Etnikai és államterületi változások a Balkánon *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Etnikai és államterületi változások a Balkánon *"

Átírás

1 Jeszenszky Géza: Etnikai és államterületi változások a Balkánon * Egy rövid előadásban nem lehet bemutatni egy jelentős európai térségben ezer év alatt végbement etnikai és területi változásokat, de összegezni lehet ezek főbb jellegzetességeit, a jelenre és a jövőre gyakorolt hatásukat. Ezt indokolja az is, hogy Dél-Kelet-Európában a historizálás, a történelem felhasználása aktuálpolitikai célok indokolására, még gyakoribb, mint Közép-Európában, vagy másként fogalmazva: még mindig gyakori. Keveset tudunk Európa 1500 évvel ezelőtti etnikai viszonyairól, de azt tudjuk, hogy azok teljesen mások voltak, mint a maiak. Viszont ezer évvel ezelőtt már nagyjából ugyanazok a népek lakták kontinensünket, mint ma, sőt szállásterületük sem tért el sokban a mostanitól. Ennek ellenére az országhatárok egészen 1945-ig sűrűn változtak majdnem mindig háborúk következtében. Az etnikai összetételben, az etnikai határok terén Nyugat- és Közép- Európában ugyancsak 1945-ig jóval kevesebb változás történt, de Dél-Kelet-Európában, mindenütt, amelyet érintett az Oszmán-Török Birodalom terjeszkedése, majd az I. világháborút követő határváltozások, igen sokat változott az etnikai összetétel után a Balkánon - megint csak ellentétben Európa többi részével - a határok és az etnikai arányok nem merevedtek meg, hanem véres és kegyetlen módon megváltoztak. Ez a folyamat még a közeli jövőben is folytatódhat. Ezer évvel ezelőtt Dél-Kelet-Európa meghatározó nagyhatalma Bizánc, a Kelet-Római Birodalom volt, de az 5. századtól a nagy népvándorlás részeként az egész félszigetet, sőt Európa egész keleti felét elözönlötték a szlávok. Ugyanakkor épp a Balkán nehezen megközelíthető hegyes vidékén a görög lakosság mellett fennmaradt a részben romanizált illír lakosság, illetve ennek két változata, az albán és a valach. Az egymással nehezen érintkező völgyekben a szláv nyelv különféle dialektusai alakultak ki és maradtak fenn egészen a 20. századig. Önálló államot azonban csak a török eredetű bolgárok hoztak létre a 8. században, ők azonban rövidesen a többséget alkotó szláv népesség nyelvét tették magukévá. Bizánccal állandó harcban álltak, váltakozó sikerrel, így a két ország határa is sűrűn változott. Bizáncból * Földrajzi értelemben a Balkán a Dinári-Alpokra, a Balkán hegységre és az ezektől délre fekvő nagy európai félszigetet jelenti, így Horvátország és Románia sem tartozik hozzá, de a mai európai szóhasználatban e kettő is része. Időnként némi pejoratív éllel még Magyarországot is hozzá sorolják. Történetileg Magyarország és a Balkán között szoros kapcsolat állt fönn, s ez ma sincs másként.

2 indult ki a szlávok keresztény hitre térítésének a mozgalma, ami a Cirill és Metód által kreált írás elterjedését is hozta. Az 1054-ben bekövetkezett nagy egyházszakadás idején a keleti és déli szlávok az ortodoxia mellett maradtak, a 10. században saját államot alapító horvátok kivételével, akik némi habozás után, valószínűleg főként földrajzi helyzetük folytán, a római kereszténységhez csatlakoztak. A dogmatikai, és az ezzel járó kulturális különbség éles választóvonalat húzott az egyes népek között. A 13. századra, jelentős mértékben a Bizáncot elfoglaló nyugati keresztesek miatt, a Kelet- Római Birodalom megroppant, számos kisebb, önálló görög fejedelemség jött létre a balkáni félsziget déli csücskében, Bulgária (a vlachoktól megerősítve) magába foglalta Dobrudzsát és nyugaton a Morava völgyét, Nist is beleértve. Ettől nyugatra létrejött egy külön szerb állam, Rácország, Rascia is. Pristina ide tartozott, de Macedonia a Niceai görög császárság része volt. Horvátország és az adriai Tengermellék a Velence birtokát alkotó Zára és Spalato kivételével ekkor már egy évszázada Magyarország társországa volt. A főként pásztorkodással foglalkozó és még a 6. században Dél-Itáliából áttelepített népesség révén nyelvükben latin jellegűvé váló vlachok termékenyebb földeket keresve fokozatosan északnak húzódtak, és a Dunán átkelve, a Kárpátok és a Fekete-tenger között török népek által gyéren lakott területen a 14. században létrehozták Havasalföldet és Moldvát, kezdetben laza magyar fennhatóság alatt. Nagy Lajos idején a Magyar Királysághoz tartozott még az Ozora-Sói, Macsói valamint Szörényi Bánság, Bosznia, Szerbia, Havasalföld és Moldva pedig Magyarország hűbérese volt. Nevetséges volna e területekre valamiféle magyar igényt támasztani, vagy akár csak nosztalgiával vegyes vágyakozással tekinteni vissza erre a középkori magyar nagyhatalomra, de a Balkán országaiban ma is dívik maguknak igényelni, jogos birtoknak tekinteni mindazokat a területeket, amelyek a múltban bármily rövid ideig de történelmi elődeik birtokában voltak. A szerbek így tekintenek a Nemanja-családhoz tartozó Stefan Dusan rövidéletű ( ) birodalmára, ami kiterjedt Macedonia, Albánia, Epirusz és Thesszália legnagyobb részére. A túlterjeszkedés akkor is tragédiába torkollott, az 1389-es rigómezei (Koszovo Polje) csatában az uralkodó Lázár despota életével egyidejűleg a szerb állam is megszűnt. Oszmán szultán utódai a 15. század végére az egész Balkánt uralmuk alá hajtották, Albániát, Konstantinápolyt, Boszniát, Havasalföldet és Moldvát is beleértve. Egyedül a hegyek és a tenger által alig megközelítő kicsiny Zéta, avagy Montenegro őrizte meg függetlenségét. A törökök birodalmuk európai részét a terület múltja alapján - Ruméliának nevezték. Ez a hatalmas terület egyházszervezetileg a konstantinápolyi görög pátriárka alá tartozott, az ortodox kolostorokban élő szláv szerzetesek is a görög nyelvet 2

3 használták. A mohamedán törökök lenézték a hitetlen gyaur -okat, vallásukat nem erőltették rá a meghódított népekre, de elfogadták és jutalmazták az áttérést. Nagyobb arányban erre csak az albánok és az egykori boszniai bogumil eretnekek körében került sor, akik így magas méltóságokra emelkedhettek, elsősorban a hadseregben. Mint ismeretes, az Oszmán-Török Birodalom legnagyobb kiterjedését a 17. században érte el, amikor északi határa megközelítette Zágrábot, és a Balaton-felvidék Fertő-tó -Érsekújvár vonalon egészen Kassáig terjedt. Az utóbbi város, Felső-Magyarország fővárosa, Bathlen Gábor és I. Rákóczi György idején a töröknek évi adót fizető Erdélyi Fejedelemséghez tartozott. Érdekes módon az évszázadokon át tartó török hódoltság idején a Balkánon nincs tudomásunk nagyobb arányú felkelésekről, ez azonban nem valamiféle toleráns uralomnak, inkább a megtorlástól való félelemnek volt betudható. Amikor Savoyai Jenő vezetésével a 17. század végén a keresztény hadak mélyen behatoltak török területre és egészen Pristináig jutottak, de vereséget szenvedve visszavonultak, az ipeki (Pec, Koszovó) szerb pátriárka vezetésével háromszázezer szerb menekült északra, hogy megszabaduljon a török fennhatóság alól. Őket a felszabadított Délvidéken, a mai Vajdaságban telepítették le, megalapozva ezzel e terület elszakítását Magyarországtól, több mint 200 évvel később. Az 1699-ben megkötött karlócai béke a Szávát jelölte ki a Habsburg és a Török Birodalom határának, a Bánátot török kézen hagyva. Az újabb török háborút lezáró pozserováci békében (1718) Habsburg kézbe került a Bánát mellett Észak-Bosznia, a Szerémség, Észak-Szerbia egészen Nis-ig, valamint Olténia, de az utóbbi három terület 1739-ben visszakerült a Török Birodalomhoz. Az állandó háborúskodás és az ehhez szükséges katonaság biztosítása hívta életre az ún. katonai Határőrvidéket (Militärgrenze), ami a megyei igazgatás hatálya alól kivonva, közvetlenül a bécsi hadügyminisztérium alárendeltségében működött. A 18. században végrehajtott átszervezés keretében a zömmel horvátok által lakott szlavóniai területre a török uralom elől elmenekülő szerbeket telepítettek, akiknek a katonai szolgálat mellett a földművelés volt a fő foglalkozásuk, ősi földközösségi rendszerüket megőrizve. A balkáni török területeken az etnikai viszonyok meglehetősen tarka képet mutattak, ami érthető, hiszen határok híján szabad volt a belső népmozgás. A kereskedelem és az adóbehajtás főként görögök, a konstantinápolyi görög negyedről elnevezett fanarióták kezében volt. Bukarest és a két dunai fejedelemség leggazdagabb kereskedői és birtokosai görögök, vagy görögül beszélők voltak, de hasonló volt a helyzet de a többi balkáni városban is, míg a katonai kézben tartott közigazgatásban a török nyelv dominált. Egészében véve 3

4 azonban egészen a 19. század végéig a kevert lakosság alapján joggal beszélt a külvilág balkáni Bábel -ről. Ebből probléma azonban csak akkor keletkezett, amikor a francia felvilágosodás, majd a forradalom és a napóleoni háborúk hatására a nemzeti ébredés divatja behatolt a Balkánra is. Az első lökést maga Napóleon adta meg azzal, hogy 1809-ben nagyjából a mai Karintia, Szlovénia és Dalmácia területéből Illíria néven francia bábállamot hozott létre, ahol a francia forradalomból megőrzött polgári jogok és törvénykönyv bevezetésre került. Ettől függetlenül is a török hatalom gyengülésével járó fellazulás és az erősödő önkényeskedések a 19. század elején felkeléseket váltottak ki, először a Belgrád környéki szerbek, majd a görögök, végül a románok körében is. A Balkán felé terjeszkedő és Konstantinápoly birtoklására törekvő Orosz Birodalom részben vallási alapon (az ortodox hittestvérekre hivatkozva), részben a szlávok szolidaritását hirdetve támogatta ezeket a megmozdulásokat, kiváltva ezzel a Habsburgmonarchia gyanakvását. Anglia az indiai birtokaihoz vezető útvonal biztosítása érdekében erősítette meg és terjesztette ki befolyását a Földközi-tenger egész térségében; a klasszikus ókor csodálata mellett ez vitte az angolokat a görög felkelés támogatására, miközben Konstantinápoly és a tengerszorosok esetében az orosszal szemben a török uralom fenntartásához ragaszkodott. A különféle nagyhatalmi érdekek árnyékában az egyes balkáni népek előbb önkormányzathoz, autonómiához jutottak, majd ennek területét és jogait fokozatosan kiterjesztve Görögország 1830-ban, Szerbia és a Románia néven 1859-ben egyesült két román fejedelemség az 1878-as berlini kongresszuson nyerte el a teljes függetlenséget röviddel később fejedelemségből királysággá avanzsálva. Bosznia- Hercegovina és Bulgária lakossága 1875-től felkelésekkel alátámasztva követelte a függetlenségét, a berlini kongresszus mindkettőnek autonómiát biztosított, az előbbit Ausztria-Magyarország védnöki megszállása keretében. A görögök, szerbek és bolgárok célja egyaránt az volt, hogy egykori államukat annak maximális területén teremtsék újjá ez törvényszerűen szembefordította őket egymással. Egyfajta versenyfutás indult meg közöttük a még török ellenőrzés alatt álló területek döntően Macedónia és Koszovó megszerzéséért. Tudva, hogy a vitát várhatóan az érintett terület etnikai összetétele fogja eldönteni, a törökök ellen szerveződő felkelő csoportok egymással is összeütköztek, s ez időnként valóságos népirtáshoz, mai kifejezéssel etnikai tisztogatás -hoz vezetett annak érdekében, nehogy egy esetleges jövőbeli népszavazás a rivális etnikum javára döntse el a területi vitát. Előbb azonban a török uralomtól és a Balkánon jelentős számban élő török etnikumtól kellett megszabadulni. Orosz közvetítéssel létrejött Bulgária, Szerbia és Görögország szövetsége, ez 4

5 1912-ben sikeres háborúval a törököket egészen Drinápolyig (Edirne) visszaszorította. Az előzetes megegyezést ellenére Szerbia nem volt hajlandó átadni az általa elfoglalt Macedóniának a bolgárok által igényelt részét, mire a török elleni katonai sikereiktől elbizakodottá váló Bulgária fegyverrel kísérelt érvényt szerezni követelésének. Vesztére, mert két volt szövetségese a Dobrudzsa déli részét magának követelő Romániával, sőt a megvert Törökországgal is összefogva súlyos vereséget mért a kimerült bolgár hadseregre. A második ún. balkánháborút lezáró londoni konferencia nagyjából a katonai foglalásokat helybehagyva rajzolta meg a félsziget új térképét, de a szerbeknek nem adta meg a hőn óhajtott tengeri kijáratot, mert az útjukban álló albánoknak is megadta a független államiságot. Vigasztalásul azonban Szerbia megkapta a már akkor is mintegy 70 %-os többségben albánok által lakott Koszovót. A jelentős területi növekedés ellenére 1913-ban minden balkáni állam elégedetlen volt. A görögök nem érték el a Nagy Eszme megvalósulását, Konstantinápoly török maradt. Bulgária az 1878-as orosz-török háborút lezáró, de Berlinben érvénytelenített San Stefanoi béke által neki ítélt Macedóniát siratta, és persze az őt hátbatámadó és Dél-Dobrudzsát elorozó Románia ellen is engesztelhetetlen haragot táplált. Romániában megnőtt az étvágy Erdélyre és a Tiszántúlra. Az albánok azon háborogtak, hogy népük több mint fele nem került Albániához, hanem szerb, illetve montenegrói fennhatóság alá került. Végül a legnagyobb zsákmányt bekebelező Szerbia úgy vélte, elérkezett az idő az 1/3 arányban szerb lakosságú Bosznia és a 25 %-ban szerbek által lakott, Magyarországhoz tartozó Bánát és Bácska megszerzésére. És persze jó másfél millió török gyűlölt kisebbséggé vált a megnövekedett balkáni államokban. Ha már 1912 előtt is puskaporos hordónak nevezték a Balkánt, ahol egy szikra is elég a háború kirobbanásához, a két balkánháború után a térség időzített bombává vált. Elég volt egy Belgrádban kiképzett terrorista, a 18 éves Gavrilo Princip, hogy június 28-án pisztolylövésével lángba borítsa egész Európát. A balkáni országok valamennyien arra számítottak, hogy végre megvalósítják régi álmaikat, szomszédaik rovására tovább növelik országuk területét. A nagyhatalmak egymás közti konfliktusa következtében valamennyi kis balkáni nép számíthatott területi igényeinek egy vagy több nagyhatalom általi támogatására. Az eredményt ismerjük, hatalmas emberveszteségek mellett mindegyik megízlelte a vereség és a győzelem ízét is, de a végeredmény egy többszörösére nőtt Nagy-Szerbia és Nagy- Románia lett, az egykori Habsburg, Török és Orosz Birodalom pedig eltűnt a történelem 5

6 süllyesztőjében. A győztesek, illetve a magukat szerencsés módon a győztes oldalon találók azonban nemcsak nagyvonalúságra, de még a bölcs józanság gyakorlására sem voltak képesek. A 69 %-os román többségű új Nagy-Románia szemérmetlenül elnyomta magyar, zsidó, ukrán és bolgár kisebbségét, csak a németeknek tett halvány gesztusokat. A délszláv állam csak nevében volt a szerbek, horvátok és szlovének királysága, az 1921-ben a nemszerbek tiltakozása mellett elfogadott ún. vidovdani alkotmány értelmében a remélt föderáció helyett a 48 %-ot kitevő szerbek központosított állama lett, megszűnt a századok óta működő horvát országgyűlés, a szábor, az albánok és a magyarok által lakott területeken pedig elkergetéssel, diszkriminációval és nyílt kolonizációs politikával igyekeztek többségre juttatni a szerbeket. A bolgárok joggal panaszolták föl a románok és görögök bolgár kisebbség ellenes magatartását, de saját egy milliós török kisebbségét ők sem kezelték méltányos módon. Az etnikai tisztogatás még leginkább elfogadható módján az es török-görög háború után a két ország lakosságcserében állapodott meg, így Kis-Ázsiában megszűnt a többezer éves görög jelenlét, a balkáni törökök jelentős része pedig átköltözött a Kemál pasa által világi állammá alakított Törökországba. Az általános etnikai türelmetlenség a vallási türelmetlenséggel párosult, annál inkább, mivel a legtöbb esetben a többség és a kisebbség eltérő vallású volt. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a hátrányos helyzetbe került országok és kisebbségek az 1919/20-as békerendszer revíziójára, határváltozásra spekuláltak és 1945 között minden korábbinál súlyosabb szenvedések sújtották a Balkán népeit. A Hitler által két hét alatt szétzúzott Jugoszláviában a bellum omnium contra omnes klasszikus példájaként hagyományos háború, gerillaháború, a polgári lakosság öldöklése, több millió halott és szülőföldjéről elűzött jellemezte az időszakot. A Magyarország, Bulgária, Horvátország és az olasz megszállás alatt álló albánok háború alatti területi nyereségei kérészéletűnek bizonyultak, sőt a győztes oldal bosszúja rendkívül súlyos, véres volt. Az Olaszország rovására Fiuméval és Isztriával megnagyobbodott és helyreállított Jugoszláviában a kommunista diktátor, Tito ugyan tanult elődei hibáiból, és az államot föderális alapon szervezte újjá, de a minden erőfeszítés ellenére 80 %-ban albán Koszovónak és az etnikai mozaik Vajdaságnak köztársasági státus helyett csak Szerbián belüli autonómiát adott. Noha az egypárti diktatúra körülményei közepette az autonómia csak korlátozottan érvényesült, de olyan nyelvi és kulturális jogokat biztosított, hogy a szerbek nem békültek meg vele, s Tito halála után a nacionalista-kommunista Milosevic 1988-ban a két tartomány különállását de facto megszüntette. 6

7 Európában és Amerikában a kommunista rendszer összeomlása után sokan attól féltek, hogy a régi nemzeti ellentétek, a mélyhűtőből kikerülve, fellángolnak, és új konfliktusok forrásává válnak. Míg a magyarok és szomszédaik között, vagy a csehek és a szlovákok, sőt a Szovjetunió tagköztársaságai között ez nem következett be, a jugoszláv etnikai mozaik valóban felrobbant. Ennek tragikus körülményei jól ismertek. Sok külső megfigyelő azt mondja, vagy legalábbis azt gondolja, hogy Jugoszlávia felbomlása szükségtelen és káros volt. Ez a vélemény nagyon emlékeztet arra, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása szükségtelen és káros volt, minden lakosára csak szenvedéseket hozott. Be kell azonban látni, hogy az I. világháború után létrejött többnemzetiségű, de magukat egységes nemzetállamnak deklaráló és ennek megfelelően viselkedő országok türelmetlen nemzetiségi politikájukkal maguk hívták ki a Nemezist. Jugoszlávia esetében nemcsak az albán, magyar, muzulmán és más kisebbségek, de az államalkotónak deklarált nemzetek is elégedetlenek voltak helyzetükkel, s az első adandó alkalommal éltek is az elszakadás papíron évtizedek óta létező jogával. A háborús konfliktust tulajdonképpen nem a szlovén és horvát függetlenségi deklaráció okozta, hanem a kevert lakosság. A Horvátország kellős közepén élő szerbek Belgrádtól is bíztatva nem akartak elszakadni, és kinyilvánították saját függetlenségüket. Ennek az igénynek a támogatására indult meg 1991 szeptemberében a nevében jugoszláv, valójában szerb irányítású hadsereg. Amikor Bosznia lakosságának a többsége 1991 áprilisában ugyancsak a függetlenség mellett foglalt állást, ezt a köztársaság Szerbiával határos és azzal nem határos részén élő szerbek ugyancsak nem fogadták el, s ez vezetett a közel négy évi kegyetlen, háborús bűnök tömkelegével járó háborúra, aminek csak a NATO 1995-ös katonai beavatkozása vetett véget. Mindebből látható, hogy a balkáni béke kulcsa a sok helyen egymással keverten, máshol a türelmetlen többség által elnyomva élő, különböző etnikai és vallási közösségek harmonikus együttélését biztosító megoldás megtalálása. A közelmúlt tragikus eseményei is bizonyítják, hogy a Balkánon, de szinte az egész világon az emberek elsődleges közösségi lojalitása nem az államhoz, hanem az etnikumhoz, a nyelvhez, a valláshoz kötődik. Aki a Balkán etnikai sokszínűségéből olvasztótégelyt akar kovácsolni, az robbanásveszélyes elegyet talál, ami igen könnyen felrobban. Tehát sem a francia ideál, a centralizált nemzetállam nem hozható létre (legfeljebb népirtással, kitelepítéssel, jobb esetben nagyarányú lakosságcserével), de az amerikaiak által szorgalmazott multietnikus társadalomnak sincs egyelőre realitása. A nemzetközi közösség és a közvélemény nagy többsége elveti a legkisebb határmódosítás gondolatát is, noha vitathatatlan, hogy a szerbek a mai körülmények között boldogan elfogadnák Koszovó északi 7

8 és Bosznia keleti részének odacsatolását, cserébe lemondanának Koszovó nagyobb részéről. Az alternatív, és járhatóbbnak látszó megoldás a regionalizmus, a kantonizálás. A horvát háború, Bosznia és Koszovó után látható, hogy a kisebbségeket ma már nem lehet sem asszimilálni, sem elűzni, sem legyilkolni. Élni akarnak őseik földjén, saját szokásaik szerint, saját nyelvükön tanító iskolákba küldve gyermekeiket, önmaguk közül választott vezetők alatt. Ennek intézményes formája a helyi demokrácia, az önkormányzat, görög szóval az autonómia. Két fő formája és megoldása a területi (kanton, megye vagy tartomány) és a személyi elvű, ahol lakhelyétől függetlenül alkot egy szervezetet egy közösség, mint az egyházfelekezetek esetében. Sajnos a világ még nem jutott el addig a felismerésig, hogy a nemzeti hagyományaikhoz ragaszkodó és azt joggal veszélyeztetve érző etnikumokat nem elégítik ki az egyéni jogok, amiknek a betartására nincs is intézményes garancia. Ideje a Balkán szomorú példájából megtanulni, hogy ahogy a diszkrimináció alapja is mindig egy csoporthoz (azonos származáshoz vagy valláshoz) tartozás, ennek ellenszere is csak a csoportjogok biztosítása lehet. A korlátozott önállóság, a belső önrendelkezés előnyeit a jelenlegi európai példák is igazolják. Nyugat-Európában a II. világháború óta a legtöbb ország rátért a decentralizáció, a hatalom vertikális megosztása, alsóbb szintekre vitele útjára. E folyamat vitathatatlanul jelentős politikai és gazdasági előnyőkkel járt: csökkentek a regionális - részben etnikai és történelmi - feszültségek és a belső önállóság birtokában sok korábban hátrányos helyzetű térség gazdaságilag fellendült. Belgium flamand területei jelentik az egyik leglátványosabb, noha kevéssé ismert példát. Franco diktatúrája idején a spanyolországi katalánok és a baszkok még nyelvüket sem használhatták, ezért a kormányzat esküdt ellenfelei voltak, de a demokratikus fordulat nyomán elnyert helyi önállóság jórészt megszüntette a régi ellentéteket, és az állami egységét megőrző Hispánia addig elmaradott tartományaiban is páratlan fellendülés bontakozott ki. Megállapítható, hogy Európa nyugati felében a különféle szintű önkormányzatok jellemzővé váltak, ezért joggal beszélhetünk a régiók és autonómiák Európájáról. Az autonómia célja a fogyás, a romlás, a kétségbeesés megállítása, a szülőföldön történő maradás és boldogulás előmozdítása, vagyis a béke és a nyugalom megőrzése. Ez egyaránt szolgálja a többség és a kisebbség érdekeit. Mi, magyarok, sorolni tudjuk a példákat a jól működő autonómiákról: Aland-szigetek, Dél-Tirol, Katalónia, legújabban pedig Skócia és 8

9 Wales. Vannak még kisebb csoportokat érintő, kevésbé ismert példák is, mint a belgiumi vagy dániai pár tízezer német autonómiája. Kanada esete is azt mutatja, hogy az angol és a francia etnikum különválasztása, az utóbbi tartományi autonómiája tudja a leginkább egyben tartani az országot. Számunkra még kézenfekvőbb a svájci kantonális rendszer, amely évszázadok óta biztosítja a svájci konföderációban élő németek, franciák, olaszok és rétorománok békés együttélését. A Balkán mai helyzete is bizonyítja az autonómia szükségességét, illetve azt, hogy autonómia nélkül nem lesz béke azon a tájon, legfeljebb a sír békéje. Arnold Toynbee, a múlt század nagy történetfilozófusa 1915-ben túlságosan is jó jósnak bizonyult, amikor azt mondta, hogy a primitív népek kiirtják kisebbségeiket, míg a civilizált népek gyűjtik a kisebbségek elégedettségének jeleit. Hogyan vizsgáztak Közép- és Délkelet-Európa országai Toynbee kritériumai szerint? Ma már nem utópia, hanem jól működő realitás az európai integráció, maholnap eljut oda, ami Közép-Európában száz éve már megvalósult, a közös pénzhez és a légiesített, alig érzékelhető határokhoz. Az etnikai mozaikok számára az autonómia legbiztosabb kerete nem a magát nemzetinek deklaráló centralizált állam, hanem egy olyan Európa, ahol a határok nyitottak, szabad a mozgás, szabadon áramlik a tőke, de megmaradnak a nemzetek, akár nyolc országba szétosztva. Nekünk, magyarok számára ez látszik az egyetlen megoldásnak, de az anyaországukon kívül élő albánok, szerbek, horvátok, románok számára is csak vonzó lehet egy ilyen berendezkedés. Csak az a kérdés, hogy az anyaországok mikor lesznek készek saját belső kisebbségeiknek megadni azt, amit határaikon kívül élő nemzettársaik számára követelnek. Jeszenszky Géza 9

10 10

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

(Volt) Jugoszlávia. tország, Bosznia- Hercegovina, rsadalomföldrajza ldrajza II.

(Volt) Jugoszlávia. tország, Bosznia- Hercegovina, rsadalomföldrajza ldrajza II. (Volt) Jugoszlávia Szlovénia, Horvátorsz tország, Bosznia- Hercegovina, Szerbia és Montenegro,, Macedónia Európa regionális társadalomft rsadalomföldrajza ldrajza II. Térkép Forrás: : Erdélyi magyar adatbank

Részletesebben

SZKA211_08. A szarajevói merénylet

SZKA211_08. A szarajevói merénylet SZKA211_08 A szarajevói merénylet tanulói a szarajevói merénylet 11. évfolyam 75 8/1 Mi történt Szarajevóban? Páros feladatlap Válaszoljatok a szalagcímek alapján a következő kérdésekre! Hogyan halt meg

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

AKNAVESZÉLY!!! Varga Norbert : Aknaveszély!!! GISOpen 2015. március 25 27.

AKNAVESZÉLY!!! Varga Norbert : Aknaveszély!!! GISOpen 2015. március 25 27. AKNAVESZÉLY!!! J u g o s z l á v i a k i a l a k u l á s a Szerb Horvát Szlovén Királyság 1918 1929 Jugoszláv Királyság 1929 1941 I. Sándor király (II. Péter, Pál herceg) Jugoszlávia felosztása 1941-1945

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET

ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET A NÉPESSN PESSÉG G ETNIKAI ÖSSZETÉTELETELE Alapfogalmak értelmezése I. ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET EVOLÚCIÓ Alapfogalmak értelmezése II. ETNIKUM ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET NEMZET HIERARCHIA Etnikum fogalom

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

Indiai titkaim 31 Törökország európai része

Indiai titkaim 31 Törökország európai része 2011 május 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 31 Give Indiai titkaim 31 Give Indiai titkaim 31 Mérték Give Indiai titkaim 31 Give Indiai titkaim 31 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

Hetzmann Diána Koszovó helyzete szerb szemmel

Hetzmann Diána Koszovó helyzete szerb szemmel Hetzmann Diána Koszovó helyzete szerb szemmel Európa egyik legforrongóbb pontja mindig a Balkán volt, de a XX. század végén senki nem gondolta, hogy a II. világháború utáni egyetlen európai melegháború

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Szerbia szerbek rövid történelme

Szerbia szerbek rövid történelme Szerbia szerbek rövid történelme Szerbek: A szerbek vallása ortodox keresztény, habár az évszázadok során a történelem viharában sokan áttértek az iszlámra vagy a katolikus hitre. A szerbek nemzeti szimbólumai

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

Történelmi verseny 1. forduló

Történelmi verseny 1. forduló Történelmi verseny 1. forduló I. Ebben a feladatban képeket láthattok a Délvidékről. Válaszoljatok az ezekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. b) Milyen stílusban épült? (1) 2. b) Mikor foglalták el a települést

Részletesebben

Motorral a Fekete-tenger körül 2011

Motorral a Fekete-tenger körül 2011 A nevem Pap György, 2011 óta foglalkozom motoros kalandtúrákkal. Rendszerint egyénileg utazom, bár az utolsó kalandra a kutyám, Brigi is elkísért. Saját stílusom esetenként az extrém túrázáshoz közelít,

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

7. fejezet KONKLUZIÓK. 1. A regionális fejlődés főbb csomópontjai Közép-Európában

7. fejezet KONKLUZIÓK. 1. A regionális fejlődés főbb csomópontjai Közép-Európában 7. fejezet KONKLUZIÓK 1. A regionális fejlődés főbb csomópontjai Közép-Európában Véleményünk szerint Közép-Európában 1526-tól napjainkig öt kísérlet történt a térség munkamegosztásának megszervezésére.

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

A Kárpát-medence politikai földrajza

A Kárpát-medence politikai földrajza Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Kárpát-medence politikai földrajza Hajdú Zoltán hajdu@rkk.hu Az előadás négy érintett

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai

Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai Térfejlődés és térszerkezet a globalizáció korában 1. A huszonegyedik század a globalizációnak, a különböző értékeket, értékrendszereket

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában

A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában Illés Iván, egyetemi tanár, MTA Regionális Kutatások Központja DTI A balkáni országok történetének egyik legmeghatározóbb vonása az volt, hogy ebben

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Indiai titkaim 30 török földön

Indiai titkaim 30 török földön 2011 április 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Amikor készültünk Indiába, hamar megtudtuk, hogy Románia és Bulgária kivételével minden országba, melyen keresztül

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Regio Kisebbség, politika, társadalom évf. 2.sz.

Regio Kisebbség, politika, társadalom évf. 2.sz. Körkép a balkáni nacionalizmusról Comparative Balkan Parlamentarism. Ed. by Lyubov Grigorova-Mincheva. Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations 1995. 180 p. A szófiai

Részletesebben