GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA"

Átírás

1 GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP /2/A/KMR pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi Intézet és a Balassi Kiadó közreműködésével Készítette: Dombos Tamás, Zentai Viola Szakmai felelős: Zentai Viola június

2 GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Sillabusz Dombos Tamás, Zentai Viola A tantárgy oktatásának célja A tantárgy a program azon alkotóelemei közé tartozik, amelyek a közgazdaságtan alaptárgyait társadalomtudományi és történeti stúdiumokkal egészítik ki. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a klasszikus és modern antropológia alapfogalmaival, amelyek a társadalom anyagi és kulturális újratermelését írják le. A gazdaságantropológia egyike azoknak a tudományágaknak, amelyek a gazdasági tevékenységeket mozgató erők, célok és törvények mögött nem kizárólag az egyének érdekfelismerésen alapuló, rövid távú haszonmaximalizáló döntéseit látják. Az antropológia eme területe eredetileg azt kutatja, hogy a nyugati civilizációtól különféle távolságra elhelyezkedő társadalmakban milyen módon élnek egymás mellett, felett vagy egymásba ágyazódva szerzésvágyon, versengésen, szolidaritáson, társadalmi elismerésen és további más elveken alapuló gazdasági gyakorlatok. A gazdaságantropológia egyes iskolái arra is kíváncsiak, milyen modellekben kapcsolódnak össze gazdasági viszonyok, hatalmi gyakorlatok és uralkodó (vagy éppen marginális) eszmerendszerek nyugatias berendezkedésű társadalmakban és azok peremén. A tantárgy keretében oktatott ismeretek képessé teszik a hallgatókat annak felismerésére, hogy a legmodernebb gazdasági rendszereket is körbeveszik és értelmezik olyan kulturális világok, amelyek eltérő jelentőséget és jelentést tulajdonítanak a gazdasági tranzakcióknak, a társadalmi kapcsolatoknak és intézményeknek. A különféle témakörök felfedik, hogy a gazdasági körforgásban keletkező anyagi értékek mellett különféle erkölcsi, vallási, kulturális értékek is cserélődnek. Ezen értékek sokszor intézmények alapstruktúráiban érhetők tetten, 2

3 máskor azonban csak szétszóródó mikro-gyakorlatokban vagy az intézmények perifériáin. Az antropológiai hagyományra való rálátás segítheti a hallgatókat a közgazdaságtan által externálisnak ismert hatások megértésében, illetve a gazdaságtörténet és a gazdaságszociológia által beágyazottságként értelmezett jelenségek vizsgálatában. A tantárgy tartalma Az antropológiai gondolkodás története viszonylag rövid múltra tekint vissza. A gazdasági tevékenységeket magyarázó eszmék szoros kölcsönhatásban formálódtak a társadalomelmélet fontos eredményeivel, az eszmetörténet, szociológia, a gazdaságtörténet egyes művelői is közeli kapcsolatot ápoltak a 19. század vége óta építkező antropológiai hagyománnyal. A gazdaságantropológia fejlődéstörténetét bemutathatnánk eme tudományos találkozások mentén, amelyet azonban nem rögzít kánon. Noha nem szoros időrendben vizsgáljuk az alapfogalmakat és megközelítéseket, a kurzus első felében kirajzolódik majd egy eszmetörténeti trend, amely az 1920-as évek klasszikusaitól (Malinowski, Mauss) halad az iskolateremtő Polányin és szubsztantivista követőin át (Dalton, Bohannan) a francia marxistákig (Meillassoux, Godelier) és a szimbolikus antropológia képviselőiig (Sahlins, Mary Douglas), hogy onnan eljusson a modern kapitalizmusok belső szerkezetét (Wolf, Bourdieu, Comaroffs, Taussig) és globális kötődéseit vizsgáló (Hannerz, Appadurai) antropológusok munkáihoz, illetve az anyagi kultúra és a fogyasztás mintáit vizsgáló művekhez (Daniel Miller). A kurzus második felében a modern és kortárs antropológia különféle jeles szerzőinek munkáival ismerkedünk meg. Először példákkal világítjuk meg a posztkolonializmus és globalizáció kereteiben működő gazdasági és társadalmi formációkat. Ezen belül kitüntetett figyelmet kapnak a kultúra és a piac metszéspontjai és konfliktusai, valamint a hagyományos vagy preindusztriális és a posztindusztriális formák együttélése kortárs társadalmi gyakorlatokban. Feltárjuk a háztartás, a piaci kapcsolathálók, a modern kereskedelem, a munka, pénz, és a fogyasztás kulturális rendszerekbe foglalt értelmezéseit kortárs szerzők teoretikus újításokra épülő, sűrű leírásai tanulmányozásával. 3

4 Tematika heti bontásban: 1. hét: Csere formái és rítusai: anyagi és szimbolikus értékek Sorra vesszük a csere legfontosabb módozatait, az egyéni és kollektív értékek által mozgatott csere formáit és szimbolikus megerősítéseit. Strathern, Andrew és Pamela J. Stewart: Ceremonial exchange. In HEA Heady, Patrick: Barter. In HEA Sahlins, Mashall (2010[1976]) La Pensée Bourgeoise: A nyugati társadalom mint kultúra. In Replika 72. szám Bohannan, Paul és Laura Bohannan (1968). Tiv Economy. Evanston: Northwestern University Press. Graeber, David: Value: anthropological theories of value. In HEA Graeber, David (2001): Toward an Anthropological Theory of Value. New York: Palgrave. Humphrey, Caroline and S. Hugh-Jones, eds (1992): Barter, Exchange and Value: An Anthropological Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Malinowski, Bronislaw (1984[1922]): Argonauts of the Western Pacific. Prospect Heights: Waveland Press. Magyarul részletek: (1972). Baloma. Válogatott írások. Budapest: Gondolat. Marx, Karl: A tőke 1. - A tőke termelési folyamata. Első könyv. A tőke termelőfolyamata. Első szakasz. Áru és pénz. Első fejezet. Az áru. 1., 2. és 4. alfejezet Sahlins, Marshall (1972): On the sociology of primitive exchange. In Stone Age Economics. New York: Aldine De Gruyter Simmel, Georg (2004[1900]) A pénz filozófiája. Budapest: Osiris. 2. hét: Az ajándék fogalma, ajándékozási láncolatok, ajándék és áru viszonya A csere kibővített értelmezése segítségével jutunk el az ajándék fogalmához, illetve az érték két alapjelentéséhez (anyagi és eszmei), amely megvilágítja ajándék és áru viszonyát különféle csereviszonyokban és társadalomszerveződési formákban. 4

5 Yan, Yunxiang: The gift and gift economy. In HEA Mauss, Marcel (2000 [1925]): Tanulmány az ajándékról. In Szociológia és antropológia. Budapest: Osiris Bourdieu, Pierre (2002 [1994]): A gyakorlati észjárás. Budapest: Napvilág Kiadó. Carrier, G. James (1995): Gifts and Commodities. Exchange and Western Capitalism since London, New York: Routledge. Godelier, Maurice (1999) The Enigma of the Gift. Chicago: University of Chicago Press. Ledeneva, Alena V. (1998): Russia's Economy of Favors. Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge: Cambridge University Press: Strathern, Marilyn (1990) The gender of the gift: problems with women and problems with society in Melanesia. Berkeley: University of California Press. Weiner, Anette B. (1992): Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping While Giving. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press. 3. hét: A piac intézménye: koncepció, tér, folyamat A piac intézményének gazdag történeti és antropológiai példáit elemezzük piaci és nem piaci alapon szerveződő társadalmakban. Megvizsgáljuk az intézmény három fontos jelentését és azok kapcsolódásait, pl. a piac koncepcióját megerősítő vagy elbizonytalanító vélekedéseket, kulturális és erkölcsi szabályok rendszerét és kommunikációját. Polányi Károly (1976[1957]) A gazdaság mint intézményesített folyamat. In Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest: Gondolat Barry L. Isaac: Karl Polanyi In HEA Hart, Keith: The Market from a Humanist Point of View. In MUW Agnew Jean-Christophe (1986): Worlds Apart: The Market and the Theater in Anglo- American Thought, Cambridge: Cambridge University Press. Bohannan, P. and G. Dalton eds. (1965) Markets in Africa: eight subsistence economies in transition. Garden City: Doubleday and American Museum of Natural History. 5

6 Carrier, G. James (szerk.) (1997) Meanings of the market: the free market in Western culture. Oxford: Berg. Dilley, Roy (szerk.) (1992) Contesting markets: analyses of ideology, discourse and practice. Edinburgh: Edinburgh University Press. Dumont, Louis (1977): From Mandeville to Marx: The Genesis and Triumph of Economic Ideology. Chicago: University of Chicago Press. Geertz, Clifford (1963) Peddlers and princes: social change and economic modernization in two Indonesian towns. Chicago: University of Chicago Press. Polanyi, Karl (2004[1944]) A nagy átalakulás: korunk gazdasági és politikai gyökerei. Budapest: Napvilág. Polányi, Károly (1976) Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest: Gondolat. 4. hét: A pénz különféle formái és jelentései Megvizsgáljuk a pénz kialakulását, szimbolikus és közgazdasági szerepének összefonódását és egymásnak szegülését. Példákkal szemléltetjük a felhalmozott pénz és a gazdagság értelmezésnek kulturális mintáit Hart, Keith: Money: one anthropologist s view. In HEA Hart, Keith: The Changing Character of Money. In MUW Guyer, Jane (szerk.) (1995): Money Matters. London: Heinemann. Godelier, Maurice (1999): The Enigma of the Gift. Chicago: University of Chicago Press. Hart, Keith (2001): Money in an Unequal World. New York: Texere. Parry, Jonathan és Maurice Bloch (szerk.) (1989): Money and the Morality of Exchange. Cambridge: Cambridge University Press. Shell, Marc (1982) Money, Language, and Thought. Berkeley: University of California Press. Simmel, Georg (2004[1900]) A pénz filozófiája. Budapest: Osiris. Zelizer, Viviana (1994) The social meaning of money. New York: Basic Books. Magyarul részlet: (1998) A pénz társadalmi jelentése: speciális pénzek. In 6

7 Lengyel György és Szántó Zoltán (szerk.) Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. Budapest: Aula hét: Az anyagi kultúra rendszere és a tulajdonviszonyok A pénz után figyelmünket az árukra, az anyagi kultúra rendszerérét alkotó tárgyakra fordítjuk, különös tekintettel a tárgyakra vonatkozó értékelések kulturális meghatározottságára. Az áruk mellett elemezzük a tulajdon különböző formáinak társadalmi vetületét. Appadurai, Arjan (2008[1986]) Az áruk és az érték politikája In Replika 63. szám Hann, Chris: Property. In HEA Appadurai, Arjan (szerk.) (1986) The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. Esperanza, Jennifer S. (2008). Outsourcing otherness: Crafting and marketing culture in the global handicrafts market. In Donald Wood (szerk.) Hidden Hands in the Market: Ethnographies of Fair Trade, Ethical Consumption, and Corporate Social Responsibility (Research in Economic Anthropology 28) Hann, Chris M. ed. (1998) Properity Relations. Renewing the Anthropological Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. Pierce, Susan (szerk.) (1994) Interpreting Objects and Collections. London, New York: Routledge. Strathern, Marilyn (1999) Property, substance and effect: anthropological essays on persons and things. London: Athlone. Thomas, Nicolas (1991): Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific. Cambridge: Harvard University Press. Verdery Katherine és Caroline Humphrey (szerk.) (2004) Property in Question. Oxford: Berg. Verdery, Katherine (1999) Fuzzy Property: Rights, Power, and Identity in Transylvania s Decollectivization. In Michael Burawoy és Katherine Verdery (szerk.) Uncertain Transition. Boulder: Rowman and Littlefield

8 6. hét: Társadalmi kategóriák, kötődések és gazdasági tevékenységek Ezt követi a munkamegosztás nemek, rokonsági körök, etnikai és vallási közösségek elkülönböződésén alapuló vizsgálata, vagyis a csoportkötődések és identitáskategóriák áttekintése a munkamegosztás, tulajdonelosztás kapcsolatában Stivens, Maila: Gender. In HEA Coleman, Simon: Economy and religion. In HEA Eriksen, Thomas Hylland: Economies of ethnicity. In HEA Barth, Fredrik (szerk.) (1969) Ethnic groups and boundaries. Oslo: Universitetsforlaget. Bourdieu, Pierre (1998) Férfiuralom. Budapest: Napvilág. Caglar, A. (1995) McDöner: Döner Kebap and the social positioning struggle of German Turks. In Janeen Arnold Costa és Gary J. Bamossy (szerk.) Marketing in a Multicultural World. Thousand Oaks, London: Sage Finch, Janet és Jennifer Mason (2000) Passing On: Kinship and Inheritance in England. London: Routledge. Goody, Jack. (1976) Production and reproduction: a comparative study of the domestic domain. Cambridge: Cambridge University Press. Halter, Marilyn (2000) Shopping for Identity. The Marketing of Ethnicity. New York: Shocken. Josephides, L. (1985) The production of inequality: gender and exchange among the Kewa. London: Tavistock. Meillassoux, Claude (1981): Maidens, Meal and Money. Capitalism and the Domestic Economy. Cambridge: Cambridge University Press. Rubin, Gayle (1975) The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex. In Rayna Reiter (szerk.) Toward an Anthropology of Women. New York: Monthly Review Press. Weber, Max (1995[1905]) A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest: Cserépfalvi. 8

9 7. hét: Családi gazdaság, háztartás, morális gazdaságok Az piaci körforgásba részlegesen, időlegesen, védetten, stb. integrált termelési és csereviszonyok mindig is kedvelt témái voltak az antropológiának. A kapitalizmusok vizsgálata új megközelítéseket hívott életre az uralkodó piaci formák alatt vagy mellett viruló, kisebb léptékű vagy nem tisztán piaci logikára épülő gazdálkodási formák magyarázatára. Susana Narotzky: Provisioning. In HEA Scott, James C. (1976) The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press. Chayanov, A. V. (1966) A. V. Chayanov on the Theory of Peasant Economy. Madison: University of Wisconsin Press. Gudeman, Stephen (1978) The Demise of a Rural Economy. From Subsistence to Capitalism in a Latin American Village. London: Routledge & Kegan Paul. Harris, Mark: Peasants In HEA Hart, Keith: The Market from a Humanist Point of View In MUW (különösen ). Narotzky, Susana (1997): Conclusions and Economic Models. In New Directions in Economic Anthropology. London: Pluto Press: Salazar, Carles (1996): A Sentimental Economy. Commodity and Community in Rural Ireland. Providence, Oxford: Bergham Books. Thompson, E. P. (1971): The Moral Economy of the English Crowd in the 18th Century. Past & Present, 50. évfolyam Yanagisako, Sylvia (2002) Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy. Princeton: Princeton University Press. 8. hét: Munka, munkavállalók és munkáltatók indusztriális és posztindusztriális rendszere Az áruként többé-kevésbé szabadon mozgó munka, a fordi és poszt-fordi munkaszervezés, és a munka különféle formáinak értékét vizsgáló irányzatok áttekintése mellett megvilágítjuk a kapitalista nagyvállalat antropológiai lenyomatait. Jonathan Parry: Industrial work In HEA

10 Burawoy, Michael (1979) Manufacturing consent : changes in the labor process under monopoly capitalism. Chicago: University of Chicago Press. De Neve, Geert et al. (szerk.) (2010) Industrial Work and Life: An Anthropological Reader. Oxford, New York: Berg. Dunn, Elizabeth C. (2004): Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor. Ithaca: Cornell University Press. McRobbie, Angela (2002) From Holloway to Hollywood? Happiness at Work in the New Cultural Economy. In Paul Du Gay és Michael Pryke (szerk.) Cultural Economy. London, Thousand Oaks: Sage. Ong, Aiwa (1987) Spirits of resistance and capitalist discipline: factory women in Malaysia. Albany: State University of New York Press. Senneth, Richard és Jonathan Cobb (1972) The Hidden Injuries of Class. New York: Kopf. Senneth, Richard (1998) The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. New York: Norton. Magyarul részletek: (2008) Sodródás. In Café Bábel szám Thompson, E. P. (1990[1967]) Az idő, a munkafegyelem és az ipari kapitalizmus. In Gellériné Lázár Márta (szerk.) Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó. 9. hét: A fogyasztói társadalom és intézményei Áttekintjük a fogyasztás motivációinak és a fogyasztói társadalom eredetének kulturális elméleteit, a fogyasztói vágyak dühös és megértő antropológiai értelmezéseit, a fogyasztói társadalom gondolatát mint a kapitalizmus új modelljét. Rudi Colloredo-Mansfeld: Consumption. In HEA Miller, Daniel (2005[1995]) A fogyasztás mítoszai. In Replika szám Adorno, Theodor és Max Horkheimer (1990[1944]) A kultúripar: A felvilágosodás mint a tömegek becsapása. In A felvilágosodás dialektikája. Budapest: Gondolat-Atlantisz-Medvetánc

11 Baudrillard, Jean (1981[1972]) For a critique of the political economy of the sign. St. Louis: Telos Press. Bourdieu, Pierre (1984[1979]) Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press Magyarul részlet: (2010) A habitus és az életstílusok tere. In Replika 72. szám Campbell, Colin (1987) The romantic ethic and the spirit of modern consumerism. Oxford, New York: Blackwell. Magyarul részletek: (1996) A modern fogyasztói étosz rejtélye és A 18. századi angol fogyasztói forradalom okai. In Replika szám de Certeau, Michel (1984[1980]) The practice of everyday life. Berkeley: University of California Press. Magyarul részlet: (2010) A hétköznapok felfedezése: a cselekvés művészete. Használati módok és taktikák. In Replika 72. szám Douglas, Mary és Baron Isherwood (1979) The world of goods. New York: Basic Books. Magyarul részlet: (2003) A javak használatának változásai. In A kultúra szociológiája (szerk.: Wessely Anna). Budapest: Osiris Miller, Daniel (1998) A theory of shopping. Ithaca: Cornell University Press. Miller, Daniel (1987) Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Blackwell. Slater, Don (1997) Consumer Culture and Modernity. Cambridge: Polity Press. 10. hét: Elosztás és újraelosztás További figyelmet kapnak a politikai hatalom különféle formái a gazdaság folyamataiban, így a közösségi és a tágabb társadalmi újraelosztás intézményes mechanizmusai indusztriális, gyarmati és poszt-indusztriális viszonyok között. Hart, Keith: Capitalism: The political economy of development In MUW Verdery, Katherine: Socialist Societies: Anthropological Aspects. In International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences Hann, Chris: Postsocialist societies. In HEA Coronil, Fernando (1997) The magical state: nature, money, and modernity in Venezuela. Chicago: University of Chicago Press 11

12 Hann, C. (szerk.) (2002) Postsocialism: ideals, ideologies and practices in Eurasia. London: Routledge Humphrey, Caroline (1983) Karl Marx collective: politics, society and religion on a Siberian collective farm. Cambridge: Cambridge University Press. Lampland, Martha (1995) The object of labor: commodification of agrarian life in socialist Hungary. Chicago: University of Chicago Press. Mandel, Ruth és Caroline Humphrey (2002) Markets and moralities: ethnographies of postsocialism. Oxford: Berg Patterson, Thomas C.: Distribution and redistribution. In HEA Stark, David (1998) Recombinant property in East European capitalism. In Michel Callon (szerk.) The Laws of the Markets. Oxford, Malden: Blackwell Verdery, Katherine (1996) What Was Socialism, and What Comes Next? Princeton: Princeton University Press. 11. hét: Kapitalizmus a posztkolonális viszonyokba ágyazva Példákkal világítjuk meg, milyen kapitalizmusokat talál az antropológus a nyugatias berendezkedésű társadalmak korábbi gyarmatain. Megvizsgáljuk a kapitalizmus kozmológiáit amelyek kimunkált hiedelemrendszerekbe simítják bele a piaci cselevés logikáját. Eades, J. S.: Anthropology, political economy and world-system theory. In HEA Comaroff, Jean és John L. Comaroff (2005[1999]) Okkult gazdaságok és erőszakos absztrakciók. In Café Bábel szám Miller, Daniel. (1998) Coca-Cola: A Black Sweet Drink From Trinidad. In Daniel Miller (szerk.) Material cultures: why some things matter. Chicago: University of Chicago Press. Ong, Aihwa (2003) Zones of New Sovereignty. In W. Perry és B. Maurer (szerk.) Globalization under Construction. Minneapolis: University of Minnesota Press Said, Edward W. (2000[1978) Orientalizmus. Budapest: Európa. 12

13 Taussig, Michael (1983): The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chappell Hill: University of North Caroline Press. Tsing, Anna (2001) Inside the Economy of Appearances. In Arjun Appadurai (szerk.) Globalization. Durham, London: Duke University Press Wolf, Eric (1995[1982]) Európa és a történelem nélküli népek. Budapest: Osiris. 12. hét: Határokon átívelő gazdasági gyakorlatok, globalizácó A nemzetgazdaság keretein átívelő gazdasági tranzakciók és szereplők nem újak az antropológia számára, de a globális és lokális viszonyának teoretikusabb reflexióit az elmúlt két évtized hozza meg. Ezek értelmezik a társadalmi képzelet kiszélesítését eredményező kulturális globalizáció hatásait a transznacionális gazdasági mozgásokra. Hannerz, Ulf (1998 [1989]): A globális világ mint a hálózatok hálózata. In Café Bábel, 28. szám Appadurai, Arjun (1996) Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In Modernity at Large: cultural dimensions of globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press Appadurai, Arjun (szerk.) (2003) Globalization. Durham: Duke University. Caldwell, Melissa (2006[2004]) A sült krumpli honosítása. McDonald s és konzumerizmus Moszkvában. In Café Bábel, 52. szám Friedman, Jonathan (1995) The Political Economy of Elegance: An African Cult of Beauty. In Consumption and Identity. Chur: Harwood Hannerz, Ulf (1990) Cosmopolitanism and Locals in World Culture. In Theory, Culture and Society 7. évfolyam, 2 3. szám Hannerz, Ulf (1987) The world in Creolization In Africa 57. évfolyam Ong Aihwa és Stephen J. Collier (szerk.) (2004) Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problem. Malden: Blackwell. Randeria, Shalini (2007) The State of Globalisation. Legal Plurality, Overlapping Sovereignties and Ambiguous Alliances between Civil Society and the Cunning State in India. In Theory, Culture & Society, 24. évfolyam, 1. szám

14 Watson, James L. (szerk.) (1998) Golden Arches East: McDonald's in East Asia. Stanford: Stanford University Press. Wilk, Richard (1995) The Local and the Global in the Political Economy of Beauty: From Miss Belize to Miss World. In Review of International Political Economy 2. évfolyam, 1. szám, hét: A modern kapitalizmus kulturális és gazdasági rendszerei Áttekintjük és összehasonlítjuk a modern kapitalizmus mint társadalmi rendszer antropológiai olvasatait, amelyekben a termelés, a csere, a fogyasztás intézményei eszmék, képzeletek, és erkölcsi maximák rendszerével szövődnek össze. Hart, Keith: Capitalism: Making Money with Money In MUW Polanyi, Karl (2004[1944]) A nagy átalakulás : korunk gazdasági és politikai gyökerei. Budapest: Napvilág. Carrier, G. James és Daniel Miller (szerk.) (1998): Virtualism. A New Political Economy. Oxford, New York: Berg Gudeman, Stephen: Community and economy: economy s base In HEA Gudeman, Stephen (2001) The Anthropology of Economy. Oxford: Blackwell. Harvey, David (1991) The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge: Wiley-Blackwell. Magyarul részlet: (2006) A tér-idő sűrűsödés és a posztmodern állapot. Café Bábel, 52. szám King, Lawrence P. és Ivan Szelenyi (2005) Post-Communist Economic Systems. In Neil J Smelser és Richard Swedberg (szerk.) The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press Sahlins, Marshall (2001) The cosmologies of capitalism: the trans-pacific sector of the world system. In Culture in practice: collected essays. New York: Zone Press Weber, Max (1979) A modern kapitalizmus kialakulása. In Gazdaságtörténet. Budapest: KJK Yanagisako, Sylvia (2002) Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy. Princeton: Princeton University Press. 14

15 Kötelező irodalom a kurzushoz Carrier, James C. ed. (2006) A Handbook of Economic Anthropology. Edward Elgar. (HEA) Hart, Keith (2001) Money in an Unequal World. New York: Texere. (MUW) 15

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ii-2 A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Doktori Iskola 2004 2005 és 2006 2007 tanév ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, PhD képzés,

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

GAZDASÁGTAN SZOCIOLÓGIA NÉLKÜL

GAZDASÁGTAN SZOCIOLÓGIA NÉLKÜL Hudy Róbert GAZDASÁGTAN SZOCIOLÓGIA NÉLKÜL BEN FINE-DIMITRIS MILOKANIS: FROM POLITICAL ECONOMY TO ECONOMICS (ROUTLEDGE, 2009) 126 FORDULAT 9 Minden válság egy lehetőség az alapfeltevések megkérdőjelezésére

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

TANTÁRGYPROGRAM 2015/2016. I. FÉLÉV

TANTÁRGYPROGRAM 2015/2016. I. FÉLÉV A TANTÁRGY TANTÁRGYPROGRAM 2015/2016. I. FÉLÉV NEVE (ANGOLUL) Public and institutional econ. eecomneeconomicseco nomicws KÖZÖSSÉGI ÉS INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN, KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN KÓDJA BMEGT30MN03,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola 5/3. program Témavezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola 5/3. program Témavezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi Velenczei Attila Semmelweis Egyetem Doktori Iskola 5/3. program Témavezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi Honnan jönnek a jövő Vajda Attilái? Semmelweis Egyetem, PhD. Egyetemi Napok 2009. március 30. 1).

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ESSZÉÍRÁS. 2010. június

ESSZÉÍRÁS. 2010. június ESSZÉÍRÁS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Társadalomtípus és jogtípus. Jogszociológia 2.

Társadalomtípus és jogtípus. Jogszociológia 2. Társadalomtípus és jogtípus Jogszociológia 2. A jogban tükröződnek a társadalom lényeges vonásai Montesquieu: A törvények szelleméről (1748) Maine: Az ősi jog (1861) a státusztól a kontraktusig (a társadalmi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN

INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

408 Döntéseink csapdájában

408 Döntéseink csapdájában A szerzőkről Válogatáskötetünk szerzői között a viselkedéstudományi döntéselmélet nemzetközileg elismert szaktekintélyei mellett feltörekvő, tehetséges ifjú kutatókat is találhatunk. A szerzők kivétel

Részletesebben

Az urbanizáció Nyugaton. 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás

Az urbanizáció Nyugaton. 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás A város. Az urbanizáció Nyugaton 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás Az urbanizáció Nyugaton 2. KI A VÁROSBÓL szállítási forradalom ipari munkahelyek

Részletesebben

Marx és az Internet. Ropolyi László. Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte.

Marx és az Internet. Ropolyi László. Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte. Marx és az Internet Ropolyi László Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte.hu A gondolatmenet Az Internet megjelenése és széles körű használata a huszadik

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Kvalitatív eszközök a városi terek kutatásában II. Berki Márton PhD-hallgató

Kvalitatív eszközök a városi terek kutatásában II. Berki Márton PhD-hallgató Kvalitatív eszközök a városi terek kutatásában II. Berki Márton PhD-hallgató A kvalitatív módszerek a városi terek kutatásában mentális térképezés ( mental mapping, cognitive mapping ) kognitív bejárás

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

Államkapacitás problémái Magyarországon - Dilettantizmus és korrupció

Államkapacitás problémái Magyarországon - Dilettantizmus és korrupció Államkapacitás problémái Magyarországon - Dilettantizmus és korrupció Fazekas Mihály, University of Cambridge, UK mf436@cam.ac.uk, www.mihalyfazekas.eu SzISz Jubileumi Konferencia és Évnyitó, 2011. 10.

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

Közgazdasági gondolkodás c. tárgy oktatásának célja és tematikája. I. félév

Közgazdasági gondolkodás c. tárgy oktatásának célja és tematikája. I. félév Közgazdasági gondolkodás c. tárgy oktatásának célja és tematikája I. félév 2015 Közgazdasági gondolkodás c. tárgy oktatásának célja és tematikája I. félév 1. Tárgy oktatásának célja: A közgazdasági gondolkodás

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

DR. THOMAS COOPER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. THOMAS COOPER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. THOMAS COOPER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Thomas Cooper Születési hely, idő: Chapel Hill, North Carolina, USA; 1971.09.17. Apja neve: Cooper Robert Anyja leánykori neve: Crowe Asta

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam Irányzatok a politika diszkurzív értelmezésében tematika és program w w w.pd k.hu ELSŐ FÉLÉV 1) 2008

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces

Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces Az Ocular Braces ( Szem-támaszok ) egy tipográfiai munka két tárgyi következménnyel: egyrészről vállalati emblémaként szolgál az insurart-nak, másrészről egy

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási Intézet

Részletesebben

Szerző Cím Tantárgy Darab Book of Books Pont

Szerző Cím Tantárgy Darab Book of Books Pont Andrew Wileman Költségmenedzsment Pénzügyi adminisztráció Stuart Crainer - Des Dearlove Üzleti világatlasz Vállalkozási ismeretek Kolosi Tamás-Szelényi Iván Hogyan legyünk milliárdosok? John C. Maxwell

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVEI FÕSZERKESZTÕ: BODROGI TIBOR XIII XIV. KÖTET (1983 1986)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVEI FÕSZERKESZTÕ: BODROGI TIBOR XIII XIV. KÖTET (1983 1986) ETHNO-LORE XXIII. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVEI FÕSZERKESZTÕ: ORTUTAY GYULA I XII. KÖTET (1968 1980) I. KÖTET 1968. SZERKESZTÕ: DIÓSZEGI VILMOS II III. KÖTET 1969. SZERKESZTÕ:

Részletesebben

2005: Strengthening the Capacity of the UN The UN and the Global Development Process (Retrospect and Prospects)

2005: Strengthening the Capacity of the UN The UN and the Global Development Process (Retrospect and Prospects) 2005: Strengthening the Capacity of the UN In: Majid Tehranian -Kevin P. Klemens eds., America and the World, New Brunswick, USA: Transaction Publishers, pp. 141-155. The UN and the Global Development

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz Lőrincz Jenő Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Vázlat Fogalmak, elvek A kardiovaszkuláris kockázatok

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.)

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.) VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: SEMJÉN András KÖNYVEK, KÖNYVFEJEZETEK Könyvek: Semjén András Tóth István János (szerk.): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati

Részletesebben

Makroökonómia c. tárgy tematikája

Makroökonómia c. tárgy tematikája Makroökonómia c. tárgy tematikája A kurzus célja: A modern makroökonómiai kutatások során használt fogalmak és módszerek megismertetése. A kurzus sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek akadémiai

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 RICHARD SWEDBERG: ANYAGI KULTÚRA ÉS FOGYASZTÁS... 5 SIEGWART LINDENBERG: A FOGYASZTÁS KISAJÁTÍTÁSÁNAK PARADOXONA...

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 RICHARD SWEDBERG: ANYAGI KULTÚRA ÉS FOGYASZTÁS... 5 SIEGWART LINDENBERG: A FOGYASZTÁS KISAJÁTÍTÁSÁNAK PARADOXONA... A FOGYASZTÁS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA JANKY KRÁLIK - SIPOS 1 A FOGYASZTÁS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA JANKY KRÁLIK - SIPOS 2 A FOGYASZTÁS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA JANKY KRÁLIK - SIPOS Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...

Részletesebben

köztörténet és társadalomtörténet specializáció záróvizsga

köztörténet és társadalomtörténet specializáció záróvizsga köztörténet és társadalomtörténet specializáció záróvizsga Japán történelem I-II-III. és Társadalomtörténet I-II-III. tételsorok Történelem 1. Az ősi Japán és kultúrái. Kérdések és viták az őstörténet

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1996-2002 Kulturális Antropológia alap és mesterképzés, Bölcsészettudományi Kar, ELTE, Budapest Magyarország

ÖNÉLETRAJZ. 1996-2002 Kulturális Antropológia alap és mesterképzés, Bölcsészettudományi Kar, ELTE, Budapest Magyarország ÖNÉLETRAJZ Andits Petra Email:pandits@unimelb.edu.au Tanulmányok 2003-2007 PhD, Political and Social Inquiry, Monash University, Melbourne, Szakdolgozat címe: The Bridges of Ambivalence: Australian-Hungarian

Részletesebben

A MÉDIA ANTROPOLÓGIÁJA

A MÉDIA ANTROPOLÓGIÁJA MÉDIA ÉS TÁRSADALOM MEDIÁRIUM HAJDU ILDIKÓ A MÉDIA ANTROPOLÓGIÁJA I. Médiaantropológia Ahogy a tudományos gondolkodás az általános, átfogó elméletek irányából egyre inkább az egyes részterületek felé fordult,

Részletesebben

a folyamatos megkésettség és a befejezetlen dolgok éve

a folyamatos megkésettség és a befejezetlen dolgok éve a folyamatos megkésettség és a befejezetlen dolgok éve munkaterületek - oktatás hallgatókkal való munka - kutatás konferenciák, projektek - publikációk szakmai írások, más oktatás és hallgatókkal való

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ

SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ Peti Lehel Nemzeti Kisebbségkutató Intézet petilehel@yahoo.com SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ Előadó: dr. Tánczos Vilmos (tanczosvilmos@yahoo.com)

Részletesebben

Pattintott kőeszközök

Pattintott kőeszközök Munka és gazdaság Pattintott kőeszközök (Így kellett pattintani) Vadász-gyűjtögető eszközök Földműves eszközök Preindusztriális társadalmak Karl Polanyi 1886-1964 gazdaságantropológus, gazdaságtörténész

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

POLITIKAI GAZDASÁGTAN

POLITIKAI GAZDASÁGTAN POLITIKAI GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szerzői jogi jogivédelem

Szerzői jogi jogivédelem Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

Alkotmány joggazdaságtana --- Alkotmányjog gazdaságtana Jakab András Szalai Ákos

Alkotmány joggazdaságtana --- Alkotmányjog gazdaságtana Jakab András Szalai Ákos Alkotmány joggazdaságtana --- Alkotmányjog gazdaságtana Jakab András Szalai Ákos A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse az alkotmányjog közgazdaságtani, joggazdaságtanim elemzésével. A tárgy két

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Ökológiai ipar ipari ökológia

Ökológiai ipar ipari ökológia ÖKOTECH 2006 Ökológiai ipar ipari ökológia Bezegh András Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék andras@bezegh.hu Az ember megváltozott: különvált saját lényegétől. Az

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

organisation of conferences leadership (community service / hobby: chess club) experience in research in archives (PhD)

organisation of conferences leadership (community service / hobby: chess club) experience in research in archives (PhD) PERSONAL INFORMATION Mark Zahonyi-Abel 4 Aporhaza Street, Budapest 1152 Hungary (36) 520-400/2254 +36 30 6098931 zahonyi.abel.mark@gmail.com Sex Male Date of birth 02/08/1985 Nationality Hungarian POSITION

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Verseny és szabályozás 2012. (Competition and regulation 2012) (szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István) Budapest, MTA

Részletesebben

Szakkönyvtár ÚJ KÖNYVEK. 2011. március XXX. évfolyam 534. szám

Szakkönyvtár ÚJ KÖNYVEK. 2011. március XXX. évfolyam 534. szám Szakkönyvtár ÚJ KÖNYVEK 2011. március XXX. évfolyam 534. szám Tárgyszó index BELSŐ ELLENŐRZÉS... 3 EMBERI ERŐFORRÁS... 3 FIZETÉSI RENDSZER... 4 GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS... 4 GAZDASÁGTÖRTÉNET... 5 IMF... 5 INTÉZMÉNYI

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Curriculum Vitae and Professional Summary of Gyorgy Csepeli. Professor of Social Psychology

Curriculum Vitae and Professional Summary of Gyorgy Csepeli. Professor of Social Psychology Curriculum Vitae and Professional Summary of Gyorgy Csepeli Professor of Social Psychology Personal Data Born: in Budapest, on February 14, 1946 Address: Budapest 1114 Bartók Béla út 17. Phone: +36 30

Részletesebben

Gulyás Emese. (PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskola)

Gulyás Emese. (PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskola) Az etikus fogyasztás mint a közügyekben való részvétel * Gulyás Emese (PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskola) összefoglaló A tanulmány az utóbbi években Magyarországon is

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: Szabó Árpád Töhötöm E-mail: szabo_tohotom@yahoo.com Születési hely, időpont: Székelyudvarhely, 1975. október 28. FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK: 2001 2008 Doktori tanulmányok

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4..-08//A/KMR-009-004pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Delta Politikai Iskola

Delta Politikai Iskola Delta Politikai Iskola Politikaelmélet Oktató: Tanyi Attila (email: attila.tanyi@gmail.com; telefon: 70/2310392) A kurzus leírása A kurzus némileg rendhagyó megközelítését kívánja adni a politika elméleti

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 3 Hátsókapu, Sopron, 9400, Hungary Place and date of birth: Sopron, 09. 01. 1975

CURRICULUM VITAE. 3 Hátsókapu, Sopron, 9400, Hungary Place and date of birth: Sopron, 09. 01. 1975 CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA Name: Anikó Eszter Bartha Mailing address: 3 Hátsókapu, Sopron, 9400, Hungary Place and date of birth: Sopron, 09. 01. 1975 Nationality: Hungarian E-mail address: hphbaa01@phd.ceu.hu

Részletesebben

A tisztább városért: Problémás területek és azok lakói a helyi politika és közigazgatás szempontjából

A tisztább városért: Problémás területek és azok lakói a helyi politika és közigazgatás szempontjából A tisztább városért: Problémás területek és azok lakói a helyi politika és közigazgatás szempontjából Mgr. Lucie Galčanová Mgr. Vacková Barbora, PhD Mgr. Hofirek Ondřej A reprodukció és társadalmi integráció

Részletesebben

HÓNAP/ HALLGATÓ ERASMUS KÓD AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA. (1=alap; 2= magiszteri) EÖTVÖS LORÁND. HU 3 4 Filozófia és etika 1/2 TUDOMÁNYEGYETEM

HÓNAP/ HALLGATÓ ERASMUS KÓD AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA. (1=alap; 2= magiszteri) EÖTVÖS LORÁND. HU 3 4 Filozófia és etika 1/2 TUDOMÁNYEGYETEM ERASMUS KÓD AZ NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA EÖTVÖS LORÁND BUDAPES0 TUDOMÁNY 0 I TUDOMÁNY DEBRECE0 DEBRECEN 0 EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY SZFVAR0 KODOLÁNYI JÁNOS EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY 0 H SZENT ISTVÁN GODOLLO0

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Dankó Imre: A funerátor. In: Dankó Imre Küllős Imola (szerk.) Vallási Néprajz 3. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1987. 325-340.

Dankó Imre: A funerátor. In: Dankó Imre Küllős Imola (szerk.) Vallási Néprajz 3. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1987. 325-340. Bibliográfia Aknai Tamás: Pécs. Pécs, Változó Világ Könyvtár 12. 1997 Ariés, Philippe: Gyermek, család, halál. Budapest, Gondolat. 1987 Balassa Iván: A magyar temetők néprajzi kutatása. Ethnographia LXXXIV.

Részletesebben

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. január 24. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló

Részletesebben