E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségveté si rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormán yzata évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre tervez ett bevételei 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre ter vezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre terveze tt fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai 3.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évre tervezett fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata é vre tervezett bevételeiről és kiadásairól 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önkén t vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre terv ezett felhasználása és forrás megoszlása 5.B melléklet: A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal állami gazgatási feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre terv ezett felhasználása és forrás megoszlása 6. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 7. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokról 8. melléklet: 9. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó kezességvállalásai, adósságállománya, valamint a saját bevételek 50%-ának alakulása éves bontásban Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által évre tervezett közvetett támogatásokról 10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai évben 11. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat évi költségvetési rendeletében az Áht. 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 2

3 Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetésének tervezése - Magyarország évi központi költségvetéséről sz óló évi C. törvény, - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló é vi CXCIV. törvény, - Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló év CLXXXIX. törvény, - fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrende letek, - az önkormányzat helyi rendeletei, valamint - az önkormányzat évre elfogadott költségvetési koncepciójában meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló év i CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 10. (2) bekezdése szerint: Az önként vál lalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy a z erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Azonban egy város költségvetése nem képzelhető el ö nként vállalt feladatok megvalósítása nélkül. A működési költségvetést tekintve számításokat vége ztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támoga tást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni annak az Mötv (4) b ekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A év hosszú idők óta az első olyan év, amikor a költségvetés tervezésekor az önkormányzatnak nem kell fejlesztési jellegű hitele k tőketörlesztésével és kamatfizetésével kalkulálnia. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 108/2014. (XII.18.) önkormányzati testületi határozata értelmében évre vonatkozóan e Ft likvid hitel felvételéről döntött. Az önkormányzat likvid hitel igénybevétele nélkül z árta a évet. A stabilitási törvény szerint az önkormányzat adóss ágot keletkeztető kötelezettségvállalása (tárgyévi hitel- és kamatfizetési kötelezettsége, i lletve kezesség vállalása) nem haladhatja meg a 353/2011.(XII.30.) Kormány rendeletben meghatároz ottak szerint számított saját bevétel 50 %-át. Az önkormányzat fenti feltételeknek megfelel. Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat évben sem készíthet forráshiányos költségvetést. A költségvetési törvény 3. melléklet III. Önkormán yzati fejezeti tartalék során millió Ft előirányzat szerepel. A tartalék előirány zat szolgál - egyebek mellett - a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. Az önkormányzatok kiegészítő támogatást igényelhetn ek figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény (2) bekezdésében foglaltakra kivételes esetben, a működőképesség megőrzése érdek ében. A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírá lását követően folyamatosan, de legkésőbb december 20-ig döntenek. 3

4 Az államháztartásról szóló törvény 23. (2) bekezd ése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költ ségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányza tok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szeri nti bontásban. Önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, illetve valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményre vonatkozóan. A dolgozók részére a minimálbér emelésből adódó töb bletköltséget, illetve a soros előrelépések fedezetét az intézmények részére bizto sítja a finanszírozás. A közszférában dolgozók részére a személyi jövedele madó törvény változásából eredő bércsökkenés ellentételezésére a központi költségve tés ez évben is bérkompenzációt biztosít. Egyetlen, a közszférában tevékenykedő (közalkalmazo tt, köztisztviselő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó) munkavállaló net tó bére sem csökken az előző évihez képest. A személyi kiadások után évben a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 27 % maradt. Az intézményi költségvetések létszámbővítést nem ta rtalmaznak. A évi költségvetési koncepció meghatározta, h ogy az önkormányzat évi költségvetését megalapozó számítási anyagot első kö rben a szakbizottságok tárgyalják meg, s azok javaslatait is figyelembe véve készüljön el a végleges költségvetési rendelet-tervezet. A év során várhatóan jelentkező likviditási p roblémát a folyószámlahitel igénybevételével hidaljuk át. Év közben pályázatot nyújtunk be az önkormányzati fejezeti tartalék jogcímen elkülönített támogatásr a évben a folyamatban lévő és új, induló beruhá zások megvalósítása komoly feladatot jelent az önkormányzat számára, melyeket a 3. mellé klet részletesen bemutat. Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódóan e Ft tartalékot terveztünk be, melynek forrása a kibocsátott kötvény. Ez az alap növelhető a különböző pályázati lehetőségekre elkülönített önerő összegével. BEVÉTELEK (1. melléklet) A bevételeket bemutató 1. melléklet szerkezete az e lőző évihez hasonlóan készült el. I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata működési bevételei között szerepelnek a temető bérleti díja, a kötvényforrás befektetésének várhat ó bevétele, a tárgyévben várhatóan az Újtelepi Szennyvízhálózat beruházásához kapcsolódó ÁFA visszaigénylés, a évben várható ÁFA visszaigénylése. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei között kerül kimutatásra a bérbeadásból és továbbszámlázott rezsiköltségből sz ármazó bevétel. 4

5 A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevétele az óvodás gyermekek és a Petritelepi Általános Iskola tanulóinak étkezteté séből származó bevételt mutatja. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ellátja az általános iskolai tanulók kivéve a Petritelepi Általános Iskola tanulóit és a középiskolai tanulók étkeztetését. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési bevétele az intézmény által megadott előirányzaton került beállításra. 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzati helyi adók között két adónem talál ható: a szálláshely utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó. Idegenforgalmi adó tekintetében a jelenleg érvényben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várha tó adóbevétel évben e Ft. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőségge l bír. Figyelembe véve azonban főleg a év adóbevételének alakulását, évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett e Ft bevétellel számol az önkormányzat. A magasabb előirányzat a városunkban folyó vasútfelújítással indokolható. A magánszemélyek kommunális adóbevétel - melynek mértéke január 1-jétől Ft/ingatlan/év -, mely mérték mellett évre i s e Ft bevétel tervezhető. Átengedett központi adó a gépjármű adó, mely az előző évi e Ft összeggel került tervezésre. A költségvetési törvény az e jogcímen b efolyó adóbevétel 40 %-át hagyja a helyi önkormányzatoknál, a fennmaradó 60 % a központi köl tségvetést illeti. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bevételek jogcímen összesen e Ft bevétellel számol a költségvetés. A talajterhelési díj a kibocsátott környezetterhelő anyag mértékéhez ig azodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte telj es körű. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a ki bocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és hely i vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Egyre több adózó ráköt a központi csatornahálózatra évben 100 e Ft talajterhelési díj beszedésével számol az önkormányzat. 3. Működési célú támogatásértékű bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat működési hiányának fedezetére az alábbi településektől érkez ik bevétel: Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé. A települések vezetőivel folyamatban vann ak az egyeztetések. Szerep Község Önkormányzata e Ft-ot ad át önkormányzatunk részére, mely fedezi a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi K irendeltsége állami támogatáson felüli forrásigényét. 5

6 Püspökladány Város Önkormányzata január 1-jét ől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására 6 hónapra várhatóan e Ft finanszírozást nyújt az Országos Egészségbiztosítás i Pénztár. A mezőőri szolgálatra e Ft támogatást igényel az önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságától. 95 hektár önkormányzati tulajdonú földterületre várhatóan e Ft területalapú támogatást kap az önkormányzat a Mezőgazdasági és V idékfejlesztési Hivataltól. Az előzetes kalkulációk szerint a évben a Mun kaügyi Központtól közfoglalkoztatás lebonyolítására várhatóan e Ft átvételére k erül sor. A évről áthúzódó Startmunka mintaprogramok mezőgazdasági munkák, tésztagyártás, betonelem gyártás évben jele ntkező kiadásaira jutó támogatás betervezésre került. Betervezésre került a évi Startmunka mintaprogramok várható támogatása, azonban támogatási szerződéssel még nem rendelkezünk. Itt kerültek kimutatásra a Püspökladány Város Önkor mányzata által elnyert pályázatok évben megelőlegezett, évben igényelhető támog atásai: Tiéd a város, te vigyázz rá TÁMOP e Ft Püspökladány Önkormányzatának Szervezetfejlesztése ÁROP e Ft Segítsünk többen, többet! TÁMOP e Ft Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek e Ft Ladányi Nyár e Ft Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért T ÁMOP e Ft Összesen e Ft Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal sikeres en pályázott 2 fő rehabilitációs foglalkoztatás támogatására, így a Nemzeti Rehabili tációs és Szociális Hivatal e Ft támogatást nyújt. II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A költségvetési törvény 2. melléklet I. pontja érte lmében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására e Ft-ot biztosít a költségvetés. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, h ogy más feladatokra csoportosítson át forrásokat. A II. pontban foglaltak szerint a köznevelési felad atok támogatására juttatott összeg e Ft. A III. pont tartalmazza a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását. A pénzbeli és szociális ellátások kiegészítésére ig ényelt támogatás e Ft (adósságcsökkentési támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás). Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog atása jogcímen kapja az önkormányzat a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat feladataihoz, a bölcsődei ellátáshoz és a gyermekétkeztetési felada t ellátásához történő hozzájárulást e Ft összegben. 6

7 A IV. pont alatt szerepel a kulturális feladatok tá mogatása. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás lakos ságszám alapján összesen e Ft, a muzeális intézményi feladatok támogatása e F t. III. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati bérlakások törlesztő-részletei ből évben befolyó bevétel e Ft. Beállításra kerültek az ingatlanértékesítések terve zett tételei, melyeket az 1. melléklet tételesen tartalmaz. 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Az 1. melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat ot évben megillető, pályázaton nyert felhalmozási célú támogatásokat. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartás on kívülről Ezen a jogcímen érkező bevételek között szerepel a beruházásokhoz kapcsolódó évben megelőlegezett, évben igényelhető EU önerő várható támogatása: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP e Ft Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejl esztése ÉAOP e Ft Öntsünk tiszta vizet a pohárba KEOP e Ft Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli v árosrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába ÉAOP e Ft Összesen: e Ft A Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP beruházás esetén évben e Ft EU önerő t ámogatást várunk. A HURO/1101. sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázattal kapcsolatban évet érintően e Ft, évet érintően pedig e Ft támogatást várunk. IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szol gáló pénzforgalom nélküli bevételek Ezen a soron mutatjuk ki a évi pénzmaradvány igénybevételét, melynek összetétele az alábbi. Püspökladány Város Önkormányzatának fejlesztési pénzmaradványa összesen e Ft, melynek részét képezi a december 31. napj áig fel nem használt kötvényforrás is. Az 1. számú melléklet részletesen bemutatja a fejle sztési pénzmaradvány tételeit. Működési pénzmaradvány e Ft, mely a évben megka pott előleget tartalmazza. 7

8 KIADÁSOK Működési kiadások (2. melléklet) A működési kiadások tervezése a bevezetőben említet t, évben hatályba lépett törvények, azok végrehajtási rendeletei, a helyi re ndeletek és a képviselő-testület koncepcióban elfogadott döntései alapján történt. A működési kiadások szerkezete az alábbi: I. Püspökladány Város Önkormányzata (ezen belül köt elező és önként vállalt feladatok) II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (ezen belül kötelező és államigazgatási feladatok) III. Önkormányzati intézmények (kötelező feladatok) 1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 3. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Közpo nt, Könyvtár, Múzeum I. Püspökladány Város Önkormányzata Kötelező feladatok A közvilágítási feladaton e Ft került betervezésre az előző évi teljesítést figyelembe véve. A belvíz-elvezetési, -védekezési feladat egy darab szivattyútelep üzemeltetési, karbantartá si költségeit tartalmazza. Az egyéb város- és községgazdálkodási feladatok között kerültek megtervezésre a házasságkötés miatt felmerülő megbízási díjak, a lo mtalanítás költségei, közkifolyók költségei, egyéb kisebb beszerzések és karbantartás i előirányzatok. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. feladataihoz történő hozzájárulást az előterjesztés e Ft összegben javasolja. A parkgondozási feladat ellátásába bevonhatók a közfoglalkoztatottak is, így éves szin ten jelentősen csökkenthető a Kft. költsége. Az önkormányzat a tulajdonában lévő buszt üzemeltetésre átadta a Kft-nek, melyet a Kft. szabadon hasznosíthat. A Püspökladányi Víziközmű Társulatot addig kell fenntartania az önkormányzatnak, amíg az Újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezése meg történik. Ez évben a társulat működési költségei 8 hónapra kerültek beállításra: egy fő kö nyvelői díj, a társulat üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, illetve a felszámolás költség ei. Az érintett településrész képviselője térítésmentesen vállalta a társulati elnöki teendők ellátást. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: A központi költségvetés a költségvetési törvényben a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen támogatást nyújt: 8

9 A pénzbeli szociális ellátások jogcímen igényelhe tő kiadások önrészéhez, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, a gyermekétkeztetési feladathoz, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett ré széhez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséh ez vagy elengedéséhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátásáh oz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociál is alapon történő támogatásához. Az önkormányzatnak új szociális rendeletet kell elf ogadnia. A költségvetési rendelet-tervezet a törvényi változások figyelembe vételével kalkulál t. Az új szociális rendelet elfogadása módosíthatja a szociális ellátások kiadásait. Az önkormányzati körben évben esedékes jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulók helyettesítése kapcsán felmerülő kifizetések előirányzata összevontan került megtervezésre. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyon biztosítási díja az érvényben lévő szerződés figyelembe vételével került megterve zésre. A gimnáziumi oktatásra eső üzemeltetési költségeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átszámlázza az önkormányzat részére. A évi tapasztalat alapján e Ft került beállításra. Az egyéb pénzügyi műveletek előirányzata tartalmazza a postai közreműködési dí jakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, önkormányzati tagsági díjakat, illetve a likvid hitel kamatköltségét. A Képviselő-testület működési kiadása az előző évi előirányzathoz képes t növekedést mutat, melynek oka, hogy a októberi választást követ ően 1 fő képviselővel nőtt a képviselőtestület létszáma. Az Intézményfenntartó Társulás részére átadásra kerül a Segítő Kezek Szociális Sz olgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez szük séges intézményfinanszírozás, mely az intézmény által ellátott feladatok állami támogatás án túl tartalmazza a települések (Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé és Püspökla dány) által a hiány megszüntetése érdekében megfizetendő hozzájárulást. A évben indult STARTmunka mintaprogram mezőgazdasági, belvíz-védekezési, egyéb értékteremtő (tészta- és betongyártás) progra m 3 havi bérköltsége és szociális hozzájárulási adója húzódik át erre az évre. Püspökladány Város Önkormányzata évben is pál yázatot nyújt be a Munkaügyi Központhoz a Startmunka Programok folytatása érdekében. Jelenleg 4 pályázat előkészítése folyik. Startmunka- Mezőgazdasági munkák 2015: A program keretében várhatóan március február 29-ig terjedő időszakra az előző évhez hasonlóan 117 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Fóliasátras és szabadföldi növényte rmesztés, valamint állattartás fog megvalósulni. A megtermelt zöldségek a közétkezteté sben hasznosulnak, valamint terménycsere útján más önkormányzatokhoz jutnak, a fennmaradó zöldségek értékesítésre kerülnek évben is az elmúlt évben megtermelt növényi kultúrákat kívánjuk előállítani: paprika, paradicsom, bab, zöldborsó, sárgadinnye, s ütőtök, vöröshagyma, fokhagyma, burgonya, cékla, káposzta, padlizsán, uborka, sárga répa, petrezselyem kukorica, búza. A 9

10 tervek szerint beszerzésre kerül a projektben haszn ált traktorhoz új adapterek: rendsodró-, bálázó-, fűkasza adapter. Startmunka- Helyi sajátosságokra épülő projekt 2015 : A program keretében várhatóan március február 29-ig terjedő idős zakra 65 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. A projektben az előző évben már sikerese n működő tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkötés projektelem, illetve betonelem gyártás projektelem valósulna meg. Startmunka- Belvíz elvezetés projekt 2015: A program keretében várhatóan március február 29-ig terjedő időszakra 35 fő fo glalkoztatására lesz lehetőség. A projekt keretén belül a város belvíz elvezető rendszerének fenntartását, rekonstrukcióját, kisebb bővítését, a különböző belvíz veszélyeztetett terül etek, csatornák tisztítását fogják végezni a közfoglalkoztatottak, illetve a betonelem gyártó üz emben elkészített elemek a felmerülő igények szerinti lehelyezését. Startmunka- Bio- és megújuló energiafelhasználás projekt 2015: A program keretében várhatóan április február 29-ig te rjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. A foglalkoztatottak feladata lesz a gond ozatlan területekről apríték gyűjtése, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, szál lításra való előkészítése. A feldolgozásra kerülő növényi hulladékot az önkormányzat különböző intézményeiben működő apríték üzemű kazánok hasznosíthatják. Önként vállalt feladatok A mezőőri tevékenység ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával tö rténik, mint az előző években. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások tartalmazzák a tanévkezdési támogatást, a BURSA Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjat, a nyugdí jasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatását, az adósságcsökkentési tá mogatást, a nyári gyermekétkeztetés önerejét, valamint az Arany János ösztöndíj támogat ási előirányzatát e Ft összegben. A vállalkozó háziorvosok és az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatására betervezett összeg e Ft. Az előirányzat csökk enés oka az, hogy a 8/2015. (I. 29.) Korm. rendelet értelmében a háziorvosok támogatást kapnak az Egészségbiztosítási Alapból rezsitámogatás jogcímen. Ennek megfelelően módosíta ni szükséges azon háziorvosokkal kötött szerződést, akik esetében az önkormányzat át vállalta a rezsiköltséget. A közművelődés támogatására e Ft került beállításra, amely megegyezik az előző évi előirányzattal. A sport támogatására e Ft előirányzat került tervezé sre, amely az előző évi előirányzathoz képest 16 %-os növekedést jelent. Az egyházak támogatása a évi szinten került meghatározásra. Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása az előző évi szinten került beállításra. A Bentlakásos Otthon - idősek átmeneti és tartós szociális ellátását sz olgáló intézmény évi működtetésének megkezdéséhez e Ft tartalék került elkülönítésre. 10

11 A helyi közösségi közlekedés biztosítása érdekében az önkormányzat a feladatot ellátó vállalkozó részére e Ft támogatást épít be a költségvetésbe, az előző éveknek megfelelően. II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok A személyi jellegű kiadások között a béreken és a s zociális hozzájárulási adón túl a soros előrelépések, a szakvizsga és szakképesítés megszer zése, a nyelvvizsgapótlék, valamint minimálbér emelés miatti többletköltségek kerültek betervezésre. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének dologi kiadásait a évi tény leges üzemeltetési kiadások alapulvételével határoztuk me g. A Szerepi Kirendeltség kiadásait az állami támogatá s és Szerep Község Önkormányzata által átadott működési hozzájárulás fedezi. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2 főt alkalmaz rehabilitációs foglalkoztatás keretében, 100%-os támogatással, így az éves megtakarítás e Ft. Államigazgatási feladatok Pénzbeli és természetbeni juttatások tartalmazza a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a normatív lakásfenntartási támogatás, az alanyi lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyóg yellátás kiadásait és azok forrásösszetételét. Önkormányzati intézmények 1) Egyesített Óvodai Intézmény A feladatellátás az önkormányzat kötelező feladata az önkormányzati törvény alapján. Az intézményi keretszám meghatározása az alábbiak szer int történt: lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken s zereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A személyi jutta tásokra lebontott összeg tartalmazza az óvodapedagógusok szeptember 1-jén esedékes bé remelkedését is. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében megbízási dí j került lebontásra. A dologi kiadásokra betervezett összeg a évi tényleges kiadást tü krözi. A korábbi évekhez hasonlóan az ingyenesen étkezők, illetve az 50 %-os térítési díjat fizetők után az önkormányzat megfinanszírozza a nyersanyagn ormát és az arra eső Áfá-t. Az alkalmazottak és a vendégek a rezsiköltséggel növel t összeggel fizetik meg az étkezési térítési díjat. Az ebből származó többletbevételt az intézmé ny visszaforgatja a dologi kiadások fedezetére, melynek kalkulált összege e Ft. Az önkormányzat központi forrásból az óvodai felada tellátásra e Ft, a bölcsődés, az óvodás gyermekek és a Petritelepi Általános Iskola tanulóira vonatkozó gyermekétkeztetés támogatására e Ft-ot, összesen e Ft állami támogatás ban részesül. Az önkormányzat e Ft finanszírozást biztosít a z intézmény számára. 11

12 Bölcsőde A dologi kiadások a évben lebontott szinten k erültek meghatározásra. A bölcsődei ellátásra e Ft állami támogatást kap az önkor mányzat. Az önkormányzat e Ft finanszírozást biztosít az intézmény számára. 2) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete A GESZ január 1-jétől látja el a következő fe ladatokat: az önkormányzathoz tartozó intézmények kivéve a P olgármesteri Hivatal és Püspökladány Város Önkormányzata gazdálkodási fel adatai, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartás a alá kerülő oktatási intézmények működtetési feladatai: általános iskolá k, zeneiskola, pedagógiai szakszolgálat, kollégium esetében a karbantartási é s takarítási feladatokat, a Kálvin Téri Általános Iskola és a Petőfi Sándor Á ltalános Iskola ellátottai, illetve a középiskolai ellátottak számára biztosítja az étkez tetést az adott intézmények konyháinak működtetésével. Lebontásra került az intézmény részére az általa el készített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A dologi kiadások a évi tényleges költségek a lapján kerültek meghatározásra. Lebontásra kerül továbbá az ingyenesen étkezők és a z 50 %-os díjkedvezményben részesülők nyersanyag normaköltsége és az arra jutó ÁFA összeg e. Az alkalmazottak és a vendégek a rezsiköltséggel növelt összegben fizetik meg az étk ezési térítési díjat, melyből származó többletbevételt az intézmény visszaforgatja a dolog i kiadások fedezetére. Ennek kalkulált összege e Ft. 3) Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Lebontásra került az intézmény részére az általa el készített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A d ologi kiadások a évi tényleges teljesítés szintjén kerültek beállításra. Az intézmény vezetőj e jelezte, hogy évre vonatkozóan már három körben elutasították az intézmény TV REZSI pá lyázatát, mely éves szinten e Ft bevételt jelentene. A pályázat elbírálásának utolsó üteme folyamatban van. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. PÁLYÁZATI BERUHÁZÁSOK: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna h álózatának kiépítése (KEOP) A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (előké szítés; kivitelezés) megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok telj esítése lezárult. A beruházással a csatorna építésén túl, meglévő rendszer fejlesztésére és a s zennyvíz-telep felújítására is sor kerül. Jelenleg a beruházás részeként megvalósuló szennyví ziszap-tároló kialakítása történik, a többi munka elkészült. A próbaüzem sikeresen lezáru lt és a kivitelezési határidő módosítása jelenleg folyamatban van. Püspökladány Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába (ÉAOP) Az elkészült létesítmény forgalomba helyezési és ví zjogi üzemelési engedélyét az önkormányzat megkapta. A pénzügyi zárás jelenleg fo lyamatban van. 12

13 HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program A kivitelezés az elfogadott műszaki ütem szerint me gvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás zárása október 20-án megtörtént. A pr ojekt befejezési határidejét a román partner kérésére június 30-ra módosították. Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejlesztése (ÉAOP) A kivitelező kiválasztására irányuló 3. közbeszerzé si eljárás eredményes lett. A projektmegvalósítás dátumának június 30-ra tö rténő módosítása jelenleg folyamatban van. Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város (ÉAOP) A Polgármesteri Hivatal felújítása projektrész műsz aki-átadása decemberében megtörtént, ennek pénzügyi zárása folyamatban van. A Szabadtéri színház kialakítása, Közlekedési fejlesztések a Művelődési Ház környezet ében, és Feltáró sétány kialakítása a Szabadtéri Színház és a Rákóczi út között projektré sz kivitelezési munkái megkezdődtek. A Piac és Közösségi tér kialakítása a Vásártéren proj ektrész kivitelező kiválasztására irányuló harmadik közbeszerzési eljárás folyamatban van. Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) A fejlesztés Püspökladány Vásártér utca és Kaán Kár oly utcák által határolt víztározót, és annak környezetét érinti, ahol látogató központot, kilátót, játszóteret, kifolyó kutat, az ehhez kapcsolódó sétányt és parkolókat tervezünk megvalós ítani. Az önkormányzatnak konzorciumi partnere a Püspökladányi Városüzemeltet ő és Gyógyfürdő Kft. A pályázat elbírálása megtörtént, a Közreműködő Szervezet nem részesítette támogatásban pályázatunkat. Az elbírálás ellen kifogást nyújtott unk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, melynek elbírálása folyamatban van. Napelemes megújuló energia Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e határozott arról, hogy napelemes megújuló energia pályázat önerejére e Ft-ot elkülönít. A Sportcsarnok (Petőfi u. 67.) energiahatékonyságának napelemekkel történő javítás ára beadott pályázat csökkentett összegű támogatásban részesült, ezzel kapcsolatos e gyeztetések folyamatban vannak évi STARTmunka programok eszközbeszerzése Beszerzésre kerül a STARTmunka program keretein bel ül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges eszközök. II. Egyéb fejlesztési kiadások Városrendezési terv elkészítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé váli k a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének mód osítása, akkor az erre betervezett e Ft rendelkezésre áll. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzat főépítészének foglalkoztatási költségét is. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartás a Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév ő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe beépítésre került egy keretösszeg. 13

14 Bentlakásos otthon létesítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 37 10/7 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon, a Kiss Ferenc utca felől megközelíthető 30 férőhelyes bentlakásos otthont alakít ki. A májusi rendkívüli képviselő-testületi ülése n döntés született arról, hogy a kivitelezői szerződés felmondásra kerül. Az állagmegóvási munká latokat a GESZ elvégezte, a műszaki átadásra év végén került sor. A további el ne m végzett kivitelezési munkákra közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése van folyamatban. Városi Sporttelep öltöző felújítása Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 4/2014. (I.30.) számú határozatával döntött arról, hogy tulajdonában lévő Városi Sporttelep öltözőjének felújítása céljából a Püspökladányi Labdarúgó Egyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott Sporttelephely felújítási program TAO el őminősítési pályázat benyújtásához szükséges önrészt átvállalja. Önkormányzati utak építése 75/2014. (IX. 17.) Önkormányzati testületi határoza tával döntés született arról, hogy a Püspökladány állomás átépítése folyamán keletkező v isszanyert, feldolgozott építőanyagok felhasználásának céljából megvalósuljon az alábbi u tcák útstabilizációja a meghatározott sorrendben: Péchy Mihály utca, József Attila utca, Thököly utca, Bartók Béla utca, Erkel Ferenc utca, Fazekas Mihály utca, Liszt Ferenc utca, Gárdonyi Géza utca, Északi zug, Bene Gyula utca. A fenti utcák engedélyes terveinek felülvizsgálata megtörtént, a létesítési engedélyek érvényességének hosszabbítása folyamatban van, rész ben megtörtént. III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap A beruházások miatt célszerű tartalékalapot képezni. Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódóan e Ft tartalékot terveztünk be, melynek forrása a kibocsátott köt vény. Ez az alap növelhető a különböző pályázati lehetőségekre elkül önített önerő összegével. Püspökladány Város Önkormányzata évre terveze tt fejlesztési kiadásainak önerő szükséglete a még fel nem használt kötvényforrásból kerül biztosításra. A Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvényből származ ó forrás összetétele: Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény pénzmaradvá ny e Ft HURO/1101. sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program = évben megelőlegezett támogatás e F t = Pénzmaradvány e Ft Összesen: e Ft 14

15 Összefoglaló A működési bevételek és kiadások összehasonlítása s orán megállapítható, hogy a fennálló forráshiány összege e Ft, amely az összes intézményfinanszírozási kiadás 7, 1 %-a. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel betervezésével és két intézmény esetében a rehabilitációs hozzájárulás támogatott foglalkozt atással történő kiváltásával került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében Püspökla dány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. mellékletének I II. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt millió Ft-ból t örténő támogatás elnyerése érdekében. A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, köve tkezetes és takarékos gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és valam ennyi általa fenntartott intézményénél. Kérem a képviselő-testületet, hogy a évi költ ségvetési rendelet-tervezetet fogadja el. Püspökladány, február 13. Dombi Imréné polgármester 15

16 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./.. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. (2) bekezdés c) pont ce) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) Ft működési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/ Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadásokkal, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással állapítja meg.

17 2 2. (1) Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított Ft működési hiány fedezetére előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére Ft előző évi fejlesztési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg. (3) Engedélyezett létszámok: Képviselő-testület 11 fő, Mezőőrök 3 fő, Polgármesteri Hivatal 53 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 106,5 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, közf oglalkoztatottak létszáma 481 fő. Engedélyezett létszám összesen: 744,5 fő. 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

18 3 (4) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormá nyzata intézményei évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásait a 3/A. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai évre tervezett kiadásainak számszaki adatait az 5.A és az 5.B mellékleteiben foglaltak alapján állapítja meg. (7) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be. (8) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el. (9)A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg. (10)A képviselő-testület az önkormányzat által nyúj tott évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (11)A képviselő-testület az önkormányzat Európai Un iós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai évben elnevezésű összesítőt a 10. melléklet szerint fogadja el. (12)A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

19 4 A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti ta rtalékból elnyerhető forrásra az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő ingatlaneladásból származó e Ft bevétel csökkentésére vagy kiváltására. 5. (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. (4) A képviselő-testület a év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve a költségvetési szervek részére visszahagyja. 6. A 3. (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.

20 5 A finanszírozás rendje 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 7,1 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 30 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről. (3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott 7,1 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. (2) bekezdé sben foglaltak nem teljesülnek. (5) Az intézményfinanszírozás részét képező, a 2. melléklet I.1. Önkormányzat - Kötelező feladatok 10. sorában szereplő kiadások jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka - az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. (6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban fo glalt ütemezésnek megfelelően történik.

21 6 Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései 8. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi C. törvény 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 9. A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel sza bályozott első lakáshoz jutás támogatásának évi mértéke Ft/család. Záró rendelkezések 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dombi Imréné polgármester Keserű László jegyző

22 I melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban Működési bevételek Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett bevételei ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: a. = Bölcsőde b. = Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatásértékű bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: 1. oldal

23 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ="Ladányi Nyár " ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum II. Központi költségvetésből kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása III. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Püspökladány Város Önkormányzata Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: 2. oldal

24 - Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Püspökladány Város Önkormányzata a. Fejlesztési pénzmaradvány "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 35 - "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP b. Működési pénzmaradvány évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények pénzmaradványa 0 a. Működési pénzmaradvány 0 ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) oldal

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testületének rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérl

TARTALOMJEGYZÉK. Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testületének rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérl TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testületének rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérl Elterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S

E L T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétl 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET- TERVEZETÉRL Az elterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési kiadások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési kiadások

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; 531-031 ; Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:635-9/2013. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II. 16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 34 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2015. évi költségvetéséről és

Részletesebben

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 2.NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 34 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2015. évi költségvetéséről és

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../215. (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:500-3/2014. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSE

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSE JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSE Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászkisér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (II...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (II...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (II....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Jegyző Ózd, 2012. február

Részletesebben