5. sz. melléklet. Eljárásrend a szerzıdésszegés és szabálytalan vételezés esetén, kötbértábla

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. sz. melléklet. Eljárásrend a szerzıdésszegés és szabálytalan vételezés esetén, kötbértábla"

Átírás

1 5. sz. melléklet Eljárásrend a szerzıdésszegés és szabálytalan vételezés esetén, kötbértábla 1/20. oldal

2 1. BEVEZETÉS 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A társaság közüzemi szolgáltatói engedélyese, (továbbiakban: Közüzemi Szolgáltató) és a közüzemi fogyasztók közötti jogviszony szabályozása, a közüzemi szerzıdésszegés és a szabálytalan gázvételezés eseteiben A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban GET.), a 111/2003 (.) Korm. sz. rendelet és annak 2.sz. mellékletét képezı Gázellástási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban GKSz) a Polgári Törvénykönyv az évi LXIII törvény a személyes adat védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról az évi XLV törvény a mérésügyrıl, a 127/1991. (X.9.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben az 51/1998. (VI1.3.) IKIM rendelet a gázszerelık gazdasági kamarák által történı nyilvántartásáról a 11/1999. (III.19.) sz. GM rendelet, illetve ezt módosító 37/1999. (VI. 21.) sz. és 50/2000. (XII.21.) GM rendelet a földgáz díjának megállapításáról. 2. ELJARASI REND A KÖZÜZEMI SZOLGALTATO KÖZÜZEMI SZERZODESSZEGESE ESETEN A fogyasztó bejelentése alapján a szerzıdésszegés körülményeinek kivizsgálását 15 napon belül meg kell kezdeni, és ha szükséges ezen idın belül egyeztetı tárgyalást kell kezdeményezni. Az egyeztetı tárgyaláson - ha a szerzıdésszegés ténye fennáll - törekedni kell a megegyezésre, a kártérítés mértékére vonatkozóan is. Ha az egyezség nem jön létre, a fogyasztó jogosult a Magyar Energia Hivatalnál panaszt tenni, vagy jogi eljárást kezdeményezni. Ezen lehetıségekrıl a fogyasztót minden esetben tájékoztatni kell. 3. ELJARASI REND A FOGYASZTO KÖZÜZEMI SZERZODESSZEGESE ESETEN 3.1 A fogyasztó közüzemi szerzıdésszegés esetén jelen szabályozás jogkövetkezményei szerint, valamint a Közüzemi ssolgáltató a "Fogyasztási helyek idıszakos felülvizsgálatával összefüggı társasági eljárásrend"-je alapján kell eljárni. A jelzett esetek (cselekmények) gyanúja esetén a Közüzemi szolgáltató (a késıbbi bizonyíthatóság érdekében 2 fı részvételével) köteles a fogyasztási helyen jegyzıkönyvezést végezni. Ennek során: a) A szabálytalanul vételezett gázmennyiség és annak ellenértékének meghatározását a Közüzemi Szolgáltató vagy megbízottja által végzett utolsó tényleges leolvasási, felülvizsgálati idıponttól a mérı ellenırzésének (a szabálytalan vételezés felderítésének) idıpontjáig eltelt idıszak figyelembevételével kell elvégezni. b) Amennyiben az elızıek szerint a szabálytalan gázvételezés idıszaka nem állapítható meg, ebben az esetben 30 napra vonatkoztatva kell a méretlen gázmennyiséget megállapítani. 2/20. oldal

3 Amennyiben a szabálytalan gázvételezés - elızetes bejelentés nélkül - a kerülıvezeték nyitásával történt, a méretlen gázmennyiség megállapítása a korábbi (pl. egy éves) idıszak fogyasztási adatainak figyelembevételével egyedileg történik. c) Amennyiben a szabálytalan gázvételezés idıtartamára a gázdíjat; valamint a felülvizsgálat során felmerült egyéb költségeket a fogyasztó a kibocsátott számlán megjelölt határidıig nem fizeti meg, a gázszolgáltatást meg kell szüntetni. Szabálytalan gázvételezés megállapítása esetén a gázszolgáltatás akkor is megszüntethetı, ha a fogyasztónak 60 napon túl fennálló gázdíj tartozása van. d) Amennyiben a fogyasztó megakadályozza a szolgáltatásból való kizárást, akkor a Közüzemi Szolgáltató jogosult a közterületi fıelzáró lezárására, vagy a leágazó vezeték közterületen történı levágására. e) A szerzıdésszegés megszőnésével a szolgáltatás visszaállítását - a felmerült költségek megtérítése után - a Közüzemi Szolgáltató legkésıbb két munkanapon belül köteles elkezdeni. JELEN SZABALYOZAS 3.1 PONTJABAN JELZETT ESETEKBEN A KÖZÜZEMI SZOLGALTATONAK AZ ALABBI INTEZKEDESEKET KELL TENNI: a) A helyszínen fénykép vagy videó felvételt és tényrögzítés jegyzıkönyvet kell készíteni. b) A gázszolgáltatást azonnal meg kell szüntetni. 4. A GAZSZOLGALTATAS HELYREALLITASA A jelen szabályozás eseteiben a szabálytalanul gázt vételezı Fogyasztónál a gázszolgáltatás az alábbi feltételek teljesítése esetén állítható vissza: A szerzıdésszegı magatartást, állapotot a fogyasztó megszüntette. A fogyasztó a közüzemi szolgáltató Üzletszabályzata szerint meghatározott gázmennyiség ellenértékét megfizette, egyéb fizetési kötelezettségét (alapdíj, teljesítménydíj, gázdíj, hátralék, késedelmi kamat, pótdíj, kötbér, stb.) teljesítette. A gázszolgáltatás megszüntetésének és helyreállításának költségeit a fogyasztó megfizette. A fogyasztó a szolgáltató által ellenırzött módon megtette a további biztonságos földgáz felhasználáshoz szükséges intézkedéseket. 5 A SZERZODES NELKÜLI VETELEZES JOGSZERUVE TETELE Amennyiben a szerzıdés nélkül vételezı a közüzemi szolgáltató felé fennálló tartozását teljes körően kiegyenlíti, a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés üzembe helyezéséhez szükséges feltételeket teljesíti, a közüzemi szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott feltételek és eljárás szerint a közüzemi szolgáltatóval közüzemi szerzıdést köt. A közüzemi szerzıdés megkötésével egyidejőleg az Elosztó a fogyasztót a gázszolgáltatásba bekapcsolja. 3/20. oldal

4 FOGYASZTASI HELYEK IDOSZAKOS FELÜLVIZSGALATAVAL ÖSSZEFÜGGO TARSASAGI ELJARASREND 1. AZ ELJARASREND CELJA A fogyasztási helyek idıszakos felülvizsgálata a Közüzemi Szolgáltató kiemelt feladatai közé tartozik, tekintettel arra, hogy ez jelentısen hozzájárul: a rendszeresen Fizetı és a földgázt rendeltetésszerően használó Ügyfelek érdekeinek megóvásához, a biztonságos földgázszolgáltatás fenntartásához, a gázhálózati veszteségek csökkentésére irányuló törekvések megvalósításához, a társasági tulajdon védelmének fokozott biztosításához, - az energiagazdálkodási feladatok végrehajtásához, a nyilvántartási adatok pontosításához, a vásárolt gázenergia mennyiség értékesítéséhez és ez által közvetve az értékesítési árbevétel terv szerinti alakulásához, a hatékony gázenergia kereskedelem megvalósításához. 2. FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS ELEMEI fogyasztói gázmérık, mérési helyek felülvizsgálata gázmérık, fıelzáró jogi zárral való ellátása (plombálása), korábban elhelyezett jogi zárak (plombák) sértetlenségének vizsgálata adategyeztetés fogyasztói rendszer, készülékek egyeztetése esetleges engedély nélküli, veszélyhelyzetet teremtı szerelések, beavatkozások kiszőrése lejárt hitelesítéső mérık cseréje olyan gázmérık cseréje, amelyeken szabálytalan vételezésre utaló beavatkozási nyomok találhatók csatlakozó vezeték felülvizsgálata, olyan szabálytalan vételezések felderítése, ahol az a mérı megkerülésével történik. 3. FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS A felülvizsgálati eljárás az alábbiak szerint történik. 4. A FOGYASZTÁSI HELY FELKERESÉSE Az felülvizsgálni kívánt fogyasztási helyek a következık szerint kerülnek kiválasztásra: a) meghatározott idıszakonkénti felülvizsgálat (3-5 év), b) kampány felülvizsgálat (teljes település, településrész), c) egyedi bejelentés alapján, d) számlázási rendszerbıl nyert adatok alapján, e) tulajdonos, illetve Fogyasztó változás esetére vonatkozó felülvizsgálat, mérıteljesítmény átlépés miatt mérıcsere, felülvizsgálat, f) idıszakos mérıhitelesítés. 4.1 Az idıszakos felülvizsgálatra kiadott címlisták alapján a Közüzemi Szolgáltató munkatársai (ellenırök) felkeresik a fogyasztási helyet. 4/20. oldal

5 4.2 Amennyiben nem tartózkodik senki a fogyasztási helyen, úgy értesítést kell hátrahagyni (Helyszíni értesítı minta csatolva). Ezáltal a fogyasztó részére lehetıvé válik idıpont egyeztetés a behajtási ügyintézıkön vagy az adminisztráción keresztül. 4.3 Ha a fogyasztó nem kísérli meg az idıpont egyeztetést, úgy a behajtási ügyintézı tértivevényes levélben (Felszólító minta csatolva) szólítja fel a felülvizsgálat lehetıvé tételére. 4.4 Amennyiben ez által sem sikerül idıpontot egyeztetni, akkor ismételt tértivevényes felszólítás (Felszólító minta csatolva) következik, a kikapcsolás lehetıségének ismertetésével. 4.5 Sikertelen felszólítások esetén a fogyasztási hely kikapcsolásra kerül. 4.6 Ha valaki tartózkodik a fogyasztási helyen, úgy az alábbi esetek lehetségesek: a./ nem engedik végrehajtani a felülvizsgálatot Ha a fogyasztó vagy az ott tartózkodó személy nem járul hozzá a felülvizsgálat elvégzéséhez, úgy meg kell kísérelni meggyızni a felülvizsgálat szükségességérıl. Amennyiben ez sikeres, akkor úgy kell eljárni, mintha a fogyasztó lehetıvé tette volna az ellenırzést. Ha a meggyızés nem sikeres, úgy az eljárást a 4.3 szerint kell folytatni. b./ lehetıvé teszik a felülvizsgálat elvégzését Ha a felülvizsgálat elvégzésére lehetıség van, úgy elsı lépésben azonosítani kell a felülvizsgálatot lehetıvé tevı személyt, aki lehet: - a szerzıdés szerinti Fogyasztó, - a fogyasztó nagykorú családtagja vagy hozzátartozója, - jogi képviselıje, megbízottja, - új Fogyasztó. Amikor jogi képviselı, megbízott van jelen, akkor ellenırizni kell a jogosultságot, ha idegen (pl. bérlı, közös képviselı, szomszéd, stb.) tartózkodik a fogyasztási helyen, úgy ıt tanúnak kell felkérni (a jegyzıkönyvet is a tanú helyén kell aláírnia), új Fogyasztó esetén pedig fel kell világosítani az ilyenkor szokásos eljárásrendrıl (bejelentkezés a fogyasztószolgálatnál). 5. FELÜLVIZSGÁLAT A felülvizsgálat az adatok egyeztetésébıl és dokumentálásából, valamint magából a fogyasztási hely felülvizsgálatának végrehajtásából áll. Ennek során azonosítani kell a gázmérıt, ellenırizni kell a csatlakozásokat, a meglévı plombálásokat, valamint magát a mérıt. Ugyancsak ellenırizni kell a csatlakozó vezetéket, a belsı vezetékrendszert, valamint a fogyasztó készülékeket. Ezeket össze kell vetni az engedélyezési tervben szereplı készülékekkel. Az ellenırzés végeredménye az alábbi lehet: 1. A felülvizsgálat mindent rendben talált, ill. csak adateltérés van. 2. A gázmérı hitelesítési ideje lejárt. 3. Szabálytalan vételezésre utaló beavatkozási nyomok találhatók a mérın. 4. Szabálytalan vételezésre utaló beavatkozási nyomok találhatók a jogi záron (plombán). 5. Méretlen vezetékrıl való átkötés történt. 6. Tervtıl eltérı kivitelezés történt. 5/20. oldal

6 5.1 AZ ELLENİRZÉS MINDENT RENDBEN TALÁLT Ez esetben ellenırizni kell a tömítettséget a mérınél, fel kell helyezni a jogi zárakat (plombákat) és a biztonsági öntapadó fóliákat. Ki kell tölteni a jegyzıkönyveket (Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv és Jogi zár felszerelési jegyzıkönyv csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyvek egy, aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. 5.2 A GÁZMÉRİ HITELESÍTÉSI IDEJE LEJÁRT A mérıt le kell szerelni és a Közüzemi Szolgáltató raktárába kell leadni. Új, hiteles mérıt kell felszerelni, és az eljárásról jegyzıkönyvet (gázmérı és nyomásszabályozó bizonylat csatolva) kell felvenni. Az új mérı felszerelése után is ellenırizni kell a tömítettséget, fel kell helyezni a jogi zárakat (plombákat) és a biztonsági öntapadó fóliákat, amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyv egy, aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. 5.3 ELJÁRÁS A GÁZMÉRİN TALÁLHATÓ SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉSRE UTALÓ BEAVATKOZÁSI NYOMOK ESETÉN A mérırıl minimum 2 db fényképet kell készíteni úgy, hogy az elkészült képeken a mérı beazonosítható legyen. Az elkészült fényképekhez hozzá kell csatolni a negatív filmkockákat is (ha van). Ezt követıen a mérıt le kell szerelni, zárt dobozba vagy mőanyag zsákba kell helyezni és a fogyasztóval közösen kell jogi zárral lezárni és a lezárást aláírással hitelesíteni úgy, hogy a lezárás megsértése nélkül a dobozt vagy mőanyag zsákot ismételten ne lehessen felnyitni. A lezárt dobozon vagy mőanyag zsákon fel kell tüntetni a fogyasztó nevét, címét és a leszerelt gázmérı gyári számát. Az eljárásról jegyzıkönyvet kell felvenni (Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyv egy, aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. A leszerelt gázmérıt tartalmazó dobozt vagy mőanyag zsákot - amennyiben arra sor kerül - a szakértıi vizsgálat során lehet csak felbontani. A fogyasztót a szakértıi vizsgálatra írásban meg kell hívni. A fogyasztó ennek ellenére történı távolléte nem akadályozhatja a vizsgálat elvégzését. A szakértıi vizsgálat eredményérıl a fogyasztót minden esetben írásban tájékoztatni kell. Az esetleges büntetés mértékének meghatározásához a beépített, a fogyasztó által használt berendezések teljesítményét fel kell mérni. Az ellenırzést lehetıvé tevı személy részérıl az alábbi álláspontok lehetségesek: a./ a fogyasztó elismeri a gázmérıben történt beavatkozást 6/20. oldal

7 Szakértıi vizsgálatot nem kell kezdeményezni, de a szabályszerően lezárt dobozt vagy mőanyag zsákot felbontás nélkül legalább két évig meg kell ırizni. Ez esetben a helyszínen ki kell fizettetni a fogyasztóval a gázmérı cseréjét (mérı ára, munkadíj, kiszállási díj). Amennyiben nem hajlandó a helyszínen kifizetni a gázmérı cseréjét, le kell szerelni a nyomásszabályozót is, a vezetékcsonkot le kell dugózni és jogi zárral (plomba) kell ellátni (folyamatábra 10. pont). Ha a fogyasztó a helyszínen kifizeti a mérıcserét, úgy új mérıt kell felszerelni, annak tömítettségét ellenırizni, plombákat és biztonsági öntapadó fóliákat kell felhelyezni. Ki kell tölteni a jegyzıkönyvet (Gázmérı és nyomásszabályozó bizonylat csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyv egy, aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. b./ a fogyasztó nem ismeri el a gázmérıben történt beavatkozást A beavatkozás tisztázása céljából minden ilyen esetben szakérıi vizsgálatot kell kezdeményezni. Amennyiben a fogyasztó nem ismeri el a gázmérıben történt beavatkozást, de a gázmérın egyértelmő rongálási nyomok láthatóak, akkor az a) pont szerint kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a szabálytalan vételezés bizonyításáig a gázszolgáltatást hiteles mérıvel folytatni kell. Ha nem egyértelmőek a rongálási nyomok, akkor új mérıt kell felszerelni, annak tömítettségét ellenırizni, plombákat és biztonsági öntapadó fóliákat kell felhelyezni, ki kell tölteni a jegyzıkönyvet (Gázmérı és nyomásszabályozó bizonylat csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyv egy. Aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. Amennyiben a szakértıi vizsgálat csak beavatkozási kísérletet állapít meg, úgy a cserét szabályos mérıcserének kell tekinteni. Ha a szakértıi vizsgálat szerint szabálytalan vételezésre irányuló beavatkozás történt a mérın, a behajtási fejezetben foglaltak szerint kell kiszámlázni a gázmérı cseréjét is. 5.4 ELJÁRÁS A JOGI ZÁRON (PLOMBÁN) TALÁLHATÓ SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉSRE UTALÓ BEAVATKOZÁSI NYOMOK ESETÉN A jogi zárról (plomba) minimum 2 db fényképet kell készíteni úgy, hogy az elkészült képeken a jogi zár (plomba) beazonosítható legyen. Az elkészült fényképekhez hozzá kell csatolni a negatív filmkockákat is (ha van). Az eljárásról jegyzıkönyvet kell felvenni (Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyv egy, aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. Amennyiben a fogyasztó nem ismeri el a jogi zárban (plombában) történt beavatkozást, akkor le kell szerelni mérıt, nyomásszabályozót, a vezetékcsonkot le kell dugózni és jogi zárral (plombával) kell ellátni. Ha a fogyasztó elismeri a beavatkozást, akkor ellenırizni kell a mérı tömítettséget, fel kell helyezni az új jogi zárakat (plombákat) és a biztonsági öntapadó fóliákat, jegyzıkönyvet kell felvenni (Jogi zár felszerelési jegyzıkönyv csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön 7/20. oldal

8 megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. A jegyzıkönyv egy, aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. 5.5 MÉRETLEN VEZETÉKRİL VALÓ ÁTKÖTÉS Az átkötésrıl teljes körő fényképfelvételt (esetleg videofelvételt) és vázlatrajzot kell készíteni. Az eljárásról jegyzıkönyvet kell felvenni (Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv csatolva). Amennyiben a fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvben külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását. Ezek után a gázmérıt és a nyomásszabályozót le kell szerelni, a vezetékcsonkot ( az átkötést is) le kell dugózni és a dugót jogi zárral (plomba) kell ellátni. A jegyzıkönyv egy, aláírt példányát át kell adni annak, a ki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. A büntetés mértékének meghatározásához a beépített, a fogyasztó által használt berendezések teljesítményét fel kell mérni. A fogyasztási helyen a további földgáz-szolgáltatás csak akkor lehetséges, ha a fogyasztási hely elıírásszerő állapotba került visszaállításra, valamint a Fogyasztó a bírsággal és mérıcserével kapcsolatos összes költséget megfizette. 5.6 TERVTİL ELTÉRİ KIVITELEZÉS TÖRTÉNT Amennyiben a Fogyasztó a Közüzemi Szolgáltató által felülvizsgált tervtıl eltérı fogyasztói rendszert üzemeltet, vagy utólag a fogyasztói berendezéseket más teljesítményőre cserélte le, úgy a következık szerint kell eljárni: a) ha a tervtıl való eltérés jelentıs (veszélyhelyzet, üzembiztonság sérül, stb.), akkor a 5.5 pont szerint kell eljárni. b) Ha a tervtıl való eltérés nem jelentıs, akkor jegyzıkönyvet (Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv) kell felvenni. Amennyiben a Fogyasztó vagy nagykorú képviselıje nem írja alá a jegyzıkönyvet, ezt a jegyzıkönyvet külön megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzıkönyv két tanúval történı aláíratását, a jegyzıkönyv egy aláírt példányát át kell adni annak, aki a felülvizsgálatot engedélyezte (Fogyasztó vagy képviselıje), két példányát pedig a Közüzemi Szolgáltató illetékes szervezeti egységeihez kell továbbítani. 6. BEHAJTÁS 6.1 Jogi záron (plombán) történt szabálytalan vételezésre irányuló beavatkozás esetén, vagy ha a szakértıi vizsgálati jegyzıkönyv azt állapítja meg, hogy a gázmérın szabálytalan vételezésre utaló beavatkozási nyom tapasztalható, vagy ha a Fogyasztó elismerte a szabálytalan vételezés tényét, vagy ha a gázvételezés méretlenül történt, akkor a behajtási ügyintézı telefonon, vagy levélben egyeztetıtárgyalási lehetıséget ajánl a fogyasztó részére. Az ezt követı eljárás esetei a következık a) a Fogyasztó a felkérésre nem jelenik meg nem jelez vissza, vagy telefonon, levélben jelzi, hogy nem kíván megjelenni 8/20. oldal

9 A behajtási ügyintézı a beépített fogyasztói berendezések névleges teljesítménye és az eljárásban meghatározott idıszak alapján kiszámolja a fizetendı bírság összegét és errıl számlát állít ki, amelyet megküld a fogyasztó részére. Amennyiben a fogyasztó a felülvizsgálattal kapcsolatban felmerült költségeket még nem rendezte, akkor azok is kiszámlázásra kerülnek. b) a Fogyasztó megjelenik az egyeztetı tárgyaláson A behajtási ügyintézı a beépített fogyasztói berendezések névleges teljesítménye és az eljárásban meghatározott idıszak alapján kiszámolja a fizetendı bírság összegét. Amennyiben a Fogyasztó a felülvizsgálattal kapcsolatban felmerült költségeket még nem rendezte, akkor azok is kiszámlázásra kerül. Különleges esetekben, amikor a bírság összege érezhetıen meghaladja a Fogyasztó teherbíró képességét méltányosságból lehetséges mérsékeltebb bírság kiszámlázása, illetve részletfizetés engedélyezése. Amennyiben a Fogyasztó elfogadja a bírság mértékét, akkor lehetısége van azt a helyszínen kifizetni, vagy számla kiküldését kérni. Amennyiben a Fogyasztó nem fogadja el a bírság mértékét, akkor az a) pont szerint kell eljárni. Amennyiben a Fogyasztó a kiküldött számlát, számlákat határidıre nem fizeti be, akkor a Közüzemi Szolgáltató behajtási folyamatainak megfelelıen, fizetési felszólítás után a fogyasztási hely kikapcsolásra, majd a hátralék behajtása jogi útra kerül. 6.2 Amennyiben a szakértıi vizsgálati jegyzıkönyv azt állapítja meg, hogy a gázmérın szabálytalan vételezésre utaló beavatkozási nyom nem tapasztalható, akkor az eljárást - a Fogyasztó egyidejő étesítése mellett -le kell zárni. 6.3 Amennyiben a Fogyasztó korábban elismert beavatkozási nyilatkozatát megváltoztatja, akkor a szabályszerően lezárt, raktározott dobozban, vagy mőanyag zsákban lévı gázmérı szakértıi vizsgálatát kell kezdeményezni. A szakértıi vizsgálat eredményétıl függıen vagy megerısítést nyer a beavatkozás, vagy felül kell vizsgálni a lefolytatott eljárást és a fogyasztó részére meg kell téríteni a tévesen kiszámlázott bírságot. A szakértıi vizsgálat dokumentumait (OMH vizsgálati jegyzıkönyvet) a fogyasztó részére meg kell küldeni. Csatolt dokumentumok: - Helyszíni értesítı - Tértivevényes értesítı 1 - Tértivevényes értesítı 2 - Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv - Jogi zár felszerelési jegyzıkönyv - Gázmérı és nyomásszabályozó bizonylat - Idıpont egyeztetı levél - Szabálytalan vételezés kiszámítási értesítı - Kötbér mértéke 9/20. oldal

10 Tisztelt Ügyfelünk! Helyszíni értesítı Az Ön lakása földgázellátásának felülvizsgálata esedékessé vált, ezért munkatársam a mai napon felkereste Önt. Mivel nem találta otthon, kérjük, tegye lehetıvé, hogy év.. hónap. napján.. órakor munkatársunk elvégezhesse a fogyasztási hely felülvizsgálatát. Amennyiben ez az idıpont Önnek nem felel meg, úgy kérjük, hogy.. munkatársunkkal a fenti telefonszámon más idıpontot szíveskedjen egyeztetni. Dátum:.. Közremőködését elıre is köszönjük! ügyvezetı igazgató 10/20. oldal

11 Tértivevényes értesítı 1 Név: Település: Cím: Iktatósz.: Ü.i.: Tisztelt Ügyfelünk! Az Ön lakása földgázellátásának felülvizsgálata esedékessé vált, ezért munkatársaink felkeresték Önt, és értesítıt hagytak Önnél, amelyre nem válaszolt. Ezért ismételten kérjük, hogy mivel nem találták otthon, tegye lehetıvé, hogy év.. hónap. napján.. órakor munkatársaink elvégezhessék a fogyasztási hely felülvizsgálatát. Amennyiben ez az idıpont nem felel meg, úgy kérjük a. telefonszámon. munkatársunkkal más idıpontot egyeztetni szíveskedjen. Dátum:.. Közremőködését elıre is köszönjük! ügyvezetı igazgató 11/20. oldal

12 Tértivevényes értesítı 2 Név: Iktatósz.: Ü.i.: Település: Cím: Tisztelt Ügyfelünk! Több alkalommal megkíséreltük Önnel idıpontot egyeztetni az esedékessé vált fogyasztási hely felülvizsgálata céljából, melyekre nem válaszolt. Kérjük tegye lehetıvé, hogy év.. hónap. napján.. órakor munkatársaink elvégezhessék a fogyasztási hely felülvizsgálatát. Amennyiben ez az idıpont nem felel meg, úgy kérjük a. telefonszámon. munkatársunkkal más idıpontot egyeztetni szíveskedjen. Abban az esetben, ha nem teszik lehetıvé a feladatunk elvégzését, akkor a fogyasztási hely gázszolgáltatásból történı kizárását fogjuk kezdeményezni. Dátum:.. Közremőködését elıre is köszönjük! ügyvezetı igazgató 12/20. oldal

13 Fogyasztási hely felülvizsgálati jegyzıkönyv Sorszám: Fogyasztási hely azonosító: A gázmérı tulajdonosa: szolgáltató fogyasztó Fogyasztó címe: település. utca..hsz em...ajtó Fogyasztás helye: település. utca..hsz em...ajtó Jelen vannak:.fogyasztó részérıl... DBGÁZ Kft. részérıl.hatósági tanú(k) A DBGÁZ Kft. megbízottja a mai napon mérı ellenırzést végzett és az alábbiakat tapasztalta: Gázméréssel kapcsolatos problémát nem tapasztaltunk. A gézmérı számlálószerkezetének befolyásolásának gyanúja áll fenn. A gázmérı számlálószerkezetének befolyásolását tapasztaltuk. A gázmérı leszerelésével, kiiktatásával illetéktelen vételezést tapasztaltunk. A gázmérı elıtt illetéktelen rácsatlakozást tapasztaltunk. Egyéb:... A tapasztaltakról fényképfelvétel készült. igen nem A fogyasztó a szabálytalanság tényét elismerte. igen nem A fogyasztó a felmerült költségeket megfizeti. igen nem A fogyasztó a gázmérı szakértıi vizsgálatát kezdeményezi. igen nem A szolgáltató a gázmérı szakértıi vizsgálatát kezdeményezi. igen nem A szolgáltató a gázmérıt leszerelte. igen nem A leszerelt gázmérı gyártmánya/típusa:. Gyári száma:. A mérı állása:. Hitelesítés ideje:. Leszerelt plombák száma:..... A leszerelt mérıt tartalmazó dobozt lezáró plomba száma:... A gázmérıt plombával lezárt dobozban a DBGÁZ Kft. méréstechnikai bevizsgálásra küldi el. A vizsgálat eredményérıl a fogyasztót írásban értesíti. A gyanú beigazolódása esetén a DBGÁZ Kft. a törvényi elıírások szerinti fogyasztást állapít meg. A szolgáltató a szolgáltatást megszüntette. igen nem A gázmérı gyártmánya/típusa: Gyári száma:... A mérı állása:. Hitelesítés ideje:. Leszerelt plombák száma:..... A gázmérı helye: szabadban épületen belül hideg helyen épületen belül meleg helyen Védıszekrényben igen nem Nyomásszabályozó típusa:.. Gyári száma: A fıelzáróra szerelt plomba száma:.. A fogyasztási helyen beépített gázkészülékek adatai: készülék db szám Névleg. Teljesítmény/db m 3 /h Összes névleges teljesítmény m 3 /h Összesen: A fogyasztó egyéb megjegyzése(lásd a jegyzıkönyv hátoldalán): Kelt.: év hónap...nap..... DBGÁZ Kft. Hatósági tanú(k) Fogyasztó 13/20. oldal

14 Jogi zár felszerelési jegyzıkönyv Sorszám: : Fogyasztó szám: A gázmérı tulajdonosa: szolgáltató fogyasztó 2.0 A fogyasztó neve: 2.1 A fogyasztó címe:.. település...utca hsz em.. ajtó 2.2 A fogyasztás helye:... település...utca hsz em.. ajtó 3.0 A nyomásszabályozó tulajdonosa: szolgáltató fogyasztó 4.0 Jelen vannak: Fogyasztó: DBGÁZ Kft. képviselıje: Jogi zár felszerelése gázmérıre: A fogyasztás jellege: lakossági kommunális ipari, kereskedelmi stb. A régi jogi zár száma: A gázmérı típusa:.. gyári száma:... A gázmérı állása: m Kerülıág: van nincs A jogi zár száma:../ hiányzik sérült A felszerelt jogi zár száma: 7.0 Jogi zár felszerelése nyomásszabályozóra A régi jogi zár száma:.. A felszerelt jogi zár száma:.. A nyomásszabályozó típusa:.. gyári száma: 8.0 A gázmérı helyzete: épületben főtött helyen épületben főtetlen helyen épületen kívül védıszekrényben 8.1 A gázmérı a fogyasztó jelenléte nélkül hozzáférhetı: igen nem Felhívjuk a fogyasztó figyelmét, hogy a felszerelt jogi zár(ak)at csak a DBGÁZ Kft. képviselıje távolíthatja el, azok illetéktelen személyek által történt eltávolítása az ügy tisztázásáig a gázszolgáltatás szüneteltetését vonja maga után. A fenti jogi zár(ak) felszerelését ellenıriztem, azok sérthetetlenségéért felelısséget vállalok... a DBGÁZ Kft. képviselıje.. Fogyasztó Kelt.: év hónap...nap 14/20. oldal

15 Sorszám: DBGÁZ, Debreceni Gázszolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Gázmérı és nyomásszabályozó bizonylat Fogyasztó szám: A gázmérı tulajdonosa: szolgáltató fogyasztó 2.0 A fogyasztó neve: 2.1 A fogyasztó címe:.. település...utca hsz em.. ajtó 2.2 A fogyasztás helye:... település...utca hsz em.. ajtó 3.0 A nyomásszabályozó tulajdonosa: szolgáltató fogyasztó 3.1 A nyomásszabályozó típusa: gyári száma: 3.2 A nyomásszabályozóról üzemelı gázmérık gyári száma:. 4.0 A gázmérı típusa:.. kódja 4.1 A gázmérıgyári száma:... gyártási éve A gázmérı állása: m 3 hitelesítés ideje.... raktáros 5.0 A nyomásszabályzóra felszerelt jogi zár száma: 6.0 A gázmérıre felszerelt jogi zárak száma: csatlakozó oldalon..fogyasztói oldalon 7.0 Kerülıág: van nincs a jogi zár száma /hiányzik sérült 8.0 A gázmérı helyzete: épületben főtött helyen épületben főtetlen helyen épületen kívül védıszekrényben 8.1 A gázmérı a fogyasztó jelenléte nélkül hozzáférhetı: igen nem Leszerelések: 9.0 A leszerelt nyomásszabályozó típusa: gyári száma: 9.1 A leszerelt gázmérı típusa:...gyári száma: 9.2 A leszerelt gázmérı állása:..m A nyomásszabályozóról leszerelt jogi zár száma: /hiányzik sérült 9.4 A gázmérırıl leszerelt jogi zárak száma: csatlakozó oldalon../hiányzik sérült fogyasztói oldalon:. /hiányzik sérült 9.5 A kerülıágról leszerelt jogi zár száma:../hiányzik sérült 9.6 A gázmérı leszerelésének oka: szüneteltetés sérülés bevizsgálás hitelesítés álló mérı gázdíj hátralék szabálytalan gázvételezés egyéb: Kelt.: év hónap...nap. Szerelı A felszerelt jogi zárakat csak a DBGÁZ Kft. képviselıje távolíthatja el azok illetéktelen személyek által történı eltávolítása az ügy tisztázásáig a gázszolgáltatás szüneteltetését vonja maga után. A földgázelláásról szóló évi XLII. Törvény 42. (5) bekezdése értelmében biztosítom, hogy a DBGÁZ Kft. képviselıje a gázmérıhöz hozzáférhessen. A gázmérı állapotát a felszereléskor a szerelı és a fogyasztó együtt megvizsgálta, azt rendben találta. Ha a felsorolt adatokban változás következik be, azt a DBGÁZ Kft.-nek 3 napon belül írásban bejelentem. A jogi zárak felszerelését ellenıriztem, azok sérthetetlenségéért felelısséget vállalok. A fenti adatok a valóságnak megfelelnek... Fogyasztó 15/20. oldal

16 Idıpont egyeztetı levél Név: Település: Cím: Iktatósz.: Ü.i.: Tárgy: Szabálytalan vételezés (fogy.h.az.) Tisztelt Ügyfelünk! Önnél. év. hó napján fogyasztási hely felülvizsgálat során szabálytalan vételezést állapítottak meg munkatársaink. Kérem, hogy további ügyintézés céljából, telefonon történı idıpont-egyeztetés után /tel.: / fáradjon be a.. található irodánkba. Dátum:.. Közremőködését elıre is köszönjük! ügyvezetı igazgató 16/20. oldal

17 SZERZİDÉS NÉLKÜLI VÉTELEZÉS KISZÁMÍTÁSI ÉRTESÍTİ Név: Iktatósz.: Ü.i.: Település: Cím: Tárgy: Szerzıdés nélküli vételezés (fogy.h.az.) Tisztelt Ügyfelünk! Önnél. év. hó napján fogyasztási hely felülvizsgálat során szerzıdés nélküli vételezést állapítottak meg munkatársaink. Szerzıdés nélküli vételezés esetén a 96/2003. (XII.18.) GKM rendelet 8.. (2). bek. szerint a fogyasztónak a beépített berendezések névleges teljesítményének 24 órás használatát feltételezve kell a külön jogszabályban meghatározott pótdíjat megfizetniea szerzıdés nélküli vételezés idıtartamára. Amannyiben a szerzıdés nélküli vételezés idıtartama nem állapítható meg, akkor a pótdíj számítását 30 napos fogyasztás alapján kell elvégezni. A pótdíj mértéke a beépített berendezések névleges (össz)teljesítménye szerinti árszabásba tartozó díjtételek háromszorosa. Ez alapján a Ön fogyasztási helyén szerzıdés nélkül vételezett földgáz mennyiségét a következık szerint állapítjuk meg. 1. Beépített készülékek névleges teljesítménye: 1 db GF 30 konvektor 0,45 m 3 /h 1 db Móra tőzhely 0,86 m 3 /h összesen: 1,31 m 3 /h 2. Szerzıdés nélküli vételezés idıtartama: 30 nap. 3. Szerzıdés nélkül vételezett gáz mennyisége: 1,31 m 3 /h x 24 óra x 30 nap = 943 m 3 /h Dátum:.. ügyintézı 17/20. oldal

18 A kötbérek meghatározása A évi XLII tv és 2. bekezdése rendelkezik mindazon esetekrıl, amikor a közüzemi szolgáltatónak, vagy a közüzemi fogyasztónak a szerzıdésszerő teljesítésének elmulasztásából, vagy megszegésébıl adódóan kötbérfizetési kötelezettsége állhat fenn. A kötbér mértékét a táblázatban foglaltak szerint állapítjuk meg. 18

19 ÜZLETSZABÁLYZATA Közüzemi szerzıdésszegés kötbére SZERZİDÉSSZEGİ KÖTBÉR MÉRTÉKE MAGATARTÁS FORMÁI közüzemi fogyasztó SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRİL A gázszolgáltatást a szerzıdésben meghatározott idıpontban nem kezdi meg. (GET 43. (1) bek. a.) pont) A szolgáltatott gáz jellemzıi nem felelnek meg a szerzıdésben, mőszaki elıírásban vagy szabványban elıírtaknak. (GET 43. (1) bek. b.) pont) Nem értesíti a közüzemi fogyasztót az üzletszabályzatban, illetve a szerzıdésben meghatározott idıben és módon az Elosztói, szállítói engedélyes által végzett elıre tervezhetı karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés idıpontjáról és várható idıtartamáról. (GET 43. (1) bek. c.) pont) Jogszerőtlen magatartása folytán a gáz-szolgáltatás megszakad, vagy azt a törvényben foglaltakon túlmenıen szünetelteti, illetıleg korlátozza. (GET 43. (1) bek. d.) pont) A gázszolgáltatásból kizárt fogyasztó részére az arra okot adó szabálytalanság vagy szerzıdésszegés megszőnését, és a fogyasztó errıl szóló értesítésének kézhezvételét követı két munkanapon belül a gázszolgáltatást nem folytatja. (GET 43. (1) bek. e.) pont) A földgázellátás minıségi és szolgáltatási színvonala az engedélyben illetve az üzletszabályzatban elıírtaknak nem felel meg. (GET 43. (1) bek. g) pont) Háztartási és 20 m 3 /h alatti nem háztartási 500,-Ft/nap, de max ,-Ft/ alkalom m 3 /h m 3 /h 500 m 3 /h feletti 750,-Ft/nap, de max ,-Ft/alkalom 1.000,-Ft/nap, de max ,- Ft/alkalom 1.500,-Ft/nap, de max ,- Ft/alkalom 2.500,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom 5.000,-Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom 500,-Ft/nap, de max ,-Ft/ alkalom 500,-Ft/nap, de max ,-Ft/ alkalom 750,-Ft/nap, de max ,-Ft/alkalom 750,-Ft/nap, de max ,-Ft/alkalom 1.000,-Ft/nap, de max ,- Ft/alkalom 1.000,-Ft/nap, de max ,- Ft/alkalom 1.500,-Ft/nap, de max ,- Ft/alkalom 1.500,-Ft/nap, de max ,- Ft/alkalom 5000,- Ft*** 5000,- Ft*** 5000,- Ft*** 5000,- Ft*** Ft/alkalom

20 ÜZLETSZABÁLYZATA SZERZİDÉSSZEGİ MAGATARTÁS FOGYASZTÓ RÉSZÉRİL FORMÁI közüzemi fogyasztó A mőszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelı csatlakozóvezetéket, fogyasztói berendezést használ. (GET 43. (2) bek. b.) pont) A szolgáltatott gázt a gázmérı mőködésének bármilyen módon való befolyásolásával, vagy egyéb szabálytalan módon vételezi. (GET 43. (2) bek. c) pont) A közüzemi szolgáltató jogszabályban meghatározott módon megküldött értesítései és a részére jogszabályban meghatározott idıpontegyeztetési jog biztosítása ellenére nem teszi lehetıvé, hogy a közüzemi szolgáltató jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében az Elosztó vagy annak megbízottja a fogyasztásmérı leolvasása, hitelesítése, cseréje céljából, valamint általános mőszaki jellegő, illetve a fogyasztó személyében beállt változás miatt szükséges ellenırzés érdekében a fogyasztási helyhez tartozó mérıhelyen munkát végezzen. (GET 43. (2) bek. d.) pont) A gázszolgáltatás díját késedelmesen, nem a szerzıdésben meghatározott idıben fizeti meg. (GET 43. (2) bek. e.) pont) KÖTBÉR MÉRTÉKE Háztartási és 20 m 3 /h alatti nem m 3 /h m 3 /h 500 m 3 /h feletti háztartási 1.250,- Ft 5.000,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom háztartási 20 m 3 /h alatti 8000,- Ft * háztartási 20 m 3 /h vagy afeletti 20 m 3 /h alatti 20 m 3 /h vagy afeletti ** ** ** ** Ft/nap 3.000,- Ft 5.000,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom a kötbér mértéke megegyezik a késedelmi kamat mértékével A gázszolgáltatás díját nem fizeti. (GET 43. (2) bek. f.) pont) A gázmérı nélküli fogyasztás feltételeit megszegi. (GET 43. (2) bek. i.) pont) A fogyasztáskorlátozási illetve megszakítható fogyasztó esetében a megszakítási rendelkezéseknek nem tesz eleget. (GET 43. (2) bek. j.) pont) A nyomás alatti gázellátórendszert megbontja. (GET 43. (2) bek. k.) pont) a kötbér mértéke megegyezik a késedelmi kamat mértékével 6.250,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom 0,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom ,-Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft/alkalom * A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló rendelet gázdíj mértékére vonatkozó rendelkezésének módosítása esetén a kötbér a gázdíj emeléssel arányosan módosul. A táblázatban szereplı érték hatályos: január 18- tól ** A beépített berendezések névleges teljesítményének 24 órás használatát feltételezve, 30 napos fogyasztás figyelembevételével, a berendezések névleges teljesítménye szerinti árszabásba tartozó díjtételek háromszorosa *** A fogyasztó bejelentése alapján 5. sz. melléklet 20. oldal

Általános szerzıdési feltételek általános közüzemi szerzıdéshez

Általános szerzıdési feltételek általános közüzemi szerzıdéshez Általános szerzıdési feltételek általános közüzemi szerzıdéshez I - A szerzıdés tárgya, hatálya 1. A szerzıdés tárgya a jelen szerzıdésben megnevezett Fogyasztó földgázzal való ellátása a szerzıdésben

Részletesebben

cothec kft. Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

cothec kft. Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék Bevezetés Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya 1. A Cothec Kft. mint szolgáltató

Részletesebben

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2014....-jétıl Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 10 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 10 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú

Részletesebben

NAGYATÁD. Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

NAGYATÁD. Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság NAGYATÁD Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 1 Tartalomjegyzék Bevezetés Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya 1. A Cothec Kft. mint szolgáltató bemutatása 2. Fogalom

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 27/2007. (XI.30.) r e n d e l e t e. (egységes szerkezetben)

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 27/2007. (XI.30.) r e n d e l e t e. (egységes szerkezetben) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 27/2007. (XI.30.) r e n d e l e t e a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhıszolgáltatás egyes kérdéseirıl (egységes szerkezetben)

Részletesebben

ISD POWER Kft. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

ISD POWER Kft. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat ISD POWER Kft. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Dunaújváros, 2009. október Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rész...4 1.1 Üzletszabályzat

Részletesebben

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. (Baja, Mártonszállási út 81.) Üzletszabályzat. BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft.

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. (Baja, Mártonszállási út 81.) Üzletszabályzat. BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. Üzletszabályzat BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. 1 Bevezetés...3 1.1 A Bajavíz Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft-re vonatkozó adatok...3 1.2 A szolgáltatási területhez tartozó települések:...3

Részletesebben

Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek

Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek 4/a/3. sz. melléklet Lakossági fogyasztók részére 1 A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI, MINŐSÉGI SZÍNVONALA 1.1 A felhasználási hely és csatlakozási pont meghatározása

Részletesebben

Komárom-Ács Vízmő Kft. Üzletszabályzat Tervezet 2013.

Komárom-Ács Vízmő Kft. Üzletszabályzat Tervezet 2013. Komárom-Ács Vízmő Kft. Üzletszabályzat Tervezet 2013. I. Az Üzletszabályzat célja A Komárom-Ács Vízmő Kft. (továbbiakban: Víziközmő-szolgáltató) jelen Üzletszabályzata azokat az általános szerzıdési feltételeket

Részletesebben

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013. október 3-tól

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013. október 3-tól Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetısége,

Részletesebben

Feladat-meghatározás és a távhırendszer mőködtetése, fejlesztése

Feladat-meghatározás és a távhırendszer mőködtetése, fejlesztése Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 16/2003. (IV. 30.) Kgy. rendelete a távhıszolgáltatásról, valamint a távhıszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl

Részletesebben

8.7. SZ. MELLÉKLET. 8.7.1 Fogyasztói ellenôrzés. Ellenôrzésre jogosultak

8.7. SZ. MELLÉKLET. 8.7.1 Fogyasztói ellenôrzés. Ellenôrzésre jogosultak 8.7. Fogyasztásmérô berendezések helyszíni ellenôrzése, közüzemi szerzôdésszegéssel és a szabálytalan villamos energiavételezéssel összefüggô feladatok szabályozása 8.7.1 Fogyasztói ellenôrzés A fogyasztói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

M6. számú melléklet. Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére

M6. számú melléklet. Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére M6. számú melléklet Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Általános szerződési feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.hunnet.hu/ webcímen, valamint a HunNet Hungarian Networks Bt. ügyfélszolgálatán.

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 1/20.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen

Részletesebben

Üzletszabályzat BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. 2013. augusztus

Üzletszabályzat BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. 2013. augusztus Üzletszabályzat BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. 2013. augusztus 1 1 Bevezetés...4 1.1 A Bajavíz Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft-re vonatkozó adatok...4 1.2 A szolgáltatási területhez

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYINTÉZİ: BIRINYI ZSOLT TELEFON: 06-1-459-7735 TELEFAX: 06-1-459-7739

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYINTÉZİ: BIRINYI ZSOLT TELEFON: 06-1-459-7735 TELEFAX: 06-1-459-7739 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYINTÉZİ: BIRINYI ZSOLT TELEFON: 06-1-459-7735 TELEFAX: 06-1-459-7739 E-MAIL: BIRINYZS@EH.GOV.HU HATÁROZAT SZÁMA: 78/2007. Tárgy: ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató

Részletesebben

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2007. április 25. 2 1 Tartalomjegyzék 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...5 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 3.1 Az Üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015.07.07. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.06.24. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

M4. számú melléklet. Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére

M4. számú melléklet. Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére M4. számú melléklet Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Általános szerződési feltételek

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek AKTV Algyıi Kábeltelevízió Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Algyı, 2008. április 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 7 1.1. Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Savariatelecom Kft Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Savariatelecom Kft Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Savariatelecom Kft Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2008.04.01. Utolsó módosítás: 2008.02.28. Tartalomjegyzék 2. Ügyfélszolgálatának elérhetısége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben