fl közgyűlés. A mult évi közgyűlés jegyzőkönyve.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fl közgyűlés. A mult 1899. évi közgyűlés jegyzőkönyve."

Átírás

1 B)

2

3 A) fl közgyűlés. i. A mult évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. M. K. E évi szeptember hó 17-én Gyula-Fehérvárt tartott XV-ik rendes köz gyűléséről. Elnökölt: Gróf B é 1 d i Ákos elnök. Előadott: Sándor József t. alelnök-főtitkár. Jegyzett : Dr. Csernátoni Gyula. Jelen vannak: tagok és érdeklődő közönség mintegy 600-an. A jelenvolt tagok névsora a jegyzőkönyvhöz mellékelve van : I. Tisztviselők: Gróf Kuun Géza v. b. t. t., diszelnök, Maros-Németi; gróf Béldi Ákos főispán, elnök, Kolozsvár; gróf Komis Viktor földbirtokos, alelnök, Szent-Benedek; Sándor József orsz. képviselő, t. alelnök-főtitkár, Kolozsvár; dr. Csernátoni Gyula kir. tanfelügyelő, Besztercze; Balogh Károly ref főgymn. tanár és Eőry Ernő bankhivatalnok, Kolozsvár, jegyzők ; Szekula Ákos az «Adriai» bizt. társ. vezérfelügyelője, ellenőr, Kolozsvár; Gajzágó Manó ügyvéd, Kolozsvár sz. kir. város t. főügyésze, jogtanácsos, Kolozsvár. II. Egyházfők: GrófMajláth Gusztáv róm. kath., dr. Bartók György ev. ref., Ferencz József unitárius püspökök. III. Alapító és rendes tagok, fiókvála,sztmányi és más képviselők: A) Vidékről: Albert Iván főmérnök, Nagy-Enyed; B. Bakk Lajos gyáros, Kolozsvár; Ballá István vendéglős, Nagy-Enyed; Bálint János kereskedő, Nagy-Enyed; Balogh Károlyné, Kolozsvár ; báró Bán fí'y Kázmér, várm. aljegyző, Nagy-Enyed; B a r c s a y Domokos orsz. képv., B -Hunyad; Barth a Győzőné, Gy.-Fehórvár;Ba rtó k Dénesev. ref. lelkész, M.-Igen; BattaBertalan birtokos, Alvincz ; Batta Mihály birtokos, Alvincz; Benedek Károly ev. ref. lelkész, Alvincz; Berégsz ás zy László Emke-könyvvezető, Kolozsvár; gróf Bethlen Sándor földbirtokos, N.-Enyed; Bi ró Béla apát-kanonok, főesperes-plébános, Kolozsvár; Bisztricsányi N. fegyintézeti tiszt, Nagy-Enyed; Boros György unit. theologiai tanár, Kolozsvár; Botz Géza tanár, Szászváros; dr. Botz József orvos, Nagy-Enyed; Botz Soma tanár, Szászváros; Bürger Albert gyáros, Maros- Vásárhely; Csató János alispán, Nagy-Enyed; Szent katolnai Cseh László földbirtokos, V.-Hunyad; Csuka Domokos főszolgabíró, Magyar-Igen; dr. Deák Albert ügyvéd, Kolozsvár; Deák Gerő ref. Kun-collegiumi tanár, Szászváros; Deák György jegyző, Alvincz; D e 1 y Ödön házfőnök, Nagy-Enyed; Dezső Béla főerdész, Nagy- Enyed; Deutsch Ede hivatalnok, Nagy-Enyed ; Ditrói József mérnök, Kolozsvár; Dobál Antal ügyvéd, Kolozsvár; Dömök Erzsébet, Nagy-Enyed; Draveczky N. fegyintézeti tiszt, Nagy-Enyed; dr. Ebergényi Sándor főispáni titkár, Nagy-Enyed; báró Feilitzsch Arthur cs. és kir. kamarás, orsz. képviselő és Fekete Gábor kir. itélő táblai elnök, Kolozsvár; dr. Fenyvesi Soma ügyvéd, szerkesztő, Maros-Vásárhely ; F e r o n c z i Ignácz háztulajdonos, iparos, Kolozsvár; F o d or Gyula főszolgabíró, Szászváros; Fogarasi Albert ref. kollégiumi igazgató, Nagy-Enyed; Gáspár János vármegyei főjegyző, Nagy-Enyed; Geréb Béla kir. tanácsos, polgármester, Maros-Vásárhely; dr. Gergely Albert ügyvéd, Kolozsvár; Gergely Ferencz kereskedő, Kolozsvár; Gombos Ferencz nyomdatulajdonos, Kolozsvár; Glück Mór birtokos, Alvincz ; dr. G y a 1 u i Farkas egyet, könyvtárőr, az Otthon" képviseletében, Kolozsvár; dr.

4 _ 4 Herrmann Antal egyetemi in. tanár, az Országos polgári iskolai tanárvizsgáló bizottság" képviseletében, Budapest; Hory Béla várm. árvaszéki elnök, Kolozsvár; Incze Elek könyvkötő, Kolozsvár; Incze István mészáros, Nagy-Enyed; JenoyElek tiszti ügyész, Nagy-Enyed; báró Jósika Lajos földbirtokos, Branyicska; Kádár Antal titkár, az Arad Csanádi vasút" képviseletében, Arad ; dr, Kelen Albert orvos, Brassó; Király Albert könyvkötő, Nagy- Enyed; Király Béla szíjgyártó, Nagy-Enyed; Kiss Bálint cs. és kir. kamarás, Magyar-Igen ; K ol b e n heye r Bertalan kir. posta és távirdaiig. s. titkár, Kolozsvár; K o 1 e s z á r Lajos állami iskolák igazgatója, Bánffy-Hunyad; Kovács Géza, kir. posta főtiszt, Kolozsvár; Kovács Gyula polgármester, Nagy-Enyed; Kovács Mihály birtokos, Nagy-Knyed; Kovács Samu birtokos, Alvincz ; K ö vó r János, Nagy-Enyed; Kus z k ó István hírlapíró, az Ellenzék" képviseletében, Kolozsvár ; L a t. i n e k Gyula, Vajda-Hunyad ; Le n gy e 1 György, Nagy-Enyed; Luka Albert mészáros, Nagy-Enyed; Mánásy Lászíó, Nagy-Enyed; Moór Gyula ág. ev. hitv. főesperes, Brassó; Molnár Károly főerdész, Zalathna; M ü 1 I e r István Emke-levéltáros, Kolozsvár ; Nagy Sándor gyógyszerész, fiókválasztmányi pénztáros, Maros Vásárhely; dr. Otro bán Nándor ezredorvos, Brassó; O e 1 b e r g Gusztáv bányakapitány, Zalathna; Pál István kanonok, Kolozsvár; Petrán János ügyvéd, az Ellenzék" képviseletében, Kolozsvár; Pogány János birtokos, N.-Enyed; Polák Samu vállalkozó, Kolozsvár; Polcz Rezső ügy véd, Kolozsvár sz. kir. város t. alügyésze, Kolozsvár; Pongrácz Géza főszolgabíró, Alvincz; Radnóti Dezső E.K.E. főtitkár, Kolozsvár; Reinbold Olivér kir. pénzügy igazgató, N.-Enyed; R ó t h i Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő, Déva; S á n d o r Jenő polgármester h, Nagy-Enyed; Seb esi Samu a Magyar Polgár" képviseletében, Kolozsvár; Soha lá th József kir. főbányatanácsos, V.-Hunyad; Sipos Károly kereskedő, Kolozsvár; S o ly m o s y Olivér gépgyáros, Kolozsvár; S o m b o r y Sándor rendőrkapitány, N-Enyed; Szabó Sámuel nyug. ref. főgymn. tanár, Kolozsvár; Szalay Imre min. tanácsos, a Muzeumok és könyvtárak orsz. felügyelősége* képviseletében, Budapest; Szana Zsigmond gyárigazgató, Temesvár; Szász József főszolgabíró, N.-Enyed; Székelyhídi Viktor»Alsóí'ehérvármegyei gazd. egylet* titkára, N.-Enyed; Szilágyi Farkas ev. ref. lelkész, N.-Enyed; S z ő t s Pál orsz. képviselő, Alvincz; S z ő c s Sándor tanár, N.-Enyed; S z t r o i ny Román vasgyári főmérnök, V.-Hunyad; Szvacsina Géza kir. tanácsos, polgármester, Kolozsvár; T au b e r Kornél hirlapiró,budapest;t au s z i k B.Hugó ker. ésipark. eln., M.-Vásárhely; Tódor József, Kolozsvár; Tok aj i László, az Erd. gazd egylet" titkára, Kolozsvár; Török Bertalan orsz. képv., N.-Enyed; dr. Török István ev. ref. főgymn. tanár, Kolozsvár; Tóth Miklós árvaszéki elnök, a Nagy-enyedi ref. egyházmegye" képviseletében, N.-Enyed; Treichlinger Ernő mérnök, Zürich; dr. Turnovszky Mór orvos, fiókválasztmányi titkár, M.-Vásárhely ; dr. Vaj da Géza orvos, H.-M.-Vásárhely; Vajda Péter kereskedő, N.-Enyed; dr. Vájna Gábor ügyvéd, Brassóvármegyei fiókválasztmány elnöke, Brassó; dr. Varró László várm. t. b. főjegyző, N.- Enyed; V e r e s s Dezső szerkesztő, Deés; dr. Werner Gyula orsz. képviselő, M.-Igen;Vuchetich Sándor kir. posta- és távirda-igazgató, Kolozsvár; dr. Zakariás János ügyvéd, szerkesztő, Brassó ; Zey k Dániel Alsófehérvármegye főispánja, N.-Enyed; Zeyk Gábor orsz. képviselő, földbirtokos, Diód; Zeyk Kálmán földbirtokos, Nagy-Enyed, slb. 'B) Helyből: A véd Jákó r. kath. főgymnásiumi igazgató, A véd Jákóné, B á l in t Ferencz uradalmi főerdész, Bálint Ferenezné, Bányai Káról v birtokos, Ba r t h a Győző kir. törvényszéki biró, B a r t h a Győzőné. B a r u c h Gyuláné, B a r u c h Ignáez, B a u m a n n Arnold nagyiparos, B o d o 1 a Gábor, La Borda Kálmán, Butyka Sándor püsp. iktató, Csecs kedy József v. pénztári ellenőr, Csejdi Lsjos fényképész, Cserba Károly, dr. Cser ni Béla r. kath. főgymn. tanár, dr. Cser ni Béláné, Csíki László kir. ügyész, dr. Csíki MikJós és Csubri Bonifácz r. kath. főgymn. tanárok, Csúcs i József asztalos, Cz ettél Fülöp építész, Czirba János, D e r gá n Béla rendőrbiztos, D e u t s c h Adolf birtokos, D out s eh Adolfné, Deutsch Dávid, Deutsch Lázár, Deutsch Lázárné, Deutsch Manó, dr. Deutsch Mór, dr. Deutsch Mórné, Dietz Béla uradalmi kertész, Dűlne r József főkántor, dr. E1 e k e s Viktor ref. esperes, lelkész, dr. Elekes Viktorné, dr. Emánuel Ödön, Erőss Imre urad. szőllő intéző, Erőss Imréné, Erőss József r. kath főgymn. tanár, Fábián Sándor nagyprépost, kano - nok, dr. Fej ér Gerő r. kath. főgymn. tanár. Felszegi Lajos kir. járásbiró, Felszegi Lajosné, F i n g e r h u t Jakab kereskedő, Fingerhut J. Lipót kereskedő, F i s c h e r Lipót kereskedő, Fischer Sándor rabbi, Fogarass i Jánoí tanár, Fogarassi Jánosuó, F r i.e d Albert, F ri e d m a n Márton kereskedő, Friedsam György szállodás, Fuchs Nándor kereskedő, Gábel Antal Endre kir. adótiszt, dr. Gál Béla, Gergely Ignáez kanonok, róm. kath. plébános, G 1 ü c k Ignáczné, G1 ü c k Rudolf, G r ü n M. L i p ó t kereskedő, Grünfeld Náthán vendéglős, Guardazény József kir. törvényszéki biró, G u a r d a z é ny Józsefné, Gyulaffy Albert, dr. Ha r tenbaum Simon orvos, dr. Hartenbaum Simonné, Hellebrandt Lajos vendéglős, Hermann János városi írnok, H e r z f e I d Ignáez vállalkozó, H i 1 1 i n g e r Lajos vendéglős, H o fbauor Richárd birtokos, I m e t s F Jákó kanonok, Issekutz János ügyvéd, Issekutz Jánosné, ifj. Ja k a b f f y Albert könyvvezető, Jó n á s Adolf.birtokos, J ó n ás Adolfné, Jónás Géza, Jónás Lázár, Jónás Lázárné, Jónás Gyula magánzó, Jónás Mihály vál-

5 5 lalkozó, Kádár Miklós városi tanácsos, Kiss Sándor kir. adótiszt, Klarman József szabóüzlet tulajdonos, özv. Knörr Jánosné, ifj. Kohn Jakab, Kolumbán Antal kir. törvényszéki biró, Kóródy Imre kir. adótiszt, K o v á e s Géza, Kovács Simon kanonok. Kőnig Sándor könyvelő, K ő r ö s y László, K. K r z i z o v s zky Géza kir. adótárnok, dr. L ige t i Lajos ügyvédjelölt, ifj. Lö v Károly mészáros, Ma reze 11 Elemér gyógyszerész, Marosy Ferencz, dr. Mayer Öd ön ügyvéd, dr. Mayer Ödönné, Mendel Lipót vállalkozó, Mendel Lipótné, dr. Mendel Manó, Mendl Manó birtokos, Me ndl Manóné, dr. Mohay Sándor orsz. képviselő, dr. M o h a y Sándorné, Moskovics Hermann, M o s k o v i c s Hermanné, Munkácsy Zsigmond vendéglős, dr. Náthán Bernáth városi főorvos, Nemes Sámuel kir. törvényszóld elnök, Nemes Sámuelné, Nóvák Ferencz kir. tanácsos, polgármester, választmányi elnök, Nóvák Ferenczné és leányai, Oelb erg Ottó, O e 1 b e r g Ottóné, P a p p György könyvnyomtató, P a t r o v i t s Ferencz, P at r o v i ts Ferenczné, dr. Péter János r. kath. főgymn. tanár,péte r f fy István kir. adótiszt, P e t rá s Ferencz kereskedő, Polonyi Gyula kir. posta- és távirdai főnök, Praschák Raimund, Prohászka Viktor kir. adótiszt, Reisz Béla ügyvédjelölt, R e j ő d József ügyvéd, Rosenfeld Adolf szobafestő, R o s k a József főkapitány, Roska- C s i k y Józsefné, Rottmann Hermann irodavezető, S á r d y Miklós városi tanácsos, S á r d y Miklósné, Shreiber Albert kereskedő, Sehuller Lajos kereskedő, Schuszter József, Schvarcz Hermann kereskedő, Sebesi Árpád, dr. Setz Károlyné, Sp inger D. Adolf fogmüvész, Ste in Benő házbirtokos, Steiner Ármin fakereskedő, Straube rt Ödön r. kath. főgymn. tanár, Tóthi Szabó Sándorné, Szalánczy László, Szalánczy Lászlóné, S z e k á 11 Ignáez könyvelő, Székely Gyula kir. törvényszéki irnok, Szentgyörgyi Mór, dr. Szőts Ákos törvényszéki aljegyző, Tamási Áron kanonok, dr. Téri Ödön kir. közjegyző, dr. Ujf a- I u si Tódor József kanonok, r. kath. papnevelő, int. igazgató-tanár, Újházi Béla városi adótis zt, Ungár Albert kereskedő, VajdaLajos, Válya Antaljárásbirósági irnok, Veress Jenőné, Wagner Sándor r. kath. főgymn. tanár, Woisz Bernáth kereskedő, Wellesz Sándor kereskedő, Workrzal Vilmosné kir. erdőmester neje, Wolf Móricz kereskedő, Z 1 a m ál Sándor r. kath. főgymn. tanár, stb. Ezen kivül nagy számú vendég-közönség ós hallgatóság, férfiak és nők- Gróf Bóldi Ákos elnök a közgyűlést a következő beszéddel nyitja msg : Tisztelt közgyűlés! 1 Isten segedelmével megértük az egyesület XV. évi rendes közgyűlését is. Hálát mondva az ég és föld mindenható urának, van szerencsém a megjelenteket üdvözölni ós a közgyűlést megnyitottnak jelenteni ki. Az Évi jele ntés 108 tömött oktáv oldalon terjeszti elő az igazgató-választmány, fiók választmányok, az egyesületi és segélyezett intézmények működését, részletesen számol be a vagyon állapotáról. Örömünkre szolgál, hogy ennek alapján az egész hazafias sajtó elismeréssel emlékezett meg az egyesület működéséről és elért eredményeiről; sőt még vezérczikkekben is méltányolták a nemzeti társadalom nem lankadó működését. Működésünk főbb mozzanatai a következők: Mindenekelőtt bejelentjük, hogy Ő Felsége a király úgy az koronás»i.ferencz József népiskolai alapitvány»-t, mint az koronás Erzsébet királyné kisdedóvó alapitvány"-t legkegyelmesebben elfogadni, illetőleg annak létesitését jóváhagyni méltóztatott s mig az első alapítványt már létre is hoztuk, a másodikból is már írt 04 kr. összegünk van együtt, úgy hogy a következő közgyűlésre már mindkét alapítvány teljes készenlétét fogjuk jelenthetni. A két alapítványt kamataiban együtt és kapcsolatosan, az igazgató-választmány egyelőre a balázsfalvi Emke-népiskola és kisdedóvó czéljaira határozta fordit-ini. A közgyűléssel egyidejűleg gyászünnepélyek tartására hivtuk föl az Emke kulturális intézményeit is. Jelentem továbbá, hogy a kir. belügyminiszter úr folyó évi január 12-én szám alatt az új Alapszabályokat megjegyzés vagy módosítás nélkül jóváhagyta s ennek alapján az egyesület újjászervezését minden vonalon tevékenyen megkezdettük. Mindenekelőtt az Alapszabályokat 4000 példányban kinyomatva, a fiókoknak szétküldöttük s épen a közgyűléssel egyidejűleg drb új gyüjtőivvei fordulunk a nemzethez, a nagy közönséghez, kérve a belépést és a sikerrel megkezdett hazafias munka folytatását. A régi jó tagokhoz külön-külön megkeresést intéztünk kérve a bennmaradást s az eddigi 6 éves cyklusos rendszerrel fennállott zavarokat igyekeztünk békés és barátságos megoldással rendbe hozni. Számba vettük alapitványainkat is és örömmel konstatálhatjuk, hogy mig a hagyatékokat nem tekintve Irt 50 krt szedeti be eddig az egyesület alapítványokban,

6 - 6 - addig az esedékes ós hátralevő alapítványi részlet még csak frt 66 kr.; oly eredmény tehát ez, mely egyesületeink sorában méltán ritkítja párját. Tagjaink száma, daczára az átmeneti helyzetnek, nem apadt. A 276 rendes és pártoló tag törlése az elhalálozásra, elszegényedésre és a pártoló tagsági rendszernek az új Alapszabályok értelmében fokozatos megszüntetésére esik. Ezzel szemben belépett még az új gyüjtőivek kibocsátása előtt 8 új alapító és 80 rendes új tag, mig a régiek közül már is bennmaradását jelentette ki 528 tag. Összes tagjaink száma ez idő szerint 78 örökös, alapító, rendes és pártoló, együtt A perselyes- és fillórgyüjtósek különösen Budapesten és Debreczen városában, valamint Kolozsvárt továbbra is nagy sikerrel folynak. Az egyesületnek a gyűjtés terén sem lankadó haladását mutatja, hogy daczára a tavalyi év rossz termésének és az Erzsébet királyné 0 Felsége szobrára folyó országos gyűjtésnek, az Emke a rendes kamatjövedelmen kívül mégis frt 50 kr. új vagyont gyűjtött és pedig frt 88 krral többet, mint az előbbi évben. Ennek alapján az egyesület jelenlegi készvagyona a várandóságokat és az ingatlanokra nézve bizonyos becslési hátrányokat nem tekintve, i. 147,691 frt 05 kr; a várandóságokat is hozzávéve Í.297,164 frt 55 kr. Ha pedig számba vesszük, hogy az algyógyi ingatlan ós kolozsvári bérház stb. még mindig a régi becslés szerint szerepelnek, holott csupán az algyógyi alapítványi birtokba egyedül a kir. földmivelósügyi tárcza házi kezelés mellett többet fektetett be eddig frtnál: akkor nyugodt lélekkel, de egyszersmind a nemzeti géniuszba vetett hittel elmondhatjuk, hogy az Emke vagyona ez idő szerint eléri vagy tán meg is haladja a másfél milliót. Az összeg, melyet az idén segélyekre és általában a működésre fordítottunk, frt 83 kr., tehát jelentékenyen több, mint a tavalyi. Hogyan iparkodtunk körültekintő gonddal és figyelemmel e tőkekamatot ós ingatlan utáni jövedelmet, mint örökidőkre szóló ós biztosított cselekvő vagyont az idén is felhasználni, arról az Évi jelentés XXI XXX, ós lapjai híven és gonddal számolnak el. Részünkről szem előtt tartottuk a kellő takarékosságot, de a hol baj volt, az áldozatot nem sajnáltuk, úgy, hogy a jövedelemből a követ kező évre aligha egy fillér is át fog mehetni. Fiókválasztrnányaink száma ez idő szerint: 1 székes fővárosi, 2 alföldi, 16 erdélyrészi megyei és egy szomszédos vármegyei, 7 önálló városi és 34 járási és vidéki, együtt: 61. Megtettük a lépéseket az uj Alapszabályok értelmében újjáalakulásuk és ujjászerveződésük tárgyában is. Saját jelentéseik az Évi jelentés lapjain foglaltatnak. Az ügykezelés tekintetében vezető gondolatunk volt, hogy a kezelési kiadásokat, dacára az egyesület fejlődésének és a nagy mértékben felszaporodott teendőknek, lehetőleg ne emeljük és e tekintetben elmondhatjuk, hogy a kezelés költségei ma is majdnem ugyanazok, mint az egyesület első éveiben. E helyen köszönettel kell megemlékeznem az egyesület Alapszabályszerü főtisztviselőiről, kik egész odaadással szolgálják és vezetik az ügyet, valamint elismerés illeti a kezelő tiszteket is. A vagyon-kezelésről a számvizsgáló urak külön fogják jelentéseiket megtenni; szabadjon azonban a helyen reá mutatni arra az örvendetes tényre, mely szerint cs. és kir. Apostoli királyunk Ő Felsége Merza Lajos urat, ki már 10 éve mult, hogy az egyesület díjtalan főpénztárosa, folyó évi febr. hó 12-én, mint Emke működése 10-ik évfordulóján, a közügyek és különösen a közművelődés terén szerzett érdemei elismeré seül" kir. tanácsosi czimmel tüntette ki, mely kitüntetésben nemcsak a buzgó főtisztviselő nyert a legmagasabb helyről elismerést, hanem az Emke is. O Felsége a király részéről ez egyike ama fejedelmi kegyek ujabb nyilvánulásának, minőkben oly gyakran ós állandóan volt már részünk az egyesület fennállása óta- Hagyatéki ügyeink központi ós vidéki jogtanácsosaink utján a legjobb kezekben vannak. Az egyesületnek hagyatékok utján künnlevő várandósága ez időszerint frt 40 kr. Végrendeletekben az idén is többen emlékeztek meg egyesületünkről. Végül fájó szívvel kell megemlékeznem azon halottainkról, kik a mig éltek, buzgón és odaadással szolgálták, az egyesület ügyét s kiknek halála alkalmából az igazgató-választmány el nem mulasztotta a kegyelet és a gyász érzéseinek megfelelőieg kifejezést adni. így, elhunytak a mult közgyűlés óta: Szász Domokos ref. püspök, Kovács Ferencz apát-plébános, Hajós János ny. miniszteri tanácsos, Than Mór, Fej érv ár y Károly, Putnoki Domokos stb- választmányi és alapító tagjaink, kiknek helyére az uj nemzedéket kell kérnünk, hogy a hazaszeretet nevében nyomdokaikat követni s ezzel a haza felvirágzását munkálni, előmozdítani szíveskedjenek. Szász Domokos halála alkalmából az egyesület részvétiratot intézett az elhunyt egyházfő özvegyéhez; Kovács Ferencz apát-plébánosról pedig az igazgató-tanács megbízásából a t. alelnök-főtitkár irt visszaemlékezést, mely egyidejűleg nyomtatásban is megjelent és szétküldetett. Ezekben emelvén ki működésünk főbb vonásait, nyugodt lélekkel nézünk a t. közgyűlés és a nagy közönség ítélete elé. Tehettünk volna többet is: azonban igyekeztünk a rendelkezésünkre álló erőkhöz képest minden lehetőt megtenni s ez az, a miért Isten és ember előtt felelősök lehetünk.

7 7 Részemről, midőn tiszttársaim és az igazgató-választmány nevében hálás köszönetet mondok a bizalomért, a melylyel a lefolyt évben is megtisztelni kegyeskedtek, kérem a t. közgyűlést és az Emko nagyrabecsült buzgó tagjait, hogy az Alapszabályokkal az egyesület ujjászerveztetvén, a társadalom és a hazafias közönség körében minél több uj tagot gyűjteni, az Emke békés lobogója alá minél több buzgó harcost és bajtársat megnyerni szíveskedjenek. Az ég áldása legyen önökön és a hazán. Isten áldja a királyt és a nemzeteti Egyidejűleg elnök a jegyzőkönyv vezetésére dr. Csernátoni Gyulát és szólani kívánók följegyzésére Balogh Károly és Eőry Ernő jegyzőket kéri föl. A közgyűlés dr. Bartók György ref. püspök indítványára az elnökségnek és az igazgató-választmánynak jegyzőkönyvi köszönetet szavaz, az elnöki megnyitó beszédet pedig egész terjedelmében jegyzőkönyvbe iktatni és kinyomatni határozza. 2. A mult közgyűlés jegyzőkönyve: Nóvák Ferencz igazgató-választmányi tag indítványára felolvasottnak tekintetik, miután hitelesítve és az Évi jelentés 3 7. lapjain kinyomtatva van. 3. A jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére: Zeyk Dániel, Fekete Gábor és Geréb Béla tagok küldetnek ki. 4. A jelölő bizottságba: Ferencz József unit. püspök és igazgató-választmányi tag elnöklete alatt Csa t ó János, br. J ó si k a Lajos, S z va c si n a Géza, Török Bertalan, Kovács Gyula, Sándor József és Barcsay Domokos választatnak meg. 5. Sándor József t. alelnök-főtitkár felolvassa a közgyűlés alkalmából érkezett üdvözlő táviratokat, a mely szerint az Emke működéséhez sikert kívánva, távollétüket kimentik: Széli Kálmán m. kir. miniszterelnök a következő levéllel: Magyar királyi Miniszterelnök. Méltóságos Elnök Ur! A közelmúlt napokban vettem becses levelét, melyben az Emkének ezidén Gyulafehérvárott tartandó XV. évi közgyűlésére volt szives engem meghivni. Midőn kitüntető figyelmeért sietek őszinte köszönetemet kifejezni, nem mulaszthatom el, hogy az egyesület lojális, hazafias és emberbaráti munkássága iránt érzett őszinte nagyrabecsülésemnek ez alkalommal is kifejezést adjak. Budapest, évi július hó 25-én. Kiváló tisztelettel Széli u Továbbá: dr. Darányi Ignáez m. kir. földmivelésügyi miniszter és gróf Appony i Albert orsz. gy. képv., utóbbi a következő sürgönnyel: Nagy sajnálatomra meg nem jelenhetek. Sikeres működést kívánok legfontosabb kulturegyesületünknek. Gróf Apponyi Albert." T o r m a y BéJa miniszteri tanácsos, Bartók Lajos, R e m é n yi Antal, az Emke budapesti jogtanácsosa, D e á k y Albert dir. tag, Fellegi Ottóné. A F. M. K. E. a következő sürgöny-üdvözletet küldi: XV-ik közgyűlése alkalmából fogadja az egyesület testvéri üdvözletünket. Szent munkájukban lélekben mi is részt veszünk. Dr. Janits Imre ügyvivő alelnök; Clai r Vilmos központi titkár." Az Emke Szebenvármegyei választmánya ; S á n d o r Kálmán kir. it. táblai biró, a Tordaaranyosvármegyei választmány ügyvezető alelnöke; Az Emke Gyergyóvidéki köre, utóbbi a következő sürgönnyel:»a fejedelmek hajdani szókvárosában és az erd. magyar katholicizmus gyúpontjában gyűlésező Emkének végső várőrsége, a Gyergyói fiókkör, választmánya nevében hazafias üdvözletét küldi F e renezi Károly esperes-plébános.«szamosujvár sz. kir. város közönsége :

8 8»Szamosujvár sz. kir város közönsége örömmel üdvözli az Emkét mai közgyűlése alkalmával. Placsintár Dávid polgármestere Szamosujvári társalkodó kör :»Nyelvünk és nemzeti kultúránk védbástyáját közgyűlése alkalmából örömmel üdvözli és munkájára Isten áldását kéri a Szamos-újvári társalgó kör.«eg3ndejüleg bejelenti a t. alelnök-főtitkár, hogy a közgyűlés alkalmára újonnan belépett 8 alapító; továbbá a központban 5, Gyulafehérvárt 55, Szamosujvárt 7, és a Tordaaranyosmegyei választmánynál 3 rendes tag. Erre Nagy Sándor marosvásárhelyi városi választm. pénztárnoka a gyűlés szine előtt bejelenti még Tauszi h B. Hugót, a marosvásárhelyi keresk. és iparkamara elnökét 200 koronával alapító tagul. Örvendetes tudomásul szolgál. 6. Az Erzsébet királyné O Felsége fölött gróf Majláth Gusztáv Károly r. kath. püspök és igazg.-választmányi tag által a ikt. számú fölkéréshez képest megtartandó emlékbeszéd alkalmából elnök a szónok meghívására Kuun Géza gróf elnöklete alatt Barcs ay Domokos, Tauszi k B. Hugó, Réthi Lijos és Dobál Antal tagokat kéri föl, mire gróf Majláth Gusztáv a közgyűlésen megjelenvén : ecnlékbeszédét felolvassa. A mély megindulással hallgatott emlékbeszád hatása alatt dr. Mohay Sándor indítványára O cs. és kir Apostoli királyi Felségéhez a következő hódoló sürgöny küldetik : >Császári és Apostoli királyi Felség, Legkegyelmesebb Urunk! Az Erdélyrészi magyar közművelődési egyesület mai napon Gyulafehérvárt tartott tizenötödik évi rendes közgyűlése hálás kegyelettel emlékezvén meg ama fennkölt fejedelmi erényekről, melyekkel Erzsébet királyné O Felsége a trón és nemzet dicsőségére tündökölt, egyszersmind elhatározta, hogy az egyesületnek Felséged iránt érzett alattvalói hódolatát és a Felséges uralkodó ház iránt állandóan táplált hű ragaszkodását ez alkalommal is ezen az uton kifejezze, mit is midőn Felséged legmagasabb tudomására hozni bátorkodnánk, kérjük, hogy hazafias czélu egyesületünket továbbra is uralkodó kegyeiben megőrizni méltóztassék. Hódoló tisztelettel a közgyűlés nevében, Császári és Apostoli királyi Felséged legalázatosabb szolgái: Gróf Béldi Ákos elnök, Sándor József t. alelnök-főtitkár.* Elhatározza egyszersmind a közgyűlés, hogy gróf Majláth Gusztáv Károly r. kath. püspöknek jegyzőkönyvi köszönet szavaztassék s az emlékbeszéd a jövő évi jelentésben egész terjedelmében közöltessék. Erzsébet királyné emlékezete. Gróf Majláth Gusztáv Károly r, kath. püspök emlékbeszéde. Mélyen tisztelt közgyűlési E pillanatban, melyet a magyar nemzet drága halottjának emlékezetül akarunk szentelni, én jobb szeretnék imádkozni, semmint, szónokolni, jobb szeretnék a királyné egyszerű koporsója mellé térdelni, semmint könytelen szemekkel a közgyűlés előtt megjelenni. A nagy fájdalommal sújtott ember összekulcsolt kezekkel imára tér. így tett a magyar nemzet is roostegy éve, midőn mélyen megtörve kellett hallania, hogy a legnemesebb királyi szívnek vére ontatott : koszorúba gyűjtötte az ősznek hervadó virágait a haza berkeiből és koszorúját a letépett legszebb virág, a meggyilkolt királyné koporsójára tette, azután letérdelt, imádkozott és könnyezett. Volt is miért könnyeznie t. közgyűlés! Hiszen annak a fenséges asszonynak ravatalára borította az örökbúcsú szemí'ödőjét, a kiben a leggondosabb és a legszeretőbb családanyák egyikét látta és tisztelte. Volt is miért imádkoznia a magyar nemzetnek! Hiszen egy gyilkos tőrcsapással azt a kegyes királynét kellett elveszítenie, a kit ő legjobban szeretett, és a ki őt legjobban szerette. Ha visszapillantok zajos politikai multunkra és a királyné akkori viszonyát veszem a magyar nemzethez, mintha a csillagos mennyboltot látnám felettünk felragyogni. Ha pedig az ő édes anyai szerető szivébe tekintek, akkor a felhős villámoktól megszaggatott szomorú eget látom benne. Szép, gazdag és viharos volt földi élete. Szép női erényekben, gazdag nemzeti örömökben és viharos anyai fájdalmakban. Meg kell vallanom t. közgyűlés, hogy midőn a boldogult királyné emléke mellett mélységes fiúi kegyelettel eltelve állok és arról szólni akarok, gyönge erőimet a feladat terhe alatt ingadozni érzem. Űo mégis szivem lángját fellobbantja, erőimet fokozza ós tagjaimat fenntartja az a jóleső tudat, hogy az ő feledhetetlen emlékénél oly édes anyáról akarok szólni, a ki ugy szerette gyermekét, hogy testét-lelkét megtörte elveszített fiának határtalan szeretete és

9 9 hogy annak a jóságos királyné emlékének akarok kegyelettel adózni, a ki e nemzetnek lelkes öröme, legkegyesebb asszonya és nehéz időkben védőangyala volt. Szabad lesz ma nekem a királyi termek belsejébe^ hatolni, hogy,, ott ismételten lássam az ő nemes alakját, lássam imazsámolyára térdelve, buzgón imádkozni. O nem tartozott a közönséges lelkek közé. Gazdag volt érzelemvilaga, mint egy kincses bánya, s érzelmei, mint a tenger, mélységesek. De ezen aranybányában a világoskodó szövétnek, e széles tengeren a vezércsillag a szeretet lángja volt. Szerette gyöngéden királyi hitvesét, rajongott gyermekeiért, szerette egész környezetét, szerette minden egyes alattvalóját, szerette az erényt, szerette a művészeteket, szerette az Istent, mert szeretett imádkozni. Imádkozott ő sokszor, de nem magányosan, mert anya volt és a feszület előtt nagyon szerette látni imádkozó gyermekeit. Honnan tanulhatták volna, ha ő tőle nem tanulták, helyesebben ő tőle nem örökölték leánygyermekei azt a kiváló nagy vallásosságot, a melyet méltán bámulunk ugy külső megjelenésükben, mint egyszerű és nemes szivükben, ugy a kastély termeiben, mint annak kápolnájában^ a hol a ház feje, az udvar központja, az élet öröme, a tettek tanácsadója maga az Ur Jézus? 0 volt az a fejedelemasszony, a ki vasár- és ünnepnapokon, bármerre is utazott, soha szent misét nem mulasztott, a ki igen gyakran járult és vezette gyermekeit a legméltóságosabb Oltáriszentséghez. Az élet számtalan mulandó örömei közt ép ugy, mint lelkének elborult pillanataiban, szivének égető fájdalmaiban gyakran kereste fel az Ur Jézust; ha templom mellett elhaladott, betért az Úrhoz egy kis vigaszra, a kinél anuyi édes balzsam van fenntartva, annyi édes remény elrejtve a szegény szenvedő szivek számárai Bár királyi trónuson állt és a föld gazdag fénye övezte: alázatos maradt mindvégig; bár ragyogó korona ékesítette fenkölt fejét: gondolkodásának és szivének nemes egyszerűségét soha el nem veszítette. Szépségét, melylyel oly bőkezüleg megáldotta as Isten, bár megbámulta mindenhol a világ, a hiúság bálványainak mégsem áldozott. Mintha most is látnám, mintha most is hallanám oly lebilincselő, oly feledhetlen vala alázatos egyszerűsége, oly vonzó, kegyes és leereszkedő a beszéde. Ezen erényeinek hóditó ereje legközvetlenebbül természetesen a környezetét kötötte le. Az egész udvar határtalan tisztelettel, törhetetlen ragaszkodással és leírhatatlan szeretettel rajongott körülötte. És hogyan szerették gyermekei! Úgy, mint ő gyermekeit: forrón, lángolón, kimondhatatlanul. Midőn a mayerlingi kastély ifjú halottját, a nemzet szép reményét, édes fiának hült tetemeit meglátta, nemcsak testében roskadozott össze, hanem nagy szeretete is szétömlött szivében és fékevesztett áradatként letiporta lelkének legszebb virányait. A kastély azóta ájtatos apáczák imaháza, a királyné lelkének pedig, édes anyai szivének szomorú kegyhelye lett. Szenvedései közepett remegő lelke mindent elfeledett a világon, csak azt az egy helyet nem birta feledni, hol szivének kincsét, fiát örökre elveszítette. Évenkint többször zarándokolt a helyre, hogy leboruljon ott, hol gyermekének teteme feküdt, s hol most a hétfájdalmu Szűz Anya mélyen megható csodaszép szobra áll. De csodálatos, szivében nem annyira a hitnek erejével, mint az édes anya tenger fájdalmával tért vissza onnan. Szegény édes anya! Oh kegyes királyné, te vigasztalhatlan maradtál, anyai szived mélyre vágott sebét még az isteni kegyelem balzsama sem tudja beheggeszteni. Mert mindennél mélyebb, mindennél erősebb, mindennél elragadóbb volt anyai szerelmed! És életed legszomorúbb végéig kellett vonszolnod fájdalmaid terhét vidókrőlvidékre, tengerről-tengerre. Valóban, t. gyűlés, megmagyarázhatatlan, bámulatos életet élt a mi királynénk 1 Azt tartjuk, hogy szeretetben rejlik a boldogság. És ő mégis minél jobban szeretett, annál többet szenvedett. Rang és nagy méltóság adja boldogságunkat, vélekednek az emberek. És ő mégis, minél fennebb magasztalta a világ, annál mélyebbre sújtatott a csapások keze által. Gazdagságban keresik mások a boldogságot, pedig világosan láthatni a királyné gyászos sorsából, hogy a szivnek és nem a földnek kincse tesz boldoggá. Szomorú, de nagy példa ez arra, hogy a szivnek kincseit keressük, ós pedig ezek közül is azokat, a melyek hervadatlanok, a melyeket el nem rabolhat tőlünk semmi hatalom, sem a véletlen játéka, sem a véres erőszak. Tiszt, gyűlés! Mig Erzsébet királyné tetemét gyakran látogatják meg élő gyermekei a bécsi kapucinusok templomának kriptájában, a hol az édes anya rajongva szeretett fia mellett pihen örök nyugalomban : addig a magyar nemzet maga imáiban zarándokol oda és a kegyelet legszentebb adójával adózik szeretett királynéjának akkor, midőn gyakori imáiban az Úr irgalmát esdi feledhetlen halottjára és áldozatos lélekkel hordja össze filléreit, hogy az ország szivében emlékére az örök-imádás templomát emelje, melyben késő unokák is leróhassak majd a nemzet háláját. Meg is érdemli ő, t. közgyűlés, a mi imánkat, megérdemli a nemzet imáját, az a királyné, a ki valóban magyar volt szivében úgy, mint nyelvében. Ügy szerette magyar népét a fejedelemné, hogy megtanulta annak édes honi nyelvét, azt beszélte, sőt azon is imádkozott. Magyar nyelven szólott a magyarhoz, akár udvari környezetében, akár nyilvános megjelenéseiben látta azt; magyarul irt a magyarnak, sőt magyar levelezést folytatott leányával is. Sok ideig semmi sem tudta földeriteni kedélyét, de midőn utolsó ittléte alkalmával letekintett a magyar főváros páratlanul szép és folytonosan fejlődő látképére Buda várfokáról, 2

10 10 kedves szemlélődésében egy perezre feledte királyi bánatát és mosolyogni kezdett. Minek mondjam el, hisz mindenki tudja, hogy mily jóakarója és kegyes védangyala volt ő a magyarnak, midőn büszkén, elégülten összeforrasztotta királyunk szivét nemzetünkkel. Szt István királyi koronája még nem is érinté vállait a" koronázó egyházban és'ő már is fejedelmi úrnőnk volt, a ki betöltötte a magyar királyné legnemesebb hivatását: közbenjárt a nemzetes király közt Ujjongott a magyar, midőn Erzsébet királyné vállait érinté a korona, miként mólyen szomorkodott akkor, midőn az ő nemes szivét gyilkos tőr alatt látta elvérzeni. Megdöbbenéssel szemlélem, t. közgyűlés, hogy neki, a kinek szivét az életben annyi fájdalom-tőr járta át, végre orvkezek alatt kellett meghalnia. Egyre csak azt kérdem: levette tán Isten oltalmazó kezét e nemzetről, mikor megengedte, hogy gyilkos anarchista üssön halálos sebet a kegyes királyné érettünk dobogó szivébe? Szorongva kérdem : miért sújtott Isten a földre ilyen szörnyű csapással, miért rázta meg Európa népét e vérfagyasztó tragoediával? Isten nem hagyta el a magyart! Ezzel is figyelmeztetni akarja őt és vele Európát, hogy ébredjen és eszméljen, különben tőr és vészes kiáltás, az anarchizmus tőre és gyilkos szava fogja felzavarni pihenőhelyéről. T. közgyűlés! A kegyes királyné minden egyes eseményből szeretett következtetéseket vonni. Nem vétek tehát a kegyelet ellen az ő emlékezeténél, ha én is a királyné szomorú halálának körülményeiből levonom egyszerű következtetésemet ós komoly megfontolás végett a t. közgyűlés elé terjesztem. Ki is volt az a gyilkos, a ki vakmerő kezeit az Ur felkentjére, a királynéra vetni merészelte? Az az ember az anarchismus egyik közvitéze volt. Királyi szivet keresett a tőre, mert nem az asszonyt, nem az anyát akarta bántani, hanem a tekintély, hatalom és jogrend hordozóját. Nem tett mást, mint a többi anarchista: halálra kereste a fennáló rendet. En, t. gyűlés, nem akarok követ dobni arra a nyomorult gyilkosra, nem akarom csupán az elámított és félrevezetett gonosztevőt állítni az Ítélőszék elé, hanem oda állítom első sorban az e 1 á m i- t ó k a t; azokat, a kik kezébe adták a tört, a modern hitetlen tudomány képviselőit, kik tagadják az Istent, az emberek szivéből kitépik a hitnek legutolsó gyökerét is ; nem a gyilkos anarchistát, hanem az anarchizmus apját és anyját, a modern filozófiát és a szocialdemokratizmust hívom tetemre a királyné koporsójához ; jöjjenek, tegyék rideg kezüket a királyné néma sebére és ez ártatlan seb felett vallják meg bűneiket és tévedéseiket. Az embereket t. közgyűlés a modern filozófia és a szocialdemokratizmus vezeti az anarchizmus örvényébe. Mind a három egyaránt istentelen, mind a három egyszerre, de más-más fegyverekkel támadja az egyházi és állami tekintély képviselőit. A mai istentelen bölcselet tanaival, a szocialdemokratismus bujtogató beszédeivel, az anarchizmus tőrrel támad a fennálló világrend ellen; a mai bölcsész istentelenül gondolkodik, a szociáldemokrata istentelenül beszél, az anachista gyilkol. A bölcsész úgy véli,hogy nincs Isten, nincs tekintély, a szociáldemokrata fellázad ellene, az anarchista egyenesen legyilkolja. Egy egoista modern filozófus, Stirner Miksa azt vallja magáról, vagy az egyedről: ón vagyok az egyetlen, a legmagasabb, az absolut. Én alkotom meg jogomat, s kivülem más jogforrást el nem ismerek, sem Istent, sem államot. Egy darabka a mai bölcseletből.»mi szociáldemokraták mondotta Bebel a német országgyűlésen minden tekintélyt tagadunk, akár földit, akár mennyeit. Nincs Ur, nincs szolga, nincs hatóság, sem alattvaló.* Vájjon t. gyűlés, műveletlen és tudatlan demagógok ezek? Korántsem, a szocialdemokratizmus és anarchizmus vezetői a modern műveltség magaslatán állanak. Tehát miért lázítják fel akkor a kedélyeket a hatóságok ellen, miért adnak tört embereiknek kezébe, hogy vele ártatlan királyi vért ontsanak? Azért t. közgyűlés, mert a modern bölcselet kimetszette a mü veltség talajából az ész, sziv egyetlen támaszát : az Istent. Már pedig Isten és ember, Isten és tekintély, Isten és jogrend, Isten és a rajta épülő állami ós társadalmi élet elválaszthatatlan összefüggésben vannak; gyökerük az Isten. A bölcselet száműzte a műveltség kebléből az Istent, s vele együtt vesztette el minden égi kellemét, fényét, nemességét és lett belőle nemtelen, véres kezű gonosztevő. Ezen istentelen műveltséggel szemben, midőn az Erdélyi magyar közművelődési egyesület előtt állok, engedjék meg, hogy felemeljem a valódi, az istenes műveltség lobogóját. Haladásunkat csak a jogrend és a tekintély vezércsillaga biztosítja, a mely fényét, ép ugy, mint minden műveltségünk az ő nemes zománczát az Istenben való mélységes, eleven hitből nyeri. Ha nem akarjuk az anarchistáknak útját hozzánk egyengetni, legyünk azon, hogy műveltségünket, a melynek Erdélyben terjesztője és fejlesztője az egyesület, a hitnek szelíd és megnyugtató fénye hassa át. Ne nagyja el az egyesület ezen vezéresillagot, mert ha ez elsötétedik és elborul nemzedékünk öntudatában : fiaink feldúlják a jogrend minden intézményeit, kiforgatják erkölcsi tartalmukból az államot, a családot, a tulajdont és rémes sötétségbe meritik az emberi műveltséget. Ennek az egyesületnek a magyar műveltséget kell szolgálnia, azt a magyar műveltséget, a melynek a kereszténység az édes anyja és a mely évszázadokon át eleven sánezot épített a keleti műveletlenség erőszakos hatalma ellen.

11 11 A mélyen tisztelt közgyűlés méltán üli ez ünnepen Erzsébet királyné végzetes halálának évfordulóját, hiszen a műveltség veszedelmét siratja a nagy királyné halálában. Midőn a modern műveltség ily véres áldozata előtt állunk, nem kell-e felbuzdulnunk annak romboló hatalma ellen? Igenis t. közgyűlési mi, kik szeretjük nemzetünket, hazánkat, hagyományainkat és intézményeinket: mi, kik a magyar faj fölényét a magyar műveltség fejlesztése által akarjuk biztosítani: minden igyekezetünkkel hassunk oda, hogy műveltségünk és haladásunk feltételét, a tekintély elvét, az ő legbiztosabb alapjára, az Istenre fektessük. Leheljük műveltségünkbe, különösen iskoláinkba, a vallásosság éltető szellemét, hogy ez a műveltség ne véres kezű, hanem szelid lelkű legyen. Ne támadjuk meg, ne is hanyagoljuk el törekvéseinkben a pozitiv keresztény irányt, ne vethesse szemünkre a nagy világ, hogy iskoláinkban és egyesületeinkben nem ápoljuk a vallásosságot, az igazi keresztény érzületet, s hogy immár más alapot készülünk vetni nemzedékünk boldogulásának, mint a melyet már 900 év előtt vetett első szt. királyunk, a mely alap: a mi Urunk Jézus Krisztus. Ezen az alapon gyászolhatjuk legszebben elhunyt nagyjainkat, s köztük boldogult királynénkat; ezen az alapon vívhatunk meg győztesen a nyugati barbarizmussal, a szociáldemokratizmussal és anarchizmussal, mely Istent tagadván, örök eszmékről lemondván, országokat, népeket és nemzeteket mételyez, ártatlan szivekre tör, királyokat gyilkol.»fidesvictoria nostra*, ami hitünk lesz amigyőzelmünk. Ez, mikor örök hazát igér, megtanít szeretni a földi hazát, tisztelni a királyi vért, felkarolni a népet szeretettel, hogy egyesült erővel küzdvén, a keresztény műveltség ege alatt mind a szellemi, mind a gazdasági élet terén felépíthessük a nemzet boldogulásának templomát! 7. Az Évi jelentés előterjesztését megelőzőleg Sándor József t. alelnök-főtitkár három dologra hivja fel a közgyűlés figyelmét, u. m. egy könyvre, egy jelképre s egy alkotásra. A könyv dr. Jancsó Benedek történelmi nagy forrásmunkája: «A román nemzetiségi törekvések története ós jelenlegi állapota,* melynek Ilik kötete most hagyta el a sajtót, s a melynek két kötete az Emke 2400 frt segítségével jelent meg. E könyv összesen 100 nyomtatott iven tárgyilag és igazságosan ismerteti a czimbeli kérdést, s bizonysága annak, hogy az Emke békét, testvériséget és igazságot akar. A jelkép azon gyönyörű nemzeti lobogók mintája, melyeket az egyesület az Emkedaloskörök közt szándékozik díjtalanul szétosztani, s melyekre egyelőre is a költségvetésbe 2000 frt van fölvéve. A harmadik alkotás, a mire a t. alelnök-főtitkár részletesebben kiterjed, az algyógyi székely földműves iskola, mely gróf Kun Kocsárd fejedelmi alapítványából létesült. Ismerteti egyszersmind azon nagy áldozatokat, melyeket ide a kir. földmüvelésügyi miniszteri tárcza, különösen dr. Darányi Ignáez miniszter hozóit, s egyben számos fénykép-felvételben bemutatja különböző épületeit, helyeit az intézetnek, melynek összes értéke jelenleg félmillió forintnál többet képvisel. A közgyűlés a t. alelnök-főtitkár jelentését óljenzéssel veszi tudomásul ; dr. Darányi Ignáez m. kir. földművelésügyi miniszternek jegyzőkönyvi köszönetet szavaz és annak kiadását elrendeli. Az Évi jelentés felolvasását, mivel az kellő számú példányokban teljtartalmulag kinyomatott és a tagok közt kiosztatott, dr. D e á k Albert indítvány ára mellőzni határozza és azt teljtartalmulag tudomásul veszi, Sándor József t. alelnök-főtitkárnak pedig köszönetet szavaz. 8. Gajzágó Manó felolvassa a kiküldött száravizsgáló bizottság jelentését, a mely az Évi jelentés ós következő oldalain egész terjedelmében közölve van. Teljtartalmulag tudomásul vétetik és a számadásra kötelezettek részére a föntartandók föntartásával a fölmentvény megadatik. 9. Ferencz József unit. püspök és igazg.-választmányi tag, mint a kiküldött jelölő bizottság elnöke, tekintettel az átmeneti helyzetre, mely szerint az új Alapszabályoknak megfelelőleg most történik először a választás: a bizottság nevében javasolja, hogy egyhangúlag ós közfelkiáltással az eddigi tisztikar és igazgató-választmány választassák meg, kivéve, hogy a b. e. Kovács Ferencz apátplébános elhunyta által egy hely megüresedvén, erre dr. Bartók György ev. ref. püspököt válassza meg a közgyűlés. A közgyűlés elfogadván a bizottság javaslatát, a tisztikart és az igazgatóválasztmányt közfelkiáltással a következőkben alakítja meg:

12 12 Az E.M.K. E. tisztikara: Tiszt, elnök: Gróf Kuun Géza dr., v. b. t. t, főrendiházi tag stb., Elnök: Gróf B é 1 d i Ákos főispán. Alelnökök: Gróf K o r n i s Viktor földbirtokos, B a r t h a Miklós orsz. képviselő, főszerkesztő, Gróf Teleki Domokos orsz. képviselő. T. alelnök-főtitkár: Sándor József orsz. képviselő (örökös). Főpénztáros: Merz,a Lajos kir. tanácsos, birtokos. Ellenőr: Szekula Ákos az»adriai«bizt. társ. vezérfelügyelője. Jegyzők: Dr. Os ernát o n i Gyula kir. tanfelügyelő. Fekete Nagy Béla városi tanácsos, Balogh Károly ref. főgymn. tanár, Eőry Ernő bankhivatalnok. Jogtanácsosok: Haller Rezső kir. tanácsos, ügyvéd. GajzágóManó Kolozsvár sz. kir. város t. főügyésze, ügyvéd. Reményi Antal ügyvéd, R á d 1 Ödön ügyvéd, Nagy-Várad. Számvizsgálók: Gyárfás Benedek jószágigazgató, dr. Sárkány Lajos ref. főgymn. igazgató. Igazgató-tanácsi tagok: Biró Béla apát-kanonok, főesperes, plébános, Kolozsvár. D eáky Albert ügyvéd, Kolozsvár. Feilitzsch Árthur báró, cs. és kir. kamarás, orsz. képviselő, Kolozsvár. Választmány. 1. Álbach Géza kir. tanácsos, ny. polgármester, Kolozsvár. 2. A p p o n y i Albert gróf, orsz. képviselő, 3. Bartók György dr., ev. ref. püspök, Kolozsvár. 4. Benigni Sámuel nagyiparos, Kolozsvár. 5. Bethlen Bálint gróf, földbirtokos, Gyéres-Szent-Király. 6. Dobál Antal ügyvéd, Kolozsvár. 7. Degenfeld József gróf, főispán, Debreczen. 8. Dessewffy Aurél gróf, v. b. t. t., földbirtokos, Btidapest. 9. Fekete Gábor kir. itélő-táblai elnök, Kolozsvár. 10. Ferencz József unitárius püspök, Kolozsvár. 11. H. G á 1 Domokos alispán, Dicső-Szent-Márton. 12. Gáspár János várm. főjegyző, Nagy-Enyed. 13. Hory Béla várm. árvaszéki elnök, Kolozsvár. 14. Hegedűs Sándor dr., kir. kereskedelemügyi miniszter, 15. Báró Jósika Lajos földbirtokos, Branyicska. 16. K o ó s Ferencz kir. tanácsos, ny. kir. tanfelügyelő, Brassó. 17. Kovács Gyula polgármester, Nagy-Enyed. 18. Kozma Ferencz kir. tanácsos, kir. tanfelügyelő, Kolozsvár. 19. L é s z a i Ferencz kir. tanácsos, földbirtokos, M.-Gorbó. 20. Majláth Gusztáv Károly gróf, róm. kath. püspök, Gyula-Fehérvár. 21. Pál István kanonok, r. kath. státus előadó, Kolozsvár. 22. P o 1 c z Rezső ügyvéd, Kolozsvár sz. kir. város t. alügyésze, Kolozsvár. 23. Rákosi Jenő főszerkesztő, 24. R é t h i Lajos kir. tanácsos, kir. tanfelügyelő, Déva. 25. Szabó Sámuel ny. ref. főgymn. tanár, Kolozsvár. 26. S z v a c s i n a Géza kir. tanácsos, polgármester, Kolozsvár. 27. Török Bertalan orsz. képv., Nagy-Enyed. 28. Török István dr., ref. főgymn. tanár, Kolozsvár. 29. Ugrón Gábor orsz. képviselő, Székely-Udvarhely. 30. V e 1 i t s Ödön polgármester, Torda. 31. Vuchetich Sándor kir. posta- és távirda-igazgató, Kolozsvár. 32. Wei sz József dr. ügyvéd, Kolozsvár. 10. Gróf B é 1 d i Ákos elnök a közgyűlést a következő beszéddel zárja be. Tisztelt közgyűlés! Ezzel az Álapszabályszerü tárgysorozat kimerítve lévén, miután indítvány a záros határidőn belől nem jelentetett be, van szerencsém az ülést berekeszteni és az Emke XV. évi rendes küzgyülését befejezettnek jelenteni ki.

13 - 13 Mielőtt azonban távoznánk, engedje meg a t. közgyűlés, hogy az egész egyesület nevében hálás köszönetet mondjak mindazoknak, kik a távolból ide seregleni kegyeskedtek, s különösen nemes Gyulafehérvár sz. kir. város közönségének, annak élén Nagyságos Nóvák Ferencz kir. tanácsos, polgármester urnák azért a szívességért és hazafias, odaadó ügybuzgó áldozatkészségért, melylyel az EMKE jelen közgyűlését e nemes város kebelébe meghívni és a rendezés, vendégfogadás munkáját oly páratlan lelkesedéssel és fáradságot nem ismerő ügyszeretettel elvállalni és végrehajtani kegyeskedtek. Valóban lekötelező ez az egyesületre és a hazafias ügyre nézve, s csak erkölcsi kötelességemnek teszek eleget, midőn indítványozom, hogy a közgyűlés mindezért a nemes város hazafias közönségének, az Emke helyi nő- és férfi választmányának, a rendező bizottság tagjainak egyen-egyen, s az egész élén Nóvák Ferencz kir. tan., polgármester urnák hazafias köszönetet nyilvánítani s ezt jegyzőkönyvileg megörökíteni méltóztassék. Hasonlóképen kérem köszönetünk kifejezését ezen diszteremnek közgyűlésünk meg tartására átengedéseért, valamint a tanári kar és ifjúság részéről tapasztalt szives fogadtatásunkért is. A nemes városra és annak hazafias lelkes közönségére, hölgyeire és férfiaira, valamint az intézet tanári karára és ifjúságára az ég áldását kérem és könyörgöm. Végül felkérem még önöket az EMKE védnöksége alatt működő leányegyesületünk, az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület kapcsolatos és folytatólagos közgyűlésére együttmaradásra, mire nézve az elnöki széket ime ünnepélyesen átengedem. Éljen a király és éljen a haza! K. m. f. Gróf Béldi Ákos, s k. Dr. Csernátoni Gyula, s. k elnök. jegyző. Hitelesitik: Zeyk Dániel, s, k Fekete Gábor, s. k. Geréb Béla, s. k. hitelesítő biztos. hitthsitő biztos hitelesítő biztos. II. A folyó évi közgyűlés meghívója. Sz Az E. M. K. E. folyó évi szeptember hó 8-án, d. e. 10 órakor Kolozsvárt, a városháza nagytermében XVI ik évi rendes közgyűlését tartja. A közgyűlésre a tiszteletbeli, örökös, alapító és rendes tagokat tisztelettel meghívjuk. Kolozsvárt, az Igazgató-választmány június hó 12-én tartott üléséből Gróf Béldi Ákos, elnök. Sándor József, t. alelnök-főtitkár. Tárgysorozat: az Alapszabályok 16-ik -a értelmében. Tájékozásul: A tiszteletbeli, örökös, alapit és rendes tagok a közgyűlésen tanácskozó, indítványozó és szavazó j oggal birnak, választók és választhatók. Egyesek jogukat csak személyesen, az örökös tagok meghatalmazott képviselő által gyakorolhatják. Meghatalmazott csak egyesületi tag lehet és csak egy megbízást fogadhat el. Hátralékos tag jogot nem gyakorolhat. Hátralékos az, ki az előző naptári évben esedékessé vált fizetési kötelezettségének az év végéig eleget nem tett. (Alapszabályok 9..) 111. Az eddig tartott közgyűlések kimutatása. Hely és időrend szerint az alakulás évétől máig. A fontosabb események feltüntetésével. Első értekezlet decz. 27. Kolozsvárt. (A városházán. Az E. M. K. E. megalapítása kimondatik.) Alakuló közgyűlés ápril 12. Kolozsvárt. (A redutban Kossuth Lajos sürgönyileg üdvözli a közgyűlést. Id. tisztikar választatik.) 1. Első rendes közgyűlés aug. 31. Kolozsvárt. (A redutban. Kis-Küküllővármegye megszavazza az egyesület számára a 2 / 0 -os pótadót. Rendes tisztikar választatik.) 2. Második rendes közgyűlés aug. 29- Kolozsvárt. (A redutban Határszéli kiállítás." Írók és művészek társasága "-nak lerándulása Budapestről.)

14 14-3. Harmadik rendes közgyűlés aug. 28. Szentgyörgyön. ( Székely ipari és gazdasági kiállítás." írók és művészek társaságáénak második lerándulása. Szept. 23-án fogadja először O Felsége a király az Emkét.) 4. Negyedik rendes közgyűlés aug. 20. Brassóban. (Szent-István-napi nagy nemzeti ünnep. írók és művészek társaságá'-nak harmadik lerándulása.) 5. Ötödik rendes közgyűlés szept. 3. Szamos- Újvárt. (Lobogó szentelés. Emlékbeszéd R ö k k Szilárd fölött.) 6. Hatodik rendes közgyűlés szept. 5. Déván. (A fiókok ügyrendjének megállapítása. Az algyógyi gr. Kun Koesárd székely földmives iskola megalapítása.) 7. Hetedik rendes közgyűlés okt. 4. Maros-Vásárhelyt. (Az E. M- K. E. létesítette E. K E. = Erdélyrészi Kárpát-Egyesület fürdőügyi congressusa. Emlékbeszód Kovács Sándor és Derzsi János fölött.) 8. Nyolczadik rendes közgyűlés jun. 7. Budapesten a redutban. (0 Felsége a király koronázása 25 éves emlékünnepének örömére.) 9 Kilenczedik rendes közgyűlés máj. 28. Deésen. (Az E. M. K. E. beszterczei óvójának ünnepélyes megnyitása.) 10. Tizedik rendes közgyűlés jun. 3. Tordán. (Báró Jósika Miklós születésháza emléktáblájának leleplezése. Az egyesület vagyona eléri az 1 millió frtot.) Íl. Tizenegyedik rendes közgyűlés jun. 4. Sz.-Udvarhelyt. (Jubiláris közgyűlés, az egyesület 10 éves fennállása alkalmából. Emlékbeszéd Kun Koesárd gróf fölött. Szept. 22-én Ő Felsége a király másodszor fogadja az Emkét.) 12. Tizenkettedik rendes közgyűlés szept 8. Budapesten. (A kiállítási Ünnepélyek csarnoká"-ban, kapcsolatban a Közművelődési egyesületek Emke rendezte congressusával és kiállításával. Ez évben jun. 16-án Ö Felsége a király meglátogatta a közművelődési kiállítást. A congressus hódoló sürgönyére O Felsége köszönő irattal válaszolt.) 13. Tizenharmadik rendes közgyűlés nov. 20. Kolozsvárt. (A redutban. Emlékbeszéd Bethlen Gábor gróf és R ö k k Pál fölött.) 14. Tizennegyedik rendes közgyűlés nov. 20. Kolozsvárt. (A vármegyeházán. Az új Alapszabályok elfogadása. Emlékbeszéd Horváth Gyula fölött.) 15. Tizenötödik, rendes közgyűlés szept. 17. Gyula-Fehérvárt. (Kegyeletes emlékbeszéd Erzsébet királyné O Felségéről. Az algyógyi székely földmives iskola meglátogatása.) 16. Tizenhatodik rendes közgyűlés szept 8. Kolozsvárt. (A városházán. Özv. Mohay Károlynó részben való utóörökléssel az Emkére hagyja m.-kályáni birtokát.)

15 B) Az igazgató-választmány. i) Az igazgató-választmány üléseit látogatták szept 12-től jun. 12-ig. (Tisztviselők, alapító és választott választmányi tagok.) 1. B. Bakk Lajos gyáros, Kolozsvárt. 2. Balogh Károly ref. főgymn. tanár, jegyző, Kolozsvárt. 3. Barcsay Domokos orsz. képviselő, földbirtokos, Bánffy-Hunyad. 4. Bartók György dr., ref. püspök, Kolozsvárt. 5. Benigni Sámuel iparos, Kolozsvárt. 6. Bergay József ny. p. ü. igazg. h., Kolozsvárt. 7. Béldi Akos gróf, főispán, elnök, Kolozsvárt. 8. B. Braun Arthur gyáros, 9. Csernátoni Gyula dr., kir. tanfelügyelő, jegyző, Besztercze. 10. Deák Albert dr., ügyvéd, Kolozsvárt. 11. D. Deák József birtokos, Kolozsvárt. 12. Deáky Albert ügyvéd, dir. tag, Kolozsvárt. 13. Dobál Antal ügyvéd, Kolozsvárt. 14. Eőry Ernő bankhivatalnok, jegyző, Kolozsvárt., 15. Feilitzsch Arthur br., cs. és kir. kamarás, orsz. képv., Kolozsvárt. 16. Fekete Gábor kir. it. táblai elnök, Kolozsvárt. 17. Fekete Nagy Béla városi tanácsos, jegyző- Kolozsvárt. 18. Ferencz József unitárius püspök, Kolozsvárt. 19. Ferenczi Ignáez háztul., iparos, Kolozsvárt. 20. Gajzágó Manó ügyvéd, jogtanácsos, Kolozsvárt. 21. Gáspár János várm. főjegyző, N.-Enyed. 22. Dr. Gidófalvy István kir. közjegyző, Kolozsvárt. 23. Gyárfás Benedek jószágigazgató, számvizsgáló, Kolozsvárt. 24. Herrmann Antal dr., egyetemi m. tanár, 25. Hevesi József iparos, Kolozsvárt. 26 Hory Béla várm. árvaszéki elnök, Kolozsvárt. 27. Horovitz Béla vállalkozó, Kolozsvárt. 28. Issekutz Gyula dr., kir. törvényszéki biró, Kolozsvárt. 29. Karácsonyi Sándor gazdatiszt, Kékes. 30 Kovács Gyula polgármester, N.-Enyed. 31. Kornis Viktor gr., földbirtokos, alelelnök, Szt.-Benedek. 32. Kozma Ferencz kir. tanácsos, kir. tanfelügyelő, Kolozsvárt. 33 Kroó Adolf biz. főhivatalnok, 34. Kuszkó István hirlapiró, Kolozsvárt- 35. László László földbirtokos, Kolozsvárt. 36. Lázár Jenő bizt. társ. vezérügyn. titkár, Kolozsvárt. 37. Lendvay Emil János bankigazgató, Kolozsvárt. 38. Lészai Ferencz kir. tanácsos, földbirtokos, M.-Gorbó. 39. Matskási Pál földbirtokos, Kolozsvárt. 40. Melits,kó Frigyes M A. V. felügyelő, a M. A. V. kolozsvári üzletvezetőségének képviseletében. 41. Merza Gyula háztulajdonos, Kolozsvárt. 42. Merza Lajos kir. tan., főpénztáros, Kolozsvárt. 43. Mihály József dr., ügyvéd, Kolozsvárt. 44. Pál István apát-kanonok, r k. status előadó, Kolozsvárt. 45. Petrichevich-Horváth Kálmán cs. és kir. kamarás, földbirtokos, Felső-Zsuk. 46. Polcz Rezső ügyvéd, Kolozsvár sz. kir. város t. alügyésze, Kolozsvárt. 47. Radics István dr., kir. posta ig. titkár, Zágráb. 48. Radnóti Dezső E. K. E. főtitkár, Kolozsvárt.

16 49. Réthi Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő, Déva. 50. Sándor József orsz. képv., t. alelnök-főtitkár., Kolozsvárt. 51. Sárkány Lajos dr., ref. főgymn. igazgató, számvizsgáló, Kolozsvárt. 52. Sipos Károly kereskedő, Kolozsvárt. 53. Solymosy Olivér gépgyáros, Kolozsvárt. 54. Szabó József földbirtokos, főrendiházi tag, M.-Fenes. 55. Szabó Sámuel ny. ref. tanár, Kolozsvárt. 56. Szekula Ákos bizt. társ. vezérfelügyelő, ellenőr, Kolozsvárt. 57. Szvacsina Géza polgármester, Kolozsvárt. Vendégek 58. Teleki Domokos gróf, orsz. képv., alelnök, Kozárvár. 59. Téglás Gábor áll. főreálisk. főigazg.,déva. 60. Tokaji László E. G. E. titkár, Kolozsvárt 61. Török István dr., ref. főgymn. tanár, Kolozsvárt. 62. Treichlinger Ernő mérnök, 63. Vájna Gábor dr., ügyvéd, Brassó. 64. Vincze István magánzó, Kolozsvárt. 65. K. Vörös Sándor áll. gazd. akad. igazgató, M.-Óvár. 66. Vuchetich Sándor m. kir. posta- ós táv. igazg., Kolozsvárt. 67. Weisz József dr., ügyvéd, Kolozsvárt. számosan. S a! o fa Mikor? szept. október nov. decz január 6 íebr. 7 márcz. 8 ápril 9 május 10 június II. Az igazgató-választmány ülései a jelen közgyűlési évben.*) Elnökölt. Gr. Béldi Akos (1899. szept. 12-től szept. 12-ig.) Előadott. Sándor József *) Jun. 12-étől kezdve szept. 12-ig rendes szünet. Jegyzett. Balogh Károly dr.csernátoni Gyuk Fekete Nagy Béla Balogh Károly Fekete Nagy Béla Balogh Károly Eőry Ernő Fekete Nagy Béta Eőry Ernő Összesen: Jegyzőkönyvi határozatok száma. Fő- Alszám szám. Látogatások száma a választott és alapító vál. tagok részéről tag tag. III. A direktórium ülései a jelen közgyűlési évben. S -t3 o fa Mikor? szept okt. nov. decz. decz Elnökölt. Gi f Béldi Ákos Előadott. Sándor József Jegyzett. Balogh Károly 20 dr- Csernátoni Gyula 47 Fekete Nagy Béla 40 Balogh Károly 43 3 Jegyzőkönyvi határozatok száma. Fő- Alszám. fjf Átvitel:

17 17 B ti w *o Mikor? jan jan t'ebr febr márez márcz április május június 15 június *) Elnökö'.t. Gróf Béldi Akos Előadott. Sándor József *) A jelentés ezen része elkészültéig több ülés nem volt. Balogh Károly n Fekete Nagy Béla * *» 22 _ 22 Balogh Károly ír Merza Lajos Fekete Nagy Béla Balogh Károly Összesen: IV. Központi kiszállások, bizottságok és képviseletek. Mult közgyűléstől a jelen közgyűlésig. Folyó Mikor? sz. 1) aug ) 1899 szept ) szept ) szopt án 5) okt. 6. 6) okt. 5. 7) nov ) decz ) decz. 27. Mily tárgyban? Hová v. hol? Arany kútra. Gyuhi- fehérvárra, Az Emke-iskola kollaudalása tárgyában, Gyulafehérvár szab. kir. városi választmány ülésére a mult évi közgyűlés előkészítése tárgyában. Székely földmives iskola létesülésének 10 éves évfordulójára. Székely földmives iskolaévzáró közvizsgáira és az alapítványi birtok szemléjén. Aradi 13 vértanú 50 éves emlékünnepére. Jegyzőkönyvi határozatok száma. iz3 Fő Al- Jegyzett. szám. szám Áthozat: Algyógyra. Algyógyra. Aradra, Hunyadvármegyei történelmi Dévára, és régészeti társulat közgyűlésére. Vajda-hunyadi Emke-óvó ja- Vajdavára rendezett hangverse- Hunyadra. nyen való közreműködés végett. Irodalmi szakosztály ülése Kolozsvárt. Emke-népkönyvtárak stb. tárgyában. Özv. Mohay Károly né alapi- Kolozsvárt és tónő temetésére.. Tordán. Ki, vagy kik részérőt? Merza Lajos kir. tan., főpénztáros. Sándor József t. alelnökfőtitkár. Béldi Ákos gróf, elnök vezetése alatt 40 tagu férfi- és nőtársaság. Sándor József t. alelnökfőtitkár, L é s z a i Ferencz kir. tanácsos, földbirtokos. Szabó Sámuel vezetése alatt többen. (Gyászkoszorú vitelével.) Kovács János unit. főgymn. tanár, Kolozsvárról. H o 11 a k y Arthur főispán Székely-Udvarhelyről és Sándor József t. alelnökfőtitkár. Szabó Sámuel szakoszt, alelnök előadósága mellett a szakoszt. tagjai. Béldi Ákos gróf, elnök vezetése alatt Kolozsvárt a tisztikar tagjai, Tordán központi felkérésre a fiókválasztmán} - tagjai. 3

18 18 - Folyó sz. Mikor? Mily tárgyban? Hová v. hol? Ki, vagy kik részéről? 10) jan. 17. Erdélyi iparpártoló szövetség Kolozsvárialakuló közgyűlésére. 11) 19)0. jan. 26. Iá) 1900 febr ) 19C0. febr. 27, 28-án. 14) márcz ) május 11. Ki) máj ) máj ) jun ) jun ) jul ) jul. 29. A 1 b a ch Géza kir. tan., nyug. Kolozsvárt, polgármester, igazg. választmányi tag temetésére. H. Gál Domokos alispán, Dicső-Sz.- igazg. választmányi tag te- Mártonban, metésére. Székely földmives iskola téli Algyógyra. közvizsgálataira. Vámos-udvarhelyi Emke-is- Vámoskola felülvizsgálása tárgya- Udvarhelyt, ban. Munkácsy Mihály festő- Budapestre, művész temetésére. Gyért yání'fy István kir. Budapestre, tanácsos, Orsz. paedagogiumi igazgató nyugalomba vonulása alkalmából rendezett ünnepélyre. Arauykuti Emke-iskola meg- Aranykutra. nyitó ünnepélyére. Kolozsvár-monostori népiskolák közvizsgáira a Nemes-féle alapítvány kamatjainak kiosztása végett. Kovács Gyula polgármester temetésére. Özv. M o h a y Károlyné-féle hagyatéki birtok hivatalos szemléje végett. Székely földmives iskola évzáró nvári közvizsgálataira. Kolozsvár- Monostorra. Nagy- Enyedre. Magyar- Kályánba. Algyógyra. Béldi Akos gróf, elnök vezetése alatt a tisztikar és az igazgató-választmány tagjai. Béldi Ákos gróf, elnök vezetése alatt a tisztikar tagjai. Sándor János főispán vezetése alatt a fiókválasztmány tagjai, közp. felkérésére. Kornis Viktor gróf, alelnök, Sándor József t. alelnökfőtitkár, L é s z a i Ferencz kir. tanácsos és P o lc z Rezső igazgató-választmányi tagok. Kerekes Béla kir. mérnök D.-Sz.-Mártonból, központi felkérésre. F e i li t z s c h Arthur báró vezetése alatt többen. (Gyászkoszorú tételével.) Sürgöny üdvözlet. Sándor József t. alelnök-főtitkár, Merza Lajos kir.tanácsos, főpónztáros, S z e k u 1 a Ákos ellenőr, báró F e i - 1 i t z s c h Arthur cs. és kir.kamarás,orsz. képviselő, P o 1 c z Rezső ügyvéd, Nagy Károly ref. theoiogiai tanár és báró Horváth Emil hirlapiró. Biró Béla apát-kanonok. Sürgöny és Írásbeli részvétirat. Béldi Ákos gróf, elnök és Merza Lajos kir. tan., főpénztáros. Sándor József t. alelnökfőtitkár, L é s z a i Ferencz földbirtokos, P o 1 c z Rezső ügyvéd. Részt vett ezen kivül a központ Kolozsvárt a szokásos hazafias és nemzeti ünnepeken, minők a márcz. 15-iki, ápril 11 iki ünnep, aug. 18-án Ő Felsége a király születése napja, aug. 20-án Szent-István ünnep, okt. 4-én Ő Felsége a király nevenapja, okt. 6-iki ünnep stb., rendesen a tisztikar által képviselve. A vidékről a központba ellátogattak, az igazgató-választmány üléseit látogatók jegyzékében felsoroltakon kivül, a fiókválasztmányok egyes tisztviselői, az Emke-iskolák és óvódák gondnoksági elnökei, tagjai és a tanítók közül többen ós számos egyes.

19 - 19 V. Az egyesületi iroda. Az egyesületi iroda újjászervezése és belső berendezése kérdését az igazgató-választmány az uj Alapszabályok utasításai értelmében a f. évben az alábbi jegyzőkönyvi határozatokkal szabályozta: 1. Jegyzőkönyvi kivonat az Emke igazgató választmányának január 12-én tartott rendes üléséről. Sz. 31. Elnökség felhatalmazást kér, hogy az uj Alapszabályok ai alapján az iroda újjászervezése tárgyában megfelelőleg intézkedhessek. Az elnökség felhatalmaztatik az irodavezetői állás betöltésére és egyúttal az irodai alkalmazottak fizetésének rendezésére. K. m. f. Gróf Béldi Ákos, s. k., Balogh Károly, s. k., elnök. jegyző. 2. Jegyzőkönyvi kivonat az Emke igazgató-választmányának márczius hó 12-én tartott havi rendes üléséről. Sz. 44. Üirectorium hivatkozással az uj Alapszabályok ira s ezek alapján az igazgatóválaszimány folyó évi január hó 12-én 31. jegyzőkönyvi szára alatt kelt utasítására, a vagyonkezelés és ügyvezetés állandósítása érdekében a zárszámadás és illetve költségvetés bemutatása rendjén (Alapszabály 29. ) az egyesületi iroda szervezését és az irodahelyiséget illetőleg megteszi javaslatát. Igazgató-választmány azzal az áll alános kikötéssel, hogy az uj Alapszabályok i iban foglalt hivatalnokok és állandóan alkalmazottak hivatalos szolgálatukban mindenben híven és teljes odaadással alávetik magukat a 32. értelmében készítendő Szolgálati szabályzatnak, az egyesület főtisztviselői s első sorban közvetlen főnökük (24. ) utasításainak és rendelkezéseinek, az Alapszabályok ismételten idézett pontjai értelmében a következő megállapodásokat hozza: A 30. -ban előirt irodavezetői állás takarékosságból egyelőre nem töltetik be, ellenben e helyett fogalmazói feladatra egy már gyakorlattal biró Emkenéptanitó szolgálatra berendeltetik. Hasonlóképen takarékosságból egyelőre a 29 és 31. -okban előirt Írnokok sem alkalmaztatnak, az az egy is, ki volt, épen ez idő szerint elbocsáttatott: ellenben az iroda főnöke feljogosittatik az elnökkel és illetve a directoriummal egyetértőleg a 33. értelmében a szükséghez és a viszonyokhoz képest kellő számú napidíjas (dijnok) felvételére. Ezek alapján az Emke hivatalnokai és állandó alkalmazottai fizetése, szolgálati ideje és nyugdija stb. az elnök s a jegyző által sajátkezüleg aláirt, szám alatt bemutatott táblázat szerinti intézkedésekkel rendeztetik és illetve állapittatik meg. Lasch Gusztáv (az eltávozott irnok) előlegei végkielégítésül leiratnak. Magára a jelenlegi irodahelyiségre nézve határoztatik,, hogy ha csak lehet a jelenlegi helyiség bővíttessék ki, aként, hogy a M. Á. V. üzletvezetőségtől bérbe vétessék az iroda mellett levő lakrész is, miután legczélszorübben ez felelne meg a szükségnek. Az eljárással az elnökség megbizatik. K. m. f. Gróf Béldi Ákos s. k., Balogh Károly s. k., elnök. jegyző- Az sz. táblázat az egyesületi iroda rendes személyzetét a következőkben sorolja elő: 1. Beregszászy László főkönyvvezető. 2. Kecskeméti Endre s. könyvvezető és pénztári levelező. 3. Molnár István levéltáros, igtató és kiadó. 4. Biró Árpád, szolgálatra berendelt Emke-nóptanitó, fogalmazó. 3*

20 20 A főkönyvvezető törzsfizetése évi 2000, a többieké 1200 kor. Szolgálati idő mindeniknél 40 év, naptól megállapítva. Kórpótlék 5 évenként 10%> de az emelkedés a főkönyvvezetőnél 3400, a többieknél 2000 koronánál több nem lehet. Nyugdíj: kényszerbeiratás részben egyesületi támogatással is, az első háromra nézve a Magántisztviselők orsz. nyugdíjintézeténél; a 4-ik mint néptanító, az Orsz. tanitói nyugdíjintézet tagja. A levéltáros és a fogalmazó, miután eredeti nevök nem magyar volt, tartoztak nevöket megmagyarositani, a mi a fenti módon belügyminiszterileg végbe is ment. 3. Jegyzőkönyvi kivonat az Emke igazgató-választmányának április hó 12-én tartott rendes üléséről. Szám 27. T. alelnök-főtitkár jelenti, hogy az igazgató-választmány mult havi 44. jegyzőkönyvi számú határozata értelmében az iroda szervezését illetőleg az intézkedések megtörténtek, s az iroda melletti lakrész évi450 frttal,mig a M. A. V. kolozsvári üzletvezetőségnek, mint bérlőnek jelenlegi cyidusa lejár, bérbe vétetett. Előterjeszti a directorium javaslatát, az iroda átalakításra és berendezésre nézve. Igazgató választmány a jelentést jóváhagyó tudásul veszi. A munkálatok házi végrehajtására, valamint az egész épületben levő netánt javítások, utezai ablakok rnegfestetése stb. házilag leendő eszközlésére Merza Lajos kir. tanácsos, főpénztárost kéri fel. A szükséges költségek kiutaltatnak. K. m. f. Gróf Béldi Áh'us s. k., Eőry Ertiö s- k., ehwk. E határozat szerint az iroda átalakítása munkálatai is megejtetvén, az eddigi helyiség egy ülésteremmel, egy iroda szobával és egy előszobával bővült. A régi helyiségben a pónzt ár és a könyvvezetés, mely eddig egy kis szobában együtt volt, elválasztatott. Levéltár maradt a regi. A kibővítést uz is indokolta, hogy eddig a népkönyvtári könyvek s más nyomtatványok, valamint a különféle tárgyak és irományok raktárául egy pincze-helyiség használtatott, hol a nedvesség miatt sok kárt szenvedtek és a helyzet ezért is, de máskülönben is már tarthatatlanná vált. jegyző.

A közgyűlés. A mult 1898. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A közgyűlés. A mult 1898. évi közgyűlés jegyzőkönyve. B) A) A közgyűlés. i. A mult 1898. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az EMKE-nek Kolozsvárt, 1898. november 20-án a városház közgyűlési termében tartott XIII. rendes közgyűlésén. Jelen voltak: Gróf

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET Az Erdélyi Református Egyházkerület 2006. december 8 án, Kolozsváron tartott Tisztújító Közgyűlésének eredményei Pap Géza 118 Molnár János 5 Kiss Jenő 1 Kató Béla 1 PÜSPÖK

Részletesebben

RÉSZLETEZÉS. Első Magyar Papíripar r. t." gyártmánya.

RÉSZLETEZÉS. Első Magyar Papíripar r. t. gyártmánya. RÉSZLETEZÉS. Első Magyar Papíripar r. t." gyártmánya. A) A Közgyűlés. a) Az 1906. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. M. K. E. 1906. június hő 5-én, pünkösd harmadnapján, délután 3 órakor, Kolozsvárt

Részletesebben

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ.

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. VU. szakülés 1S89. november 16-án. Elnökölt: Dr. Szamosi János, szakosztályi elnök. A szakülés tárgyai: 1. Dr. Széchy Károly szakoszt tag felolvadta: Kazinczy és Döbrentei, régi

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

A KONGRESSZUS SZERVEZETE.

A KONGRESSZUS SZERVEZETE. A KONGRESSZUS SZERVEZETE. Diszelnökök: Gróf DESSEWFFY AURÉL, v. b. t. t., az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnöke, Báró KEMÉNY KÁLMÁN, v. b. t. t., a főrendiház alelnöke. Elnökök: Dr. BEDŐ ALBERT,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

RÉSZLETEZÉS. Péterfalvi Papirgyár" gyártmánya.

RÉSZLETEZÉS. Péterfalvi Papirgyár gyártmánya. B) RÉSZLETEZÉS. Péterfalvi Papirgyár" gyártmánya. A) A Közgyűlés. a) Az 1907. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. M. K. E, 1907. évi május hó 5-én d. e. 1! órakor, Kolozsvárt a városháza nagytermében,

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

JELENTÉSE. 1904. ÉVÍ J.05738 KOLOZSVÁRT. XX. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1904. ÉVI MÁJUS HÓ 28-ÁN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZHÁLLITOTTA :

JELENTÉSE. 1904. ÉVÍ J.05738 KOLOZSVÁRT. XX. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1904. ÉVI MÁJUS HÓ 28-ÁN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZHÁLLITOTTA : J.05738 1904. ÉVÍ JELENTÉSE. AZ 1904. ÉVI MÁJUS HÓ 28-ÁN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XX. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZHÁLLITOTTA : SÁNDOR JÓZSEF ORSZ. KÉPVISELŐ, T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. HUSZADIK JELENTÉS.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

a) Az 1908. évi Közgyűlés jegyzőkönyve.

a) Az 1908. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. B) RÉSZLETEZÉS. A) A Közgyűlés. a) Az 1908. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. M. K. E. 1908. június hó 8-án, pünkösd másodnapján Marosujvárt a ref. templomban tartott XXIV. évi rendes Közgyűléséről.

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra.

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra. KÜLÖNFÉLÉK. Miiiisteri látogatás Kolozsvárt. Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minister városunkat f. évi junius hó 16-án dr. Markuschowszky min. tanácsos kíséretében látogatásával szerencséltetvén,

Részletesebben

A DÉVAI KÖZGYŰLÉS. Jegyzőkönyv.

A DÉVAI KÖZGYŰLÉS. Jegyzőkönyv. 1 Az Emke 1890. évi szept. hó 7-én Déván tartott VI. rendes közgyűléséről. Elnök: Bethlen Gábor gróf. Előadó: Sándor József. Jegyző: Szt erényi József. Jelen vannak: A részvételre jogosított alapító és

Részletesebben

Az 1901. évi Közgyűlés jegyzőkönyve.

Az 1901. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. B ) RÉSZLETEZÉS. A) A Közgyűlés. Az 1901. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. Al. K. E. 1901. évi november hó 10-én Kolozsvárt, a városházán tartott XVII. rendes Közgyűléséről. évi Jelen vannak:

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

. l JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE 1\ \ II \ I \11\ I \ II \ 1111\ I \11\ II \11\111111\1. CiO. (t)- 2005. tflj A BAJAI

. l JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE 1\ \ II \ I \11\ I \ II \ 1111\ I \11\ II \11\111111\1. CiO. (t)- 2005. tflj A BAJAI ... CiO, c. 41 (t) 2005. tflj H 1f7 4 4...;J j A BAJA,, " ". l "CHEWRA KADSAu ZRAELTA SZENTEGYLET ELOLJÁROsAeANAK JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE F AZ 1916. tvrol. 1\ \ \ \11\ \ \ 1111\ \11\ \11\111111\1

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 19/2014. (III. 13.) önkormányzati testületi határozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket.

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket. JEGYZÖKÖNYV A Balatonkenesei Horgászegyesület Közgyülése a kiküldött meghívónak megfelelöen 2014. március 1-én 9:00 órakor elkezdödött. Helye: Balatonkenese, Faluház A levezetö elnök, Mészöly Sándor felterjeszti

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

GYÁSZ, 1. Az igazgató-választmány részvétének és kegyeletének kifejezése Bethlen Gábor gróf elnök elhunyta fölött.

GYÁSZ, 1. Az igazgató-választmány részvétének és kegyeletének kifejezése Bethlen Gábor gróf elnök elhunyta fölött. B) I. GYÁSZ, Fájdalmas szavakkal kell megemlékeznünk e helyen is, hogy Bethlen Gábor gróf az Emke első elnöke, Horváth Gyula alelnök és R ö k k Pál az egyesület első tiszteleti tagja és 20,500 frtos alapitója

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7.

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7. Közgyűlési jegyzőkönyv Készült 2010. december 05-én 8,30 órakor a TKTE határozatképtelenség miatt megismételt - közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

III. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény (Rendezés C

III. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény (Rendezés C III. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény (Rendezés C Ssz Név Szév 6 m p T p kisl p 6 m p Összp 1. Balogh Szabolcs 24 8,4 189 4,84 14 54,1 149 1:55,24 152 63 p 2. Monoki Milán 23 9,1 156 4,27 111 42,7 112

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.)

ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.) ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.) Májay Gábor 230. sz. gyüjtőívén Szentgericzéről: Májay Gábor, Kiss Gyula, Gál Károly, Gál Gyula 1 1 koi., Iszlai Albert 50

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

JELENTÉSE. 1901. évi 10573- KOLOZSVÁRT. : 1 3 XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. 1901. évi 10573- KOLOZSVÁRT. : 1 3 XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ? : 1 3 TIZENHETEDIK 10573- JELENTÉS. AZ 1901. évi JELENTÉSE. AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF, T. ALELNÖK FŐTITKÁR. mm m m

Részletesebben

BUDAPEST és kör yéke PÁRBAJTŐR DIÁK BAJNOKSÁG I., II., III., IV., KORCSOPORT

BUDAPEST és kör yéke PÁRBAJTŐR DIÁK BAJNOKSÁG I., II., III., IV., KORCSOPORT BUDAPEST és kör yéke PÁRBAJTŐR DIÁK BAJNOKSÁG I., II., III., IV., KORCSOPORT Fő író: Budai Istvá BHSE Szá ítógépes fő író: Ujjady Árpád Érd Orvos: Be es h József Me tőtiszt Verse y írók: Katona Csongor

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert emlékezete

Szenczi Molnár Albert emlékezete Szenczi Molnár Albert emlékezete Összeállította, a szöveget gondozta, a szómagyarázatot készítette, a képanyagot válogatta, a kötetet tervezte Zalabai Zsigmond Lilium Aunun Dunaszerdahely 2001 í - i '

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

AZ OMP VÁLASZTOTT VEZETÕSÉGE. Kolozsvár, december 28.

AZ OMP VÁLASZTOTT VEZETÕSÉGE. Kolozsvár, december 28. Elnök: br. Jósika Samu AZ OMP VÁLASZTOTT VEZETÕSÉGE Kolozsvár, 1922. december 28. Alelnökök: Ambrózy Andor, Barabás Béla, Bernády György, Paál Árpád, Grandpierre Emil, Haller Gusztáv, Jakabffy Elemér,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

1892 93 évi jelentése.

1892 93 évi jelentése. I / ' ' ^ IIIiiilíiLM KILENCZEDIK JELENTÉS. AZ 1892 93 évi jelentése. (Egy képpel.) Irta és összeállította : Sándor Jó^seP, t. alelnök-főtitkár. ibi'iiijmimm KOLOZSVÁRT. . NYOLCZADIK RENDES KÖZGYŰLÉS.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben