fl közgyűlés. A mult évi közgyűlés jegyzőkönyve.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fl közgyűlés. A mult 1899. évi közgyűlés jegyzőkönyve."

Átírás

1 B)

2

3 A) fl közgyűlés. i. A mult évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. M. K. E évi szeptember hó 17-én Gyula-Fehérvárt tartott XV-ik rendes köz gyűléséről. Elnökölt: Gróf B é 1 d i Ákos elnök. Előadott: Sándor József t. alelnök-főtitkár. Jegyzett : Dr. Csernátoni Gyula. Jelen vannak: tagok és érdeklődő közönség mintegy 600-an. A jelenvolt tagok névsora a jegyzőkönyvhöz mellékelve van : I. Tisztviselők: Gróf Kuun Géza v. b. t. t., diszelnök, Maros-Németi; gróf Béldi Ákos főispán, elnök, Kolozsvár; gróf Komis Viktor földbirtokos, alelnök, Szent-Benedek; Sándor József orsz. képviselő, t. alelnök-főtitkár, Kolozsvár; dr. Csernátoni Gyula kir. tanfelügyelő, Besztercze; Balogh Károly ref főgymn. tanár és Eőry Ernő bankhivatalnok, Kolozsvár, jegyzők ; Szekula Ákos az «Adriai» bizt. társ. vezérfelügyelője, ellenőr, Kolozsvár; Gajzágó Manó ügyvéd, Kolozsvár sz. kir. város t. főügyésze, jogtanácsos, Kolozsvár. II. Egyházfők: GrófMajláth Gusztáv róm. kath., dr. Bartók György ev. ref., Ferencz József unitárius püspökök. III. Alapító és rendes tagok, fiókvála,sztmányi és más képviselők: A) Vidékről: Albert Iván főmérnök, Nagy-Enyed; B. Bakk Lajos gyáros, Kolozsvár; Ballá István vendéglős, Nagy-Enyed; Bálint János kereskedő, Nagy-Enyed; Balogh Károlyné, Kolozsvár ; báró Bán fí'y Kázmér, várm. aljegyző, Nagy-Enyed; B a r c s a y Domokos orsz. képv., B -Hunyad; Barth a Győzőné, Gy.-Fehórvár;Ba rtó k Dénesev. ref. lelkész, M.-Igen; BattaBertalan birtokos, Alvincz ; Batta Mihály birtokos, Alvincz; Benedek Károly ev. ref. lelkész, Alvincz; Berégsz ás zy László Emke-könyvvezető, Kolozsvár; gróf Bethlen Sándor földbirtokos, N.-Enyed; Bi ró Béla apát-kanonok, főesperes-plébános, Kolozsvár; Bisztricsányi N. fegyintézeti tiszt, Nagy-Enyed; Boros György unit. theologiai tanár, Kolozsvár; Botz Géza tanár, Szászváros; dr. Botz József orvos, Nagy-Enyed; Botz Soma tanár, Szászváros; Bürger Albert gyáros, Maros- Vásárhely; Csató János alispán, Nagy-Enyed; Szent katolnai Cseh László földbirtokos, V.-Hunyad; Csuka Domokos főszolgabíró, Magyar-Igen; dr. Deák Albert ügyvéd, Kolozsvár; Deák Gerő ref. Kun-collegiumi tanár, Szászváros; Deák György jegyző, Alvincz; D e 1 y Ödön házfőnök, Nagy-Enyed; Dezső Béla főerdész, Nagy- Enyed; Deutsch Ede hivatalnok, Nagy-Enyed ; Ditrói József mérnök, Kolozsvár; Dobál Antal ügyvéd, Kolozsvár; Dömök Erzsébet, Nagy-Enyed; Draveczky N. fegyintézeti tiszt, Nagy-Enyed; dr. Ebergényi Sándor főispáni titkár, Nagy-Enyed; báró Feilitzsch Arthur cs. és kir. kamarás, orsz. képviselő és Fekete Gábor kir. itélő táblai elnök, Kolozsvár; dr. Fenyvesi Soma ügyvéd, szerkesztő, Maros-Vásárhely ; F e r o n c z i Ignácz háztulajdonos, iparos, Kolozsvár; F o d or Gyula főszolgabíró, Szászváros; Fogarasi Albert ref. kollégiumi igazgató, Nagy-Enyed; Gáspár János vármegyei főjegyző, Nagy-Enyed; Geréb Béla kir. tanácsos, polgármester, Maros-Vásárhely; dr. Gergely Albert ügyvéd, Kolozsvár; Gergely Ferencz kereskedő, Kolozsvár; Gombos Ferencz nyomdatulajdonos, Kolozsvár; Glück Mór birtokos, Alvincz ; dr. G y a 1 u i Farkas egyet, könyvtárőr, az Otthon" képviseletében, Kolozsvár; dr.

4 _ 4 Herrmann Antal egyetemi in. tanár, az Országos polgári iskolai tanárvizsgáló bizottság" képviseletében, Budapest; Hory Béla várm. árvaszéki elnök, Kolozsvár; Incze Elek könyvkötő, Kolozsvár; Incze István mészáros, Nagy-Enyed; JenoyElek tiszti ügyész, Nagy-Enyed; báró Jósika Lajos földbirtokos, Branyicska; Kádár Antal titkár, az Arad Csanádi vasút" képviseletében, Arad ; dr, Kelen Albert orvos, Brassó; Király Albert könyvkötő, Nagy- Enyed; Király Béla szíjgyártó, Nagy-Enyed; Kiss Bálint cs. és kir. kamarás, Magyar-Igen ; K ol b e n heye r Bertalan kir. posta és távirdaiig. s. titkár, Kolozsvár; K o 1 e s z á r Lajos állami iskolák igazgatója, Bánffy-Hunyad; Kovács Géza, kir. posta főtiszt, Kolozsvár; Kovács Gyula polgármester, Nagy-Enyed; Kovács Mihály birtokos, Nagy-Knyed; Kovács Samu birtokos, Alvincz ; K ö vó r János, Nagy-Enyed; Kus z k ó István hírlapíró, az Ellenzék" képviseletében, Kolozsvár ; L a t. i n e k Gyula, Vajda-Hunyad ; Le n gy e 1 György, Nagy-Enyed; Luka Albert mészáros, Nagy-Enyed; Mánásy Lászíó, Nagy-Enyed; Moór Gyula ág. ev. hitv. főesperes, Brassó; Molnár Károly főerdész, Zalathna; M ü 1 I e r István Emke-levéltáros, Kolozsvár ; Nagy Sándor gyógyszerész, fiókválasztmányi pénztáros, Maros Vásárhely; dr. Otro bán Nándor ezredorvos, Brassó; O e 1 b e r g Gusztáv bányakapitány, Zalathna; Pál István kanonok, Kolozsvár; Petrán János ügyvéd, az Ellenzék" képviseletében, Kolozsvár; Pogány János birtokos, N.-Enyed; Polák Samu vállalkozó, Kolozsvár; Polcz Rezső ügy véd, Kolozsvár sz. kir. város t. alügyésze, Kolozsvár; Pongrácz Géza főszolgabíró, Alvincz; Radnóti Dezső E.K.E. főtitkár, Kolozsvár; Reinbold Olivér kir. pénzügy igazgató, N.-Enyed; R ó t h i Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő, Déva; S á n d o r Jenő polgármester h, Nagy-Enyed; Seb esi Samu a Magyar Polgár" képviseletében, Kolozsvár; Soha lá th József kir. főbányatanácsos, V.-Hunyad; Sipos Károly kereskedő, Kolozsvár; S o ly m o s y Olivér gépgyáros, Kolozsvár; S o m b o r y Sándor rendőrkapitány, N-Enyed; Szabó Sámuel nyug. ref. főgymn. tanár, Kolozsvár; Szalay Imre min. tanácsos, a Muzeumok és könyvtárak orsz. felügyelősége* képviseletében, Budapest; Szana Zsigmond gyárigazgató, Temesvár; Szász József főszolgabíró, N.-Enyed; Székelyhídi Viktor»Alsóí'ehérvármegyei gazd. egylet* titkára, N.-Enyed; Szilágyi Farkas ev. ref. lelkész, N.-Enyed; S z ő t s Pál orsz. képviselő, Alvincz; S z ő c s Sándor tanár, N.-Enyed; S z t r o i ny Román vasgyári főmérnök, V.-Hunyad; Szvacsina Géza kir. tanácsos, polgármester, Kolozsvár; T au b e r Kornél hirlapiró,budapest;t au s z i k B.Hugó ker. ésipark. eln., M.-Vásárhely; Tódor József, Kolozsvár; Tok aj i László, az Erd. gazd egylet" titkára, Kolozsvár; Török Bertalan orsz. képv., N.-Enyed; dr. Török István ev. ref. főgymn. tanár, Kolozsvár; Tóth Miklós árvaszéki elnök, a Nagy-enyedi ref. egyházmegye" képviseletében, N.-Enyed; Treichlinger Ernő mérnök, Zürich; dr. Turnovszky Mór orvos, fiókválasztmányi titkár, M.-Vásárhely ; dr. Vaj da Géza orvos, H.-M.-Vásárhely; Vajda Péter kereskedő, N.-Enyed; dr. Vájna Gábor ügyvéd, Brassóvármegyei fiókválasztmány elnöke, Brassó; dr. Varró László várm. t. b. főjegyző, N.- Enyed; V e r e s s Dezső szerkesztő, Deés; dr. Werner Gyula orsz. képviselő, M.-Igen;Vuchetich Sándor kir. posta- és távirda-igazgató, Kolozsvár; dr. Zakariás János ügyvéd, szerkesztő, Brassó ; Zey k Dániel Alsófehérvármegye főispánja, N.-Enyed; Zeyk Gábor orsz. képviselő, földbirtokos, Diód; Zeyk Kálmán földbirtokos, Nagy-Enyed, slb. 'B) Helyből: A véd Jákó r. kath. főgymnásiumi igazgató, A véd Jákóné, B á l in t Ferencz uradalmi főerdész, Bálint Ferenezné, Bányai Káról v birtokos, Ba r t h a Győző kir. törvényszéki biró, B a r t h a Győzőné. B a r u c h Gyuláné, B a r u c h Ignáez, B a u m a n n Arnold nagyiparos, B o d o 1 a Gábor, La Borda Kálmán, Butyka Sándor püsp. iktató, Csecs kedy József v. pénztári ellenőr, Csejdi Lsjos fényképész, Cserba Károly, dr. Cser ni Béla r. kath. főgymn. tanár, dr. Cser ni Béláné, Csíki László kir. ügyész, dr. Csíki MikJós és Csubri Bonifácz r. kath. főgymn. tanárok, Csúcs i József asztalos, Cz ettél Fülöp építész, Czirba János, D e r gá n Béla rendőrbiztos, D e u t s c h Adolf birtokos, D out s eh Adolfné, Deutsch Dávid, Deutsch Lázár, Deutsch Lázárné, Deutsch Manó, dr. Deutsch Mór, dr. Deutsch Mórné, Dietz Béla uradalmi kertész, Dűlne r József főkántor, dr. E1 e k e s Viktor ref. esperes, lelkész, dr. Elekes Viktorné, dr. Emánuel Ödön, Erőss Imre urad. szőllő intéző, Erőss Imréné, Erőss József r. kath főgymn. tanár, Fábián Sándor nagyprépost, kano - nok, dr. Fej ér Gerő r. kath. főgymn. tanár. Felszegi Lajos kir. járásbiró, Felszegi Lajosné, F i n g e r h u t Jakab kereskedő, Fingerhut J. Lipót kereskedő, F i s c h e r Lipót kereskedő, Fischer Sándor rabbi, Fogarass i Jánoí tanár, Fogarassi Jánosuó, F r i.e d Albert, F ri e d m a n Márton kereskedő, Friedsam György szállodás, Fuchs Nándor kereskedő, Gábel Antal Endre kir. adótiszt, dr. Gál Béla, Gergely Ignáez kanonok, róm. kath. plébános, G 1 ü c k Ignáczné, G1 ü c k Rudolf, G r ü n M. L i p ó t kereskedő, Grünfeld Náthán vendéglős, Guardazény József kir. törvényszéki biró, G u a r d a z é ny Józsefné, Gyulaffy Albert, dr. Ha r tenbaum Simon orvos, dr. Hartenbaum Simonné, Hellebrandt Lajos vendéglős, Hermann János városi írnok, H e r z f e I d Ignáez vállalkozó, H i 1 1 i n g e r Lajos vendéglős, H o fbauor Richárd birtokos, I m e t s F Jákó kanonok, Issekutz János ügyvéd, Issekutz Jánosné, ifj. Ja k a b f f y Albert könyvvezető, Jó n á s Adolf.birtokos, J ó n ás Adolfné, Jónás Géza, Jónás Lázár, Jónás Lázárné, Jónás Gyula magánzó, Jónás Mihály vál-

5 5 lalkozó, Kádár Miklós városi tanácsos, Kiss Sándor kir. adótiszt, Klarman József szabóüzlet tulajdonos, özv. Knörr Jánosné, ifj. Kohn Jakab, Kolumbán Antal kir. törvényszéki biró, Kóródy Imre kir. adótiszt, K o v á e s Géza, Kovács Simon kanonok. Kőnig Sándor könyvelő, K ő r ö s y László, K. K r z i z o v s zky Géza kir. adótárnok, dr. L ige t i Lajos ügyvédjelölt, ifj. Lö v Károly mészáros, Ma reze 11 Elemér gyógyszerész, Marosy Ferencz, dr. Mayer Öd ön ügyvéd, dr. Mayer Ödönné, Mendel Lipót vállalkozó, Mendel Lipótné, dr. Mendel Manó, Mendl Manó birtokos, Me ndl Manóné, dr. Mohay Sándor orsz. képviselő, dr. M o h a y Sándorné, Moskovics Hermann, M o s k o v i c s Hermanné, Munkácsy Zsigmond vendéglős, dr. Náthán Bernáth városi főorvos, Nemes Sámuel kir. törvényszóld elnök, Nemes Sámuelné, Nóvák Ferencz kir. tanácsos, polgármester, választmányi elnök, Nóvák Ferenczné és leányai, Oelb erg Ottó, O e 1 b e r g Ottóné, P a p p György könyvnyomtató, P a t r o v i t s Ferencz, P at r o v i ts Ferenczné, dr. Péter János r. kath. főgymn. tanár,péte r f fy István kir. adótiszt, P e t rá s Ferencz kereskedő, Polonyi Gyula kir. posta- és távirdai főnök, Praschák Raimund, Prohászka Viktor kir. adótiszt, Reisz Béla ügyvédjelölt, R e j ő d József ügyvéd, Rosenfeld Adolf szobafestő, R o s k a József főkapitány, Roska- C s i k y Józsefné, Rottmann Hermann irodavezető, S á r d y Miklós városi tanácsos, S á r d y Miklósné, Shreiber Albert kereskedő, Sehuller Lajos kereskedő, Schuszter József, Schvarcz Hermann kereskedő, Sebesi Árpád, dr. Setz Károlyné, Sp inger D. Adolf fogmüvész, Ste in Benő házbirtokos, Steiner Ármin fakereskedő, Straube rt Ödön r. kath. főgymn. tanár, Tóthi Szabó Sándorné, Szalánczy László, Szalánczy Lászlóné, S z e k á 11 Ignáez könyvelő, Székely Gyula kir. törvényszéki irnok, Szentgyörgyi Mór, dr. Szőts Ákos törvényszéki aljegyző, Tamási Áron kanonok, dr. Téri Ödön kir. közjegyző, dr. Ujf a- I u si Tódor József kanonok, r. kath. papnevelő, int. igazgató-tanár, Újházi Béla városi adótis zt, Ungár Albert kereskedő, VajdaLajos, Válya Antaljárásbirósági irnok, Veress Jenőné, Wagner Sándor r. kath. főgymn. tanár, Woisz Bernáth kereskedő, Wellesz Sándor kereskedő, Workrzal Vilmosné kir. erdőmester neje, Wolf Móricz kereskedő, Z 1 a m ál Sándor r. kath. főgymn. tanár, stb. Ezen kivül nagy számú vendég-közönség ós hallgatóság, férfiak és nők- Gróf Bóldi Ákos elnök a közgyűlést a következő beszéddel nyitja msg : Tisztelt közgyűlés! 1 Isten segedelmével megértük az egyesület XV. évi rendes közgyűlését is. Hálát mondva az ég és föld mindenható urának, van szerencsém a megjelenteket üdvözölni ós a közgyűlést megnyitottnak jelenteni ki. Az Évi jele ntés 108 tömött oktáv oldalon terjeszti elő az igazgató-választmány, fiók választmányok, az egyesületi és segélyezett intézmények működését, részletesen számol be a vagyon állapotáról. Örömünkre szolgál, hogy ennek alapján az egész hazafias sajtó elismeréssel emlékezett meg az egyesület működéséről és elért eredményeiről; sőt még vezérczikkekben is méltányolták a nemzeti társadalom nem lankadó működését. Működésünk főbb mozzanatai a következők: Mindenekelőtt bejelentjük, hogy Ő Felsége a király úgy az koronás»i.ferencz József népiskolai alapitvány»-t, mint az koronás Erzsébet királyné kisdedóvó alapitvány"-t legkegyelmesebben elfogadni, illetőleg annak létesitését jóváhagyni méltóztatott s mig az első alapítványt már létre is hoztuk, a másodikból is már írt 04 kr. összegünk van együtt, úgy hogy a következő közgyűlésre már mindkét alapítvány teljes készenlétét fogjuk jelenthetni. A két alapítványt kamataiban együtt és kapcsolatosan, az igazgató-választmány egyelőre a balázsfalvi Emke-népiskola és kisdedóvó czéljaira határozta fordit-ini. A közgyűléssel egyidejűleg gyászünnepélyek tartására hivtuk föl az Emke kulturális intézményeit is. Jelentem továbbá, hogy a kir. belügyminiszter úr folyó évi január 12-én szám alatt az új Alapszabályokat megjegyzés vagy módosítás nélkül jóváhagyta s ennek alapján az egyesület újjászervezését minden vonalon tevékenyen megkezdettük. Mindenekelőtt az Alapszabályokat 4000 példányban kinyomatva, a fiókoknak szétküldöttük s épen a közgyűléssel egyidejűleg drb új gyüjtőivvei fordulunk a nemzethez, a nagy közönséghez, kérve a belépést és a sikerrel megkezdett hazafias munka folytatását. A régi jó tagokhoz külön-külön megkeresést intéztünk kérve a bennmaradást s az eddigi 6 éves cyklusos rendszerrel fennállott zavarokat igyekeztünk békés és barátságos megoldással rendbe hozni. Számba vettük alapitványainkat is és örömmel konstatálhatjuk, hogy mig a hagyatékokat nem tekintve Irt 50 krt szedeti be eddig az egyesület alapítványokban,

6 - 6 - addig az esedékes ós hátralevő alapítványi részlet még csak frt 66 kr.; oly eredmény tehát ez, mely egyesületeink sorában méltán ritkítja párját. Tagjaink száma, daczára az átmeneti helyzetnek, nem apadt. A 276 rendes és pártoló tag törlése az elhalálozásra, elszegényedésre és a pártoló tagsági rendszernek az új Alapszabályok értelmében fokozatos megszüntetésére esik. Ezzel szemben belépett még az új gyüjtőivek kibocsátása előtt 8 új alapító és 80 rendes új tag, mig a régiek közül már is bennmaradását jelentette ki 528 tag. Összes tagjaink száma ez idő szerint 78 örökös, alapító, rendes és pártoló, együtt A perselyes- és fillórgyüjtósek különösen Budapesten és Debreczen városában, valamint Kolozsvárt továbbra is nagy sikerrel folynak. Az egyesületnek a gyűjtés terén sem lankadó haladását mutatja, hogy daczára a tavalyi év rossz termésének és az Erzsébet királyné 0 Felsége szobrára folyó országos gyűjtésnek, az Emke a rendes kamatjövedelmen kívül mégis frt 50 kr. új vagyont gyűjtött és pedig frt 88 krral többet, mint az előbbi évben. Ennek alapján az egyesület jelenlegi készvagyona a várandóságokat és az ingatlanokra nézve bizonyos becslési hátrányokat nem tekintve, i. 147,691 frt 05 kr; a várandóságokat is hozzávéve Í.297,164 frt 55 kr. Ha pedig számba vesszük, hogy az algyógyi ingatlan ós kolozsvári bérház stb. még mindig a régi becslés szerint szerepelnek, holott csupán az algyógyi alapítványi birtokba egyedül a kir. földmivelósügyi tárcza házi kezelés mellett többet fektetett be eddig frtnál: akkor nyugodt lélekkel, de egyszersmind a nemzeti géniuszba vetett hittel elmondhatjuk, hogy az Emke vagyona ez idő szerint eléri vagy tán meg is haladja a másfél milliót. Az összeg, melyet az idén segélyekre és általában a működésre fordítottunk, frt 83 kr., tehát jelentékenyen több, mint a tavalyi. Hogyan iparkodtunk körültekintő gonddal és figyelemmel e tőkekamatot ós ingatlan utáni jövedelmet, mint örökidőkre szóló ós biztosított cselekvő vagyont az idén is felhasználni, arról az Évi jelentés XXI XXX, ós lapjai híven és gonddal számolnak el. Részünkről szem előtt tartottuk a kellő takarékosságot, de a hol baj volt, az áldozatot nem sajnáltuk, úgy, hogy a jövedelemből a követ kező évre aligha egy fillér is át fog mehetni. Fiókválasztrnányaink száma ez idő szerint: 1 székes fővárosi, 2 alföldi, 16 erdélyrészi megyei és egy szomszédos vármegyei, 7 önálló városi és 34 járási és vidéki, együtt: 61. Megtettük a lépéseket az uj Alapszabályok értelmében újjáalakulásuk és ujjászerveződésük tárgyában is. Saját jelentéseik az Évi jelentés lapjain foglaltatnak. Az ügykezelés tekintetében vezető gondolatunk volt, hogy a kezelési kiadásokat, dacára az egyesület fejlődésének és a nagy mértékben felszaporodott teendőknek, lehetőleg ne emeljük és e tekintetben elmondhatjuk, hogy a kezelés költségei ma is majdnem ugyanazok, mint az egyesület első éveiben. E helyen köszönettel kell megemlékeznem az egyesület Alapszabályszerü főtisztviselőiről, kik egész odaadással szolgálják és vezetik az ügyet, valamint elismerés illeti a kezelő tiszteket is. A vagyon-kezelésről a számvizsgáló urak külön fogják jelentéseiket megtenni; szabadjon azonban a helyen reá mutatni arra az örvendetes tényre, mely szerint cs. és kir. Apostoli királyunk Ő Felsége Merza Lajos urat, ki már 10 éve mult, hogy az egyesület díjtalan főpénztárosa, folyó évi febr. hó 12-én, mint Emke működése 10-ik évfordulóján, a közügyek és különösen a közművelődés terén szerzett érdemei elismeré seül" kir. tanácsosi czimmel tüntette ki, mely kitüntetésben nemcsak a buzgó főtisztviselő nyert a legmagasabb helyről elismerést, hanem az Emke is. O Felsége a király részéről ez egyike ama fejedelmi kegyek ujabb nyilvánulásának, minőkben oly gyakran ós állandóan volt már részünk az egyesület fennállása óta- Hagyatéki ügyeink központi ós vidéki jogtanácsosaink utján a legjobb kezekben vannak. Az egyesületnek hagyatékok utján künnlevő várandósága ez időszerint frt 40 kr. Végrendeletekben az idén is többen emlékeztek meg egyesületünkről. Végül fájó szívvel kell megemlékeznem azon halottainkról, kik a mig éltek, buzgón és odaadással szolgálták, az egyesület ügyét s kiknek halála alkalmából az igazgató-választmány el nem mulasztotta a kegyelet és a gyász érzéseinek megfelelőieg kifejezést adni. így, elhunytak a mult közgyűlés óta: Szász Domokos ref. püspök, Kovács Ferencz apát-plébános, Hajós János ny. miniszteri tanácsos, Than Mór, Fej érv ár y Károly, Putnoki Domokos stb- választmányi és alapító tagjaink, kiknek helyére az uj nemzedéket kell kérnünk, hogy a hazaszeretet nevében nyomdokaikat követni s ezzel a haza felvirágzását munkálni, előmozdítani szíveskedjenek. Szász Domokos halála alkalmából az egyesület részvétiratot intézett az elhunyt egyházfő özvegyéhez; Kovács Ferencz apát-plébánosról pedig az igazgató-tanács megbízásából a t. alelnök-főtitkár irt visszaemlékezést, mely egyidejűleg nyomtatásban is megjelent és szétküldetett. Ezekben emelvén ki működésünk főbb vonásait, nyugodt lélekkel nézünk a t. közgyűlés és a nagy közönség ítélete elé. Tehettünk volna többet is: azonban igyekeztünk a rendelkezésünkre álló erőkhöz képest minden lehetőt megtenni s ez az, a miért Isten és ember előtt felelősök lehetünk.

7 7 Részemről, midőn tiszttársaim és az igazgató-választmány nevében hálás köszönetet mondok a bizalomért, a melylyel a lefolyt évben is megtisztelni kegyeskedtek, kérem a t. közgyűlést és az Emko nagyrabecsült buzgó tagjait, hogy az Alapszabályokkal az egyesület ujjászerveztetvén, a társadalom és a hazafias közönség körében minél több uj tagot gyűjteni, az Emke békés lobogója alá minél több buzgó harcost és bajtársat megnyerni szíveskedjenek. Az ég áldása legyen önökön és a hazán. Isten áldja a királyt és a nemzeteti Egyidejűleg elnök a jegyzőkönyv vezetésére dr. Csernátoni Gyulát és szólani kívánók följegyzésére Balogh Károly és Eőry Ernő jegyzőket kéri föl. A közgyűlés dr. Bartók György ref. püspök indítványára az elnökségnek és az igazgató-választmánynak jegyzőkönyvi köszönetet szavaz, az elnöki megnyitó beszédet pedig egész terjedelmében jegyzőkönyvbe iktatni és kinyomatni határozza. 2. A mult közgyűlés jegyzőkönyve: Nóvák Ferencz igazgató-választmányi tag indítványára felolvasottnak tekintetik, miután hitelesítve és az Évi jelentés 3 7. lapjain kinyomtatva van. 3. A jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére: Zeyk Dániel, Fekete Gábor és Geréb Béla tagok küldetnek ki. 4. A jelölő bizottságba: Ferencz József unit. püspök és igazgató-választmányi tag elnöklete alatt Csa t ó János, br. J ó si k a Lajos, S z va c si n a Géza, Török Bertalan, Kovács Gyula, Sándor József és Barcsay Domokos választatnak meg. 5. Sándor József t. alelnök-főtitkár felolvassa a közgyűlés alkalmából érkezett üdvözlő táviratokat, a mely szerint az Emke működéséhez sikert kívánva, távollétüket kimentik: Széli Kálmán m. kir. miniszterelnök a következő levéllel: Magyar királyi Miniszterelnök. Méltóságos Elnök Ur! A közelmúlt napokban vettem becses levelét, melyben az Emkének ezidén Gyulafehérvárott tartandó XV. évi közgyűlésére volt szives engem meghivni. Midőn kitüntető figyelmeért sietek őszinte köszönetemet kifejezni, nem mulaszthatom el, hogy az egyesület lojális, hazafias és emberbaráti munkássága iránt érzett őszinte nagyrabecsülésemnek ez alkalommal is kifejezést adjak. Budapest, évi július hó 25-én. Kiváló tisztelettel Széli u Továbbá: dr. Darányi Ignáez m. kir. földmivelésügyi miniszter és gróf Appony i Albert orsz. gy. képv., utóbbi a következő sürgönnyel: Nagy sajnálatomra meg nem jelenhetek. Sikeres működést kívánok legfontosabb kulturegyesületünknek. Gróf Apponyi Albert." T o r m a y BéJa miniszteri tanácsos, Bartók Lajos, R e m é n yi Antal, az Emke budapesti jogtanácsosa, D e á k y Albert dir. tag, Fellegi Ottóné. A F. M. K. E. a következő sürgöny-üdvözletet küldi: XV-ik közgyűlése alkalmából fogadja az egyesület testvéri üdvözletünket. Szent munkájukban lélekben mi is részt veszünk. Dr. Janits Imre ügyvivő alelnök; Clai r Vilmos központi titkár." Az Emke Szebenvármegyei választmánya ; S á n d o r Kálmán kir. it. táblai biró, a Tordaaranyosvármegyei választmány ügyvezető alelnöke; Az Emke Gyergyóvidéki köre, utóbbi a következő sürgönnyel:»a fejedelmek hajdani szókvárosában és az erd. magyar katholicizmus gyúpontjában gyűlésező Emkének végső várőrsége, a Gyergyói fiókkör, választmánya nevében hazafias üdvözletét küldi F e renezi Károly esperes-plébános.«szamosujvár sz. kir. város közönsége :

8 8»Szamosujvár sz. kir város közönsége örömmel üdvözli az Emkét mai közgyűlése alkalmával. Placsintár Dávid polgármestere Szamosujvári társalkodó kör :»Nyelvünk és nemzeti kultúránk védbástyáját közgyűlése alkalmából örömmel üdvözli és munkájára Isten áldását kéri a Szamos-újvári társalgó kör.«eg3ndejüleg bejelenti a t. alelnök-főtitkár, hogy a közgyűlés alkalmára újonnan belépett 8 alapító; továbbá a központban 5, Gyulafehérvárt 55, Szamosujvárt 7, és a Tordaaranyosmegyei választmánynál 3 rendes tag. Erre Nagy Sándor marosvásárhelyi városi választm. pénztárnoka a gyűlés szine előtt bejelenti még Tauszi h B. Hugót, a marosvásárhelyi keresk. és iparkamara elnökét 200 koronával alapító tagul. Örvendetes tudomásul szolgál. 6. Az Erzsébet királyné O Felsége fölött gróf Majláth Gusztáv Károly r. kath. püspök és igazg.-választmányi tag által a ikt. számú fölkéréshez képest megtartandó emlékbeszéd alkalmából elnök a szónok meghívására Kuun Géza gróf elnöklete alatt Barcs ay Domokos, Tauszi k B. Hugó, Réthi Lijos és Dobál Antal tagokat kéri föl, mire gróf Majláth Gusztáv a közgyűlésen megjelenvén : ecnlékbeszédét felolvassa. A mély megindulással hallgatott emlékbeszád hatása alatt dr. Mohay Sándor indítványára O cs. és kir Apostoli királyi Felségéhez a következő hódoló sürgöny küldetik : >Császári és Apostoli királyi Felség, Legkegyelmesebb Urunk! Az Erdélyrészi magyar közművelődési egyesület mai napon Gyulafehérvárt tartott tizenötödik évi rendes közgyűlése hálás kegyelettel emlékezvén meg ama fennkölt fejedelmi erényekről, melyekkel Erzsébet királyné O Felsége a trón és nemzet dicsőségére tündökölt, egyszersmind elhatározta, hogy az egyesületnek Felséged iránt érzett alattvalói hódolatát és a Felséges uralkodó ház iránt állandóan táplált hű ragaszkodását ez alkalommal is ezen az uton kifejezze, mit is midőn Felséged legmagasabb tudomására hozni bátorkodnánk, kérjük, hogy hazafias czélu egyesületünket továbbra is uralkodó kegyeiben megőrizni méltóztassék. Hódoló tisztelettel a közgyűlés nevében, Császári és Apostoli királyi Felséged legalázatosabb szolgái: Gróf Béldi Ákos elnök, Sándor József t. alelnök-főtitkár.* Elhatározza egyszersmind a közgyűlés, hogy gróf Majláth Gusztáv Károly r. kath. püspöknek jegyzőkönyvi köszönet szavaztassék s az emlékbeszéd a jövő évi jelentésben egész terjedelmében közöltessék. Erzsébet királyné emlékezete. Gróf Majláth Gusztáv Károly r, kath. püspök emlékbeszéde. Mélyen tisztelt közgyűlési E pillanatban, melyet a magyar nemzet drága halottjának emlékezetül akarunk szentelni, én jobb szeretnék imádkozni, semmint, szónokolni, jobb szeretnék a királyné egyszerű koporsója mellé térdelni, semmint könytelen szemekkel a közgyűlés előtt megjelenni. A nagy fájdalommal sújtott ember összekulcsolt kezekkel imára tér. így tett a magyar nemzet is roostegy éve, midőn mélyen megtörve kellett hallania, hogy a legnemesebb királyi szívnek vére ontatott : koszorúba gyűjtötte az ősznek hervadó virágait a haza berkeiből és koszorúját a letépett legszebb virág, a meggyilkolt királyné koporsójára tette, azután letérdelt, imádkozott és könnyezett. Volt is miért könnyeznie t. közgyűlés! Hiszen annak a fenséges asszonynak ravatalára borította az örökbúcsú szemí'ödőjét, a kiben a leggondosabb és a legszeretőbb családanyák egyikét látta és tisztelte. Volt is miért imádkoznia a magyar nemzetnek! Hiszen egy gyilkos tőrcsapással azt a kegyes királynét kellett elveszítenie, a kit ő legjobban szeretett, és a ki őt legjobban szerette. Ha visszapillantok zajos politikai multunkra és a királyné akkori viszonyát veszem a magyar nemzethez, mintha a csillagos mennyboltot látnám felettünk felragyogni. Ha pedig az ő édes anyai szerető szivébe tekintek, akkor a felhős villámoktól megszaggatott szomorú eget látom benne. Szép, gazdag és viharos volt földi élete. Szép női erényekben, gazdag nemzeti örömökben és viharos anyai fájdalmakban. Meg kell vallanom t. közgyűlés, hogy midőn a boldogult királyné emléke mellett mélységes fiúi kegyelettel eltelve állok és arról szólni akarok, gyönge erőimet a feladat terhe alatt ingadozni érzem. Űo mégis szivem lángját fellobbantja, erőimet fokozza ós tagjaimat fenntartja az a jóleső tudat, hogy az ő feledhetetlen emlékénél oly édes anyáról akarok szólni, a ki ugy szerette gyermekét, hogy testét-lelkét megtörte elveszített fiának határtalan szeretete és

9 9 hogy annak a jóságos királyné emlékének akarok kegyelettel adózni, a ki e nemzetnek lelkes öröme, legkegyesebb asszonya és nehéz időkben védőangyala volt. Szabad lesz ma nekem a királyi termek belsejébe^ hatolni, hogy,, ott ismételten lássam az ő nemes alakját, lássam imazsámolyára térdelve, buzgón imádkozni. O nem tartozott a közönséges lelkek közé. Gazdag volt érzelemvilaga, mint egy kincses bánya, s érzelmei, mint a tenger, mélységesek. De ezen aranybányában a világoskodó szövétnek, e széles tengeren a vezércsillag a szeretet lángja volt. Szerette gyöngéden királyi hitvesét, rajongott gyermekeiért, szerette egész környezetét, szerette minden egyes alattvalóját, szerette az erényt, szerette a művészeteket, szerette az Istent, mert szeretett imádkozni. Imádkozott ő sokszor, de nem magányosan, mert anya volt és a feszület előtt nagyon szerette látni imádkozó gyermekeit. Honnan tanulhatták volna, ha ő tőle nem tanulták, helyesebben ő tőle nem örökölték leánygyermekei azt a kiváló nagy vallásosságot, a melyet méltán bámulunk ugy külső megjelenésükben, mint egyszerű és nemes szivükben, ugy a kastély termeiben, mint annak kápolnájában^ a hol a ház feje, az udvar központja, az élet öröme, a tettek tanácsadója maga az Ur Jézus? 0 volt az a fejedelemasszony, a ki vasár- és ünnepnapokon, bármerre is utazott, soha szent misét nem mulasztott, a ki igen gyakran járult és vezette gyermekeit a legméltóságosabb Oltáriszentséghez. Az élet számtalan mulandó örömei közt ép ugy, mint lelkének elborult pillanataiban, szivének égető fájdalmaiban gyakran kereste fel az Ur Jézust; ha templom mellett elhaladott, betért az Úrhoz egy kis vigaszra, a kinél anuyi édes balzsam van fenntartva, annyi édes remény elrejtve a szegény szenvedő szivek számárai Bár királyi trónuson állt és a föld gazdag fénye övezte: alázatos maradt mindvégig; bár ragyogó korona ékesítette fenkölt fejét: gondolkodásának és szivének nemes egyszerűségét soha el nem veszítette. Szépségét, melylyel oly bőkezüleg megáldotta as Isten, bár megbámulta mindenhol a világ, a hiúság bálványainak mégsem áldozott. Mintha most is látnám, mintha most is hallanám oly lebilincselő, oly feledhetlen vala alázatos egyszerűsége, oly vonzó, kegyes és leereszkedő a beszéde. Ezen erényeinek hóditó ereje legközvetlenebbül természetesen a környezetét kötötte le. Az egész udvar határtalan tisztelettel, törhetetlen ragaszkodással és leírhatatlan szeretettel rajongott körülötte. És hogyan szerették gyermekei! Úgy, mint ő gyermekeit: forrón, lángolón, kimondhatatlanul. Midőn a mayerlingi kastély ifjú halottját, a nemzet szép reményét, édes fiának hült tetemeit meglátta, nemcsak testében roskadozott össze, hanem nagy szeretete is szétömlött szivében és fékevesztett áradatként letiporta lelkének legszebb virányait. A kastély azóta ájtatos apáczák imaháza, a királyné lelkének pedig, édes anyai szivének szomorú kegyhelye lett. Szenvedései közepett remegő lelke mindent elfeledett a világon, csak azt az egy helyet nem birta feledni, hol szivének kincsét, fiát örökre elveszítette. Évenkint többször zarándokolt a helyre, hogy leboruljon ott, hol gyermekének teteme feküdt, s hol most a hétfájdalmu Szűz Anya mélyen megható csodaszép szobra áll. De csodálatos, szivében nem annyira a hitnek erejével, mint az édes anya tenger fájdalmával tért vissza onnan. Szegény édes anya! Oh kegyes királyné, te vigasztalhatlan maradtál, anyai szived mélyre vágott sebét még az isteni kegyelem balzsama sem tudja beheggeszteni. Mert mindennél mélyebb, mindennél erősebb, mindennél elragadóbb volt anyai szerelmed! És életed legszomorúbb végéig kellett vonszolnod fájdalmaid terhét vidókrőlvidékre, tengerről-tengerre. Valóban, t. gyűlés, megmagyarázhatatlan, bámulatos életet élt a mi királynénk 1 Azt tartjuk, hogy szeretetben rejlik a boldogság. És ő mégis minél jobban szeretett, annál többet szenvedett. Rang és nagy méltóság adja boldogságunkat, vélekednek az emberek. És ő mégis, minél fennebb magasztalta a világ, annál mélyebbre sújtatott a csapások keze által. Gazdagságban keresik mások a boldogságot, pedig világosan láthatni a királyné gyászos sorsából, hogy a szivnek és nem a földnek kincse tesz boldoggá. Szomorú, de nagy példa ez arra, hogy a szivnek kincseit keressük, ós pedig ezek közül is azokat, a melyek hervadatlanok, a melyeket el nem rabolhat tőlünk semmi hatalom, sem a véletlen játéka, sem a véres erőszak. Tiszt, gyűlés! Mig Erzsébet királyné tetemét gyakran látogatják meg élő gyermekei a bécsi kapucinusok templomának kriptájában, a hol az édes anya rajongva szeretett fia mellett pihen örök nyugalomban : addig a magyar nemzet maga imáiban zarándokol oda és a kegyelet legszentebb adójával adózik szeretett királynéjának akkor, midőn gyakori imáiban az Úr irgalmát esdi feledhetlen halottjára és áldozatos lélekkel hordja össze filléreit, hogy az ország szivében emlékére az örök-imádás templomát emelje, melyben késő unokák is leróhassak majd a nemzet háláját. Meg is érdemli ő, t. közgyűlés, a mi imánkat, megérdemli a nemzet imáját, az a királyné, a ki valóban magyar volt szivében úgy, mint nyelvében. Ügy szerette magyar népét a fejedelemné, hogy megtanulta annak édes honi nyelvét, azt beszélte, sőt azon is imádkozott. Magyar nyelven szólott a magyarhoz, akár udvari környezetében, akár nyilvános megjelenéseiben látta azt; magyarul irt a magyarnak, sőt magyar levelezést folytatott leányával is. Sok ideig semmi sem tudta földeriteni kedélyét, de midőn utolsó ittléte alkalmával letekintett a magyar főváros páratlanul szép és folytonosan fejlődő látképére Buda várfokáról, 2

10 10 kedves szemlélődésében egy perezre feledte királyi bánatát és mosolyogni kezdett. Minek mondjam el, hisz mindenki tudja, hogy mily jóakarója és kegyes védangyala volt ő a magyarnak, midőn büszkén, elégülten összeforrasztotta királyunk szivét nemzetünkkel. Szt István királyi koronája még nem is érinté vállait a" koronázó egyházban és'ő már is fejedelmi úrnőnk volt, a ki betöltötte a magyar királyné legnemesebb hivatását: közbenjárt a nemzetes király közt Ujjongott a magyar, midőn Erzsébet királyné vállait érinté a korona, miként mólyen szomorkodott akkor, midőn az ő nemes szivét gyilkos tőr alatt látta elvérzeni. Megdöbbenéssel szemlélem, t. közgyűlés, hogy neki, a kinek szivét az életben annyi fájdalom-tőr járta át, végre orvkezek alatt kellett meghalnia. Egyre csak azt kérdem: levette tán Isten oltalmazó kezét e nemzetről, mikor megengedte, hogy gyilkos anarchista üssön halálos sebet a kegyes királyné érettünk dobogó szivébe? Szorongva kérdem : miért sújtott Isten a földre ilyen szörnyű csapással, miért rázta meg Európa népét e vérfagyasztó tragoediával? Isten nem hagyta el a magyart! Ezzel is figyelmeztetni akarja őt és vele Európát, hogy ébredjen és eszméljen, különben tőr és vészes kiáltás, az anarchizmus tőre és gyilkos szava fogja felzavarni pihenőhelyéről. T. közgyűlés! A kegyes királyné minden egyes eseményből szeretett következtetéseket vonni. Nem vétek tehát a kegyelet ellen az ő emlékezeténél, ha én is a királyné szomorú halálának körülményeiből levonom egyszerű következtetésemet ós komoly megfontolás végett a t. közgyűlés elé terjesztem. Ki is volt az a gyilkos, a ki vakmerő kezeit az Ur felkentjére, a királynéra vetni merészelte? Az az ember az anarchismus egyik közvitéze volt. Királyi szivet keresett a tőre, mert nem az asszonyt, nem az anyát akarta bántani, hanem a tekintély, hatalom és jogrend hordozóját. Nem tett mást, mint a többi anarchista: halálra kereste a fennáló rendet. En, t. gyűlés, nem akarok követ dobni arra a nyomorult gyilkosra, nem akarom csupán az elámított és félrevezetett gonosztevőt állítni az Ítélőszék elé, hanem oda állítom első sorban az e 1 á m i- t ó k a t; azokat, a kik kezébe adták a tört, a modern hitetlen tudomány képviselőit, kik tagadják az Istent, az emberek szivéből kitépik a hitnek legutolsó gyökerét is ; nem a gyilkos anarchistát, hanem az anarchizmus apját és anyját, a modern filozófiát és a szocialdemokratizmust hívom tetemre a királyné koporsójához ; jöjjenek, tegyék rideg kezüket a királyné néma sebére és ez ártatlan seb felett vallják meg bűneiket és tévedéseiket. Az embereket t. közgyűlés a modern filozófia és a szocialdemokratizmus vezeti az anarchizmus örvényébe. Mind a három egyaránt istentelen, mind a három egyszerre, de más-más fegyverekkel támadja az egyházi és állami tekintély képviselőit. A mai istentelen bölcselet tanaival, a szocialdemokratismus bujtogató beszédeivel, az anarchizmus tőrrel támad a fennálló világrend ellen; a mai bölcsész istentelenül gondolkodik, a szociáldemokrata istentelenül beszél, az anachista gyilkol. A bölcsész úgy véli,hogy nincs Isten, nincs tekintély, a szociáldemokrata fellázad ellene, az anarchista egyenesen legyilkolja. Egy egoista modern filozófus, Stirner Miksa azt vallja magáról, vagy az egyedről: ón vagyok az egyetlen, a legmagasabb, az absolut. Én alkotom meg jogomat, s kivülem más jogforrást el nem ismerek, sem Istent, sem államot. Egy darabka a mai bölcseletből.»mi szociáldemokraták mondotta Bebel a német országgyűlésen minden tekintélyt tagadunk, akár földit, akár mennyeit. Nincs Ur, nincs szolga, nincs hatóság, sem alattvaló.* Vájjon t. gyűlés, műveletlen és tudatlan demagógok ezek? Korántsem, a szocialdemokratizmus és anarchizmus vezetői a modern műveltség magaslatán állanak. Tehát miért lázítják fel akkor a kedélyeket a hatóságok ellen, miért adnak tört embereiknek kezébe, hogy vele ártatlan királyi vért ontsanak? Azért t. közgyűlés, mert a modern bölcselet kimetszette a mü veltség talajából az ész, sziv egyetlen támaszát : az Istent. Már pedig Isten és ember, Isten és tekintély, Isten és jogrend, Isten és a rajta épülő állami ós társadalmi élet elválaszthatatlan összefüggésben vannak; gyökerük az Isten. A bölcselet száműzte a műveltség kebléből az Istent, s vele együtt vesztette el minden égi kellemét, fényét, nemességét és lett belőle nemtelen, véres kezű gonosztevő. Ezen istentelen műveltséggel szemben, midőn az Erdélyi magyar közművelődési egyesület előtt állok, engedjék meg, hogy felemeljem a valódi, az istenes műveltség lobogóját. Haladásunkat csak a jogrend és a tekintély vezércsillaga biztosítja, a mely fényét, ép ugy, mint minden műveltségünk az ő nemes zománczát az Istenben való mélységes, eleven hitből nyeri. Ha nem akarjuk az anarchistáknak útját hozzánk egyengetni, legyünk azon, hogy műveltségünket, a melynek Erdélyben terjesztője és fejlesztője az egyesület, a hitnek szelíd és megnyugtató fénye hassa át. Ne nagyja el az egyesület ezen vezéresillagot, mert ha ez elsötétedik és elborul nemzedékünk öntudatában : fiaink feldúlják a jogrend minden intézményeit, kiforgatják erkölcsi tartalmukból az államot, a családot, a tulajdont és rémes sötétségbe meritik az emberi műveltséget. Ennek az egyesületnek a magyar műveltséget kell szolgálnia, azt a magyar műveltséget, a melynek a kereszténység az édes anyja és a mely évszázadokon át eleven sánezot épített a keleti műveletlenség erőszakos hatalma ellen.

11 11 A mélyen tisztelt közgyűlés méltán üli ez ünnepen Erzsébet királyné végzetes halálának évfordulóját, hiszen a műveltség veszedelmét siratja a nagy királyné halálában. Midőn a modern műveltség ily véres áldozata előtt állunk, nem kell-e felbuzdulnunk annak romboló hatalma ellen? Igenis t. közgyűlési mi, kik szeretjük nemzetünket, hazánkat, hagyományainkat és intézményeinket: mi, kik a magyar faj fölényét a magyar műveltség fejlesztése által akarjuk biztosítani: minden igyekezetünkkel hassunk oda, hogy műveltségünk és haladásunk feltételét, a tekintély elvét, az ő legbiztosabb alapjára, az Istenre fektessük. Leheljük műveltségünkbe, különösen iskoláinkba, a vallásosság éltető szellemét, hogy ez a műveltség ne véres kezű, hanem szelid lelkű legyen. Ne támadjuk meg, ne is hanyagoljuk el törekvéseinkben a pozitiv keresztény irányt, ne vethesse szemünkre a nagy világ, hogy iskoláinkban és egyesületeinkben nem ápoljuk a vallásosságot, az igazi keresztény érzületet, s hogy immár más alapot készülünk vetni nemzedékünk boldogulásának, mint a melyet már 900 év előtt vetett első szt. királyunk, a mely alap: a mi Urunk Jézus Krisztus. Ezen az alapon gyászolhatjuk legszebben elhunyt nagyjainkat, s köztük boldogult királynénkat; ezen az alapon vívhatunk meg győztesen a nyugati barbarizmussal, a szociáldemokratizmussal és anarchizmussal, mely Istent tagadván, örök eszmékről lemondván, országokat, népeket és nemzeteket mételyez, ártatlan szivekre tör, királyokat gyilkol.»fidesvictoria nostra*, ami hitünk lesz amigyőzelmünk. Ez, mikor örök hazát igér, megtanít szeretni a földi hazát, tisztelni a királyi vért, felkarolni a népet szeretettel, hogy egyesült erővel küzdvén, a keresztény műveltség ege alatt mind a szellemi, mind a gazdasági élet terén felépíthessük a nemzet boldogulásának templomát! 7. Az Évi jelentés előterjesztését megelőzőleg Sándor József t. alelnök-főtitkár három dologra hivja fel a közgyűlés figyelmét, u. m. egy könyvre, egy jelképre s egy alkotásra. A könyv dr. Jancsó Benedek történelmi nagy forrásmunkája: «A román nemzetiségi törekvések története ós jelenlegi állapota,* melynek Ilik kötete most hagyta el a sajtót, s a melynek két kötete az Emke 2400 frt segítségével jelent meg. E könyv összesen 100 nyomtatott iven tárgyilag és igazságosan ismerteti a czimbeli kérdést, s bizonysága annak, hogy az Emke békét, testvériséget és igazságot akar. A jelkép azon gyönyörű nemzeti lobogók mintája, melyeket az egyesület az Emkedaloskörök közt szándékozik díjtalanul szétosztani, s melyekre egyelőre is a költségvetésbe 2000 frt van fölvéve. A harmadik alkotás, a mire a t. alelnök-főtitkár részletesebben kiterjed, az algyógyi székely földműves iskola, mely gróf Kun Kocsárd fejedelmi alapítványából létesült. Ismerteti egyszersmind azon nagy áldozatokat, melyeket ide a kir. földmüvelésügyi miniszteri tárcza, különösen dr. Darányi Ignáez miniszter hozóit, s egyben számos fénykép-felvételben bemutatja különböző épületeit, helyeit az intézetnek, melynek összes értéke jelenleg félmillió forintnál többet képvisel. A közgyűlés a t. alelnök-főtitkár jelentését óljenzéssel veszi tudomásul ; dr. Darányi Ignáez m. kir. földművelésügyi miniszternek jegyzőkönyvi köszönetet szavaz és annak kiadását elrendeli. Az Évi jelentés felolvasását, mivel az kellő számú példányokban teljtartalmulag kinyomatott és a tagok közt kiosztatott, dr. D e á k Albert indítvány ára mellőzni határozza és azt teljtartalmulag tudomásul veszi, Sándor József t. alelnök-főtitkárnak pedig köszönetet szavaz. 8. Gajzágó Manó felolvassa a kiküldött száravizsgáló bizottság jelentését, a mely az Évi jelentés ós következő oldalain egész terjedelmében közölve van. Teljtartalmulag tudomásul vétetik és a számadásra kötelezettek részére a föntartandók föntartásával a fölmentvény megadatik. 9. Ferencz József unit. püspök és igazg.-választmányi tag, mint a kiküldött jelölő bizottság elnöke, tekintettel az átmeneti helyzetre, mely szerint az új Alapszabályoknak megfelelőleg most történik először a választás: a bizottság nevében javasolja, hogy egyhangúlag ós közfelkiáltással az eddigi tisztikar és igazgató-választmány választassák meg, kivéve, hogy a b. e. Kovács Ferencz apátplébános elhunyta által egy hely megüresedvén, erre dr. Bartók György ev. ref. püspököt válassza meg a közgyűlés. A közgyűlés elfogadván a bizottság javaslatát, a tisztikart és az igazgatóválasztmányt közfelkiáltással a következőkben alakítja meg:

12 12 Az E.M.K. E. tisztikara: Tiszt, elnök: Gróf Kuun Géza dr., v. b. t. t, főrendiházi tag stb., Elnök: Gróf B é 1 d i Ákos főispán. Alelnökök: Gróf K o r n i s Viktor földbirtokos, B a r t h a Miklós orsz. képviselő, főszerkesztő, Gróf Teleki Domokos orsz. képviselő. T. alelnök-főtitkár: Sándor József orsz. képviselő (örökös). Főpénztáros: Merz,a Lajos kir. tanácsos, birtokos. Ellenőr: Szekula Ákos az»adriai«bizt. társ. vezérfelügyelője. Jegyzők: Dr. Os ernát o n i Gyula kir. tanfelügyelő. Fekete Nagy Béla városi tanácsos, Balogh Károly ref. főgymn. tanár, Eőry Ernő bankhivatalnok. Jogtanácsosok: Haller Rezső kir. tanácsos, ügyvéd. GajzágóManó Kolozsvár sz. kir. város t. főügyésze, ügyvéd. Reményi Antal ügyvéd, R á d 1 Ödön ügyvéd, Nagy-Várad. Számvizsgálók: Gyárfás Benedek jószágigazgató, dr. Sárkány Lajos ref. főgymn. igazgató. Igazgató-tanácsi tagok: Biró Béla apát-kanonok, főesperes, plébános, Kolozsvár. D eáky Albert ügyvéd, Kolozsvár. Feilitzsch Árthur báró, cs. és kir. kamarás, orsz. képviselő, Kolozsvár. Választmány. 1. Álbach Géza kir. tanácsos, ny. polgármester, Kolozsvár. 2. A p p o n y i Albert gróf, orsz. képviselő, 3. Bartók György dr., ev. ref. püspök, Kolozsvár. 4. Benigni Sámuel nagyiparos, Kolozsvár. 5. Bethlen Bálint gróf, földbirtokos, Gyéres-Szent-Király. 6. Dobál Antal ügyvéd, Kolozsvár. 7. Degenfeld József gróf, főispán, Debreczen. 8. Dessewffy Aurél gróf, v. b. t. t., földbirtokos, Btidapest. 9. Fekete Gábor kir. itélő-táblai elnök, Kolozsvár. 10. Ferencz József unitárius püspök, Kolozsvár. 11. H. G á 1 Domokos alispán, Dicső-Szent-Márton. 12. Gáspár János várm. főjegyző, Nagy-Enyed. 13. Hory Béla várm. árvaszéki elnök, Kolozsvár. 14. Hegedűs Sándor dr., kir. kereskedelemügyi miniszter, 15. Báró Jósika Lajos földbirtokos, Branyicska. 16. K o ó s Ferencz kir. tanácsos, ny. kir. tanfelügyelő, Brassó. 17. Kovács Gyula polgármester, Nagy-Enyed. 18. Kozma Ferencz kir. tanácsos, kir. tanfelügyelő, Kolozsvár. 19. L é s z a i Ferencz kir. tanácsos, földbirtokos, M.-Gorbó. 20. Majláth Gusztáv Károly gróf, róm. kath. püspök, Gyula-Fehérvár. 21. Pál István kanonok, r. kath. státus előadó, Kolozsvár. 22. P o 1 c z Rezső ügyvéd, Kolozsvár sz. kir. város t. alügyésze, Kolozsvár. 23. Rákosi Jenő főszerkesztő, 24. R é t h i Lajos kir. tanácsos, kir. tanfelügyelő, Déva. 25. Szabó Sámuel ny. ref. főgymn. tanár, Kolozsvár. 26. S z v a c s i n a Géza kir. tanácsos, polgármester, Kolozsvár. 27. Török Bertalan orsz. képv., Nagy-Enyed. 28. Török István dr., ref. főgymn. tanár, Kolozsvár. 29. Ugrón Gábor orsz. képviselő, Székely-Udvarhely. 30. V e 1 i t s Ödön polgármester, Torda. 31. Vuchetich Sándor kir. posta- és távirda-igazgató, Kolozsvár. 32. Wei sz József dr. ügyvéd, Kolozsvár. 10. Gróf B é 1 d i Ákos elnök a közgyűlést a következő beszéddel zárja be. Tisztelt közgyűlés! Ezzel az Álapszabályszerü tárgysorozat kimerítve lévén, miután indítvány a záros határidőn belől nem jelentetett be, van szerencsém az ülést berekeszteni és az Emke XV. évi rendes küzgyülését befejezettnek jelenteni ki.

13 - 13 Mielőtt azonban távoznánk, engedje meg a t. közgyűlés, hogy az egész egyesület nevében hálás köszönetet mondjak mindazoknak, kik a távolból ide seregleni kegyeskedtek, s különösen nemes Gyulafehérvár sz. kir. város közönségének, annak élén Nagyságos Nóvák Ferencz kir. tanácsos, polgármester urnák azért a szívességért és hazafias, odaadó ügybuzgó áldozatkészségért, melylyel az EMKE jelen közgyűlését e nemes város kebelébe meghívni és a rendezés, vendégfogadás munkáját oly páratlan lelkesedéssel és fáradságot nem ismerő ügyszeretettel elvállalni és végrehajtani kegyeskedtek. Valóban lekötelező ez az egyesületre és a hazafias ügyre nézve, s csak erkölcsi kötelességemnek teszek eleget, midőn indítványozom, hogy a közgyűlés mindezért a nemes város hazafias közönségének, az Emke helyi nő- és férfi választmányának, a rendező bizottság tagjainak egyen-egyen, s az egész élén Nóvák Ferencz kir. tan., polgármester urnák hazafias köszönetet nyilvánítani s ezt jegyzőkönyvileg megörökíteni méltóztassék. Hasonlóképen kérem köszönetünk kifejezését ezen diszteremnek közgyűlésünk meg tartására átengedéseért, valamint a tanári kar és ifjúság részéről tapasztalt szives fogadtatásunkért is. A nemes városra és annak hazafias lelkes közönségére, hölgyeire és férfiaira, valamint az intézet tanári karára és ifjúságára az ég áldását kérem és könyörgöm. Végül felkérem még önöket az EMKE védnöksége alatt működő leányegyesületünk, az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület kapcsolatos és folytatólagos közgyűlésére együttmaradásra, mire nézve az elnöki széket ime ünnepélyesen átengedem. Éljen a király és éljen a haza! K. m. f. Gróf Béldi Ákos, s k. Dr. Csernátoni Gyula, s. k elnök. jegyző. Hitelesitik: Zeyk Dániel, s, k Fekete Gábor, s. k. Geréb Béla, s. k. hitelesítő biztos. hitthsitő biztos hitelesítő biztos. II. A folyó évi közgyűlés meghívója. Sz Az E. M. K. E. folyó évi szeptember hó 8-án, d. e. 10 órakor Kolozsvárt, a városháza nagytermében XVI ik évi rendes közgyűlését tartja. A közgyűlésre a tiszteletbeli, örökös, alapító és rendes tagokat tisztelettel meghívjuk. Kolozsvárt, az Igazgató-választmány június hó 12-én tartott üléséből Gróf Béldi Ákos, elnök. Sándor József, t. alelnök-főtitkár. Tárgysorozat: az Alapszabályok 16-ik -a értelmében. Tájékozásul: A tiszteletbeli, örökös, alapit és rendes tagok a közgyűlésen tanácskozó, indítványozó és szavazó j oggal birnak, választók és választhatók. Egyesek jogukat csak személyesen, az örökös tagok meghatalmazott képviselő által gyakorolhatják. Meghatalmazott csak egyesületi tag lehet és csak egy megbízást fogadhat el. Hátralékos tag jogot nem gyakorolhat. Hátralékos az, ki az előző naptári évben esedékessé vált fizetési kötelezettségének az év végéig eleget nem tett. (Alapszabályok 9..) 111. Az eddig tartott közgyűlések kimutatása. Hely és időrend szerint az alakulás évétől máig. A fontosabb események feltüntetésével. Első értekezlet decz. 27. Kolozsvárt. (A városházán. Az E. M. K. E. megalapítása kimondatik.) Alakuló közgyűlés ápril 12. Kolozsvárt. (A redutban Kossuth Lajos sürgönyileg üdvözli a közgyűlést. Id. tisztikar választatik.) 1. Első rendes közgyűlés aug. 31. Kolozsvárt. (A redutban. Kis-Küküllővármegye megszavazza az egyesület számára a 2 / 0 -os pótadót. Rendes tisztikar választatik.) 2. Második rendes közgyűlés aug. 29- Kolozsvárt. (A redutban Határszéli kiállítás." Írók és művészek társasága "-nak lerándulása Budapestről.)

14 14-3. Harmadik rendes közgyűlés aug. 28. Szentgyörgyön. ( Székely ipari és gazdasági kiállítás." írók és művészek társaságáénak második lerándulása. Szept. 23-án fogadja először O Felsége a király az Emkét.) 4. Negyedik rendes közgyűlés aug. 20. Brassóban. (Szent-István-napi nagy nemzeti ünnep. írók és művészek társaságá'-nak harmadik lerándulása.) 5. Ötödik rendes közgyűlés szept. 3. Szamos- Újvárt. (Lobogó szentelés. Emlékbeszéd R ö k k Szilárd fölött.) 6. Hatodik rendes közgyűlés szept. 5. Déván. (A fiókok ügyrendjének megállapítása. Az algyógyi gr. Kun Koesárd székely földmives iskola megalapítása.) 7. Hetedik rendes közgyűlés okt. 4. Maros-Vásárhelyt. (Az E. M- K. E. létesítette E. K E. = Erdélyrészi Kárpát-Egyesület fürdőügyi congressusa. Emlékbeszód Kovács Sándor és Derzsi János fölött.) 8. Nyolczadik rendes közgyűlés jun. 7. Budapesten a redutban. (0 Felsége a király koronázása 25 éves emlékünnepének örömére.) 9 Kilenczedik rendes közgyűlés máj. 28. Deésen. (Az E. M. K. E. beszterczei óvójának ünnepélyes megnyitása.) 10. Tizedik rendes közgyűlés jun. 3. Tordán. (Báró Jósika Miklós születésháza emléktáblájának leleplezése. Az egyesület vagyona eléri az 1 millió frtot.) Íl. Tizenegyedik rendes közgyűlés jun. 4. Sz.-Udvarhelyt. (Jubiláris közgyűlés, az egyesület 10 éves fennállása alkalmából. Emlékbeszéd Kun Koesárd gróf fölött. Szept. 22-én Ő Felsége a király másodszor fogadja az Emkét.) 12. Tizenkettedik rendes közgyűlés szept 8. Budapesten. (A kiállítási Ünnepélyek csarnoká"-ban, kapcsolatban a Közművelődési egyesületek Emke rendezte congressusával és kiállításával. Ez évben jun. 16-án Ö Felsége a király meglátogatta a közművelődési kiállítást. A congressus hódoló sürgönyére O Felsége köszönő irattal válaszolt.) 13. Tizenharmadik rendes közgyűlés nov. 20. Kolozsvárt. (A redutban. Emlékbeszéd Bethlen Gábor gróf és R ö k k Pál fölött.) 14. Tizennegyedik rendes közgyűlés nov. 20. Kolozsvárt. (A vármegyeházán. Az új Alapszabályok elfogadása. Emlékbeszéd Horváth Gyula fölött.) 15. Tizenötödik, rendes közgyűlés szept. 17. Gyula-Fehérvárt. (Kegyeletes emlékbeszéd Erzsébet királyné O Felségéről. Az algyógyi székely földmives iskola meglátogatása.) 16. Tizenhatodik rendes közgyűlés szept 8. Kolozsvárt. (A városházán. Özv. Mohay Károlynó részben való utóörökléssel az Emkére hagyja m.-kályáni birtokát.)

A közgyűlés. A mult 1898. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A közgyűlés. A mult 1898. évi közgyűlés jegyzőkönyve. B) A) A közgyűlés. i. A mult 1898. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az EMKE-nek Kolozsvárt, 1898. november 20-án a városház közgyűlési termében tartott XIII. rendes közgyűlésén. Jelen voltak: Gróf

Részletesebben

RÉSZLETEZÉS. Első Magyar Papíripar r. t." gyártmánya.

RÉSZLETEZÉS. Első Magyar Papíripar r. t. gyártmánya. RÉSZLETEZÉS. Első Magyar Papíripar r. t." gyártmánya. A) A Közgyűlés. a) Az 1906. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. M. K. E. 1906. június hő 5-én, pünkösd harmadnapján, délután 3 órakor, Kolozsvárt

Részletesebben

RÉSZLETEZÉS. Péterfalvi Papirgyár" gyártmánya.

RÉSZLETEZÉS. Péterfalvi Papirgyár gyártmánya. B) RÉSZLETEZÉS. Péterfalvi Papirgyár" gyártmánya. A) A Közgyűlés. a) Az 1907. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. M. K. E, 1907. évi május hó 5-én d. e. 1! órakor, Kolozsvárt a városháza nagytermében,

Részletesebben

Az 1901. évi Közgyűlés jegyzőkönyve.

Az 1901. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. B ) RÉSZLETEZÉS. A) A Közgyűlés. Az 1901. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. Al. K. E. 1901. évi november hó 10-én Kolozsvárt, a városházán tartott XVII. rendes Közgyűléséről. évi Jelen vannak:

Részletesebben

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. RÉSZLETEZÉS. A) A közgyüls. i. A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E- M. K. E. 1900 évi szeptember 8-án Kolozsvárt a városházán tartott XVI. évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

KÉ5ZLETEZÉ5. ^Elso Magyar Papíripar r. t.» gyártmánya.

KÉ5ZLETEZÉ5. ^Elso Magyar Papíripar r. t.» gyártmánya. KÉ5ZLETEZÉ5. ^Elso Magyar Papíripar r. t.» gyártmánya. 3 A) A vagyon. a) Vagyon növekedése az egyesület létrejötte óta. Kvben: Összes növekedés: Növekedés az előző évihez képest: Elkölthető járadék-jövedelem

Részletesebben

JELENTÉSE. 1901. évi 10573- KOLOZSVÁRT. : 1 3 XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. 1901. évi 10573- KOLOZSVÁRT. : 1 3 XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ? : 1 3 TIZENHETEDIK 10573- JELENTÉS. AZ 1901. évi JELENTÉSE. AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF, T. ALELNÖK FŐTITKÁR. mm m m

Részletesebben

AZ EMKE JELENTÉSE. Az igazgató választmány.

AZ EMKE JELENTÉSE. Az igazgató választmány. AZ EMKE JELENTÉSE. I. Az igazgató választmány. Tisztelt közgyűlés! Az alkotás kész. egyesületünk individualitása megvan: következik a megőrzés és a fejlesztés. Minden jel arra mutat, hogy jelen közgyűlésünkkel

Részletesebben

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT.

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 4 AZ E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XXII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 6 HUSZONKETTEDIK JELENTÉS.

Részletesebben

Budapest fővárosi választmány.

Budapest fővárosi választmány. II. Budapest fővárosi választmány. Második évi működésünkről kívánunk ez alkalommal röviden beszámolni. S a midőn ezt tesszük, már eleve önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy vájjon az első évben elért

Részletesebben

1905. ÉVI JELENTÉSE AZ 1905. ÉVI JÚNIUS 12-ÉN ERZSÉBETVÁROSON TARTANDÓ. Ml. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: T. ALELAÓK-FÖTITKÁR.

1905. ÉVI JELENTÉSE AZ 1905. ÉVI JÚNIUS 12-ÉN ERZSÉBETVÁROSON TARTANDÓ. Ml. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: T. ALELAÓK-FÖTITKÁR. nz g/t, 1905. ÉVI JELENTÉSE AZ 1905. ÉVI JÚNIUS 12-ÉN ERZSÉBETVÁROSON TARTANDÓ Ml. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELAÓK-FÖTITKÁR.......... ^-.^i^i^t^.,in i, r.^viiih..,im...

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

1891 92 évi jelentése.

1891 92 évi jelentése. 105738 NYOLCZ ADIK JELENTÉS.. nnhiniiinnijii; in:. :i T r ".-i.n,, :n.;;'i iiuniikiii, - ' ' n- i na:iininiiiim»iimimiiiiminni!inntji;iii:i ji!:ii:ii;;i:iuimiir-in:i:íi;'iriminir:i"i!-;i : IMIIIHIIÜÍI

Részletesebben

JELENTÉSE. E M K E XXV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE Í05738 3 1909. ÉV SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1909. ÉVI NOVEMBER 17-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLITTOTTA:

JELENTÉSE. E M K E XXV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE Í05738 3 1909. ÉV SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1909. ÉVI NOVEMBER 17-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLITTOTTA: Í05738 3 AZ P E M K E 1909. ÉV JELENTÉSE. AZ 1909. ÉVI NOVEMBER 17-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XXV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLITTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. HE KOLOZSVÁRT. 2 HUSZONÖTÖDIK

Részletesebben

Kolozsvártt, 1892. szeptember 1O 13ik napjain TARTOTT JEGYZÖKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT,

Kolozsvártt, 1892. szeptember 1O 13ik napjain TARTOTT JEGYZÖKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT, AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET Kolozsvártt, 89. szeptember O3ik napjain TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT, NYOMATOTT A KÖZMŰVELŐDÉS", RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK:

ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSMTT879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: SZÁSZ DOMOKOS ÉS BODOR ALNTAL KÖZJEGYZŐ. TITKÁÉ. KOLOZSVÁRTT. NYOMATOTT STBIN

Részletesebben

* RENDES * KÖZGYŰLÉS *

* RENDES * KÖZGYŰLÉS * MÁSODIK * * RENDES * KÖZGYŰLÉS * * AUG XXVIII SEPSI-SZENT-GYÖRGYÖN * 1887 * 1Ü5738 Nyomatott Ormds Ferencinél (Stein János könyvnyomdász "tóda) Kolozsvárt. A. AZ E. M. K. E. JELENTÉSE. i. Az igazgató választmány.

Részletesebben

Kolozsvárit, 1894 márczius 29. ápril 1-ső napjain TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT,

Kolozsvárit, 1894 márczius 29. ápril 1-ső napjain TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT, AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET Kolozsvárit, 894 márczius 29. ápril -ső napjain TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT, KYOMAIOTI A.KÖZMŰVELŐDÉS" RÉSZVÉNVTÁRSASÁG

Részletesebben

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN. e márványban, érczben dolgozó poétáknak.

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN. e márványban, érczben dolgozó poétáknak. ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: évre 14 frt, fél évre 7 frt, negyed évre 3 frt 50 kr. Egy hónapra 1 frt 20 kr. Egyes szám ára helyben 4 kr, vidéken 5 kr. Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN Szerkesztöség és

Részletesebben

A, 1LYI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. közjegyző. KOLOZSVARTT,

A, 1LYI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. közjegyző. KOLOZSVARTT, \ A, LYI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET Kolozsvártt, S O. november 6-ik TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. közjegyző. KOLOZSVARTT, HYOMATOTT A KÖZMÜVELŐBÉS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. f ill KÖTET. KOLOZSVÁR, 1906. OKTÓBER 10. SZÁM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT KOLOZSVÁRIT, 1 8 8 1 1, JÚNIUS 17 20 NAPJAIN SZÁSZ GERŐ, ÉS BODOR ANTAL,

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT KOLOZSVÁRIT, 1 8 8 1 1, JÚNIUS 17 20 NAPJAIN SZÁSZ GERŐ, ÉS BODOR ANTAL, AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSVÁRIT, 8 8, JÚNIUS 70 NAPJAIN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK rr JEGYZÖKÖNYVE SZERKESZTETTÉK: SZÁSZ GERŐ, ÉS BODOR ANTAL, EGYHÁZK. KÖZJEGYZŐ. TITKÁR. KOLOZSYÁRTT.., NYOMATOTT

Részletesebben

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 105733 AZ EMKE 1908. EVI JELENTÉSE. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. f 5 H U S Z O N N E G Y

Részletesebben

VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENCZ-EGYLET. SZERKESZTI: BOROS GYÖRGY. Tizenegyedik kötet. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT GÁNÁN J. ÖRÖKÖSÉNÉL,, 1893. s z í. kötet

Részletesebben

VHCéífolyai 1892. február 15. 4. szám. Méhészeti Közlöny

VHCéífolyai 1892. február 15. 4. szám. Méhészeti Közlöny VHCéífolyai 1892. február 15. 4. szám. Méhészeti Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetési ár egy évre 2 frt, félévre 1 frt. A méhészetre vonatkozó

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE.

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSVÁRIT, 888, SZEPTEMBER 29-OKTÓBER 2. NAPJAIN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: jszász GERŐ, ÉS BODOR ^.NTAL, EGYHÁZK. KÖZJEGYZŐ. IGAZG.-TANÁCSI

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLGSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI : DR BOROS GYÖRGY. XVII. ÉVFOLYAM.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLGSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI : DR BOROS GYÖRGY. XVII. ÉVFOLYAM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLGSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI : DR BOROS GYÖRGY. XVII. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT GÁMÁN J. ÖRÖKÖSÉNÉL. 1904. TARTALOM. I. Költemények.

Részletesebben

EGYHÁZ és ISKOLA. E VA NGELIKUS. Â theol. akadémia 1894/5, tanévének 1 megnyitása alkalmából mondott igazgatói. Tudományos alapon kiváuja akadémiánk

EGYHÁZ és ISKOLA. E VA NGELIKUS. Â theol. akadémia 1894/5, tanévének 1 megnyitása alkalmából mondott igazgatói. Tudományos alapon kiváuja akadémiánk Tizenkettedik évfolyam- 42, sz. Pozsony, 1894, évi Október 20-fa. E VA NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. I Előfizetési ár: 1 MEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. F" 7 7 J Egész évre... 12 kn. " félévre.. 6, j Szerkesztő-

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. K Dávid Ferencz Egylet XX-ik díszközgyűlése. Megnyitó ima.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. K Dávid Ferencz Egylet XX-ik díszközgyűlése. Megnyitó ima. XVII. KÖTET. 12. SZÁM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA. A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér. Egy szám ára: i Minden pénz

Részletesebben

Társadalmi és közgazdászati hetilap.

Társadalmi és közgazdászati hetilap. 1 2 - i k s z á m. G y u l a, 1 8 9 8. m á r c z i u s 2 0 - á n. X X X. é v f o l y a m. Szerkesztőség: Templomtér, Dobay János kereskedése. hova a lap szellemi részét illető közlemények intézendők. Kéziratoknem

Részletesebben