R10 Kevésbé tűzveszélyes. Gyártási idő:. / *Gyártási azonosítót és a felhasználhatósági időt lásd a flakonon! Lejárati idő:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R10 Kevésbé tűzveszélyes. Gyártási idő:. / *Gyártási azonosítót és a felhasználhatósági időt lásd a flakonon! Lejárati idő:"

Átírás

1 Felülvizsgálat/verzió: SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: CLARASEPT DERM színtelen 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV/HIV inaktiváló), tuberkulocid hatású higiénés kéz- és bőrfertőtlenítő, sebészi bemosakodásra és bőrfertőtlenítésre. Foglalkozásszerű és lakossági felhasználóknak A biztonsági adatlap szállítójának adatai: UNICLEAN Kft Budapest, Mázsa u. 9. Telefon: Fax: Biztonsági adatlapért felelős személy: 1.4. Sürgősségi telefonszám: Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service), Budapest Telefon: SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: A termék a 44/2000. EüM rendeletben meghatározott hagyományos osztályozás számítási módszere szerint veszélyes készítménynek számít. Besorolása: R10 Kevésbé tűzveszélyes Címkézési elemek: A termék kereskedelmi neve: CLARASEPT DERM színtelen Kiszerelési egység: 30 ml*, 250 ml, 1 liter, 5 liter Gyártási idő:. / *Gyártási azonosítót és a felhasználhatósági időt lásd a flakonon! Lejárati idő:. Gyártja és forgalomba hozza: UNICLEAN Kft Budapest, Mázsa u. 9.; Tel.: Összetevők/biocid hatóanyagok: 48 % (480 g/kg) Etanol (CAS: , EINECS: ), 0,6 % (6 g/kg) Bifenil-2-ol (CAS: , EINECS: ) Kockázati mondatok: Biztonsági mondatok: Egyéb címkefeliratok: Engedély száma: Készítmény típusa: Alkalmazási terület: Antimikrobiális spektrum: Alkalmazási koncentrációk, behatási idők: R10 Kevésbé tűzveszélyes. S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S25 Kerülni kell a szembejutást. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Tűzveszélyességi besorolás: B-II (Tűz- és robbanásveszélyes). UN 1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (etil-alkohol oldatot tartalmaz), 3, III, (D/E) JÜ-226-2/2014. Folyékony koncentrátum Higiénés kézfertőtlenítésre, sebészi bemosakodásra és bőrfertőtlenítésre alkalmazható. baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV/HIV inaktiváló hatású is), tuberkulocid. A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Higiénés kézfertőtlenítés: Adagolóból 5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, amelyet 30 másodpercen keresztül bedörzsölünk a kéz bőrébe. Sebészi bemosakodás: Az ún. tisztasági kézmosás után adagolóból 5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, amelyet 1 percig alaposan eldörzsölünk a kézen és az alkaron. A műveletet négyszer megismételjük. A sebészi bemosakodás ideje: 5 x 1 perc. A bemosakodáshoz szükséges fertőtlenítőszer mennyiség: 5 x 5 ml = 25 ml. Abban az esetben, ha a bemosakodást megelőző tisztasági kézmosás után kéztörlés történik, akkor száraz kézre min. 5 ml kézfertőtlenítő szert adagolunk, melyet a kézen és az alkaron 1,5 percig alaposan eldörzsölünk, majd a műveletet megismételjük. Ebben az esetben a sebészi bemosakodás ideje: 3 perc. 1/11.

2 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás (folyt.) Felhasználói kör: Figyelmeztetés: Elsősegély-nyújtás: Hulladékkezelés: Környezetvédelem/ökotoxikológia: Szennyezés-mentesítés: Tárolás, eltarthatóság: Bőrfertőtlenítés: Injekciók, punkció, vérvétel előtt a fertőtlenítési idő másodperc. Műtéti bőrfelület fertőtlenítése: 2 perc. Faggyúmirigyekben gazdag bőrfelület fertőtlenítése: 10 perc. Professzionális és lakossági. Más tisztító és fertőtlenítőszerekkel keverni tilos. Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni. Szembe jutás: a szemet azonnal langyos, folyó vízzel min. 5 percig öblítsék. Belégzés: az érintettet vigyék friss levegőre. Lenyelés: ha az érintett eszméleténél van, öblítsék ki a száját vízzel és itassanak vele vizet. A szermaradék és a tisztítatlan göngyöleg is veszélyes hulladékként kezelendő. Hígítás, ill. kezelés nélkül tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és csatornákba, lefolyókba engedni. Rendeltetésszerűen használjuk fel, vagy hulladékégetőben elégethető. A göngyöleget maximálisan ürítsük és tisztítsuk ki vízzel, majd újrafelhasználható ill. hulladéklerakóban elhelyezhető, hulladékégetőben elégethető. Hígítás ill. kezelés nélkül tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és csatornákba, lefolyókba engedni. A termék egyes komponensei biológiailag lebonthatóak. Az érintett területet határolják el. A kiömlött, nem szennyeződött anyag nagyobb részét szivattyúval gyűjtsük megfelelő kármentő edénybe, feliratozva tegyük félre újrahasznosításig. A maradékot bő vízzel mossák fel. Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös (5-15 C), jól szellőztetett helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól távol 3 évig eltartható Egyéb veszélyek: Az emberekre és a környezetre vonatkozó veszélyek: Kevésbé tűzveszélyes. Illékony szerves anyagokat tartalmaz. Egyéni szem- és bőrirritáció lehetséges. A termék tartós belégzése álmosságot, szédülést okozhat, enyhén narkotikus hatású lehet. Rendeltetésszerű felhasználás során a jelzett egészségügyi hatások nem jelöléskötelesek, s jelentkezésük nem jellemző. Tartalmaz vízminőséget veszélyeztető anyagokat. A keverék nem felel meg a REACH XIII. melléklettel összhangban a PBT és a vpvb anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek: Veszélyes összetevők a 44/2000. EüM rendelet, a REACH, a CLP-GHS és módosításaik szerint: Etanol; Etil-alkohol; ethanol; Denatured Alcohol Bifenil-2-ol; o-phenylphenol; o-fenil-fenol; 2-hidroxibifenil; 2- Fenilfenol (ISO); biphenyl-2-ol Propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol; isopropyl alcohol; isopropanol /közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag / CAS: EU /EINECS/: Regisztrációs szám: biocidként mentes CAS: EU /EINECS/: Index szám: Regisztrációs szám: biocidként mentes; CAS: EU /EINECS/: Index szám: Regisztrációs szám: Nem áll rendelkezésre CLP: Flam. Liq. 2 H225 44/2000. EüM rendelet: F R11 CLP: Skin Irrit 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Aquatic Acute 1 H400 44/2000. EüM rendelet: Xi R36/37/38; N R50 CLP: Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336 44/2000. EüM rendelet: F R11; Xi R36, R67 48 % 0,6 % 0,1-1 % Az R- és H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakasznál! 2/11.

3 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: A termék belégzésekor: A sérültet távolítsák el a veszélyövezetből, biztosítsanak friss levegőt neki. Tartós panasz esetén orvoshoz kell fordulni. A termék bőrre jutásakor: A termék általában nem irritálja a bőrt, ezért elsősegély-nyújtás legtöbbször nem szükséges. Egyéni érzékenység vagy panasz esetén az érintett bőrfelületet mossák le ivóvízzel. Tartós panasz esetén forduljunk orvoshoz. A termék szembe jutásakor: Ha a sérültnek kontaktlencséje van, s könnyen eltávolítható, akkor óvatosan távolítsák el. A szemhéjak szétnyitása mellett a sérült szemet öblítsék ki tiszta, langyos, folyó vízzel min. 5 percig, miközben a sérült szemgolyóját lassan forgassa körbe, hogy a szemöblítés mindenhova eljusson. Tartós panasz esetén biztosítsanak orvosi ellátást. A termék lenyelésekor: Ha a sérült eszméletén van, száját tiszta vízzel öblítsék ki, s itassanak vele vizet. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: A termék bőrre jutásakor: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem jellemző. Fokozott expozíciónál vagy egyedi érzékenységnél előfordulhat viszketés, bőrpír és egyéb bőrirritáció. A termék szembe jutásakor: Viszketés, vörösödés, egyéb szemirritáció.a termék belégzésekor: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem jellemző. Fokozott expozíciónál előfordulhatnak - köhögés, enyhe légúti irritáció. Tartós belégzés esetén álmosság, szédülés, enyhe narkotikus hatás, a központi idegrendszer zavarai. A termék lenyelésekor: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem jellemző expozíciós út. Baleseti lenyelésnél - mennyiségtől függően - előfordulhatnak a légúti tünetek, a központi idegrendszer zavarai, hányinger, hányás és májkárosodás A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Tartós panasz esetén biztosítsunk orvosi ellátást. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Tűzveszélyességi besorolás: B-II (Tűz- és robbanásveszélyes) a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerint Oltóanyag: Megfelelő tűzoltószerek: Vízpermet, tűzoltópor, alkoholálló hab, szén-dioxid. Biztonsági okokból nem alkalmazandó tűzoltószerek: Nem alkoholálló hab, erős vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Égési/hőbomlási termékek: Szerves gőzök és mérgező füst (CO, CO 2 ) Tűzoltóknak szóló javaslat: Zárt rendszerű légzőkészülék. Az oltásban részt nem vevő, illetéktelen és védőfelszerelés nélküli személyeket távolítsák el a veszélyövezeten kívülre. A képződő gőzöket és gázokat vízpermettel csapassák le. Az égéskor felszabaduló mérgező gázok földközelben is terjednek. A veszélyeztetett, zárt tartályokat vízpermettel hűtsék. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Használjunk a helyzetnek megfelelő személyi védőfelszerelést (védőruha és csizma/cipő, PVC- ill. gumikesztyű, védőálarc/védőszemüveg tűz esetén zárt rendszerű légzőkészülék) Környezetvédelmi óvintézkedések: Akadályozzuk meg a termék talajba, gödrökbe, pincébe, csatorna-, víz- és szennyvízrendszerekbe jutását. Amennyiben ez nem lehetséges, értesítsék az illetékes hatóságokat (rendőrség: 107, katasztrófavédelem: 112) A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Az érintett területet zárjuk körül. A kiömlött, nem szennyeződött anyag nagyobb részét szivattyúval gyűjtsük megfelelő kármentő edénybe, feliratozva tegyük félre az újrahasznosításig. A maradékot bő vízzel mossák fel Hivatkozás más szakaszokra: Lásd még a 13. szakaszt! 3/11.

4 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Előírások a műszaki berendezésekre és a tartályokra: Tervezzünk megfelelő szellőztetést/elszívást (a padlószinten is) és lefolyómentes padlózatot. Tűz- és robbanásvédelmi előírások: Tűz- és gyújtóforrások használata és a dohányzás tilos. Használjunk szikramentes eszközöket. Tűz esetére tartsunk készenlétben légzésvédőt (ld. 8. Kezelés: szakasz). Kerüljék a termék szemmel való érintkezését, az anyag kiömlését, kifröcscsenését. Használjanak a helyzetnek megfelelő személyi védőfelszerelést (munkaruha és csizma/cipő, PVC- ill. gumikesztyű, védőszemüveg/védőálarc tűz esetén kombinált szűrő félálarccal /A2 szűrőbetét/). A használaton kívüli tartályokat szorosan zárják le A biztonságos tárolás feltételei, összeférhetetlenséggel együtt: Csak az eredeti, UN minősített tartályokban, csomagolóanyagokban tárolják, száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen. Élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikkektől és takarmányoktól, nyílt lángtól és gyújtóforrásoktól elkülönítve tárolják. Ajánlott tárolási hőmérséklet: 5-15 C. Előírt tárolás melletti eltarthatóság 3 év Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV/HIV inaktiváló), tuberkulocid hatású higiénés kéz- és bőrfertőtlenítő, sebészi bemosakodásra és bőrfertőtlenítésre, foglalkozásszerű és lakossági felhasználóknak. Alkalmazását lásd a 2. szakasznál. 8. SZAKASZ: Expozíció-ellenőrzés/személyi védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek: Munkahelyi expozíciós határértékek: A termékre ill. a komponensekre előírt ellenőrizendő munkahelyi határértékek az adatlap kiállításakor érvényes 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint. Anyag CAS-szám AK-érték mg/m 3 CK-érték mg/m 3 MK-érték mg/m 3 ETIL-ALKOHOL / IV. IZOPROPIL-ALKOHOL b, i / II.1 Jellemző tulajdonság/hivatkozás b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe; i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); Kategória KATEGÓRIA CSÚCSKONCENTRÁCIÓ jele (BESOROLÁS) ÉRTÉKE IDŐTARTAMA MŰSZAKONKÉNTI (CK) (a) (perc) GYAKORISÁGA (b) II. FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK 4 x ÁK 15 4 Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül II.1: Felezési idő <2 óra NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ IV. ANYAGOK 4 x ÁK 15 4 ÁK >500 ml/m 3 (a) Propán-2-ol: DNEL: Munkavállalók, bőrön át, krónikus hatások, 1 nap: 888 mg/kg Munkavállalók, belélegezve, krónikus hatások: 500 mg/m 3 Fogyasztók, bőrön át, krónikus hatások, 1 nap: 319 mg/kg Fogyasztók, belélegezve, krónikus hatások: 89 mg/m 3 4/11.

5 8. SZAKASZ: Expozíció-ellenőrzés/személyi védelem (folyt.) Munkavállalók, szájon át, krónikus hatások, 1 nap: 26 mg/kg PNEC: Édesvíz: 140,9 mg/l Tengervíz: 140,9 mg/l Édesvízi üledék: 552 mg/kg Tengeri üledék: 552 mg/kg Talaj: 8.2. Az expozíció-ellenőrzése: Általános védő- és higiéniás intézkedések: 28 mg/kg. Ld. a 7. szakaszban leírtakat is. Tűz- és gyújtóforrások használata és dohányzás tilos. A tűzveszélyes vegyszerekkel való munkavégzésre vonatkozó általános szabályokat tartsák be. Élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikkektől és takarmányoktól tartsák távol. Biztosítsák, hogy a munkavégzés során ne lépjék túl a megadott munkahelyi határértékeket. Ha a szemmel való érintkezés lehetősége fennáll, akkor használják a jelzett szemvédelmi eszközöket. Munka közben étkezni, inni és dohányozni tilos. A munkaközi szünetekben és a munka végeztével mossunk kezet. Egyéni védőeszközök: - légzésvédelem (CE/OMMF): Nincs előírva. Tűz esetén zárt rendszerű légzőkészülék. - szem-/arcvédelem (EN 166): Nincs előírva. Ha a szemmel való érintkezés lehetősége fennáll, akkor védőszemüveg/védőálarc használata ajánlott. Szemöblítő palack tiszta vízzel. - kézvédelem (EN 374): Nincs előírva. - testvédelem (EN 465): Munkaruha/kötény, cipő/csizma. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: Külső jellemzők: Megjelenés: Átlátszó, víztiszta folyadék. Szín: Színtelen. Szag: Alkoholos illatú. Szagküszöbérték: ph (1 %-os oldat, 20 o C): Kb. 5,2-5,8. Olvadáspont/fagyáspont: Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 80 o C. Lobbanáspont: 31 C. Párolgási sebesség: Tűzveszélyesség: B - II (Tűz- és robbanásveszélyes). Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Nem robbanásveszélyes. Gőznyomás: Gőzsűrűség: Sűrűség: Kb. 0,860-0,900 g/cm 3. Oldékonyság: Korlátlan. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: Öngyulladási hőmérséklet: Nem öngyulladó. Bomlási hőmérséklet: Oxidáló tulajdonságok: Nem jellemzőek Egyéb információk: VOC (EU): Kb. 60 tf%. 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs bomlás. Hevítése nyomásnövekedéssel és bomlással jár. 5/11.

6 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség (folyt.) Kémiai stabilitás: Veszélyes polimerizáció nem várható A veszélyes reakciók lehetősége: Kerülendő körülmények: Hevítés, tűz Nem összeférhető anyagok: Veszélyes bomlástermékek: Égésekor szerves gőzök, kismértékben brómgőzök és mérgező gázok (CO, CO 2 ) szabadulnak fel. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: A termék nem tartalmaz karcinogén, mutagén és reprodukciót gátló hatású anyagokat. Rendeltetésszerű felhasználás esetén egészségkárosító hatás nem várható. Várható expozíciós utak: Bőrre vagy szembe jutás, belélegzés. A lenyelés nem várható expozíciós út. Irritáló hatás: Nem irritatív, de egyéni érzékenység lehetséges. Szenzibilizáló hatás: A termék szenzibilizáló hatását nem vizsgálták. Etanol: LD 50 (szájon át, patkány): mg/kg Propán-2-ol: LD 50 (szájon át, patkány): > 2000 mg/kg LD 50 (bőrön át, nyúl): > 2000 mg/kg 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás: Magának a terméknek az ökotoxicitását nem vizsgálták. A termék baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV, HIV inaktiváló), tuberkulocid hatású /OEK 7805/27/2005./. Etanol: LD 0 (halak, 24 h): 9000 mg/l. Propán-2-ol: LC 50 (leuciscus idus melanotus, 48 h): > 100 mg/l (irodalmi adat). EC 50 (daphnia magna, 72 h): > 100 mg/l (irodalmi adat) Perzisztencia és lebonthatóság: Propán-2-ol: Aerob úton > 70%, vagyis biológiailag könnyen lebontható. Expozíciós idő 10 nap. Tartalom 7 mg/l (irodalmi érték) Bioakkumulációs képesség: Nincs elérhető adat. Propán-2-ol: log P ov : 0, A talajban való mobilitás: A termék jól oldódik vízben és illékony A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei: Nem tartalmaz PBT- és a vpvb anyagokat Egyéb káros hatások: Hígítatlanul, kezelés nélkül vagy nagyobb mennyiségben tilos a környezetbe vagy szennyvizekbe engedni. 13. SZAKASZ: Hulladékkezelési szempontok Hulladékkezelési módszerek: Tartsuk be a helyi, nemzeti, hatósági előírásokat - a szermaradéknál és a hulladékoknál a évi CLXXXV. törvény, 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, a csomagolásoknál a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet figyelembe vételével kell eljárni. Az általunk adott EWC számok ennek megfelelően csak ajánlások, amelyet a felhasználás és a hulladék keletkezésének körülményei befolyásolhatnak, ezért új besorolásra lehet szükség. 6/11.

7 13. SZAKASZ: Hulladékkezelési szempontok (folyt.) Szermaradék: Hígítás ill. kezelés nélkül tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és csatornákba, lefolyókba engedni. Lehetőség szerint rendeltetésszerűen használjuk fel, vagy megfelelő hulladékégetőben elégethető. EWC szám: Kiürült, tisztítatlan göngyöleg: A göngyöleget lehetőleg maximálisan ürítsük és tisztítsuk ki, majd újra felhasználható ill. hulladéklerakóban elhelyezhető, megfelelő hulladékégetőben elégethető. Ajánlott tisztítószer: víz. EWC szám: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásainak kell megfelelni. A képződő hulladék szakszerű kezeléséért a hulladék tulajdonosa a felelős. A hulladék besorolását a évi CLXXXV. törvény és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai szerint, a felhasználási terület, a hulladék keletkezéseinek körülményei és a hulladék tulajdonságai alapján a gyártó, a hulladék tulajdonos és az illetékes hatóság bevonásával kell végezni. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk A szállítási szabályozások (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA) osztályozási előírásai alapján veszélyes áru UN szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. - a fuvarbejegyzésnél használatos azonosító: UN 1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (etanol oldatot (etil-alkohol oldatot) tartalmaz), 3, III, (D/E) Szállítási veszélyességi osztály(ok) 3 - osztályozási kód: F1 - veszélyességi bárcák: 3 (ADR/RID) (IMDG, ICAO/IATA) - szállítási kategória: 3 - alagút-korlátozási kód (ADR): D/E - veszélyt jelölő szám (ADR/RID): Csomagolási csoport (PG) III - csomagolási információk: P001, IBC03, LP01, R001 MP19 - mobiltartányos és tartányos információk: T4 TP1, TP29 LGBF 640E különleges előírás - jármű (ADR): FL Környezeti veszélyek Nincs besorolva A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait; vízi és légi szállítás előtt egyeztessen szállítási biztonsági tanácsadóival. - különleges előírások: 274, 601, 640E V12, S2 - korlátozott / engedményes mennyiség (ADR): 5 liter és E A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Ömlesztett szállítása nem tervezett Az adatlap kiállításakor a fenti szállítási előírások érvényesek, de a szállítási szabályozások 1-3 évente változnak, ezért ha az adatlap kiállításának dátumhoz képest már legalább egy év eltelt, akkor célszerű egyeztetni szállítási biztonsági tanácsadójával. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: A keverék a 2037/2000/EK EPT rendelet, a 79/117/EGK irányelv módosításról szóló 850/2004/EK EPT rendelet és a 689/2008/EK EPT rendelet hatálya alá: Nem tartozik. 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. címben felsorolt korlátozások: Nincsenek. 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. cím szerint kiadott engedélyek: Nincsenek. 7/11.

8 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk (folyt.) VOC anyagok (EU): Etanol (etil-alkohol) [ ]; Propan-2-ol [ ] Magyar bejelentések: OKBI/547/2003; BTO39003 (38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet). 96/82/EK tanácsi irányelv I. mellékletében megnevezett anyagok: Nincsenek. SEVESO II kategória: CLARASEPT DERM színtelen Küszöbmennyiség (tonnában) Veszélyes anyag veszélyességi osztályok alsó felső 6. kevésbé tűzveszélyes anyagok és készítmények [ha az anyagra vagy készítményre a 3. a) megjegyzés definíciója vonatkozik] Etanol, Propan-2-ol Veszélyes anyag veszélyességi osztályok 7. b) tűzveszélyes folyadékok [ha az anyagra vagy készítményre a 3. b) 2. megjegyzés definíciója vonatkozik] Bifenil-2-ol Veszélyes anyag veszélyességi osztályok 9. környezetre veszélyes anyagok és készítmények R-mondatokkal kiegészítve: (I) R50: nagyon mérgező a vízi szervezetekre (beleértve az R50/53) Küszöbmennyiség (tonnában) alsó felső Küszöbmennyiség (tonnában) alsó felső Vonatkozó EU jogszabályok: A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS december 18-i 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (az Európai Unió Hivatalos Lapja L 396., december 30. számában megjelent Helyesbítés szerint) Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) A Bizottság határozata (1995. július 12.) a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos Bizottság létrehozásáról MARPOL 73/78 konszolidált kiadás, 2006, London, IMO 2007, ISBN IBC szabályzat, évi kiadás, London, IMO 2007, ISBN évi nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről A Bizottság 1451/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (EGTvonatkozású szöveg) Vonatkozó magyar jogszabályok: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a csatornabírságról 8/11.

9 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk (folyt.) évi CLXXXV. törvény a hulladékról 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról évi VI. törvény a Genfben, május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) szövegének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint az ADN-hez csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről Kémiai biztonsági értékelés: Nem készült. 16. SZAKASZ: Egyéb információk A keverék osztályozását a 44/2000. EüM rendeletben meghatározott hagyományos osztályozás számítási módszere szerint végeztük. A korábbi biztonsági adatlapot a -val jelölt helyeken módosítottuk. Jelen adatlap megfelel a BIZOTTSÁG 453/2010/EU rendelet I. Mellékletének. A 2. és 3. szakaszokban szereplő; a termékre, ill. komponenseire vonatkozó R- és H- mondatok: R10 Kevésbé tűzveszélyes. R11 Tűzveszélyes. R36 Szemizgató hatású. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Rövidítések: EK / EU Európai Közösség / Európai Unió EPT Európai Parlament és a Tanács EüM Egészségügyi Minisztérium ESzCsM Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium MRSA Meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus HBV / HIV Hepatitis B Vírus / Human Immunodeficiency Vírus EGK Európai Gazdasági Közösség OTH Országos Tisztifőorvosi Hivatal CAS CLP Chemical Abstracts Service Classification, Labelling and Packaging/osztályozás, címkézés és csomagolás 9/11.

10 16. SZAKASZ: Egyéb információk (folyt.) REACH GHS SEVESO ADN ADR RID ADN ICAO IMDG IMO EINECS Flam. Liq. Eye Irrit. Skin Irrit. STOT SE Aquatic Acute CO / CO 2 folyt. EN OMMF CE PVC OEK PBT vpvb Korm. EWC KöM UN EGT BM KPM KM SzCsM Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances / a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló európai szabályozás Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals / Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure / A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par Route / A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. függelékének 1. melléklete Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure / A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás International Civil Aviation Organization / International Air Transport Association / A veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások, ICAO-TI , IATA-DGR 54. rev. International Maritime Code for Gangerous Goods / A veszélyes áruk tengeri szállításának szabályzata, ISBN (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, évi kiadás) International Maritime Dangerous Goods Code (2010 Edition) incorporating Amendment 35-10, ISBN , London, 2010 International Maritime Organization European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke Tűzveszélyes folyadék Szemirritáció Bőrirritáció Célszervi toxicitás egyszeri expozíció Vízi akut Szén-monoxid / Szén-dioxid Folytatás Európai szabvány Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség jelölés az EU-ban, mely igazolja, hogy egy termék megfelel az EU szabályozásnak Polivinil-klorid Országos Epidemiológiai Központ Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív Kormány European Waste Catalogue / Európai Hulladék Jegyzék Környezetvédelmi Minisztérium United Nations / Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Térség Belügyminisztérium Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Közlekedési Minisztérium Szociális és Családügyi Minisztérium 10/11.

11 16. SZAKASZ: Egyéb információk (folyt.) A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak. Kérjük, jelezzék, ha hibát találnak! Kinyomtatás kelte: /11.

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint 8.2. Az expozíció ellenőrzése: Biztosítsunk megfelelő szellőztetést/elszívást. Személyi védőfelszerelés Kézvédelem: Szemvédelem: Bőr- és testvédelem: Légzésvédelem (CE/OMMF): Védőkesztyű. Védőszemüveg

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint Felülvizsgálat: 2015.06.15. 3.0 verzió 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: CLARASEPT 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint Felülvizsgálat: 2014.06.10. 2.0 verzió 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: BELNET 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. CAS-szám: 109-99-9 EU-szám: 203-726-8 Index szám: 603-025-00-0 Reg. szám: 01-2119444314-46-0010

BIZTONSÁGI ADATLAP. CAS-szám: 109-99-9 EU-szám: 203-726-8 Index szám: 603-025-00-0 Reg. szám: 01-2119444314-46-0010 Adatlap száma: FERRO - 03 Oldalszám: 1 / 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító VINILFIX SZÜRKE / VINILFIX SZÍNTELEN / VINILIFIX ORANGE KEMÉNY PVC-CSŐ

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint. Felülvizsgálat: 2015.06.01. 2.

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint. Felülvizsgálat: 2015.06.01. 2. Felülvizsgálat: 2015.06.01. 2. verzió 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Baridez 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes anyaghoz a 453/2010/EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes anyaghoz a 453/2010/EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint Felülvizsgálat: 2014.06.23. 3.0 verzió 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kereskedelmi név: Solstice yf Refrigerant (R-1234yf) Kémiai név: 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes anyaghoz a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint. *Felülvizsgálat: 2015.06.01 3.0 verzió

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes anyaghoz a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint. *Felülvizsgálat: 2015.06.01 3.0 verzió *Felülvizsgálat: 2015.06.01 3.0 verzió *1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kereskedelmi név: Top Flock Kémiai név: Alumínium-klorid-bázisos Szinonímák:

Részletesebben

R10 Kevésbé tűzveszélyes. Gyártási azonosítót és a felhasználhatósági időt lásd a flakonon! www.mysticnails.hu info@mysticnails.hu

R10 Kevésbé tűzveszélyes. Gyártási azonosítót és a felhasználhatósági időt lásd a flakonon! www.mysticnails.hu info@mysticnails.hu Felülvizsgálat: 2010. 12. 01. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító BŐRFERTŐTLENÍTŐ - CLARASEPT DERM színtelen 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő Baktericid

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer műtéti kézfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoMan Soft higiénés kézfertőtlenítő szer higiénés kézfertőtlenítő szer

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Adatlap száma: NEOSIL-01 Oldalszám: 1 / 11 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint *Felülvizsgálat: 2015.06.01. 2. verzió *1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: WUNDER folyékony mosogatószer 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint. Felülvizsgálat: 2015.03.27. 2.

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint. Felülvizsgálat: 2015.03.27. 2. Felülvizsgálat: 2015.03.27. 2.1 verzió 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: CLARASEPT 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás

1. Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás 1. Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.1 Termékazonosító KERESKEDELMI NÉV: Z-ICE BLUE téli szélvédőmosó folyadék

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

HungaroChemicals Kft. 1 / 5 Folyékony szappan-gazdaságos. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményhez a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint)

HungaroChemicals Kft. 1 / 5 Folyékony szappan-gazdaságos. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményhez a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint) HungaroChemicals Kft. 1 / 5 Folyékony szappan-gazdaságos BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményhez a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint) A kiállítás kelte: 2004.05.17. 1.) Készítmény neve: Folyékony

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2015/02 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszélyesség szerinti besorolás

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszélyesség szerinti besorolás Adatlap száma: FERRO - 14 Oldalszám: 1 / 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító KORANT 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: Bradosept alkoholos felületfertőtlenítő szer aldehidmentes alkoholos felületfertőtlenítő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján)

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján) BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: CHEMITÄT VÍZKŐOLDÓ Egyéb azonosító kód: 5997473342728

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes anyaghoz a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint. *Felülvizsgálat: 2016.02.01. 4.

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes anyaghoz a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint. *Felülvizsgálat: 2016.02.01. 4. *Felülvizsgálat: 2016.02.01. 4.0 verzió 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kereskedelmi név: Top ph 50 Kémiai név: Kénsav 50 %, Sulfuric acid 50 %,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. CAS-szám: 7783-20-2 44/2000. EüM rendelet: Xi irritatív, R36/37/38 (ammonium sulphate)

BIZTONSÁGI ADATLAP. CAS-szám: 7783-20-2 44/2000. EüM rendelet: Xi irritatív, R36/37/38 (ammonium sulphate) Adatlap száma: FERRO - 19 Oldalszám: 1 / 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító AEROPUR 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SAMOTT LISZT

BIZTONSÁGI ADATLAP SAMOTT LISZT KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK, AZ 1272/2008/EK ÉS A 2015/830/EU RENDELET SZERINT ÖSSZHANGBAN VAN A 2015/830/EU RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1907/2006/EK RENDELET (REACH) II. MELLÉKLETÉVEL 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

oldalszám: 1/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/9 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000722 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE kéz- és bőrfertőtlenítő szer kéz- és bőrfertőtlenítő szer Florin Vegyipari

Részletesebben

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: Etilalkohol 50-60%; O-fenilfenol 0,1-1%; etil-metilketon

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: Etilalkohol 50-60%; O-fenilfenol 0,1-1%; etil-metilketon 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: kéz- és bırfertıtlenítés 1.3. A biztonsági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.1.2 Termék kódja Tisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz Változat: 1. Felülvizsgálat: Kiállítás kelte: 2010.09.24. Oldalak: 1/7. 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2.A készítmény felhasználása: Akkumlátorok,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2012.09.19, Utoljára frissítve: 2012.12.06 Oldal: 1/7 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: Microbec - Biológiailag ható

Részletesebben

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2013.01.20. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve):

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Irritatív R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. R38 Bőrizgató hatású. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

Irritatív R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. R38 Bőrizgató hatású. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. Felülvizsgálat: 2013.10.. 2012-1.1 verzió 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: RIA 2 fázisú fertőtlenítő mosogatószer 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint. *Felülvizsgálat: 2015.06.29. 3.

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint. *Felülvizsgálat: 2015.06.29. 3. BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint *Felülvizsgálat: 2015.06.29. 3.0 verzió *1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Bros hangyairtó csalétek

Bros hangyairtó csalétek : A BIZTONSÁGI ADATLAP Dátum: 15.12.2010 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi megnevezés: Bros hangyairtó csalétek Termék megnevezése: Bros hangyairtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sani C. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Penta Sani C. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Kiwi Express Gyorsfényező Szivacs - Fekete

Kiwi Express Gyorsfényező Szivacs - Fekete 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK szerint HU 1/9 Nyomtatás dátuma: 2014.02.12. kiadás dátuma: 2014.02.12. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1 Termékazonosító Kémiai termék típusa: Készítmény Hőjelző kréta Cikkszám:

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Kenőszappan 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC ILLATOSÍTÓ RÚD. Készítés dátuma: 2012.12.01.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC ILLATOSÍTÓ RÚD. Készítés dátuma: 2012.12.01. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC ILLATOSÍTÓ RÚD Készítés dátuma: 2012.12.01. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer felületfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) szerint A kiállítás kelte: 2010. november 02. Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) szerint 1. Készítmény neve: WC OLAJ Illatosított Gyártó: Forgalmazó: Hexachem Vegyianyaggyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

Biztonsági tájékoztató Kiadás/felülvizsgálat: 2015.04.10. változat: 1. BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Biztonsági tájékoztató Kiadás/felülvizsgálat: 2015.04.10. változat: 1. BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Szinonímák: -- 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálat: 2011. 03. 29. Oldalszám: 1/5 1. SZAKASZ:Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT színes autópolírozó zöld 1.2.A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : SET00023012N Felülvizsgálat ideje: 14.11.2012 Nyomtatás ideje: 05.02.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FLOORTOP

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FLOORTOP Oldal 1 -tól/-től 10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000740 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Leather Cleaner Forte

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Leather Cleaner Forte Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

Gyártási azonosítót és a felhasználhatósági időt lásd a flakonon!

Gyártási azonosítót és a felhasználhatósági időt lásd a flakonon! Felülvizsgálat: 2014.02.17. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Baridez 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.12.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód: Kereskedelmi elnevezés: 3102x Hefix 1000 3103x

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Oldalszám 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. DINAX VÍZKEZELÉSI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI Kft. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. 06-1-403-0937 / 06-1-402-0877

BIZTONSÁGI ADATLAP. DINAX VÍZKEZELÉSI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI Kft. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. 06-1-403-0937 / 06-1-402-0877 Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kereskedelmi elnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK szerint HU 1/7 Nyomtatás dátuma: 2014.01.23. kiadás dátuma: 2013.11.19. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1 Termékazonosító Kémiai termék típusa: Készítmény Cikkszám: 750SWCONC20L,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint *Felülvizsgálat: 2015.06.01. 2. verzió *1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: WUNDER F 311 fertőtlenítő mosogatószer 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1907/2006EK (XII.18) rendelet szerint:

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1907/2006EK (XII.18) rendelet szerint: Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/5 Revízió: 1 Revízió dátuma: 2008-10-01 Pritt Sulifix cseppmentes Kiadás dátuma: 2008-10-01 1. A készítmény neve Pritt Sulifix cseppmentes

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LUDWIK Balzsamos mosogatószer

BIZTONSÁGI ADATLAP. LUDWIK Balzsamos mosogatószer 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítója* 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék felhasználása: Mosogatószer 1.3. Gyártó:: GRUPA INCO S.A. 00-519 Warszaw, Ul. Wspólna 25 Email: info.produkty@inco.pl

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 14. Oldal: 1/(8) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FERTŐTLENÍTŐ FOLYÉKONY SZAPPAN Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

FERTŐTLENÍTŐ FOLYÉKONY SZAPPAN Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Kodan Tücher. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Kodan Tücher. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Kiadás dátuma: 2009. 03. 24. Módosítás/revízió: 2009. 09. 15. Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Kodan Tücher 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben