Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:"

Átírás

1 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán) elfogadta és a következő határozatot hozta: 267/2013. (VI.28.) határozata Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatáról 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 146. (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálta és a jelen határozat 1. mellékletében foglaltak szerint módosítja: 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Társulási Megállapodást jelen határozatba foglalt - 1) ponttal elfogadott módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalja, amely jelen határozat 2. mellékletét képezi. 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza t a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására, valamint utasítja t, hogy a Társulási Tanács Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a közgyűlés döntéséről értesítse. a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője Határidő: július 05.

2 2 megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) elfogadta és a következő határozatot hozta: 268/2013. (VI.28.) határozata az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetőjének magasabb vezetői beosztásról történő lemondásának elfogadásáról közös megegyezéssel 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Kósa Editnek az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetőjének lemondását azzal, hogy a magasabb vezetői megbízása közös megegyezéssel június 30. napjával szűnik meg. 2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri t, hogy a megbízás megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. - a végrehajtásban való közreműködésért: a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője Határidő: június 30.

3 3 megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) elfogadta és a következő határozatot hozta: 269/2013. (VI.28.) határozata az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény (2400 Dunaújváros, Dunasor 15.) vezetésére, magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet alapján a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán, a Szociális Közlönyben, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. a jegyző - a végrehajtásban való közreműködésért: a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője Határidő: az NKI Internetes oldalán való megjelenésre július Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok véleményezésére háromtagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék és azt írásban augusztus 30-ig juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti bizottság feladatainak ellátásával: Szociális Szakmai Szövetség által delegált személyt Dr. Orbán Zsuzsanna aljegyzőt, Dr. Parrag Józsefet a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság szakértő tagját bízza meg. 4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri t, hogy az eseti, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés elé. Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

4 - a végrehajtásában való közreműködésért: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke - a végrehajtás előkészítésében való közreműködésért: a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője Határidő: szeptember 19. 4

5 5 megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) elfogadta és a következő határozatot hozta: 270/2013. (VI.28.) határozata a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálatáról, valamint a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módosításáról 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásának Társulási Megállapodását a Mötv (1) bekezdésében foglalt jogszabályi kötelezettség alapján felülvizsgálta, és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosítja, a mellékletben meghatározott, egységes szerkezetű Társulási Megállapodásban foglalt feltételek szerint. A Mötv. rendelkezéseinek megfelelő módosítások hatályba lépése június Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a családi napközi szakfeladat fenntartói jogát a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása részére átadja, július 1-jei hatállyal. Az önkormányzat, a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés, valamint az időskorúak nappali intézményi ellátása szakfeladatokban nem vesz részt, azt más módon biztosítja. 3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza t az 1. pontban megjelölt egységes szerkezetű Társulási megállapodásnak az önkormányzat részéről történő aláírására, valamint a döntésnek a Társulási tanácsban történő képviseletére. a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője Határidő: - a Társulási Megállapodás aláírására: június a határozat megküldésére: július 9.

6 6 megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Selyem József, Szabó Zsolt) elfogadta és a következő határozatot hozta: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 271/2013. (VI.28.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságának részben történő átvállalásával kapcsolatos 262/2013. (VI. 13.) közgyűlési határozat 1. pontjának módosításáról Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságának részben történő átvállalásával kapcsolatos 262/2013. (VI. 13.) határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény rendelkezése, valamint az ÁKK által kiadott Útmutató alapján az alábbi határozatot hozza: Az Önkormányzat és Magyar Állam között megkötött megállapodás alapján, amely az állam által átvállalásra kerülő adósságállomány összegét rögzíti, önkormányzat ,09 EUR adósságát átvállalja az ÁKK. Az átvállalandó adósságból ,09 EUR összeg pénzügyi teljesítése ÁKK átvállalással történik i értéknappal, és az önkormányzat, mint Kibocsátó K&H Bank Zrt. felé fennálló kötvénytartozását csökkenti. A kötvényállomány csökkentése visszaváltás formájában történik, ezért a közgyűlés június 28-i dátummal elrendeli az alábbi kötvény visszaváltását: Kötvény megnevezése: Dunaújváros Kibocsátás dátuma: július 27. Kötvénytulajdonos megnevezése: K&H Bank Zrt. Visszaváltásra kerülő kötvények darabszáma: ,00 Visszaváltás összege: ,09 Visszaváltás devizaneme: EUR Felelős: - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: a jegyző, a gazdasági igazgató, a pénzügyi osztályvezető. Határidő: július 02.

7 7 megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) elfogadta és a következő határozatot hozta: 272/2013. (VI. 28.) határozata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátási megállapodás alapján történő ellátásáról 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy feladatellátási megállapodást kíván kötni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás ellátására a július 1-től december 31-ig tartó időszakra, egyben utólagosan jóváhagyja Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere e tárgyban írt, június 4-én kelt nyilatkozatát. 2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő ellátási szerződés tervezetét, egyben felhatalmazza t, hogy a feladatellátási megállapodást írja alá. a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője Határidő: július Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri t, hogy e határozatot küldje meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére. a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője Határidő: július 11.

8 8 megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) elfogadta és a következő határozatot hozta: 273/2013. (VI.28.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadásáról Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programját elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza t az esélyegyenlőségi program aláírására. a személyügyi- és munkaerő-gazdálkodási igazgató Határidő: június 30.

Felelős: Határidő: a polgármester azonnal

Felelős: Határidő: a polgármester azonnal 2013. április 25-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Először a 3-ról döntünk, ez a Dunaferr középiskola tanműhelyével összefüggő napirend. Aki támogatja a zárt ülésen való

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 19-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 19-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. szeptember 19-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött zárt meghívóban 5. napirendi pontot, mely Javaslat a DSZSZ Kft. ügyvezetői

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 19-ei nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 19-ei nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 19-ei nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés 38. napirendi pontként a Javaslat

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. február 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 38/2013. (II.28.) határozata a közgyűlési zárt meghívóban napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásának elrendeléséről

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 23-ai rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 23-ai rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 23-ai rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 9 fő (Cserna

Részletesebben

Tiszacsécse községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 31-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 31-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT 2013.május 31-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 32-37., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A falugondnoki szolgálat felülvizsgált szakmai programjának jóváhagyása Előadó: polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

x Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. augusztus 27-i ülésére

x Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. augusztus 27-i ülésére x Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Társulás 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

26/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet az önkormányzati mezei őrszolgálatról szóló 1/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 2

26/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet az önkormányzati mezei őrszolgálatról szóló 1/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 Érdi III. évfolyam. 12. szám 2013. Július 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 25/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz. könyvéből Tar Község

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 9386-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:225. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2011. július 5-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011 július

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testületének 2012. 28/2012.(II.16.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta a polgármester

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 2012. június 26-án megtartott nyilvános üléséről. RENDELET: 15/2012. (VI. 28.) Személyes gondoskodást

Részletesebben

KIVONAT. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2004.(VI.28.)sz.

KIVONAT. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2004.(VI.28.)sz. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i 1/2004.(VI.28.)sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulás dönt arról, hogy elfogadja a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben