PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető. 3 Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 6 Személyi és tárgyi feltételek 9 II. Nevelési program A nevelő-oktató munka pedagógiai elvei, céljai, feladatai 13 Az iskolában alkalmazott módszerek, nevelési-oktatási eszközök, eljárások 25 Általános iskolai nevelés oktatás 28 Szakiskolai nevelés oktatás 31 Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés oktatás 39 Utazó gyógypedagógusi szolgálat 42 A személyiségfejlesztés feladatai és területei 49 Egészségnevelési program 53 Környezetnevelési program 67 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 74 A pedagógusok intézményi feladatai 79 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek 80 A tanulási esélyegyenlőség megteremtése 94 A tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatokban 97 A gyermek, ifjúság- és családvédelemmel kapcsolatos feladatok 98 Az intézményhasználók együttműködésének formái 99 Az iskolai mérés, értékelés rendszere 101 A tanulók továbbhaladásának feltételei 110 A tankönyvek, segédletek kiválasztásának elvei 113 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 114 Záró rendelkezés III. Helyi tantervek Általános iskolai helyi tantervek (óratervek) 116 Szakiskolai helyi tantervek (óratervek) 136 Fejlesztő nevelés oktatás helyi tanterve (óraterv) 167 Mellékletek Helyi tantervek 2

3 I. Bevezető Ajánlás Az intézmény összetett feladatellátására való tekintettel nevelőtestületünket a pedagógiai program elkészítésénél az a meggyőződés motiválta, hogy a program: megfelelő információt ad az iskolahasználók részére, biztos kiindulópontot jelent a pedagógiai munka tervezhetősége szempontjából, lehetőséget nyújt a közös, egységes szabályzók mellett a specialitások megmutatására, garanciát ad a kitűzött célok és feladatok megvalósítására. A legitimációs eljárásrendje A pedagógiai programot az intézmény vezetője készíti el a szakmai munkaközösség vezetőkkel egyeztetve. A programot, valamint a szükséges módosításait, kiegészítéseit a nevelőtestület fogadja el, s az igazgató hagyja jóvá. A többletkötelezettséggel járó feladatok finanszírozásához a fenntartó egyetértése szükséges. A hatálya A területi hatálya: kiterjed az intézmény feladatellátását biztosító valamennyi intézményi és az intézmény által szervezett programok intézményen kívüli területére. A Pedagógiai program személyi hatálya: érvényes a pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát segítőkre és a tanulókra. A Pedagógiai program időbeli hatálya: kiterjed az intézmény valamennyi feladatellátásának és programjának idejére. A Pedagógiai program kihirdetése, nyilvánosságra hozatala egy példány elhelyezése az intézmény könyvtárában, egy példány elhelyezése az igazgatói irodában, intézményi honlapon történő megjelentetés. A legalapvetőbb jogszabályi háttere évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérõl 3

4 A többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A többször módosított évi LXXVI. törvény a szakképzésről évi CLXXXVII.. törvény a szakképzésről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 16/ (II..28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről Preambulum Az iskola hivatalos elnevezése: Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő Nevelés Oktatást Végző Iskola Rövidített neve: Száraznád Iskola Székhelye: 1156 Budapest, Pattogós u Telephelyei: 1156 Budapest, Pattogós 4/a Budapest, Neptun u Budapest, Molnár Viktor u Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u Működtetője: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 1153 Budapest, Bocskai u Beiskolázási körzete: Budapest és agglomerációs körzete Az intézmény alapfeladatai: - általános iskolai nevelés-oktatás - szakiskolai nevelés-oktatás - fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás 4

5 - sajátos nevelési igényű tanulók szegregált oktatása - sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált óvodai nevelése, iskolai nevelés-oktatása - utazó gyógypedagógiai szolgálat 5

6 Az intézmény önmeghatározása, koncepciója A Száraznád Nevelési - Oktatási Központ Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással állami fenntartásba került. A beolvadás eredményeként az intézmény a Központ önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként (szervezeti egységkód: ) végzi tevékenységét. Az intézmény már működő feladatellátása a beolvadást követően a fejlesztő nevelés oktatás feladatkörével kibővült, illetve a szakszolgálati feladatellátás tekintetében átszervezésre került. Az intézmény feladat ellátási rendszere 1. Általános iskolai nevelés oktatás szegregáltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók számára 2. Szakiskolai/ speciális szakiskolai nevelés-oktatás ép intellektusú, integráltan és szegregáltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók számára 3. Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés oktatás súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek és tanulók számára 4. Utazó gyógypedagógiai szolgálat Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára A nevelési-oktatási komplexumon belül a fent leírt feladatokat a Mindenki Iskolája -ként kínáljuk, mely iskolában az intézménybe lépő tanulók sokoldalú és egyéni szükségleteihez igazodó ellátását biztosítjuk. A Mindenki Iskolája lehetőséget ad az alapellátáson túl a problémamentes és kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozására, ugyanakkor egyéni törődésre szoruló, sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelésére, oktatására, felzárkóztatására. Nevelőtestületünk legfőbb céljának tekintette és tekinti ma is a magas szakmai színvonalú és a legmagasabb pedagógiai, pszichológiai hozzáértéssel történő nevelést, oktatást, melyet a szeretetteljes, otthonos légkör megteremtésével igyekszik elérni. 6

7 Küldetésnyilatkozatunk: Célunk, hogy szakmai és emberi erőforrásainkkal, valamint humanisztikus nevelési módszereinkkel egyaránt lehetőséget adjunk az ép intellektusú és a sajátos nevelési igényű tanulók szellemi és fizikai fejlődésre, az érzelmi alkalmazkodásuk és kapcsolati készségeik fejlődésére, fejlesztésére. Hiszünk a maradandó emberi értékek sikerében, ezért minden tevékenységünket egymás értékeinek tiszteletére és az őszinte kommunikációra alapozzuk. Meghatározó törekvésünk, hogy közvetlen (diákok, szülők, tanárok, nevelő-oktató munkát segítők) és közvetett partnereink (fenntartó, segítő szolgálatok, gyakorlóhelyek, egészségügyi intézmények, rendőrség, stb.) munkáját segítsük. Bizakodunk abban, hogy pedagógiai munkánk eredményeképpen az országos kompetenciamérésekben a tanulóink által felmutatott értékek az országos átlag feletti értékeket mutatják. Alapcélunk egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a legfőbb érték: a korszerű, megalapozott, kompetens tudással rendelkező tanulók nevelése-oktatása, a megújult igényekhez való alkalmazkodás a nyelvoktatás területén, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, akik testileg, lelkileg edzettek, s rendelkeznek a megfelelő önismerettel és általános erkölcsi, közösségi normákkal, a környezetünk megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősségű tanulók kerüljenek ki iskolánkból, szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak tisztelete, ápolása fontos érték legyen számukra, segítségünkkel tanulóink megalapozott, biztos tudással - a későbbi életük során a legkülönbözőbb helyzetekben - önmagukat boldog, kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező, magabiztos személyiséggé tudják fejleszteni. Értékrendszerünk alapvető elemei: humanizmus, hazafiság, nemzetiségi identitás kialakítása, megtartása, nyitottság és tolerancia mások iránt, a másság elfogadása, egymás segítése, együttérzés képessége, önállóság, felelősség önmagunkért és másokért, testi-lelki egészség, természet és környezet szeretete és védelme, 7

8 munka iránti pozitív viszony, udvarias, illemtudó viselkedés. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe Intézményünk széles tevékenységi köréből, valamint beiskolázási körzetéből adódóan tanulóink lakóhely szerinti megoszlása igen színes képet mutat. A tanulók elég nagy hányada kerületen, illetve Budapest határán kívüli lakos. A tanulók összetételére alapvetően a sajátos nevelési igényű státusz a jellemző. Jelentős a cigány etnikumhoz tartozó tanulók száma is. Sajnálatos tapasztalatunk, hogy tanulóink szomatikus, és mentális állapota bekerüléskor rossz képet mutat, mivel zömében hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetűek, tanulási nehézségeik mellett egészségügyi és szociális hátrányokkal és problémákkal terheltek. Megjelent és terjed - különösen a szakiskolai tanulók körében - az antiszociális magatartás, a káros szenvedélyekkel való életvitel (dohányzás, alkohol, drog). Családjaink között jelentős a hátrányos helyzetben, sőt a veszélyeztetett környezetben élők száma. Sok az önhibájukon kívül nehéz helyzetben élők száma; az egészségileg károsodottak, a munkanélküliek, a létminimumon élők és a csonka családok aránya. Sajnos vannak a társadalom perifériájára önmaguk hibájából kerülő és ebből kiemelkedni nem is kívánó, antiszociális családok is. Kisebb mértékben, de vannak olyan családok is, akik a problémás gyermek nevelésével összefüggő többletterheket felvállalva kiegyens ú- lyozott körülmények között élnek. Nagy számban tanulnak a szakiskolai évfolyamokon állami gondoskodásban (nevelőotthon, utógondozó, nevelőszülő) élő fiatalok. A kollégista tanulóink a szorgalmi időben családjaiktól elszakítva élnek. Rendkívül magas a veszélyeztetett tanulók száma. 8

9 Személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek Intézményünk álláshelyeinek számát a fenntartó határozza meg az intézményi alapfeladatok függvényében, illetve az engedélyezett osztályok, csoportok számához igazodva. Az álláshelyeken pedagógusok, szakoktatók, pedagógiai munkát segítők tevékenykednek. Alapelvünk, hogy nevelési - oktatási munkánk aktív részese valamennyi dolgozó, ki - ki beosztása, munkaköre szerint. Mindamellett a kulcsszerep a nevelőtestületé, hiszen a mindennapi tevékenysége során a legközvetlenebbül képviseli és adja át azokat az értékeket, amelyek a pedagógiai programunkban megfogalmazódnak. Nevelőtestületünk képzettsége széles alapú, amit tudatos, tervszerűen irányított és önképző módon igyekszünk személyre lebontva folyamatosan fejleszteni. Pedagógusaink túlnyomó többsége elkötelezett, nag y- fokú empátiával rendelkező innovatív magatartású munkatárs. A nevelőtestület munkaközösségekbe szerveződve végzi az egyes pedagógiai munkaterületre vonatkozó feladatokat. Tárgyi feltételek Intézményünkben a munkavégzés több épületben történik. Az épületek közel azonos időben, a 70-es évek elején épültek. Műszaki állapotuk nem megfelelő; a vezetékrendszerek eléréséből adódóan gyakoriak a meghibásodások, nagy károkat okoz a lapos tetők állandó beázása. Különösen rossz állapotban van a gyakorlati képzésnek helyet adó C épület. Az épületek belső megjelenésükben kellemes környezetet biztosítanak, miután az elmúlt évek során folyamatosan igyekeztünk felújításokat, karbantartásokat végezni pályázatok segítségével, a fenntartó közreműködésével, illetve a szakiskolai tanulók gyakorlati oktatáson végzett szakmai tevékenységének felhasználásával. Az oktatáshoz a szükséges szakmai helyiségek biztosítottak, bár a minőségi és speciális szakmai munkához több helyiségre is szükségünk lenne. Oktatási célú termeink, helyiségeink: o tantermek, o csoportszobák, o szaktantermek, o fejlesztő-, terápiás szobák, o tankonyhák, oktató kabinetek, tankert, tanbolt o MultiCenter, o könyvtár. 9

10 - A tantermek, csoportszobák alapvetően a tanórai, illetve az egyéb foglalkozások (napközi, tehetséggondozás, szakkör, fejlesztés ) megtartását szolgálják. - A szaktantermek, tanműhelyek nagymértékben hozzájárulnak az elméleti ismeretanyag gyakorlatba ágyazott sikeresebb elsajátításához, valamint a szakmai vizsgák eredményesebb letételéhez. - A fejlesztő és terápiás szobák az egyéni és kiscsoportos differenciált oktatásra, a különböző terápiák alkalmazására ad lehetőséget. - A MultiCenter a tananyagtartalmak digitális feldolgozását segíti, valamint helyet ad a számítógéphez köthető szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások megtartásának. - A könyvtár egyrészt színtere a tankönyvellátás folyamatának, másrészt fontos helyszíne az oktatási tevékenységeknek a könyvtár alapvető feladatain (könyvtárhasználat, könyvtári órák, szabadidős tevékenységek) keresztül. Egyéb helyiségeink a) Ebédlő Az étkeztetés lebonyolítását szolgáló helyiség kulturált berendezésével a helyes étkezési szokások kialakítása mellett lehetőséget nyújt a társas érintkezés kívánt módjának begyakorlásához. b) Aula ( B épület) Iskolai rendezvények, ünnepélyek megtartását teszi lehetővé, nevelőtestületi értekezleteknek ad helyet, bérleti szerződések szerinti programoknak nyújt lehetőséget. c) Orvosi szoba Az iskola-egészségügyi szolgálat tevékenységének színtere. d) Tanári szoba A helyiségben munkaközösségi értekezletek, kisebb nevelőtestületi értekezletek valósulnak meg. Itt van lehetőségük az alkalmazottaknak számítógép használatra, internetezésre. Sajnálatos módon a tanári szoba nem tölti be eredeti funkcióját (nevelőtestület összekovácsolódása, rendszeres kommunikációja), miután a sérült tanulók állandó felügyelete nem teszi lehetővé a helyiségben való hosszabb tartózkodást. e) Egyéb helyiségek Vezetői irodák, iskolatitkár szoba, gondnoki iroda, gyermekvédelmi-, pszichológusi szoba, tálaló konyhák, raktárak, mellékhelyiségek. A pedagógiai munkához szükséges berendezések, felszerelések és eszközök rendelkezésre állnak, kiegészítésük, pótlásuk a költségvetés szerint folyamatos. A berendezések és felszerelések az életkori sajátosságokhoz igazodnak, az eszközök a speciális igényeket kielégítik. 10

11 Az épületek udvarai Az udvarok funkciója rendkívül sokrétű. Tanórai szünetek eltöltésére, szabadidős tevékenységek, testnevelési órák, szakkörök megtartására, nyitott iskolai programok szervezésére, gyakorlati (mezőgazdaság) oktatásra, nagyobb iskolai rendezvények lebonyolítására alkalmasak. Az udvarok állapota vegyes képet mutat. Talajuk egyenetlen, felszereltségük minimális az illegálisan bejövő személyek rendszeres rongálása következtében. Ugyancsak probléma a behatolók általi szemetelés. A fásítási program az udvar külső megjelenésén javít. Az A épületi udvart övező kerítés egy szakaszon teljesen alkalmatlan a biztonságos működtetéshez. 11

12 II. Nevelési program 12

13 A nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai A jelen pedagógiai program tartalmát a korábbi pedagógiai programok megvalósítása során szerzett tapasztalatokra, az új jogszabályokra, a NAT-ra, az iskola alapvető dokumentumaira, szabályzataira, az iskolavezetés éves munka- és ellenőrzési terveire építettük, de figyelembe vettük hagyományainkat is. 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei Alapelvünk a gyermekszereteten alapuló, gyermeki jogokat tiszteletben tartó, értékközpontú pedagógia érvényre juttatása, ahol a legfőbb érték: a korszerű tudással rendelkező, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, magas szintű nyelvtudás és számítástechnikai ismeretek elsajátításával a továbbtanulási esélyek növelése, a testileg, lelkileg edzett tanulók munkaerő piacra történő útra bocsátása, a megfelelő önismeret és az általános erkölcsi, közösségi normák kialakítása, a környezet megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősség, a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak tisztelete, ápolása, a biztos tudású, boldog, kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező, magabiztos személyiségek fejlesztése. 2. Az iskolában folyó nevelő oktató munka célja A nevelés oktatás alapvető célja, hogy a nevelt gyermeket képessé tegye a társadalmi beilleszkedésre, készítse fel a teljes és boldog állampolgári életre. Célunk a társadalomban eligazodó, saját fejlődési lehetőségeit elérő felnőtté nevelés. Mindehhez a nevelés - oktatás folyamatában olyan kulcskompetenciákat kell kialakítani, amelyek alkalmassá teszik tanulóinkat a fenti célok elérésére. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Az oktatásnak alapvető szerepe van abban, hogy kialakítsa azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, és főképpen saját sorsuk alakításához. 13

14 Kulcskompetenciák 1. Anyanyelvi kommunikáció Magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot. Meg kell tanulni a nyelvnek, mint kifejezési eszköznek a másokra gyakorolt hatását, ki kell alakítani az úgynevezett felelős nyelvhasználatot. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. 2. Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése során három szempontot kell feltétlenül figyelembe venni: egyrészt a tanulók és a társadalom szükségleteit; másrészt azokat a tanulók által elvégzendő feladatokat, amelyek e szükségletek kielégítéséhez elengedhetetlenek; harmadrészt pedig a feladatok elvégzéséhez szükséges, kialakítandó, fejlesztendő kompetenciákat. 3. Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia eltérő mértékben felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. A matematikai ismeretek magukba foglalják a számok, mértékek, struktúrák, alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség szinten alkalmazható tudását. 14

15 4. Természettudományos kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A kompetencia magában foglalja a kritikus értékelést és kíváncsiságot, az etikai kérdések iránti érdeklődést és a biztonság és fenntarthatóság iránti tiszteletet önmagunkkal, családunkkal, közösségünkkel és a globális problémákkal kapcsolatban, különösen a tudományos és technológiai fejlődés terén. 5. Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. Képessé kell válni arra, hogy az egyént érő információkból a hitelest és megbízhatót ki tudja választani. Kritikus és megfontolt döntéseket tudjon hozni az egyéni, közösségi és szakmai célok érdekében. 6. A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban is, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az információkkal. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A motiváció és a magabiztosság a kompetencia elengedhetetlen eleme. Olyan alapvető készségek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IKT eszközök használata. További feltétel a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása. A hatékony, önálló tanulás során a tanulónál ki kell alakulnia annak a képességnek, hogy részt vegyen a közös munkában, tudását másokkal megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, segítséget kérjen. 15

16 7. Szociális és állampolgári kompetencia Szociális kompetencia: szociális ismeretek, motívumok, képességek és készségek rendszere, amely elősegíti a társadalomba való beilleszkedést (közösségi beilleszkedést), a harmonikus életvitelt. Felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelyek révén az ember hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi és szakmai életben. Lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben. A demokrácia az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul. Magába foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem főbb eseményeinek, céljainak, értékeinek és törekvéseinek ismeretét. Elengedhetetlen az általánosan elismert norma és magatartási szabályok elsajátítása, az attitűdök kialakításához az együttműködés, a személyes előítéletek leküzdése, a kompromisszumra törekvés, az érdeklődés felkeltése a gazdasági-társadalmi fejlődés és az interkulturális kommunikáció iránt. 8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A tudásalapú társadalomban való személyes önmegvalósításhoz javasolt kulcskompetencia a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. A kompetencia alapú oktatás célja, hogy olyan diákokat képezzen, akiknek a tudása a jövőben is hasznosítható, és olyan készségek és képességek birtokába jussanak, amelyek segítségével rugalmasan alkalmazkodni tudnak a változó munkaerő-piaci igényekhez, fel tudják készíteni magukat az élethosszig tartó tanulásra, hogy a mindennapi életben is felhasználható, praktikus tudással rendelkezzenek. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia a NAT mindegyik műveltségi területének az oktatása során megvalósítható, nagyszerű lehetőséget ad a tantárgyak közötti integrációra, a tanári együttműködésre. Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, a feladatok megosztása, az elemzés és értékelés, a kommunikáció, a jó ítélőképesség, a kockázatfelmérés és vállalás, az egyéni és csoportos munkavégzés, az etikus magatartás. 16

17 9. Esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. A 'kulturális kompetencia' a gondolatok, élmények és érzések különféle módon többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában. A pozitív attitűdök alapját a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. Kiemelt fejlesztési feladatok 1. A helyes énkép és önismeret kialakítása Fontos szerepet kap az iskolában az önismeret fejlesztése. A tanulás tágabb értelemben vett célja, hogy a tanuló világszemlélete formálódjon, pozitív önértékelése, valamint környezetével is pozitív attitűdje legyen. Képesek legyenek integrálni a megszerzett tudást, amelynek segítségével egyre inkább képessé válnak saját életük irányítására. Alakuljon ki az önfejlesztés és önképzés folyamatos igénye. 2. Hon- és népismeret A nemzettudat és a nemzeti önismert elmélyítése, népeink értékeinek és eredményeinek megismerése során a tanuló szociális képességei fejlődnek, szűkebb és tágabb környezetével harmonikus kapcsolatot alakíthat ki, ami támogatja őt abban, hogy szociális kompetenciái is bővüljenek. Az otthon, lakóhely, haza, szülőföld szavak pozitív tartalommal töltődjenek meg, amelyek befolyásolják a tanuló ezekhez való viszonyát. Fontos feladat a természet társadalom - egyén szoros kapcsolatának, harmonikus együttélésének tudatosítása. 3. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Rendkívül fontos, hogy értsék meg a tanulók, hogy hazánk az egyetemes európai kultúra szerves része, s az integrációs folyamatok nem ellentétesek a nemzeti identitással, sőt ezt erősítő folyamat. Az iskola igyekszik a tanulókat képessé tenni arra, hogy észleljék mások érdeklődését, hogy felismerjék mások érdekeit. A felnövő nemzedék számára fontos, hogy ismerje az Unió történetét, rendelkezzék nemzet- 17

18 közi kapcsolatokkal, és elfogadjon más kultúrákat, nézeteket, ismerje fel a problémákat, az ok-okozati kapcsolatokat, és legyen képes azok megoldásra, a nemzetközi összefogásra. Folyamatosan törekszünk arra, hogy iskolánk széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezzen, amely hatékony segítője a fentieknek. 4. Aktív állampolgárságra nevelés Az egyén mindenkori életminőségét erőteljesen befolyásolja, hogy mennyire képes szűkebb és tágabb környezetében harmonikus együttélésre, betartva a közösségi és jogi normákat. Olyan közélet iránt fogékony egyénekké kell nevelni a tanulókat, akik érdeklődnek mások és saját sorsuk iránt, képesek részt venni mindazon folyamatokban, amelyek lakóhelyük és a társadalom kulturális, politikai stb. közösségi életéhez tartoznak. 5. Gazdasági nevelés A gazdálkodással, a pénz világával való megismerkedés és alkalmazható tudás megszerzése egyre fontosabb az ember életében, lényegében az általános műveltség részévé vált. A globalizálódó világban nélkülözhetetlen, hogy pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka, a felelősségteljes fogyasztóvá válás iránt. Különösen fontos, hogy alakuljon azon döntési és mérlegelési képesség, amely a kockázatokat, a hasznot és ráfordításokat együttesen képesek értelmezni. A gazdasági nevelésnek a személyiségfejlesztés részévé kell válnia. 6. Környezettudatosságra nevelés Az iskola célja olyan állampolgárok nevelése, akiknek a magatartása tudatosan követi a környezeti változásokat, felelősségteljesen alakítja életvitelét, elősegíti a természet fennmaradását és a társadalmak fejlődését. A fenntartható fejlődés tartalmának be kell épülni a nevelés - oktatás egész folyamatába, s olyan kreatívan gondolkodó, környezetében eligazodó, jogait és kötelességeit ismerő és alkalmazó állampolgárt kell nevelni, aki mindenkor felelősséget vállal az egyén, s a közösség tetteiért. 7. A tanulás tanítása A mai iskola feladata már nem egyszerűen az ismeretátadás, sokkal inkább az ismeretszerzési és feldolgozási képesség kialakítása, ezért fontos a kulcskompetenciák kialakítása: többek között az intellektuális kompetencia (információhasználat, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, kreativitás), személyi, szociális kompetencia (identitás, másokkal való kooperálás), 18

19 kommunikációs kompetencia (kommunikációs módok, normák). Különösen fontos a hatékony tanulási formák, módok megismertetése, elsajátíttatása. A tanulás színterei lényegesen kibővültek, fontos a könyvtár és az informatikai bázisok rendszeres felhasználása a tanulási folyamatokban, de rendkívül hasznosak lehetnek az iskolán kívüli színterek is. 8. Testi és lelki egészség Az iskola biztosítja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődéséhez szükséges környezetet. A maga tárgyi és személyi feltételeivel segíti a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakítását. Az egészséges életmódra nevelés céljának nem a betegség megelőzését jelöljük meg, hanem az egészséges állapot örömteli megélését és az egyén önmagával és környezetével való harmonikus együttlétét. Fel kell készíteni a tanulókat azonban arra is, hogy az ember bizonyos életszakaszaiban hosszabb, rövidebb ideig beteg lehet, vagy olyan állapotba kerülhet, amelyben másokra szorul, ezért az együttérzés és a segítő empátia rendkívül fontos. 9. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Nagy hangsúlyt helyez az iskola a pályaorientációra, melynek célja, hogy a tanuló ismerje fel egyéni adottságait, legyen tisztában képességeivel, rendelkezzen helyes önismerttel, ismerje a legfontosabb foglalkozási területeket, az ott szükséges követelményeket, lehetőségeket, legyen képes ezeket összehangolni, és tényekre alapozott döntést hozni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a rugalmasság, az együttműködési készség fejlesztésére, mivel a társadalmi kompetencia fejlesztése szorosan összefügg a gazdasággal, az általános társadalmi fejlődéssel. Speciális céljaink o Az ép intellektusú, de sajátos nevelési igényű tanulók preventív, korrektív fejlesztése. o A beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő tanulók korrektív fejlesztése. o A tehetséges tanulók kiemelt gondozása valamennyi színtéren. o Az értelmileg sérült tanulók képességfejlesztése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációja, rehabilitációja. o A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók életminőségének javítása. 19

20 A nevelési oktatási célok életkori szakaszokhoz rendelten Iskoláskor Az óvodás létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés. Az iskolai élet, a társas kapcsolatok szokásrendjének pontos elsajátítása. A feladat és szabálytudat erősítése. Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébrentartása. A saját fejlődési ütem és a fejlesztési korlát elfogadása, önismeret alapozása. A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. Az alapvető kultúrtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése. A játék megszerettetése, a szabályjátékok, didaktikai játékok örömének megélése, a kortárscsoport felfedezése. Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez. A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése. A kulturális, szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás, törekvés a nem fogyatékos gyermekek iskolai csoportjaiba való visszavezetésre. Társas kapcsolatok erősítése az iskolán kívül is. Törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, tudatosításukra, a megerősítésre és fejlesztésre - önmaga és a csoporttársak felé is. Serdülőkor Az általános műveltség elemeinek gazdagítása, ismeretek szélesítése, strukturálódása, megerősítése. Az identitástudat és a reális én-kép kialakítása, lehetőségei, korlátai. A kulturált véleménynyilvánítás elsajátítása, fejlesztése. Az állampolgári jogok, kisebbségi jogok megismertetése. Ismeretszerzés a továbbtanulás lehetőségeiről, a pályaválasztásról és igény szerint a nyelvvizsga lehetőségéről. Az önálló életvitel, a társadalmi beilleszkedés módjainak, lehetőségeinek megismerése, gyakorlása. Felkészítés a társadalmi és magánélet szerepeire, a konfliktusmentes kapcsolatépítésre, a szocializációra. Az önálló tanulás elsajátítása, a megismerés módszereinek, műveleteinek gyakorlott alkalmazása. Egészségmegőrző, környezetóvó attitűd kialakítása. 20

21 A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, kompenzálása. A személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása. A cselekvőképesség, a tartós munkavégzés, az erőfeszítés és kitartás kedvező feltételeinek megteremtése. A nagy egyéni különbségek, a másság elfogadása. A kulturális, szociális hátrányok folyamatos leküzdése, visszavezetés a nem fogyatékos fiatalok korcsoportjaiba, a befogadás, elfogadás erősítése a szülőkkel, a családdal közösen. Ifjúkor Alapműveltség, ismeretek bővítése, szinten tartása. Személyiségfejlődés gyengeségéből, fogyatékosságból, halmozottan hátrányos helyzetből eredő hiányosságok enyhítése, korrigálása. Az önálló tanulás fejlesztése, önálló tanulás kialakítása, a megismerés módszereinek, műveleteinek gyakorlott alkalmazásával. A többségi szakképző rendszerbe való visszavezetés. Pályaorientációval, szakképzéssel önálló életvezetés megalapozása. Munkaerő-piaci esélyek növelése, illetve az esélyegyenlőség megteremtése. Szakmai vizsgára felkészítés. Családi életre nevelés. Aszociális, antiszociális magatartási formák kialakulásának megelőzése. Áldozattá válás megelőzése. Drog -, alkohol prevenció. A társadalmi integráció elősegítése. 3. Az iskola feladatai Iskolánknak fő feladata a sajátos nevelési igényű tanulók alapfokú nevelés - oktatása, az ép intellektusú, sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók középfokú képzése, a fejlesztő nevelés oktatásra utalt tanulók, valamint a társintézmények integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeinek és tanulóinak speciális ellátása. 21

22 Ennek megvalósítása érdekében a következő feladatokat kell megoldanunk: az iskola szervezeti egységeinek harmonikus együttműködtetése, a társintézményekkel történő rendszeres kapcsolattartás, pedagógiai célú kommunikáció, a szülőkkel való folyamatos együttműködés, az alapismeretek eredményes elsajátíttatása, a tanuló teljes személyiségének maximális fejlesztése, különös tekintettel a sérülés specialitására és annak súlyosságára, alapozó és továbblépést biztosító jelleggel szilárd alapműveltség nyújtása, valamint a meglévő képességek minél teljesebb kibontakoztatása, tanulóink közösségi magatartásának optimális kialakítása, a későbbi konfliktusmentes társadalmi beilleszkedésének megalapozása, tanulóinkban megfelelő erkölcsi alap kifejlesztése, melyre egy korunkra jellemző és megbecsült, tisztességes életvitel építhető, gyakorlati irányultsággal a tanulók praktikus képességeinek megalapozása, különös tekintettel a mindennapi életben szükséges egyszerűbb, de elengedhetetlen tevékenységekre, az esztétikai értékek befogadására, a szépre, annak szeretetére és megóvására való igény kifejlesztése, edzett, egészséges fiatalok nevelése, a rendszeres sport, a mozgás, az egészséges életmód belső szükségletének kialakítása, önmaguk és a társak irányában tolerancia kialakítása, a másság elfogadása, tiszteletben tartása, igény a saját és mások kulturális értékeinek befogadására, és az önképzésre, reális pályaorientáció nyújtása, valós elképzelés a leendő munkáról és a további életük alakulásáról, az életlehetőségekről, a környezet iránti felelősség, minden élő iránti tisztelet, a mindennapi életvitel értékrendjében az ökológiai szemlélet megalapozása és fokozatos kialakítása, a hazafias nevelés feladatainak megvalósítása, a magyarságtudat elmélyítése, szülőföldünk, népünk értékeinek megbecsülése. Nemzeti kultúránk, hagyományaink tisztelete, ápolása, idegen nyelv tanítása, a környezet iránti érdeklődés felkeltése, a közéleti tájékozottság igényének kialakítása, tanulóink képességeikhez mért tájékozottságának fejlesztése korunk technikai, informatikai fejlődésében, alkalmazható ismeretek birtoklásában, 22

23 pedagógiai céllal és feladattal jó kapcsolattartás a szülői házzal, az otthonnal, és más népcsoportokkal, ezzel segítve az európai integrációt, a kiemelkedő képességek pedagógiai támogatása, az értelmi fejlődés rendellenességének korrigálása, megfelelő tanulási - és munkakultúra kialakítása; az erőfeszítések, a kitartó munka vállalása nehezebb helyzetekben is, a tanulók számára lehetőség nyújtása tanulmányaik eredményes befejezéséhez vagy fejlettségüknek megfelelő, a munkába álláshoz szükséges végzettség megszerzésének biztosítása, esélyegyenlőség megteremtése és a hátrányos helyzet csökkentése. Az iskolai feladatok végrehajtásának szintjei és színterei Az alapfokú nevelés - oktatás szakasza: 1-8. évfolyam o alsó tagozat: 1-4. évfolyam o felső tagozat: 5-8. évfolyam A középfokú nevelés, oktatás szakasza: kifutó rendszerben o megszilárdító szakasz: évfolyam o szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz: az OKJ-ban meghatározott szakképzés kezdő évfolyamától a befejező évfolyamáig tartó szakasza az új törvényi szabályozás szerint o szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz: az alapfokú nevelés oktatás szakasza után kezdődő, s az OKJ ben meghatározott szakképzési évfolyamon befejeződő szakasz. o előkészítő szakiskolai szakasz (9-10. évfolyam) A fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás szakasza: 5-23 éves korig Az iskola a pedagógiai tevékenységek szervezésénél figyelembe veszi a törvényi előírásokat, a tevékenységekben résztvevők jogait, kötelességeit, valamint az adott személyi és tárgyi feltételeket. Ennek megfelelően a feladatok végrehajtásához az alábbi helyszíneket jelöli ki: 23

24 1. iskola 2. családi otthon (magántanulók esetén, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés - oktatás során) 3. gyakorlati képzőhely 4. az ápolást, gondozást végző intézmény (fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás során) Az általános célok és feladatok teljesülésének kritériumai alkotóképes tudás, önművelés, önfejlesztés igényének fejlesztése, az ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges ismeret elsajátítás, a tanuláshoz való pozitív beállítódás kialakítása, a társadalmi szocializációhoz szükséges készségek és technikák, a társas érintkezés szabályainak betartása, tanulása, bensővé válása, reális önismeret, önértékelés, egészséges önbizalom, bizalom, empátia, felelős emberi kapcsolatok kialakításának igénye, az akarat, jellem fejlesztése, erőfeszítés, kitartás, monotónia tűrése, a másság ismerete, elfogadása önmaga és mások irányában, megértés, türelem, segítőkészség elfogadása, másoknak való segítségnyújtás készsége, a környezet értékeinek tisztelete, ápolása, környezetvédő technikák elsajátítása, saját kultúra és hagyomány őrzése, más népek, népcsoportok kultúrájának, hagyományának ismerete és tisztelete, az erkölcsös viselkedés szabályainak tanítása, az önzetlenség, szeretet, segítőkészség fejlesztése, közösségi magatartás fejlesztése, a társakhoz, az iskolához való tartozás vállalása. 24

25 Az iskolában alkalmazott módszerek, nevelési-oktatási eszközök, eljárások 1. A nevelő-oktató munka módszerei A nevelési módszer nem más, mint a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. A nevelés eszközei, eljárásai, módszerei a nevelési folyamat egymással összefüggő, egymást feltételező, nagyon fontos elemei, tényezői. Minden nevelési szituációt másmás módszer, illetve módszerkombináció alkalmazásával oldhatunk meg. A nevelési módszerek két részre oszthatók: a) Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. b) Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai Az iskolai osztályok szervezését meghatározó tényezők: a. a fenntartó által engedélyezett indítható osztályok száma, b. az egyes évfolyamon tanulók létszáma és az újonnan belépők száma, c. a törvényi szabályozás életkorra/ tankötelezettségre vonatkozó rendelkezései, osztálylétszámokra (minimális és maximális) vonatkozó rendelkezései, összevont osztályokra érvényes előírásai, integráltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulókra (2 és 3 fő) vonatkozó létszám számításának módja. d. a szakértői bizottságok szakvéleményei. Az iskolai csoportok kialakításában szerepet játszó tényezők: a. az óratömegből felhasználható időkeret, b. az egyes csoportokba jelentkezők száma, c. a törvényben meghatározott minimális (napközi, szakkör ), illetve maximális (fejlesztő nevelés-oktatás, gyakorlati oktatás ) csoportlétszám, d. a törvényi paragrafusok szerint, a szakértői és/vagy orvosi szakvéleményekben előírt óraszámok (habilitációs, rehabilitációs célú ellátás ), fejlesztési javaslatok, e. fejlesztő nevelés-oktatáskor a tanuló sajátos nevelési igénye, fejlettségi szintje, életkora. További szempontok az adaptációs időszak megfigyelései, 25

26 a szegregált vagy integrált nevelés lehetősége a tanuló és az érintett osztályok szempontjából, a szakiskolai évfolyamokon az orvosi, pszichológiai alkalmasság, az áthelyezési lehetőség a tanulók előmenetele alapján (iskolán belül más osztályba, csoportba, pályamódosításra, integrált, illetve szegregált formában, vagy más iskolába). Az iskolai osztályok és csoportok szervezésénél meghatározó az intézményi feladatellátás köre, az adott tárgyi és személyi feltételek, a tanulók érdeklődési köre, továbbtanulási igénye, a szülők javaslatai, észrevételei, az intézményi hagyományok, szokások. Integráció, szegregáció Iskolánkban nagyrészt szegregált formában történik az iskolai nevelés-oktatás. Integrált nevelés-oktatás az alábbi esetekben valósul meg a szakértői bizottságok javaslatára: a. értelmileg akadályozott tanulók integrálása tanulásban akadályozott tanulók oktatását biztosító osztályokba, b. sajátos nevelési igényű tanulók integrálása ép tantervű szakiskolai osztályokba. Az első esetben a tanulók a státuszuknak megfelelő tantervi követelmények szerint tanulnak, s az értékelésük is annak megfelelően történik. A második esetben azonban a tanulók a többségi tanterv szerint haladnak, s az értékelésük is a többségieknek előírt követelmények szerint történik. Mindkét esetben fontos az egyéni problémához igazodó egyéni fejlesztések biztosítása. A szegregált, vagy integrált nevelés-oktatás szükségességét, lehetőségét a szakértői bizottságok által kialakított szakértői vélemények határozzák meg. Az integrált tanulók kiemelt fejlesztése: Az integráltan oktatott, értelmileg akadályozott tanulók fejlesztését két oktatásszervezési formában valósítjuk meg; egyrészt kiscsoportos foglalkozások, másrészt kéttanáros tanórai foglalkozások keretében a jogszabályi lehetőség (Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét egyéb foglalkozás megtartásához veheti igénybe.) és az engedélyezett álláshelyek függvényében. 26

27 Csoportbontás A csoportbontást az érvényes jogszabály alapján (Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét osztálybontáshoz veheti igénybe) végezzük a számszerűség elvén és a képzési programok követelményeinek megfelelően. A szakmai gyakorlóhelyi csoportok kialakításánál a tanuló egyéni fejlettségét (fejlettségi szint, önállóság), egyéb személyes lehetőségeit (lakóhely, közlekedés) is figyelembe vesszük. 2. A nevelő - oktató munka eszköz- és eljárásrendje Az iskolában folyó tevékenységek eljárásendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend részletezi. A tantervek megvalósításához szükséges eljárásokat, metodikákat a tanterv módszertani ajánlásai tartalmazzák. 27

28 Általános iskolai nevelés oktatás A z általános iskolai nevelés oktatás célja a tanulók alapműveltségének kialakítása, illetve a továbbtanuláshoz szükséges képességek és készségek kialakítása, fejlesztése. Az általános iskolai nevelés - oktatás feladata: az óvodás gyermekek tevékenységének, szokásrendszerének átvezetése az iskolai követelményrendszerbe, alaptevékenységek elsajátítása, alapműveltség kialakítása, továbbtanulásra történő felkészítés. Az általános iskolai nevelés - oktatásban érintettek köre szegregáltan nevelhető, ép intellektusú beszédfogyatékos tanulók, szegregáltan nevelhető, tanulásban akadályozott (enyhe fokú értelmi fogyatékos) tanulók, szegregáltan és/vagy integráltan nevelhető, értelmileg akadályozott (középsúlyos fogyatékos) tanulók Az általános iskolai nevelés oktatás során alkalmazott oktatásszervezési formák Az általános iskolában a nevelés - oktatást az egyes évfolyamokon eltérő módon szervezzük meg. Az 1-3. évfolyamon a tanórai és egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni oktatás során egyenletesen elosztva biztosítjuk. A foglalkozások szervezésének módja (kifutó rendszerben): A 2-3. évfolyamon a délelőtti és délutáni időszakban 2-2 tanóra megtartására kerül sor óra és óra között. A foglalkozások szervezésének módja (felmenő rendszerben): Az 1-3. évfolyamon, a délelőtt folyamán 3, a délután folyamán 2 tanóra megtartására kerül sor óra és óra között. A tanórák közötti és a tanórákat követő időszakban az egyéb foglalkozásokat szervezzük. A 4-8. évfolyamon a tanórai foglalkozásokat 8.00 órától folyamatosan tervezzük, az egyéb foglalkozásokat pedig a kötelező tanórákat követően délután 16.00, illetve óráig bezárólag kínáljuk. A kötelező habilitációs órák egy részét sávos órarend készítésével biztosítjuk, ami azt jelenti, hogy ezen órákat órarendben tervezzük valamennyi évfolyamra kiterjedően, azonos időpontban. 28

29 A tanulásban akadályozott és beszédfogyatékos tanulókat igyekszünk évfolyamonkénti osztályba sorolással oktatni, kivéve, ha a tanulói létszám ezt nem teszi lehetővé. Az értelmileg akadályozott tanulókat a pedagógiai szakaszokhoz igazítva összevont osztályokban oktatjuk. Az összevont osztályoknál törekszünk a csoportbontások megvalósítására. Az összevont osztályokban tanuló, s az integráltan nevelhető tanulóknál kiemelten kezeljük a differenciált oktatás lehetőségeit. Magántanulók nevelése, oktatása Azon tanulók oktatását, akik a TKVSZRB szakvéleménye alapján tankötelezettségüket magántanulóként teljesítik, heti 10 órában iskolába történő bejárással, vagy házi tanítás formájában látjuk el, az előírt fejlesztési területeken, a fejlesztés irányának megfelelő szakember bevonásával. A szülői kérésére engedélyezett magántanulói státusz esetén a magántanuló igény szerint előzetesen egyeztetett időpontban látogathatja az intézményt, egyébként a felkészítés a szülő feladata. Az általános iskolai tanulói jogviszony létesítésének, megszüntetésének lehetőségei Tanulói jogviszony felvétel, vagy átvétel útján keletkezhet intézményvezetői határozat és/vagy engedély alapján Tanulói felvétel Tanulói felvételre a központilag meghatározott időpontban, illetve a tanév során bármikor sor kerülhet. Felvételi határozat meghozatalakor: - a kerületi lakcímmel rendelkező jelentkező előnyt élvez, - túljelentkezéskor a törvényi szabályozás lép életbe. Tanulói átvétel Tanulói átvételre a tanév során bármikor lehetőség van. Átvételkor figyelembe vesszük a szakértői véleményben megjelölt osztályfok javaslatot, esetlegesen a szülői kérést. A tanév közi átvétel után tapasztalt negatív eredmények az évfolyam megismétlését eredményezhetik 29

30 Tanulói jogviszony megszűnése: A tanulói jogviszony megszüntetésére a szülő írásos kérelmével és a befogadó nyilatkozat bemutatásával van lehetőség A tanulók felvételével, átvételével és jogviszonyuk megszüntetésével kapcsolatos részletes szabályokat az SZMSZ tartalmazza. 30

31 Szakiskolai nevelés - oktatás A szakiskolai nevelés oktatás célja, hogy a tanulók a közismeretei tárgyak tanulása mellett elméleti és főképpen gyakorlati ismereteket szerezzenek a munka világából, sajátítsák el azokat a szükséges kompetenciákat, amelyek az eredményes pályaválasztáshoz és munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükségesek. Elsődleges célunk, hogy a tanulmányaik befejeztével a fiatalok eredményes szakmai vizsgát tegyenek a választott szakmában és piacképes tudásukkal helyt álljanak a munkaerő-piacon. A szakiskolai nevelés oktatás feladata: általános műveltség szinten tartása, bővítése, széles alapú pályaorientálás, szakmai képzés (választott szakmában), szakmai vizsgára felkészítés, szakmai vizsgáztatás, a személyiség fejlesztése (különös tekintettel: fizikai állóképesség, munkamorál, viselkedéskultúra), életkezdéshez, munkába álláshoz szükséges ismeretek nyújtása, munkára felkészítés, pályakövetés. A szakiskolai nevelés oktatásban érintettek köre Kifutó rendszerben szakiskola - alapműveltséget megalapozó oktatás (10. évfolyam - ép intellektusú és integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók számára) - szakmai képzés (szakképző évfolyam - ép intellektusú és integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók számára) speciális szakiskola - alapműveltséget megalapozó oktatás (10. évfolyam - szegregáltan nevelhető, tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók számára) - szakmai képzés (szakképző évfolyam - szegregáltan nevelhető, tanulásban akadályozott tanulók számára) 31

32 Új törvényi szabályozás szerint szakiskola - közismereti és szakmai tantárgyak oktatása ép intellektusú és integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók számára speciális szakiskola - közismereti és szakmai tantárgyak oktatása szegregáltan nevelhető sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott) tanulók számára előkészítő szakiskola évfolyamos oktatás szegregáltan nevelhető sajátos nevelési igényű (értelmileg akadályozott) tanulók számára A szakiskolai nevelés oktatás során alkalmazott oktatásszervezési formák Szakmai képzésünk integrált és szegregált formában történik. Ennek megfelelően a szakiskolai/speciális szakiskolai képzésbe lépő és ott tanulmányokat folytató fiatalok két nagy csoportját különböztethetjük meg: 1. A TKVSZRB határozata alapján az értelmileg sérült fiatalok csoportját, 2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ, ép intellektusú, a többségi középfokú (főleg szakképző) intézményrendszerből kiszorult fiatalok csoportját. A szakmai képzés minden esetben elméleti és gyakorlati oktatásra épül, amelynek arányát az egyes szakmák jóváhagyott központi programjai alapján elkészített helyi tantervek tartalmazzák. A gyakorlati képzés szinterei a belső tanműhelyek, és a külső gyakorlóhelyek. Az elméleti és gyakorlati oktatást a már hosszú évek óta sikeresen működő szervezési formában igyekszünk megvalósítani. A közismereti és/vagy szakmai elméleti tárgyak oktatását, illetve a gyakorlati képzést lehetőség szerint heti ciklusban tervezzük, s heti váltásban végezzük. Amennyiben nem megvalósítható a heti ciklus szerinti képzés, az óraszámok függvényében törekszünk az elmélet és gyakorlat tömbösített oktatására. A gyakorlati oktatás megvalósulása az iskolában kifutó szakiskolai nevelés oktatás ép 10. évfolyamon: pályaorientáció, szakmai alapozó ismeretek tantárgyak oktatásával, SNI 10. évfolyamon: szakmai előkészítő ismeretek (középsúlyos), szakmai alapozó ismeretek (enyhe) tantárgyak keretében. szakképző évfolyamokon: szakmai programokban meghatározott tantárgyak során. szakács szakmában az első évfolyamon iskolai tankonyhában, 32

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A program benyújtója: Rónáné Helle Mária intézményvezető Az iskola székhelye: Budapest Postacíme: 1158 Budapest, Neptun u. 57. Telefon/Fax: (06 1) 417-4687 Pedagógiai

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola. Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola Csővári Tagiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola. Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola Csővári Tagiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola Csővári Tagiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI, JOGÁLLÁSA... 6 II. BEVEZETÉS, HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ 1 Előszó A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben.

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

Pedagógiai program Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Tiszaújváros

Pedagógiai program Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Tiszaújváros Pedagógiai program Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Tiszaújváros 2014. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 5 Az intézmény jogi státusa... 6 Az intézmény tevékenysége... 6 Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2015

Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2015 Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2015 Készült: 2014. október Módosítva: 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 5200 Törökszentmiklós, Kölcsey F. u. 21. Egyházi Jogi Személy PEDAGÓGIAI PROGRAM

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 5200 Törökszentmiklós, Kölcsey F. u. 21. Egyházi Jogi Személy PEDAGÓGIAI PROGRAM Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 5200 Törökszentmiklós, Kölcsey F. u. 21. Tel/fax: 56 / 390-284 E-mail: kolcsey@baptistaoktatas.hu Egyházi Jogi Személy Kölcsey Ferenc Általános

Részletesebben

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Tartalom Bevezetés...5 I. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA JA...9 I/A NEVELÉSI PROGRAM...9 1. Pedagógiai alapelvek, értékek...9 2. A iskolánkban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYVENYIM 2013. NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYVENYIM 2013. NEVELÉSI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYVENYIM 2013. NEVELÉSI PROGRAM Jóváhagyta: Nagyvenyim, 2013. március. 27. Kundra Lászlóné igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 3 I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I.1. BEVEZETÉS... - 3 - I.2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT... - 5 - I.3. HELYZETELEMZÉS...

I.1. BEVEZETÉS... - 3 - I.2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT... - 5 - I.3. HELYZETELEMZÉS... Tartalomjegyzék I.1. BEVEZETÉS... - 3 - I.2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT... - 5 - I.3. HELYZETELEMZÉS... - 6 - I.3.1. Tárgyi-dologi feltételek... - 7 - I.3.2. Gazdasági feltételek... - 7 - I.3.3. Eszköz, felszereltség...

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Hatályos:2014. szeptembertől

Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Hatályos:2014. szeptembertől Pedagógiai program Hatályos:2014. szeptembertől Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest, 1184 Hengersor u. 34. (1) 295-1941, (1) 295-1943 titkar@plkik.axelero.net OM: 03543

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény címe: Intézmény OMazonosítója: I n t é z m é n y fenntartója: Sirius Gimnázium és Szakközépiskola

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény címe: Intézmény OMazonosítója: I n t é z m é n y fenntartója: Sirius Gimnázium és Szakközépiskola Intézmény neve: Sirius Gimnázium és Szakközépiskola Szabályzat típusa: Pedagógiai program Intézmény címe: Intézmény OMazonosítója: I n t é z m é n y fenntartója: 4028 Debrecen, Kassai út 129 200777 Sirius

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M B E N E D E K E L E K Á L T A L Á N O S I S K O L A (OM 031088)

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M B E N E D E K E L E K Á L T A L Á N O S I S K O L A (OM 031088) P E D A G Ó G I A I P R O G R A M B E N E D E K E L E K Á L T A L Á N O S I S K O L A (OM 031088) 2011 TARTALOMJEGYZÉK Igazgatói köszöntő 3.o. Preambulum 4.o. I. HELYZETELEMZÉS I./1. Tárgyi, dologi feltételek

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola Nyíregyháza PEDAGÓGIAI PROGRAM

Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola Nyíregyháza PEDAGÓGIAI PROGRAM Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola Nyíregyháza PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM...1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 NEVELÉSI

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja

A vasvári Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja A vasvári Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) Bertók Gyöngyi igazgató 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 5 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bevezetés...9.. Az intézmény alapadata...9.. Pedagógiai hitvallásunk....3.

Részletesebben

Mátyás Király Általános Iskola Pedagógiai Program

Mátyás Király Általános Iskola Pedagógiai Program Mátyás Király Általános Iskola Pedagógiai Program 2013. 0 Tartalom Iskolánkról... 3 1.1. Bevezető gondolatok... 3 1.2. Iskolánk története... 4 1.3. Iskolánk jelenlegi szerepe a település életében... 4

Részletesebben