5. sz. melléklet. Eljárásrend a szerzıdésszegés és szabálytalan vételezés esetén, kötbértábla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. sz. melléklet. Eljárásrend a szerzıdésszegés és szabálytalan vételezés esetén, kötbértábla"

Átírás

1 5. sz. melléklet Eljárásrend a szerzıdésszegés és szabálytalan vételezés esetén, kötbértábla 1/20. oldal

2 1. BEVEZETÉS 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A társaság közüzemi szolgáltatói engedélyese, (továbbiakban: Közüzemi Szolgáltató) és a közüzemi fogyasztók közötti jogviszony szabályozása, a közüzemi szerzıdésszegés és a szabálytalan gázvételezés eseteiben A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban GET.), a 111/2003 (.) Korm. sz. rendelet és annak 2.sz. mellékletét képezı Gázellástási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban GKSz) a Polgári Törvénykönyv az évi LXIII törvény a személyes adat védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról az évi XLV törvény a mérésügyrıl, a 127/1991. (X.9.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben az 51/1998. (VI1.3.) IKIM rendelet a gázszerelık gazdasági kamarák által történı nyilvántartásáról a 11/1999. (III.19.) sz. GM rendelet, illetve ezt módosító 37/1999. (VI. 21.) sz. és 50/2000. (XII.21.) GM rendelet a földgáz díjának megállapításáról. 2. ELJARASI REND A KÖZÜZEMI SZOLGALTATO KÖZÜZEMI SZERZODESSZEGESE ESETEN A fogyasztó bejelentése alapján a szerzıdésszegés körülményeinek kivizsgálását 15 napon belül meg kell kezdeni, és ha szükséges ezen idın belül egyeztetı tárgyalást kell kezdeményezni. Az egyeztetı tárgyaláson - ha a szerzıdésszegés ténye fennáll - törekedni kell a megegyezésre, a kártérítés mértékére vonatkozóan is. Ha az egyezség nem jön létre, a fogyasztó jogosult a Magyar Energia Hivatalnál panaszt tenni, vagy jogi eljárást kezdeményezni. Ezen lehetıségekrıl a fogyasztót minden esetben tájékoztatni kell. 3. ELJARASI REND A FOGYASZTO KÖZÜZEMI SZERZODESSZEGESE ESETEN 3.1 A fogyasztó közüzemi szerzıdésszegés esetén jelen szabályozás jogkövetkezményei szerint, valamint a Közüzemi ssolgáltató a "Fogyasztási helyek idıszakos felülvizsgálatával összefüggı társasági eljárásrend"-je alapján kell eljárni. A jelzett esetek (cselekmények) gyanúja esetén a Közüzemi szolgáltató (a késıbbi bizonyíthatóság érdekében 2 fı részvételével) köteles a fogyasztási helyen jegyzıkönyvezést végezni. Ennek során: a) A szabálytalanul vételezett gázmennyiség és annak ellenértékének meghatározását a Közüzemi Szolgáltató vagy megbízottja által végzett utolsó tényleges leolvasási, felülvizsgálati idıponttól a mérı ellenırzésének (a szabálytalan vételezés felderítésének) idıpontjáig eltelt idıszak figyelembevételével kell elvégezni. b) Amennyiben az elızıek szerint a szabálytalan gázvételezés idıszaka nem állapítható meg, ebben az esetben 30 napra vonatkoztatva kell a méretlen gázmennyiséget megállapítani. 2/20. oldal

3 Amennyiben a szabálytalan gázvételezés - elızetes bejelentés nélkül - a kerülıvezeték nyitásával történt, a méretlen gázmennyiség megállapítása a korábbi (pl. egy éves) idıszak fogyasztási adatainak figyelembevételével egyedileg történik. c) Amennyiben a szabálytalan gázvételezés idıtartamára a gázdíjat; valamint a felülvizsgálat során felmerült egyéb költségeket a fogyasztó a kibocsátott számlán megjelölt határidıig nem fizeti meg, a gázszolgáltatást meg kell szüntetni. Szabálytalan gázvételezés megállapítása esetén a gázszolgáltatás akkor is megszüntethetı, ha a fogyasztónak 60 napon túl fennálló gázdíj tartozása van. d) Amennyiben a fogyasztó megakadályozza a szolgáltatásból való kizárást, akkor a Közüzemi Szolgáltató jogosult a közterületi fıelzáró lezárására, vagy a leágazó vezeték közterületen történı levágására. e) A szerzıdésszegés megszőnésével a szolgáltatás visszaállítását - a felmerült költségek megtérítése után - a Közüzemi Szolgáltató legkésıbb két munkanapon belül köteles elkezdeni. JELEN SZABALYOZAS 3.1 PONTJABAN JELZETT ESETEKBEN A KÖZÜZEMI SZOLGALTATONAK AZ ALABBI INTEZKEDESEKET KELL TENNI: a) A helyszínen fénykép vagy videó felvételt és tényrögzítés jegyzıkönyvet kell készíteni. b) A gázszolgáltatást azonnal meg kell szüntetni. 4. A GAZSZOLGALTATAS HELYREALLITASA A jelen szabályozás eseteiben a szabálytalanul gázt vételezı Fogyasztónál a gázszolgáltatás az alábbi feltételek teljesítése esetén állítható vissza: A szerzıdésszegı magatartást, állapotot a fogyasztó megszüntette. A fogyasztó a közüzemi szolgáltató Üzletszabályzata szerint meghatározott gázmennyiség ellenértékét megfizette, egyéb fizetési kötelezettségét (alapdíj, teljesítménydíj, gázdíj, hátralék, késedelmi kamat, pótdíj, kötbér, stb.) teljesítette. A gázszolgáltatás megszüntetésének és helyreállításának költségeit a fogyasztó megfizette. A fogyasztó a szolgáltató által ellenırzött módon megtette a további biztonságos földgáz felhasználáshoz szükséges intézkedéseket. 5 A SZERZODES NELKÜLI VETELEZES JOGSZERUVE TETELE Amennyiben a szerzıdés nélkül vételezı a közüzemi szolgáltató felé fennálló tartozását teljes körően kiegyenlíti, a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés üzembe helyezéséhez szükséges feltételeket teljesíti, a közüzemi szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott feltételek és eljárás szerint a közüzemi szolgáltatóval közüzemi szerzıdést köt. A közüzemi szerzıdés megkötésével egyidejőleg az Elosztó a fogyasztót a gázszolgáltatásba bekapcsolja. 3/20. oldal

4 FOGYASZTASI HELYEK IDOSZAKOS FELÜLVIZSGALATAVAL ÖSSZEFÜGGO TARSASAGI ELJARASREND 1. AZ ELJARASREND CELJA A fogyasztási helyek idıszakos felülvizsgálata a Közüzemi Szolgáltató kiemelt feladatai közé tartozik, tekintettel arra, hogy ez jelentısen hozzájárul: a rendszeresen Fizetı és a földgázt rendeltetésszerően használó Ügyfelek érdekeinek megóvásához, a biztonságos földgázszolgáltatás fenntartásához, a gázhálózati veszteségek csökkentésére irányuló törekvések megvalósításához, a társasági tulajdon védelmének fokozott biztosításához, - az energiagazdálkodási feladatok végrehajtásához, a nyilvántartási adatok pontosításához, a vásárolt gázenergia mennyiség értékesítéséhez és ez által közvetve az értékesítési árbevétel terv szerinti alakulásához, a hatékony gázenergia kereskedelem megvalósításához. 2. FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS ELEMEI fogyasztói gázmérık, mérési helyek felülvizsgálata gázmérık, fıelzáró jogi zárral való ellátása (plombálása), korábban elhelyezett jogi zárak (plombák) sértetlenségének vizsgálata adategyeztetés fogyasztói rendszer, készülékek egyeztetése esetleges engedély nélküli, veszélyhelyzetet teremtı szerelések, beavatkozások kiszőrése lejárt hitelesítéső mérık cseréje olyan gázmérık cseréje, amelyeken szabálytalan vételezésre utaló beavatkozási nyomok találhatók csatlakozó vezeték felülvizsgálata, olyan szabálytalan vételezések felderítése, ahol az a mérı megkerülésével történik. 3. FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS A felülvizsgálati eljárás az alábbiak szerint történik. 4. A FOGYASZTÁSI HELY FELKERESÉSE Az felülvizsgálni kívánt fogyasztási helyek a következık szerint kerülnek kiválasztásra: a) meghatározott idıszakonkénti felülvizsgálat (3-5 év), b) kampány felülvizsgálat (teljes település, településrész), c) egyedi bejelentés alapján, d) számlázási rendszerbıl nyert adatok alapján, e) tulajdonos, illetve Fogyasztó változás esetére vonatkozó felülvizsgálat, mérıteljesítmény átlépés miatt mérıcsere, felülvizsgálat, f) idıszakos mérıhitelesítés. 4.1 Az idıszakos felülvizsgálatra kiadott címlisták alapján a Közüzemi Szolgáltató munkatársai (ellenırök) felkeresik a fogyasztási helyet. 4/20. oldal

5 4.2 Amennyiben nem tartózkodik senki a fogyasztási helyen, úgy értesítést kell hátrahagyni (Helyszíni értesítı minta csatolva). Ezáltal a fogyasztó részére lehetıvé válik idıpont egyeztetés a behajtási ügyintézıkön vagy az adminisztráción keresztül. 4.3 Ha a fogyasztó nem kísérli meg az idıpont egyeztetést, úgy a behajtási ügyintézı tértivevényes levélben (Felszólító minta csatolva) szólítja fel a felülvizsgálat lehetıvé tételére. 4.4 Amennyiben ez által sem sikerül idıpontot egyeztetni, akkor ismételt tértivevényes felszólítás (Felszólító minta csatolva) következik, a kikapcsolás lehetıségének ismertetésével. 4.5 Sikertelen felszólítások esetén a fogyasztási hely kikapcsolásra kerül. 4.6 Ha valaki tartózkodik a fogyasztási helyen, úgy az alábbi esetek lehetségesek: a./ nem engedik végrehajtani a felülvizsgálatot Ha a fogyasztó vagy az ott tartózkodó személy nem járul hozzá a felülvizsgálat elvégzéséhez, úgy meg kell kísérelni meggyızni a felülvizsgálat szükségességérıl. Amennyiben ez sikeres, akkor úgy kell eljárni, mintha a fogyasztó lehetıvé tette volna az ellenırzést. Ha a meggyızés nem sikeres, úgy az eljárást a 4.3 szerint kell folytatni. b./ lehetıvé teszik a felülvizsgálat elvégzését Ha a felülvizsgálat elvégzésére lehetıség van, úgy elsı lépésben azonosítani kell a felülvizsgálatot lehetıvé tevı személyt, aki lehet: - a szerzıdés szerinti Fogyasztó, - a fogyasztó nagykorú családtagja vagy hozzátartozója, - jogi képviselıje, megbízottja, - új Fogyasztó. Amikor jogi képviselı, megbízott van jelen, akkor ellenırizni kell a jogosultságot, ha idegen (pl. bérlı, közös képviselı, szomszéd, stb.) tartózkodik a fogyasztási helyen, úgy ıt tanúnak kell felkérni (a jegyzıkönyvet is a tanú helyén kell aláírnia), új Fogyasztó esetén pedig fel kell világosítani az ilyenkor szokásos eljárásrendrıl (bejelentkezés a fogyasztószolgálatnál). 5. FELÜLVIZSGÁLAT A felülvizsgálat az adatok egyeztetésébıl és dokumentálásából, valamint magából a fogyasztási hely felülvizsgálatának végrehajtásából áll. Ennek során azonosítani kell a gázmérıt, ellenırizni kell a csatlakozásokat, a meglévı plombálásokat, valamint magát a mérıt. Ugyancsak ellenırizni kell a csatlakozó vezetéket, a belsı vezetékrendszert, valamint a fogyasztó készülékeket. Ezeket össze kell vetni az engedélyezési tervben szereplı készülékekkel. Az ellenırzés végeredménye az alábbi lehet: 1. A felülvizsgálat mindent rendben talált, ill. csak adateltérés van. 2. A gázmérı hitelesítési ideje lejárt. 3. Szabálytalan vételezésre utaló beavatkozási nyomok találhatók a mérın. 4. Szabálytalan vételezésre utaló beavatkozási nyomok találhatók a jogi záron (plombán). 5. Méretlen vezetékrıl való átkötés történt. 6. Tervtıl eltérı kivitelezés történt. 5/20. oldal

6 5.1 AZ ELLENİRZÉS MINDENT RENDBEN TALÁLT Ez esetben ellenırizni kell a tömítettséget a mérınél, fel kell helyezni a jogi zárakat (plombákat) és a biztonsági öntapadó fóliákat. Ki kell tölteni a jegyzıkönyveket (Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv és Jogi zár felszerelési jegyzıkönyv csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyvek egy, aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. 5.2 A GÁZMÉRİ HITELESÍTÉSI IDEJE LEJÁRT A mérıt le kell szerelni és a Közüzemi Szolgáltató raktárába kell leadni. Új, hiteles mérıt kell felszerelni, és az eljárásról jegyzıkönyvet (gázmérı és nyomásszabályozó bizonylat csatolva) kell felvenni. Az új mérı felszerelése után is ellenırizni kell a tömítettséget, fel kell helyezni a jogi zárakat (plombákat) és a biztonsági öntapadó fóliákat, amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyv egy, aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. 5.3 ELJÁRÁS A GÁZMÉRİN TALÁLHATÓ SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉSRE UTALÓ BEAVATKOZÁSI NYOMOK ESETÉN A mérırıl minimum 2 db fényképet kell készíteni úgy, hogy az elkészült képeken a mérı beazonosítható legyen. Az elkészült fényképekhez hozzá kell csatolni a negatív filmkockákat is (ha van). Ezt követıen a mérıt le kell szerelni, zárt dobozba vagy mőanyag zsákba kell helyezni és a fogyasztóval közösen kell jogi zárral lezárni és a lezárást aláírással hitelesíteni úgy, hogy a lezárás megsértése nélkül a dobozt vagy mőanyag zsákot ismételten ne lehessen felnyitni. A lezárt dobozon vagy mőanyag zsákon fel kell tüntetni a fogyasztó nevét, címét és a leszerelt gázmérı gyári számát. Az eljárásról jegyzıkönyvet kell felvenni (Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyv egy, aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. A leszerelt gázmérıt tartalmazó dobozt vagy mőanyag zsákot - amennyiben arra sor kerül - a szakértıi vizsgálat során lehet csak felbontani. A fogyasztót a szakértıi vizsgálatra írásban meg kell hívni. A fogyasztó ennek ellenére történı távolléte nem akadályozhatja a vizsgálat elvégzését. A szakértıi vizsgálat eredményérıl a fogyasztót minden esetben írásban tájékoztatni kell. Az esetleges büntetés mértékének meghatározásához a beépített, a fogyasztó által használt berendezések teljesítményét fel kell mérni. Az ellenırzést lehetıvé tevı személy részérıl az alábbi álláspontok lehetségesek: a./ a fogyasztó elismeri a gázmérıben történt beavatkozást 6/20. oldal

7 Szakértıi vizsgálatot nem kell kezdeményezni, de a szabályszerően lezárt dobozt vagy mőanyag zsákot felbontás nélkül legalább két évig meg kell ırizni. Ez esetben a helyszínen ki kell fizettetni a fogyasztóval a gázmérı cseréjét (mérı ára, munkadíj, kiszállási díj). Amennyiben nem hajlandó a helyszínen kifizetni a gázmérı cseréjét, le kell szerelni a nyomásszabályozót is, a vezetékcsonkot le kell dugózni és jogi zárral (plomba) kell ellátni (folyamatábra 10. pont). Ha a fogyasztó a helyszínen kifizeti a mérıcserét, úgy új mérıt kell felszerelni, annak tömítettségét ellenırizni, plombákat és biztonsági öntapadó fóliákat kell felhelyezni. Ki kell tölteni a jegyzıkönyvet (Gázmérı és nyomásszabályozó bizonylat csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyv egy, aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. b./ a fogyasztó nem ismeri el a gázmérıben történt beavatkozást A beavatkozás tisztázása céljából minden ilyen esetben szakérıi vizsgálatot kell kezdeményezni. Amennyiben a fogyasztó nem ismeri el a gázmérıben történt beavatkozást, de a gázmérın egyértelmő rongálási nyomok láthatóak, akkor az a) pont szerint kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a szabálytalan vételezés bizonyításáig a gázszolgáltatást hiteles mérıvel folytatni kell. Ha nem egyértelmőek a rongálási nyomok, akkor új mérıt kell felszerelni, annak tömítettségét ellenırizni, plombákat és biztonsági öntapadó fóliákat kell felhelyezni, ki kell tölteni a jegyzıkönyvet (Gázmérı és nyomásszabályozó bizonylat csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyv egy. Aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. Amennyiben a szakértıi vizsgálat csak beavatkozási kísérletet állapít meg, úgy a cserét szabályos mérıcserének kell tekinteni. Ha a szakértıi vizsgálat szerint szabálytalan vételezésre irányuló beavatkozás történt a mérın, a behajtási fejezetben foglaltak szerint kell kiszámlázni a gázmérı cseréjét is. 5.4 ELJÁRÁS A JOGI ZÁRON (PLOMBÁN) TALÁLHATÓ SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉSRE UTALÓ BEAVATKOZÁSI NYOMOK ESETÉN A jogi zárról (plomba) minimum 2 db fényképet kell készíteni úgy, hogy az elkészült képeken a jogi zár (plomba) beazonosítható legyen. Az elkészült fényképekhez hozzá kell csatolni a negatív filmkockákat is (ha van). Az eljárásról jegyzıkönyvet kell felvenni (Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyv egy, aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. Amennyiben a fogyasztó nem ismeri el a jogi zárban (plombában) történt beavatkozást, akkor le kell szerelni mérıt, nyomásszabályozót, a vezetékcsonkot le kell dugózni és jogi zárral (plombával) kell ellátni. Ha a fogyasztó elismeri a beavatkozást, akkor ellenırizni kell a mérı tömítettséget, fel kell helyezni az új jogi zárakat (plombákat) és a biztonsági öntapadó fóliákat, jegyzıkönyvet kell felvenni (Jogi zár felszerelési jegyzıkönyv csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön 7/20. oldal

8 megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyv egy, aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. 5.5 MÉRETLEN VEZETÉKRİL VALÓ ÁTKÖTÉS Az átkötésrıl teljes körő fényképfelvételt (esetleg videofelvételt) és vázlatrajzot kell készíteni. Az eljárásról jegyzıkönyvet kell felvenni (Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. Ezek után a gázmérıt és a nyomásszabályozót le kell szerelni, a vezetékcsonkot ( az átkötést is) le kell dugózni és a dugót jogi zárral (plomba) kell ellátni. A jegyzıkönyv egy, aláírt példányát át kell adni annak, a ki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. A büntetés mértékének meghatározásához a beépített, a fogyasztó által használt berendezések teljesítményét fel kell mérni. A fogyasztási helyen a további földgáz-szolgáltatás csak akkor lehetséges, ha a fogyasztási hely elıírásszerő állapotba került visszaállításra, valamint a Fogyasztó a bírsággal és mérıcserével kapcsolatos összes költséget megfizette. 5.6 TERVTİL ELTÉRİ KIVITELEZÉS TÖRTÉNT Amennyiben a Fogyasztó a Közüzemi Szolgáltató által felülvizsgált tervtıl eltérı fogyasztói rendszert üzemeltet, vagy utólag a fogyasztói berendezéseket más teljesítményőre cserélte le, úgy a következık szerint kell eljárni: a) ha a tervtıl való eltérés jelentıs (veszélyhelyzet, üzembiztonság sérül, stb.), akkor a 5.5 pont szerint kell eljárni. b) Ha a tervtıl való eltérés nem jelentıs, akkor jegyzıkönyvet (Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv) kell felvenni. Amennyiben a Fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvet külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását, a jegyzıkönyv egy aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. 6. BEHAJTÁS 6.1 Jogi záron (plombán) történt szabálytalan vételezésre irányuló beavatkozás esetén, vagy ha a szakértıi vizsgálati jegyzıkönyv azt állapítja meg, hogy a gázmérın szabálytalan vételezésre utaló beavatkozási nyom tapasztalható, vagy ha a Fogyasztó elismerte a szabálytalan vételezés tényét, vagy ha a gázvételezés méretlenül történt, akkor a behajtási ügyintézı telefonon, vagy levélben egyeztetıtárgyalási lehetıséget ajánl a fogyasztó részére. Az ezt követı eljárás esetei a következık a) a Fogyasztó a felkérésre nem jelenik meg nem jelez vissza, vagy telefonon, levélben jelzi, hogy nem kíván megjelenni 8/20. oldal

9 A behajtási ügyintézı a beépített fogyasztói berendezések névleges teljesítménye és az eljárásban meghatározott idıszak alapján kiszámolja a fizetendı bírság összegét és errıl számlát állít ki, amelyet megküld a fogyasztó részére. Amennyiben a fogyasztó a felülvizsgálattal kapcsolatban felmerült költségeket még nem rendezte, akkor azok is kiszámlázásra kerülnek. b) a Fogyasztó megjelenik az egyeztetı tárgyaláson A behajtási ügyintézı a beépített fogyasztói berendezések névleges teljesítménye és az eljárásban meghatározott idıszak alapján kiszámolja a fizetendı bírság összegét. Amennyiben a Fogyasztó a felülvizsgálattal kapcsolatban felmerült költségeket még nem rendezte, akkor azok is kiszámlázásra kerül. Különleges esetekben, amikor a bírság összege érezhetıen meghaladja a Fogyasztó teherbíró képességét méltányosságból lehetséges mérsékeltebb bírság kiszámlázása, illetve részletfizetés engedélyezése. Amennyiben a Fogyasztó elfogadja a bírság mértékét, akkor lehetısége van azt a helyszínen kifizetni, vagy számla kiküldését kérni. Amennyiben a Fogyasztó nem fogadja el a bírság mértékét, akkor az a) pont szerint kell eljárni. Amennyiben a Fogyasztó a kiküldött számlát, számlákat határidıre nem fizeti be, akkor a Közüzemi Szolgáltató behajtási folyamatainak megfelelıen, fizetési felszólítás után a fogyasztási hely kikapcsolásra, majd a hátralék behajtása jogi útra kerül. 6.2 Amennyiben a szakértıi vizsgálati jegyzıkönyv azt állapítja meg, hogy a gázmérın szabálytalan vételezésre utaló beavatkozási nyom nem tapasztalható, akkor az eljárást - a Fogyasztó egyidejő étesítése mellett -le kell zárni. 6.3 Amennyiben a Fogyasztó korábban elismert beavatkozási nyilatkozatát megváltoztatja, akkor a szabályszerően lezárt, raktározott dobozban, vagy mőanyag zsákban lévı gázmérı szakértıi vizsgálatát kell kezdeményezni. A szakértıi vizsgálat eredményétıl függıen vagy megerısítést nyer a beavatkozás, vagy felül kell vizsgálni a lefolytatott eljárást és a fogyasztó részére meg kell téríteni a tévesen kiszámlázott bírságot. A szakértıi vizsgálat dokumentumait (OMH vizsgálati jegyzıkönyvet) a fogyasztó részére meg kell küldeni. Csatolt dokumentumok: - Helyszíni értesítı - Tértivevényes értesítı 1 - Tértivevényes értesítı 2 - Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv - Jogi zár felszerelési jegyzıkönyv - Gázmérı és nyomásszabályozó bizonylat - Idıpont egyeztetı levél - Szabálytalan vételezés kiszámítási értesítı - Kötbér mértéke 9/20. oldal

10 Tisztelt Ügyfelünk! Helyszíni értesítı Az Ön lakása földgázellátásának felülvizsgálata esedékessé vált, ezért munkatársam a mai napon felkereste Önt. Mivel nem találta otthon, kérjük, tegye lehetıvé, hogy év.. hónap. napján.. órakor munkatársunk elvégezhesse a fogyasztási hely felülvizsgálatát. Amennyiben ez az idıpont Önnek nem felel meg, úgy kérjük, hogy.. munkatársunkkal a fenti telefonszámon más idıpontot szíveskedjen egyeztetni. Dátum:.. Közremőködését elıre is köszönjük! ügyvezetı igazgató 10/20. oldal

11 Tértivevényes értesítı 1 Név: Település: Cím: Iktatósz.: Ü.i.: Tisztelt Ügyfelünk! Az Ön lakása földgázellátásának felülvizsgálata esedékessé vált, ezért munkatársaink felkeresték Önt, és értesítıt hagytak Önnél, amelyre nem válaszolt. Ezért ismételten kérjük, hogy mivel nem találták otthon, tegye lehetıvé, hogy év.. hónap. napján.. órakor munkatársaink elvégezhessék a fogyasztási hely felülvizsgálatát. Amennyiben ez az idıpont nem felel meg, úgy kérjük a. telefonszámon. munkatársunkkal más idıpontot egyeztetni szíveskedjen. Dátum:.. Közremőködését elıre is köszönjük! ügyvezetı igazgató 11/20. oldal

12 Tértivevényes értesítı 2 Név: Iktatósz.: Ü.i.: Település: Cím: Tisztelt Ügyfelünk! Több alkalommal megkíséreltük Önnel idıpontot egyeztetni az esedékessé vált fogyasztási hely felülvizsgálata céljából, melyekre nem válaszolt. Kérjük tegye lehetıvé, hogy év.. hónap. napján.. órakor munkatársaink elvégezhessék a fogyasztási hely felülvizsgálatát. Amennyiben ez az idıpont nem felel meg, úgy kérjük a. telefonszámon. munkatársunkkal más idıpontot egyeztetni szíveskedjen. Abban az esetben, ha nem teszik lehetıvé a feladatunk elvégzését, akkor a fogyasztási hely gázszolgáltatásból történı kizárását fogjuk kezdeményezni. Dátum:.. Közremőködését elıre is köszönjük! ügyvezetı igazgató 12/20. oldal

13 Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv Sorszám: Fogyasztási hely azonosító: A gázmérı tulajdonosa: szolgáltató fogyasztó Fogyasztó címe: település. utca..hsz em...ajtó Fogyasztás helye: település. utca..hsz em...ajtó Jelen vannak:.fogyasztó részérıl... DBGÁZ Kft. részérıl.hatósági tanú(k) A DBGÁZ Kft. megbízottja a mai napon mérı ellenırzést végzett és az alábbiakat tapasztalta: Gázméréssel kapcsolatos problémát nem tapasztaltunk. A gézmérı számlálószerkezetének befolyásolásának gyanúja áll fenn. A gázmérı számlálószerkezetének befolyásolását tapasztaltuk. A gázmérı leszerelésével, kiiktatásával illetéktelen vételezést tapasztaltunk. A gázmérı elıtt illetéktelen rácsatlakozást tapasztaltunk. Egyéb:... A tapasztaltakról fényképfelvétel készült. igen nem A fogyasztó a szabálytalanság tényét elismerte. igen nem A fogyasztó a felmerült költségeket megfizeti. igen nem A fogyasztó a gázmérı szakértıi vizsgálatát kezdeményezi. igen nem A szolgáltató a gázmérı szakértıi vizsgálatát kezdeményezi. igen nem A szolgáltató a gázmérıt leszerelte. igen nem A leszerelt gázmérı gyártmánya/típusa:. Gyári száma:. A mérı állása:. Hitelesítés ideje:. Leszerelt plombák száma:..... A leszerelt mérıt tartalmazó dobozt lezáró plomba száma:... A gázmérıt plombával lezárt dobozban a DBGÁZ Kft. méréstechnikai bevizsgálásra küldi el. A vizsgálat eredményérıl a fogyasztót írásban értesíti. A gyanú beigazolódása esetén a DBGÁZ Kft. a törvényi elıírások szerinti fogyasztást állapít meg. A szolgáltató a szolgáltatást megszüntette. igen nem A gázmérı gyártmánya/típusa: Gyári száma:... A mérı állása:. Hitelesítés ideje:. Leszerelt plombák száma:..... A gázmérı helye: szabadban épületen belül hideg helyen épületen belül meleg helyen Védıszekrényben igen nem Nyomásszabályozó típusa:.. Gyári száma: A fıelzáróra szerelt plomba száma:.. A fogyasztási helyen beépített gázkészülékek adatai: készülék db szám Névleg. Teljesítmény/db m 3 /h Összes névleges teljesítmény m 3 /h Összesen: A fogyasztó egyéb megjegyzése(lásd a jegyzıkönyv hátoldalán): Kelt.: év hónap...nap..... DBGÁZ Kft. Hatósági tanú(k) Fogyasztó 13/20. oldal

14 Jogi zár felszerelési jegyzıkönyv Sorszám: : Fogyasztó szám: A gázmérı tulajdonosa: szolgáltató fogyasztó 2.0 A fogyasztó neve: 2.1 A fogyasztó címe:.. település...utca hsz em.. ajtó 2.2 A fogyasztás helye:... település...utca hsz em.. ajtó 3.0 A nyomásszabályozó tulajdonosa: szolgáltató fogyasztó 4.0 Jelen vannak: Fogyasztó: DBGÁZ Kft. képviselıje: Jogi zár felszerelése gázmérıre: A fogyasztás jellege: lakossági kommunális ipari, kereskedelmi stb. A régi jogi zár száma: A gázmérı típusa:.. gyári száma:... A gázmérı állása: m Kerülıág: van nincs A jogi zár száma:../ hiányzik sérült A felszerelt jogi zár száma: 7.0 Jogi zár felszerelése nyomásszabályozóra A régi jogi zár száma:.. A felszerelt jogi zár száma:.. A nyomásszabályozó típusa:.. gyári száma: 8.0 A gázmérı helyzete: épületben főtött helyen épületben főtetlen helyen épületen kívül védıszekrényben 8.1 A gázmérı a fogyasztó jelenléte nélkül hozzáférhetı: igen nem Felhívjuk a fogyasztó figyelmét, hogy a felszerelt jogi zár(ak)at csak a DBGÁZ Kft. képviselıje távolíthatja el, azok illetéktelen személyek által történt eltávolítása az ügy tisztázásáig a gázszolgáltatás szüneteltetését vonja maga után. A fenti jogi zár(ak) felszerelését ellenıriztem, azok sérthetetlenségéért felelısséget vállalok... a DBGÁZ Kft. képviselıje.. Fogyasztó Kelt.: év hónap...nap 14/20. oldal

15 Sorszám: DBGÁZ, Debreceni Gázszolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Gázmérı és nyomásszabályozó bizonylat Fogyasztó szám: A gázmérı tulajdonosa: szolgáltató fogyasztó 2.0 A fogyasztó neve: 2.1 A fogyasztó címe:.. település...utca hsz em.. ajtó 2.2 A fogyasztás helye:... település...utca hsz em.. ajtó 3.0 A nyomásszabályozó tulajdonosa: szolgáltató fogyasztó 3.1 A nyomásszabályozó típusa: gyári száma: 3.2 A nyomásszabályozóról üzemelı gázmérık gyári száma:. 4.0 A gázmérı típusa:.. kódja 4.1 A gázmérıgyári száma:... gyártási éve A gázmérı állása: m 3 hitelesítés ideje.... raktáros 5.0 A nyomásszabályzóra felszerelt jogi zár száma: 6.0 A gázmérıre felszerelt jogi zárak száma: csatlakozó oldalon..fogyasztói oldalon 7.0 Kerülıág: van nincs a jogi zár száma /hiányzik sérült 8.0 A gázmérı helyzete: épületben főtött helyen épületben főtetlen helyen épületen kívül védıszekrényben 8.1 A gázmérı a fogyasztó jelenléte nélkül hozzáférhetı: igen nem Leszerelések: 9.0 A leszerelt nyomásszabályozó típusa: gyári száma: 9.1 A leszerelt gázmérı típusa:...gyári száma: 9.2 A leszerelt gázmérı állása:..m A nyomásszabályozóról leszerelt jogi zár száma: /hiányzik sérült 9.4 A gázmérırıl leszerelt jogi zárak száma: csatlakozó oldalon../hiányzik sérült fogyasztói oldalon:. /hiányzik sérült 9.5 A kerülıágról leszerelt jogi zár száma:../hiányzik sérült 9.6 A gázmérı leszerelésének oka: szüneteltetés sérülés bevizsgálás hitelesítés álló mérı gázdíj hátralék szabálytalan gázvételezés egyéb: Kelt.: év hónap...nap. Szerelı A felszerelt jogi zárakat csak a DBGÁZ Kft. képviselıje távolíthatja el azok illetéktelen személyek által történı eltávolítása az ügy tisztázásáig a gázszolgáltatás szüneteltetését vonja maga után. A földgázelláásról szóló évi XLII. Törvény 42. (5) bekezdése értelmében biztosítom, hogy a DBGÁZ Kft. képviselıje a gázmérıhöz hozzáférhessen. A gázmérı állapotát a felszereléskor a szerelı és a fogyasztó együtt megvizsgálta, azt rendben találta. Ha a felsorolt adatokban változás következik be, azt a DBGÁZ Kft.-nek 3 napon belül írásban bejelentem. A jogi zárak felszerelését ellenıriztem, azok sérthetetlenségéért felelısséget vállalok. A fenti adatok a valóságnak megfelelnek... Fogyasztó 15/20. oldal

16 Idıpont egyeztetı levél Név: Település: Cím: Iktatósz.: Ü.i.: Tárgy: Szabálytalan vételezés (fogy.h.az.) Tisztelt Ügyfelünk! Önnél. év. hó napján fogyasztási hely felülvizsgálat során szabálytalan vételezést állapítottak meg munkatársaink. Kérem, hogy további ügyintézés céljából, telefonon történı idıpont-egyeztetés után /tel.: / fáradjon be a.. található irodánkba. Dátum:.. Közremőködését elıre is köszönjük! ügyvezetı igazgató 16/20. oldal

17 SZERZİDÉS NÉLKÜLI VÉTELEZÉS KISZÁMÍTÁSI ÉRTESÍTİ Név: Iktatósz.: Ü.i.: Település: Cím: Tárgy: Szerzıdés nélküli vételezés (fogy.h.az.) Tisztelt Ügyfelünk! Önnél. év. hó napján fogyasztási hely felülvizsgálat során szerzıdés nélküli vételezést állapítottak meg munkatársaink. Szerzıdés nélküli vételezés esetén a 96/2003. (XII.18.) GKM rendelet 8.. (2). bek. szerint a fogyasztónak a beépített berendezések névleges teljesítményének 24 órás használatát feltételezve kell a külön jogszabályban meghatározott pótdíjat megfizetniea szerzıdés nélküli vételezés idıtartamára. Amannyiben a szerzıdés nélküli vételezés idıtartama nem állapítható meg, akkor a pótdíj számítását 30 napos fogyasztás alapján kell elvégezni. A pótdíj mértéke a beépített berendezések névleges (össz)teljesítménye szerinti árszabásba tartozó díjtételek háromszorosa. Ez alapján a Ön fogyasztási helyén szerzıdés nélkül vételezett földgáz mennyiségét a következık szerint állapítjuk meg. 1. Beépített készülékek névleges teljesítménye: 1 db GF 30 konvektor 0,45 m 3 /h 1 db Móra tőzhely 0,86 m 3 /h összesen: 1,31 m 3 /h 2. Szerzıdés nélküli vételezés idıtartama: 30 nap. 3. Szerzıdés nélkül vételezett gáz mennyisége: 1,31 m 3 /h x 24 óra x 30 nap = 943 m 3 /h Dátum:.. ügyintézı 17/20. oldal

18 A kötbérek meghatározása A évi XLII tv és 2. bekezdése rendelkezik mindazon esetekrıl, amikor a közüzemi szolgáltatónak, vagy a közüzemi fogyasztónak a szerzıdésszerő teljesítésének elmulasztásából, vagy megszegésébıl adódóan kötbérfizetési kötelezettsége állhat fenn. A kötbér mértékét a táblázatban foglaltak szerint állapítjuk meg. 18

19 ÜZLETSZABÁLYZATA Közüzemi szerzıdésszegés kötbére SZERZİDÉSSZEGİ KÖTBÉR MÉRTÉKE MAGATARTÁS FORMÁI közüzemi fogyasztó SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRİL A gázszolgáltatást a szerzıdésben meghatározott idıpontban nem kezdi meg. (GET 43. (1) bek. a.) pont) A szolgáltatott gáz jellemzıi nem felelnek meg a szerzıdésben, mőszaki elıírásban vagy szabványban elıírtaknak. (GET 43. (1) bek. b.) pont) Nem értesíti a közüzemi fogyasztót az üzletszabályzatban, illetve a szerzıdésben meghatározott idıben és módon az Elosztói, szállítói engedélyes által végzett elıre tervezhetı karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés idıpontjáról és várható idıtartamáról. (GET 43. (1) bek. c.) pont) Jogszerőtlen magatartása folytán a gáz-szolgáltatás megszakad, vagy azt a törvényben foglaltakon túlmenıen szünetelteti, illetıleg korlátozza. (GET 43. (1) bek. d.) pont) A gázszolgáltatásból kizárt fogyasztó részére az arra okot adó szabálytalanság vagy szerzıdésszegés megszőnését, és a fogyasztó errıl szóló értesítésének kézhezvételét követı két munkanapon belül a gázszolgáltatást nem folytatja. (GET 43. (1) bek. e.) pont) A földgázellátás minıségi és szolgáltatási színvonala az engedélyben illetve az üzletszabályzatban elıírtaknak nem felel meg. (GET 43. (1) bek. g) pont) Háztartási és 20 m 3 /h alatti nem háztartási 500,-Ft/nap, de max ,-Ft/ alkalom m 3 /h m 3 /h 500 m 3 /h feletti 750,-Ft/nap, de max ,-Ft/alkalom 1.000,-Ft/nap, de max ,- Ft/alkalom 1.500,-Ft/nap, de max ,- Ft/alkalom 2.500,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom 5.000,-Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom 500,-Ft/nap, de max ,-Ft/ alkalom 500,-Ft/nap, de max ,-Ft/ alkalom 750,-Ft/nap, de max ,-Ft/alkalom 750,-Ft/nap, de max ,-Ft/alkalom 1.000,-Ft/nap, de max ,- Ft/alkalom 1.000,-Ft/nap, de max ,- Ft/alkalom 1.500,-Ft/nap, de max ,- Ft/alkalom 1.500,-Ft/nap, de max ,- Ft/alkalom 5000,- Ft*** 5000,- Ft*** 5000,- Ft*** 5000,- Ft*** Ft/alkalom

20 ÜZLETSZABÁLYZATA SZERZİDÉSSZEGİ MAGATARTÁS FOGYASZTÓ RÉSZÉRİL FORMÁI közüzemi fogyasztó A mőszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelı csatlakozóvezetéket, fogyasztói berendezést használ. (GET 43. (2) bek. b.) pont) A szolgáltatott gázt a gázmérı mőködésének bármilyen módon való befolyásolásával, vagy egyéb szabálytalan módon vételezi. (GET 43. (2) bek. c) pont) A közüzemi szolgáltató jogszabályban meghatározott módon megküldött értesítései és a részére jogszabályban meghatározott idıpontegyeztetési jog biztosítása ellenére nem teszi lehetıvé, hogy a közüzemi szolgáltató jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében az Elosztó vagy annak megbízottja a fogyasztásmérı leolvasása, hitelesítése, cseréje céljából, valamint általános mőszaki jellegő, illetve a fogyasztó személyében beállt változás miatt szükséges ellenırzés érdekében a fogyasztási helyhez tartozó mérıhelyen munkát végezzen. (GET 43. (2) bek. d.) pont) A gázszolgáltatás díját késedelmesen, nem a szerzıdésben meghatározott idıben fizeti meg. (GET 43. (2) bek. e.) pont) KÖTBÉR MÉRTÉKE Háztartási és 20 m 3 /h alatti nem m 3 /h m 3 /h 500 m 3 /h feletti háztartási 1.250,- Ft 5.000,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom háztartási 20 m 3 /h alatti 8000,- Ft * háztartási 20 m 3 /h vagy afeletti 20 m 3 /h alatti 20 m 3 /h vagy afeletti ** ** ** ** Ft/nap 3.000,- Ft 5.000,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom a kötbér mértéke megegyezik a késedelmi kamat mértékével A gázszolgáltatás díját nem fizeti. (GET 43. (2) bek. f.) pont) A gázmérı nélküli fogyasztás feltételeit megszegi. (GET 43. (2) bek. i.) pont) A fogyasztáskorlátozási illetve megszakítható fogyasztó esetében a megszakítási rendelkezéseknek nem tesz eleget. (GET 43. (2) bek. j.) pont) A nyomás alatti gázellátórendszert megbontja. (GET 43. (2) bek. k.) pont) a kötbér mértéke megegyezik a késedelmi kamat mértékével 6.250,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom 0,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom ,-Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom * A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló rendelet gázdíj mértékére vonatkozó rendelkezésének módosítása esetén a kötbér a gázdíj emeléssel arányosan módosul. A táblázatban szereplı érték hatályos: január 18- tól ** A beépített berendezések névleges teljesítményének 24 órás használatát feltételezve, 30 napos fogyasztás figyelembevételével, a berendezések névleges teljesítménye szerinti árszabásba tartozó díjtételek háromszorosa *** A fogyasztó bejelentése alapján 5. sz. melléklet 20. oldal

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

Általános szerzıdési feltételek általános közüzemi szerzıdéshez

Általános szerzıdési feltételek általános közüzemi szerzıdéshez Általános szerzıdési feltételek általános közüzemi szerzıdéshez I - A szerzıdés tárgya, hatálya 1. A szerzıdés tárgya a jelen szerzıdésben megnevezett Fogyasztó földgázzal való ellátása a szerzıdésben

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata 1. sz. melléklet: A mőködtetett rendszer leírása, mőszaki adatai A települések PB-gáz ellátásának sematikus vázlata: PRÍMAGÁZ Elosztóvezeték Tartálypark Elgızölögtetı berendezés Gázmérı Nyomásszabályozó

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl a MAGÁZ Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. cégjegyzékszám: 20-09-066055, adószám: 11907925-2-20,képviseli: Posztós Endre),mint Földgázelosztó valamint másrészrıl az alábbiakban

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Földgázelosztó és a Felhasználó (a továbbiakban

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

Kiszállási díj. Díjtétel ÁFA. ÁFA -val növelt Díj. ÁFA -val növelt díj 20% Vezetékszakítással kapcsolatos munkák. Díjtétel ÁFA nélküli.

Kiszállási díj. Díjtétel ÁFA. ÁFA -val növelt Díj. ÁFA -val növelt díj 20% Vezetékszakítással kapcsolatos munkák. Díjtétel ÁFA nélküli. Kiszállási díj tétel díj Kiszállási díj (fogyasztó, kereskedő, közüzem megrendelésére végzett szolgáltatások esetében)* Telephelyen belül, és kívül a kiszállásban résztvevő gépjárművek, és dolgozók számától

Részletesebben

2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN

2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN 2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN 2.1 Gázdíj tartozás miatti jogszerű kikapcsolással és visszakapcsolással

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: 2010. január 1jétől Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. ENERGIA SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 12/1994.(IV.1.) KT. számú rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hirdetmény. Telekhatáron belüli szivárgás elhárítás, gázmérővel, nyomásszabályozó szereléssel kapcsolatos szolgáltatások

Hirdetmény. Telekhatáron belüli szivárgás elhárítás, gázmérővel, nyomásszabályozó szereléssel kapcsolatos szolgáltatások Hirdetmény A TIGÁZ DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Kft (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. cégjegyzékszám: 09-09-013493, nyilvántartja a Debreceni Törvényszék Cégbírósága),

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Egyetemes szolgáltató engedélyköteles tevékenysége folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei

Egyetemes szolgáltató engedélyköteles tevékenysége folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei Egyetemes szolgáltató engedélyköteles tevékenysége folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei A. melléklet 1. 1 Fogalmak Fogalmakon a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek kiviteli tervei műszaki- biztonsági szempontból történő felülvizsgálatának díja

DÍJJEGYZÉK. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek kiviteli tervei műszaki- biztonsági szempontból történő felülvizsgálatának díja DÍJJEGYZÉK Kiszállási Vezetékszakítással kapcsolatos munkák Elosztó- és leágazó vezeték vagy csatlakozó vezeték közműre kötése, áthelyezése Meglévő csatlakozó vezetékre történő rákötés épületen belül Elosztó-

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

HATÁROZAT SZÁMA: 303/2004.

HATÁROZAT SZÁMA: 303/2004. Ügyintéző: Szabó László Zsolt Telefon: 06-1-459-7757 Fax: 06-1-459-7760 E-mail: szabol@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 303/2004. Tárgy: A 36/2004. számú, Földgázelosztás minimális minőségi követelményének és

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (az ÁSZF ) az és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó között létrejött vezetékes földgáz egyetemes szolgáltatási szerződésének a része, annak elválaszthatatlan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (az ÁSZF ) az E.ON Energiaszolgáltató Kft és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó között létrejött vezetékes földgáz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

2009. április 2. HÍRLEVÉL

2009. április 2. HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL 1 I. Szabványossági felülvizsgálatok szükségessége Földgázvezetékek felülvizsgálata A földgázellátásról szóló 2003.évi XLII. Törvény a földgázfogyasztóra vonatkozóan kötelezıen elıírja, hogy a

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Eljárásrend a szerződésszegés és szabálytalan vételezés esetén

Eljárásrend a szerződésszegés és szabálytalan vételezés esetén Eljárásrend a szerződésszegés és szabálytalan vételezés esetén 1. Bevezető Az illetéktelen (szerződés nélküli, szerződésszegéssel megvalósított) gázvételezés jelentős kárt okoz az elosztói társaság gazdálkodásában.

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztási üzletszabályzata III/6. számú függelék. Számlázható tevékenységek. Árközlemény száma

TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztási üzletszabályzata III/6. számú függelék. Számlázható tevékenységek. Árközlemény száma a., az engedélyes kezelésében lévő hálózaton történő munkavégzés (beleértve a nyomásszabályozóval vagy a gázmérő felülvizsgálatával kapcsolatos munkavégzést) 50 59 54 54 z Idegen megrendelésre végzett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

1. Felek a felhasználási helyként a Felhasználó.. szám alatti épületét (.. nevű felhasználási hely) jelölik meg.

1. Felek a felhasználási helyként a Felhasználó.. szám alatti épületét (.. nevű felhasználási hely) jelölik meg. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Komáromi Távhőszolgáltató Kft. (székhely: 2900 Komárom, Csokonai u. 2. adószám: 11183855-2-11), mint távhőszolgáltató (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ),

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Előadó: Csallóközi Zoltán igazgató FŐGÁZ csoport Kecskemét, 2008. március 28. V. Országos Kéménykonferencia

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre. Partnerkód: Szerzıdés száma: Felhasználási hely száma:

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre. Partnerkód: Szerzıdés száma: Felhasználási hely száma: SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre Partnerkód: Szerzıdés száma: Felhasználási hely száma: mely létrejött egyrészrıl a DMRV Duna Menti Regionális Vízmő Zártkörően Mőködı

Részletesebben

K Ö Z Ü Z E M I S Z E R Z İ D É S

K Ö Z Ü Z E M I S Z E R Z İ D É S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R Z İ D É S mely létrejött a Városgondozási Zrt. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17.; adószám. 10571763-2-10; cégjegyzékszám: cg. 10-10-020013) mint Szolgáltató és......... Felhasználó,

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/9. MELLÉKLET Garantált Szolgáltatások, és azok eljárásrendje 1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK Elosztói engedélyes szerinti GSZ szám Garantált Szolgáltatás

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

5. sz. függelék 7.sz. függelék A TOTAL HUNGARIA KFT SZOLGÁLTATÁSÁNAK DÍJTÉTELEI Szolgáltatások megnevezése 1. Csatlakozó és fogyasztói vezeték terveinek jóváhagyása, szakvéleményezése

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Szolgáltató példánya TÖRSVÍZ Kft. 2046 Törökbálint Pf.30. 6.6. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Megállapodás száma: amely létrejött

Részletesebben

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK Bogya Zoltán szakmai tanácsadó Magyar Energia Hivatal Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály bogyaz@eh.gov.hu Az önellátó energiagazdálkodás feladat vagy lehetıség? Önkormányzati konferencia Német - Magyar

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

Gázfelhasználói berendezések. tapasztalatairól

Gázfelhasználói berendezések. tapasztalatairól Gázfelhasználói berendezések idıszakos felülvizsgálatainak tapasztalatairól Elıadó: Molnár Károly Gázipari Mőszaki Szakbizottság elnöke XXII. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia Thermál Hotel Visegrád 2014.

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012., NAIH-51489/2012. Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki Üzleti partnerszám Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói szolgálat díjszabásának rendszere Elosztói üzletszabályzat M2. számú melléklete 2/7.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

adatátviteli berendezések telepítésére

adatátviteli berendezések telepítésére M E G B Í Z Ó L E V É L adatátviteli berendezések telepítésére A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. és a Vállalkozó között létrejött Vállalkozási Szerződés alapján megbízást adunk a Vállalkozó munkatársa, részére,

Részletesebben

A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei

A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei 479. számú ügyvezetı igazgatói utasítás A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei Készítette: Ügyfél és Kereskedıi Kapcsolatok Osztály Méréstechnikai csoport 2010. Nyomtatásban

Részletesebben

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottsága Elnökétıl 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 62/511-800

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottsága Elnökétıl 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 62/511-800 Makó Város Önkormányzati Képviselı-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottsága Elnökétıl 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 62/511-800 Ikt.sz.: 6/1911-1/2010/IX. Tárgy: Makó, Kálvin u.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1.2.7 A Felhasználó adatszolgáltatási és esetleges menetrendadási kötelezettségeit a Szerzıdés állapítja meg.

1.2.7 A Felhasználó adatszolgáltatási és esetleges menetrendadási kötelezettségeit a Szerzıdés állapítja meg. CEZ MAGYARORSZÁG KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDİ FELHASZNÁLÓKKAL KÖTENDİ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZİDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Jelen (továbbiakban: ÁSZF ) a CEZ Magyarország Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiszállási díj Útidő Ft/fő Megjegyzés: Egyes esetekben önállóan, vagy kapcsolódó díjtétellel együtt

Kiszállási díj Útidő Ft/fő Megjegyzés: Egyes esetekben önállóan, vagy kapcsolódó díjtétellel együtt Kiszállási díj Kiszállási díj (fogyasztó, kereskedő, közüzem megrendelésére végzett szolgáltatások esetében)* Telephelyen belül, és kívül a kiszállásban résztvevő gépjárművek, és dolgozók számától függően

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl (2002. november 26-tól hatályos változat) A Magyarországi

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevık között kötött szerzıdésekrıl A Kormány a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Csatlakozó vezetékre és felhasználó berendezésekre vonatkozó szabályozások

Csatlakozó vezetékre és felhasználó berendezésekre vonatkozó szabályozások Csatlakozó vezetékre és felhasználó berendezésekre vonatkozó szabályozások Előadó: Varga Tamás hálózati üzemvezető Budapest, 2017. március 2. 1 Rendszer elvek A gázhálózat közterületre eső része a gázszolgáltató

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 23/2009.(XI.25.) rendelete a kéményseprıipari kötelezı közszolgáltatás igénybevételérıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK..../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK..../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.)

Részletesebben