MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) Megbízó Totál Gépész Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) Megbízó Totál Gépész Kft."

Átírás

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként egyrészről, a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 1134 Budapest, Váci út ; Cg: ; adószáma: ; képviseli: Keszler Ferenc Gazdasági Vezérigazgató helyettes és Fritsch Róbert Informatikai és BPR Igazgató), mint Megbízó, (továbbiakban Megbízó), másrészről Totál Gépész Kft. (székhelye: Esztergom, Babits Mihály u. 26, Cg ; adószáma: ; képviseli: Szepesi Szabolcs) mint Megbízott között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 1./ Megbízó megbízza Megbízottat a jelen szerződésben rögzített feltételek szerint, az alábbi feladatok ellátásával: Az 1.sz. mellékletben szereplő telephelyeken lévő: Gázfogyasztó berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata a 2008 évi XL. törvény 89. (6) jogszabályi rendelet alapján 2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízásban foglaltak maradéktalan teljesítéséért Megbízottat ,-Ft + ÁFA, azaz kilencmillió hatszázötvenezer forint + ÁFA megbízási díj illeti meg. A megbízási díj Megbízott valamennyi költségét magába foglalja. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését követően, Megbízó által aláírt teljesítésigazolás birtokában, jogosult számláját benyújtani. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során felek a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint járnak el, amely során a Megbízott számláját/számláit Megbízó a kézhezvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül teljesíti átutalással. Ez utóbbi esetben a fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén Megbízott engedményt ad a szerződés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke a fizetési határidő lejártát megelőző teljesítés esetén az előteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,3%. Megbízó az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Megbízott számlát módosító okiratot külön nem készít. A Megbízott által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidő és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni. A számla Megbízó általi kifizetésének feltétele, hogy a Megbízott a hatályos jogszabályokban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Megbízott a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt határidőben Megbízó részére megadja. A Megbízó tájékoztatja Megbízottat, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A. -ban foglaltak.

2 3./ Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásához a szükséges szakértelemmel rendelkezik, kijelenti, hogy a legjobb szakmai tudása szerint, a vonatkozó jogszabályok, előírások maradéktalan betartása mellett jár el. Kijelenti, hogy a vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik. Megbízott közreműködőt Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával vehet igénybe. 4./Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben vállalt feladat késedelmes vagy hibás teljesítése, avagy a Megbízottnak felróható okból a feladat elvégzésének meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén Megbízott kötbér fizetésére köteles, az alábbiak szerint: - a szerződésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén, a naponta a szerződésben meghatározott teljes nettó végösszeg 2. %-a, maximum a nettó szerződéses összeg 30 %-a, - hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcsok szerint számított kötbér, - a szerződés Megbízott hibájából való meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén a kötbér a szerződés teljes nettó összegének 30 %-a. A kötbér a számlából levonható. 5./ Megbízott tudomásul veszi, hogy bármely, a tudomására jutott adat, információ, dokumentum Megbízó üzleti titkát képezi. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket bizalmasan kezeli, más tudomására nem hozza, vagy bármely más módon harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tartalmát bizalmasan kezelik, sem a szerződés egésze, sem annak bármely része harmadik személlyel a másik fél hozzájárulása nélkül nem közölhető. 6./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt keletkezett, jogi oltalomban részesülő szellemi alkotások tekintetében Megbízó a Ptk (3) bek. a./ pontja szerint köti ki a rendelkezés jogát. 7./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés fennállása alatt kölcsönösen együttműködnek egymással. Jelen szerződés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény a az irányadó. A jelen szerződés részét képezik a Kbt (4) és (5) bekezdésében foglaltak. 8./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 9./ Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 10./ Felek fentieken túlmenően az alábbiakban állapodnak meg: Tervezett kezdési határidő: április 19 Tervezett teljesítési határidő: július 10 2

3 Jelen megbízási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Budapest,... Megbízó. Megbízott 3

4 1.SZ. MELLÉKLET: Telephely 1044 Budapest Váci út 102. Főtelep gázfogadó IV. Váci út Fogyasztó készülék Típus DB Telj.+gázfogy. távleolvasott SC Hátsó öltöző IV. Váci út 102. szekunder C-24 falikazán 1 24 kw; 2,7 m3/h M.Gy. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC- 21 AE 1 20 kw; 2,27 m3/h Sz.F. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC+ 25 AE 1 24 kw; 2.7 m3/h V.Cs. Lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC+ 25 AE 1 24 kw; 2,7 m3/h Sz.Z. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Sltron GBC+ 21 AE 1 24 kw; 2,7 m3/h F.Gy. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltion 1 24 kw; 2,7 m3/h Cs.L. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBH kw; 2,7 m3/h V.I. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC kw; 2,7 m3/h T.Gy. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC kw; 2,7 m3/h Vill.szer.m. IV. Váci út 102. szekunder GT-80 B 1 93 kw; 10,5 m3/h Vill.szer.m. IV. Váci út 102. szekunder C-24 falikazán 1 24 kw; 2,7 m3/h Gépműhely (a) IV. Váci út 102. szekunder Kübler-Vesta ER sőtétsug 3 3 x 22 kw; 3 x 2,43 m3/h Gépműhely IV. Váci út 102. szekunder Buderus gázkazán GB x 40 kw; 3 x 4,4 m3/h Gépműhely (d) IV. Váci út 102. szekunder MVT kw; 5,5 m3/h ÉÜM Üzemiroda IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH kw; 2,7 m3/h HÜO Vízm.kirend. IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH kw; 2,7 m3/h ÜBO FBÖ IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH kw; 2,7 m3/h Üz.ir.kult. (sport) IV. Váci út 102. szekunder Stiebel BBH kw; 2,0 m3/h Észak-pesti HÜK - iroda IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 25 kw; 2,7 m3/h Észak-pesti HÜK - raktár IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 25 kw; 2,7 m3/h Gyengeáramú műhely IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 25 kw; 2,7 m3/h Gépház I. IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 2 2 x 25 kw; 2 x 2,7 m3/h Gépház II. IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 2 2 x 25 kw; 2 x 2,7 m3/h Szociális felsőszint IV. Váci út 102. szekunder Vaillant VUWHU242/2-3 R2 falikazán 1 24 kw Szociális alsószint IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 19 kw; 2,0 m3/h Gk.vez.pihenő ügyelet IV. Váci út 102. szekunder GF K. tip. gázkonvektor 5 5 x 0,5 m3/h Gázbojler (pince szoc.h.) IV. Váci út 102. szekunder Stiebel.HAN-600 mvt+gsx49/315 bojl 1 27 kw; 3,0 m3/h Központi anyagraktár (KAR) IV. Váci út 102 RK-200 és-100 Super mvk. (FŰTŐB) kw; 25,8 m3/h+12,6 tart 4

5 Központi anyagraktár (KAR) IV. Váci út 102 MVT-1000 bojlerkazán 1 47 kw; 5,5 m3/h Központi anyagraktár (KAR) IV. Váci út 102 ROBERTS GORDON BH.30 sötétsug 4 4 x 26 kw; 4 x 3,1 m3/h Központi anyagraktár (KAR) IV. Váci út 102. Stiebel Eltron ALTUS" HUE25 AE 4 4 x 25 kw; 4 x 2,7 m3/h Új KAR IV. Váci út 102 RK-70 (ERKA SUPER 90) UNIFERRO 2 2 x 80 kw; 2 x 9 m3/h Bán T. nyugdíjasház IV. Váci út 102 SB-6 kazán 2 2 x 70 kw; 2 x 8 m3/h Szállítási osztály IV. Váci út 102 Stiebel Eltron ALTUS" HUE25+Aquatemp 2 2 x 25 kw; 2 x 2,7 m3/h Szállítási osztály IV. Váci út 102. Stiebel Eltron ALTUS" HCA kw; 2,7 m3/h Szállítási osztály IV. Váci út 102. ROBERTS GORDON BH.30 ÚT sötétsug 2 2 x 26 kw; 2 x 3,1 m3/h Vízmérőhitelesítő IV. Váci út 102 VU-240 5Etip.Vailant falikaz 1 24 kw; 2,9 m3/h TMK Kutas TMK IV. Váci út C-21 falikazán (FÉG) 1 20 kw; 2,41 m3/h Speace C. IV. Váci út 102 RK-70 Super (FŰTŐBER) mv. Kazán 2 VKO kazánház IV. Váci út 102. MVT 1000 (FUTOBER) 1 45 kw 5,4 m3/h VKO kazánház IV. Váci út 102. C-40 falikazán 1 40 kw; 4,6 m3/h III. Békásmegyeri GH III. Királyok útja Bröjte 2 2 x 50 kw; 2 x 6 m3/h III. Királyok útja 281. Üdülő Hydrotherm Altus HUA 25 falikaz 4 4x 25 kw; 4 x 2,7 m3/h IV. Váci út 102/B.. IV. EUROTEMP Mistral-HEM 60 kazán 2 2 x 60 kw; 2 x 7 m3/h IV. Váci út 102/B.. I C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h IV. Váci út 102.B. C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h IV. Váci út 102/B.. Főt.műh. C-24 falikazán 1 24 kw; 2,6 m3/h IV. Váci út 121 Raktár C-30 falikazán 1 30 kw; 3,24 m3/h IV. Váci út 121 Raktár (volt HÜK) C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h Budakeszi ú C-21 falikazán 1 Budakeszi ú F8 konvektor 1 0,7 m3/h 5 18 Mcal/h; 21 kw; 2,4 m3/h Árpádfejedelem útja 50. RK-90 (ERKA SUPER 90) 2 2 x 81 kw; 8,8 m/h Bp. III Árpádfejedelem u. Iroda épület 50% C-21 falikazán 1 26,7 Mcal/h; 31kW; 3,6 m3/h Bp. III Árpádfejedelem uszolgálati lakás 50% C-21 falikazán 1 III. Csillaghegyi úti épület. GF-35 konvektor 2 19 Mcal/h*2-0,6 m3/h/db III. Testvérhegy I. gh. (Toldásköz) KG-228 főző 2 0,6 m3/h/db Testv. I. gh 20%-a sz.lakás (Toldásköz) C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h C-21 falikazán 1 21 kw; 2,78 m3/h ZV-4 Hévíz Szuper vízm. 1 22,6 kw; 2,84 m3/h MVT-1000 tároló 1 81 kw; 4,5 m3/h G SF 1 0,7 m3/h x. Ihász utca Kőbányai gh. C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h xi. Kelenhegyi u C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h xi. Minerva utca 3. ONIx F kw; 2,27 m3/h xi. Minerva utca 3. G SF 1 22 kw; 2,27 m3/h xii. Diana utca 3. Calor II. fali futó 2 25 kw; 2,73 m3/h xii. Diana utca 3. C-21 falikazán 1 21 kw; 2,27 m3/h

6 xii. Diana utca 10/B. xii. Diana utca 10/B. KV-6 Hévíz vizmelegítő 1 25 kw; 2,73 m3/h C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h xii. Diana utca 10/B. ÉTI-35 E 1 40 kw; 4,3 m3/h xii. Kékgolyó utca 21. Krisztina gépház C-24 falikazán 1 21 kw; 2,27 m3/h xii. Kékgolyó utca 21. Krisztina iroda Sanier Duval 1 24 kw xii. Kékgolyó utca 21. Krisztina lakóház C-40 falikazán 1 40 kw; 2,27 m3/h XVI.Táncsics u. (Mátyásföldi gh) C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h xvii. Ferihegyi út RK-70 (ERKA SUPER-90) 2 81 kw x 2; 9 m3/h x 2 xvii. Pesti út 9. Faktor Kft. WOLF GU-2E kw; 2,8 m3/h xvii. Pesti út 9. Faktor Kft. C-21 falikazán 1 21 kw; 2,27 m3/h xviii. Gilice tér 1. Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 25 kw; 2,7 m3/h xviii. Gilice tér 1. C-18 falikazán 1 18 kw/20,6 kw; 2,2 m3/h xviii. Nefelejcs utca 18. Dél-Pesti HÜK WOLF GU-2E kw; 2,8 m3/h xviii. Nefelejcs utca 18. Dél-Pesti HÜK HÜK rendszerén keresztül 3 30 kw; 3,24 m3/h XXI. Rákóczi F Csepeli vízmű új 86 kw (max. 4 bar, 90 kazán REMEHA QUINTA 85 (kondenzációs) 1 C) XXI. Rákóczi F Csepeli vízmű 80kW; 9 m3/h (7 bar MVT 1000 bojlerkazán 1 904C) XXI. Rákóczi F Csepeli vízmű ONIx konvektor 9 40 Mcal/h XXI. Rákóczi F Csepeli vízmű C-30 falikazán 2 30 kw; 3,24 m3/h xxii. Gyár u. 3. Budafoki gépház C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 2 24 kw x 2; 2,6 m3/h x 2 Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 1 24 kw Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 1 24 kw Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 1 24 kw Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 1 28 kw Dunakeszi Balpart II. gépház Duna sor 144/2 HRSZ. C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h Dunakeszi Balpart II. őrség Duna sor 144/2 HRSZ. C-24 falikazán 1 24 kw; 2,6 m3/h Szigetújfalu (hőszivattyú tartalék) vegyes tüzelésre alakított kazán 1 50 kw 1211 Bp., II. Rákóczi F. út 179. hrsz (9 lakás) Saunier Duval Thema Classic FAS ,44 m3/h (6600 m3/év) 1044 Bp. Váci út 102. II. ép. A. lh. Fsz.1. Novák László Bp. Váci út 102. II. ép. A. lh. Fsz.3. Ligeti Erzsébet Bp. Váci út 102. II. ép. A. lh. Fsz.4. Bakucz Károly Bp. Váci út 102. II. ép. A. lh. I.em. 5. Sallai István Bp. Váci út 102. II. ép. B. lh. Fsz.6. Melles Sándor Bp. Váci út 102. II. ép. B. lh. Fsz.7. Jolsvai Lászlóné (Jenei Mária) Bp. Váci út 102. II. ép. B. lh. I.em. 8. Antos Tamás Bp. Váci út 102. II. ép. B. lh. I.em. 9. Püsök Zsuzsanna 1 6

7 1044 Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. Fsz.1. Molnár Géza Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. Fsz.2. Czafit István Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. Fsz.3. Lukács László Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. I.em. 4. Járai János Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. I.em. 5. Paksi Györgyné Bp. Váci út 102. III. ép. B.lh. Fsz.6. Tóth Tiborné Bp. Váci út 102. III. ép. B.lh. I. em. 8. Romvári László Bp. Váci út 102. III. ép. B.lh. I. em.9. Tóth Istvánné Bp. Váci út 102. III. ép. B.lh. Fsz. 10. Rafai Mihályné Bp. Váci út 102. IV. ép. A.lh. Fsz. 1. Argyilánné Róna Adrienn Bp. Váci út 102. IV. ép. A.lh. Fsz. 2. Molnár Gabriella Bp. Váci út 102. IV. ép. A.lh. Fsz. 3. Molnár Miklósné Bp. Váci út 102. IV. ép.a lh. I.em. 4. Géczy József Bp. Váci út 102. IV. ép. A.lh. I. em. 5.. Mócsai Károlyné Bp. Váci út 102. IV. ép. B.lh. Fsz.6. Kis Istvánné Bp. Váci út 102. IV. ép. B.lh. Fsz.7. Lukács László Kálmán Bp. Váci út 102. IV. ép.b.lh. I. em. 8. Iski Gyula Bp. Váci út 102. IV. ép.b.lh.fsz.10. Binder Katalin Bp. Váci út 102. V. ép. Fsz.1. Tüdődi Gábor Bp. Váci út 102. V. ép. Fsz.2. Buza János Gábor Bp. Váci út 102. V. ép. Fsz.3. Pánczél László Bp. Váci út 102. V. ép. I. em. 4. Mácsikné Búza Aranka Bp. Váci út 102. V. ép. I. em. 5. Kótner Istvánné Bp. Váci út 102. V. ép.i. em.6. Bíró Péter Bp. Váci út 102. K. ép. 1. Lindenmayer Péterné Bp. Váci út 102. K.ép. 2. Eiselt Géza Bp. Ihász u. 29. fsz. 1. Bitter Sándor Bp. Ihász u. 29. I/3. Kittrich József Bp. Ihász u. 29. I/4. Pándorfalvi Zoltán Bp. Kozma u. 7. fsz. 3. Almási Sándor Bp. Kozma u. 7. I/4. Bartók Béla Bp. Kozma u. 7. I/5. Rátosi Zsolt Bp. Kozma u. 7. fsz. 1. özv. Novák Dezsőné Bp. Kozma u. 7. fsz. 2. Nagyné Szarka Hilda Bp. Kozma u. 7. I/6. Vrsitz Nándorné Bp. Ferihegyi út 75/1. Stranyoczki László Bp. Ferihegyi út 75/2. Fogarasi Ferenc Bp. Ferihegyi út 75/3. Tóth Zsolt Bp. Ferihegyi út 75/4. Igaz Pál 1 7

8 1039 Bp. Királyok u. 281/1. Polyefkó László Bp. Királyok u. 281/2. Pásztor László Bp. Borz u. 14. Mandl Ferenc Bp. Karát u Békási Jenő Bp. Karát u Kovács Dezsőné Bp. Kékgolyó u Károlyi András Bp. Kékgolyó u Major István Bp. Budakeszi u. 53/B 1. ifj.szabó Gyula Bp. Váci út 102. T. ép. A lh. fsz. 2. Szabó Zoltán Bp. Váci út 102. T. ép. A lh. fsz. 1. Makáry György Bp. Váci út 102. T. ép. A lh. I em. 1. Dr. Szőke Ferenc Bp. Váci út 102. T. ép. A lh. I. em. 2. Talabér Györgyné Bp. Váci út 102. T. ép. B lh. fsz. 1. Fábián György Bp. Váci út 102. T. ép. B lh. fsz. 2. Vida István Bp. Váci út 102. T. ép. B. lh. I em. 1. Csernyánszky László Bp. Váci út 102. T. ép. B. lh. I. em. 2. Várszegi Csaba Bp. Váci út 102. P. ép. Forintos Ferenc Bp. Táncsics M. u. 35.Gépházi lak. Kovács Péterné Bp. Táncsics M. u. 35. Horváth Sándorné Bp. Váci út 108.F.ép. Fsz.3. Hajnal Tibor Bp. Váci út 108.F.ép. Fsz.4. Mészár Zsolt Bp. Váci út 108.F.ép. Fsz.1. Maurer Gyula Bp. Váci út 108. F. ép. I. em.5. Lettrich Ferenc Bp. Váci út 108.F.ép. Fsz.2. Virág Anna Bp. Korompai u. 32. Liptai István Bp. Budaörsi u. 56. Basticz Tibor Dunakeszi, Dunasor 1. Máté László Dunakeszi, Dunasor 2. fsz. 1. Juhász Györgyné Dunakeszi, Dunasor 2. fsz. 2. Juhász György Dunakeszi, Dunasor 2. fsz. 3. Melles Sándorné Dunakeszi, Dunasor 2. I/1. Szabó István Dunakeszi, Dunasor 2. I/2. Magyar László Bp. Testvérhegyi lejtő 1. özv. Kárándi Józsefné Bp. Növény u. 3. Szabó Gyula Bp. Diana u. 3. Kámán József Bp. Józsefhegyi u. 13. özv. Hajdú Györgyné Bp. Tóth Lőrinc u. 10. Bandzsál Antal Bp. Orbán tér 1. Vajay Imre Kisoroszi Diszpécserház Kármán István Szigetmonostor-kültelek 1. Kovács Zoltán Szigetmonostor-kültelek 2. Bottlik Sándor 1 8

9 2015 Szigetmonostor, Gátőrház Ágoston Csaba Szigetmonostor, Szigeti I. gh. Paál Zoltán Szigetmonostor, II. Alagút Kelemen András Horány, I. gh. I. lakás Gyöngyösi Gyula Horány I. II. lakás gépház melletti Somhegyi László Szigetújfalu diszpécserház Cseh Péterné Bp. II. Rákóczi F. u. 175/b/1 Nagy Istvánné Bp. II. Rákóczi F. u. 175/C/1 Barbócz Károlyné Bp. II. Rákóczi F. u. 175/C/3 Lajos Imréné Bp. II. Rákóczi F. u. 175/C/8 Fodorné Borsos Magdolna Bp. II. Rákóczi F. u. 175/c/9 Perge János

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.) Budakeszi úti gépház és 1 Budapest II. 10927 medence 1021 Budapest, II. Budakeszi út 53/b. 2 Budapest II. 15146 Felsőjózsefhegyi medence 1025 Budapest, II. Józsefhegyi lépcső 13. 3 Budapest III. 14618/2

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS vállalkozással vegyes szállítási keretszerződés

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS vállalkozással vegyes szállítási keretszerződés SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS vállalkozással vegyes szállítási keretszerződés Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

TELEPI ADATOK. A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy címen teheti fel:

TELEPI ADATOK. A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy  címen teheti fel: KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1846 TELEPI ADATOK 2014 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.) Név és címek Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Postai cím: Üllői út 43. II. em.. Város: Budapest Postai irányítószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r. ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló lj)_ C] számú előterjesztés Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata"

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012.

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Előterjesztés. Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről

Előterjesztés. Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről Előterjesztés Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről 1. előterjesztés száma: 252/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 6 ^ l m BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával.

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával. 352/2013. (VI.19.) Tárgy: Központi Ügyelet Feladat Ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 1. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE: 2.1. Jelen szerződés megbízási díja:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE: 2.1. Jelen szerződés megbízási díja: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42 Bankszámlaszám: 11784009-15516006 'K S H szám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

KÖZFELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (intézmény karbantartás, üzemeltetés)

KÖZFELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (intézmény karbantartás, üzemeltetés) KÖZFELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (intézmény karbantartás, üzemeltetés) Amely létrejött egyrészről Három Szirom Óvoda (4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/a. szám; Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 643768, adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 105/2016. (IV.28.) határozata A támogatása óvoda építésére, fejlesztésére

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet

Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet Kód-szám Azonosító Fokszám Pécs-Vasas, Pécs-Hird, Pécs-Somogy, Flórián telep Megnevezés Bruttó Nettó érték érték (Ft) (Ft) Számított nettó ÉCS (Ft) leírási kulcs

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. adószám: képviseli: Fazekas László polgármester, (a továbbiakban: Megbízó)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. adószám: képviseli: Fazekas László polgármester, (a továbbiakban: Megbízó) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. adószám: 15390723 213 képviseli: Fazekas László polgármester, (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-9/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

tornacsarnok 353 a képek csavarjait nem lehet kiszedni és a tipliket elglettelni!

tornacsarnok 353 a képek csavarjait nem lehet kiszedni és a tipliket elglettelni! Alagsor / m2 Földszint/m2 1. emelet/m2 2. emelet/m2 3. emelet/m2 4. emelet/m2 5. emelet /m2 A2 technika terem 93 01. tanterem 137 11. tanterem 82,5 21. tanterem 85,5 31. tanterem 134 41. tanterem 134 tanári

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. 07.05.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. 07.05. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére Tárgy: Új Ferencváros Kártya Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása 2. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

Nagyszállás Házi bekötések

Nagyszállás Házi bekötések Nagyszállás Házi bekötések Majoranna Név Hrsz. Majoranna 1/b Üres telek 02362/382 Majoranna 1 Jung János 02362/113 Majoranna 1/a Lászlóné Hudák Erika 02362/311 Majoranna 2 Özv. Daru Jánosné 02362/115 Majoranna

Részletesebben