ALKALMAZÁSI)FELTÉTELEK)(AF))

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKALMAZÁSI)FELTÉTELEK)(AF))"

Átírás

1 ALKALMAZÁSIFELTÉTELEK(AF 1.AfelekközöttazÜgyfélrészérőlszolgáltatásigénybevételéreajelen AlkalmazásiésAdatvédelmiFeltétekelfogadásáravonatkozónyilatkozat megtételeésaszolgáltatófelétörténőmegküldéseután,aszolgáltató kifejezettvisszajelzése(enmailbenalapjánjönlétreajogviszony.az Ügyfélelőszörisvalamennyi,ajogviszonylétrejöttéhezszükséges nyilatkozatot,adatlapot,dokumentumotkitöltiésmegküldiaszolgáltató részére.amennyibenaszolgáltatóolyannyilatkozatottesz,amelyben kijelenti,hogyaszolgáltatástnemkívánjaügyfélneknyújtani,a szolgáltatásrairányulójogviszonynemjönlétre,azügyféláltal megküldöttadatokataszolgáltatóazinformációsönrendelkezésijogrólés azinformációszabadságrólszóló2011.évicxii.törvényszerinttörli. AzÜgyféltudomásulveszi,hogykötelesaSzolgáltatónakolyan elektronikuselérhetőségetmegadni,amelyenaszolgáltatóval folyamatosankommunikálnitud,enmailttudfogadniésküldenia Szolgáltatónak. 2.Fogalommeghatározások: Szolgáltatás:Azügyféláltalbeküldöttanyagokbólanyagcseretipizálás módszeréthasználvaszemélyreszabotttáplálkozásitanácsadástvégzünk.

2 AzelkészültAJÁNLÁSazügyfélanyagcseretípusárajellemzőáltalános tulajdonságokat,táplálkozásinaplójaegyesfontospontjainakkonkrét kiértékelését,ajelenlegiszokásokmegváltoztatásáravonatkozó javaslatokat,éstippeket,módszereket,mintaétrendetésegy bevásárlólistáttartalmaz. AzajánlásNEMtartalmazkalóriaszámolástésgrammokonalapuló mennyiségekszámolását. Életszerűjavaslatokattartalmazazegyesétkezésekszénhidrátbangazdag, zsírbangazdagésfehérjébengazdagösszetevőinekoptimálisarányára. Tartalmazzaafogyástakadályozóvagyhízástelősegítőételekfelsorolását ésakerülendőételekkonkrétlistáját. Azajánláspéldákat,javaslatokattartalmaz,amiazügyfélfelmért típusánakmegfelelőek. Azajánlásnemfogyókúra,hanemegyhosszútávraszólóirányított táplálkozásijavaslat,azeredménysebességeegyéniadottságoktólfügg. Elsősorbanatiszta,adalékmentestáplálkozásalapjairavezetjükráaz Ügyfelet,másodsorbanpedigazanyagcseretípusánakmegfelelő táplálkozáshozszükségesújszokásokbevezetéséhazadunkjavaslatokat, tippeket. Fontostudni,hogyegytiszta,adalékmentes,elegendőkalóriáttartalmazó étrendrőlvanszó,amitőlújegészségügyiproblémáinem KÖVETKEZHETNEKBE.

3 Nemfeltételsemmilyenkülönlegesélelmiszerbeszerzése,hétköznapi, bárholmegvásárolhatóételeketajánlunk. Csomagok: AStandardcsomagegyszeriajánlásttartalmaz,utánkövetésnélkül. 15naposutánkövetéstbármikorvásárolhatazügyfél,ezateljesítési összegbeérkezésétőlszámított15napigérvényes. AzutánkövetésaMediumésaVIPcsomagokravonatkozik,időtartamaaz ajánláskiküldésétkövető30illetve90nap. Azalattazidőalattazügyfél BENküldhetiafelmerülő,szokásai megváltoztatásáhozszükségesszakmaijellegűkérdéseit,összegyűjtve. 3munkanaponbelülválaszolunkaz ekre. Nemadunkrecepttanácsadást,viszontsegítségetadunkahhoz,hogyaz Ügyfélmit,holéshogyantalálmeg,haételkészítésselkapcsolatos felmerülőkérdéseivannak. Azajánlástöbbnyireolyanújszokásokattartalmaz,amihezazÜgyféltől változtatásokatigényel. Ahhoz,hogyeredménylegyen,ezeketcélszerűbetartani. Előfordul,hogyadiétánváltoztatnikell,ezazutánkövetésidejealatt kiderül.ehhezújfentszükségvanazügyfélőszintehozzáállásáraés benvalóbejelentkezésére.

4 Naptár:azÜgyfélidőpontotfoglalaweblaponlévőnaptárbanaszabad helyekközül,ezáltalpontosdátumotkapazajánlásaelkészülésére.a naptárfoglalásisorrendbentöltődikfel. Ügyfél:afentmeghatározottszolgáltatástigénybevevőtermészetes személy. Szolgáltatóadatai: Cégnév:BocsiViki.huKft. Székhely:1039BudapestAdyEndreu.1. Képviseletébeneljárószemély:BocsiViktória Cg.:01N09N Adószám: N2N41 3.Jogok,kötelezettségek AszolgáltatásigénybevételesoránFelekegyüttműködésrekötelesek. EzenegyüttműködésikötelezettségteljesítésekörébenazÜgyfélköteles tájékoztatástadnimindazonkörülményről,tényről,(ígykülönösen mindenkorábbivagyjelenlegfennálló,anyagcserétérintőbetegségéről, gyógykezeléséről,gyógyszer,vagygyógyhatásúkészítményszedéséről,

5 egészségkárosítókockázatitényezőirőlamelyatáplálkozását,illetveaz anyagcseréjétbefolyásolhatja,amegfelelőtáplálkozásitanácsadás elkészítéseérdekében. ASZOLGÁLTATÓAZESETLEGESREJTETTVAGYKORÁBBIBETEGSÉGMIATTi JELENSZOLGÁLTATÁSEREDMÉNYTELENSÉGEMIATTNEMVÁLLAL FELELŐSSÉGET.ÜGYFÉLTUDOMÁSULVESZI,HOGYJELENSZOLGÁLTATÁS NEMORVOSIVIZSGÁLAT,NEMGYÓGYÍTÁSRAIRÁNYUL,EZÉRT EGÉSZSÉGÜGYIPANASZOKKALAMEGFELELŐSZAKORVOSHOZVAGY RENDELŐINTÉZETHEZKÖTELESFORDULNI.ASZOLGÁLTATÓA SZOLGÁLTATÁSRAIRÁNYULÓJOGVISZONYLÉTREJÖTTÉTKÖVETŐENIS JOGOSULTASZERZŐDÉSESJOGVISZONYTAZONNALIHATÁLLYAL FELMONDANI,AMENNYIBENAZÜGYFÉLORVOSI,EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMAMIATTVAGYBETEGSÉGKEZELÉSCÉLJÁBÓLKÉRIA SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSÁT.Ezesetbenafelekelszámolnakegymással akként,hogyazügyfélkötelesaszolgáltatónakmegfizetnimindazta költségetésmunkadíjat,amelyaszolgáltatórészérőlmárnyújtott szolgáltatásértjár. Szolgáltatókijelenti,hogyéletmód,illetvetáplálkozásitanácsadási tevékenységetvégez,szolgáltatónemszakorvos,nemdietetikus,ügyfél egészségügyipanasszal,betegséggelkötelesszakorvoshozfordulni.

6 AmennyibenazÜgyfélafentitájékoztatásikötelezettségéneknemtesz eleget,vagycsakrészbenteszeleget,esetlegnemavalóságotírjavagy jelziszolgáltatófelé,úgyazebbőleredőkövetkezményekértszolgáltatót semmilyenfelelősségnemterheli. SzolgáltatósemmilyenfelelősségetnemvállalazÜgyfélelőttismertvagy nemismertbetegéséből,egészségügyipanaszábóleredő következményekért. Szolgáltatóatestsúlycsökkenést(fogyástnemgarantáltekintettelarra, hogyszolgáltatóáltalnyújtottszolgáltatáshatékonyságafüggazügyfél életkorától,típusától,adottságaitólgenetikaifelépítésétől,életmódjától, túlsúlyától,őszinteségétől,kitartásától,fegyelmétől,önfegyelmétőlstb. TovábbáÜgyféltudomásulveszi,hogyaszolgáltatóáltalnyújtott szolgáltatáseredményessége,azesetlegessúlycsökkenés,közérzet javulásbekövetkezése,annakidejenemkonkrétanmeghatározható,ezek elmaradásáért,vagyatestsúlycsökkenésügyféláltalelvártakhozképest lassabbantörténőbekövetkezéséértfelelősségetnemvállal. Ügyféltudomásulveszi,hogyamennyibennemtartjabeaSzolgáltató általelőírttanácsokat,azajánlottétrendetvagyjavasoltarányokat és/vagyakorrigáltétrendet,akkortestsúlycsökkenésevagyközérzet

7 javulásanem,vagynemavártütembenkövetkezikbe,ezérta Szolgáltatótsemmilyenfelelősségnemterheli. AzÜgyfélkijelenti,hogyBocsiViki.huKft.általnyújtotttanácsadási szolgáltatástszabadönrendelkezésijogánakbiztosításamellettveszi igénybe.aszemélyesadatainakmegadása,aszolgáltatótáplálkozásiés esetlegeséletmódtanácsaiszerintiéletviteleönként,saját elhatározásábóltörténik,azebbőleredőkockázatokatügyfélteljes mértékbenvállalja. 4.Teljesítésihatáridő: ASzolgáltatóaregisztrációésaszolgáltatásijogviszonylétrejöttét követően,azadatrögzítésésadategyeztetésutánmindenszükséges bekértanyag,fotóésatérítésidíjszolgáltatóhoztörténőbeérkezését követően,afoglaltnaptárinaponkészítiésküldielatáplálkozási tanácsadásttartalmazódokumentumot,azajánlást.amennyibenaz Ügyféltöltöttfelhasználhatónakminősülőadatotaprofiljába,dea szolgáltatottvalamelyadatnemmegfelelő,esetleghiányos,vagya dokumentumelkészítéséheztovábbiinformációkszükségesek,a SzolgáltatóazÜgyfélanyagátelkészíti,deSzolgáltatósemmifélegaranciát nemvállalahiányosadatokbólkészülőajánláspontosságára.azadatok pontosságaazügyfélfelelőssége.

8 5.Térítésidíj AzÜgyfélaSzolgáltatónaktérítésidíjatkötelesaszolgáltatásijogviszony létrejöttétkövetően,legkésőbb7munkanappalafoglaltnaptáriidőpontja előttfizetni,bankiátutalással,amegadottbocsiviki.hucéges bankszámlaszámra.errőlautomatikusenszámlátkap. AmennyibenazÜgyfélamegjelölthatáridőbenfizetésikötelezettségének nemteszeleget,aszolgáltatásijogviszonymegszűnikésafoglalt időpontjatörlődik. AzÜgyféltehátazalábbimódokonfizethetimegaszolgáltatás ellenértékét: Bankiátutalás. 6.Közreműködőigénybevétele AzÜgyféltudomásulveszi,hogySzolgáltatójogosultaszolgáltatás teljesítésesoránközreműködőtigénybevenni,akinekszolgáltatásátaz Ügyfélrészéreközvetíti,közvetítettszolgáltatásként.Közreműködőként Szolgáltatómástáplálkozásitanácsadót,dietetikust,orvostésedzőt vonhatésvonisbe.errőlaszolgáltatóazügyfeletelőzetesenértesíti,és azügyfélhozzájárulásávaljogosultaszolgáltatóaközreműködőtbevonni. AmennyibenazÜgyfélhozzájárulásávalközreműködőbevonásárakerül

9 sor,azügyfélkifejezettenhozzájárul,hogyaszolgáltatóaszemélyes adataitésmindenmásátadottadatát,továbbáafényképfelvételéta közreműködőnekátadja. A"BocsiViki.hu"Kft."ezeket"az"adatokat"üzleti"titokként,"bizalmasan" kezeli,"engedély"nélkül"tovább"nem"adja,"közzé"nem"teszi." 7.Aszolgáltatásijogviszonyidőtartama,megszűnése,felmondás AmennyibenazÜgyfélaszolgáltatásnyújtásárairányulótérítésidíjata Szolgáltatónakmegfizeti,deaszolgáltatásnyújtásáhozszükséges dokumentumokközülsemmitnemtovábbítafoglaltidőpontjáiga Szolgáltatónak,aszolgáltatásijogviszonyaFelekközöttnemjönlétre,a SzolgáltatóatérítésidíjatazÜgyfélnekvisszaküldi. Ezvonatkozikarraazesetreis,amikorazÜgyfélmentálisvagyfizikaiokok miattalkalmatlannakbizonyulatanácsadásra. Amennyibenafelekközöttaszolgáltatásijogviszonylétrejöttaz1. pontbanfoglaltakszerint,azonbana4.pontbanfoglaltakalapjánaésaz Ügyfélahiányokatafoglaltidőpontjáignempótolja,aSzolgáltató jogosultajogviszonytfelmondássalmegszüntetni,ésafelmerült költségeitésmunkadíjatamárnyújtottszolgáltatásokértkövetelni.

10 AFelekrögzítik,hogyaszolgáltatásijogviszonytbármelyféljogosult felmondaniindoklásnélkül.amennyibenajogviszonytazügyfélmondja fel,kötelesaszolgáltatóköltségeitésmunkadíjátamárnyújtott szolgáltatásokértelvégzettmunkáértmegfizetni. AmennyibenajogviszonytaSzolgáltatómondjafel,azÜgyfélsemmilyen kártérítéstnemjogosultkövetelni. 8.Tanácsadásmenete 1.Regisztráció 2. aregisztrációról 3.Időpontfoglalásaanaptárban 4.Bejelentkezéssajátprofilba 5.Kérdőívkitöltése,fotókfeltöltése,3naposétkezésinaplófeltöltése 6.Teljesítésiösszegátutalása 7.Anaptárbanfoglaltnaponbelülaszemélyreszólóanyagkiküldése 9.Adatvédelem,üzletititok,egyébfeltételek AzÜgyfélaszolgáltatásigénybevételéreirányulóregisztrációjával egyidejűlegkifejezetthozzájárul,hogyabocsiviki.hukft.vagyazáltala

11 igénybevettközreműködőazadataitazinformációsönrendelkezésijogról ésazinformációszabadságrólszóló2011.évicxii.törvényalapjánkezelje. TovábbáÜgyfélkifejezettenhozzájárul,hogyazáltalatovábbított fényképfelvételtabocsiviki.hukft.azadatkezelésszabályaiszerint kezelje. AzÜgyfélajelenszolgáltatásnyújtásávalkapcsolatosadatkezelésről tájékoztatástkapott. ASzolgáltatókijelenti,hogyazÜgyfélszemélyesadataitazinformációs önrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló2011.évicxii. törvényszerintkezeliésőrzimeg. AFelekrögzítik,hogyaSzolgáltatóáltalnyújtotttáplálkozási,életmód tanácsadásegyénreszabott.azügyfélkötelezettségetvállalarra,hogya SzolgáltatóáltalkészítettanyagotnyilvánosságracsakaSzolgáltató előzetesírásbelihozzájárulásávalhozza,tekintettelarra,hogya Szolgáltatóáltalelkészítettanyag üzletititoknak minősül. AmennyibenaFelekközöttolyanegyedijogviszonyjönlétre,amelyjelen AlkalmazásiFeltételekbenfoglaltakhozképesteltérésttartalmaz,akkoraz egyediszerződésbenfoglaltakazirányadóak.

12

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szolgáltatási szerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szolgáltatási szerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szolgáltatási szerződéshez I. A szerződés tárgya, alapvető rendelkezések: 1.1. Jelen szerződés tárgya a Szolgáltató általa fejlesztett internetes szállásfoglalási rendszerben

Részletesebben

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT I./ A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a COOL EDGE Media Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 46. 2. em. 16.; Cg. 01-09-175457;

Részletesebben

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat I. Bevezetés 1.1. A DIGI Online szolgáltatás (a továbbiakban: DIGI Online ) üzemeltetője a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervező: Vince Magazinkiadó Kft. (székhely: Göd, 2131 Termálfürdő körút 2/b) a továbbiakban: Szervező ). Az előkészítésben és lebonyolításban (adatfeldolgozóként is)

Részletesebben

Kulcsőr biztosítás. Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató. 2013/1-2013/Március

Kulcsőr biztosítás. Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató. 2013/1-2013/Március Kulcsőr biztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató 2013/1-2013/Március Biztosítási szerződési feltételek Jelen biztosítási szerződés az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban:

Részletesebben

Aki a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz az egyediwebshop.hu internetes felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

Aki a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz az egyediwebshop.hu internetes felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol. 1. A szerződési feltételek alapfogalmai 1.1 Szolgáltató adatai notebooktar.hu Üzemeltető: Textilbarlang 97 Kft, Kereskedelmi és szolgálatató Kft. Székhelye: 6726 Szeged Borbála u.25. Email ügyfélszolgálat:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szolgáltatási szerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szolgáltatási szerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szolgáltatási szerződéshez I. A szerződés tárgya, alapvető rendelkezések: 1.1. Jelen szerződés tárgya a Szolgáltató általa fejlesztett internetes szállásfoglalási rendszerben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Tudatos Éléskamra Kft. (Székhely/levelezési cím: 2898 Kocs, Dózsa György u. 18., Telefonos elérhetőség:

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a 17/1999. ( II.5. ) Korm. rendelet előírásain alapul.

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a 17/1999. ( II.5. ) Korm. rendelet előírásain alapul. Webáruház Általános Szerződési Feltételek Amennyiben megrendelője, vásárlója kíván lenni web áruházunknak, kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Szolgáltatásainkat kizárólag

Részletesebben

Webáruház üzemeltetője

Webáruház üzemeltetője Webáruház üzemeltetője Szolgáltató neve: Császárfa - Kertészet Juhász András Szolgáltató email címe: ugyfelszolgalat@csaszarfa-kerteszet.hu Szolgáltató telefonszáma: 70/323-2735 Szolgáltató címe: 8893

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek I. Bevezetés Az online ügyfélszolgálati felület tulajdonosa és üzemeltetője a Budai Egészségközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-692609,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): A MAXTER CLEAN Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. (székhelye: 4150 Püspökladány, Katona József u. 34. cégjegyzékszáma: 09-09-024580) által működtetett csomagküldő

Részletesebben

Szállítási feltételek, díjak

Szállítási feltételek, díjak Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek ( ÁSzF ) tartalmazzák a Premi Air Simulation Kft. (székhely: 2943 Bábolna, Dr. Köves János u. 2., adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dr. Zopus András egyéni vállalkozó (székhely: 4400 Nyíregyháza, Búza u. 34, 2/8., adószám: 73979702-1-35),

Részletesebben

www.eheted.hu Szolgáltatás leírása, részvételi feltételek Regisztráció

www.eheted.hu Szolgáltatás leírása, részvételi feltételek Regisztráció Szolgáltatás leírása, részvételi feltételek Cégünk az itt ismertetett Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) rögzíti a (cégjegyzékszám: 01-09-992015; adószám: 14115808-2-41; Cím: 1033

Részletesebben

Igénybe vehető előfizetői szolgáltatások és díjszabásuk

Igénybe vehető előfizetői szolgáltatások és díjszabásuk Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklet Igénybe vehető előfizetői szolgáltatások és díjszabásuk IT Holding Hungária Kft. Nagykáta 2014. január 1. Érvényes: 2014. február 1 IT Holding Hungária

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ...hoszting szolgáltatások igénybevételéről... mely létrejött egyrészt Név: ViaCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2360 Gyál, Erdősor u. 3. Fax: 06-1-348-5009 Adószám: 13810359-2-13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek HuppanjBele.hu babzsákfotel webáruház Általános szerződési és felhasználási feltételei (ÁSZF) (v1.3, hatályos 2012.04.02-től) (A megrendelések menetéről és a webáruház használatáról,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Walmark Kft. (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 1-3.; Cégjegyzékszám: 01-09-900384, Adószám: 13079356-2-41,

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben