New Symbiosis: Municipalities, Private Contractors and Non-governmental Organizations for Provision of Local Public Services. Tamás M.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "New Symbiosis: Municipalities, Private Contractors and Non-governmental Organizations for Provision of Local Public Services. Tamás M."

Átírás

1 New Symbiosis: Municipalities, Private Contractors and Non-governmental Organizations for Provision of Local Public Services Tamás M. Horváth

2 Copyright 1999 Tamás M. Horváth This research report was downloaded from the Research Support Scheme Electronic Library at The report was published by the Higher Education Support Program of the Open Society Institute. The digitization of the report was supported by the publisher. OPEN SOCIETY INSTITUTE HIGHER EDUCATION SUPPORT PROGRAM Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary This research report was made possible with a grant from the Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation. Research Support Scheme Bartolomějská Praha 1 Czech Republic The digitization and conversion of this report to PDF was completed by Virtus. Virtus Libínská Praha 5 Czech Republic The information published in this work is the sole responsibility of the author and should not be construed as representing the views of the Open Society Institute. The Open Society Institute takes no responsibility for the accuracy and correctness of this work. Any comments related to the contents of this work should be directed to the author. All rights reserved. No part of this work may be reproduced, in any form or by any means without permission in writing from the author.

3 Contents Bevezetés A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében Új Közszolgáltatási Menedzsment az angolszász országokban Szolgáltatásszervezés a francia közigazgatás útján Igazgatásszervezési reform a német közszolgáltatási rendszerben A magánszektor szerepe a helyi közszolgáltatások biztosításában A közszolgáltatások privatizációja Értelmezések Tükörkép: a helyi szolgáltatásszervezés átalakulása Mozgásirány Közszolgáltatási feladatok átadása magánszervezeteknek A delegált közfeladat-ellátás történeti fejlődése Igazgatási megoldások A közszolgáltatási jogviszony sajátosságai a francia modellben A közfeladat-ellátás belső és külső igazgatásának elválasztása a német rendszerben A magyarországi települési privatizációs folyamat értelmezése Két dimenzió az önkormányzatok privatizációs szerepében Piacosítás a kommunális szolgáltatásokban Nyers privatizáció a lakásszektorban A verseny szimulálása a humán szolgáltatásokban A változások értéktartalma A funkcionális önkormányzás térhódítása a humán szolgáltatásokban A politikai decentralizáció folyamata és ellentmondásai Szolgáltatási decentralizáció A civil szervezetek helyi szolgáltatási szerepe Az egyházi, karitatív szolgáltatások restitúciója Szektorsemlegesség A speciális felelősségű önkormányzatok föléledése és bukása Maradandóságok...57 Következtetések...59 Irodalom...63 Municipalities, Private Contractors and Non-governmental Organizations for Provision of Local Public Services...67 Sub-studies in English Municipal autonomy and intergovernmental relations Structure and functions Characteristics of autonomy Basics of the structure Trends: changing intergovernmental relations Horizontal relations Regional relations Intergovernmental finance Towards a multi-dimensional local public administration Outcomes...77 References...79 Appendix Interpretation of the Privatization Process within Communities Two Dimensions of the Role Played by Local Governments in Privatization Marketization of Communal Services Raw Privatization in the Housing Sector Simulating Competition in Human Services Value of the Changes...97 References Decentralization in human services The process and contradictions of political and administrative decentralization Service decentralization...102

4 2.1 The local service provider role of non-profit organizations The restitution of church and charity services Sector-neutral financing Deficit in the community consumption Single purpose boards (special districts) References...110

5 1 Bevezetés Bevezetés Közép-Európa volt szocialista országaiban a rendszerváltás folyamatának fontos része a demokratikus helyi önkormányzatok kialakulása. Talán Magyarországra igaz leginkább, hogy a folyamat nem előzmények nélkül való, hiszen a nyolcvanas évek második felében átfogó finanszírozási reformot hajtottak végre. A politikai átalakulásnak ezért nem változatlan feltételrendszer közepette kellett lezajlania. A szabadon megválasztott parlament egyik első feladata volt a helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadása. Új intézményi kereteket és szervezeti struktúrákat alakítottak ki. A többpártrendszerű helyi választások nyomán immár gyökeresen megváltozott keretek között épülhetett ki az új lokális hatalmi berendezkedés. Az első szakasz tehát az intézményépítés korszaka volt. Jellemzően széles felelősségű, nagy hatáskörrel rendelkező önkormányzatok alakultak meg az ország minden településén. A rájuk ruházott szerepkör átfogta a hálózatos, műszaki infrastruktúra létesítésének és működtetésének jelentős részét, a települési humán szolgáltatásokat, a rendészeti szolgáltatások egy meghatározott csoportját. A politikai és feladatellátási értelemben viszonylag jelentős pozíció, melyet már az új rendszer felhatalmazásával nyertek, jó szolgálatot tett az átalakulással együtt járó megszorítási politika közepette. Az önkormányzatok több éven keresztül ellenállni látszottak a legalapvetőbb struktúrákat is érintő pénzügyi korlátozásoknak. Az autonómia eme korszakát azonban két fokozatosan megerősödni látszó folyamat kezdi aláásni a kilencvenes évek végére. Az egyik, hogy az államháztartás egészére kiterjedő átalakítás végül csak eléri ezt a szektort is. Ezért elkerülhetetlen a feladatok és szerepek újraértelmezése. Másfelől, az önkormányzatiság kezd túlterjedni a helyi önkormányzatok falain, azaz szigorúan vett intézményrendszerén. A helyi társadalom különböző aktorai és csoportosulásai köztevékenységeik színtereként egyre kevésbé fogadják el a helyhatósági védernyőt. Közcélú tevékenységük elismerését, folytatásának garantálását követelik. Hipotézisünk ezért, hogy a rendszerváltás önkormányzati fejlődésének új szakasza elé nézünk. Nevezzük ezt funkcionális decentralizációnak. Lényege: az önkormányzatiság a helyi közösségi tevékenységcsoportok típusai szerint különbözőképpen tova terjed a társadalom különböző szektoraiban. A helyi önkormányzat szerepe ezzel a változással bizonyos értelemben csökken, más oldalról nézve azonban mindenekelőtt átalakul. Autonómia-törekvések helyett mindinkább a különböző lokális társadalmi szereplőkkel való partnerségre kell törekednie. Az új szimbiózis lényege tehát a közfeladatok ellátásának intézményes kapcsolatrendszerében való átalakulásban mutatkozik meg. A helyi önkormányzat partnerévé válnak a következők: a) A magánszektor szereplői. A legszélsőségesebb esetben, a korábbi közfeladat privatizációjakor a helyhatósági szerepkör a magánosítási folyamatban való részvételre korlátozódik. Egyébként viszont a piaci szereplők versenyeztetése, menedzselése a közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében a választott testületek és a hivatalok dolgozóinak új mentalitását, szerepfelfogását követeli. b) A civil szektor szerveződései. A különböző nem igazgatási, nonprofit szervezetek formájában sok olyan társadalmi közfeladatot el lehet látni, amelyekre igény van, de a normális ellátás köréből valamilyen oknál fogva kihullanak vagy mellőzik őket. Másfelől a civil szektor versenyt és kihívást jelent döntően a humán szolgáltatások biztosításában. Ott tehát, ahol hagyományosan nehéz, szinte lehetetlen volt érvényesíteni a piacihoz hasonló környezeti feltételeket. c) Az egycélú önkormányzatok testületei és szervezetei. A funkcionálisan szervezett önkormányzatok kihívást jelentettek az általános felelősségű helyhatóságokkal szemben. A különböző szolgáltatási területeken a jelen lévő szereplők szélesebb köre közvetlen

6 2 Bevezetés reprezentációt igényel. Nem fogadva el mindenekfölöttinek az általános választásokon nyert politikai legitimáció képviseleti szerepét. A nem állami szektorokon kívül a közfeladatok ellátásának szervezésében való jelenlétüket így más érdekeltek is biztosítani tudják. Magyarországon az utóbbi kapcsolati hálózat életképes kísérleti periódus után elernyedni látszik. Mutatva ezzel, hogy a potenciális lehetőségek nem mindegyike valósul meg ténylegesen. A szektorok közötti kapcsolatrendszerek más formái és intézményi mechanizmusai azonban dinamikusan fejlődnek. Az új szimbiózis lényege pedig ebben a viszonylatban áll. A fejlődés tényei mutatják ennek a jelenségnek a létezését és fejlődését. Dolgozatomban ennek leírására és a nemzetközi gyakorlat alapján történő értelmezésére teszek kísérletet. Milyen hatással lehet e feltevés bizonyítása a szélesebb értelemben vett önkormányzati fejlődésre? Először is rámutat a közszolgáltatások szervezésének komplexitására a helyi és regionális viszonyok közepette. A különböző állami eszközrendszereket ennek tudatában és ismeretében lehet és kell alkalmazni. A települési és megyei önkormányzatok szerepére ez úgy hat vissza, hogy az globálisan korlátozódik ugyan, de megmaradó részében gyökeresen átalakul. Szakbürokratikus karakterét sok tekintetben menedzsmentszemlélet és a vele konform eszközök alkalmazása váltja föl. Mindenekelőtt azonban a kormányzati és a helyi társadalompolitikának (public policy) kell átalakulnia. A közösségi célok kitűzésekor, az elérési módok meghatározásakor építeni kell a rendelkezésre álló megoldási módok korábbinál szélesebb választékára, számolva a forráshozzáadás szükségességével. Az önkormányzásnak a társadalmi szereplők szimbiózisában megnyilvánuló új paradigmája ennek a kettősségnek az országos és lokális szintű felismerését egyaránt megköveteli. Az előre vetített fejlődési irány érdekes módon illeszkedik a rendszerváltás egész folyamatába. Az átalakulás kulcskérdése az állam szerepének újraértékelése. Az erre való kényszert mindenekelőtt az 1990 kerüli években a GDP jelentős csökkenése alapozta meg, ami a szocializmusból örökölt termelési struktúrák összeomlásából törvényszerűen következett. Az állami pozíciók átalakulása tehát egyrészt a magángazdasági viszonyok uralkodóvá válásából, másrészt közkiadások szerkezetének szükséges változatásából adódik. A nyugat-európai minták követése ezen a ponton kézenfekvővé vált. A közigazgatás szükséges átalakítását elsősorban az ú. n. Új Közszolgáltatási Menedzsment (New Public Management) irányzata közvetítette. A konzervatív kormányok nyolcvanas és kilencvenes évek elején pereferált igazgatási filozófiája ugyanúgy a megtakarítások és az e kényszerből kisarjadó átalakítások, innovációk logikáját vallotta, mint amit az "államháztartási reform" szókapcsolattal a magyar átalakítás gazdaságpolitikus hívei szerettek módszerként előrevetíteni. A helyi viszonyok közszolgáltatási tartalmú átértékelése ennek a kettős célrendszer érvényesítésének fontos területe lett. A megtakarítási kényszer és másfelől a társadalmi innovációk támogatása persze csak konfliktusosan illeszthető össze. A restrikció önmagában csak szűkített újratermelést eredményez. A közszolgáltatások bővítése pedig feltétlenül a rendszerbe való beruházásokat igényel. Ráadásul a kilencvenes évek végére szembe kell nézni az új menedzsment értékrendjének bizonyos meghaladási igényeivel a nyugati államokban. Eszerint az új módszerek beültetése és alkalmazása ugyan hasznosságában legtöbb esetben nem kérdőjelezhető meg, kérdéses azonban, hogy a ráfordítások hatékonyságának számbavételekor el lehet-e tekinteni a társadalmi hasznosságtól. A szakracionális hatékonyság-fogalom helyébe, vagy inkább talán mellé, egyre inkább a szociális partnerség szempontjait helyezik. Ebből következően a mintakövetés során tehát figyelemmel, de kritikus figyelemmel kell lenni a nyugati fejlődés újabb eredményeire. Az új menedzsment eredményei nem megkerülhetők, beépítésük és kihordásuk a hazai rendszerben sem takarítható meg. Ugyanakkor a közkiadások felhasználásának gazdaságossági szempontjai mellett a társadalmi összetevőket célszerű nem

7 3 Bevezetés elhanyagolnunk. Ezért az új igazgatási technikák adaptációja mellett a társadalmi működés államon kívüli szektorainak kapcsolati lehetőségeire kell elsősorban figyelemmel lenni. Amennyiben előrevetítjük egy új lokális társadalompolitika feltételeinek bővítését, építve a létező kedvező és követhetőnek ítélt folyamatokra, akkor a mintakövetés során ezzel a megközelítéssel elmozdulás érhető el az egyszerű másolástól az alkotóbb adaptáció irányába. Amikor az új tendenciák tartalmát és hazai feltételeit keressük, egy ilyen eredmény elérésének megalapozásához akarunk segítséget, alapokat nyújtani. A kifejtés során a helyi közfeladatok ellátásának felfogásában és gyakorlatában bekövetkezett, e század végi változásokat veszem számba először. Több alapvető európai modell összefoglalására kerül sor a kép árnyaltsága érdekében. Az angolszász mintán kívül a francia és a német modell kerül terítékre. Utóbbi a hagyományos kötődések okán, ami a közigazgatás és az önkormányzatiság körében meglehetősen sokszálú. A francia tapasztalatok értékelését pedig bizonyos strukturális hasonlóságok teszik nagyon indokolttá és érdekessé. A munka további részeiben a magánszektor, valamint a civil szektor, az egyházak helyi közszolgáltatási szerepét tekintem át a hazai viszonyok között. Főleg abból a szempontból, hogy miként kapcsolódnak tevékenységükkel a helyhatósági szerepkörök ellátásához, milyen kontaktusok épültek már ki a rendszerváltás eddigi folyamatában, a kezdetektől eltelt csaknem egy évtized során.

8 4 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében A helyi önkormányzatok szerepének értelmezésére a szakirodalomban számos modellvariációval dolgoznak (Montin, 1998). Az egyik széles körben viszonyítási alapként elfogadott elmélet szerint (Kjellberg, 1988) az önkormányzat hagyományos, klasszikusan 19. századi típusa az autonómia-modell. Az alapelv szerint a feladatok az állam központi és a helyi szervek között szigorúan el vannak határolva. A területi önállóságot garanciák védik. A jóléti állam korszakában ezzel szemben az ú. n. integrációs modell érvényesült. Ebben nem az elhatároláson volt a hangsúly, hanem az állam egységén, amelynek alapján a közfeladatokat ellátását delegálták területi és helyi szintre. Az integrációs (jóléti) modell érvényesülésének nagy korszaka a világháborút követően a hetvenes évek közepéig tartott. Az önkormányzati feladatok és párhuzamosan az elvárások folyamatosan bővültek. Ugyanakkor ez a folyamat mégsem eredményezte az önkormányzati jogok töretlen kiteljesedését. A növekvő feladatokhoz rendelt források ugyanis alapvetően nem helyi szinten képződtek, továbbá a feladatellátás iránti követelmények megfogalmazása, jóléti jogosultságok formájában, ugyancsak központi szinten történt (Bennett, 1998: ). A jóléti állam korszakát követte az állam neoliberális felfogásának kurzusa, ami a konzervatív kormányok uralmával nagyjából a 90-es évek elejéig tartott. Szoros összefüggésben az ekkor alkalmazott gazdaságpolitikával, a helyi szintű kiadások jelentős visszafogását valósították meg. Ezzel az önkormányzatok esélye a tevőleges önállóságra jelentősen csökkent. A neoliberális modell ettől azonban nem lett teljesen defenzív. Az önkormányzatoknak mindenekelőtt a döntési szabadságát hangsúlyozták. Úgy értelmezték ezt, hogy a közösségi döntések következményeit szorosan össze kell kapcsolni a rendelkezésre álló forrásokkal. Ugyancsak előtérbe kerültek a közfeladatok ellátásának, a közszolgáltatások biztosításának minőségi mutatói. A belső elszámolás, valamint a teljesítmények mérhetővé tétele és a fogyasztói szempontok alapján való értékelése igyekezett új hangsúlyokat teremteni a közszféra ellátási rendszereiben. A konzervatív politika - a szociáldemokrata ellenzékek által soha el nem ismert - célja nem egyszerűen a leépítés volt, hanem ezzel összefüggésben a szükséges állami szerepek újraértelmezése és értékelési rendszerének új alapokra helyezése. A helyi önkormányzatok esetében ez a megközelítés a közösségi szolgáltatások megszervezésének nem bürokratikus, ú. n. alternatív módszereit állította előtérbe. A kilencvenes évek közepére a kormányok helyhatósági politikáinak olyan kritikája erősödött meg, amelyik a hatékonyság mindenek fölé helyezését egyre inkább formálisnak tartotta. Vele szemben a fogyasztói igények magasabb szintű kielégítését mint alapvető követelményt állították föl. A jóléti logikához való visszatérésről tehát nem lehetett szó, miként azt a konzervatív kormányokat fölváltó, mérsékelt szociáldemokrata irányzatok általában véve sem vetették föl. Ugyanakkor előtérbe állították a kormányzás társadalom felé forduló formációit. Az önkormányzatokat az önkormányzás egyik, de nem kizárólagos formájaként értelmező megközelítés a közfeladatok ellátásában a különböző társadalmi szereplők és szektorok partnerségét hangsúlyozza. Ebből a helyzetből adódik az önkormányzati forma új modellje is, amelyik a neoliberális "képessé tevés" ethosza mellett az együttműködés és az ösztönzés formáira helyezi a hangsúlyt (v. ö. Bennett, 1998: 49.). Az önkormányzási modell tulajdonképpen az önkormányzat és a civil társadalom viszonyára reagáló elméletek közül való (Montin, 1998: 9-10.). Jelen dolgozat témaválasztása szempontjából a megközelítés leglényegesebb eleme a közigazgatási szerepkör újraértelmezése ebben a relációban (Stoker, 1998).

9 5 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében A kormányzás mibenlétének átformálására pedig praktikusan igen jó alapot adnak az önkormányzatok, amelyek a közösségi tevékenységek szervezésének és szerveződésének sokasága közepette, velük különböző mélységű és tartalmú interakcióban végzik tevékenységüket. Az új modell a neoliberális korszak időszakában fogant és ott élte magzati fejlődését. A társadalmi erőforrásokhoz való fordulás akkor vált létszükségletté a kimerülő költségvetési eszközök helyett. A mostani folyamat épül a már létező és működő eredményekre. Egyelőre azonban kiteljesedett mintáról még távolról sem beszélhetünk. Ennyiben tehát ez a modell egy kicsit kilép eddigi korszakolásunk deskriptív megközelítéséből és bizonyos értelemben normatív hozzáállással fogalmazódik meg. A stílusváltás jogosságát talán azzal indokolhatjuk meg elfogadhatóan, hogy jelenleg a modellek közötti átmenet korát éljük. Ezért is hasznos az eredmények és folyamatok számbavétele. Hiszen új utakat csak efféle áttekintés után célszerű előnyben részesíteni. A nyugati fejlődés szemünk előtt zajló modellváltása egyben utal a lehetséges választásokra az átalakuló közép-európai igazgatási rendszerekben. Noha itt más tényezőkkel is számolni kell, mindenképpen föltűnő a mintakövetés jelentősége. Emiatt a vázolt elméleti keretben érdemes áttekinteni néhány alapvető fejlődési formát. A közösségi szolgáltatások megszervezésének rendszerei országonként, de legalább is országcsoportonként különbözőek. A miértek közül most kihagyjuk a közhelyszerűen felemlíteni szokott okokat, amilyen a gazdasági feltételekre vagy nemzeti tradíciókra való hivatkozás. Noha ezek természetesen nem mellékesek, itt két másik, speciálisabb körülmény jelentőségét kell kiemelni. Egyrészt modellenként változóak azok az értékrendek, amelyekbe a közfeladatok ellátásának az alapvető elvei beágyazódnak. Noha ezek együttese országonként sem valami időtől független, konstans tényező, azaz adott helyen történetileg változó, azért letagadhatatlanul hordoz csak arra a nemzetre vagy nemzeti közösségre valló jellegzetességeket. Márpedig mindez erőteljesen kihat a közszolgáltatások biztosításának rendszerére. A témánk szempontjából különösen fontos másik meghatározó tényező pedig az, hogy a helyiterületi feladatellátás milyen mintái működnek az adott országcsoportban. Értve ezalatt nem csupán az önkormányzati rendszert, hanem a közfeladatok megszervezésének tágabb lokális környezetét is. Eltérnek mindegyikben azok a történelmi körülmények és folyamatok, amelyek eredményeként a jelen intézményrendszerek és azok sajátlagos működési rendje kialakult. Az összehasonlítás arra koncentrál, hogy az új menedzsment mozgalmai milyen módon érvényesültek, egyben miféle korlátokat hordoznak önmagukban. Miként valósul meg a folyamatok alakulásában a különböző közigazgatási rendszerek saját meghatározottsága? Az eredményből a további fejezetek elemzése alapján következtetni lehet majd a közép-európai, mindenekelőtt a magyar helyi és területi közigazgatási mintakövetés valóságos és célszerűen folytatandó irányultságaira. 1.1 Új Közszolgáltatási Menedzsment az angolszász országokban 1. A magánszektor és a közszektor értékrendszere alapvetően eltérő. Még akkor is igaz ez, ha a szokásos leegyszerűsítéssel szemben az állami közfeladat-ellátást a közszektor részeként, nem kizárólagos letéteményesének tekintjük. Szembesíthetők egymással a főbb mozgatók (Stewart és Ranson, 1994: 58.). Eszerint a magánszférát egyebek mellett a piacon való individuális választások, a kínálat és az árak, a fogyasztói szempontok, a verseny jellemzik. Ezzel szemben a közösségi szektort nagy vonalakban a kollektív választások, a szükségleti szempontok, az állampolgári jogon járó juttatások és jogosultságok rendszere határozza meg. A felsorolt értékek adják a menedzsment céljait, és meghatározzák azokat a peremfeltételeket, amelyekből levezethetők az alapvető közösségi vagy magán ellátás-szervezési feladatok. Aszerint, hogy magán- vagy köz-igazgatásról van szó (Pollitt és Harrison, 1992: 1 23.) eltér a menedzsment-

10 6 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében tevékenységnek a döntéshozatali folyamatba való kapcsolódása. Különböznek továbbá olyan alapvető szervezési tevékenységek és mozzanatok, amilyen a költségvetés tervezése, az ellenőrzés módja, a szolgáltatást igénybe vevőkkel való külső kapcsolatok rendje, általában véve a szervezeti közeg kialakítása és még számos más elem. A közszektor szervezésére irányuló reformtörekvések talán már létrejöttével és elismerésével egyidőben megkezdődtek. Az elmúlt három évtizedben mindenesetre számos országban sok program született erre. A folyamat a nyolcvanas évekre öltött egységes formát. Ekkortól datálhatjuk az ú. n. Új Közszolgáltatási Menedzsment (New Public Management) átfogó ágazatpolitikai kezdeményezésének általános elterjedését. Az általánosság nem jelent mindenütt egyforma mélységet. Valójában az úttörők egyes angolszász országok voltak. De az egész országcsoportról elmondató, hogy náluk váltak átfogó érvényűvé az új megközelítés elvei és szempontjai. Közöttük is voltak olyanok, amelyekben a politikai kezdeményezés ideológiailag jobban át volt szőve, mindenekelőtt a Thatcher-i Nagy- Britanniában vagy Új- Zélandon. A tapasztalatok, ha nem is ugyanolyan intenzitással, tova gyűrűztek a frankofon befolyási övezetű régiókra (Adamolekun, 1997). Továbbá ugyancsak jelen vannak a latin-amerikai országok közigazgatási reformjaiban (Peterson, 1997). Mi volt a "mozgalom" és a belőle kinövő folyamat újdonsága? Nem más, mint a közszféra és a magánszektor értékeinek új fajta kapcsolása a menedzsment szerepének kialakításában. A magánszektorra jellemző értékeket bevitték közszektorba. Tették ezt úgy, hogy a közfeladatok megszervezése mint tevékenység elé célként magánigazgatási, tehát piaci vagy ahhoz nagyon hasonló értékeket állítottak. Ily módon kialakult egy, a hagyományos igazgatási modellel szembeállítható menedzsment, amelyik struktúrájában, megoldásaiban, személyzetének alkalmazását tekintve, valamint kultúrájában valóban merőben új és szokatlan rendszert alkotott (Stoker és Mossberger, 1995). Ennek lényege a hierarchizált, bürokratikus és központosított szerkezettel szemben a kevésbé merev rendszert alkotó, de inkább az elérendő célra koncentráló, decentralizált megoldások kialakítása volt. A mozgékonyabb szervezetek eredményességi mutatói léptek a hivatali ellenőrzés mechanizmusai mellé. A minőség mérésére alkalmas paramétereket állították a társadalmi érdekek elvont kritériuma helyébe. 2. Hogy mindez, különösen az angolszász országokban nem csupán egy volt a technokrata törekvések közül, azt bizonyítani mindenekelőtt a kiváltó társadalmi és gazdasági kényszerek felidézésével lehet (Flynn és Strehl, 1996). A hetvenes évektől általánossá váló gazdasági válság hatására új megvilágításba került az állami szerepvállalás kérdése. Csökkentek az adóbevételek, ugyanakkor a társadalmi feszültségek hatására erősödött a szociális és egyéb közkiadások növelése iránti társadalmi igény. A költségvetések e feszültség hatására tartósan deficitessé váltak. A közkiadásokat ezért radikálisan csökkenteni kellett. Különösen a brit Thatcher-kormány járt élen az ebből a helyzetből való kilábalást meghirdető konzervatív gazdaságpolitika vitelében, és benne a következményeknek a közigazgatás egészére történő átvezetésében (Flynn, 1993). Az egész politika következménye a neoliberalizmus társadalmi értelemben vett széles térhódítása lett a második világháború utáni szociáldemokráciával szemben. Nem kétséges, hogy a politikai és ideológiai változás az állam szerepének, mint általános kérdésnek a megítélésével összefüggésben, mélyen kihatott az állami működés különböző formáinak alakítására. Nagy-Britanniában e program része volt az önkormányzatok "megregulázása", amelynek keretében bevezettek a központi kontrolt a helyi túlköltekezés ellen, átalakították az adórendszert, jelképnek is beillő módon eltörölték a Nagy-Londoni Tanácsot. Jó másfél évtizedes folyamatban csaknem minden közszolgáltatási rendszer átalakítására sort kerítettek. A lakásrendszert a privatizáció jegyében alakították át; az oktatási rendszerben lehetővé tették az intézmények önkormányzati

11 7 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében fennhatóság alóli tömeges kivonását; az egészségügyi ellátásban az ú. n. belső piacok (kvázi-piac) kialakításával honosítottak meg új, a teljes finanszírozás alapjául szolgáló teljesítménykövetelményeket. Az ideológiára épülő közigazgatási "ágazatpolitika" lehatolt tovább, egészen a menedzsment technikákig. Úgy, hogy a még oly szakracionális megoldások magyarázatában és indokoltságában azért világosan föllelhetők az alapul fekvő motívumok. Talán ezért is volt képes a konzervatív politika mindig is befogadni témái közé a közszolgáltatás-szervezés kérdéseit. A piac szerepének erősítését a közfeladatok biztosításában, a verseny előtérbe állítását ezért összekapcsolhatták az igazgatási megoldások és technikák kifejezetten a szóban forgó célok realizálására orientált új eszközrendszerének kialakításával. A közkiadások visszaszorításának célját mindenekelőtt az egységnyi költség csökkentésével, valamint a teljesítménymérés technikáinak addig nehezen alkalmazható területekre való bevezetésével kísérelték meg érvényesíteni. Érdekes, hogy a logikát az ellenzők is átvették. A teljesítménymérés általánosság tétele a közszférában például nemcsak létszámcsökkentés és új munkamódszerek bevezetésének alapjául szolgálhatott, hanem védekezésül is a megalapozatlan leépítési törekvésekkel szemben (Flynn és Strehl, 1996). 3. Milyen témákat, megoldási formákat állított előtérbe az Új Közszolgáltatási Menedzsment? A válasz megadáshoz érdemes többféle ismérv szerinti csoportosítást alkalmazni. Egyrészt azért, mert valóban rendkívül szerteágazó elemeket találunk. Másfelől a különböző megközelítésű rendszerezések felvillantják a törekvés sokszínűségét és gazdag tartalmát. a) Az első ismérv a javasolt megoldások társadalmi kihatásának mértéke szempontjából kategorizál. Eszerint vannak makroszintű változásokat kiváltó szolgáltatásszervezési megoldások, illetve szakágazati szintű technikák, amelyek az új menedzsment által szolgálni kívánt értékek realizálódását segítik elő. Az Új Közszolgáltatási Menedzsment jelentősége makroszinten a következő folyamatokkal összefüggésben ragadható meg: a közigazgatás növekedési ütemének csökkentése a költségvetés és a személyi állomány vonatkozásában (Hood, 1991:3.); a piacosítás és a privatizáció révén az állam egyoldalú ellátó szerepéhez képest előtérbe kerül a szubszidiaritás a közszolgáltatások biztosításában (v. ö. Hood, 1991: 3.); kialakítják a legnehezebben piacosítható közszolgáltatások (oktatás, egészségügy) belső piacait különböző szimulációs megoldásokkal (Walsh, 1995: ); fogyasztói orientáció a közszolgáltatások szervezésében a korábbi jóléti állam jogosultsági alapú megközelítésével szemben. Látható tehát, hogy az új menedzsment célkitűzései nagyon is illeszkednek egy társadalomszervezési elvrendszerhez, az abban középpontba állított értékrendhez. A témák másik csoportja már kevésbé kötődik a politikai értékekhez, bár visszavezethető azokra. Közös jellemzőjük inkább az igazgatási szakracionalitás, amelynek új technikáit kísérli meg mindegyikük hétköznapi gyakorlattá tenni. A teljesítményorientáció jegyében kerülnek előtérbe a következő követelmények: a kifelé irányuló, "társadalmi" teljesítmény egyértelmű mutatókkal való mérése; a közszolgáltató, a köz-megrendelő és a fogyasztó kapcsolatainak mindig konkrét szerződéses rendezése; a szolgáltatásszervező egységek önállósítása elszámolás, felelősség és érdekeltség szempontjából;

12 8 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében a szervezési folyamatok átalakítása azáltal, hogy kulcsszerepet kap a stratégiai szemlélet (külső célorientáció), valamint a kimeneti teljesítmény kontrolja; a tervezési és költségvetési rendszerek módosulása, jelentőségének növekedése a pusztán szervezeti eszközökkel való igazgatás eszközeivel szemben; a nem pusztán közfeladatként ellátott megoldások, az ú. n. alternatív szolgáltatásszervezés felértékelődik. Látható tehát, hogy a konkrét célkitűzések és jellemzően alkalmazott technikák nagyon is kifejezik az új menedzsment legfőbb sajátosságát. Nevezetesen azt a motivációt, miszerint a magánszektorra jellemző igazgatási eszközöket és mentalitást igyekeznek kialakítani a közszférában is, mégpedig mind a szolgáltató, mind a fogyasztó és igénybevevő oldaláról. A fenti csoportosítás lényeges hazai szempontból is. A rendszerváltást követően lezajló társadalom-átalakulási folyamatok hatására a közigazgatásban is megjelentek az új szemlélet elemei. A helyi-területi igazgatás e tekintetben különösen fogadókész volt (Horváth és Kiss, 1996). De legalább ennyire fontosak a jogalkotás sok tekintetben paradigmaváltásra valló fejleményei. Mindezek alapján felismerhetők azok a makroszintű tendenciák az igazgatás szerepével összefüggésben, amelyeket az első csoportban felsorolt jellemzőkkel írtunk le az imént. Ezzel szemben nálunkegyelőre jóval kevésbé láthatóak az igazgatásszervezés ágazatpolitikájában azok a technikaibbnak tűnő változások, amiket a fenti második blokk gyűjtött csokorba. A változások ilyen részletekig még nem jutottak el. Összességében csak mérsékelt elmozdulások történtek. Bár egyes területeken a feltételek megértek a változásra, és biztató kezdeményezések tanúi lehetünk. (Például a kiszerződés révén létrejövő ú. n. kiszervezés területénvagy a projekt menedzsmentben.) b) A második ismérv, ami szerint csoportosíthatjuk az Új Közszolgáltatási Menedzsment által középpontba állított témaköröket az a változások fókuszának közigazgatáson belülre vagy kívülre való helyezése. A közigazgatásra magára irányuló célkitűzés (Cheung, 1997: ) a tevékenység társadalmi hatékonyságának növelése, a pénzügyi menedzsment reformja, a decentralizáció, a közszolgálat átalakítása és általában az új igazgatásszervezési technikák alkalmazása. Ezzel szemben "kifelé" irányuló követelmény a privatizáció, a magánszektorra vonatkozó dereguláció, a fogyasztói részvétel a szolgáltatásszervezésben, a szolgáltatói szervezetek önállóságának növelése, a piaci mechanizmusok bevonása a közszektor működési rendszereibe. A belső változási tendenciák lényege a közszektor növekedésének, másfelől pedig centralizációjának a korlátozása. A kifelé irányuló törekvések ezzel tökéletesen egybe csengnek, amikor az állam visszavonulásával keletkező vákuumot a privát szektor szereplőinek az aktivizálásával kívánják betölteni. 4. Mi a helyi és területi szintek szerepe az Új Közszolgáltatási Menedzsment filozófiájában és gyakorlatában? Mint az eddigi témafelsorolásokból látható volt, a központosítás gyakorlata ellenében valók legfőképpen az alapvető törekvések. Ez a megközelítés közvetlenül is kifejeződik az alsóbb szintű kormányzati szinteket előtérbe helyező decentralizáció fontosságának hangsúlyozásával. Másfelől, az államigazgatási szervezetrendszeren belüli dekoncentráció is tágabb értelemben előkerül, amennyiben az önelszámoló egységek körének növelését hangsúlyozzák. Mégis, e kérdés kapcsán nem a decentralizáció és a dekoncentráció hagyományos értelmezését kell középpontba állítani. Valójában ugyanis az Új Közszolgáltatási Menedzsment nem áll meg az állam határainál! Amikor decentralizációt mond, nem egyszerűen és nem is elsősorban a helyi és területi önkormányzatokra gondol, hanem a közfeladat-ellátás társadalmi decentralizálására. Azaz a magánszektor közmegbízásaira, az önkéntes szervezetek aktív szolgáltatói helyzetbe hozására, a fogyasztói kontrolra, a kiszervezéssel mozgósítható piaci erőforrásokra és így tovább.

13 9 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében Megvan persze ebben az önkormányzat szerepe is. Csakhogy nem feltétlenül abban, hogy az ő szerepe növekedjék a központi szinttel szemben. Sokkal inkább generátornak kell lennie, amelyik segíti és menedzseli a társadalmi és piaci szervezésű közcélú tevékenységeket. Vagyis a decentralizáció fókuszában itt nem a közjogi értelemben vett helyi önkormányzati intézményrendszer áll, hanem maga az önkormányzatiság. Ez utóbbi nem közjogi, de még csak nem is közösségi, hanem egyszerűen (értékmentesen) társadalmi kategória. Ugyanez a logika érvényes a dekoncentráció értelmezésére. A lényeg itt nem a hivatali láncolaton belüli szétpontosítás. Sokkal inkább az állami kötelékről való részleges vagy teljes leválasztás, az önelszámolás, a versenyhelyzetbe helyezés. Csupa olyan elv tehát, amiről azonnal a privatizációra asszociálnánk. Csakhogy vannak olyan közfeladatok ahol ez tömegesen lehetetlen. Nos, az Új Közszolgáltatási Menedzsment logikája szerint ilyenkor belülről kell szimulálni a piacot. Az állami szektoron belül, például az egészségügyi ellátásban kell olyan finanszírozási és szervezési feltételeket "csinálni", amelyek imitálják a magánszektor mechanizmusait. Ehhez pedig elengedhetetlenül fontos elem az egymástól elkülönülő, összemérhető, versengő alapegységek léte. 5. Az angolszász országok által kibontott, majd más országcsoportokban is többé-kevésbé átvett menedzsment mozgalomnak azonban kezdettől fogva számos kritikával kellett szembenéznie. A kilencvenes évekre az ellenérzések egyre erősebbek lettek. Ez azzal a körülménnyel is összefüggött, hogy a gyakorlat több nem kívánatos következményt hozott. A kritikusok szerint (Stoker, 1997a) az új megoldásokat és elveket zászlajára tűző mozgalom bár kétségkívül számos részeredményt ért el, összességében sokat tett a demokrácia és a helyi önkormányzat szerepének, súlyának csökkentéséért. Ennek a bírálatnak több rétege van. A helyi önkormányzatok elleni támadás közvetlenül is érzékelhető volt például Nagy-Britanniában. De általában véve mondható, hogy a célorientált területi igazgatási szervek, valamint az egyes szolgáltatások szervezésére kialakított ú. n. speciális kerületek valóban csökkentették az átfogó helyi vagy regionális politikai áttekintés lehetőségét. Még akkor is, ha egyenként demokratikus testületi kontrol alatt állt e szervezetek működése. További általánosításként leszögezhető, hogy a közszolgáltatás-szervezésre orientált fogyasztói demokrácia nem kedvez a képviseletre alapozott helyi demokráciának. Nyilvánvaló ugyanis, hogy ebben az összefüggésben csökken a választott testületek befolyási lehetősége. Bár a fogyasztói kontrol, ha működik, szintén korlát a közösségi érdekek megsértésével szemben, de csak bizonyos határig. Nem képes ugyanis közösségi fórumon kifejezésre juttatni az átfogó mérlegelés politikai szempontjait. Nemcsak ezen az ideológiai síkon bírálják egyre hevesebben az új-konzervatív megalapozottságú igazgatásszervezési elveket és megoldásokat. A szakracionálisnak vélt megoldásokat az ellenzők úgy aposztrofálják, mint amik mozgalmi részeredmények csupán. A teljesítménymutatók például szerintük önálló életre keltek, önmagáért valók lettek. Az új menedzsment által mindenhatónak vélt kiszerződéses rendszerre is szkepszissel tekintenek, mint olyan technikára, amellyel nem sikerült mégsem kiküszöbölni a közszektor megbízásaival kapcsolatos korrupciót és apparátusi ellenérdekeltséget. A kritikai hangok fölerősödtek az évi brit munkáspárti kurzusváltás nyomán. De jelen voltak már ezek a nézetek a demokraták amerikai kormányzásának kilencvenes évekbeli kezdetétől. Skandináviában továbbá talán soha nem is tűntek el teljesen. Ezzel együtt a bírálók is elismerik, hogy azért a mozgalom számos, "általa nem szándékolt" eredményt ért el, mint amilyen például a közfeladatokkal kapcsolatos ellátásszervezés kérdéseinek nyilvánossága. Tény továbbá, hogy még a konzervatív kormányok idején az ellenzék is élt az új menedzsment követelményeinek előtérbe helyezésével, legfeljebb más hangsúlyokat érvényesítve. Ebből úgy tűnik, az eredmények tartósan be fognak épülni a közfeladatok megszervezésének társadalmi mechanizmusaiba (l. Stoker, 1997b).

14 10 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében 1.2 Szolgáltatásszervezés a francia közigazgatás útján A francia szakirodalomban és a közigazgatás gyakorlatában az Új Közszolgáltatási Menedzsment nem jelentett akkora nóvumot. Egyszerűen azért, mert a fogalommal érintett alapvető kérdéskör, a köz- és a magánszektor viszonya, a francia rendszernek a 19. század eleje óta témája volt. Más kérdés, hogy az új fogalomkör bevezetése itt is más megvilágítást teremtett számos igazgatási probléma megközelítéséhez (Vayrou, 1995). Elsősorban a politika és az igazgatás viszonyának új szemlélete volt vagy lehetett volna érdekes. Ezzel együtt, a francia közigazgatásban a magánszervezetekkel való kapcsolatrendszer kialakítására hagyományosan az államszervezési módszer jellemző. Talán ezzel az alkati eltérésből eredő "fogadóképtelenséggel" magyarázható, hogy az angolszász országokhoz hasonló ideológiai és igazgatási értelemben szakracionális paradigmaváltás ebben a közegben nem következett be. Annál érdekesebbek azonban azok a finommozgások, amelyek révén az eredendően jóval kiépültebb közigazgatási rendszer reagált az új kihívásokra. Induljunk ki abból az alapvető körülményből, hogy a közfeladatok igazgatásának hagyományos francia rendszere (gestion public) korántsem azonos azzal a szintén létező fogalomkörrel, amit a közszolgáltatási menedzsment (management public) takar (Auby, 1996: 1 7.). Az előbbi államszervezési kérdés elsősorban, míg az utóbbi, elkülönült témaként, a magánszektor közfeladatok ellátásba való illesztését, ennek megfelelően a közszektor bizonyos átformálását fókuszálja. 1. A helyi közszolgáltatások joga rendkívül kidolgozott joganyag, amibe beletartozik a finanszírozási rendszer intézményeinek részletezése is. Jellemző, hogy a kompilált matéria és tartalomelemzése két kötetes vaskos kézikönyv (Droit, 1995), amelynek törzsanyaga a közigazgatási jog alapvető része (Moreau, 1995: ). Mint a francia közigazgatási jogban általában, a fejlődésnek ezen a területen sem a jogalkotás az egyetlen húzóereje, hanem legalább ilyen súllyal esik latba a közigazgatási bírósági gyakorlat szerepe, amit a Conseil d'état működése testesít meg. A helyi önkormányzatoknak törvény szerint kötelező és szabadon felvállalható feladataik vannak. Hogy az ezek megvalósításaként szervezett közszolgáltatásokat közvetlenül maguk végzik-e vagy más feladatellátó révén, esetleg delegálják a szolgáltatás teljesítését, az szabad választásuk kérdése ami a rendszer alapelve. A jogintézmények részletesen kidolgozottak. Ennek alapján fölvázolhatók a helyi közszolgáltatások ellátásának fő csoportjai. Számunkra e helyen a közszféra szerepének megnyilvánulási lehetőségei az érdekesek. Eszerint a helyi önkormányzat közszolgáltatást, illetve felvállalt közfeladatot a következőképpen láthat el: Saját feladatkörként. Ekkor a feladat ellátását költségvetésből oldják meg. De nem szükségképpen a saját szervezet keretein belül, hanem például megfelelő munkaszervezet alapításával (pl. turista iroda). Önkormányzati részvételű magántársaság útján. A kötelező feladatkörbe nem tartozó területeken a közigazgatási szerv magánszereplőkkel egyenrangúan vehet részt olyan társaságokban, amelyek valamilyen közösségi érdekeltséget hordozó tevékenységet végeznek (pl. városfejlesztő társaság). Közfeladat ellátásának átruházása magánérdekeltségű szervezetre vagy szerveződésre. Mindig szerződéssel történik, és lényege a hasznok és kockázatok megosztása. Ennek különböző mértékei és arányai szerint, különböző szerződéstípusok és azok tradicionális gyakorlata alakult ki (pl. menedzsment szerződés, koncesszió). Egyes, közszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységekre szóló megbízás adásával. Ilyenkor meghatározott munka vagy tevékenység végzését, illetve községi tulajdonú dolog hasznosítását adja ki másnak a közigazgatási szerv. A jogviszony alaptermészetét

15 11 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében jól jellemzi, hogy szemben az előbbiekkel, eredetileg erre nézve a polgári jog szabályai voltak irányadóak. A típusok árnyaltsága jól mutatja, hogy a francia rendszerben a közszolgáltatások, közfeladatok ellátásában való magánszervezeti részvétel nem igazgatási újítás és mozgalom kérdése, hanem az államszervezési tradícióé. A megoldások jogi kidolgozottsága és bejáratott gyakorlata azonban mégsem valami merev dogmatikán alapul. A részletes szabályozás ellenére sincsen semmilyen formakényszer. A szerződések tartalma a köz- és a magánszektor szereplői között szabadon alakítható. Valahogy úgy érvényesülnek tehát a szabályozott formák, miként a polgári jogban az egyes szerződésfajtákra vonatkozó előírások, amelyektől a felek egyező akarattal többnyire eltérhetnek. Ennek következményeként a valóságos szerződések egyik típusból gyakran átnőnek a másikba, amit a közszolgáltatások szervezését vizsgáló felmérések pontosan igazolnak (Lorrain, 1992: ). A gyakorlat tehát fontos szerepet kaphatott a tradíció kialakulásában és megszilárdulásában. A közigazgatási bíráskodás esetjogi gyakorlata ebből a szempontból nézve kiemelt jelentőséget nyer. A jogfejlesztésre ily módon fontos szerep juthatott. Mindezek a tényezők együtt a részletes szabályozás és a rigorózus esetjogi gyakorlat ellenére is a rendszer flexibilitását biztosítják. Tanulságos azonban, hogy kezdetben a kötöttségek erősebbek voltak, az írott jog prototípusait nem lehetett áthágni. Csak utóbb oldottak a kötöttségeken (Lorrain, 1992: , Lorrain, 1995). Magyar szemmel nézve a szabályozás és a gyakorlat rendkívüli árnyaltsága figyelemreméltó. Érdemes felfigyelni a feladatellátási típusokban testet öltő, a valóságos viszonyokból eredeztethető megkülönböztetésekre, amelyeket aztán a szabályozási következmények híven átvezetnek. Fontos a közmegbízások és a kiszerződés megkülönböztetésére. Utóbbi esetben a feladat és a szerződéses viszony közszolgáltatási jellege meghatározó. Éppen ezért a hasznok kockázatok telepítése és megosztása a központi kérdés, kevésbé az egy feladat elvégzésére szóló felkérés. Ez nagyon lényeges disztinkció, noha a közigazgatási szabályozás jogosultságát mindkét esetben (bár nem azonos okból) megalapozza, hogy a megállapodásban szereplő egyik fél a közszférából való. A hasznok és a kockázatok telepítésének módja, mértéke is eltér az delegált feladatellátás különböző formái esetében. Ennek részleteire a későbbiekben még visszatérek. Az érdekeltségi elemek tisztázása, a közigazgatási kontrolok beépítése teszi lehetővé a sok kis önkormányzat, illetőleg a nagyobb szolgáltató szervezetek között mégis az egyenértékűség alapján való megállapodások rendszerének működését. Fontos az önkormányzati szerepek különbözőségének modellezése. A közfeladat megvalósítását (például egy beruházás formájában) elválasztják a közszolgáltatás nyújtásától, még inkább annak szervezésétől. A különböző alakzatok a társadalmi szükségletek által megkívánt sajátos jogviszonyok változatait állítják össze. 3. Az újabb fejlődés iránya az, hogy a köz- és a magánszektor nem kívánatos összefonódásait igyekeznek nyesegetni jogalkotási és más közigazgatás-szervezési eszközökkel. A kilencvenes évek első felében a közfeladatok delegálásának további szabályozása, valamint az átláthatóság erősítése került napirendre. Az utóbbira néhány látványos és botrányos korrupciós ügy nyomán került sor. A kontrolok jelentősége valóban nagy, mivel a közhatalom visszaélhet hatalmával, befolyásával, és azt könnyen konvertálhatja a magánszférával való kapcsolatban materiális előnyökké. A magánszektor a jól fizető és viszonylag kockázatmentes közmegbízásokért köztudottan hajlamos megvesztegetésre. A franciaországi tapasztalatok is bizonyítják ennek létét. Sőt, nem ritka a közösségi szabályozási eszközök fölötti alku sem, például a helyi adók vagy a szolgáltatási díjak megállapítása és a bevétel felhasználása tekintetében.

16 12 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében A korrupció alapjául szolgál az a rendszerjellemző, ami a feladatot delegáló közmegrendelő és a szolgáltató monopolcégek különböző kapacitásai között fennáll. A francia szétaprózott helyi igazgatási rendszerben fokozottan szembesülhetnek az információs aszimmetriával a közmegbízások terén. Ezért a szerződésekben, angolszász példákra hivatkozással, újabban forszírozzák a mérhető és objektív mutatók alkalmazását (Bouinot, 1997). További kihívást jelent az itteni önkormányzatokat sem elkerülő pénzszűke, ami a közpénzek felhasználásának célszerűségét állítja előtérbe a helyi-területi színtereken is. Végül az Európai Unió közbeszerzési és közszerződési szabályai ösztönöznek még a köz- és a magánszféra közötti megállapodások rendszerének teljesítményelvű szabályozásnak kiegészítésére. A francia rendszert is érintik tehát olyan kényszerek, amelyek a piaci szektor szerepének tisztázására, szerepének erősítése irányában hatnak. Az angolszász országokkal szemben azonban itt kevésbé a magánszektor közfeladat-ellátásban játszott szerepét, annak terjedelmét törekszenek növelni. Inkább a kapcsolat tartalmát igyekeznek megtisztítani a nem kívánatos ballasztoktól. Különbség az is, hogy ezt a célt kevésbé menedzsment eszközökkel, inkább közjogi és közigazgatási jogi szabályozással, de nem kizárólag jogalkotással, próbálják megvalósítani. 4. Franciaországban tehát az Új Közszolgáltatási Menedzsment szerepe viszonylag gyenge. Jelen van ugyan a mozgalom technikáiban (Flynn és Strehl, 1996: ). Ez ki is mutatható bizonyos megoldások alkalmazásában és újabban elterjedésében. Ilyen például az önelszámoló egységek bővülő szerepe a közigazgatás szervezetrendszerében. Ezek a menedzseri eszközök azonban megmaradnak a technikai megoldások világában. Nem csapnak át és nem egyesülnek olyan rendszerré, amelyeket ideológiailag megalapoznak, sőt, politikai mozgalmakban is felhasználnak. A modell más megközelítésben mond sokat a közszolgáltatások szervezésének állami eszközeiről. Állami eszközökről, amelyek egyáltalán nem államosítást takarnak. A magánszektor közfeladatok ellátásával való megbízása itt rendszerszerű. Szabályozási technikái sokkal inkább előtérben állnak, mint az angolszász rendszerekben. A decentralizáció szerepe a francia közszolgáltatás-szervezési szisztémában a közigazgatás oldaláról nézve magától értetődő. A mintegy 36 ezer önkormányzati egység önálló alanya a közfeladatok ellátásának, következésképp a közmegbízások adásának, a feladatok delegálásának is. A történelmi fejlődés folyamatából nem kevésbé egyértelmű, hogy a kis kapacitású önkormányzatok saját szervezésben képtelenek feladataikat teljesíteni. Ezért a megfelelő méreteket különböző megoldások útján "érik el". A szolgáltatásszervezésben ilyen a magán- vagy ú. n. köz magánvállalatok szolgáltatásszervező tevékenysége, amely mintegy begyűjti a kis egységek közmegrendeléseit. A másik integrációs megoldás a társulások kiépült rendszere, amely szintén elsősorban a közszolgáltatások és közfeladatok közös és szervezett ellátásának formája. Mindezek az integrációs megoldások azonban nem eliminálják a decentralizációt szolgáltatásszervezési értelemben sem, hiszen a feladatellátás jogosítottjai továbbra is a kis önkormányzati egységek maradnak. Emiatt és ezen keresztül alakulhatott ki a közmegbízások és feladat-átruházások bemutatott rendszere. A tanulság számunkra az, hogy a decentralizációnak még az államszervezési eszközei sem szükségképpen rekednek meg az állam, az önkormányzat szervezeti rendszerén belül. Azon túlnyúlnak, piaci és társadalmi környezetükkel tervezett és szervezett interakcióba lépnek. 1.3 Igazgatásszervezési reform a német közszolgáltatási rendszerben A német államiság tradíciója a porosz fejlődésből eredeztethető. Lényegét, működési alapjait a weberi leírás jellemezte először. Bár ez a közeg a század közepe óta számos változáson ment keresztül, azért nem véletlen, hogy a közszolgáltatások menedzsmentjének reformja viszonylag későn, csak a kilencvenes évek elején ért el idáig.

17 13 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében 1. Tulajdonképpen egy beépítési, recepciós folyamatról van szó, amelyben az átvételt követően az új elemeket saját képükre formázva, hatékonyan építették be a rendszerbe. A "neues Steuerungsmodell", azaz új igazgatási modell az önkormányzatok tanácsadási ügynöksége (KGSt) által 1993-ban kiajánlott módszerek együtteséből állt. Ennek fő elemei voltak a következők (Klages és Löffler, 1996: ): kimenet-orientált költségvetési tervezés, az igazgatási eredmények költségeinek számbavétele a magánszférában szokásos könyvelési rend bevezetése önelszámoló szervezeti egységek kialakítása minőségi mutatók definiálása fogyasztói orientáció külső források bevonása, kiszervezés, privatizáció nyitottság a versenyre a közfeladatok ellátás terén is. A rendszert más néven Tillburgi Modellként ismerik. Az elnevezés a holland szervezeti minta városára ural, ahol ebben a régióban először és kiterjedten alkalmazták a fenti technikákat. A "honosítás" ilyen gyakorlata nagyon jellemző. A reformot kezdettől alapvetően igazgatásszervezési változtatásként fogták föl, aminek elsőszámú jellemzője, hogy alulról, az önkormányzatoktól indul ki. Nincs tehát központi kezdeményezés a háttérben, mint az angolszász országok esetében. Ebből az is következik, hogy a politikai ideológiai motivációk is háttérbe szorultak. Kevésbé a magánosításra, a közszektor visszaszorítására helyezték a hangsúlyt. Sokkal inkább olyan földhözragadt, de nagyon is ésszerű szempontra, mint a bürokrácia tevékenységének racionalizálása. Amikor itt társadalmi hatékonyságról beszélnek, az nem jelent sem kevesebbet, sem többet, mint a hivatali szervezet tevékenységének minősítését. Nincs mögötte viszont az állam társadalmi szerepének alakítására irányuló szemléletváltoztatás képzete. Az ideológián túl az ágazatpolitikai szempontok érvényesítése sincs annyira előtérben. Az átszervezések motorja nem feltétlenül a célkitűző politikai akarat határozottabb kifejezésre juttatása. Megmaradtak inkább a kézzelfoghatóbb szervezeti és eljárási megoldások szisztematikus javításánál. Éppen e gyakorlat-közeliség miatt a reform alapvetően a helyi közigazgatás problémájaként merült föl mindvégig. Ilyenként azonban szép karriert futott be. A kezdeményezés a nemzetközi fejlődés eredményeinek rigorózus átvételén alapult (v. ö.: Banner, 1993: ). Szinte mindent átvettek az angolszász igazgatásszervezési mozgalmaktól. De szigorúan csak igazgatásracionalizálási megoldások formájában (l. Damkowski és Precht, 1995), annak kiterjesztésétől következetesen távol tartották magukat. Az ebben a szemléletben testet öltő technicizmus az igazgatás és a célkitűző politika határozott szétválasztásából indul ki. A két elkülöníthető szféra kapcsolatának pontos feltárása szolgálhat eszerint az igazgatási technikák megújításának igazi alapjául. A közfeladat-ellátás összes mozzanatát ez alapján lehet tökéletesíteni, a döntéselőkészítő modellalkotástól a kimeneti kontrolig (KGSt, 1993). Az aprólékos elemzés alapján olyan praktikus specialitások is külön kezelhetők, mint amilyen a kis önkormányzatok igazgatási racionalizálásának problémája vagy a keletnémet tartományok hivatali működési korszerűsítése (KGSt, 1993: ). Különösen az utóbbi mutatja, hogy a részletektől való közelítés igazán nagy horderejű és -volumenű kérdések kezeléséig vezethetett. A "neues Steuerungsmodell" ezen az úton képes volt valóságos igazgatásracionalizálási tömegmozgalommá válni az önkormányzatok között.

18 14 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében A folyamatok eredményeként jelentek meg utóbb a politikai összefüggések. Fordított okozati sorban tehát, mint az angolszász országokban. Itt ugyanis az átszervezések nyomán következtek be a szükségképpeni hatalmi átrendeződések az igazgatáson belül, illetve a hivatali szervezet és a politikai testületek, tisztségviselők között (Adamaschek et al., 1997: Einführung, 1 37.). Az a probléma is előtérbe került, hogy az igazgatási teljesítmény mérése, a költségvetési kontrol technicizált megoldásai végül is a politika átfogó, mérlegelés-képes szerepét gyengítik. Ezzel, ad absurdum, a helyi demokráciával szembeni konkurencia lehetőségéhez jutunk. E decentralizációs konfliktus a racionalizálási modell érdekes folyománya. 2. A "neues Steuerungsmodell" igazgatásszervezési megoldásaitól el kell választani az önkormányzatok tulajdoni részesedésének menedzsmentjét (Beteiligungsmanagement). A helyi közfeladatok ellátását részben a polgári jog hatálya alá tartozó kft-k és rt-k végzik, amelyekben a helyhatóságoknak kisebb, nagyobb vagy éppen 100 %-os tulajdoni részesedésük van. Attól függően, hogy milyen fontosságot tulajdonítanak az illető feladat közösségi befolyásolásának, illetve milyen tulajdoni pozíciót képes megszerezni ennek érdekében a helyi közhatalom, szigorúan piaci szereplőként. Itthon használatos kifejezéssel talán portfolió-igazgatásról beszélnénk. Ez formailag fedi is a tevékenység mibenlétét. Azonban a német rendszerben ez elsősorban a közfeladatok magántársasági formában való ellátását jelenti, akár 100 %-os részesedés mellett is, pl. a vízművek, a csatornázási szolgáltatás üzemeltetését ideértve. Nálunk ezzel szemben nem erre gondolnak elsősorban, hanem a vállalkozói vagyon pl. termelőcégekben szerzett részesedés, kötvények, értékalapok kezelésére és forgatására. A német rendszerben szigorúan a közfeladat-ellátás egyik formájáról van szó, amit az önkormányzat nem közhatalomként, hanem magánjogi alanyként befolyásol. A konszernként működő város (konzern Stadt) fogalma ezt a tevékenységet fogja át (Vogelgesang et al., 1997: ). Noha igazgatási reformmal e téren is szembesülünk, azt itt nem tekintik szoros összefüggésben állónak a hivatali szervezési rendszer egészét érintő, adminisztratív indíttatású kezdeményezésekkel. Jellemző ez a disztinkció! Pontosan ellentétes a francia vagy az angolszász megközelítéssel. A jobb megértés érdekében fogadjuk el egyelőre, és haladjunk a német helyi közigazgatás logikája szerint. A szűken értelmezett, belső igazgatási reform elemeit vesszük számba az alábbiakban. 3. Miben áll az új kormányzati-szervezési modell tartalma? Ezt a kérdést itt azért érdemes föltenni, mert a német reformgyakorlatban mindennél világosabban fogalmazódik meg, hogy szervezéstani értelemben mi az alapvető különbség a hagyományos, illetve az új közigazgatási működés között. Szembeállítják az új stratégiai és a hagyományos operatív menedzsmentet. A stratégiai menedzsment a piaci vállalkozások, a magántulajdonú társaságok igazgatási szemléletét mintázza. Az új modell célja ennek a módszernek az átültetése a közigazgatás területére, oly módon, hogy a bürokratikus szerv kifelé irányuló tevékenységében aszerint működjön, ilyen megoldásokat alkalmazzon. Tehát például ne egyszerűen a ráfordítás-arányos eredményben legyen érdekelt, hanem a külső teljesítmény célzott hatásának maximalizálásában is. Az igazgatási mozzanatokat elemző leírásokból (l. pl. Rembor, 1996) világosan kiderül, hogy az operatív menedzsment mennyire "befelé forduló". Önmagához képest viszonyít, amikor az eredményt csak a ráfordításokkal méri amivel elszakad a társadalmi hatás megfelelő értékelésétől. Ezzel szemben a stratégiai menedzsment minden tevékenységet, eredményt kívülről, a társadalmi hatás és következmények oldaláról vesz számba. Az utóbbi irányultságot igyekeznek érvényesíteni az előtérbe állított értékek (Adamaschek et al, 1997: Einführung, 1 37.), amilyen többek között a teljesítmény demokratikus kontrolja, a polgár- és fogyasztói orientáció, a kooperáció a politika és az igazgatás között, a decentralizált vezetés elve vagy az innováció- és fejlődőképesség verseny révén erősítése.

19 15 1. A decentralizáció jelentősége a közszolgáltatások megszervezésében Az igazgatásszervezési megközelítésben tehát a külső, társadalmi motiváció teret kap ugyan, de csakis úgy, mint egy belsővé tett, interiorizált érték. Az igazgatás számára "előírják" a fogyasztói szempontok előtérbe állítását. Ez azonban nem ugyanaz, mint mikor, mondjuk, megrendelői vagy fogyasztói oldalon van folyamatos választási lehetőség a szolgáltatást nyújtók között. Előbbi esetben csak igazgatásszervezésről, az utóbbinál társadalompolitikai tartalmakról is szó van. A német modellben a privátszektor normáinak az állami bürokrácia gépezetébe való beültetése áll előtérben. Nem vitás, hogy mint azt a kétségbe vonhatatlan eredmények bizonyítják ez önmagában sem alábecsülendő célkitűzés. A decentralizáció előtérbe kerülése ebben a megközelítésben egyértelmű. Hagyományos értelemben az államon belüli hatalmi súlypontok központból való kihelyezése összhangban áll a vázolt szervezési logika érvényesítésével. A korszerűsítéshez ugyanis az alapegységek elhatároltabb önállóságát kell előfeltételül biztosítani. Igaz ez nemcsak az önkormányzatok és a központi kormányzat, hanem általában véve a nagyszervezetek és azok kisebb egységeinek vonatkozásában is. 4. A közszolgáltatási menedzsment új szemléletének különböző közigazgatási modellekben való érvényesülése, azok összehasonlítása fontos tanulságokkal szolgál. A német út mindennél világosabban mutatja, hogy társadalmi értelemben szűkebb és tágabb megközelítéssel kell számolnunk. Valójában a társadalompolitikai összefüggések akkor is felvetődnek, ha azokat eredetileg nem szándékoznak kezelni, miként azt a decentralizációs konfliktus felmerülése mutatja. Az igazgatásracionalizálás e nemzetközi tendenciája tehát nem választható el az állam közszolgáltatások biztosításában játszott szerepének átfogó értékelésétől. Márpedig ez alapvető közösségi értékek megítélésével áll elszakíthatatlan kapcsolatban. A mi hazai fejlődésünkben az Új Közszolgáltatási Menedzsment mozgalmának szervezetracionalizálási céljait semmiképpen sem szabad elszakítani a társadalompolitikai tartalmaktól, amit ez a változtatási irány hordoz. Már csak azért sem, mert a rendszerváltás közege viszonylag kedvező az ilyesfajta szakracionalitások és azok tágabb kihatásainak együttes felvetésére és megítélésére. Ugyanakkor nem lehet eléggé kiemelni az intézményes megoldások kimunkáltságának fontosságát, amire a francia évszázados gyakorlat hív fel. Miként az aprólékos szervezési megoldások érvényesítésére a német modell szolgál következetes példaként.

20 16 2. A magánszektor szerepe a helyi közszolgáltatások biztosításában 2. A magánszektor szerepe a helyi közszolgáltatások biztosításában A versenyszféra szerepet játszik a közfeladatok ellátásában, elsősorban a közszektor megbízásainak teljesítése útján. Az érdekeltség léte nem kétséges, hiszen a közbeszerzés mindig nagy és biztos megrendelés. Ebben a kapcsolatrendszerben az állami oldalnak is meghatározott szerepek jutnak, amelyek gyökeresen más hozzáállást követelnek, mint ha a feladatellátás közvetlenül szervezett. A magánszféra közfeladatok ellátásához integrálása közigazgatási rendszerektől függő, történetileg kialakult jelenségeket alakít ki. Az alábbiakban az általános összefüggéseket úgy kísérlem meg bemutatni, hogy ahhoz néhány nagy modell jellegzetességeit használom föl. A magánszektor szerepe így több oldalról kerül megvilágításba, miközben elkerülhető a világban zajló tendenciák félrevezető uniformizálása. Három nagy közigazgatási rendszerben, az angolszász, a francia és a német modellben három féle oldalát mutatja ez a nyugodtan mondhatjuk globális jelenség: 1) a (közszolgáltatási) privatizáció leginkább az angolszász országokban érvényesülő átfogó magyarázat a magánszféra közszektorban vagy éppenséggel annak ellenében játszott szerepének leírására; 2) a közfeladatok átadása magánszervezeteknek a francia mintát követő rendszerek tradícionális modellje; 3) a német rendszereket pedig e témakörrel összefüggésben leginkább a közfeladatok ellátásának szervezésében a belső és a "külső" igazgatás karakteres elválasztása jellemzi. A privát szervezetek közfeladatok ellátásában való részesedédét mindhárom vonás jellemzi. Rendszerfüggő, hogy melyik oldal kerül előtérbe, válik adott esetben túlsúlyossá. Most azért tekintjük át a fő karakterjegyeket, hogy jobban érthetővé váljék a jelenség maga. A megismerésnek és a megértésnek ez a folyamata hozzásegít a hazai viszonyok önálló, egyoldalú mintakövetéstől mentes értékeléséhez. 2.1 A közszolgáltatások privatizációja A privatizáció a konzervatív kormányzati kurzusok idején igazán globalizálódó jelenségnek látszott. Kevés olyan ország lehetett a polgári államok között, amelyik a nyolcvanas évtized folyamán ki tudta volna vonni magát e folyamat hatásai alól. Mindazonáltal a szóban forgó kurzus igazán bombasztikus ideológiai és cselekvési irányai elsősorban az angolszász orientációjú világban formálódtak meg Értelmezések A privatizáció több féle dolgot jelent (Hughes, 1994:128.; Sharp, 1990: ). Szűkebb értelemben a vagyon köztulajdonból magántulajdonba kerülésének folyamatát határozzák meg így. Tágabb értelemben viszont általában a kormányzati szerepvállalás csökkenését, a magánszférának a közösségi feladatok ellátásában való előretörését értik alatta. Ebben az esetben az állami visszavonulás mikéntjét és tartalmát a termelésben, az ellátásszervezésben, a támogatási rendszerekben, a szabályozásban egyaránt nyomon kell követni. Az értelmezésbeli kettősség igaz a közép- és kelet-európai átalakulás lehetséges felfogásaira is. A privatizációs folyamatok eddigi nagy hullámát összehasonlítóan elemző megközelítések eddig főleg az első értelmezésre koncentráltak (pl. Brada, 1996). Kevésbé elemezték a nyugati szakirodalomban is használatos tágabb értelmezés érvényesülésének esélyeit az átalakuló társadalmak működésében. A privatizáció említett tágabb értelmezése különösen sokoldalú jelentéstartalommal bír a közszolgáltatási szerepkörök elemzése szempontjából. A következő fő megoldási szempontokra kell figyelmünket fordítani:

Közszolgáltatási szerződési rendszerek főbb európai modelljei

Közszolgáltatási szerződési rendszerek főbb európai modelljei BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Közszolgáltatási program Városüzemeltetési közszolgáltatási szerződések fejlesztése Horváth M. Tamás Közszolgáltatási szerződési rendszerek főbb európai

Részletesebben

Városüzemeltetési közszolgáltatási szerződések fejlesztése

Városüzemeltetési közszolgáltatási szerződések fejlesztése BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Közszolgáltatási program Városüzemeltetési közszolgáltatási szerződések fejlesztése Koncepció és ütemezés Összefoglaló A közszolgáltatási szerződések

Részletesebben

ALAPÍTVA 1866. TARTALOM. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

ALAPÍTVA 1866. TARTALOM. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata ALAPÍTVA 1866. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata TARTALOM Tanulmány HORVÁTH M. TAMÁS: Csendes fordulat.................................................................

Részletesebben

Dr. Szegvári Péter Innovatív pénzügyi management megoldások

Dr. Szegvári Péter Innovatív pénzügyi management megoldások A TELJESÍTMÉNYELVŰ ÖNKORMÁNYZATI PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 4. kötet Dr. Szegvári Péter Innovatív pénzügyi management megoldások Tréning kézikönyv. Budapest, 2014. A sorozat szerkesztői: Benedek István Dr. Kovács

Részletesebben

A helyi forrásszabályozási rendszer magyarországi példája, 1990 2012

A helyi forrásszabályozási rendszer magyarországi példája, 1990 2012 Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 214. február (121 147. o.) A helyi forrásszabályozási rendszer magyarországi példája, 199 212 Magyarországon immár lezártnak tekinthető a helyi önkormányzati finanszírozási

Részletesebben

MINTAKERESŐK. Észrevételek a magyar közszolgáltatási rendszerek átalakulásához. Sólyom Péter. (egyetemi adjunktus, DE ÁJK) ÖSSZEFOGLALÓ

MINTAKERESŐK. Észrevételek a magyar közszolgáltatási rendszerek átalakulásához. Sólyom Péter. (egyetemi adjunktus, DE ÁJK) ÖSSZEFOGLALÓ MINTAKERESŐK Észrevételek a magyar közszolgáltatási rendszerek átalakulásához Sólyom Péter (egyetemi adjunktus, DE ÁJK) ÖSSZEFOGLALÓ Ebben a tanulmányban a szerző a Kilengések című kötet által felvetett

Részletesebben

Dr. Balázs István. Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez

Dr. Balázs István. Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez 1 Dr. Balázs István Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez Bevezetés A közszolgálat hatékonyságának és minőségének javítását célzó és a 90-es évek közepétől

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Pécs, 2013. június 30. Projektvezetők: Pálné Kovács

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA ÉS A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE

A KÖZSZFÉRA ÉS A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE A KÖZSZFÉRA ÉS A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE Budapest 2007. május 1 Szerzők Báger Gusztáv egyetemi tanár, a Fejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója Bordás Mária főiskolai tanár, Budapest Corvinus

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és a megye intézményeinek bevonása a Baranya Paktum tevékenységébe

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és a megye intézményeinek bevonása a Baranya Paktum tevékenységébe A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és a megye intézményeinek bevonása a Baranya Paktum tevékenységébe 2009. április TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS... 4 II. JOGTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI JOGUNK A VÁLTOZÓ NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TÉRBEN (DE LEGE LATA, DE LEGE FERENDA)

KÖZSZOLGÁLATI JOGUNK A VÁLTOZÓ NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TÉRBEN (DE LEGE LATA, DE LEGE FERENDA) 1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA KÖZIGAZGATÁSI JOGI PROGRAM DR HAZAFI ZOLTÁN KÖZSZOLGÁLATI JOGUNK A VÁLTOZÓ NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TÉRBEN (DE LEGE LATA, DE LEGE FERENDA) A

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Szabó István Okleveles közgazdász AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZEREPVÁLLALÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZEKTORON KÍVÜLI

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. dr. Krizsai Anita

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. dr. Krizsai Anita DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS dr. Krizsai Anita Debrecen 2014 1 DEBRECENI EGYETEM MARTON GÉZA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK

Részletesebben

Gazdaságtudományi Közlemények, 4. kötet 1. szám (2005) p. 121-131 EGÉSZSÉGES KÖZÉRDEK" - ÚJSZERŰ VEZETÉSI ELVEK A KÖZEGÉSZSÉGÜGYBEN -

Gazdaságtudományi Közlemények, 4. kötet 1. szám (2005) p. 121-131 EGÉSZSÉGES KÖZÉRDEK - ÚJSZERŰ VEZETÉSI ELVEK A KÖZEGÉSZSÉGÜGYBEN - Gazdaságtudományi Közlemények, 4. kötet 1. szám (2005) p. 121-131 EGÉSZSÉGES KÖZÉRDEK" - ÚJSZERŰ VEZETÉSI ELVEK A KÖZEGÉSZSÉGÜGYBEN - Somogyi Aliz egyetemi adjunktus Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi

Részletesebben

TUDÁS, INNOVÁCIÓ, KORMÁNYZÁS

TUDÁS, INNOVÁCIÓ, KORMÁNYZÁS TUDÁS, INNOVÁCIÓ, KORMÁNYZÁS Pálné Kovács Ilona Eredeti megjelenés: Rechnitzer János Rácz Szilárd (szerk.): Dialógus a regionális tudományról, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Kihívások és válaszok a közszolgálati menedzsmentben

Kihívások és válaszok a közszolgálati menedzsmentben Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 251-271. o. Kihívások és válaszok a közszolgálati menedzsmentben

Részletesebben

A stratégiai, a fejlesztési és az adminisztratív kormányzati szervek szerepe a 2007-2013 közötti tervidőszakban

A stratégiai, a fejlesztési és az adminisztratív kormányzati szervek szerepe a 2007-2013 közötti tervidőszakban A stratégiai, a fejlesztési és az adminisztratív kormányzati szervek szerepe a 2007-2013 közötti tervidőszakban Dr. Szegvári Péter vezérigazgató-helyettes, Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 1 Az előadás

Részletesebben

HUMÁNSZOLGÁLATI STRATÉGIAALKOTÁS

HUMÁNSZOLGÁLATI STRATÉGIAALKOTÁS HUMÁNSZOLGÁLATI STRATÉGIAALKOTÁS Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A tananyag elkészítésében közreműködött: Füleki Katalin, Polyacskó Orsolya A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

MODERN ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS KÉZIKÖNYV AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS MODERNIZÁCIÓRÓL

MODERN ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS KÉZIKÖNYV AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS MODERNIZÁCIÓRÓL MODERN ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS KÉZIKÖNYV AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS MODERNIZÁCIÓRÓL MODERN ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS KÉZIKÖNYV AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS MODERNIZÁCIÓRÓL (Az

Részletesebben

SZEMÉLYZETI POLITIKA HUMÁNSTRATÉGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS

SZEMÉLYZETI POLITIKA HUMÁNSTRATÉGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS SZEMÉLYZETI POLITIKA HUMÁNSTRATÉGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: dr. Linder Viktória Témavezető: Társtémavezető: Prof. emeritus Dr. Lőrincz Lajos, akadémikus Dr. Gajduschek György PhD.,

Részletesebben

Közvállalati és közintézményi pályák az egységesítés útján

Közvállalati és közintézményi pályák az egységesítés útján s 2. Közvállalati és közintézményi pályák az egységesítés útján Horváth M. Tamás Az 990-es években az önkormányzati tulajdonú vállalatok helyzetét általában azzal jellemezték, hogy privatizálták-e már

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Simon József. Pécs, 2011.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Simon József. Pécs, 2011. DOKTORI ÉRTEKEZÉS Simon József Pécs, 2011. I PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Simon József A központi és a helyi kormányzat információs rendszerének

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET A városi térségek felértékelődése az államszervezés szempontjából. A tudományos munkásság áttekintő összefoglalása

HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET A városi térségek felértékelődése az államszervezés szempontjából. A tudományos munkásság áttekintő összefoglalása SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET A városi térségek felértékelődése az államszervezés szempontjából A tudományos munkásság áttekintő összefoglalása

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2013/4 XXII. évfolyam POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE Az MTA Politikatudományi Bizottsága és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont referált folyóirata MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2013 A kötetben

Részletesebben