Miniszteri rendelet. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miniszteri rendelet. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról"

Átírás

1 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER SZÁM: /2011-NEFMI Az évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült án/én. Miniszteri rendelet egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, december készítette: látta: jóváhagyta: dr. Maretta Zóra dr. Lantai Csilla dr. Mattenheim Gréta dr. Lakatos Hedvig főov-h Dudás Zoltán főov. dr. Andráczi-Tóth Veronika főov. Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár Soltész Miklós szociális-, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: december 7. közigazgatási egyeztetésre megküldés: december 7. közigazgatási egyeztetés lezárása: december Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség BM HM KIM KüM NFM NGM VM nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv LÜ Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Társadalmi szervezetek szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Magyarországi Baptista Egyház Nagycsaládosok Országos Egyesülete Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete Szociális Klaszter Egyesület Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Egyesület Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Szociális Intézmények Országos Szövetsége Országos Alapellátási Szövetség Megyei Jogú Városok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

4 Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jól-Lét Alapítvány Otthon Segítünk Alapítvány Csodacsalád Egyesület Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Magyar Bölcsődék Egyesülete Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége- Magyarországi Egyesülete Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek Szövetsége TEGYESZ Igazgatók Egyesülete TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 4

5 1. A tervezet célja TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 5 Vezetői összefoglaló A tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) évben történt módosításaihoz kapcsolódó miniszteri rendeleti szintű végrehajtási szabályok megalkotására irányul. A tervezet tartalmazza emellett a szociális, gyermekvédelmi, ifjúsági, fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a megyei intézmények és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről szóló 1335/2011. (X. 13.) Korm. határozatból, valamint a Hazánk elnevezésének Magyar Köztársaság -ról Magyarország -ra történő változásából eredő feladatokról szóló 2015/2011. Korm. határozatból fakadóan szükséges módosítását. Az 1. melléklet szerinti miniszteri rendelet az egyes szociális tárgyú, a 2. melléklet szerinti pedig a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteket módosítja. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (Ir.) módosítása január 1-jével megszűnt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szociális rászorultság igazolására szolgáló korábbi dokumentáció, annak tartalma beépült az Ir. 1. sz. melléklet I. része szerinti háziorvos, kezelőorvos által kiállított igazolásba. Az előterjesztés megteremti az összhangot a melléklet és a normaszöveg között. 2.2 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Szr.) módosítása Szervezeti és működési szabályzat készítési kötelezettség pontosítása Az Szr. általános működési feltételei között szerepel, hogy a szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell szervezeti és működési szabályzattal. A gyakorlatban kérdésként merült fel, hogy valamennyi egyszemélyes szolgálat esetében fennáll-e ez a kötelezettség, hiszen az Szr. csak önkormányzati egyszemélyes szolgálat esetében rendelkezik úgy, hogy az SZMSZ a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hivatalának szervezeti és működési szabályzata is lehet, de nem állami fenntartó esetére nincs rendelkezés. Előfordul, hogy egyéni vállalkozó vagy alapítvány egyszemélyes formában nyújt szolgáltatást, ilyenkor az SZMSZ-ben hagyományosan szabályozandó tárgykörök (szervezeti felépítés, belső szervezeti tagozódás, irányítási kérdések, munkáltatói jogok gyakorlásának rendje stb.) nem értelmezhetők. A kérdés rendezése érdekében az előterjesztés egységesen határozza meg, hogy fenntartói típustól függetlenül egyszemélyes szolgálatnak szervezeti és működési szabályzattal nem kell rendelkeznie Gondozási szükséglettel nem rendelkező személy esetében nincs gondozási tervkészítési kötelezettség

6 Az Szt január 1-jétől hatályba lépő módosítása szerint az idősek otthonába a fenntartó olyan igénylőt is elhelyezhet engedélyezett létszámának 15%-áig, aki nem rendelkezik gondozási szükséglettel. A gondozási szükséglettel nem rendelkező személy esetében nem indokolt egyéni gondozási terv készítése, hiszen az igénybevevő nem szorul gondozásra, kizárólag az intézmény lakhatási és egyéb szolgáltatásai miatt kívánja igénybe venni az idősotthoni ellátást. Az előterjesztés szerint ilyen ellátottak esetében gondozási tervet nem kell készíteni A látogatási és eseménynapló vezetésének pontosítása Az Szr. előírásai szerint az intézmény vezetője a nappali ellátást nyújtó intézményekben a 10. számú melléklet szerinti látogatási és eseménynaplót vezeti. A nyilvántartás alapján a gondozási napokat havonta és évente az intézményvezető összesíti. Ez alapját képezi az állami normatíva felhasználásának, elszámolásának, a mindenkori éves költségvetési törvény figyelembevételével. A hatályos normaszöveg félreértésre ad okot: a pénzügyi ellenőrzés során két külön nyilvántartást kérnek számon a szolgáltatókon, a 10. számú melléklet szerintit és az összesített nyilvántartásokat, holott a jogalkotói szándék nem az adminisztrációs terhek növelésére és a duplikálásra irányult. Szükséges tehát a normaszöveg egyértelműsítése, amely kifejezi, hogy az ellátottak számát a 10. számú melléklet szerinti nyilvántartásban kell havonta és évente összesíteni Az utcai szociális munkára vonatkozó egyes szabályok módosítása Az előterjesztés pontosítja az utcai szociális munka célját annak érdekében, hogy a január 1- jétől pályázati támogatással működő állami feladat felvállalásakor a szolgáltató számára egyértelmű legyen a szakmai elvárás: az intézményi ellátásból kiszorult hajléktalan személyek segítése is célként kerül megfogalmazásra. Az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján szükséges továbbá konkrétabban meghatározni az utcai szociális munka célcsoportját: a közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó személyek is a célcsoporthoz tartoznak. Mivel a évtől az utcai szociális munka állami feladat, a dokumentációs kötelezettséget a finanszírozási szerződés melléklete fogja tartalmazni, így az Szr. 12. számú melléklete szerinti Gondozási lap az utcai szociális munka dokumentálására hatályon kívül helyezésre kerül. Fontos, hogy az egyes utcai szociális munkát végző szolgáltatók minél nagyobb mértékben összehangolják az utcán élő személyek ellátásával kapcsolatos teendőiket, a zavartalan és átlátható feladatellátás érdekében. Az előterjesztés biztosítja, hogy ne csak az azonos területen működő szolgálatokkal, hanem az ellátási területtel szomszédosan dolgozó más szolgálatokkal is összehangolt legyen a feladatellátás. Ezen kívül az előterjesztés pontosítja az utcai szociális munkát végző szolgálatok és a diszpécserszolgálatok közötti együttműködési megállapodás tartalmát. A kétoldalú megállapodásban egyértelműen rögzítésre kell, hogy kerüljenek az egyes feladatok és a felek által vállalt kötelezettségek, ezzel is elősegítve az utcán élő emberek hatékonyabb, gyorsabb és gördülékenyebb ellátását Létszám- és képesítési előírásokat érintő módosítások A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása esetében a létszámelőírások kiegészülnek a szociális segítő munkakör létszámának meghatározásával, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül az ápoló, gondozó munkakör létszámelőírása. A munkakör megváltoztatását gyakorlati tapasztalatok indokolják, mivel ezekben az intézménytípusokban nem a fizikai gondozáshoz, ápoláshoz, hanem a mentális és életvezetési problémák kezeléséhez igényelnek 6

7 segítséget a hajléktalan emberek. Erre tekintettel az ápoló, gondozó munkakörbe tartozó tevékenységek ellátása helyett a szociális segítő munkakörhöz tartozó feladatok ellátására van szükség. Ugyanezen okból kifolyólag időszakos férőhelyek működtetése esetén is a szociális gondozó munkakör szociális segítő munkakörre módosul. A létszámelőírás változatlan marad, kizárólag a munkakör megnevezése módosul. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti otthona esetében az ápoló-gondozó munkakör megszűnésével összefüggésben az ápoló-gondozó munkakör képesítési előírásai is hatályon kívül helyezésre kerülnek, és a szociális segítő munkakör képesítési követelményei kibővülnek az ápoló, gondozó munkakörhöz jelenleg előírt szociális gondozó végzettséggel. A rehabilitációs célú lakóotthonok esetében jövőre csökken az állami normatív hozzájárulás összege, így a fenntartók terheinek mérséklése érdekében az előterjesztés csökkenti a szociális segítőre előírt létszámfeltételeket rehabilitációs célú lakóotthon esetében 2 főről re, pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthona esetében pedig 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott személyről ugyanilyen foglalkoztatásúra. Emellett heti 20 órára csökken a munkaidő az intézményvezető és a fejlesztő pedagógus esetén, ápoló-gondozó célú lakóotthon esetében pedig orvos alkalmazása nem kötelező. 2.3 A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet módosítása Jelenleg a házi segítségnyújtásra való jogosultság megszerzéséhez az igénylő gondozási szükségletének mérésére szolgáló értékelő adatlap felmérése szerint 6 pont is elegendő. Az előterjesztés ezt a pontszámot 11-re emeli. A pontszám növelésével szakmailag célzottabbá válik a szolgáltatás, mert akkor lép be az állam által normatív hozzájárulással támogatott házi segítségnyújtó szolgálat, ha az egyén képességei, készségei nem elegendőek az önálló életvitelhez, illetve családja, hozzátartozója sem tudja őt ténylegesen segíteni. Ez az intézkedés összhangban áll az Alaptörvényben lefektetett irányelvvel, a család felelősségvállalásának hangsúlyozásával. 2.4 A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV.15.) SZMM rendelet módosítása Az előterjesztés a szakmai program szakértőként történő véleményezéséért a módszertani intézményeknek fizetendő szakértői díjat szociális szolgáltatók esetében 8000 Ft-ról Ft-ra, szociális intézmények esetén Ft-ról Ft-ra emeli, és egyértelművé teszi, hogy a szakértői díj mi után jár. A díj emelésének oka a szociális módszertani intézmények bevételeinek csökkenése a központi finanszírozásból, s kiadásaik növekedése. Az előterjesztés egyértelművé teszi, hogy a szakértői díj működési engedélyenként jár függetlenül a szakmai programok számától, így az is egyértelművé válik, hogy a szakmai program javítása utáni ismételt véleményezéskor, illetve egy telephelyen több szolgáltatás működése esetén nem többszöröződik az összeg. Amennyiben egy telephelyen alapszolgáltatást és intézményi ellátást is nyújtanak, működési engedélyenként egyszer jár a szakértői díj, de a magasabb összegben A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (NMr.) módosítása

8 Az alternatív napközbeni ellátás tartalmának meghatározása A Gyvt.-nek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló T/5000. számú törvényjavaslatban szereplő módosítása során az alternatív napközbeni ellátás fogalma, illetve a szolgáltatás tartalma meghatározásra kerül, amellyel összhangban szükséges az NMr.-ben meghatározottakat pontosítani, kiegészíteni. Az előterjesztés részletesen meghatározza az alternatív napközbeni ellátások keretében nyújtható tevékenységeket, továbbá azon tevékenységi köröket, amelyek nem tartoznak az alternatív ellátások közé. A módosítással összefüggésben a rendelet 2. számú mellékletében az alternatív napközbeni ellátás képesítési előírásai önállóan nevesítésre kerülnek A saját gyermeket ellátó személyi kör meghatározása A Gyvt. hatályos szabályai értelmében a családi napköziben, illetve a családi gyermekfelügyelet keretében gondozott saját gyermek után normatív állami hozzájárulást nem lehet igénybe venni. A jogalkotó szándéka a rendelkezéssel az volt, hogy a szolgáltatást közvetlenül nyújtó személy saját gyermeke után ne vehessen igénybe állami normatív hozzájárulást abban az esetben, ha egyben ő maga a szolgáltatás fenntartója is. Amennyiben tehát a szolgáltatásnyújtó személy egyéni vállalkozó és egyben ő maga nyújtja a szolgáltatást is, saját gyermeke után nem veheti igénybe az állami normatív hozzájárulást. A fentieknek megfelelő jogértelmezés elősegítése érdekében az előterjesztés pontosan meghatározza azt a személyi kört, akik a saját gyermekük ellátása után nem jogosultak normatív hozzájárulásra Az állandó segítő rendelkezésre állási idejének meghatározása A hatályos törvényi szabályozás szerint a családi napköziben 5-nél több gyermek ellátása esetében állandó segítőt kell alkalmazni, de nem tartalmazza az NMr., hogy az állandó segítőnek milyen időtartamban kell rendelkezésre állnia a családi napközi teljes napi nyitvatartási ideje alatt. A tervezet rendezi, hogy a segítőnek legalább heti 30 órát kell rendelkezésre állnia, ha a napi nyitvatartási idő meghaladja a napi öt órát. A családi napközi nyitvatartási idejét figyelembe véve ami akár napi óra is lehet ilyen esetben szükséges a segítő alkalmazása. Ugyanakkor némi rugalmasságot is lehetővé tesz a módosítási javaslat a tekintetben, hogy nem napi szinten határozza meg a segítő alkalmazását, hanem heti óraszámban, így amennyiben a hét egyes napján kevesebb gyermek van, akkor nem szükséges a segítő, ha pedig több a gyermek, akkor napi szinten akár a családi napközi teljes nyitva tartási idejében rendelkezésre állhat. Amennyiben a családi napközi nyitvatartási ideje kevesebb, mint napi 5 óra, a segítőnek legalább heti 15 órában kell rendelkezésre állnia Egy épületen belül működő több családi napközi működési feltételeinek meghatározása

9 9 Jelenleg a működési engedélyezéskor az egyes családi napköziknek a személyi, tárgyi és egyéb feltételeknek külön-külön is meg kell felelniük. A tervezet támogatja azon törekvést, hogy egy épületen belül több családi napközi is létrejöhessen. Ennek érdekében, ha egy épületen belül legfeljebb 3 családi napközi kerül kialakításra, elegendő egy konyha, valamint fürdőszoba biztosítása azzal, hogy a tárgyi feltételek vonatkozásában a módszertani útmutatóban foglaltakat alkalmazni kell A bölcsődei gyermek csoportszoba hasznos alapterületének meghatározása Az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról szóló 1357/2011. (X. 28.) Korm. határozat alapján az ágazati jogszabályokat is át kell tekintetni, és szakmai minimumokat kell meghatározni. A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek napközbeni ellátása, ezen belül is a bölcsőde rendelkezik szabvánnyal. A szabvány felülvizsgálata tavaly megtörtént, és idén került kihirdetésre a Szabványügyi Közlönyben. A gyermekek napközbeni ellátásai közül a családi napközi és a családi gyermekfelügyelet esetében már jogszabályi szinten rögzített a minimumkövetelmény, melyhez hasonlóan a tervezet meghatározza bölcsőde esetében is az egy főre jutó alapterületet a gyermek csoportszoba tekintetében. Ez a tervezet értelmében gyermekenként legalább 3 négyzetméter A módszertani intézmények részére fizetendő szakértői díj bevezetése A szociális ágazathoz hasonlóan július 1-jétől a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen is bevezetésre került a módszertani intézmények kötelező bevonása a működési engedélyezési eljárásba. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. (11) bekezdése alapján a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények engedélyezése során a módszertani intézmények szakértőként járnak el, és véleményezik a szolgáltatók, intézmények szakmai programját. Szükséges tehát a jogalapját megteremteni a gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások tekintetében is a szakértői díj megállapításának. A szakértői díjak mértékét és megállapítását az előterjesztés a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosításával megegyezően szabályozza Szervezeti és működési szabályzat készítési kötelezettség pontosítása A szociális területtel azonos módon a gyermekvédelmi területen is kimondásra kerül, hogy egyszemélyes szolgáltató esetén nem szükséges szervezeti és működési szabályzatot készíteni és azt a szakmai programhoz mellékelni A családi pótlék felhasználása a gyermekotthonban A Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvény a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény módosításával lehetővé teszi a családi pótlék teljes összegének személyre szóló felhasználását a gyermekotthonban nevelkedő gyermek esetében is, hasonlóan a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekhez. Ehhez kapcsolódóan célszerű a gyermekotthoni adminisztráció csökkentése a felhasználás elszámolásával, illetve a szabadon felhasználható összeg növelésével. Ugyanakkor módot kell teremteni arra, hogy ha a családi pótlék teljes összegét akár a gyermek távolléte, akár a fejlődési szükségleteinek

10 10 sajátossága (például egy hangszerre vagy nyelvvizsgára gyűjtés), illetve egészségi állapota miatt nem lehet ésszerűen a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére fordítani egy éven belül, akkor a megmaradt összeget gyámhatósági fenntartásos betétben lehessen elhelyezni számára. A családok támogatásáról szóló törvény módosítását tartalmazó előterjesztéshez készült hatásvizsgálati lap, amelyben bemutatásra kerültek az intézkedéssel kapcsolatos társadalmi, gazdasági hatások Az 1. számú melléklet pontosítása A gyakorlati tapasztalatok alapján az 1. számú mellékletben a bölcsődei ellátás létszámnormája esetében a vezetőre vonatkozó meghatározást módosítja a tervezet: szakmai vezető helyett vezető kerül nevesítésre. Az 1. számú melléklet módosítását továbbá az indokolja, hogy az örökbefogadási tanácsadó létszámára vonatkozó hatályos szabályozás figyelmen kívül hagyja az örökbefogadási tanácsadó örökbe fogadható gyermekkel kapcsolatos jogszabályban rögzített feladatait. A módosítási javaslat szerint ezért nem csak az örökbe fogadni szándékozókkal végzett tevékenységet, hanem az örökbe fogadható gyermek örökbefogadásának előkészítését is figyelembe kell venni. A módosítás többletkiadást nem jelent. Az új szempont bevezetése és a korábbi kritérium pontosítása lehetővé teszi, hogy az örökbefogadási tanácsadó valamennyi alapfeladata megjelenjen létszámuk megállapításakor. Tekintettel a gyermekek örökbe fogadhatóvá válásától az örökbefogadásukig eltelt meglehetősen hosszú időre, mindenképpen indokolt az új szempont folyamatban lévő örökbefogadások száma megjelenítése. Az 1. számú mellékletet érintő további módosítás, hogy a gyermekvédelmi szakértői bizottság nevében pontosítás szükséges, hiszen nem csak megyei szinten működik A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása A Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvény a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény módosításával lehetővé teszi a családi pótlék teljes összegének személyre szóló felhasználását a javítóintézetben lévő (javítóintézeti nevelésre utalt, előzetes letartóztatás céljából ott elhelyezett), gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorúak esetében is. Ebből adódóan szükséges a végrehajtási szabályok megalkotása a javítóintézetben lévő fiatalkorúak családi pótlékának felhasználása tárgyában. A javítóintézeti rendtartás módosításával a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek családi pótlékának kezelésével megegyező szabályozás kerül bevezetésre. A tervezet részletes szabályokat ad a családi pótlék letéti számla megnyitásáról, a javítóintézet igazgatójának ez irányú feladatairól. A javítóintézet igazgatójának a rendelet mellékletében meghatározott formában kimutatást kell vezetnie a családi pótlék felhasználásáról, amelyben többek között feltüntetésre kerül a felhasználás időpontja és a felhasználás módja is. A fiatalkorú gyámja, vagyonkezelő eseti gondnoka és a javítóintézet fenntartója a fiatalkorú érdekeinek védelmében jogosult ellenőrizni a családi pótlék személyre szóló felhasználását A Hazánk elnevezésének Magyar Köztársaság -ról Magyarország -ra történő változásából eredő feladatokról szóló 2015/2011. Korm. határozatból fakadóan szükséges módosítások A Korm.határozatból fakadóan az alábbi miniszteri rendeletek pontosító jellegű módosítása vált szükségessé:

11 11 - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet, - az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM BM együttes rendelet, - a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet, - a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet, - a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet, - a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet. 3. Előzmények, kapcsolódások A tervezet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló T/5000. sz. törvényjavaslat Szt.-t és Gyvt.-t érintő módosításaihoz, valamint egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez kapcsolódik. 4. Európai uniós kapcsolódások Közvetlen európai uniós vonatkozása a módosításnak nincs. 5. Társadalmi egyeztetés A tervezet az Egyeztetési lapon feltüntetett szervezetekkel kerül egyeztetésre. 6. Vitás kérdések 7. A tervezet kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő/kezdeményező 2. Tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató: igen/nem Tárcaközlemény: igen/nem Tárca által szervezett sajtótájékoztató: igen/nem 3. Fő üzenet (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): Számos miniszteri rendeletet módosított a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, annak érdekében, hogy az alacsonyabb szintű végrehajtási szabályok összhangba kerüljenek a szociális és a gyermekvédelmi törvény idei változásaival. Az egyszemélyes szociális szolgáltatónak a jövőben, fenntartói típustól függetlenül, nem kell szervezeti és működési szabályzatot készítenie. Az idősek otthonában gondozási szükséglet nélkül élő személy esetén nem szükséges gondozási terv készítése, hiszen az érintett ténylegesen nem szorul gondozásra, kizárólag az intézmény lakhatási és egyéb szolgáltatásait veszi igénybe. Pontosabbá válik az utcai szociális munka céljának meghatározása, továbbá a célcsoport

12 12 kiegészül a közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó személyekkel. Annak érdekében, hogy az utcán élő emberek ellátása a jelenleginél hatékonyabb, gyorsabb, gördülékenyebb legyen, az utcai szociális munkát végző szolgáltatóknak, intézményeknek tevékenységüket össze kell hangolniuk nem csak az ellátási területükön belül, hanem az azzal szomszédos ellátási területeken működő más utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint az illetékes diszpécserszolgálattal. A diszpécserszolgálattal kötött együttműködési megállapodásban ezentúl az egyes feladatokat és a vállalt kötelezettségeket is rögzíteni kell. A szociális módszertani intézmények a szociális szolgáltatók, illetve szociális intézmények szakmai programját szakértőként véleményezik, amelynek díja az előbbiek esetén Ft-ra, utóbbiak esetén pedig Ft-ra változik. A díj működési engedélyenként jár, így ismételt véleményezés, vagy egy telephelyen több szolgáltatás működése esetén sem többszöröződik. Ha az adott telephelyen alapszolgáltatás és intézményi ellátás is van egyszeri, de a magasabb összegű szakértői díjat kell megfizetni. A szociális ágazathoz hasonlóan a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen is szakértői díjat kell fizetni a szakmai programok véleményezéséért. Családi napköziben 5-nél több gyermek ellátása esetén legalább heti 30 órában kell az állandó segítőnek rendelkezésre állnia, amennyiben a napi nyitvatartási idő több mint 5 óra, ha ennél kevesebb, akkor heti 15 órában. Ez a rugalmas szabályozás lehetővé teszi, hogy ha a hét egyes napjain kevesebb gyerek van, akkor ne legyen szükség a segítőre, ha viszont több, akkor akár a teljes nyitvatartási időben ott tudjon lenni. A családi napközihez, illetve a családi gyermekfelügyelethez hasonlóan a bölcsődei gyermek csoportszoba esetén is rögzítésre kerül, hogy gyermekenként legalább 3 négyzetméternyi területet kell biztosítani. Törvény lehetővé tette, hogy a javítóintézetben lévő fiatalkorúak családi pótlékát az érintett szükségleteire lehessen fordítani. A miniszteri rendelet rögzíti, hogy az intézet igazgatója köteles ennek érdekében letéti számlát nyitni, és meghatározott formában kimutatást vezetni a felhasználás időpontjáról, módjáról. Ez irányú tevékenységét a fiatalkorú gyámja, vagyonkezelő eseti gondnoka, illetve a javítóintézet fenntartója bármikor ellenőrizheti. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Soltész Miklós szociális, család-, és ifjúságügyért felelős államtitkár 4. Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: Fő üzenet: A szociális valamint a gyermekvédelmi törvény módosításaival való összhang megteremtése érdekében számos miniszteri rendelet változott. Tervezett időtartam: egyszeri kommunikáció Eszközrendszer: közlemény Anyagi ráfordítás: -

13 13 1. melléklet a /2011-NEFMI számú előterjesztéshez A nemzeti erőforrás miniszter /2011. (...) NEFMI r e n d e l e t e egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1-2. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a 3-9. tekintetében az Szt (2) bekezdés b) és c) pontjában, a 10. tekintetében az Szt (2) bekezdés m) pontjában, a 11. tekintetében az Szt (2) bekezdés g) pontjában, a 12. tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló évi XXXI. törvény 7. (1) bekezdésében, a 13. tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szakképzésért és felnőttképzéséért felelős miniszterrel egyetértésben a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában, a 14. tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. h) pontjában foglalt feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló évi CXXV. törvény 31. (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. g), l) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 22. (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni: az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a külön jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi)

14 aa) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, illetve Az Ir. 1. számú melléklet III. Vagyonnyilatkozat cím Megjegyzés rovatában az a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Szr.) 5. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell) c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal, 4. Az Szr. 7. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Gondozási tervet kell készíteni) a) a szakosított intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan, ide nem értve az idősotthoni ellátásban részesülő gondozási szükséglettel nem rendelkező személyt. 5. Az Szr. 79. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az intézményvezető az ellátottak számát a 10. számú melléklet szerinti nyilvántartásban havonta és évente összesíti. Ez az összesítés képezi az alapját az állami normatíva felhasználásának és elszámolásának, a mindenkori éves központi költségvetésről szóló törvény figyelembevételével. 6. (1) Az Szr (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az utcai szociális munka célja az intézményi ellátásból kiszorult, vagy azzal szemben bizalmatlan, az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. (2) Az Szr (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

15 15 (7) Az utcai szociális munkát végző szolgáltatók, intézmények tevékenységüket összehangolják az ellátási területükön, illetve az azzal szomszédos ellátási területeken működő más utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint az illetékes diszpécserszolgálattal. A diszpécserszolgálattal történő együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket a feladatok és a vállalt kötelezettségek meghatározásával együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Az Szr. a következő sal egészül ki: A 2-3. számú melléklet szerinti, egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló /2011. ( ) NEFMI rendelettel meghatározott létszám- és képesítési előírásoknak március 15-éig kell megfelelni. 8. Az Szr számú melléklete a melléklet szerint módosul. 9. Hatályát veszti az Szr (3) bekezdése. 3. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása 10. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú mellékletében a 0-5 szövegrész helyébe a 0-10 szöveg, a 6-20 szövegrész helyébe a szöveg lép. 4. A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosítása 11. A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

16 16 (2) A módszertani intézmény a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának külön jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért a fenntartó szakértői díjat fizet, amelynek összege működési engedélyenként a) szociális szolgáltató esetén forint, b) szociális intézmény esetén forint, c) szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése esetén a b) pont szerinti összeg. 5. Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM BM együttes rendelet módosítása 12. Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM BM együttes rendelet mellékletében az A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG szövegrész helyébe az a MAGYARORSZÁG szöveg lép. 6. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosítása 13. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletében a) a SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI cím, IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK alcím, A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés A szakmai követelménymodul tartalma: pont, Feladatprofil: alpontban az Alkotmányban szövegrész helyébe az Alaptörvényben szöveg, b) a SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI cím, IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK alcím, A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Döntés-előkészítő munka A szakmai követelménymodul tartalma: pont, Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: alpontban az A Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg, c) a TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI SZAKELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI cím, IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK alcím, A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Társadalombiztosítási szakfeladatok A szakmai követelménymodul tartalma: pont, Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: alpontban az Alkotmány szövegrész helyébe az Alaptörvény szöveg lép. 7. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosítása 14.

17 17 A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a) 1. (1) bekezdés 14. pontjában az a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg, b) 20. (1) bekezdésében a Magyar Köztársaság költségvetéséről szövegrész helyébe a központi költségvetésről szöveg lép. 8. Záró rendelkezés 15. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba.

18 18 Melléklet a /2011. ( ) NEFMI rendelethez 1. Az Szr. 2. számú melléklet II/2/F. pontja a következő szöveggel egészül ki: - szociális segítő = hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása 3 fő 2. Az Szr. 2. számú melléklet II/2/H. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: H) Lakóotthon a) Bentlakásos intézményi szervezetben működő lakóotthon - Rehabilitációs célú lakóotthon szociális segítő - Ápoló, gondozó célú lakóotthon szociális segítő 3 fő ápoló, gondozó b) Önálló intézményként működő - Fogyatékos személyek = rehabilitációs célú lakóotthona intézményvezető (heti 20 óra) szociális segítő = ápoló gondozó célú lakóotthona intézményvezető (heti 20 óra) szociális segítő 2 fő ápoló, gondozó 2 fő fejlesztő pedagógus (heti 20 óra) - Pszichiátriai betegek lakóotthona intézményvezető (heti 20 óra) szociális segítő - Szenvedélybetegek lakóotthona intézményvezető (heti 20 óra) szociális segítő részmunkaidőben foglalkoztatott részmunkaidőben foglalkoztatott 3. Az Szr. 3. számú melléklet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 7.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye alkalmazás minimum feltétele munkakör igény %-ban felsőfokú munkatársa képesítés k OKJ-S képesítés intézményvezető felsőfokú 100 igény munkatársa speciális k alkalmazási igény %-ban

19 19 szociális, mentálhigiénés munkatárs szociális segítő végzettség felsőfokú végzettség 100 középfokú végzettség szociális gondozó Hajléktalanok átmeneti otthona alkalmazás minimum feltétele munkakör igény felsőfokú munkatársak képesítés %-ban OKJ-S képesítés intézményvezető felsőfokú végzettség 100 orvos orvos 100 szociális, felsőfokú mentálhigiénés végzettség munkatárs 100 középfokú szociális segítő végzettség szociális gondozó igény munkatársak %-ban 100 speciális alkalmazási igény 4. Az Szr. 2. számú melléklet II/2/F/1) pont a) és b) alpontjában a gondozó szövegrész helyébe a segítő szöveg lép. 5. Hatályát veszti az Szr. a) 2. számú melléklet II/2/F. pontjában a = hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása 3 fő szövegrész, b) 12. számú melléklete.

20 2. melléklet a /2011-NEFMI(SZ) számú kormány-előterjesztéshez A nemzeti erőforrás miniszter.../2011. ( ) NEFMI r e n d e l e t e egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (2) bekezdés a) és b) pontjában, a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet 105. (2) bekezdésében, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet tekintetében a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló évi LXIV. törvény 10. (2) bekezdésében, a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 94/K. (7) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 11/A. (4) bekezdésében, továbbá az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d), f), g) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása 1.

21 21 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A (2) bekezdésben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben magasabb vezetői, vezetői beosztást betöltő személy a megbízást követő két éven belül köteles a szociális szakvizsgát letenni. E határidőt követően szociális szakvizsgával nem rendelkező személy magasabb vezetői, vezetői beosztásban nem foglalkoztatható. 2. Az NMr. 4. -a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki: (3b) A fenntartó a módszertani intézménynek a gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények és a gyermekvédelmi intézmények szakmai programjának külön jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért szakértői díjat fizet, amelynek összege működési engedélyenként a) gyermekjóléti szolgáltató esetén forint, b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetén forint, c) gyermekjóléti szolgáltató és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény egy telephelyen történő működése esetén a b) pont szerinti összeg. 3. Az Nmr. 4/A. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A nem hálózatban működtetett családi napközi és családi gyermekfelügyelet, valamint egyszemélyes gyermekjóléti szolgáltatás és alternatív napközbeni ellátás esetén nem kötelező szervezeti és működési szabályzatot készíteni. 4. Az Nmr a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként legalább 3 négyzetméter. 5. Az Nmr a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: (5) Az egy épületben működő családi napközik közül legfeljebb három használhatja közös helyiségként a konyhát és a fürdőszobát, feltéve, hogy azok tárgyi feltételei megfelelnek az Intézet módszertani útmutatójában foglaltaknak. (6) A Gyvt. 43. (9) bekezdésének alkalmazásában saját gyermek alatt annak a szolgáltatást közvetlenül nyújtó személynek a gyermekét kell érteni, aki a Gyvt. 5. s) pont sc) alpontjában foglaltak alapján egyben a szolgáltatás fenntartója is.

22 22 6. Az NMr. 49. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az állandó segítő közreműködik a családi napközi szolgáltatást nyújtó személy irányítása alapján a naponta rendszeresen előforduló tevékenységekben. Ha a családi napközi nyitvatartási ideje a napi 5 órát a) meghaladja, legalább heti 30 órában, b) nem haladja meg, legalább heti 15 órában kell az állandó segítőnek rendelkezésre állnia. 7. Az NMr. 50/A. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Gyvt. 43/A. (5) bekezdésének alkalmazásában saját gyermek alatt annak a szolgáltatást közvetlenül nyújtó személynek a gyermekét kell érteni, aki a Gyvt. 5. s) pont sc) alpontjában foglaltak alapján egyben a szolgáltatás fenntartója is. 8. Az NMr. 51/A. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a a következő (4) (10) bekezdéssel egészül ki: (2) Az alternatív napközbeni ellátás valamely gyermekekből álló célcsoport életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, vagy rendszeres időközönként tematikus program szerint, meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység, amelynek biztosítása során kiemelt figyelmet kell tulajdonítani a prevenciónak. (3) Az alternatív napközbeni ellátás a (4) (10) bekezdés szerinti formában és tartalommal szervezhető meg. (4) A játszótéri program szakemberek közreműködésével, folyamatos nyitva tartással szabadidős, egyéni, csoportos, közösség-, érték- és normateremtő tevékenységeket biztosít a gyermekeknek és a szülőknek. (5) A játszóház elsősorban a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő szolgáltatás, amelyben a szülő és a gyermek közösen vesz részt. (6) A játszóház integratív családi játéktár szolgáltatása segíti a családokat a családi kapcsolatok harmonizálásával, a gyermekek fejlődésével, a neveléssel és életvezetéssel kapcsolatos problémák megoldásában, valamint a családi konfliktusok és a pszichés fejlődési zavarok megelőzésében.

23 23 (7) A játszóház keretében nem rendszeres jelleggel, esetenként nem az egész napos nyitva tartás teljes időtartama alatt időszakos gyermekfelügyelet biztosítható. (8) A klubfoglalkozás az óvodán és az iskolán kívüli nevelést támogató, elsősorban sport- és szabadidős tevékenységekhez kötődő, a gyermekek, illetve szüleik hasznos időtöltését célzó szolgáltatás. (9) A klubfoglalkozás keretében gyermekfelügyelet biztosítható azokban az időszakokban, amikor a szülő nem tudja megoldani a gyermek napközbeni felügyeletét, így különösen az óvoda és az iskola nyitvatartási idején túli időszakban, valamint az óvodai, iskolai szünet időtartama alatt. (10) Az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő, nehéz vagy szociálisan hátrányos élethelyzetű, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett gyermekek számára szervezett személyiségfejlesztő, valamint önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő tematikus csoportfoglalkozások a (4) (9) bekezdésben meghatározott bármelyik formában megszervezhetők. 9. (1) Az NMr. 51/C. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az 51/A. (10) bekezdés szerinti foglalkozások vezetését felsőfokú végzettségű szociális vagy mentálhigiénés szakember, valamint a fejleszteni kívánt képesség tekintetében tréning-, illetve csoportvezetésre jogosultságot szerzett személy láthatja el. (2) Az önkéntes segítők, kortárssegítők közreműködésével vagy együttes részvételével működtetett ellátásokban az önkéntesek felkészítéséről, folyamatos szakmai segítéséről és szupervíziójáról a programot működtető felsőfokú szociális alapvégzettséggel vagy mentálhigiénés végzettséggel rendelkező szakember, illetve szupervízió esetén szupervízor útján gondoskodik. (2) Az NMr. 51/C. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Nem tartoznak az alternatív napközbeni ellátások közé a) azon intézmények által biztosított ellátások, amelyeknek kötelező alapfeladata szabadidős programok szervezése, b) elnevezésétől függetlenül az az időszakos gyermekfelügyelet, amelyet a kereskedelmi, vendéglátóipari üzletben vagy kulturális intézményben a szülő tehermentesítése érdekében biztosítanak és amelyhez nem kapcsolódik gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység. 10. lép: (1) Az NMr. 125/B. (6) bekezdés a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés (A gyermekotthon vezetője)

24 24 a) a gyermek véleményének figyelembevételével gondoskodik a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról, amelynek során lehetőség van legfeljebb az éves gyámi számadási időszakon belül többhavi családi pótlék összegyűjtésére és együttes felhasználására, illetve az e) pontban szereplő beszámoló elkészítésével egyidejűleg a fel nem használt összeg gyámhatósági fenntartásos betétben történő elhelyezésére, c) a helyszíni ellenőrzések során a (7) bekezdésben meghatározott kivételekkel bizonylattal, ideértve a csoportos számlát is, igazolja a családi pótlék felhasználását, (2) Az NMr. 125/B. a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: (6a) A 7. számú melléklet szerinti kimutatáshoz és a (6) bekezdés e) pontja szerinti beszámolóhoz nem kell csatolni a (6) bekezdés c) pontja szerinti bizonylatokat. (3) Az NMr. 125/B. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A gyermekotthon vezetőjének nem kell bizonylattal igazolnia a) a családi pótléknak a 3. számú melléklet szerint nyilvántartott zsebpénz kifizetésére felhasznált részét, b) a családi pótléknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át meg nem haladó mértékben felhasznált részét, c) a családi pótléknak a gyámhatósági fenntartásos betétbe befizetett részét. 11. (1) Az Nmr. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az Nmr. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. (3) Az NMr. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. mellékletével megállapított 7. számú melléklet lép. 12. Az Nmr. a) 1. (3) bekezdésében az a nem állami szerv (Gyvt. 30. ) szövegrész helyébe az az egyházi és nem állami szerv szöveg, b) 4/A. (2) bekezdés d) pontjában a szervezeti szövegrész helyébe a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel a szervezeti szöveg, c) 51/A. (1) bekezdésében a Gyvt ának (4) bekezdésében szövegrész helyébe a Gyvt. 44/A. -ában szöveg, d) 51/B. (2) bekezdésében az illetékes szövegrész helyébe a szükség szerint az illetékes szöveg, e) 125/B. (2) bekezdésében az összegének a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére biztosított részét szövegrész helyébe az összegét a gyermek ellátásának kiegészítésére szöveg,

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.)

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 25345-2/2011-NEFMI Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 11.779-1/2006-SZMM TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2006.

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály. Igazságügyi Osztály. Áldozatsegítés

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály. Igazságügyi Osztály. Áldozatsegítés Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Áldozatsegítés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. a hozzátartozók

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő?

Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő? Hogy is van ez? VII. Országos Szociális Szakmai Konferencia 2011. november 03-04. Keszthely Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő? dr Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet

6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet Hatály: közlönyállapot (2016.III.24.) 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló.../2004.(....) Kgy. rendelet

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben