Miniszteri rendelet. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miniszteri rendelet. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról"

Átírás

1 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER SZÁM: /2011-NEFMI Az évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült án/én. Miniszteri rendelet egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, december készítette: látta: jóváhagyta: dr. Maretta Zóra dr. Lantai Csilla dr. Mattenheim Gréta dr. Lakatos Hedvig főov-h Dudás Zoltán főov. dr. Andráczi-Tóth Veronika főov. Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár Soltész Miklós szociális-, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: december 7. közigazgatási egyeztetésre megküldés: december 7. közigazgatási egyeztetés lezárása: december Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség BM HM KIM KüM NFM NGM VM nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv LÜ Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Társadalmi szervezetek szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Magyarországi Baptista Egyház Nagycsaládosok Országos Egyesülete Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete Szociális Klaszter Egyesület Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Egyesület Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Szociális Intézmények Országos Szövetsége Országos Alapellátási Szövetség Megyei Jogú Városok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

4 Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jól-Lét Alapítvány Otthon Segítünk Alapítvány Csodacsalád Egyesület Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Magyar Bölcsődék Egyesülete Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége- Magyarországi Egyesülete Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek Szövetsége TEGYESZ Igazgatók Egyesülete TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 4

5 1. A tervezet célja TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 5 Vezetői összefoglaló A tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) évben történt módosításaihoz kapcsolódó miniszteri rendeleti szintű végrehajtási szabályok megalkotására irányul. A tervezet tartalmazza emellett a szociális, gyermekvédelmi, ifjúsági, fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a megyei intézmények és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről szóló 1335/2011. (X. 13.) Korm. határozatból, valamint a Hazánk elnevezésének Magyar Köztársaság -ról Magyarország -ra történő változásából eredő feladatokról szóló 2015/2011. Korm. határozatból fakadóan szükséges módosítását. Az 1. melléklet szerinti miniszteri rendelet az egyes szociális tárgyú, a 2. melléklet szerinti pedig a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteket módosítja. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (Ir.) módosítása január 1-jével megszűnt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szociális rászorultság igazolására szolgáló korábbi dokumentáció, annak tartalma beépült az Ir. 1. sz. melléklet I. része szerinti háziorvos, kezelőorvos által kiállított igazolásba. Az előterjesztés megteremti az összhangot a melléklet és a normaszöveg között. 2.2 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Szr.) módosítása Szervezeti és működési szabályzat készítési kötelezettség pontosítása Az Szr. általános működési feltételei között szerepel, hogy a szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell szervezeti és működési szabályzattal. A gyakorlatban kérdésként merült fel, hogy valamennyi egyszemélyes szolgálat esetében fennáll-e ez a kötelezettség, hiszen az Szr. csak önkormányzati egyszemélyes szolgálat esetében rendelkezik úgy, hogy az SZMSZ a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hivatalának szervezeti és működési szabályzata is lehet, de nem állami fenntartó esetére nincs rendelkezés. Előfordul, hogy egyéni vállalkozó vagy alapítvány egyszemélyes formában nyújt szolgáltatást, ilyenkor az SZMSZ-ben hagyományosan szabályozandó tárgykörök (szervezeti felépítés, belső szervezeti tagozódás, irányítási kérdések, munkáltatói jogok gyakorlásának rendje stb.) nem értelmezhetők. A kérdés rendezése érdekében az előterjesztés egységesen határozza meg, hogy fenntartói típustól függetlenül egyszemélyes szolgálatnak szervezeti és működési szabályzattal nem kell rendelkeznie Gondozási szükséglettel nem rendelkező személy esetében nincs gondozási tervkészítési kötelezettség

6 Az Szt január 1-jétől hatályba lépő módosítása szerint az idősek otthonába a fenntartó olyan igénylőt is elhelyezhet engedélyezett létszámának 15%-áig, aki nem rendelkezik gondozási szükséglettel. A gondozási szükséglettel nem rendelkező személy esetében nem indokolt egyéni gondozási terv készítése, hiszen az igénybevevő nem szorul gondozásra, kizárólag az intézmény lakhatási és egyéb szolgáltatásai miatt kívánja igénybe venni az idősotthoni ellátást. Az előterjesztés szerint ilyen ellátottak esetében gondozási tervet nem kell készíteni A látogatási és eseménynapló vezetésének pontosítása Az Szr. előírásai szerint az intézmény vezetője a nappali ellátást nyújtó intézményekben a 10. számú melléklet szerinti látogatási és eseménynaplót vezeti. A nyilvántartás alapján a gondozási napokat havonta és évente az intézményvezető összesíti. Ez alapját képezi az állami normatíva felhasználásának, elszámolásának, a mindenkori éves költségvetési törvény figyelembevételével. A hatályos normaszöveg félreértésre ad okot: a pénzügyi ellenőrzés során két külön nyilvántartást kérnek számon a szolgáltatókon, a 10. számú melléklet szerintit és az összesített nyilvántartásokat, holott a jogalkotói szándék nem az adminisztrációs terhek növelésére és a duplikálásra irányult. Szükséges tehát a normaszöveg egyértelműsítése, amely kifejezi, hogy az ellátottak számát a 10. számú melléklet szerinti nyilvántartásban kell havonta és évente összesíteni Az utcai szociális munkára vonatkozó egyes szabályok módosítása Az előterjesztés pontosítja az utcai szociális munka célját annak érdekében, hogy a január 1- jétől pályázati támogatással működő állami feladat felvállalásakor a szolgáltató számára egyértelmű legyen a szakmai elvárás: az intézményi ellátásból kiszorult hajléktalan személyek segítése is célként kerül megfogalmazásra. Az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján szükséges továbbá konkrétabban meghatározni az utcai szociális munka célcsoportját: a közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó személyek is a célcsoporthoz tartoznak. Mivel a évtől az utcai szociális munka állami feladat, a dokumentációs kötelezettséget a finanszírozási szerződés melléklete fogja tartalmazni, így az Szr. 12. számú melléklete szerinti Gondozási lap az utcai szociális munka dokumentálására hatályon kívül helyezésre kerül. Fontos, hogy az egyes utcai szociális munkát végző szolgáltatók minél nagyobb mértékben összehangolják az utcán élő személyek ellátásával kapcsolatos teendőiket, a zavartalan és átlátható feladatellátás érdekében. Az előterjesztés biztosítja, hogy ne csak az azonos területen működő szolgálatokkal, hanem az ellátási területtel szomszédosan dolgozó más szolgálatokkal is összehangolt legyen a feladatellátás. Ezen kívül az előterjesztés pontosítja az utcai szociális munkát végző szolgálatok és a diszpécserszolgálatok közötti együttműködési megállapodás tartalmát. A kétoldalú megállapodásban egyértelműen rögzítésre kell, hogy kerüljenek az egyes feladatok és a felek által vállalt kötelezettségek, ezzel is elősegítve az utcán élő emberek hatékonyabb, gyorsabb és gördülékenyebb ellátását Létszám- és képesítési előírásokat érintő módosítások A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása esetében a létszámelőírások kiegészülnek a szociális segítő munkakör létszámának meghatározásával, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül az ápoló, gondozó munkakör létszámelőírása. A munkakör megváltoztatását gyakorlati tapasztalatok indokolják, mivel ezekben az intézménytípusokban nem a fizikai gondozáshoz, ápoláshoz, hanem a mentális és életvezetési problémák kezeléséhez igényelnek 6

7 segítséget a hajléktalan emberek. Erre tekintettel az ápoló, gondozó munkakörbe tartozó tevékenységek ellátása helyett a szociális segítő munkakörhöz tartozó feladatok ellátására van szükség. Ugyanezen okból kifolyólag időszakos férőhelyek működtetése esetén is a szociális gondozó munkakör szociális segítő munkakörre módosul. A létszámelőírás változatlan marad, kizárólag a munkakör megnevezése módosul. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti otthona esetében az ápoló-gondozó munkakör megszűnésével összefüggésben az ápoló-gondozó munkakör képesítési előírásai is hatályon kívül helyezésre kerülnek, és a szociális segítő munkakör képesítési követelményei kibővülnek az ápoló, gondozó munkakörhöz jelenleg előírt szociális gondozó végzettséggel. A rehabilitációs célú lakóotthonok esetében jövőre csökken az állami normatív hozzájárulás összege, így a fenntartók terheinek mérséklése érdekében az előterjesztés csökkenti a szociális segítőre előírt létszámfeltételeket rehabilitációs célú lakóotthon esetében 2 főről re, pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthona esetében pedig 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott személyről ugyanilyen foglalkoztatásúra. Emellett heti 20 órára csökken a munkaidő az intézményvezető és a fejlesztő pedagógus esetén, ápoló-gondozó célú lakóotthon esetében pedig orvos alkalmazása nem kötelező. 2.3 A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet módosítása Jelenleg a házi segítségnyújtásra való jogosultság megszerzéséhez az igénylő gondozási szükségletének mérésére szolgáló értékelő adatlap felmérése szerint 6 pont is elegendő. Az előterjesztés ezt a pontszámot 11-re emeli. A pontszám növelésével szakmailag célzottabbá válik a szolgáltatás, mert akkor lép be az állam által normatív hozzájárulással támogatott házi segítségnyújtó szolgálat, ha az egyén képességei, készségei nem elegendőek az önálló életvitelhez, illetve családja, hozzátartozója sem tudja őt ténylegesen segíteni. Ez az intézkedés összhangban áll az Alaptörvényben lefektetett irányelvvel, a család felelősségvállalásának hangsúlyozásával. 2.4 A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV.15.) SZMM rendelet módosítása Az előterjesztés a szakmai program szakértőként történő véleményezéséért a módszertani intézményeknek fizetendő szakértői díjat szociális szolgáltatók esetében 8000 Ft-ról Ft-ra, szociális intézmények esetén Ft-ról Ft-ra emeli, és egyértelművé teszi, hogy a szakértői díj mi után jár. A díj emelésének oka a szociális módszertani intézmények bevételeinek csökkenése a központi finanszírozásból, s kiadásaik növekedése. Az előterjesztés egyértelművé teszi, hogy a szakértői díj működési engedélyenként jár függetlenül a szakmai programok számától, így az is egyértelművé válik, hogy a szakmai program javítása utáni ismételt véleményezéskor, illetve egy telephelyen több szolgáltatás működése esetén nem többszöröződik az összeg. Amennyiben egy telephelyen alapszolgáltatást és intézményi ellátást is nyújtanak, működési engedélyenként egyszer jár a szakértői díj, de a magasabb összegben A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (NMr.) módosítása

