MAGYAR ÁLLATORVOSOK. A II. v ilágh ábo rú idején h a s z n á lt katonai álla to rv o s i tá ska. (SZIE ÁOTK Állatorvos-történeti Gyűjtemény)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÁLLATORVOSOK. A II. v ilágh ábo rú idején h a s z n á lt katonai álla to rv o s i tá ska. (SZIE ÁOTK Állatorvos-történeti Gyűjtemény)"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, évfolyam oldal LAPJA 2014/8 SZARVASMARHA A BVD és diagnosztikája hazánkban KISÁLLAT Időjárás és epilepszia kapcsolata kutyában ÉLELMISZER-HIGIÉNIA Nagy hidrosztatikus nyomás hatása Sertéskaraj márványozottsága A tevetej termelése és jellemzői TOXIKOLÓGIA A réz-szulfát és a klórpirifosz együttes hatása AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK KÖNYVISMERTETÉS HÍREK, TALLÓZÁSOK A II. v ilágh ábo rú idején h a s z n á lt katonai álla to rv o s i tá ska (SZIE ÁOTK Állatorvos-történeti Gyűjtemény) M ilita ry v e te rin a ry c a s e used du ring 2 nd W o rld W a r (SZIU FVS Veterinary History Collection)

2 M AG YAR I TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS SZARVASMARHA Szabára Á., MajerJ., H ornyáká.: A szarvasmarha fertőződése BVD-vírussal és a fertőzöttség diagnosztikai lehetőségei hazánkban / 451 KISÁLLAT Czeibert K., Pintér Á., IvádyA., Samu K.: Az időjárás és az epilepszia kapcsolata egy Jack Russell terrier rohamainál. Esettanulmány / I L A P JA /8 A m onthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects o f interest in the field o f animal health, to all scientific and practical problems o f veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: El-1078 Budapest, István utca 2. Elungary or: El-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial O ffice (address above) ÉLELMISZER-HIGIÉNIA Castillo A. L, Németh Cs., Németh Z, Tóth K., Jónás G.r Friedrich L, Póti P: Nagy hidrosztatikus nyomás hatása az élelmiszerek m ikrobiológiai állapotára: laboratóriumi és félüzemi készüléken mért eredm ények/4 7 3 Surányi J., Jónás G., Balla Cs.r Németh Cs.r Felföldi J., Friedrich L : Sertéskaraj márványozottságának és egyéb minőségi jellem zőinek vizsgálata / 479 FábriZs. N.r Varga L., Nagy P.: A tevetej termelése, általános jellemzői, összetétele és egészségre gyakorolt jótékony hatásai. Irodalmi összefoglaló. 1. Fizikai és kémiai jellemzők, fehérje- és zsírtartalom /4 8 5 TOXIKOLÓGIA Lehel J., Szabó R., Gajcsi D., Jakab Cs., Grúz A., Kormos É., Budai P: A réz-szulfát és a klórpirifosz interakciós toxicitási vizsgálata csirkeembrión /4 9 4 AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK Az állatorvos-tudományi kutatások 2013-ban, az akadémiai beszámolók 40. évfordulóján. 2. rész / 501 KÖNYVISMERTETÉS SERTÉSTARJASZELET Kassai/.; Két és fél év Irakban ( ) (Visnyei L.) /4 9 3, HÍREK TALLÓZÁSOK BOVINE 0,0 - Á. Szabára, J. Majer, Á. Hornyák: Bovine viral diarrhoea virus infection and diagnostic methods of BVDV-infection in H ungary/451 TEVE LAKTÁCIÓSGÖRBE 488 CSONTVÁZFEJLŐDÉSI ZAVAR 498 SMALL ANIMALS K. Czeibert, Á. Pintér, A. Ivády, К. Samu: Relationship between meteorological factors and epileptic fits in a Jack Russell Terrier / 461 FOOD HYGIENE C. A. Castillo, Cs. Németh, Z. Németh, К. Tóth, G. Jónás, L. Friedrich, P. Póti: Effect of high hydrostatic pressure on microbiological quality of food products: comparison of laboratory and pilot plant results / 473 J. Surányi, G. Jónás, Cs. Balla, Cs. Németh, J., L. Friedrich: Determination marbling and other quality characteristics of pork loin o f /4 7 9 Zs. N. Fábri, L. Varga, P. Nagy: Production, general characteristics, chemical composition and health benefits o f camel milk. Literature review. 1. Physical and chemical properties, protein and fa t contents /4 8 5 TOXICOLOGY J. Lehel, R. Szabó, D. Gajcsi, Cs. Jakab, A. Grúz, É. Kormos, P. Budai: Investigation o f toxic interaction of copper sulphate and chlorpyriphos on chicken embryo /4 9 4 ACADEMIC REPORTS Veterinary research in 2013, at the 4 0 th anniversary o f academic reports. Part 2 / 501 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közlik az alábbi intézmények referáló és indexe lő folyóiratai: СAB International (UK) index Veterinarius, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute fo r Scientific Inform ation, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/or abtracted in Current Contents and FO: V M o f ISI (In stitute fo r Scientific Inform ation, USA) Index Veterinarius, Veterinary Bulletin (and others) o f CAB International (UK) BOOK REVIEW T. Kassai: Two and a half years in Iraq ( ) (L. Visnyei) / 493 NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE Internet address (English contents pages, subscription price, etc.) h ttp://w w w.u n ivet.h u /m a l 449

3 JM AG YAR L L A P A C ÍM LA P O N LÁTHATÓ K ÉPR Ő L J A 2014/8 Hungarian V eterinary Journal A la p íto tta - Established by NÁDASKAY Béla A c s a p a th o z b e o s z to tt á lla to rv o s n a k so k m űsze rre és g yó g ysze rre alig van szüksége, m e rt a súlyos b e te g á lla to k a t ló kó rh á zb a kü ld ik, és m e rt n a g y o b b felszerelést nem képes m agával v in n i" - írta B a u e r (Feldtierarztliche M itte ilu n g e n d é r k. u. k. 2. A rm ee) n y o m á n M a r c is Á rp A d az Á lla to rvo si Lapok sze p te m b e ri szám ában. A kézitáska célszerű fe lsze re lé sé t az alábbiakban á lla p íto tta m eg: 1 C o o p e r-o lló, 1 egyenes olló, 1 hosszú csipesz, 1 fogascsipesz, 1 gom boskés, 1-2 babérlevelű kés, 1 szonda, 1 kaparókanál, 1 ko p o g ta tó ka la p á cs, 1 plesszim eter, 1 hőm é rő, 1 ö tg ra m m o s reko rd fe csken d ő tö b b tű fe l, tö b b v a rró tű és va rró se lye m, 1 sebfecskendő, 1 tro k á r és 1 vérb o c s á jtó tű." A zaz az elsődleges d iagnózis fe lá llítá sá h o z és elsősegély je lle g ű sebkezeléshez szükséges e szkö zö ke t és az e n n e k m e g fe le lő fe rtő tle n ítő, fá jd a lo m c s illa p ító szereket és kö tsze re ke t k e lle tt az á lla to rvo sn a k m agával vinnie. A h a rcté rre k iv o n u ló á lla to rv o s o k n a k szükségük v o lt m ég egy kovácsm ű sze rlá d á ra, a m e ly b e n a p ata v iz s g á la tá h o z és kezeléséhez szükséges felszerelést ta rto ttá k, és egy rekeszekre o s z to tt és g o n d o sa n te rv e z e tt fa lá d á t is a já n lo tta k szám ukra, a m e lyb e b ő ve b b g yó g yszer- és kö tsze rvá la szté ko t le h e te tt elhelyezni. A z Á lla to rv o s -tö rté n e ti G y ű jte m é n y b e n ta lá lh a tó (d r. P e rla k i E m il által a d o m á n y o z o tt), a II. v ilá g h á b o rú id e jé n h a szn á lt k a to n a i á lla to rvo si táska k ih a jth a tó fed eléve l és előlapjával parányi m ű sze ra szta lké n t is m ű k ö d h e te tt. T arta lm a n a g y já b ó l m e g fe le l a M a r c is által le írta k n a k, de kie g é s z ü lt p a ta k u ta tó v a l és patakéssel is. A b e n n e lévő k ö tsze re k részben a hazai Rico Kötszerm űvekből, részben - érdekes m ód o n - am erikai fo rrá sb ó l származnak. (Ezek te rm é s z e te s e n u tó la g is a tá ská ba k e rü lh e tte k.) A z USA-ban a ka to na i á lla to rvo so k ellátását az orvosi egységek szervezték az I. és a II. v ilá g h á b o rú b a n e g ya rá n t. A z I. v ilá g h á b o rú elején g y a k o rla tila g ne m á llta k rendelkezésre a m e g fe le lő eszközök, e zé rt a b e v o n u ló á lla to rv o s o k n a k saját fe lsze re lé sü ke t k e lle tt m a g u kka l vin n i, a m it a hadsereg m e g v á s á ro lt tő lü k. Á lla tv é d ő szervezetek a d o m á n ya i révén is g o n d o s k o d ta k arról, h o g y a s z o lg á la tb a n lévő á lla to k ellátása ne szenvedjen c s o rb á t a szükséges e szközök és g y ó g y s z e re k hiánya m ia tt. Csak ra sik e rü lt az ellátás jo g i és p é n z ü g y i fe lté te le it m e g te re m te n i. A z 1920-as é ve kb en k id o lg o z tá k a szükséges e szk ö z c s o m a g o ka t, és kis vá lto zta tá ssa l e ze ke t h a szn á ltá k a II. v ilá g h á b o rú id e jé n, a m ik o r tö re k e d te k arra, h o g y a fr o n t- és a h á torszá g i sz o lg á la to t e llá tó á lla to rvo so k számára alkalm as e g ysé gcso m a g o kat, lá d á ka t á llítsa n ak össze. N em csak az elsősegélyre és az álla t-e g é szsé g ü gyi fe la d a to k ellátására, hanem az élelm iszer-vizsgálatra is felkészültek. Érdekességképpen: a le g n e h e z e b b és e g yb e n le g d rá g á b b e g ysé gcso m a g közel 75 k iló t n y o m o tt, 143 d o llá r v o lt az é rté ke, és a g á z tá m a d á s o k n é g ylá b ú á ld o z a ta in a k kezelésére szolgált. Ö tven esztendővel e ze lő tt h u n y t el d r. M a jo r S á n d o r állatorvos vezérőrnagy, e g y e te m i m a g á n ta n á r, aki m in d k é t v ilá g h á b o rú b a n szo lg á lt. S okszor igen nehéz ellátási k ö rü lm é n y e k k ö z ö tt ig y e k e z e tt m in d e n t m e g te n n i a rá b íz o tt k a to n á k é rt és á lla to k é rt és 1916 k ö z ö tt az 1. sz. h o n vé d tá b o ri tü z é r o sz tá ly n á l, tö b b e k k ö z ö tt a ba lká n i fr o n to n d o lg o z o tt. A ké t v ilá g h á b o rú k ö z ö tt ( tő l) a M. kir. L u d ovika A k a d é m ia ve ze tő á lla to rvo sa és a Lóis m e re t ta n tá rg y e lő a d ó ja v o lt. A II. v ilá g h á b o rú id e jé n a keleti fro n tra v o n u ló m a g ya r hadsereg ve ze tő á lla to rvo sá vá, a u g u sztu s 17-től a h o n vé d á lla to rv o s i tis z tik a r ve ze tő jé vé n e ve zté k ki o k tó b e re u tá n a h o n v é d ö sztö n d íja so k n y u g atra te le p íté sé t M a jo r S á n d o r in té zte igen em berségesen, m íg h a d ifo g s á g b a ne m esett. V issza té rte u tá n - bár igazolása m e g tö rté n t -, e lb o c s á to ttá k a s z o lg á la tb ó l, n y u g d íjjo g o s u lts á g né lkü l. Pályáját a d ió s p u sztai m én e sn é l, m ajd piaci á lla to rv o s k é n t fo ly ta tta. M é lta tla n m ó d o n, hálás ta n ítv á n y a i és az ő t tis z te lő k o llé g á k tá m o g a tá s á ra szo ru lt. O rb án Éva 1878 Vol No 8. - Budapest, A u g u st 2014 FŐSZERKESZTŐ - E DITOR-IN-CHIEF BALKA Gyula SZERKESZTŐBIZOTTSÁG - EDITORIAL BOARD A b o n y i Tamás, Balka Gyula (elnök), Bíró Ferenc, Búza László, D un a y M iklós, Farkas R óbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, G ö n ci Gábor, Jakab Csaba, Jerzsele Ákos, Laczay Péter, M a n c z u r Ferenc, M o ln á r Viktor, N ag y Béla, N em es Im re, N é m e th Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, S zieberth István, Tóth Balázs, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László, Vörös K ároly S zerkesztőségi titk á r: B aráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H Budapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím: 1400 B u d ap e st 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l E -m ail: m aotk.szie.hu K IA D Ó - PUBLISHER I Képzési és Vidékfejlesztési Intézel N e m z e ti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idékfejlesztési In té z e t H B udapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E -m ail: in a g ra rla p o k.h u Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I fő iga zg a tó ja LAPTULAJDONOS VIDÉKFEJLESZTÉSI M i n is z t é r iu m H ird etések fe lvétele Telefon: , Telefax: (36-1) E -m ail: a g ra rla p o k.h u M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l értesüléseket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való hivatkozással lehet. A h ird e té se k és e gyéb re k lám k ia d v á n y o k ta rta lm á é rt a k ia d ó fe lelő ssé ge t n em vállal. N yo m d ai előkészítés Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Árus menedzsment csoport. Postacím: 1900 Budapest. E lő fiz e th e tő az ország bármely postáján, valamint a hírlapot kézbesítőknél, en: To vábbi információ: 06-80/ Ügyfélszolgálat: tel.: , Fax: Külföldön terjeszti: Color Interpress Kft., 1039 Budapest, Elatvany L. u. 14. Tel.: , fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 450 Magyar Állatorvosok Lapja augusztus D ÁVID Ildikó NYOMÁS D -P lus N yom da 1037 B udapest, C sillaghegyi ú t INDEX: HU ISSN X

4 S Z A R V A S M A R H A A szarvasmarha fertőződése BVD-vírussal és a fertőzöttség diagnosztikai lehetőségei hazánkban JM AG YAR 136 4Б1-460 l L A P J A[ 2014/8 Á. Szabára - J. M ajer - Á. Hornyák: Bovine viral diarrhoea virus infection and diagnostic methods of BVDVinfection in Hungary Szabára Ágnes1*, M ajer József1, Hornyák Ákos3 1] SZIEÁOTK Á llat-egészségügyi Igazgatástani és A grár-gazdaságtani Tanszék. H-1078 Budapest, István u. 2. *e -m ail: aotk.szie.hu 2] S zolgáltató állatorvos, Dávod 3] NÉBIH Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság, B udapest Összefoglalás. A szerzők közlem ényükben á tte k in tik a szarvasm arha vírusos hasm e nésének vírusával (BVDV) tö rté n ő fertő ző d és rendkívül ö sszetett kó rfejlő dését, mivel a vírussal való fertő ző d és időpontja és a g azd aszervezet im m un- és é le tta n i állap o ta h atározza meg a betegség lehetséges kim en etelét. A fogékony, szeronegatív szarvasm arha heveny BVD V-fertőzés esetén átm en eti viraem iás állap o tb a kerül, am elyet az im m unrendszer egészséges m űködése esetén áthangolódás követ. Az átm en eti viraem ia elsősorban szaporodásbiológiai zav aro k at és im m unszuppressziót okoz, am i növeli a m ásodlagos m egbeteged ések esélyét. A vem hesség napja közötti fertő ző d és esetén perzisztensen fe rtő z ö tt (Pl) borjú születik. A P l-egyedek m inden testn edvükkel, nagy tite rb e n, egész életükön á t ü rítik a víru st, ezá lta l m int vírusrezervo árok a víru sátvitel legfőbb forrásai. A szerzők ism ertetik a NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság által alk a lm azo tt közvetlen és k ö zvete tt d iagnosztikai m ódszereket, am elyek alkalm asak a fertő zö ttsé g egyedi és állom ányszintű m egállapítására, valam in t a látszólag egészséges, Pl-egyedek kiszűrésére. Sum m ary. The authors sum m arize th e v e ry com plex pathogenesis o f BVDV infection, pre- and post-gestation infection and th e im m unological status o f th e cattle leading to d iffe re n t outcom es. Acute infection w ith BVDV results in transient viraem ia prior to seroconversion and can lead to reproductive dysfunction and im m unosuppression leading to increased incidence o f secondary disease. Infection o f th e dam b etw een 30th and 125th day o f g estation m ay result in th e birth o f persistently infected calves. PI anim als shed BVDV in all body fluids th ro u g h o u t th e ir life and are th e main source o f transm ission o f th e virus as virus reservoirs. The authors also sum m arize th e direct and indirect diagnostic tests used a t th e NFCSO V ete rin ary Diagnostic D irectorate to diagnose clinical cases, and to establish disease prevalence in groups and d etect ap p are n tly norm al but persistently infected anim als. A BVD és diagnosztikája hazánkban 451

5 K ISÁ LLA T Az időjárás és az epilepszia kapcsolata egy Jack Russell terrier rohamainál Esettanulm ány M AG YAR I l L A P J A 2014/8 K. Czeibert - Á. Pintér - A. Ivády - K. Samu: Relationship between meteorological factors and epileptic fits in a Jack Russell Terrier Czeibert Kálmán'*, Pintér Ádám2, Ivády A n ett3, Samu Krisztián2 1] SZIE ÁOTK A n a tó m ia i és Szövettani Tanszék. EI-1078 Budapest, István u. 2. *e -m ail: czeibert.kalm aotk.szie.hu 2] BME M O G I Tanszék, B udapest 3] M ete o Klinika Kft., B udapest Összefoglalás. A szerzők tanulm án yu kb an a zt vizsgálták, hogy egy tö bb éve ep ilep sziás Jack Russell te rrie r roham ai m ennyiben fü g g n e k a roham ok környezetében m ért m eteo ro ló g iai válto záso któ l. A roham tipizálás a tu lajd o noso k és az állatorvos hosszú távú m egfigyelésein, valam in t az ep ile p to ló g iai vélem ényezésen ala p u lt, az időjárási tényezők rögzítése és kiértékelése pedig egy hivatalos budapesti m eteorológiai állom á son zajlo tt. A z elem zés k im u ta tta, hogy a jan u ár 1-je és április 30-a kö zö tt vizsgált időszakban m e g fig ye lt tizenkilenc (fokális és g en eralizált) roham alapján tö bb m int tizenhatszor gyakoribb, hogy az é rin te tt állatnál a roham hidegfront jellegű kom p lex m eteorológiai változások bekövetkezése esetén jön létre, m int köztes időszakban, és ezen roham ok 83% -a a felületes alvási szakaszból generalizálódott. A z esetet egy másik, hasonló m ódon vizsgált epilepsziás á lla tta l összehasonlítva m e g á lla p íto ttá k, hogy a m eteo ro ló g iai válto záso k szerepet játszanak az epilepsziás ro h am o k előidézésében. V élem én yü k szerint még a hasonlónak tű n ő epilepsziás tü n e te k e t m u tató állato k sem ugyanúgy é rzéken yek a fro n th a táso kra, és ez az időjárás-érzékenység idővel (a korral, a gyógykezeléssel és az ingerküszöb növekedésével) v á lto zh at, kedvező esetben pedig csökkenő ro ham frekvenciát eredm ényez. Sum m ary. The authors, based on lite ra tu re d ata and o w n investigations, present th e re latio n sh ip b e tw e e n ep ile p tic fits and certain m e teo ro lo g ical factors in th e case o f a Jack Russell te rrie r suffering fro m epilepsy fo r years. The seizure-classification w as based upon long-term o bservation o f th e anim al, registration o f fits by ow ners, and evalu ation by a specialist. The m easured m eteorological values w e re recorded by a w e a th e r station in Budapest. The m eteorological analysis and assessment w as perfo rm ed b etw een 1st January 2012 and 30th A pril The results show th a t th e p robability o f provoked epileptic fits in this anim al is sixteen tim es higher (compared to interm ediate intervals) w h e n th ere is a cold-front characterized com plex m eteorological change in th e atm osphere. The vast m a jo rity o f fits (83% ) started fro m superficial sleep phase. The authors com pared this dog's sensibility to th e ir previously exam ined golden retriever and th ey revealed th a t certain m eteorological conditions could trig g e r seizures, b u t it is im p o rta n t to notice th a t even w h e n th e ep ile p tic sym ptom s are v e ry sim ilar, m eteorological factors a ffe c t anim als in d iffe re n t w ays, and w e a th e r- s ensitivity could change over tim e (w ith ag e, a p p ro p ria te th e ra p y an d increasing neuronal threshold). Időjárás és epilepszia kapcsolata kutyában 461

6 ÉLELM ISZ ER - H IG IÉN IA Nagy hidrosztatikus nyomás hatása az élelmiszerek mikrobiológiai állapotára: laboratóriumi és félüzemi készüléken mért eredmények M AG YAR I Щ T A P J A l 2014/8 C. A. Castillo - Cs. Ném eth - Z. Ném eth - K. Tóth - G. Jónás - L. Friedrich - P. Póti: Effect of high hydrostatic pressure on microbiological quality of food products: comparison of laboratory and pilot plant results Castillo Argüello Louis1, Németh Csaba2*, Németh Zoltán2, Tóth Kálmán2, Jónás Gábor\ Friedrich László1, Surányi József, Póti Péter4 1] BCE ÉTK H ű tő - és Á lla tite rm é k T echnológiai Tanszék. H-1118 Budapest, M énesi ú t 45. *e -m ail: nem u n i-corvinus.hu 2] C apriovus Kft. Szigetcsép 3] Pest M egyei K orm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatósága. B udapest 4] SZIE MÉK Szarvasm arha- és Juhtenyésztési Tanszék. G ö döllő Összefoglalás. A szerzők különböző élelm iszerm in tákat és tá p o ld a to k a t (n = 30) fe rtő z te k meg patogén (Listeria m onocytogenes. S alm onella, Escherichia coli. Staphylococcus aureus), ill. élelm iszerekben rom lást okozó (Pseudomonas) m ikrobákkal. A m in tákat nagy hidrosztatikus nyomású berendezésben kezelték MPa nyom áson percig. A kezelt m in tákb an m egvizsgálták a fertőzéssel m in tákb a v itt m ikrob ák élőcsíraszám át, így m e g h a tá ro zh a ttá k a különböző kezelések a d o tt m ikro bára vo natkozó m ikrobapusztító hatékonyságát. A vizsgálatokat mind lab orató rium i, m ind félü zem i berendezésen elvég ezték. E redm ényeikből kid erü lt, hogy a lab orató rium i és félü zem i berendezéseken m ért ered m ényekben nem v o lt jelentős eltérés, és az ered m ények az irodalm i adatokkal m egfelelően ko rreláltak (r2 > 0,95). Sum m ary. The authors inoculated various fo o d samples, and in some cases m icrobiological n u trie n t solutions, w ith pathogens (Listeria m o nocytogenes. Salm onella, Escherichia coli. Staphylococcus aureus) and w ith microbes causing fo o d spoilage (Pseudom onas). Samples w e re tre a te d in a high hydrostatic pressure facility a t M Pa fo r m inutes. The viable cell counts o f th e m icrobe-inoculated samples w e re taken, and in this w a y th e m icrobe-destroying e ffe c t o f various tre atm e n ts fo r th e given microbes w as d eterm ined. The exam inations w e re carried o u t both in lab o rato ry and in pilot p lant eq u ip m ent. The results show th a t th e re w as no significant d iffe ren ce b e tw e e n th e m easurem ents o f lab o rato ry and p ilo t p la n t products, and th e results correlate ap p ro p ria tely w ith th e d ata in th e lite ra tu re (r2 > 0.95). Nagy hidrosztatikus nyomás hatása 473

7 Sertéskaraj márványozottságának és egyéb minőségi jellemzőinek vizsgálata Surányi József*, Jónás Gábor2, Balla Csaba2, Németh Csaba2, Felföldi József, Friedrich László M AG YAR I l L A P J A 2014/8 J. Surányi - G. Jónás - Cs. Balla - Cs. Ném eth - J. Felföldi - L. Friedrich: Determination marbling and other quality characteristics of pork loin 1] Pest M egyei Korm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatósága Budapest, Lehel u *e -m ail: freem ail.hu 2] Budapesti C orvinus Egyetem Élelmiszertu d om á n yi Kar Elütő- és Á lla tite rm é k T echnológiai Tanszék 3] Budapesti C orvinus Egyetem Élelmiszertu d om á n yi Kar Fizika- A u to m a tik a Tanszék Összefoglalás. A szerzők m unkájuk során a sertéskaraj m árványozottságának és SEUROP minőségi osztályának (hús-zsír arányának) összefüggését, valam in t a m árványozottság m egállapítására leh ető séget adó mérési m ódszereket v izsgálták. A vizsgálatok során o b jektív műszeres m éréseket, m int szín, állom ány, ph, szárazan yag-tartalo m, v íz ta rtó képesség, ill. érzékszervi b írálat te k in te té b e n kem énység, lédússág, íz, zsírosság és összbenyom ás m érését v é g e zté k el. Az e lv é g z e tt vizsgálato k ered m é n y ek én t m egá lla p íto ttá k, hogy a sertéskaraj m inőségi osztálya összefügg a m árványozottsággal; a m inőségi o sztály csökkenésével (S > O) a m árván yo zo ttság m é rté ke növekszik. M e g á lla p íto ttá k to váb b á, hogy a m inőségi o sztályok elkülönítésére", ezzel e g y ü tt a m árványozottság m eghatározására alkalm as mérési m ódszerek az o b je k tív állom ányés színm érés, ezen belül a vörös szín (a*) mérése. Sum m ary. In th e ir study th e authors exam ined th e relationship b etw een th e m arbling grade and th e q u a lity level o f pork and th e possible m ethods th a t can be used to grade th e m arbling characteristic. They have p erfo rm ed instrum ental m easurem ents such as colour, te x tu re, ph, w a te r holding capacity, and sensory evalu ation fo r hardness, juiciness, taste, fatness and overall impression. Based on th e ir study th e y fo u n d th a t th e q u a lity level o f pork loin corresponds to th e m arbling, as th e q u a lity level decreases (S >O) th e level o f m arbling. They also established th e m ethods th a t can be used to g rade and d iffe re n tia te th e q u a lity levels and m arbling; such as th e o bjective, instrum ental colour and te x tu re m easurem ents, w ith special regards to red colourisation (a*). Sertéskaraj márványozottsága 479

8 A tevetej termelése, általános jellemzői, összetétele és egészségre gyakorolt jótékony hatásai Irodalmi összefoglaló 1. Fizikai és kémiai jellem zők, fehérje- és zsírtartalom MAGYAR I Щ l L A P j A l 2014/8 Zs. N. Fábri - L. Varga - P. Nagy: Production, general characteristics, chemical composition and health benefits of camel milk. Literature review. 1. Physical and chemical properties, protein and fát contents Fábri Zsófia N ó ra\ Varga László\ Nagy Péter2* 1] N yugat-m agyarországi Egyetem M ezőgazdaságés Élelm iszer-tudom ányi Kar É lelm iszer-tudom ányi Intézet. El-9200 M osonm agyaróvár, Lucsony u ] Emirates Industries to r Cam el M ilk & Products. Dubai, Egyesült A rab Emírségek. *e -m ail: cam elicious.ae Összefoglalás. A szerzők a nem zetközi tudom ányos szakirodalom ban fe lle lh e tő nagyszám ú közlem ény alapján ism ertetik a tev ete jjel kapcsolatos fő b b tu d n ivaló kat. B em utatják a tev ék tejterm elési képességét, a tevetej általános és specifikus tu la j donságait, részletesen jellem zik a tevetej am inosav-, kazein-, savófehérje- és zsírsavö sszetételét. A világon éven te m e g te rm elt összes tejm ennyiségnek m in teg y 0,3 % -a szárm azik te v é k tő l. A tevete j átlagos összetétele: 87,53% víz, 4,4 6 % laktó z, 3,82% zsír, 3,35% feh érje és 0,79% ásványi anyag. A tevetejb en a /3-kazein a m eg h atáro zó kazeinfrakció, a savó feh érjék közül pedig az a-laktalb u m in és a szérum album in a fő kom ponensek, míg /З-lakto g lo b ulin eg yáltalán nem fo rd u l elő benne. A te v e te je t a te h é n te jfe h é rjé re allergiás g yerm ekek is tö b b n y ire gond nélkül fo g yaszth atják. A teh én tejh ez és a kiskérődzők tejéh e z képest a te v ete jb en csak nagyon kis menynyiségben fo rd u ln a k elő rövid szénláncú (C4-C 12) zsírsavak, ugyanakkor a közepes és hosszú szénláncú (C14- C 18) zsírsavak részaránya jelentős. Sum m ary. Based on a large n um ber o f publications in th e intern atio n al scientific lite ra tu re, th e authors provide a com prehensive re view on camel m ilk. The m ilk production p o te n tial o f camels and th e g eneral and specific properties o f camel m ilk are th o ro u g h ly discussed. The am ino acid, casein, w h e y protein and fa tty acid com positions o f cam el m ilk are also presented in details. Camel m ilk constitutes ap p ro xim a tely 0.3% o f global m ilk production. The m ean values o f camel m ilk com position are as follow s: 87.53% m oisture, % lactose, 3.8 2% fa t m atter, 3.35% to ta l protein and 0.79% m inerals (ash). /З-casein is th e d o m in an t casein in camel m ilk, and th e m ajor w h e y proteins include a-lactalb um in and serum album in. Camel m ilk is kn o w n to be beneficial fo r infants allergic to bovine m ilk because it lacks /З-lacto g lo b ulin, being sim ilar to hum an m ilk in this respect. Com pared to co w m ilk and m ilk o f small rum inants, cam el m ilk contains reduced am ounts o f short chain (C4- C12) fa tty acids and increased levels o f m edium and long chain (C14- C 18) fa tty acids. A tevetej termelése és jellemzői 485

9 T O X IK O LÓ G IA A réz-szulfát és a klórpirifosz interakciós toxicitási vizsgálata csirkeembrión M AG YAR I ll A P J A 2014/8 J. Lehel - R. Szabó - D. Gajcsi - Cs. Jakab - A. Grúz - É. Kormos - P. Budai: Investigation of toxic interaction of copper sulphate and chlorpyriphos on chicken embryo Lehel József *, Szabó Rita3, Gajcsi Dóra', Jakab Csaba2, Grúz Adrienn3, Kormos Éva3, Budai Péter3 1] SZIEÁOTK G yógyszertani és M ére g ta ni Tanszék. EI-1078 Budapest, István u. 2. *e -m ail: aotk.szie.hu 2] SZIEÁOTK Patológiai Tanszék 3] Pannon Egyetem G eorgikon Kar Növényvédelm i Intézet Ö sszefoglalás. A szerzők a 0,0 5% -o s ré z -s zu lfá t-o ld a t és a P yrinex 4 8 EC (480 g /l klórpirifosz) 1%-os em ulzió önálló és interakciós em briókárosító hatásáttanu lm án yo zták csirkeem brión. A tojásokat a keltetés 0. napján kezelték, feldolgozásukat pedig a 3. és 19. napon végezték. A 3 napos em briókból tartós p reparátum ot készítettek. A 19. napon az elhullások szám át és a makroszkópos elváltozásokat, ill. az em briók testtöm eg ét értékelték. Kórszövettani feldolgozás céljára m ájm intát vettek, a csontvázrendszer festésére D aw son-féle eljárást alkalm aztak. A statisztikai értékelés során a testtö m eg ad ato kat varianciaanalízissel és Tukey-teszttel, az em brióm ortalitást és a fejlődési rendellenességeket RXC khi-négyzet-teszttel értékelték. A 3. napra a réz-szulfát önálló adagolása nem, a Pyrinex 48 EC és a két vegyi anyag kom binációja szignifikánsan (p < 0,05) növelte az em brióelhalást. Statisztikailag ugyanez a tendencia v o lt m egfigyelhető a fejlődési rendellenességek esetében is. A 19. napi m intáknál a réz-szulfát (50,0% ) és a Pyrinex 48 EC (77,1%) önálló és együttes alkalm azása (97,2% ) szignifikánsan növelte az elhullások szám át (p < 0,01; p < 0,001; p < 0,001). A fejlődési rendellenességek gyakoriságát a réz-szulfát nem, a rovarölő szer önálló és kombinációs kezelése szignifikánsan fo ko zta (p < 0,01). A Pyrinex 48 EC önállóan, ill. a réz-szulfáttal e g y ü tt adagolva szignifikánsan csökkentette az em briók testtö m eg ét. Fejlődési rendellenességek csak sporadikusan fo rd u lta k elő (hibás lábállás, növekedési retardáció). Vegyi anyagra utaló májkárosodás nem vo lt m egfigyelhető, azonban az osztódó sejtek aránya jelentős m értékben csökkent. A kialakuló toxikus interakció hátteréb en additív, ill. szinergista hatás állhat, ami nagyban csökkentheti a m adárem briók életképességét. Summary. The single and simultaneous fetotoxic effect o f copper sulphate and Pyrinex 48 EC (chlorpyriphos) insecticide w as investigated by th e autors on chicken embryos. The eggs w e re injected w ith 0.1 ml o f copper sulphate solution (0.05% ) an d /o r w ith 0.1 ml of Pyrinex 48 EC (chlorpyriphos, 480 g/l; 1%). The treatm ents w e re perform ed on day 0 of incubation, and th e em bryos w e re exam ined on day 3 and 19. The em bryo m ortality was not influenced by single tre atm e n t o f copper sulphate, how ever, Pyrinex 48 EC and th e com bination o f th e test items significantly (p < 0.05) increased it at early developm ental stage. The same tendency w as observed in th e case o f developm ental aberration (copper sulphate: 44.4%, Pyrinex48 EC: 66.7%, combination: 100.0%). Single administration o f both test items (copper sulphate: 50.0%, Pyrinex 48 EC: 77.1%) and th eir com bination (97.2%) significantly increased (p < 0.01, p < 0.001, p < 0.001) th e em bryo m ortality a t late stage of developm ent. Frequency o f abnormalities was not influenced by copper sulphate but single and simultaneous application o f th e insecticide increased it significantly (p < 0.01). Pyrinex 48 EC alone and incom bination w ith copper sulphate significantly reduced the body w eigh t o f th e em bryos, however, th e single adm inistration o f copper sulphate did not influence this parameter. Developm ental abnormalities w ere observed sporadically due to the single and concom itant adm inistration (abnorm al leg position, g ro w th retardation). During th e histopathological evaluation drug-induced hepatopathy was not found, however, the ratio o f th e m itotic cells w e re m arkedly reduced due to both test items. Based on th e results, addition and synergistic toxic interaction may be betw een the copper sulphate and Pyrinex 48 EC th a t can highly reduce th e viability o f th e embryos. 494 Magyar Állatorvosok Lapja augusztus

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 136. évfolyam 513-576. oldal LAPJA 2014/9 LO Húgykövesség SZARVASMARHA OHV endoszkópos megoldása KECSKE Tőgybim bó-m orfológia

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK LECTORI SALUTEM. SZARVASMARHA Hagyományos és robotfejés hatása. SÉRTÉS Termékenyítés mélyhűtött ondóval

ÁLLATORVOSOK LECTORI SALUTEM. SZARVASMARHA Hagyományos és robotfejés hatása. SÉRTÉS Termékenyítés mélyhűtött ondóval HUNuflmflN ve I LnlNMnT JUUnNflL j ^ д д ^ - у д ^ j csuiuiisiibu uy rrui. p. NdUdsmy, 10/0 LECTORI SALUTEM SZARVASMARHA Hagyományos és robotfejés hatása SÉRTÉS Termékenyítés mélyhűtött ondóval KISÁLLAT

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Altmann Gyula (1866-1933) m. kir. állatorvos rendőr-tisztviselői egyenruhában

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Altmann Gyula (1866-1933) m. kir. állatorvos rendőr-tisztviselői egyenruhában HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam 5 1 3-5 7 6. oldal LAPJA 2 0 1 3 /9 SZARVASMARHA Oltógyomor-helyzetváltozás BHV-1-mentesítés KISÁLLAT

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 136. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2014/4 LÓ Vemhes kancák ultrahangvizsgálata TBC- MENTES ÁLLOMÁNY A

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban BAROMFI Ornithobacteríum

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATO RVO SO K 135. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2013/4 LÓ Légzőszervi betegségek Vemhességi idő SZARVASMARHA Kézi ketonmérő

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Ifjabb Vastagh György: Kincsem, 1942 SZIE-ÁOTK, Állatorvos-történeti Gyűjtemény

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Ifjabb Vastagh György: Kincsem, 1942 SZIE-ÁOTK, Állatorvos-történeti Gyűjtemény HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 136. évfolyam 65-1 28. oldal LÓ Hucul lovak öregedése SZARVASMARHA A tejzsírcsökkenés okai Folyadéktartalmú petefészekképletek

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 641-704. oldal LAPJA 2013/11 I SZARVASMARHA BVD-mentesítés i JUH Anaplasmosis Genetikai kapcsolat I BAROMFI Házityúktojás

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL M AGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2013/10 Szaruhártyaműtétek Túledzettség megállapítása KÉRŐDZŐK Ikervemhesség

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 135. évfolyam 1-64. oldal LAPJA 2013/1 LÓ Sportkarrier hossza SZARVASMARHA Nebovírus borjakban JUH Maedi-Visna-mentesítés KISÁLLAT

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 385-4 4 8. oldal SZARVASMARHA Kockázat az ellés körül Borjak születési tömege JUH Reprodukciós

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 257-320. oldal L A P J A 2014/5 SZARVASMARHA

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 257-320. oldal L A P J A 2014/5 SZARVASMARHA HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 257-320. oldal L A P J A 2014/5 LÓ Orrmelléküregek megbetegedései SZARVASMARHA Colostrumellátottság

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR SERTÉS BAROMFI KISÁLLAT ÉLELMISZER-HIGIÉNIA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ALMA MATER HÍREK, TALLÓZÁSOK. 1540 Ft

ÁLLATORVOSOK MAGYAR SERTÉS BAROMFI KISÁLLAT ÉLELMISZER-HIGIÉNIA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ALMA MATER HÍREK, TALLÓZÁSOK. 1540 Ft HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 3 2 1-3 8 4. oldal LÓ Dinamikus felső légúti elváltozások SERTÉS Afrikai sertéspestis Az afrikai sertéspestis

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 705-768. oldal LAPJA 2014/12 KISÁLLAT HAL

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 705-768. oldal LAPJA 2014/12 KISÁLLAT HAL HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 136. évfolyam 705-768. oldal LAPJA 2014/12 KISÁLLAT Csarnokzug-vizsgálat kutyákban OCT-készülékkel Glicinkiegészítés hatása m

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V 1 A G " V 7 V R Established bv Prof- Bl NadaskaV< 1878

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V 1 A G  V 7 V R Established bv Prof- Bl NadaskaV< 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V 1 A G " V 7 V R Established bv Prof- Bl NadaskaV< 1878 SÉRTÉS Actinobacillus pleuropneumoniae tö rzs ek a n tib io tiku m -érzé k en y ség e B élhám réteg-ellenállás vizsgálata

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon) HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam 449-512. oldal KISÁLLAT Agykamra térfogatmérése Biopsziaminták vizsgálata KEDVENCÁLLAT Teknős- és hüllőeleségek

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384.

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878 135. évfolyam 321-384. oldal LAPJA LÓ Csikómagzat vizsgálata SZARVASMARHA Szövődményes papillomatosis SERTÉS Zsíranyagcsere

Részletesebben

ALLATTENYESZTES TAKARMÁNYOZÁS

ALLATTENYESZTES TAKARMÁNYOZÁS NAKVI Nem zeti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ALLATTENYESZTES TAKARMÁNYOZÁS 2014. 63.2 > A keltetőtojás sárgája arányának hatása a

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Leptospira-antigének sertés veséjében SZARVASMARHA Szubklinikai ketózis kezelése SERTÉS A lenmagolaj hatása

Részletesebben

TARTALOM. Magyar Tudományos Akadémia Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtörténeti Kutatócsoport

TARTALOM. Magyar Tudományos Akadémia Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtörténeti Kutatócsoport történeti szemle BUDAPEST GYŐR MISKOLC A T A R T A L O M B Ó L N a g y Imre első k o r m á n y a Ü g y v é d k é p z é s M a g y a r o r s z á g o n a polgári k o r b a n A z O b e r s t e r Gerichtshof

Részletesebben

ALLATTENYESZTES TAKARMÁNYOZÁS

ALLATTENYESZTES TAKARMÁNYOZÁS (Hungarian Journal of) Animal Production K I Л 1 X 1 #1 N em zeti A g rárszaktanácsadási, < IM/Л Г Ч V11I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet ALLATTENYESZTES TAKARMÁNYOZÁS 2 0 1 3. 6 2. 3 A la p ítá s

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Dirofilaria immitis mikrofilária hemolizált vér Giemsa szerint festett üledékében LÓ A vemhesség hatása a hematológiai

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Fibrines-elhalásos gyulladás baktériumhalmazokkal sertés légcsövében SZARVASMARHA A bal oldali OHV gazdasági

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 OCD 7 éves sportló csánkjáról készített plantarolateralis-dorsomedialis (135 ) szögfelvételen (nyíl) LÓ Osteochondrosis

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Centralis Cushing-kór nyomán kialakult irhameszesedés kutya bőrében IN MEMORIAM Elhunyt Kovács Ferenc akadémikus

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 A tuberositas tibiae dóm osteotomiája kutyában LÓ Izombetegségek osztályozása KISÁLLAT A tuberositas tibiae

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA S ZÁ M ÍTÁ S TEC H N IK A I é s a u t o m a t i z á l á s i k u t a t ó i n t é z e t PNEUM ATIKUS ÁRAMKÖRI HAZARDOK I r t a : BACSÓ NÁNDORNÉ T a n u lm á n y o k 4 4 / 1 9

Részletesebben