Tisztelt Lakosság! Észrevételeikre számítva! Tisztelettel: Pilismarót Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Lakosság! Észrevételeikre számítva! Tisztelettel: Pilismarót Község Önkormányzata"

Átírás

1 Tisztelt Lakosság! Eleget téve a jogalkotásról szóló évi CXXX. tv. 19. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek, előzetes társadalmi egyeztetésre ajánlom Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete előtt elfogadásra váró szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet, indokolással. A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeiket és javaslataikat írásban, legkésőbb február 23-ig nyújthatják be a Pilismaróti Polgármesteri Hivatalban, a 2028 Pilismarót, Rákóczi F. u. 15. szám alatt, vagy on a címre. Észrevételeikre számítva! Tisztelettel: Pilismarót Község Önkormányzata Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (II.) önkormányzati rendelet - tervezete A szociális ellátások helyi szabályairól Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésben, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26 -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. (1) és (7) bekezdésben, 58/B. (2) bekezdésben, 92. (1)-(2) bekezdésben és 132. (4) bekezdés a), d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Ellátásra való jogosultság megállapításának általános szabályai 1. (1) A szociális ellátásokat az igényelt ellátás típusának megfelelő nyomtatványon annak a Pilismaróti Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: hivatal) történő benyújtásával lehet kérelmezni. A kérelem nyomtatványok e rendelet 2. mellékletét képezik, melyek átvehetőek a hivatalban, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról. E rendeletben szabályozott települési támogatási hatósági ügyek elektronikus úton nem intézhetőek. (2) A kérelemben foglaltak érdemi elbírálásáról az átruházott hatáskörben eljáró Polgármester vagy Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság határozattal dönt. (3) A határozatban megállapított települési támogatás kifizetése eltérő rendelkezés hiányában - a hivatal házipénztárában havonta 5-ig, a hónap első szerdáján történik. A nem rendszeres pénzbeli és természetbeni támogatások kifizetésének időpontjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

2 (4)Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezésekor nyújtott települési támogatások esetében a döntést legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül meg kell hozni. (5) A szociális igények elbírálása során a hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, nyilatkozatokat, valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során az eljárás bármely szakaszában ellenőrizheti. 2. Települési támogatás 2. (1) Települési támogatás nyújtható: a) Sürgős szükség, rendkívüli élethelyzet miatt, b) elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, c) temetési támogatás, d) lakhatás költségeinek támogatása, e) gyógyszertámogatás, f) létfenntartást veszélyeztető élethelyzet miatt. (2) A települési támogatás megállapítható esetenként, vagy havi rendszerességgel is a létfenntartást veszélyeztető ok fennállásáig. (3) Támogatásban családonként egyszerre csak egy személy részesülhet. (4) Egy összegben megállapított település támogatás esetén a 4., 5. -okban foglalt rendkívüli települési támogatás kivételével évente (a kérelem benyújtásának dátuma alapján) egy alkalommal nyújtható be újabb települési támogatás. (5) Havi rendszerességgel megállapított települési támogatás esetén a 4., 5. -ban foglalt, rendkívüli települési támogatás kivételével a havi rendszerességgel megállapított települési támogatás lejártáig (a kérelem benyújtásának dátumától számítva) újabb települési támogatás nem nyújtható be. (6) A 4. -ban szabályozott települési támogatás természetbeni szociális ellátásként is nyújtható a) ha a kérelem a gyermek tanszer, tankönyvellátásnak támogatására, illetve térítési díjtámogatásra irányul, b) ha a kérelem benyújtását megelőzően nevelési, oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb, a tanítással, neveléssel kapcsolatosan felmerült költségek tekintetében hátraléka áll fenn. 3. (1) Települési támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha a rászoruló családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át, egyedül élő esetén annak 180 %-át nem haladja meg, amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerint vagyonnal nem rendelkezik. (2) A támogatás mértéke rászorultsághoz igazodva alkalmanként maximum ,-Ft lehet. 4.

3 (1) Létfenntartást veszélyeztető sürgős szükség, rendkívüli élethelyzet esetén, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolja, hivatalból jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a települési támogatás. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás összege maximum Ft-ig terjedhet. (3) A támogatás megállapításához írásos kérelem, melyben az igénylés okának megjelölése szükséges. (4) A támogatást a jogosult készpénzben a döntést követő 10 napon belül a hivatal pénztárában, szerdai napon veheti fel. (5) A kérelem elbírálása a polgármester átruházott hatásköre. 5. (1) Elemi csapás, hosszabb korházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, beleset, valamint közeli hozzátartozó halála esetén hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a települési támogatás. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás összege maximum ,-Ft-ig terjedhet. (3) A támogatást a jogosult készpénzben a döntést követő 10 napon belül a hivatal pénztárában, szerdai napon veheti fel. (4) A kérelem elbírálása a polgármester átruházott hatásköre. 6. (1) Települési támogatás adható annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. a) Temetési támogatásra jogosult az a temetésről gondoskodó személy, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át. b) A támogatás mértéke a számlával igazolt temetési költség 10 %-a, de maximum Ft. c) A települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell benyújtani. d) A támogatás iránti kérelemhez be kell mutatni az igénylő nevére kiállított eredeti számlát. e) A kérelmek elbírálása a polgármester hatásköre. f) A támogatást a jogosult készpénzben a döntést követő 10 napon belül a hivatal pénztárában, szerdai napon veheti fel. 3. Lakhatási támogatás 7. (1) Lakhatás költségeinek támogatására települési támogatás adható. (2) A lakhatás költségeinek támogatása a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. (3) A helyi lakásfenntartási támogatást Pilismarót Község Önkormányzata kiegészítő ellátásként elsősorban természetbeni juttatás formájában nyújtja.

4 (4) Lakhatás költségeinek támogatásra jogosult az a személy, aki a lakásban tulajdonosként, használóként, bérlőként, albérlőként lakik és a lakás mérete nem haladja meg e rendelet 1. számú mellékletének I. pontjában meghatározott lakásnagyságot, továbbá a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a között van és a lakásfenntartás havi költsége eléri a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át, vagy b) a lakás fűtési költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20%-át. (5) A támogatás összege a rendelet 1. mellékletének III. pontjában meghatározottak szerint kerül megállapításra. (6) E települési támogatás iránti kérelmeket az év bármely időszakában be lehet nyújtani. (7) A kiegészítő ellátásként nyújtott támogatás megállapításánál figyelembe vehető költségek típusait tételesen határozza meg az önkormányzat e rendelet 1. mellékletének II. pontjában foglaltak szerint. (8) A benyújtott kérelemhez csatolni kell a) valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan, b) kérelem benyújtását megelőző 3 havi lakásfenntartás költségeit igazoló közüzemi díjakról szóló számlákat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztését igazoló iratokat, albérleti szerződést, lakásbérleti szerződést, c) ha a fűtési díjat a kérelmező nem tudja igazolni (pl. fafűtés esetén), akkor az átlag normatívák (1. melléklet III./4. pontja) szerint lehet az igényt figyelembe venni. d) a kérelmező nyilatkozatát a fennálló közüzemi díj tartozásáról. (9) A lakhatási költségek támogatás elbírálása a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság hatásköre. A támogatást a kérelem benyújtásának hónapjától kell megállapítani egy év időtartamra. (10) Pilismarót Község Önkormányzata az alábbi fenntartási költségekhez nyújt lakásfenntartási támogatást prioritási sorrendben: a) villamos energia felhasználás, b) gázfogyasztás költsége, c) víz- és csatornahasználati díj, d) szemétszállítási díj, e) albérleti díj, f) önkormányzati bérlakás lakbére, g) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletei (vásárláshoz, építéshez, felújításhoz, korszerűsítéshez felvett kölcsönök), h) közműbeszerelésre, illetve közműfejlesztésre felvett kölcsön törlesztő részletei, i) szén-, fa-, olajtüzelés költsége, (11) Az elsősorban közüzemi díjhátralék rendezése érdekében pénzben megállapított támogatás folyósítása minden hónap 5-ig történik átutalással, az ellátást megállapító határozatban megjelölt szolgáltatóhoz, pénzintézethez, lakásbérlet esetén a bérbeadó részére. 8. (1) Települési támogatás gyógyszertámogatásra is nyújtható. (2) Az a szociálisan rászorult személy jogosult támogatást igényelni, aki a havi rendszeres gyógyító ellátásának költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem

5 haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja. (3) A támogatás megállapítása a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság hatásköre. 9. (1) A települési támogatás iránti kérelmeket e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban szereplő mellékletek csatolásával. (2) A 4., 5. -ban részletezett esetekben a települési támogatás iránti kérelemhez nem szükséges benyújtani a kérelem nyomtatványhoz tartozó kötelező mellékleteket. 4. Köztemetés 10. Pilismarót Község Önkormányzat az Szt ának megfelelően a köztemetés elrendelésének feladatát a polgármesterre ruházza át. 5. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 11. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat a) étkeztetést b) családsegítést c) házi segítségnyújtást biztosít. 12. (1) A szociálisan rászorultaknak Pilismarót Község Önkormányzata napi egyszeri meleg étkeztetés biztosít. (2) a) Szociálisan rászorult az Szt. 62. (1) bekezdés a)-e) pontján túl az a személy is, akinek egészségi állapota révén rászorultságát háziorvosi, szakorvosi javaslat indokolja, továbbá b) A havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és vagyonnal nem rendelkezik. (3) A szociális étkeztetést az önkormányzat a mindenkori közétkeztetési közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja. (4) Az önkormányzat kizárólag elvitel formájában biztosítja a szociális étkeztetést, az étel elszállításáról a jogosult gondoskodik. (5) Az étkezés térítés díját az étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 13/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet szabályozza. (6) A szociális étkeztetést meg kell szüntetni, ha a) az ellátott jelzi, hogy az ellátást nem kívánja igénybe venni, b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül legalább 2 hétig nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon, hatósági, vagy orvosi igazolással nem mentette ki, vagy c) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn.

6 Családsegítés Az önkormányzat a családsegítést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosítja Házi segítségnyújtás Az önkormányzat a házi segítségnyújtás szolgáltatást ellátási szerződés formájában a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális szolgáltató által biztosítja Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése (1) Az ellátás megtérítését méltányosságból akkor engedi el, ha a visszafizetésre kötelezett a) hajléktalanná vált, vagy b) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 50%-át meg nem haladó mértékre esett vissza. (4) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor csökkenthető, ha a visszafizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át meg nem haladó mértékre csökkenti. (5) A csökkentés mértéke a fizetési kötelezettség 50 %-áig terjedhet. (6) Az ellátás megtérítése részletekben akkor teljesíthető, ha a visszafizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem éri el. (7) Részletfizetés időtartama a fizetési kötelezettség összegétől függően: a) forintig 3 hónap, b) forintig 6 hónap, c) forint felett 8 hónap. (8) A méltányossági kérelmet a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül lehet benyújtani. (9) A támogatás megtérítésének elengedéséről, csökkentéséről vagy részletekben történő teljesítéséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt Szociálpolitikai kerekasztal Az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai: a) Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, b) Pilismarót Község háziorvosa és védőnője 9. Záró rendelkezések 17. (1) E rendelet március 1-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009. (IV.28.) önkormányzati rendelet.

7 Pergel István Csaba polgármester Balázs Márta jegyző Kihirdetve: február -én Balázs Márta jegyző

8 1. melléklet az 1/2015. (II ) önkormányzati rendelethez Kimutatása lakásfenntartási támogatás feltételeiről I. A lakhatás költségeinek támogatása esetében elismert maximális lakásnagyság komfortfokozatra tekintet nélkül: a) minimális lakásnagyság: 20 nm, b) ha a háztartásban egy vagy két személy lakik: 55 nm, c) ha a háztartásban három vagy négy személy lakik: 80 nm, d) ha a háztartásban öt, vagy annál több személy lakik, az egy főre jutó lakásnagyság a 20 nm-t nem haladhatja meg. Különös méltánylást érdemlő esetekben a fenti lakásnagyságoknál Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság döntése során nagyobb lakásnagyságot is figyelembe vehet. II. A lakhatás költségeinek támogatása esetében figyelembe vett költségek: E támogatás esetében a lakásfenntartási kiadások körében különösen az alábbi költségek vehetők figyelembe: a) villamos energia felhasználás, b) gázfogyasztás költsége, c) víz- és csatornahasználati díj, d) szemétszállítási díj, e) albérleti díj, f) önkormányzati bérlakás lakbére, g) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletei (vásárláshoz, építéshez, felújításhoz, korszerűsítéshez felvett kölcsönök), h) közműbeszerelésre, illetve közműfejlesztésre felvett kölcsön törlesztő részletei, i) szén-, fa-, olajtüzelés költsége, j) egyéb költség III. A támogatás mértéke ezen települési támogatás esetén: 1./ Tüzelővásárlás támogatása Ft/hó (egy fűtési idény 6 hó) = Ft 2./ Villanyáram, távhőszolgálati díj, gázfogyasztás támogatása: Egységesen Ft/hó* 3./ Albérleti díj támogatása: Egységesen Ft/hó

9 4./ Tüzelővásárlásnál figyelembe vehető havi fűtési költség átlag normatívája: 20 m 2 alapterületű lakás esetén Ft/hó 30 m Ft/hó 40 m Ft/hó 50 m Ft/hó 60 m Ft/hó 80 m Ft/hó

10 2. melléklet az 1/2015. (II ) önkormányzati rendelethez KÉRELEM, NYILATKOZAT Települési támogatás igényléséhez A nyomtatványt kérjük olvashatóan kitölteni, illetve a megfelelő válaszokat aláhúzni, bekarikázni szíveskedjen. I. Kérelmező adatai: 1. Kérelmező neve: 2. Kérelmező leánykori neve: 3. Kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 4. Adóazonosító jele:.. 5. Kérelmező születési helye, ideje: Kérelmező anyja neve: Kérelmező családi állapota: a) egyedülálló b) házasságban él c) élettárssal él d) különváltan él e) elvált f) özvegy 8. Kérelmező állandó lakcíme: irányító szám. helység utca.. hsz. em... ajtó 8.1. Kérelmező tartózkodási helye: irányító szám. helység utca.. hsz. em... ajtó 9. Kérelmező állampolgársága: A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): a) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy b) EU kék kártyával rendelkező, vagy c) bevándorolt/letelepedett, vagy d) menekült/oltalmazott/hontalan. 11. Kérelmező telefonszáma:... II.1. Alulírott kérem, hogy részemre a települési támogatásra való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani az alábbi indokkal (a megfelelő aláhúzandó): 1. önmagam, illetve családom létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudok,

11 2. alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulok, ilyen többletkiadás az alábbi okból merül fel: betegség miatt, gyógyszerköltség miatt, haláleset miatt, elemi kár bekövetkezése miatt, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, iskoláztatás biztosítása érdekében, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt, egyéb:. 3. gyermekem/gyermekeim hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulok. A támogatás igénylésének szöveges indokolása:.. II.2.Közös háztartásban élők adatai: Név Szül.hely, idő Anyja neve rokoni kapcsolat megjelölése

12 10 II.3. Jövedelmi adatok: A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Járási Hivatal, Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9- ( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) A kérelmező jövedelme B kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme C kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv.

13 4. (1) bek. i) pontja] Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):... Ft/hó. Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. III. Nyilatkozatok: Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim a valóságnak megfelelnek. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik), Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal számítógépes nyilvántartásában felhasználhassa. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. Dátum: kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdésében szereplő Körjegyzőség szó helyébe a következő rendelkezés lép: közös önkormányzati hivatal.

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdésében szereplő Körjegyzőség szó helyébe a következő rendelkezés lép: közös önkormányzati hivatal. Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény helyi végrehajtása 7/2007. (III.27.)

Részletesebben

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Hatályos:2015-03-01 -tól

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Hatályos:2015-03-01 -tól Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Hatályos:2015-03-01 -tól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálása

1. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálása Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.26) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.

Részletesebben

Jogosultak köre, ügy célcsoportja, kérelem elbírálásának szempontjai

Jogosultak köre, ügy célcsoportja, kérelem elbírálásának szempontjai ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 12. 19-én tartandó ülésére, az 1. számú a) A gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 22/2007.(XI.22.) b) A szociális pénzbeli,

Részletesebben

2/2014. Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 13-14/2014.(II.18.) határozata

2/2014. Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 13-14/2014.(II.18.) határozata 26 2/2014. Készült: 2 példányban példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. február 18-án 13 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 13-14/2014.(II.18.) határozata c.) 1/2014.(II.26.)

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól Bőcs Község

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2015. március 1. napjától módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.).

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Karád Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. ( II.25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Karád Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. ( II.25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Karád Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. ( II.25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Karád Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26.

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2015.(VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (L1) a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (L1) a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (L1) a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hunyadfalva Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 35/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1.

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1. Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Acsa község önkormányzata képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Acsa község önkormányzata képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Acsa község önkormányzata képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Acsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Páka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2009.(VI.25.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2009.(VI.25.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2009.(VI.25.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata a települési támogatásról szóló. 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzata a települési támogatásról szóló. 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzata a települési támogatásról szóló 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletének a 13/2015.(V. 29.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege Tiszacsege

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet célja, alapelvei

Általános rendelkezések. A rendelet célja, alapelvei Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben