GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA"

Átírás

1 GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP /2/A/KMR pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi Intézet és a Balassi Kiadó közreműködésével Készítette: Dombos Tamás, Zentai Viola Szakmai felelős: Zentai Viola június

2 GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Sillabusz Dombos Tamás, Zentai Viola A tantárgy oktatásának célja A tantárgy a program azon alkotóelemei közé tartozik, amelyek a közgazdaságtan alaptárgyait társadalomtudományi és történeti stúdiumokkal egészítik ki. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a klasszikus és modern antropológia alapfogalmaival, amelyek a társadalom anyagi és kulturális újratermelését írják le. A gazdaságantropológia egyike azoknak a tudományágaknak, amelyek a gazdasági tevékenységeket mozgató erők, célok és törvények mögött nem kizárólag az egyének érdekfelismerésen alapuló, rövid távú haszonmaximalizáló döntéseit látják. Az antropológia eme területe eredetileg azt kutatja, hogy a nyugati civilizációtól különféle távolságra elhelyezkedő társadalmakban milyen módon élnek egymás mellett, felett vagy egymásba ágyazódva szerzésvágyon, versengésen, szolidaritáson, társadalmi elismerésen és további más elveken alapuló gazdasági gyakorlatok. A gazdaságantropológia egyes iskolái arra is kíváncsiak, milyen modellekben kapcsolódnak össze gazdasági viszonyok, hatalmi gyakorlatok és uralkodó (vagy éppen marginális) eszmerendszerek nyugatias berendezkedésű társadalmakban és azok peremén. A tantárgy keretében oktatott ismeretek képessé teszik a hallgatókat annak felismerésére, hogy a legmodernebb gazdasági rendszereket is körbeveszik és értelmezik olyan kulturális világok, amelyek eltérő jelentőséget és jelentést tulajdonítanak a gazdasági tranzakcióknak, a társadalmi kapcsolatoknak és intézményeknek. A különféle témakörök felfedik, hogy a gazdasági körforgásban keletkező anyagi értékek mellett különféle erkölcsi, vallási, kulturális értékek is cserélődnek. Ezen értékek sokszor intézmények alapstruktúráiban érhetők tetten, 2

3 máskor azonban csak szétszóródó mikro-gyakorlatokban vagy az intézmények perifériáin. Az antropológiai hagyományra való rálátás segítheti a hallgatókat a közgazdaságtan által externálisnak ismert hatások megértésében, illetve a gazdaságtörténet és a gazdaságszociológia által beágyazottságként értelmezett jelenségek vizsgálatában. A tantárgy tartalma Az antropológiai gondolkodás története viszonylag rövid múltra tekint vissza. A gazdasági tevékenységeket magyarázó eszmék szoros kölcsönhatásban formálódtak a társadalomelmélet fontos eredményeivel, az eszmetörténet, szociológia, a gazdaságtörténet egyes művelői is közeli kapcsolatot ápoltak a 19. század vége óta építkező antropológiai hagyománnyal. A gazdaságantropológia fejlődéstörténetét bemutathatnánk eme tudományos találkozások mentén, amelyet azonban nem rögzít kánon. Noha nem szoros időrendben vizsgáljuk az alapfogalmakat és megközelítéseket, a kurzus első felében kirajzolódik majd egy eszmetörténeti trend, amely az 1920-as évek klasszikusaitól (Malinowski, Mauss) halad az iskolateremtő Polányin és szubsztantivista követőin át (Dalton, Bohannan) a francia marxistákig (Meillassoux, Godelier) és a szimbolikus antropológia képviselőiig (Sahlins, Mary Douglas), hogy onnan eljusson a modern kapitalizmusok belső szerkezetét (Wolf, Bourdieu, Comaroffs, Taussig) és globális kötődéseit vizsgáló (Hannerz, Appadurai) antropológusok munkáihoz, illetve az anyagi kultúra és a fogyasztás mintáit vizsgáló művekhez (Daniel Miller). A kurzus második felében a modern és kortárs antropológia különféle jeles szerzőinek munkáival ismerkedünk meg. Először példákkal világítjuk meg a posztkolonializmus és globalizáció kereteiben működő gazdasági és társadalmi formációkat. Ezen belül kitüntetett figyelmet kapnak a kultúra és a piac metszéspontjai és konfliktusai, valamint a hagyományos vagy preindusztriális és a posztindusztriális formák együttélése kortárs társadalmi gyakorlatokban. Feltárjuk a háztartás, a piaci kapcsolathálók, a modern kereskedelem, a munka, pénz, és a fogyasztás kulturális rendszerekbe foglalt értelmezéseit kortárs szerzők teoretikus újításokra épülő, sűrű leírásai tanulmányozásával. 3

4 Tematika heti bontásban: 1. hét: Csere formái és rítusai: anyagi és szimbolikus értékek Sorra vesszük a csere legfontosabb módozatait, az egyéni és kollektív értékek által mozgatott csere formáit és szimbolikus megerősítéseit. Strathern, Andrew és Pamela J. Stewart: Ceremonial exchange. In HEA Heady, Patrick: Barter. In HEA Sahlins, Mashall (2010[1976]) La Pensée Bourgeoise: A nyugati társadalom mint kultúra. In Replika 72. szám Bohannan, Paul és Laura Bohannan (1968). Tiv Economy. Evanston: Northwestern University Press. Graeber, David: Value: anthropological theories of value. In HEA Graeber, David (2001): Toward an Anthropological Theory of Value. New York: Palgrave. Humphrey, Caroline and S. Hugh-Jones, eds (1992): Barter, Exchange and Value: An Anthropological Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Malinowski, Bronislaw (1984[1922]): Argonauts of the Western Pacific. Prospect Heights: Waveland Press. Magyarul részletek: (1972). Baloma. Válogatott írások. Budapest: Gondolat. Marx, Karl: A tőke 1. - A tőke termelési folyamata. Első könyv. A tőke termelőfolyamata. Első szakasz. Áru és pénz. Első fejezet. Az áru. 1., 2. és 4. alfejezet Sahlins, Marshall (1972): On the sociology of primitive exchange. In Stone Age Economics. New York: Aldine De Gruyter Simmel, Georg (2004[1900]) A pénz filozófiája. Budapest: Osiris. 2. hét: Az ajándék fogalma, ajándékozási láncolatok, ajándék és áru viszonya A csere kibővített értelmezése segítségével jutunk el az ajándék fogalmához, illetve az érték két alapjelentéséhez (anyagi és eszmei), amely megvilágítja ajándék és áru viszonyát különféle csereviszonyokban és társadalomszerveződési formákban. 4

5 Yan, Yunxiang: The gift and gift economy. In HEA Mauss, Marcel (2000 [1925]): Tanulmány az ajándékról. In Szociológia és antropológia. Budapest: Osiris Bourdieu, Pierre (2002 [1994]): A gyakorlati észjárás. Budapest: Napvilág Kiadó. Carrier, G. James (1995): Gifts and Commodities. Exchange and Western Capitalism since London, New York: Routledge. Godelier, Maurice (1999) The Enigma of the Gift. Chicago: University of Chicago Press. Ledeneva, Alena V. (1998): Russia's Economy of Favors. Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge: Cambridge University Press: Strathern, Marilyn (1990) The gender of the gift: problems with women and problems with society in Melanesia. Berkeley: University of California Press. Weiner, Anette B. (1992): Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping While Giving. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press. 3. hét: A piac intézménye: koncepció, tér, folyamat A piac intézményének gazdag történeti és antropológiai példáit elemezzük piaci és nem piaci alapon szerveződő társadalmakban. Megvizsgáljuk az intézmény három fontos jelentését és azok kapcsolódásait, pl. a piac koncepcióját megerősítő vagy elbizonytalanító vélekedéseket, kulturális és erkölcsi szabályok rendszerét és kommunikációját. Polányi Károly (1976[1957]) A gazdaság mint intézményesített folyamat. In Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest: Gondolat Barry L. Isaac: Karl Polanyi In HEA Hart, Keith: The Market from a Humanist Point of View. In MUW Agnew Jean-Christophe (1986): Worlds Apart: The Market and the Theater in Anglo- American Thought, Cambridge: Cambridge University Press. Bohannan, P. and G. Dalton eds. (1965) Markets in Africa: eight subsistence economies in transition. Garden City: Doubleday and American Museum of Natural History. 5

6 Carrier, G. James (szerk.) (1997) Meanings of the market: the free market in Western culture. Oxford: Berg. Dilley, Roy (szerk.) (1992) Contesting markets: analyses of ideology, discourse and practice. Edinburgh: Edinburgh University Press. Dumont, Louis (1977): From Mandeville to Marx: The Genesis and Triumph of Economic Ideology. Chicago: University of Chicago Press. Geertz, Clifford (1963) Peddlers and princes: social change and economic modernization in two Indonesian towns. Chicago: University of Chicago Press. Polanyi, Karl (2004[1944]) A nagy átalakulás: korunk gazdasági és politikai gyökerei. Budapest: Napvilág. Polányi, Károly (1976) Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest: Gondolat. 4. hét: A pénz különféle formái és jelentései Megvizsgáljuk a pénz kialakulását, szimbolikus és közgazdasági szerepének összefonódását és egymásnak szegülését. Példákkal szemléltetjük a felhalmozott pénz és a gazdagság értelmezésnek kulturális mintáit Hart, Keith: Money: one anthropologist s view. In HEA Hart, Keith: The Changing Character of Money. In MUW Guyer, Jane (szerk.) (1995): Money Matters. London: Heinemann. Godelier, Maurice (1999): The Enigma of the Gift. Chicago: University of Chicago Press. Hart, Keith (2001): Money in an Unequal World. New York: Texere. Parry, Jonathan és Maurice Bloch (szerk.) (1989): Money and the Morality of Exchange. Cambridge: Cambridge University Press. Shell, Marc (1982) Money, Language, and Thought. Berkeley: University of California Press. Simmel, Georg (2004[1900]) A pénz filozófiája. Budapest: Osiris. Zelizer, Viviana (1994) The social meaning of money. New York: Basic Books. Magyarul részlet: (1998) A pénz társadalmi jelentése: speciális pénzek. In 6

7 Lengyel György és Szántó Zoltán (szerk.) Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. Budapest: Aula hét: Az anyagi kultúra rendszere és a tulajdonviszonyok A pénz után figyelmünket az árukra, az anyagi kultúra rendszerérét alkotó tárgyakra fordítjuk, különös tekintettel a tárgyakra vonatkozó értékelések kulturális meghatározottságára. Az áruk mellett elemezzük a tulajdon különböző formáinak társadalmi vetületét. Appadurai, Arjan (2008[1986]) Az áruk és az érték politikája In Replika 63. szám Hann, Chris: Property. In HEA Appadurai, Arjan (szerk.) (1986) The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. Esperanza, Jennifer S. (2008). Outsourcing otherness: Crafting and marketing culture in the global handicrafts market. In Donald Wood (szerk.) Hidden Hands in the Market: Ethnographies of Fair Trade, Ethical Consumption, and Corporate Social Responsibility (Research in Economic Anthropology 28) Hann, Chris M. ed. (1998) Properity Relations. Renewing the Anthropological Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. Pierce, Susan (szerk.) (1994) Interpreting Objects and Collections. London, New York: Routledge. Strathern, Marilyn (1999) Property, substance and effect: anthropological essays on persons and things. London: Athlone. Thomas, Nicolas (1991): Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific. Cambridge: Harvard University Press. Verdery Katherine és Caroline Humphrey (szerk.) (2004) Property in Question. Oxford: Berg. Verdery, Katherine (1999) Fuzzy Property: Rights, Power, and Identity in Transylvania s Decollectivization. In Michael Burawoy és Katherine Verdery (szerk.) Uncertain Transition. Boulder: Rowman and Littlefield

8 6. hét: Társadalmi kategóriák, kötődések és gazdasági tevékenységek Ezt követi a munkamegosztás nemek, rokonsági körök, etnikai és vallási közösségek elkülönböződésén alapuló vizsgálata, vagyis a csoportkötődések és identitáskategóriák áttekintése a munkamegosztás, tulajdonelosztás kapcsolatában Stivens, Maila: Gender. In HEA Coleman, Simon: Economy and religion. In HEA Eriksen, Thomas Hylland: Economies of ethnicity. In HEA Barth, Fredrik (szerk.) (1969) Ethnic groups and boundaries. Oslo: Universitetsforlaget. Bourdieu, Pierre (1998) Férfiuralom. Budapest: Napvilág. Caglar, A. (1995) McDöner: Döner Kebap and the social positioning struggle of German Turks. In Janeen Arnold Costa és Gary J. Bamossy (szerk.) Marketing in a Multicultural World. Thousand Oaks, London: Sage Finch, Janet és Jennifer Mason (2000) Passing On: Kinship and Inheritance in England. London: Routledge. Goody, Jack. (1976) Production and reproduction: a comparative study of the domestic domain. Cambridge: Cambridge University Press. Halter, Marilyn (2000) Shopping for Identity. The Marketing of Ethnicity. New York: Shocken. Josephides, L. (1985) The production of inequality: gender and exchange among the Kewa. London: Tavistock. Meillassoux, Claude (1981): Maidens, Meal and Money. Capitalism and the Domestic Economy. Cambridge: Cambridge University Press. Rubin, Gayle (1975) The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex. In Rayna Reiter (szerk.) Toward an Anthropology of Women. New York: Monthly Review Press. Weber, Max (1995[1905]) A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest: Cserépfalvi. 8

9 7. hét: Családi gazdaság, háztartás, morális gazdaságok Az piaci körforgásba részlegesen, időlegesen, védetten, stb. integrált termelési és csereviszonyok mindig is kedvelt témái voltak az antropológiának. A kapitalizmusok vizsgálata új megközelítéseket hívott életre az uralkodó piaci formák alatt vagy mellett viruló, kisebb léptékű vagy nem tisztán piaci logikára épülő gazdálkodási formák magyarázatára. Susana Narotzky: Provisioning. In HEA Scott, James C. (1976) The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press. Chayanov, A. V. (1966) A. V. Chayanov on the Theory of Peasant Economy. Madison: University of Wisconsin Press. Gudeman, Stephen (1978) The Demise of a Rural Economy. From Subsistence to Capitalism in a Latin American Village. London: Routledge & Kegan Paul. Harris, Mark: Peasants In HEA Hart, Keith: The Market from a Humanist Point of View In MUW (különösen ). Narotzky, Susana (1997): Conclusions and Economic Models. In New Directions in Economic Anthropology. London: Pluto Press: Salazar, Carles (1996): A Sentimental Economy. Commodity and Community in Rural Ireland. Providence, Oxford: Bergham Books. Thompson, E. P. (1971): The Moral Economy of the English Crowd in the 18th Century. Past & Present, 50. évfolyam Yanagisako, Sylvia (2002) Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy. Princeton: Princeton University Press. 8. hét: Munka, munkavállalók és munkáltatók indusztriális és posztindusztriális rendszere Az áruként többé-kevésbé szabadon mozgó munka, a fordi és poszt-fordi munkaszervezés, és a munka különféle formáinak értékét vizsgáló irányzatok áttekintése mellett megvilágítjuk a kapitalista nagyvállalat antropológiai lenyomatait. Jonathan Parry: Industrial work In HEA

10 Burawoy, Michael (1979) Manufacturing consent : changes in the labor process under monopoly capitalism. Chicago: University of Chicago Press. De Neve, Geert et al. (szerk.) (2010) Industrial Work and Life: An Anthropological Reader. Oxford, New York: Berg. Dunn, Elizabeth C. (2004): Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor. Ithaca: Cornell University Press. McRobbie, Angela (2002) From Holloway to Hollywood? Happiness at Work in the New Cultural Economy. In Paul Du Gay és Michael Pryke (szerk.) Cultural Economy. London, Thousand Oaks: Sage. Ong, Aiwa (1987) Spirits of resistance and capitalist discipline: factory women in Malaysia. Albany: State University of New York Press. Senneth, Richard és Jonathan Cobb (1972) The Hidden Injuries of Class. New York: Kopf. Senneth, Richard (1998) The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. New York: Norton. Magyarul részletek: (2008) Sodródás. In Café Bábel szám Thompson, E. P. (1990[1967]) Az idő, a munkafegyelem és az ipari kapitalizmus. In Gellériné Lázár Márta (szerk.) Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó. 9. hét: A fogyasztói társadalom és intézményei Áttekintjük a fogyasztás motivációinak és a fogyasztói társadalom eredetének kulturális elméleteit, a fogyasztói vágyak dühös és megértő antropológiai értelmezéseit, a fogyasztói társadalom gondolatát mint a kapitalizmus új modelljét. Rudi Colloredo-Mansfeld: Consumption. In HEA Miller, Daniel (2005[1995]) A fogyasztás mítoszai. In Replika szám Adorno, Theodor és Max Horkheimer (1990[1944]) A kultúripar: A felvilágosodás mint a tömegek becsapása. In A felvilágosodás dialektikája. Budapest: Gondolat-Atlantisz-Medvetánc

11 Baudrillard, Jean (1981[1972]) For a critique of the political economy of the sign. St. Louis: Telos Press. Bourdieu, Pierre (1984[1979]) Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press Magyarul részlet: (2010) A habitus és az életstílusok tere. In Replika 72. szám Campbell, Colin (1987) The romantic ethic and the spirit of modern consumerism. Oxford, New York: Blackwell. Magyarul részletek: (1996) A modern fogyasztói étosz rejtélye és A 18. századi angol fogyasztói forradalom okai. In Replika szám de Certeau, Michel (1984[1980]) The practice of everyday life. Berkeley: University of California Press. Magyarul részlet: (2010) A hétköznapok felfedezése: a cselekvés művészete. Használati módok és taktikák. In Replika 72. szám Douglas, Mary és Baron Isherwood (1979) The world of goods. New York: Basic Books. Magyarul részlet: (2003) A javak használatának változásai. In A kultúra szociológiája (szerk.: Wessely Anna). Budapest: Osiris Miller, Daniel (1998) A theory of shopping. Ithaca: Cornell University Press. Miller, Daniel (1987) Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Blackwell. Slater, Don (1997) Consumer Culture and Modernity. Cambridge: Polity Press. 10. hét: Elosztás és újraelosztás További figyelmet kapnak a politikai hatalom különféle formái a gazdaság folyamataiban, így a közösségi és a tágabb társadalmi újraelosztás intézményes mechanizmusai indusztriális, gyarmati és poszt-indusztriális viszonyok között. Hart, Keith: Capitalism: The political economy of development In MUW Verdery, Katherine: Socialist Societies: Anthropological Aspects. In International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences Hann, Chris: Postsocialist societies. In HEA Coronil, Fernando (1997) The magical state: nature, money, and modernity in Venezuela. Chicago: University of Chicago Press 11

12 Hann, C. (szerk.) (2002) Postsocialism: ideals, ideologies and practices in Eurasia. London: Routledge Humphrey, Caroline (1983) Karl Marx collective: politics, society and religion on a Siberian collective farm. Cambridge: Cambridge University Press. Lampland, Martha (1995) The object of labor: commodification of agrarian life in socialist Hungary. Chicago: University of Chicago Press. Mandel, Ruth és Caroline Humphrey (2002) Markets and moralities: ethnographies of postsocialism. Oxford: Berg Patterson, Thomas C.: Distribution and redistribution. In HEA Stark, David (1998) Recombinant property in East European capitalism. In Michel Callon (szerk.) The Laws of the Markets. Oxford, Malden: Blackwell Verdery, Katherine (1996) What Was Socialism, and What Comes Next? Princeton: Princeton University Press. 11. hét: Kapitalizmus a posztkolonális viszonyokba ágyazva Példákkal világítjuk meg, milyen kapitalizmusokat talál az antropológus a nyugatias berendezkedésű társadalmak korábbi gyarmatain. Megvizsgáljuk a kapitalizmus kozmológiáit amelyek kimunkált hiedelemrendszerekbe simítják bele a piaci cselevés logikáját. Eades, J. S.: Anthropology, political economy and world-system theory. In HEA Comaroff, Jean és John L. Comaroff (2005[1999]) Okkult gazdaságok és erőszakos absztrakciók. In Café Bábel szám Miller, Daniel. (1998) Coca-Cola: A Black Sweet Drink From Trinidad. In Daniel Miller (szerk.) Material cultures: why some things matter. Chicago: University of Chicago Press. Ong, Aihwa (2003) Zones of New Sovereignty. In W. Perry és B. Maurer (szerk.) Globalization under Construction. Minneapolis: University of Minnesota Press Said, Edward W. (2000[1978) Orientalizmus. Budapest: Európa. 12

13 Taussig, Michael (1983): The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chappell Hill: University of North Caroline Press. Tsing, Anna (2001) Inside the Economy of Appearances. In Arjun Appadurai (szerk.) Globalization. Durham, London: Duke University Press Wolf, Eric (1995[1982]) Európa és a történelem nélküli népek. Budapest: Osiris. 12. hét: Határokon átívelő gazdasági gyakorlatok, globalizácó A nemzetgazdaság keretein átívelő gazdasági tranzakciók és szereplők nem újak az antropológia számára, de a globális és lokális viszonyának teoretikusabb reflexióit az elmúlt két évtized hozza meg. Ezek értelmezik a társadalmi képzelet kiszélesítését eredményező kulturális globalizáció hatásait a transznacionális gazdasági mozgásokra. Hannerz, Ulf (1998 [1989]): A globális világ mint a hálózatok hálózata. In Café Bábel, 28. szám Appadurai, Arjun (1996) Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In Modernity at Large: cultural dimensions of globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press Appadurai, Arjun (szerk.) (2003) Globalization. Durham: Duke University. Caldwell, Melissa (2006[2004]) A sült krumpli honosítása. McDonald s és konzumerizmus Moszkvában. In Café Bábel, 52. szám Friedman, Jonathan (1995) The Political Economy of Elegance: An African Cult of Beauty. In Consumption and Identity. Chur: Harwood Hannerz, Ulf (1990) Cosmopolitanism and Locals in World Culture. In Theory, Culture and Society 7. évfolyam, 2 3. szám Hannerz, Ulf (1987) The world in Creolization In Africa 57. évfolyam Ong Aihwa és Stephen J. Collier (szerk.) (2004) Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problem. Malden: Blackwell. Randeria, Shalini (2007) The State of Globalisation. Legal Plurality, Overlapping Sovereignties and Ambiguous Alliances between Civil Society and the Cunning State in India. In Theory, Culture & Society, 24. évfolyam, 1. szám

14 Watson, James L. (szerk.) (1998) Golden Arches East: McDonald's in East Asia. Stanford: Stanford University Press. Wilk, Richard (1995) The Local and the Global in the Political Economy of Beauty: From Miss Belize to Miss World. In Review of International Political Economy 2. évfolyam, 1. szám, hét: A modern kapitalizmus kulturális és gazdasági rendszerei Áttekintjük és összehasonlítjuk a modern kapitalizmus mint társadalmi rendszer antropológiai olvasatait, amelyekben a termelés, a csere, a fogyasztás intézményei eszmék, képzeletek, és erkölcsi maximák rendszerével szövődnek össze. Hart, Keith: Capitalism: Making Money with Money In MUW Polanyi, Karl (2004[1944]) A nagy átalakulás : korunk gazdasági és politikai gyökerei. Budapest: Napvilág. Carrier, G. James és Daniel Miller (szerk.) (1998): Virtualism. A New Political Economy. Oxford, New York: Berg Gudeman, Stephen: Community and economy: economy s base In HEA Gudeman, Stephen (2001) The Anthropology of Economy. Oxford: Blackwell. Harvey, David (1991) The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge: Wiley-Blackwell. Magyarul részlet: (2006) A tér-idő sűrűsödés és a posztmodern állapot. Café Bábel, 52. szám King, Lawrence P. és Ivan Szelenyi (2005) Post-Communist Economic Systems. In Neil J Smelser és Richard Swedberg (szerk.) The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press Sahlins, Marshall (2001) The cosmologies of capitalism: the trans-pacific sector of the world system. In Culture in practice: collected essays. New York: Zone Press Weber, Max (1979) A modern kapitalizmus kialakulása. In Gazdaságtörténet. Budapest: KJK Yanagisako, Sylvia (2002) Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy. Princeton: Princeton University Press. 14

15 Kötelező irodalom a kurzushoz Carrier, James C. ed. (2006) A Handbook of Economic Anthropology. Edward Elgar. (HEA) Hart, Keith (2001) Money in an Unequal World. New York: Texere. (MUW) 15

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 RICHARD SWEDBERG: ANYAGI KULTÚRA ÉS FOGYASZTÁS... 5 SIEGWART LINDENBERG: A FOGYASZTÁS KISAJÁTÍTÁSÁNAK PARADOXONA...

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 RICHARD SWEDBERG: ANYAGI KULTÚRA ÉS FOGYASZTÁS... 5 SIEGWART LINDENBERG: A FOGYASZTÁS KISAJÁTÍTÁSÁNAK PARADOXONA... A FOGYASZTÁS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA JANKY KRÁLIK - SIPOS 1 A FOGYASZTÁS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA JANKY KRÁLIK - SIPOS 2 A FOGYASZTÁS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA JANKY KRÁLIK - SIPOS Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Bibliográfia: (A könyvhöz közvetlenül felhasznált művek jegyzéke)

Bibliográfia: (A könyvhöz közvetlenül felhasznált művek jegyzéke) Bibliográfia: (A könyvhöz közvetlenül felhasznált művek jegyzéke) Agamben, Giorgio (1996): Form of Life. In: Virno Hardt (eds.): Radical Thought in Italy: A Potential Politics) Theory out of Bounds, vol,7.

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Nacionalizmus és etnicitás*

Nacionalizmus és etnicitás* Craig Calhoun Nacionalizmus és etnicitás* Bevezetés Az etnikai tisztogatás szerb programjának köszönhetően a nacionalizmus meglehetősen visszataszító módon került a tudományos és közérdeklődés fókuszába

Részletesebben

Az államhatárokon átnyúló politikai hatalom. Határforgalom a 20. századi Magyarországon Határkerülés és határ-narratívák. Közpolitikai kísérletek

Az államhatárokon átnyúló politikai hatalom. Határforgalom a 20. századi Magyarországon Határkerülés és határ-narratívák. Közpolitikai kísérletek REGIO Kisebbség, Politika, Társadalom Az államhatárokon átnyúló politikai hatalom Határforgalom a 20. századi Magyarországon Határkerülés és határ-narratívák Közpolitikai kísérletek A nemzeti identitást

Részletesebben

LAJOS VERONIKA A MODERNITÁS ELEGANCIÁJA A KRITIKAI SZEMBENÉZÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI GYAKORLATÁNAK NÉHÁNY

LAJOS VERONIKA A MODERNITÁS ELEGANCIÁJA A KRITIKAI SZEMBENÉZÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI GYAKORLATÁNAK NÉHÁNY LAJOS VERONIKA A MODERNITÁS ELEGANCIÁJA A KRITIKAI SZEMBENÉZÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI GYAKORLATÁNAK NÉHÁNY ASPEKTUSA A modern sokféle jelentéssel bíró fogalom. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy használata ellentmondásos,

Részletesebben

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát.

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. REGIO KÖNYVEK KÖZÖSSÉGTANULMÁNY KÖZÖSSÉGTANULMÁNY MÓDSZERTANI JEGYZET Szerkesztette:

Részletesebben

Antropológiai etnológiai kultúratudományi kislexikon

Antropológiai etnológiai kultúratudományi kislexikon MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont Etnoregionális Munkafüzetek 108. Antropológiai etnológiai kultúratudományi kislexikon Szerkesztette A.Gergely András Papp Richárd Szász Antónia Hajdú

Részletesebben

ANGLISZTIKA MA TÁRGYLEÍRÁSOK

ANGLISZTIKA MA TÁRGYLEÍRÁSOK ANGLISZTIKA MA TÁRGYLEÍRÁSOK (4 FÉLÉV, 120 KREDIT) 2015. SZEPTEMBER MAD 1110 Az nyelv interdiszciplináris megközelítésben Tantárgy felelőse: Dr. Furkó Péter N: 30 (EA) +0 3 Dr. Csides Csaba kötelező őszi

Részletesebben

Hadas Miklós. Férfikutatások Szöveggyűjtemény

Hadas Miklós. Férfikutatások Szöveggyűjtemény Budapesti Corvinus Egyetem Szociálpolitikus és szociális munkás képzés Hadas Miklós Férfikutatások Szöveggyűjtemény A szociálpolitikus és szociális munkás képzés megújítása az ELTE és a BCE együttmuködésében

Részletesebben

Bauman, Zygmunt (1987): Intellectuals in East Central Europe: Continuity and Change, in Eastern European Politics and Societies, Vol. 1, No.

Bauman, Zygmunt (1987): Intellectuals in East Central Europe: Continuity and Change, in Eastern European Politics and Societies, Vol. 1, No. Bibliográfia Alexandrescu, Sorin (1991a): Mi se pare normalã circulaþia între stradã ºi bibliotecã, in 22, 2. sz., pp. 14 15. Alexandrescu, Sorin (1991b): Intelectualul, ca mediator social, in 22, 22.

Részletesebben

VÁROSANTROPOLÓGIA. Layla Al-Zubaidi. 1. Alapelvek. 2. Módszertan

VÁROSANTROPOLÓGIA. Layla Al-Zubaidi. 1. Alapelvek. 2. Módszertan Layla Al-Zubaidi VÁROSANTROPOLÓGIA 1. Alapelvek A városantropológusok megkülönböztetése nyilvánvalóan kedvez a szociokulturális antropológiának, azonban elismerik, hogy a régészet is jelentősen hozzájárult

Részletesebben

Nemzetközi tanulmányok alapszak Tantárgyi programok

Nemzetközi tanulmányok alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Tanulásmódszertan Félév: 1 Értékelés: Kollokvium k i jegy A hallgatók bevezetése az egyetemi létbe, az egyetemi intézményrendszer használatába, a tanulást elősegítő technikákba, a személyes

Részletesebben

MFK MISKOLCI EGYETEM. Czirfusz Márton GAZDASÁGFÖLDRAJZ. Jegyzet oktatóknak és hallgatóknak M Ű SZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR

MFK MISKOLCI EGYETEM. Czirfusz Márton GAZDASÁGFÖLDRAJZ. Jegyzet oktatóknak és hallgatóknak M Ű SZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR MFK MISKOLCI EGYETEM Czirfusz Márton GAZDASÁGFÖLDRAJZ Jegyzet oktatóknak és hallgatóknak M Ű SZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEMI KIADÓ 2014 Czirfusz Márton GAZDASÁGFÖLDRAJZ Jegyzet oktatóknak és

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Katherine Verdery NEMZET ÉS NACIONALIZMUS : MERRE TOVÁBB?

Katherine Verdery NEMZET ÉS NACIONALIZMUS : MERRE TOVÁBB? Katherine Verdery NEMZET ÉS NACIONALIZMUS : MERRE TOVÁBB? Mit értünk nemzet és nacionalizmus alatt? Az 1980-as és 90-es évek során a nemzet és nacionalizmus fogalmai köré épülő tudományos ipar olyan hatalmassá

Részletesebben

Társadalmi értékek és identitás kialakulása. Bugovics Zoltán *

Társadalmi értékek és identitás kialakulása. Bugovics Zoltán * Társadalmi értékek és identitás kialakulása Bugovics Zoltán * Miként alakult ki jelen posztmodern korunk értékvilága és társadalmi identitása, rendkívül összetett és sok esetben paradox választ előhívó

Részletesebben

Az új városszociológia születése

Az új városszociológia születése Az új városszociológia születése Az elsők között szakszociológiává váló városszociológia több fordulópontot élt meg az elmúlt évtizedekben. Miután a Chicagói Iskolához kapcsolódó humánökológia háttérbe

Részletesebben

A MÉDIA ANTROPOLÓGIÁJA

A MÉDIA ANTROPOLÓGIÁJA MÉDIA ÉS TÁRSADALOM MEDIÁRIUM HAJDU ILDIKÓ A MÉDIA ANTROPOLÓGIÁJA I. Médiaantropológia Ahogy a tudományos gondolkodás az általános, átfogó elméletek irányából egyre inkább az egyes részterületek felé fordult,

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGOGY AND CULTURAL THEORY I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013 Striker Sándor: Üdvözlet az Olvasónak Kultúra / Culture Maróti Andor: A kultúra hiányzó egysége Chris Hann: Sad Socialisms

Részletesebben

A guanxi az ázsiai államközi kapcsolatokban

A guanxi az ázsiai államközi kapcsolatokban Történelem 148 ESZTERHAI VIKTOR A guanxi az ázsiai államközi kapcsolatokban A Kína-központú hűbérajándék-rendszer újragondolása A modell történelmi háttere Az ópiumháborúkat (1839 1842 és 1859 1860) és

Részletesebben

Mike Ka roly. Merre vezessen a magyar kapitalizmus u tja?

Mike Ka roly. Merre vezessen a magyar kapitalizmus u tja? Mike Ka roly Merre vezessen a magyar kapitalizmus u tja? Hétfa Műhelytanulmányok XI. Budapest 2015. szeptember 23. A használható tudásért HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ H-1051 Budapest Október 6.

Részletesebben