MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) Megbízó Totál Gépész Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) Megbízó Totál Gépész Kft."

Átírás

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként egyrészről, a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 1134 Budapest, Váci út ; Cg: ; adószáma: ; képviseli: Keszler Ferenc Gazdasági Vezérigazgató helyettes és Fritsch Róbert Informatikai és BPR Igazgató), mint Megbízó, (továbbiakban Megbízó), másrészről Totál Gépész Kft. (székhelye: Esztergom, Babits Mihály u. 26, Cg ; adószáma: ; képviseli: Szepesi Szabolcs) mint Megbízott között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 1./ Megbízó megbízza Megbízottat a jelen szerződésben rögzített feltételek szerint, az alábbi feladatok ellátásával: Az 1.sz. mellékletben szereplő telephelyeken lévő: Gázfogyasztó berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata a 2008 évi XL. törvény 89. (6) jogszabályi rendelet alapján 2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízásban foglaltak maradéktalan teljesítéséért Megbízottat ,-Ft + ÁFA, azaz kilencmillió hatszázötvenezer forint + ÁFA megbízási díj illeti meg. A megbízási díj Megbízott valamennyi költségét magába foglalja. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését követően, Megbízó által aláírt teljesítésigazolás birtokában, jogosult számláját benyújtani. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során felek a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint járnak el, amely során a Megbízott számláját/számláit Megbízó a kézhezvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül teljesíti átutalással. Ez utóbbi esetben a fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén Megbízott engedményt ad a szerződés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke a fizetési határidő lejártát megelőző teljesítés esetén az előteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,3%. Megbízó az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Megbízott számlát módosító okiratot külön nem készít. A Megbízott által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidő és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni. A számla Megbízó általi kifizetésének feltétele, hogy a Megbízott a hatályos jogszabályokban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Megbízott a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt határidőben Megbízó részére megadja. A Megbízó tájékoztatja Megbízottat, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A. -ban foglaltak.

2 3./ Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásához a szükséges szakértelemmel rendelkezik, kijelenti, hogy a legjobb szakmai tudása szerint, a vonatkozó jogszabályok, előírások maradéktalan betartása mellett jár el. Kijelenti, hogy a vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik. Megbízott közreműködőt Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával vehet igénybe. 4./Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben vállalt feladat késedelmes vagy hibás teljesítése, avagy a Megbízottnak felróható okból a feladat elvégzésének meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén Megbízott kötbér fizetésére köteles, az alábbiak szerint: - a szerződésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén, a naponta a szerződésben meghatározott teljes nettó végösszeg 2. %-a, maximum a nettó szerződéses összeg 30 %-a, - hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcsok szerint számított kötbér, - a szerződés Megbízott hibájából való meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén a kötbér a szerződés teljes nettó összegének 30 %-a. A kötbér a számlából levonható. 5./ Megbízott tudomásul veszi, hogy bármely, a tudomására jutott adat, információ, dokumentum Megbízó üzleti titkát képezi. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket bizalmasan kezeli, más tudomására nem hozza, vagy bármely más módon harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tartalmát bizalmasan kezelik, sem a szerződés egésze, sem annak bármely része harmadik személlyel a másik fél hozzájárulása nélkül nem közölhető. 6./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt keletkezett, jogi oltalomban részesülő szellemi alkotások tekintetében Megbízó a Ptk (3) bek. a./ pontja szerint köti ki a rendelkezés jogát. 7./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés fennállása alatt kölcsönösen együttműködnek egymással. Jelen szerződés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény a az irányadó. A jelen szerződés részét képezik a Kbt (4) és (5) bekezdésében foglaltak. 8./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 9./ Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 10./ Felek fentieken túlmenően az alábbiakban állapodnak meg: Tervezett kezdési határidő: április 19 Tervezett teljesítési határidő: július 10 2

3 Jelen megbízási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Budapest,... Megbízó. Megbízott 3

4 1.SZ. MELLÉKLET: Telephely 1044 Budapest Váci út 102. Főtelep gázfogadó IV. Váci út Fogyasztó készülék Típus DB Telj.+gázfogy. távleolvasott SC Hátsó öltöző IV. Váci út 102. szekunder C-24 falikazán 1 24 kw; 2,7 m3/h M.Gy. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC- 21 AE 1 20 kw; 2,27 m3/h Sz.F. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC+ 25 AE 1 24 kw; 2.7 m3/h V.Cs. Lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC+ 25 AE 1 24 kw; 2,7 m3/h Sz.Z. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Sltron GBC+ 21 AE 1 24 kw; 2,7 m3/h F.Gy. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltion 1 24 kw; 2,7 m3/h Cs.L. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBH kw; 2,7 m3/h V.I. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC kw; 2,7 m3/h T.Gy. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC kw; 2,7 m3/h Vill.szer.m. IV. Váci út 102. szekunder GT-80 B 1 93 kw; 10,5 m3/h Vill.szer.m. IV. Váci út 102. szekunder C-24 falikazán 1 24 kw; 2,7 m3/h Gépműhely (a) IV. Váci út 102. szekunder Kübler-Vesta ER sőtétsug 3 3 x 22 kw; 3 x 2,43 m3/h Gépműhely IV. Váci út 102. szekunder Buderus gázkazán GB x 40 kw; 3 x 4,4 m3/h Gépműhely (d) IV. Váci út 102. szekunder MVT kw; 5,5 m3/h ÉÜM Üzemiroda IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH kw; 2,7 m3/h HÜO Vízm.kirend. IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH kw; 2,7 m3/h ÜBO FBÖ IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH kw; 2,7 m3/h Üz.ir.kult. (sport) IV. Váci út 102. szekunder Stiebel BBH kw; 2,0 m3/h Észak-pesti HÜK - iroda IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 25 kw; 2,7 m3/h Észak-pesti HÜK - raktár IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 25 kw; 2,7 m3/h Gyengeáramú műhely IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 25 kw; 2,7 m3/h Gépház I. IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 2 2 x 25 kw; 2 x 2,7 m3/h Gépház II. IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 2 2 x 25 kw; 2 x 2,7 m3/h Szociális felsőszint IV. Váci út 102. szekunder Vaillant VUWHU242/2-3 R2 falikazán 1 24 kw Szociális alsószint IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 19 kw; 2,0 m3/h Gk.vez.pihenő ügyelet IV. Váci út 102. szekunder GF K. tip. gázkonvektor 5 5 x 0,5 m3/h Gázbojler (pince szoc.h.) IV. Váci út 102. szekunder Stiebel.HAN-600 mvt+gsx49/315 bojl 1 27 kw; 3,0 m3/h Központi anyagraktár (KAR) IV. Váci út 102 RK-200 és-100 Super mvk. (FŰTŐB) kw; 25,8 m3/h+12,6 tart 4

5 Központi anyagraktár (KAR) IV. Váci út 102 MVT-1000 bojlerkazán 1 47 kw; 5,5 m3/h Központi anyagraktár (KAR) IV. Váci út 102 ROBERTS GORDON BH.30 sötétsug 4 4 x 26 kw; 4 x 3,1 m3/h Központi anyagraktár (KAR) IV. Váci út 102. Stiebel Eltron ALTUS" HUE25 AE 4 4 x 25 kw; 4 x 2,7 m3/h Új KAR IV. Váci út 102 RK-70 (ERKA SUPER 90) UNIFERRO 2 2 x 80 kw; 2 x 9 m3/h Bán T. nyugdíjasház IV. Váci út 102 SB-6 kazán 2 2 x 70 kw; 2 x 8 m3/h Szállítási osztály IV. Váci út 102 Stiebel Eltron ALTUS" HUE25+Aquatemp 2 2 x 25 kw; 2 x 2,7 m3/h Szállítási osztály IV. Váci út 102. Stiebel Eltron ALTUS" HCA kw; 2,7 m3/h Szállítási osztály IV. Váci út 102. ROBERTS GORDON BH.30 ÚT sötétsug 2 2 x 26 kw; 2 x 3,1 m3/h Vízmérőhitelesítő IV. Váci út 102 VU-240 5Etip.Vailant falikaz 1 24 kw; 2,9 m3/h TMK Kutas TMK IV. Váci út C-21 falikazán (FÉG) 1 20 kw; 2,41 m3/h Speace C. IV. Váci út 102 RK-70 Super (FŰTŐBER) mv. Kazán 2 VKO kazánház IV. Váci út 102. MVT 1000 (FUTOBER) 1 45 kw 5,4 m3/h VKO kazánház IV. Váci út 102. C-40 falikazán 1 40 kw; 4,6 m3/h III. Békásmegyeri GH III. Királyok útja Bröjte 2 2 x 50 kw; 2 x 6 m3/h III. Királyok útja 281. Üdülő Hydrotherm Altus HUA 25 falikaz 4 4x 25 kw; 4 x 2,7 m3/h IV. Váci út 102/B.. IV. EUROTEMP Mistral-HEM 60 kazán 2 2 x 60 kw; 2 x 7 m3/h IV. Váci út 102/B.. I C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h IV. Váci út 102.B. C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h IV. Váci út 102/B.. Főt.műh. C-24 falikazán 1 24 kw; 2,6 m3/h IV. Váci út 121 Raktár C-30 falikazán 1 30 kw; 3,24 m3/h IV. Váci út 121 Raktár (volt HÜK) C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h Budakeszi ú C-21 falikazán 1 Budakeszi ú F8 konvektor 1 0,7 m3/h 5 18 Mcal/h; 21 kw; 2,4 m3/h Árpádfejedelem útja 50. RK-90 (ERKA SUPER 90) 2 2 x 81 kw; 8,8 m/h Bp. III Árpádfejedelem u. Iroda épület 50% C-21 falikazán 1 26,7 Mcal/h; 31kW; 3,6 m3/h Bp. III Árpádfejedelem uszolgálati lakás 50% C-21 falikazán 1 III. Csillaghegyi úti épület. GF-35 konvektor 2 19 Mcal/h*2-0,6 m3/h/db III. Testvérhegy I. gh. (Toldásköz) KG-228 főző 2 0,6 m3/h/db Testv. I. gh 20%-a sz.lakás (Toldásköz) C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h C-21 falikazán 1 21 kw; 2,78 m3/h ZV-4 Hévíz Szuper vízm. 1 22,6 kw; 2,84 m3/h MVT-1000 tároló 1 81 kw; 4,5 m3/h G SF 1 0,7 m3/h x. Ihász utca Kőbányai gh. C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h xi. Kelenhegyi u C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h xi. Minerva utca 3. ONIx F kw; 2,27 m3/h xi. Minerva utca 3. G SF 1 22 kw; 2,27 m3/h xii. Diana utca 3. Calor II. fali futó 2 25 kw; 2,73 m3/h xii. Diana utca 3. C-21 falikazán 1 21 kw; 2,27 m3/h

6 xii. Diana utca 10/B. xii. Diana utca 10/B. KV-6 Hévíz vizmelegítő 1 25 kw; 2,73 m3/h C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h xii. Diana utca 10/B. ÉTI-35 E 1 40 kw; 4,3 m3/h xii. Kékgolyó utca 21. Krisztina gépház C-24 falikazán 1 21 kw; 2,27 m3/h xii. Kékgolyó utca 21. Krisztina iroda Sanier Duval 1 24 kw xii. Kékgolyó utca 21. Krisztina lakóház C-40 falikazán 1 40 kw; 2,27 m3/h XVI.Táncsics u. (Mátyásföldi gh) C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h xvii. Ferihegyi út RK-70 (ERKA SUPER-90) 2 81 kw x 2; 9 m3/h x 2 xvii. Pesti út 9. Faktor Kft. WOLF GU-2E kw; 2,8 m3/h xvii. Pesti út 9. Faktor Kft. C-21 falikazán 1 21 kw; 2,27 m3/h xviii. Gilice tér 1. Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 25 kw; 2,7 m3/h xviii. Gilice tér 1. C-18 falikazán 1 18 kw/20,6 kw; 2,2 m3/h xviii. Nefelejcs utca 18. Dél-Pesti HÜK WOLF GU-2E kw; 2,8 m3/h xviii. Nefelejcs utca 18. Dél-Pesti HÜK HÜK rendszerén keresztül 3 30 kw; 3,24 m3/h XXI. Rákóczi F Csepeli vízmű új 86 kw (max. 4 bar, 90 kazán REMEHA QUINTA 85 (kondenzációs) 1 C) XXI. Rákóczi F Csepeli vízmű 80kW; 9 m3/h (7 bar MVT 1000 bojlerkazán 1 904C) XXI. Rákóczi F Csepeli vízmű ONIx konvektor 9 40 Mcal/h XXI. Rákóczi F Csepeli vízmű C-30 falikazán 2 30 kw; 3,24 m3/h xxii. Gyár u. 3. Budafoki gépház C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 2 24 kw x 2; 2,6 m3/h x 2 Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 1 24 kw Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 1 24 kw Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 1 24 kw Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 1 28 kw Dunakeszi Balpart II. gépház Duna sor 144/2 HRSZ. C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h Dunakeszi Balpart II. őrség Duna sor 144/2 HRSZ. C-24 falikazán 1 24 kw; 2,6 m3/h Szigetújfalu (hőszivattyú tartalék) vegyes tüzelésre alakított kazán 1 50 kw 1211 Bp., II. Rákóczi F. út 179. hrsz (9 lakás) Saunier Duval Thema Classic FAS ,44 m3/h (6600 m3/év) 1044 Bp. Váci út 102. II. ép. A. lh. Fsz.1. Novák László Bp. Váci út 102. II. ép. A. lh. Fsz.3. Ligeti Erzsébet Bp. Váci út 102. II. ép. A. lh. Fsz.4. Bakucz Károly Bp. Váci út 102. II. ép. A. lh. I.em. 5. Sallai István Bp. Váci út 102. II. ép. B. lh. Fsz.6. Melles Sándor Bp. Váci út 102. II. ép. B. lh. Fsz.7. Jolsvai Lászlóné (Jenei Mária) Bp. Váci út 102. II. ép. B. lh. I.em. 8. Antos Tamás Bp. Váci út 102. II. ép. B. lh. I.em. 9. Püsök Zsuzsanna 1 6

7 1044 Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. Fsz.1. Molnár Géza Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. Fsz.2. Czafit István Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. Fsz.3. Lukács László Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. I.em. 4. Járai János Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. I.em. 5. Paksi Györgyné Bp. Váci út 102. III. ép. B.lh. Fsz.6. Tóth Tiborné Bp. Váci út 102. III. ép. B.lh. I. em. 8. Romvári László Bp. Váci út 102. III. ép. B.lh. I. em.9. Tóth Istvánné Bp. Váci út 102. III. ép. B.lh. Fsz. 10. Rafai Mihályné Bp. Váci út 102. IV. ép. A.lh. Fsz. 1. Argyilánné Róna Adrienn Bp. Váci út 102. IV. ép. A.lh. Fsz. 2. Molnár Gabriella Bp. Váci út 102. IV. ép. A.lh. Fsz. 3. Molnár Miklósné Bp. Váci út 102. IV. ép.a lh. I.em. 4. Géczy József Bp. Váci út 102. IV. ép. A.lh. I. em. 5.. Mócsai Károlyné Bp. Váci út 102. IV. ép. B.lh. Fsz.6. Kis Istvánné Bp. Váci út 102. IV. ép. B.lh. Fsz.7. Lukács László Kálmán Bp. Váci út 102. IV. ép.b.lh. I. em. 8. Iski Gyula Bp. Váci út 102. IV. ép.b.lh.fsz.10. Binder Katalin Bp. Váci út 102. V. ép. Fsz.1. Tüdődi Gábor Bp. Váci út 102. V. ép. Fsz.2. Buza János Gábor Bp. Váci út 102. V. ép. Fsz.3. Pánczél László Bp. Váci út 102. V. ép. I. em. 4. Mácsikné Búza Aranka Bp. Váci út 102. V. ép. I. em. 5. Kótner Istvánné Bp. Váci út 102. V. ép.i. em.6. Bíró Péter Bp. Váci út 102. K. ép. 1. Lindenmayer Péterné Bp. Váci út 102. K.ép. 2. Eiselt Géza Bp. Ihász u. 29. fsz. 1. Bitter Sándor Bp. Ihász u. 29. I/3. Kittrich József Bp. Ihász u. 29. I/4. Pándorfalvi Zoltán Bp. Kozma u. 7. fsz. 3. Almási Sándor Bp. Kozma u. 7. I/4. Bartók Béla Bp. Kozma u. 7. I/5. Rátosi Zsolt Bp. Kozma u. 7. fsz. 1. özv. Novák Dezsőné Bp. Kozma u. 7. fsz. 2. Nagyné Szarka Hilda Bp. Kozma u. 7. I/6. Vrsitz Nándorné Bp. Ferihegyi út 75/1. Stranyoczki László Bp. Ferihegyi út 75/2. Fogarasi Ferenc Bp. Ferihegyi út 75/3. Tóth Zsolt Bp. Ferihegyi út 75/4. Igaz Pál 1 7

8 1039 Bp. Királyok u. 281/1. Polyefkó László Bp. Királyok u. 281/2. Pásztor László Bp. Borz u. 14. Mandl Ferenc Bp. Karát u Békási Jenő Bp. Karát u Kovács Dezsőné Bp. Kékgolyó u Károlyi András Bp. Kékgolyó u Major István Bp. Budakeszi u. 53/B 1. ifj.szabó Gyula Bp. Váci út 102. T. ép. A lh. fsz. 2. Szabó Zoltán Bp. Váci út 102. T. ép. A lh. fsz. 1. Makáry György Bp. Váci út 102. T. ép. A lh. I em. 1. Dr. Szőke Ferenc Bp. Váci út 102. T. ép. A lh. I. em. 2. Talabér Györgyné Bp. Váci út 102. T. ép. B lh. fsz. 1. Fábián György Bp. Váci út 102. T. ép. B lh. fsz. 2. Vida István Bp. Váci út 102. T. ép. B. lh. I em. 1. Csernyánszky László Bp. Váci út 102. T. ép. B. lh. I. em. 2. Várszegi Csaba Bp. Váci út 102. P. ép. Forintos Ferenc Bp. Táncsics M. u. 35.Gépházi lak. Kovács Péterné Bp. Táncsics M. u. 35. Horváth Sándorné Bp. Váci út 108.F.ép. Fsz.3. Hajnal Tibor Bp. Váci út 108.F.ép. Fsz.4. Mészár Zsolt Bp. Váci út 108.F.ép. Fsz.1. Maurer Gyula Bp. Váci út 108. F. ép. I. em.5. Lettrich Ferenc Bp. Váci út 108.F.ép. Fsz.2. Virág Anna Bp. Korompai u. 32. Liptai István Bp. Budaörsi u. 56. Basticz Tibor Dunakeszi, Dunasor 1. Máté László Dunakeszi, Dunasor 2. fsz. 1. Juhász Györgyné Dunakeszi, Dunasor 2. fsz. 2. Juhász György Dunakeszi, Dunasor 2. fsz. 3. Melles Sándorné Dunakeszi, Dunasor 2. I/1. Szabó István Dunakeszi, Dunasor 2. I/2. Magyar László Bp. Testvérhegyi lejtő 1. özv. Kárándi Józsefné Bp. Növény u. 3. Szabó Gyula Bp. Diana u. 3. Kámán József Bp. Józsefhegyi u. 13. özv. Hajdú Györgyné Bp. Tóth Lőrinc u. 10. Bandzsál Antal Bp. Orbán tér 1. Vajay Imre Kisoroszi Diszpécserház Kármán István Szigetmonostor-kültelek 1. Kovács Zoltán Szigetmonostor-kültelek 2. Bottlik Sándor 1 8

9 2015 Szigetmonostor, Gátőrház Ágoston Csaba Szigetmonostor, Szigeti I. gh. Paál Zoltán Szigetmonostor, II. Alagút Kelemen András Horány, I. gh. I. lakás Gyöngyösi Gyula Horány I. II. lakás gépház melletti Somhegyi László Szigetújfalu diszpécserház Cseh Péterné Bp. II. Rákóczi F. u. 175/b/1 Nagy Istvánné Bp. II. Rákóczi F. u. 175/C/1 Barbócz Károlyné Bp. II. Rákóczi F. u. 175/C/3 Lajos Imréné Bp. II. Rákóczi F. u. 175/C/8 Fodorné Borsos Magdolna Bp. II. Rákóczi F. u. 175/c/9 Perge János

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SAP DMS azonosító:.. SAP SRM azonosító:.. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. A keretmegállapodásos eljárás becsült összértékét a (2011/S 27-044584) számú kiírás II.1.4. pontja tartalmazza.

KERETMEGÁLLAPODÁS. A keretmegállapodásos eljárás becsült összértékét a (2011/S 27-044584) számú kiírás II.1.4. pontja tartalmazza. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

KARBANTARTÁSI KERETSZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI KERETSZERZŐDÉS KARBANTARTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017 képviseli: Dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bajai Szent Rókus Kórház Székhely: 6500 Baja, Rókus u. 10. Képviselő: Dr. Tóth Gábor, főigazgató főorvos Adószám: 15336282-2-03 Statisztikai számjel: 15336282-8610-322-03

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÖVETELÉSMEGVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS

KÖVETELÉSMEGVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS SAP DMS azonosító: SAP SRM azonosító: KÖVETELÉSMEGVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

(Megrendelő és Vállalkozó együtt továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

(Megrendelő és Vállalkozó együtt továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint. / VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész Szerzödésszám: 2-048 ~6-0000-20~5 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész amely létrejött - egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről a Bajai Szent Rókus Kórház Székhely: 6500 Baja, Rókus u. 10. Képviselő: Dr. Tóth Gábor, főigazgató főorvos Adószám: 15336282-2-03 Statisztikai számjel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Szerz. szám: 2-03317-0000-2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081

Részletesebben