Szentlőrinc Városi Önkormányzat 1/2009. (II.12.) KT. Határozata. Szentlőrinc város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentlőrinc Városi Önkormányzat 1/2009. (II.12.) KT. Határozata. Szentlőrinc város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról"

Átírás

1 1/2009. (II.12.) KT. Határozata Szentlőrinc város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról 1. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szentlőrinc városra vonatkozó, a Kokas és Társa Tervező Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.) által elkészített Településszerkezeti tervben és az ahhoz tartozó műszaki leírásban foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület tekintettel a főépítészi véleményben foglaltakra - megbízza dr. Győrvári Márk polgármestert, hogy a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal főépítészénél kezdeményezze a vitatott déli iparterületre vonatkoztatva egyszerűsített területrendezési hatósági eljárás lefolytatását. Határidő: február 13.

2 2/2009. (II.12.) KT. Határozata Topp Zoltán Önkormányzati tulajdonú terület vásárlási kérelméről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Topp Zoltán Szentlőrinc Ifjúság u 10 sz. lakos kérelméről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az előterjesztésben szereplő kérelemnek helyt ad. A Képviselő-testület az értékesítésre kijelölt, Szentlőrinc Felsőtelephely 40/13. hrsz-ú, az önkormányzat tulajdonát képező, kivett út, vízmű és adótorony megnevezésű területből 114 m 2 nagyságú területet, annak forgalomképessé válása és a telekhatár rendezése után Ft + ÁFA áron eladja a kérelmezőnek. A tulajdonszerzés minden költsége - beleértve a telekhatár rendezésével kapcsolatos mindennemű kiadás - a vevőt terheli. Ennek megfelelően Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések haladéktalan megtételére. Dr. Karakán Béla jegyző Tönkő Péter beruházó Határidő: április 1.

3 3/2009. (II.12.) KT. H a t á r o z a t a Szentlőrinc város nemzetközi kapcsolatainak évi koncepciója Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szentlőrinc nemzetközi kapcsolatainak évi koncepciója c. előterjesztést elfogadja és az alábbi stratégiai irányokat határozza meg: 1. Szentlőrinc jelenlegi testvérvárosi kapcsolatrendszerét fenntartja, ennek elmélyítésére törekszik, új kapcsolatok kialakítását csak indokolt esetben vállalja fel. 2. Az Európai Unióhoz való csatlakozás jegyében Szentlőrinc célul tűzi ki az EU-s testvérvárosokkal való intenzív tapasztalatcserét és információáramlást, közös EU-s pályázatok benyújtását. 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a évi külkapcsolati programok megvalósulását. 4. Szentlőrinc nemzetközi kapcsolataiban arra törekszik, hogy a városban működő, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező intézményekkel, civil szervezetekkel és egyesületekkel együttműködését összehangolja és erősítse közös programok és pályázatok révén. Felelős: Dr. Győrvári Márk - polgármester Petz Józsefné bizottsági elnök Határidő: december 31.

4 4/2009.(II.12.) KT. H a t á r o z a t a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc vezetői álláshelyéről 1. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc vezetője, Kis Tóthné Vasvári Ibolya vezetői megbízatása és közalkalmazotti státusa január 31. napjával megszűnt. A Képviselő-testület utólag jóváhagyja, hogy a polgármestert a közös megegyezésről szóló okiratot aláírta. Felelős: Dr. Győrvári Márk polgármester Határidő: február Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 1.-jétől kezdődően a magasabb vezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc intézményvezetői feladatainak ellátásával Albertini Zsuzsanna Szentlőrinc, Nyárfa u. 1/C sz. alatti lakost bízza meg és havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: Alapilletmény: ,- Ft Magasabb vezetői pótlék: ,- Ft Havi illetménye összesen: ,- Ft A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések haladéktalan megtételére. Felelős: Dr. Győrvári Márk polgármester Határidő: február 1.

5 5/2009.(II.12.) KT. H a t á r o z a t a pályázat kiírása a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyéről szóló pályázati kiírást, annak tartalmával az alábbi módosítással ért egyet: Az intézményvezetői pályázat önálló, magasabb vezetői munkakör betöltésére szól. A pályázati kiírás feltételei közül a második az alábbira változik: - legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. A Testület megbízza a polgármestert a vezetői álláshelyének betöltéséről szóló pályázat kiírásával. Felelős: Dr. Győrvári Márk polgármester Határidő: február 15.

6 6/2009.(II.12.) KT. H a t á r o z a t a a szentlőrinci kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés megtárgyalása után úgy határozott, hogy a Szentlőrinci Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Szentlőrinci Horvát Önkormányzat és a Szentlőrinci Német Önkormányzat vonatkozásában az együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azokat nem kívánja módosítani. A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást január 15-ig ismételten felülvizsgálja, és szükség szerint dönt annak módosításáról. Határidő: január 15.

7 7/2009.(II.12.) KT. H a t á r o z a t a A Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának javasolt módosítását mely rögzíti a Hetvehelyi Általános Iskola és Óvoda intézményi társulási fenntartását - megtárgyalta, azzal egyetért. A Képviselő-testület felhatalmazza a Keczeli Jenő alpolgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Felelős: Keczeli Jenő alpolgármester Határidő: február 20.

8 8/2009.(II.12.) KT. H a t á r o z a t a A Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által bonyolított 2008/10a számú Téli közmunka program hosszabbítása című pályázaton való részvételről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által bonyolított 2008/10. számú Téli közmunka program hosszabbításához (2008/10a.), melynek keretében február 16. és március 31. között 3 fő munkavégzésre jogosult helyi lakos foglalkoztatásában vesz részt. Az önkormányzat a közmunka program keretében: munkaterületet, munkavégzési lehetőséget biztosít a munkások részére, gondoskodik a napi munka megszervezéséről, felügyeletéről és nyilvántartásáról, gondoskodik a munka- és tűzvédelmi előírások maradéktalan betartásáról és vállalja a munkavégzés során okozott személyi és anyagi kártérítési felelősséget. Az önkormányzat vállalja továbbá, hogy a program megvalósulása, valamint annak lezárását követő elszámolási időszak során a kistérségi társulással, mint munkáltatóval együttműködik, az elszámoláshoz szükséges információkat a kistérségi társulás rendelkezésére bocsátja. A program bonyolításával összefüggő Ft/fő saját hozzájárulást az önkormányzat február 25-ig átutalja a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szentlőrinc- Ormánság Takarékszövetkezetnél vezetett, számú bankszámlájára. Határidő: február 20.

9 9/2009. (II.12.)KT H a t á r o z a t a Beszámoló a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás évi munkájáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester évi Társulási Tanácsban végzett munkájáról szóló beszámolót. A testület az előterjesztésben szereplő beszámolót elfogadja. Határidő: február 12.

10 10/2009.(II.12.) KT H a t á r o z a t a Beszámoló a Művelődési Központ és Könyvtár évi tevékenységéről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót év vonatkozásában elfogadja. A Testület megköszöni az igazgatónak és munkatársainak a évi munkáját és kéri az igazgatót, hogy a jövőben is tegyen meg mindent a programoknak a lakosság körében történő népszerűsítésére. Felelős: Nyersné Gödöny Zsuzsanna igazgató Határidő: február 12.

11 11/2009.(II.12.) KT H a t á r o z a t a a Művelődési Központ és Könyvtár évi munkatervéről és kulturális programtervéről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Központ és Könyvtár évre vonatkozó munkatervét és kulturális programtervét tartalmazó előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület kéri az igazgatót, hogy a évben külön hangsúlyt fektessen a rendezvények szervezésének magas színvonalára. Felelős: Nyersné Gödöny Zsuzsanna igazgató Határidő: december 31.

12 12/2009.(II.12.) KT H a t á r o z a t a A Média Kht évi munka- és ütemtervéről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Média Kht évre vonatkozó munka- és ütemtervét tartalmazó előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület kéri az ügyvezető igazgatót és a főszerkesztőt, hogy a évben is külön hangsúlyt fektessenek a Lőrinc Televízió adásainak elkészítésének magas színvonalára. Felelős: Nyersné Gödöny Zsuzsanna ügyvezető Demeter Mária főszerkesztő Határidő: december 31.

13 13/2009.(II.12.) KT H a t á r o z a t a a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy Szentlőrinc Város Polgármesteri Hivatalának, a évi teljesítménykövetelmények alapját az alábbi kiemelt célokat fogalmazza meg: 1.) A Polgármesteri Hivatal lakosságbarát, közigazgatási szolgáltató jellegének fokozása 2.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény által megkövetelt ügyfélbarát közigazgatás bővítése, továbbá előrelépés az elektronikus ügyintézésben. 3.) Költségtakarékos, hatékony közigazgatás működtetése. 4.) Pályázati lehetőségek feltárása, az önkormányzat és intézményei európai uniós forrásszerzési lehetőségeinek elősegítése. 5.) A korábbi években lefolytatott Állami Számvevőszéki vizsgálatok jelentéseinek megfelelően kialakított gazdálkodási szabályok fokozott betartása, ellenőrzése. 6.) A beszerzések és közbeszerzések jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítése, lebonyolítása. 7.) Az önkormányzati beruházások, felújítások előkészítése, végrehajtásuk szakszerűségének biztosítása. 8.) Az önkormányzati jogalkotási munka minőségének javítása, a deregulációs tevékenység folyamatos biztosítása. 9.) A FEUVE rendszer működésének, szabályszerűségi ellenőrzésének folyamatos fejlesztése az ellenőrzések révén. 10.) A hatékony munkakapcsolat erősítése, szervezeti egységek közötti együttműködés továbbfejlesztése. 11.) Átfogó és részletes tájékoztatás, a társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, továbbfejlesztése. 12.) A lakosság által jelzett problémák feltárása, célirányos hatékony feladatmegoldás. 13.) A évi európa parlamenti választás törvényes, eredményes lebonyolítása, és az ezzel kapcsolatos feladatok határidőben történő teljesítése. Mindez a szolgáltató jellegű közigazgatás kiépítésével, a gyors, pontos, polgárbarát ügyintézés megvalósításával, a humánum és szakmaiság középpontba állításával kell, hogy megvalósuljon. Az elfogadott célok alapján a képviselő-testület utasítja a jegyzőt a köztisztviselők, a polgármestert pedig a jegyző egyéni teljesítménykövetelményei meghatározására. A képviselő-testület továbbá felkéri a polgármester, hogy a jegyző évi teljesítményértékelését készítse el. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Dr. Győrvári Márk polgármester Határidő: február 28.

14 14/2009.(II.12.) KT Határozata a polgármester beszámolójának elfogadása Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Győrvári Márk polgármesternek a két ülés közötti eseményekről és a végzett munkáról készült beszámolóját. A Képviselő-testület a január-februári beszámolót elfogadja. Határidő: február 12.

15 15/2009.(II.12.) KT.Határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Karakán Béla jegyzőnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentését. A Képviselőtestület a február 12-ei ülésre készített jelentést elfogadja. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: február 12.

16 16/2009.(II.12.) KT Határozata tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Külkapcsolatok Bizottságának, a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságnak, a Pénzügyi Bizottságnak, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságnak, a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak februári üléseiről szóló beszámolót megtárgyalta és egyben meghallgatta az átruházott hatáskörben hozott döntésekről született határozatokat. Felelős: bizottsági elnökök Határidő: február 12.

17 17/2009.(II.12.) KT Határozata a Nemzetközi Magyarnóta Énekverseny tárgyában kötendő Együttműködési Megállapodásról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzetközi Magyarnóta Énekverseny tárgyában kötendő Együttműködési Megállapodás tervezetét. A Testület a megállapodás-tervezetben foglaltakkal egyetért és felhatalmazza dr. Győrvári Márk polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Győrvári Márk polgármester Határidő: február 15.

18 18/2009.(II.12.) KT Határozata a Danubiusbeton-Dunántúl Kft-vel a évre kötendő zúzott-osztályozott mészkő eladási és szállítási szerződésről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Danubiusbeton- Dunántúl Kft-vel a évre kötendő zúzott-osztályozott mészkő eladási és szállítási szerződés tervezetről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az abban foglaltakkal egyetért és elfogadja azt. Tőnkő Péter beruházó Határidő: március 1.

19 19/2009.(II.12.) KT Határozata jégpálya kialakításáról és annak költségeiről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja dr. Győrvári Márk polgármesternek a Városháza melletti területen kialakított jégpálya létrehozásával kapcsolatos intézkedéseit és az ahhoz kapcsolódó ,- Ft összegű költséget. A Képviselő-testület a költségeket a évi általános költségvetési tartalékalapja terhére biztosítja. A Testület fontosnak tartja és örömmel fogadja mindazon szolgáltatások biztosítását, melyek a lakosság megelégedését célozzák. Határidő: február 12.

20 20/2009. (II.12.) KT. Határozat Galambos Béla Tibor és neje szentlőrinci lakosok ingatlanvásárlási kérelméről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Galambos Béla Tibor és neje Szentlőrinc Kodály Zoltán u. 1. sz. alatti lakosok kérelméről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy - a kérelemnek helyt adva - eladja a Szentlőrinc, Pécsi u. 1 sz.. alatti, részben Önkormányzati tulajdonú társasház jelenleg üresen álló Szentlőrinc 639/A/3 hrsz-ú, 67,67 m 2 -es lakás 45/67-ed rész illetőségét Ft Ft Áfa, azaz összesen bruttó Ft,- vételárért. A vételárat a vevő az alábbi ütemezésben fizeti meg: ,- Ft előleget és 1 millió forint foglalót a szerződés aláírásával egyidejűleg, valamint a fennmaradó összeget 90 napon belül egyenlíti ki. Ennek megfelelően Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések haladéktalan megtételére. Tönkő Péter beruházó Határidő: március 31.

21 21/2009.(III.05.) határozata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról A) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 17. (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. B) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a) Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 7054 fő. II. a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl intézmény(eke)t tart fenn. III. 1) Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő feletti szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében) látja el a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében) látja el, intézményeit társulásban (intézményi társulásban) tartja fenn január 1. után: - szociális alapszolgáltatási feladat: családsegítés; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; - gyermekjóléti alapellátási feladat: gyermekjóléti szolgáltatás; - belső ellenőrzési feladat a 2.3. pontban felsorolt feladatok, fenntartott intézmények közül az Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona feladatot, intézmény(eke)t január 1. után önállóan látja el, önállóan tartja fenn.

22 2.5. A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött költségvetési törvény 8. számú melléklet IV. 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. pontok szerinti feladatai közül január 1. után önállóan látja el, intézményeit önállóan tartja fenn, de a évi költségvetési törvény 6. számú melléklete pontja alapján felmentéssel rendelkezik. IV. Az önkormányzat 1. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben 1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok pontjában meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek a) megfelel. 2. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt a költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek a) megfelel. V. Az önkormányzat iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál. VI. a) Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: március 5.

23 22/2009.(III.05.) KT. Határozata a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton való részvételről (Borbarátok Éjszakája c. rendezvény) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázati részvételről szóló előterjesztést. A Testület egyetért azzal, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár a Borbarátok Éjszakája elnevezésű program költségeire a Minisztérium által meghirdetett kiírás alapján pályázatot nyújtson be. A megvalósítás teljes (becsült) költségigénye: ,-Ft (általános forgalmi adóval együtt) A megvalósításhoz meglévő saját forrás (önrész) összege: ,- Ft Az igényelt támogatási összeg: ,- Ft A pályázat önrészét Szentlőrinc város évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2009.(II.13.) KT. Rendeletének városgazdálkodási szakfeladata tartalmazza. A Testület megbízza Dr. Győrvári Márk polgármestert és Nyersné Gödöny Zsuzsanna igazgatót a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételével. Nyersné Gödöny Zsuzsanna igazgató Határidő: március 10.

24 23/2009.(III.05.) KT. Határozata Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton való részvételről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázati részvételről szóló előterjesztést. A Testület utólagos jóváhagyását adja ahhoz, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár a Szentlőrinci Kistérségi Majális, a Magyarországi Horvátok Szépségversenye, valamint a Menyegző Lakodalmas Zenekarok Fesztivál költségeinek finanszírozására pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A megvalósítás teljes (becsült) költségigénye: Ft (100%) (általános forgalmi adóval együtt) A megvalósításhoz meglévő saját forrás (önrész) összege: Ft (36%) Ebből: Szentlőrinci Kistérségi Majális önereje: ,- Ft Magyarországi Horvátok Szépségversenyének önereje: ,- Ft Menyegző Lakodalmas Zenekarok Fesztivál önereje: ,- Ft Az igényelt támogatási összeg: Ft (64%) A Majális és a Szépségverseny pályázati önrészét Szentlőrinc város évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2009.(II.13.) KT. Rendeletében a Művelődési Központ költségvetése, a Menyegző Lakodalmas Zenekarok Fesztivál önrészét a városgazdálkodási szakfeladat tartalmazza. A Testület megbízza dr. Győrvári Márk polgármestert és Nyersné Gödöny Zsuzsanna igazgatót a szükséges intézkedések megtételével. Nyersné Gödöny Zsuzsanna igazgató Határidő: március 05.

25 24/2009.(III.05.) KT. Határozata a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi költségvetéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak évi tervezett költségvetését azzal a feltétellel, hogy a tárgyév során keletkező finanszírozási hiányt a települések együttesen fedezik le. Határidő: március 05.

26 Szentlőrinc Város Önkormányzat 25/2009.(III.05.) KT. H a t á r o z a t a az általános iskolai beiratkozások és óvodai előjegyzések időpontjának meghatározásáról a 2009/2010. tanévre/nevelési évre vonatkozóan Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskolai beiratkozások és az óvodai előjegyzések időpontját április 16. és 17. napjára tűzi ki. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ főigazgatóját. Felelős: Dr. Győrvári Márk polgármester Dr. Karakán Béla jegyző Heller Alajosné főigazgató Határidő: március 5.

27 26/2009.(III.05.) KT. Határozata az iskolabusz térítési díjának módosításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megismerte és az KUL 659 TEMSA OPALIN autóbusz térítési díjainak március 16-tól történő alkalmazását az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) önköltséges ár: (110,- Ft/km + üzemanyag költség) + áfa 50 km futás teljesítményt el nem érő igénybevételi napokon napi átalány 8 500,- + áfa b.) piaci ár: (130,- Ft/km + üzemanyag költség) + áfa 50 km futás teljesítményt el nem érő igénybevételi napokon napi átalány ,- + áfa A megrendelő a térítési díjon felül köteles biztosítani a gépkocsivezető szállását és étkezését, az autópálya díjat és a parkolási díjat, külföldi kiküldetés esetén 15 EU-nak megfelelő napidíjat. E határozat hatályba lépésével a 103/2008.(VI.26.) KT. Határozatban megállapított díjak hatályukat vesztik. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Kungl Mária osztályvezető Határidő: március 16.

28 27/2009. (III.05.) KT H a t á r o z a t a az iskolabusz 2008.évi üzemeltetéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolabusz évi üzemeltetéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Határidő: március 05. Felelős: Dr Győrvári Márk polgármester Kungl Mária pénzügyi osztályvezető

29 28/2009.(III.05.) KT. H a t á r o z a t a a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évben végzett munkája vonatkozásában benyújtott részletes és mindenre kiterjedő beszámolót annak megtárgyalása után - tudomásul veszi. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki az intézmény valamennyi munkatársának, az általuk végzett magas színvonalú és lelkiismeretes tevékenység vonatkozásában. Albertini Zsuzsanna mb. intézményvezető Határidő: március 5.

30 29/2009. (III.05.) KT H a t á r o z a t a az eszközfejlesztési ütemterv megvalósulásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ szentlőrinci intézményeinek eszközfejlesztési ütemtervének teljesítéséről szóló beszámolót és azt elfogadja. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Kungl Mária pénzügyi osztályvezető Heller Alajosné főigazgató

31 30/2009.(III.05.) KT. H a t á r o z a t a a sportszervezetek pénzügyi támogatásának elszámolásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi sportszervezetek támogatásának évre vonatkozó pénzügyi elszámolásával kapcsolatos beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az odaítélt támogatásokat a Városi Sportegyesület, a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség, az Ifjúság Úti DSE, a Szenior Labdarúgók Egyesülete a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően használta fel. A Testület utólagosan engedélyezi, hogy a Pécsi Vasutas Sportkör a évi önkormányzati támogatást a szentlőrinci szakosztály versenyeztetésével kapcsolatos utazási, szállás- és étkezési költségekre, sporteszköz és sportruházat vásárlására, a szakosztály fenntartásához tartozó személyi jellegű költségek finanszírozására fordíthatta. A Testület megállapítja, hogy a Sportkör az önkormányzat támogatását a 13/2008.(V.30.) KT. Rendeletében foglaltaknak megfelelően használta fel. A Képviselő-testület felhívja valamennyi szentlőrinci sportszervezetet, hogy a jövőben fokozott figyelmet fordítsanak a következőkre: a pályázati támogatást a támogatási szerződésben meghatározott céloknak megfelelően használják fel és az elszámolást is ennek megfelelően készítsék el. Kungl Mária osztályvezető Határidő: március 5.

32 31/2009.(III.05.) KT. H a t á r o z a t a a helyi civil szervezetek évi pénzügyi elszámolásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek évi pénzügyi elszámolásával kapcsolatos beszámolót elfogadja, egyben megállapítja, hogy az odaítélt támogatásokat a szervezetek a pályázatokban foglalt céloknak megfelelően használták fel. Kungl Mária osztályvezető Határidő: március 5.

33 32/2009.(III.05.) KT. H a t á r o z a t a tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottságnak, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságnak, a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak február ei üléseiről szóló beszámolót megtárgyalta és egyben meghallgatta az átruházott hatáskörben hozott döntésekről született határozatokat. Felelős: bizottsági elnökök Határidő: március 05.

34 33/2009. (III.05.) KT. Határozata Tájékoztató a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ szentlőrinci intézményrendszerének szervezeti változásairól Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi dr. Győrvári Márk polgármesternek a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ szentlőrinci intézményrendszerének szervezeti változásairól szóló tájékoztatóját. A Testület utasítja a jegyzőt, hogy a következő ülésre írásos előterjesztés készüljön a tervezett változásokról. Felelős: Dr. Győrvári Márk polgármester Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: március 05.

35 34/2009. (III.26.) KT. Határozata Szentlőrinc évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a évi feladatokról szóló beszámoló Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentlőrinc évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a évi feladatokról szóló beszámolót. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a Szentlőrinci Rendőrőrs állományának az általuk végzett igen fontos feladatok ellátásáért, és bízik abban, hogy a megelőző tevékenység folytatása, valamint a hatékonyabb felderítés és a felállított kamera rendszer hozzájárul a város közbiztonságának javulásához. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Dr. Harmati Béla rendőrkapitányt, valamint Dakos József dandártábornokot, mint a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjét értesítse. Határidő: március 31.

36 35/2009.(III.26.) KT. Határozata Mammel Mementó Kft évi elszámolásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mammel-Mementó Kft évi köztemető-üzemeltetés és -fenntartás pénzügyi elszámolását. A Testület a szakbizottsági állásfoglalásokat figyelembe véve úgy határozott, hogy azt a év vonatkozásában elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a Mammel Mementó Kft-t. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: március 31.

37 36/2009.(III.26.) KT. Határozata az óvodai felvételi (működési) körzethatárok módosításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg a szentlőrinci óvodák felvételi (működési) körzetét: Arany János Utcai Óvoda: Aradi Vértanúk u., Attila u., Arany János u., Bem u., Bertalan püspök u., Bocskai u., Fürdő u., Ifjúság út, Jókai Mór u., Kismező u., Kossuth Lajos u., Könyves Kálmán u., Liget u., Madách Imre u., Móra Ferenc u., Március 15. tér, Megye u., Móricz Zsigmond u., Munkácsy u., Nyárfa u., Petőfi u., Pécsi u a Közüzemi Kht-ig, Rákóczi u., Szabadság u., Szent Imre u., Szent László u.,., Tinódi u., Toldi Miklós u., Törökföld u., Templom tér, Temető u., Csonkamindszent, Kacsóta. Liszt Ferenc Utcai Óvoda: Ady Endre u., Árok u., Árpád u., Baja u., Bányász u., Bartók Béla u., Deák F., Dózsa György u., Dr. Múró László u., Erzsébet u., Gárdonyi Géza u., Gyöngyvirág u., Hunyadi u.. József Attila u., Keresztesi u., Keresztespuszta, Királyházai u., Kodály Zoltán u., Kodolányi János u., Kosztolányi Dezső u., Liliom u., Liszt Ferenc u., Mátyás király u., Mikszáth Kálmán u., Nefelejcs u., Pécsi utca a Közüzemi Kht-tól, Szent István u., Széchenyi u., Táncsics Mihály u., Tompa Mihály u., Váci Mihály u., Vasút u., Virág u., Vörösmarty u., Ybl Miklós u., Tarcsapuszta, Szentlőrinchez tartozó kültelek, Szőlőhegy, Zrínyi u.. E határozattal Szentlőrinc Városi Önkormányzat óvodai felvételi (működési) körzetének meghatározásáról szóló 5/2007.(I.25.) KT. Határozat hatályát veszti. A Képviselő-testület az óvodai felvételi (működési) körzethatárokat minden év február 28-ig felülvizsgálja. Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: azonnal

38 37/2009.(III.26.) KT. Határozata a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ július 1-jei bevezetéssel történő szervezeti változásairól Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ július 1-jei bevezetéssel történő szervezeti változásairól szóló előterjesztést. A Testület egyetértését adja a SZONEK szentlőrinci általános iskoláinak egy irányítási egységgé történő szervezéséhez, a SZONEK tervezett feladatbővítéséhez, mely szerint a Kollégium, Speciális Tagozat Intézményegység évfolyamos előkészítő szakiskolával bővül, a SZONEK alapfokú művészetoktatási intézményegység bicsérdi telephellyel történő bővítéséhez. A Képviselő-testület megbízza dr. Győrvári Márk polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást és hozzájárulását adja a SZONEK Alapító okirata módosításához az előbbi szervezeti változásoknak megfelelően. Határidő: március 31.

39 38/2009.(III.26.) KT. Határozata pályázati önerő biztosításáról a bölcsődék és közoktatási intézmények fejlesztése tárgyában megjelent 8/2009.(II.26.) Öm. rendelet alapján benyújtandó kistérségi pályázathoz Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet alapján bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése tárgyában benyújtandó pályázat feltételeit megismerte, és ezzel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Szentlőrinc Városi Önkormányzat csatlakozik a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtandó pályázathoz az alábbiak szerint: 1. SZONEK Liszt Ferenc Utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése A megvalósítandó beruházás költsége összesen: A megvalósításhoz meglévő saját forrás (önrész) összege: Az igényelt támogatási összeg: ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2. SZONEK Szentlőrinci Ifjúság úti Általános Iskola sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése A megvalósítandó beruházás költsége összesen: A megvalósításhoz meglévő saját forrás (önrész) összege: Az igényelt támogatási összeg: ,- Ft ,- Ft ,- Ft A Képviselő-testület a tervezett infrastrukturális fejlesztések ( ,- Ft ,- Ft) ,- Ft összegű önerejét Szentlőrinc város évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2009.(II.13.) KT. Rendeletében a Tartalék fejezet normatíva-visszafizetés terhére biztosítja. Az Önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási összegnek a Kistérségi Társulás számlájára történő megérkezését követően az önerőt a Kistérségi Társulásnak a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezetnél vezetett, számú bankszámlájára átutalja. Az önkormányzat vállalja továbbá, hogy a program megvalósulása, valamint annak lezárását követő elszámolási időszak során a Kistérségi Társulással, mint pályázóval együttműködik, az elszámoláshoz szükséges információkat a Kistérségi Társulás rendelkezésére bocsátja. Határidő: március 27.

40 39/2009.(III.26.) KT. Határozata Szentlőrinc városának évi közfoglalkoztatási tervéről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi közfoglalkoztatási tervről szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és a tervet megvalósíthatónak ítéli. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási terv aláírására, valamint felkéri a Jegyzőt a tervben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: folyamatos ill december 31.

41 40/2009.(III.26.) KT. Határozata Szentlőrinc Városi Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi közbeszerzési tervről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az abban foglaltakat elfogadja. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervben foglalt beruházások megvalósulását fokozottan kísérje figyelemmel. Dr. Karakán Béla - jegyző Kungl Mária - osztályvezető Tönkő Péter beruházó Határidő: december 31.

42 41/2009.(III.26.) KT. Határozata a folyamatos összevont háziorvosi ügyelet társulási megállapodásának módosításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi ügyelet vonatkozásában december 22-én kötött társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: azonnal

43 42/2009.(III.26.) KT. Határozata Szentlőrinc város közterületeinek gondozásáról és parkfenntartási munkáiról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek gondozása és a városgazdálkodási feladatok ellátása tárgyában készült, a Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodás tervezetét megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja. A megbízási díj mértéke a évi feladatok ellátására Ft + ÁFA, mely összeg az önkormányzat évi költségvetésében elkülönítetten rendelkezésre áll. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Tönkő Péter beruházó Határidő: április 15.

44 43/2009.(III.26.) KT. Határozata Szentőrinc város úthálózata felújítási munkáinak ütemezéséről és pénzügyi tervezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentőrinc város úthálózata felújítási munkáinak ütemezéséről és pénzügyi tervezéséről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az előterjesztésben szereplő tervezett Kossuth Lajos utcai felújítási munkákkal, valamint Kossuth Lajos utcának az Arany János utcától a Rákóczi utcáig terjedő részének időszakos egyirányúsításával egyetért. Ennek megfelelően Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések haladéktalan megtételére. Tönkő Péter beruházó Határidő: április 30.

45 44/2009.(III.26.) KT. Határozata Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc évi munkájáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fenntartásában működő Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc évi munkájáról szóló beszámolót. A testület a szakbizottsági állásfoglalások figyelembe vételével úgy határozott, hogy mind a beszámolót, mind az intézményben folyó munkát szakmailag megalapozottnak és jónak tartja, azt elfogadja. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az intézmény dolgozóinak és Kis Tóthné Vasvári Ibolyának, az intézmény korábbi vezetőjének a magas szakmai színvonalon végzett munkájukért. A Testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az intézmény vezetőjét. Albertini Zsuzsanna mb. intézményvezető Határidő: március 31.

46 45/2009.(III.26.) KT. H a t á r o z a t a a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról 1.) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Szentlőrinc Város Polgármesteri Hivatalának évi munkájáról szóló beszámolót. 2.) A Polgármesteri Hivatal elvégzett munkáját, teljesítményét a biztosított és meglévő személyi és tárgyi feltételek mellett jó színvonalúnak tartja. 3.) A szigorú költségvetési gazdálkodás értelmében a Képviselő-testület kéri, hogy a Pénzügyi és Intézmény-felügyeleti Osztály fegyelmezetten és a legnagyobb gondossággal kövesse nyomon a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos folyamatokat. 4.) A Pénzügyi és Intézmény-felügyeleti Osztály Adó csoportja továbbra is fokozza a kintlévőségek behajtása iránti tevékenységét, az adómorál további javulását. 5.) A Polgármesteri Hivatal gépjárműparkjának megújításával kapcsolatosan a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat valamilyen formában többletbevételhez jut, vizsgálja meg a személygépkocsik cseréjének minél gazdaságosabb megoldásának lehetőségét. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: azonnal és folyamatos

47 46/2009.(III.26.) KT Határozata a polgármester beszámolójának elfogadása Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Győrvári Márk polgármesternek a két ülés közötti eseményekről és a végzett munkáról készült beszámolóját. A Képviselő-testület a február 13-tól március 26-ig terjedő időszakról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: március 26.

48 47/2009.(III.26.) KT. Határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Karakán Béla jegyzőnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentését. A Képviselőtestület a március 26-ai ülésre készített jelentést elfogadja. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: március 26.

49 48/2009.(III.26.) KT Határozata tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságnak, a Pénzügyi Bizottságnak, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságnak, a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak márciusi üléseiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta, egyben meghallgatta az átruházott hatáskörben hozott döntésekről született határozatokat. Felelős: bizottsági elnökök Határidő: február 12.

50 49/2009.(III.26.) KT Határozata Tájékoztató a SZONEK Ifjúság Úti Általános Iskola Intézményegység épületének tervezett bővítéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Győrvári Márk polgármesternek a SZONEK Ifjúság Úti Általános Iskola Intézményegység épületének tervezett bővítéséről szóló tájékoztatóját és azt elfogadva egyetért mind az intézményegység, mind pedig a SZONEK többi szentlőrinci intézményegységében tervezett fejlesztési elképzelésekkel. Határidő: azonnal

51 50/2009.(IV.09.) KT. Határozata Szentlőrinc város évi zárszámadásáról szóló 11/2009.(IV.10.) KT. Rendelet végrehajtásáról 1. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a zárszámadást a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak ismeretében elfogadja és megalkotja az erről szóló 11/2009.(IV.10) KT. Rendeletét. Felhívja a jegyzőt a rendelet kihirdetésére. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző 2. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi pénzmaradvány elszámolást elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat-változást a évi költségvetés módosításánál vegye figyelembe és jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 11. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően, valamint az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést: ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással jóváhagyja. Határidő: április Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyszerűsített mérlegét: ezer Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja. Határidő: április A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy az egyszerűsített beszámolót június 30-ig tegye közzé a Belügyi Közlönyben és egyidejűleg küldje meg az Állami Számvevőszéknek. Határidő: 2009.június 30. Felelős: Dr Karakán Béla jegyző

52 51/2009.(IV.09.) KT. Határozata az Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázaton való részvételről sportöltöző felújítására vonatkozóan Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázati részvételről szóló előterjesztést. A Testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a tulajdonában álló Szentlőrinc 685. hrszú, II. sz. sportöltöző felújítására. A megvalósítás teljes (becsült) költségigénye: bruttó ,- Ft A Képviselő-testület amennyiben a pályázaton ténylegesen elnyert összeg kevesebb, mint a beruházás teljes költsége vállalja, hogy a fennmaradó összeget évi általános költségvetési tartalékalapja terhére biztosítja. A Testület megbízza Dr. Győrvári Márk polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételével. Határidő: április 24.

53 52/2009. (IV.30.) KT. Határozata tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentlőrinci Kirendeltségének évben végzett munkájáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentlőrinci Kirendeltségének évi munkájáról szóló tájékoztatót, és megfelelőnek értékelte tevékenységüket. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Szentlőrinci Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének és munkatársainak az általuk a térségben végzett igen fontos feladatok ellátásáért, és bízik abban, hogy az együttműködés a jövőben is szoros és konstruktív lesz. A Testület továbbá örömmel üdvözli, hogy második felében a Munkaügyi Kirendeltség új épületben, ügyfélbarát környezetben végezheti munkáját. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Szentlőrinci Munkaügyi Központ vezetőjét értesítse. Határidő: április 30.

54 53/2009. (IV.30.) KT. H a t á r o z a t a az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei szervezetének évben végzett munkájáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének beszámolóját a év munkájáról. A testület a beszámolót tudomásul veszi. A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az Egyesületet. Határidő: május 5.

55 54/2009. (IV. 30.) KT. Határozata Beszámoló a Szentlőrinci Közüzemi Kht évi munkájáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentlőrinci Közüzemi Kht évi gazdálkodásáról szóló beszámolót: közhasznúsági jelentését, éves mérlegét, könyvvizsgálói beszámolót, felügyelő-bizottsági jelentést és úgy határozott, hogy a beszámolót a évre vonatkozólag elfogadja, a működést törvényesnek tartja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Kht. jogutódját: a Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft-t. Határidő: április 30.

56 55/2009.( IV.30.) KT. H a t á r o z a t a a civil szervezetek pénzügyi támogatására benyújtott pályázatok elbírálásáról 1. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek pénzügyi támogatására benyújtott pályázatokat és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület évben a(az) Harmónia Kulturális Nőegyletet ,- Ft Magyar Máltai Szeretszolgálat. Egyesület Szentlőrinci Csoportját ,- Ft Mozgáskorlátozottak B. M. Egyesülete Szentlőrinci Csoportját ,- Ft Szentlőrinci Fúvószenekari Baráti Kört ,- Ft Szentlőrinci Nyugdíjas Klubot ,- Ft Szentlőrinc-Tarcsapusztai Őszirózsa Nyugdíjas Klubot ,- Ft Szentlőrinci Szőlőskerti Egyesületet ,- Ft Támogatásban részesíti. A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi és Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a döntésről értesítse az érintetteket és intézkedjen a támogatások kifizetéséről. A támogatások kizárólag a pályázatokban megfogalmazott célokra használhatók fel. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy hívja fel a civil szervezetek figyelmét a támogatásra vonatkozó és a velük kötendő támogatási szerződésekben foglalt céloknak megfelelő elszámolási kötelezettségük teljesítésére. 2. Szentlőrinci Gazdakör a határidő lejárta után adta be pályázatát, így azt Testület a pályázati kiírásban foglaltakat figyelembe véve - elutasítja. Dr. Karakán Béla jegyző Kungl Mária osztályvezető Határidő: május 15.

57 56/2009.(IV.30.) KT. Határozata a sportszervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sportszervezetek pénzügyi támogatását, és úgy határozott, hogy a helyi sportszervezeteket a évben az alábbiak szerint támogatja: 1. A Képviselő-testület az alábbi sportszervezetek részére szervezet megnevezése Baranya Megyei Szabadidő Szövetség Ifjúság Úti DSE Pécsi Vasutas Sportkör Szenior Labdarúgók Szentlőrinci Egyesülete Szentlőrinci Sportegyesület megítélt támogatás 0,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft támogatást ítél meg. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatni kívánt szervezetekkel a megállapodásokat a bizottságok részéről elhangzott külön feltételek és célok figyelembevételével aláírja. A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi és Intézmény-felügyeleti Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a támogatások átutalásáról. Felelős: Dr. Győrvári Márk polgármester Kungl Mária - pénzügyi és intézményfelügyeleti osztályvezető Paragi Gabriella mb. oktatási referens Határidő: május 15.

58 57/2009.(IV.30.) KT. Határozata a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására beérkező pályázatokat véleményező eseti bizottság tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására beérkező pályázatok véleményezésére eseti bizottságot állít fel, melynek tagjai a következő személyek: Dr. Győrvári Márk polgármester, May Gábor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Dr. Karakán Béla jegyző, Szociális Szakmai Szövetség által delegált tag. A Testület a bizottság jegyzőkönyvvezetői feladatainak ellátásával megbízza dr. Hevesi Éva osztályvezetőt. Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: folyamatos

59 58/2009.(IV.30.) KT. Határozata az Önkormányzat és intézményei Közbeszerzési Szabályzatáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és intézményei Közbeszerzési Szabályzatáról szóló előterjesztést. A Testület - a Szabályzat tartalmát megismerve -, azt változatlan tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Szabályzatot az érintett intézményvezetőknek küldje meg. E határozattal a Szentlőrinc Város Önkormányzatának és Intézményeinek Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 164/2004. (IX. 30.) KT. Határozat hatályát veszti. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: április 30.

60 59/2009.(IV.30.) KT. Határozata Szentlőrinc Városi Önkormányzat és intézményeinek vagyonbiztosításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megismerte és úgy határozott, hogy legalább három biztosítási cégtől kér be vagyon- és felelősségbiztosítási ajánlatot. A biztosítandó vagyontárgyak: az önkormányzati vagyon. Dr. Karakán Béla jegyző Kungl Mária osztályvezető Határidő: folyamatos

61 60/2009. (IV.30.) KT. H a t á r o z a t a éves ellenőrzési jelentés a évről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Belső ellenőrzése által készített évről szóló ellenőrzési jelentést. A Testület a belső ellenőrzésről készített jelentést elfogadta, azt a évi tervhez viszonyítva megfelelőnek találta. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a kistérségi belső ellenőrt. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Gregorics Tímea - kistérségi belső ellenőr Határidő: április 30.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. évi munka- és ütemterve

KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. évi munka- és ütemterve KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. évi munka- és ütemterve FEBRUÁR Előterjesztés Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(..) KT Rendelete a 2012. évi költségvetéséről előterjesztő:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Kivonat: Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 14-ei, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 14-ei, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Képviselő-testületének 2010. január 14-ei, rendkívüli 1/2010.(I.14.) KT. Határozata Nagy Szabolcs r.őrnagy kinevezéséről Képviselő-testülete megtárgyalta Dakos József r. dandártábornok megyei

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 1/2008.(I.31.) KT. Határozata. az ebek számára biztosítandó mikrochipek költségeiről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 1/2008.(I.31.) KT. Határozata. az ebek számára biztosítandó mikrochipek költségeiről 1/2008.(I.31.) KT. Határozata az ebek számára biztosítandó mikrochipek költségeiről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2008. március 31- től április 30-ig az ebek

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre, Volek György, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly,

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Határidő: Felelős: A munkáltatói jogkör gyakorlója: Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere

Határidő: Felelős: A munkáltatói jogkör gyakorlója: Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 18- i nyilvános ülésén hozott határozatok: 113/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. január 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 29-i ülésén hozott határozatokról

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 29-i ülésén hozott határozatokról Tartalomjegyzék A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-i ülésén hozott határozatokról Hat. száma Tartalom Nyílt: 170/2013 Zárt ülés elrendelése 172/2013 Nemzetközi pályázat

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat képviselő- testülete 2010. április 13-án tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Vivert János alpolgármester Ballér József Lajosné, Bíró

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-4/2009. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-4/2009. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 99/2015.(V.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Hajdúhadház Város Integrált

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a köztisztviselők teljesítménykövetelményeit a kiemelt célok alapján határozzák meg.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a köztisztviselők teljesítménykövetelményeit a kiemelt célok alapján határozzák meg. b/ felkéri a Polgármestert, hogy a Kbt. 91. a alapján a nyertes ajánlattevővel kössön szerződést Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat (útpálya, járda és úttartozék) 2004.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 151/2007.(VII.16.) KT. H a t á r o z a t a

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 151/2007.(VII.16.) KT. H a t á r o z a t a 151/2007.(VII.16.) KT. H a t á r o z a t a Szentlőrinc város Rendezési terve módosításának tárgyában kötendő szerződésről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kokas és Társa

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa Községek Körjegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa Községek Körjegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa Községek Körjegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület március 28-i nyílt üléséről 1. 22/ (III. 28.) Kt. határozat

Részletesebben

Kivonat. Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat. Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből 98/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2009/2010. tanévről, nevelési évről szóló beszámolója 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben