét, illetve annak intenzitását. A minıségi paraméterek közül kettıt mértünk: a termék égési arányát és a tömegsőrőségét. Mindkét paraméternél az alacsony érték kívánatos. A mikrohullámú vákuumszárítással készült termékekre jellemzı az alacsony tömegsőrőség (0,20 g/cm 3 ) ami kedvezıbb a légárammal szárított minta tömör szerkezeténél (0,40 g/cm 3 ) azonban nem éri el a liofilizált minta szivacsos, laza textúráját (0,16 g/cm 3 ). A szerkezetvizsgálat értelmezése szerint a liofilizált minta puha szivacsos, a légárammal szárított minta tömör és kemény, a mikrohullámú vákuumszárított minta pedig szivacsos, kemény, roppanós szerkezető. Az összes polifenol-tartalom és gyökfogó-aktivitás legmagasabb értékei a mikrohullámú vákuumszárított mintákra voltak jellemzıek. Az aroma-profil elemzés szerint a legtöbb illékony aromakomponenst a liofilizált minták tartották meg, viszont az érzékszervi bírálat szerint a legkedveltebb a mikrohullámú vákuumszárított minta. Mikrobiológiailag a minták között különbség nem volt tapasztalható, a minták tárolás után is fogyaszthatóak, és az alacsony vízaktivitás-érték miatt érdemi mikroba-szaporodással nem is kell számolni. A besugárzott energia mennyisége egyenesen arányos a keletkezett termék tömegsőrőségével és égettségi arányával. A vizsgált tartományon belül alacsony szárazanyag-tartalom értékrıl indulva, intenzív energia-besugárzással kiváló minıségő termék készíthetı. A termék minıségi optimum értékei 70% szárazanyag-tartalomból kiindulva, 0,8 dupla magnetron-intenzitás mellett, 1,755 kj/g sugárzással érhetık el. Ferenczi Sándor, Czukor Bálint, Cserhalmi Zsuzsanna Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály 6

8 Gyógyhatású növényi élelmiszerporok elıállítása vákuumszárítással Civilizációs ártalmakkal terhelt korunkban egyre nagyobb jelentıséget kap az egészséges életmódra való törekvés. Ez ma már nem egy divatirányzat, hanem egyre szélesebb tömegeket megmozgató, reális igényeket megfogalmazó, folyamatosan növekvı fogyasztói réteg. A tudatos vásárlói körben egyre nı az igény a kiváló minıségő, magas hozzáadott értékkel bíró, feldolgozott élelmiszerek iránt. Napi táplálkozásunk alapját kellene, hogy szolgálják a zöldségek és gyümölcsök. Mint tudjuk, ez sajnos nincs így. Pedig mind a zöldségek, mind a gyümölcsök rendkívül fontos és értékes élettani hatásokkal rendelkeznek. Bizonyos esetekben a gyógyhatás megemlítése sem túlzó kijelentés. Számtalan tudományosan megalapozott vizsgálatsorozat bizonyította már a zöldségek és gyümölcsök jótékony hatásait. Az élelmiszer-feldolgozó ipar fejlıdésével egyre újabb és újabb technológiák térhódításának lehetünk tanúi. A vákuumszárítás élelmiszeriparban történı felhasználása magyar kutatók munkásságának köszönhetı, hiszen az 1980-as években a KÉKI szakemberei, közülük is kiemelten a néhai dr Pap László élelmiszer vegyész-kutató tevékenységéhez köthetı a technológia adaptációja a gyógyszeriparból az élelmiszerfeldolgozó iparba, különösen a zöldségek és gyümölcsök feldolgozása terén. Ennek a munkának eredményeképpen több szolgálati szabadalom is született, ezek tették lehetıvé az eddig nem használt eljárás elterjedését világszerte. A technológia lényege, hogy a zárt térben elıállított vákuum hatására a víz forráspontja jelentısen lecsökken, így a dehidratálás kíméletes körülmények között, alacsony hımérsékleten megy végbe, szabályozott módon. Ennek köszönhetıen a biológiailag aktív hatóanyagok, melyek között szép számmal vannak oxidációra és/vagy termikus bomlásra hajlamos vegyületek, maradéktalanul megmaradnak a végtermékben, koncentrált formában. Az így elıállított termékek biológiai, élettani hatása jelentısebb, köszönhetıen inkább a hatóanyagok magas koncentrációjának, mint magának a zöldségeknek vagy gyümölcsöknek. A teljes dehidratálás miatt mind a mikrobiológiai, mind a kémiai stabilitás nagy mértékben megnı, ezért nincs szükség tartósítószerek alkalmazására. Természetesen a vákuumszárítás nem csak porok elıállítására, hanem a dehidratálás mértékétıl függıen, még viszkózus, kenhetı paszta jellegő termékek elıállítására is alkalmas. A GPS Powder Kft. vákuumszárított, instant termékek elıállításával foglalkozik, ezek közül is kiemelném a funkcionális élelmiszernek minısülı termékeinket, úgy mint a céklaport, a csicsókaport, az áfonyaport, bodzabogyóport, a teljesség igénye nélkül. Fontosnak tartom kiemelni, hogy alapanyagként vákuumbepárlással elıállított sőrítményeket használunk, így a kész termékek már nem tartalmaznak oldhatatlan rostokat vagy egyéb partikulákat. Termékfejlesztési tevékenységünk részben a KÉKI-vel való szoros együttmőködésben történt és történik jelenleg is. Több tudományos vizsgálat igazolta termékeink pozitív élettani-, adott esetben gyógyhatását. Az elvégzett vizsgálatok között szerepeltek állatkísérletes és klinikai körülmények között zajló humán vizsgálatok is. A jelenlegi törvényi szabályozás nem teszi lehetıvé, hogy az élelmiszer kategóriába sorolt termékekrıl bármilyen élettani hatást deklaráljunk. Ettıl függetlenül szinte mindenki tisztában van azzal, hogy a cékla milyen hatással van a vérképzırendszerre, a csicsóka fogyasztása milyen hatást fejt ki a 2. típusú cukorbetegségben szenvedık egészségére, az áfonya és a feketeribizli hogyan befolyásolhatja a magas vérnyomást és az érrendszer állapotát, vagy a bodzabogyó hogyan befolyásolja az A és B típusú influenza vírusok szaporodását. A felsoroltak alapján nem tartom túlzásnak az elıadás címében szereplı jelzıt. A pozitív élettani hatások ismertetése még hosszasan folytatható lenne. Ezek az élelmiszerek valóban rendelkeznek gyógyhatással is és nagyon fontos szerepük lehet nem csak az egészséges táplálkozásban, hanem bizonyos fajta betegségek terápiájában, az azt kiegészítı élelmiszerként. Az eddig elért eredményeinkért külön köszönet illeti a KÉKI szakembereit, akik a több évtizedes eredményes együttmőködésünk során segítették munkánkat. Pap Lászlóné 1, Marusnik Béla 1, Czukor Bálint 2 1 GPS Powder Kft. 2 Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Technológiai és Élelmiszerláncvizsgálati Osztály 7

Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása. 2009. I. hírlevél

Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása. 2009. I. hírlevél Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Monitoring hírlevél 9. július 24. Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása 9. I. hírlevél Tartalom 1 Köszöntı 2 A heroin tartalmú porok koncentrációja

Részletesebben

Az aszály és a globális melegedés hatása az élelmiszeripari nyersanyagellátásra és a kertészeti termékek tárolására

Az aszály és a globális melegedés hatása az élelmiszeripari nyersanyagellátásra és a kertészeti termékek tárolására Az aszály és a globális melegedés hatása az élelmiszeripari nyersanyagellátásra és a kertészeti termékek tárolására Balla Csaba, Hitka Géza Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Budapest Név

Részletesebben

Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben

Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben Szállítmányozás 1 Szállítmányozás Áru továbbítása Minőség megőrzése Q U A L I T R A N S Szárazföldi Közúti Szállítási módok 2 3 Szállítási módok

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei

Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei Dr. Friedrich László Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatitermék

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Az élelmiszeripar és az egészségmegőrzés lehetséges kapcsolódási pontjai

Az élelmiszeripar és az egészségmegőrzés lehetséges kapcsolódási pontjai Nestlé MDOSZ pályázat, 2005. III. helyezett Az élelmiszeripar és az egészségmegőrzés lehetséges kapcsolódási pontjai Miháldy Kinga Országos Élelmiszer-biztonsági és Táplálkozástudományi Intézet A csomagolás

Részletesebben

Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa 1. 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALMA: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

WAREMA Területfejlesztési Koncepció. 2008. április 8. Dr. Hına Eszter területfejlesztési szakértı

WAREMA Területfejlesztési Koncepció. 2008. április 8. Dr. Hına Eszter területfejlesztési szakértı WAREMA Területfejlesztési Koncepció 2008. április 8. Dr. Hına Eszter területfejlesztési szakértı I. BEVEZETÉS 1. A WAREMA projekt helye a magyar tervezési rendszerben 1.1. A térségi tervezés jogszabályi

Részletesebben

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

Czelleng Arnold Ph.D. 30/2503-523 arnold.czelleng@tqconsulting.hu

Czelleng Arnold Ph.D. 30/2503-523 arnold.czelleng@tqconsulting.hu Élelmiszer-biztonsági és irányítási rendszerek az élelmiszer-innovációban innovációban Czelleng Arnold Ph.D. Élelmiszer-biztonsági és irányítási rendszerek de facto de jure HACCP QS (zöldség-gyümölcs)

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Barátossy Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság igazgatóhelyettes 2014. május 21. 1881- óta borászati

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Élelmiszer-hamisítás kimutatásának lehetősége NIR spektroszkópia segítségével

Élelmiszer-hamisítás kimutatásának lehetősége NIR spektroszkópia segítségével Élelmiszer-hamisítás kimutatásának lehetősége NIR spektroszkópia segítségével Bázár György, Kövér György, Locsmándi László, Szabó András, Romvári Róbert Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar Állatitermék

Részletesebben

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései Varga Péter Stratégia Kft. 2011. február 3. Kelebia Egy kis bevezetés - A közlegelık tragédiája (Hardin, 1968) Adva van egy közlegelı, amelyen a faluban

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Az élelmiszerek tartósítása Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde https://prezi.com/vht6rdoxwqf_/azelelmiszerek-valtozasa-es-a-tartositasieljarasok/

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások:

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások: Miközben a fogyasztói oldalon tapasztalható a termék és terményváltás iránti növekvı igény (eredetigazolt, minıségi, egészséges termékek), az ehhez szükséges minıségi termelés és elıállítás szervezeti

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét. 2009. április 15. Helyzetbemutatás

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét. 2009. április 15. Helyzetbemutatás Komposzt elıáll llítása különbk nbözı eredető szerves hulladékok, valamint szennyvíziszap ziszap felhasználásával Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét 2009. április 15. Helyzetbemutatás Az

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlıdése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlıdése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13.

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13. KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13. PILZE-NAGY KFT. Tevékenység: Laskagomba termesztés Laskagomba

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

Faanyagok modifikációja_06

Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok módosítása hıkezeléssel kémiai változások a faanyagban a hıkezelés hatására Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS Gyógynövény fogalma Gyógyszerkönyvben szereplő drogok nyersanyaga. Gyógyításra, ill. egészségvédelemre felhasznált növény. Gyógyításra, gyógyszeripari alapanyagok előállítására, élvezeti

Részletesebben

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25.

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25. Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban a Sió-Eckes Kft-nél 2014.Március 25. A minıségbiztosítási rendszer kialakulása / felépítése - A Sió-Eckes Kft a német Eckes-Granini Group

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Élettartam Kutató Laboratórium

Élettartam Kutató Laboratórium Élettartam Kutató Laboratórium A K+F aktivitás célja kopás- és károsodásvizsgáló laboratóriumi technikák alkalmazása károsodási magatartás és a gépelemek, illetve szerszámok felületi integritása közötti

Részletesebben

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28.

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants HULLADÉKCSÖKKENTÉS Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem HU09-0015-A1-2013 1 Beruházás oka A vágóhidakról kikerülő baromfi nyesedék

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához 1 Nemzeti Workshop Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához Berczeli Attila Campden BRI Magyarország

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

Kritikus kábítószerek hatóanyag-tartalmának fokozott monitorozása. 2012. I. hírlevél

Kritikus kábítószerek hatóanyag-tartalmának fokozott monitorozása. 2012. I. hírlevél Monitoring hírlevél 212. április Kritikus kábítószerek hatóanyag-tartalmának fokozott monitorozása 212. I. hírlevél Tartalom 1 Bevezetı 2 A heroin tartalmú porok koncentrációja 2 Intravénásan használt

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Anyagmozgatás gépei. Raktározás

Anyagmozgatás gépei. Raktározás Anyagmozgatás gépei Raktározás Raktározási rendszer értelmezése Raktározás: Raktár Integrálja a tárolást közvetlenül megelızı és követı raktáron belüli fizikai folyamatokat(mozgatás,egységrakomány- képzés,stb.)továbbá

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158.

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Radon a környezetünkben Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Természetes eredetőnek, a természetben eredetileg elıforduló formában lévı sugárzástól

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

On site termikus deszorpciós technológia. _site_thermal_desorption.html

On site termikus deszorpciós technológia.  _site_thermal_desorption.html On site termikus deszorpciós technológia http://www.rlctechnologies.com/on _site_thermal_desorption.html Technológiai egységek A közvetve főtött forgó deszorber rendszer oxigénhiányos közegben végzi az

Részletesebben

Tejtermékek csomagolása

Tejtermékek csomagolása Budapesti Corvinus Egyetem élelmiszermérnöki szak 2008. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGIA egyéni feladat Tejtermékek csomagolása Készítette: Farkas Péter Bsc. II. évfolyam levelezı Tervezett szakirány: Sör- és Szeszipari

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC 22000 Certifications Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység.

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

JAVASLAT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ MODELL-PROGRAMOKRA

JAVASLAT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ MODELL-PROGRAMOKRA MTA GYEP Iroda JAVASLAT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ MODELL-PROGRAMOKRA A Gyerekszegénység Elleni Program különbözı dokumentumokban már többször jelezte, hogy a gyerekeknek, illetve a gyerekes

Részletesebben

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk OÉTI SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS 2006. február 1. Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk Biztonság Mint tudjuk, az élelmiszer-adalékanyagokat szükségszerően alkalmazza

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület:

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület: Sämling Kft. 18 év 5 fı terület: 1.Oktatásszervezés (>100 képzés), 2.Projektmenedzsment, 3.Soft-skills, 4.LEAN és SixSigma 5.Szervezetfejlesztés LEAN menedzsment A veszteségek folyamatos és szisztematikus

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

KÖZELI INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA SERTÉSHÚS MINŐSÉGVÁLTOZÁSÁNAK JELLEMZÉSÉRE

KÖZELI INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA SERTÉSHÚS MINŐSÉGVÁLTOZÁSÁNAK JELLEMZÉSÉRE KÖZELI INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA SERTÉSHÚS MINŐSÉGVÁLTOZÁSÁNAK JELLEMZÉSÉRE Magyarné Dr. Horváth Kinga, Dr. Farkas József Budapest, 2009. november.3 NIR Klub Bevezetés (1) Húsfeldolgozás- és

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon

A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon Korai Jelzırendszer éves szakmai találkozója 2006. december 14. A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM 2012/2013. (1234/2007/EK tanácsi rendelet 103ga. cikke és 288/2009/EK bizottsági rendelet 3.

NEMZETI STRATÉGIA ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM 2012/2013. (1234/2007/EK tanácsi rendelet 103ga. cikke és 288/2009/EK bizottsági rendelet 3. Ügyiratszám: ApF/8-3/2012. NEMZETI STRATÉGIA ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM 2012/2013. (1234/2007/EK tanácsi rendelet 103ga. cikke és 288/2009/EK bizottsági rendelet 3. cikke alapján) 1. Célok Magyarországon az

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben

Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben Führer Ernı 1 - Edelényi Márton 2 - Jagodics Anikó 1 - Jereb László 2 - Horváth László 3 - Móring Andrea 3 - Pödör Zoltán 4 - Szabados

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben