TIHANYI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIHANYI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 TIHANYI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Általános rész Az 1996-ban alapított Tihany Alapítványt a Fıvárosi Bíróság sorszámon vette nyilvántartásba. - A Fıvárosi Bíróság a április 7-én kelt végzéssel az Alapítványt közhasznú szervezetté minısítette. A közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 19.. (1) bekezdése szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentést a törvény által elıírt alábbi tartalommal terjesztjük a Kuratórium elé: 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása 3. Az Alapítvány vagyonának alakulása 4. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása 5. Más szervektıl kapott támogatás 6. A vezetı tisztségviselık juttatásai 7. A közhasznú tevékenységrıl szóló beszámoló 8. Melléklet

2 1. Számviteli beszámoló Az Alapítvány kettıs könyvvitelt vezet és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetekre elıírt éves beszámolót készít. Az egyszerősített éves beszámoló mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. A. Befektetett eszközök eft Az elmúlt évben a befektetett eszközök nettó értéke 942 eft-tal csökkent. Ennek fı oka, hogy beszerzésre került egy személygépkocsi. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege 338 eft volt, a kis értékő tárgyi eszközök értékcsökkenése pedig 18 eft. A befektetett eszközök között kizárólag tárgyi eszközök találhatók május 14-én megalakult az Iproperty.hu Kft., amelynek a Tihanyi Alapítvány 30 %-ban tulajdonosa. A évben az Alapítványnak ,- Ft bevétele származott a Kft-bıl. Osztalék kifizetés a évben nem történt. B. Forgóeszközök eft A záró érték eft-tal haladta meg az elızı évi záró értéket. Ennek legfıbb oka, hogy az elızı évhez képest eft-tal nıtt a követelések értéke, melynek egyik oka a vevı követelések eft-os növekedése, a másik ok pedig a következı idıszakra átvihetı áfa követelés növekedése, amelynek összege eft. C. Aktív idıbeli elhatárolások 18 eft A mérleg nyitó oszlopában feltüntetett 235 eft-os érték 217 eft-tal csökkent. D. Saját tıke eft Az Alapítvány eft-os induló tıkéjét 2010-ben eft-ra emelték. A saját tıke összege az elmúlt évben eft-tal csökkent. Ennek fı oka, hogy a vállalkozási tevékenység eredménye a évhez képest csökkent. A közhasznú tevékenység eredménye eft, a vállalkozási tevékenységé pedig eft. F. Kötelezettségek eft A rövid lejáratú kötelezettségek eft-tal nıttek az elızı évhez képest. Ennek oka a belföldi szállítókkal szembeni kötelezettségek eft-os növekedése, illetve a munkabérekkel kapcsolatos adók és járulékok eft-os növekedése. G. Passzív idıbeli elhatárolások 18 eft Passzív idıbeli elhatárolásként 18 eft tárgyévi telefonköltség jelenik meg.

3 A mérleg eszköz, illetve forrás oldalának fıösszege eft Ez eft-tal haladja meg a év eft-os értéket. Az eredmény kimutatáshoz tartozó kiegészítések Az Alapítványnak évben a közhasznúsági tevékenységbıl eft bevétele származott, amely összeg eft-tal alacsonyabb a megelızı évben elszámolt eft -nál. Központi forrásból eft-tal jutott több 2010-ben. Az egyéb támogatásból viszont eft-tal kapott kevesebbet az Alapítvány, mint 2009-ben. Az egyéb bevételek 526 eft-os tárgyévi volumene 172 eft-tal marad el a évben elszámolt 698 eft-tól. A közhasznú bevételekkel szemben eft ráfordítást számoltunk el. Az egyes költségösszetevıknél jelentkezı eltérések a következık: - Anyagjellegő ráfordítások: eft - Személyi jellegő ráfordítások: eft - Értékcsökkenési leírás: 356 eft - Egyéb ráfordítások: 402 eft Az anyagjellegő ráfordításokon belül közüzemi díjként eft lett elszámolva. Az anyagjellegő ráfordítások tárgyévi eft-os összege eft-tal kevesebb a évi eft-nál. A személyi jellegő ráfordításoknál eft-os csökkenés következett be. Ennek legfıbb oka a fizikai alkalmazottak elbocsátása. Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege 338 eft volt. Ez az összeg 389 eft-tal marad el az elızı évben elszámolt 745 eft-tól. Az egy összegben elszámolt tárgyi eszközök értéke 18 eft volt. Késedelmi kamatként 16 eft-ot számoltunk el. Vállalkozói tevékenység eredménye: A vállalkozási tevékenységbıl származó eft bevétellel szemben tavaly eft költséget számoltunk el, melynek következtében ezen a címen eft adózózás elıtti eredménye keletkezett az Alapítványnak. Az Alapítvány évi összevont eredménye eft. 2. A költségvetési támogatás felhasználása A kapott támogatásokat továbbra is az alapítványi céloknak megfelelıen használtuk fel. Fedeztük belılük a mőködés dologi kiadásait, az épület mőködtetésének díját, és az oktatási tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat. Saját célú kiadásként a fıállású alkalmazottak bérköltségét és azok járulékait kell kiemelni. A korábbi évek mőködési színvonalának fenntartásához további támogatók felkutatására van szükség.

4 3. Az Alapítvány vagyonának alakulása A saját vagyon összetétele a következı. Befektetett eszközök eft Forgóeszközök eft Aktív idıbeli elhatárolás 18 eft Összes eszköz eft Kötelezettségek eft Passzív idıbeli elhatárolások 18 eft Egyéb csökkentı tételek - Saját vagyon eft A vagyon egyes elemei szerepelnek az Alapítvány eszköznyilvántartásaiban. Év végén ezekrıl könyv szerinti leltár készült. 4. Céltámogatást a Tihanyi Alapítvány évben nem kapott. 5. A évben kapott támogatások alakulása: Költségvetéstıl kapott támogatások: APEH 1% támogatás bevétele: Egyéb kapott támogatások: Kapott támogatások összesen: eft eft eft eft Az alapítótól kapott 500 eft-tal az Alapítvány alaptıkéjét emeltük meg. 6. A év során a vezetı tisztségviselı a Tihanyi Alapítványtól eft (bruttó) munkabér kifizetésben részesült. 7. Tihanyi Alapítvány közhasznú szervezet 1996-ban magánkezdeményezésre jött létre. Eredeti célkitőzésének megfelelıen az Alapítvány a magyarországi minıségi képzés évtizedes, egyre növekvı hiányát igyekszik pótolni. E minıségi képzés bevezetésével a jövı értelmiség azon részének kineveléséhez járulunk hozzá, amely kiemelkedı szaktudásával, erkölcsi erejével és elkötelezettségével tartósan véleményformáló szerepet tölthet be Magyarországon. A Tihanyi Alapítvány által biztosított összetett képzési program az internetalapú, távoktatásos (e-learning) középiskolás képzésbıl, és a bentlakást is biztosító egyetemi szintő oktatási rendszerbıl áll. Az Alapítvány Kuratóriuma külön figyelmet szentel annak, hogy a hátrányos szociális helyzető, a roma kisebbséghez tartozó és a határainkon kívül élı magyarok számára térítésmentesen tegye hozzáférhetıvé a biztos egzisztenciát, és jelentıs tudástöbbletet jelentı képzését.

5 A.) Egyetemre felkészítı Középiskolás Programunk Az intézményünkben végzett középiskolai tehetséggondozás a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programja keretében valósult meg a tavalyi évben is. Az országban egyedülálló módon ingyenes internetes képzést, e-learning lehetıséget kínáltunk a társadalomtudományok iránt érdeklıdı fiatal tehetségek számára, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak és érdeklıdnek a közélet iránt. Az elmúlt évben is az ország valamennyi középiskolájával felvettük a kapcsolatot, és közülük nyolcvannal sikerült is a szorosabb munkakapcsolatot fönntartani, illetve kialakítani. Az iskolák igazgatójával vagy meghatározó tanáregyéniségeivel mőködünk együtt annak érdekében, hogy alapítványunk kínálta kitörési lehetıség eljusson a legtehetségesebb, de gyakran szociális, szociokulturális körülményeik miatt egyébként elkallódó fiatalokhoz, akiket alapítványunk erıs többletképzése juttatott jelentıs versenyelınyhöz. Az elmúlt ısszel 150 középiskolás kezdte meg nálunk tanulmányait, szép számmal voltak a szomszédos országok magyar anyanyelvő diákjai is. Az elmúlt tanévben 250 aktív diákunk volt, akik 2 évfolyamon, 4 tematikus félévben végezték tanulmányaikat szabadon választott sorrendben modern kori történelem, nemzetközi kapcsolatok, társadalmi tanulmányok és közgazdaságtan szakirányokon. Ezek a témakörök a középiskolás alaptantervben nem, vagy megítélésünk szerint nem megfelelıen szerepelnek. Az egyes félévek felépítése egyforma: tizenkét hét tananyagot tartalmaz, melyet négy nagyobb (három hetes) tematikus fejezetre tagoltunk. Ezen három hetes fejezetek végén került sor a tesztírásra. Félévenként összesen 4 tesztet kellett kitölteni. A diákok tananyagukat tematikus egységenként kapták meg a folyamatos készülés fenntartása érdekében Moodlerendszerünkön keresztül. Ez a világ 198 országában, több mint intézmény által használt és a felsıoktatási intézményekben legelterjedtebb elektronikus oktatási környezet, mely a tananyagok és tesztek letöltésén kívül számos kommunikációs lehetıséget is kínál, mint levelezés, fórum, chatszoba. Diákjaink az olvasnivalókban egyéni kapacitástól függıen hétrıl-hétre haladhattak. A tananyag önálló feldolgozása az egyetemre való felkészülést segítette. A tananyag hetenként 2 5 tanulmányt tartalmazott, amelyek együttes terjedelme átlagosan 25 oldal volt. A szövegek megértését a tanulmányok végén önellenırzı kérdések segítették. Félévente két szombati elıadást is szerveztünk különféle témákban, ami után kisebb csoportokban, vitakörökben, szakmai felügyelet mellett fejthették ki véleményüket a diákok. Az elmúlt év legnépszerőbb szombati alkalmai voltak: közösségi portálok hatása az emberi kapcsolatokra, újságírói tréning, a magyar film jelene és jövıje, valamint a prezentációs tréning. Idén 140 középiskolás diák veheti át Romsics Ignác professzor úr által aláírt programbizonyítványát az évzáró ünnepségen, június 11-én reggel 10 órától. B.) Mathias Corvinus Collegium Vezetıképzı és Egyetemi Program Egyetemi programunk Egyetemi programunkon, mely 1 év alapozóból, 2 év szakirányos képzésbıl és 2 év vezetıképzésbıl áll, a 2010/2011 tanévben 112 egyetemi hallgatónk volt. Közülük 60-an a Budapesti Corvinus Egyetemen, 36-an az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 8-an a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 6-an a Budapesti Mőszaki Egyetemen, 2-en pedig a Central European University-n folytatják tanulmányaikat.

6 Collegiumunk hallgatói az ország különbözı területeirıl származnak, akiknek magas komfortfokozatú, egy-, illetve kétágyas, zuhanyzós szobákban tudtunk elhelyezést biztosítani. A diákok többsége külön fürdıszobával rendelkezı saját szobában lakik, mely biztosítja önálló életvitelét és a zavarmentes tanulás lehetıségét. Egy hallgató éves költsége megközelítıleg egymillió forint volt, de a hallgatóktól csak havi Ft-ot kérünk kollégiumi térítési díjként. Cserébe minden kollégistától azt várjuk, hogy vezetıként a jövıben szakmailag felkészült, és erkölcsileg helyes döntéseket hozzon. Elsısorban nem elméleti, hanem a gyakorlatban is kiválóan helyt álló szakembereket kívánunk nevelni. Karriercentrumunkon keresztül az elmúlt évben is igyekeztünk minden hallgatónk érdeklıdési körének leginkább megfelelı gyakorlati- illetve munkahelyet találni. a.) Juniorképzés - az alapozó év A 2010/2011. tanévben az alapozó évet 28 fı végezte el. Ez fıként készségfejlesztı kurzusokat tartalmazott a lexikális tudást átadó kurzusok mellett. A két félév során két-három kurzust kellett teljesíteni, amelyek közül a politikai filozófia, valamint a mikro- és makroökonómia szakhoz kötött, hiszen ezeket a hiánypótló céllal bevezetett tárgyakat azok a hallgatók tanulják, akik egyetemi tanulmányaik során nem vagy csupán felszínesen találkoznak e témakörökkel. A formális és informális logika kurzusok keretében a hallgatók elsajátították az érveléstechnikát, fejlıdött vitakészségük, elıadói képességük, továbbá megtanulták alkalmazni és felismerni a különbözı érveléstechnikai fogásokat. A protokollórákon megtanultak magabiztosan viselkedni olyan szituációkban, amelyekbe középiskolásként még aligha kerülhettek, amelyek egyetemistaként vagy késıbb vezetıként mindennapjaik részévé válnak majd. Kiemelt jelentısége volt az angol nyelv oktatásának, célja, hogy minden MCC-s hallgató nehézség nélkül tudjon idegen nyelvő kurzusokat hallgatni, illetve nemzetközi szakirodalmat olvasni. Az angol felsıfokú nyelvvizsga megszerzése után, illetve mellett a hallgatók német, francia, orosz és mandarin kínai nyelvet tanulhatnak. A bevont szakemberek és tárgyak: Lánczi András: A 20. század politikai filozófiája Tanács János: Formális és informális logika Selei Adrienn: Mikroökonómia Steiger Judit: Makroökonómia Grünwald Ildikó: Intenzív angol nyelv Oszipova Irina: Haladó orosz nyelv Sárdi Rudolf: Protokoll b.) A szakirányos képzés A 2010/2011 tanév során 5 szakirányon 42 fı végzett az alábbiak szerinti megoszlásban: jog (8 fı), média/kommunikáció (7 fı), közgazdaságtan (11 fı), modern kori történelem (5 fı) és nemzetközi kapcsolatok (11 fı). Szakirányos képzésünkre az elsı egyetemi évüket sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgatók jelentkezhettek. A szakirányok koherensen kiegészítették a különbözı felsıoktatási intézményekben folyó oktatást, biztosítva az interdiszciplinaritást. A szakirányoknak önálló képzési tantervük van. A tematikát a védnökök és neves szakemberek dolgozták ki, a szakirányvezetık pedig a szaktanárok bevonásával a hallgatók igényeihez igazítva

7 tartalommal látták el. A szakirányos képzésben kiemelt helye volt a gyakorlati képzésnek: neves ügyvédi irodákban, az Alkotmánybíróságon, kereskedelmi televíziókban, a Külügyi Intézetben, Külügyminisztériumban stb. A Közgazdaságtan és business szakirány az egyetemi BA-képzést kiegészítve széles látókörő, alapos szakmai tudással és társadalmi érzékenységgel rendelkezı, a gazdasági életben majdan vezetı pozíciót betöltı hallgatókat képzett. A Jog szakirányán folyó képzés elsıdleges rendeltetése, hogy az egyetemen megszerezhetı elméleti tudást elmélyítve gyakorlati jártasságot is nyújtson hallgatóinak. Éppen ezért az oktatás néhány fıs szemináriumok keretében történt, ahol lehetıség volt a vélemények ütköztetésére, ezáltal a vitakultúra és az érveléstechnika fejlesztésére is. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására adott lehetıséget a Collegium nagy nemzetközi ügyvédi irodákkal kialakított partneri kapcsolata, amely az ügyvédi munkába való betekintésen túl az angol jogi szaknyelv elsajátításához is hozzájárult. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a hallgatók ismeretei ne korlátozódjanak az állam- és jogtudományok klasszikus tantárgyaira, hanem otthonosan mozogjanak a most kialakuló, dinamikusan fejlıdı jogterületeken, illetve a rokon- és társtudományágakban is. A Modern kori történelem és Közép-Európa-tanulmányok szakirányra olyan hallgatókat vett fel a Collegium, akik elkötelezettek a régió történelmének, politikájának, mővelıdésének megismerése iránt. A szakirány céljainak részét képezi a határon túli magyarok kérdésével való foglalkozás, mert Magyarországon túlságosan gyakori a sztereotípiákkal átitatott gondolkodás velük kapcsolatban. A Nemzetközi kapcsolatok szakirányon tudományos és gyakorlati tevékenység folyt egyszerre, a diákok biztonságpolitikai, gazdasági, környezetvédelmi, migrációs és energiapolitikai kérdésekkel foglalkoztak. A Média és kommunikáció szakirány nem mindentudó médiaszakembereket, hanem média-tudatos szakembereket képzett. A gyakorlati képzés nem korlátozódott az írott és az elektronikus újságírásra, hanem a public relations és a kampánykommunikáció alapjait is megtanulhatták diákjaink. A Collegium kiemelten támogatta az önálló ötletek kivitelezését, megvalósítását. Ennek az elvnek a szellemében minden, szakirányos képzésre jelentkezı diáknak feladata volt egy önálló projektterv készítése és leadása. A beérkezett tervek közül a Collegium szakmai testülete kiválasztotta azokat, amelyeknek támogatta a megvalósítását. Szimpátia vagy elkötelezettség alapján valamennyi tanulónak ezekhez kellett csatlakozni. Minden projektet az érintett terület egy-egy neves szakembere mentorál, de a diákok maguk tervezik és menedzselik az alábbi területeken: A Játék, Mely Valóra Válik - küldetése, hogy támogassa a hazai, állami gondozás alatt álló gyermekeket Angol színdarab - a szereplık szinte észrevétlenül is fejlesztik angol nyelvtudásukat, új kifejezéseket sajátítanak el, pontosítják kiejtésüket, bátorságra tesznek szert az idegen nyelvi megnyilatkozásokban, a szereplés megtanítja a szereplıket arra, hogy hogyan kell a nyilvánosság elıtt nyugodtan és határozottan kommunikálni Bonus Intra Történelemverseny célja, hogy az elméleti tudás mellett a diákok belekóstoljanak gyakorlati dolgokba is: milyen egy csapatot vezetni, annak részeként más érdeklıdéső emberekkel együtt dolgozni, mire kell odafigyelni egy esemény szervezésekor Collegiumi Egységesített Rendezvényszervezési és Kampány Projekt célja a brand építés, kampány, programok színvonalas bonyolításának megtanulása, a Collegium belterének szépítése Elbeszélt történelem projekt - célja a múlt rendszer megismerése és megismertetése valamint az átélık történeteinek felkutatása és megjelenítése imcc (International MCC) célja a Collegium bekapcsolása a nemzetközi vérkeringésbe

8 Kultúrblog célja a minıségi kultúrafogyasztás iránti természetes igény kialakítása a collegisták körében, útmutatást ad a mővészeti világ útvesztıjében, illetve felpezsdíti a közösségi életet a közös kulturális programok révén 3H (Hajléktalanok a Hajléktalanokért Hét) - a hajléktalanok integrációjáért, társadalmi elfogadottságukért folytatnak küzdelmet a diákok A kialakuló projektcsapatok feladatai voltak: feladatkörök kijelölése; a projekt pontos célrendszerének kidolgozása; a megvalósítási ütemterv elkészítése; az eszközigény felmérése; a támogatók felkutatása; a projekt elımenetelének és eredményeinek dokumentálása. Mindez lehetıséget és teret biztosított a diákok számára, hogy mind egyéni, mind csapatbeli képességeiket, illetve vezetıi készségeiket kipróbálják. Az elmúlt évben egy oktatóra átlagosan három diák jutott. Ez lehetıvé tette, hogy a Collegium mint vezetıképzı intézmény hatékonyan valósítsa meg misszióját: kimagaslóan inspiráló szellemi környezetben, az egyetemeknél mélyebb és naprakészebb ismereteket adva fejlessze a leendı gazdasági, politikai elit legalapvetıbb vezetıi kvalitásait. Vezetıképzı Program Vezetıképzı Programunkban neves magyar gyakorló szaktekintélyek elıadásai és tapasztalatai mellett a világ legjobb egyetemeirıl érkezı professzorok tartottak gyakorlatorientált órákat diákjainknak. Így a legnagyobb magyar gyakorlati szakemberek, vállalatvezetık tudása kiegészült a nemzetközi téren is nevet szerzett tudósok, oktatók ismereteivel. A 2010/2011 tanév során elsıévesként 15 fı, másodévesként 20 fı volt a hallgatónk az alábbi területeken: Management Science, Public Management, Global Business és Enterpreneurship. Az elméleti és gyakorlati ismeretek megfelelı arányban tartásával zajlott a képzés hallgatóinknak. Képzésen túli alkalmi programok az MCC-ben Collegiumunk legfıbb értékei a hosszútávú, gyakorlatorientált, fenntartható fejlesztés megvalósítása az oktatásban, nevelésben. A tudatos szemléletformáláson felül törekedünk arra, hogy minden körülmény járuljon hozzá a diákok és a Collegium jövıjének biztosításához. Intézményünk erıssége a kapcsolatháló, a volt és jelenlegi diákok és tanárok közötti összetartás, egymás kölcsönös segítése, közös erıforrások kiaknázása. Szinte minden típusú rendezvényünkre jellemzı a határterületeken való mozgás, a közösségi részvétel és az öntevékenység annak minden pozitívumával. Mindezek tükrében diákjaink a 2010-es ıszi szemesztert a hagyományos tihanyi gólyatáborral kezdték, mely az újonnan felvettek szocializációjának elsı lépését jelentette. Október végén egy tokaji kirándulást szerveztek, de volt kerékpártúra és túlélıtúra is. A szakirányos bulik alkalmával a Collegium egyes szakirányai mutatkoztak be egymásnak játékos formában vetélkedıkkel, humorral tarkítva. Emlékezetes volt a kollégiumok közötti fızıverseny vagy a Quinnipiac Egyetem tájékoztatója, ahonnét már évek óta rendszeresen érkeznek hozzánk amerikai egyetemisták (a két intézmény kapcsolata kiemelten fontos). A színház és koncertlátogatásokért, illetve a sportolásért a nevelıtanárok (Jáger Bálint, Pék Eszter és Szolnoki Endre) voltak felelısek. A Collegiumban filmklub és énekkar mőködött,

9 illetve diákjainknak lehetıségük volt heti rendszerességgel a nevelıtanárok által szervezett sporteseményeken (kosárlabda, foci) is részt venni. Negyedik alkalommal rendeztük meg a Collegium immár hagyományosnak mondható bálját, a Corvin Bált. Hatalmas készülıdés elızte meg a nagy eseményt. Az MCC lakói aktívan kivették részüket a készülıdésbıl és a szervezésbıl. Képzésen túli rendszeresen ismétlıdı programok A tanévben hallgatóink segítségünkkel megszervezték Az új alkotmány, változások és lehetıségek c. konferenciát A kerekasztal beszélgetések közül nagyon népszerő volt a Mi leszek, ha bölcsész leszek? címő, az Atomstratégiáról szóló valamint a Média kerekasztal a Szatyor Bárban. A Collegium havi rendszerességgel megtartott szerda esti elıadásai a 2010-ben is színesítették hallgatóink világszemléletét és ismereteit fıként gazdasági és politikai témában. Meghívottak voltak: Kopp Mária, Ahmed Abdel Razek, budapesti palesztin nagykövet, Heim Péter és Szabó Árpád. Az elmúlt évben a keddi alkalmakon megtartott közéleti vitakör látogatottsága is ugrásszerően megemelkedett. A rendszeresen ismétlıdı alumni törzsasztal minden hónap utolsó csütörtökén került megrendezésre. Ezen alkalmak nagyban hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy karriercentrumunk által az elmúlt 2 évben nálunk végzett 111 fıbıl 20 fıt segíthettünk abban, hogy képességeiknek megfelelı állást találjanak maguk és alkalmazójuk örömére, a Collegium hírnevének építésére, többségében vezetı üzleti vagy tanácsadó cégeknél, bankoknál, nemzetközi egyetemeken és minisztériumi osztályvezetıkként. A fentiekben ismertetett szakmai munkát a Tihanyi Alapítvány alkalmazottai garantálták, akik a Mathias Corvinus Collegium mőködéséhez szükséges feladatok ellátásáról gondoskodtak. A vezetın kívül oktatásszervezést 2 fı, a gazdasági adminisztrációt 1 fı, az épületüzemeltetést 4 fı látta el, teljes munkaidıben. Budapest május 27. Szalai Zoltán a Tihanyi Alapítvány képviselıje

10 ~ Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója év TIHANYI ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1013 BUDAPEST, KRISZTINA KRT. 30. címe Keltezés: Budapest, május 27. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

11 Adószám Az egyéb szervezet megnevezése: TIHANYI ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 1013 BUDAPEST, KRISZTINA KRT. 30. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Tételszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESB. 06. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 08. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) Keltezés: Budapest, május 27. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

12 Adószám Az egyéb szervezet megnevezése: TIHANYI ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 1013 BUDAPEST, KRISZTINA KRT. 30. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Tétel- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év szám módosításai Tárgyév a b c d e 13. D. Saját tıke ( sorok) I. INDULÓ TİKE/ JEGYZETT TİKE II.TİKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYS.) TÁRGYÉVI EREDM. VÁLL.TEV E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Keltezés: Budapest, május 27.

13 Adószám Az egyéb szervezet megnevezése: TIHANYI ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 30. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETÉK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E FTban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele(2-10 sorok) Közhaszn.célú mők.kapott tám a) alapítótól b) közp.költségvet.-tıl c) magányszemélyektıl 6. d) egyéb Pályázati úton elnyert tám Közhaszn.tev.-bıl szárm.bev Tagdíjból szárm.bev Egyéb bevétel B. Vállalkozási tev.bev C. Összes bevétel (A+B) D.Közhaszn.tev.ráford.(14-19 sorok) Anyagjell. ráford Szem.jell. ráford Értékcsökk.leírás Egyéb ráford Pénzügyi mőv.ráford Rendkívüli ráford E.Vállalkozási tev.ráford.(21-26 sorok) Anyagjell. ráford Szem.jell. ráford Értékcsökk.leírás Egyéb ráford Pénzügyi mőv.ráford Rendkívüli ráford. -

14 Adószám Az egyéb szervezet megnevezése: TIHANYI ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 1013 BUDAPEST, KRISZTINA KRT. 30. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései adatok E FTban Tárgyév a b c d e 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elıtti eredménye(b-e) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény(g-h) J. Tárgyévi közhasznú eredmény(a-d) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jell.ráford Bérköltség ebbıl: -megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jell.egyéb kifiz Bérjárulékok 4657 B. A szervezet által nyújtott 38. támogatások ebbıl:a Korm.rend.16. (5)bek.szer.köt.-ként elszám. és továbbutalt ill.átadott tám. 0 Keltezés: Budapest, május 27. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója 1 2 4 2-4 - 2-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. november 22. - 20. december 31. 20 Kelt Fonyód, 2012. április 20. 1 2 4 2-4 - 2-1 4 2 0 MÉRLEG Idıszaka 20.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Maroshegyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány székhely: 8000.Székesfehérvár, Rádió út 1. adószám: 18493636-1-07 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés: 63.288/2001/4.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pásztortőz Kulturális és Hagyományápoló Egyes az egyéb szervezetmegnevezése 6400 Kiskunhalas,Kossuth u.21. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám 1 8 8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 1 0 0 6 6 8 Nyilvántartási szám Az alapítvány megnevezése : BÁNKA KRISTÓF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A vállalkozás címe: 1043. Budapest Megyeri út 13 2010. év A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója. 2 0 0 6 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója. 2 0 0 6 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Keltezés: Budapest, 2007. február 28. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Október 23. Alapítvány címe, telefonszáma: 5700 Gyula Bodoky u 17/C Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló 2011. üzleti

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Zarándokút Egyesület 2030 Érd, Alsó utca 11. 18035746-1-13 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Érd, 2011 január 25.... elnök 1. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Zarándokút Egyesület 2010. évben közhasznú

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymezı utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített éves beszámolója 2010 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 2009. január 01. 2009. december 31. KERNSTOK KÁROLY MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2800 TATABÁNYA, Fİ TÉR 4. Adószám: 19148580-1-11

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31.

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. június 14. Fábián Zsuzsanna Nóra Filák-Darázsi Orsolya társelnökök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft Az egyszerősített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlegének elıírt tagolása a kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök

Részletesebben

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20.

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: CF-es Gyermekek

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.év

Közhasznúsági jelentés 2008.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2008.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7 Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV Adószám: 18982590-1-08 LEHETİSÉG CSALÁDOKNAK 2005 ALAPÍTVÁNY 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, ÁCHIM A. U. 26. KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. ÉV Beszámolási idıszak: 2010. 01. 01 2010. 12. 31. Készítette:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.év

Közhasznúsági jelentés 2009.év EuropTec Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2011.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Egészséges Lélek, Egészs. Élet Alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2009. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerősített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2010. május 24.

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

JÖVİFORMÁLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

JÖVİFORMÁLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÖVİFORMÁLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 1. A szervezet alap adatai: 1. Elnevezés: Jövıformáló Alapítvány 2. Képviselı: Horváth Ferenc 3. Székhely: 2131 Göd, Petıfi Sándor u. 48.. 4. levelezési

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 2007. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Kelt: 2008. június 30. 2 A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Alapszabályának

Részletesebben

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra.

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz 1./ Általános információk Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Típusa: nyílt alapítvány Jogállása: közhasznú szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Kölyökkaland Alapítvány Budapest Hóbagoly utca 19 1173. 2011 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30 Hódos Mária. elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2011 február 23.-án

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2010 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. 01. 01. - 2010. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz DKMT Kht. KSH szám: 21803310 9133 571 06 Szeged, Tábor u. 7/b. Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 6722 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz 1. Számviteli beszámoló A Kht.

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület 1 8 7 7 6 4 2 9-9 3 1 2-5 2 1-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Balatonlelle, 2012. március 12. P. H. 1 8 7 7 6 4 2 9-9

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Családfesztivál Kulturális Mővelıdési és Közösségi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tímár János Elnök P.H. Kelt: Zalaegerszeg, 2007. március 19. Készítette: Németné Horváth Mónika könyvelı TARTALOM

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Keltezés: Budapest, 2006. február 28. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

Biblia Centrum Alapítvány

Biblia Centrum Alapítvány H-227 DÖMÖS, Kossuth L. u. 173. Tel: +36 (33) 482 316 www.bibliacentrum.org info@bibliacentrum.org Bankszámlaszám: 1171134-247515 A B I B L I A C E N T R U M A L A P Í T V Á N Y A D Ó S Z Á M A : 1 9 7

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Éves zárómérleg 2009. január 01. - 2009. december 31. Kelt Marcali, 2010. március 20. P. H. MÉRLEG Idıszaka 2009. január 01. - 2009. december 31. Fajtája

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberekért Alapítvány (1037 Budapest, Erdıalja u. 54.)

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése Nagyszénási Állatvédő Közhasznú Egyesület 5931 Nagyszénás, Ságvári u 68. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Nagyszénás, 2011. 04. 26. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) A Nagyszénási Állatvédő Közhasznú

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Szöveges Beszámoló. 2014 évrıl. Az Iskoláért Alapítvány (cégj.szám: 12.Pk.62601/1993/16)

Szöveges Beszámoló. 2014 évrıl. Az Iskoláért Alapítvány (cégj.szám: 12.Pk.62601/1993/16) Az Iskoláért Közalapítvány Hernád Köztársaság út 47. 2376 Szöveges Beszámoló 2014 évrıl Az Iskoláért Alapítvány (cégj.szám: 12.Pk.62601/1993/16) Székhely: 2376 Hernád Köztársaság út.47. Adószám:18675081-1-13

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú szervezet közhasznúsági végzés:

Részletesebben

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló Közhasznú egyszerősített éves beszámoló 2011. év Záradék: a Budapesti Politechnikum Alapítvány 2012.06.13-án tartott kuratóriumi ülésén a beszámolót elfogadta. Közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18263587-1-43 Fıvárosi Bíróság 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak:

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány

A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Keltezés: Budapest, 2005. február 28. az egyéb szervezet vezetıje(képviselıje)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Magyar Póni Klub Szövetség 6044, Kecskemét, Szarkás u 460/A Beszámolási idıszak: 2011.01.01.-2011.12.31 A gazdálkodó képviselıje P.h. Magyar Póni Klub Szövetség Oldal: 2 I. Számviteli beszámoló Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Kispesti Kolping Család Egyesület Közhasznúsági jelentése A 2011.évrıl A fıvárosi Bíróság 1996.06.20. kelt Pk.60596/1996/2 sz. végzésével a 7107 nyilvántartási szám alatt lajstromba vett Kispesti Kolping

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Budapesti Patrónus Alapítvány évi Közhasznúsági jelentés

Budapesti Patrónus Alapítvány évi Közhasznúsági jelentés Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. email: gulyastibor@t-online.hu 211 évi Közhasznúsági jelentés.. Gulyás Tibor képviselı Budapest, 212. május 29. 1. A KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A SIÓFOKI FELSİOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 2009. január 1 2009. december 31-ig terjedı idıszakról Siófok, 2010. május. 24. Készítette: Dr. Sárdi Csilla 1/1 1 Tartalomjegyzék A közalapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Budapest, 2008. február 28. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

2006. T a r t a l o m

2006. T a r t a l o m V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E ZİDÉSEIÉRT A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2006. Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

1201 Budapest, Török Flóris u. 257. Tel/Fax:283-01-94. Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010.

1201 Budapest, Török Flóris u. 257. Tel/Fax:283-01-94. Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. 1201 Budapest, Török Flóris u. 257. Tel/Fax:283-01-94 Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. Az Anyaoltalmazó

Részletesebben