MAGYAR ÁLLATORVOSOK. A II. v ilágh ábo rú idején h a s z n á lt katonai álla to rv o s i tá ska. (SZIE ÁOTK Állatorvos-történeti Gyűjtemény)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÁLLATORVOSOK. A II. v ilágh ábo rú idején h a s z n á lt katonai álla to rv o s i tá ska. (SZIE ÁOTK Állatorvos-történeti Gyűjtemény)"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, évfolyam oldal LAPJA 2014/8 SZARVASMARHA A BVD és diagnosztikája hazánkban KISÁLLAT Időjárás és epilepszia kapcsolata kutyában ÉLELMISZER-HIGIÉNIA Nagy hidrosztatikus nyomás hatása Sertéskaraj márványozottsága A tevetej termelése és jellemzői TOXIKOLÓGIA A réz-szulfát és a klórpirifosz együttes hatása AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK KÖNYVISMERTETÉS HÍREK, TALLÓZÁSOK A II. v ilágh ábo rú idején h a s z n á lt katonai álla to rv o s i tá ska (SZIE ÁOTK Állatorvos-történeti Gyűjtemény) M ilita ry v e te rin a ry c a s e used du ring 2 nd W o rld W a r (SZIU FVS Veterinary History Collection)

2 M AG YAR I TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS SZARVASMARHA Szabára Á., MajerJ., H ornyáká.: A szarvasmarha fertőződése BVD-vírussal és a fertőzöttség diagnosztikai lehetőségei hazánkban / 451 KISÁLLAT Czeibert K., Pintér Á., IvádyA., Samu K.: Az időjárás és az epilepszia kapcsolata egy Jack Russell terrier rohamainál. Esettanulmány / I L A P JA /8 A m onthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects o f interest in the field o f animal health, to all scientific and practical problems o f veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: El-1078 Budapest, István utca 2. Elungary or: El-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial O ffice (address above) ÉLELMISZER-HIGIÉNIA Castillo A. L, Németh Cs., Németh Z, Tóth K., Jónás G.r Friedrich L, Póti P: Nagy hidrosztatikus nyomás hatása az élelmiszerek m ikrobiológiai állapotára: laboratóriumi és félüzemi készüléken mért eredm ények/4 7 3 Surányi J., Jónás G., Balla Cs.r Németh Cs.r Felföldi J., Friedrich L : Sertéskaraj márványozottságának és egyéb minőségi jellem zőinek vizsgálata / 479 FábriZs. N.r Varga L., Nagy P.: A tevetej termelése, általános jellemzői, összetétele és egészségre gyakorolt jótékony hatásai. Irodalmi összefoglaló. 1. Fizikai és kémiai jellemzők, fehérje- és zsírtartalom /4 8 5 TOXIKOLÓGIA Lehel J., Szabó R., Gajcsi D., Jakab Cs., Grúz A., Kormos É., Budai P: A réz-szulfát és a klórpirifosz interakciós toxicitási vizsgálata csirkeembrión /4 9 4 AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK Az állatorvos-tudományi kutatások 2013-ban, az akadémiai beszámolók 40. évfordulóján. 2. rész / 501 KÖNYVISMERTETÉS SERTÉSTARJASZELET Kassai/.; Két és fél év Irakban ( ) (Visnyei L.) /4 9 3, HÍREK TALLÓZÁSOK BOVINE 0,0 - Á. Szabára, J. Majer, Á. Hornyák: Bovine viral diarrhoea virus infection and diagnostic methods of BVDV-infection in H ungary/451 TEVE LAKTÁCIÓSGÖRBE 488 CSONTVÁZFEJLŐDÉSI ZAVAR 498 SMALL ANIMALS K. Czeibert, Á. Pintér, A. Ivády, К. Samu: Relationship between meteorological factors and epileptic fits in a Jack Russell Terrier / 461 FOOD HYGIENE C. A. Castillo, Cs. Németh, Z. Németh, К. Tóth, G. Jónás, L. Friedrich, P. Póti: Effect of high hydrostatic pressure on microbiological quality of food products: comparison of laboratory and pilot plant results / 473 J. Surányi, G. Jónás, Cs. Balla, Cs. Németh, J., L. Friedrich: Determination marbling and other quality characteristics of pork loin o f /4 7 9 Zs. N. Fábri, L. Varga, P. Nagy: Production, general characteristics, chemical composition and health benefits o f camel milk. Literature review. 1. Physical and chemical properties, protein and fa t contents /4 8 5 TOXICOLOGY J. Lehel, R. Szabó, D. Gajcsi, Cs. Jakab, A. Grúz, É. Kormos, P. Budai: Investigation o f toxic interaction of copper sulphate and chlorpyriphos on chicken embryo /4 9 4 ACADEMIC REPORTS Veterinary research in 2013, at the 4 0 th anniversary o f academic reports. Part 2 / 501 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közlik az alábbi intézmények referáló és indexe lő folyóiratai: СAB International (UK) index Veterinarius, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute fo r Scientific Inform ation, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/or abtracted in Current Contents and FO: V M o f ISI (In stitute fo r Scientific Inform ation, USA) Index Veterinarius, Veterinary Bulletin (and others) o f CAB International (UK) BOOK REVIEW T. Kassai: Two and a half years in Iraq ( ) (L. Visnyei) / 493 NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE Internet address (English contents pages, subscription price, etc.) h ttp://w w w.u n ivet.h u /m a l 449

3 JM AG YAR L L A P A C ÍM LA P O N LÁTHATÓ K ÉPR Ő L J A 2014/8 Hungarian V eterinary Journal A la p íto tta - Established by NÁDASKAY Béla A c s a p a th o z b e o s z to tt á lla to rv o s n a k so k m űsze rre és g yó g ysze rre alig van szüksége, m e rt a súlyos b e te g á lla to k a t ló kó rh á zb a kü ld ik, és m e rt n a g y o b b felszerelést nem képes m agával v in n i" - írta B a u e r (Feldtierarztliche M itte ilu n g e n d é r k. u. k. 2. A rm ee) n y o m á n M a r c is Á rp A d az Á lla to rvo si Lapok sze p te m b e ri szám ában. A kézitáska célszerű fe lsze re lé sé t az alábbiakban á lla p íto tta m eg: 1 C o o p e r-o lló, 1 egyenes olló, 1 hosszú csipesz, 1 fogascsipesz, 1 gom boskés, 1-2 babérlevelű kés, 1 szonda, 1 kaparókanál, 1 ko p o g ta tó ka la p á cs, 1 plesszim eter, 1 hőm é rő, 1 ö tg ra m m o s reko rd fe csken d ő tö b b tű fe l, tö b b v a rró tű és va rró se lye m, 1 sebfecskendő, 1 tro k á r és 1 vérb o c s á jtó tű." A zaz az elsődleges d iagnózis fe lá llítá sá h o z és elsősegély je lle g ű sebkezeléshez szükséges e szkö zö ke t és az e n n e k m e g fe le lő fe rtő tle n ítő, fá jd a lo m c s illa p ító szereket és kö tsze re ke t k e lle tt az á lla to rvo sn a k m agával vinnie. A h a rcté rre k iv o n u ló á lla to rv o s o k n a k szükségük v o lt m ég egy kovácsm ű sze rlá d á ra, a m e ly b e n a p ata v iz s g á la tá h o z és kezeléséhez szükséges felszerelést ta rto ttá k, és egy rekeszekre o s z to tt és g o n d o sa n te rv e z e tt fa lá d á t is a já n lo tta k szám ukra, a m e lyb e b ő ve b b g yó g yszer- és kö tsze rvá la szté ko t le h e te tt elhelyezni. A z Á lla to rv o s -tö rté n e ti G y ű jte m é n y b e n ta lá lh a tó (d r. P e rla k i E m il által a d o m á n y o z o tt), a II. v ilá g h á b o rú id e jé n h a szn á lt k a to n a i á lla to rvo si táska k ih a jth a tó fed eléve l és előlapjával parányi m ű sze ra szta lké n t is m ű k ö d h e te tt. T arta lm a n a g y já b ó l m e g fe le l a M a r c is által le írta k n a k, de kie g é s z ü lt p a ta k u ta tó v a l és patakéssel is. A b e n n e lévő k ö tsze re k részben a hazai Rico Kötszerm űvekből, részben - érdekes m ód o n - am erikai fo rrá sb ó l származnak. (Ezek te rm é s z e te s e n u tó la g is a tá ská ba k e rü lh e tte k.) A z USA-ban a ka to na i á lla to rvo so k ellátását az orvosi egységek szervezték az I. és a II. v ilá g h á b o rú b a n e g ya rá n t. A z I. v ilá g h á b o rú elején g y a k o rla tila g ne m á llta k rendelkezésre a m e g fe le lő eszközök, e zé rt a b e v o n u ló á lla to rv o s o k n a k saját fe lsze re lé sü ke t k e lle tt m a g u kka l vin n i, a m it a hadsereg m e g v á s á ro lt tő lü k. Á lla tv é d ő szervezetek a d o m á n ya i révén is g o n d o s k o d ta k arról, h o g y a s z o lg á la tb a n lévő á lla to k ellátása ne szenvedjen c s o rb á t a szükséges e szközök és g y ó g y s z e re k hiánya m ia tt. Csak ra sik e rü lt az ellátás jo g i és p é n z ü g y i fe lté te le it m e g te re m te n i. A z 1920-as é ve kb en k id o lg o z tá k a szükséges e szk ö z c s o m a g o ka t, és kis vá lto zta tá ssa l e ze ke t h a szn á ltá k a II. v ilá g h á b o rú id e jé n, a m ik o r tö re k e d te k arra, h o g y a fr o n t- és a h á torszá g i sz o lg á la to t e llá tó á lla to rvo so k számára alkalm as e g ysé gcso m a g o kat, lá d á ka t á llítsa n ak össze. N em csak az elsősegélyre és az álla t-e g é szsé g ü gyi fe la d a to k ellátására, hanem az élelm iszer-vizsgálatra is felkészültek. Érdekességképpen: a le g n e h e z e b b és e g yb e n le g d rá g á b b e g ysé gcso m a g közel 75 k iló t n y o m o tt, 143 d o llá r v o lt az é rté ke, és a g á z tá m a d á s o k n é g ylá b ú á ld o z a ta in a k kezelésére szolgált. Ö tven esztendővel e ze lő tt h u n y t el d r. M a jo r S á n d o r állatorvos vezérőrnagy, e g y e te m i m a g á n ta n á r, aki m in d k é t v ilá g h á b o rú b a n szo lg á lt. S okszor igen nehéz ellátási k ö rü lm é n y e k k ö z ö tt ig y e k e z e tt m in d e n t m e g te n n i a rá b íz o tt k a to n á k é rt és á lla to k é rt és 1916 k ö z ö tt az 1. sz. h o n vé d tá b o ri tü z é r o sz tá ly n á l, tö b b e k k ö z ö tt a ba lká n i fr o n to n d o lg o z o tt. A ké t v ilá g h á b o rú k ö z ö tt ( tő l) a M. kir. L u d ovika A k a d é m ia ve ze tő á lla to rvo sa és a Lóis m e re t ta n tá rg y e lő a d ó ja v o lt. A II. v ilá g h á b o rú id e jé n a keleti fro n tra v o n u ló m a g ya r hadsereg ve ze tő á lla to rvo sá vá, a u g u sztu s 17-től a h o n vé d á lla to rv o s i tis z tik a r ve ze tő jé vé n e ve zté k ki o k tó b e re u tá n a h o n v é d ö sztö n d íja so k n y u g atra te le p íté sé t M a jo r S á n d o r in té zte igen em berségesen, m íg h a d ifo g s á g b a ne m esett. V issza té rte u tá n - bár igazolása m e g tö rté n t -, e lb o c s á to ttá k a s z o lg á la tb ó l, n y u g d íjjo g o s u lts á g né lkü l. Pályáját a d ió s p u sztai m én e sn é l, m ajd piaci á lla to rv o s k é n t fo ly ta tta. M é lta tla n m ó d o n, hálás ta n ítv á n y a i és az ő t tis z te lő k o llé g á k tá m o g a tá s á ra szo ru lt. O rb án Éva 1878 Vol No 8. - Budapest, A u g u st 2014 FŐSZERKESZTŐ - E DITOR-IN-CHIEF BALKA Gyula SZERKESZTŐBIZOTTSÁG - EDITORIAL BOARD A b o n y i Tamás, Balka Gyula (elnök), Bíró Ferenc, Búza László, D un a y M iklós, Farkas R óbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, G ö n ci Gábor, Jakab Csaba, Jerzsele Ákos, Laczay Péter, M a n c z u r Ferenc, M o ln á r Viktor, N ag y Béla, N em es Im re, N é m e th Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, S zieberth István, Tóth Balázs, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László, Vörös K ároly S zerkesztőségi titk á r: B aráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H Budapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím: 1400 B u d ap e st 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l E -m ail: m aotk.szie.hu K IA D Ó - PUBLISHER I Képzési és Vidékfejlesztési Intézel N e m z e ti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idékfejlesztési In té z e t H B udapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E -m ail: in a g ra rla p o k.h u Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I fő iga zg a tó ja LAPTULAJDONOS VIDÉKFEJLESZTÉSI M i n is z t é r iu m H ird etések fe lvétele Telefon: , Telefax: (36-1) E -m ail: a g ra rla p o k.h u M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l értesüléseket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való hivatkozással lehet. A h ird e té se k és e gyéb re k lám k ia d v á n y o k ta rta lm á é rt a k ia d ó fe lelő ssé ge t n em vállal. N yo m d ai előkészítés Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Árus menedzsment csoport. Postacím: 1900 Budapest. E lő fiz e th e tő az ország bármely postáján, valamint a hírlapot kézbesítőknél, en: To vábbi információ: 06-80/ Ügyfélszolgálat: tel.: , Fax: Külföldön terjeszti: Color Interpress Kft., 1039 Budapest, Elatvany L. u. 14. Tel.: , fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 450 Magyar Állatorvosok Lapja augusztus D ÁVID Ildikó NYOMÁS D -P lus N yom da 1037 B udapest, C sillaghegyi ú t INDEX: HU ISSN X

4 S Z A R V A S M A R H A A szarvasmarha fertőződése BVD-vírussal és a fertőzöttség diagnosztikai lehetőségei hazánkban JM AG YAR 136 4Б1-460 l L A P J A[ 2014/8 Á. Szabára - J. M ajer - Á. Hornyák: Bovine viral diarrhoea virus infection and diagnostic methods of BVDVinfection in Hungary Szabára Ágnes1*, M ajer József1, Hornyák Ákos3 1] SZIEÁOTK Á llat-egészségügyi Igazgatástani és A grár-gazdaságtani Tanszék. H-1078 Budapest, István u. 2. *e -m ail: aotk.szie.hu 2] S zolgáltató állatorvos, Dávod 3] NÉBIH Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság, B udapest Összefoglalás. A szerzők közlem ényükben á tte k in tik a szarvasm arha vírusos hasm e nésének vírusával (BVDV) tö rté n ő fertő ző d és rendkívül ö sszetett kó rfejlő dését, mivel a vírussal való fertő ző d és időpontja és a g azd aszervezet im m un- és é le tta n i állap o ta h atározza meg a betegség lehetséges kim en etelét. A fogékony, szeronegatív szarvasm arha heveny BVD V-fertőzés esetén átm en eti viraem iás állap o tb a kerül, am elyet az im m unrendszer egészséges m űködése esetén áthangolódás követ. Az átm en eti viraem ia elsősorban szaporodásbiológiai zav aro k at és im m unszuppressziót okoz, am i növeli a m ásodlagos m egbeteged ések esélyét. A vem hesség napja közötti fertő ző d és esetén perzisztensen fe rtő z ö tt (Pl) borjú születik. A P l-egyedek m inden testn edvükkel, nagy tite rb e n, egész életükön á t ü rítik a víru st, ezá lta l m int vírusrezervo árok a víru sátvitel legfőbb forrásai. A szerzők ism ertetik a NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság által alk a lm azo tt közvetlen és k ö zvete tt d iagnosztikai m ódszereket, am elyek alkalm asak a fertő zö ttsé g egyedi és állom ányszintű m egállapítására, valam in t a látszólag egészséges, Pl-egyedek kiszűrésére. Sum m ary. The authors sum m arize th e v e ry com plex pathogenesis o f BVDV infection, pre- and post-gestation infection and th e im m unological status o f th e cattle leading to d iffe re n t outcom es. Acute infection w ith BVDV results in transient viraem ia prior to seroconversion and can lead to reproductive dysfunction and im m unosuppression leading to increased incidence o f secondary disease. Infection o f th e dam b etw een 30th and 125th day o f g estation m ay result in th e birth o f persistently infected calves. PI anim als shed BVDV in all body fluids th ro u g h o u t th e ir life and are th e main source o f transm ission o f th e virus as virus reservoirs. The authors also sum m arize th e direct and indirect diagnostic tests used a t th e NFCSO V ete rin ary Diagnostic D irectorate to diagnose clinical cases, and to establish disease prevalence in groups and d etect ap p are n tly norm al but persistently infected anim als. A BVD és diagnosztikája hazánkban 451

5 K ISÁ LLA T Az időjárás és az epilepszia kapcsolata egy Jack Russell terrier rohamainál Esettanulm ány M AG YAR I l L A P J A 2014/8 K. Czeibert - Á. Pintér - A. Ivády - K. Samu: Relationship between meteorological factors and epileptic fits in a Jack Russell Terrier Czeibert Kálmán'*, Pintér Ádám2, Ivády A n ett3, Samu Krisztián2 1] SZIE ÁOTK A n a tó m ia i és Szövettani Tanszék. EI-1078 Budapest, István u. 2. *e -m ail: czeibert.kalm aotk.szie.hu 2] BME M O G I Tanszék, B udapest 3] M ete o Klinika Kft., B udapest Összefoglalás. A szerzők tanulm án yu kb an a zt vizsgálták, hogy egy tö bb éve ep ilep sziás Jack Russell te rrie r roham ai m ennyiben fü g g n e k a roham ok környezetében m ért m eteo ro ló g iai válto záso któ l. A roham tipizálás a tu lajd o noso k és az állatorvos hosszú távú m egfigyelésein, valam in t az ep ile p to ló g iai vélem ényezésen ala p u lt, az időjárási tényezők rögzítése és kiértékelése pedig egy hivatalos budapesti m eteorológiai állom á son zajlo tt. A z elem zés k im u ta tta, hogy a jan u ár 1-je és április 30-a kö zö tt vizsgált időszakban m e g fig ye lt tizenkilenc (fokális és g en eralizált) roham alapján tö bb m int tizenhatszor gyakoribb, hogy az é rin te tt állatnál a roham hidegfront jellegű kom p lex m eteorológiai változások bekövetkezése esetén jön létre, m int köztes időszakban, és ezen roham ok 83% -a a felületes alvási szakaszból generalizálódott. A z esetet egy másik, hasonló m ódon vizsgált epilepsziás á lla tta l összehasonlítva m e g á lla p íto ttá k, hogy a m eteo ro ló g iai válto záso k szerepet játszanak az epilepsziás ro h am o k előidézésében. V élem én yü k szerint még a hasonlónak tű n ő epilepsziás tü n e te k e t m u tató állato k sem ugyanúgy é rzéken yek a fro n th a táso kra, és ez az időjárás-érzékenység idővel (a korral, a gyógykezeléssel és az ingerküszöb növekedésével) v á lto zh at, kedvező esetben pedig csökkenő ro ham frekvenciát eredm ényez. Sum m ary. The authors, based on lite ra tu re d ata and o w n investigations, present th e re latio n sh ip b e tw e e n ep ile p tic fits and certain m e teo ro lo g ical factors in th e case o f a Jack Russell te rrie r suffering fro m epilepsy fo r years. The seizure-classification w as based upon long-term o bservation o f th e anim al, registration o f fits by ow ners, and evalu ation by a specialist. The m easured m eteorological values w e re recorded by a w e a th e r station in Budapest. The m eteorological analysis and assessment w as perfo rm ed b etw een 1st January 2012 and 30th A pril The results show th a t th e p robability o f provoked epileptic fits in this anim al is sixteen tim es higher (compared to interm ediate intervals) w h e n th ere is a cold-front characterized com plex m eteorological change in th e atm osphere. The vast m a jo rity o f fits (83% ) started fro m superficial sleep phase. The authors com pared this dog's sensibility to th e ir previously exam ined golden retriever and th ey revealed th a t certain m eteorological conditions could trig g e r seizures, b u t it is im p o rta n t to notice th a t even w h e n th e ep ile p tic sym ptom s are v e ry sim ilar, m eteorological factors a ffe c t anim als in d iffe re n t w ays, and w e a th e r- s ensitivity could change over tim e (w ith ag e, a p p ro p ria te th e ra p y an d increasing neuronal threshold). Időjárás és epilepszia kapcsolata kutyában 461

6 ÉLELM ISZ ER - H IG IÉN IA Nagy hidrosztatikus nyomás hatása az élelmiszerek mikrobiológiai állapotára: laboratóriumi és félüzemi készüléken mért eredmények M AG YAR I Щ T A P J A l 2014/8 C. A. Castillo - Cs. Ném eth - Z. Ném eth - K. Tóth - G. Jónás - L. Friedrich - P. Póti: Effect of high hydrostatic pressure on microbiological quality of food products: comparison of laboratory and pilot plant results Castillo Argüello Louis1, Németh Csaba2*, Németh Zoltán2, Tóth Kálmán2, Jónás Gábor\ Friedrich László1, Surányi József, Póti Péter4 1] BCE ÉTK H ű tő - és Á lla tite rm é k T echnológiai Tanszék. H-1118 Budapest, M énesi ú t 45. *e -m ail: nem u n i-corvinus.hu 2] C apriovus Kft. Szigetcsép 3] Pest M egyei K orm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatósága. B udapest 4] SZIE MÉK Szarvasm arha- és Juhtenyésztési Tanszék. G ö döllő Összefoglalás. A szerzők különböző élelm iszerm in tákat és tá p o ld a to k a t (n = 30) fe rtő z te k meg patogén (Listeria m onocytogenes. S alm onella, Escherichia coli. Staphylococcus aureus), ill. élelm iszerekben rom lást okozó (Pseudomonas) m ikrobákkal. A m in tákat nagy hidrosztatikus nyomású berendezésben kezelték MPa nyom áson percig. A kezelt m in tákb an m egvizsgálták a fertőzéssel m in tákb a v itt m ikrob ák élőcsíraszám át, így m e g h a tá ro zh a ttá k a különböző kezelések a d o tt m ikro bára vo natkozó m ikrobapusztító hatékonyságát. A vizsgálatokat mind lab orató rium i, m ind félü zem i berendezésen elvég ezték. E redm ényeikből kid erü lt, hogy a lab orató rium i és félü zem i berendezéseken m ért ered m ényekben nem v o lt jelentős eltérés, és az ered m ények az irodalm i adatokkal m egfelelően ko rreláltak (r2 > 0,95). Sum m ary. The authors inoculated various fo o d samples, and in some cases m icrobiological n u trie n t solutions, w ith pathogens (Listeria m o nocytogenes. Salm onella, Escherichia coli. Staphylococcus aureus) and w ith microbes causing fo o d spoilage (Pseudom onas). Samples w e re tre a te d in a high hydrostatic pressure facility a t M Pa fo r m inutes. The viable cell counts o f th e m icrobe-inoculated samples w e re taken, and in this w a y th e m icrobe-destroying e ffe c t o f various tre atm e n ts fo r th e given microbes w as d eterm ined. The exam inations w e re carried o u t both in lab o rato ry and in pilot p lant eq u ip m ent. The results show th a t th e re w as no significant d iffe ren ce b e tw e e n th e m easurem ents o f lab o rato ry and p ilo t p la n t products, and th e results correlate ap p ro p ria tely w ith th e d ata in th e lite ra tu re (r2 > 0.95). Nagy hidrosztatikus nyomás hatása 473

