BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország TERMÉKNÉV: NEW SPRAY 910 GOLD Változatszám: 3 Utolsó felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: szakasz AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi elnevezés: NEW SPRAY 910 GOLD Felhasználási terület: Gyártó cég: Cím: Telefon/fax, Elsősegély telefon: Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Biztonsági adatlapért felelős személy: Sürgősségi telefon: Telefon: Aeroszolos festék Colorificio A.&B. Casati S.p.A. Via Valpantena 59/B- Poiano Verona, Italy telefon: telefax: : Ősz Szabó Gergely igazgató Tel: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/ (36-1-) (ezen telefonszám csak munkaidőben érhető el) Felvilágosítást adó terület: tanácsadó telefon: (ezen telefonszám csak munkaidőben érhető el) 2. szakasz A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 2.1. A keverék besorolása: Az anyag (EC) 1272/2008 rendelet szerinti osztályozása H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H332 Belélegezve ártalmas /548/EEC és 1999/45/EC és annak módosításai és kiegészítései szerint. Xn ártalmas F + Fokozottan tűzveszélyes R12 Fokozottan tűzveszélyes R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas Besorolási módszer: A besorolás az érvényes EU listával összhangban van. A besorolás figyelembe veszi a technikai irodalmat és a szállítói tájékoztatást Kiegészítő információk: 1/6

2 A teljes szöveg a kockázati mondatok (R) és a veszély (H) van meghatározva a 16. fejezetben Címkézés (EC) 1272/2008 rendelet szerinti osztályozása Veszélyt jelző piktogram Figyelmeztető mondatok: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H332 Belélegezve ártalmas Címkézés a 67/548/EK irányelvnek megfelelően Xn ártalmas F+ Kockázatra utaló R-mondatok: R12 Fokozottan tűzveszélyes R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas Besorolási módszer: A besorolás az érvényes EU listával összhangban van. A besorolás figyelembe veszi a technikai irodalmat és a szállítói tájékoztatást. 2/12

3 3. szakasz ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 3.1. Ez a termék veszélyes és tartalmaz veszélyes összetevőket Anyag/Készítmény: készítmény Az egészségre és a környezetre veszélyes összevetők /67/548/EEG irányelv alapján/ Veszélyes összetevők EU sz m propán xilol CAS No. INDEX szám Koncentráció (%) <=C<22, <=C<12, 5 Veszély 67/548/EGK Veszély 1272/2008/EK rendelet (CLP) F+ R 12 Tűzveszély R10 Xn; R20/21 Xi; R38 es. gáz H Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Asp. Tox. 1, H304 bután dimetil-karbonát <=C<8 F+ R 12 Tűzveszély ,5<=C<1 5 R66-67 F+ R 11 es. gáz 1 H 220 Tűzv. foly. 2 - H225 Xi; R36 T + = nagyon mérgező (T +), T = mérgező (T), Xn = Ártalmas (Xn), C = Maró (C), Xi = Irritatív (Xi), O = Oxidáló (O), E = Explosive (E), F + = rendkívül gyúlékony (F +), F = Tűzveszélyes (F) A teljes szöveg kockázati mondatok (R) és a veszély (H) 16 pontban meghatározott. 4. szakasz ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1. Leírása elsősegélynyújtásra: Általános A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. nyeződött ruházatot információ: és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. Belélegezve: Vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugalomba. A helyszínre szükség esetén hívjunk orvost. Bőrrel érintkezve: alaposan kell mosni. Rövid idejű kitétel nem tekintendő veszélyesnek. Hosszabb idejű érintkezés érzékeny bőrű embereknél irritációt okozhat. A bőrt bő vízzel, szappannal le 3/12

4 Szembe jutva: Azonnal tiszta vízzel legalább 15 percig mosni kell nyitott szemhéjak mellett. Orvoshoz kell fordulni, ha a tünetek fennállnak. Lenyelve: Ugyanaz mint semleges és emészthetetlen anyag lenyelése setén. A termék akut/szervezeti toxicitása közepes fokú. Szájat ki kell öblíteni. Vizet kell itatni. Öntudatlan sérültnek szájon át ne adjuk semmit. Azonnal orvoshoz kell fordulni Egészségi tünetek és hatások, akut és késleltetett hatások: A tüneteket és hatásokat anyagok szerint lásd a 11 pontban A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Információ nem áll rendelkezésre. 5. szakasz TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag A megfelelő oltóanyag: A termék használata során gőzök keletkeznek, amelyek a gyulladáspontjának megfelelő vagy attól magasabb hőmérsékleten a levegővel gyúlékony elegyet képezhetnek. A lezárt dobozok hő hatására felrobbanhatnak. Minden tűzoltó anyag (halotron, por, szén-dioxid) használható, kivéve víz (Nem alkalmazható: vízsugár (JET) Az illetéktelen személyeket el kell távolítani. A továbbterjedést meg kell akadályozni A keverékből származó különleges veszélyek: toxikus gázok/füst keletkezhetnek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Tűz esetén a veszélyeztetett dobozokat vízpermettel hűtsük. 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: tűzoltáskor a teljes testfelületet védő, tűzálló ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szem- és az arcfelület védelmét biztosító izolációs légzésvédő használata szükséges. 6. szakasz INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Személyi védőfelszerelést kell viselni. A veszélyeztetett munkatérben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg használata szükséges. A gőzöket ne lélegezzük be. A mentésben részt vevők részére szükség esetén (pl. tűz esetén) biztosítani kell a légzés védelmet (lásd pont) Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szabad engedni, hogy a környezetbe kerüljön. A kiszóródott és a feltakarított hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: A kiömlött anyagot fel kell takarítani amilyen hamar csak lehet, megkötő anyaggal kell összegyűjteni az anyagot. Nem szabad engedni, hogy csatornahálózatba, vizekbe, talajba kerüljön Hivatkozás más szakaszokra: 7. szakasz KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Általános: a biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. Jó ipari felhasználási gyakorlat. Kezelés: 4/12

5 Csak jól szellőztetett helyen használható. Zárt helyiségben, szellőztetés nélkül ne használjuk! Gyújtóforrás, nyílt láng közelében alkalmazni tilos! Tilos a dohányzás! A gőzöket ne lélegezzük be. Kerüljük a szem és bőrrel történő érintkezést és a belégzését. Sztatikus kisülés veszélye esetén legyünk elővigyázatosak A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel: 5-40 C között eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől, italoktól, nyílt lángtól, napsugárzástól, gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző helyen, savaktól és oxidálószerektől elkülönítve tárolandó. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Csak teljesen kiürült dobozt tekintsünk hulladéknak. Kezelésre vonatkozóan lásd még a 8.1. pontot. A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad Meghatározott végfelhasználás (ok): Információk nem állnak rendelkezésre. 8. szakasz AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE /EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Szabályozási paraméterek: Munkahelyi levegőben megengedett határérték: név ÁK mg/m 3 CK mg/m 3 MK mg/m 3 xilol XILOL TWA: 434 mg/m 3 (ACGIH) STEL: 651 mg/m 3 (ACGIH) További információ: Ipari gyakorlat Kitettség korlátozása: Lehetséges veszélyek (ismételt) kitettség esetén: irritálja a bőrt, a szemet és a légző rendszert. Tünetek (tartós) kitettség esetén: szenzibilizáló hatású, az arra érzékeny személyeknél allaergiás reakciót válthat ki. A fizikai-kémiai összetevők miatt a termék fokozottan tűzveszélyes (gyulladáspont<0 C ; forráspont< 35 C (vagy egyenlő) Mivel a megfelelő, a műszaki intézkedések alkalmazása mindenkor elsőbbséget élveznek személyes védőeszközök előtt, biztosítja a jó szellőzést a munkahelyen, hatékony helyi elszívás, vagy a levegőcserével: a gáz elvezetéséről a légtérből. Ha ezek a lépések nem vezetnek a koncentráció csökkenéshez és a termék az alábbi az expozíciós határértékeket meghaladja a munkahelyen, viseljen megfelelő légzőkészüléket. A termék használata előtt nézze meg címkén a veszélyeket. Amikor a személyi védőfelszerelések kiválasztását végzi, kérjen tanácsot a szállítóktól az anyagok kémiai tulajdonságaira. Az egyéni védőeszközök meg kell felelnie az előírásoknak alábbiak szerint: Személyi védőfelszerelés: Légzésvédelem: Szemvédelem: zárt térben vagy elégtelen szellőzés esetén légzésvédelem biztosítása szükséges. Szűrőbetétes maszk vagy ha szükséges légzőkészüléket kell használni. Védőszemüveg. 5/12

6 Kézvédelem: Védőkesztyű. (fluorkarbon gumi/pe vagy EVAl ) Bőrvédelem: Munka higiénés követelmények: az oldószerek hatásával szemben ellenálló és a bőrön áttörténő felszívódást megakadályozó védőruha használata szükséges. A használat során enni, inni vagy dohányozni nem szabad. 9. szakasz FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságai: Halmazállapot: Folyékony (nyomás alatt) Szín: - Szag: szerves oldószer gyulladási hőmérséklet: <0 C Forráspont ( C): <35 C Lobbanáspont( C): - Öngyulladás: - Oldhatóság: vízben nem oldódik Sűrűség: 0,77 g/cm 3 viszkozitás: - gőznyomás: Egyéb információk: VOC (Directiva 2004/42/CE): 62,00 % - 477,40 g/l VOC (illékony széntartalom): szakasz STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG A javasolt tárolási körülmények között stabil a termék. A termék megfelelő körülmények között tárolva stabil. Lásd a 7. pontban leírtakat. A termék gőzei a levegővel keveredve robbanásveszélyes elegyet képezhet Reaktivitás: Kémiai stabilitás: Veszélyes reakciók lehetősége: Kerülendő körülmények: Statikus kisülés, forró felület, gyújtóforrás Összeférhetetlen anyagok: Erős savak, erős oxidáló szerek Veszélyes bomlástermékek: Bomlási hőmérséklet: A xilol reagál oxidálószerekkel, erős savakkal (kénsav, salétromsav) perklórátokkal. A vízben a napfény hatására lebomlik.(fotodegradáció) A termék égésekor szénmonoxid / széndioxid keletkezhet. 11. szakasz TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: A megadott munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be. Akut hatások: belélegezve ártalmas. A termék irritálhatja a nyálkahártyát, a felső légutakat, a szemet és a bőrt. A tünetek a következők lehetnek: égető, szúró érzés a szemben, szájban, orrban és a torokban, köhögés, légúti rendellenességek, szédülés, fejfájás, émelygés és hányinger. Súlyos esetben a termék gége- és hörgőödémát, (kémiai) tüdőgyulladást, tüdőödémát okozhat. Kis 6/12

7 mennyiségű termék lenyelése is betegséget okozhat (hasfájás, hányinger, émelygés, hasmenés, stb.) Toluol: mérgező a centrális és a perifériális idegrendszerre. Irritáló hatása van a bőrre, a szaruhártyára és a légzőszervekre. Akut toxicitás: Xilol (CAS ) LD 50 szájon át 4300 mg/kg patkány LD 50 bőrön át 2000 mg/kg nyúl A Xilol (CNS enchefalitis) idegrendszert károsító anyag. Irritálja a bőrt, a szemet (szaruhártya, kötőhártya), és a légzőrendszert. 12. szakasz ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Gyakorlatilag vízben oldhatatlan és vízbe kerülve úszik annak a felületén. Tüzet vagy robbanást okozhat, ha nagy mennyiségben ömlik csatornába vízgyűjtő rendszerbe, és nagymértében mérgező a halakra a természetes vizekben. Ne dobjuk szemétbe. Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és talajba juttatni Toxicitás: Perzisztencia és lebonthatóság: Bioakkumulációs képesség: A talajban való mobilitás: A PBT-és a vpvb-értékelés: Egyéb káros hatások: 13. szakasz ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Termékkel kapcsolatos javaslat: Hulladékkulcs meghatározása: A termék maradékai a 16/2001.(VII.18.) KöM.rendelet *kódszámú veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésükre a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Javasolt megsemmisítés: ellenőrzött égetéssel. A kiürült edénybe levő oldószergőzök is tűz- és robbanásveszélyesek. Csomagolási hulladék: * kódszám Hulladékkezelési módszerek: Biztonságos módon kell a hulladékról gondoskodni a helyi/nemzeti szabályozásnak megfelelően. Az utolsó használatot követően a csomagolást teljesen üresen le kell zárni. 14. szakasz SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK ADR/RID osztály: 2 Veszély kód (Kemler): - UN-szám: /12

8 Csomagolási csoport: - Veszély jelzés: 2.1 A termék leírása: 1950 AEROSZOLOK gyúlékony Alagút tiltási kód: D IMDG osztály: 2 UN-szám: 1950 Veszély jelzés: 2.1 Csomagolási csoport: - EMS szám: F-D, S-U Tenger szennyezése: - Szállítmány elnevezése: AEROSZOLOK gyúlékony ICAO/IATA osztály: 2 UN/ID-szám: 1263 Veszély jelzés: 2.1 Csomagolási csoport: - Szállítási név: AEROSZOLOK gyúlékony 15. szakasz SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 15.1.Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Érvényes magyar törvények és rendeletek: 1272/2008/EK rendelet (2008.dec.16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg). 98//24/EK irányelve (1998. ápr. 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében). A Bizottság határozata (1995. júli.12.) a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos Bizottság létrehozásáról. A Tanács irányelve (1989. de. 21.) az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről. 2008/98/EK irányelve (2008.nov.19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg). 2008/68/EK irányelve (2008.szept.24.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról (EGT-vonatkozású szöveg). Az Európai Parlament és a Tanács 1998.febr.16.-i 98-8-EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról. ADR: a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás, ISBN (az ENSZ EGB től alkalmazandó változata). RID: a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. függelékének 1. melléklete (a től alkalmazandó változat). ADN: a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás, (a i hatállyal felülvizsgált változat). IMDG: a veszélyes áruk tengeri szállításának szabályzata, ISBN (Nemzetközi tengerészeti Szervezet, évi kiadás). ICAO: a veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások, IATA, évi kiadás évi nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről. MARPOL 73/78 konszolidált kiadás, London, IMO 2007, ISBN IBC szabályzat, évi kiadás, London, IMO 2007, ISBN /12

9 IMO Tengerikörnyezet-védelmi Bizottságának (MEPC).2/Circular számú körlevél, Provisional categorization of liquid substances (A fo9lyékony anyagok ideiglenes kategorizálása), 14. változat ( től hatályos). 1451/2007/EK rendelete (2007.dec.2.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (EGT-vonatkozásó szöveg). 689/2008/EK rendelet (2008.júni.17.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról. SEVESO II: A Tanács 96/82 irányelve (1996.dec.9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek elle2037/2000/ek rendelet (2000.júni.29.) az ózonréteget lebontó anyagokról. 79/117/EGK irányelve (1978.dec.21.) a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról. 850/2004/EK rendelet (2004.ápr.29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról. Magyarország (HU): évi XXV. tv. a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 20.)EüM r. a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes r. a munkahelyek kémiai biztonságáról évi XCIII. tv. a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek 3/2002. (II.8) StCsM-EüM együttes r. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 28/2011.(IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól 204/2001. (X.26.) a csatornabírságról 17/2002. (IV.12.) EüM r.-tel módosított 37/1996. (X.18.) NM r. a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 16/2001. (VII.18.) KöM r. a hulladékok jegyzékéről évi LXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai megállapodás (ADR) A és B melléklete évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről 38/2009. (VIII.7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról évi LIX. törvény a Bernben 1980.máj. 9.-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999.júni.3.-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről 15.2 Kémiai biztonsági értékelés A REACH 14. cikke értelmében végezendő. 9/12

10 16. szakasz EGYÉB INFORMÁCIÓK Rövidítések: - ADR : Európai megállapodás a veszélyes áruk közúti - CAS-szám: Chemical Abstract Service - EC50 : koncentráció, amely végrehajtja az 50 %-a alá tesztelés - EK-szám: azonosító száma ESIS ( európai Archívum létező anyagok ) - CLP : EK rendelet 1272/ DNEL : Származtatott nem észlelt hatás szint - Ems : Emergency Schedule - GHS : Globálisan harmonizált rendszer osztályozására és címkézésére vonatkozó vegyi - IATA DGR : Szabályzat biztonságos szállításához a Veszélyes Áruk Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség - IC50: immobilizáció koncentrációja 50 %-a él alá tesztelés - IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods - IMO : Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX SZÁM: azonosító száma a VI CLP - LC50 : halálos koncentráció 50%-os - LD50 : Lethal dose, 50 % - OEL: Munkahelyi expozíciós szint - PBT : perzisztens, bioakkumulatív és mérgező szerint a REACH - PEC : becsült környezeti koncentráció - PEL : kiszámítható az expozíciós szintet - PNEC : Becsült hatás koncentráció - Reach EC 1907/ RID: nemzetközi közúti szállításáról szóló veszélyes áruk vasúti - TLV : küszöbérték - Mennyezeti TLV : koncentráció, amit nem szabad túllépni bármikor foglalkozási expozíció. - TWA STEL : Rövid távú exponálási - TWA expozíciós határértéket súlyozott átlaga - VOC : illékony szerves vegyületek - VPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív szerint a REACH. Veszélyjelzések fejezetben említett 2-3 pontjában: Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Tűzveszélyes. gáz 1 H 220 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Acute Tox. 4 H334 Flam. Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 A biztonsági adatlap 2-3 pontjában előforduló H-mondat(ok) teljes szövege: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 10/12

11 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. H332 Belélegezve ártalmas. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. A biztonsági adatlap 2-3 pontjában előforduló R-mondat(ok) teljes szövege: R 10 Kevésbé tűzveszélyes R 11 Tűzveszélyes R12 Fokozottan tűzveszélyes R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas R 36 Szemizgató hatású R38 Bőrizgató hatású R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak Általános információk: Az itt közölt adatok az eddigi tapasztalatainknak és ismereteinknek felelnek meg. A közölt adatok nem szolgálják a termék minőségének garanciális leírását. A biztonságot a felhasználás körülményei is befolyásolják, melyeket mi nem ismerünk. A felhasználónak feladata, a biztonsági adatlap tartalmának ismertetése felhasználás megkezdése előtt dolgozóval. Az adatlap megismerése a felhasználót nem mentesíti a tevékenységét szabályzó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Műszaki tanácsadó szolgálat: A készítmény felhasználása volta miatt körültekintést igényel. A munkaidőben tanácsadó szolgálatot működtet. Felelőse: Ősz Szabó Gergely igazgató. Tel: Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai: Gyártói adatlap ( ) Az adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján készült. 3/2006 (I. 26.) EüM rendelet az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről IPCS International Programma on Chemical Safety adatbázis. ECB ESIS (European Chemical Substances Information System) adatbázis 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet Felülvizsgálat: fejezet változás tárgya dátum változatszám 1-16 teljes átdolgozás 2014.március Felhasználva: A NEW SPRAY 910 GOLD aeroszolos festék én készített biztonsági adatlapja a termékről. A felülvizsgált biztonsági adatlapot készítette: Jancsó Istvánné AQUILLA Komplex Kft. (2335 Taksony, Hársfa köz 3.) 11/12

12 FIGYELMEZTETÉS: A megadott információk jelen tudomásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. Az érvényes rendeletek betartása, az esetleges speciális felhasználási technológiának megfelelő biztonsági előírások kialakítása és betartása a felhasználó feladata. Az anyaggal (készítménnyel) kapcsolatos konkrét felhasználási mód során a 98/24/EK irányelv alapján fel kell mérni és értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. A biztonsági adatlap megfelel a 453/2010 EK, a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) és az 1907/2006/EK (REACH) rendeletek, az 1999/45/EK irányelv, a 67/548/EGK irányelv, a évi XXV. törvény és a 44/2000.(XII.7.) EüM rendelet előírásainak. Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles. 12/12

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK, a1907/2006/ek (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK, a1907/2006/ek (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK, a1907/2006/ek (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint TERMÉKNÉV: CASA LEGNO LAZÚRFESTÉK Változatszám: 3 Utolsó felülvizsgálat:2014.03.03. Kibocsátás kelte:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint Magyarország TERMÉKNÉV: CASAVIVA Változatszám: 3 Utolsó felülvizsgálat:2014.03.07. Kibocsátás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet TERMÉKNÉV: CASATI COLOR színezőpaszta zöld 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv és a 1272/2008/EK rendelet szerint Magyarország TERMÉKNÉV: GUAINAGUM Változatszám: 3 Utolsó felülvizsgálat:2014.03.07. Kibocsátás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet TERMÉKNÉV: FAST BIANCO zománc festék 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi elnevezés:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet TERMÉKNÉV: CASA-GEL tixotróp rozsdagátló festék 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint TERMÉKNÉV: 133TIN - CASAVIVA 1. szakasz AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító / Termék neve: 1.2. Az anyag megfelelő

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint TERMÉKNÉV: 177TIN - TIFFANY 1. szakasz AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító / Termék neve: 1.2. Az anyag megfelelő

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Satina Gold Kozmetikai Kft.

Satina Gold Kozmetikai Kft. 1. Termék neve Oldal:1/5 Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefon: Blue stone illatosított pissoir szagtalanító tabletta Satina Gold Kozmetikai Kft., +36/62-241-239

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2013.01.20. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve):

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint TERMÉKNÉV: NEW SPRAY 902 ALLUMINIO EFFETTO CROMO 1. szakasz AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító / Termék neve:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Felülvizsgálat dátuma: 2007.12.21. Verzió: 3 Oldal: 1/5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Felülvizsgálat dátuma: 2007.12.21. Verzió: 3 Oldal: 1/5 Felülvizsgálat dátuma: 2007.12.21. Verzió: 3 Oldal: 1/5 1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó, szállító cég: Importáló cég: Cím: Telefon:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint TERMÉKNÉV: INTONACO RASANTE BASE P 1. szakasz AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító / Termék neve: INTONACO

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.12.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: SÁRGAVÉRLÚGSÓ Kálium-ferrocianid 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. CAS-szám: 109-99-9 EU-szám: 203-726-8 Index szám: 603-025-00-0 Reg. szám: 01-2119444314-46-0010

BIZTONSÁGI ADATLAP. CAS-szám: 109-99-9 EU-szám: 203-726-8 Index szám: 603-025-00-0 Reg. szám: 01-2119444314-46-0010 Adatlap száma: FERRO - 03 Oldalszám: 1 / 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító VINILFIX SZÜRKE / VINILFIX SZÍNTELEN / VINILIFIX ORANGE KEMÉNY PVC-CSŐ

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

az.1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 2. verzió

az.1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 2. verzió 1 1. Termék neve 1.1. Kereskedelmi név: Perlasol kézfertőtlenítő folyékony szappan 1.2. Felhasználási terület Fertőtlenítő kézmosásra 1.3.Gyártó és forgalmazó: Satina Gold Kft.Cím: 6800 Hódmezővéásárhely

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L2065 Silica Standard Solution

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L2065 Silica Standard Solution Oldal 1 tól/től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2011.02.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Forgalmazó: Felelős személy: SANA lábápoló spray láb ápolása, frissítése Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

MESTER Kreatív Ragasztó

MESTER Kreatív Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2016/08 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2016. augusztus 31. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül

Részletesebben

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2015/02 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Nátrium-hipoklorit oldat Márkanév: H-lúg EC szám: 231-668-3

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.04.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Erbslöh-Kalk Termékkód: 4001x 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.12.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód: Kereskedelmi elnevezés: 3102x Hefix 1000 3103x

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 3. verzió Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon:

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 3. verzió Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: MONOLIT TRADE KFT. H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Tel/Fax:(62)241-139, (62)242-238 Mobil: 06-70-315-97-85 HU11089359 e-mail: monolittrade@freemail.hu B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 3. verzió

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Akril kád és PVC tömítő

MESTER Akril kád és PVC tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegezés A sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel érintkezés

4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegezés A sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel érintkezés KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Sellak 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

MESTER Zsindely Ragasztó és Tömítő

MESTER Zsindely Ragasztó és Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz Változat: 1. Felülvizsgálat: Kiállítás kelte: 2010.09.24. Oldalak: 1/7. 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2.A készítmény felhasználása: Akkumlátorok,

Részletesebben

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1907/2006EK (XII.18) rendelet szerint:

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1907/2006EK (XII.18) rendelet szerint: Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/5 Revízió: 1 Revízió dátuma: 2008-10-01 Pritt Sulifix cseppmentes Kiadás dátuma: 2008-10-01 1. A készítmény neve Pritt Sulifix cseppmentes

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : SET00023012N Felülvizsgálat ideje: 14.11.2012 Nyomtatás ideje: 05.02.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer műtéti kézfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

TERMÉK NEVE VIX TŰZHELY- ÉS GRILLTISZTÍTÓ AEROSZOL

TERMÉK NEVE VIX TŰZHELY- ÉS GRILLTISZTÍTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP TERMÉK NEVE VIX TŰZHELY- ÉS GRILLTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. 1.1 Az anyag /készítmény azonosítása: VIX tűzhely- és grilltisztító aeroszol

Részletesebben

R Fenolftalein-oldat. Wagner Pharma Kft. 1907/2006/EK REACH 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP

R Fenolftalein-oldat. Wagner Pharma Kft. 1907/2006/EK REACH 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP Wagner Pharma Kft. 1907/2006/EK REACH 1/10 A magyar változat felújításának kelte: 2011.07.20. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Terméknév): A keverék

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Kiállítás dátuma: 2012.11.19. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Természetes borkősav 1.2. Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Megnevezés EINECS/CAS szám % R mondatok Szimbolum 4,4-dimetilaminoetil 202-013-9/90-72-2 <5 R22, R3638, Xn

Megnevezés EINECS/CAS szám % R mondatok Szimbolum 4,4-dimetilaminoetil 202-013-9/90-72-2 <5 R22, R3638, Xn BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Vegyi anyag neve: Terokal 9225 A komponens Gyártó cég neve: Forgalmazó cég neve: Teroson GmbH, Hans-Bunte Str. 4, D-69123 Heidelberg Tel. +496221-7040 Fax: +496221-705242 Henkel Magyarország

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. TIKKURILA Dátum: 2003. 05. 02. BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA / ÉS GYÁRTÓJA 1.1 A termékre vonatkozó információ A termék neve: SIROPLAST 2,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint FAGYÁLLÓS GÁZSZIVÁRGÁSJELZŐ. 1. Az anyag/készítmény és társaság/vállalkozás azonosítója

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint FAGYÁLLÓS GÁZSZIVÁRGÁSJELZŐ. 1. Az anyag/készítmény és társaság/vállalkozás azonosítója Dátum: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/4 1. Az anyag/készítmény és társaság/vállalkozás azonosítója Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1 Az anyag /készítmény azonosítása: 1. 2. Az anyag/készítmény felhasználása

Részletesebben

oldal 1/6 Verzió: 8 Felülvizsgálat dátuma: 2013.07.12 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján

oldal 1/6 Verzió: 8 Felülvizsgálat dátuma: 2013.07.12 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján oldal 1/6 Verzió: 8 Felülvizsgálat dátuma: 2013.07.12 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: Ezüst ápoló

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. Tel/fax: 36-66/371-168 E-mail cím: info@metatox.hu BIZTONSÁGI ADATLAP NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint 8.2. Az expozíció ellenőrzése: Biztosítsunk megfelelő szellőztetést/elszívást. Személyi védőfelszerelés Kézvédelem: Szemvédelem: Bőr- és testvédelem: Légzésvédelem (CE/OMMF): Védőkesztyű. Védőszemüveg

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.1.2 Termék kódja Tisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

MESTER Díszléc Stukkó Ragasztó

MESTER Díszléc Stukkó Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

1907/2006/EK, 31. cikk szerint. Készült: 2013.01.04. Verzió: 2

1907/2006/EK, 31. cikk szerint. Készült: 2013.01.04. Verzió: 2 Biztonságtechnikai adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Készült: 2013.01.04. Verzió: 2 1. AZONOSÍTÁS Vegyi anyag neve: V12 Oil Cleaner 737 CAS-szám: - EU-szám: - Gyártó/Forgalmazó cég neve: Cleansberg

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009. 01. 05. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó 1.3 Gyártó cég neve: Den Braven Sealants BV címe:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SAMOTT LISZT

BIZTONSÁGI ADATLAP SAMOTT LISZT KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK, AZ 1272/2008/EK ÉS A 2015/830/EU RENDELET SZERINT ÖSSZHANGBAN VAN A 2015/830/EU RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1907/2006/EK RENDELET (REACH) II. MELLÉKLETÉVEL 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK (PROTECT elektromos párologtató készülékhez) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Kodan Tücher. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Kodan Tücher. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Kiadás dátuma: 2009. 03. 24. Módosítás/revízió: 2009. 09. 15. Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Kodan Tücher 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B tetűirtó porozószer

BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B tetűirtó porozószer BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B tetűirtó porozószer Készítés dátuma: 2012. 10. 29. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.04.07. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Vitamon Combi Termékkód: 3204x 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.02.13. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Trinátrium-foszfát 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE kéz- és bőrfertőtlenítő szer kéz- és bőrfertőtlenítő szer Florin Vegyipari

Részletesebben