KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE"

Átírás

1 SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE Készítette: Tatár András Témavezeto: Dr. Mészáros János egyetemi tanár BUDAPEST, 2004

2 Bevezetés A gyermekfejlodés egyik legjellemzobb sajátossága a méretek, a test-arányok és a funkciók felnottkorig tartó, folyamatos változása. Az egyedfejlodés elso két évtizedében talán legszembetunobbek azok a változások, amelyeket a növekedés és a fejlodés fogalomkörébe sorolhatunk. E komplex biológiai folyamat fontos szakasza az érés, amelyen keresztül eljut a gyermek a felnottkorba. E változások sebessége azonban nem egyenletes, éppen az egészséges népességnél jellemzo mennyiségi és minoségi különbségek alapján szakaszolható (kisebb-nagyobb pontossággal) maga a folyamat. Az már napjainkban is nyilvánvaló, hogy a növekedés, a fejlodés és az érés menetét alapvetoen meghatározzák az endogén (genetikai) sajátosságok. Ennek ellenére a gyermek-szülo, vagy gyermeknagyszülo hasonlóság például a testalkat megjelenési formájában, a növekedés és az érés sebességében vagy más környezetérzékeny jellemzok és jellegek kialakulásában valóban csak vélt vagy valós a hasonlóság, de ez sohasem azonosság. A XXI. század elején már történeti jelentosége is van Robson (1978) eredményeinek, melyek az öröklöttség összetettségére hívják fel a figyelmet. Robson a lehetséges kölcsönhatásokat csupán két tulajdonság (a születési hossz, a testmagasság és a testtömeg) alapján vezette le, de gondolatmenete

3 sok méret vagy jellemzo vonatkozásban általánosítható. A környezeti hatások szerepe szinte már evidenciának tekintheto bizonyos fenotipikus morfológiai jellemzokre és motorikus tulajdonságokra, de hangsúlyozni kell, hogy e hatás együttes jelentosége sokkal bonyolultabb. Tudományosan bizonyított többek között: a mérheto nedves csonttömegben és denzitásban (Morrison et al. 1994), a szív- vérkeringési és légzorendszer szerkezetében és funkcióiban (John et al. 1995), a táplálkozási szokásokban és az ételválasztásban (Briefel et al. 1995), a lipid-metabolizmusban (Bouchard 1995), a légzorendszeri funkciókban (Hankins et al. 1982), az élvezeti cikkek használatában és az általuk indukált betegségek kialakulásában (Heath és Martin 1993). A vizsgálat célja A vizsgálat célja volt összehasonlítani a különbözo életkörülmények között élo és eltéro fizikai aktivitású 9-14 éves fiúk morfológiai jellemzoit, testösszetételét és fizikai teljesítoképességét. Az általános cél megvalósítása mellett részletesen elemeztük: A fizikailag aktív (rendszeresen sportoló) és a nem aktív (csak az iskolai testnevelésben résztvevo, azaz lényegében hipoaktív) fiúk testméreteit, növekedési és szomato-

4 típusát, relatív testzsírtartalmát, továbbá a motorikus próbaeredményekkel jellemzett fizikai teljesítményét. E kérdéskörön belül elemeztük a morfológiai alkat jellemzoi és a motorikus próbaeredmények közötti kapcsolatot, alapvetoen annak tisztázására, hogy meghatározzuk a teljesítményekben a belso és a külso hatásokra visszavezetheto komponenseket. Elemeztük a bizonyítottan különbözo társadalmi és gazdasági környezetben, de városi vagy városias településeken élo roma és magyar gyermekek és serdülok antropometriai és motorikus teljesítmény-jellemzoit. Elemeztük az antropológiailag nagyon hasonló (az anyaországi és a határon túl élo magyarok) gyermekminták testméretei, testi felépítése, testösszetétele, továbbá motorikus teljesítoképessége közötti különbségeket. Vizsgált személyek és alkalmazott módszerek A kérdések megválaszolására, a vizsgálatra önként jelentkezo, eltéro gazdasági körülmények között élo, 9-14 éves naptári életkorú, egészséges, magyar (sportoló és nem sportoló, valamint az országhatáron túl élo) és roma fiúknál (N = 4204) végeztünk antropometriai adatfelvételt és motorikus teljesítmény vizsgálatot. A nem sportolók mintájában csak olyan fiúk ered-ményei szerepelnek, akiknél csal az órarend szerinti testnevelés órák jelentették a szervezett fizikai aktivitást. A sportolók mintája heterogén volt a sportágak tekintetében, de közös jellemzojük az, hogy minimálisan 3 sportedzésen (90

5 perc alkalmanként) is részt vesznek hetente és edzéséletkoruk több, mint egy naptári év volt a vizsgálat idopontjában. A gyermekek és serdülok testi felépítését szakirodalmilag elfogadott eljárásokkal (a növekedési típus becslése Conrad 1963, a szomatotípus meghatározása Carter és Heath 1990 ) jellemeztük. A relatív testzsírtartalom becslésekor Parízková (1961) eljárási utasításait követtük. A motorikus teljesítményeket a 30m futás, helybol távolugrás, a kis-labdahajítás és a 1200m futás próbákban elért teljesítményekkel becsültük. Megállapítottuk: 1. A 2002-ben és 2003-ban vizsgált, rendszeresen sportoló, 9-14 éves naptári életkorú fiúk testmagassága és testtömege között nincs értékelheto különbség, viszont a két minta növekedési típusa, szomatotípusa és relatív testzsírtartalma olyan mértékben különbözo, mintha antropológiailag nem is azonos népességet képviselnének, pedig a roma etnikumhoz tartozó vizsgáltak eredményeit ebbol az összehasonlításból kizártuk. A sportolók átlagos növekedési típusa minden korcsoportban mérsékelten leptomorf-normoplasztikus, szomatotípusa ekto-mezomorf. A nem sportolók növekedési típusa mérsékelten piknomorf-normoplasztikus, szomatotípusa mezoendomorf. A mintánként nagyon hasonló mozgatórendszeri fejlettség (amelyet a plasztikus indexszel jellemeztünk) a korábbi összehasonlítások eredményeitol eltéro sajátosság.

6 Noha a tapasztalt különbségekbol a spontán szelekció következményei nem zárhatók ki, a két minta antropo-metriai különbözosége eredendoen a nem sportolók kifejezetten nagy relatív testzsírtartalmának következménye. A növekedési típust bemutató metrikus index mintánkénti szignifikáns differenciái alapján a nem sportolók nagyobb relatív testzsírtartalma még részben sem magyarázható. Az utóbbi években már több minta vizsgálata után felvetodött a testi felépítés olyan jellemzésének igénye, amely lényegében független az aktuálisan jellemzo testzsírtartalomtól, vagy a borredok vastagságától. A rendszeresen sportolók motorikus teljesítménye szignifikánsan jobb és homogénabb, mint a nem sportolóké, de az általunk vizsgált sportolók motorikus teljesítményeinek korcsoportonkénti átlagai csak kismértékben különböznek az 1970-es években vizsgált (Szabó 1978) nem sportolókétól. Indirekt úton ezek az eredmények azt is sugallják, hogy a felkészítésben nagyobb hangsúlyt kap a sportági mozgásanyag (az úgynevezett divatsport-ágakban amelyekben a foglalkozásokat nem mindig sportegyesületek szervezik az edzésprogram szinte kizárólagosan sportági) és ez az általános képességek gyengébb minoségében és lassúbb fejlodésében is megnyilvánul. Az antropometriai jellemzok és a motorikus próbaeredmények korrelációja mintánként eltéro, a nem sportolók mintájában több a szignifikáns kapcsolat. A kapcsolati méro-

7 számok ismeretében számított közös varianciák azonban olyan kicsik, hogy a morfológiai jellemzok teljesítményt módosító hatásaitól eltekinthetünk. A nem sportolók az átlagos relatív testzsírtartalom alapján nem minosülnek elhízottnak vagy kövérnek, de a mintában sok (F%>30%) ilyen gyermek és serdülo található. Ezzel kapcsolatosan mégis szükséges idézni Bouchard (2000) véleményét: A nagy relatív testzsírtartalom és a gyenge kardiorespiratórikus állóképesség együttesen lényegesen erosebb kockázati tényezo, mint az elkülönítetten számítottak összege. Mivel a vizsgált korosztályokban a rendszeresen sportolók relatív testzsírtartalma 1978-ban (Mohácsi és Mészáros 1978, Szabó 1978) és ban is hasonló, a sportolók és nem sportolók átlagai közötti 3-5% differencia kizárólagosan az életmód különbözoségébol ered. Az iskolai testnevelés jelenlegi óraszáma és célrendszere önmagában nem jelenthet megoldást e társadalmi szinten megjeleno, alapvetoen az egyéneket, de összességében és hosszabb távon a népegészségügyet érinto problémára. Az 1. fejezetben megfogalmazott vonatkozó hipotézisek tarthatók. 2. A vizsgált antropometriai jellemzok között voltak olyanok, amelyekben az antropológiailag nyilvánvalóan különbözo népességek átlagai jelentosen eltéroek. Az etnikai differenciák tapasztalataink szerint elsosorban a testmagasság

8 és a metrikus index következetes, korcsoportonkénti különbségeiben nyilvánultak meg. A vizsgált europid fiúk szignifikánsan magasabbak és nyúlánkabbak, mint roma kortársaik. Ez a különbség összefügg a romáknál még napjainkban is jellemzo endogámiával, amely lehet, hogy jellemzo sajátosság, de nagyon valószínu az is, hogy a hatásban szerepe van annak is, hogy a szegregációhoz vezeto okok következtében a többségi társadalom befogadó készsége is kisebb. Az alapvetoen fenotipikus antropometriai jellemzokben és jellegekben nem volt következetes a különbség a két minta 6 korcsoportjában. A szomatotípus mintánkénti különbözosége például csak esetleges volt. Ez azonban nem értelmezheto úgy, hogy a két mintában a külso környezet hatásai alapvetoen egyformák lennének. Noha mindkét mintában a relatív testzsírtartalom átlagai és szórásai nagyok, viszont a roma gyermekek és serdülok között nagyobb a kifejezetten, de nem kórosan sovány és a szélsoségesen kövér vizsgáltak relatív gyakorisága. Ezen adatok alapján azonban a táplálkozás minoségi különbözoségére csak következtetni lehet. A romák rövid idotartamú próbákkal jellemzett fizikai teljesítoképessége csak kismértékben tér el a nem romákétól, de ilyen esetekben is az europidoké a jobb, míg az 1200m futás próbában teljesítményük jellemzoen gyengébb. A testösszetétel minimális különbözoségével ez az eredmény nem magyarázható. Megítélésünk szerint ezek a differenciák a még foko-

9 zottabb hipoaktivitásból és a motiváció különbözoségébol erednek. Az 1. fejezetben megfogalmazott hipotézisünk csak szében tartható. 3. Az összehasonlított antropometriai alapadatok (testmagasság és testtömeg) alapján az anyaországi és a nagyváradi fiúk jelentosen különböznek egymástól, az anyaországot reprezentáló minták szignifikánsan magasabbak és nehezebbek. A Nagyváradon vizsgált gyermekek és serdülok testméreteinek korcsoportonkénti középértékei lényegében megegyeznek a Magyarországon 1980-as években jellemzovel (Mészáros és Mohácsi 1983). A növekedési típus nyúlánkságában nem volt jelentos a mintánkénti differencia 9 és 11 éves kor között, viszont a éves Magyarországon vizsgált fiúk metrikus indexe szignifikánsan kisebb, vagyis morfológiai alkatuk értékelhetoen leptomorfabb. A három korcsoportban tapasztalt differencia természetesen független az antropológiai meghatározottságtól. A mozgatórendszeri fejlettség abszolút és relatív jellemzoi között nem volt értékelheto mintánkénti különbség ebben az összehasonlításban. Az antropometriai jellegek hasonlóságára vonatkozó hipotézisünk csak részben tartható. A nagyváradi gyermekek és serdülok relatív testzsírtartalma mind a 6 korcsoportban szignifikánsan kisebb volt,

10 mint a Magyarországon vizsgált fiúké, amely következetes differencia elsosorban a nem szervezett, habituális fizikai aktivitás különbözoségének az eredménye. A bizonyított méret és testösszetétel differenciák ellenére az összehasonlított minták szomatotípusa nagyon hasonló volt minden korosztályban. A szomatotípus komponensek átlagai körüli szórások kifejezetten nagyok, a vonatkozó átlag 30-50%-a közöttiek. A szomatotípus életkorfüggo linearizálódása (melyet több hazai vizsgáló is jellemzonek tart), vagy bármilyen irányú változása, sem a Magyarországon vizsgált, sem pedig a nagyváradi minta esetében nem bizonyítható. Az antropometriai jellemzokben tapasztalt szignifikáns differenciák elsosorban a két régióban még napjainkban is jellemzo, de különbözo sebességu szekuláris változások következményei, melyek természetesen szoros összefüggésben vannak a különbözo minoségu környezeti tényezokkel is. Az életmód direkt és részben a szükség következtében kialakult, de markáns különbözoségét alapvetoen a relatív testzsírtartalom mintánkénti differenciái jellemzik és egyben minosítik is. A funkcionális jellemzok alapján a két minta különbözosége következetes és nagyon nagy. A nagyváradi fiúk motorikus teljesítményei (a kislabdahajítás kivételével) értékelhetoen jobbak és egyben a teljesítmény átlagok körüli szórásaik kisebbek, pedig Nagyváradon az órarend szerinti testnevelés órák száma mindössze egy hetente.

11 A funkcionális változók alapján, a Nagyváradon ban vizsgált tanulók lényegesen közelebb vannak az 1970-es évek közepén Budapesten jellemzo teljesítmény szintekhez (amely Magyarországon már hosszú ideje csak elvárt állapot, mint realitás), mint az anyaországban, lényegesen jobb gazdasági körülmények között élo kortársaik. A jobb fizikai teljesítoképesség alapveto magyarázata a nagyváradi vizsgáltak aktívabb életmódja. A megfogalmazott hipotézisünk korlátozás nélkül tartható. Felhasznált irodalom Carter, J.E.L., Heath, B.H. (1990): Somatotyping development and applica-tions. Cambridge University Press, Cambridge, New York, Port Ches-ter, Melbourne, Sydney. Conrad, K. (1963): Der Konstitutionstypus. Springer-Verlag, Berlin. Bouchard, C. (1995): Genetics and the metabolic syndrome. International Journal of Obesity, 19: S52-S59. Bouchard, C. (Ed.) (2000): Physical activity and obesity. Human Kinetics, Champaign, Illinois. Briefel, R.R., McDowell, M.A., Alaimo, K., Caughman, C.R., Bischof, A.L., Caroll, M.D., Johnson, C.L. (1995): Total energy intake in the US population: The Third National Health and Nutrition Examination Survey, American Journal of Clinical Nutrition, 62: 1072 S- 1080S. Hankins, D., Drage, C., Zamel, N., Kronenberg, R. (1982): Pulmonary function in identical twins raised apart.

12 American Review of Respira-tory Diseases, 125: Heath, A.C., Martin, N.C. (1993): Genetic models for the natural history of smoking: Evidence for a genetic influence on smoking persistence. Addictol. Behaviour., 18: John, S.W.M., Krege, J.H., Oliver, P.M., Hagman, J.R., Hodgin, J.B., Pang, S.C., Flynn, T.G., S,ithies, O. (1995): Genetic decreases in arterial natriuretic peptids and saltsensitive hypertension. Science, 267: Mészáros J., Mohácsi J. (1983): A biológiai fejlettség meghatározása és a felnott termet elorejelzése a városi fiatalok fejlodésmenete alapján. Kandidátusi értekezés, MTA TMB, Budapest, Mohácsi J., Mészáros J. (1978): A test tejles zsírtartalmának változása gyer-mek-, serdülo- és fiatal felnottkorban. A XIII. Biológiai Vándorgyulés Eloadásainak Ismertetése, Budapest, 38. Morrison, N.A., Cheng, J., Tokita, A., Kelly, P.J., Crofts, L., Nguyen, T.V., Sambrook, P.N., Eisman, J.A. (1994): Prediction of bone density from vitamin D receptor allels. Nature, 367: Parízková, J. (1961): Total body fat and skinfold thickness in children. Me-tabolism, 10: Robson, E.B. (1978): The genetics of birth weight. In: Falkner, F., Tanner, J.M. (Eds.): Human growth. Vol. 1. Principles and prenatal growth. Plenum Press, New York, Szabó T. (1978): A Központi Sportiskola kiválasztási rendszere I. Az álta-lános próbák tapasztalatai. Utánpótlás-nevelés, KSI, Budapest, 3-54.

13 Tatár András publikációs jegyzéke Folyóiratokban megjelent közlemények Tatár A. (1989): A voltizsálás elbírálásának vezérfonala Magyar Lovas Szövetség Lovastorna Szakág, Budapest, 57. Tatár A. (1992): Gyógylovaglás az esély. Lovasfutár, Tatár A. (1997): IX. Nemzetközi Terápiás Lovaglás Konferencia - Denver, USA; Lovasfutár, Tatár A. (1997): Hippoterápia. Mozgásterápia, 6: Tatár A. (1998): Kézben a terápiás lovasoktatás. Lovasfutár, Tatár A., Peres V., T. Laurencz E. (1997): A ló szerepe a rehabilitációban. Lovas Nemzet, Rétháti Gy., Tatár A., T. Laurencz E. (1995): A ló és lovaglás, mint terápiás tényezo. Lovasfutár, Rétháti Gy., Tatár A., T. Laurencz E. (1996): Terápiás lovaglás. Rehabilitáció, Mészáros J., Szabó T., Lee C.P., Tatár A., Uvacsek M. (2001): Testösszetétel és motorikus teljesítmény 12 és 14 éves fiúknál. Magyar Sporttudományi Szemle, Othman, M., Szabó, T., Lee, C.P., Tatár, A., Mészáros, J. (2002): Generation comparison of endurance, speed and explosive strength. Hungarian Review of Sports Medicine, 43: Mészáros J., Szabó T., Mohácsi J., Lee C.P., Tatár A. (2002): A motorikus szekuláris trend. Prepubertás- és pubertáskorú fiúk fizikai teljesítménye. Magyar Sporttudományi Szemle, Mészáros, J., Lee, C.P., Tatár, A., Zsidegh, P., Mohácsi, J., Frenkl, R. (2002): Growth type and motor performance in schoolboys - an international comparison. Acta Biologica Szegedinensis, 46: Farkas Anna, Zsidegh Miklós, Tatár András, Prókai András, Mészáros Zsófia, Uvacsek Martina, Mészáros János

14 (2003): Physique and body composition parameters of preadolescents. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3: Tatár András, Zsidegh Miklós, Mészáros Zsófia, Ihász Ferenc, Prókai András, Vajda Ildikó, Mészáros János (2003): Physique body composition and motor performance in Hungarian and Roma boys. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3: Mészáros János, Zsidegh Miklós, Ihász Ferenc, Mészáros Zsófia, Tatár András, Prókai András, Vajda Ildikó, Mohácsi János (2003): Physique body fat content and motor performance in twins. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3: Zsidegh Miklós, Mészáros János, Mohácsi János, Uvacsek Martina, Tatár András, Mészáros Zsófia, Prókai András, Vajda Ildikó (2003): Growth type and motor performance in obese children. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 3: Idézheto eloadáskivonatok Tatár A. (1993): Hippoterápia ló és ember új kapcsolata. Állatok és Mi szimpózium, Állatorvostudományi Egyetem, Budapest 32. Georgiou, M., Tatár, A., Lee, C.P., Mészáros, J. (2002): Growth type, somatotype and motor performance in 10 and 11-year-old cypriot boys. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 99. Lee, C.P., Tatár, A., Othman, M., Mohácsi, J., Mészáros, J. (2002): Somatotype and motor performance in Malaysian boys aged between 10 and 13-years of age. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 99. Mészáros, J., Szabó, T., Tatár, A., Lee, C.P., Othman, M., Mohácsi, J. (2002): Secular trend and motor performance

15 in Hungarian boys. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 100. Tatár, A., Lee, C.P., Mészáros, J., Mohácsi, J., Othman, M. (2002): Running endurance in boys. An international comparison. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 103. Frenkl, R., Mészáros, J., Uvacsek, M., Tatár, A. (2002): The comparison of peak exercise cardiorespiratory parameters in obese and non-obese females. 4th International Congress of Pathophysiology, Abstracts, Budapest, 260. Mészáros, J., Lee, C.P., Zsidegh, M., Tatár, A., Mohácsi, J. (2002): Motor performance in pubertal boys. Collegium Antropologicum, 26: Mohácsi, J., Lee, C.P., Zsidegh, M., Tatár, A., Mészáros, J. (2002): Physique and motor performances in 10-year-old Malaysian boys. Collegium Antropologicum. 26: 142. Tatár, A., Lee, C.P., Zsidegh, M., Mészáros, J., Mohácsi, J. (2002): Growth type and running endurance in 13- yearold boys. Collegium Antropologicum, 26: Mészáros J., Zsidegh M., Tatár A., Völgyi E., Prókai A., Vajda I., Mohácsi J. (2003): Testzsírtartalom és szomatikus fejlodés. Magyar Sporttudományi Szemle, Prókai A., Völgyi E., Tatár A., Zsidegh M., Uvacsek M., Mészáros J. (2003): Relatív testzsírtartalom és motorikus teljesítmény. Magyar Sporttudományi Szemle, Tatár A., Zsidegh M., Prókai A., Vajda I., Völgyi E., Mészáros J. (2003): Sportoló és nem sportoló fiúk testi felépítése és fizikai teljesítménye. Magyar Sporttudományi Szemle, Zsidegh M., Tatár A., Mészáros J., Völgyi E., Prókai A., Vajda I., Mohácsi J., (2003): Testösszetétel és motorikus teljesítmény - nemzetközi összehasonlítás. Magyar Sporttudományi Szemle,

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNY-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNY-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNY-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA A TESTMÉRETEK SZEKULÁRIS VÁLTOZÁSA ÉS A TESTÖSSZETÉTEL 10-18 ÉVES LEÁNYOKNÁL Készítette: UVACSEK MARTINA Témavezetõ:

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL Készítette: Rostás Katalin Témavezetõ: Dr. Mészáros János egyetemi tanár A Tudományos Bizottság Sipos Kornél Ph.D. egyetemi tanár, elnök Bánhegyi

Részletesebben

A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL

A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI (SPORTTUDOMÁNYI) DOKTORI ISKOLA A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL KÉSZÍTETTE: MAHMOUD

Részletesebben

Testalkat, testösszetétel és motorikus teljesítmény- jellemzők vizsgálata Szakály Zsolt Károly Budapest 2008

Testalkat, testösszetétel és motorikus teljesítmény- jellemzők vizsgálata Szakály Zsolt Károly Budapest 2008 Testalkat, testösszetétel és motorikus teljesítményjellemzők vizsgálata Doktori értekezés Szakály Zsolt Károly Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Mohácsi János PhD. egyetemi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI - SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI - SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI - SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGMEGÕRZÉSI, EGÉSZSÉGNEVELÉSINEVELÉSI PROGRAMOK HATÉKONYSÁG VIZSGÁLATA GYÕR VÁROSI FELMÉRÉS ALAPJÁN KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A sport biológiai és szocializációs jelentősége PROF. FRENKL RÓBERT, SZMODIS MÁRTA, MÉSZÁROS JÁNOS

A sport biológiai és szocializációs jelentősége PROF. FRENKL RÓBERT, SZMODIS MÁRTA, MÉSZÁROS JÁNOS IFJUSÁGHIGIÉNE A sport biológiai és szocializációs jelentősége PROF. FRENKL RÓBERT, SZMODIS MÁRTA, MÉSZÁROS JÁNOS Semmelweis Egyetem, Budapest, Testnevelés és Sporttudományi Kar, Egészségtudományi és Sportorvosi

Részletesebben

A PSZICHIKUS FUNKCIÓK, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A BIOLÓGIAI ÉRÉS KAPCSOLATA HOSSZMETSZETI VIZSGÁLAT

A PSZICHIKUS FUNKCIÓK, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A BIOLÓGIAI ÉRÉS KAPCSOLATA HOSSZMETSZETI VIZSGÁLAT A PSZICHIKUS FUNKCIÓK, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A BIOLÓGIAI ÉRÉS KAPCSOLATA HOSSZMETSZETI VIZSGÁLAT Doktori tézisek VÖLGYI ESZTER SEMMELWEIS EGYETEM SPORTTUDOMÁNY DOKTORI ISKOLA Témavezető: Dr. Mészáros János

Részletesebben

Dr. Mészáros János: Publikációs jegyzék

Dr. Mészáros János: Publikációs jegyzék Dr. Mészáros János: Publikációs jegyzék 1. Mészáros J., Nagy T (1976).: Testméretek és a fizikai teljes1tmény összehasonlítása egy felmérés keretében. A Testnevelés Tanítása, 12: 2. 35-42 2. Mészáros J.,

Részletesebben

SEMMELWEIS UNIVERSITY DOCTORAL SCHOOL

SEMMELWEIS UNIVERSITY DOCTORAL SCHOOL SEMMELWEIS UNIVERSITY DOCTORAL SCHOOL SECULAR GROWTH CHANGES IN BODY DIMENSIONS AND THE BODY COMPOSITION IN 10-18-YEAR OLD GIRLS UVACSEK MARTINA BUDAPEST 2005 Introduction The health, social and economical

Részletesebben

Személyes információk:

Személyes információk: ÖNÉLETRAJZ Személyes információk: Név: Dr. Mészáros János Születési hely: Miskolc Születési dátum: 1948. március 12. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, egy gyermek Végzettség: középiskolai testnevelő

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Testalkat, testösszetétel és motorikus teljesítményjellemzok

Testalkat, testösszetétel és motorikus teljesítményjellemzok Testalkat, testösszetétel és motorikus teljesítményjellemzok vizsgálata Doktori értekezés Szakály Zsolt Károly Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezetok: Dr. Mohácsi János Ph.D. egyetemi

Részletesebben

A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEM- ZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL

A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEM- ZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEM- ZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL KÉSZÍTETTE: MAHMOUD

Részletesebben

Életmódbeli jellemzők, testméretek és a motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál. Dr. Kalabiska Irina

Életmódbeli jellemzők, testméretek és a motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál. Dr. Kalabiska Irina Életmódbeli jellemzők, testméretek és a motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál Doktori tézisek Dr. Kalabiska Irina Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Mohácsi János

Részletesebben

KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE

KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI - SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS

Részletesebben

A PUBERTÁSKORÚ GYERMEKEK SZOMATO-PSZICHÉS JELLEMZŐI. Jakab Kristóf

A PUBERTÁSKORÚ GYERMEKEK SZOMATO-PSZICHÉS JELLEMZŐI. Jakab Kristóf EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Erdei Anna DSc., egyetemi tanár IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM Programvezető: Dr. Détári László

Részletesebben

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30.

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30. A professzionális haderõbe katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetõségének kidolgozása PROF. DR. GYENIS GYULA ELTE Embertani Tanszék

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Appendix of publications)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Appendix of publications) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Appendix of publications) Könyv, könyvrész (társszerzőként) Ihász F., Király T., Rostás K. (1999): Testnevelési órák szívfrekvencia értékeinek elemzése. Apáczai Csere János Tanítóképző

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

A MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ANTROPOMETRIAI JELLEMZŐK KAPCSOLATA 7-10 ÉVES NEM SPORTOLÓ GYERMEKEKNÉL

A MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ANTROPOMETRIAI JELLEMZŐK KAPCSOLATA 7-10 ÉVES NEM SPORTOLÓ GYERMEKEKNÉL SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA A MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ANTROPOMETRIAI JELLEMZŐK KAPCSOLATA 7-10 ÉVES NEM SPORTOLÓ GYERMEKEKNÉL Készítette: VAJDA ILDIKÓ főiskolai adjunktus Témavezető: Dr. MÉSZÁROS

Részletesebben

Medikák testzsírtartalma és állóképessége

Medikák testzsírtartalma és állóképessége Tanulmányok Kiss Kálmán és tsai: Medikák testzsírtartalma és állóképessége Medikák testzsírtartalma és állóképessége 3 Body fat and endurance in female medical university students Kiss Kálmán, Mavroudes

Részletesebben

A GYERMEKEK TESTSZERKEZETE ÉS SZOCIO-DEMOGRÁFIAI STÁTUSZA KÖZÖTTI KAPCSOLAT HAZAI JELLEMZŐI

A GYERMEKEK TESTSZERKEZETE ÉS SZOCIO-DEMOGRÁFIAI STÁTUSZA KÖZÖTTI KAPCSOLAT HAZAI JELLEMZŐI Anthrop. Közl. 50; 61 73. (09) A GYERMEKEK TESTSZERKEZETE ÉS SZOCIO-DEMOGRÁFIAI STÁTUSZA KÖZÖTTI KAPCSOLAT HAZAI JELLEMZŐI Zsákai Annamária 1, Tausz Katalin 2, Ágota Annamária 1 és Bodzsár Éva 1 1 Eötvös

Részletesebben

EGÉSZSÉGMEGÕRZÉSI, EGÉSZSÉGNE- VELÉSI PROGRAMOK HATÁSVIZS- GÁLATA GYÕR VÁROSI FELMÉRÉS ALAPJÁN

EGÉSZSÉGMEGÕRZÉSI, EGÉSZSÉGNE- VELÉSI PROGRAMOK HATÁSVIZS- GÁLATA GYÕR VÁROSI FELMÉRÉS ALAPJÁN SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGMEGÕRZÉSI, EGÉSZSÉGNE- VELÉSI PROGRAMOK HATÁSVIZS- GÁLATA GYÕR VÁROSI FELMÉRÉS ALAPJÁN Készítette: IHÁSZ FERENC Témavezetõ: DR. MOHÁCSI JÁNOS egyetemi

Részletesebben

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején Az ELTE PPK Testkulturális Tudományos Diákkörön (valamint ennek jogelődjein) keresztül 1995 és 2011 között Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezett diákok és pályamunkák OTDK ICSSS OTDK (PPKK) Országos

Részletesebben

A NAPTÁRI (KRONOLÓGIAI) ÉLETKOR KISZÁMÍTÁSÁNAK, A BIOLÓGIAI ÉLETKOR (MORFOLÓGIAI KOR) ÉS A VÁRHATÓ TESTMAGASSÁG MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE

A NAPTÁRI (KRONOLÓGIAI) ÉLETKOR KISZÁMÍTÁSÁNAK, A BIOLÓGIAI ÉLETKOR (MORFOLÓGIAI KOR) ÉS A VÁRHATÓ TESTMAGASSÁG MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE A NAPTÁRI (KRONOLÓGIAI) ÉLETKOR KISZÁMÍTÁSÁNAK, A BIOLÓGIAI ÉLETKOR (MORFOLÓGIAI KOR) ÉS A VÁRHATÓ TESTMAGASSÁG MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE A NAPTÁRI ÉLETKOR KISZÁMÍTÁSA A hétköznapi értelemben is használt,

Részletesebben

A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA

A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

DEVELOPMENT OF ANAEROBIC POWER IN QUALIFIED SPRINTERS

DEVELOPMENT OF ANAEROBIC POWER IN QUALIFIED SPRINTERS SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST DOCTORAL SCHOOL (Ph.D. thesis) DEVELOPMENT OF ANAEROBIC POWER IN QUALIFIED SPRINTERS WRITTEN BY: YASSER SOLIMAN ABDIEN ADVISER: PROF. JÁNOS MÉSZÁROS BUDAPEST 2002 Introduction

Részletesebben

Az emelt szintû testnevelés hatása 7-11 éves fiúk szomatikus és motorikus jellemzôire

Az emelt szintû testnevelés hatása 7-11 éves fiúk szomatikus és motorikus jellemzôire Tanulmányok Pampakas Polydoros és tsai: Az emelt szintû testnevelés hatása... Az emelt szintû testnevelés hatása 7-11 éves fiúk szomatikus és motorikus jellemzôire Effects of attending elevated level school

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Fiatal labdarúgók testfelépítése

Fiatal labdarúgók testfelépítése Fiatal labdarúgók testfelépítése Pápai Júlia Humánbiológiai munkacsoport A Góliát-McDonald s FC. vezetőségének kérésére labdarúgó fiatalok humánbiológiai vizsgálatát végeztük el 2004. június 12-én és 13-án.

Részletesebben

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Jövedelmi diszparitások a világban Stilizált tények: 1. Már a 20. század közepén is jelentős jövedelmi

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉS FOKOZOTT EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATTAL ÉLŐK HUMÁNBIOLÓGIAI ÉS ÉLETMÓDJELLEMZŐI

FOGYATÉKKAL ÉS FOKOZOTT EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATTAL ÉLŐK HUMÁNBIOLÓGIAI ÉS ÉLETMÓDJELLEMZŐI SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA FOGYATÉKKAL ÉS FOKOZOTT EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATTAL ÉLŐK HUMÁNBIOLÓGIAI ÉS ÉLETMÓDJELLEMZŐI Készítette: Dr. Osváth Péter Programvezető: Dr. Radák Zsolt DSc. Témavezető: Dr.

Részletesebben

Az edzéselmélet alapjai

Az edzéselmélet alapjai Az edzéselmélet alapjai Általános edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor Az edzéselmélet kialakulása Kikkuli (ie. 1360): Tréning könyv Philostratos : A tréneri tudományról Sötét középkor. Sinclaire

Részletesebben

Eszter Völgyi, Ph.D. (US: Eszter Volgyi, Ph.D.) Assistant Professor Department of Preventive Medicine, University of Tennessee Health Science Center

Eszter Völgyi, Ph.D. (US: Eszter Volgyi, Ph.D.) Assistant Professor Department of Preventive Medicine, University of Tennessee Health Science Center Eszter Völgyi, Ph.D. (US: Eszter Volgyi, Ph.D.) Assistant Professor Department of Preventive Medicine, University of Tennessee Health Science Center 600 Jefferson Avenue, Room 341 Memphis, TN 38105 office:

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

Miért betegebbek a szegény gyerekek?

Miért betegebbek a szegény gyerekek? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURAKÖZY BALÁZS Miért betegebbek a szegény gyerekek? Anne Case, Darren Lubotsky és Christina Paxson: Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. American

Részletesebben

Hosszú távú gondolkodás szükségessége a hazai a sportban I.

Hosszú távú gondolkodás szükségessége a hazai a sportban I. Hosszú távú gondolkodás szükségessége a hazai a sportban I. Magyar Triatlon Szövetség Edzői konferencia Martfű 2017. 01. 21. Balyi István előadása alapján Dr. Géczi Gábor Pár főcím a tavalyi médiából Na

Részletesebben

3 18 ÉVES GYERMEKEK HUMERUS ÉS FEMUR CONDYLUS-MÉRETEI A 21. SZÁZAD ELEJÉN

3 18 ÉVES GYERMEKEK HUMERUS ÉS FEMUR CONDYLUS-MÉRETEI A 21. SZÁZAD ELEJÉN Folia Anthropologica 14; 103 109. (2015) 3 18 ÉVES GYERMEKEK HUMERUS ÉS FEMUR CONDYLUS-MÉRETEI A 21. SZÁZAD ELEJÉN Tóth Gábor 1, Suskovics Csilla 2, Buda Botond 3, Molnár Péter 1 1 Nyugat-magyarországi

Részletesebben

A FIZIKAI AKTIVITÁS TESTFORMÁRA ÉS TESTÖSSZETÉTELRE GYAKOROLT HATÁSA

A FIZIKAI AKTIVITÁS TESTFORMÁRA ÉS TESTÖSSZETÉTELRE GYAKOROLT HATÁSA Anthrop. Közl. 47; 67 74. (2006) A FZKA AKTVTÁS TESTFORMÁRA ÉS TESTÖSSZETÉTELRE GYAKOROLT HATÁSA Tóth Katalin, Zsákai Annamária, Bodnár Andrea, Hornyák Gábor, Vitályos Áron és Bodzsár Éva Eötvös Loránd

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Közlési feltételek/guide-lines for Authors. Tartalom/Contents

Közlési feltételek/guide-lines for Authors. Tartalom/Contents Tartalom/Contents A motorikus szekuláris trend Secular Trend in Motor Performance Mészáros János - Szabó Tamás - Mohácsi János - Lee Chee Pheng - Tatár András 4 Főiskolás női hallgatók motorikus szintjének,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyes információk: Név: dr. Szőts Gábor

ÖNÉLETRAJZ. Személyes információk: Név: dr. Szőts Gábor Név: dr. Szőts Gábor Telefon:+36 1 4879200/61127 e-mail:szots@tf.hu Elérhetőségi időpontok: keddenként 8.00-9.30 tanszéki iroda Oktatott tantárgyak: biokémia, sportbiokémia, kémia Szakdolgozati és TDK

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149. -a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA):

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149. -a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA): Az oktató személyi-szakmai adatai Név: Dr Suskovics Csilla PhD születési év: 1962.07.02., Kaposvár végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója: biológia - testnevelés szakos tanár jó rendű diploma,

Részletesebben

TRIATLON SPORTÁGI FELMÉRÉSEK (Az olimpiai keret és a korosztályos válogatottak részére)

TRIATLON SPORTÁGI FELMÉRÉSEK (Az olimpiai keret és a korosztályos válogatottak részére) TRIATLON SPORTÁGI FELMÉRÉSEK (Az olimpiai keret a korosztályos válogatottak rzére) dr. Szakály Zsolt Kzítette: Dr. Szakály Zsolt A vizsgálatokhoz szükséges tárgyi feltételek: Nyugat-Magyarországi Egyetem

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

DR. KERESZTESI KATALIN

DR. KERESZTESI KATALIN DR. KERESZTESI KATALIN Személyes információk Születési hely: Zirc Születési dátum: 1944. július 29. Állampolgárság: magyar Családi állapot: elvált, egy gyermek Végzettség: testnevelő tanár, atléta szakedző

Részletesebben

- Civilizációs betegségek orvostudományi háttere többen Osztatlan tanári szak N/L

- Civilizációs betegségek orvostudományi háttere többen Osztatlan tanári szak N/L Dr. Farkas Anna - 4879200/61150 - farkas@tf.hu Fogadóóra kedd 15.15-16.00 Oktatott tárgyak 2015/16 II. félév - Civilizációs betegségek orvostudományi háttere többen Osztatlan tanári szak N/L - Gyógytestnevelés

Részletesebben

PROFESSIONAL EXPERIENCE

PROFESSIONAL EXPERIENCE Eszter Völgyi, Ph.D. (US: Eszter Volgyi, Ph.D.) Assistant Professor Department of Pediatrics and Department of Preventive Medicine University of Tennessee Health Science Center Le Bonheur Children s Hospital,

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Az új köztársasági elnök hamisítatlan sportember

Az új köztársasági elnök hamisítatlan sportember Köszöntô Az új köztársasági elnök hamisítatlan sportember Schmitt Pál felérkezett a csúcsra 3 Fotók: Jocha Károly Eskütétel elôtt: Schmitt Pál köztársasági elnök és felesége, Makrai Katalin, olimpiai ezüstérmes

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról 2011. április 6. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról előadását hallhatják! Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges

Részletesebben

Kovács Árpád Szociológus 2011 Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás:

Kovács Árpád Szociológus 2011 Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: 5 Kovács Árpád Szociológus 2011 Kovács Árpád (2011). Utánpótlás-nevelési rendszerek összehasonlító elemzése. Előadás: VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Győr. (Társszerzők: Szabó Attila (Dr.),

Részletesebben

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: - Név: Dr. Bene Szabolcs Albin - Lakcím: 8649 Balatonberény, Ady E. u. 45. - Telefonszám: +36306333278 - E-mail: bene-sz@georgikon.hu - Születési hely, id: Marcali,

Részletesebben

Bartusné Dr. Szmodis Márta /61383 kedd: ebédszünet. Tanulmányok

Bartusné Dr. Szmodis Márta /61383 kedd: ebédszünet. Tanulmányok Bartusné Dr. Szmodis Márta 487-9200/61383 szmodis@tf.hu kedd: ebédszünet Tanulmányok 1979-1983 Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest 1983-1988 ELTE Természettudományi Kar, biológia-földrajz szak, Budapest

Részletesebben

Elso elemzés Example Athletic

Elso elemzés Example Athletic 50 KHz R 520 Xc 69 [Víz és BCM zsír nélkül] A mérés 11.07.2005 Ido 15:20 dátuma: Név: Example Athletic Születési dátum: 22.07.1978 Keresztnév: Kor:: 26 Év Neme: férfi Magasság: 1,70 m Mérés sz.: 1 Számított

Részletesebben

A magyar leányok menarche-kora az ezredforduló időszakában (Joubert Kálmán, Gyenis Gyula, Darvay Sarolta, Ágfalvi Rózsa) ...

A magyar leányok menarche-kora az ezredforduló időszakában (Joubert Kálmán, Gyenis Gyula, Darvay Sarolta, Ágfalvi Rózsa) ... Tartalomjegyzék Bevezetés... 11 A vizsgálat mintavételi rendszere, az elemszám alakulása, megbízhatósági számítások... 13 A vizsgálati minta általános jellemzői és a vizsgált antropometriai adatok néhány

Részletesebben

Statisztika I. 9. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 9. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 9. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztikai hipotézis vizsgálatok elsősorban a biometriában alkalmazzák, újabban reprezentatív jellegű ökonómiai vizsgálatoknál, üzemi szinten élelmiszeripari

Részletesebben

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12.

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12. 6. Előadás Visszatekintés: a normális eloszlás Becslés, mintavételezés Reprezentatív minta A statisztika, mint változó Paraméter és Statisztika Torzítatlan becslés A mintaközép eloszlása - centrális határeloszlás

Részletesebben

Elso elemzés Example Anorexia

Elso elemzés Example Anorexia 50 KHz R 739 Xc 62 [Víz és BCM zsír nélkül] A mérés 11.07.2005 Ido 15:11 dátuma: Név: Example Anorexia Születési dátum: 05.02.1981 Keresztnév: Kor:: 24 Év Neme: no Magasság: 1,65 m Mérés sz.: 1 Számított

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

Magyar és a szerb utánpótláskorú férfi kézilabdázók edzőhöz és az edzésekhez való attitüdjének összehasonlítása

Magyar és a szerb utánpótláskorú férfi kézilabdázók edzőhöz és az edzésekhez való attitüdjének összehasonlítása Mandulavirágzási Tudományos Napok 2013 Magyar és a szerb utánpótláskorú férfi kézilabdázók edzőhöz és az edzésekhez való attitüdjének összehasonlítása Paic Róbert egyetemi tanársegéd, PhD hallgató PTE

Részletesebben

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Az edzett szív Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék pavlik@tf.hu PÉCS, 2013. február 28. Magyar vízilabda

Részletesebben

Adatfeltöltöttségi állapot: 97,46032 % Nyomtatás dátuma: :37:18 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 19 89% 5% 6% 12 8% 58% 17% 17%

Adatfeltöltöttségi állapot: 97,46032 % Nyomtatás dátuma: :37:18 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 19 89% 5% 6% 12 8% 58% 17% 17% Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 201475 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 210 / 105 fiú, 105 lány Átlagéletkor: 13 Tanév: 2015/2016

Részletesebben

LINEÁRIS REGRESSZIÓ (I. MODELL) ÉS KORRELÁCIÓ FELADATOK

LINEÁRIS REGRESSZIÓ (I. MODELL) ÉS KORRELÁCIÓ FELADATOK LINEÁRIS REGRESSZIÓ (I. MODELL) ÉS KORRELÁCIÓ FELADATOK 2004 november 29. 1.) Lisztbogarak súlyvesztése 9 lisztbogár-csapat súlyát megmérték, (mindegyik 25 bogárból állt, mert egyenként túl kis súlyúak

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Magatartástudományi Intézet Mi az elhízás? Sokféleképpen definiálják: a. Populáció átlagsúlyhoz képest: >20-40%:

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ANTROPOMETRIAI PARAMÉTEREK DIAGNOSZTIKUS HATÉKONYSÁGA AZ ELHÍZÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZSIGERI ZSÍRFELHALMOZÓDÁS ÉS BIZONYOS KARDIOVASZKULÁRIS RIZIKÓTÉNYEZŐK TÜKRÉBEN Pintér Zoltán

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

A sportteljesítmény színvonalának hatása a szív edzettségi jeleire

A sportteljesítmény színvonalának hatása a szív edzettségi jeleire A sportteljesítmény színvonalának hatása a szív edzettségi jeleire Pavlik Gábor 1, Bakács Tibor 2, Csajági Eszter 1, Kováts Tímea 1,3, Keglovits Klára 1, Kirschner Róbert 4 1 Testnevelési Egyetem, Egészségtud.

Részletesebben

A Honvéd Testalkati Programban résztvevők motivációjának vizsgálata. Rázsó Zsófia Novák Attila szds.

A Honvéd Testalkati Programban résztvevők motivációjának vizsgálata. Rázsó Zsófia Novák Attila szds. A Honvéd Testalkati Programban résztvevők motivációjának vizsgálata Rázsó Zsófia Novák Attila szds. MH EK VEI KJSZ Egészségfejlesztési Osztály A Magyar Katonai Katasztrófaorvostani Társaság XVIII. Tudományos

Részletesebben

Korreláció és lineáris regresszió

Korreláció és lineáris regresszió Korreláció és lineáris regresszió Két folytonos változó közötti összefüggés vizsgálata Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi Fizika és Statisztika I. előadás 2016.11.02.

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGT U D O M Á N Y I KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 44.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGT U D O M Á N Y I KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 44. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGT U D O M Á N Y I KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 44. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ -

Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ - Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ - Születési hely, idő: Salgótarján, 1978. 06. 13. Anyja neve: Prezenszki Erzsébet Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős Tanulmányok: 2002-2006: Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

ORVOSTANHALLGATÓK TESTI FELÉPÍTÉ- SÉNEK ÉS FIZIKAI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

ORVOSTANHALLGATÓK TESTI FELÉPÍTÉ- SÉNEK ÉS FIZIKAI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA ORVOSTANHALLGATÓK TESTI FELÉPÍTÉ- SÉNEK ÉS FIZIKAI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA Készítette: Kiss Kálmán Programvezető: prof. Sótonyi Péter DSc Témavezető:

Részletesebben

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Szilágyi Brigitta, gyógytornász Dr. Járomi Melinda, Makai Alexandra Problémafelvetés

Részletesebben

Létszám: 325 / 163 fiú, 162 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,08537 % Nyomtatás dátuma: :38:57 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 325 / 163 fiú, 162 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,08537 % Nyomtatás dátuma: :38:57 FIÚK LÁNYOK Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 325 / 163 fiú, 162 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Karóczi Csilla Gyógytornász Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest XXXII. Vándorgyűlés,

Részletesebben

Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével. Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS.

Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével. Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS. Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS.hu PORTÁL Manteo Mitchell, London 4x400-as váltó Élsport Egészség?

Részletesebben

Szakpolitikai programok és intézményi változások hatásának elemzése

Szakpolitikai programok és intézményi változások hatásának elemzése Szakpolitikai programok és intézményi változások hatásának elemzése Kézdi Gábor Közép-európai Egyetem (CEU) és MTA KRTK A Magyar Agrárközgazdasági Egyesület konferenciája Budapest A hatás tényellentétes

Részletesebben

FIT-jelentés :: Móra Ferenc Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8. OM azonosító: Intézményi jelentés. 8.

FIT-jelentés :: Móra Ferenc Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8. OM azonosító: Intézményi jelentés. 8. FIT-jelentés :: 2008 Móra Ferenc Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák átlageredményeinek összehasonlítása Matematika

Részletesebben

Gyakorlat 8 1xANOVA. Dr. Nyéki Lajos 2016

Gyakorlat 8 1xANOVA. Dr. Nyéki Lajos 2016 Gyakorlat 8 1xANOVA Dr. Nyéki Lajos 2016 A probléma leírása Azt vizsgáljuk, hogy milyen hatása van a család jövedelmének a tanulók szövegértés teszten elért tanulmányi eredményeire. A minta 59 iskola adatait

Részletesebben

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2 A mélyebb tüdőrégiókból tisztuló radon-leánytermékek dózisjáruléka a centrális légutakban 23 A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN Kudela Gábor 1, Balásházy

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

1. fejezet TÚLSÚLY ÉS ELHÍZOTTSÁG, TÉNYEK ÉS TÉNYEZOK

1. fejezet TÚLSÚLY ÉS ELHÍZOTTSÁG, TÉNYEK ÉS TÉNYEZOK 1. fejezet TÚLSÚLY ÉS ELHÍZOTTSÁG, TÉNYEK ÉS TÉNYEZOK Bevezetés Hétköznapi értelemben a túlsúly és a kövérség fogalmakat általában szinoníma-ként használjuk. A humánbiológiai értelmezés szerint azonban

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

ALÁÍRÁS NÉLKÜL A TESZT ÉRVÉNYTELEN!

ALÁÍRÁS NÉLKÜL A TESZT ÉRVÉNYTELEN! A1 A2 A3 (8) A4 (12) A (40) B1 B2 B3 (15) B4 (11) B5 (14) Bónusz (100+10) Jegy NÉV (nyomtatott nagybetűvel) CSOPORT: ALÁÍRÁS: ALÁÍRÁS NÉLKÜL A TESZT ÉRVÉNYTELEN! 2011. december 29. Általános tudnivalók:

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged Egyesületünk - Az ATSK Szeged alakulása: 1996 - Utánpótlás-nevelésre

Részletesebben