Nemzetközi Politikai Gazdaságtan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi Politikai Gazdaságtan"

Átírás

1 Nemzetközi Politikai Gazdaságtan Első fejezet: Az ÚNGR(ezt állítólag nem szokták kérdezni) Vincent Cable: a II. vh utáni időszak legfontosabb eredménye a gazdasági integráció I. vh előtti szintjének helyreállítása Hans Morgenthau: Politics Among Nations (1972) viselkedési szabályok a nemzetek békés egymás mellett éléséhez; Scientific Man vs. Power Politics (1946) esztelenség kizárólag az eszmék erejében bízni George Little: Gilpin tanára Vermontban, szerinte túl naiv és irreális amit G. fiatal korában a nk.-i politika eseményeiről gondol Martin Wright: Power Politics ő keresztény pacifista Michael Doyle: Ways of War and Peace (1977) a realista gondolkodásnak sokféle változata létezik, de közös alapelvek a nk.-i rend anarchikus volta és az állam elsődlegessége Államközpontú realizmus: Thuküdidész, Macchiavelli, Morgenthau (ld. 4-gyel feljebb) az állam szuverén, nincs fölötte semmi, nk.-i kapcsolatok fő szereplője; a nk.-i rendszer anarchikus, nincsen döntőbíró (az államok felett) Rendszerközpontú realizmus: Kenneth Waltz: Theory of International Politics (1979) nemzetközi rendszerben az államok között hatalommegosztás; az államok helyett a nk.-i rendszert kell vizsgálni E. H. Carr: a hatalom és a hatalmi kapcsolatok a nk.-i kapcsolatok meghatározói, ez a hatalom lehet katonai, gazdasági, sőt pszichológiai kapcsolat is Robert Gilpin: War and Change in World Politics (1981) egy társad. gazdaság- és külpolitikája tükrözi a nemzet érdekeit, melyeket az adott állam domináns politikai elitje definiál Kenneth Waltz: önsegélyező nemzetközi rendszer (ezt a fogalmat ő találta ki) Richard Rosecrance: a kereskedő állam a nk.-i kapcsolatok fontos tényezője, de a II. vh. utáni fejlődéshez kellett a kapitalista országok biztonsági együttműködése is + saját hadiipar Konstruktivizmus: Alexander Wendt a konstruktivizmus két alaptétele: (1) az emberi struktúrákat a materiális erők helyett a közös eszmék határozzák meg, (2) az emberek identitását és közös érdekeit ezen közös eszmék konstruálják George Kennan: feltartóztatási doktrína (a SZU-é) Jacob Viner: Power vs. Plenty as Objectives of Foreign policy in the Seventeenth and Eighteenth Century közvetlen kapcsolat a nk.-i gazdasági és biztonsági kapcsolatok között ezt elsőként ő mutatta ki Ralph Hawtrey: Economic Aspects of Sovereignity (1952) a gazdasági kapcsolatok és a nemzeti biztonság hosszú távon kölcsönösen feltételezik egymás létét Polányi: a 19. sz.-i civilizáció összeomlott ÚNGR: 1974-ben indul, főleg a fejlődőket segítette volna, de nem működött Második fejezet: A politikai gazdtan. természete Adam Smith: The Wealth of Nations (1776) a politikai gazdtan. az államférfi, ill. a törvényhozó tudománya John Stuart Mill: a politikai gazdtan. tudomány, ami megtanítja a nemzeteknek, hogyan váljanak gazdaggá 1

2 Alfred Marshall: a modern közgazdtan. atyja, ő hátat fordított a politikának; Principles of Economics (1890) eddig: politikai gazdaságtan ezután: közgazdaságtan Lionel Robbins: The Nature and Significance of Economic Science (1932) A közgazdaságtan az emberi viselkedés megértésének az a tudománya, amely a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások és az alternatív felhasználások közötti kapcsolatot vizsgálja. Chicago-i iskola: Gary Becker, Richard Posner, Anthony Downs a közgazdtan. módszertana az emberi viselkedés minden típusára alkalmazható; ez az ún. közgazdasági imperializmus Edmund S. Phelps: a politikai gazdtan. magának a gazdasági rendszernek a megválasztása Jack Hirschleifer: a közgazdtan. az egyetlen és egyedüli valós társadalomtudomány Neoklasszikus institucionalizmus: az intézmények minden típusának (társadalmi, politikai, gazdasági) eredetét, fejlődését és működését úgy próbálja magyarázni, mint a racionális egyének haszonmaximalizáló törekvéseinek eredményét; jelentős képviselője Douglas C. North Public Choice (Közösségi választások) iskola: James Buchanan és Gordon Tullock: The Calculus of Constent (1962) a politikusok, bürokraták önérdekkövető magatartása igenis torzítja a piac rendes működését, mivel az államapparátust személyes érdekeik érvényesítésére használják Új politikai gazdtan.: Anne Krueger: a közpolitika egyének vagy érdekcsoportok azon erőfeszítéseinek eredménye,hogy a közösség vagyonát és eszközeit saját érdekeinek szolgálatába állítsa Robert Heilbroner, William Milberg: a mai közgazdaságtan a modern nyugati kapitalizmus kiszolgálója, és elsődleges célja e zavaros rendszer működtetése (ők marxisták) Raymond Vernon: az MNC-k segíteni fogják a világ szűkös erőforrásainak a hatékony felhasználását, felgyorsítják a gazdasági fejlődést Stephen Hymer: az MNC-k az amerikai imperializmus eszközei a világ más országainak kizsákmányolására James Mayall: új gazdasági nacionalizmus 1934 Kölcsönös Kereskedelmi Egyezmény 1944 Bretton Woods-i konferencia (44 állam vesz részt rajta) Neomarxista elméletek: Wallerstein, Samir Amin, Weeks; nemzetközi kizsákmányolás, világrendszer elmélet, centrum-periféria probléma, kereskedelmi imperializmus Harmadik fejezet: A gazd. neoklassz. felfogása Neoklasszikus közgazdaságtan: Alfred Marshall (ld 1. fej.), John Maynard Keynes: General Theory of Employment, Interest and Money (1936), Paul Samuelson: Közgazdaságtan (1955) ebben neoklasszikus szintézis = a közgazdásztársadalom elméleti konszenzusa (ez már összeomlott); ennek alapelemei pl. racionális egyéni magatartás, tökéletes informáltság, piac szabályozó szerepe + mindent p és q segítségével ír le Módszertani individualizmus: azt feltételezi, hogy a racionális, önérdekkövető egyének a gazdaság alapvető szereplői, egységei Thomas Carlyle: a közgazdaságtan komor tudomány Paul Krugman: a közgazdaságtan tárgyát maguk a modellek definiálják, amiről nincs modell az nem érdekli a közgazdtan.-t (ceteris paribus elv: a modellen kívül minden más dolog változatlan ez a közgazdaságtani modelleknek egy fontos alapfeltevése) 2

3 Gary Becker: The Economic Approach to Human Behavior (1976) közgazdasági módszertan alapfeltevései: (1) racionális kalkuláció ( többi társtud.); (2) stabil preferenciák ezek univerzálisan minden emberben kialakulnak, bárhol, bármikor alkalmazhatók; (3) a piacok természete, hogy koordinálják a résztvevők tevékenységeit (= módszertani individualizmus v. racionális-választás modell) ( a határhaszon elve (ha q, az adott dolog értéke ) alóli egyetlen kivétel a vagyon iránti vágy, mert az korlátlan az emberekben) Fritz Machlup: az egyensúly absztrakt fogalom; az, hogy elméletben létezik egyensúly nem jelenti azt, hogy ez a gyakorlatban is így lenne Joseph Schumpeter: alkotó/teremtő rombolás amikor a piac a nagyobb hatékonyság elérése érdekében kikényszerít új megoldásokat, és ezek kiszorítják a régieket (6.fej.: ez a kapitalizmus dinamikája) Komparatív statika: először David Hume alkalmazta ( aranypénz áramlási mechanizmus elmélete), a módszert azonban csak John Hicks 1939-es műve és P. Samuelson: Foundations of Economic Analysis (1947) c. műve öntötte formába a gazd. pillanatnyi állapotait hasonlítja össze: (1) induló egyensúly, (2) destabilizáló egyensúly, (3) új egyensúly Gottfried Leibnitz: a változások a gazdaságban nem ugrásszerűek, hanem folyamatosak, evolutívak Gene M. Grossman, Elhenan Helpman: Innovation and Growth in the Global Economy (1991) művükben azt tételezik fel, hogy a technológiai újításokról biztos és teljes körű információval rendelkezünk (ez nyilvánvalóan abszurd feltevés); egy másik munkájukban a gazdasági növekedést és a nk.-i versenyképességet a tudástőkével magyarázzák, a technológiai kezdeti előny behozhatatlanná válhat (ez a 8. fej.-ben van) Milton Friedman: nincs jelentősége annak, hogy a közgazdtan. feltevései reálisak-e vagy sem; a lényeg azok empirikus tesztelhetősége, és az, hogy általuk a közgazdászok képesek legyenek pontos előrejelzések megtételére Wassily Leontief: Leontief-paradoxon az USA-nak elvileg a tőkeintenzív termelésben kellet volna komparatív előnyének lennie, ez mégis a munkaintenzív agrártermelésben jelentkezett ennek megoldására vezették be a humán-tőke és a méretgazdaságosság fogalmát Joseph Stiglitz: a közgazdászok a közgazdaságtant elemző v. leíró alapvető elméletben sem képesek megegyezni Daniel Bell, Irving Kristol: a közgazdtan. legtöbb ellentmondása a gazdasági realitás természetében mutatkozó különbségekben rejlik Charles E. Lindblom: a politikai demokrácia és a gazdasági liberalizmus általában egymást kísérő jelenségek a mai világban Charles Kindleberger: kozmopolita állapot Paul McCracken bizottság: a 70-es évek válságának okait vizsgálták az OECD megbízásából McCloskey: kevés elméletet tesztelnek empirikusan, és sok nem is tesztelhető Negyedik fejezet: Az NPG tudománya David Ricardo: komparatív előnyök elve (ld. még H-O modellnél) Joseph Grieco: az államok inkább a relatív, mintsem az abszolút hasznokkal foglalkoznak, ami nehézségeket okoz a nk.-i együttműködés megvalósításában 3

4 Kenneth Waltz: az USA döntése, miszerint saját maga kárára segíti az európai szövetségesei hatalmának erősödését, eddig a történelemben először fordult elő (ld. még 1. fej.) Albert Hirschman: National Power and the Structure of Foreign Trade (1969) a gazdasági függőség legtöbbször kölcsönös, de aszimmetrikus(!) Robert Keohane, Joseph Nye: érzékenységi (sensitivity) és sebezhetőségi (vulnerability) interdependenciát különböztettek meg; az előbbi inkább közgazdasági, utóbbi inkább politikai gazdaságtani megközelítés ( sebezhető az a gazdaság, melynek partnere képes csökkenteni vele szemben az érzékenységét) Bretton Woods-i intézmények: aranydeviza rendszer, Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD), Nemzetközi Valutaalap (IMF), Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet (ITO) USA nem írja alá, így nem jön létre helyette lesz később a GATT, majd ebből WTO eddigi bilateralizmus helyett multilateralizmus problémák a rdsz.-rel: csak a nk.-i áruforgalom rendjét és a monetáris rendet szabályozta; nem jelent megoldást a fejlődő országok problémáira Robert Keohane: After Hegemony (1984) ő a legbefolyásosabb tudós a rezsimelmélet kidolgozásában, a nk.-i rezsimek szükségesek a nk.-i gazdaság stabilizálásához és fenntartásához; nk.-i együttműködés akkor jön létre, amikor a szereplők a politikai együttműködés folyamatán keresztül hozzáigazítják viselkedésüket mások valódi vagy előre jelzett preferenciáihoz (ld. még kettővel feljebb) ezzel szemben született meg a hegemón stabilitás elmélete (USA a vezető és rendszerfenntartó hatalom) Susan Strange: a rezsimelmélet legnyíltabb kritikusa; szerinte a nk.-i rezsimek mind amerikai befolyás alatt állnak, és az ő érdekeit szolgálják ( rezsimelmélet: ezek függetlenek, önálló hatalmak) Robert Axelrod: ismétlődő játék elmélete, ebben a megismételt fogolydilemma típusú helyzetek és a szemet szemért elv alkalmazása megteremtik a felek között a bizalmat és együtt fognak működni George Downs, David Rocke: neoinstitucionalizmus: ez a tranzakciós költség közgazdaságtana és a nem együttműködő játszmákkal foglalkozó játékelmélet laza összessége James Mayall: a nk.-i rezsimek a hazai társadalmi jólét csupán csekély feláldozását eredményezték Barry Eichengreen: (1989) a hegemón stabilitás elméletének ő adta a legrészletesebb és legszisztematikusabb kritikáját DE! elemzésével mégis inkább úgy tűnt, hogy sikerült alátámasztania ezt az elméletet; (1993) ezúttal a nk.-i monetáris rdsz. helyett a nk.-i kereskedelmi rdsz.-re fókuszált itt is a hegemón (USA) erőteljes befolyásoló szerepe derült ki Robert Mundell: a nk.-i monetáris rendszer stabilitása egy domináns hatalom létezésétől függ Robert Baldwin, Bruno Frey: szükség van a hegemón hatalomra Mancur Olson: a világ jobban működik, ha van egy hegemón hatalom, akinek érdeke, hogy a nk.-i kollektív javak rendelkezésre álljanak Charles Kindleberger: The World in Depression (1973) a válság azért volt nagyon súlyos és hosszú, mert nem volt vezető hatalom, amely a világgazdaság megfelelő működéséhez szükséges feladatokat ellátta volna; vezető hatalom funkciói: (1) normál: tőkekölcsön nyújtása, valutarezsim kialakítása, makrogazdasági koordináció; (2) válság: felvevőpiac a túltermelt áruknak, extra kínálat a szűkös javakból; (3) súlyos válság: végső menedék bankja 4

5 Stephen Krasner: megkülönböztet vezető és hegemón államot, az előbbi kozmopolita gazdasági érdekei miatt teremt liberális nk.-i gazd.-ot, míg az utóbbi elsősorban politikai-biztonsági érdekei biztosítása végett (szövetségesek) Relatív előny: (csak több ország viszonyában értelmezhető) egy ország megváltoztatja (javítja) egyensúlyát a többi/más ország(ok)éhoz képest; ez zéró összegű játék; ebben nincs v. csak korlátozott nk.-i együttműködés Abszolút előny: (független más országoktól) egy ország számára realizálható plusz haszon; nem zéró összegű; elérésére kialakulhat nk.-i együttműködés Ruggie: beágyazott liberalizmus kompromisszuma: teljes foglalkoztatás, állami beavatkozás, nk.-i gazdasági szabályok elfogadása Ötödik fejezet: Új gazdasági elméletek Paul Krugman: a gazdasági kapcsolatok neoklasszikus megközelítéséből hiányzik a tér- és időbeli dimenzió, azt feltételezi, hogy ezek történelemtől és helytől megfosztott absztrakt világban zajlanak az új gazdasági elméletek már e tényezőkre is tekintettel vannak, de nem kérdőjelezik/tagadják meg a közgazdtan. alapfeltevéseit (ld. még 3. fej.) Új gazdasági elméletek: a társadalom racionális egyénekből áll akik célja saját hasznuk maximalizálása (neoklassz. elvek), de itt már (1) nemtökéletes, oligopol piacok, (2) hangsúlyozott szerep a történelemnek, útfüggőségnek (ezeket értelmező változóként használják) + földrajz is meghatározó, (3) technológiai újítások nem hozzáférhetők mindenki számára, monopolizálhatók ( neoklassz: teljes informáltság); 3 ága: az (1) új növekedési elmélet, az (2) új gazdaságföldrajz és az (3) új kereskedelemelmélet Neoklasszikus hosszú-távú növekedési elmélet: Robert Solow modellezte: növekedés forrásai a tőke (K), a munka (L) és a technológiai fejlődés, de csökkenő hozadék törvénye a K és L esetén, így valójában csak a technológiai fejlődés okoz valódi növekedést ez exogén változó Konvergencia elmélet: a gazdag országok lassabban gazdagodnak tovább mint a szegények, így a különbségek lassan eltűnnek közöttük Reziduum v. Solow-maradvány: mivel a technológiai fejlődés hatása közvetlenül nem mérhető, ezért a másik két tényező (K, L) hatásának kiszámítása után a maradék növekedés lesz ennek köszönhető Új növekedési elmélet v. Endogén növekedés elmélete: először Paul Romer és Robert Lucas vázolta fel; az elmélet újításai: növekvő méretgazdaságosság v. skálahozadék ( neoklassz. csökkenő hozadék törvénye), technológiai fejlődés endogén kezelése; árelfogadó magatartás helyett vállalati ármeghatározás (ok: növekvő méretgazd. és ebből oligopol piac), automatikus konvergencia tagadása (lásd 2-vel lejjebb) Romer megállapításai: (1) a profitérdekelt vállalkozások K+F beruházásai a növ. fontos tényezői (2) a K+F eredményei tovagyűrűznek, hatnak az egész gazd.-ra (3) az új technológia legtöbb előnyét azért a beruházó élvezi (4) a piac kudarca lehet az optimálisnál kevesebb K+F beruházás ekkor állami ösztönzés szükséges (5) egy ország humán-tőke állománya meghatározza annak fejlődését, sikerességét 5

6 Christopher Freeman, Richard Nelson, Kevin Pavitt: az innováció nemzeti rendszereinek első kutatói, ők mutattak rá először a technológiai kutatás gazdasági növekedésben betöltött szerepére Jeffrey Sachs, Felipe Larrain: amint tudatosítjuk, hogy a humántőke-ellátottság döntően meghatározó egy gazdaság fejlődésében, láthatóvá válik, hogy a gazdag országok előnye korlátlanul fenntartható megfelelő intézkedésekkel divergencia az államok között (csak akkor tudják a szegény országok közelíteni a gazdagabbakat, ha többet fektetnek humán-tőkébe) Új gazdaságföldrajz (ÚGF): útfüggőség fogalma (Brian Arthur, Paul David): kis, véletlenszerű változások is óriási hatással járhatnak ( neoklassz.: ok nagysága megh. a követk. nagyságát is); (Paul Krugman) kezdeti előny jelentősége (ennek oka lehet teljesen véletlen is, de következményei döntően meghatározóak); nemtökéletes verseny; pozitív visszacsatolási mechanizmusok, kumulatív interakciók (öngerjesztő fejlődés) mindezek következménye a centrumperiféria szerkezet kialakulása; ezen centripetális (koncentrációt gerjesztő, centralizáló) hatások mellett centrifugális (decentralizáló) hatások is jelentkeznek (periférián alacsonyabb bérek), amik serkenthetik a növekedést Neoklassz. kereskedelemelmélet: Eli Heckscher és Bertil Ohlin dolgozta ki; ez a tényezőellátottságon és a komparatív előnyök elvén alapul (H-O modell ld. NKGT) Új v. stratégiai kereskedelemelmélet (SKE): James Brander, Barbara Spencer: a piaci szerkezetek (IO industrial organisation theory) teoretikusai; Avinash Dixit, Gene Grossman (őt ld. még 3. fej.), Paul Krugman (őt ld. még a fej. elején): a nemtökéletes verseny matematikai modelljeit és különféle játékelméleti modelleket vontak be a kereskedelemelmélet tanulmányozásába; lényege: a vállalatok és kormányok magatartása stratégiaivá válik a nemtökéletes (oligopol) piacokon, ami által javítható a kereskedelmi mérleg, növelhető a nemzeti jólét; eszközei pl.: a dömping és az elrettentés v. a megelőző beruházás; jelentős szerepet tulajdonít a kormányzati támogatásoknak (pl. új piacra lépés esetén); feltételezi, hogy bizonyos gazdasági szektorok fontosabbak, mint mások támogatásuk indokolt lehet, különösen piaci kudarc (kevés K+F) esetén ( neoklassz. felfogás); az elmélet ezáltal igazolta a nemzeti protekcionista politikákat (ezzel viszont lassult a világszintű fejlődés); fontos még továbbá a méretgazdaságosság, a választékgazdaságosság és a tapasztalatszerzés hatása (learning-by-doing) Henry Rosovsky: az export érdekében történő importvédelem stratégiája magyarázhatja a japán ipar sikerét a II. vh. után Hatodik fejezet: Az új gazdasági elméletek politikai jelentősége Douglas C. North (őt ld. még 2. fej.): társadalmi ösztönző szerkezet = a gazdasági struktúrák és intézmények; a politikai gazdaság nemzeti rendszere a hazai int.- ekre és struktúrákra vonatkozik Techno-gazdasági paradigma: a technológiai változással összefüggő gazdasági és intézményi átalakulás leírása Nathan Rosenberg, L. Birdzell Jr.: How the West Grew Rich a nyugat gazdasági sikerének titka az egyéni vállalkozók szabadságában rejlik, aminek köszönhetően különleges gazdasági, politikai és intézményi újításokat vezettek be, és ezek hozzájárultak a technológiai haladáshoz, a tőkefelhalmozáshoz és a gyors gazdasági növekedéshez 6

7 John Hicks (őt ld. még 3. fej.): a növekvő skálahozadék a gazdasági elmélet nagy részének összeomlását eredményezi Neumann János, Oscar Morgenstern: Theory Games and Economic Behavior (1944) a játékelmélet olyan helyzeteket vizsgál, melyekben kevés szereplő több viselkedési alternatívából választhat, a döntéseik függnek mások várt döntéseitől, a helyzetüket stratégiai bizonytalanság és interdependens döntéshozatal jellemzi Mancur Olson: The Rise and Decline of Nations (1982) rámutat, hogy a fejlődés bizonyos fokát elért vállalatok aktuális vezető helyzetük megőrzése/biztosítása végett ellenezhetik, akadályozhatják az új technológiák fejlesztését, érdekük a status quo fenntartása Robert Barro, Xavier Martin: a gazdagok és szegények közötti konvergenciára vonatkozó jóslat nem következett be, sőt a valóság épp ennek ellenkezőjét, divergenciát mutat Moses Abramovitz: konvergencia csak hasonló társadalmi képességekkel rendelkező államok között jöhet létre Paul Krugman (már sokadszor): a világgazdasági rendszer (ipari kp.-ok, vagyoneloszlás, stb.) főként előre nem látott események, önkényesség, illetve történelmi véletlenek eredménye; centrum-periféria modell: kialakulnak vezető (centrum) gazdaságok, akik birtokolják a legfontosabb gazdasági tevékenységeket, míg mások (periféria) csak a kisebb hozzáadott értékű szektorokban tudnak tevékenykedni Hetedik fejezet: A politikai gazdtan. nemzeti rdsz.-ei Az USA rendszere: a piaci kapitalizmus neoklassz. alapelvek versenypiaci felfogás fogyasztásorientáltság társad.-i jólét iránt érzéketlen laissez faire elve állami beavatkozás csak a szabályozásra szorítkozik részvényesi (shareholder v. stockholder) kapitalizmus rövid-távú érdekek a Nagy Válság ( ) után változás: keynesiánus gazdpol. a 80-as években Reagan elnök újra visszatér a kezdeti elvekhez Adolf Berle, Gardner Means: a nagyvállalatok megjelenésével az amerikai gazdaság elmozdult a tőkés versenykapitalizmus felől a kevesek által uralt oligopolkapitalizmus felé Stephen G. Breyer, Richard B. Stewart: a kormányzat beavatkozása a gazd.-ba csak akkor tekinthető indokoltnak, ha a piaci zavarok kiigazítására, azok megszüntetésére irányul Carl Kester: az ő kifejezése a vállalatok ellenőrzéséért folytatott globális harc Japán rendszere: a fejlesztő államkapitalizmus a rdsz. egyéb elnevezései: sintoista kapitalizmus, törzsi kapitalizmus, kollektív kapitalizmus, jóléti korporatizmus, versenyző kommunizmus, hálózati kapitalizmus, kompanizmus, termelő kapitalizmus, érdekcsoport kapitalizmus, stratégiai kapitalizmus, Japán Rt. Japán Ipari és Külkereskedelmi Minisztérium (MITI) állam gazdaságirányító szerepe a gazd. alárendelt a társad. szociális és politikai céljainak 7

8 sok közfunkciót a magánszféra lát el jogrend privatizálása keiretsuk (ebből vannak vertikálisak és horizontálisak) érintetti (stakeholder) kapitalizmus hosszú-távú stratégiák Ryjutaro Komiya: Industrial Policy in Japan Japánnak 1868 után (Meidzsi reformok) az volt a célja, hogy a gazdaságot önellátóvá tegye és utolérje a Nyugatot Chalmers Johnson: MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial policy, (1982) Japán gazdasági sikerei az állami beavatkozásnak köszönhetők, az export sikerek pedig a neomerkantilista exportvezérelte gazdasági stratégiának Carl Kester: bizonyítja, hogy a keiretsu a gazdasági tevékenységeket hatékonyan és racionálisan szervező mechanizmus, komoly világpiaci versenyző Ronald Dore: a keiretsuk hozzásegítették Japánt ahhoz, hogy könnyen alkalmazkodjon a gazdasági, technológiai és egyéb változásokhoz Németország rendszere: a szociális piacgazdaság egyéb elnevezései: korporatista v. jóléti államkapitalizmus állam, nagybankok stratégiai szerepe érintetti (stakeholder) kapitalizmus hosszú-távú stratégiák Alexander Gerschenkron, Thorstein Veblen (ő korábban): rámutattak, hogy az iparosodás időpontja kulcsszerepet játszik a tőkefelhalmozás és az ipari rdsz. nemzeti struktúrájának kialakulásában (blue chip: biztonságos, kockázatmentes befektetést biztosító társaságok értékpapírjai, elsőrangú részvények) Alfred Chandler: a technológiai fejlődés minden egyes szintje új és megfelelő intézményi kereteket igényel folyamatos átalakulás szükséges Robert Wade: az állami irányítású iparosítás kiválóan alkalmas a gazdasági felemelkedés elérésére, de egy már iparosodott ország esetében a legjobb megoldás a nyereségmaximalizálás amerikai módszere Jeffrey Hart: Rival Capitalists: International Competitiveness in the United States, Japan and Western Europe (1992) az egyes gazdaságok sikerei másoktól eltérő állami-társadalmi intézkedéseikkel magyarázhatók Peter Katzenstein: a kis Ny-Eu.-i korporatív országok kimagasló sikereit elemzi Nathan Rosenberg, L. E. Birdzell: How the West Got Rich (1986) a kormánypolitikáknak és a társadalmi-gazdasági intézményeknek egy hatékony, rugalmas és innovatív gazdasági magatartás kialakulását kell támogatniuk, a társad.-nak ösztönöznie kell a vállalkozási kedvet, az innovációt, a felhalmozást és a termelési tényezők hatékony felhasználását (uőket. ld. még 6. fej.) Paul Krugman (és megint): egy gazdaság teljesítményének legmegfelelőbb mérőszáma a nemzet termelékenysége, és nem a kereskedelmi v. a nk.-i fizetési mérleg egyenlege Gunnar Eliasson: a versenyképesség egy nemzet önmaga megújítására való képességeként definiálható; a kompetitív állam koncepciója az ő ötletéből származik Vincent Cable: egy versengő nemzet arra törekszik, hogy erősítse vállalatai világgazdasági pozícióit és magához vonzza a külföldi tőkét Strukturális Akadályok Felszámolásának Kezdeményezése (SII Structural Impediments Initiative): ez az USA és Japán között a 80-as évek végén Susanne Berger, Ronald Dore: National Diversity and Global Capitalism (1996) e kötet tanulmányai azt vizsgálták létezik e intézményi konvergencia az egyes országok között; következtetéseik: (1) csekély konvergencia, a nemzeti intézmények rugalmatlanok, (2) az egyformán hatékony, de különböző nemzeti intézmények 8

9 akadályozzák a konvergenciát, (3) a külső kényszerek fontosak, de a változás mindenütt egyedi, hazai tényezőktől függ, (4) a nemzeti intézmények konvergenciája nk.-i tárgyalások eredménye, nem automatikusan a globalizációé, (5) a glob. hazai hatásai többnyire az adott államtól függenek Reciprocitás, speciális reciprocitás: a reciprocitás elve a partnerországok által egymásnak nyújtott kölcsönös engedményeket jelent; a speciális reciprocitás elvét az USA és Ny-Eu. vezette be, lényege, hogy addig nem nyújtanak kedvezményeket, amíg a partnerek nem teljesítik előző megállapodásokban vállalt kötelezettségeiket (USA Japán irányított kereskedelem ) Kína rendszere: sajátos (~piaci) kommunizmus komcsi párt politikai uralma, gazdaságot felügyelik piaci és állami gazdaságszabályozás egyszerre Nyolcadik fejezet: A kereskedelmi rendszer Paul Bairoch: a szabadkereskedelem a tört. során inkább a protekcionizmus szabálya alóli kivétel volt Alexander Hamilton: ő érvel először amellett, hogy a csecsemő iparágak védelme (külső piacokkal szemben) az egyetlen dolog, ami indokolhatja a kereskedelemkorlátozást Friedrich List: National System of Political Economy (1841) szükséges a protekcionista politika a kialakuló iparágak védelmében, a fejlett államok is ezt alkalmazták, és csak miután megerősödött iparuk képes lett állni a világpiaci versenyt, akkor lettek a szabadkereskedelem elkötelezett hívei; a szabadkereskedelem az erős államok politikája Stolper-Samuelson tétel: a szabadkereskedelem azoknak kedvez (országon belül), akik bővében vannak a tényezőknek, és azokat fogja károsítani, akiknek szűkösek a forrásaik (a kereskedelemkorlátozás hatása pont ellentétes) Mundell-féle ekvivalencia tétel: a termelési tényezők (K, L) és a termékek nk.-i áramlása azonos törvények szerint megy végbe és tökéletesen helyettesítik egymást Tényező-ár kiegyenlítődés elve: a kereskedelem hatására az egyes termelési tényezők megtérülési rátája (bér, profit) idővel kiegyenlítődik Raymond Vernon: termék-élet görbe elmélet (ebben a technológiai innováció az FDI-t magyarázó változó) Michael Porter: egy nemzetgazd. belső jellemzői határozzák meg kompetitív előnyök kifejlődését bizonyos iparágakban; ezek a nemzeti kultúra, a K és L helyzete, a kereslet jellege, a támogató iparágak állapota, a gazd. ipari szerkezete; speciális ipari szektorokat vizsgál (ún. klasztereket, nem vállalatokat v. országokat); szerinte is fontos lehet az állami beavatkozás új iparok védelmére; kompetitív előny (tudatos, szándékos választás) fogalmával helyettesíti a komparatív előnyt (adottság) Gyémánt modell (kb. ez, ami ide le van írva) GATT: multilateralizmus, általános reciprocitás elve (Kennedy forduló), tárgyalási fórum, nem alkot szabályokat, létrehozott egy szabály alapú kereskedelmi rendszert (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat elleni kódex Tokiói forduló) Új kereskedelmi agenda: munkaügyi szabályozás, emberi jogok, környezetvédelem, nemzeti szuverenitás kérdéseivel foglalkozik Seattle-i WTO tárgyalás (1999. november): sikertelen, mert tapasztalatlan az új főtitkár (Mike Moore), Clinton szankciókat helyez kilátásba a munkaügyi szabályokat megsértő 9

10 államokkal szemben (LDC-k ez ellenük irányul), a nagyhatalmak (USA, EU) nem támogatják a kereskedelmi liberalizációt (ez máig konfliktusforrás ez tőlem) Eddig összesen 8 (5 GATT + 3 WTO) forduló volt (a TK szerint, viszont most zajlik az idén záruló Hongkongi forduló, szóval ez +1 ez is tőlem) Prebisch-Singer tétel: az elsődleges javak exportjára szakosodott országokban a cserearány romlik; oka: alacsony árelaszticitás; a gazdagok ezzel elszivattyúzzák a szegényektől az erőforrásokat Kilencedik Fejezet: A nemzetközi monetáris rendszer Nemzetközi monetáris rendszer: alapvető funkciója a reálgazdasági (keresk., termelés) tranzakciók előmozdítása Nemzetközi pénzügyi rendszer: alapvető funkciója a gazdasági tevékenységhez és fejlődéshez szükséges beruházási tőke biztosítása IMF: elsődleges feladata a tagországok számára megfelelő devizatartalékok biztosítása valutájuk árfolyamának előre meghatározott szinten tartásához; ennek eléréséhez rövid-távú hiteleket nyújt; DE! (ez már 12. fej.) szerepe az adósságválság után megváltozott: gazdaságfejlesztő hivatallá vált, mely közép-távú hiteleket is nyújt, ehhez viszont bizonyos makro- (ez eddig is) és mikro-feltételeknek (!; ez eddig nem volt) is eleget kell tennie az adott gazd.-nak Bretton Woods-i rdsz: (nagyon röviden) (1) a nemzeti valutákat a dollárhoz kötik, (2) a dollárt az aranyhoz, (3) a nagyhatalmak informálisan egyeztetik, összehangolják gazdpol. jukat; a tagok valutáinak stabilitásáért az IMF lett a felelős Szenioritás: az, aki biztosítja valamely gazdaság (v. az USA esetén a világgazdaság) valutáját ezáltal különféle privilégiumokat élvez Smithonian megállapodás: a dollárt 1971 decemberében újra leértékelik (ez évben már egyszer megtette Nixon elnök az aranyra válthatóság felmondásakor) Jamaikai konferencia (1976): létrehozzák a rugalmas árfolyamok rendszerét (ez van ma is) Következménye: növekvő interdependenciák (nemzetek kölcsönösen függnek egymástól és a nk.-i tőkeáramlástól) Lehetetlen szentháromság: (1) rögzített árfolyam, (2) autonóm monetáris politika, (3) szabad tőkeáramlás Barry Eichengreen: a gazdasági és politikai változások miatt ma már lehetetlen visszatérni a rögzített árfolyamok rendszeréhez; arany bilincs = aranystandard (őt ld. még 4. fej.) Tizedik fejezet: A nemzetközi pénzügyi rendszer Hazai hatás: Kína és Japán pénzügyeket, tőkeáramlásokat ellenőrző, szabályozó magatartása Martin Feldstein, Charles Horioka: a szabad tőkeáramlás nem integrálta a nk.-i pénzügyeket oly mértékben, mint azt sokan hiszik, még mindig meghatározó a nemzetgazdaság szerepe Modern pénzügyi válságok: (1) a 70-es évek végén 80-as évek elején az LDC-k válsága a túl sok külföldi hitel miatt; (2) 1992-ben az ERM összeomlása; (3) ben a mexikói peso összeomlása (majdnem teljes latin-amerikai válság lett); (4) 1997-es ázsiai válság (ez elsőként a teljes világgazdaságra jelentős hatással volt) 10

11 Charles Kindleberger: a világgazd.-ot az utóbbi évszázadokban a nk.-i kapitalizmust megrázó pénzügyi őrület, pánikok és krachok jellemezték; a piacok irracionálisan működnek ( tömegpszichológia ), a spekulációt a csordaszellem (az egyéni racionális viselkedés összességében irracionális eredményhez vezet) jellemzi (őt ld. még 4. fej.) Hyman Minsky: pénzügyi-instabilitási elmélet: e szerint a pénzügyi válságok hozzá tartoznak a kapitalista gazdasági rendszerhez, a válságok pályája a következő: (1) kiszorítás v. külső sokk; ha ez elég mély (2) egy gazdasági szektorban megnőnek a profitlehetőségek; (3) ezt pár tőkeerős vállalkozó/befektető megpróbálja kiaknázni, és ha ez valóban nyereséges lesz az (4) befektetési lázhoz és ezzel óriási tőkeátcsoportosításhoz vezet, ezzel buborék keletkezik, ami akkor pukkan ki, amikor a (5) pánik stádiumában minden befektető elkezd megszabadulni kockázatos befektetéseitől és vissza akar térni a biztonságos eszközökhöz, ekkor az árak lezuhannak, a hitelpiac összeomlik; a (6) gazdaság csak lassan tud kilábalni a válságból és helyreállni Új nemzetközi pénzügyi architektúra : Clinton javasolta, fő célja a gazdasági válságok terjedésének feltartóztatása és a jövőbeli krízisek megelőzése Tobin-adó : a határokon átnyúló pénzáramlás nemzetközi adóztatása Milton Friedman, Walter Wriston, George Schultz, William Simon: az IMF-et fölöslegesnek, sőt károsnak tartják, a piacra bíznák a nk.-i pénzügyek szabályozását Tizenegyedik fejezet: Az állam és az MNC-k Paul Krugman: Janus-arcú hozzáállás az MNC-khez; hagyományos: MNC-k nem tekinthetők a nk.-i gazdaság szignifikáns tényezőinek új: az oligopol piacon működő MNC-k stratégiai viselkedése az állami intézkedéseket (protekcionizmus, támogatások), sőt akár a nk.-i szabályozást is befolyásolhatja Richard Caves: a kisajátítási képesség fontosságát hangsúlyozza; ennek lényege, hogy egy vállalat akkor tud járadékot kisajátítani, ha értékes gazdasági aktívákat birtokol v. tart irányítás alatt (pl.: márkanév, gyártási technológia); internalizálódás koncepciója: az MNC-k olyan oligopolisztikus vállalatok, amelyek tulajdonosi jogaikban rejlő, v. egyéb vállalat-specifikus előnnyel rendelkeznek Alfred Chandler: a válgazd.-ban először ő foglalkozik az MNC-k viselkedésének elemzésével Raymond Vernon: Sovereignity at Bay termékélet-ciklus modell: (kifejlesztés,) bevezetés, érettség, hanyatlás, elavulás (őt ld. még 8.fej.) John Dunning: nevéhez fűződik a Reading School eklektikus elmélete: az MNC-k kialakulásában a technológia szerepe a meghatározó ez tette lehetővé a globális méretű irányítás és szervezés megvalósítását a tranzakciós költségek jelentős csökkentésével; OLI-paradigma ez a kompetitív előnyökről szól (Ownership, Location, Internalisation) Michael Porter: Competitive Advantage of Nations (1990) stratégiai elmélet: az MNC-ket a kitermelési, gyártási és piaci (marketing) tevékenységek értékláncával jellemzi a vállalat eldöntheti melyiket hol végzi, ami nagy stratégiai mozgásteret ad neki; a vilgazd. iparilag kiemelkedő nemzeti klaszterek mentén szerveződik (őt ld. még 8.fej.) Marxista és radikális kritikai elméletek: Stephen Hymer (őt ld. még 2. fej.): megkülönbözteti egymástól az FDI és a portfólió-beruházások céljait: előbbié lehet vállalatspecifikus v. monopolisztikus előnyök megszerzése, míg utóbbié a 11

12 kamatráták eltéréseinek kihasználása; a monopolkapitalizmus (MNC-k) két alapvető törvénye: (1) a vállalati méretek növekedésének elve és az (2) egyenlőtlen fejlődés elve Államközpontú felfogás: az MNC-k olyan nemzeti vállalatok, melyek a világpiacon versengenek egymással Paul Doremus: The Myth of the Global Corporation (1980) az MNC-k saját hazájuk termékei és hűen tükrözik annak társadalmi, gazdasági és politikai értékrendjét John Stopford, Susan Strange: Rival States, Rival Firms (1991) az MNC-k a nk.-i kapcsolatok legjelentősebb tényezői Kenichi Ohmae: The Borderless World a globális vállalatok a homogén fogyasztói ízléssel jellemezhető, határok nélküli világgazdaságra adott természetes válaszreakciók, elvesztették korábbi nemzeti jellegüket Tizenkettedik fejezet: Az állam és a gazdasági fejlődés Fejlődésgazdaságtan/-elmélet: képviselői: Albert Hirschman, Arthur Lewis, Gunnar Myrdal, Raul Prebisch, Paul Rosenstein-Rodan, Max Singer lényege: alapvető különbség a fejlődő és a fejlett gazdaságok között, mivel más magyarázó változók írják le működésüket ( a neoklassz. változók csak a fejlettekre igazak); fejlesztő állam nélkül a nk.-i keresk. sem segít rajtuk; túlságosan elkéstek a fejlődéssel (No. és Japán még ki tudta használni lemaradottságából fakadó előnyeit, de a mai LDC-k már lekéstek erről), csak külső beavatkozások (nk.-i közösségi és kormányzati) révén fejlődhetnek; aszimmetrikus piacnyitást javasolnak (pl. EU GSP rdsz.) Arthur Lewis: a fejlődők mg.-i szektorában alacsony termelékenység és munkaerőtöbblet jellemző ez lehetne a fejlődés motorja Raul Prebisch: erős protekcionizmusra és importhelyettesítésre van szüksége az LDCknek, hogy fel tudják építeni saját gazdaságukat Gunnar Myrdal: a szegénység által generált körkörös és kumulatív folyamatok akadályozzák a fejlődést; ördögi kör: (1) kevésbé fejlettek természetüknél fogva elszegényednek, (2) szegényeknél kevés megtakarítás kevés beruházás, (3) iparágak nem hatékonyak, nem versenyképesek, (4) ez további elszegényedéshez vezet Paul Rosenstein-Rodan: nagy lökés (ez kell az LDC-knek): az államnak kell vállalkoznia (mások híján) és ösztönöznie a közberuházásokat Neoliberalizmus: elveti az állami beavatkozást, a neoklasszikus elvek híve, a kormányok feladata hibás gazdaságpolitikájuk következményeinek (infláció, nagy államadósság) felszámolása, a piaci erők érvényesítése (hatósági árak Ø, piacnyitás); importhelyettesítés helyett exportvezérelte fejlődés; nem korrumpálható, technokrata kormányzat kell Theodore Schultz: kimutatta hogy az LDC-k gazdái is a piaci tv.-ek szerint maximalizálják hasznukat, és nem olyan tehetetlenek, mint a fejlgazdtan. szerint Fejlesztő állam modellje: Alice Amsden: Asia s Next Giant (1989); Robert Wade: Governing the Market (1990) (őt ld. még 7. fej.) lényege: az állam a stratégiailag fontos iparágakba tereli a vállalkozásokat; alkalmazói hisznek benne, hogy az állam által kiválasztott és támogatott iparágak 12

13 fogják felnövekvésük után a legnagyobb társadalmi megtérülést biztosítani; az állam irányítja a piaci folyamatokat A DK-ázsiai országok fejlődésének jellemzői: (1) megfontolt makropolitika (alacsony infláció, kevés adósság), piachoz alkalmazkodó gazdpol. (világpiaci árak) (2) magas megtakarítási és beruházási szint, jól képzett munkaerő (3) exportvezérelt növekedési stratégia Moses Abramovitz: a gazdasági fejlődés alapvető követelménye a társadalmi kapacitás a fejlődésben minden nemzetgazd. számára alapvető fontosságúak a társadalmipolitikai változók (ld. még 6. fej.) Tizenharmadik fejezet: A regionális integrációk politikai gazdaságtana Albert Fishlow, Stephan Haggard: különbséget tesznek piac vezérelte és politika irányította regionális integrációk között Ernest Mandel: a gazdasági integrációk a transznacionális tőkés osztályok tőkefelhalmozásának a bővítésére szolgálnak Jacob Viner: The Customs Union Issue (1950) a közös külső vámtarifáknak nem csak kereskedelemtermelő, hanem kereskedelemterelő hatása is van; emiatt a gazdasági jólétre gyakorolt hatása bizonytalan David Mitrany: A Working Peace System ebben írja le ún. funkcionális elméletét (funkcionalizmus); ennek lényege: a világon a funkcionális és technikai területek (egészségügy, posta, kommunikáció) nk.-i szabályozásával elkerülhetnék a háborúkat; ezen intézmények mentén a világ már erősen integrálódott, ezek a nemzet-államoktól függetlenül, és azoktól hatékonyabban képesek működni Ernst Haas: a neofunkcionalizmus elméletének megalkotója; ennek lényege: a funkcionalizmushoz hasonlóan az intézményi integrációt támogatja, ám azt nem a kormányok megfontolt politikája eredményének tekinti, hanem az önérdekeiket követő érdekcsoportokénak; az integráció okaival nem foglalkozik, de ha az egyszer beindul, akkor az előnyöket látva további együttműködésre sarkall majd; tkp. a méretgazdaságosság (gazd.)/jobb érdekérvényesítés (pol.) fokozatosan szélesebb együttműködésre ösztönöz Neoinstitucionalizmus: Robert Keohane: szükségesek a nk.-i intézmények, mert csökkentik a tranzakciós költségeket és megbirkóznak a piaci kudarcokkal, és egyéb problémákkal (ld. még 4. fej, rezsimelmélet) (Liberális) Intergovernmentalizmus: regionális integrációk létrehozásában lényegesek a gazdasági érdekek; kellenek a nk.-i intézmények az integrációs folyamat fenntartásához; DE a leglényegesebb szereplők a nemzeti kormányok, fontos a hazai érdek az integráció során Andrew Moravcsik: Európában a nemzeti gazdasági lobbik érdekeinek közeledése gerjesztette az integrációt, és emellett csak másodsorban volt politikai indíttatású (Államközpontú) Realizmus: a regionális integrációkat egy v. több központi ország irányítja, mely hajlandó hatalmát latba vetni az integráció előrehaladásáért Jacob Viner (ld. fentebb) Joseph Grieco: az államoknak fontosak az integrációkkal szerezhető relatív előnyök, ezért hosszú távon (is) kénytelenek együttműködni, hogy tovább mélyíthessék az integrációt; de vannak területek, ahol ütköznek a nemzeti érdekek, és ezek megoldására kell egy erős vezető állam, akinek érdeke az integráció további mélyítése (őt ld. még 4. fej.) 13

14 Robert Mundell: optimális valutaövezet elmélete: célszerű a regionális integráció, ha fix árfolyamok mellett az alkalmazkodás kevesebb költséggel jár, mint rugalmas árfolyamok mellett Tizennegyedik fejezet: A nemzetállam szerepe a világgazdaságban Daniel Yargin, Joseph Stanislaw: az államoktól a piac ragadta magához a gazd. feletti irányítást és ellenőrzést, és ezzel az állam domináns gazdasági szerepének vége A Fed eszközei az USA gazdaságának irányítására: (1) államkötvények eladása (kevesebb pénz lassítja) v. felvásárlása (több pénz gyorsítja) (2) repo kamatláb (a bankok ilyen kamatért kapnak tőle hitelt) megváltoztatása (ha csökkenti több hitel, pörgeti a gazdaságot; ha emeli lassul) (3) bankok minimális tartalékainak meghatározása (csökkenti több hitelt tudnak kihelyezni, pörgeti a gazdaságot) Bázeli Egyezmény (1988): célja a banki tartalékokra vonatkozó, világszerte egységes szabályozás létrehozása Szentes: versenyképesség: termék v. szolgáltatás: használati és csereérték vállalat: versenyképes termékek, piaci részesedés nem ország: hazai versenyképes vállalatok száma, nk.-i keresk.-i részesedés Tizenötödik fejezet: A világgazdaság irányítása Richard Cooper: Economics of Interdependence (1968) nk.-i rdsz. legnagyobb problémái: a gazdasági és technológiai erők erősödő ellentmondása, a világ folyamatos fragmentálódása; gazdaság: ellenállhatatlan erők politika: megingathatatlan célok ; legjobb megoldás a világgazdaság nk.-i irányítása lenne, de kételkedik, hogy ezért a nemzetek feladnák szuverenitásukat, autonómiájukat Neoliberális institucionalizmus (! neoinstitucionalizmus!): az államok továbbélését jósolja és együttműködésüket feltételezi; a relatív helyett az abszolút hasznok elérése lesz a nemzetek célja; a nk.-i intézmények az aktuális problémákhoz folyamatosan alkalmazkodva képesek működni Új medievalizmus: az államot aláásta a fejlődés, a helyébe új nem-kormányzati erők (NGO) lépnek Wolfgang H. Reinicke: Governing Without Government (1998) a modern világban a kormány és a kormányzati funkciók elválnak egymástól Anne-Marie Slaughter: NGO-k szerepe növekedésének okai: hidegháború Ø félelmek csökkenése, megnyílik az út a transznacionális civil társadalom előtt; internet a cégek és kormányok információs monopóliuma megtörik; MNC-k hatalmának növekedése is integráló tényező Államközpontú realizmus: az államok között örökös konfliktus és versengés Robert Gilpin: az ő véleményét ld. 14. fej. + egész könyv Transzgovernmentalizmus: hisz a nemzetek továbbélésében, de a kormányzati hivatalok közötti nk.-i együttműködés (kormányközi testületek v. hálózatok) váltja fel a mai centralizált nemzeti kormányokat; hisz a kormányzati feladatok feloszthatóságában (ld. még új medievalizmus) Graham Allison: a nemzetállamok alkotórészeikre bonthatók, és ezek önállóan is együttműködhetnek más nemzetek megfelelő kormányzati hivatalaival; feltételezi, 14

15 hogy nincs hierarchikus viszony a kormányzatok érdeklődési területei között (nemz. bizt., külpol.?) (ITO Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet; GATT Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény; WTO Világkereskedelmi Szervezet; LDC Least Developed Countries; UNCTAD Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlődési Konferenciája; ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet; SDR különleges lehívási jog, ez az IMF által bevezetett új tartalékeszköz nem terjed el; NGO nem kormányzati szervezet; NIE Újonnan iparosodó gazdaságok) 15

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Az európai modell a szociális piacgazdaságot működtető európai államok közös fejlődési filozófiáját testesíti

Részletesebben

A világgazdaság irányítása

A világgazdaság irányítása 15. fejezet A világgazdaság irányítása A z Economics of Interdependence című, 1968-ban megjelent úttörő munkájában Richard Cooper a világháború utáni nemzetközi rendszer legnagyobb problémájának a világot

Részletesebben

Vigvári Gábor. Beágyazott autonómia. fejlesztéspolitikai lehetőségek a Kereskedelemi Világszervezet szabályrendszerében 40 fordulat 8

Vigvári Gábor. Beágyazott autonómia. fejlesztéspolitikai lehetőségek a Kereskedelemi Világszervezet szabályrendszerében 40 fordulat 8 Vigvári Gábor Beágyazott autonómia és a WTO fejlesztéspolitikai lehetőségek a Kereskedelemi Világszervezet szabályrendszerében 40 fordulat 8 A Kereskedelemi Világszervezet (WTO) megalakulása óta támadások

Részletesebben

A kereskedelem kialakulása A kereskedelem kialakulása, fejlődése (a kezdetektől napjainkig )

A kereskedelem kialakulása A kereskedelem kialakulása, fejlődése (a kezdetektől napjainkig ) A kereskedelem kialakulása A kereskedelem kialakulása, fejlődése (a kezdetektől napjainkig ) Munkamegosztás, specializálódás Nemcsak saját szükségletre, másnak is termelnek Ugyanakkor szükségük van a mások

Részletesebben

A nemzetállam szerepe a világgazdaságban

A nemzetállam szerepe a világgazdaságban TIZENNEGYEDIK FEJEZET A nemzetállam szerepe a világgazdaságban A NEMZETKÖZI RENDSZERRŐL (international system) és a nemzetközi gazdaságról (international economy) szóló írásokban merült fel először, hogy

Részletesebben

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS MTA Világgazdasági Kutatóintézet A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK 2. kötet TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS Simai Mihály Budapest 2009 A GLOBÁLIS

Részletesebben

A JELENLEGI VILÁGVÁLSÁG HÁTTERE, JELLEMZŐI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI, VALAMINT A VÁLSÁG UTÁNI IDŐSZAKBA VALÓ ÁTMENET SIMAI MIHÁLY

A JELENLEGI VILÁGVÁLSÁG HÁTTERE, JELLEMZŐI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI, VALAMINT A VÁLSÁG UTÁNI IDŐSZAKBA VALÓ ÁTMENET SIMAI MIHÁLY DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 Ősz) A JELENLEGI VILÁGVÁLSÁG HÁTTERE, JELLEMZŐI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI, VALAMINT A VÁLSÁG UTÁNI IDŐSZAKBA VALÓ

Részletesebben

Czékus Bálint Európa újragondolása a nemzetállam az Európai Unióban

Czékus Bálint Európa újragondolása a nemzetállam az Európai Unióban Czékus Bálint Európa újragondolása a nemzetállam az Európai Unióban Az európai integrációval számos tudomány és megközelítés foglalkozott: a történettudomány, a közgazdaságtan, a politológia egyaránt kiemelt

Részletesebben

Regionális világgazdaságtan - tételek -

Regionális világgazdaságtan - tételek - Regionális világgazdaságtan - tételek - 1. Ismertesse a XXI. századi nemzetállamok gazdasági feladatait, szerepét! A nemzetállamok stabil üzleti környezet megteremtésével, illetve emberi erőforrás és technológiai

Részletesebben

és egyenlőtlenség: a washingtoni konszenzustól az inkluzív növekedésig 1

és egyenlőtlenség: a washingtoni konszenzustól az inkluzív növekedésig 1 Alfredo Saad-Filho NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Növekedés, szegénység és egyenlőtlenség: a washingtoni konszenzustól az inkluzív növekedésig 1 A tanulmány az utóbbi években a növekedés, szegénység és egyenlőtlenség

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Készítette: Vörös Gyula Témavezető:

Részletesebben

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai Tam János 2013. december 12. Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Tam János: A gazdaság és a szociális

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész 2012 ISBN 978-963-88162-9-0Ö ISBN 978-963-89679-0-9 Kiadó: Tomori Pál Főiskola Felelős vezető: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Kozenkow Judit. Rendszerváltás, intézmények és gazdasági növekedés

Kozenkow Judit. Rendszerváltás, intézmények és gazdasági növekedés Kozenkow Judit Rendszerváltás, intézmények és gazdasági növekedés Világgazdasági Tanszék Témavezető: Benczes István, Dr. habil. Egyetemi docens A Bíráló Bizottság névsora: Kozenkow Judit Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

Az állami beavatkozás, mint értékhordozó

Az állami beavatkozás, mint értékhordozó Az állami beavatkozás, mint értékhordozó PAP CSABA Az állampolgárok és a szakfilozófusok a jogra a társadalmi viszonyokban nél külözhetetlen, önmagában vett értékkel bíró jelenségre tekintenek, ezzel szemben

Részletesebben

OBAMA ÉS AZ ÚJ VILÁGREND A GAZDASÁGI VÁLSÁG TÜKRÉBEN

OBAMA ÉS AZ ÚJ VILÁGREND A GAZDASÁGI VÁLSÁG TÜKRÉBEN KONDOROSI FERENC OBAMA ÉS AZ ÚJ VILÁGREND A GAZDASÁGI VÁLSÁG TÜKRÉBEN Napjainkban a nemzetközi kapcsolatok meghatározó jelensége a gazdasági világválság, amelynek kezelése kapcsán egyre gyakrabban merül

Részletesebben

ÁLLAMREFORM, KÖZPÉNZÜGYI REFORM Nemzetközi trendek és hazai kihívások

ÁLLAMREFORM, KÖZPÉNZÜGYI REFORM Nemzetközi trendek és hazai kihívások ÁLLAMREFORM, KÖZPÉNZÜGYI REFORM Nemzetközi trendek és hazai kihívások Tanulmány 2007. április Szerzők Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár a Fejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója Dr. Vigvári András

Részletesebben

Az állam szerepének változása a globalizációban

Az állam szerepének változása a globalizációban Juhász Krisztina, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1.Bevezetés Korunk legnagyobb kihívása a globalizáció okozta gazdasági, politikai, környezeti és

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 6. SZÁM n 2009.JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 6. SZÁM n 2009.JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 6. SZÁM n 2009.JÚNIUS A TARTALOMBÓL n Kondorosi Ferenc: A gazdasági válság hatása a nemzetközi kapcsolatokra és az államok politikájára

Részletesebben

RECENZIÓ A GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA KÉZIKÖNYVE CÍMÛ KÖTETRÕL

RECENZIÓ A GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA KÉZIKÖNYVE CÍMÛ KÖTETRÕL Szociológiai Szemle 2006/3, 144 169. RECENZIÓ A GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA KÉZIKÖNYVE CÍMÛ KÖTETRÕL ERCSEI Kálmán GÁL Katalin SIMON Boglárka SZATHMÁRI Milán SZÉL Bernadett Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szociológia

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG KONCEPCIÓK

VERSENYKÉPESSÉG KONCEPCIÓK VERSENYKÉPESSÉG KONCEPCIÓK Bakács András A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott, A hazai közlekedési hálózatok hatékonysága, versenyképessége növelésének lehetőségei a nemzetközi

Részletesebben

Protekcionista gazdaságpolitika alkalmazása az Európai Unió kereskedelmi kapcsolataiban

Protekcionista gazdaságpolitika alkalmazása az Európai Unió kereskedelmi kapcsolataiban Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet Protekcionista gazdaságpolitika alkalmazása az Európai Unió kereskedelmi kapcsolataiban Az Unió 2006-os cukorreformja Zólyomi Ágnes 2011

Részletesebben

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss

Részletesebben

NKPÜ THE TOTALISED BOOK SUMMARY

NKPÜ THE TOTALISED BOOK SUMMARY NKPÜ THE TOTALISED BOOK SUMMARY Megjegyzések: a 4. fejezet jegyzete nagyon elnagyolt, számos jelentősebb rész (pl. Marshall-Lerner feltétel) nincs benne megfelelően. Ajánlott ezt a részt (optimális valutaövezet

Részletesebben

Műhelytanulmányok 105.

Műhelytanulmányok 105. Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of World Economics MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Műhelytanulmányok

Részletesebben

DR. ASZÓDI ILONA DR. KONDOROSI FERENC. A mi jogunk. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest

DR. ASZÓDI ILONA DR. KONDOROSI FERENC. A mi jogunk. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest DR. ASZÓDI ILONA DR. KONDOROSI FERENC A mi jogunk Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest Kiegészítés A mi jogunk című felsőoktatási tankönyvhöz Lektorálta: DR. VISEGRÁDY ANTAL dr. Aszódi Ilona, dr.

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN (VILÁGGAZDASÁGTAN) TANKÖNYV: Dr. Csáki Gy.- Dr. Tömpe F. SZIE-GTK, 2005.

NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN (VILÁGGAZDASÁGTAN) TANKÖNYV: Dr. Csáki Gy.- Dr. Tömpe F. SZIE-GTK, 2005. NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN (VILÁGGAZDASÁGTAN) TANKÖNYV: Dr. Csáki Gy.- Dr. Tömpe F. SZIE-GTK, 2005. I. A NEMZETKÖZI GAZDASÁG(TAN) FOGALMA, FEJLŐDÉSI JELLEMZŐI Mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben