PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető. 3 Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 6 Személyi és tárgyi feltételek 9 II. Nevelési program A nevelő-oktató munka pedagógiai elvei, céljai, feladatai 13 Az iskolában alkalmazott módszerek, nevelési-oktatási eszközök, eljárások 25 Általános iskolai nevelés oktatás 28 Szakiskolai nevelés oktatás 31 Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés oktatás 39 Utazó gyógypedagógusi szolgálat 42 A személyiségfejlesztés feladatai és területei 49 Egészségnevelési program 53 Környezetnevelési program 67 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 74 A pedagógusok intézményi feladatai 79 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek 80 A tanulási esélyegyenlőség megteremtése 94 A tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatokban 97 A gyermek, ifjúság- és családvédelemmel kapcsolatos feladatok 98 Az intézményhasználók együttműködésének formái 99 Az iskolai mérés, értékelés rendszere 101 A tanulók továbbhaladásának feltételei 110 A tankönyvek, segédletek kiválasztásának elvei 113 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 114 Záró rendelkezés III. Helyi tantervek Általános iskolai helyi tantervek (óratervek) 116 Szakiskolai helyi tantervek (óratervek) 136 Fejlesztő nevelés oktatás helyi tanterve (óraterv) 167 Mellékletek Helyi tantervek 2

3 I. Bevezető Ajánlás Az intézmény összetett feladatellátására való tekintettel nevelőtestületünket a pedagógiai program elkészítésénél az a meggyőződés motiválta, hogy a program: megfelelő információt ad az iskolahasználók részére, biztos kiindulópontot jelent a pedagógiai munka tervezhetősége szempontjából, lehetőséget nyújt a közös, egységes szabályzók mellett a specialitások megmutatására, garanciát ad a kitűzött célok és feladatok megvalósítására. A legitimációs eljárásrendje A pedagógiai programot az intézmény vezetője készíti el a szakmai munkaközösség vezetőkkel egyeztetve. A programot, valamint a szükséges módosításait, kiegészítéseit a nevelőtestület fogadja el, s az igazgató hagyja jóvá. A többletkötelezettséggel járó feladatok finanszírozásához a fenntartó egyetértése szükséges. A hatálya A területi hatálya: kiterjed az intézmény feladatellátását biztosító valamennyi intézményi és az intézmény által szervezett programok intézményen kívüli területére. A Pedagógiai program személyi hatálya: érvényes a pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát segítőkre és a tanulókra. A Pedagógiai program időbeli hatálya: kiterjed az intézmény valamennyi feladatellátásának és programjának idejére. A Pedagógiai program kihirdetése, nyilvánosságra hozatala egy példány elhelyezése az intézmény könyvtárában, egy példány elhelyezése az igazgatói irodában, intézményi honlapon történő megjelentetés. A legalapvetőbb jogszabályi háttere évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérõl 3

4 A többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A többször módosított évi LXXVI. törvény a szakképzésről évi CLXXXVII.. törvény a szakképzésről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 16/ (II..28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről Preambulum Az iskola hivatalos elnevezése: Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő Nevelés Oktatást Végző Iskola Rövidített neve: Száraznád Iskola Székhelye: 1156 Budapest, Pattogós u Telephelyei: 1156 Budapest, Pattogós 4/a Budapest, Neptun u Budapest, Molnár Viktor u Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u Működtetője: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 1153 Budapest, Bocskai u Beiskolázási körzete: Budapest és agglomerációs körzete Az intézmény alapfeladatai: - általános iskolai nevelés-oktatás - szakiskolai nevelés-oktatás - fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás 4

5 - sajátos nevelési igényű tanulók szegregált oktatása - sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált óvodai nevelése, iskolai nevelés-oktatása - utazó gyógypedagógiai szolgálat 5

6 Az intézmény önmeghatározása, koncepciója A Száraznád Nevelési - Oktatási Központ Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással állami fenntartásba került. A beolvadás eredményeként az intézmény a Központ önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként (szervezeti egységkód: ) végzi tevékenységét. Az intézmény már működő feladatellátása a beolvadást követően a fejlesztő nevelés oktatás feladatkörével kibővült, illetve a szakszolgálati feladatellátás tekintetében átszervezésre került. Az intézmény feladat ellátási rendszere 1. Általános iskolai nevelés oktatás szegregáltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók számára 2. Szakiskolai/ speciális szakiskolai nevelés-oktatás ép intellektusú, integráltan és szegregáltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók számára 3. Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés oktatás súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek és tanulók számára 4. Utazó gyógypedagógiai szolgálat Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára A nevelési-oktatási komplexumon belül a fent leírt feladatokat a Mindenki Iskolája -ként kínáljuk, mely iskolában az intézménybe lépő tanulók sokoldalú és egyéni szükségleteihez igazodó ellátását biztosítjuk. A Mindenki Iskolája lehetőséget ad az alapellátáson túl a problémamentes és kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozására, ugyanakkor egyéni törődésre szoruló, sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelésére, oktatására, felzárkóztatására. Nevelőtestületünk legfőbb céljának tekintette és tekinti ma is a magas szakmai színvonalú és a legmagasabb pedagógiai, pszichológiai hozzáértéssel történő nevelést, oktatást, melyet a szeretetteljes, otthonos légkör megteremtésével igyekszik elérni. 6

7 Küldetésnyilatkozatunk: Célunk, hogy szakmai és emberi erőforrásainkkal, valamint humanisztikus nevelési módszereinkkel egyaránt lehetőséget adjunk az ép intellektusú és a sajátos nevelési igényű tanulók szellemi és fizikai fejlődésre, az érzelmi alkalmazkodásuk és kapcsolati készségeik fejlődésére, fejlesztésére. Hiszünk a maradandó emberi értékek sikerében, ezért minden tevékenységünket egymás értékeinek tiszteletére és az őszinte kommunikációra alapozzuk. Meghatározó törekvésünk, hogy közvetlen (diákok, szülők, tanárok, nevelő-oktató munkát segítők) és közvetett partnereink (fenntartó, segítő szolgálatok, gyakorlóhelyek, egészségügyi intézmények, rendőrség, stb.) munkáját segítsük. Bizakodunk abban, hogy pedagógiai munkánk eredményeképpen az országos kompetenciamérésekben a tanulóink által felmutatott értékek az országos átlag feletti értékeket mutatják. Alapcélunk egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a legfőbb érték: a korszerű, megalapozott, kompetens tudással rendelkező tanulók nevelése-oktatása, a megújult igényekhez való alkalmazkodás a nyelvoktatás területén, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, akik testileg, lelkileg edzettek, s rendelkeznek a megfelelő önismerettel és általános erkölcsi, közösségi normákkal, a környezetünk megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősségű tanulók kerüljenek ki iskolánkból, szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak tisztelete, ápolása fontos érték legyen számukra, segítségünkkel tanulóink megalapozott, biztos tudással - a későbbi életük során a legkülönbözőbb helyzetekben - önmagukat boldog, kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező, magabiztos személyiséggé tudják fejleszteni. Értékrendszerünk alapvető elemei: humanizmus, hazafiság, nemzetiségi identitás kialakítása, megtartása, nyitottság és tolerancia mások iránt, a másság elfogadása, egymás segítése, együttérzés képessége, önállóság, felelősség önmagunkért és másokért, testi-lelki egészség, természet és környezet szeretete és védelme, 7

8 munka iránti pozitív viszony, udvarias, illemtudó viselkedés. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe Intézményünk széles tevékenységi köréből, valamint beiskolázási körzetéből adódóan tanulóink lakóhely szerinti megoszlása igen színes képet mutat. A tanulók elég nagy hányada kerületen, illetve Budapest határán kívüli lakos. A tanulók összetételére alapvetően a sajátos nevelési igényű státusz a jellemző. Jelentős a cigány etnikumhoz tartozó tanulók száma is. Sajnálatos tapasztalatunk, hogy tanulóink szomatikus, és mentális állapota bekerüléskor rossz képet mutat, mivel zömében hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetűek, tanulási nehézségeik mellett egészségügyi és szociális hátrányokkal és problémákkal terheltek. Megjelent és terjed - különösen a szakiskolai tanulók körében - az antiszociális magatartás, a káros szenvedélyekkel való életvitel (dohányzás, alkohol, drog). Családjaink között jelentős a hátrányos helyzetben, sőt a veszélyeztetett környezetben élők száma. Sok az önhibájukon kívül nehéz helyzetben élők száma; az egészségileg károsodottak, a munkanélküliek, a létminimumon élők és a csonka családok aránya. Sajnos vannak a társadalom perifériájára önmaguk hibájából kerülő és ebből kiemelkedni nem is kívánó, antiszociális családok is. Kisebb mértékben, de vannak olyan családok is, akik a problémás gyermek nevelésével összefüggő többletterheket felvállalva kiegyens ú- lyozott körülmények között élnek. Nagy számban tanulnak a szakiskolai évfolyamokon állami gondoskodásban (nevelőotthon, utógondozó, nevelőszülő) élő fiatalok. A kollégista tanulóink a szorgalmi időben családjaiktól elszakítva élnek. Rendkívül magas a veszélyeztetett tanulók száma. 8

9 Személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek Intézményünk álláshelyeinek számát a fenntartó határozza meg az intézményi alapfeladatok függvényében, illetve az engedélyezett osztályok, csoportok számához igazodva. Az álláshelyeken pedagógusok, szakoktatók, pedagógiai munkát segítők tevékenykednek. Alapelvünk, hogy nevelési - oktatási munkánk aktív részese valamennyi dolgozó, ki - ki beosztása, munkaköre szerint. Mindamellett a kulcsszerep a nevelőtestületé, hiszen a mindennapi tevékenysége során a legközvetlenebbül képviseli és adja át azokat az értékeket, amelyek a pedagógiai programunkban megfogalmazódnak. Nevelőtestületünk képzettsége széles alapú, amit tudatos, tervszerűen irányított és önképző módon igyekszünk személyre lebontva folyamatosan fejleszteni. Pedagógusaink túlnyomó többsége elkötelezett, nag y- fokú empátiával rendelkező innovatív magatartású munkatárs. A nevelőtestület munkaközösségekbe szerveződve végzi az egyes pedagógiai munkaterületre vonatkozó feladatokat. Tárgyi feltételek Intézményünkben a munkavégzés több épületben történik. Az épületek közel azonos időben, a 70-es évek elején épültek. Műszaki állapotuk nem megfelelő; a vezetékrendszerek eléréséből adódóan gyakoriak a meghibásodások, nagy károkat okoz a lapos tetők állandó beázása. Különösen rossz állapotban van a gyakorlati képzésnek helyet adó C épület. Az épületek belső megjelenésükben kellemes környezetet biztosítanak, miután az elmúlt évek során folyamatosan igyekeztünk felújításokat, karbantartásokat végezni pályázatok segítségével, a fenntartó közreműködésével, illetve a szakiskolai tanulók gyakorlati oktatáson végzett szakmai tevékenységének felhasználásával. Az oktatáshoz a szükséges szakmai helyiségek biztosítottak, bár a minőségi és speciális szakmai munkához több helyiségre is szükségünk lenne. Oktatási célú termeink, helyiségeink: o tantermek, o csoportszobák, o szaktantermek, o fejlesztő-, terápiás szobák, o tankonyhák, oktató kabinetek, tankert, tanbolt o MultiCenter, o könyvtár. 9

10 - A tantermek, csoportszobák alapvetően a tanórai, illetve az egyéb foglalkozások (napközi, tehetséggondozás, szakkör, fejlesztés ) megtartását szolgálják. - A szaktantermek, tanműhelyek nagymértékben hozzájárulnak az elméleti ismeretanyag gyakorlatba ágyazott sikeresebb elsajátításához, valamint a szakmai vizsgák eredményesebb letételéhez. - A fejlesztő és terápiás szobák az egyéni és kiscsoportos differenciált oktatásra, a különböző terápiák alkalmazására ad lehetőséget. - A MultiCenter a tananyagtartalmak digitális feldolgozását segíti, valamint helyet ad a számítógéphez köthető szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások megtartásának. - A könyvtár egyrészt színtere a tankönyvellátás folyamatának, másrészt fontos helyszíne az oktatási tevékenységeknek a könyvtár alapvető feladatain (könyvtárhasználat, könyvtári órák, szabadidős tevékenységek) keresztül. Egyéb helyiségeink a) Ebédlő Az étkeztetés lebonyolítását szolgáló helyiség kulturált berendezésével a helyes étkezési szokások kialakítása mellett lehetőséget nyújt a társas érintkezés kívánt módjának begyakorlásához. b) Aula ( B épület) Iskolai rendezvények, ünnepélyek megtartását teszi lehetővé, nevelőtestületi értekezleteknek ad helyet, bérleti szerződések szerinti programoknak nyújt lehetőséget. c) Orvosi szoba Az iskola-egészségügyi szolgálat tevékenységének színtere. d) Tanári szoba A helyiségben munkaközösségi értekezletek, kisebb nevelőtestületi értekezletek valósulnak meg. Itt van lehetőségük az alkalmazottaknak számítógép használatra, internetezésre. Sajnálatos módon a tanári szoba nem tölti be eredeti funkcióját (nevelőtestület összekovácsolódása, rendszeres kommunikációja), miután a sérült tanulók állandó felügyelete nem teszi lehetővé a helyiségben való hosszabb tartózkodást. e) Egyéb helyiségek Vezetői irodák, iskolatitkár szoba, gondnoki iroda, gyermekvédelmi-, pszichológusi szoba, tálaló konyhák, raktárak, mellékhelyiségek. A pedagógiai munkához szükséges berendezések, felszerelések és eszközök rendelkezésre állnak, kiegészítésük, pótlásuk a költségvetés szerint folyamatos. A berendezések és felszerelések az életkori sajátosságokhoz igazodnak, az eszközök a speciális igényeket kielégítik. 10

11 Az épületek udvarai Az udvarok funkciója rendkívül sokrétű. Tanórai szünetek eltöltésére, szabadidős tevékenységek, testnevelési órák, szakkörök megtartására, nyitott iskolai programok szervezésére, gyakorlati (mezőgazdaság) oktatásra, nagyobb iskolai rendezvények lebonyolítására alkalmasak. Az udvarok állapota vegyes képet mutat. Talajuk egyenetlen, felszereltségük minimális az illegálisan bejövő személyek rendszeres rongálása következtében. Ugyancsak probléma a behatolók általi szemetelés. A fásítási program az udvar külső megjelenésén javít. Az A épületi udvart övező kerítés egy szakaszon teljesen alkalmatlan a biztonságos működtetéshez. 11

12 II. Nevelési program 12

13 A nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai A jelen pedagógiai program tartalmát a korábbi pedagógiai programok megvalósítása során szerzett tapasztalatokra, az új jogszabályokra, a NAT-ra, az iskola alapvető dokumentumaira, szabályzataira, az iskolavezetés éves munka- és ellenőrzési terveire építettük, de figyelembe vettük hagyományainkat is. 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei Alapelvünk a gyermekszereteten alapuló, gyermeki jogokat tiszteletben tartó, értékközpontú pedagógia érvényre juttatása, ahol a legfőbb érték: a korszerű tudással rendelkező, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, magas szintű nyelvtudás és számítástechnikai ismeretek elsajátításával a továbbtanulási esélyek növelése, a testileg, lelkileg edzett tanulók munkaerő piacra történő útra bocsátása, a megfelelő önismeret és az általános erkölcsi, közösségi normák kialakítása, a környezet megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősség, a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak tisztelete, ápolása, a biztos tudású, boldog, kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező, magabiztos személyiségek fejlesztése. 2. Az iskolában folyó nevelő oktató munka célja A nevelés oktatás alapvető célja, hogy a nevelt gyermeket képessé tegye a társadalmi beilleszkedésre, készítse fel a teljes és boldog állampolgári életre. Célunk a társadalomban eligazodó, saját fejlődési lehetőségeit elérő felnőtté nevelés. Mindehhez a nevelés - oktatás folyamatában olyan kulcskompetenciákat kell kialakítani, amelyek alkalmassá teszik tanulóinkat a fenti célok elérésére. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Az oktatásnak alapvető szerepe van abban, hogy kialakítsa azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, és főképpen saját sorsuk alakításához. 13

14 Kulcskompetenciák 1. Anyanyelvi kommunikáció Magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot. Meg kell tanulni a nyelvnek, mint kifejezési eszköznek a másokra gyakorolt hatását, ki kell alakítani az úgynevezett felelős nyelvhasználatot. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. 2. Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése során három szempontot kell feltétlenül figyelembe venni: egyrészt a tanulók és a társadalom szükségleteit; másrészt azokat a tanulók által elvégzendő feladatokat, amelyek e szükségletek kielégítéséhez elengedhetetlenek; harmadrészt pedig a feladatok elvégzéséhez szükséges, kialakítandó, fejlesztendő kompetenciákat. 3. Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia eltérő mértékben felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. A matematikai ismeretek magukba foglalják a számok, mértékek, struktúrák, alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség szinten alkalmazható tudását. 14

15 4. Természettudományos kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A kompetencia magában foglalja a kritikus értékelést és kíváncsiságot, az etikai kérdések iránti érdeklődést és a biztonság és fenntarthatóság iránti tiszteletet önmagunkkal, családunkkal, közösségünkkel és a globális problémákkal kapcsolatban, különösen a tudományos és technológiai fejlődés terén. 5. Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. Képessé kell válni arra, hogy az egyént érő információkból a hitelest és megbízhatót ki tudja választani. Kritikus és megfontolt döntéseket tudjon hozni az egyéni, közösségi és szakmai célok érdekében. 6. A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban is, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az információkkal. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A motiváció és a magabiztosság a kompetencia elengedhetetlen eleme. Olyan alapvető készségek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IKT eszközök használata. További feltétel a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása. A hatékony, önálló tanulás során a tanulónál ki kell alakulnia annak a képességnek, hogy részt vegyen a közös munkában, tudását másokkal megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, segítséget kérjen. 15

16 7. Szociális és állampolgári kompetencia Szociális kompetencia: szociális ismeretek, motívumok, képességek és készségek rendszere, amely elősegíti a társadalomba való beilleszkedést (közösségi beilleszkedést), a harmonikus életvitelt. Felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelyek révén az ember hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi és szakmai életben. Lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben. A demokrácia az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul. Magába foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem főbb eseményeinek, céljainak, értékeinek és törekvéseinek ismeretét. Elengedhetetlen az általánosan elismert norma és magatartási szabályok elsajátítása, az attitűdök kialakításához az együttműködés, a személyes előítéletek leküzdése, a kompromisszumra törekvés, az érdeklődés felkeltése a gazdasági-társadalmi fejlődés és az interkulturális kommunikáció iránt. 8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A tudásalapú társadalomban való személyes önmegvalósításhoz javasolt kulcskompetencia a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. A kompetencia alapú oktatás célja, hogy olyan diákokat képezzen, akiknek a tudása a jövőben is hasznosítható, és olyan készségek és képességek birtokába jussanak, amelyek segítségével rugalmasan alkalmazkodni tudnak a változó munkaerő-piaci igényekhez, fel tudják készíteni magukat az élethosszig tartó tanulásra, hogy a mindennapi életben is felhasználható, praktikus tudással rendelkezzenek. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia a NAT mindegyik műveltségi területének az oktatása során megvalósítható, nagyszerű lehetőséget ad a tantárgyak közötti integrációra, a tanári együttműködésre. Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, a feladatok megosztása, az elemzés és értékelés, a kommunikáció, a jó ítélőképesség, a kockázatfelmérés és vállalás, az egyéni és csoportos munkavégzés, az etikus magatartás. 16

17 9. Esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. A 'kulturális kompetencia' a gondolatok, élmények és érzések különféle módon többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában. A pozitív attitűdök alapját a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. Kiemelt fejlesztési feladatok 1. A helyes énkép és önismeret kialakítása Fontos szerepet kap az iskolában az önismeret fejlesztése. A tanulás tágabb értelemben vett célja, hogy a tanuló világszemlélete formálódjon, pozitív önértékelése, valamint környezetével is pozitív attitűdje legyen. Képesek legyenek integrálni a megszerzett tudást, amelynek segítségével egyre inkább képessé válnak saját életük irányítására. Alakuljon ki az önfejlesztés és önképzés folyamatos igénye. 2. Hon- és népismeret A nemzettudat és a nemzeti önismert elmélyítése, népeink értékeinek és eredményeinek megismerése során a tanuló szociális képességei fejlődnek, szűkebb és tágabb környezetével harmonikus kapcsolatot alakíthat ki, ami támogatja őt abban, hogy szociális kompetenciái is bővüljenek. Az otthon, lakóhely, haza, szülőföld szavak pozitív tartalommal töltődjenek meg, amelyek befolyásolják a tanuló ezekhez való viszonyát. Fontos feladat a természet társadalom - egyén szoros kapcsolatának, harmonikus együttélésének tudatosítása. 3. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Rendkívül fontos, hogy értsék meg a tanulók, hogy hazánk az egyetemes európai kultúra szerves része, s az integrációs folyamatok nem ellentétesek a nemzeti identitással, sőt ezt erősítő folyamat. Az iskola igyekszik a tanulókat képessé tenni arra, hogy észleljék mások érdeklődését, hogy felismerjék mások érdekeit. A felnövő nemzedék számára fontos, hogy ismerje az Unió történetét, rendelkezzék nemzet- 17

18 közi kapcsolatokkal, és elfogadjon más kultúrákat, nézeteket, ismerje fel a problémákat, az ok-okozati kapcsolatokat, és legyen képes azok megoldásra, a nemzetközi összefogásra. Folyamatosan törekszünk arra, hogy iskolánk széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezzen, amely hatékony segítője a fentieknek. 4. Aktív állampolgárságra nevelés Az egyén mindenkori életminőségét erőteljesen befolyásolja, hogy mennyire képes szűkebb és tágabb környezetében harmonikus együttélésre, betartva a közösségi és jogi normákat. Olyan közélet iránt fogékony egyénekké kell nevelni a tanulókat, akik érdeklődnek mások és saját sorsuk iránt, képesek részt venni mindazon folyamatokban, amelyek lakóhelyük és a társadalom kulturális, politikai stb. közösségi életéhez tartoznak. 5. Gazdasági nevelés A gazdálkodással, a pénz világával való megismerkedés és alkalmazható tudás megszerzése egyre fontosabb az ember életében, lényegében az általános műveltség részévé vált. A globalizálódó világban nélkülözhetetlen, hogy pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka, a felelősségteljes fogyasztóvá válás iránt. Különösen fontos, hogy alakuljon azon döntési és mérlegelési képesség, amely a kockázatokat, a hasznot és ráfordításokat együttesen képesek értelmezni. A gazdasági nevelésnek a személyiségfejlesztés részévé kell válnia. 6. Környezettudatosságra nevelés Az iskola célja olyan állampolgárok nevelése, akiknek a magatartása tudatosan követi a környezeti változásokat, felelősségteljesen alakítja életvitelét, elősegíti a természet fennmaradását és a társadalmak fejlődését. A fenntartható fejlődés tartalmának be kell épülni a nevelés - oktatás egész folyamatába, s olyan kreatívan gondolkodó, környezetében eligazodó, jogait és kötelességeit ismerő és alkalmazó állampolgárt kell nevelni, aki mindenkor felelősséget vállal az egyén, s a közösség tetteiért. 7. A tanulás tanítása A mai iskola feladata már nem egyszerűen az ismeretátadás, sokkal inkább az ismeretszerzési és feldolgozási képesség kialakítása, ezért fontos a kulcskompetenciák kialakítása: többek között az intellektuális kompetencia (információhasználat, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, kreativitás), személyi, szociális kompetencia (identitás, másokkal való kooperálás), 18

19 kommunikációs kompetencia (kommunikációs módok, normák). Különösen fontos a hatékony tanulási formák, módok megismertetése, elsajátíttatása. A tanulás színterei lényegesen kibővültek, fontos a könyvtár és az informatikai bázisok rendszeres felhasználása a tanulási folyamatokban, de rendkívül hasznosak lehetnek az iskolán kívüli színterek is. 8. Testi és lelki egészség Az iskola biztosítja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődéséhez szükséges környezetet. A maga tárgyi és személyi feltételeivel segíti a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakítását. Az egészséges életmódra nevelés céljának nem a betegség megelőzését jelöljük meg, hanem az egészséges állapot örömteli megélését és az egyén önmagával és környezetével való harmonikus együttlétét. Fel kell készíteni a tanulókat azonban arra is, hogy az ember bizonyos életszakaszaiban hosszabb, rövidebb ideig beteg lehet, vagy olyan állapotba kerülhet, amelyben másokra szorul, ezért az együttérzés és a segítő empátia rendkívül fontos. 9. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Nagy hangsúlyt helyez az iskola a pályaorientációra, melynek célja, hogy a tanuló ismerje fel egyéni adottságait, legyen tisztában képességeivel, rendelkezzen helyes önismerttel, ismerje a legfontosabb foglalkozási területeket, az ott szükséges követelményeket, lehetőségeket, legyen képes ezeket összehangolni, és tényekre alapozott döntést hozni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a rugalmasság, az együttműködési készség fejlesztésére, mivel a társadalmi kompetencia fejlesztése szorosan összefügg a gazdasággal, az általános társadalmi fejlődéssel. Speciális céljaink o Az ép intellektusú, de sajátos nevelési igényű tanulók preventív, korrektív fejlesztése. o A beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő tanulók korrektív fejlesztése. o A tehetséges tanulók kiemelt gondozása valamennyi színtéren. o Az értelmileg sérült tanulók képességfejlesztése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációja, rehabilitációja. o A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók életminőségének javítása. 19

20 A nevelési oktatási célok életkori szakaszokhoz rendelten Iskoláskor Az óvodás létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés. Az iskolai élet, a társas kapcsolatok szokásrendjének pontos elsajátítása. A feladat és szabálytudat erősítése. Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébrentartása. A saját fejlődési ütem és a fejlesztési korlát elfogadása, önismeret alapozása. A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. Az alapvető kultúrtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése. A játék megszerettetése, a szabályjátékok, didaktikai játékok örömének megélése, a kortárscsoport felfedezése. Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez. A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése. A kulturális, szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás, törekvés a nem fogyatékos gyermekek iskolai csoportjaiba való visszavezetésre. Társas kapcsolatok erősítése az iskolán kívül is. Törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, tudatosításukra, a megerősítésre és fejlesztésre - önmaga és a csoporttársak felé is. Serdülőkor Az általános műveltség elemeinek gazdagítása, ismeretek szélesítése, strukturálódása, megerősítése. Az identitástudat és a reális én-kép kialakítása, lehetőségei, korlátai. A kulturált véleménynyilvánítás elsajátítása, fejlesztése. Az állampolgári jogok, kisebbségi jogok megismertetése. Ismeretszerzés a továbbtanulás lehetőségeiről, a pályaválasztásról és igény szerint a nyelvvizsga lehetőségéről. Az önálló életvitel, a társadalmi beilleszkedés módjainak, lehetőségeinek megismerése, gyakorlása. Felkészítés a társadalmi és magánélet szerepeire, a konfliktusmentes kapcsolatépítésre, a szocializációra. Az önálló tanulás elsajátítása, a megismerés módszereinek, műveleteinek gyakorlott alkalmazása. Egészségmegőrző, környezetóvó attitűd kialakítása. 20

21 A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, kompenzálása. A személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása. A cselekvőképesség, a tartós munkavégzés, az erőfeszítés és kitartás kedvező feltételeinek megteremtése. A nagy egyéni különbségek, a másság elfogadása. A kulturális, szociális hátrányok folyamatos leküzdése, visszavezetés a nem fogyatékos fiatalok korcsoportjaiba, a befogadás, elfogadás erősítése a szülőkkel, a családdal közösen. Ifjúkor Alapműveltség, ismeretek bővítése, szinten tartása. Személyiségfejlődés gyengeségéből, fogyatékosságból, halmozottan hátrányos helyzetből eredő hiányosságok enyhítése, korrigálása. Az önálló tanulás fejlesztése, önálló tanulás kialakítása, a megismerés módszereinek, műveleteinek gyakorlott alkalmazásával. A többségi szakképző rendszerbe való visszavezetés. Pályaorientációval, szakképzéssel önálló életvezetés megalapozása. Munkaerő-piaci esélyek növelése, illetve az esélyegyenlőség megteremtése. Szakmai vizsgára felkészítés. Családi életre nevelés. Aszociális, antiszociális magatartási formák kialakulásának megelőzése. Áldozattá válás megelőzése. Drog -, alkohol prevenció. A társadalmi integráció elősegítése. 3. Az iskola feladatai Iskolánknak fő feladata a sajátos nevelési igényű tanulók alapfokú nevelés - oktatása, az ép intellektusú, sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók középfokú képzése, a fejlesztő nevelés oktatásra utalt tanulók, valamint a társintézmények integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeinek és tanulóinak speciális ellátása. 21

22 Ennek megvalósítása érdekében a következő feladatokat kell megoldanunk: az iskola szervezeti egységeinek harmonikus együttműködtetése, a társintézményekkel történő rendszeres kapcsolattartás, pedagógiai célú kommunikáció, a szülőkkel való folyamatos együttműködés, az alapismeretek eredményes elsajátíttatása, a tanuló teljes személyiségének maximális fejlesztése, különös tekintettel a sérülés specialitására és annak súlyosságára, alapozó és továbblépést biztosító jelleggel szilárd alapműveltség nyújtása, valamint a meglévő képességek minél teljesebb kibontakoztatása, tanulóink közösségi magatartásának optimális kialakítása, a későbbi konfliktusmentes társadalmi beilleszkedésének megalapozása, tanulóinkban megfelelő erkölcsi alap kifejlesztése, melyre egy korunkra jellemző és megbecsült, tisztességes életvitel építhető, gyakorlati irányultsággal a tanulók praktikus képességeinek megalapozása, különös tekintettel a mindennapi életben szükséges egyszerűbb, de elengedhetetlen tevékenységekre, az esztétikai értékek befogadására, a szépre, annak szeretetére és megóvására való igény kifejlesztése, edzett, egészséges fiatalok nevelése, a rendszeres sport, a mozgás, az egészséges életmód belső szükségletének kialakítása, önmaguk és a társak irányában tolerancia kialakítása, a másság elfogadása, tiszteletben tartása, igény a saját és mások kulturális értékeinek befogadására, és az önképzésre, reális pályaorientáció nyújtása, valós elképzelés a leendő munkáról és a további életük alakulásáról, az életlehetőségekről, a környezet iránti felelősség, minden élő iránti tisztelet, a mindennapi életvitel értékrendjében az ökológiai szemlélet megalapozása és fokozatos kialakítása, a hazafias nevelés feladatainak megvalósítása, a magyarságtudat elmélyítése, szülőföldünk, népünk értékeinek megbecsülése. Nemzeti kultúránk, hagyományaink tisztelete, ápolása, idegen nyelv tanítása, a környezet iránti érdeklődés felkeltése, a közéleti tájékozottság igényének kialakítása, tanulóink képességeikhez mért tájékozottságának fejlesztése korunk technikai, informatikai fejlődésében, alkalmazható ismeretek birtoklásában, 22

23 pedagógiai céllal és feladattal jó kapcsolattartás a szülői házzal, az otthonnal, és más népcsoportokkal, ezzel segítve az európai integrációt, a kiemelkedő képességek pedagógiai támogatása, az értelmi fejlődés rendellenességének korrigálása, megfelelő tanulási - és munkakultúra kialakítása; az erőfeszítések, a kitartó munka vállalása nehezebb helyzetekben is, a tanulók számára lehetőség nyújtása tanulmányaik eredményes befejezéséhez vagy fejlettségüknek megfelelő, a munkába álláshoz szükséges végzettség megszerzésének biztosítása, esélyegyenlőség megteremtése és a hátrányos helyzet csökkentése. Az iskolai feladatok végrehajtásának szintjei és színterei Az alapfokú nevelés - oktatás szakasza: 1-8. évfolyam o alsó tagozat: 1-4. évfolyam o felső tagozat: 5-8. évfolyam A középfokú nevelés, oktatás szakasza: kifutó rendszerben o megszilárdító szakasz: évfolyam o szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz: az OKJ-ban meghatározott szakképzés kezdő évfolyamától a befejező évfolyamáig tartó szakasza az új törvényi szabályozás szerint o szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz: az alapfokú nevelés oktatás szakasza után kezdődő, s az OKJ ben meghatározott szakképzési évfolyamon befejeződő szakasz. o előkészítő szakiskolai szakasz (9-10. évfolyam) A fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás szakasza: 5-23 éves korig Az iskola a pedagógiai tevékenységek szervezésénél figyelembe veszi a törvényi előírásokat, a tevékenységekben résztvevők jogait, kötelességeit, valamint az adott személyi és tárgyi feltételeket. Ennek megfelelően a feladatok végrehajtásához az alábbi helyszíneket jelöli ki: 23

24 1. iskola 2. családi otthon (magántanulók esetén, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés - oktatás során) 3. gyakorlati képzőhely 4. az ápolást, gondozást végző intézmény (fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás során) Az általános célok és feladatok teljesülésének kritériumai alkotóképes tudás, önművelés, önfejlesztés igényének fejlesztése, az ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges ismeret elsajátítás, a tanuláshoz való pozitív beállítódás kialakítása, a társadalmi szocializációhoz szükséges készségek és technikák, a társas érintkezés szabályainak betartása, tanulása, bensővé válása, reális önismeret, önértékelés, egészséges önbizalom, bizalom, empátia, felelős emberi kapcsolatok kialakításának igénye, az akarat, jellem fejlesztése, erőfeszítés, kitartás, monotónia tűrése, a másság ismerete, elfogadása önmaga és mások irányában, megértés, türelem, segítőkészség elfogadása, másoknak való segítségnyújtás készsége, a környezet értékeinek tisztelete, ápolása, környezetvédő technikák elsajátítása, saját kultúra és hagyomány őrzése, más népek, népcsoportok kultúrájának, hagyományának ismerete és tisztelete, az erkölcsös viselkedés szabályainak tanítása, az önzetlenség, szeretet, segítőkészség fejlesztése, közösségi magatartás fejlesztése, a társakhoz, az iskolához való tartozás vállalása. 24

25 Az iskolában alkalmazott módszerek, nevelési-oktatási eszközök, eljárások 1. A nevelő-oktató munka módszerei A nevelési módszer nem más, mint a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. A nevelés eszközei, eljárásai, módszerei a nevelési folyamat egymással összefüggő, egymást feltételező, nagyon fontos elemei, tényezői. Minden nevelési szituációt másmás módszer, illetve módszerkombináció alkalmazásával oldhatunk meg. A nevelési módszerek két részre oszthatók: a) Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. b) Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai Az iskolai osztályok szervezését meghatározó tényezők: a. a fenntartó által engedélyezett indítható osztályok száma, b. az egyes évfolyamon tanulók létszáma és az újonnan belépők száma, c. a törvényi szabályozás életkorra/ tankötelezettségre vonatkozó rendelkezései, osztálylétszámokra (minimális és maximális) vonatkozó rendelkezései, összevont osztályokra érvényes előírásai, integráltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulókra (2 és 3 fő) vonatkozó létszám számításának módja. d. a szakértői bizottságok szakvéleményei. Az iskolai csoportok kialakításában szerepet játszó tényezők: a. az óratömegből felhasználható időkeret, b. az egyes csoportokba jelentkezők száma, c. a törvényben meghatározott minimális (napközi, szakkör ), illetve maximális (fejlesztő nevelés-oktatás, gyakorlati oktatás ) csoportlétszám, d. a törvényi paragrafusok szerint, a szakértői és/vagy orvosi szakvéleményekben előírt óraszámok (habilitációs, rehabilitációs célú ellátás ), fejlesztési javaslatok, e. fejlesztő nevelés-oktatáskor a tanuló sajátos nevelési igénye, fejlettségi szintje, életkora. További szempontok az adaptációs időszak megfigyelései, 25

26 a szegregált vagy integrált nevelés lehetősége a tanuló és az érintett osztályok szempontjából, a szakiskolai évfolyamokon az orvosi, pszichológiai alkalmasság, az áthelyezési lehetőség a tanulók előmenetele alapján (iskolán belül más osztályba, csoportba, pályamódosításra, integrált, illetve szegregált formában, vagy más iskolába). Az iskolai osztályok és csoportok szervezésénél meghatározó az intézményi feladatellátás köre, az adott tárgyi és személyi feltételek, a tanulók érdeklődési köre, továbbtanulási igénye, a szülők javaslatai, észrevételei, az intézményi hagyományok, szokások. Integráció, szegregáció Iskolánkban nagyrészt szegregált formában történik az iskolai nevelés-oktatás. Integrált nevelés-oktatás az alábbi esetekben valósul meg a szakértői bizottságok javaslatára: a. értelmileg akadályozott tanulók integrálása tanulásban akadályozott tanulók oktatását biztosító osztályokba, b. sajátos nevelési igényű tanulók integrálása ép tantervű szakiskolai osztályokba. Az első esetben a tanulók a státuszuknak megfelelő tantervi követelmények szerint tanulnak, s az értékelésük is annak megfelelően történik. A második esetben azonban a tanulók a többségi tanterv szerint haladnak, s az értékelésük is a többségieknek előírt követelmények szerint történik. Mindkét esetben fontos az egyéni problémához igazodó egyéni fejlesztések biztosítása. A szegregált, vagy integrált nevelés-oktatás szükségességét, lehetőségét a szakértői bizottságok által kialakított szakértői vélemények határozzák meg. Az integrált tanulók kiemelt fejlesztése: Az integráltan oktatott, értelmileg akadályozott tanulók fejlesztését két oktatásszervezési formában valósítjuk meg; egyrészt kiscsoportos foglalkozások, másrészt kéttanáros tanórai foglalkozások keretében a jogszabályi lehetőség (Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét egyéb foglalkozás megtartásához veheti igénybe.) és az engedélyezett álláshelyek függvényében. 26

27 Csoportbontás A csoportbontást az érvényes jogszabály alapján (Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét osztálybontáshoz veheti igénybe) végezzük a számszerűség elvén és a képzési programok követelményeinek megfelelően. A szakmai gyakorlóhelyi csoportok kialakításánál a tanuló egyéni fejlettségét (fejlettségi szint, önállóság), egyéb személyes lehetőségeit (lakóhely, közlekedés) is figyelembe vesszük. 2. A nevelő - oktató munka eszköz- és eljárásrendje Az iskolában folyó tevékenységek eljárásendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend részletezi. A tantervek megvalósításához szükséges eljárásokat, metodikákat a tanterv módszertani ajánlásai tartalmazzák. 27

28 Általános iskolai nevelés oktatás A z általános iskolai nevelés oktatás célja a tanulók alapműveltségének kialakítása, illetve a továbbtanuláshoz szükséges képességek és készségek kialakítása, fejlesztése. Az általános iskolai nevelés - oktatás feladata: az óvodás gyermekek tevékenységének, szokásrendszerének átvezetése az iskolai követelményrendszerbe, alaptevékenységek elsajátítása, alapműveltség kialakítása, továbbtanulásra történő felkészítés. Az általános iskolai nevelés - oktatásban érintettek köre szegregáltan nevelhető, ép intellektusú beszédfogyatékos tanulók, szegregáltan nevelhető, tanulásban akadályozott (enyhe fokú értelmi fogyatékos) tanulók, szegregáltan és/vagy integráltan nevelhető, értelmileg akadályozott (középsúlyos fogyatékos) tanulók Az általános iskolai nevelés oktatás során alkalmazott oktatásszervezési formák Az általános iskolában a nevelés - oktatást az egyes évfolyamokon eltérő módon szervezzük meg. Az 1-3. évfolyamon a tanórai és egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni oktatás során egyenletesen elosztva biztosítjuk. A foglalkozások szervezésének módja (kifutó rendszerben): A 2-3. évfolyamon a délelőtti és délutáni időszakban 2-2 tanóra megtartására kerül sor óra és óra között. A foglalkozások szervezésének módja (felmenő rendszerben): Az 1-3. évfolyamon, a délelőtt folyamán 3, a délután folyamán 2 tanóra megtartására kerül sor óra és óra között. A tanórák közötti és a tanórákat követő időszakban az egyéb foglalkozásokat szervezzük. A 4-8. évfolyamon a tanórai foglalkozásokat 8.00 órától folyamatosan tervezzük, az egyéb foglalkozásokat pedig a kötelező tanórákat követően délután 16.00, illetve óráig bezárólag kínáljuk. A kötelező habilitációs órák egy részét sávos órarend készítésével biztosítjuk, ami azt jelenti, hogy ezen órákat órarendben tervezzük valamennyi évfolyamra kiterjedően, azonos időpontban. 28

29 A tanulásban akadályozott és beszédfogyatékos tanulókat igyekszünk évfolyamonkénti osztályba sorolással oktatni, kivéve, ha a tanulói létszám ezt nem teszi lehetővé. Az értelmileg akadályozott tanulókat a pedagógiai szakaszokhoz igazítva összevont osztályokban oktatjuk. Az összevont osztályoknál törekszünk a csoportbontások megvalósítására. Az összevont osztályokban tanuló, s az integráltan nevelhető tanulóknál kiemelten kezeljük a differenciált oktatás lehetőségeit. Magántanulók nevelése, oktatása Azon tanulók oktatását, akik a TKVSZRB szakvéleménye alapján tankötelezettségüket magántanulóként teljesítik, heti 10 órában iskolába történő bejárással, vagy házi tanítás formájában látjuk el, az előírt fejlesztési területeken, a fejlesztés irányának megfelelő szakember bevonásával. A szülői kérésére engedélyezett magántanulói státusz esetén a magántanuló igény szerint előzetesen egyeztetett időpontban látogathatja az intézményt, egyébként a felkészítés a szülő feladata. Az általános iskolai tanulói jogviszony létesítésének, megszüntetésének lehetőségei Tanulói jogviszony felvétel, vagy átvétel útján keletkezhet intézményvezetői határozat és/vagy engedély alapján Tanulói felvétel Tanulói felvételre a központilag meghatározott időpontban, illetve a tanév során bármikor sor kerülhet. Felvételi határozat meghozatalakor: - a kerületi lakcímmel rendelkező jelentkező előnyt élvez, - túljelentkezéskor a törvényi szabályozás lép életbe. Tanulói átvétel Tanulói átvételre a tanév során bármikor lehetőség van. Átvételkor figyelembe vesszük a szakértői véleményben megjelölt osztályfok javaslatot, esetlegesen a szülői kérést. A tanév közi átvétel után tapasztalt negatív eredmények az évfolyam megismétlését eredményezhetik 29

30 Tanulói jogviszony megszűnése: A tanulói jogviszony megszüntetésére a szülő írásos kérelmével és a befogadó nyilatkozat bemutatásával van lehetőség A tanulók felvételével, átvételével és jogviszonyuk megszüntetésével kapcsolatos részletes szabályokat az SZMSZ tartalmazza. 30

31 Szakiskolai nevelés - oktatás A szakiskolai nevelés oktatás célja, hogy a tanulók a közismeretei tárgyak tanulása mellett elméleti és főképpen gyakorlati ismereteket szerezzenek a munka világából, sajátítsák el azokat a szükséges kompetenciákat, amelyek az eredményes pályaválasztáshoz és munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükségesek. Elsődleges célunk, hogy a tanulmányaik befejeztével a fiatalok eredményes szakmai vizsgát tegyenek a választott szakmában és piacképes tudásukkal helyt álljanak a munkaerő-piacon. A szakiskolai nevelés oktatás feladata: általános műveltség szinten tartása, bővítése, széles alapú pályaorientálás, szakmai képzés (választott szakmában), szakmai vizsgára felkészítés, szakmai vizsgáztatás, a személyiség fejlesztése (különös tekintettel: fizikai állóképesség, munkamorál, viselkedéskultúra), életkezdéshez, munkába álláshoz szükséges ismeretek nyújtása, munkára felkészítés, pályakövetés. A szakiskolai nevelés oktatásban érintettek köre Kifutó rendszerben szakiskola - alapműveltséget megalapozó oktatás (10. évfolyam - ép intellektusú és integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók számára) - szakmai képzés (szakképző évfolyam - ép intellektusú és integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók számára) speciális szakiskola - alapműveltséget megalapozó oktatás (10. évfolyam - szegregáltan nevelhető, tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók számára) - szakmai képzés (szakképző évfolyam - szegregáltan nevelhető, tanulásban akadályozott tanulók számára) 31

32 Új törvényi szabályozás szerint szakiskola - közismereti és szakmai tantárgyak oktatása ép intellektusú és integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók számára speciális szakiskola - közismereti és szakmai tantárgyak oktatása szegregáltan nevelhető sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott) tanulók számára előkészítő szakiskola évfolyamos oktatás szegregáltan nevelhető sajátos nevelési igényű (értelmileg akadályozott) tanulók számára A szakiskolai nevelés oktatás során alkalmazott oktatásszervezési formák Szakmai képzésünk integrált és szegregált formában történik. Ennek megfelelően a szakiskolai/speciális szakiskolai képzésbe lépő és ott tanulmányokat folytató fiatalok két nagy csoportját különböztethetjük meg: 1. A TKVSZRB határozata alapján az értelmileg sérült fiatalok csoportját, 2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ, ép intellektusú, a többségi középfokú (főleg szakképző) intézményrendszerből kiszorult fiatalok csoportját. A szakmai képzés minden esetben elméleti és gyakorlati oktatásra épül, amelynek arányát az egyes szakmák jóváhagyott központi programjai alapján elkészített helyi tantervek tartalmazzák. A gyakorlati képzés szinterei a belső tanműhelyek, és a külső gyakorlóhelyek. Az elméleti és gyakorlati oktatást a már hosszú évek óta sikeresen működő szervezési formában igyekszünk megvalósítani. A közismereti és/vagy szakmai elméleti tárgyak oktatását, illetve a gyakorlati képzést lehetőség szerint heti ciklusban tervezzük, s heti váltásban végezzük. Amennyiben nem megvalósítható a heti ciklus szerinti képzés, az óraszámok függvényében törekszünk az elmélet és gyakorlat tömbösített oktatására. A gyakorlati oktatás megvalósulása az iskolában kifutó szakiskolai nevelés oktatás ép 10. évfolyamon: pályaorientáció, szakmai alapozó ismeretek tantárgyak oktatásával, SNI 10. évfolyamon: szakmai előkészítő ismeretek (középsúlyos), szakmai alapozó ismeretek (enyhe) tantárgyak keretében. szakképző évfolyamokon: szakmai programokban meghatározott tantárgyak során. szakács szakmában az első évfolyamon iskolai tankonyhában, 32

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRATA A 2007.02.24-i

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában.

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A megújuló köznevelési rendszer jellemzői

A megújuló köznevelési rendszer jellemzői A megújuló köznevelési rendszer jellemzői Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Köznevelésért Felelős Államtitkárság Alapelvek Nagyobb állami szerepvállalás az egységesen magas minőség

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A program benyújtója: Rónáné Helle Mária intézményvezető Az iskola székhelye: Budapest Postacíme: 1158 Budapest, Neptun u. 57. Telefon/Fax: (06 1) 417-4687 Pedagógiai

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2008.(V.29.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet Tartalom Informatika Dancsó Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Jogszabályok Fejlesztési alapelvek Fejlesztési területek, nevelési célok Kerettantervi célok A kerettanterv felépítése Kapcsolatok a

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére A befogadó óvodai és iskolai környezet kialakítása, a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben