JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kisalföld Napilap munkatársa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kisalföld Napilap munkatársa"

Átírás

1 Ikt. sz. : 10-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: április 24-én (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kisalföld Napilap munkatársa Dr. Kurunczi Károly: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselő jelen van, valamint azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. Bella Zsolt szót kért: Bejelentette, hogy az 5/ napirendi pontnál képviselői indítvánnyal szeretne élni. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja azt, úgy rendelet-módosítás szükséges. Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetért-e a képviselő-testület. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet). 1./ Napirendi pont: - A évi költségvetés teljesítésének elfogadása, rendeletalkotás (3. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Elmondta, hogy a napirendi pontot az állandó bizottságok megtárgyalták. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén részt vett a könyvvizsgáló, továbbá az Adó- és Pénzügyi Osztályvezető is, így alaposan átbeszélték a kérdéses részeket. Felkérte először Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta a évi zárszámadást, a könyvvizsgáló által készített anyagot, könyvvizsgálói jelentést. A bizottság és a könyvvizsgáló is megállapította, hogy mind pénzügyileg, mind vagyon szempontjából a évi költségvetés pozitívan

2 zárult. A vizsgálat során a bizottság fő feladata, hogy a könyvek éves zárása a törvényes rend szerint történjen. A könyvvizsgálói jelentésből néhány dolgot kiemelne, ami a korábbiakhoz képest változást jelent. A hivatalnál új integrált könyvelési rendszer került bevezetésre, ez a CGR rendszer. Ez persze az államháztartási számvitel és könyvelés sajátosságai miatt nem jelent teljes integrációt, mert az önkormányzatnak kötelező központi programokat is használnia. Ilyen a helyi adók nyilvántartására szolgáló ÖNKADÓ program, valamit az ingatlanok nyilvántartására a KATAVIN program. Foglalkoztak vele, hogy a leltározási kötelezettségnek miként tesznek eleget az önkormányzatnál vagyis az összes intézménynél. A leltározási kötelezettségnél lényeges, hogy a különböző vagyontárgyak leltározása nem szükségszerű, hogy minden évben megtörténjen, és az sem, hogy egy napon, mégpedig december 31-én. Erre más napokat is ki lehetne jelölni, ebben változtatás szükséges. Minden vagyontárgy csoportot minden évben felesleges leltározni, mivel ezzel is lehetne csökkenteni az adminisztrációt. Jelentés legfontosabb része az önkormányzat vagyonának alakulásával foglalkozik. A végi szolgáltatási szerződés felmondása után folyamatos tárgyalások folynak a Pannon-Víz Zrt.-vel az önkormányzat társaságba aportált vagyonának visszaszolgáltatásáról. Erre a szolgáltató az új víziközmű tv. értelmében a december 31-i állapot szerint, a törvény erejénél fogva köteles. Azonban erre vonatkozó megállapodás, hivatalos értesítés a Pannon Víz Zrt-től nem érkezett, a decemberi közgyűlési döntésen kívül. A jelenlegi mérlegbeszámoló ezért a közművagyont nem tartalmazza. Lényeges, hisz nem kevés értékről van szó, ez a remények szerint a 2013-as mérlegben fog megjelenni. A bizottság szerint lényeges a befektetett eszközök értéke, mely a mérleg szerint 18 MFt, ebből 7 M 750 EFt az adott kölcsönök állománya. A Hanság Biogáz Kft.-vel kapcsolatban a korábbi években adtuk költsön ezt az összeget. A Hanság Biogáz Kft.-ben lévő üzletrésznek a felajánlásáról már döntött a testület. A bizottság véleménye szerint ezt a kölcsönt sem kell a végtelenségig nyújtanunk, akinek adtuk, vissza is lehet kérni, az erről szóló szerződés felmondásával. A Pannon-Víz Zrt.-nél a részesedésünk értéke még nem ismert, tehát a kimutatásban a befektetett összeg jogosan szerepel. A Hanság-Biogáz Kft.-ben lévő 400 EFt-os üzletrészértéknél nincs olyan ok, ami miatt le kellene értékelni - a könyvvizsgáló megkapta a szükséges anyagokat -. A Magyar Cukor Zrt.-ben 393 EFt könyv szerinti értékkel szerepelünk, ahol osztalék fizetésre is sor került. Az Aqua Szolgáltató Kft.-ben 100 EFt üzletrésszel vagyunk bent. A bizottság vizsgálta azokat a tényezőket a mérlegben, amiben rizikó van. Követelések állományában vizsgálta, a helyi adókkal kapcsolatos követeléseket. A helyi adókból a követelések állománya 2011-ben 39 M 235 EFt-hoz képest most 39 M 665 EFt volt a követelések bruttó összege, de erre a számviteli előírásokra figyelemmel 29 M 336 EFt értékvesztés van elszámolva, amit az alkalmazott program kezel. Ebből a 39 M 665 MFt-ból a pótlékok, bírságok összege 12 MFt. A hátralékos adósok felé évente több

3 felszólítás van eszközölve, kis részben eredménnyel. A követelések között szerepel 5 M 251 EFt, mely a lakbérek miatt felhalmozott tartozás összege, erre értékvesztést 1 M 238 EFt-ot képzett az önkormányzat. A lakbértartozás nagy részét hosszabb ideje nem fizető néhány lakó halmozta fel. Amennyiben az önkormányzat megszüntethetné ezen bérlők bérleti szerződését, akkor újabb szociális probléma merülne fel. A strand esetében 20 MFt szerepel még, mely a strand kialakítási költségeire lett beállítva a korábbi években. A vállalkozó elismerte ezt a tartozást az önkormányzat felé. A tartozás fejében az önkormányzat ajánlata alapján telkeket kapna, de eddig ez még nem realizálódott. A bizottság véleménye szerint a vállalkozó részére a haladék már meg volt, nincs tovább türelem. A pénzeszközökről részletes kimutatás készült, hogy mennyi volt év végén és milyen módon lekötve. Az év végén a 141 MFtból 101 MFt lekötött eszközben volt, ami így rendben is van. A saját tőke változása során ez az év pozitív volt, és ez állapítható meg a pénzeszközök vonatkozásában is. A pénzügyi egyenleg az előző évhez képest évben javult. A közkincs hitel 20 évre lett felvéve. Az összeg a teljes összeggel szerepel a december 31-i állapot szerint, nincs figyelembe véve, amit az állam átvállal majd. A rövid lejáratú kötelezettségek között a helyi adóknál túlfizetés jelentkezett, aminek több oka volt. A túlfizetés oka, hogy a decemberi feltöltéskor a vállalkozások többlet befizetést alkalmaznak, mely csak a következő év május 31-én realizálódik. Szállítói követelések összege a mérleg szerint 7,5 MFt volt, mely nem mondható nagy összegnek. A pénzügyi helyzet vizsgálata során a likviditási mutató évben 445,5 % volt. Ez azt mutatja, hogy a pénzeszközök év végén rendelkezésre álltak. A kötelezettségek állománya folyamatosan csökken, a pénzeszközök állománya pedig magas szinten volt végig. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat a pénzügyi kötelezettségeit bármikor határidőre tudja teljesíteni. A könyvvizsgálói jelentésben el kell fogadnunk azt, hogy az új törvényi előírások következtében 2013-tól nem kötelező a könyvvizsgáló alkalmazása. A bizottság úgy gondolja, hogy az önkormányzat hitelessége miatt könyvvizsgáló alkalmazására továbbra is szükség van. A könyvvizsgálói jelentés végkövetkeztetései: az önkormányzat pénzügyi helyzete évben erős pénzügyi pozícióban volt. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentés anyagát az elhangzott észrevételekkel együtt elfogadásra javasolja, valamint a pénzügyi éves beszámolót is, melynek záradéka korlátozásoktól mentes. A bizottság részéről egyetértenek a 2012-es jelentésben foglaltakkal, melyet a testület elé elfogadásra javasolnak. A képviselő-testület a évi költségvetést, zárszámadást fogadja el azokkal a főszámokkal, amik az anyagban szerepelnek. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Bella Zsoltot, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát.

4 Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a évi költségvetés teljesítéséről készült előterjesztésben foglaltakat a képviselő-testület felé. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Winkler Lászlót, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel a évi költségvetés ezer Ft bevételi és az ezer Ft kiadási főösszeggel történő elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta, és megalkotta a 5/2013. (IV. 25.) rendeletét, mely az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról szól, a 4. sz. melléklet szerint. Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a többi bizottság, a könyvvizsgáló munkáját is. Továbbá megköszönte a Jegyző, az Adó- és Pénzügyi Osztály, és a kollégák által elvégzett munkát. Véleménye szerint is szükséges továbbra is a könyvvizsgálói tevékenység elvégzésére a külső szakértő megbízása. 2./ Napirendi pont: - Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata, rendeletalkotás (5. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Dr. Lóránt István jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Lóránt István: Köszöni, de nincs szóbeli kiegészítése. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte először Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megvizsgálta az előterjesztésben foglaltakat. A rendelet módosítás a évi törvényi változás következtében szükséges. A vagyonkezelői jog kérdése a korábbiakhoz képest bekerült. A közművagyonnal kapcsolatban rendelkeznünk kell arról, hogy a vagyonrendeletben is benne legyen. Az új módosítás a 7. -ba került be, a többi

5 pont a korábbiak szerint szerepel. A 7. (5) pontban foglaltak már korábbi döntés alapján kellett, hogy bekerüljön, ami az AQUA Kft.-nek ingyenesen vagyonkezelésbe adott, de az önkormányzat könyveiben kimutatandó eszközökről szól, melyet a szolgáltató szerződésben vállalt. Jelen állapotban a vagyonrendelet megfelel, így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint az előterjesztésben foglaltak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta, és megalkotta a 6/2013. (IV. 25.) rendeletét, mely Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szól, a 6. sz. melléklet szerint. 3./ Napirendi pont: - Jánossomorja Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója (7. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Dr. Lóránt István jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Lóránt István: Az elmúlt testületi ülésen jelezte már, hogy érthetetlen, de ezen az ülésen foglalkozni kell már a évi költségvetési koncepcióval. A jogalkotó közben rájött, hogy ez így a gyakorlattal nem nagyon van köszönő viszonyban. A legújabb információ szerint a közeljövőben módosítani fogják az államháztartási törvényt, mely szerint valószínűleg visszakerül őszi időpontra a következő évi költségvetési koncepció elkészítésének a határideje. Viszont most ez a hatályos törvény, ezért így kell eljárnia a képviselőtestületnek. A kormányhivatal törvényességi osztályával egyeztetett, azt javasolták, hogy mivel most ez így hatályos, legyen róla egy határozat, hogy a testület ezt tudomásul vette, hogy jelen pillanatban ez a menete a koncepció alkotásnak, beterjesztettük, hogy információk nélkül elindult, foglalkoztunk vele és a későbbiekben majd realizálódik. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6 19/2013. (IV. 24.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a szükséges információk rendelkezésre állása után készíti el, és fogadja el. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Dr. Lóránt István jegyző Határidő: folyamatos 4./ Napirendi pont: - Belső ellenőri beszámoló megállapításainak ismertetése, intézkedési terv elfogadása, beszámoló a FEUVE működésének tapasztalatairól (8. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A NEO-KONTROLL Bt. évek óta a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társuláson belül a kistérségi társulás finanszírozásával - végzi a belsőellenőrzéseit. A Bt. ellenőrzési köre az intézmények felülvizsgálatára szól, tevékenységüket meghatározott metodika szerint végzik. Eddig minden intézmény vizsgálat alá került már. Utóbb az Alapfokú Művészeti Iskola ellenőrzését végezték el. Megkérdezte Dr. Lóránt István jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Lóránt István: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, ha lesz kérdés, szívesen válaszol rá. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a rendelkezésre álló anyagban foglaltakat. A jelentésből lényeges kiemelni és megjegyezni az összeférhetetlenséggel kapcsolatban, hogy szabályozási változást kell alkalmazni az Alapfokú Művészeti Iskolánál. Amennyiben az intézmény igazgatója jogosult ezt gyakorolni, a közvetlen hozzátartozója esetében nem Ő gyakorolja, ezért ezt meg kell változtatni. A megállapítások közül szerepel az önkormányzatnak a térítési díjak megállapításának mértékéről szóló rész. Törvényi szabályoknak megfelelőek azok a térítési díjak, amit az önkormányzat alkalmazott. A hangszerek használatáért díjat kellene szedni az intézménynek, de ezen a gyakorlaton nem kell változtatni. A kis értékű tárgyi eszközökről mennyiségi nyilvántartás felvezetése szükséges. A megállapított hiányosságok

7 inkább adminisztratív jellegűek, de ezeket is korrigálni kell. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy ezekkel a módosításokkal fogadja el a képviselő-testület az ellenőrzésről szóló jelentést és a szükséges két módosítást jelezzük az illetékes Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Az intézménynél a munkáltatói jogkört már a KIK gyakorolja. Kérte a Jegyző Urat, hogy a megállapítást tudassa a KIK-kel. Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság általi kiegészítéssel együtt az előterjesztésben foglaltak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20/2013. (IV. 24.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és tudomásul veszi az Alapfokú Művészeti Iskola belsőellenőrzéséről készült beszámolót, a FEUVE működésének tapasztalatait. Felkéri a Jegyzőt, hogy a KIK-kel, mint a munkáltatói jogkör gyakorlójával tudassa a belsőellenőrzési beszámoló megállapításait. Felelős: Dr. Lóránt István jegyző Határidő: április 30. 5/ Napirendi pont: - Kiváló Tanító, Kiváló Tanár, Oktatási Intézmény Kiváló Dolgozója, Kiváló Óvónő cím adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása (9. sz. melléklet) Bella Zsolt: Mint már említette képviselőként az 5./ napirendi ponthoz szeretne indítvánnyal élni. Az érvényben lévő 5/2009. (III. 26.) rendeletben található kitüntető címmel jelenleg 30 EFt jár. Szeretné, ha a kitüntető cím súlyára való tekintettel ez az összeg 50 EFt-ra emelkedne meg. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel az érvényben lévő rendelet módosításának elfogadását, miszerint a kitüntető címmel járó összeg 50 EFt-ra kerüljön megemelésre. A képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodással elfogadta a 7/2013. (IV. 25.) rendeletet, mely az 5/2009. (III. 26.) rendelet a képviselő-testület által

8 adományozható Jánossomorja Város Kiváló Tanára, Zenetanára, Tanítója, Óvónője Az oktatási intézmény kiváló dolgozója, Jánossomorja Város Sportdíja, Jánossomorja Város Kiváló Tanulója díj alapításának módosításáról szól, a 10. sz. melléklet szerint. Dr. Kurunczi Károly: Kérte Dr. Lóránt István jegyzőt, hogy a rendeletmódosítást végezze el. 6./ Napirendi pont: - Jánossomorja Kiváló Tanulója cím adományozása (11. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Bejelentette, hogy az 5./ és 6./ Napirendi pontok kitüntetések adományozása napirend tárgyalása esetében zárt ülés megtartását rendelte el, tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdésének a) pontjára (kitüntetési ügy), melyről külön jegyzőkönyv készült. Megkérte a vendégeket, hogy távozzanak az ülésteremből. Zárt ülés után folytatódott a nyílt ülés. A vendégek visszahívása megtörtént. 7./ Napirendi pont: - Döntés a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról (12. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításában foglaltakat. Mivel működik a társulás, a társulásban résztvevő önkormányzatoknak meg kell erősítenie, hogy részt kíván-e venni benne és milyen fajta feladatok ellátását igényli az adott önkormányzat. A bizottság vizsgálta a helyi feladatok ellátását. A bizottság javasolja, hogy Jánossomorja a Hajléktalanok Átmeneti Szállásával kapcsolatos kistérségi feladatkörben is vegyen részt. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Winkler Lászlót, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát.

9 Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a megállapodás módosításban foglaltakat, mely csak az 1./ pontban történő névváltozást jelenti. A bizottság szintén javasolja, hogy a feladatkörök ellátása a Hajléktalanok Átmeneti Szállásával egészüljön ki. Dr. Kurunczi Károly: A holnapi napon lesz kistérségi ülés, ahol tovább viszik a kistérségi társulást, a feladatok új együttműködési megállapodásának aláírására kerül sor. Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság egybehangzó módosító javaslatával együtt az előterjesztésben foglaltak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 27/2013. (IV. 24.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásában foglaltakat elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a feladatkörök ellátása a Hajléktalanok Átmeneti Szállásával egészüljön ki. Felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: április 25., folyamatos 8./ Napirendi pont: - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs kérdés, hozzászólás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakról. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 9./ Napirendi pont: - Egyéb ügyek

10 - Aqua Szolgáltató Kft. szindikátusi szerződés - (14. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Az Aqua Kft. és a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok között megkötésre kerülő szindikátusi szerződésben foglaltakat kell megvitatnia a képviselő-testületnek. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. A szindikátusi szerződés az Aqua Szolgáltató Kft.- vel kapcsolatban keletkezik, és néhány pontja fontos az önkormányzat számára is. Lényeges a 3. pontban szereplő célkitűzés, melyhez véleménye szerint még sok minden hiányzik, hogy meghatározzuk azt, hogy mi is az a szolgáltatási színvonal. A cél nem rossz, de az elérendő paramétereket jó lesz meghatározni, mert általában utólag mindig ebben adódnak félreértések. Fontos, hogy a tevékenység eredménye miként kerül felosztásra, legyen egy ilyen jellegű megállapodás. A Kft.-ben 100 EFt vagyonrésszel vesz részt Jánossomorja. Az árbevétel nem a részesedések alapján osztódik. Az érdekünk az, mivel az árak azonosak, hogy a szolgáltatások szintje is azonos legyen, tehát azonos legyen a többi szolgáltatást igénybevevővel, mégpedig az árbevétel, a fogyasztás alapján. Ezeket a pontokat a vagyonkezelési szerződésbe kell beletenni. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának Luka János által elmondott kiegészítésekkel együtt a szindikátusi szerződés tervezetben foglaltak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 28/2013. (IV. 24.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Aqua Szolgáltató Kft. és a szolgáltatást igénybevevő önkormányzatok között létrejövő szindikátusi szerződésben foglaltakat elfogadja. Felkéri a Polgármestert a szindikátusi szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: április 25., folyamatos - Magyar Közút Nonprofit Zrt. levele (Hanságfalva bekötőút átadási ajánlat) (15. sz. melléklet)

11 Dr. Kurunczi Károly: A Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. kezdeményezte a járhatatlan Hanságfalvi út (85107 sz.) felújítását. Ők kértek egy árajánlatot is martaszfalttal való felújításra, mely 10 MFt költséget jelentene. Ebbe a fejújításba be szeretnék vonni az utat használó gazdákat, a Lajta-Hanság Zrt.-t, és természetesen az önkormányzatot is. Kérték, hogy az önkormányzat szervezze meg ezt a találkozót, egyeztetést, melyre már kétszer sor került. A gazdák az erről szóló értesítést megkapták. Az egyeztetésen Lőrincz György alpolgármester úr képviselte az önkormányzatot. A gazdák egymás között 2.000,-Ft/ha összeget tudnak elfogadni támogatásként. A gazdák kifogásolták, hogy a közútkezelő képviselője nem vett részt az egyeztetésen. Majd a második egyeztető tárgyaláson Sümegi Péter a Közútkezelő Megyei Igazgatója megjelent. Az igazgató elmondta, hogy a közútkezelőnek nincs pénze erre az útfelújításra. A közútkezelő javasolja viszont, hogy ezt az utat az önkormányzat vegye át. Dönteni kellene mi legyen az önkormányzat válasza, átvegye-e vagy sem ezt az utat? Véleménye szerint az útátvételbe nem kellene az önkormányzatnak belemennie. Kérte a hozzászólásokat, javaslatokat. Luka János: A kérdést kétfelé venné. Az út tulajdonával kapcsolatban a felajánlást elfogadjuk-e vagy sem, illetve az útnak az állapota. Szeretné tudni azt, hogy egyáltalán kötelező-e az, hogy aszfaltos út legyen egészen Hanságfalváig. Az utat a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. gépei és a gazdák használják zömében, tehát nem a lakosság nagytömegei használják ezt az utat. Mi írja azt elő, hogy ennek az útnak aszfaltos útnak kell-e lennie? Véleménye szerint ez az út kavicsos út legyen, ne aszfaltos. Az aszfaltos út mellett szólna a kerékpározási, sportolási lehetőség. Kerékpárút létesítése jó lenne, a többi része pedig kavicsos megoldással kerülne felújításra. Ha erre a felújításra pályázati lehetőség lenne, akkor támogatni kellene. Nem tartja jó ötletnek, hogy az önkormányzat átvegye az utat, viszont bizonyos összeggel még is csak az önkormányzatnak segítenie kell a felújítást. Talán a gazdák nem is követelnek aszfaltozást, szeretné tudni, hogy mi az igényük. Lőrincz György: Az egyeztetésen a gazdák nem követeltek aszfaltos utat. Ez a martaszfalttal való felújítás más technológia lenne, tehát nem aszfaltos út készülne a 10 MFt-ból. Megemlítette, hogy ez az út nem része az országos kerékpárút hálózatnak. Az a probléma, ha nem vesszük át az utat a közútkezelőtől, akkor az útfelújításnak a pénzügyi lebonyolítása fog nagyon nehézkessé válni. Balsay Sándor: Ő a megbeszéléseken nem vett részt. Ebben az útfelújításban mindenki érdekelt. Szerinte a közútkezelőnek van felmart aszfaltja több telepen, mivel a 86-os főút felújításakor nem tudták bedolgozni azt. Talán a veszélyes

12 lyukakat kellene feltörni és martaszfalttal betömni, a többi rész pedig szilárd maradna. Dr. Kurunczi Károly: Kérdés továbbra is, hogy átveszi-e az utat az önkormányzat vagy sem? Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Luka János javaslata szerint ne vegyük át az utat. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület 8 igenszavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 29/2013. (IV. 24.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től nem kívánja átvenni a Hanságvalva felé vezető sz. bekötőutat. Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Zrt.-t értesítse. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: azonnali Dr. Kurunczi Károly: A közútkezelőnek küldendő válaszlevélben leírja az önkormányzat, hogy anyagilag támogatja az út felújítását, de az utat az önkormányzat nem kívánja átvenni. Tudomása szerint martaszfalt van a közútkezelő telephelyén is Mosonmagyaróváron. Sőt Sümegi Úr tett már arra javaslatot, hogy a szükséges martaszfaltot kijuttatja erre az útra a közútkezelő részéről. - Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója (16. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megküldte írásos beszámolóját a testület felé, Sümegi Péter jegyzi ezt a levelet. Sajnos a Zrt. részéről személyesen a mai ülésre nem tudtak megjelenni. Semmi biztató nincs útfelújítási pályázati lehetőségre. Kérte a hozzászólásokat. Lőrincz György: Sajnálja, hogy egymást követő 2 éven keresztül nem jelent meg senki az ülésen a közútkezelő részéről. Egy bekezdés megragadta a figyelmét március elején készíteni kellett egy összeállítást, hogy milyen útfelújításokat terveznek, ide Ők a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé jelezték a 2006/2007-es felújításból elmaradt 2 szakaszt. Ez azért érdekes, mert a képviselő-testület az előző ülésen elfogadta ezen szakasz felújítására a 25 MFt összeget. Véleménye szerint talán meg kellene várni azt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mit is válaszol, talán nem kellene ebbe a munkálatba

13 belemenni most. Továbbá ellentmondásra is felhívja a figyelmet, hogy elvileg ezek a részek az önkormányzat tulajdonában vannak, hisz az út kezelője a közútkezelő. Talán fel kellene nekik ajánlani ezt az utat ugyanúgy, ahogy Ők tették most, hisz ez az út közút, vegyék át azt Ők az önkormányzattól. Kérte, hogy ennek járjanak utána és ajánlja fel az önkormányzat az utat a közútkezelő tulajdonába. Dr. Kurunczi Károly: Idén ezen az úton már egy-két kátyúzást végzett a közút. A fejlesztési pénzeszközök felosztásánál előnyt élvez a nagyon rossz állapotban lévő útszakaszok felújítása, és csak kis mértékben jut a közútkezelőnek felújítási keret. Most prioritás szempontjából az Albertkázmér felé vezető út felújítása szerepel a fejlesztési koncepcióban. Tehát nincs rá esély, hogy pénz jusson a közútkezelőnek erre az útfelújításra, sem pályázati lehetőség sincs. Az ilyen jellegű pénzforrásra az önkormányzat nem tud pályázni, csak a közútkezelő. Megállapította, hogy nincs hozzászólás, kérdés. Szavazásra tette fel az írásos beszámolóban foglaltak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal tudomásul vette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. írásos beszámolójában foglaltakat. - Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány könyvvizsgálói jelentése (17. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: Megemlítette, hogy a közalapítvány tavalyi könyvvizsgálói megállapításánál korrekcióra volt szükség, most viszont nincs ilyen jellegű megállapítás a könyvvizsgálói jelentésben. Megállapítást nyert, hogy a korábbi hiányosságok már megfelelnek az előírásoknak. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat a képviselő-testület felé. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs kérdés, javaslat. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal tudomásul vette a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány könyvvizsgálói jelentésében foglaltak. - Kék Bagoly Bölcsőde Jánossomorja Szakmai Programja (18. sz. melléklet)

14 Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Bella Zsoltot, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. Szakmai anyagról van szó, a bizottság egyetért a benne foglaltakról, és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 9 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 30/2013. (IV. 24.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Kék Bagoly Bölcsőde Szakmai Programját. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: április Körzeti Általános Iskola SZMSZ-ének és Pedagógiai Programjának megtárgyalása, elfogadása Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy mindkét anyag a nagy terjedelme miatt on lett megküldve a képviselő-testület tagjainak, illetve a Jegyző Úrnál megtekinthető volt. Felkérte Bella Zsoltot, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság megtárgyalta mindkét szakmai anyagban foglaltakat, melyet elfogadásra javasolnak a képviselőtestület felé. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazásra tette fel először a Körzeti Általános Iskola SZMSZ-ének elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 31/2013. (IV. 24.) határozat:

15 Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Körzeti Általános Iskola (9241 Jánossomorja, Iparos u. 10.) SZMSZ-ében foglaltakat. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: április 25., folyamatos Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel a Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 32/2013. (IV. 24.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Körzeti Általános Iskola (9241 Jánossomorja, Iparos u. 10.) Pedagógiai Programjában foglaltakat. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: április 25., folyamatos Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy közeleg május 1-e a majális napja, ahol a hagyományoknak híven pörköltfőzés, sokszínű programok gyerekeknek, felnőtteknek, egyéb lehetőségek várják a lakosságot. Kérte a testület tagjait, hogy a rendezvényen vegyenek részt. Megkérdezte kinek van közérdekű bejelentése. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottságnak javaslata lenne az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban. A bérlők egyre több segélyt kérnek számla hátralékra, főleg villany és víztartozás hátralékra. A víztartozás esetében vízkorlátozást alkalmaz a szolgáltató. Viszont az áram számlák nem fizetésénél vagy a tulajdonos kifizeti vagy a bérlő. Mivel a bérlők nem tudják kifizetni a hátralékot, így az önkormányzatnak kell ezt megtennie, vagy kikötik az áramot, a visszakötés viszont nagy költség. A bizottság javaslatot szeretne tenni arra, hogy meg kellene vizsgálni ezen nem fizető bérlők helyzetét, és a kártyás árammérőket felszerelni ezekbe a bérlakásokba. Nem tudott utána járni annak, hogy mennyibe kerülne egy ilyen mérő felszerelése egy bérlakásba.

16 Dr. Kurunczi Károly: Véleménye szerint ez a beruházás komoly érvágás lenne az önkormányzatnak, sőt bérlőcsere esetében újabb problémák merülnének fel, a javaslatot megfontolják majd. Winkler László: A beltéri utakkal kapcsolatban szeretne kérdezni: ahol nem lesz aszfaltozás, lehetne-e gréderezni, pld. a Szabadság-tér, plusz ez a szakasz az Ady E. utcával való összekötése, a Rákóczi u. és a Sport utca összekötő szakasz, stb... Tudja, hogy nincs a településen gréder, de esetleg az óvári közútkezelő gépét kellene kérni vagy az erdészetét ezen munkálat elvégzésére. Dr. Kurunczi Károly: Nincs használatban lévő gréder a környéken sem, az önkormányzat már keres vételre grédert, hisz nagy szükség lenne rá. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a temetési segély összegének megváltoztatását. Eddig 15 EFt járt alanyi jogon mindenkinek, most viszont ezt az összeget 50 EFt-ra javasolják megemelni. Dr. Lóránt István: A temetési segély az érvényben lévő szociális rendelet része, tehát rendeletmódosítás szükséges. A rendeletmódosítás elkészítéséhez iránymutatás szükséges a bizottság részéről. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a javaslatát megfogalmazza a következő ülésén, majd felterjeszti azt a képviselő-testület felé. Dr. Kurunczi Károly: Kérte Winkler László elnököt, hogy készítse el a bizottság javaslatát és a testület majd meghozza döntését. Wennesz József Károly: A bizottság ülésén elhangzott, hogy segélyeket is rendezni kellene a rendelet-módosítás során. az egyéb Dr. Kurunczi Károly: A bizottság dolgozza ki a javaslatait, melybe kérte, hogy a hivatal illetékes ügyintőit is vonják be. Megkérdezte kinek van bejelentése. Balsay Sándor: A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkájával kapcsolatban szeretne hozzászólni. Tájékoztatta a testületet, hogy nemrég kiderült, hogy a Kormány szeretné minél gyorsabban az EU-s pénzeket felhasználni, ezért olyan döntés született, hogy a hulladékudvar építésével kapcsolatos június végéig beadott számlákat az állam 100 %-ban átvállalja, kifizeti. Így az önrészek sorsa másként fog alakulni.

17 Az építkezések zajlanak, a hulladékszigetekkel kapcsolatban ugyan felmerültek problémák, de későbbiekben a szigetek áthelyezése még megoldható. A feldolgozó üzem építése víz alá került, 1 hónap múlva az üzemnek készen kell lennie. Az önrész állapota egyenlőre levegőben lóg, a Rekultív Kft,-vel a tárgyalások még folynak. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több bejelentés, észrevétel. Megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. K.m.f. Dr. Kurunczi Károly polgármester Dr. Lóránt István jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), valamint - a Jánossomorja Televízió munkatársa, - a Kisalföld Napilap munkatársa

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), valamint - a Jánossomorja Televízió munkatársa, - a Kisalföld Napilap munkatársa Ikt.sz.: 12-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. március 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. április 29-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. december 1-jén 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet).

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet). Ikt.sz.: 10-12/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 28-án (szerdán) 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt. Ikt. sz. : 10-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szavazásra tette fel azt, hogy a módosított napirenddel egyetért-e a képviselı-testület.

JEGYZİKÖNYV. Szavazásra tette fel azt, hogy a módosított napirenddel egyetért-e a képviselı-testület. 26-5/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. április 30-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-14/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-14/2011. Ikt.sz.: 12-14/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. szeptember 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestület 2012. április 24-i n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye: Közösségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - A 2008. évi költségvetés teljesítésének elfogadása, rendeletalkotás (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - A 2008. évi költségvetés teljesítésének elfogadása, rendeletalkotás (3. sz. melléklet) Ikt.sz.: 12-4/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 29-én (szerdán) 16 órakor a Balassi Bálint Mővelıdési Ház kistermében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. február 19-én a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - A 2006. évi költségvetés teljesítése, beszámoló, rendeletalkotás (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - A 2006. évi költségvetés teljesítése, beszámoló, rendeletalkotás (3. sz. melléklet) 26-3/2007. JEGYZİKÖNYV Készült: 2007. április 25-én 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-4/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. június 24-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. március 30.-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. március 30.-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. március 30.-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. november 26- án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2009. március 26-án megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. március 26-án megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: Gyermekvédelmi támogatásokról szóló 5/2009.

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 4. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 4. számú JEGYZŐKÖNYV 4. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 25. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

MUTATÓ. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 13-i testületi ülésének jegyzőkönyvéről

MUTATÓ. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 13-i testületi ülésének jegyzőkönyvéről MUTATÓ Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 13-i testületi ülésének jegyzőkönyvéről Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirend elfogadása 3/2013.(II.13.) 2./ A Ferroflex 2005 Bt. kérelmére

Részletesebben

Hiányzik: Kiszeli Lajos alpolgármester

Hiányzik: Kiszeli Lajos alpolgármester Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Dr. Angyalics Attila képviselő

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. szeptember 5-én 18,00 órakor tartott soros ülésén. A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 54/2011. (V.26.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 54/2011. (V.26.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. május 26-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. december 13-án tartott

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-54/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 20-

Részletesebben