05.-DÉL-TISZA TAGSZÖVETSÉG POSTAGALAMBSPORT EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "05.-DÉL-TISZA TAGSZÖVETSÉG POSTAGALAMBSPORT EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE"

Átírás

1 05.-DÉL-TISZA TAGSZÖVETSÉG POSTAGALAMBSPORT EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA április DÉL-TISZA TAGSZÖVETSÉG POSTAGALAMBSPORT EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 1

2 ELŐSZÓ A Dél-Tisza Tagszövetség jogi személyiségű nyilvántartásba vett egyesületei azon szándékától vezérelve, hogy röptetési és kiállítási versenyeiket közös szervezésben, hatékonyan és magas szinten bonyolítsák, az alábbiak szerint jelen Szövetséget hozzák létre figyelemmel a Magyar Postagalambsport Szövetség Alapszabályára, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló (Civil törvény) évi CLXXV. törvényre, a évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire, valamint a sportról szóló évi I. törvény rendelkezésire. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Tagszövetség neve: 05.-Dél-Tisza Tagszövetség Postagalambsport Egyesületek Szövetsége /a továbbiakban Tagszövetség/ A Tagszövetség székhelye: 6781 Domaszék, József Attila u. 14. A Tagszövetség jogállása: A Tagszövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló (Civil törvény) 4 (1) és (3) bek. szerint létrehozott egyesületek szövetsége, s mint ilyen jogi személy. A Tagszövetség a Magyar Postagalambsport Szövetség (a továbbiakban Szövetség) tagjaként fejti ki működését és tevékenységét. A Tagszövetség a Szövetség területi szerve. A Tagszövetség és a Szövetség kapcsolatára a Szövetség Alapszabálya és egyéb szabályzatai az irányadók. A Tagszövetség Csongrád megyében nyilvántartásba vett és működő, valamint a Magyar Postagalambsport Szövetség által a földrajzi körzet szerint ezen Tagszövetséghez sorolt jogi személyiségű postagalambsport egyesületeinek a szövetsége. A Tagszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem fejt ki. A Tagszövetség emblémája és pecsétje: Téglalap alakú bélyegző lenyomat, amit jelképesen a Tisza szel ketté. A folyó medrében DÉL- TISZA felirat, alatta a Tagszövetség szó, fölötte repülő galamb. A Tagszövetség célja és feladata: II. FEJEZET A TAGSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE - A szakszerű postagalamb-tenyésztésnek és versenyzésnek tömegsporttá való fejlesztése. - A postagalamb-tenyésztés szakszerű irányítása. - A Tagszövetség szervezi és irányítja a hozzá tartozó egyesületek röptetéseit, kiállításainak rendezését. 2

3 - A Tagszövetség alapvető feladata a tagegyesületek összefogása, érdekvédelme, képviselete, a közös sporttevékenység szabályozása. - A Tagszövetség vagyonának kezelése. A Tagszövetség a fent meghatározott célkitűzések érdekében: - gondoskodik a szakismeretek terjesztéséről, tanfolyamok, előadások tartásáról, - szervezi a kerületi versenyeket és kiállításokat - intézkedik a Szövetség által rendezett kerületi, országos kiállításokra és versenyekre küldendő postagalambok kiválogatásáról, azok szállításának szabályozásáról, - betartja és betartatja a sport és állategészségügyi szempontból kiadott jogszabályok végrehajtását, - szükség szerint alapítványt létesít, - anyagi lehetőségének kerete között a versenyek lebonyolítására gépjárművet üzemeltethet - az országos és kerületi versenyekkel kapcsolatos visszaélés ügyében elsőfokú fegyelmi eljárást folytat le és hoz határozatot, másodfokon dönt a tagegyesületek fegyelmi ügyeiben. A Tagszövetség feladatainak ellátásához igényli a Szövetség, és alkalmanként más szervek erkölcsi, valamint anyagi támogatását. III. FEJEZET A TAGSZÖVETSÉG TAGSÁGA A Tagszövetség tagja lehet bármely Csongrád megyében nyilvántartásba vett és működő vagy Csongrád megyén kívül nyilvántartott és működő, de a Magyar Postagalambsport Szövetség által a földrajzi körzet szerint ezen Tagszövetséghez sorolt jogi személyiségű postagalambsport egyesület, amely elfogadja a Tagszövetség alapszabályát, belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, és fizeti a Tagszövetségi tagdíjat. A Tagszövetségbe belépett egyesület más Tagszövetségnek tagja nem lehet. A Tagszövetségből más Tagszövetségbe való átigazolás a Szövetség Elnöksége hozzájárulását követően csak a Tagszövetségi Küldöttközgyűlés hozzájárulásával történhet. A Tagszövetségbe történő belépési szándékot a Tagszövetség elnökéhez írásban benyújtott, a Tagszövetség Küldöttközgyűléséhez címzett belépési nyilatkozat aláírásával lehet kifejezésre juttatni, figyelembe véve a Magyar Postagalambsport Szövetség hatályos Átigazolási Szabályzatában foglaltakat. A felvételről a Tagszövetség Küldöttközgyűlése dönt, azt indoklás mellet visszautasíthatja. A Tagszövetség tagjainak jogai és kötelezettségei: A Tagszövetség tagegyesületeit (továbbiakban: Tagegyesület) egyformán jogok illetik és egyforma kötelezettségek terhelik. Az Alapszabály minden Tagegyesületre kötelező érvényű. A Tagegyesületek jogai: 3

4 - tanácskozási és közvetett módon szavazati joggal részt vehet a Tagszövetség Küldöttközgyűlésén és egyéb rendezvényein, - a Tagszövetség Alapszabálya szerinti testületekbe, valamint tisztségekre jelölteket állíthatnak. Jelölt a pénztárost kivéve csak a Tagszövetség valamelyik Tagegyesületének tagja lehet. - a Tagegyesületek tagjai a Tagszövetség szervibe választhatók, kivéve azokat a személyeket, akik megválasztása a jelen Alapszabály valamely tilalmába ütközik. - javaslatokat, előterjesztéseket tehet a Tagszövetség bármely szervéhez, - igénybe vehetik a Tagszövetség tulajdonában és birtokában lévő eszközöket és felszerelési tárgyakat a Tagszövetség céljait szolgáló kiállítási és versenycélokra (egyesületi, ill. magáncélokra ezen tárgyak, eszközök nem vehetők igénybe), - az előírt feltételek mellett részt vehet a Tagszövetség vagy a Szövetség által rendezett versenyeken és kiállításokon. A Tagegyesületek kötelezettségei: - az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt venni a Tagszövetség céljainak elérését szolgáló tevékenységekben, - a Küldöttközgyűlés által a tárgyévre meghatározott költségeket határidőre befizetni, - a Tagszövetség tulajdonában és birtokában lévő eszközöket és tárgyakat kímélni és az esetlegesen okozott károkat megtéríteni, - tagjai galambállományát szabványos gyűrűvel történt gyűrűzését ellenőrizni, az állategészségügyi előírások betartását tagjaitól megkövetelni, - a Tagszövetség kollektív munkájában részt venni, - a vezetőség által elhatározott, a Tagszövetség érdekeit szolgáló feladatokat ellátni. A tagszövetségi tagság megszűnése: - Tagegyesület megszűnésével, - kilépéssel, amely szándékot a Tagszövetség elnökéhez írásban kell benyújtani - törléssel, ha a Tagegyesület írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül az előírt költségek megfizetési kötelezettségének. Az írásbeli felszólítás kézbesítettnek tekintendő, ha a tértivevény nem kereste vagy egyéb jelzéssel érkezik vissza a kézbesítés második megkísérlésének napján. - kizárással, amennyiben a Tagegyesület magatartásával veszélyezteti az alapszabályban meghatározott célok elérését. A tagegyesület a jogszabályt, a Tagszövetség alapszabályát vagy Küldöttközgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Küldöttközgyűlés Fegyelmi Bizottság indítványára a tagegyesülettel szemben kizárási eljárást folytathat le. A Küldöttközgyűlés a jelenlévők 2/3-os szótöbbségével hozott határozattal kizárhatja azokat a tagegyesületeket, akik jogszabályt, vagy alapszabályt, vagy küldöttközgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten sértenek magatartásukkal. Kizárás nem érinti a Tagszövetségnek a hátralékos tagdíj kiegyenlítésére való követelését. A kizárásról szóló döntés előtt a Küldöttközgyűlés köteles meghallgatást tartani. A Küldöttközgyűlés a meghallgatás után a bizonyítékokat egyenként és összességében értékeli és alakszerű indoklást is tartalmazó írásbeli kizárási határozatot hoz. Az indokolásban fel kell tüntetni a kizárás alapjául szolgáló 4

5 bizonyított tényeket és tájékoztatni kell a Tagegyesületet a jogorvoslati lehetőségről. A Tagegyesületnek az írásbeli határozatot kézbesíteni kell, amely a kézbesítéssel válik hatályossá. Amennyiben a kézbesítés meghiúsul amiatt, hogy a tértivevény nem kereste vagy egyéb jelzéssel érkezik vissza, akkor a kézbesítés második megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Az érintett a kizárásról szóló határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül írásbeli fellebbezést nyújthat be a Tagszövetség Küldöttközgyűléséhez. A fellebbezést a Küldöttközgyűlés soron következő ülésen elbírálja. A Tagegyesület bíróságtól kérheti a határozat hatályon kívül helyezését, ha az jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt annak kézbesítésétől számított 30 napon belül lehet keresetet indítani. A határozat meghozatalától számított 1 éves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A kizárandó Tagegyesület a kizárással kapcsolatos iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet. Kizárás esetében a Küldöttközgyűlés 30 napon belül köteles a kizárt taggal elszámolni. A Tagszövetségből való kilépést a Tagegyesület köteles írásban a Tagszövetség Elnökségének a tárgyév október 31-ig bejelenteni, mellékelve a Tagegyesület erre vonatkozó közgyűlési határozatát. A kilépés a bejelentést követő év január 01. napjától hatályos. A kilépés bejelentésének elmulasztása esetén a következő évben teljes tagdíjfizetési kötelezettség terheli a Tagegyesületet. IV. FEJEZET A TAGSZÖVETSGÉG SZERVEZETE A Tagszövetség szervei: - a Küldöttközgyűlés, - a Tagszövetség Elnöksége, - az Ellenőrző Bizottság, - a Fegyelmi Bizottság, - a Választási (Jelölő) és Szavazatszámláló Bizottság, - a Versenybizottság Küldöttközgyűlés A Tagszövetség legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés. A Küldöttközgyűlés a Tagegyesületek küldötteinek összessége, amely a Tagszövetséget érintő minden kérdésben dönthet. A Küldöttközgyűlésbe a Tagegyesület minden, a tagnyilvántartásában szereplő 10 tagja után 1 küldöttet jogosult küldeni. 10 feletti Tagegyesületi taglétszám után minden megkezdett 10 fő után további 1 küldött delegálható. Küldött csak Tagegyesület tagja lehet és csak saját egyesületét képviselheti. 5

6 A Küldöttközgyűlés minden tagjának egy szavazati joga van. A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály megállapítása, módosítása, - az Ellenőrző Bizottság elnökének és két tagjának, a Fegyelmi Bizottság tagjainak, a Versenybizottság elnökének, a Választási (Jelölő) és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, - versenyprogram elfogadása - az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadása - a Fegyelmi Bizottság éves beszámolójának elfogadása, - az éves költségvetés, illetve az előző évi számviteli beszámoló elfogadása, a versenyek díjalapjainak felosztása, - az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása, - a tagdíj és a verseny díjalap meghatározása, - röpcsoportok Elnökség általi kialakításának jóváhagyása, - a Tagszövetség átalakulásának, megszűnésének vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondása, - a meglévő vagyonról történő döntés, - döntés a Tagszövetség tulajdonában lévő ingó és ingatlan dolgok elidegenítéséről, - tagegyesület kizárása - megsemmisíti az Elnökség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait, A Küldöttközgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Küldöttközgyűlés ülése nyilvános. A Küldöttközgyűlés zárt ülést is elrendelhet. A Küldöttközgyűlés lehet rendes, vagy rendkívüli: - a rendes Küldöttközgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb február végéig össze kell hívni - rendkívüli Küldöttközgyűlést kell összehívni, ha azt az összes szavazatból a szavazatok 1/3-át képviselő küldöttek az ok és a cél megjelölésével kezdeményezik - rendkívüli Küldöttközgyűlést kell összehívni, ha azt az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság kezdeményezi, vagy ha a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség írásban indítványozza. A Küldöttközgyűlést a Tagszövetség Elnöke írásban, meghívó útján hívja össze. A meghívóban fel kell tűntetni a Küldöttközgyűlés idejét és helyét, a napirendi pontokat, a Küldöttközgyűlésen való részvétel feltételeit, valamint a határozatképtelenség esetére ismételten összehívásra kerülő Küldöttközgyűlés helyét és idejét. A meghívót az ülés időpontja előtt legalább 15 nappal a Tagegyesületeknek meg kell küldeni. A Küldöttközgyűlési tag a Küldöttközgyűlésen érdemben részt venni és szavazni csak az egyesülete által kiállított szabályos megbízólevél birtokában jogosult. A megbízólevelet a küldő Tagegyesület elnöke, titkára írja alá és látja el bélyegzővel. A Küldöttközgyűlésen szavazati joga csak a szabályos megbízólevéllel érkező küldötteknek van. A Küldöttközgyűlés határozatképessége megállapításához a Választási (Jelölő) és Szavazatszámláló Bizottság a küldöttek megbízó levelének érvényességet megvizsgálja. A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon az összes szavazásra jogosult küldött 50 %-a + 1 fő jelen van. 6

7 Határozatképtelenség esetén megismételt Küldöttközgyűlést kell tartani. A megismételt Küldöttközgyűlés legkorábban a határozatképtelen Küldöttközgyűlést követő 1 órát követően összehívható. A megismételt Küldöttközgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes azzal, hogy az minősített többséghez kötött ügyekben nem dönthet. A határozatképtelenség esetére szóló ismételt összehívást az eredeti küldöttközgyűlési meghívóban közölni kell. A Küldöttközgyűlésen a küldöttek a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg. A határozathozatal a jelenlévő Tagegyesületek egyszerű szótöbbségével történik, kivéve az alábbiakat: A jelenlévő Tagegyesületek ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges az Alapszabály módosításához. A Tagszövetség céljának módosításához és a Tagszövetség megszűnéséről, vagy más szervezettel történő egyesüléséről szóló Küldöttközgyűlési döntéséhez a szavazati joggal rendelkező Tagegyesületek ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A szavazati joggal rendelkező Tagegyesületek 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alábbi kérdésekben: - a Tagszövetségi tagdíj megállapítása, módosítása - döntés Tagegyesület felvételéről és Tagegyesület kizárásáról - az elfogadott versenyprogram és versenyforma megváltoztatása, - a meglévő vagyonról történő döntés, - a Tagszövetség területi határán kívül eső versenydúccal rendelkező, de Tagegyesületi tag tenyésztő versenyengedélyének megadása A Küldöttközgyűlést a Tagszövetségi Elnök vezeti, akadályoztatása esetén bármely Elnökségi tag. A Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvvezető lehet nem Tagegyesületi tag is. A Küldöttközgyűlésről hangfelvétel készíthető, melyet egy héten belül írásba kell foglalni, ha a Küldöttközgyűlésről nem készült a helyszínen írásos jegyzőkönyv. A Küldöttközgyűlés tartamára a jelenlévők közül két jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A jegyzőkönyvet a Küldöttközgyűlés levezető elnöke, a megválasztott két jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvet vezető írja alá. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a Küldöttközgyűlés jelenléti íve és a küldöttek megbízó levei. Az Elnökség Az Elnökség a Tagszövetség ügyintéző, általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Tagszövetség alapszabályszerű működéséről, szervezi a Küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtását, segíti a Tagszövetség más szerveinek munkáját. Két Küldöttközgyűlés között intézi és szervezi a Tagszövetség tevékenységét. Az Elnökség feladata: - előkészíti a Küldöttközgyűléseket, - a jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, 7

8 - szervezi a Tagszövetségi munkát, - kialakítja a röpcsoportokat, - megbízza a Pénztárost, - a Tagszövetségi versenyek és kiállítások megszervezéséről, feltételeinek megállapításáról és lebonyolításáról Küldöttközgyűlés részére előterjesztést készít, - dönt az Alapszabály VII. fejezetében rögzített fegyelmi büntetéssel kapcsolatos vitás esetekben, - őrködik a Tagszövetség szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett. Az Elnökség létszáma: a Tagszövetség Tagegyesületeinek mindenkori létszámával megegyező. Az Elnökség tagjai a Tagegyesületek mindenkori választott Elnökei. Ha egy Tagegyesület új elnököt választ, a Tagegyesület ezt a választást követő 7 (hét) napon belül a választás közgyűlési jegyzőkönyvét mellékelve az Elnökségnek köteles írásban bejelenteni. Az elnökségi tag akadályoztatása esetén küldő egyesülete annak helyettesítéséről írásos meghatalmazás alapján köteles gondoskodni. Az Elnökség szükség szerinti rendszerességgel ülésezik. Az Elnökség ülése zárt. Rendkívüli Elnökségi ülést kell összehívni, ha ezt: - az Elnökség tagjai közül legalább 3 fő a napirendi pontok pontos megjelölésével a Tagszövetség Elnökénél írásban kezdeményezi - felügyeleti szerv írásban kezdeményezi, - a Szövetség írásban kezdeményezi, - a Tagszövetség Elnöke szükségesnek tartja. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze, ill. az ülésen elnököl, akadályoztatása esetén ezen feladatot bármely elnökségi tag is elláthatja. Az Elnökség határozatképes, ha azon az Elnökség tagjainak több, mint a fele jelen van. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvet az elnök és két elnökségi tag írja alá. Az Elnökség köteles beszámolni működéséről a Küldöttközgyűlésnek, ill. tájékoztatást adni a Szövetségnek, ha az kéri. Az Elnökség határozatait és hozott döntéseit, intézkedéseit ismertetni köteles a Küldöttközgyűlésen. Az Elnökség minden tagjának egy szavazata van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ha ismételt szavazategyenlőség áll fenn, a kérdést elvetettnek kell tekinteni. A Tagszövetség Elnöksége Tiszteletbeli kiváló postagalambász címet adományozhat. A Tagszövetség Elnöke Az Elnököt az Elnökség saját tagjai közül választja meg nyílt szavazással, 5 évre. Az Elnököt átmeneti akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag helyettesítheti. Amennyiben az Elnök fél évnél tovább nem tudja elnöki tisztségét ellátni, úgy új Elnököt kell választani. Az Elnök feladatai: 8

9 - képviseli a Tagszövetséget - megszervezi az Elnökség munkarendjét és munkamegosztását, - utalványozza a költségvetés keretein belül megállapított kiadásokat, - az előre nem látható kiadások esetén az Elnök az Elnökség utólagos jóváhagyásával Ft-ig utalványozhat, - megőrzi a jegyzőkönyveket, azt betekintésre bármely Tagegyesületnek lehetőséget biztosít, - hatóságok és Szövetség által kért adatokat szolgáltatja, - összehívja a Küldöttközgyűlést, az Elnökségi ülést, azokon elnököl. Az Elnököt munkájában az Elnökség tagjai segítik. Ellenőrző Bizottság Az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait a Küldöttközgyűlés 5 éves időtartamra választja, nyílt szavazással. Az Ellenőrző Bizottság 3 fő (1 elnök és 2 tag), akik az Elnökségnek, ill. a Fegyelmi Bizottságnak nem lehetnek tagjai. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét saját ügyrendje szerint végzi. Üléseit az Ellenőrző Bizottság Elnöke, rendkívüli esetben az Elnök, ill. az Elnökség hívja össze. Feladatai: - köteles ellenőrizni a Tagszövetség költségvetésének, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását, - köteles ellenőrizni a Tagszövetség szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését. Az ellenőrzései során észlelt szabálytalanságokat, helytelen gyakorlatot, ill. a jogszabálysértést soron kívül jelezni kell az Elnökségnek. Tevékenységéről beszámol a Küldöttközgyűlésnek, ill. rendkívüli Küldöttközgyűlés összehívását indítványozhatja. Fegyelmi Bizottság A Küldöttközgyűlés 5 éves időtartamra választja, nyílt szavazással. A bizottság 3 tagból áll, akik maguk közül elnököt választanak. A Fegyelmi Bizottság tagjai nem lehetnek egyidejűleg tagjai az Elnökségnek, ill. az Ellenőrző Bizottságnak. Senki sem vehet részt sem első-, sem másodfokon az ellene, vagy hozzátartozója ellen folyó eljárásban. Feladata: - Tagegyesületi Tag ellen megfelelő indoklással ellátva a Fegyelmi Bizottság Elnöke fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezheti annak egyesületénél. A Tagegyesület köteles tagja ellen a fegyelmi eljárást lefolytatni és a fegyelmi határozat megküldésével annak eredményéről a Fegyelmi Bizottságot a döntés meghozatalát követő 7 (hét) napon belül 9

10 tájékoztatni. A Fegyelmi Bizottság az egyesület elsőfokú fegyelmi döntése elleni fellebbezés esetén másodfokon eljár. Másodfokú döntés a közléstől számítva végrehajtható. A másodfokú határozattal szemben annak jog- vagy alapszabálysértő volta esetén annak felülvizsgálata iránt a határozat kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidővel az érintett keresettel fordulhat az illetékes Törvényszékhez. - A Szövetség és a Tagszövetség által rendezett versenyekkel kapcsolatos fegyelmi ügyekben a Szövetség Versenybizottsági Elnöke illetve a Tagszövetség Versenybizottsági Elnöke kezdeményezésére a Tagegyesület a tagjaival szemben elsőfokú fegyelmi eljárást folytat le és határozatot hoz. Tagszövetség által rendezett versenyek ügyében fellebbezés esetén másodfokon a Küldöttközgyűlés, a Szövetség által szervezett versenyekkel kapcsolatos fegyelmi ügyekben pedig a Szövetség megfelelő szerve dönt. A másodfokú határozattal szemben annak jog- vagy alapszabálysértő volta esetén annak felülvizsgálata iránt a határozat kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidővel az érintett keresettel fordulhat az illetékes Törvényszékhez. - Választott Tagszövetségi tisztségviselőkkel és az Elnökség tagjaival szemben kizárólag választott funkciójuk gyakorlásával kapcsolatos fegyelmi ügyben első fokon a Fegyelmi Bizottság, másodfokon a Küldöttközgyűlés jár el, kivéve a Fegyelmi Bizottság Elnöke és tagjai ellen. Esetükben első fokon az Elnökség, másodfokon a Küldöttközgyűlés jár el. A másodfokú határozattal szemben annak jog- vagy alapszabálysértő volta esetén annak felülvizsgálata iránt a határozat kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidővel az érintett keresettel fordulhat az illetékes Törvényszékhez. Fegyelmi eljárás alá vonható az a tag: - aki az Alapszabály rendelkezéseit, a Szövetség, a Küldöttközgyűlés vagy az Elnökség határozatait, a kiállítási vagy a versenyszabályzatát megsérti - aki a Küldöttközgyűléseken, a Szövetség vagy a Tagszövetség rendezvényein kötekedő vagy botrányos magatartást tanúsít, - aki a Szövetség vagy a Tagszövetség jó hírnevét, békéjét és működését magaviselete vagy életmódja által veszélyezteti, - aki a tagtársait ill. a vezetőségéből bárkit sérteget, vagy megalapozatlanul becsmérel, - aki tagtársa tájékozatlanságát kihasználja, tagtársát vagy a Tagszövetség megkárosítja, - aki a Tagszövetség vagyonát rongálja még az esetben is, ha az okozott kárt megtéríti, - aki belépési nyilatkozatában vagy kötelező bejelentéseiben félrevezetésre alkalmas vagy hamis adatot jelent be, - aki az állategészségügyi rendelkezéseket nem tartja be, Kiszabható fegyelmi büntetések: - szóbeli figyelmeztetés - írásbeli megrovás - tagszövetség rendezvényeinek látogatásától határozott idejű eltiltás - versenyengedély határozott időre legfeljebb 1 (egy) év időtartamra szóló felfüggesztése - versenyengedély végleges visszavonása - a Tagszövetség szerveiből történő visszahívás Egyidejűleg több fegyelmi büntetés is kiszabható. A Fegyelmi Bizottság üléseit a Bizottság Elnöke hívja össze, tevékenységéről tájékoztatja az Elnökséget és beszámol a Küldöttközgyűlésnek. A Választási (Jelölő) és Szavazatszámláló Bizottság 10

11 A Küldöttközgyűlés 5 éves időtartamra választja, nyílt szavazással. A Választási (Jelölő) és Szavazatszámláló Bizottság ideiglenes jelleggel működik. A bizottság 3 tagból áll, akik maguk közül elnököt választanak. Feladatai: - előkészíti az Alapszabályban meghatározott funkciókra történő választási jelöléseket - jelenléti ívek alapján megállapítja a Küldöttközgyűlés határozatképességet, - megbízólevelek alapján meghatározza a küldöttek számát, - ellenőrzi a küldöttek megbízó levelének érvényességét, - megállapítja az adott kérdésben leadott szavazatok számát - kihirdeti a választások/szavazások eredményeit. A Tagszövetség Versenybizottsága A Tagszövetség Versenybizottsága (továbbiakban: TVB) tagjai a TVB Elnök mellett a Tagegyesületek versenybizottságainak mindenkori elnökei. Amennyiben a TVB Elnöke egyben egyesületének versenybizottsági elnöke is, a TVB létszáma megegyezik a Tagegyesületek számával. Ha egy Tagegyesület új versenybizottsági elnököt választ, a Tagegyesület ezt a választást követő hét napon belül a választás jegyzőkönyvét mellékelve a TVB Elnökének köteles bejelenteni. A TVB előkészíti és az Elnökség elé terjeszti a kiállítások és versenyek tervezeteit, felelős a rendezvények szakszerű lebonyolításáért, és a vonatkozó előírások betartásáért és betartatásáért. A TVB Elnök a bizottság tevékenységéről évente beszámol az Elnökségnek, szükség esetén pedig tájékoztatja azt. A Tagszövetség Versenybizottsági Elnökét a Küldöttközgyűlés 5 éves időtartamra választja nyílt szavazással. A Tagszövetség pénztárosa A Tagszövetség pénztárosát az Elnökség 5 éves időtartamra választja, nyílt szavazással, aki lehet megfelelő szakértelemmel rendelkező nem Tagegyesületi tag is. A Pénztáros a Tagszövetség gazdasági ügyeit intézi, gondoskodik az éves költségvetés, zárszámadás, ill. vagyonmérleg elkészítéséről, azt a Küldöttközgyűlés elé terjeszti. A Tagszövetség gazdasági helyzetéről rendszeresen beszámol a Küldöttközgyűlésnek, és az Elnökségnek. A Tagszövetségi pénztár kezelője vezeti a pénztárkönyvet, anyagilag felelős az általa kezelt pénzért és értékekért, a Küldöttközgyűlés által meghatározott költségeket nem fizetőket a Tagszövetség Elnökségének bejelenti. Köteles a vonatkozó számviteli és pénzügyi előírásokat, a bizonylati fegyelmet betartani. 11

12 V. FEJEZET A TAGSZÖVETSÉG VAGYONA A Tagszövetség gazdálkodása A Tagszövetség saját vagyonával a Küldöttközgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Tagszövetség sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A Tagszövetség elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása céljából nem hozható létre, ilyen tevékenységet csak a célja megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti, azzal, hogy a gazdasági-vállalkozási tevékenységből befolyt jövedelmet nem osztja fel, azt kifejezetten a Tagszövetség céljának megvalósítására fordítja. A Tagszövetség csak olyan módon vehet fel hitelt, és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. A Tagszövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a Tagszövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek, azonban önkéntes felajánlással az esetleges tartozások kiegyenlítéséhez hozzájárulhatnak. A Tagszövetség bevételeinek forrása: a) tagdíjak b) röptetési költségek c) díjalapokhoz való hozzájárulás d) más szervezettől, illetve jogi vagy magánszemélytől kapott adomány, támogatás; e) a Tagszövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételek f) költségvetési támogatás fa) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; fb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás; fc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; fd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; g) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; h) befektetési tevékenységből származó bevétel; i) rendezvénybevételek, reklámtevékenységből származó bevételek, szponzori szerződésből származó bevételek j) az a)-i) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel, A civil szervezet költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; 12

13 c) a Tagszövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; d) rendezvények költségei, e) az a)-d) pontok alá nem tartozó egyéb költség. A Tagszövetség bevételeit, költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. A Tagszövetség az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. A Tagszövetség nyilvántartásaira egyebekben a rá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A tagdíj mértéke: A tagdíj mértékét évente a Küldöttközgyűlés határozza meg. A Küldöttgyűlés által meghatározott, adott tárgyévre vonatkozó tagdíjat a tagok minden tárgyév május 31. napjáig kötelesek a Tagszövetség pénztárába készpénzben befizetni. A Tagszövetség a tevékenységi célja szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a évi CLXXV. Törvényben foglaltak, valamint a rá irányadó egyéb hatályos jogszabályok szerint végzi. A Tagszövetség az államháztartás alrendszereiből igénybe vett támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza. A Tagszövetség által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek. A Tagszövetség vagyona: a) készpénz b) készpénzre szóló követelés c) ingatlan és ingó vagyon Beszámolási szabályok A Tagszövetség működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegforduló nappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az üzleti év azonos a naptári évvel. A Tagszövetség beszámolója tartalmazza a mérleget (egyszerűsített mérleget), az eredménykimutatást (eredménylevezetést), kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. A Tagszövetség köteles a Küldöttközgyűlés által elfogadott beszámolóját az üzleti év mérleg fordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon letétbe helyezni és közzétenni. Ha a Tagszövetség saját honlappal rendelkezik a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló saját honlapon történő elhelyezésére is akként, hogy a saját honlapon közzé tett adatok 13

14 folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő 2. üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. A Tagszövetség beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. Adománygyűjtés szabályai: A Tagszövetség javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. A Tagszövetség nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Tagszövetség írásbeli meghatalmazása alapján végezhető és nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Tagszövetség éves pénzügyi tervét, a beszámolót a Küldöttközgyűlés hagyja jóvá. A Tagszövetségből bármilyen okból távozó Tagegyesület, vagy annak tagjai a Tagszövetség vagyonával szemben követelést nem támaszthat. 1.) A Tagszövetség megszűnése: VI. FEJEZET A SPORTEGYESÜLET MEGSZŰNÉSE - jogutódlással történő megszűnés: az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. - jogutód nélküli megszűnés: o határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; o megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéshez kötött és e feltétel bekövetkezett; o a Tagegyesületek kimondják megszűnését, vagy o az arra jogosult szerv megszünteti és a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli, o a Tagszövetség megvalósította célját vagy a Tagszövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy o a Tagszövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 2.) Rendelkezés a fennmaradó vagyonról - Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. - A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 14

15 - A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 3.) A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén - Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. - Az egyesület jogutód nélküli megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az egyesület megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett. 4.) A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény szabályait a Civil törvény 10. -ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A civil szervezet végelszámolására Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. VII. FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK A Tagszövetség választott tisztségviselőit személyes közreműködésükért díjazás nem illeti meg, a munkavégzésük során felmerült igazolt költségeiket a Tagszövetség éves költségvetésében elfogadott mértékig számolhatják el. Tagszövetségi tisztségre nem jelölhető és nem választható, nem lehet küldött, egyesületét a Tagszövetség szerveiben nem képviselheti az, aki jelen Alapszabályban meghatározottak szerinti fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. Vitás esetek eldöntése az Elnökség hatásköre. A Tagszövetség minden tagja köteles postagalambjait a Szövetség hivatalos lábgyűrűjével ellátni. A lábgyűrűhöz igazolókártya jár, amely a tulajdonjogot igazolja. A Tagszövetség postagalamb versenyeit több röpcsoportba rendezi. Külön díjlistát készít az egyes röpcsoportoknak, valamint a röpcsoportok összevonásával a Tagszövetség számára. A röpcsoportok kialakítását az Elnökség végzi el, a Küldöttközgyűlés hagyja jóvá. Külön díjszabásban részesülnek a röpcsoportok. A Tagszövetség összevontan is díjazza a versenyeredményeket, ha azt a Küldöttközgyűlés megszavazza. A tagszövetségi versenyeket az alábbi kategóriák szerint lehet megrendezni és értékelni: 15

16 1.) Rövid távú bajnokság (belföldi versenyek) 2.) Közép távú bajnokság 3.) Hosszú távú bajnokság 4.) Fiatal galambok bajnoksága 5.) Összetett bajnokság a szövetségi számítási metodika szerint Az elfogadott versenyprogram öt évre szól. Rendkívüli körülmény bekövetkezése esetén az Elnökség a versenyprogramot átmenetileg módosíthatja. A rendkívüli körülmény elmúltával az átmeneti módosítás érvényét veszti. Amennyiben egy kategória versenyprogramja bármely okból hiányosan teljesül, a teljesített utak számának függvényében az éves bajnokság érvényességét megállapítani az Elnökség jogosult és köteles. A döntést a kategória eredeti versenyprogramja tervezett utolsó útjától számított harminc napon belül meg kell hozni. A Tagszövetség a Magyar Postagalambsport Szövetség Országos Verseny- és Kiállítási Szabályzatát tartja mérvadónak saját magára nézve. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló (Civil törvény) évi CLXXV. törvény, a évi I. törvény rendelkezései valamint a hatályos pénzügyi vagyonkezelési és számviteli szabályok az irányadók. A Tagszövetség alapszabályát a Tagszövetség án megtartott Küldöttközgyűlésen a tagság elfogadta. Szeged, Záradék: Takács László Tagszövetségi elnök Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának Takács László Tagszövetségi elnök 16

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA

Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Villám Postagalamb Sportklub Az egyesület székhelye: 2335 Taksony, Kossuth L. u. 13/a. Az egyesület levelezési

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály I. Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elősegítsék a kerékpáros sportban érintettek összefogását a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál A MÚLT ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál Ie.387 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 2 SZABÁLYOZÁSA JOGI STÁTUSZA 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A Magyar Postagalamb Sportszövetség A-39. Rákosmenti MARATON -os Baráti Társaság ALAPSZABÁLYA /2011.11.04./

A Magyar Postagalamb Sportszövetség A-39. Rákosmenti MARATON -os Baráti Társaság ALAPSZABÁLYA /2011.11.04./ A Magyar Postagalamb Sportszövetség A-39 Rákosmenti MARATON -os Baráti Társaság ALAPSZABÁLYA /2011.11.04./ I.Az Egyesület neve: A-39.Rákosmenti MARATON -os Baráti Társaság Postagalambsport Egyesület. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben, a 2012. április hó 18. napján, valamint 2012. december 14. napján a Taggyűlés által jóváhagyott

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY AZ ÁTMENETI GONDOZÁST ELLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 2004. október 10-én megtartott Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1.1. A

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Makkfalvi Zoltán 2015

Makkfalvi Zoltán 2015 Makkfalvi Zoltán 2015 FAVA Alapító Okirat változtatások 2015 Lénárt László ME, KGI Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék FAVA Kuratórium XXII. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről Siófok, 2015.04.08-09

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

az új Ptk. rendszerének tükrében

az új Ptk. rendszerének tükrében A vadásztársaságok, mint egyesületek szabályozása az új Ptk. rendszerének tükrében Dr. Kiss István Szabályozásának jogszabályi háttere Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rész 1. Az Egyesület főbb adatai: 1.1 neve: Újszászi 4H Egyesület 1.2 székhelye: 5052. Újszász, Bajcsy-Zs. u. 16. 1.3 ellenőrzés: Az Egyesület felett a törvényességi

Részletesebben