MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) Megbízó Totál Gépész Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) Megbízó Totál Gépész Kft."

Átírás

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként egyrészről, a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 1134 Budapest, Váci út ; Cg: ; adószáma: ; képviseli: Keszler Ferenc Gazdasági Vezérigazgató helyettes és Fritsch Róbert Informatikai és BPR Igazgató), mint Megbízó, (továbbiakban Megbízó), másrészről Totál Gépész Kft. (székhelye: Esztergom, Babits Mihály u. 26, Cg ; adószáma: ; képviseli: Szepesi Szabolcs) mint Megbízott között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 1./ Megbízó megbízza Megbízottat a jelen szerződésben rögzített feltételek szerint, az alábbi feladatok ellátásával: Az 1.sz. mellékletben szereplő telephelyeken lévő: Gázfogyasztó berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata a 2008 évi XL. törvény 89. (6) jogszabályi rendelet alapján 2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízásban foglaltak maradéktalan teljesítéséért Megbízottat ,-Ft + ÁFA, azaz kilencmillió hatszázötvenezer forint + ÁFA megbízási díj illeti meg. A megbízási díj Megbízott valamennyi költségét magába foglalja. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését követően, Megbízó által aláírt teljesítésigazolás birtokában, jogosult számláját benyújtani. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során felek a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint járnak el, amely során a Megbízott számláját/számláit Megbízó a kézhezvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül teljesíti átutalással. Ez utóbbi esetben a fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén Megbízott engedményt ad a szerződés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke a fizetési határidő lejártát megelőző teljesítés esetén az előteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,3%. Megbízó az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Megbízott számlát módosító okiratot külön nem készít. A Megbízott által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidő és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni. A számla Megbízó általi kifizetésének feltétele, hogy a Megbízott a hatályos jogszabályokban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Megbízott a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt határidőben Megbízó részére megadja. A Megbízó tájékoztatja Megbízottat, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A. -ban foglaltak.

2 3./ Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásához a szükséges szakértelemmel rendelkezik, kijelenti, hogy a legjobb szakmai tudása szerint, a vonatkozó jogszabályok, előírások maradéktalan betartása mellett jár el. Kijelenti, hogy a vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik. Megbízott közreműködőt Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával vehet igénybe. 4./Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben vállalt feladat késedelmes vagy hibás teljesítése, avagy a Megbízottnak felróható okból a feladat elvégzésének meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén Megbízott kötbér fizetésére köteles, az alábbiak szerint: - a szerződésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén, a naponta a szerződésben meghatározott teljes nettó végösszeg 2. %-a, maximum a nettó szerződéses összeg 30 %-a, - hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcsok szerint számított kötbér, - a szerződés Megbízott hibájából való meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén a kötbér a szerződés teljes nettó összegének 30 %-a. A kötbér a számlából levonható. 5./ Megbízott tudomásul veszi, hogy bármely, a tudomására jutott adat, információ, dokumentum Megbízó üzleti titkát képezi. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket bizalmasan kezeli, más tudomására nem hozza, vagy bármely más módon harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tartalmát bizalmasan kezelik, sem a szerződés egésze, sem annak bármely része harmadik személlyel a másik fél hozzájárulása nélkül nem közölhető. 6./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt keletkezett, jogi oltalomban részesülő szellemi alkotások tekintetében Megbízó a Ptk (3) bek. a./ pontja szerint köti ki a rendelkezés jogát. 7./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés fennállása alatt kölcsönösen együttműködnek egymással. Jelen szerződés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény a az irányadó. A jelen szerződés részét képezik a Kbt (4) és (5) bekezdésében foglaltak. 8./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 9./ Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 10./ Felek fentieken túlmenően az alábbiakban állapodnak meg: Tervezett kezdési határidő: április 19 Tervezett teljesítési határidő: július 10 2

3 Jelen megbízási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Budapest,... Megbízó. Megbízott 3

4 1.SZ. MELLÉKLET: Telephely 1044 Budapest Váci út 102. Főtelep gázfogadó IV. Váci út Fogyasztó készülék Típus DB Telj.+gázfogy. távleolvasott SC Hátsó öltöző IV. Váci út 102. szekunder C-24 falikazán 1 24 kw; 2,7 m3/h M.Gy. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC- 21 AE 1 20 kw; 2,27 m3/h Sz.F. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC+ 25 AE 1 24 kw; 2.7 m3/h V.Cs. Lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC+ 25 AE 1 24 kw; 2,7 m3/h Sz.Z. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Sltron GBC+ 21 AE 1 24 kw; 2,7 m3/h F.Gy. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltion 1 24 kw; 2,7 m3/h Cs.L. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBH kw; 2,7 m3/h V.I. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC kw; 2,7 m3/h T.Gy. lakás IV. Váci út 102. szekunder Stiebel Eltron GBC kw; 2,7 m3/h Vill.szer.m. IV. Váci út 102. szekunder GT-80 B 1 93 kw; 10,5 m3/h Vill.szer.m. IV. Váci út 102. szekunder C-24 falikazán 1 24 kw; 2,7 m3/h Gépműhely (a) IV. Váci út 102. szekunder Kübler-Vesta ER sőtétsug 3 3 x 22 kw; 3 x 2,43 m3/h Gépműhely IV. Váci út 102. szekunder Buderus gázkazán GB x 40 kw; 3 x 4,4 m3/h Gépműhely (d) IV. Váci út 102. szekunder MVT kw; 5,5 m3/h ÉÜM Üzemiroda IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH kw; 2,7 m3/h HÜO Vízm.kirend. IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH kw; 2,7 m3/h ÜBO FBÖ IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH kw; 2,7 m3/h Üz.ir.kult. (sport) IV. Váci út 102. szekunder Stiebel BBH kw; 2,0 m3/h Észak-pesti HÜK - iroda IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 25 kw; 2,7 m3/h Észak-pesti HÜK - raktár IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 25 kw; 2,7 m3/h Gyengeáramú műhely IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 25 kw; 2,7 m3/h Gépház I. IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 2 2 x 25 kw; 2 x 2,7 m3/h Gépház II. IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 2 2 x 25 kw; 2 x 2,7 m3/h Szociális felsőszint IV. Váci út 102. szekunder Vaillant VUWHU242/2-3 R2 falikazán 1 24 kw Szociális alsószint IV. Váci út 102. szekunder Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 19 kw; 2,0 m3/h Gk.vez.pihenő ügyelet IV. Váci út 102. szekunder GF K. tip. gázkonvektor 5 5 x 0,5 m3/h Gázbojler (pince szoc.h.) IV. Váci út 102. szekunder Stiebel.HAN-600 mvt+gsx49/315 bojl 1 27 kw; 3,0 m3/h Központi anyagraktár (KAR) IV. Váci út 102 RK-200 és-100 Super mvk. (FŰTŐB) kw; 25,8 m3/h+12,6 tart 4

5 Központi anyagraktár (KAR) IV. Váci út 102 MVT-1000 bojlerkazán 1 47 kw; 5,5 m3/h Központi anyagraktár (KAR) IV. Váci út 102 ROBERTS GORDON BH.30 sötétsug 4 4 x 26 kw; 4 x 3,1 m3/h Központi anyagraktár (KAR) IV. Váci út 102. Stiebel Eltron ALTUS" HUE25 AE 4 4 x 25 kw; 4 x 2,7 m3/h Új KAR IV. Váci út 102 RK-70 (ERKA SUPER 90) UNIFERRO 2 2 x 80 kw; 2 x 9 m3/h Bán T. nyugdíjasház IV. Váci út 102 SB-6 kazán 2 2 x 70 kw; 2 x 8 m3/h Szállítási osztály IV. Váci út 102 Stiebel Eltron ALTUS" HUE25+Aquatemp 2 2 x 25 kw; 2 x 2,7 m3/h Szállítási osztály IV. Váci út 102. Stiebel Eltron ALTUS" HCA kw; 2,7 m3/h Szállítási osztály IV. Váci út 102. ROBERTS GORDON BH.30 ÚT sötétsug 2 2 x 26 kw; 2 x 3,1 m3/h Vízmérőhitelesítő IV. Váci út 102 VU-240 5Etip.Vailant falikaz 1 24 kw; 2,9 m3/h TMK Kutas TMK IV. Váci út C-21 falikazán (FÉG) 1 20 kw; 2,41 m3/h Speace C. IV. Váci út 102 RK-70 Super (FŰTŐBER) mv. Kazán 2 VKO kazánház IV. Váci út 102. MVT 1000 (FUTOBER) 1 45 kw 5,4 m3/h VKO kazánház IV. Váci út 102. C-40 falikazán 1 40 kw; 4,6 m3/h III. Békásmegyeri GH III. Királyok útja Bröjte 2 2 x 50 kw; 2 x 6 m3/h III. Királyok útja 281. Üdülő Hydrotherm Altus HUA 25 falikaz 4 4x 25 kw; 4 x 2,7 m3/h IV. Váci út 102/B.. IV. EUROTEMP Mistral-HEM 60 kazán 2 2 x 60 kw; 2 x 7 m3/h IV. Váci út 102/B.. I C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h IV. Váci út 102.B. C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h IV. Váci út 102/B.. Főt.műh. C-24 falikazán 1 24 kw; 2,6 m3/h IV. Váci út 121 Raktár C-30 falikazán 1 30 kw; 3,24 m3/h IV. Váci út 121 Raktár (volt HÜK) C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h Budakeszi ú C-21 falikazán 1 Budakeszi ú F8 konvektor 1 0,7 m3/h 5 18 Mcal/h; 21 kw; 2,4 m3/h Árpádfejedelem útja 50. RK-90 (ERKA SUPER 90) 2 2 x 81 kw; 8,8 m/h Bp. III Árpádfejedelem u. Iroda épület 50% C-21 falikazán 1 26,7 Mcal/h; 31kW; 3,6 m3/h Bp. III Árpádfejedelem uszolgálati lakás 50% C-21 falikazán 1 III. Csillaghegyi úti épület. GF-35 konvektor 2 19 Mcal/h*2-0,6 m3/h/db III. Testvérhegy I. gh. (Toldásköz) KG-228 főző 2 0,6 m3/h/db Testv. I. gh 20%-a sz.lakás (Toldásköz) C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h C-21 falikazán 1 21 kw; 2,78 m3/h ZV-4 Hévíz Szuper vízm. 1 22,6 kw; 2,84 m3/h MVT-1000 tároló 1 81 kw; 4,5 m3/h G SF 1 0,7 m3/h x. Ihász utca Kőbányai gh. C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h xi. Kelenhegyi u C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h xi. Minerva utca 3. ONIx F kw; 2,27 m3/h xi. Minerva utca 3. G SF 1 22 kw; 2,27 m3/h xii. Diana utca 3. Calor II. fali futó 2 25 kw; 2,73 m3/h xii. Diana utca 3. C-21 falikazán 1 21 kw; 2,27 m3/h

6 xii. Diana utca 10/B. xii. Diana utca 10/B. KV-6 Hévíz vizmelegítő 1 25 kw; 2,73 m3/h C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h xii. Diana utca 10/B. ÉTI-35 E 1 40 kw; 4,3 m3/h xii. Kékgolyó utca 21. Krisztina gépház C-24 falikazán 1 21 kw; 2,27 m3/h xii. Kékgolyó utca 21. Krisztina iroda Sanier Duval 1 24 kw xii. Kékgolyó utca 21. Krisztina lakóház C-40 falikazán 1 40 kw; 2,27 m3/h XVI.Táncsics u. (Mátyásföldi gh) C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h xvii. Ferihegyi út RK-70 (ERKA SUPER-90) 2 81 kw x 2; 9 m3/h x 2 xvii. Pesti út 9. Faktor Kft. WOLF GU-2E kw; 2,8 m3/h xvii. Pesti út 9. Faktor Kft. C-21 falikazán 1 21 kw; 2,27 m3/h xviii. Gilice tér 1. Stiebel-Eltron BBH 25 falikazán 1 25 kw; 2,7 m3/h xviii. Gilice tér 1. C-18 falikazán 1 18 kw/20,6 kw; 2,2 m3/h xviii. Nefelejcs utca 18. Dél-Pesti HÜK WOLF GU-2E kw; 2,8 m3/h xviii. Nefelejcs utca 18. Dél-Pesti HÜK HÜK rendszerén keresztül 3 30 kw; 3,24 m3/h XXI. Rákóczi F Csepeli vízmű új 86 kw (max. 4 bar, 90 kazán REMEHA QUINTA 85 (kondenzációs) 1 C) XXI. Rákóczi F Csepeli vízmű 80kW; 9 m3/h (7 bar MVT 1000 bojlerkazán 1 904C) XXI. Rákóczi F Csepeli vízmű ONIx konvektor 9 40 Mcal/h XXI. Rákóczi F Csepeli vízmű C-30 falikazán 2 30 kw; 3,24 m3/h xxii. Gyár u. 3. Budafoki gépház C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 2 24 kw x 2; 2,6 m3/h x 2 Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 1 24 kw Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 1 24 kw Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 1 24 kw Stieb-EItr. GBC24 AE Solid kombi kaz 1 28 kw Dunakeszi Balpart II. gépház Duna sor 144/2 HRSZ. C-40 falikazán 1 40 kw; 4,3 m3/h Dunakeszi Balpart II. őrség Duna sor 144/2 HRSZ. C-24 falikazán 1 24 kw; 2,6 m3/h Szigetújfalu (hőszivattyú tartalék) vegyes tüzelésre alakított kazán 1 50 kw 1211 Bp., II. Rákóczi F. út 179. hrsz (9 lakás) Saunier Duval Thema Classic FAS ,44 m3/h (6600 m3/év) 1044 Bp. Váci út 102. II. ép. A. lh. Fsz.1. Novák László Bp. Váci út 102. II. ép. A. lh. Fsz.3. Ligeti Erzsébet Bp. Váci út 102. II. ép. A. lh. Fsz.4. Bakucz Károly Bp. Váci út 102. II. ép. A. lh. I.em. 5. Sallai István Bp. Váci út 102. II. ép. B. lh. Fsz.6. Melles Sándor Bp. Váci út 102. II. ép. B. lh. Fsz.7. Jolsvai Lászlóné (Jenei Mária) Bp. Váci út 102. II. ép. B. lh. I.em. 8. Antos Tamás Bp. Váci út 102. II. ép. B. lh. I.em. 9. Püsök Zsuzsanna 1 6

7 1044 Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. Fsz.1. Molnár Géza Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. Fsz.2. Czafit István Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. Fsz.3. Lukács László Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. I.em. 4. Járai János Bp. Váci út 102. III. ép. A.lh. I.em. 5. Paksi Györgyné Bp. Váci út 102. III. ép. B.lh. Fsz.6. Tóth Tiborné Bp. Váci út 102. III. ép. B.lh. I. em. 8. Romvári László Bp. Váci út 102. III. ép. B.lh. I. em.9. Tóth Istvánné Bp. Váci út 102. III. ép. B.lh. Fsz. 10. Rafai Mihályné Bp. Váci út 102. IV. ép. A.lh. Fsz. 1. Argyilánné Róna Adrienn Bp. Váci út 102. IV. ép. A.lh. Fsz. 2. Molnár Gabriella Bp. Váci út 102. IV. ép. A.lh. Fsz. 3. Molnár Miklósné Bp. Váci út 102. IV. ép.a lh. I.em. 4. Géczy József Bp. Váci út 102. IV. ép. A.lh. I. em. 5.. Mócsai Károlyné Bp. Váci út 102. IV. ép. B.lh. Fsz.6. Kis Istvánné Bp. Váci út 102. IV. ép. B.lh. Fsz.7. Lukács László Kálmán Bp. Váci út 102. IV. ép.b.lh. I. em. 8. Iski Gyula Bp. Váci út 102. IV. ép.b.lh.fsz.10. Binder Katalin Bp. Váci út 102. V. ép. Fsz.1. Tüdődi Gábor Bp. Váci út 102. V. ép. Fsz.2. Buza János Gábor Bp. Váci út 102. V. ép. Fsz.3. Pánczél László Bp. Váci út 102. V. ép. I. em. 4. Mácsikné Búza Aranka Bp. Váci út 102. V. ép. I. em. 5. Kótner Istvánné Bp. Váci út 102. V. ép.i. em.6. Bíró Péter Bp. Váci út 102. K. ép. 1. Lindenmayer Péterné Bp. Váci út 102. K.ép. 2. Eiselt Géza Bp. Ihász u. 29. fsz. 1. Bitter Sándor Bp. Ihász u. 29. I/3. Kittrich József Bp. Ihász u. 29. I/4. Pándorfalvi Zoltán Bp. Kozma u. 7. fsz. 3. Almási Sándor Bp. Kozma u. 7. I/4. Bartók Béla Bp. Kozma u. 7. I/5. Rátosi Zsolt Bp. Kozma u. 7. fsz. 1. özv. Novák Dezsőné Bp. Kozma u. 7. fsz. 2. Nagyné Szarka Hilda Bp. Kozma u. 7. I/6. Vrsitz Nándorné Bp. Ferihegyi út 75/1. Stranyoczki László Bp. Ferihegyi út 75/2. Fogarasi Ferenc Bp. Ferihegyi út 75/3. Tóth Zsolt Bp. Ferihegyi út 75/4. Igaz Pál 1 7

8 1039 Bp. Királyok u. 281/1. Polyefkó László Bp. Királyok u. 281/2. Pásztor László Bp. Borz u. 14. Mandl Ferenc Bp. Karát u Békási Jenő Bp. Karát u Kovács Dezsőné Bp. Kékgolyó u Károlyi András Bp. Kékgolyó u Major István Bp. Budakeszi u. 53/B 1. ifj.szabó Gyula Bp. Váci út 102. T. ép. A lh. fsz. 2. Szabó Zoltán Bp. Váci út 102. T. ép. A lh. fsz. 1. Makáry György Bp. Váci út 102. T. ép. A lh. I em. 1. Dr. Szőke Ferenc Bp. Váci út 102. T. ép. A lh. I. em. 2. Talabér Györgyné Bp. Váci út 102. T. ép. B lh. fsz. 1. Fábián György Bp. Váci út 102. T. ép. B lh. fsz. 2. Vida István Bp. Váci út 102. T. ép. B. lh. I em. 1. Csernyánszky László Bp. Váci út 102. T. ép. B. lh. I. em. 2. Várszegi Csaba Bp. Váci út 102. P. ép. Forintos Ferenc Bp. Táncsics M. u. 35.Gépházi lak. Kovács Péterné Bp. Táncsics M. u. 35. Horváth Sándorné Bp. Váci út 108.F.ép. Fsz.3. Hajnal Tibor Bp. Váci út 108.F.ép. Fsz.4. Mészár Zsolt Bp. Váci út 108.F.ép. Fsz.1. Maurer Gyula Bp. Váci út 108. F. ép. I. em.5. Lettrich Ferenc Bp. Váci út 108.F.ép. Fsz.2. Virág Anna Bp. Korompai u. 32. Liptai István Bp. Budaörsi u. 56. Basticz Tibor Dunakeszi, Dunasor 1. Máté László Dunakeszi, Dunasor 2. fsz. 1. Juhász Györgyné Dunakeszi, Dunasor 2. fsz. 2. Juhász György Dunakeszi, Dunasor 2. fsz. 3. Melles Sándorné Dunakeszi, Dunasor 2. I/1. Szabó István Dunakeszi, Dunasor 2. I/2. Magyar László Bp. Testvérhegyi lejtő 1. özv. Kárándi Józsefné Bp. Növény u. 3. Szabó Gyula Bp. Diana u. 3. Kámán József Bp. Józsefhegyi u. 13. özv. Hajdú Györgyné Bp. Tóth Lőrinc u. 10. Bandzsál Antal Bp. Orbán tér 1. Vajay Imre Kisoroszi Diszpécserház Kármán István Szigetmonostor-kültelek 1. Kovács Zoltán Szigetmonostor-kültelek 2. Bottlik Sándor 1 8

9 2015 Szigetmonostor, Gátőrház Ágoston Csaba Szigetmonostor, Szigeti I. gh. Paál Zoltán Szigetmonostor, II. Alagút Kelemen András Horány, I. gh. I. lakás Gyöngyösi Gyula Horány I. II. lakás gépház melletti Somhegyi László Szigetújfalu diszpécserház Cseh Péterné Bp. II. Rákóczi F. u. 175/b/1 Nagy Istvánné Bp. II. Rákóczi F. u. 175/C/1 Barbócz Károlyné Bp. II. Rákóczi F. u. 175/C/3 Lajos Imréné Bp. II. Rákóczi F. u. 175/C/8 Fodorné Borsos Magdolna Bp. II. Rákóczi F. u. 175/c/9 Perge János

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.) Budakeszi úti gépház és 1 Budapest II. 10927 medence 1021 Budapest, II. Budakeszi út 53/b. 2 Budapest II. 15146 Felsőjózsefhegyi medence 1025 Budapest, II. Józsefhegyi lépcső 13. 3 Budapest III. 14618/2

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS vállalkozással vegyes szállítási keretszerződés

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS vállalkozással vegyes szállítási keretszerződés SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS vállalkozással vegyes szállítási keretszerződés Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r. ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 6 ^ l m BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 1. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-14/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 80/2012.(VII.25.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. adószáma: 15735722-2-43;

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-9/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - Mentőállomás létesítésére - Amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u. 22, statisztikai

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat az Országos Mentőszolgálattal, valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával kötött háromoldalú együttműködési megállapodás

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Dr. Halmos László

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 30-i ülésére Tárgy: Megbízási szerződés ingatlanfenntartás ellátására Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására Az előterjesztés száma: 146/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. november 17-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia előterjeszti: Fodor Rita,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési szerződés

Kutatás-fejlesztési szerződés Szerződésszám: Kódszám: Kötelezettségvállalási szám Kutatás-fejlesztési szerződés gazdálkodó szervezet és társas vállalkozás részére A szerződés létrejött egyrészről az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kamattámogatott viziközmű hitel 1. számú módosítás amely létrejött egyrészről Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: 15478706-2-02

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:végh József igazgató MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben