BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország TERMÉKNÉV: NEW SPRAY 910 GOLD Változatszám: 3 Utolsó felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: szakasz AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi elnevezés: NEW SPRAY 910 GOLD Felhasználási terület: Gyártó cég: Cím: Telefon/fax, Elsősegély telefon: Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Biztonsági adatlapért felelős személy: Sürgősségi telefon: Telefon: Aeroszolos festék Colorificio A.&B. Casati S.p.A. Via Valpantena 59/B- Poiano Verona, Italy telefon: telefax: : Ősz Szabó Gergely igazgató Tel: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/ (36-1-) (ezen telefonszám csak munkaidőben érhető el) Felvilágosítást adó terület: tanácsadó telefon: (ezen telefonszám csak munkaidőben érhető el) 2. szakasz A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 2.1. A keverék besorolása: Az anyag (EC) 1272/2008 rendelet szerinti osztályozása H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H332 Belélegezve ártalmas /548/EEC és 1999/45/EC és annak módosításai és kiegészítései szerint. Xn ártalmas F + Fokozottan tűzveszélyes R12 Fokozottan tűzveszélyes R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas Besorolási módszer: A besorolás az érvényes EU listával összhangban van. A besorolás figyelembe veszi a technikai irodalmat és a szállítói tájékoztatást Kiegészítő információk: 1/6

2 A teljes szöveg a kockázati mondatok (R) és a veszély (H) van meghatározva a 16. fejezetben Címkézés (EC) 1272/2008 rendelet szerinti osztályozása Veszélyt jelző piktogram Figyelmeztető mondatok: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H332 Belélegezve ártalmas Címkézés a 67/548/EK irányelvnek megfelelően Xn ártalmas F+ Kockázatra utaló R-mondatok: R12 Fokozottan tűzveszélyes R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas Besorolási módszer: A besorolás az érvényes EU listával összhangban van. A besorolás figyelembe veszi a technikai irodalmat és a szállítói tájékoztatást. 2/12

3 3. szakasz ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 3.1. Ez a termék veszélyes és tartalmaz veszélyes összetevőket Anyag/Készítmény: készítmény Az egészségre és a környezetre veszélyes összevetők /67/548/EEG irányelv alapján/ Veszélyes összetevők EU sz m propán xilol CAS No. INDEX szám Koncentráció (%) <=C<22, <=C<12, 5 Veszély 67/548/EGK Veszély 1272/2008/EK rendelet (CLP) F+ R 12 Tűzveszély R10 Xn; R20/21 Xi; R38 es. gáz H Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Asp. Tox. 1, H304 bután dimetil-karbonát <=C<8 F+ R 12 Tűzveszély ,5<=C<1 5 R66-67 F+ R 11 es. gáz 1 H 220 Tűzv. foly. 2 - H225 Xi; R36 T + = nagyon mérgező (T +), T = mérgező (T), Xn = Ártalmas (Xn), C = Maró (C), Xi = Irritatív (Xi), O = Oxidáló (O), E = Explosive (E), F + = rendkívül gyúlékony (F +), F = Tűzveszélyes (F) A teljes szöveg kockázati mondatok (R) és a veszély (H) 16 pontban meghatározott. 4. szakasz ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1. Leírása elsősegélynyújtásra: Általános A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. nyeződött ruházatot információ: és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. Belélegezve: Vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugalomba. A helyszínre szükség esetén hívjunk orvost. Bőrrel érintkezve: alaposan kell mosni. Rövid idejű kitétel nem tekintendő veszélyesnek. Hosszabb idejű érintkezés érzékeny bőrű embereknél irritációt okozhat. A bőrt bő vízzel, szappannal le 3/12

4 Szembe jutva: Azonnal tiszta vízzel legalább 15 percig mosni kell nyitott szemhéjak mellett. Orvoshoz kell fordulni, ha a tünetek fennállnak. Lenyelve: Ugyanaz mint semleges és emészthetetlen anyag lenyelése setén. A termék akut/szervezeti toxicitása közepes fokú. Szájat ki kell öblíteni. Vizet kell itatni. Öntudatlan sérültnek szájon át ne adjuk semmit. Azonnal orvoshoz kell fordulni Egészségi tünetek és hatások, akut és késleltetett hatások: A tüneteket és hatásokat anyagok szerint lásd a 11 pontban A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Információ nem áll rendelkezésre. 5. szakasz TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag A megfelelő oltóanyag: A termék használata során gőzök keletkeznek, amelyek a gyulladáspontjának megfelelő vagy attól magasabb hőmérsékleten a levegővel gyúlékony elegyet képezhetnek. A lezárt dobozok hő hatására felrobbanhatnak. Minden tűzoltó anyag (halotron, por, szén-dioxid) használható, kivéve víz (Nem alkalmazható: vízsugár (JET) Az illetéktelen személyeket el kell távolítani. A továbbterjedést meg kell akadályozni A keverékből származó különleges veszélyek: toxikus gázok/füst keletkezhetnek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Tűz esetén a veszélyeztetett dobozokat vízpermettel hűtsük. 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: tűzoltáskor a teljes testfelületet védő, tűzálló ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szem- és az arcfelület védelmét biztosító izolációs légzésvédő használata szükséges. 6. szakasz INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Személyi védőfelszerelést kell viselni. A veszélyeztetett munkatérben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg használata szükséges. A gőzöket ne lélegezzük be. A mentésben részt vevők részére szükség esetén (pl. tűz esetén) biztosítani kell a légzés védelmet (lásd pont) Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szabad engedni, hogy a környezetbe kerüljön. A kiszóródott és a feltakarított hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: A kiömlött anyagot fel kell takarítani amilyen hamar csak lehet, megkötő anyaggal kell összegyűjteni az anyagot. Nem szabad engedni, hogy csatornahálózatba, vizekbe, talajba kerüljön Hivatkozás más szakaszokra: 7. szakasz KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Általános: a biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. Jó ipari felhasználási gyakorlat. Kezelés: 4/12

5 Csak jól szellőztetett helyen használható. Zárt helyiségben, szellőztetés nélkül ne használjuk! Gyújtóforrás, nyílt láng közelében alkalmazni tilos! Tilos a dohányzás! A gőzöket ne lélegezzük be. Kerüljük a szem és bőrrel történő érintkezést és a belégzését. Sztatikus kisülés veszélye esetén legyünk elővigyázatosak A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel: 5-40 C között eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől, italoktól, nyílt lángtól, napsugárzástól, gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző helyen, savaktól és oxidálószerektől elkülönítve tárolandó. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Csak teljesen kiürült dobozt tekintsünk hulladéknak. Kezelésre vonatkozóan lásd még a 8.1. pontot. A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad Meghatározott végfelhasználás (ok): Információk nem állnak rendelkezésre. 8. szakasz AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE /EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Szabályozási paraméterek: Munkahelyi levegőben megengedett határérték: név ÁK mg/m 3 CK mg/m 3 MK mg/m 3 xilol XILOL TWA: 434 mg/m 3 (ACGIH) STEL: 651 mg/m 3 (ACGIH) További információ: Ipari gyakorlat Kitettség korlátozása: Lehetséges veszélyek (ismételt) kitettség esetén: irritálja a bőrt, a szemet és a légző rendszert. Tünetek (tartós) kitettség esetén: szenzibilizáló hatású, az arra érzékeny személyeknél allaergiás reakciót válthat ki. A fizikai-kémiai összetevők miatt a termék fokozottan tűzveszélyes (gyulladáspont<0 C ; forráspont< 35 C (vagy egyenlő) Mivel a megfelelő, a műszaki intézkedések alkalmazása mindenkor elsőbbséget élveznek személyes védőeszközök előtt, biztosítja a jó szellőzést a munkahelyen, hatékony helyi elszívás, vagy a levegőcserével: a gáz elvezetéséről a légtérből. Ha ezek a lépések nem vezetnek a koncentráció csökkenéshez és a termék az alábbi az expozíciós határértékeket meghaladja a munkahelyen, viseljen megfelelő légzőkészüléket. A termék használata előtt nézze meg címkén a veszélyeket. Amikor a személyi védőfelszerelések kiválasztását végzi, kérjen tanácsot a szállítóktól az anyagok kémiai tulajdonságaira. Az egyéni védőeszközök meg kell felelnie az előírásoknak alábbiak szerint: Személyi védőfelszerelés: Légzésvédelem: Szemvédelem: zárt térben vagy elégtelen szellőzés esetén légzésvédelem biztosítása szükséges. Szűrőbetétes maszk vagy ha szükséges légzőkészüléket kell használni. Védőszemüveg. 5/12

6 Kézvédelem: Védőkesztyű. (fluorkarbon gumi/pe vagy EVAl ) Bőrvédelem: Munka higiénés követelmények: az oldószerek hatásával szemben ellenálló és a bőrön áttörténő felszívódást megakadályozó védőruha használata szükséges. A használat során enni, inni vagy dohányozni nem szabad. 9. szakasz FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságai: Halmazállapot: Folyékony (nyomás alatt) Szín: - Szag: szerves oldószer gyulladási hőmérséklet: <0 C Forráspont ( C): <35 C Lobbanáspont( C): - Öngyulladás: - Oldhatóság: vízben nem oldódik Sűrűség: 0,77 g/cm 3 viszkozitás: - gőznyomás: Egyéb információk: VOC (Directiva 2004/42/CE): 62,00 % - 477,40 g/l VOC (illékony széntartalom): szakasz STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG A javasolt tárolási körülmények között stabil a termék. A termék megfelelő körülmények között tárolva stabil. Lásd a 7. pontban leírtakat. A termék gőzei a levegővel keveredve robbanásveszélyes elegyet képezhet Reaktivitás: Kémiai stabilitás: Veszélyes reakciók lehetősége: Kerülendő körülmények: Statikus kisülés, forró felület, gyújtóforrás Összeférhetetlen anyagok: Erős savak, erős oxidáló szerek Veszélyes bomlástermékek: Bomlási hőmérséklet: A xilol reagál oxidálószerekkel, erős savakkal (kénsav, salétromsav) perklórátokkal. A vízben a napfény hatására lebomlik.(fotodegradáció) A termék égésekor szénmonoxid / széndioxid keletkezhet. 11. szakasz TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: A megadott munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be. Akut hatások: belélegezve ártalmas. A termék irritálhatja a nyálkahártyát, a felső légutakat, a szemet és a bőrt. A tünetek a következők lehetnek: égető, szúró érzés a szemben, szájban, orrban és a torokban, köhögés, légúti rendellenességek, szédülés, fejfájás, émelygés és hányinger. Súlyos esetben a termék gége- és hörgőödémát, (kémiai) tüdőgyulladást, tüdőödémát okozhat. Kis 6/12

7 mennyiségű termék lenyelése is betegséget okozhat (hasfájás, hányinger, émelygés, hasmenés, stb.) Toluol: mérgező a centrális és a perifériális idegrendszerre. Irritáló hatása van a bőrre, a szaruhártyára és a légzőszervekre. Akut toxicitás: Xilol (CAS ) LD 50 szájon át 4300 mg/kg patkány LD 50 bőrön át 2000 mg/kg nyúl A Xilol (CNS enchefalitis) idegrendszert károsító anyag. Irritálja a bőrt, a szemet (szaruhártya, kötőhártya), és a légzőrendszert. 12. szakasz ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Gyakorlatilag vízben oldhatatlan és vízbe kerülve úszik annak a felületén. Tüzet vagy robbanást okozhat, ha nagy mennyiségben ömlik csatornába vízgyűjtő rendszerbe, és nagymértében mérgező a halakra a természetes vizekben. Ne dobjuk szemétbe. Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és talajba juttatni Toxicitás: Perzisztencia és lebonthatóság: Bioakkumulációs képesség: A talajban való mobilitás: A PBT-és a vpvb-értékelés: Egyéb káros hatások: 13. szakasz ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Termékkel kapcsolatos javaslat: Hulladékkulcs meghatározása: A termék maradékai a 16/2001.(VII.18.) KöM.rendelet *kódszámú veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésükre a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Javasolt megsemmisítés: ellenőrzött égetéssel. A kiürült edénybe levő oldószergőzök is tűz- és robbanásveszélyesek. Csomagolási hulladék: * kódszám Hulladékkezelési módszerek: Biztonságos módon kell a hulladékról gondoskodni a helyi/nemzeti szabályozásnak megfelelően. Az utolsó használatot követően a csomagolást teljesen üresen le kell zárni. 14. szakasz SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK ADR/RID osztály: 2 Veszély kód (Kemler): - UN-szám: /12

8 Csomagolási csoport: - Veszély jelzés: 2.1 A termék leírása: 1950 AEROSZOLOK gyúlékony Alagút tiltási kód: D IMDG osztály: 2 UN-szám: 1950 Veszély jelzés: 2.1 Csomagolási csoport: - EMS szám: F-D, S-U Tenger szennyezése: - Szállítmány elnevezése: AEROSZOLOK gyúlékony ICAO/IATA osztály: 2 UN/ID-szám: 1263 Veszély jelzés: 2.1 Csomagolási csoport: - Szállítási név: AEROSZOLOK gyúlékony 15. szakasz SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 15.1.Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Érvényes magyar törvények és rendeletek: 1272/2008/EK rendelet (2008.dec.16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg). 98//24/EK irányelve (1998. ápr. 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében). A Bizottság határozata (1995. júli.12.) a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos Bizottság létrehozásáról. A Tanács irányelve (1989. de. 21.) az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről. 2008/98/EK irányelve (2008.nov.19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg). 2008/68/EK irányelve (2008.szept.24.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról (EGT-vonatkozású szöveg). Az Európai Parlament és a Tanács 1998.febr.16.-i 98-8-EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról. ADR: a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás, ISBN (az ENSZ EGB től alkalmazandó változata). RID: a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. függelékének 1. melléklete (a től alkalmazandó változat). ADN: a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás, (a i hatállyal felülvizsgált változat). IMDG: a veszélyes áruk tengeri szállításának szabályzata, ISBN (Nemzetközi tengerészeti Szervezet, évi kiadás). ICAO: a veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások, IATA, évi kiadás évi nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről. MARPOL 73/78 konszolidált kiadás, London, IMO 2007, ISBN IBC szabályzat, évi kiadás, London, IMO 2007, ISBN /12

9 IMO Tengerikörnyezet-védelmi Bizottságának (MEPC).2/Circular számú körlevél, Provisional categorization of liquid substances (A fo9lyékony anyagok ideiglenes kategorizálása), 14. változat ( től hatályos). 1451/2007/EK rendelete (2007.dec.2.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (EGT-vonatkozásó szöveg). 689/2008/EK rendelet (2008.júni.17.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról. SEVESO II: A Tanács 96/82 irányelve (1996.dec.9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek elle2037/2000/ek rendelet (2000.júni.29.) az ózonréteget lebontó anyagokról. 79/117/EGK irányelve (1978.dec.21.) a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról. 850/2004/EK rendelet (2004.ápr.29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról. Magyarország (HU): évi XXV. tv. a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 20.)EüM r. a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes r. a munkahelyek kémiai biztonságáról évi XCIII. tv. a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek 3/2002. (II.8) StCsM-EüM együttes r. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 28/2011.(IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól 204/2001. (X.26.) a csatornabírságról 17/2002. (IV.12.) EüM r.-tel módosított 37/1996. (X.18.) NM r. a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 16/2001. (VII.18.) KöM r. a hulladékok jegyzékéről évi LXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai megállapodás (ADR) A és B melléklete évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről 38/2009. (VIII.7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról évi LIX. törvény a Bernben 1980.máj. 9.-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999.júni.3.-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről 15.2 Kémiai biztonsági értékelés A REACH 14. cikke értelmében végezendő. 9/12

10 16. szakasz EGYÉB INFORMÁCIÓK Rövidítések: - ADR : Európai megállapodás a veszélyes áruk közúti - CAS-szám: Chemical Abstract Service - EC50 : koncentráció, amely végrehajtja az 50 %-a alá tesztelés - EK-szám: azonosító száma ESIS ( európai Archívum létező anyagok ) - CLP : EK rendelet 1272/ DNEL : Származtatott nem észlelt hatás szint - Ems : Emergency Schedule - GHS : Globálisan harmonizált rendszer osztályozására és címkézésére vonatkozó vegyi - IATA DGR : Szabályzat biztonságos szállításához a Veszélyes Áruk Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség - IC50: immobilizáció koncentrációja 50 %-a él alá tesztelés - IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods - IMO : Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX SZÁM: azonosító száma a VI CLP - LC50 : halálos koncentráció 50%-os - LD50 : Lethal dose, 50 % - OEL: Munkahelyi expozíciós szint - PBT : perzisztens, bioakkumulatív és mérgező szerint a REACH - PEC : becsült környezeti koncentráció - PEL : kiszámítható az expozíciós szintet - PNEC : Becsült hatás koncentráció - Reach EC 1907/ RID: nemzetközi közúti szállításáról szóló veszélyes áruk vasúti - TLV : küszöbérték - Mennyezeti TLV : koncentráció, amit nem szabad túllépni bármikor foglalkozási expozíció. - TWA STEL : Rövid távú exponálási - TWA expozíciós határértéket súlyozott átlaga - VOC : illékony szerves vegyületek - VPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív szerint a REACH. Veszélyjelzések fejezetben említett 2-3 pontjában: Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Tűzveszélyes. gáz 1 H 220 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Acute Tox. 4 H334 Flam. Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 A biztonsági adatlap 2-3 pontjában előforduló H-mondat(ok) teljes szövege: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 10/12

11 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. H332 Belélegezve ártalmas. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. A biztonsági adatlap 2-3 pontjában előforduló R-mondat(ok) teljes szövege: R 10 Kevésbé tűzveszélyes R 11 Tűzveszélyes R12 Fokozottan tűzveszélyes R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas R 36 Szemizgató hatású R38 Bőrizgató hatású R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak Általános információk: Az itt közölt adatok az eddigi tapasztalatainknak és ismereteinknek felelnek meg. A közölt adatok nem szolgálják a termék minőségének garanciális leírását. A biztonságot a felhasználás körülményei is befolyásolják, melyeket mi nem ismerünk. A felhasználónak feladata, a biztonsági adatlap tartalmának ismertetése felhasználás megkezdése előtt dolgozóval. Az adatlap megismerése a felhasználót nem mentesíti a tevékenységét szabályzó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Műszaki tanácsadó szolgálat: A készítmény felhasználása volta miatt körültekintést igényel. A munkaidőben tanácsadó szolgálatot működtet. Felelőse: Ősz Szabó Gergely igazgató. Tel: Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai: Gyártói adatlap ( ) Az adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján készült. 3/2006 (I. 26.) EüM rendelet az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről IPCS International Programma on Chemical Safety adatbázis. ECB ESIS (European Chemical Substances Information System) adatbázis 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet Felülvizsgálat: fejezet változás tárgya dátum változatszám 1-16 teljes átdolgozás 2014.március Felhasználva: A NEW SPRAY 910 GOLD aeroszolos festék én készített biztonsági adatlapja a termékről. A felülvizsgált biztonsági adatlapot készítette: Jancsó Istvánné AQUILLA Komplex Kft. (2335 Taksony, Hársfa köz 3.) 11/12

12 FIGYELMEZTETÉS: A megadott információk jelen tudomásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. Az érvényes rendeletek betartása, az esetleges speciális felhasználási technológiának megfelelő biztonsági előírások kialakítása és betartása a felhasználó feladata. Az anyaggal (készítménnyel) kapcsolatos konkrét felhasználási mód során a 98/24/EK irányelv alapján fel kell mérni és értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. A biztonsági adatlap megfelel a 453/2010 EK, a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) és az 1907/2006/EK (REACH) rendeletek, az 1999/45/EK irányelv, a 67/548/EGK irányelv, a évi XXV. törvény és a 44/2000.(XII.7.) EüM rendelet előírásainak. Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles. 12/12

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint Magyarország TERMÉKNÉV: CASAVIVA Változatszám: 3 Utolsó felülvizsgálat:2014.03.07. Kibocsátás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország TERMÉKNÉV: PITTURA PRIMAVERA BIANCA Változatszám: 3 Utolsó felülvizsgálat:2014.03.07.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet TERMÉKNÉV: CASA-GEL tixotróp rozsdagátló festék 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet TERMÉKNÉV: CASATI COLOR színezőpaszta zöld 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi

Részletesebben

Ecetsav,Jégecet (99-100%) Biztonságtechnikai Adatlap

Ecetsav,Jégecet (99-100%) Biztonságtechnikai Adatlap 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: ECETSAV 99-100% (jégecet) Indexszám: 607-002-00-6 Nemzetközi vegyi anyag azonosítás: Acetic acid 99-100%

Részletesebben

Hangyasav 85% Biztonságtechnikai Adatlap

Hangyasav 85% Biztonságtechnikai Adatlap 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: HANGYASAV 85% Indexszám: 607-001-00-0 Nemzetközi vegyi anyag azonosítás: Formic acid 85% EK-szám: 200-579-1

Részletesebben

SC HOME Kft. 2768 Újszilvás, Ady Endre u. 1/A. Tel.: 70/606-30-66

SC HOME Kft. 2768 Újszilvás, Ady Endre u. 1/A. Tel.: 70/606-30-66 REACH BIZTONSÁGI ADATLAP (GHS/CLP) Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 EK szerint A kiállítás kelte: Újszilvás, 2012.07.30. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1. A készítmény

Részletesebben

Ammónia 25%-os oldat Biztonságtechnikai Adatlap

Ammónia 25%-os oldat Biztonságtechnikai Adatlap 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: AMMONIA 25% OLDAT Szinonimak: Ammónium-hidroxid, szalmiák, szalmiákszesz. Indexszám: 007-001-01-2 Nemzetközi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1. Termékazonosító SILODENT SZILIKONGUMI FOGÁSZATI LENYOMATANYAG 1.2. Az anyag vagy keverék

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1. Termékazonosító SILODENT SZILIKONGUMI FOGÁSZATI LENYOMATANYAG 1.2. Az anyag vagy keverék Adatlap száma: FERRO - 11 Oldalszám: 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító SILODENT SZILIKONGUMI FOGÁSZATI LENYOMATANYAG 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Fajansz és porcelán WC-kagylók tisztítására. Foglalkozásszerű és lakossági megfelelő azonosított felhasználása, felhasználásra.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Fajansz és porcelán WC-kagylók tisztítására. Foglalkozásszerű és lakossági megfelelő azonosított felhasználása, felhasználásra. Adatlap száma: FERRO - 02 Oldalszám: 1 / 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Ferrolux WC tisztító 1.2. Az anyag vagy keverék Fajansz és porcelán WC-kagylók

Részletesebben

ECETSAV OLDAT 50-60-70-80%os

ECETSAV OLDAT 50-60-70-80%os ECETSAV OLDAT 50-60-70-80%os 1. Az anyag és a vállalat azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Ecetsav 80% E260 (élelmiszeripari) Ecetsav 70% E260 (élelmiszeripari) Ecetsav 60% E260 (élelmiszeripari)

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszélyesség szerinti besorolás

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszélyesség szerinti besorolás Adatlap száma: FERRO - 29 Oldalszám: 1 / 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító EZÜST- ÉR RÉZTISZTÍTÓ PASZTA 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

R10 Kevésbé tűzveszélyes. Gyártási azonosítót és a felhasználhatósági időt lásd a flakonon! www.mysticnails.hu info@mysticnails.hu

R10 Kevésbé tűzveszélyes. Gyártási azonosítót és a felhasználhatósági időt lásd a flakonon! www.mysticnails.hu info@mysticnails.hu Felülvizsgálat: 2010. 12. 01. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító BŐRFERTŐTLENÍTŐ - CLARASEPT DERM színtelen 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő Baktericid

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet TERMÉKNÉV: RÉZCIANID 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékatonosító Kereskedelmi elnevezés:

Részletesebben

Gyártási azonosítót és a felhasználhatósági időt lásd a flakonon!

Gyártási azonosítót és a felhasználhatósági időt lásd a flakonon! Felülvizsgálat: 2010. 12. 01. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Baridez 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő Egészségügyi vagy kozmetikai (pl. fodrászat,

Részletesebben

HAEMOSOL orvosi műszer- és eszközfertőtlenítőszer

HAEMOSOL orvosi műszer- és eszközfertőtlenítőszer Felülvizsgálat: 2010. 12. 01. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító HAEMOSOL orvosi műszer- és eszközfertőtlenítőszer 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Cím Affiliated Company of SPOTLESS GROUP/France - Via Isonzo, 67

Biztonsági adatlap. Cím Affiliated Company of SPOTLESS GROUP/France - Via Isonzo, 67 Oldal 1/12 Biztonsági adatlap 1 SZAKASZ. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kód: GA0966100 Elnevezés VAPE HANGYA STOP hangyairtó aeroszol 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: LARRIN WC TABLETTA VÍZTARTÁLYBA PINE FRESH

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: LARRIN WC TABLETTA VÍZTARTÁLYBA PINE FRESH 1.oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: LARRIN WC TABLETTA VÍZTARTÁLYBA PINE FRESH CAS / EINECS-szám: Nem alkalmazható, a készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/12 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

2.2. Címkézési elemek (1272/2008/EK rendelet szerint) Termékazonosító: Kereskedelmi név: CELLKOLOR DIREKT HÍGÍTÓ Veszélyes összetevő(k): Xilol

2.2. Címkézési elemek (1272/2008/EK rendelet szerint) Termékazonosító: Kereskedelmi név: CELLKOLOR DIREKT HÍGÍTÓ Veszélyes összetevő(k): Xilol Változat: 3 Felülvizsgálat: 2013.07.16. Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/11 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termékkód: 1 35673 1.2 A keverék megfelelő Olaj bázisú szilikonos kenőanyag, ellenjavallt felhasználás: nem ismert

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján *1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító / A keverék neve: PISSOIR ILLATOSÍTÓ 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG Biztonsági adatlap Készült a 453/2010/EU Bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Felülvizsgálat: 2013.02.07. 3. verzió CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG 1.

Részletesebben

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml JÁZMIN

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml JÁZMIN Biztonsági adatlap Készült a 453/2010/EU Bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Felülvizsgálat: 2013.02.05. 3. verzió CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml JÁZMIN 1. SZAKASZ:

Részletesebben

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ Felülvizsgált: 2014. január 31. Verzió: 2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet előírása alapján *1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő szer 1.2. Az anyag

Részletesebben