7 Sertéskaraj márványozottságának és egyéb minőségi jellemzőinek vizsgálata Surányi József*, Jónás Gábor2, Balla Csaba2, Németh Csaba2, Felföldi József, Friedrich László M AG YAR I l L A P J A 2014/8 J. Surányi - G. Jónás - Cs. Balla - Cs. Ném eth - J. Felföldi - L. Friedrich: Determination marbling and other quality characteristics of pork loin 1] Pest M egyei Korm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatósága Budapest, Lehel u *e -m ail: freem ail.hu 2] Budapesti C orvinus Egyetem Élelmiszertu d om á n yi Kar Elütő- és Á lla tite rm é k T echnológiai Tanszék 3] Budapesti C orvinus Egyetem Élelmiszertu d om á n yi Kar Fizika- A u to m a tik a Tanszék Összefoglalás. A szerzők m unkájuk során a sertéskaraj m árványozottságának és SEUROP minőségi osztályának (hús-zsír arányának) összefüggését, valam in t a m árványozottság m egállapítására leh ető séget adó mérési m ódszereket v izsgálták. A vizsgálatok során o b jektív műszeres m éréseket, m int szín, állom ány, ph, szárazan yag-tartalo m, v íz ta rtó képesség, ill. érzékszervi b írálat te k in te té b e n kem énység, lédússág, íz, zsírosság és összbenyom ás m érését v é g e zté k el. Az e lv é g z e tt vizsgálato k ered m é n y ek én t m egá lla p íto ttá k, hogy a sertéskaraj m inőségi osztálya összefügg a m árványozottsággal; a m inőségi o sztály csökkenésével (S > O) a m árván yo zo ttság m é rté ke növekszik. M e g á lla p íto ttá k to váb b á, hogy a m inőségi o sztályok elkülönítésére", ezzel e g y ü tt a m árványozottság m eghatározására alkalm as mérési m ódszerek az o b je k tív állom ányés színm érés, ezen belül a vörös szín (a*) mérése. Sum m ary. In th e ir study th e authors exam ined th e relationship b etw een th e m arbling grade and th e q u a lity level o f pork and th e possible m ethods th a t can be used to grade th e m arbling characteristic. They have p erfo rm ed instrum ental m easurem ents such as colour, te x tu re, ph, w a te r holding capacity, and sensory evalu ation fo r hardness, juiciness, taste, fatness and overall impression. Based on th e ir study th e y fo u n d th a t th e q u a lity level o f pork loin corresponds to th e m arbling, as th e q u a lity level decreases (S >O) th e level o f m arbling. They also established th e m ethods th a t can be used to g rade and d iffe re n tia te th e q u a lity levels and m arbling; such as th e o bjective, instrum ental colour and te x tu re m easurem ents, w ith special regards to red colourisation (a*). Sertéskaraj márványozottsága 479

8 A tevetej termelése, általános jellemzői, összetétele és egészségre gyakorolt jótékony hatásai Irodalmi összefoglaló 1. Fizikai és kémiai jellem zők, fehérje- és zsírtartalom MAGYAR I Щ l L A P j A l 2014/8 Zs. N. Fábri - L. Varga - P. Nagy: Production, general characteristics, chemical composition and health benefits of camel milk. Literature review. 1. Physical and chemical properties, protein and fát contents Fábri Zsófia N ó ra\ Varga László\ Nagy Péter2* 1] N yugat-m agyarországi Egyetem M ezőgazdaságés Élelm iszer-tudom ányi Kar É lelm iszer-tudom ányi Intézet. El-9200 M osonm agyaróvár, Lucsony u ] Emirates Industries to r Cam el M ilk & Products. Dubai, Egyesült A rab Emírségek. *e -m ail: cam elicious.ae Összefoglalás. A szerzők a nem zetközi tudom ányos szakirodalom ban fe lle lh e tő nagyszám ú közlem ény alapján ism ertetik a tev ete jjel kapcsolatos fő b b tu d n ivaló kat. B em utatják a tev ék tejterm elési képességét, a tevetej általános és specifikus tu la j donságait, részletesen jellem zik a tevetej am inosav-, kazein-, savófehérje- és zsírsavö sszetételét. A világon éven te m e g te rm elt összes tejm ennyiségnek m in teg y 0,3 % -a szárm azik te v é k tő l. A tevete j átlagos összetétele: 87,53% víz, 4,4 6 % laktó z, 3,82% zsír, 3,35% feh érje és 0,79% ásványi anyag. A tevetejb en a /3-kazein a m eg h atáro zó kazeinfrakció, a savó feh érjék közül pedig az a-laktalb u m in és a szérum album in a fő kom ponensek, míg /З-lakto g lo b ulin eg yáltalán nem fo rd u l elő benne. A te v e te je t a te h é n te jfe h é rjé re allergiás g yerm ekek is tö b b n y ire gond nélkül fo g yaszth atják. A teh én tejh ez és a kiskérődzők tejéh e z képest a te v ete jb en csak nagyon kis menynyiségben fo rd u ln a k elő rövid szénláncú (C4-C 12) zsírsavak, ugyanakkor a közepes és hosszú szénláncú (C14- C 18) zsírsavak részaránya jelentős. Sum m ary. Based on a large n um ber o f publications in th e intern atio n al scientific lite ra tu re, th e authors provide a com prehensive re view on camel m ilk. The m ilk production p o te n tial o f camels and th e g eneral and specific properties o f camel m ilk are th o ro u g h ly discussed. The am ino acid, casein, w h e y protein and fa tty acid com positions o f cam el m ilk are also presented in details. Camel m ilk constitutes ap p ro xim a tely 0.3% o f global m ilk production. The m ean values o f camel m ilk com position are as follow s: 87.53% m oisture, % lactose, 3.8 2% fa t m atter, 3.35% to ta l protein and 0.79% m inerals (ash). /З-casein is th e d o m in an t casein in camel m ilk, and th e m ajor w h e y proteins include a-lactalb um in and serum album in. Camel m ilk is kn o w n to be beneficial fo r infants allergic to bovine m ilk because it lacks /З-lacto g lo b ulin, being sim ilar to hum an m ilk in this respect. Com pared to co w m ilk and m ilk o f small rum inants, cam el m ilk contains reduced am ounts o f short chain (C4- C12) fa tty acids and increased levels o f m edium and long chain (C14- C 18) fa tty acids. A tevetej termelése és jellemzői 485

9 T O X IK O LÓ G IA A réz-szulfát és a klórpirifosz interakciós toxicitási vizsgálata csirkeembrión M AG YAR I ll A P J A 2014/8 J. Lehel - R. Szabó - D. Gajcsi - Cs. Jakab - A. Grúz - É. Kormos - P. Budai: Investigation of toxic interaction of copper sulphate and chlorpyriphos on chicken embryo Lehel József *, Szabó Rita3, Gajcsi Dóra', Jakab Csaba2, Grúz Adrienn3, Kormos Éva3, Budai Péter3 1] SZIEÁOTK G yógyszertani és M ére g ta ni Tanszék. EI-1078 Budapest, István u. 2. *e -m ail: aotk.szie.hu 2] SZIEÁOTK Patológiai Tanszék 3] Pannon Egyetem G eorgikon Kar Növényvédelm i Intézet Ö sszefoglalás. A szerzők a 0,0 5% -o s ré z -s zu lfá t-o ld a t és a P yrinex 4 8 EC (480 g /l klórpirifosz) 1%-os em ulzió önálló és interakciós em briókárosító hatásáttanu lm án yo zták csirkeem brión. A tojásokat a keltetés 0. napján kezelték, feldolgozásukat pedig a 3. és 19. napon végezték. A 3 napos em briókból tartós p reparátum ot készítettek. A 19. napon az elhullások szám át és a makroszkópos elváltozásokat, ill. az em briók testtöm eg ét értékelték. Kórszövettani feldolgozás céljára m ájm intát vettek, a csontvázrendszer festésére D aw son-féle eljárást alkalm aztak. A statisztikai értékelés során a testtö m eg ad ato kat varianciaanalízissel és Tukey-teszttel, az em brióm ortalitást és a fejlődési rendellenességeket RXC khi-négyzet-teszttel értékelték. A 3. napra a réz-szulfát önálló adagolása nem, a Pyrinex 48 EC és a két vegyi anyag kom binációja szignifikánsan (p < 0,05) növelte az em brióelhalást. Statisztikailag ugyanez a tendencia v o lt m egfigyelhető a fejlődési rendellenességek esetében is. A 19. napi m intáknál a réz-szulfát (50,0% ) és a Pyrinex 48 EC (77,1%) önálló és együttes alkalm azása (97,2% ) szignifikánsan növelte az elhullások szám át (p < 0,01; p < 0,001; p < 0,001). A fejlődési rendellenességek gyakoriságát a réz-szulfát nem, a rovarölő szer önálló és kombinációs kezelése szignifikánsan fo ko zta (p < 0,01). A Pyrinex 48 EC önállóan, ill. a réz-szulfáttal e g y ü tt adagolva szignifikánsan csökkentette az em briók testtö m eg ét. Fejlődési rendellenességek csak sporadikusan fo rd u lta k elő (hibás lábállás, növekedési retardáció). Vegyi anyagra utaló májkárosodás nem vo lt m egfigyelhető, azonban az osztódó sejtek aránya jelentős m értékben csökkent. A kialakuló toxikus interakció hátteréb en additív, ill. szinergista hatás állhat, ami nagyban csökkentheti a m adárem briók életképességét. Summary. The single and simultaneous fetotoxic effect o f copper sulphate and Pyrinex 48 EC (chlorpyriphos) insecticide w as investigated by th e autors on chicken embryos. The eggs w e re injected w ith 0.1 ml o f copper sulphate solution (0.05% ) an d /o r w ith 0.1 ml of Pyrinex 48 EC (chlorpyriphos, 480 g/l; 1%). The treatm ents w e re perform ed on day 0 of incubation, and th e em bryos w e re exam ined on day 3 and 19. The em bryo m ortality was not influenced by single tre atm e n t o f copper sulphate, how ever, Pyrinex 48 EC and th e com bination o f th e test items significantly (p < 0.05) increased it at early developm ental stage. The same tendency w as observed in th e case o f developm ental aberration (copper sulphate: 44.4%, Pyrinex48 EC: 66.7%, combination: 100.0%). Single administration o f both test items (copper sulphate: 50.0%, Pyrinex 48 EC: 77.1%) and th eir com bination (97.2%) significantly increased (p < 0.01, p < 0.001, p < 0.001) th e em bryo m ortality a t late stage of developm ent. Frequency o f abnormalities was not influenced by copper sulphate but single and simultaneous application o f th e insecticide increased it significantly (p < 0.01). Pyrinex 48 EC alone and incom bination w ith copper sulphate significantly reduced the body w eigh t o f th e em bryos, however, th e single adm inistration o f copper sulphate did not influence this parameter. Developm ental abnormalities w ere observed sporadically due to the single and concom itant adm inistration (abnorm al leg position, g ro w th retardation). During th e histopathological evaluation drug-induced hepatopathy was not found, however, the ratio o f th e m itotic cells w e re m arkedly reduced due to both test items. Based on th e results, addition and synergistic toxic interaction may be betw een the copper sulphate and Pyrinex 48 EC th a t can highly reduce th e viability o f th e embryos. 494 Magyar Állatorvosok Lapja augusztus

A 2014/8. SZÁM TARTALMA. S zabára Á., Majer J., Hornyák Á.: A szarvasmarha fertőződése BVDvírussal

A 2014/8. SZÁM TARTALMA. S zabára Á., Majer J., Hornyák Á.: A szarvasmarha fertőződése BVDvírussal A 2014/8. SZÁM TARTALMA SZARVASMARHA S zabára Á., Majer J., Hornyák Á.: A szarvasmarha fertőződése BVDvírussal és a fertőzöttség diagnosztikai lehetőségei hazánkban KISÁLLAT C zeibert K., Pintér Á., Ivády

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI Hungarian Cyber Security Package Incidens Menedzsment Benyó Pál Tartalom Hálózatbiztonsági incidensek Az Incidens Menedzsment A hatékony incidens kezelési

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai Microsoft Corporation K ö zzétéve: 2006. jú liu s V erzió : 2 Kivonat Ismerkedjen meg a Windows Small Business Server 2003 R2 (Windows SBS 2003 R2)

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

ó ľ ü ľ ó ľ ö í ü ü ü ľ ó ď ó í ý ü ľ ľ í ö É ÍľÓ ľ É ł É Á ľ É Íľ Á Ą É Ü É É Á ą ľ ł É É É Í ą ľ ľ ü ź É ü ö ź ľ ź ú ö ľ ú ú ó ó ö ľ ľ ľ ü ü ű ö ľ ó ó ľ ö ö ź ť ó ľ ó í ö í ü ú ú ó í ó ó ľ ó í ó í ó

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/23 359-158 Nyitva:

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám 19424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, 2008. évi LXIX. tör vény a környezetvédelmi

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

Knorr et al.. (2011): Emerging Technologies in Food Processing. Annual Review of Food Science and Technology

Knorr et al.. (2011): Emerging Technologies in Food Processing. Annual Review of Food Science and Technology Knorr et al.. (2011): Emerging Technologies in Food Processing. Annual Review of Food Science and Technology Nyomás nagysága 5 000 kg 5 000 kg 1 000 MPa 10 000 bar 1 cm 2 Hidrosztatikus (izosztatikus)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

ő ó ĺ ő ü ü í Ý š ü ö ó ő ő ó ü ő ő í ĺ ü í í ő í ü ľ ö ĺ ő Í ő ü ö ö ő ę ő ő Í ľ ó ľ ĺ ó ź łó ó ĺ ó í ő í ő ü ľ ĺł ĺ ö ó ü ő ó ú Ą ř ö ľ ł ľ ľ É Éľ ó É É ú ü ü ő ü ó ń ő ü ő ő ź ö ő ü ő ľ í ĺ ó ü ú í

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ü ľ ő ő ó Ü É ü ú ü ľ ő ő ü ő í í ü đ í ü ő ľ Í ü đ Ĺ ľ ľ ó ä đ ő ő í ľ ő ľ ľ ó ő ö ő ü ź ö ő ü ó ľ ö ź ó ó ő ľ ő ő ę ő ó ő ź ę ő ö ö ó ľü ö ő ú ö ö ő ű ő ľ ú ü ű ľ í Ö ę ź ő ľ ő ľü ó ő ö ő ľő

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány

Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány Tóth Tivadar mk. órgy. Egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar K o ru n k ta lá n

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben