KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE"

Átírás

1 SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE Készítette: Tatár András Témavezeto: Dr. Mészáros János egyetemi tanár BUDAPEST, 2004

2 Bevezetés A gyermekfejlodés egyik legjellemzobb sajátossága a méretek, a test-arányok és a funkciók felnottkorig tartó, folyamatos változása. Az egyedfejlodés elso két évtizedében talán legszembetunobbek azok a változások, amelyeket a növekedés és a fejlodés fogalomkörébe sorolhatunk. E komplex biológiai folyamat fontos szakasza az érés, amelyen keresztül eljut a gyermek a felnottkorba. E változások sebessége azonban nem egyenletes, éppen az egészséges népességnél jellemzo mennyiségi és minoségi különbségek alapján szakaszolható (kisebb-nagyobb pontossággal) maga a folyamat. Az már napjainkban is nyilvánvaló, hogy a növekedés, a fejlodés és az érés menetét alapvetoen meghatározzák az endogén (genetikai) sajátosságok. Ennek ellenére a gyermek-szülo, vagy gyermeknagyszülo hasonlóság például a testalkat megjelenési formájában, a növekedés és az érés sebességében vagy más környezetérzékeny jellemzok és jellegek kialakulásában valóban csak vélt vagy valós a hasonlóság, de ez sohasem azonosság. A XXI. század elején már történeti jelentosége is van Robson (1978) eredményeinek, melyek az öröklöttség összetettségére hívják fel a figyelmet. Robson a lehetséges kölcsönhatásokat csupán két tulajdonság (a születési hossz, a testmagasság és a testtömeg) alapján vezette le, de gondolatmenete

3 sok méret vagy jellemzo vonatkozásban általánosítható. A környezeti hatások szerepe szinte már evidenciának tekintheto bizonyos fenotipikus morfológiai jellemzokre és motorikus tulajdonságokra, de hangsúlyozni kell, hogy e hatás együttes jelentosége sokkal bonyolultabb. Tudományosan bizonyított többek között: a mérheto nedves csonttömegben és denzitásban (Morrison et al. 1994), a szív- vérkeringési és légzorendszer szerkezetében és funkcióiban (John et al. 1995), a táplálkozási szokásokban és az ételválasztásban (Briefel et al. 1995), a lipid-metabolizmusban (Bouchard 1995), a légzorendszeri funkciókban (Hankins et al. 1982), az élvezeti cikkek használatában és az általuk indukált betegségek kialakulásában (Heath és Martin 1993). A vizsgálat célja A vizsgálat célja volt összehasonlítani a különbözo életkörülmények között élo és eltéro fizikai aktivitású 9-14 éves fiúk morfológiai jellemzoit, testösszetételét és fizikai teljesítoképességét. Az általános cél megvalósítása mellett részletesen elemeztük: A fizikailag aktív (rendszeresen sportoló) és a nem aktív (csak az iskolai testnevelésben résztvevo, azaz lényegében hipoaktív) fiúk testméreteit, növekedési és szomato-

4 típusát, relatív testzsírtartalmát, továbbá a motorikus próbaeredményekkel jellemzett fizikai teljesítményét. E kérdéskörön belül elemeztük a morfológiai alkat jellemzoi és a motorikus próbaeredmények közötti kapcsolatot, alapvetoen annak tisztázására, hogy meghatározzuk a teljesítményekben a belso és a külso hatásokra visszavezetheto komponenseket. Elemeztük a bizonyítottan különbözo társadalmi és gazdasági környezetben, de városi vagy városias településeken élo roma és magyar gyermekek és serdülok antropometriai és motorikus teljesítmény-jellemzoit. Elemeztük az antropológiailag nagyon hasonló (az anyaországi és a határon túl élo magyarok) gyermekminták testméretei, testi felépítése, testösszetétele, továbbá motorikus teljesítoképessége közötti különbségeket. Vizsgált személyek és alkalmazott módszerek A kérdések megválaszolására, a vizsgálatra önként jelentkezo, eltéro gazdasági körülmények között élo, 9-14 éves naptári életkorú, egészséges, magyar (sportoló és nem sportoló, valamint az országhatáron túl élo) és roma fiúknál (N = 4204) végeztünk antropometriai adatfelvételt és motorikus teljesítmény vizsgálatot. A nem sportolók mintájában csak olyan fiúk ered-ményei szerepelnek, akiknél csal az órarend szerinti testnevelés órák jelentették a szervezett fizikai aktivitást. A sportolók mintája heterogén volt a sportágak tekintetében, de közös jellemzojük az, hogy minimálisan 3 sportedzésen (90

5 perc alkalmanként) is részt vesznek hetente és edzéséletkoruk több, mint egy naptári év volt a vizsgálat idopontjában. A gyermekek és serdülok testi felépítését szakirodalmilag elfogadott eljárásokkal (a növekedési típus becslése Conrad 1963, a szomatotípus meghatározása Carter és Heath 1990 ) jellemeztük. A relatív testzsírtartalom becslésekor Parízková (1961) eljárási utasításait követtük. A motorikus teljesítményeket a 30m futás, helybol távolugrás, a kis-labdahajítás és a 1200m futás próbákban elért teljesítményekkel becsültük. Megállapítottuk: 1. A 2002-ben és 2003-ban vizsgált, rendszeresen sportoló, 9-14 éves naptári életkorú fiúk testmagassága és testtömege között nincs értékelheto különbség, viszont a két minta növekedési típusa, szomatotípusa és relatív testzsírtartalma olyan mértékben különbözo, mintha antropológiailag nem is azonos népességet képviselnének, pedig a roma etnikumhoz tartozó vizsgáltak eredményeit ebbol az összehasonlításból kizártuk. A sportolók átlagos növekedési típusa minden korcsoportban mérsékelten leptomorf-normoplasztikus, szomatotípusa ekto-mezomorf. A nem sportolók növekedési típusa mérsékelten piknomorf-normoplasztikus, szomatotípusa mezoendomorf. A mintánként nagyon hasonló mozgatórendszeri fejlettség (amelyet a plasztikus indexszel jellemeztünk) a korábbi összehasonlítások eredményeitol eltéro sajátosság.

6 Noha a tapasztalt különbségekbol a spontán szelekció következményei nem zárhatók ki, a két minta antropo-metriai különbözosége eredendoen a nem sportolók kifejezetten nagy relatív testzsírtartalmának következménye. A növekedési típust bemutató metrikus index mintánkénti szignifikáns differenciái alapján a nem sportolók nagyobb relatív testzsírtartalma még részben sem magyarázható. Az utóbbi években már több minta vizsgálata után felvetodött a testi felépítés olyan jellemzésének igénye, amely lényegében független az aktuálisan jellemzo testzsírtartalomtól, vagy a borredok vastagságától. A rendszeresen sportolók motorikus teljesítménye szignifikánsan jobb és homogénabb, mint a nem sportolóké, de az általunk vizsgált sportolók motorikus teljesítményeinek korcsoportonkénti átlagai csak kismértékben különböznek az 1970-es években vizsgált (Szabó 1978) nem sportolókétól. Indirekt úton ezek az eredmények azt is sugallják, hogy a felkészítésben nagyobb hangsúlyt kap a sportági mozgásanyag (az úgynevezett divatsport-ágakban amelyekben a foglalkozásokat nem mindig sportegyesületek szervezik az edzésprogram szinte kizárólagosan sportági) és ez az általános képességek gyengébb minoségében és lassúbb fejlodésében is megnyilvánul. Az antropometriai jellemzok és a motorikus próbaeredmények korrelációja mintánként eltéro, a nem sportolók mintájában több a szignifikáns kapcsolat. A kapcsolati méro-

7 számok ismeretében számított közös varianciák azonban olyan kicsik, hogy a morfológiai jellemzok teljesítményt módosító hatásaitól eltekinthetünk. A nem sportolók az átlagos relatív testzsírtartalom alapján nem minosülnek elhízottnak vagy kövérnek, de a mintában sok (F%>30%) ilyen gyermek és serdülo található. Ezzel kapcsolatosan mégis szükséges idézni Bouchard (2000) véleményét: A nagy relatív testzsírtartalom és a gyenge kardiorespiratórikus állóképesség együttesen lényegesen erosebb kockázati tényezo, mint az elkülönítetten számítottak összege. Mivel a vizsgált korosztályokban a rendszeresen sportolók relatív testzsírtartalma 1978-ban (Mohácsi és Mészáros 1978, Szabó 1978) és ban is hasonló, a sportolók és nem sportolók átlagai közötti 3-5% differencia kizárólagosan az életmód különbözoségébol ered. Az iskolai testnevelés jelenlegi óraszáma és célrendszere önmagában nem jelenthet megoldást e társadalmi szinten megjeleno, alapvetoen az egyéneket, de összességében és hosszabb távon a népegészségügyet érinto problémára. Az 1. fejezetben megfogalmazott vonatkozó hipotézisek tarthatók. 2. A vizsgált antropometriai jellemzok között voltak olyanok, amelyekben az antropológiailag nyilvánvalóan különbözo népességek átlagai jelentosen eltéroek. Az etnikai differenciák tapasztalataink szerint elsosorban a testmagasság

8 és a metrikus index következetes, korcsoportonkénti különbségeiben nyilvánultak meg. A vizsgált europid fiúk szignifikánsan magasabbak és nyúlánkabbak, mint roma kortársaik. Ez a különbség összefügg a romáknál még napjainkban is jellemzo endogámiával, amely lehet, hogy jellemzo sajátosság, de nagyon valószínu az is, hogy a hatásban szerepe van annak is, hogy a szegregációhoz vezeto okok következtében a többségi társadalom befogadó készsége is kisebb. Az alapvetoen fenotipikus antropometriai jellemzokben és jellegekben nem volt következetes a különbség a két minta 6 korcsoportjában. A szomatotípus mintánkénti különbözosége például csak esetleges volt. Ez azonban nem értelmezheto úgy, hogy a két mintában a külso környezet hatásai alapvetoen egyformák lennének. Noha mindkét mintában a relatív testzsírtartalom átlagai és szórásai nagyok, viszont a roma gyermekek és serdülok között nagyobb a kifejezetten, de nem kórosan sovány és a szélsoségesen kövér vizsgáltak relatív gyakorisága. Ezen adatok alapján azonban a táplálkozás minoségi különbözoségére csak következtetni lehet. A romák rövid idotartamú próbákkal jellemzett fizikai teljesítoképessége csak kismértékben tér el a nem romákétól, de ilyen esetekben is az europidoké a jobb, míg az 1200m futás próbában teljesítményük jellemzoen gyengébb. A testösszetétel minimális különbözoségével ez az eredmény nem magyarázható. Megítélésünk szerint ezek a differenciák a még foko-

9 zottabb hipoaktivitásból és a motiváció különbözoségébol erednek. Az 1. fejezetben megfogalmazott hipotézisünk csak szében tartható. 3. Az összehasonlított antropometriai alapadatok (testmagasság és testtömeg) alapján az anyaországi és a nagyváradi fiúk jelentosen különböznek egymástól, az anyaországot reprezentáló minták szignifikánsan magasabbak és nehezebbek. A Nagyváradon vizsgált gyermekek és serdülok testméreteinek korcsoportonkénti középértékei lényegében megegyeznek a Magyarországon 1980-as években jellemzovel (Mészáros és Mohácsi 1983). A növekedési típus nyúlánkságában nem volt jelentos a mintánkénti differencia 9 és 11 éves kor között, viszont a éves Magyarországon vizsgált fiúk metrikus indexe szignifikánsan kisebb, vagyis morfológiai alkatuk értékelhetoen leptomorfabb. A három korcsoportban tapasztalt differencia természetesen független az antropológiai meghatározottságtól. A mozgatórendszeri fejlettség abszolút és relatív jellemzoi között nem volt értékelheto mintánkénti különbség ebben az összehasonlításban. Az antropometriai jellegek hasonlóságára vonatkozó hipotézisünk csak részben tartható. A nagyváradi gyermekek és serdülok relatív testzsírtartalma mind a 6 korcsoportban szignifikánsan kisebb volt,

10 mint a Magyarországon vizsgált fiúké, amely következetes differencia elsosorban a nem szervezett, habituális fizikai aktivitás különbözoségének az eredménye. A bizonyított méret és testösszetétel differenciák ellenére az összehasonlított minták szomatotípusa nagyon hasonló volt minden korosztályban. A szomatotípus komponensek átlagai körüli szórások kifejezetten nagyok, a vonatkozó átlag 30-50%-a közöttiek. A szomatotípus életkorfüggo linearizálódása (melyet több hazai vizsgáló is jellemzonek tart), vagy bármilyen irányú változása, sem a Magyarországon vizsgált, sem pedig a nagyváradi minta esetében nem bizonyítható. Az antropometriai jellemzokben tapasztalt szignifikáns differenciák elsosorban a két régióban még napjainkban is jellemzo, de különbözo sebességu szekuláris változások következményei, melyek természetesen szoros összefüggésben vannak a különbözo minoségu környezeti tényezokkel is. Az életmód direkt és részben a szükség következtében kialakult, de markáns különbözoségét alapvetoen a relatív testzsírtartalom mintánkénti differenciái jellemzik és egyben minosítik is. A funkcionális jellemzok alapján a két minta különbözosége következetes és nagyon nagy. A nagyváradi fiúk motorikus teljesítményei (a kislabdahajítás kivételével) értékelhetoen jobbak és egyben a teljesítmény átlagok körüli szórásaik kisebbek, pedig Nagyváradon az órarend szerinti testnevelés órák száma mindössze egy hetente.

11 A funkcionális változók alapján, a Nagyváradon ban vizsgált tanulók lényegesen közelebb vannak az 1970-es évek közepén Budapesten jellemzo teljesítmény szintekhez (amely Magyarországon már hosszú ideje csak elvárt állapot, mint realitás), mint az anyaországban, lényegesen jobb gazdasági körülmények között élo kortársaik. A jobb fizikai teljesítoképesség alapveto magyarázata a nagyváradi vizsgáltak aktívabb életmódja. A megfogalmazott hipotézisünk korlátozás nélkül tartható. Felhasznált irodalom Carter, J.E.L., Heath, B.H. (1990): Somatotyping development and applica-tions. Cambridge University Press, Cambridge, New York, Port Ches-ter, Melbourne, Sydney. Conrad, K. (1963): Der Konstitutionstypus. Springer-Verlag, Berlin. Bouchard, C. (1995): Genetics and the metabolic syndrome. International Journal of Obesity, 19: S52-S59. Bouchard, C. (Ed.) (2000): Physical activity and obesity. Human Kinetics, Champaign, Illinois. Briefel, R.R., McDowell, M.A., Alaimo, K., Caughman, C.R., Bischof, A.L., Caroll, M.D., Johnson, C.L. (1995): Total energy intake in the US population: The Third National Health and Nutrition Examination Survey, American Journal of Clinical Nutrition, 62: 1072 S- 1080S. Hankins, D., Drage, C., Zamel, N., Kronenberg, R. (1982): Pulmonary function in identical twins raised apart.

12 American Review of Respira-tory Diseases, 125: Heath, A.C., Martin, N.C. (1993): Genetic models for the natural history of smoking: Evidence for a genetic influence on smoking persistence. Addictol. Behaviour., 18: John, S.W.M., Krege, J.H., Oliver, P.M., Hagman, J.R., Hodgin, J.B., Pang, S.C., Flynn, T.G., S,ithies, O. (1995): Genetic decreases in arterial natriuretic peptids and saltsensitive hypertension. Science, 267: Mészáros J., Mohácsi J. (1983): A biológiai fejlettség meghatározása és a felnott termet elorejelzése a városi fiatalok fejlodésmenete alapján. Kandidátusi értekezés, MTA TMB, Budapest, Mohácsi J., Mészáros J. (1978): A test tejles zsírtartalmának változása gyer-mek-, serdülo- és fiatal felnottkorban. A XIII. Biológiai Vándorgyulés Eloadásainak Ismertetése, Budapest, 38. Morrison, N.A., Cheng, J., Tokita, A., Kelly, P.J., Crofts, L., Nguyen, T.V., Sambrook, P.N., Eisman, J.A. (1994): Prediction of bone density from vitamin D receptor allels. Nature, 367: Parízková, J. (1961): Total body fat and skinfold thickness in children. Me-tabolism, 10: Robson, E.B. (1978): The genetics of birth weight. In: Falkner, F., Tanner, J.M. (Eds.): Human growth. Vol. 1. Principles and prenatal growth. Plenum Press, New York, Szabó T. (1978): A Központi Sportiskola kiválasztási rendszere I. Az álta-lános próbák tapasztalatai. Utánpótlás-nevelés, KSI, Budapest, 3-54.

13 Tatár András publikációs jegyzéke Folyóiratokban megjelent közlemények Tatár A. (1989): A voltizsálás elbírálásának vezérfonala Magyar Lovas Szövetség Lovastorna Szakág, Budapest, 57. Tatár A. (1992): Gyógylovaglás az esély. Lovasfutár, Tatár A. (1997): IX. Nemzetközi Terápiás Lovaglás Konferencia - Denver, USA; Lovasfutár, Tatár A. (1997): Hippoterápia. Mozgásterápia, 6: Tatár A. (1998): Kézben a terápiás lovasoktatás. Lovasfutár, Tatár A., Peres V., T. Laurencz E. (1997): A ló szerepe a rehabilitációban. Lovas Nemzet, Rétháti Gy., Tatár A., T. Laurencz E. (1995): A ló és lovaglás, mint terápiás tényezo. Lovasfutár, Rétháti Gy., Tatár A., T. Laurencz E. (1996): Terápiás lovaglás. Rehabilitáció, Mészáros J., Szabó T., Lee C.P., Tatár A., Uvacsek M. (2001): Testösszetétel és motorikus teljesítmény 12 és 14 éves fiúknál. Magyar Sporttudományi Szemle, Othman, M., Szabó, T., Lee, C.P., Tatár, A., Mészáros, J. (2002): Generation comparison of endurance, speed and explosive strength. Hungarian Review of Sports Medicine, 43: Mészáros J., Szabó T., Mohácsi J., Lee C.P., Tatár A. (2002): A motorikus szekuláris trend. Prepubertás- és pubertáskorú fiúk fizikai teljesítménye. Magyar Sporttudományi Szemle, Mészáros, J., Lee, C.P., Tatár, A., Zsidegh, P., Mohácsi, J., Frenkl, R. (2002): Growth type and motor performance in schoolboys - an international comparison. Acta Biologica Szegedinensis, 46: Farkas Anna, Zsidegh Miklós, Tatár András, Prókai András, Mészáros Zsófia, Uvacsek Martina, Mészáros János

14 (2003): Physique and body composition parameters of preadolescents. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3: Tatár András, Zsidegh Miklós, Mészáros Zsófia, Ihász Ferenc, Prókai András, Vajda Ildikó, Mészáros János (2003): Physique body composition and motor performance in Hungarian and Roma boys. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3: Mészáros János, Zsidegh Miklós, Ihász Ferenc, Mészáros Zsófia, Tatár András, Prókai András, Vajda Ildikó, Mohácsi János (2003): Physique body fat content and motor performance in twins. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3: Zsidegh Miklós, Mészáros János, Mohácsi János, Uvacsek Martina, Tatár András, Mészáros Zsófia, Prókai András, Vajda Ildikó (2003): Growth type and motor performance in obese children. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3: Idézheto eloadáskivonatok Tatár A. (1993): Hippoterápia ló és ember új kapcsolata. Állatok és Mi szimpózium, Állatorvostudományi Egyetem, Budapest 32. Georgiou, M., Tatár, A., Lee, C.P., Mészáros, J. (2002): Growth type, somatotype and motor performance in 10 and 11-year-old cypriot boys. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 99. Lee, C.P., Tatár, A., Othman, M., Mohácsi, J., Mészáros, J. (2002): Somatotype and motor performance in Malaysian boys aged between 10 and 13-years of age. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 99. Mészáros, J., Szabó, T., Tatár, A., Lee, C.P., Othman, M., Mohácsi, J. (2002): Secular trend and motor performance

15 in Hungarian boys. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 100. Tatár, A., Lee, C.P., Mészáros, J., Mohácsi, J., Othman, M. (2002): Running endurance in boys. An international comparison. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 103. Frenkl, R., Mészáros, J., Uvacsek, M., Tatár, A. (2002): The comparison of peak exercise cardiorespiratory parameters in obese and non-obese females. 4th International Congress of Pathophysiology, Abstracts, Budapest, 260. Mészáros, J., Lee, C.P., Zsidegh, M., Tatár, A., Mohácsi, J. (2002): Motor performance in pubertal boys. Collegium Antropologicum, 26: Mohácsi, J., Lee, C.P., Zsidegh, M., Tatár, A., Mészáros, J. (2002): Physique and motor performances in 10-year-old Malaysian boys. Collegium Antropologicum. 26: 142. Tatár, A., Lee, C.P., Zsidegh, M., Mészáros, J., Mohácsi, J. (2002): Growth type and running endurance in 13- yearold boys. Collegium Antropologicum, 26: Mészáros J., Zsidegh M., Tatár A., Völgyi E., Prókai A., Vajda I., Mohácsi J. (2003): Testzsírtartalom és szomatikus fejlodés. Magyar Sporttudományi Szemle, Prókai A., Völgyi E., Tatár A., Zsidegh M., Uvacsek M., Mészáros J. (2003): Relatív testzsírtartalom és motorikus teljesítmény. Magyar Sporttudományi Szemle, Tatár A., Zsidegh M., Prókai A., Vajda I., Völgyi E., Mészáros J. (2003): Sportoló és nem sportoló fiúk testi felépítése és fizikai teljesítménye. Magyar Sporttudományi Szemle, Zsidegh M., Tatár A., Mészáros J., Völgyi E., Prókai A., Vajda I., Mohácsi J., (2003): Testösszetétel és motorikus teljesítmény - nemzetközi összehasonlítás. Magyar Sporttudományi Szemle,

PUBLIKÁCIÓK. Kulcsszavak: tehetséggondozás, edző-sportoló kapcsolat, labdarúgó akadémia

PUBLIKÁCIÓK. Kulcsszavak: tehetséggondozás, edző-sportoló kapcsolat, labdarúgó akadémia A sportágválasztás, a tehetséggondozás és az edző-sportoló kapcsolat vizsgálata elit utánpótlás korú labdarúgók körében The choice of sports, soccer talent development and coach-athlete relationship among

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE

A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Készítette: DOMOKOS ZOLTÁN GÖDÖLLŐ 2011. A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Az elhízás kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság. állásfoglalása és ajánlása

Az elhízás kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság. állásfoglalása és ajánlása Az elhízás kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság állásfoglalása és ajánlása Szerkesztette: Dr. Simonyi Gábor Dr. Pados Gyula Dr. Bedros J. Róbert

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk?

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. március (209 234. o.) TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? A cikk a jövedelemeloszlás magyarországi trendjeit tekinti

Részletesebben

Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban

Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Csapó Benő Fejes József Balázs Kinyó László Tóth Edit Magyarország a kezdetektől, az 1970-es évek óta részt vesz a fontosabb

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI

HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI MAGYAR PEDAGÓGIA 107. évf. 4. szám 321 355. (2007) HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI Csapó Benő

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG CSAPDÁJÁBAN

A SZEGÉNYSÉG CSAPDÁJÁBAN CIGÁNYOK MAGYARORSZÁGON SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI HELYZET, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT, SZOCIÁLIS, ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS Tartalom Rövid összefoglaló...3 Bevezetés...7 Szociális-gazdasági státusz

Részletesebben

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Original scientific paper SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 50. évfolyam 1. szám, 2012. március Megelôzés és/vagy gyógyítás? Az

Részletesebben

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 tanulmány Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 Kasik László A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata 21 Török Dóra Csizér Kata Nyelvtanulási

Részletesebben

CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN

CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN Tomka Béla CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN ük OSIRIS ZSEBKÖNYVTÁR! Tomka Bélaj CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN: KONVERGENCIA VAGY DIVERGENCIA?

Részletesebben

Általános iskolai szegregáció, II. rész

Általános iskolai szegregáció, II. rész Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (462 479. o.) KERTESI GÁBOR KÉZDI GÁBOR Általános iskolai szegregáció, II. rész Az általános iskolai szegregálódás folyamata Magyarországon és az iskolai teljesítménykülönbségek

Részletesebben

A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ ÉS AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS KAPCSOLATA 8, 12, 15 ÉS 18 ÉVESEK KÖRÉBEN

A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ ÉS AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS KAPCSOLATA 8, 12, 15 ÉS 18 ÉVESEK KÖRÉBEN MAGYAR PEDAGÓGIA 112. évf. 4. szám 243 263. (2012) A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ ÉS AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS KAPCSOLATA 8, 12, 15 ÉS 18 ÉVESEK KÖRÉBEN Kasik László SZTE BTK Neveléstudományi Intézet SZTE Szociális

Részletesebben

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Medgyesi Márton Róbert Péter

Részletesebben

Általános iskolai szegregáció, I. rész

Általános iskolai szegregáció, I. rész Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. április (317 355. o.) KERTESI GÁBOR KÉZDI GÁBOR Általános iskolai szegregáció, I. rész Okok és következmények A tanulmány azt vizsgálja, miként erõsítheti fel az iskolarendszer

Részletesebben

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Kapitány Balázs A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Tanulmányunk központi kérdése a különféle hátrányos helyzetek generációk

Részletesebben

Az asthma terápia eredmény analízise. (Outcome analysis of the asthma therapy)

Az asthma terápia eredmény analízise. (Outcome analysis of the asthma therapy) SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Az asthma terápia eredmény analízise (Outcome analysis of the asthma therapy) Doktori (Ph.D.) értekezés Mészáros Ágnes Témavezeto: Dr. Vincze Zoltán

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól

A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2012/5 A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól KERTESI GÁBOR - KÉZDI GÁBOR MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG-

Részletesebben

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nagy Gyula (2000): Munkanélküliség a kilencvenes években in: Társadalmi

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata

A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata A kutatást végezte Berkes Tímea, Sági Andrea és Bartha Enikő Szupervízor: Urbán Róbert PhD Budapest, 2008-2009. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK?

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? A fiatalok aktív állampolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és A szakirodalom alapján Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2010/1 tanulmány kritika szemle melléklet Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3

is ko la kul tú ra 2010/1 tanulmány kritika szemle melléklet Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3 tanulmány Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3 Mészáros György Új episztemológiák kihívása a neveléstudományban 14 Dávid János Horváth Gergely Munkaerőpiaci

Részletesebben