Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter..../2006. ( ) ÖTM rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter..../2006. ( ) ÖTM rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról"

Átírás

1 Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.../2006. ( ) ÖTM rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 4. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. (1) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervezett ellátása kiterjed a tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény járatának és összes tartozékának időszakos ellenőrzésére, tisztítására, műszaki felülvizsgálatára, a használat és a műszaki megoldás megfelelőségének vizsgálatára. (2) A közszolgáltatás nem terjed ki: a) a 4096 cm 2 -nél (64 cm X 64 cm) nagyobb átlagos szabad keresztmetszetű kéményre, ha az ipari, gazdasági tevékenységet szolgál, ideértve a hőerőmű kéményét is, b) arra a használaton kívül álló kéményre, amelynek bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték, c) az olyan gáz-tüzelőberendezés égéstermék elvezetőjére, amelynek égésköre a készülék felállítási helyét képező tértől el van zárva, ha; ca) külső fali közvetlen kivezetése van, és az jellemzően vízszintes irányú, cb) cső a csőben rendszerű, a tüzelőberendezés tartozékaként szállított, azzal együtt tanúsított és a telepítés szintjén túl egyéb építményszintet nem érint, valamint a telepítés terébe eső hossza nem haladja meg a 1,5 m-t, d) az épített cserépkályha, kandalló, kemence nem bontható, és a tüzelőberendezés részének tekinthető összekötő elemére, valamint annak bekötőnyílására. E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések 2. a) égéstermék tartós visszaáramlása: a gáz-tüzelőberendezés üzembe helyezését követő öt perc eltelte után is tapasztalható égéstermék visszaáramlás, b) használatban lévő kémény: olyan kémény, amelyre tüzelőberendezés (hőtermelő berendezés) csatlakozik, c) kémény: olyan égéstermék elvezető berendezés, amely héjból vagy héjakból álló szerkezet, és egy vagy több járatot képez, d) kéményseprő-ipari közszolgáltatói körzet: az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény rendelkezései alapján a helyi önkormányzat által meghatározott működési terület, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást vala-

2 mennyi ingatlan tulajdonos, használó (a továbbiakban együtt: tulajdonos) tekintetében köteles ellátni, e) kéménytartozék: kéményhez csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely a kémény ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát vagy biztonságos működését szolgálja, így különösen a koromzsák, a kondenzedény, a koromzsákajtó, a tisztítóajtó, az összekötő elem, a bekötőnyílás, a füstsíp, a toldó, a szikrafogó, a kitorkollást módosító szerkezet, f) közvetlen élet- vagy tűzveszély: fa) az égéstermék tartós visszaáramlása, fb) a kémény falazatába az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott kivétellel beépített éghető anyag vagy a kémény közvetlenül éghető anyaggal vagy éghető épületszerkezettel való érintkezése, fc) a ki nem égethető kémény belső felületén lerakódott szurokréteg, fd) szilárd vagy olaj-tüzelő berendezés kéményénél a szikrafogó hiánya a fokozott tűzterjedésű (különösen nád, szalma, fazsindely) tetőhéjalás vagy a kéményből kijutó szikra által veszélyeztetett területen belül könnyen éghető anyag jelenléte, g) külső fal: az épület függőleges határoló szerkezete, h) összekötő elem: a tüzelőberendezés égéstermék-csonkja és a kémény összekötésére szolgáló, oldható vagy fixen beépített füstcső, füstcsatorna vagy egyéb elem, i) összhőterhelés: a kéménybe kötött összes tüzelőberendezésnek, a tüzelőanyag felhasználásából származó fűtőértékében számított együttes hőterhelése; egymáshoz reteszelt tüzelőberendezések esetén a reteszelési feltételek szerint lehetséges legnagyobb egyidejű hőterhelés, j) reteszelés: a tüzelőberendezések egyidejű működését a kialakított vezérlés a szabályozó berendezésektől vagy felhasználótól függetlenül korlátozza, annak érdekében, hogy az egyidejű hőterhelés egy adott érték alatt maradjon, k) sormunkakönyv: a kémények ellenőrzésével és tisztításával összefüggő kötelezően végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatói tevékenység dokumentálására szolgáló nyomtatvány, l) tartalékkémény: olyan szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezés csatlakoztatására alkalmas gravitáció elvén működő kémény, amely a tartalékfűtés lehetőségét biztosítja, de amelyre tüzelőberendezés nem csatlakozik, m) tömörségi-próba: olyan vizsgálat, melynek keretében a kémény tömörségét vagy szivárgási értékét ellenőrzik. Műszaki felülvizsgálat 3. (1) A kémény és annak tartozékai (a továbbiakban: kémény) műszaki felülvizsgálatát az esedékes ellenőrzés, tisztítás alkalmával, négyévenként el kell végezni. (2) A külön jogszabályban meghatározott, időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység, hétvégi ház, présház, hobby kerten lévő gazdasági épület, építmény kéményének műszaki felülvizsgálatát négyévente, a tulajdonos megrendelése alapján kell elvégezni. (3) A tartalékkémény műszaki felülvizsgálatát annak tartós használatbavételét megelőzően, a tulajdonos megrendelése alapján kell elvégezni. 2

3 Ellenőrzés, tisztítás 4. (1) Szilárd- és olaj-tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló: a) a 60 kw és annál kisebb összhőterhelésű kéményt a használat ideje alatt félévente egy alkalommal, b) a 60 kw-nál nagyobb összhőterhelésű kéményt a használat ideje alatt negyedévente kell ellenőrizni és tisztítani. (2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott kémény szerkezete, a használt tüzelőanyag minősége, a tüzelés módja tűzbiztonsági érdekből szükségessé teszi, az (1) bekezdésben előírtnál gyakrabban kell elvégezni a tisztítást. A gyakoribb tisztítás szükségességét a közszolgáltató állapítja meg. Erről a tulajdonost írásban, indokolással együtt tájékoztatni kell. 5. (1) A 4. (1) bekezdésében meghatározott kémény esetén a kémény járatainak belső felületéről a mechanikus tisztítóeszközzel el nem távolítható szurokréteget kiégetéssel kell eltávolítani. (2) Égetéssel történő tisztítást csak kéményseprő mester vagy legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakirányú szakmunkás végezhet. A munkavégzés ideje alatt legalább két szakembernek jelen kell lennie. (3) Tilos kiégetni azt a kémény járatot, ahol: a) tűzveszély áll fenn, b) a rendeltetésszerű használhatóságot a kiégetés károsíthatja, c) a kémény keresztmetszete a 729 cm 2 -t (27 cm X 27 cm) meghaladja. 6. (1) Gáz-tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény esetén a használatban lévő gáz-tüzelőberendezés kéményét évente egy alkalommal kell ellenőrizni, és szükség esetén tisztítani. (2) Annak a gáz-tüzelőberendezésnek, amelynek égésköre a készülék felállítási helyét képező tértől el van zárva, a használatban lévő, túlnyomásos cső a csőben rendszerű kéményét négyévente kell ellenőrizni, és szükség esetén tisztítani. (3) Az olyan kéményhez csatlakoztatott készülék esetén, amely kivezeti az égésterméket abból a helyiségből, ahol azt felállították, és az égéshez szükséges levegőt közvetlenül a felszerelési helyiségből veszi, a közszolgáltató a kémény ellenőrzése során a telepítés helyiségében, és a légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben a következőket köteles vizsgálni: a) mesterséges elszívó berendezések (páraelszívó, ventilátor), nagy füstgázhőmérséklet mellett üzemelő, nyitott égésterű, szilárd tüzelésű tüzelőberendezések (kandalló, kemence) egyidejű üzemeltetésének lehetőségét, b) a nyílászárók ellenőrzésével az égési levegő utánpótlásának fenntartottságát. (4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott vizsgálat során az egyidejű üzemeltetés lehetősége fennáll, a közszolgáltató köteles a tulajdonos figyelmét annak életveszélyességére írásban felhívni. 3

4 A változat 7. (1) A 4 kw-nál nagyobb és 140 kw-nál kisebb hőterhelésű gáz-tüzelőberendezés üzemeltetése során keletkezett égéstermék szén-monoxid (a továbbiakban: CO) tartalmát négyévente, a műszaki felülvizsgálattal egyidejűleg mérni kell. A mérés eredményét a tanúsítványban dokumentálni kell. (2) A mért CO érték alapján megállapított ún. hígítatlan égéstermék CO tartalmáról vagy a határérték (1000 ppm) túllépéséről a készülék üzemeltetőjét a helyszínen írásban, a települési jegyzőt a levegő védelmével kapcsolatos jogszabályban meghatározott eljárás lefolytatása érdekében harminc napon belül, tájékoztatni kell. B változat (1) A 4 kw-nál nagyobb és 140 kw-nál kisebb hőterhelésű gáz-tüzelőberendezés üzemeltetése során keletkezett égéstermék szén-monoxid (a továbbiakban: CO) tartalmát a következők alapján kell mérni: a) 4 kw-nál nagyobb és 60 kw vagy annál kisebb hőterhelés esetén négyévente, a műszaki felülvizsgálattal egyidejűleg, b) 60 kw-nál nagyobb hőterhelés esetén évente, az ellenőrzés alkalmával. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mérés eredményét a tanúsítványban dokumentálni szükséges. (2) A mért CO érték alapján megállapított ún. hígítatlan égéstermék CO tartalmáról vagy a határérték (1000 ppm) túllépéséről a készülék üzemeltetőjét a helyszínen írásban, a települési jegyzőt a levegő védelmével kapcsolatos jogszabályban meghatározott eljárás lefolytatása érdekében harminc napon belül, tájékoztatni kell. 8. A tartalékkéményt évente egy alkalommal ellenőrizni, és szükség szerint tisztítani kell, különös tekintettel a rendeltetésszerű fenntartásra, valamint a szabad keresztmetszet átjárhatóságára. 9. A külön jogszabályban meghatározott, időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység, hétvégi ház, présház, hobby kerten lévő gazdasági épület, építmény kéményének ellenőrzését, tisztítását a tulajdonos megrendelésére végzett műszaki felülvizsgálat alkalmával, szükség esetén kell elvégezni. A kémény használatával és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálat 10. (1) Új, újjáépített vagy átalakított épület, lakás használatbavételéhez az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglaltak alapján a közszolgáltató kérelemre a kémény használatával és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatról nyilatkozatot ad ki. 4

5 (2) Csak a kémény használatával és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatról kiadott nyilatkozat birtokában lehet: a) újonnan épített, felújított, átalakított kéményt vagy üzembe helyezett használaton kívüli kéményt vagy tartalékkéményt üzemeltetni, b) a kémény méreteiben és anyagában bekövetkező változás esetén a meglévő tüzelőberendezést tovább üzemeltetni, c) tüzelőberendezés cseréje esetén az azonos vagy megváltozott tüzeléstechnikai paraméterekkel rendelkező tüzelőberendezést meglévő kéménybe bekötni és üzembe helyezni, d) meglévő tüzelőberendezés esetén tüzelőanyag váltást végrehajtani. (3) A közszolgáltató a nyilatkozatot kérelemre, annak beérkezésétől számított 15 napon belül adja ki. A közszolgáltatás végzésének általános szabályai 11. (1) Az ellenőrzési, tisztítási és a műszaki felülvizsgálati tevékenysége keretében a közszolgáltatónak az e rendelet mellékletében részletezett munkálatokat kell elvégeznie. (2) Az ellenőrzést, tisztítást és műszaki felülvizsgálatot bontás nélkül, a kialakított ellenőrző-, vagy tisztítónyílásokon, továbbá kitorkolláson keresztül kell végezni. (3) A tulajdonos által külön megrendelt gyakoribb ellenőrzést, tisztítást vagy műszaki vizsgálatot a közszolgáltató a megrendelést követő 8 napon belül köteles elvégezni. (4) A műszaki felülvizsgálat eredményéről a közszolgáltató 30 napon belül nyilatkozatot ad a tulajdonosnak, társasházak esetében a közös képviselőnek is. (5) A kéményellenőrzésről és tisztításról tanúsítványt kell kiállítani, melynek egy példányát a közszolgáltatónak át kell adnia a lakóingatlan tulajdonosának. 12. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás végzésének várható időpontjáról legalább fél évvel, míg a munkavégzés tényleges időpontjáról legalább 8 nappal korábban köteles a tulajdonost társasház esetén a közös képviselőt is írásban vagy hirdetmény útján vagy a helyben szokásos más módon értesíteni. (2) Amennyiben a tulajdonos a helyszínre történő bejutást vagy a munka akadálytalan elvégzését nem biztosítja, a közszolgáltató a munkavégzés újabb időpontjáról az (1) bekezdésben meghatározottak szerint, ismételten értesíti a tulajdonost. (3) Ha a tulajdonos a helyszínre történő bejutást vagy a munka akadálytalan elvégzését, a (2) bekezdésben előírt ismételt szabályszerű értesítés ellenére akadályozza, a közszolgáltató köteles az első fokú tűzvédelmi hatóságot írásban értesíteni. (4) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során szabálytalanságot észlel, írásban köteles tulajdonost felszólítani annak megszüntetésére. (5) A következő esedékes munkavégzéskor a közszolgáltató köteles ellenőrizni, hogy a (4) bekezdés szerint kiadott felhívásnak megfelelően a tulajdonos a szabálytalanságot megszüntette-e. Amennyiben a szükséges intézkedés nem történt meg, a közszolgáltató az első fokú építésügyi vagy tűzvédelmi hatóságot köteles 30 napon belül írásban értesíteni. (6) Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén a közszolgáltató köteles a kémény vagy a tüzelőberendezés használatának azonnali megszüntetésére a tulajdonost haladéktalanul, írásban felszólítani. Egyidejűleg a közszolgáltatónak írásban bejelentést kell tenni az első fokú tűzvédelmi vagy építésügyi hatóságnak, továbbá gáz-tüzelőberendezés esetén vezetékes gáz- 5

6 ellátásnál az elosztói engedélyesnek, folyékony gázfelhasználás esetén a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal illetékes területi műszaki biztonsági felügyelőségnek. (7) Ha a közszolgáltató a feladatának ellátása során olyan szabálytalanságot, hibát, elhasználódást észlel, amely a biztonságos munkavégzést nem teszi lehetővé, megtagadhatja a munka elvégzését, továbbá 30 napon belül értesíti az első fokú építésügyi vagy tűzvédelmi hatóságot. Nyilvántartás 13. (1) A közszolgáltató a nyilvántartásainak vezetése során köteles gondoskodni a személyes adatok védelmével kapcsolatos rendelkezések betartásáról. (2) A közszolgáltató a közszolgáltatás során általa elvégzett munkát sormunkakönyvben tartja nyilván. (3) A sormunkakönyvnek a következőket kell tartalmaznia: a) az épület címét, b) az épületen található kémények típusát, darabszámát, a használaton kívülivé helyezett kémények kivételével, c) az elvégzett munka megnevezését, d) a munkák elvégzésének időpontját, e) a munkavégző nevét, f) munkavégzést igazoló személy nevét és az igazolás (aláírás) jogcímét, olvasható (nyomtatott) betűkkel, g) munkavégzést igazoló aláírását. (4) Az elvégzett kéményellenőrzésről és tisztításról a tanúsítványnak a következőket kell tartalmaznia: a) a lakóingatlan vagy önálló rendeltetési egység címét, b) az ellenőrzött kémények típusát, darabszámát, c) az ellenőrzött kémények jellemző az üzemeltetés biztonságát befolyásoló műszaki adatait, így különösen koromzsákajtó helyét, átjárhatóságot, a 6. (3) bekezdése alapján a légellátást befolyásoló berendezések felsorolását, a 7. (1) bekezdése alapján mért CO értéket, d) a feltárt szabálytalanságokat, hibákat, elhasználódásokat, e) a munkavégzés időpontját, f) a munkavégző nevét olvasható (nyomtatott) betűkkel és aláírását, g) a cégszerű aláírást, a cégbélyegző lenyomatát, h) a munkavégzést igazoló személy nevét, és az igazolás (aláírás) jogcímét, olvasható (nyomtatott) betűkkel, i) a munka elvégzését igazoló személy aláírását. (5) A kémény használatával és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatról kiadott nyilatkozatnak a (4) bekezdésben felsoroltakon túl a következőket kell tartalmaznia: a) a megrendelő nevét, b) a vizsgálat célját, c) a bekötött vagy tervezett tüzelőberendezés típusát, teljesítményét, telepítési helyét, d) a vizsgálat eredményét, indokolással. (6) A közszolgáltató a sormunkakönyvet, a kiadott tanúsítványok egy példányát, valamint a kémény használatával és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatról készített nyilatkozat másolatát 5 évig köteles megőrizni. 6

7 14. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatói körzethez tartozó használatban lévő és tartalék kéményekről köteles nyilvántartást vezetni. (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia: a) a közszolgáltatói körzetben lévő épületek címét, b) az épületen található kémények és tartalékkémények fajtáját, a kémények égéstermék-elvezetés szerinti jellegét, számát. A közszolgáltatás ellátására való jogosultság feltételei 15. (1) A közszolgáltatást csak érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező közszolgáltató végezhet. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást büntetlen előéletű és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel szakirányú szakképesítéssel rendelkező alkalmazottakkal ellátni. (2) A közszolgáltatónak kéményseprőmester képesítéssel kell rendelkeznie vagy köteles egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott kéményseprőmestert alkalmazni. A közszolgáltató köteles a db-ot meghaladó minden további megkezdett db használatban lévő kéményre további egy-egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott kéményseprőmestert alkalmazni. (3) Kéménytisztítást kéményseprőmester vagy kéményseprő szakmunkás felügyelete mellett betanított munkás is végezhet. (4) A közszolgáltató által foglalkoztatott betanított munkás köteles a belépés évét követő második naptári év végéig az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményben vizsgát tenni. Amennyiben a foglalkoztatott ezt nem vállalja vagy a határidő elteltéig nem tesz eredményes vizsgát, a közszolgáltató a foglalkoztatottat betanított munkásként tovább nem foglalkoztathatja. Az oktatás és a vizsgáztatás költségeinek viselését munkaszerződésben kell rögzíteni. 16. (1) A közszolgáltatónak a feladata biztonságos és szakszerű ellátása érdekében a szakmai feladattal arányban álló létszámú, és megfelelő képzettségű szakemberrel kell a közszolgáltatást végeznie. (2) A közszolgáltatásban résztvevő kéményseprőmesterek és kéményseprő szakmunkások a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Tagozata által szervezett vagy nyilvántartásba vett kétévenkénti rendszeres ismeretfelújító és továbbképző tanfolyamot kötelesek elvégezni. A tanfolyam időtartama mindkét szinten - legalább 16 óra évente. A tanfolyam tematikáját országosan egységesen a szakmai érdekképviselet ajánlása alapján a szervező kamara hagyja jóvá. (3) A közszolgáltatás ellátásához a feladat szakszerű ellátásával arányban álló felszereléssel és eszközzel kell rendelkezni, továbbá ügyfélfogadásra is alkalmas helyiséget kell üzemeltetni. (4) A körzetben a közszolgáltató köteles a megbízó önkormányzattal egyeztetett időszakonként és formában ügyfélfogadást tartani. Ennek helyét, időpontját a megbízó önkormányzat részére írásban be kell jelenteni, és a helyben szokásos módon meg kell hirdetni, valamint a közszolgáltató által kiadott dokumentumokon fel kell tüntetni. 7

8 (5) A közszolgáltató köteles gondoskodni a kéményseprő formaruhával és egyéni védőfelszereléssel történő ellátásáról. (6) A közszolgáltató köteles tartós távollét esetén (betegség, szabadság) gondoskodni a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására alkalmas, az e rendeletben meghatározott feltételeknek is megfelelő helyettes biztosításáról. A helyettesítés tényét, időtartamát és a helyettes megnevezését, székhelyét (telephelyét) a helyi önkormányzat részére írásban be kell jelenteni, valamint a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. 17. (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt önkormányzati pályázatok elbírálása során az önkormányzat kikérheti a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamara, és az országos szakmai érdekképviselet véleményét. (2) A megbízás ideje alatti feltárt hiányosságok esetén a közszolgáltatót határidő tűzésével fel kell szólítani a feltételek teljesítésére. Ha a közszolgáltató a feltételeknek a határidő leteltével sem tesz eleget, a megbízást vissza kell vonni, és új pályázatot kell kiírni. 19. (1) A közszolgáltatással összeférhetetlen tevékenység végzése tilos. (2) A közszolgáltatással összeférhetetlen, ha a közszolgáltató, annak alkalmazottja vagy azok családtagja a működési területén belül kémények és tüzelőberendezések javításával, létesítésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységet végez. (3) Összeférhetetlenség megállapítása esetén a megbízó önkormányzat köteles 60 napon belül új pályázatot kiírni. A közszolgáltatással érintett tulajdonos jogai és kötelezettségei 20. (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásához a szükséges helyi előfeltételeket biztosítani, így különösen: a) az érintett helyiségekbe való bejutás lehetőségéről, b) a kéménykiégetés alkalmával a helyszínen, illetve magas tetős épület esetén a padlástérben legalább 10 liter vízről, c) a koromzsák tisztításakor megfelelő gyűjtőedényről gondoskodni. (2) Meglévő kémény bontását, funkciójának megváltoztatását, felújítását, illetőleg valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő átalakítását a munka megkezdését megelőző 15 nappal a tulajdonos írásban köteles a szolgáltatónak bejelenteni, és a munkákkal összefüggésben szükséges kéményvizsgálatot megrendelni. 21. (1) A közszolgáltatónak tájékoztatni kell a tulajdonost a jogorvoslati és panasztételi lehetőségéről. (2) A tulajdonosnak joga van az ingatlanával kapcsolatban a közszolgáltatónál nyilvántartott összes adatról kivonatot kérni. 8

9 Záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet a 7. kivételével január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet, továbbá az azt módosító 51/1999. (XII. 25.) BM rendelet, és a 32/2000. (XI. 27.) BM rendelet. (2) E rendelet 7. -a január 1-jén lép hatályba. Dr Lamperth Mónika 9

10 Melléklet a /2006. ( ) ÖTM rendelethez Ellenőrzés, tisztítás, műszaki felülvizsgálat I. 1. Ellenőrzés során a következőket kell vizsgálni: a) a kéménynek és tartozékainak, valamint összes építő- és összekötő elemét, továbbá a megközelítést szolgáló épületszerkezeteket szemrevételezéssel (kívülről és az ellenőrző-, tisztító nyílásokon keresztül belülről), bontás nélkül vagy hagyományos kéményseprőeszközökkel, szerszámokkal, műszerekkel, amely vizsgálat kiterjed a műszaki állapotra, a kialakítás megfelelőségére, a létesítésre és használatra vonatkozó építési-, tűzvédelmi-, biztonságtechnikai-, munkavédelmi és jogi előírásokra, b) szemrevételezéssel kell ellenőrizni a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprőjárda, tető-kibúvóablak, létra, hágcsó stb.) meglétét, és azok állapotát, c) az előző ellenőrzés, tisztítás és műszaki felülvizsgálat során dokumentált hiba, szabálytalanság, korróziós hatás megszüntetését, annak jellegétől függően szemrevételezéssel, kéményseprőszerszámmal, műszerrel kell ellenőrizni, d) az előző tisztítás, ellenőrzés óta eltelt időszak alatt felmerült hibát, szabálytalanságot, korróziós hatást szemrevételezéssel vagy szükség esetén kéményseprőszerszámmal, műszerrel kell ellenőrizni, e) átjárhatóságot a kémény járatának teljes hossza mentén kéményseprő-szerszámmal kell ellenőrizni, f) az ellenőrzésnek a gáz-tüzelőberendezés égésterméke maradéktalan eltávozását az olyan kéményhez csatlakoztatott készülék esetén, amely kivezeti az égésterméket abból a helyiségből, ahol azt felállították, és az égéshez szükséges levegőt közvetlenül a felszerelési helyiségből veszi a következőkre kell kiterjednie; fa) az üzemeltető által üzembe helyezett, égéstermék-áramlásbiztosítóval (huzatmegszakítóval, deflektorral) rendelkező gáztüzelő berendezés esetén a bekapcsolást követő 5 perc üzemidő után, a közszolgáltatónál alkalmazott, és arra alkalmas eszközzel (páralemez, mérőjelző műszerek) vizsgálni kell, hogy a keletkező égéstermék vagy annak egy része nem áramlik-e a helyiségbe, fb) ha a készülék indítását követően 5 percen belül az égéstermék, vagy annak egy része nem távozik el a kéményen keresztül, abban az esetben további 5 perc üzemidő után ismételt ellenőrzést kell végezni, g) az ellenőrzéssel egyidejűleg az üzemeltető által üzembe helyezett kw hőterhelésű gáz-tüzelőberendezés esetén az égéstermék szén-monoxid (a továbbiakban: CO) tartalmát hitelesített mérőműszerrel mérni kell. 2. Tisztítás során a következő munkafolyamatokat kell elvégezni: a) a kémény járatának teljes hosszban történő tisztítását, tisztítónyílásokon keresztül, a típusnak, az anyagnak és a kialakításnak megfelelő kéményseprőszerszámmal, b) a kémény tartozékainak, összes építőelemének, az anyagnak, kialakításnak megfelelő kéményseprőszerszámmal történő tisztítását, valamint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék stb.) eltávolítását és edénybe helyezését, c) az összekötő elem bontás nélküli, az anyagának, kialakításának megfelelő kéményseprőszerszámmal történő tisztítását, a kialakított ellenőrző- és tisztító nyílásokon keresztül, 10

11 valamint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék stb.) eltávolítását és edénybe helyezését, d) ha az égésterméket a megfelelő, mechanikus módon használatos kéményseprő tisztítóeszközzel, szerszámmal nem lehet eltávolítani, akkor a kémény járatának kiégetését a szükséges feltételek teljesülése esetén, majd a kémény anyagának, kialakításának megfelelő kéményseprőszerszámmal a járat teljes hosszában történő tisztítását, valamint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék stb.) eltávolítását és edénybe helyezését. 3. Műszaki felülvizsgálat során vizsgálni kell: a) a természetes huzat, vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető berendezések, 729 cm 2 -nél nem nagyobb keresztmetszetű járatainál, gáztömörtelenségre utaló hiba feltárása esetén az égéstermék-elvezető berendezés tömörségét, a vonatkozó technológiai előírások szerint; b) a vonatkozó technológiai előírások szerint meg kell határozni a szivárgási értéket és az égéstermék-elvezető berendezés tömörségét a túlnyomás hatása alatt álló égéstermékelvezető berendezések esetén a járat keresztmetszetétől függetlenül. 11

12 SZAKMAI INDOKOLÁS a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló ÖTM rendelet tervezetéhez A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szakmai követelményeit, a tevékenység körét, a közszolgáltatást végzőnek a közszolgáltatás ellátása való jogosultságát jelenleg a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szabályozza. Az elmúlt években végbement műszaki fejlődés, az új technikai, technológiai megoldások eredményeként egyre korszerűbb, nagyobb hatásfokú tüzelőberendezések jelentek meg a piacon. Egyre nagyobb mértékben terjednek a korszerű kéményépítési, bélelési technológiák is. Az újgenerációs tüzelőberendezések, készülékek egyik fontos jellemzője, hogy az életveszély kockázatát jelentősen csökkentik, továbbá jól karbantartott készülékek esetében kedvezőbbek a füstgáz, illetve az egyéb égéstermék kibocsátási értékek. Mindezek következtében változik a kéményseprő-ipari közszolgáltatás műszaki tartalma, mind a tisztítás, mind az ellenőrzés, illetve műszaki felülvizsgálat területén. Mivel a szabályozás a közszolgáltatás zavartalan ellátásának biztosítása érdekében kiemelten szolgálja az élet- és vagyonbiztonságot, fontos annak egyértelműsége, átláthatósága. A szakmai egyeztetés során érkezett javaslatok alapján a tervezett módosítások a BM rendelet olyan jelentős részét érintik, ami a korábban már többször módosított BM rendelet további módosítása helyett immár új rendelet megalkotását indokolja. Sok más közszolgáltatáshoz hasonlóan a kéményseprő-ipari közszolgáltatásnál is egyre markánsabban jelennek meg a piaci elemek. Ezzel összefüggésben a tervezetakként rendelkezik, hogy meghatározott kéménykeresztmetszet fölött a kémény tisztítása, ellenőrzése és műszaki felülvizsgálata nem tartozik a kötelező közszolgáltatás körébe, hanem arról az üzemeltetőnek vagy a tulajdonosnak kell gondoskodnia. A tervezet ugyancsak a kötelező közszolgáltatás körén kívül helyezi az égéstermék-elvezető tartozékokkal együtt minősített gáztüzelő berendezések meghatározott körének tisztítását, ellenőrzését és műszaki felülvizsgálatát. Ennek indoka, hogy ezek a berendezések már olymértékben üzembiztosak, hogy a technológiai megoldás kizárja a füstgáz elvezetésből adódó életveszélyt. A műszaki fejlődés, az új technikai, technológiai megoldások szükségessé teszik a BM rendeletben meghatározott fogalmak körének bővítését a tervezetben. Fontos változás, hogy a szilárd tüzelőanyaggal működő és olajtüzelésű berendezések kéményeinél vagy füstelvezető tartozékainál a tisztítás gyakorisága nem a kémény keresztmetszetéhez (cm 2 ), hanem a füstgáz és égéstermék kibocsátást jobban jellemző összhőterheléshez (kw) igazodik. Újdonság, hogy a tervezet a gáz-tüzelőberendezések között a bizonyos típusoknál megjelenő, az életveszély kockázatát jelentősen csökkentő műszaki megoldások miatt különbséget tesz az ellenőrzés és tisztítás gyakorisága tekintetében. A fűtési időszakban jellemzően megnövekvő, az égéstermék nem kívánatos visszaáramlásából bekövetkező mérgezéses halálesetek megelőzése érdekében a tervezet új kötelezettségeket ró a területileg illetékes közszolgáltatóra. Ennek lényege, hogy a nyitott égésterű, a gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági sza- 12

13 bályzatában meghatározott B típusú gáztüzelő berendezés esetén, a kéményellenőrzés során a közszolgáltató a fulladást kiváltó veszélyhelyzet elhárítása érdekében köteles vizsgálni: - az égési levegő utánpótlásának fenntartottságát, valamint azt, hogy - az adott helyiségben telepítettek-e, illetve egyidejűleg üzemeltetnek-e olyan más berendezést (páraelszívó, ventilátor stb.), amelynek működése visszaáramlást eredményezhet a tüzelőberendezés kéményénél, és ezáltal fulladást kiváltó veszélyhelyzet állhat elő. Új kötelezettsége a közszolgáltatónak az is, hogy az ellenőrzés alkalmával mérnie kell a kw közötti hőterhelésű gáztüzelő berendezés égéstermékének CO tartalmát. Ez a kötelezettség teremt összhangot a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaival. A CO koncentráció meghatározott határértékének túllépése esetén a közszolgáltatónak írásban kell értesítenie a település jegyzőjét, illetve a készülék üzemeltetőjét szintén írásban kell tájékoztatni a fennálló veszélyhelyzetről. A kéményseprő szakma képviselői a környezet nagyobb terhelése miatt vagy az energiatakarékosság terén elérhető jobb eredmények érdekében szükségesnek tartanák a teljesítmény függvényében meghatározni a CO mérés gyakoriságát. Ezt az álláspontot tükrözi a tervezet 7. -a (1) bekezdésének B változata. A tervezet 7. -a (1) bekezdésének A változatában foglaltak szerint a CO mérés gyakorisága a tüzelőberendezés teljesítményétől függetlenül, egységesen szabályozott, figyelemmel arra, hogy a szakmai egyeztetés eredményeként kialakult támogatottabb álláspont szerint a gyakoribb ellenőrzéssel elérhető eredmények nem állnak arányban a lakossági terhek ezáltali növekedésével. A tervezet tartalékkémények tisztításának gyakoriságával kapcsolatban az évek óta tartó szakmai viták lezárásaként, előtérbe helyezve a kötelező közszolgáltatás biztonságát, az életés tűzveszély megelőzését akként rendelkezik, hogy meg kell tartani az évenkénti ellenőrzést, és ezzel egyidejűleg a szükség szerinti tisztítást. A tartalékkémények négyévenkénti műszaki felülvizsgálata azonban szakmailag nem indokolt, ezért a korábbi szabályozással ellentétben azt csak a használatbavételt megelőzően, a tulajdonos megrendelésére kell elvégezni. A tervezet a korábbinál részletesebben, a kötelező közszolgáltatás változó tartalmával, feltételeivel összhangban szabályozza a közszolgáltató nyilvántartási kötelezettségét. A jövőben a tulajdonos nem csak számlát, de részletes tanúsítványt is kap az elvégzett kötelező közszolgáltatásról (az ún. sormunkáról), illetve az ellenőrzés és műszaki vizsgálat során elvégzett mérések eredményeiről. 13

27/1996. (X. 30.) BM rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

27/1996. (X. 30.) BM rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. - ának (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról OptiJus Opten Kft. I. 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A 2012.5.9. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Fogalommeghatározások 1

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a 14/2007.(XII.1.) számú rendelettel egységes szerkezetben Gölle Községi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (A módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2014. január 1.-től

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Előadó Zsákai Lajos tűzoltó alezredes Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/1999./XII.10./. Ktr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Székkutas Község Képviselőtestülete az egyes helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 1 Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sárvár város Önkormányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról [A 24/2000. (XII. 1.) Kgy., a 25/2006. (XII.15.) Kgy., a 32/2007. (XI. 30) Kgy.,

Részletesebben

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről (Hatályos: 2015-02-01 től) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 38/1996. (IX. 1.) számú r e n d e l e t e a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás igénybevételéről A Közgyűlés az 1995. évi XLII. törvény 4..(4) bekezdésében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról

Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 41/1996.(XII.27.), 2/2000.(I.31.), 52/2006.(XII.12.), 34/2007.(XII.18.),

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/996 (XII.0.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az élet és a környezet védelmében

Az élet és a környezet védelmében Az élet és a környezet védelmében A kéményseprő-ipari feladatok változásai és ezek kapcsolódása a gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat területéhez Előadó: Kocsis Krisztián Műszeres Szolgáltatási Osztályvezető,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. DARUSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 13/2010. (XII.03.) Önkormányzati rendelettel módosított 17/2009. (XII.15) Önkormányzati rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

27/1996. (X. 30.) BM rendelet. a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról. Fogalommeghatározások

27/1996. (X. 30.) BM rendelet. a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról. Fogalommeghatározások 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 4. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

2007. évi törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

2007. évi törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2007. évi törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó, az élet- és vagyonbiztonsággal, valamint a természetes és épített

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (II. 28. ) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) végző közszolgáltató a Halas-Thermo Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.).

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) végző közszolgáltató a Halas-Thermo Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.). Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Kiskunhalas Város Önkormányzat

Részletesebben

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 88. sz. Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2001.(I.9.) számú rendelete A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (a módosítással egységes szerkezetben) Dédestapolcsány

Részletesebben

KÉMÉNYSEPRŐIPARI NYILATKOZAT/ SZÁMVITELI BIZONYLAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL. közterület: közterület: közterület:

KÉMÉNYSEPRŐIPARI NYILATKOZAT/ SZÁMVITELI BIZONYLAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL. közterület: közterület: közterület: Kéményseprőipari tevékenységet ellátó: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet. KÉMÉNYSEPRŐIPARI NYILATKOZAT/ SZÁMVITELI BIZONYLAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (XII.12.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének /0.(II..) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2005. (VII.08.) rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2005. (VII.08.) rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2005. (VII.08.) rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (A módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére Budakalász Város Polgármestere 187./2012.( IX.27.) sz. előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás a kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.( VII. 18.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról Bogács Község Önkormányzat

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 73722 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 169. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 58/2013. (X. 11.) BM rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

Részletesebben

Módosuló rendelkezések. A Rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Módosuló rendelkezések. A Rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2015 (I.30) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 15/2013.

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a kéményseprőipari kötelező közszolgáltatásról A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. tv. l6../2/

Részletesebben

Égéstermék elvezetők üzembiztonsága és a CO mérgezések kapcsolata Kéményseprő-ipari tevékenység az élet és a környezet védelmében

Égéstermék elvezetők üzembiztonsága és a CO mérgezések kapcsolata Kéményseprő-ipari tevékenység az élet és a környezet védelmében Égéstermék elvezetők üzembiztonsága és a CO mérgezések kapcsolata Kéményseprő-ipari tevékenység az élet és a környezet védelmében Kocsis Krisztián, osztályvezető Műszeres Szolgáltatási Osztály, FŐKÉTÜSZ

Részletesebben

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló évi 88. sz. önkormányzati rendelet módosításáról

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló évi 88. sz. önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 61/2000. (11. 25.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 1996. évi 88. sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 23/2009.(XI.25.) rendelete a kéményseprıipari kötelezı közszolgáltatás igénybevételérıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az egyes helyi

Részletesebben

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1. oldal 150/1995. (XII.5.) önkormányzati r e n d e l e t a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 34/1999. (XII.20.), az 1/2001. (I.30.) és a

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e Méret, teljesítmény és kialakítás KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e a kötelező

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba.

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba. A Tolna Megyei Önkormányzat 20/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1999. (XII.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDLETE A KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL (A 6/2000. (IV.7.) és az 1/2010. (I.22.) számú önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. június 16-án megtartott ülésének jegyz könyvéb l: nyílt VATTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 7/2014.(VI.19.) rendelete a kötelez

Részletesebben

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2004. (11.26.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2004. (11.26.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2004. (11.26.) sz. rendelete 8. sz. melléklet a kéményseprői pari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 1996. évi 88. sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2005. (XII.15.) számú, a 21/2006.

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (V.1.) r e n d e l e t e a helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2007. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2007. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 255/2007. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t a a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Díjtételek január 01. napjától. Ssz. Szolgáltatás Díj Díj

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Díjtételek január 01. napjától. Ssz. Szolgáltatás Díj Díj Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Díjtételek 0. január 0. napjától Ssz. Szolgáltatás Díj Díj Nettó Mértékegység Bruttó Mértékegység A. Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/1996.(III.26.) számú rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásokról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/1996.(III.26.) számú rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásokról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/1996.(III.26.) számú rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásokról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1995. évi XLII. törvény 4. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Halmaj község önkormányzatának 3/2001.(02.09.)sz.rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Halmaj község önkormányzatának 3/2001.(02.09.)sz.rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Halmaj község önkormányzatának 3/2001.(02.09.)sz.rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Halmaj község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Képviselőtestülete 2/B sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.)

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés az 1.1. napirendi ponthoz. Melléklet: 1 pld. rendelet tervezet. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés az 1.1. napirendi ponthoz. Melléklet: 1 pld. rendelet tervezet. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztői kiegészítés az 1.1. napirendi ponthoz Melléklet: 1 pld. rendelet tervezet Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 2012. december 21-i ülésén a 1.1. sz. napirendi pontban szereplő "Egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 26/2009.(XI. 27.) számú. rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 26/2009.(XI. 27.) számú. rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2012. május 1-tıl Egységesítve: 2012. április 30. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 26/2009.(XI. 27.) számú rendelete a kötelezı kéményseprı- ipari közszolgáltatásról (Módosításokkal

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2003.(XII. 10.) számú rendelete a kötelezı kéményseprı- ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet díjszabásra vonatkozó kivonata

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet díjszabásra vonatkozó kivonata 11. A kéményseprő-ipari szerv tevékenységéért fizetendő költségtérítés és kiszállási díj 16. (1) A kéményseprő-ipari szerv a Kstv. 2. (4) (5) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari tevékenységekhez kapcsolódóan

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2015.január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2. Ez a rendelet 2015.január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Ináncs Község

Részletesebben

Akkor és most A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változások

Akkor és most A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változások Akkor és most A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változások Tartalom Történeti kitekintés Jogi változások Szakmai kérdések 1872-től a XX. századig Az 1990-es évek hozta változások

Részletesebben

JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának elősegítése, az emberi élet- és vagyonbiztonság,

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

2012. évi XC. törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

2012. évi XC. törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának elősegítése, az emberi élet- és vagyonbiztonság,

Részletesebben

E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére

E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére Szám: 02/145-11/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM A műszaki szabályozás alakulása Rendezvény helyszíne Kecskemét 2008.03.28. Békési László vezető-főtanácsos, GKM Üzleti Környezet Fejlesztése A magyarországi üzleti környezet a 66., az adminisztratív ügyintézés

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén 1. melléklet 1. Sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére Égéstermék elvezető jele ** ENHS ENHG KNHS

Részletesebben

V. ORSZÁGOS KÉMÉNYKONFERENCIA 2008. Kecskemét. iü. műszaki szakértő

V. ORSZÁGOS KÉMÉNYKONFERENCIA 2008. Kecskemét. iü. műszaki szakértő Az igazságügyi szakértő tapasztalatai Készítette: Rajner János iü. műszaki szakértő V. ORSZÁGOS KÉMÉNYKONFERENCIA 2008. Kecskemét Jelen előadásomat személyes emlékkel szeretném kezdeni, nevezetesen azzal,

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Mohács Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 26/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelettel) Salgótarján

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-11-2 / 2014. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr!

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr! Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 708. Tel:06/40/918-025/243 Fax:06/34/310-100 E-mail: tatabanya@magyarkemeny.hu Polgármesteri Hivatal Dr. Dörnyei

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltató beszámolója 2014. évről, és díjjavaslata 2015. évre. Előadó: Molnár

Részletesebben

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes A hatósági felügyelet célja: A szabályszerő közszolgáltatás megvalósításának

Részletesebben

2012. évi XC. törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

2012. évi XC. törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának elősegítése, az emberi élet- és vagyonbiztonság,

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KÉMÉNYKONFERENCIA Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök 2014. Március 27-28.

VIII. ORSZÁGOS KÉMÉNYKONFERENCIA Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök 2014. Március 27-28. VIII. ORSZÁGOS KÉMÉNYKONFERENCIA Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök 2014. Március 27-28. A kéményseprő-ipari jogszabályváltozások utáni LOSZ tapasztalatok, termofor

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL: (88) 545-011, FAX: (88) 545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 07/248-2007 E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (2) bekezdés a)- l) pontjában,

Részletesebben