8 Az alternatív napközbeni ellátás tartalmának meghatározása A Gyvt.-nek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló T/5000. számú törvényjavaslatban szereplő módosítása során az alternatív napközbeni ellátás fogalma, illetve a szolgáltatás tartalma meghatározásra kerül, amellyel összhangban szükséges az NMr.-ben meghatározottakat pontosítani, kiegészíteni. Az előterjesztés részletesen meghatározza az alternatív napközbeni ellátások keretében nyújtható tevékenységeket, továbbá azon tevékenységi köröket, amelyek nem tartoznak az alternatív ellátások közé. A módosítással összefüggésben a rendelet 2. számú mellékletében az alternatív napközbeni ellátás képesítési előírásai önállóan nevesítésre kerülnek A saját gyermeket ellátó személyi kör meghatározása A Gyvt. hatályos szabályai értelmében a családi napköziben, illetve a családi gyermekfelügyelet keretében gondozott saját gyermek után normatív állami hozzájárulást nem lehet igénybe venni. A jogalkotó szándéka a rendelkezéssel az volt, hogy a szolgáltatást közvetlenül nyújtó személy saját gyermeke után ne vehessen igénybe állami normatív hozzájárulást abban az esetben, ha egyben ő maga a szolgáltatás fenntartója is. Amennyiben tehát a szolgáltatásnyújtó személy egyéni vállalkozó és egyben ő maga nyújtja a szolgáltatást is, saját gyermeke után nem veheti igénybe az állami normatív hozzájárulást. A fentieknek megfelelő jogértelmezés elősegítése érdekében az előterjesztés pontosan meghatározza azt a személyi kört, akik a saját gyermekük ellátása után nem jogosultak normatív hozzájárulásra Az állandó segítő rendelkezésre állási idejének meghatározása A hatályos törvényi szabályozás szerint a családi napköziben 5-nél több gyermek ellátása esetében állandó segítőt kell alkalmazni, de nem tartalmazza az NMr., hogy az állandó segítőnek milyen időtartamban kell rendelkezésre állnia a családi napközi teljes napi nyitvatartási ideje alatt. A tervezet rendezi, hogy a segítőnek legalább heti 30 órát kell rendelkezésre állnia, ha a napi nyitvatartási idő meghaladja a napi öt órát. A családi napközi nyitvatartási idejét figyelembe véve ami akár napi óra is lehet ilyen esetben szükséges a segítő alkalmazása. Ugyanakkor némi rugalmasságot is lehetővé tesz a módosítási javaslat a tekintetben, hogy nem napi szinten határozza meg a segítő alkalmazását, hanem heti óraszámban, így amennyiben a hét egyes napján kevesebb gyermek van, akkor nem szükséges a segítő, ha pedig több a gyermek, akkor napi szinten akár a családi napközi teljes nyitva tartási idejében rendelkezésre állhat. Amennyiben a családi napközi nyitvatartási ideje kevesebb, mint napi 5 óra, a segítőnek legalább heti 15 órában kell rendelkezésre állnia Egy épületen belül működő több családi napközi működési feltételeinek meghatározása

9 9 Jelenleg a működési engedélyezéskor az egyes családi napköziknek a személyi, tárgyi és egyéb feltételeknek külön-külön is meg kell felelniük. A tervezet támogatja azon törekvést, hogy egy épületen belül több családi napközi is létrejöhessen. Ennek érdekében, ha egy épületen belül legfeljebb 3 családi napközi kerül kialakításra, elegendő egy konyha, valamint fürdőszoba biztosítása azzal, hogy a tárgyi feltételek vonatkozásában a módszertani útmutatóban foglaltakat alkalmazni kell A bölcsődei gyermek csoportszoba hasznos alapterületének meghatározása Az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról szóló 1357/2011. (X. 28.) Korm. határozat alapján az ágazati jogszabályokat is át kell tekintetni, és szakmai minimumokat kell meghatározni. A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek napközbeni ellátása, ezen belül is a bölcsőde rendelkezik szabvánnyal. A szabvány felülvizsgálata tavaly megtörtént, és idén került kihirdetésre a Szabványügyi Közlönyben. A gyermekek napközbeni ellátásai közül a családi napközi és a családi gyermekfelügyelet esetében már jogszabályi szinten rögzített a minimumkövetelmény, melyhez hasonlóan a tervezet meghatározza bölcsőde esetében is az egy főre jutó alapterületet a gyermek csoportszoba tekintetében. Ez a tervezet értelmében gyermekenként legalább 3 négyzetméter A módszertani intézmények részére fizetendő szakértői díj bevezetése A szociális ágazathoz hasonlóan július 1-jétől a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen is bevezetésre került a módszertani intézmények kötelező bevonása a működési engedélyezési eljárásba. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. (11) bekezdése alapján a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények engedélyezése során a módszertani intézmények szakértőként járnak el, és véleményezik a szolgáltatók, intézmények szakmai programját. Szükséges tehát a jogalapját megteremteni a gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások tekintetében is a szakértői díj megállapításának. A szakértői díjak mértékét és megállapítását az előterjesztés a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosításával megegyezően szabályozza Szervezeti és működési szabályzat készítési kötelezettség pontosítása A szociális területtel azonos módon a gyermekvédelmi területen is kimondásra kerül, hogy egyszemélyes szolgáltató esetén nem szükséges szervezeti és működési szabályzatot készíteni és azt a szakmai programhoz mellékelni A családi pótlék felhasználása a gyermekotthonban A Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvény a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény módosításával lehetővé teszi a családi pótlék teljes összegének személyre szóló felhasználását a gyermekotthonban nevelkedő gyermek esetében is, hasonlóan a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekhez. Ehhez kapcsolódóan célszerű a gyermekotthoni adminisztráció csökkentése a felhasználás elszámolásával, illetve a szabadon felhasználható összeg növelésével. Ugyanakkor módot kell teremteni arra, hogy ha a családi pótlék teljes összegét akár a gyermek távolléte, akár a fejlődési szükségleteinek

10 10 sajátossága (például egy hangszerre vagy nyelvvizsgára gyűjtés), illetve egészségi állapota miatt nem lehet ésszerűen a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére fordítani egy éven belül, akkor a megmaradt összeget gyámhatósági fenntartásos betétben lehessen elhelyezni számára. A családok támogatásáról szóló törvény módosítását tartalmazó előterjesztéshez készült hatásvizsgálati lap, amelyben bemutatásra kerültek az intézkedéssel kapcsolatos társadalmi, gazdasági hatások Az 1. számú melléklet pontosítása A gyakorlati tapasztalatok alapján az 1. számú mellékletben a bölcsődei ellátás létszámnormája esetében a vezetőre vonatkozó meghatározást módosítja a tervezet: szakmai vezető helyett vezető kerül nevesítésre. Az 1. számú melléklet módosítását továbbá az indokolja, hogy az örökbefogadási tanácsadó létszámára vonatkozó hatályos szabályozás figyelmen kívül hagyja az örökbefogadási tanácsadó örökbe fogadható gyermekkel kapcsolatos jogszabályban rögzített feladatait. A módosítási javaslat szerint ezért nem csak az örökbe fogadni szándékozókkal végzett tevékenységet, hanem az örökbe fogadható gyermek örökbefogadásának előkészítését is figyelembe kell venni. A módosítás többletkiadást nem jelent. Az új szempont bevezetése és a korábbi kritérium pontosítása lehetővé teszi, hogy az örökbefogadási tanácsadó valamennyi alapfeladata megjelenjen létszámuk megállapításakor. Tekintettel a gyermekek örökbe fogadhatóvá válásától az örökbefogadásukig eltelt meglehetősen hosszú időre, mindenképpen indokolt az új szempont folyamatban lévő örökbefogadások száma megjelenítése. Az 1. számú mellékletet érintő további módosítás, hogy a gyermekvédelmi szakértői bizottság nevében pontosítás szükséges, hiszen nem csak megyei szinten működik A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása A Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvény a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény módosításával lehetővé teszi a családi pótlék teljes összegének személyre szóló felhasználását a javítóintézetben lévő (javítóintézeti nevelésre utalt, előzetes letartóztatás céljából ott elhelyezett), gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorúak esetében is. Ebből adódóan szükséges a végrehajtási szabályok megalkotása a javítóintézetben lévő fiatalkorúak családi pótlékának felhasználása tárgyában. A javítóintézeti rendtartás módosításával a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek családi pótlékának kezelésével megegyező szabályozás kerül bevezetésre. A tervezet részletes szabályokat ad a családi pótlék letéti számla megnyitásáról, a javítóintézet igazgatójának ez irányú feladatairól. A javítóintézet igazgatójának a rendelet mellékletében meghatározott formában kimutatást kell vezetnie a családi pótlék felhasználásáról, amelyben többek között feltüntetésre kerül a felhasználás időpontja és a felhasználás módja is. A fiatalkorú gyámja, vagyonkezelő eseti gondnoka és a javítóintézet fenntartója a fiatalkorú érdekeinek védelmében jogosult ellenőrizni a családi pótlék személyre szóló felhasználását A Hazánk elnevezésének Magyar Köztársaság -ról Magyarország -ra történő változásából eredő feladatokról szóló 2015/2011. Korm. határozatból fakadóan szükséges módosítások A Korm.határozatból fakadóan az alábbi miniszteri rendeletek pontosító jellegű módosítása vált szükségessé:

11 11 - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet, - az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM BM együttes rendelet, - a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet, - a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet, - a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet, - a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet. 3. Előzmények, kapcsolódások A tervezet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló T/5000. sz. törvényjavaslat Szt.-t és Gyvt.-t érintő módosításaihoz, valamint egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez kapcsolódik. 4. Európai uniós kapcsolódások Közvetlen európai uniós vonatkozása a módosításnak nincs. 5. Társadalmi egyeztetés A tervezet az Egyeztetési lapon feltüntetett szervezetekkel kerül egyeztetésre. 6. Vitás kérdések 7. A tervezet kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő/kezdeményező 2. Tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató: igen/nem Tárcaközlemény: igen/nem Tárca által szervezett sajtótájékoztató: igen/nem 3. Fő üzenet (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): Számos miniszteri rendeletet módosított a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, annak érdekében, hogy az alacsonyabb szintű végrehajtási szabályok összhangba kerüljenek a szociális és a gyermekvédelmi törvény idei változásaival. Az egyszemélyes szociális szolgáltatónak a jövőben, fenntartói típustól függetlenül, nem kell szervezeti és működési szabályzatot készítenie. Az idősek otthonában gondozási szükséglet nélkül élő személy esetén nem szükséges gondozási terv készítése, hiszen az érintett ténylegesen nem szorul gondozásra, kizárólag az intézmény lakhatási és egyéb szolgáltatásait veszi igénybe. Pontosabbá válik az utcai szociális munka céljának meghatározása, továbbá a célcsoport

12 12 kiegészül a közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó személyekkel. Annak érdekében, hogy az utcán élő emberek ellátása a jelenleginél hatékonyabb, gyorsabb, gördülékenyebb legyen, az utcai szociális munkát végző szolgáltatóknak, intézményeknek tevékenységüket össze kell hangolniuk nem csak az ellátási területükön belül, hanem az azzal szomszédos ellátási területeken működő más utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint az illetékes diszpécserszolgálattal. A diszpécserszolgálattal kötött együttműködési megállapodásban ezentúl az egyes feladatokat és a vállalt kötelezettségeket is rögzíteni kell. A szociális módszertani intézmények a szociális szolgáltatók, illetve szociális intézmények szakmai programját szakértőként véleményezik, amelynek díja az előbbiek esetén Ft-ra, utóbbiak esetén pedig Ft-ra változik. A díj működési engedélyenként jár, így ismételt véleményezés, vagy egy telephelyen több szolgáltatás működése esetén sem többszöröződik. Ha az adott telephelyen alapszolgáltatás és intézményi ellátás is van egyszeri, de a magasabb összegű szakértői díjat kell megfizetni. A szociális ágazathoz hasonlóan a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen is szakértői díjat kell fizetni a szakmai programok véleményezéséért. Családi napköziben 5-nél több gyermek ellátása esetén legalább heti 30 órában kell az állandó segítőnek rendelkezésre állnia, amennyiben a napi nyitvatartási idő több mint 5 óra, ha ennél kevesebb, akkor heti 15 órában. Ez a rugalmas szabályozás lehetővé teszi, hogy ha a hét egyes napjain kevesebb gyerek van, akkor ne legyen szükség a segítőre, ha viszont több, akkor akár a teljes nyitvatartási időben ott tudjon lenni. A családi napközihez, illetve a családi gyermekfelügyelethez hasonlóan a bölcsődei gyermek csoportszoba esetén is rögzítésre kerül, hogy gyermekenként legalább 3 négyzetméternyi területet kell biztosítani. Törvény lehetővé tette, hogy a javítóintézetben lévő fiatalkorúak családi pótlékát az érintett szükségleteire lehessen fordítani. A miniszteri rendelet rögzíti, hogy az intézet igazgatója köteles ennek érdekében letéti számlát nyitni, és meghatározott formában kimutatást vezetni a felhasználás időpontjáról, módjáról. Ez irányú tevékenységét a fiatalkorú gyámja, vagyonkezelő eseti gondnoka, illetve a javítóintézet fenntartója bármikor ellenőrizheti. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Soltész Miklós szociális, család-, és ifjúságügyért felelős államtitkár 4. Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: Fő üzenet: A szociális valamint a gyermekvédelmi törvény módosításaival való összhang megteremtése érdekében számos miniszteri rendelet változott. Tervezett időtartam: egyszeri kommunikáció Eszközrendszer: közlemény Anyagi ráfordítás: -

13 13 1. melléklet a /2011-NEFMI számú előterjesztéshez A nemzeti erőforrás miniszter /2011. (...) NEFMI r e n d e l e t e egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1-2. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a 3-9. tekintetében az Szt (2) bekezdés b) és c) pontjában, a 10. tekintetében az Szt (2) bekezdés m) pontjában, a 11. tekintetében az Szt (2) bekezdés g) pontjában, a 12. tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló évi XXXI. törvény 7. (1) bekezdésében, a 13. tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szakképzésért és felnőttképzéséért felelős miniszterrel egyetértésben a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában, a 14. tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. h) pontjában foglalt feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló évi CXXV. törvény 31. (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. g), l) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 22. (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni: az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a külön jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi)

14 aa) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, illetve Az Ir. 1. számú melléklet III. Vagyonnyilatkozat cím Megjegyzés rovatában az a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Szr.) 5. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell) c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal, 4. Az Szr. 7. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Gondozási tervet kell készíteni) a) a szakosított intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan, ide nem értve az idősotthoni ellátásban részesülő gondozási szükséglettel nem rendelkező személyt. 5. Az Szr. 79. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az intézményvezető az ellátottak számát a 10. számú melléklet szerinti nyilvántartásban havonta és évente összesíti. Ez az összesítés képezi az alapját az állami normatíva felhasználásának és elszámolásának, a mindenkori éves központi költségvetésről szóló törvény figyelembevételével. 6. (1) Az Szr (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az utcai szociális munka célja az intézményi ellátásból kiszorult, vagy azzal szemben bizalmatlan, az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. (2) Az Szr (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

15 15 (7) Az utcai szociális munkát végző szolgáltatók, intézmények tevékenységüket összehangolják az ellátási területükön, illetve az azzal szomszédos ellátási területeken működő más utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint az illetékes diszpécserszolgálattal. A diszpécserszolgálattal történő együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket a feladatok és a vállalt kötelezettségek meghatározásával együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Az Szr. a következő sal egészül ki: A 2-3. számú melléklet szerinti, egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló /2011. ( ) NEFMI rendelettel meghatározott létszám- és képesítési előírásoknak március 15-éig kell megfelelni. 8. Az Szr számú melléklete a melléklet szerint módosul. 9. Hatályát veszti az Szr (3) bekezdése. 3. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása 10. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú mellékletében a 0-5 szövegrész helyébe a 0-10 szöveg, a 6-20 szövegrész helyébe a szöveg lép. 4. A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosítása 11. A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

16 16 (2) A módszertani intézmény a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának külön jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért a fenntartó szakértői díjat fizet, amelynek összege működési engedélyenként a) szociális szolgáltató esetén forint, b) szociális intézmény esetén forint, c) szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése esetén a b) pont szerinti összeg. 5. Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM BM együttes rendelet módosítása 12. Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM BM együttes rendelet mellékletében az A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG szövegrész helyébe az a MAGYARORSZÁG szöveg lép. 6. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosítása 13. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletében a) a SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI cím, IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK alcím, A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés A szakmai követelménymodul tartalma: pont, Feladatprofil: alpontban az Alkotmányban szövegrész helyébe az Alaptörvényben szöveg, b) a SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI cím, IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK alcím, A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Döntés-előkészítő munka A szakmai követelménymodul tartalma: pont, Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: alpontban az A Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg, c) a TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI SZAKELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI cím, IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK alcím, A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Társadalombiztosítási szakfeladatok A szakmai követelménymodul tartalma: pont, Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: alpontban az Alkotmány szövegrész helyébe az Alaptörvény szöveg lép. 7. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosítása 14.

17 17 A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a) 1. (1) bekezdés 14. pontjában az a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg, b) 20. (1) bekezdésében a Magyar Köztársaság költségvetéséről szövegrész helyébe a központi költségvetésről szöveg lép. 8. Záró rendelkezés 15. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba.

18 18 Melléklet a /2011. ( ) NEFMI rendelethez 1. Az Szr. 2. számú melléklet II/2/F. pontja a következő szöveggel egészül ki: - szociális segítő = hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása 3 fő 2. Az Szr. 2. számú melléklet II/2/H. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: H) Lakóotthon a) Bentlakásos intézményi szervezetben működő lakóotthon - Rehabilitációs célú lakóotthon szociális segítő - Ápoló, gondozó célú lakóotthon szociális segítő 3 fő ápoló, gondozó b) Önálló intézményként működő - Fogyatékos személyek = rehabilitációs célú lakóotthona intézményvezető (heti 20 óra) szociális segítő = ápoló gondozó célú lakóotthona intézményvezető (heti 20 óra) szociális segítő 2 fő ápoló, gondozó 2 fő fejlesztő pedagógus (heti 20 óra) - Pszichiátriai betegek lakóotthona intézményvezető (heti 20 óra) szociális segítő - Szenvedélybetegek lakóotthona intézményvezető (heti 20 óra) szociális segítő részmunkaidőben foglalkoztatott részmunkaidőben foglalkoztatott 3. Az Szr. 3. számú melléklet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 7.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye alkalmazás minimum feltétele munkakör igény %-ban felsőfokú munkatársa képesítés k OKJ-S képesítés intézményvezető felsőfokú 100 igény munkatársa speciális k alkalmazási igény %-ban

19 19 szociális, mentálhigiénés munkatárs szociális segítő végzettség felsőfokú végzettség 100 középfokú végzettség szociális gondozó Hajléktalanok átmeneti otthona alkalmazás minimum feltétele munkakör igény felsőfokú munkatársak képesítés %-ban OKJ-S képesítés intézményvezető felsőfokú végzettség 100 orvos orvos 100 szociális, felsőfokú mentálhigiénés végzettség munkatárs 100 középfokú szociális segítő végzettség szociális gondozó igény munkatársak %-ban 100 speciális alkalmazási igény 4. Az Szr. 2. számú melléklet II/2/F/1) pont a) és b) alpontjában a gondozó szövegrész helyébe a segítő szöveg lép. 5. Hatályát veszti az Szr. a) 2. számú melléklet II/2/F. pontjában a = hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása 3 fő szövegrész, b) 12. számú melléklete.

20 2. melléklet a /2011-NEFMI(SZ) számú kormány-előterjesztéshez A nemzeti erőforrás miniszter.../2011. ( ) NEFMI r e n d e l e t e egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (2) bekezdés a) és b) pontjában, a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet 105. (2) bekezdésében, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet tekintetében a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló évi LXIV. törvény 10. (2) bekezdésében, a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 94/K. (7) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 11/A. (4) bekezdésében, továbbá az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d), f), g) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása 1.

21 21 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A (2) bekezdésben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben magasabb vezetői, vezetői beosztást betöltő személy a megbízást követő két éven belül köteles a szociális szakvizsgát letenni. E határidőt követően szociális szakvizsgával nem rendelkező személy magasabb vezetői, vezetői beosztásban nem foglalkoztatható. 2. Az NMr. 4. -a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki: (3b) A fenntartó a módszertani intézménynek a gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények és a gyermekvédelmi intézmények szakmai programjának külön jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért szakértői díjat fizet, amelynek összege működési engedélyenként a) gyermekjóléti szolgáltató esetén forint, b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetén forint, c) gyermekjóléti szolgáltató és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény egy telephelyen történő működése esetén a b) pont szerinti összeg. 3. Az Nmr. 4/A. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A nem hálózatban működtetett családi napközi és családi gyermekfelügyelet, valamint egyszemélyes gyermekjóléti szolgáltatás és alternatív napközbeni ellátás esetén nem kötelező szervezeti és működési szabályzatot készíteni. 4. Az Nmr a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként legalább 3 négyzetméter. 5. Az Nmr a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: (5) Az egy épületben működő családi napközik közül legfeljebb három használhatja közös helyiségként a konyhát és a fürdőszobát, feltéve, hogy azok tárgyi feltételei megfelelnek az Intézet módszertani útmutatójában foglaltaknak. (6) A Gyvt. 43. (9) bekezdésének alkalmazásában saját gyermek alatt annak a szolgáltatást közvetlenül nyújtó személynek a gyermekét kell érteni, aki a Gyvt. 5. s) pont sc) alpontjában foglaltak alapján egyben a szolgáltatás fenntartója is.

22 22 6. Az NMr. 49. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az állandó segítő közreműködik a családi napközi szolgáltatást nyújtó személy irányítása alapján a naponta rendszeresen előforduló tevékenységekben. Ha a családi napközi nyitvatartási ideje a napi 5 órát a) meghaladja, legalább heti 30 órában, b) nem haladja meg, legalább heti 15 órában kell az állandó segítőnek rendelkezésre állnia. 7. Az NMr. 50/A. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Gyvt. 43/A. (5) bekezdésének alkalmazásában saját gyermek alatt annak a szolgáltatást közvetlenül nyújtó személynek a gyermekét kell érteni, aki a Gyvt. 5. s) pont sc) alpontjában foglaltak alapján egyben a szolgáltatás fenntartója is. 8. Az NMr. 51/A. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a a következő (4) (10) bekezdéssel egészül ki: (2) Az alternatív napközbeni ellátás valamely gyermekekből álló célcsoport életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, vagy rendszeres időközönként tematikus program szerint, meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység, amelynek biztosítása során kiemelt figyelmet kell tulajdonítani a prevenciónak. (3) Az alternatív napközbeni ellátás a (4) (10) bekezdés szerinti formában és tartalommal szervezhető meg. (4) A játszótéri program szakemberek közreműködésével, folyamatos nyitva tartással szabadidős, egyéni, csoportos, közösség-, érték- és normateremtő tevékenységeket biztosít a gyermekeknek és a szülőknek. (5) A játszóház elsősorban a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő szolgáltatás, amelyben a szülő és a gyermek közösen vesz részt. (6) A játszóház integratív családi játéktár szolgáltatása segíti a családokat a családi kapcsolatok harmonizálásával, a gyermekek fejlődésével, a neveléssel és életvezetéssel kapcsolatos problémák megoldásában, valamint a családi konfliktusok és a pszichés fejlődési zavarok megelőzésében.

23 23 (7) A játszóház keretében nem rendszeres jelleggel, esetenként nem az egész napos nyitva tartás teljes időtartama alatt időszakos gyermekfelügyelet biztosítható. (8) A klubfoglalkozás az óvodán és az iskolán kívüli nevelést támogató, elsősorban sport- és szabadidős tevékenységekhez kötődő, a gyermekek, illetve szüleik hasznos időtöltését célzó szolgáltatás. (9) A klubfoglalkozás keretében gyermekfelügyelet biztosítható azokban az időszakokban, amikor a szülő nem tudja megoldani a gyermek napközbeni felügyeletét, így különösen az óvoda és az iskola nyitvatartási idején túli időszakban, valamint az óvodai, iskolai szünet időtartama alatt. (10) Az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő, nehéz vagy szociálisan hátrányos élethelyzetű, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett gyermekek számára szervezett személyiségfejlesztő, valamint önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő tematikus csoportfoglalkozások a (4) (9) bekezdésben meghatározott bármelyik formában megszervezhetők. 9. (1) Az NMr. 51/C. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az 51/A. (10) bekezdés szerinti foglalkozások vezetését felsőfokú végzettségű szociális vagy mentálhigiénés szakember, valamint a fejleszteni kívánt képesség tekintetében tréning-, illetve csoportvezetésre jogosultságot szerzett személy láthatja el. (2) Az önkéntes segítők, kortárssegítők közreműködésével vagy együttes részvételével működtetett ellátásokban az önkéntesek felkészítéséről, folyamatos szakmai segítéséről és szupervíziójáról a programot működtető felsőfokú szociális alapvégzettséggel vagy mentálhigiénés végzettséggel rendelkező szakember, illetve szupervízió esetén szupervízor útján gondoskodik. (2) Az NMr. 51/C. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Nem tartoznak az alternatív napközbeni ellátások közé a) azon intézmények által biztosított ellátások, amelyeknek kötelező alapfeladata szabadidős programok szervezése, b) elnevezésétől függetlenül az az időszakos gyermekfelügyelet, amelyet a kereskedelmi, vendéglátóipari üzletben vagy kulturális intézményben a szülő tehermentesítése érdekében biztosítanak és amelyhez nem kapcsolódik gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység. 10. lép: (1) Az NMr. 125/B. (6) bekezdés a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés (A gyermekotthon vezetője)

24 24 a) a gyermek véleményének figyelembevételével gondoskodik a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról, amelynek során lehetőség van legfeljebb az éves gyámi számadási időszakon belül többhavi családi pótlék összegyűjtésére és együttes felhasználására, illetve az e) pontban szereplő beszámoló elkészítésével egyidejűleg a fel nem használt összeg gyámhatósági fenntartásos betétben történő elhelyezésére, c) a helyszíni ellenőrzések során a (7) bekezdésben meghatározott kivételekkel bizonylattal, ideértve a csoportos számlát is, igazolja a családi pótlék felhasználását, (2) Az NMr. 125/B. a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: (6a) A 7. számú melléklet szerinti kimutatáshoz és a (6) bekezdés e) pontja szerinti beszámolóhoz nem kell csatolni a (6) bekezdés c) pontja szerinti bizonylatokat. (3) Az NMr. 125/B. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A gyermekotthon vezetőjének nem kell bizonylattal igazolnia a) a családi pótléknak a 3. számú melléklet szerint nyilvántartott zsebpénz kifizetésére felhasznált részét, b) a családi pótléknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át meg nem haladó mértékben felhasznált részét, c) a családi pótléknak a gyámhatósági fenntartásos betétbe befizetett részét. 11. (1) Az Nmr. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az Nmr. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. (3) Az NMr. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. mellékletével megállapított 7. számú melléklet lép. 12. Az Nmr. a) 1. (3) bekezdésében az a nem állami szerv (Gyvt. 30. ) szövegrész helyébe az az egyházi és nem állami szerv szöveg, b) 4/A. (2) bekezdés d) pontjában a szervezeti szövegrész helyébe a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel a szervezeti szöveg, c) 51/A. (1) bekezdésében a Gyvt ának (4) bekezdésében szövegrész helyébe a Gyvt. 44/A. -ában szöveg, d) 51/B. (2) bekezdésében az illetékes szövegrész helyébe a szükség szerint az illetékes szöveg, e) 125/B. (2) bekezdésében az összegének a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére biztosított részét szövegrész helyébe az összegét a gyermek ellátásának kiegészítésére szöveg,

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

Budapest, 2013. május

Budapest, 2013. május EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 9659-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. május 6-án. M I N I S Z T E R I R E N D E L E T egyes gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 56532-4/2011-NEFMI(SZ) E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

Budapest, 2013. november

Budapest, 2013. november EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 53209-2/2013/JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. november 20-án. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER IKT. SZÁM: 35392-6/2012-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. augusztus 31. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 52773-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2014. november

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Szám: 34079-3/2012-EMMI ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Budapest, 2013. június

Budapest, 2013. június EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 26139-3/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. május 8-án. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Szám: 27.655-1/2011-NEFMI E L Ő T E R

Részletesebben

Budapest, 2015. július

Budapest, 2015. július A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER IKT. SZÁM: 32098-3/2015/JISZOC A 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 48984-3/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2014. október 13-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról. Budapest, 2012. október

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról. Budapest, 2012. október EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE SZÁM: 25113-6/2012-EMMI (SZ) A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. október -én. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

Budapest, 2013. október

Budapest, 2013. október EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER IKT. SZÁM: 37052-5/2013/JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet Hatályos: 2015.03.01-2015.06.30

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet Hatályos: 2015.03.01-2015.06.30 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet Hatályos: 2015.03.01-2015.06.30 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egészségügyi alapellátásról. Budapest, 2015. április

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egészségügyi alapellátásról. Budapest, 2015. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER IKT. SZÁM: 21106-3/2015/JOGIEÜ Tervezet ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egészségügyi alapellátásról Budapest, 2015. április készítette: látta: jóváhagyta:

Részletesebben

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5052. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. június 1 2015. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

Tájékoztató a szociális szolgáltatásokat érintő 2013. augusztus 01-jétől hatályos jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a szociális szolgáltatásokat érintő 2013. augusztus 01-jétől hatályos jogszabályváltozásokról Tájékoztató a szociális szolgáltatásokat érintő 2013. augusztus 01-jétől hatályos jogszabályváltozásokról Jogszabály: 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről

A tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről A tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 32908-2/2012-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 12-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a gyámhatóságokról,

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló Az előterjesztés Melléklete szerinti törvény-tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.),

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben