KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE"

Átírás

1 SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE Készítette: Tatár András Témavezeto: Dr. Mészáros János egyetemi tanár BUDAPEST, 2004

2 Bevezetés A gyermekfejlodés egyik legjellemzobb sajátossága a méretek, a test-arányok és a funkciók felnottkorig tartó, folyamatos változása. Az egyedfejlodés elso két évtizedében talán legszembetunobbek azok a változások, amelyeket a növekedés és a fejlodés fogalomkörébe sorolhatunk. E komplex biológiai folyamat fontos szakasza az érés, amelyen keresztül eljut a gyermek a felnottkorba. E változások sebessége azonban nem egyenletes, éppen az egészséges népességnél jellemzo mennyiségi és minoségi különbségek alapján szakaszolható (kisebb-nagyobb pontossággal) maga a folyamat. Az már napjainkban is nyilvánvaló, hogy a növekedés, a fejlodés és az érés menetét alapvetoen meghatározzák az endogén (genetikai) sajátosságok. Ennek ellenére a gyermek-szülo, vagy gyermeknagyszülo hasonlóság például a testalkat megjelenési formájában, a növekedés és az érés sebességében vagy más környezetérzékeny jellemzok és jellegek kialakulásában valóban csak vélt vagy valós a hasonlóság, de ez sohasem azonosság. A XXI. század elején már történeti jelentosége is van Robson (1978) eredményeinek, melyek az öröklöttség összetettségére hívják fel a figyelmet. Robson a lehetséges kölcsönhatásokat csupán két tulajdonság (a születési hossz, a testmagasság és a testtömeg) alapján vezette le, de gondolatmenete

3 sok méret vagy jellemzo vonatkozásban általánosítható. A környezeti hatások szerepe szinte már evidenciának tekintheto bizonyos fenotipikus morfológiai jellemzokre és motorikus tulajdonságokra, de hangsúlyozni kell, hogy e hatás együttes jelentosége sokkal bonyolultabb. Tudományosan bizonyított többek között: a mérheto nedves csonttömegben és denzitásban (Morrison et al. 1994), a szív- vérkeringési és légzorendszer szerkezetében és funkcióiban (John et al. 1995), a táplálkozási szokásokban és az ételválasztásban (Briefel et al. 1995), a lipid-metabolizmusban (Bouchard 1995), a légzorendszeri funkciókban (Hankins et al. 1982), az élvezeti cikkek használatában és az általuk indukált betegségek kialakulásában (Heath és Martin 1993). A vizsgálat célja A vizsgálat célja volt összehasonlítani a különbözo életkörülmények között élo és eltéro fizikai aktivitású 9-14 éves fiúk morfológiai jellemzoit, testösszetételét és fizikai teljesítoképességét. Az általános cél megvalósítása mellett részletesen elemeztük: A fizikailag aktív (rendszeresen sportoló) és a nem aktív (csak az iskolai testnevelésben résztvevo, azaz lényegében hipoaktív) fiúk testméreteit, növekedési és szomato-

4 típusát, relatív testzsírtartalmát, továbbá a motorikus próbaeredményekkel jellemzett fizikai teljesítményét. E kérdéskörön belül elemeztük a morfológiai alkat jellemzoi és a motorikus próbaeredmények közötti kapcsolatot, alapvetoen annak tisztázására, hogy meghatározzuk a teljesítményekben a belso és a külso hatásokra visszavezetheto komponenseket. Elemeztük a bizonyítottan különbözo társadalmi és gazdasági környezetben, de városi vagy városias településeken élo roma és magyar gyermekek és serdülok antropometriai és motorikus teljesítmény-jellemzoit. Elemeztük az antropológiailag nagyon hasonló (az anyaországi és a határon túl élo magyarok) gyermekminták testméretei, testi felépítése, testösszetétele, továbbá motorikus teljesítoképessége közötti különbségeket. Vizsgált személyek és alkalmazott módszerek A kérdések megválaszolására, a vizsgálatra önként jelentkezo, eltéro gazdasági körülmények között élo, 9-14 éves naptári életkorú, egészséges, magyar (sportoló és nem sportoló, valamint az országhatáron túl élo) és roma fiúknál (N = 4204) végeztünk antropometriai adatfelvételt és motorikus teljesítmény vizsgálatot. A nem sportolók mintájában csak olyan fiúk ered-ményei szerepelnek, akiknél csal az órarend szerinti testnevelés órák jelentették a szervezett fizikai aktivitást. A sportolók mintája heterogén volt a sportágak tekintetében, de közös jellemzojük az, hogy minimálisan 3 sportedzésen (90

5 perc alkalmanként) is részt vesznek hetente és edzéséletkoruk több, mint egy naptári év volt a vizsgálat idopontjában. A gyermekek és serdülok testi felépítését szakirodalmilag elfogadott eljárásokkal (a növekedési típus becslése Conrad 1963, a szomatotípus meghatározása Carter és Heath 1990 ) jellemeztük. A relatív testzsírtartalom becslésekor Parízková (1961) eljárási utasításait követtük. A motorikus teljesítményeket a 30m futás, helybol távolugrás, a kis-labdahajítás és a 1200m futás próbákban elért teljesítményekkel becsültük. Megállapítottuk: 1. A 2002-ben és 2003-ban vizsgált, rendszeresen sportoló, 9-14 éves naptári életkorú fiúk testmagassága és testtömege között nincs értékelheto különbség, viszont a két minta növekedési típusa, szomatotípusa és relatív testzsírtartalma olyan mértékben különbözo, mintha antropológiailag nem is azonos népességet képviselnének, pedig a roma etnikumhoz tartozó vizsgáltak eredményeit ebbol az összehasonlításból kizártuk. A sportolók átlagos növekedési típusa minden korcsoportban mérsékelten leptomorf-normoplasztikus, szomatotípusa ekto-mezomorf. A nem sportolók növekedési típusa mérsékelten piknomorf-normoplasztikus, szomatotípusa mezoendomorf. A mintánként nagyon hasonló mozgatórendszeri fejlettség (amelyet a plasztikus indexszel jellemeztünk) a korábbi összehasonlítások eredményeitol eltéro sajátosság.

6 Noha a tapasztalt különbségekbol a spontán szelekció következményei nem zárhatók ki, a két minta antropo-metriai különbözosége eredendoen a nem sportolók kifejezetten nagy relatív testzsírtartalmának következménye. A növekedési típust bemutató metrikus index mintánkénti szignifikáns differenciái alapján a nem sportolók nagyobb relatív testzsírtartalma még részben sem magyarázható. Az utóbbi években már több minta vizsgálata után felvetodött a testi felépítés olyan jellemzésének igénye, amely lényegében független az aktuálisan jellemzo testzsírtartalomtól, vagy a borredok vastagságától. A rendszeresen sportolók motorikus teljesítménye szignifikánsan jobb és homogénabb, mint a nem sportolóké, de az általunk vizsgált sportolók motorikus teljesítményeinek korcsoportonkénti átlagai csak kismértékben különböznek az 1970-es években vizsgált (Szabó 1978) nem sportolókétól. Indirekt úton ezek az eredmények azt is sugallják, hogy a felkészítésben nagyobb hangsúlyt kap a sportági mozgásanyag (az úgynevezett divatsport-ágakban amelyekben a foglalkozásokat nem mindig sportegyesületek szervezik az edzésprogram szinte kizárólagosan sportági) és ez az általános képességek gyengébb minoségében és lassúbb fejlodésében is megnyilvánul. Az antropometriai jellemzok és a motorikus próbaeredmények korrelációja mintánként eltéro, a nem sportolók mintájában több a szignifikáns kapcsolat. A kapcsolati méro-

7 számok ismeretében számított közös varianciák azonban olyan kicsik, hogy a morfológiai jellemzok teljesítményt módosító hatásaitól eltekinthetünk. A nem sportolók az átlagos relatív testzsírtartalom alapján nem minosülnek elhízottnak vagy kövérnek, de a mintában sok (F%>30%) ilyen gyermek és serdülo található. Ezzel kapcsolatosan mégis szükséges idézni Bouchard (2000) véleményét: A nagy relatív testzsírtartalom és a gyenge kardiorespiratórikus állóképesség együttesen lényegesen erosebb kockázati tényezo, mint az elkülönítetten számítottak összege. Mivel a vizsgált korosztályokban a rendszeresen sportolók relatív testzsírtartalma 1978-ban (Mohácsi és Mészáros 1978, Szabó 1978) és ban is hasonló, a sportolók és nem sportolók átlagai közötti 3-5% differencia kizárólagosan az életmód különbözoségébol ered. Az iskolai testnevelés jelenlegi óraszáma és célrendszere önmagában nem jelenthet megoldást e társadalmi szinten megjeleno, alapvetoen az egyéneket, de összességében és hosszabb távon a népegészségügyet érinto problémára. Az 1. fejezetben megfogalmazott vonatkozó hipotézisek tarthatók. 2. A vizsgált antropometriai jellemzok között voltak olyanok, amelyekben az antropológiailag nyilvánvalóan különbözo népességek átlagai jelentosen eltéroek. Az etnikai differenciák tapasztalataink szerint elsosorban a testmagasság

8 és a metrikus index következetes, korcsoportonkénti különbségeiben nyilvánultak meg. A vizsgált europid fiúk szignifikánsan magasabbak és nyúlánkabbak, mint roma kortársaik. Ez a különbség összefügg a romáknál még napjainkban is jellemzo endogámiával, amely lehet, hogy jellemzo sajátosság, de nagyon valószínu az is, hogy a hatásban szerepe van annak is, hogy a szegregációhoz vezeto okok következtében a többségi társadalom befogadó készsége is kisebb. Az alapvetoen fenotipikus antropometriai jellemzokben és jellegekben nem volt következetes a különbség a két minta 6 korcsoportjában. A szomatotípus mintánkénti különbözosége például csak esetleges volt. Ez azonban nem értelmezheto úgy, hogy a két mintában a külso környezet hatásai alapvetoen egyformák lennének. Noha mindkét mintában a relatív testzsírtartalom átlagai és szórásai nagyok, viszont a roma gyermekek és serdülok között nagyobb a kifejezetten, de nem kórosan sovány és a szélsoségesen kövér vizsgáltak relatív gyakorisága. Ezen adatok alapján azonban a táplálkozás minoségi különbözoségére csak következtetni lehet. A romák rövid idotartamú próbákkal jellemzett fizikai teljesítoképessége csak kismértékben tér el a nem romákétól, de ilyen esetekben is az europidoké a jobb, míg az 1200m futás próbában teljesítményük jellemzoen gyengébb. A testösszetétel minimális különbözoségével ez az eredmény nem magyarázható. Megítélésünk szerint ezek a differenciák a még foko-

9 zottabb hipoaktivitásból és a motiváció különbözoségébol erednek. Az 1. fejezetben megfogalmazott hipotézisünk csak szében tartható. 3. Az összehasonlított antropometriai alapadatok (testmagasság és testtömeg) alapján az anyaországi és a nagyváradi fiúk jelentosen különböznek egymástól, az anyaországot reprezentáló minták szignifikánsan magasabbak és nehezebbek. A Nagyváradon vizsgált gyermekek és serdülok testméreteinek korcsoportonkénti középértékei lényegében megegyeznek a Magyarországon 1980-as években jellemzovel (Mészáros és Mohácsi 1983). A növekedési típus nyúlánkságában nem volt jelentos a mintánkénti differencia 9 és 11 éves kor között, viszont a éves Magyarországon vizsgált fiúk metrikus indexe szignifikánsan kisebb, vagyis morfológiai alkatuk értékelhetoen leptomorfabb. A három korcsoportban tapasztalt differencia természetesen független az antropológiai meghatározottságtól. A mozgatórendszeri fejlettség abszolút és relatív jellemzoi között nem volt értékelheto mintánkénti különbség ebben az összehasonlításban. Az antropometriai jellegek hasonlóságára vonatkozó hipotézisünk csak részben tartható. A nagyváradi gyermekek és serdülok relatív testzsírtartalma mind a 6 korcsoportban szignifikánsan kisebb volt,

10 mint a Magyarországon vizsgált fiúké, amely következetes differencia elsosorban a nem szervezett, habituális fizikai aktivitás különbözoségének az eredménye. A bizonyított méret és testösszetétel differenciák ellenére az összehasonlított minták szomatotípusa nagyon hasonló volt minden korosztályban. A szomatotípus komponensek átlagai körüli szórások kifejezetten nagyok, a vonatkozó átlag 30-50%-a közöttiek. A szomatotípus életkorfüggo linearizálódása (melyet több hazai vizsgáló is jellemzonek tart), vagy bármilyen irányú változása, sem a Magyarországon vizsgált, sem pedig a nagyváradi minta esetében nem bizonyítható. Az antropometriai jellemzokben tapasztalt szignifikáns differenciák elsosorban a két régióban még napjainkban is jellemzo, de különbözo sebességu szekuláris változások következményei, melyek természetesen szoros összefüggésben vannak a különbözo minoségu környezeti tényezokkel is. Az életmód direkt és részben a szükség következtében kialakult, de markáns különbözoségét alapvetoen a relatív testzsírtartalom mintánkénti differenciái jellemzik és egyben minosítik is. A funkcionális jellemzok alapján a két minta különbözosége következetes és nagyon nagy. A nagyváradi fiúk motorikus teljesítményei (a kislabdahajítás kivételével) értékelhetoen jobbak és egyben a teljesítmény átlagok körüli szórásaik kisebbek, pedig Nagyváradon az órarend szerinti testnevelés órák száma mindössze egy hetente.

11 A funkcionális változók alapján, a Nagyváradon ban vizsgált tanulók lényegesen közelebb vannak az 1970-es évek közepén Budapesten jellemzo teljesítmény szintekhez (amely Magyarországon már hosszú ideje csak elvárt állapot, mint realitás), mint az anyaországban, lényegesen jobb gazdasági körülmények között élo kortársaik. A jobb fizikai teljesítoképesség alapveto magyarázata a nagyváradi vizsgáltak aktívabb életmódja. A megfogalmazott hipotézisünk korlátozás nélkül tartható. Felhasznált irodalom Carter, J.E.L., Heath, B.H. (1990): Somatotyping development and applica-tions. Cambridge University Press, Cambridge, New York, Port Ches-ter, Melbourne, Sydney. Conrad, K. (1963): Der Konstitutionstypus. Springer-Verlag, Berlin. Bouchard, C. (1995): Genetics and the metabolic syndrome. International Journal of Obesity, 19: S52-S59. Bouchard, C. (Ed.) (2000): Physical activity and obesity. Human Kinetics, Champaign, Illinois. Briefel, R.R., McDowell, M.A., Alaimo, K., Caughman, C.R., Bischof, A.L., Caroll, M.D., Johnson, C.L. (1995): Total energy intake in the US population: The Third National Health and Nutrition Examination Survey, American Journal of Clinical Nutrition, 62: 1072 S- 1080S. Hankins, D., Drage, C., Zamel, N., Kronenberg, R. (1982): Pulmonary function in identical twins raised apart.

12 American Review of Respira-tory Diseases, 125: Heath, A.C., Martin, N.C. (1993): Genetic models for the natural history of smoking: Evidence for a genetic influence on smoking persistence. Addictol. Behaviour., 18: John, S.W.M., Krege, J.H., Oliver, P.M., Hagman, J.R., Hodgin, J.B., Pang, S.C., Flynn, T.G., S,ithies, O. (1995): Genetic decreases in arterial natriuretic peptids and saltsensitive hypertension. Science, 267: Mészáros J., Mohácsi J. (1983): A biológiai fejlettség meghatározása és a felnott termet elorejelzése a városi fiatalok fejlodésmenete alapján. Kandidátusi értekezés, MTA TMB, Budapest, Mohácsi J., Mészáros J. (1978): A test tejles zsírtartalmának változása gyer-mek-, serdülo- és fiatal felnottkorban. A XIII. Biológiai Vándorgyulés Eloadásainak Ismertetése, Budapest, 38. Morrison, N.A., Cheng, J., Tokita, A., Kelly, P.J., Crofts, L., Nguyen, T.V., Sambrook, P.N., Eisman, J.A. (1994): Prediction of bone density from vitamin D receptor allels. Nature, 367: Parízková, J. (1961): Total body fat and skinfold thickness in children. Me-tabolism, 10: Robson, E.B. (1978): The genetics of birth weight. In: Falkner, F., Tanner, J.M. (Eds.): Human growth. Vol. 1. Principles and prenatal growth. Plenum Press, New York, Szabó T. (1978): A Központi Sportiskola kiválasztási rendszere I. Az álta-lános próbák tapasztalatai. Utánpótlás-nevelés, KSI, Budapest, 3-54.

13 Tatár András publikációs jegyzéke Folyóiratokban megjelent közlemények Tatár A. (1989): A voltizsálás elbírálásának vezérfonala Magyar Lovas Szövetség Lovastorna Szakág, Budapest, 57. Tatár A. (1992): Gyógylovaglás az esély. Lovasfutár, Tatár A. (1997): IX. Nemzetközi Terápiás Lovaglás Konferencia - Denver, USA; Lovasfutár, Tatár A. (1997): Hippoterápia. Mozgásterápia, 6: Tatár A. (1998): Kézben a terápiás lovasoktatás. Lovasfutár, Tatár A., Peres V., T. Laurencz E. (1997): A ló szerepe a rehabilitációban. Lovas Nemzet, Rétháti Gy., Tatár A., T. Laurencz E. (1995): A ló és lovaglás, mint terápiás tényezo. Lovasfutár, Rétháti Gy., Tatár A., T. Laurencz E. (1996): Terápiás lovaglás. Rehabilitáció, Mészáros J., Szabó T., Lee C.P., Tatár A., Uvacsek M. (2001): Testösszetétel és motorikus teljesítmény 12 és 14 éves fiúknál. Magyar Sporttudományi Szemle, Othman, M., Szabó, T., Lee, C.P., Tatár, A., Mészáros, J. (2002): Generation comparison of endurance, speed and explosive strength. Hungarian Review of Sports Medicine, 43: Mészáros J., Szabó T., Mohácsi J., Lee C.P., Tatár A. (2002): A motorikus szekuláris trend. Prepubertás- és pubertáskorú fiúk fizikai teljesítménye. Magyar Sporttudományi Szemle, Mészáros, J., Lee, C.P., Tatár, A., Zsidegh, P., Mohácsi, J., Frenkl, R. (2002): Growth type and motor performance in schoolboys - an international comparison. Acta Biologica Szegedinensis, 46: Farkas Anna, Zsidegh Miklós, Tatár András, Prókai András, Mészáros Zsófia, Uvacsek Martina, Mészáros János

14 (2003): Physique and body composition parameters of preadolescents. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3: Tatár András, Zsidegh Miklós, Mészáros Zsófia, Ihász Ferenc, Prókai András, Vajda Ildikó, Mészáros János (2003): Physique body composition and motor performance in Hungarian and Roma boys. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3: Mészáros János, Zsidegh Miklós, Ihász Ferenc, Mészáros Zsófia, Tatár András, Prókai András, Vajda Ildikó, Mohácsi János (2003): Physique body fat content and motor performance in twins. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3: Zsidegh Miklós, Mészáros János, Mohácsi János, Uvacsek Martina, Tatár András, Mészáros Zsófia, Prókai András, Vajda Ildikó (2003): Growth type and motor performance in obese children. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3: Idézheto eloadáskivonatok Tatár A. (1993): Hippoterápia ló és ember új kapcsolata. Állatok és Mi szimpózium, Állatorvostudományi Egyetem, Budapest 32. Georgiou, M., Tatár, A., Lee, C.P., Mészáros, J. (2002): Growth type, somatotype and motor performance in 10 and 11-year-old cypriot boys. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 99. Lee, C.P., Tatár, A., Othman, M., Mohácsi, J., Mészáros, J. (2002): Somatotype and motor performance in Malaysian boys aged between 10 and 13-years of age. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 99. Mészáros, J., Szabó, T., Tatár, A., Lee, C.P., Othman, M., Mohácsi, J. (2002): Secular trend and motor performance

15 in Hungarian boys. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 100. Tatár, A., Lee, C.P., Mészáros, J., Mohácsi, J., Othman, M. (2002): Running endurance in boys. An international comparison. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 103. Frenkl, R., Mészáros, J., Uvacsek, M., Tatár, A. (2002): The comparison of peak exercise cardiorespiratory parameters in obese and non-obese females. 4th International Congress of Pathophysiology, Abstracts, Budapest, 260. Mészáros, J., Lee, C.P., Zsidegh, M., Tatár, A., Mohácsi, J. (2002): Motor performance in pubertal boys. Collegium Antropologicum, 26: Mohácsi, J., Lee, C.P., Zsidegh, M., Tatár, A., Mészáros, J. (2002): Physique and motor performances in 10-year-old Malaysian boys. Collegium Antropologicum. 26: 142. Tatár, A., Lee, C.P., Zsidegh, M., Mészáros, J., Mohácsi, J. (2002): Growth type and running endurance in 13- yearold boys. Collegium Antropologicum, 26: Mészáros J., Zsidegh M., Tatár A., Völgyi E., Prókai A., Vajda I., Mohácsi J. (2003): Testzsírtartalom és szomatikus fejlodés. Magyar Sporttudományi Szemle, Prókai A., Völgyi E., Tatár A., Zsidegh M., Uvacsek M., Mészáros J. (2003): Relatív testzsírtartalom és motorikus teljesítmény. Magyar Sporttudományi Szemle, Tatár A., Zsidegh M., Prókai A., Vajda I., Völgyi E., Mészáros J. (2003): Sportoló és nem sportoló fiúk testi felépítése és fizikai teljesítménye. Magyar Sporttudományi Szemle, Zsidegh M., Tatár A., Mészáros J., Völgyi E., Prókai A., Vajda I., Mohácsi J., (2003): Testösszetétel és motorikus teljesítmény - nemzetközi összehasonlítás. Magyar Sporttudományi Szemle,

A sport biológiai és szocializációs jelentősége PROF. FRENKL RÓBERT, SZMODIS MÁRTA, MÉSZÁROS JÁNOS

A sport biológiai és szocializációs jelentősége PROF. FRENKL RÓBERT, SZMODIS MÁRTA, MÉSZÁROS JÁNOS IFJUSÁGHIGIÉNE A sport biológiai és szocializációs jelentősége PROF. FRENKL RÓBERT, SZMODIS MÁRTA, MÉSZÁROS JÁNOS Semmelweis Egyetem, Budapest, Testnevelés és Sporttudományi Kar, Egészségtudományi és Sportorvosi

Részletesebben

Személyes információk:

Személyes információk: ÖNÉLETRAJZ Személyes információk: Név: Dr. Mészáros János Születési hely: Miskolc Születési dátum: 1948. március 12. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, egy gyermek Végzettség: középiskolai testnevelő

Részletesebben

Életmódbeli jellemzők, testméretek és a motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál. Dr. Kalabiska Irina

Életmódbeli jellemzők, testméretek és a motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál. Dr. Kalabiska Irina Életmódbeli jellemzők, testméretek és a motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál Doktori tézisek Dr. Kalabiska Irina Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Mohácsi János

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Appendix of publications)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Appendix of publications) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Appendix of publications) Könyv, könyvrész (társszerzőként) Ihász F., Király T., Rostás K. (1999): Testnevelési órák szívfrekvencia értékeinek elemzése. Apáczai Csere János Tanítóképző

Részletesebben

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30.

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30. A professzionális haderõbe katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetõségének kidolgozása PROF. DR. GYENIS GYULA ELTE Embertani Tanszék

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

Közlési feltételek/guide-lines for Authors. Tartalom/Contents

Közlési feltételek/guide-lines for Authors. Tartalom/Contents Tartalom/Contents A motorikus szekuláris trend Secular Trend in Motor Performance Mészáros János - Szabó Tamás - Mohácsi János - Lee Chee Pheng - Tatár András 4 Főiskolás női hallgatók motorikus szintjének,

Részletesebben

TRIATLON SPORTÁGI FELMÉRÉSEK (Az olimpiai keret és a korosztályos válogatottak részére)

TRIATLON SPORTÁGI FELMÉRÉSEK (Az olimpiai keret és a korosztályos válogatottak részére) TRIATLON SPORTÁGI FELMÉRÉSEK (Az olimpiai keret a korosztályos válogatottak rzére) dr. Szakály Zsolt Kzítette: Dr. Szakály Zsolt A vizsgálatokhoz szükséges tárgyi feltételek: Nyugat-Magyarországi Egyetem

Részletesebben

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149. -a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA):

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149. -a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA): Az oktató személyi-szakmai adatai Név: Dr Suskovics Csilla PhD születési év: 1962.07.02., Kaposvár végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója: biológia - testnevelés szakos tanár jó rendű diploma,

Részletesebben

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Az edzett szív Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék pavlik@tf.hu PÉCS, 2013. február 28. Magyar vízilabda

Részletesebben

Testnevelés- elmélet és Pedagógia Tanszék, Főépület, II. 80.

Testnevelés- elmélet és Pedagógia Tanszék, Főépület, II. 80. Önéletrajz CV Személyes információk: Név: Születési idő, hely: Tanszék: E-mail: Csáki István 1987.06.07. Mátészalka Testnevelés- elmélet és Pedagógia Tanszék, Főépület, II. 80. csaki@tf.hu Végzettség:

Részletesebben

Miért betegebbek a szegény gyerekek?

Miért betegebbek a szegény gyerekek? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURAKÖZY BALÁZS Miért betegebbek a szegény gyerekek? Anne Case, Darren Lubotsky és Christina Paxson: Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. American

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

A kondicionális felkészítés jelentősége az U9-es korosztályban

A kondicionális felkészítés jelentősége az U9-es korosztályban A kondicionális felkészítés jelentősége az U9-es korosztályban Dr. Sáfár Sándor PhD. Sporttudományi szakember MLSZ, Erőnléti - Rehabilitációs és Módszertani Központ Kondicionális Emocionális Koordinációs

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Vári Péter Beosztás: testnevelő tanár Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről. A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről.

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről. A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről. Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről. A közhasznú szervezetekről szóló törvény arról rendelkezik,

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA FOGYATÉKKAL ÉS FOKOZOTT EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATTAL ÉLŐK HUMÁNBIOLÓGIAI ÉS ÉLETMÓDJELLEMZŐI

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA FOGYATÉKKAL ÉS FOKOZOTT EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATTAL ÉLŐK HUMÁNBIOLÓGIAI ÉS ÉLETMÓDJELLEMZŐI SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA FOGYATÉKKAL ÉS FOKOZOTT EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATTAL ÉLŐK HUMÁNBIOLÓGIAI ÉS ÉLETMÓDJELLEMZŐI Készítette: Dr. Osváth Péter egyetemi adjunktus Programvezető: Dr. Radák Zsolt

Részletesebben

Előadó: Meggyes Péter

Előadó: Meggyes Péter MOB Sportiskolai program szakmai konferencia Köznevelési típusú sportiskolai általános- és középiskolák részére 2014.04.15 healthmap egészségfejlesztő program gyerekeknek Előadó: Meggyes Péter healthmap

Részletesebben

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT)

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) MITŐL MÁS AZ ÚJ TESZTRENDSZER AZ EDDIGIEKTŐL? 1. Tudományos megalapozottság 2. Tanulók minősítésének kritériumorientált módszere 3. Személyre szabott

Részletesebben

Sportolók maximális és szubmaximális spiroergometriás terhelése Dr. Komka Zsolt

Sportolók maximális és szubmaximális spiroergometriás terhelése Dr. Komka Zsolt Sportolók maximális és szubmaximális spiroergometriás terhelése Dr. Komka Zsolt Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Semmelweis Egyetem Kardiológiai

Részletesebben

EMELJÜK A SZINTET 1. Képzési Nap. Tehetséggondozás a labdarúgásban. Csáki István

EMELJÜK A SZINTET 1. Képzési Nap. Tehetséggondozás a labdarúgásban. Csáki István EMELJÜK A SZINTET 1. Képzési Nap Tehetséggondozás a labdarúgásban Csáki István Tehetségmodellek Labdarúgó tehetségmodell Hazai és nemzetközi tudományos kutatási eredmények Saját kutatási eredmények A

Részletesebben

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak1: b) Mo = 1857,143 eft A kocsma tipikus (leggyakoribb) havi bevétele 1.857.143 Ft. c) Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak2: b) X átlag = 35 Mo = 33,33 σ = 11,2909 A = 0,16 Az

Részletesebben

Életmódbeli jellemzők, testméretek és a motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál

Életmódbeli jellemzők, testméretek és a motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál Életmódbeli jellemzők, testméretek és a motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál Doktori értekezés Kalabiska Irina Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Mohácsi János

Részletesebben

Nemzedékenkénti növekedési különbségek és utánpótlás-nevelés

Nemzedékenkénti növekedési különbségek és utánpótlás-nevelés Tanulmányok Mészáros János és tsai: Nemzedékenkénti növekedési különbségek... Nemzedékenkénti növekedési különbségek és utánpótlás-nevelés SECULAR GROWTH TREND, TALENT SELECTION AND EDUCATION Mészáros

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS. Folyóiratcikkek / Journal articles:

PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS. Folyóiratcikkek / Journal articles: PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS Folyóiratcikkek / Journal articles: Holló, G.; Szathmáry, L. 2001. Berekböszörmény honfoglalás kori trepanált koponyájú egyéne [The individual with trephined cranium

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf.

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf. Szakmai önéletrajz Dr. Szalay Piroska Ágnes egyetemi docens Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone:

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc

Dr. Margitics Ferenc Dr. Margitics Ferenc Publikációs jegyzék HAZAI KIADVÁNYOK Könyv Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa (2010): Temperamentum, karakter és iskolai erőszak. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, 142 p. Figula

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola

Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola AZ ÁLLAMI, A CIVIL ÉS AZ ÜZLETI SZFÉRA RÉSZESEDÉSE AZ EGYETEMI-FOISKOLAI SPORTBAN AZ 1990-ES ÉVEKBEN Ph.D. tézisek Témavezeto: Földesiné dr.

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü-

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü- K K A mb y u b M M y v bb u m - y b Nyu ( u F b ) y m y b m v j yü, m j v um u m y - bó u m y, m u m y x- u b ü. S v m y, m v ó yv y u m y ü, v m y, v m m ü -. A u m y u j m 19. b m, m mó m v y ó. E v

Részletesebben

Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével. Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS.

Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével. Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS. Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS.hu PORTÁL Manteo Mitchell, London 4x400-as váltó Élsport Egészség?

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával Dr. Szabó Antal Nyug. ENSZ Regionális Tanácsos az ERENET Igazgatója ORSZÁG Ország Adatok NÉPESSÉG [ millió ] TERÜLET

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. A t a n u l ó k f i z i k a i á l l a p o t á n a k, e d z e t t s é g é n e k m é r é s e 2.számú melléklet A tanulók

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról 2011. április 6. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról előadását hallhatják! Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges

Részletesebben

Tanulmánykötet. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Tanulmánykötet. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt Tanulmánykötet - Tanulmánykötet Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

A táplálkozás sport-specifikus aspektusai a táplálkozás, mint teljesítményoptimalizáló tényező

A táplálkozás sport-specifikus aspektusai a táplálkozás, mint teljesítményoptimalizáló tényező A táplálkozás sport-specifikus aspektusai a táplálkozás, mint teljesítményoptimalizáló tényező Doktori tézisek Gábor Anita Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. med.

Részletesebben

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése Bardóczky Veronika A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése 2015. március 25. Tartalom 1. Összefoglaló... 1 2. Módszertan... 2 3. Eredmények... 4 3.1. Díjlovaglás... 4 3.2.

Részletesebben

A Magyarországon legnépszerűbb lovas szakágak összehasonlító helyzetértékelése Díjlovaglás

A Magyarországon legnépszerűbb lovas szakágak összehasonlító helyzetértékelése Díjlovaglás 1 A Magyarországon legnépszerűbb lovas szakágak összehasonlító helyzetértékelése Díjlovaglás Tanulmány Magyar Lovas Szövetség Budapest, 2011. november 2 A. Helyzetértékelés Nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

H0 hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik)

H0 hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik) 5.4: 3 különböző talpat hasonlítunk egymáshoz Varianciaanalízis. hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik) hipotézis: Létezik olyan μi, amely nem egyenlő a többivel (Van

Részletesebben

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A kutatást végezték: Busa Csilla, kutató (Fact Intézet) Bognár Adrienn,

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK

NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Az elemzést végezték: a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar munkatársai 1 A

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/22-25/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GYERMEKEK FIZIKAI FEJLŐDÉSE. Százalékos adatok és görbék. Fiúk Lányok Fiúk Lányok 1 72 76 81 69 74 79 8,8 10,5 12,6 8,1 9,7 11,6

GYERMEKEK FIZIKAI FEJLŐDÉSE. Százalékos adatok és görbék. Fiúk Lányok Fiúk Lányok 1 72 76 81 69 74 79 8,8 10,5 12,6 8,1 9,7 11,6 MAGASSÁG (cm) SÚLY (kg) Fiúk Lányok Fiúk Lányok min átlag max min átlag max min átlag max min átlag max 0 46 50 54 46 49 54 2,5 3,5 4,3 2,5 3,4 4,2 0,5 64 68 73 62 66 70 6,7 8,2 9,9 6,1 7,5 9,0 1 72 76

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24.

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Mottó: JÓL DÖNTENI NEHÉZ - a valóság ismerete nélkül lehetetlen!. Berkes Péter SZEMÉLYES ADATOK Név: Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Anyja neve: Pásztor Erzsébet

Részletesebben

MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG. Van egy álmunk

MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG. Van egy álmunk MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG Van egy álmunk Mi a Magyar Diáksport Szövetség célja? a gyerek minden nap mozogjon legyen mérve, legyen visszajelzés a gyereknek, a szülőnek, testnevelőnek és a kormányzatnak

Részletesebben

F4 futópad konzol felhasználói kézikönyv

F4 futópad konzol felhasználói kézikönyv F4 futópad konzol felhasználói kézikönyv A konzol részei A Ezekben az ablakokban jelenik meg az idő, a programprofil, a futószalag sebessége, a megtett távolság, a futópad dőlésszöge, a mért pulzus és

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Varianciaanalízis 4/24/12

Varianciaanalízis 4/24/12 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 A szakdolgozat megírásának javasolt menete Algoritmus: 1. ötletelés, jegyzetelés 2. témavezető keresés 3. ötletelés, jegyzetelés 4. egyeztetések a témavezetővel 5. olvasás

Részletesebben

Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa

Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa A TESTNEVELÉSI KATEGÓRIÁBA SOROLÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTJAI- SZAKMAI IRÁNYELV Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa Budapest 2007 Az útmutató kidolgozása

Részletesebben

Gyógyhatásvizsgálatok barlangi klímatérben

Gyógyhatásvizsgálatok barlangi klímatérben Gyógyhatásvizsgálatok barlangi klímatérben 1 DR. MUNKÁCSI ADRIEN, 2 JUHÁSZ ELEONÓRA, 3 LUKÁCS ANDREA, 4 DR. LÉNÁRT LÁSZLÓ, 5 DR. BARKAI LÁSZLÓ 1 B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Légzőszervi

Részletesebben

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 15. Nemparaméteres próbák Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date: November

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

A RENDSZERES TESTEDZÉS SZEREPE A GYERMEKKORI ELHÍZÁS MEGELİZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

A RENDSZERES TESTEDZÉS SZEREPE A GYERMEKKORI ELHÍZÁS MEGELİZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN A RENDSZERES TESTEDZÉS SZEREPE A GYERMEKKORI ELHÍZÁS MEGELİZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Doktori tézisek Dr. Kovács Viktória Anna Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezetı: Dr. med.

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

A TESTI FEJLETTSÉG ÉS A BIOLÓGIAI JÓLÉT Gyenis Gyula. A biológiai és a társadalmi fejlettség

A TESTI FEJLETTSÉG ÉS A BIOLÓGIAI JÓLÉT Gyenis Gyula. A biológiai és a társadalmi fejlettség 1 A TESTI FEJLETTSÉG ÉS A BIOLÓGIAI JÓLÉT Gyenis Gyula A biológiai és a társadalmi fejlettség Az emberiség fejlődése térben és időben két nagy részre osztható: a biológiai és a társadalmi fejlődésre. A

Részletesebben

medisport@t-online.hu, titkarsag@oeti.antsz.hu

medisport@t-online.hu, titkarsag@oeti.antsz.hu Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Martos Éva Születési év hely, időpont: Budapest, 1954. január 12. Munkahelyi cím: 1097 Budapest, Gyáli út 3/A. E-mail: medisport@t-online.hu, titkarsag@oeti.antsz.hu

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

A TESTI FEJLETTSÉG ÉS A BIOLÓGIAI JÓLÉT Gyenis Gyula

A TESTI FEJLETTSÉG ÉS A BIOLÓGIAI JÓLÉT Gyenis Gyula A TESTI FEJLETTSÉG ÉS A BIOLÓGIAI JÓLÉT Gyenis Gyula Összefoglalás: Az utóbbi száz évben néhány (elsősorban nyugat-európai) ország kivételével nem csökkent a különböző országokban a társadalmi osztályok

Részletesebben

Összegző tanulmány. Az egészségfejlesztő testmozgás előmozdítását segítő módszerek feltárása. Iskoláskorúak vizsgálata

Összegző tanulmány. Az egészségfejlesztő testmozgás előmozdítását segítő módszerek feltárása. Iskoláskorúak vizsgálata Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről Az egészségfejlesztő testmozgás

Részletesebben

Hogyan lesz adatbányából aranybánya?

Hogyan lesz adatbányából aranybánya? Hogyan lesz adatbányából aranybánya? Szolgáltatások kapacitástervezése a Budapest Banknál Németh Balázs Budapest Bank Fehér Péter - Corvinno Visontai Balázs - KFKI Tartalom 1. Szolgáltatás életciklus 2.

Részletesebben

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Túlsúly népbetegség Felnőttkori fizikai aktivitás szerepe Sport fontossága Életmódváltozás

Részletesebben

Pszichológia a labdarúgásban

Pszichológia a labdarúgásban EMELJÜK A SZINTET 1. Képzési Nap Pszichológia a labdarúgásban A szorongás mint teljesítménybefolyásoló tényező (Szorongáselméletek a sportban) Mi a szorongás? Érzelmi reakció Diffúz, strukturálatlan feszültség

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

Fogalmi meghatározás A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

Kardiológiai rehabilitációban résztvevő cukorbetegek diétás ismereteinek jellemzése

Kardiológiai rehabilitációban résztvevő cukorbetegek diétás ismereteinek jellemzése Kardiológiai rehabilitációban résztvevő cukorbetegek diétás ismereteinek jellemzése Dr. Kóródi Tünde (Székesfehérvár), Dr. Simon Éva (Sopron), Huszáros Bernadette (Sopron) Dr. Simon Attila (Balatonfüred),

Részletesebben

Sporttudomány 2011. Beköszöntô

Sporttudomány 2011. Beköszöntô Beköszöntô Sporttudomány 2011 3 Egy évvel ezelôtt társaságunk fô feladatait a nemzetköziség, a horizontális hazai együttmûködés és a kiemelt pályázati munka hármasában határoztuk meg. Azóta lezajlott egy

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Velenczei Attila

ÖNÉLETRAJZ. Velenczei Attila 1 ÖNÉLETRAJZ Dr. Velenczei Attila SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési hely: E-mail: Velenczei Attila Esztergom velenczei.attila@gmail.com ISKOLAI VÉGZETTSÉG 2006 2012 Sporttudományok doktora (PhD) Semmelweis

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában A gazdasági válság hatása a szervezetek működésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Gazdaság-és Jogtudományok Osztálya Gazdálkodástudományi Bizottság Budapest, 2012. november

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

MSc Humánkineziológia Záróvizsga tételek 2011.

MSc Humánkineziológia Záróvizsga tételek 2011. MSc Humánkineziológia Záróvizsga tételek 2011. A) tételek 1. Az erőnlét fogalma. A fitness, az erőnlét, a fizikai képességek fogalmak és tartalmak közötti azonosságok és különbségek. Általános és specifikus

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Fügedi Balázs

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Fügedi Balázs PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Fügedi Balázs Könyvrészlet: 1. Fügedi Balázs, Kiss Júlia, Bognár József, Munkácsi István, Kovács T. László (2009): Tehetségfaktorok a tornában: egy lehetséges sportági tehetségmodell

Részletesebben

Dr. Kanyó Ferenc, Bauer Márton. A tűzoltók fizikai állapotfelmérések új alapjai

Dr. Kanyó Ferenc, Bauer Márton. A tűzoltók fizikai állapotfelmérések új alapjai Dr. Kanyó Ferenc, Bauer Márton A tűzoltók fizikai állapotfelmérések új alapjai A tűzoltók fizikai állapotfelmérésének helyzetét napjainkban az teszi kivételesen aktuálissá, hogy jelenleg is folyik az előkészítése

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Szenzor- és méréstechnikai fejlesztések biomechanikai vizsgálatokhoz

Szenzor- és méréstechnikai fejlesztések biomechanikai vizsgálatokhoz Szenzor- és méréstechnikai fejlesztések biomechanikai vizsgálatokhoz SOHA RUDOLF FERENC DEBRECENI EGYETEM Témavezető: István Dr. Szabó 1 Tartalomjegyzék Gyorsulásmérő szenzor alapú mérőrendszer Járásvizsgálat

Részletesebben

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás Helyzetkép 50 éves a Népességtudományi Kutatóintézet konferencia Budapest, 2014 január 20 Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai európai összehasonlítás Cornelia Mureşan Babes-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Mátyus Kinga, Bokor Julianna IV. AlkalmazoD NyelvészeG Doktorandusz Konferencia Budapest, 2010. február

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER Vitrai József TÁRKI MIÉRT KELL TÖBB/JOBB EGÉSZSÉGSTATISZTIKA? A köz igénye kormányok és nemzetközi szervezetek elszámoltathatóságának javítására, tevékenységük monitorozására

Részletesebben