TÁMOP (TÁMOP / )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4. (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0088)"

Átírás

1 TÁMOP (TÁMOP / ) Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben elnevezéső pályázat dokumentációja a megtartott témahétrıl A dokumentáció végrehajtója és készítıje: Borsos Miklós Általános Iskola Eötvös utcai tagintézménye

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Tervezés, elıkészítés II. A megvalósítás forgatókönyve a) Elsı nap b) Második, harmadik és negyedik nap c) Ötödik nap III. Értékelés a) A tanulók felé b) A kollégák felé IV. Dokumentálás a) A tevékenység dokumentálása b) Óraelszámolás tevékenységekre és felelıs személyekre lebontva V. Melléklet 2

3 I. TERVEZÉS, ELİKÉSZÍTÉS Téma: Karácsony, a szeretet ünnepe A témahétért felelıs pedagógusok: (koordinátor): Bedıkné Szabó Erzsébet Magyar Nikolett Szeipné Orbán Mária A témahéten résztvevı pedagógusok: Fábiánné Adorján Renáta Balogh Béla Eszlingerné Jutasi Ildikó Csikiné Bertalan Judit Galambos Erika Kundermann Róbert Ertl János Vaczkó Andrea Ásványi János A téma aktualitása: Strang Lászlóné Advent harmadik hetében rendeztük a témahetet, hiszen ennek az idıszaknak egyik jellemzı gondolata, hogy mivel ajándékozzuk meg szeretteinket. Arra szerettük volna felhívni a gyermekek figyelmét, hogy a saját magunk által készített ajándék sokkal 3

4 becsesebb a megajándékozottnak, mint a boltban, drága pénzen vásárolt. Az emberek közötti összetartozásra, odafigyelésre, szeretetre fókuszáltuk a hét foglalkozásait. A képességfejlesztés céljai: Esztétikai fejlesztés, szociális kompetencia, manuális készségfejlesztés. Szaktárgyi képzési célok: Arra törekedtünk, hogy a karácsony alapmotívumát a szeretetet, az egymásra odafigyelést, az ajándékozás kultúráját- megismertessük tanulóinkkal. A fellelhetı legegyszerőbb dolgokból is lehet sok szeretettel,odafigyeléssel és egy kis kézügyességgel egyedi ajándékokat készíteni. Az ajándékot az teszi értékessé, hogy milyen szeretettel készítik. Minden tantárgyi óra anyagát igyekeztünk ennek szellemében kialakítani, érdekességekhez, új ismeretekhez juttattuk a gyerekeket. Pl.: történelem órán arról beszélgettek a tanulók, hogy milyen tényeken alapul Jézus születése. Természetesen a különbözı évfolyamokon különbözı mélységig tárgyalták ezt a témát. A témahét zárásaként a gyerekeknek alkalmuk volt megtapasztalni munkájuk eredményét, hiszen az énekkarosok hangversenyt adtak, a kézmőves foglalkozásokon résztvevı gyerekek munkáit pedig vásáron értékesítettük. Tantárgyak integrációja: A kézmőves foglalkozásokon elsısorban a technika tantárgy kapott nagyobb szerepet, de érvényesült benne minden esztétikai érzék fejlesztésére szolgáló tantárgy is, pl: rajz. 4

5 A hangversenyen az énekórákon begyakorolt dalokat adták elı a gyerekek. A témahét maradék napjain a humán és a reáltantárgyak közötti integráció vált egyértelmővé: pl: történelem irodalom- földrajz- rajz- ének- idegen nyelv, illetve matematika- fizika- kémia- informatika- biológia. Feltételek biztosítása: tartalmi: Elıször ötleteket győjtöttünk egymástól és a gyerekektıl, hogy mivel töltenének szívesen egy ilyen témájú hetet. Ezután mi pedagógusok összeültünk a diákönkormányzat diák vezetıivel, és kijelöltük a programot. A kézmőves foglalkozásra megvásároltuk a szükséges anyagokat,. Felsıseink minden tagja részt vett egy- egy ajándék készítı foglalkozáson. Kollégáinkat felkértük a foglalkozások levezetésére, illetve arra, hogy a tantárgyi óráikon az anyagot a témahét tartalma köré szervezzék. Az énekkari mősor összeállítására és az elıkészítésre felkértük a kórus vezetıjét. szervezeti: Tanítás nélküli munkanapon nyitottuk meg a hetet, és rendeztük meg a kézmőves foglalkozásokat fıs csoportokra osztottuk a tanulókat, mindegyik élén vállalkozó szellemő kolléga állt. Minden csoport külön termet kapott saját tevékenységének elvégzéséhez. A csoportok beosztását és a helyszíneket napokkal elıtte kiplakátoztuk. Ezen a napon nem volt 5

6 csengetés. Ugyancsak nem volt csengetés a hét utolsó napján, amikor tanulóinkkal a délelıtt elsı felében a szeretetrıl szóló filmeket néztünk DVD-n, majd az énekkar hangversenyét hallgattuk meg a katolikus templomban. A köztes három napon nem borítottuk fel sem az órarendet, sem a csengetés rendjét. Azokért az órákért kizárólag a szaktanárok feleltek. személyi: tanulók: Mivel a tanulók elıre tudták, hogy hol, kivel, mikor, mit fognak csinálni, csak arra kellett felhívnunk a figyelmüket, hogy milyen viselkedésformát kívánnak meg a hét programjai, milyen várható nehézségekkel kell szembenéznünk a hét folyamán, és hogy milyen eredménye lehet ennek a hétnek. tanárok: Minden pedagógus vállalt feladatot, elıre felkészült, többen elıre elkészítették azt a munkadarabot, amelyet a gyerekekkel közösen is elkészítettek. A hét minden napján megváltozott a tanár szerepe, a tanulók társaként volt jelen a foglalkozásokon. szülık: Elızetesen tájékoztattuk a szülıket a hét programjáról, arról, hogy mire lesz szükségünk, amit otthonról is tudnak hozni a gyerekek / pl. rajzfelszerelés, apró üvegek, főszerek /. patrónusok, egyéb szereplık: Külsı segítık, akiket bevontunk a programba: a) Nagy László Városi Mővelıdési Ház Gyermekek Háza 6

7 b) Jézus Szíve Katolikus Plébániatemplom c) Szıci Idısek Otthona d) Borsos Miklós Általános Iskola alapítványa: Ifjúságért, a jövıért infrastrukturális: Minden tanterem átalakult barkács mőhellyé, az iskola konyhájában sütöttük a mézeskalácsot, a folyosókon díszítettünk, plakátoztunk. A Gyermekek Házával, és a Jézus Szíve Katolikus Plébániatemplommal megbeszéltük a foglalkozások és a próbák idejét. tárgyi: Pályázati pénzt vettünk igénybe az anyagok beszerzéséhez, felhasználtuk a gyerekek otthonról hozott apró tárgyait. szervezési: Fıként az ajándékkészítés napján bizonyos tevékenységekhez nélkülözhetetlenek voltak veszélyes eszközök pl. olló, ragasztópisztoly, sütı, tő. Ezért volt fontos, hogy felhívjuk tanulóink figyelmét a balesetveszélyre. Ezt mindenütt a felelıs pedagógus tartotta meg. A hangverseny napján felhívtuk a gyerekek figyelmét a meleg öltözködésre, és a helyhez méltó viselkedésre. Értékelés: Csak szóbeli értékelés történt. Mivel az ajándékokat vásáron értékesítettük, értékelési szempont volt az esztétikum. A tanítási napokon a gyerekek aktív közremőködése nyilvános szóbeli dicséretet jelentett számukra. 7

8 Az énekkarosok az egész év során és a témahéten nyújtott sikeres szereplésükért tanév végén jutalom kiránduláson vehetnek részt. Visszacsatolás: Sikeres volt a hét, mert tanítványaink, bár teljesen más módon tevékenykedtek, mégis jól érezték magukat. Szemmel láthatóan élvezték a közös munkát az ajándékkészítés napján,örömüket lelték abban, hogy a tanórák menetét befolyásolhatták,és hogy a hangverseny áhítatos dallamával búcsúzhattak a héttıl. Dokumentáció, produktumok sorsa: Dokumentációink: Megbízási szerzıdések: o Gyermekek Háza o Jézus Szíve Katolikus Plébániatemplom Ajándékozási szerzıdések: o Szıci Idısek Otthona o Ifjúságért, a jövıért Alapítvány Fényképek Videofelvétel a hangversenyrıl Produktumok sorsa: Az iskolában karácsonyi vásárt rendeztünk, ahova meghívtuk a szülıket, nagyszülıket. A befolyt pénzzel az iskola alapítványát támogattuk. A megmaradt elkészített kézmőves tárgyakkal a Szıci Idısek Otthona lakóinak szereztünk örömet. 8

9 II. A MEGVALÓSÍTÁS FORGATÓKÖNYVE Résztvevı osztályok: 5.a, 5.b 6.a, 6.b 7.a, 7.b 8.a, 8.b Összesen 198 fı, ıket 8 tanulócsoportra bontottuk, és az énekkar saját terv szerint tevékenykedik. A témahét koordinátora: Diczig Hermine 8.a. osztályos tanuló november ig A témahét programjainak összeállítása és idıpont kitőzése: A jelenlévı kollégák megbeszélték a témahét programjait, fıbb vonalait, melynek eredményeként az alábbi programterv állt össze: 9

10 A témahét 5 napot felölelı karácsonyi program, amely december ig tart. Az elsı nap ( ) nyitónap (tanítás nélküli ), ahol a diákok több tanulói csoportra bontva karácsonyhoz kötıdı foglalkozásokon vesznek részt. A következı három nap ( ) a tanórák keretén belül a témahéttel kapcsolatos tevékenységek kerülnek középpontba. Az utolsó nap karácsonyi elıadásra kerül sor, ahol az iskola énekkórusa lép fel november ig A témahétért felelısök megbeszélik a pontos programot: Idıpontok megbeszélése Kézmőves csoportok kialakítása Anyagszükséglet felmérése 2009.november ig: A témahét programjának pontosítása Felelısök kijelölése Csoportbeosztások elkészítése december ig: szükséges anyagok beszerzése december ig: szükséges anyagok beszerzése december ig: szükséges anyagok beszerzése december ig: telefonos kapcsolatfelvétel a külsı intézményekkel. A kapcsolatfelvétel igazolására szolgáló együttmőködési és ajándékozási szerzıdéseket a pályázathoz csatoljuk december ig: felhívó plakát készítése a kézmőves napra. 10

11 A.) Nyitónapi programok: A nyitónapi programok a témahét elsı napján (2009. december 15.) kerülnek megrendezésre. Csoportos foglalkozások (9:00-11:30): Bırdíszmő készítés Karácsonyfadíszek készítése Üvegfestés Gyertyaöntés Gipszkiöntés Cserépangyalkák készítése Hóember készítése zokniból Mézeskalácssütés. Figurakészítés fából Plakátkészítés (11:30-12:30): A foglalkozásokon elkészült tárgyak értékesítésére szervezendı börze plakátjainak elkészítése. B.) Témahét feldolgozása tanórákon (2009. december december 18.): A Karácsony, mint téma megjelenése a tanórák keretein belül. Az iskolában tanító valamennyi pedagógus részt vesz az ünneppel kapcsolatos témák felelevenítésében a tanórákon. C.) Karácsonyi koncert (2009. december 21.): Az iskola énekkara karácsonyi koncertet ad az ajkai Jézus szíve templomban. A programok színesebbé és érdekesebbé tétele érdekében külsı intézményekkel is felvettük a kapcsolatot az egyes programok elbonyolításához. A bırdíszmő készítés a 11

12 Gyermekek Házában kerül lebonyolításra, az iskolai énekkar fellépése miatt pedig a Jézus szíve plébániával vettük fel a kapcsolatot. A.) Nyitónap 8:00-9:00 Megnyitó A hivatalos programok megkezdése elıtt megnyitón tájékoztatjuk a tanulókat a témahéttel kapcsolatos tudnivalókról. 8:00-tól 8:10-ig gyülekezı a tornateremben, majd 8:10-tıl 9:00-ig a megnyitó keretében ismertetjük a diákokkal a programokat. A megnyitóhoz biztosítani kell a hangosítást. 9:00-11:30 Csoportos foglalkozások 1. Bırdíszek készítése Fejlesztési cél: A bırdíszek elkészítése fejleszti a tanulók kézügyességét és szépérzékét. Fontos, hogy a gyerek megismerkedjen az anyagokkal. Részvevı csoport: 5.b. osztály. A foglalkozás csoportbontásban zajlik mivel a gyerekeket így könnyebben lehet fegyelmezni, a munkabiztonsági szabályokat betartatni. Hogyan csináljuk: A felügyelı tanár az elsı csoportot elkíséri a foglalkozás helyszínére (Gyermekek Háza), ahol Horváth Rita a Gyermekek Háza 12

13 alkalmazottja foglalkozik a gyerekekkel. İ a Gyermekek Házán belül ilyen szakkört évek óta vezet. A foglalkozás lebonyolításához ö jobban ért nálunk, ezért bíztuk meg ezzel. Eszköz és anyagigény: Puha, vékony bır, olló, ragasztó, színes pamutfonalak. Mit kell megszervezni: Mivel az osztályt két csoportra bontjuk, mert ehhez a fajta manuális munkához fınél nagyobb csoportot nem érdemes kialakítani. A csoportokat a kolléganı egymást váltva viszi és hozza a Gyermekek Házába. Az iskolában maradó csoport karácsonyfadíszeket készít az iskola karácsonyfájára. Felelıs: Eszlingerné Jutasi Ildikó Siker kritériuma: A gyerek örül annak, amit két kezével készít, valamint ha a magyar néphagyományban a tradicionális bırdíszmővek készítésérıl némi képet kap a nap folyamán, akkor a foglalkozás eléri célját. 2. Karácsonyfadíszek készítése Fejlesztési cél: Manuális készség fejlesztése papírmunkák által. Részvevı csoport: 6.b. osztály elsı csoportja. Azért választottuk ezt a csoportot, mert eddigi tapasztalataink szerint a kézügyességük fejletlen. Hogyan csináljuk: A gyerekek papírból készítik a karácsonyfadíszeket, mert úgy gondoljuk, hogy a papírmunkának többször is neki lehet állni, van javítási lehetıség különösebb nagy anyagi ráfordítás nélkül. A gyerekek az iskolai karácsonyfára különbözı díszeket készítenek, pl. lánc, csillagocskák, papírcsengettyő, szívecske, harang, angyalka. Eszköz és anyagigény: Olló, ragasztó, színes papír. 13

14 Mit kell megszervezni: A felügyelı tanár tudjon segíteni a tanulóknak. Felelıs: Galambos Erika Siker kritériuma: Sikerként éli meg a gyerek, hogy munkája felkerül az iskolai karácsonyfára, mivel részt vesz az iskolai ünnepi készülıdésben. 3. Gipszkiöntés Fejlesztési cél: Manuális készség és a koncentráció fejlesztése. Részvevı csoport: 6.b. osztály második csoportja formákat önt ki gipszbıl. Hogyan csináljuk: A foglalkozás elsı felében összekeverik a vizet a gipsszel, majd formába öntik és száradni hagyják. A megszáradt gipszformákat a gyerekek késıbb kifestik. Eszköz és anyagigény: Gipsz, víz, kiöntıformák, fonal, festék, bab, borsó, lencse, mák, kukorica. Mit kell megszervezni: Ez a munka tisztasági szempontból fokozott figyelmet igényel, ezért olyan helyet kell biztosítani, hogy vízcsap legyen a tanteremben. A gyerekek megtalálják a gipsz és a víz megfelelı arányát és a formából ki tudják önteni. Felelıs: Balogh Béla Siker kritériuma: Az együttdolgozás és az alkotás öröme. Az elkészült dísztárgyak börzén kerülnek értékesítésre, így azokat megvásárolhatják a szüleik. 14

15 4. Üvegfestés Fejlesztési cél: Esztétikai érzék, kézügyesség és a koncentrációkészség fejlesztése. Részvevı csoport: 8.b osztály elsı fele. Azért került csoportbontásra az osztály, hogy a felügyelı pedagógus több idıt tudjon szánni egy-egy tanulóra az aprólékos munkák elvégzéséhez. Azért 8. évfolyamos csoportot választottunk, mert az üvegfestés már kifinomultabb manuális készségeket feltételez. Hogyan csináljuk: Kontúrfestékkel figurákat és mintákat körvonalazunk az üvegekre és cd tokokra, majd üvegfestékkel kitöltjük azokat. Eszköz és anyagigény: Elıre összegyőjtött kicsi üvegtégelyek (pl. bébi papis üveg, kicsi mustáros és dzsemes üveg, stb.), cd tokok, törlı rongy, papírminta, kivágó minta, mécses, kontúrfesték, üvegfesték. Mit kell megszervezni: A felügyelı tanár tudjon segíteni a tanulóknak, mert aprólékos, odafigyelı munkát igényel (pl. kifolyhat a festék, törhetnek az üvegek. A gyerekektıl elıre be kell győjteni az anyagot. Felelıs: Magyar Nikolett Siker kritériuma: Az együttdolgozás és az alkotás öröme. Az elkészült dísztárgyak börzén kerülnek értékesítésre, így azokat megvásárolhatják a szüleik. 15

16 5. Hóember készítése zokniból Fejlesztési cél: Manuális készség fejlesztése Részvevı csoport: 8.b osztály második fele. Azért szükséges a csoportbontás, hogy az egyes tanulókra több figyelem jusson. Hogyan csináljuk: Fehér zoknikat töltünk meg tömıanyagokkal, hóembert formázunk belıle, felragasztjuk és felvarrjuk a díszítıelemeket. Eszköz és anyagigény: Fehér zokni, tömıanyag, fonal, bors, ragasztópisztoly, piros gyöngyök, olló, tő, cérna. Mit kell megszervezni: Elıre be kell győjteni az anyagokat, a csoportbontást meg kell szervezni, hogy a lányok a tanár segítségével végezhessék a varrást. Felelıs: Szeipné Orbán Mária Siker kritériuma: Az együttdolgozás és az alkotás öröme. Az elkészült dísztárgyak börzén kerülnek értékesítésre, így azokat megvásárolhatják a szüleik. 6. Mézeskalácssütés 16

17 Fejlesztési cél: Ismerkedés az anyagokkal, kézügyesség fejlesztés. Részvevı csoport: Az összes énektagozatos osztályba járó, nem énekkaros lány. Hogyan csináljuk: Az alapanyagokat összekeverjük, és jól eldolgozzuk. A tésztát meggyúrjuk és a tésztakiszúróval formákat vágunk ki belıle. Miután megsült a tészta a formákat díszítjük. Eszköz és anyagigény: Az iskolai ebédlıt és konyhát vesszük igénybe, gyúródeszka, sodrófa, sütı, asztal, tésztakiszúrók, habzsák, a tészta alapanyagai, gyerekeknek kötény. Mit kell megszervezni: Elızı nap meggyúrni a tésztát és pihentetni, az iskolai konyha igénybevételének megbeszélése, anyagok beszerzése. Felelıs: Bedıkné Szabó Erzsébet Siker kritériuma: Az együttdolgozás és az alkotás öröme. Az elkészült mézeskalácsok felkerülnek az iskolai karácsonyfára. 7. Gyertyaöntés 17

18 Fejlesztési cél: A másikra való odafigyelés, kooperatív munka fejlesztése, mivel ez a feladat fokozottan balesetveszélyes. Részvevı csoport: 7.b. osztály Hogyan csináljuk: Megmelegítjük a zselét, formába öntjük, kanócot teszünk bele, utána díszítjük, majd száradni hagyjuk. Eszköz és anyagigény: Gyertyazselé, kanóc, gyertyaforma, gyertyakiöntı készlet, díszítıanyagok (szárított citrom, narancs, dió, ánizs, mogyoró), rezsó. Mit kell megszervezni: Díszítıanyagokat a gyerekektıl elızıleg be kell győjteni. Felelıs: Ertl János Siker kritériuma: Az együttdolgozás és az alkotás öröme. Az elkészült dísztárgyak börzén kerülnek értékesítésre, így azokat megvásárolhatják a szüleik. 8. Fa betlehem készítése Fejlesztési cél: manuális készség és esztétikai érzék fejlesztése Részvevı csoport: 8.a. osztályba járó fiúk Hogyan csináljuk: puha falapokból főrésszel kivágjuk az elıre megrajzolt mintát. A betlehem apró figuráit összeragasztjuk, talapzatra esztétikusan rögzítjük, majd festjük. Eszköz és anyagigény: puha fa, főrész, ragasztó, festék. Mit kell megszervezni: balesetveszélyre felhívni a figyelmet, valamint a fa megmunkáláshoz alkalmas technikai eszközök és a terem biztosítása. Az elırenyomott falapokat postai szállítással rendeltük meg. 18

19 Felelıs: Kundermann Róbert Siker kritériuma: Az együttdolgozás és az alkotás öröme. Az elkészült dísztárgyak börzén kerülnek értékesítésre, így azokat megvásárolhatják a szüleik. 9. Cserépangyalkák készítése Fejlesztése cél: manuális készség, esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése. Résztvevı csoport: 6.b osztály másik fele. Hogyan csináljuk: a kis cserepeket lefestjük temperával, tetejére papírgolyókból fejet formálunk és ragasztunk. Elkészítjük az arcot, hajat ragasztunk és apró tollakból szárnyakat. Eszköz és anyagigény: apró virágcserepek, papírgolyók, ragasztópisztoly, tollak, tempera, filctoll, angyalhaj. Mit kell megszervezni: az eszköz és anyagigényt, valamint a termet biztosítani kell. Felelıs: Vaczkó Andrea Siker kritériuma: tiszta, rendes, díszítésre alkalmas tárgyak készüljenek. Az iskolai karácsonyfa feldíszítése Csikiné Bertalan Judit tanárnı, a Diákönkormányzat segítı tanára vezetésével történt. Minden csoport elkészült munkájából ízelítıt hozott a fára. 10. Énekkar 19

20 Fejlesztési cél: az esztétikai érzék, a szociális készség, valamint az érzelmi nyitottság fejlesztése Részvevı csoport: Iskolai énekkar. Hogyan csináljuk: Szólampróbák és összpróbák. Eszköz és anyagigény: Hangvilla, kotta, orgona. Mit kell megszervezni: A próba helyszínét, illetve a gyerekek jelenlétét biztosítani kell. Felelıs: Fábiánné Adorján Renáta Siker kritériuma: A siker lemérhetı egyrészt a gyerekek lelki emelkedettségén, valamint a hallgatóság tetszésnyilvánításán. A hangversennyel meghitt pillanatokat szereznek a városnak. 11:30-12:30 Plakátkészítés A fennmaradó idıben a gyerekek plakátokat készítenek, amelyen meghívják szüleiket, rokonaikat a pénteken megrendezendı börzére, ahol a vendégek megvásárolhatják a gyerekek által elkészített tárgyakat. A kész plakátokat az iskola folyosóin helyezték el a csoportok. A befolyt pénz az iskola alapítványi pénztárába kerül, és rászoruló diákokat támogatunk belıle. A plakátokat a fenti csoportok a felügyelı pedagógusok irányításával készítik el. A délelıtt végén a gyerekek a diákönkormányzat patronáló tanára vezetésével feldíszítették az iskolai karácsonyfát. 20

21 B. A hét 2., 3., 4. napja, amikor rendes tanórákat tartottunk. A karácsonyi témahéten az ajándékkészítésre szánt nap után arra törekedtünk, hogy órarend szerinti tantárgyainkba valamilyen módon belopjuk a karácsony hangulatát, karácsonyi témákat érintsünk, megpróbáltunk az adott tantárggyal, annak anyagával és a szeretet ünnepével kapcsolódási pontokat keresni. Konkrétan a következıképpen: Természetismeret 5. osztály Környezetismeret órán karácsonyhoz kapcsolódóan megismertettük tanulóinkkal a hazánkban elıforduló, ıshonos, illetve termesztett fenyıfajtákat. Tanulmányi sétát tettünk a közeli piacon, ahol már javában folyt a karácsonyfák eladása. A fajokat formájuk, kérgük, tőleveleik, tobozuk alapján azonosítottuk be. Szó esett az erdık védelmérıl, arról, hogy mennyi év szükséges 1-1 példány felneveléséhez és milyen pozitív dolog, hogy hazánkban is terjed a földlabdával eladott fenyık száma. Ezeket ugyanis karácsony után nem kell kidobni, hanem kiültethetık a kiskertekbe, nyaralókba. 6. osztály 21

22 A karácsonyfa díszítés kapcsán összegyőjtöttük azokat a karácsonyi díszítı elemeket, melyeket a magyar családok leggyakrabban akasztanak a fákra: gömbök, alma, dió, mézeskalács, csúcsdísz, angyalhaj. Interneten utána kutattunk, vajon minek mi a jelentése, mit szimbolizálnak a karácsonyfán az egyes elemek. Megbeszéltük a karácsonyfa állítás és elterjedés kialakulását Magyarországon, illetve Európában. Megemlékeztünk Luther Mártonról, aki a hagyományok szerint elıször vitte be a havas téli erdıbıl a fenyıt a szobába, illetve Brunszvik Terézrıl, aki a XIX. században martonvásári kastélyában elıször állított karácsonyfát. Felelıs kolléga: Szeipné Orbán Mária Földrajz 7. osztály A karácsony nem csak keresztény, vallási ünnep, hiszen már az ókori népek, rómaiak, kelták is ünnepelték a Nap, a fény újbóli visszatérését. December 22-tıl a Nap visszafordul égi pályáján, ismét több fényt sugároz az északi féltekére, így érthetı, hogy a régi, természet közeli népek a fény visszatértét is ünnepelték ezen a napon. Ez a hetedikesek csillagászati, földrajzi ismereteikhez jól illeszkedı témának bizonyult. 8. osztály Európa országainak tárgyalásához aktuális témának tőnt annak felkutatása, hogyan, miként ünnepelik egyes európai népek angolok, finnek, írek, lengyelek, olaszok a karácsonyt. Hogyan készülıdnek a családok, milyen díszítı elemeket használnak az utcákon, lakásaikban, karácsonyfáikon. Megismerkedtünk gasztronómiai szokásaikkal is, konkrétan mi is kerül az asztalra külföldi családoknál ezen a napon. A győjtéshez, az érdekességek felkutatásához az internetet vettük igénybe. Összehasonlítottuk karácsonyi szokásaikat, megkerestük a hasonló és eltérı vonásokat. 22

23 Felelıs kolléga: Szeipné Orbán Mária Biológia 8. osztály Témánk a helyes téli- karácsonyi táplálkozás volt. Megkerestük azokat a télen fogyasztható magyar ételeket, amelyek egészséges, téli alapanyagokból készülnek: dió,mák, alma,sütıtök, savanyú káposzta,méz, hagyma.a gyerekek olyan karácsonyi menüt állítottak össze, melyekhez kizárólag ezek az alapanyagok kellenek. Megemlítettük a téli, vitaminhiányos idıszakban a citrusfélék, az alma és egyéb gyümölcsök fogyasztásának hasznosságát, valamint a nagy karácsonyi evészetek káros hatásait emésztésünkre. Felhívtuk egymás figyelmét a mértékletes étel és italfogyasztásra is. Felelıs kolléga: Szeipné Orbán Mária Történelem 5. osztály A tananyag szerint a témahét elejére esett az Ígéret földje címő lecke. Így nem volt nehéz a tanulnivalót összekapcsolni a hét mondanivalójával. Képek segítségével felelevenítettük a karácsony estéjének eseményeit, majd megpróbáltuk értelmezni azt a tényt, hogy mit jelentett a Megváltó megérkezése. A gyerekek ezután a karácsonnyal kapcsolatos élményeiket osztották meg egymással. 6. osztály A hatodik évfolyamon a karácsony és a vallás közötti kapcsolatra helyeztük a hangsúlyt. Azt vizsgáltuk a tananyaghoz kapcsolódva, miért érezte úgy Szent István, Szent László, és Könyves Kálmán, hogy az ország számára létfontosságú a kereszténység elterjesztése, illetve megszilárdítása. Azt 23

24 vizsgáltuk, hogy a karácsony ünnepének megismertetése, hogyan szolgálta a vallás elterjesztését. 7. osztály Ezen az évfolyamon a XVIII.-XIX. századi Európával ismerkedtünk ebben az idıszakban. Azt vizsgáltuk forráselemzésekkel, hogy az elgépiesedı társadalom, ahol nı az emberek kiszolgáltatottsága, fokozódik a különbözı társadalmi osztályok közötti életszínvonal különbség, mit tudnak pótolni a családi ünnepek. Képek segítségével próbáltuk felidézni az akkori családok hétköznapjait, megemlékezéseit. Választ kerestünk arra, hogy egyáltalán volte lehetıségük a karácsonyt megünnepelni a legszegényebb munkásrétegnek? Vajon, hogy viszonyultak a legjelentısebb keresztény világ ünnepéhez? Egyáltalán, mit jelentett számukra a vallás? 8. osztály A nyolcadik osztályos tananyag a világot megrengetı eseményekrıl szól elsısorban. Így adott volt a kérdés, ilyen körülmények között lehetett-e karácsonyi ünnepeket tartani? Ha igen, akkor mi lehetett a plusz mondanivalója ezeknek az ünnepeknek?mit jelenthetett az akkori borzalmak közepette a szeretet ünnepe? Megpróbáltunk a diákokkal ezekre a kérdésekre közösen válaszolni úgy, hogy a válaszok napjainkban is jól értelmezhetıek, hasznosíthatóak legyenek a gyerekek számára. Felelıs kolléga: Balogh Béla Magyar irodalom 5. évfolyam Beszélgetés Andersen: A fenyıfa címő meséjérıl. Milyen érzéseket, hangulatokat ébreszt bennünk a kis fenyı sorsa? Milyen írói üzenet fogalmazódik meg a mesében? 24

25 Milyen az otthoni karácsonyesték hangulata? Móra Ferenc: Melyiket a kilenc közül? címő novellájának megbeszélése. Milyen érzések tartották össze ezt a családot? Mi fontosabb: a pénz, vagy a szeretet? Ha te vagy az apa, a kisfiú, vagy valamelyik testvér helyében, hogyan éreznéd magad? 6. évfolyam Fekete István: Karácsonyi látogatók címő novellájának megvitatása Hogyan jelenik meg a szeretet és a segítıkészség gondolata a mőben? Ki, hogyan segített már másokon? Egyéni élmények meghallgatása 7. évfolyam Milyen lírai üzenet csendül ki Wass Albert Karácsonyi versek címő kötetébıl? Hogyan fogalmazódik meg a szeretet, a csodavárás hangulata a versben? Miért aktuális napjainkban is a költemény? 8. évfolyam: Beszélgetés Ady Endre: Karácsony Harang csendül címő versérıl. Miként válik a szülıfalu, a gyermekkor világa az emberi jóság és szeretet jelképévé? Hogyan jelenik meg a költıi lélek, a felnıtt sóvárgása a tiszta, érintetlen hit után? Felelıs kolléga: Vaczkó Andrea Bedıkné Szabó Erzsébet Idegen nyelv: 25

26 5. évfolyam Karácsonyi üdvözlıkártyák készítése, német / angol jókívánságokkal Ajándékok mellé köszöntıkártyák készítése német / angol feliratozással. Téli sportok tanulása dalokon keresztül. 6. évfolyam Karácsonyi dalok tanulása német /angol nyelven. Karácsonyhoz kapcsolódó szavakból rejtvény megoldása úgy, hogy a megfejtés a karácsony szó legyen németül / angolul. Karácsonyfa díszeinek megnevezése németül / angolul. 7. évfolyam Karácsonyi történet olvasása képregény formájában németül / angolul 8. évfolyam Képregény készítése németül /angolul, csoportmunkában. A rövidke történet a karácsonyról szóljon. Felelıs kollégák: Csikiné Bertalan Judit német Magyar Nikolett angol. Kémia: 7. és 8. évfolyam Egyforma feladatot kaptak a gyerekek. A kézmőves foglalkozások között szerepelt a gipszfigurák öntése. Kémia órán a gipszet, mint anyagot vizsgáltuk meg. Mi a képlete? A kristályvíz fogalma Endoterm exoterm folyamatok. 26

27 Felelıs kolléga: Eszlingerné Jutasi Ildikó Matematika: 8. évfolyam Az öreg Nagyszakállú megérkezett Koordináta város fıterére, Origóba. Ajándékot akar adni Aranyos Adélnak,,aki a A(5,3)-ban lakik. Becsületes Benınek B (8, 6) és Gézengúz Gusztinak (11,11), valamint Külteleki Kázmérnak (-1,8). Azon gondolkodik a Nagyszakállú, mekkora utat kell megtennie? Pitagorasz apó és a te segítségedet kéri. Mekkora utat takarít meg, ha nem látogatja meg Gézengúz Gusztit? Számítsd ki, mert hozzád sem megy el! Felelıs kolléga: Eszlingerné Jutasi Ildikó Informatika: 5. évfolyam Feladat: Paint használatával hozz létre egy képet! 1. A kép elkészítéséhez használj minél több eszközt! 2. A kép mérete 800x600-as legyen! 3. Legyen a képen egy feldíszített karácsonyfa, ajándékok és legalább egy rénszarvas! 4. Írd rá a képre: Kellemes ünnepeket kívánok! A bető típusát, méretét és színét megválaszthatod! 5. Ha elkészültél, a teljes neveddel mentsd el a munkádat a szokásos helyre! Jó munkát kívánok! 6. évfolyam 27

28 Feladat: Szövegszerkesztı használatával hozd létre a kapott szöveget! 1. Írd be a nyers szöveget, ahol lehet, válaszd ki a neked tetszıt! 2. Formázd meg, a betőtípusa Curlz, mérete 16, kivéve a megszólítást, az 18, sortáv 2, betőszín kék! A megszólítás legyen középre igazított! 3. Készíts felsorolást a megadott jellel, a betők színe itt piros! 4. Helyezd el a két képet, amit a clipart-ban megtalálsz! 5. Oldalszegélynek a fenyıfát válaszd! 6. Ha elkészültél, a teljes neveddel mentsd el a munkádat a szokásos helyre! Jó munkát kívánok! 28

29 Kedves Anya és Apa! Idén nagyon jó/rossz kislány/kisfiú voltam. Azért, hogy jövıre jobb legyek a következıket szeretném kérni karácsonyra: DVD lejátszó 10 darab üres DVD lemez Focilabda Csokoládé Monopoly társasjáték Könyv Szép karácsonyfa Kistesó (mindegy fiú vagy lány) Ígérem, nagyon jó leszek jövıre és bocsánatot szeretnék kérni azért, ha valamivel megbántottalak benneteket! Sok puszi a legjobb, legaranyosabb, legtündéribb gyermeketek: Marcsika/Jancsika 29

30 7. évfolyam Feladat: Excel használatával hozz létre egy táblázatot! 1. A táblázat címe legyen az Ajándékozás, ez kerüljön egy egyesített cellába, az elsı sorba! 2. Az elsı oszlopba sorolj fel legalább 10 személyt! 3. A másodikba, a nekik szánt ajándék nevét! 4. A harmadikba az ajándék árát! 5. Az elkészült táblázatot a tetszésed szerint formázd meg (betőszín, méret, típus, cellaszín, rácsok)! 6. A táblázat alá számítsd ki, hogy összesen mennyit fizetsz az ajándékokért! 7. Egy külön munkalapra készíts diagramot a táblázathoz és formázd meg azt is! 8. Ha elkészültél, a teljes neveddel mentsd el a munkádat a szokásos helyre! Jó munkát kívánok! 8. évfolyam Feladat: Használd az internetet! 1. Keress egy szép karácsonyi képet! 2. Mentsd el a mappádba karácsony néven! 3. Keress egy karácsonyi idézetet! 4. Másold ki a szövegszerkesztıbe és mentsd el idézet néven! 5. Mind a kettıt küldd el nekem -ben a címre! 6. A levél tárgy legyen ünnep! 7. Másolatban küldd el magadnak is! 8. Legyen a levél magas prioritású! Jó munkát kívánok! Felelıs kolléga: Galambos Erika 30

31 Matematika Felelıs kolléga: Ásványi János 31

32 6. évfolyam Felelıs kolléga: Galambos Erika 32

33 Ének: 5 évfolyam Énekes Betlehemes Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítı Karácsonyi népszokások 6 évfolyam Csendes éj Szentséges éj 7 évfolyam Sebestyén Márta Karácsonyi dalai CD-rıl Karácsonyi dalok éneklése 8 évfolyam Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítı Kyrie eleisom Csendes éj Felelıs kollégák: Fábiánné Adorján Renáta és Strang Lászlóné A karácsonyi készülıdés és az elmúlt hét méltó megkoronázása volt az 5. napra tervezett karácsonyi hangverseny. Mősorát az énekkar a nap folyamán háromszor adta elı. Elıször 9 10 óra között az alsó tagozatos tanulóknak, másodszor között a felsısöknek, késı délután tıl pedig a szülıknek és a város érdeklıdı lakóinak. A mősor programja: 1. Ó jöjj, ó jöjj közös adventi ének gyertyagyújtással 2. Kiskórus: Hallga milyen égi hangot Ó égi gyermek vártalak Kis gyermek 33

34 3. Jézus születéstörténete Szt Lukács evengéliumából 4. Énekes Betlehemes 5. Zongoraszóló Kiss Virág elıadásában; Bartók: Este a székelyeknél 6. Nagykórus: Halmos László: Kyrie Eleison Britten: There is no Rosa A Ádám: Szentséges éj 7. Csendes éj (közös kari ének) 34

35 III. ÉRTÉKELÉS január 4-én ig: A.) Értékelés a tanulók felé: A diákönkormányzat győlésén, illetve osztályfınöki órákon a kollégák beszélgettek a gyerekekkel az elmúlt hét eseményeirıl. Megjegyezzük, hogy ez már január elsı tanítási napján történt, és örömmel tapasztaltuk, hogy két hét távlatából is tisztán emlékeztek a gyerekek a számukra legkedvesebb pillanatokra. Vitathatatlan, hogy a legjobban a kézmőves napon érezték magukat, hiszen saját munkájuk eredményét látták a nap végén és a hét végén is a vásáron. Izgalommal figyelték, hogy kinek a munkáját vásárolják a szülık. Nagyon büszkék voltak a teljesítményükre. Rájöttek, hogy képesek olyan munkák elvégzésére, amire idáig nem is gondoltak. Elmondták, hogy nagyon élvezték a köztes három tanítási nap óráinak azon részeit, amire maguk készülhettek fel és amikor az ünnepel kapcsolatos kérdéseket válaszolták meg. Ezek a kérdések nem tartoztak szorosan a tananyaghoz, semmi kötelezı íz nem volt bennük, nyilván ezért tetszett nekik jobban. A hangverseny délelıttjén is jól érezték magukat, hiszen a helyszín és a kórus által elıadott dalok szinkronban voltak egymással és az elmúlt hét eseményeivel. A délutáni hangversenyre többen hozták el a szüleiket, mint elızı években. A diákönkormányzaton keresztül azt kérték tılünk, hogy ha lehet az elkövetkezendı években szervezzünk számukra ilyen hetet. 35

36 2010. január 5-én ig: B.) Értékelés a kollégák felé: január 4-én között győltünk össze a kollégákkal, és értékeltük az elızı iskolai hetet. A kollégák elmondták, hogy ık is nagyon jól érezték magukat, és kiemelték a jól elıkészített kézmőves napot. Örömük telt a tananyagon kívüli tudásuk átadásában a köztes három napon. Érdeklıdı figyelemmel hallgatták ıket a gyerekek, és ez egy tanárnak mindig jólesı érzés. A hangverseny számukra is felemelı élményt nyújtott, mely lezárta a munkás hétköznapokat, és áthangolta ıket a családi ünnepre. 36

37 IV. DOKUMENTÁLÁS A.) A tevékenység dokumentálása Lásd: Jelen dokumentáció B.) Óra elszámolás tevékenységekre és felelıs személyekre lebontva Dátum Tevékenység Munkaidı Bedıkné Magyar N. Szeipné ( perc ) A témahét 120 perc 40p 40p 40p Nov.17. programjának összeállítása és az idıpont kitőzése. Nov.24. A program pontos 120 perc 40p 40p 40p megbeszélése Nov.25. A témahét 120 perc 40p 40p 40p programjának pontosítása Dec.1. A 120 perc 40p 40p 40p kézmővesnaphoz szükséges anyagok beszerzése Dec. 2. Ua. 120 perc 40p 40p 40p Dec. 3. Ua. 120 perc 40p 40p 40p Dec. 4. Telefonos 120 perc 40p 40p 40p kapcsolatfelvétel külsı intézményekkel Dec. 7. Felhívó plakát készítése 120 perc 40p 40p 40p 37

38 Dec.15. Nyitónap 240 perc 80p 80p 80p Dec. Órarend szerinti 480 perc 160p 160p 160p tanórák megtartása, évfolyamonként két osztály Dec.21. Karácsonyi 240 perc 80p 80p 80p hangverseny Jan. 4. A hét értékelése a tanulók felé 60 perc 20p 20p 20p Jan. 5. Jan A hét értékelése a kollégák felé Jelen dokumentáció elkészítése 60 perc 20p 20p 20p 360 perc 120p 120p 120p Összesen: 2400p 800p 800p 800p 40óra 13,3ó 13,3ó 13,3ó 38

39 V. MELLÉKLETEK 1.Együttmőködési szerzıdés a belvárosi Jézus Szíve Katolikus Templommal 2.Együttmőködési szerzıdés a NLVMK Gyermekek Házával 3.Együttmőködési szerzıdés a Szıci Idısek Otthonával 4.Együttmőködési szerzıdés a Borsos Miklós Általános Iskola Ifjúságért, a Jövıért Alapítványával. 39

40 40

41 41

42 42

43 43

1.hét: Mikulás-várás november 30 december 6.

1.hét: Mikulás-várás november 30 december 6. 1.hét: Mikulás-várás november 30 december 6. 1. Az elsı iskolai adventi gyertyagyújtás: november 30. 2. Betlehem készítése az iskola zsibongójába: november 30. 3. Látogatás az Idısek Klubjába Leiningen

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 Három hetet meghaladó projekt 2009/2010 Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény Téma: A tavasz

Részletesebben

3. hét: Karácsonyvárás december 14-20.

3. hét: Karácsonyvárás december 14-20. 3. hét: Karácsonyvárás december 14-20. 1. Karácsonyi mősor a Napsugár Idısek Otthona és Gondozóházban (Galamb u.) (kihelyezett program): december14. 2. Kiállítás: karácsonyi asztal terítése, díszítése:

Részletesebben

0. hét: Elıkészületek 2009. november 20 29.

0. hét: Elıkészületek 2009. november 20 29. 0. hét: Elıkészületek 2009. november 20 29. 1. Projektindítás: november 20. 2. Készülés a karácsonyi mősorra: folyamatos 3. Készülés a Városi Adventi Vásárra - határidı: november 27. 4. Készülés az iskolai

Részletesebben

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium 2009. november. V. évfolyam 11. szám Szent Gellért Diákotthon havilapja

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium 2009. november. V. évfolyam 11. szám Szent Gellért Diákotthon havilapja SZIGNUM A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium 2009. november V. évfolyam 11. szám Szent Gellért Diákotthon havilapja 2009/2010: A LENDÜLET ÉVE BEHARANGOZÓ GIMNÁZIUMI NYÍLT NAP! A Szent István

Részletesebben

g Åt{ à Györgyiné Felföldi Éva, Mészárosné Lajos Ildikó (Idıpontja: Csanytelek, 2009. december 14.-18.)

g Åt{ à Györgyiné Felföldi Éva, Mészárosné Lajos Ildikó (Idıpontja: Csanytelek, 2009. december 14.-18.) g Åt{ à Készítette: CímM Györgyiné Felföldi Éva, Mészárosné Lajos Ildikó (Idıpontja: Csanytelek, 2009. december 14.-18.) ˆ^tÜöváÉÇçyt Å ÇweÇ özt? { Çàá Ä u ~ à t ä ÄözÜt4AAAÊ 1. A téma megnevezése: ^tüöváéçç?

Részletesebben

2. hét: Lucázás december 7-13.

2. hét: Lucázás december 7-13. 2. hét: Lucázás december 7-13. 1. Mikulás a tőzoltóknál: december 7. 2. Óvodások játékos sportvetélkedıje: december 9. 3. Látogatás a budapesti Vígszínházba 4. A harmadik iskolai adventi gyertyagyújtás:

Részletesebben

TESTI HIGIÉNIA PROJEKT

TESTI HIGIÉNIA PROJEKT TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben címő pályázat Nagybajom Város Önkormányzata Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Diákotthon feladat-ellátási

Részletesebben

Novemberben. Novemberben

Novemberben. Novemberben Novemberben Székhely Intézmény TAPOSSA LAPOSRA! LÉGY VÁLOGATÓS!... Ilyen és hasonló mondatok fogadták a kiállításra érkezıket s hogy hol? Hódmezıvásárhelyen a Városi Sportuszoda területén megrendezett

Részletesebben

Magyar karácsony az égben

Magyar karácsony az égben Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja V. évfolyam 4. szám 2012. december Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok,

Részletesebben

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 3. szám (máj.-júni. júni.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt

Három hetet meghaladó projekt Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón Három hetet meghaladó projekt Lengyel Laura Óvoda Készítette: Révész

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

A közgyőlés minden résztvevıje a tíz évi tevékenységet összefoglaló kiadványt kapott emlékül

A közgyőlés minden résztvevıje a tíz évi tevékenységet összefoglaló kiadványt kapott emlékül Dr. Gyenesei István is megjelent a közgyőlésen Elnök, alelnökök és a levezetı elnök Közgyőlés résztvevıi Az elnök köszöntése a jubileum alkalmából Gratuláció a Nagyasszonyi címhez Néptáncosok szórakoztatták

Részletesebben

INNOVÁCIÓ A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN:

INNOVÁCIÓ A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN: INNOVÁCIÓ A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN: ADVENT-HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT Hátrányos helyzető tanulók integrációja a délutáni három hetet meghaladó programok keretében Készítette: Juhász Gabriella

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2013/2014. TANÉV

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2013/2014. TANÉV BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2013/2014. TANÉV AJKA 2013. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 515 fő Számított létszám: 581 fő SNI 1 tanulók száma: 25 fő BTM 2 tanulók száma: 43 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja SZIGNUM 2009. október A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium Szent Gellért Diákotthon havilapja V. évfolyam 10. szám 2009/2010: A LENDÜLET ÉVE Számunkra a nevelés azt jelenti: képessé tesszük

Részletesebben

Kerinfo KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. ÚJSÁGJA 2008/2009. 3. szám

Kerinfo KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. ÚJSÁGJA 2008/2009. 3. szám Kerinfo KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA ÚJSÁGJA 2008/2009. 3. szám - 1 - Tartalomjegyzék KEDVES OLVASÓ... 3 ÜNNEPRE VÁRVA... 5 KARÁCSONYI RÖPLABDATORNA A KERIBEN... 6 SZALAGTŐZİ

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XI. / 2. Február

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XI. / 2. Február A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XI. / 2. Február 2011 Kedves Olvasók! Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. január 27-én megtartott ülésén a 029/2011. (I. 27.) Ök.sz.

Részletesebben

Radnóti Miklós, 1939 március 12.

Radnóti Miklós, 1939 március 12. Egy szellı felsikolt, apró üvegre lép s féllábon elszalad. Ó április, ó április, a nap se süt, nem bomlanak a folyton nedvesorru kis rügyek se még a füttyös ég alatt. Radnóti Miklós, 1939 március 12. Országos

Részletesebben

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja BEHARANGOZÓ III. BÁBEL-NAP

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja BEHARANGOZÓ III. BÁBEL-NAP SZIGNUM 2010. április A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium Szent Gellért Diákotthon havilapja VI. évfolyam 4. szám Láttátok-e arcát és kék szeme tündérfényét a sötétbe, ha rémeket őzve

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja IX. évfolyam 1. szám 2011. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja IX. évfolyam 1. szám 2011. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja IX. évfolyam 1. szám 2011. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Olvasók! A Halimbai Hírek 2010. decemberi száma az év végi feladat-torlódás miatt

Részletesebben

Beszámoló 2008/2009-es tanévrıl 2009. június

Beszámoló 2008/2009-es tanévrıl 2009. június Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule 1119 Budapest, Bikszádi utca 61-63. OM azonosító: 034979 Tel.: 205-7171; fax: 205-7170; www.teleki-xi-bp.sulinet.hu Beszámoló 2008/2009-es tanévrıl

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben