Verzió 3.7 Felülvizsgálat dátuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verzió 3.7 Felülvizsgálat dátuma 2014-05-29"

Átírás

1 AlphaPlus 1-Butene 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termék tájékoztató Márkanév : AlphaPlus 1-Butene EU-számRegisztrációs szám Kémiai Név CAS-No. EC-No. Index No Legal Entity Regisztrációs szám Qatar Chemical Company LTD (Q-Chem) Relevant Identified Uses Supported : Gyártás Gyártás és használat közbenső kémiai termékként Társaság : Qatar Chemical Company LTD (QChem) 1st Floor Salam Tower Al Corniche P.O. Box Doha, Qatar MSDS Requests: (+974) Technical Information: (+974) Responsible Party: Product Safety Group Helyi : Chevron Phillips Chemicals International N.V. Brusselsesteenweg 355 B-3090 Overijse Belgium Sürgősségi telefonszám: MSDS Requests: (800) Technical Information: (832) Responsible Party: Product Safety Group Egészség: (Észak-Amerika) (nemzetközi) Szállítás: North America: CHEMTREC or Asia: +800 CHEMCALL ( ) EUROPE: BIG (phone) or (telefax) South America SOS-Cotec Inside Brazil: Outside Brazil: Felelős osztály : Termékbiztonsági és toxikológiai csoport cím : Weboldal : MSDS szám: /17

2 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása Az anyag vagy keverék osztályozása 1272/2008/EK RENDELETE Tűzveszélyes gázok, 1. Osztály H220: Rendkívül tűzveszélyes gáz. Nyomás alatt lévő gázok, Sűrített gáz H280: Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. Osztályozás (67/548/EGK, 1999/45/EK) Fokozottan tűzveszélyes R12: Fokozottan tűzveszélyes. Címkézési elemek Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE) Veszélyt jelző piktogramok : Figyelmeztetés : Veszély figyelmeztető mondatok : H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok : Megelőzés: P210 Beavatkozás: P377 P381 Tárolás: P410 + P403 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Szinonimák : Ethylethylene 1-Butylene Alpha-butene Butene-1 (C4) Alpha-Butylene C4H8 MSDS szám: /17

3 Összegképlet : C4H8 Keverékek Veszélyes komponensek Kémiai Név CAS-No. EC-No. Index No n-butane Osztályozás (67/548/EGK) F+; R12 F+; R12 Osztályozás (1272/2008/EK RENDELETE) Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H280 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H280 Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. Koncentráció [wt%] SZAKASZ: Elsősegélynyújtás Általános tanácsok : A veszélyes területet el kell hagyni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. A sérültet nem szabad őrizet nélkül hagyni. Belélegzés esetén : Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. Szembe kerülés esetén : Elővigyázatból a szemet vízzel ki kell mosni. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani. A nem sérült szemet védeni kell. Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni. Lenyelés esetén : A légutakat tisztán kell tartani. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. A légutakat tisztán kell tartani. Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Lobbanáspont : -80 C (-80 C) Öngyulladási hőmérséklet : 383,89 C (383,89 C) A megfelelő oltóanyag : Alkoholnak ellenálló hab. Szén-dioxid (CO2). Száraz vegyszer. Az alkalmatlan oltóanyag : Nagy térfogatú vízsugár. Tűzoltók különleges védőfelszerelése : Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni. További információk : Tűz esetére vonatkozó biztonsági okok miatt a tartályokat külön zárt csomagolásban kell tartani. A teljesen zárt tartályok MSDS szám: /17

4 lehűtésére vízpermetet kell használni. Tűz- és robbanásvédelem : Nem szabad nyílt lángra vagy bármilyen más izzó anyagra permetezni. A sztatikus elektromos feltöltődés elkerüléséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni (amely a szerves gőzök gyulladását okozhatja). Csak robbanás-biztos felszerelést szabad használni. Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Veszélyes bomlástermékek : Szén-oxidok. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Személyi óvintézkedések : Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani. A gőzök összegyűlve robbanásveszélyes koncentrációt képezhetnek. A gőzök a mélyedésekben gyűlhetnek össze. Környezetvédelmi óvintézkedések : A termék nem engedhető a csatornába. Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás Kezelés Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez : A személyi védelemről lásd a 8. részt. A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. A dolgozószobákban elegendő légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni kell. A tartályt csak elszívó fülke alatt lehet kinyitni. A tartályt óvatosan kell kinyitni, mert tartalma nyomás alatt lehet. Az öblítővíz elhelyezését a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell megoldani. : Nem szabad nyílt lángra vagy bármilyen más izzó anyagra permetezni. A sztatikus elektromos feltöltődés elkerüléséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni (amely a szerves gőzök gyulladását okozhatja). Csak robbanás-biztos felszerelést szabad használni. Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Tárolás A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények : Illetéktelen személyek nem léphetnek be. Tilos a dohányzás. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. A címkén lévő óvintézkedéseket be kell tartani. Az elektromos berendezéseknek/munkaanyagoknak meg kell felelniük a technológiai biztonsági normáknak. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei MSDS szám: /17

5 SI Komponente Osnova Vrednost Parametri nadzora Pripomba n-butane SI OEL MV ppm, mg/m3 PT Componentes Bases Valor Parâmetros de controlo n-butane PT OEL VLE-MP ppm, PT OEL VLE-MP ppm, PL Składniki Podstawa Wartość Parametry dotyczące kontroli n-butane PL NDS NDS mg/m3 PL NDS NDSch mg/m3 Nota Uwaga NO Komponenter Grunnlag Verdi Kontrollparametere Nota n-butane AN 361 TWA 250 ppm, 600 mg/m3 LV Sastāvdaļas Bāze Vērtība Pārvaldības parametri Piezīme n-butane LV OEL AER 8 st 300 mg/m3 IE Ingredients Basis Value Control parameters Note n-butane IE OEL OELV - 8 hrs (TWA) ppm, HU Komponensek Bázis Érték Ellenőrzési paraméterek n-butane HU OEL AK-érték mg/m3 HU OEL CK-érték mg/m3 Megjegyzés GR Συστατικά Βάση Τιμή Παράμετροι ελέγχου Σημείωση n-butane GR OEL TWA ppm, mg/m3 GB Ingredients Basis Value Control parameters Note n-butane GB EH40 TWA 600 ppm, mg/m3 Carc, GB EH40 STEL 750 ppm, mg/m3 Carc, Carc Capable of causing cancer and/or heritable genetic damage. The identified substances include those which: - are assigned the risk phrases 'R45: May cause cancer'; 'R46: may cause heritable genetic damage'; 'R49: May cause cancer by inhalation' or - a substance or process listed in Schedule 1 of COSHH. FR Composants Base Valeur Paramètres de Note contrôle n-butane FR VLE VME 800 ppm, mg/m3 normal, normal Valeurs limites indicatives FI Aineosat Peruste Arvo Valvontaa koskevat Huomautus muuttujat n-butane FI OEL HTP-arvot 8h 800 ppm, mg/m3 Liite 4, FI OEL HTP-arvot 15 min ppm, mg/m3 Liite 4, Liite 4 Happea syrjäyttämällä tukehduttavat kaasut ES Componentes Base Valor Parámetros de control Nota n-butane ES VLA VLA-ED ppm, EE Komponendid, osad Alused Väärtus Kontrolliparameetrid Märkused n-butane EE OEL Piirnorm 800 ppm, mg/m3 DK Komponenter Basis Værdi Kontrolparametre Note n-butane DK OEL GV 500 ppm, mg/m3 DE Inhaltsstoffe Grundlage Wert Zu überwachende Bemerkung Parameter n-butane DE TRGS 900 AGW ppm, mg/m3 DFG, DFG Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) MSDS szám: /17

6 CH Inhaltsstoffe Grundlage Wert Zu überwachende Parameter n-butane CH SUVA MAK-wert 800 ppm, mg/m3 CH SUVA MAK-wert 800 ppm, mg/m3 Bemerkung BE Bestanddelen Basis Waarde Controleparameters Opmerking n-butane BE OEL TGG 8 hr ppm, AT Inhaltsstoffe Grundlage Wert Zu überwachende Parameter n-butane AT OEL TMW 800 ppm, mg/m3 AT OEL KZW ppm, mg/m3 Bemerkung DNEL : Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi hatások: Krónikus hatások, Helyi hatások Érték: 1530 mg/m3 DNEL : Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi hatások: Krónikus hatások, Szisztémás hatás Érték: 769 mg/m3 Műszaki intézkedések Megfelelő szellőztetés szükséges annak érdekében, hogy a levegőben lebegő porkoncentráció a robbanásmegelőzési irányelvek előírt értékei, ill. a határértékek alatt maradjon. Vegye figyelembe jelen anyag lehetséges veszélyeit (lásd 2. rész), a vonatkozó expozíciós határértékeket, a munkatevékenységeket és az egyéb anyagokat a munkahelyen, amikor a munkavédelmi műszaki megoldásokat tervezi és a személyes védőfelszereléseket választja ki. Ha a munkavédelmi műszaki megoldások vagy a munkahelyi gyakorlat nem megfelelőek arra, hogy megakadályozzák az ártalmas szintű expozíciót ezen anyaggal, akkor az alább felsorolt személyi védőfelszerelések javasoltak. A felhasználó olvassa el és értse meg a berendezéssel szállított összes utasítást és korlátozást, mivel a védelem általában korlátozott időre vagy bizonyos körülmények mellett biztosított. Személyi védőfelszerelés Légutak védelme : Viseljen levegőellátásos NIOSH által jóváhagyott légzőkészüléket, ha nem megfelelő a szellőzés vagy az egyéb munkavédelmi műszaki megoldás a 19,5 térfogat%-os minimális oxigéntartalom fenntartásához normál légköri nyomás mellett. Viseljen NIOSH által jóváhagyott légzőkészüléket, amely védelmet nyújt, amikor ezzel az anyaggal dolgozik, ha a levegőben lévő anyag ártalmas szintet érne el, például:. Légtisztító légzőkészülék szerves gőz ellen. Alkalmazzon pozitív nyomású, levegőellátásos légzőkészüléket, ha szabályozatlan felszabadulás fordulhat elő, az expozíciós szintek nem ismertek vagy egyéb olyan körülmények esetén, ahol a légtisztító légzőkészülékek nem biztosítanak megfelelő védelmet. Kézvédelem : Egy adott munkahely esetén a megfelelőséget meg kell beszélni a védőkesztyű gyártójával. Kérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási MSDS szám: /17

7 időre vonatkozó utasításait. Vegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét. Ha a tönkremenetelnek vagy a kémiai áthatolásnak bármi jele van, a kesztyűket ki kell dobni és cserélni. Szemvédelem : Szemmosó palack tiszta vízzel. Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg. Bőr- és testvédelem : A testvédelmet a típusa, a veszélyes anyagok koncentrációja és mennyisége és a speciális munkahely alapján kell kiválasztani. A szükségnek megfelelően kell viselni:. Égésgátolt antisztatikus védőruha. A dolgozóknak antisztatikus lábbelit kell viselni. Egészségügyi intézkedések : Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. For additional details, see the Exposure Scenario in the Annex portion of this SDS. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső jellemzők Forma Halmazállapot Szín Biztonsági adatok : Sűrített gáz : Gáz : színtelen Lobbanáspont : -80 C (-80 C) Alsó robbanási határ : 1,6 %(V) Felső robbanási határ : 9,3 %(V) Oxidáló tulajdonságok : nem Öngyulladási hőmérséklet : 383,89 C (383,89 C) Összegképlet Molekulatömeg ph-érték Fagyáspont dermedéspont Forráspont/forrási hőmérséklettartomány Gőznyomás Relatív sűrűség Sűrűség : C4H8 : 56,12 g/mol : Nem alkalmazható : -185 C (-185 C) Nincs adat : -6,26 C (-6,26 C) : 1.895,00 MMHG a 20 C (20 C) : 0,6, 15,6 C(15,6 C) : 600,3 g/l MSDS szám: /17

8 Vízben való oldhatóság : Szénhidrogénes oldószerekben oldható; vízben oldhatatlan. Megoszlási hányados: n- oktanol/víz Kinematikus viszkozitás : Nincs adat : Nincs adat Relatív gőzsűrűség : 1,93 (Levegő = 1.0) Párolgási sebesség : Nincs adat Illóanyag százalék : > 99 % 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Kémiai stabilitás : Ez az anyag stabilisnak tekintett normál környezeti feltételek mellett, illetve a várható tárolás és kezelés hőmérsékletén és nyomásán. A veszélyes reakciók lehetősége Kerülendő körülmények : Hő, szikra, tűz és oxidálószerek. Kerülendő anyagok Egyéb adatok : Reakcióba léphet az oxigénnel és erős oxidálószerekkel, például klorátokkal, nitrátokkal, peroxidokkal stb. : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Akut toxicitás, szájon át : nem használható Akut toxicitás, belélegzés n-butane : LC50: > 22,948 mg/l Expozíciós idő: 4 h Faj: patkány Nem: Nő és férfi Vizsgálati légkör: gőz Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 403 A megadott információ hasonló anyagokra vonatkozó adatokon alapul. LC50: 658 mg/l Expozíciós idő: 4 h Faj: patkány Vizsgálati légkör: gőz Akut toxicitás, bőrön át : MSDS szám: /17

9 Nincs adat Bőrirritáció Szemirritáció : Nincs bőrirritáció A folyadék gyors elpárologtatása fagyást okozhat. : Nincs szemirritáció Szenzibilizáció Ismételt dózis toxicitás n-butane : Nincs adat. : Faj: patkány, Nő és férfi Nem: Nő és férfi Felhasználási út: Belégzés Dózis: 0, 500, 2000, 8000 ppm Expozíciós idő: 28 d A behatások száma: 6 hr/d, 7 d/wk NOEL: 8000 ppm Módszer: 423-as OECD-tesztirányelv A krónikus toxicitás vizsgálatokban nem figyeltek meg káros hatásokat. Faj: patkány, Nő és férfi Nem: Nő és férfi Felhasználási út: Belégzés Dózis: 0, 1017, 4489 ppm Expozíciós idő: 90 day A behatások száma: 6 hr/d, 5 d/wk NOEL: 4489 ppm Rákkeltő hatás : Faj: patkány Nem: hím Dózis: 0, 500, 2000, 8000 ppm Expozíciós idő: 2 years A behatások száma: 6 hr/d, 5 d/wk Megjegyzések: A pajzsmirigydaganat gyakoribb előfordulása, A megadott információ hasonló anyagokra vonatkozó adatokon alapul. MSDS szám: /17

10 Faj: patkány Nem: nőstény Dózis: 0, 500, 2000, 8000 ppm Expozíciós idő: 2 years A behatások száma: 6 hr/d, 5 d/wk Megjegyzések: Nem jelentkezik gyakoribb tumorképződés, A megadott információ hasonló anyagokra vonatkozó adatokon alapul. Faj: egér Nem: hím Dózis: 0, 500, 2000, 8000 ppm Expozíciós idő: 2 years A behatások száma: 6 hr/d, 5 d/wk Megjegyzések: Nem jelentkezik gyakoribb tumorképződés, A megadott információ hasonló anyagokra vonatkozó adatokon alapul. Faj: egér Nem: nőstény Dózis: 0, 500, 2000, 8000 ppm Expozíciós idő: 2 years A behatások száma: 6 hr/d, 5 d/wk Megjegyzések: Nem jelentkezik gyakoribb tumorképződés, A megadott információ hasonló anyagokra vonatkozó adatokon alapul. Reprodukciós toxicitás : Faj: patkány Nem: Nő és férfi Felhasználási út: Belégzés Dózis: 0, 500, 2000, 8000 ppm Módszer: 423-as OECD-tesztirányelv NOAEL Parent: 8000 ppm NOAEL F1: 8000 ppm CMR hatások : Rákkeltő hatás: Nincs emberi rákkeltőként osztályozva. Mutagén hatás: A baktérium- vagy emlős sejtkultúrán a tesztek nem mutattak ki mutagén hatást. Teratogenitás: Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen hatást a magzati fejlődésre. Reprodukciós toxicitás: Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen hatást a termékenységre. AlphaPlus 1-Butene További információk : Nincs adat. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás halakra : LC50: 19 mg/l Expozíciós idő: 96 h Faj: Hal MSDS szám: /17

11 Módszer: QSAR Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre : LC50: 11 mg/l Expozíciós idő: 48 h Faj: Daphnia Módszer: QSAR Toxicitás algákra : EC50: 6,5 mg/l Expozíciós idő: 96 h Módszer: QSAR Információ az eliminálódásról (perzisztencia és lebonthatóság) Biológiai lebonthatóság : Ez az anyag várhatóan biológiailag könnyen lebontható. A PBT-értékelés eredményei : Nem osztályozott PBT-anyag, Nem osztályozott vpvb-anyag További ökölógiai információ : Nincs adat 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Az ezen a biztonsági adatlapon közölt információ kizárólag a szállított formájában érvényes a termékre. Az anyagot a javasolt célra használja vagy hasznosítsa újra, ha lehetséges. Ha ez az anyag megsemmisítésre kerül, veszélyes hulladéknak minősülhet a US EPA RCRA (40 CFR 261) vagy egyéb állami és helyi rendeletek kritériumai értelmében. Bizonyos fizikai tulajdonságok mérése és a szabályozott összetevők elemzése szükséges lehet a helyes meghatározáshoz. Ha ez az anyag veszélyes hulladéknak minősül, a szövetségi törvények előírásai szerint engedéllyel rendelkező hulladékmegsemmisítő üzemben kell megsemmisíteni. Termék Szennyezett csomagolás : A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Engedélyezett hulladékkezelő társasághoz kell küldeni. : A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat nem szabad újra használni. Az üres tartályt nem szabad elégetni vagy lángvágót használni rajta. For additional details, see the Exposure Scenario in the Annex portion of this SDS. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Az itt ismertetett szállítási előírások kizárólag nagy kiszerelésű szállítmányokra vonatkoznak, és előfordulhat, hogy nem vonatkoznak a nem nagy kiszerelésű tételekre (lásd a szabályozással kapcsolatos definíciókat). MSDS szám: /17

12 A szállítással kapcsolatos további követelményekkel kapcsolatban vegye figyelembe a minőség és mennyiség tekintetében releváns,veszélyes árukra vonatkozó hazai, illetve nemzetközi rendelkezéseket(pl. műszaki név vagy nevek). Ennek értelmében az itt közölt információk nem feltétlenül egyeznek meg az anyag fuvarokmányban szereplő szállítási leírásával. Az anyag lobbanáspontja kismértékben változhat az anyagbiztonsági adatlapon és a fuvarokmányon megadott értékek között. US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION) UN1012, BUTYLENE, 2.1 Nem szagosított IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS) UN1012, BUTYLENE, 2.1, (-80 C) Nem szagosított IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) UN1012, BUTYLENE, 2.1 Nem szagosított ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD (EUROPE)) UN1012, 1-BUTÉN, 2.1 Nem szagosított RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS (EUROPE)) UN1012, 1-BUTYLENE, 2.1 Nem szagosított ADN (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS) UN1012, 1-BUTYLENE, 2.1 Nem szagosított A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Nemzeti törvényhozás Kémiai biztonsági értékelés Komponensek : ALPHA-BUTENE Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra Tömeges baleset veszélyére vonatkozó szabályozás : 96/82/EC Korszerűsítés: 2003 Fokozottan tűzveszélyes 8 MSDS szám: /17

13 Mennyiség 1: 10 t Mennyiség 2: 50 t Bejelentési helyzet Európa REACH : Rajta van a listán vagy megfelel annak USA TSCA : Rajta van a listán vagy megfelel annak Kanada DSL : Rajta van a listán vagy megfelel annak Ausztrália AICS : Rajta van a listán vagy megfelel annak Új-Zéland NZIoC : Rajta van a listán vagy megfelel annak Japán ENCS : Rajta van a listán vagy megfelel annak Kórea KECI : Rajta van a listán vagy megfelel annak Fülöp-szigetek PICCS : Rajta van a listán vagy megfelel annak Kína IECSC : Rajta van a listán vagy megfelel annak 16. SZAKASZ: Egyéb információk NFPA Osztályozás : Egészségi veszély: 1 Tűzveszély: 4 Reaktivitási veszély: További információk Dokumentációs anyagbiztonsági adatlap száma : QCHEM019 A legutóbbi verzióhoz képest jelentős változásokat a margón látható jelzés mutatja. Ez a verzió minden korábbi verziót helyettesít. Az ezen a biztonsági adatlapon közölt információ kizárólag a szállított formájában érvényes a termékre. Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva. A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata vagy feloldása ACGIH Állami Higiéniaügyi Szakemberek LD50 50 %-os halálos dózis (LD50) Amerikai Konferenciája AICS Ausztrália, Vegyi anyagok lajstroma LOAEL Legkisebb, megfigyelhető ártalmas hatást okozó szint (LOAEL) DSL Kanada, Belföldi anyagok NFPA Nemzeti Tűzvédelmi Ügynökség lajstroma NDSL Kanada, Külföldi anyagok lajstroma NIOSH Országos. Munkavédelmi és - egészségügyi & Intézet CNS Központi idegrendszer NTP Nemzeti Toxikológiai Program CAS Chemical Abstract Service (CAS) NZloC Új-Zéland, Vegyi anyagok MSDS szám: /17

14 lajstroma EC50 Hatásos koncentráció NOAEL Megfigyelhető ártalmas hatást nem okozó szint (NOAEL) EC50 50 %-os hatásos koncentráció (EC50) NOEC Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció (NOEC) EOSCA általános kitettségi OSHA Munkavédelmi & és Egészségügyi EINECS MAK szituáció eszköz Európai kőolajtermelési vegyipari szövetség (European Oilfield Specialty Chemicals Association; EOSCA) A forgalomban lévő vegyi anyagok európai lajstroma (EINECS) németországi maximális koncentrációértékek Globally Harmonized System (GHS) PEL PICCS PRNT Szervezet Megengedett expozíciós határérték (PEL) A kereskedelmi forgalomban lévő vegyi anyagok fülöp-szigeteki lajstroma Feltehetően nem toxikus GHS RCRA Amerikai erőforrás-takarékossági és újrahasznosítási törvény (RCRA) >= Nagyobb vagy egyenlő, mint STEL Rövid idejű expozíciós határérték IC50 IARC IECSC ENCS KECI 50 %-os gátlási koncentráció (IC50) Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség A Kínában forgalomban lévő vegyi anyagok lajstroma (IECSC) Japán, A forgalomban lévő és új vegyi anyagok lajstroma (ENCS) Korea, A forgalomban lévő vegyi anyagok lajstroma SARA TLV TWA TSCA UVCB (STEL) Az USA szükségállapotról szóló törvénymódosítása (SARA) Küszöbhatárérték (TLV) Idősúlyozott átlag (TWA) A toxikus összetevők ellenőrzésére vonatkozó törvény (TSCA) Ismeretlen vagy változó összetétel, komplex reakciótermékek és biológiai anyagok <= Kisebb vagy egyenlő, mint WHMIS Munkahelyi veszélyes anyagok információs rendszere (WHMIS) LC50 50 %-os halálos koncentráció (LC50) A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege R12 Fokozottan tűzveszélyes. A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk. H220 H280 Rendkívül tűzveszélyes gáz. Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. MSDS szám: /17

15 Melléklet 1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Gyártás Főbb felhasználói csoportok A használat szakterülete Eljáráskategória Környezeti kibocsátási kategória További információk : SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása : SU8, SU9: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a kőolajipari termékeket is), Finomkémiai termékek gyártása : PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége PROC8a: Az anyag vagy készítmény mozgatása hajóból, illetve nagy tartályból, illetve ezekbe (berakodás/kirakodás), nem erre a célra kialakít PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása : ERC1, ERC4: Vegyi anyagok gyártása, Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben : Az anyag gyártása vagy felhasználása vegyi folyamatokban vagy extrakcióban. Magába foglalja az újrahasznosítást/visszanyerést, az anyagszállítást, a tárolást, a karbantartást és rakodást (hajó/uszály, közúti/vasúti jármű és ömlesztettáru-konténer), a mintavételt és a kapcsolódó laboratóriumi tevékenységeket. 2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv:erc1, ERC4: Vegyi anyagok gyártása, Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések Megjegyzések : Nem alkalmazható 2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen, Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval, Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás), Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való MSDS szám: /17

16 felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége, Az anyag vagy készítmény mozgatása hajóból, illetve nagy tartályból, illetve ezekbe (berakodás/kirakodás), nem erre a célra kialakít, Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben, Laboratóriumi reagens felhasználása A felhasznált mennyiség Megjegyzések : Nem alkalmazható 3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására Megjegyzé sek: Nem alkalmazható 4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e Nem alkalmazható 1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Gyártás és használat közbenső kémiai termékként Főbb felhasználói csoportok A használat szakterülete Eljáráskategória Környezeti kibocsátási kategória További információk : SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása : SU8, SU9: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a kőolajipari termékeket is), Finomkémiai termékek gyártása : PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége PROC8a: Az anyag vagy készítmény mozgatása hajóból, illetve nagy tartályból, illetve ezekbe (berakodás/kirakodás), nem erre a célra kialakít PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása : ERC6a: Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása) : Elkülönített köztes termékként történő felhasználás szigorúan ellenőrzött körülmények között 2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv:erc6a: Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása) MSDS szám: /17

17 Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések Megjegyzések : Nem alkalmazható 2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv:, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: Az anyag átvitele vagy elkészítése kis tartályokban (dedikált töltősor, beleértve a súly mérését), Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen, Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval, Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás), Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége, Az anyag vagy készítmény mozgatása hajóból, illetve nagy tartályból, illetve ezekbe (berakodás/kirakodás), nem erre a célra kialakít, Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben, Laboratóriumi reagens felhasználása A felhasznált mennyiség Megjegyzések : Nem alkalmazható 3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására Megjegyzé sek: Nem alkalmazható 4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e Nem alkalmazható MSDS szám: /17

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Silwet Star. Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2012 Nyomtatás Dátuma 17.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Silwet Star. Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2012 Nyomtatás Dátuma 17.01. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

IZOPROPILALKOHOL 30L KANNA

IZOPROPILALKOHOL 30L KANNA BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint IZOPROPILALKOHOL 30L KANNA Verzió 6.0 Nyomtatás Dátuma 01.06.2013 Felülvizsgálat dátuma: 31.05.2013 Fejezet 1: Az anyag/ keverék és a vállalat/

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 107 - UNI TISZTÍTÓ 500ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 107 - UNI TISZTÍTÓ 500ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : UNI TISZTÍTÓ 500ML Termék kódja : 0890 107 MSDS-Identcode : 10033339 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 24.02.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 24.02.2015. Sika Aktivator-205

Felülvizsgálat dátuma 24.02.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 24.02.2015. Sika Aktivator-205 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0893 199 24 - ÚTBURKOLATI JEL.FEST. ZÖLD 600ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0893 199 24 - ÚTBURKOLATI JEL.FEST. ZÖLD 600ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : ÚTBURKOLATI JEL.FEST. ZÖLD 600ML Termék kódja : 0893 199 24 MSDS-Identcode : 10035061 1.2 Az anyag

Részletesebben

: XIAMETER(R) RTV-3081-VF CURING AGENT

: XIAMETER(R) RTV-3081-VF CURING AGENT Utolsó kiadás - Első kiadás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 000000000004107688 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint INDÍTÁS GYORSÍTÓ 300ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint INDÍTÁS GYORSÍTÓ 300ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089011 MSDS-Identcode : 10031646 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : : 01-2119471843-32-XXXX : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: GOJO Antibacterial Foam Soap

: GOJO Antibacterial Foam Soap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 100 61 - K+D-HEZ PRIMER

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 100 61 - K+D-HEZ PRIMER 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : K+D-HEZ PRIMER Termék kódja : 0890 100 61 MSDS-Identcode : 10033529 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64263 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint Ammónium-nitrát > 28 % N

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint Ammónium-nitrát > 28 % N 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : AN 33,5 N, AN 34,0 N, AN 34,4 N 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: APESIN SPRAY 750ML D

: APESIN SPRAY 750ML D 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 64713 Az anyag/keverék felhasználása : Fertőtlenítőszerek és általános biocid hatású termékek Kizárólag

Részletesebben

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.05.2013 Nyomtatás Dátuma 13.06.2013

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.05.2013 Nyomtatás Dátuma 13.06.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CLEANING CR. ORANGE EF 500ML SO1

: FROSCH CLEANING CR. ORANGE EF 500ML SO1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61152 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: BR 75 10L D/H/SK/CZ

: BR 75 10L D/H/SK/CZ 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61302 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 24.11.2012 Nyomtatás Dátuma 30.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 24.11.2012 Nyomtatás Dátuma 30.11.2012 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Verzió 02.03 Felülvizsgálat dátuma 24.06.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014

Verzió 02.03 Felülvizsgálat dátuma 24.06.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása Első kiadás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : 1,1-Di-(tert-butylperoxy) cyclohexane 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint MULTI BIO

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint MULTI BIO 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 08930551 MSDS-Identcode : 10014639 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Verzió 02.02 Felülvizsgálat dátuma 04.02.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014

Verzió 02.02 Felülvizsgálat dátuma 04.02.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben