TÁMOP (TÁMOP / )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4. (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0088)"

Átírás

1 TÁMOP (TÁMOP / ) Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben elnevezéső pályázat dokumentációja a megtartott témahétrıl A dokumentáció végrehajtója és készítıje: Borsos Miklós Általános Iskola Eötvös utcai tagintézménye

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Tervezés, elıkészítés II. A megvalósítás forgatókönyve a) Elsı nap b) Második, harmadik és negyedik nap c) Ötödik nap III. Értékelés a) A tanulók felé b) A kollégák felé IV. Dokumentálás a) A tevékenység dokumentálása b) Óraelszámolás tevékenységekre és felelıs személyekre lebontva V. Melléklet 2

3 I. TERVEZÉS, ELİKÉSZÍTÉS Téma: Karácsony, a szeretet ünnepe A témahétért felelıs pedagógusok: (koordinátor): Bedıkné Szabó Erzsébet Magyar Nikolett Szeipné Orbán Mária A témahéten résztvevı pedagógusok: Fábiánné Adorján Renáta Balogh Béla Eszlingerné Jutasi Ildikó Csikiné Bertalan Judit Galambos Erika Kundermann Róbert Ertl János Vaczkó Andrea Ásványi János A téma aktualitása: Strang Lászlóné Advent harmadik hetében rendeztük a témahetet, hiszen ennek az idıszaknak egyik jellemzı gondolata, hogy mivel ajándékozzuk meg szeretteinket. Arra szerettük volna felhívni a gyermekek figyelmét, hogy a saját magunk által készített ajándék sokkal 3

4 becsesebb a megajándékozottnak, mint a boltban, drága pénzen vásárolt. Az emberek közötti összetartozásra, odafigyelésre, szeretetre fókuszáltuk a hét foglalkozásait. A képességfejlesztés céljai: Esztétikai fejlesztés, szociális kompetencia, manuális készségfejlesztés. Szaktárgyi képzési célok: Arra törekedtünk, hogy a karácsony alapmotívumát a szeretetet, az egymásra odafigyelést, az ajándékozás kultúráját- megismertessük tanulóinkkal. A fellelhetı legegyszerőbb dolgokból is lehet sok szeretettel,odafigyeléssel és egy kis kézügyességgel egyedi ajándékokat készíteni. Az ajándékot az teszi értékessé, hogy milyen szeretettel készítik. Minden tantárgyi óra anyagát igyekeztünk ennek szellemében kialakítani, érdekességekhez, új ismeretekhez juttattuk a gyerekeket. Pl.: történelem órán arról beszélgettek a tanulók, hogy milyen tényeken alapul Jézus születése. Természetesen a különbözı évfolyamokon különbözı mélységig tárgyalták ezt a témát. A témahét zárásaként a gyerekeknek alkalmuk volt megtapasztalni munkájuk eredményét, hiszen az énekkarosok hangversenyt adtak, a kézmőves foglalkozásokon résztvevı gyerekek munkáit pedig vásáron értékesítettük. Tantárgyak integrációja: A kézmőves foglalkozásokon elsısorban a technika tantárgy kapott nagyobb szerepet, de érvényesült benne minden esztétikai érzék fejlesztésére szolgáló tantárgy is, pl: rajz. 4

5 A hangversenyen az énekórákon begyakorolt dalokat adták elı a gyerekek. A témahét maradék napjain a humán és a reáltantárgyak közötti integráció vált egyértelmővé: pl: történelem irodalom- földrajz- rajz- ének- idegen nyelv, illetve matematika- fizika- kémia- informatika- biológia. Feltételek biztosítása: tartalmi: Elıször ötleteket győjtöttünk egymástól és a gyerekektıl, hogy mivel töltenének szívesen egy ilyen témájú hetet. Ezután mi pedagógusok összeültünk a diákönkormányzat diák vezetıivel, és kijelöltük a programot. A kézmőves foglalkozásra megvásároltuk a szükséges anyagokat,. Felsıseink minden tagja részt vett egy- egy ajándék készítı foglalkozáson. Kollégáinkat felkértük a foglalkozások levezetésére, illetve arra, hogy a tantárgyi óráikon az anyagot a témahét tartalma köré szervezzék. Az énekkari mősor összeállítására és az elıkészítésre felkértük a kórus vezetıjét. szervezeti: Tanítás nélküli munkanapon nyitottuk meg a hetet, és rendeztük meg a kézmőves foglalkozásokat fıs csoportokra osztottuk a tanulókat, mindegyik élén vállalkozó szellemő kolléga állt. Minden csoport külön termet kapott saját tevékenységének elvégzéséhez. A csoportok beosztását és a helyszíneket napokkal elıtte kiplakátoztuk. Ezen a napon nem volt 5

6 csengetés. Ugyancsak nem volt csengetés a hét utolsó napján, amikor tanulóinkkal a délelıtt elsı felében a szeretetrıl szóló filmeket néztünk DVD-n, majd az énekkar hangversenyét hallgattuk meg a katolikus templomban. A köztes három napon nem borítottuk fel sem az órarendet, sem a csengetés rendjét. Azokért az órákért kizárólag a szaktanárok feleltek. személyi: tanulók: Mivel a tanulók elıre tudták, hogy hol, kivel, mikor, mit fognak csinálni, csak arra kellett felhívnunk a figyelmüket, hogy milyen viselkedésformát kívánnak meg a hét programjai, milyen várható nehézségekkel kell szembenéznünk a hét folyamán, és hogy milyen eredménye lehet ennek a hétnek. tanárok: Minden pedagógus vállalt feladatot, elıre felkészült, többen elıre elkészítették azt a munkadarabot, amelyet a gyerekekkel közösen is elkészítettek. A hét minden napján megváltozott a tanár szerepe, a tanulók társaként volt jelen a foglalkozásokon. szülık: Elızetesen tájékoztattuk a szülıket a hét programjáról, arról, hogy mire lesz szükségünk, amit otthonról is tudnak hozni a gyerekek / pl. rajzfelszerelés, apró üvegek, főszerek /. patrónusok, egyéb szereplık: Külsı segítık, akiket bevontunk a programba: a) Nagy László Városi Mővelıdési Ház Gyermekek Háza 6

7 b) Jézus Szíve Katolikus Plébániatemplom c) Szıci Idısek Otthona d) Borsos Miklós Általános Iskola alapítványa: Ifjúságért, a jövıért infrastrukturális: Minden tanterem átalakult barkács mőhellyé, az iskola konyhájában sütöttük a mézeskalácsot, a folyosókon díszítettünk, plakátoztunk. A Gyermekek Házával, és a Jézus Szíve Katolikus Plébániatemplommal megbeszéltük a foglalkozások és a próbák idejét. tárgyi: Pályázati pénzt vettünk igénybe az anyagok beszerzéséhez, felhasználtuk a gyerekek otthonról hozott apró tárgyait. szervezési: Fıként az ajándékkészítés napján bizonyos tevékenységekhez nélkülözhetetlenek voltak veszélyes eszközök pl. olló, ragasztópisztoly, sütı, tő. Ezért volt fontos, hogy felhívjuk tanulóink figyelmét a balesetveszélyre. Ezt mindenütt a felelıs pedagógus tartotta meg. A hangverseny napján felhívtuk a gyerekek figyelmét a meleg öltözködésre, és a helyhez méltó viselkedésre. Értékelés: Csak szóbeli értékelés történt. Mivel az ajándékokat vásáron értékesítettük, értékelési szempont volt az esztétikum. A tanítási napokon a gyerekek aktív közremőködése nyilvános szóbeli dicséretet jelentett számukra. 7

8 Az énekkarosok az egész év során és a témahéten nyújtott sikeres szereplésükért tanév végén jutalom kiránduláson vehetnek részt. Visszacsatolás: Sikeres volt a hét, mert tanítványaink, bár teljesen más módon tevékenykedtek, mégis jól érezték magukat. Szemmel láthatóan élvezték a közös munkát az ajándékkészítés napján,örömüket lelték abban, hogy a tanórák menetét befolyásolhatták,és hogy a hangverseny áhítatos dallamával búcsúzhattak a héttıl. Dokumentáció, produktumok sorsa: Dokumentációink: Megbízási szerzıdések: o Gyermekek Háza o Jézus Szíve Katolikus Plébániatemplom Ajándékozási szerzıdések: o Szıci Idısek Otthona o Ifjúságért, a jövıért Alapítvány Fényképek Videofelvétel a hangversenyrıl Produktumok sorsa: Az iskolában karácsonyi vásárt rendeztünk, ahova meghívtuk a szülıket, nagyszülıket. A befolyt pénzzel az iskola alapítványát támogattuk. A megmaradt elkészített kézmőves tárgyakkal a Szıci Idısek Otthona lakóinak szereztünk örömet. 8

9 II. A MEGVALÓSÍTÁS FORGATÓKÖNYVE Résztvevı osztályok: 5.a, 5.b 6.a, 6.b 7.a, 7.b 8.a, 8.b Összesen 198 fı, ıket 8 tanulócsoportra bontottuk, és az énekkar saját terv szerint tevékenykedik. A témahét koordinátora: Diczig Hermine 8.a. osztályos tanuló november ig A témahét programjainak összeállítása és idıpont kitőzése: A jelenlévı kollégák megbeszélték a témahét programjait, fıbb vonalait, melynek eredményeként az alábbi programterv állt össze: 9

10 A témahét 5 napot felölelı karácsonyi program, amely december ig tart. Az elsı nap ( ) nyitónap (tanítás nélküli ), ahol a diákok több tanulói csoportra bontva karácsonyhoz kötıdı foglalkozásokon vesznek részt. A következı három nap ( ) a tanórák keretén belül a témahéttel kapcsolatos tevékenységek kerülnek középpontba. Az utolsó nap karácsonyi elıadásra kerül sor, ahol az iskola énekkórusa lép fel november ig A témahétért felelısök megbeszélik a pontos programot: Idıpontok megbeszélése Kézmőves csoportok kialakítása Anyagszükséglet felmérése 2009.november ig: A témahét programjának pontosítása Felelısök kijelölése Csoportbeosztások elkészítése december ig: szükséges anyagok beszerzése december ig: szükséges anyagok beszerzése december ig: szükséges anyagok beszerzése december ig: telefonos kapcsolatfelvétel a külsı intézményekkel. A kapcsolatfelvétel igazolására szolgáló együttmőködési és ajándékozási szerzıdéseket a pályázathoz csatoljuk december ig: felhívó plakát készítése a kézmőves napra. 10

11 A.) Nyitónapi programok: A nyitónapi programok a témahét elsı napján (2009. december 15.) kerülnek megrendezésre. Csoportos foglalkozások (9:00-11:30): Bırdíszmő készítés Karácsonyfadíszek készítése Üvegfestés Gyertyaöntés Gipszkiöntés Cserépangyalkák készítése Hóember készítése zokniból Mézeskalácssütés. Figurakészítés fából Plakátkészítés (11:30-12:30): A foglalkozásokon elkészült tárgyak értékesítésére szervezendı börze plakátjainak elkészítése. B.) Témahét feldolgozása tanórákon (2009. december december 18.): A Karácsony, mint téma megjelenése a tanórák keretein belül. Az iskolában tanító valamennyi pedagógus részt vesz az ünneppel kapcsolatos témák felelevenítésében a tanórákon. C.) Karácsonyi koncert (2009. december 21.): Az iskola énekkara karácsonyi koncertet ad az ajkai Jézus szíve templomban. A programok színesebbé és érdekesebbé tétele érdekében külsı intézményekkel is felvettük a kapcsolatot az egyes programok elbonyolításához. A bırdíszmő készítés a 11

12 Gyermekek Házában kerül lebonyolításra, az iskolai énekkar fellépése miatt pedig a Jézus szíve plébániával vettük fel a kapcsolatot. A.) Nyitónap 8:00-9:00 Megnyitó A hivatalos programok megkezdése elıtt megnyitón tájékoztatjuk a tanulókat a témahéttel kapcsolatos tudnivalókról. 8:00-tól 8:10-ig gyülekezı a tornateremben, majd 8:10-tıl 9:00-ig a megnyitó keretében ismertetjük a diákokkal a programokat. A megnyitóhoz biztosítani kell a hangosítást. 9:00-11:30 Csoportos foglalkozások 1. Bırdíszek készítése Fejlesztési cél: A bırdíszek elkészítése fejleszti a tanulók kézügyességét és szépérzékét. Fontos, hogy a gyerek megismerkedjen az anyagokkal. Részvevı csoport: 5.b. osztály. A foglalkozás csoportbontásban zajlik mivel a gyerekeket így könnyebben lehet fegyelmezni, a munkabiztonsági szabályokat betartatni. Hogyan csináljuk: A felügyelı tanár az elsı csoportot elkíséri a foglalkozás helyszínére (Gyermekek Háza), ahol Horváth Rita a Gyermekek Háza 12

13 alkalmazottja foglalkozik a gyerekekkel. İ a Gyermekek Házán belül ilyen szakkört évek óta vezet. A foglalkozás lebonyolításához ö jobban ért nálunk, ezért bíztuk meg ezzel. Eszköz és anyagigény: Puha, vékony bır, olló, ragasztó, színes pamutfonalak. Mit kell megszervezni: Mivel az osztályt két csoportra bontjuk, mert ehhez a fajta manuális munkához fınél nagyobb csoportot nem érdemes kialakítani. A csoportokat a kolléganı egymást váltva viszi és hozza a Gyermekek Házába. Az iskolában maradó csoport karácsonyfadíszeket készít az iskola karácsonyfájára. Felelıs: Eszlingerné Jutasi Ildikó Siker kritériuma: A gyerek örül annak, amit két kezével készít, valamint ha a magyar néphagyományban a tradicionális bırdíszmővek készítésérıl némi képet kap a nap folyamán, akkor a foglalkozás eléri célját. 2. Karácsonyfadíszek készítése Fejlesztési cél: Manuális készség fejlesztése papírmunkák által. Részvevı csoport: 6.b. osztály elsı csoportja. Azért választottuk ezt a csoportot, mert eddigi tapasztalataink szerint a kézügyességük fejletlen. Hogyan csináljuk: A gyerekek papírból készítik a karácsonyfadíszeket, mert úgy gondoljuk, hogy a papírmunkának többször is neki lehet állni, van javítási lehetıség különösebb nagy anyagi ráfordítás nélkül. A gyerekek az iskolai karácsonyfára különbözı díszeket készítenek, pl. lánc, csillagocskák, papírcsengettyő, szívecske, harang, angyalka. Eszköz és anyagigény: Olló, ragasztó, színes papír. 13

14 Mit kell megszervezni: A felügyelı tanár tudjon segíteni a tanulóknak. Felelıs: Galambos Erika Siker kritériuma: Sikerként éli meg a gyerek, hogy munkája felkerül az iskolai karácsonyfára, mivel részt vesz az iskolai ünnepi készülıdésben. 3. Gipszkiöntés Fejlesztési cél: Manuális készség és a koncentráció fejlesztése. Részvevı csoport: 6.b. osztály második csoportja formákat önt ki gipszbıl. Hogyan csináljuk: A foglalkozás elsı felében összekeverik a vizet a gipsszel, majd formába öntik és száradni hagyják. A megszáradt gipszformákat a gyerekek késıbb kifestik. Eszköz és anyagigény: Gipsz, víz, kiöntıformák, fonal, festék, bab, borsó, lencse, mák, kukorica. Mit kell megszervezni: Ez a munka tisztasági szempontból fokozott figyelmet igényel, ezért olyan helyet kell biztosítani, hogy vízcsap legyen a tanteremben. A gyerekek megtalálják a gipsz és a víz megfelelı arányát és a formából ki tudják önteni. Felelıs: Balogh Béla Siker kritériuma: Az együttdolgozás és az alkotás öröme. Az elkészült dísztárgyak börzén kerülnek értékesítésre, így azokat megvásárolhatják a szüleik. 14

15 4. Üvegfestés Fejlesztési cél: Esztétikai érzék, kézügyesség és a koncentrációkészség fejlesztése. Részvevı csoport: 8.b osztály elsı fele. Azért került csoportbontásra az osztály, hogy a felügyelı pedagógus több idıt tudjon szánni egy-egy tanulóra az aprólékos munkák elvégzéséhez. Azért 8. évfolyamos csoportot választottunk, mert az üvegfestés már kifinomultabb manuális készségeket feltételez. Hogyan csináljuk: Kontúrfestékkel figurákat és mintákat körvonalazunk az üvegekre és cd tokokra, majd üvegfestékkel kitöltjük azokat. Eszköz és anyagigény: Elıre összegyőjtött kicsi üvegtégelyek (pl. bébi papis üveg, kicsi mustáros és dzsemes üveg, stb.), cd tokok, törlı rongy, papírminta, kivágó minta, mécses, kontúrfesték, üvegfesték. Mit kell megszervezni: A felügyelı tanár tudjon segíteni a tanulóknak, mert aprólékos, odafigyelı munkát igényel (pl. kifolyhat a festék, törhetnek az üvegek. A gyerekektıl elıre be kell győjteni az anyagot. Felelıs: Magyar Nikolett Siker kritériuma: Az együttdolgozás és az alkotás öröme. Az elkészült dísztárgyak börzén kerülnek értékesítésre, így azokat megvásárolhatják a szüleik. 15

16 5. Hóember készítése zokniból Fejlesztési cél: Manuális készség fejlesztése Részvevı csoport: 8.b osztály második fele. Azért szükséges a csoportbontás, hogy az egyes tanulókra több figyelem jusson. Hogyan csináljuk: Fehér zoknikat töltünk meg tömıanyagokkal, hóembert formázunk belıle, felragasztjuk és felvarrjuk a díszítıelemeket. Eszköz és anyagigény: Fehér zokni, tömıanyag, fonal, bors, ragasztópisztoly, piros gyöngyök, olló, tő, cérna. Mit kell megszervezni: Elıre be kell győjteni az anyagokat, a csoportbontást meg kell szervezni, hogy a lányok a tanár segítségével végezhessék a varrást. Felelıs: Szeipné Orbán Mária Siker kritériuma: Az együttdolgozás és az alkotás öröme. Az elkészült dísztárgyak börzén kerülnek értékesítésre, így azokat megvásárolhatják a szüleik. 6. Mézeskalácssütés 16

17 Fejlesztési cél: Ismerkedés az anyagokkal, kézügyesség fejlesztés. Részvevı csoport: Az összes énektagozatos osztályba járó, nem énekkaros lány. Hogyan csináljuk: Az alapanyagokat összekeverjük, és jól eldolgozzuk. A tésztát meggyúrjuk és a tésztakiszúróval formákat vágunk ki belıle. Miután megsült a tészta a formákat díszítjük. Eszköz és anyagigény: Az iskolai ebédlıt és konyhát vesszük igénybe, gyúródeszka, sodrófa, sütı, asztal, tésztakiszúrók, habzsák, a tészta alapanyagai, gyerekeknek kötény. Mit kell megszervezni: Elızı nap meggyúrni a tésztát és pihentetni, az iskolai konyha igénybevételének megbeszélése, anyagok beszerzése. Felelıs: Bedıkné Szabó Erzsébet Siker kritériuma: Az együttdolgozás és az alkotás öröme. Az elkészült mézeskalácsok felkerülnek az iskolai karácsonyfára. 7. Gyertyaöntés 17

18 Fejlesztési cél: A másikra való odafigyelés, kooperatív munka fejlesztése, mivel ez a feladat fokozottan balesetveszélyes. Részvevı csoport: 7.b. osztály Hogyan csináljuk: Megmelegítjük a zselét, formába öntjük, kanócot teszünk bele, utána díszítjük, majd száradni hagyjuk. Eszköz és anyagigény: Gyertyazselé, kanóc, gyertyaforma, gyertyakiöntı készlet, díszítıanyagok (szárított citrom, narancs, dió, ánizs, mogyoró), rezsó. Mit kell megszervezni: Díszítıanyagokat a gyerekektıl elızıleg be kell győjteni. Felelıs: Ertl János Siker kritériuma: Az együttdolgozás és az alkotás öröme. Az elkészült dísztárgyak börzén kerülnek értékesítésre, így azokat megvásárolhatják a szüleik. 8. Fa betlehem készítése Fejlesztési cél: manuális készség és esztétikai érzék fejlesztése Részvevı csoport: 8.a. osztályba járó fiúk Hogyan csináljuk: puha falapokból főrésszel kivágjuk az elıre megrajzolt mintát. A betlehem apró figuráit összeragasztjuk, talapzatra esztétikusan rögzítjük, majd festjük. Eszköz és anyagigény: puha fa, főrész, ragasztó, festék. Mit kell megszervezni: balesetveszélyre felhívni a figyelmet, valamint a fa megmunkáláshoz alkalmas technikai eszközök és a terem biztosítása. Az elırenyomott falapokat postai szállítással rendeltük meg. 18

19 Felelıs: Kundermann Róbert Siker kritériuma: Az együttdolgozás és az alkotás öröme. Az elkészült dísztárgyak börzén kerülnek értékesítésre, így azokat megvásárolhatják a szüleik. 9. Cserépangyalkák készítése Fejlesztése cél: manuális készség, esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése. Résztvevı csoport: 6.b osztály másik fele. Hogyan csináljuk: a kis cserepeket lefestjük temperával, tetejére papírgolyókból fejet formálunk és ragasztunk. Elkészítjük az arcot, hajat ragasztunk és apró tollakból szárnyakat. Eszköz és anyagigény: apró virágcserepek, papírgolyók, ragasztópisztoly, tollak, tempera, filctoll, angyalhaj. Mit kell megszervezni: az eszköz és anyagigényt, valamint a termet biztosítani kell. Felelıs: Vaczkó Andrea Siker kritériuma: tiszta, rendes, díszítésre alkalmas tárgyak készüljenek. Az iskolai karácsonyfa feldíszítése Csikiné Bertalan Judit tanárnı, a Diákönkormányzat segítı tanára vezetésével történt. Minden csoport elkészült munkájából ízelítıt hozott a fára. 10. Énekkar 19

20 Fejlesztési cél: az esztétikai érzék, a szociális készség, valamint az érzelmi nyitottság fejlesztése Részvevı csoport: Iskolai énekkar. Hogyan csináljuk: Szólampróbák és összpróbák. Eszköz és anyagigény: Hangvilla, kotta, orgona. Mit kell megszervezni: A próba helyszínét, illetve a gyerekek jelenlétét biztosítani kell. Felelıs: Fábiánné Adorján Renáta Siker kritériuma: A siker lemérhetı egyrészt a gyerekek lelki emelkedettségén, valamint a hallgatóság tetszésnyilvánításán. A hangversennyel meghitt pillanatokat szereznek a városnak. 11:30-12:30 Plakátkészítés A fennmaradó idıben a gyerekek plakátokat készítenek, amelyen meghívják szüleiket, rokonaikat a pénteken megrendezendı börzére, ahol a vendégek megvásárolhatják a gyerekek által elkészített tárgyakat. A kész plakátokat az iskola folyosóin helyezték el a csoportok. A befolyt pénz az iskola alapítványi pénztárába kerül, és rászoruló diákokat támogatunk belıle. A plakátokat a fenti csoportok a felügyelı pedagógusok irányításával készítik el. A délelıtt végén a gyerekek a diákönkormányzat patronáló tanára vezetésével feldíszítették az iskolai karácsonyfát. 20

21 B. A hét 2., 3., 4. napja, amikor rendes tanórákat tartottunk. A karácsonyi témahéten az ajándékkészítésre szánt nap után arra törekedtünk, hogy órarend szerinti tantárgyainkba valamilyen módon belopjuk a karácsony hangulatát, karácsonyi témákat érintsünk, megpróbáltunk az adott tantárggyal, annak anyagával és a szeretet ünnepével kapcsolódási pontokat keresni. Konkrétan a következıképpen: Természetismeret 5. osztály Környezetismeret órán karácsonyhoz kapcsolódóan megismertettük tanulóinkkal a hazánkban elıforduló, ıshonos, illetve termesztett fenyıfajtákat. Tanulmányi sétát tettünk a közeli piacon, ahol már javában folyt a karácsonyfák eladása. A fajokat formájuk, kérgük, tőleveleik, tobozuk alapján azonosítottuk be. Szó esett az erdık védelmérıl, arról, hogy mennyi év szükséges 1-1 példány felneveléséhez és milyen pozitív dolog, hogy hazánkban is terjed a földlabdával eladott fenyık száma. Ezeket ugyanis karácsony után nem kell kidobni, hanem kiültethetık a kiskertekbe, nyaralókba. 6. osztály 21

22 A karácsonyfa díszítés kapcsán összegyőjtöttük azokat a karácsonyi díszítı elemeket, melyeket a magyar családok leggyakrabban akasztanak a fákra: gömbök, alma, dió, mézeskalács, csúcsdísz, angyalhaj. Interneten utána kutattunk, vajon minek mi a jelentése, mit szimbolizálnak a karácsonyfán az egyes elemek. Megbeszéltük a karácsonyfa állítás és elterjedés kialakulását Magyarországon, illetve Európában. Megemlékeztünk Luther Mártonról, aki a hagyományok szerint elıször vitte be a havas téli erdıbıl a fenyıt a szobába, illetve Brunszvik Terézrıl, aki a XIX. században martonvásári kastélyában elıször állított karácsonyfát. Felelıs kolléga: Szeipné Orbán Mária Földrajz 7. osztály A karácsony nem csak keresztény, vallási ünnep, hiszen már az ókori népek, rómaiak, kelták is ünnepelték a Nap, a fény újbóli visszatérését. December 22-tıl a Nap visszafordul égi pályáján, ismét több fényt sugároz az északi féltekére, így érthetı, hogy a régi, természet közeli népek a fény visszatértét is ünnepelték ezen a napon. Ez a hetedikesek csillagászati, földrajzi ismereteikhez jól illeszkedı témának bizonyult. 8. osztály Európa országainak tárgyalásához aktuális témának tőnt annak felkutatása, hogyan, miként ünnepelik egyes európai népek angolok, finnek, írek, lengyelek, olaszok a karácsonyt. Hogyan készülıdnek a családok, milyen díszítı elemeket használnak az utcákon, lakásaikban, karácsonyfáikon. Megismerkedtünk gasztronómiai szokásaikkal is, konkrétan mi is kerül az asztalra külföldi családoknál ezen a napon. A győjtéshez, az érdekességek felkutatásához az internetet vettük igénybe. Összehasonlítottuk karácsonyi szokásaikat, megkerestük a hasonló és eltérı vonásokat. 22

23 Felelıs kolléga: Szeipné Orbán Mária Biológia 8. osztály Témánk a helyes téli- karácsonyi táplálkozás volt. Megkerestük azokat a télen fogyasztható magyar ételeket, amelyek egészséges, téli alapanyagokból készülnek: dió,mák, alma,sütıtök, savanyú káposzta,méz, hagyma.a gyerekek olyan karácsonyi menüt állítottak össze, melyekhez kizárólag ezek az alapanyagok kellenek. Megemlítettük a téli, vitaminhiányos idıszakban a citrusfélék, az alma és egyéb gyümölcsök fogyasztásának hasznosságát, valamint a nagy karácsonyi evészetek káros hatásait emésztésünkre. Felhívtuk egymás figyelmét a mértékletes étel és italfogyasztásra is. Felelıs kolléga: Szeipné Orbán Mária Történelem 5. osztály A tananyag szerint a témahét elejére esett az Ígéret földje címő lecke. Így nem volt nehéz a tanulnivalót összekapcsolni a hét mondanivalójával. Képek segítségével felelevenítettük a karácsony estéjének eseményeit, majd megpróbáltuk értelmezni azt a tényt, hogy mit jelentett a Megváltó megérkezése. A gyerekek ezután a karácsonnyal kapcsolatos élményeiket osztották meg egymással. 6. osztály A hatodik évfolyamon a karácsony és a vallás közötti kapcsolatra helyeztük a hangsúlyt. Azt vizsgáltuk a tananyaghoz kapcsolódva, miért érezte úgy Szent István, Szent László, és Könyves Kálmán, hogy az ország számára létfontosságú a kereszténység elterjesztése, illetve megszilárdítása. Azt 23

24 vizsgáltuk, hogy a karácsony ünnepének megismertetése, hogyan szolgálta a vallás elterjesztését. 7. osztály Ezen az évfolyamon a XVIII.-XIX. századi Európával ismerkedtünk ebben az idıszakban. Azt vizsgáltuk forráselemzésekkel, hogy az elgépiesedı társadalom, ahol nı az emberek kiszolgáltatottsága, fokozódik a különbözı társadalmi osztályok közötti életszínvonal különbség, mit tudnak pótolni a családi ünnepek. Képek segítségével próbáltuk felidézni az akkori családok hétköznapjait, megemlékezéseit. Választ kerestünk arra, hogy egyáltalán volte lehetıségük a karácsonyt megünnepelni a legszegényebb munkásrétegnek? Vajon, hogy viszonyultak a legjelentısebb keresztény világ ünnepéhez? Egyáltalán, mit jelentett számukra a vallás? 8. osztály A nyolcadik osztályos tananyag a világot megrengetı eseményekrıl szól elsısorban. Így adott volt a kérdés, ilyen körülmények között lehetett-e karácsonyi ünnepeket tartani? Ha igen, akkor mi lehetett a plusz mondanivalója ezeknek az ünnepeknek?mit jelenthetett az akkori borzalmak közepette a szeretet ünnepe? Megpróbáltunk a diákokkal ezekre a kérdésekre közösen válaszolni úgy, hogy a válaszok napjainkban is jól értelmezhetıek, hasznosíthatóak legyenek a gyerekek számára. Felelıs kolléga: Balogh Béla Magyar irodalom 5. évfolyam Beszélgetés Andersen: A fenyıfa címő meséjérıl. Milyen érzéseket, hangulatokat ébreszt bennünk a kis fenyı sorsa? Milyen írói üzenet fogalmazódik meg a mesében? 24

25 Milyen az otthoni karácsonyesték hangulata? Móra Ferenc: Melyiket a kilenc közül? címő novellájának megbeszélése. Milyen érzések tartották össze ezt a családot? Mi fontosabb: a pénz, vagy a szeretet? Ha te vagy az apa, a kisfiú, vagy valamelyik testvér helyében, hogyan éreznéd magad? 6. évfolyam Fekete István: Karácsonyi látogatók címő novellájának megvitatása Hogyan jelenik meg a szeretet és a segítıkészség gondolata a mőben? Ki, hogyan segített már másokon? Egyéni élmények meghallgatása 7. évfolyam Milyen lírai üzenet csendül ki Wass Albert Karácsonyi versek címő kötetébıl? Hogyan fogalmazódik meg a szeretet, a csodavárás hangulata a versben? Miért aktuális napjainkban is a költemény? 8. évfolyam: Beszélgetés Ady Endre: Karácsony Harang csendül címő versérıl. Miként válik a szülıfalu, a gyermekkor világa az emberi jóság és szeretet jelképévé? Hogyan jelenik meg a költıi lélek, a felnıtt sóvárgása a tiszta, érintetlen hit után? Felelıs kolléga: Vaczkó Andrea Bedıkné Szabó Erzsébet Idegen nyelv: 25

26 5. évfolyam Karácsonyi üdvözlıkártyák készítése, német / angol jókívánságokkal Ajándékok mellé köszöntıkártyák készítése német / angol feliratozással. Téli sportok tanulása dalokon keresztül. 6. évfolyam Karácsonyi dalok tanulása német /angol nyelven. Karácsonyhoz kapcsolódó szavakból rejtvény megoldása úgy, hogy a megfejtés a karácsony szó legyen németül / angolul. Karácsonyfa díszeinek megnevezése németül / angolul. 7. évfolyam Karácsonyi történet olvasása képregény formájában németül / angolul 8. évfolyam Képregény készítése németül /angolul, csoportmunkában. A rövidke történet a karácsonyról szóljon. Felelıs kollégák: Csikiné Bertalan Judit német Magyar Nikolett angol. Kémia: 7. és 8. évfolyam Egyforma feladatot kaptak a gyerekek. A kézmőves foglalkozások között szerepelt a gipszfigurák öntése. Kémia órán a gipszet, mint anyagot vizsgáltuk meg. Mi a képlete? A kristályvíz fogalma Endoterm exoterm folyamatok. 26

27 Felelıs kolléga: Eszlingerné Jutasi Ildikó Matematika: 8. évfolyam Az öreg Nagyszakállú megérkezett Koordináta város fıterére, Origóba. Ajándékot akar adni Aranyos Adélnak,,aki a A(5,3)-ban lakik. Becsületes Benınek B (8, 6) és Gézengúz Gusztinak (11,11), valamint Külteleki Kázmérnak (-1,8). Azon gondolkodik a Nagyszakállú, mekkora utat kell megtennie? Pitagorasz apó és a te segítségedet kéri. Mekkora utat takarít meg, ha nem látogatja meg Gézengúz Gusztit? Számítsd ki, mert hozzád sem megy el! Felelıs kolléga: Eszlingerné Jutasi Ildikó Informatika: 5. évfolyam Feladat: Paint használatával hozz létre egy képet! 1. A kép elkészítéséhez használj minél több eszközt! 2. A kép mérete 800x600-as legyen! 3. Legyen a képen egy feldíszített karácsonyfa, ajándékok és legalább egy rénszarvas! 4. Írd rá a képre: Kellemes ünnepeket kívánok! A bető típusát, méretét és színét megválaszthatod! 5. Ha elkészültél, a teljes neveddel mentsd el a munkádat a szokásos helyre! Jó munkát kívánok! 6. évfolyam 27

28 Feladat: Szövegszerkesztı használatával hozd létre a kapott szöveget! 1. Írd be a nyers szöveget, ahol lehet, válaszd ki a neked tetszıt! 2. Formázd meg, a betőtípusa Curlz, mérete 16, kivéve a megszólítást, az 18, sortáv 2, betőszín kék! A megszólítás legyen középre igazított! 3. Készíts felsorolást a megadott jellel, a betők színe itt piros! 4. Helyezd el a két képet, amit a clipart-ban megtalálsz! 5. Oldalszegélynek a fenyıfát válaszd! 6. Ha elkészültél, a teljes neveddel mentsd el a munkádat a szokásos helyre! Jó munkát kívánok! 28

29 Kedves Anya és Apa! Idén nagyon jó/rossz kislány/kisfiú voltam. Azért, hogy jövıre jobb legyek a következıket szeretném kérni karácsonyra: DVD lejátszó 10 darab üres DVD lemez Focilabda Csokoládé Monopoly társasjáték Könyv Szép karácsonyfa Kistesó (mindegy fiú vagy lány) Ígérem, nagyon jó leszek jövıre és bocsánatot szeretnék kérni azért, ha valamivel megbántottalak benneteket! Sok puszi a legjobb, legaranyosabb, legtündéribb gyermeketek: Marcsika/Jancsika 29

30 7. évfolyam Feladat: Excel használatával hozz létre egy táblázatot! 1. A táblázat címe legyen az Ajándékozás, ez kerüljön egy egyesített cellába, az elsı sorba! 2. Az elsı oszlopba sorolj fel legalább 10 személyt! 3. A másodikba, a nekik szánt ajándék nevét! 4. A harmadikba az ajándék árát! 5. Az elkészült táblázatot a tetszésed szerint formázd meg (betőszín, méret, típus, cellaszín, rácsok)! 6. A táblázat alá számítsd ki, hogy összesen mennyit fizetsz az ajándékokért! 7. Egy külön munkalapra készíts diagramot a táblázathoz és formázd meg azt is! 8. Ha elkészültél, a teljes neveddel mentsd el a munkádat a szokásos helyre! Jó munkát kívánok! 8. évfolyam Feladat: Használd az internetet! 1. Keress egy szép karácsonyi képet! 2. Mentsd el a mappádba karácsony néven! 3. Keress egy karácsonyi idézetet! 4. Másold ki a szövegszerkesztıbe és mentsd el idézet néven! 5. Mind a kettıt küldd el nekem -ben a címre! 6. A levél tárgy legyen ünnep! 7. Másolatban küldd el magadnak is! 8. Legyen a levél magas prioritású! Jó munkát kívánok! Felelıs kolléga: Galambos Erika 30

31 Matematika Felelıs kolléga: Ásványi János 31

32 6. évfolyam Felelıs kolléga: Galambos Erika 32

33 Ének: 5 évfolyam Énekes Betlehemes Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítı Karácsonyi népszokások 6 évfolyam Csendes éj Szentséges éj 7 évfolyam Sebestyén Márta Karácsonyi dalai CD-rıl Karácsonyi dalok éneklése 8 évfolyam Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítı Kyrie eleisom Csendes éj Felelıs kollégák: Fábiánné Adorján Renáta és Strang Lászlóné A karácsonyi készülıdés és az elmúlt hét méltó megkoronázása volt az 5. napra tervezett karácsonyi hangverseny. Mősorát az énekkar a nap folyamán háromszor adta elı. Elıször 9 10 óra között az alsó tagozatos tanulóknak, másodszor között a felsısöknek, késı délután tıl pedig a szülıknek és a város érdeklıdı lakóinak. A mősor programja: 1. Ó jöjj, ó jöjj közös adventi ének gyertyagyújtással 2. Kiskórus: Hallga milyen égi hangot Ó égi gyermek vártalak Kis gyermek 33

34 3. Jézus születéstörténete Szt Lukács evengéliumából 4. Énekes Betlehemes 5. Zongoraszóló Kiss Virág elıadásában; Bartók: Este a székelyeknél 6. Nagykórus: Halmos László: Kyrie Eleison Britten: There is no Rosa A Ádám: Szentséges éj 7. Csendes éj (közös kari ének) 34

35 III. ÉRTÉKELÉS január 4-én ig: A.) Értékelés a tanulók felé: A diákönkormányzat győlésén, illetve osztályfınöki órákon a kollégák beszélgettek a gyerekekkel az elmúlt hét eseményeirıl. Megjegyezzük, hogy ez már január elsı tanítási napján történt, és örömmel tapasztaltuk, hogy két hét távlatából is tisztán emlékeztek a gyerekek a számukra legkedvesebb pillanatokra. Vitathatatlan, hogy a legjobban a kézmőves napon érezték magukat, hiszen saját munkájuk eredményét látták a nap végén és a hét végén is a vásáron. Izgalommal figyelték, hogy kinek a munkáját vásárolják a szülık. Nagyon büszkék voltak a teljesítményükre. Rájöttek, hogy képesek olyan munkák elvégzésére, amire idáig nem is gondoltak. Elmondták, hogy nagyon élvezték a köztes három tanítási nap óráinak azon részeit, amire maguk készülhettek fel és amikor az ünnepel kapcsolatos kérdéseket válaszolták meg. Ezek a kérdések nem tartoztak szorosan a tananyaghoz, semmi kötelezı íz nem volt bennük, nyilván ezért tetszett nekik jobban. A hangverseny délelıttjén is jól érezték magukat, hiszen a helyszín és a kórus által elıadott dalok szinkronban voltak egymással és az elmúlt hét eseményeivel. A délutáni hangversenyre többen hozták el a szüleiket, mint elızı években. A diákönkormányzaton keresztül azt kérték tılünk, hogy ha lehet az elkövetkezendı években szervezzünk számukra ilyen hetet. 35

36 2010. január 5-én ig: B.) Értékelés a kollégák felé: január 4-én között győltünk össze a kollégákkal, és értékeltük az elızı iskolai hetet. A kollégák elmondták, hogy ık is nagyon jól érezték magukat, és kiemelték a jól elıkészített kézmőves napot. Örömük telt a tananyagon kívüli tudásuk átadásában a köztes három napon. Érdeklıdı figyelemmel hallgatták ıket a gyerekek, és ez egy tanárnak mindig jólesı érzés. A hangverseny számukra is felemelı élményt nyújtott, mely lezárta a munkás hétköznapokat, és áthangolta ıket a családi ünnepre. 36

37 IV. DOKUMENTÁLÁS A.) A tevékenység dokumentálása Lásd: Jelen dokumentáció B.) Óra elszámolás tevékenységekre és felelıs személyekre lebontva Dátum Tevékenység Munkaidı Bedıkné Magyar N. Szeipné ( perc ) A témahét 120 perc 40p 40p 40p Nov.17. programjának összeállítása és az idıpont kitőzése. Nov.24. A program pontos 120 perc 40p 40p 40p megbeszélése Nov.25. A témahét 120 perc 40p 40p 40p programjának pontosítása Dec.1. A 120 perc 40p 40p 40p kézmővesnaphoz szükséges anyagok beszerzése Dec. 2. Ua. 120 perc 40p 40p 40p Dec. 3. Ua. 120 perc 40p 40p 40p Dec. 4. Telefonos 120 perc 40p 40p 40p kapcsolatfelvétel külsı intézményekkel Dec. 7. Felhívó plakát készítése 120 perc 40p 40p 40p 37

38 Dec.15. Nyitónap 240 perc 80p 80p 80p Dec. Órarend szerinti 480 perc 160p 160p 160p tanórák megtartása, évfolyamonként két osztály Dec.21. Karácsonyi 240 perc 80p 80p 80p hangverseny Jan. 4. A hét értékelése a tanulók felé 60 perc 20p 20p 20p Jan. 5. Jan A hét értékelése a kollégák felé Jelen dokumentáció elkészítése 60 perc 20p 20p 20p 360 perc 120p 120p 120p Összesen: 2400p 800p 800p 800p 40óra 13,3ó 13,3ó 13,3ó 38

39 V. MELLÉKLETEK 1.Együttmőködési szerzıdés a belvárosi Jézus Szíve Katolikus Templommal 2.Együttmőködési szerzıdés a NLVMK Gyermekek Házával 3.Együttmőködési szerzıdés a Szıci Idısek Otthonával 4.Együttmőködési szerzıdés a Borsos Miklós Általános Iskola Ifjúságért, a Jövıért Alapítványával. 39

40 40

41 41

42 42

43 43

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1.

ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1. Projektterv A projekt leírása A projekt címe : Játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét A projekt írója és megvalósítója: Rubóczkiné Nagy Marianna A projektben résztvevık köre, száma: tanulók 33

Részletesebben

Projektterv. A projekt leírása. A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét

Projektterv. A projekt leírása. A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét Projektterv A projekt leírása A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét A projekt megvalósításának idıtartama: 2010. 04.19-2010.04.23. A projekt írója és megvalósítója:

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1. TÉMAHÉT "ADVENTI-HÉT" 2012. december 17. - 2012.

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár (felső tagozat) PROJEKT A víz szerepe Dunaföldváron 2010. 03. 22. 2010. 04. 22. Március 22.: a Víz világnapja Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

TÁMOP- 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlı. hozzáférés Innovatív intézményekben. Megemlékezés régi és új névadóinkról

TÁMOP- 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlı. hozzáférés Innovatív intézményekben. Megemlékezés régi és új névadóinkról TÁMOP- 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben elnevezéső pályázat dokumentációja a megtartott 3 hetet meghaladó projektrıl A dokumentáció végrehajtója és készítıje:

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola. mottó. 21.692.400.- Ft. I. Kompetencia alapú oktatás. Intézményi feladataink

Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola. mottó. 21.692.400.- Ft. I. Kompetencia alapú oktatás. Intézményi feladataink Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola 21.692.400.- Ft Taneszközök, kompetencia alapú oktatási programcsomagok 2.900.000.- Ft Irodai berendezések, felszerelések 2.169.240,- Ft Oktatás, továbbképzés,

Részletesebben

Tankönyvárak felsı tagozatos tanulóknak a 2012/2013-as tanévre

Tankönyvárak felsı tagozatos tanulóknak a 2012/2013-as tanévre Tankönyvárak felsı tagozatos tanulóknak a 2012/2013-as tanévre Tisztelt Szülık! Tájékoztatásul közlöm, hogy gyermeküknek a 2012/2013-as tanévben az 5. 6. 7. 8. évfolyamon milyen tankönyvekre, munkafüzetekre,

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG ADVENTTŐL KARÁCSONYIG Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! Wass Albert HÁROMHETES PROJEKT-TERV

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

EGYHETES PROJEKTHÉ T PROGRAMTERV

EGYHETES PROJEKTHÉ T PROGRAMTERV EGYHETES PROJEKTHÉ T PROGRAMTERV 1 1.1 A program célja: Programunk célja, hogy gyermekeink szűkebb környezetüket jobban megismerjék, törekedjenek környezetük védelmére, észrevegyék és tegyenek a szép környezetért.

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT

TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT Készítette: Fülöp Andrásné TARTALOMJEGYZÉK 1. Projektháló 3 2. Témahét adatai.5 2.1. A projekt célja.6 2.2. Előzmények.7

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Egyházzenei szakképzés

Egyházzenei szakképzés PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON, GÖDÖLLİ Egyházzenei szakképzés FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014/15-ÖS TANÉVRE Oktatási alapok A gödöllıi premontreiek igényes

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu Iskolánk programja az elsõ osztályba készülõ gyerekeknek és szüleiknek Nov. Ismerkedés az iskolával: óvodás csoportok részvétele Dec. 7. Mikulás ünnepség: óvodás csoportok részvételével Dec. 10. Luca napi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

1. Az érintettek köre:

1. Az érintettek köre: Tehetséggondozó mőhelyfoglalkozások tanulóknak Pesterzsébeti Tudorkák (humán) és Okostojások (reál) klubja Területek: nyelvi, logikai, mőszaki, téri, természeti, interperszonális A Pesterzsébeti Pedagógiai

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Mottó: Übung macht den Meister und das mit Freude an der Sprache!

Mottó: Übung macht den Meister und das mit Freude an der Sprache! Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat február 11-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Rajz Matematika. -2014. október 1. Zenei Világnap tanórai megemlékezés, és levelezős játék-

Rajz Matematika. -2014. október 1. Zenei Világnap tanórai megemlékezés, és levelezős játék- Művészetek, technika és életvitel munkaterv 2014/15 tanév Személyi feltételek: Horváthné Baldauf Marianna Dänhardtné Csizmadia Piroska Matematika - ének Rajz Matematika 5.c osztályfőnök osztályfőnöki mk.

Részletesebben