ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel támogatási megállapodás megkötésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel támogatási megállapodás megkötésére"

Átírás

1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel támogatási megállapodás megkötésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Az előterjesztés egyeztetve: 4. sz. melléklet szerint Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete évi 072. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: Az előterjesztés leadási időpontja: év március hó 22. nap Testületi ülés időpontja: március 23.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Budapest-Csepel Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete között április 29. napján Együttműködési megállapodás jött létre, melynek alapján az Önkormányzat vállalta többek között, hogy a Vöröskereszt Férfi Hajléktalan Szálló és Nappali Melegedő működtetéséhez térítésmentesen biztosítja a Budapest XXI. kerület Ady E. u sz. alatti felépítményes ingatlanból ( hrsz.) 364 m 2 helyiségcsoportot és az ingatlan udvarának használatát hajléktalan férfiak részére átmeneti szállás céljára. A Magyar Vöröskereszt vezetése évben lépéseket tett annak érdekében, hogy a Férfi Hajléktalan Szálló és Nappali Melegedő a XXI., Ady E. u sz. alatti önkormányzati ingatlanból egy új ingatlanba - a Budapest, XXI. kerület /70 hrszú. alatti munkásszálló épületébe - kerüljön áthelyezésre, melyhez Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete - a 840/2009.(XII.15.) Kt. és a 841/2009.(XII.15.) Kt. határozata alapján ,- Ft támogatást biztosít a évi költségvetés 2/b. számú mellékletben meghatározott tétel terhére. A támogatás felhasználása támogatási megállapodással (1. sz. melléklet), a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) rendelkezéseinek betartásával történhet. A támogatáshoz a Knyt. által előírt, az összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot a Szervezetek megtették (2-2/a. sz. melléklet). A Knyt. által előírt, a támogatásról szóló adatszolgáltatásról Lentiné Györky Erika ágazati ügyintéző gondoskodik. A Támogatási megállapodást az 1. sz. melléklet szerint előterjesztem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a megállapodás jóváhagyására. Budapest, március 22. Horváth Gyula alpolgármester Mellékletek: 1. sz. melléklet: Támogatási megállapodás 2-2/a sz. melléklet: Nyilatkozatok a Knyt. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 2. A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet levele 3. sz. melléklet: Az előterjesztés egyeztetéséről

3 Határozati javaslat: 1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága (1051 Budapest, Arany J. u. 31.) részére ,- Ft, azaz Huszonötmillió forint vissza nem térítendő fejlesztési támogatást biztosít a Fővárosi Szervezet által működtetett Férfi Hajléktalan Szálló és Nappali Melegedő új telephelyre történő áthelyezése céljára, az 1. számú melléklet szerinti támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően, egyben felhatalmazza Tóth Mihály Polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: Felelős: elfogadásra: azonnal végrehajtásra: - megállapodás megkötése: április támogatás átutalása. Támogatási megállapodás megkötését követő 30 napon belül elfogadásért: Tóth Mihály polgármester - Támogatási megállapodás előkészítéséért: Lombos Antal ágazatvezető - Támogatás átutalásáért: Halmos Istvánné ágazatvezető A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

4 TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Székhelye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Adószám: Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt KSH jelzőszám: Képviseli: Tóth Mihály polgármester (kapcsolattartó: Lombos Antal ágazatvezető tel.: /281 m mint Támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete székhely: 1051 Budapest, Arany J. u. 31. Bírósági nyilvántartásba vétel száma: : 5525 (7.Pk /1993/103) Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Bíróság Adószám: Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt KSH jelzőszám: képviseli: Kardos István Tamás budapesti igazgató (kapcsolattartó: Kardos István Tamás budapesti igazgató, tel.: a továbbiakban mint Fővárosi Szervezet 1. számú melléklet Ikt.sz.: - /2010 harmadrészről a Magyar Vöröskereszt székhely: 1051 Budapest, Arany J. u. 31. Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 5525 Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Bíróság Adószám: Bankszámlaszám: K&H Bank KSH jelzőszám: képviseli: Selymes Erik főigazgató (kapcsolattartó: név: Selymes Erik főigazgató, tel.: a továbbiakban mint Országos Igazgatóság (Fővárosi Szervezet és Országos Igazgatóság a továbbiakban együtt: Támogatottak) (továbbiakban valamennyien együttesen: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel. 1. Támogató a évi költségvetésről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2010. (II.23.) Kt. rendelete, valamint a /2010.(III.23.)Kt. határozat alapján vállalja, hogy bruttó Ft, azaz bruttó huszonötmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Férfi Hajléktalan Szálló új telephelyre történő áthelyezése céljára. 2. A támogatás összege kizárólag fejlesztési célra, a Fővárosi Szervezet által jelenleg a 1215 Budapest, Ady E. u sz. alatti ingatlanban működtetett Férfi Hajléktalan Szálló új telephelyre történő áthelyezése céljára, az Országos Igazgatóság által történő ingatlanvásárláshoz használható fel.

5 3. A Támogatottak kötelezettségei 3.1 Országos Igazgatóság vállalja, hogy a támogatás összegét a 2. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében a Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Budapest, XXI. kerület /70 hrsz. alatt nyilvántartott, és természetben a 1211 Budapest, Déli Bekötő út 1-9., Motorkerékpár u. 1-5., Motorkerékpár u Tekercselő u és a Központi út sz. alatt található ingatlanon lévő, a jelenlegi munkásszálló épületének (pince, földszint és két emelet, mindösszesen m²) és kb. 890 m² telekrész, azaz mindösszesen a /70 hrsz ingatlan 8481/80697 tulajdoni hányada kb. 23%-ának megfelelő ingatlanrész (a továbbiakban: Ingatlan ) megszerzéséhez szükséges vételár kiegyenlítésére fordítja. Országos Igazgatóság kijelenti, hogy az ingatan tulajdonosától kapott előzetes tájékoztatás szerint az ingatlan per-, teher- és igénymentes. 3.2 Országos Igazgatóság vállalja, hogy legkésőbb december 31. napjáig az Ingatlan tulajdonába kerül, és a kapott támogatással elszámol. Ennek igazolására a megkötött adásvételi szerződésnek a földhivatali érkeztető bélyegzővel ellátott példányát bemutatja, továbbá a vételárról szóló, jogszabálynak mindenben megfelelő számlát benyújtja Támogató részére, és a vételár kiegyenlítésének megtörténtét hitelt érdemlően igazolja. Vállalja továbbá, hogy az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként való bejegyzéséről de legalább erre irányuló kérelmének széljegyen való szerepléséről legkésőbb március 31. napjáig a tulajdoni lap másolatának megküldésével tájékoztatja Támogatót. Országos Igazgatóság vállalja, hogy az adásvételi szerződés szerinti tulajdonba kerülés napját követő 2 hónapon belül az Ingatlant a Fővárosi Szervezet részére birtokba adja és annak használatát Férfi Hajléktalan Szálló és Nappali Melegedő működtetésére folyamatosan biztosítja részére - a csepeli férfi hajléktalanok számára szálló működtetésére, nappali ellátásra, valamint utcai szociális munka biztosítására irányuló - feladatellátási jogviszonya teljes időtartama alatt. A birtokbaadás tényéről felvett jegyzőkönyvet Országos Igazgatóság Támogatónak bemutatja. 3.3 Fővárosi Szervezet vállalja, hogy a csepeli férfi hajléktalanok részére szálló működtetésére, nappali ellátásra, valamint utcai szociális munka biztosítására irányuló feladatellátási jogviszonya alatt a birtokbaadás napját követően feladatait az Ingatlanban folyamatosan ellátja. Fővárosi Szervezet legkésőbb a birtokbavételtől számított egy hónapon belül kezdi meg feladatának az Ingatlanban való megvalósítását. Fővárosi Szervezet azonban ezen időpontig is vállalja a Támogatóval fennálló feladatellátási jogviszonyában foglaltak folyamatos megvalósítását. 4. A támogatás összegét a Támogatottak a 2. és 3. pontban meghatározott céltól eltérően nem használhatják fel, azt más számára tovább nem adhatják. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege bármilyen adó (ÁFA) (kivéve, ha ÁFA visszaigénylésre nem jogosult), illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére. 5. Támogatottak kijelentik, hogy - nincs lejárt és ki nem egyenlített köztartozásuk (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozás), - az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettségük nincs, - csőd-, felszámolási vagy végelszámolási vagy törlési eljárás alatt nem állnak. 6. Támogatottak kijelentik, hogy az 5. pontban foglalt körülmények változását a Támogató felé a tény bekövetkezésétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül írásban bejelentik. 7. Támogatottak kijelentik, hogy ÁFA visszaigénylésére nem jogosultak. 8. A kifizetés átutalással történik az Országos Igazgatóság K&H Bank pénzintézetnél vezetett számú számlájára, melyet jelen megállapodás aláírását követően 30 napon belül folyósít a Támogató.

6 9. Támogató felhívja Országos Igazgatóság figyelmét, hogy a támogatás összegét kizárólag a 3.1. pontban megjelölt ingatlan adásvételi szerződés szerinti vételárának kiegyenlítésére fordíthatja, abból semmilyen egyéb beszerzés, kifizetés vagy eljárási díj, költség, munkadíj stb. nem finanszírozható. 10. Az elszámolás rendje: Támogatottak kötelesek a tényleges megvalósulásról rövid szöveges szakmai értékelő anyagot adni és az Országos Igazgatóság köteles a nevére és címére kiállított számlamásolatokkal elszámolni Országos Igazgatóság a 7. pontban meghatározott nyilatkozata alapján az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA-val növelt összegével jogosult elszámolni A 3.2. pontban foglaltakon kívüli egyéb eredeti okmányok megtekintése igény esetén helyszíni ellenőrzés során, illetve bekéréssel, egyeztetett időpontban történik Országos Igazgatóság vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb december 31-ig elszámol a Támogatási Megállapodás 1. számú melléklete, valamint a 3.2. pont szerint Az elszámolással, beszámolóval való indokolatlan késedelem esetén Országos Igazgatóság köteles a támogatási összegnek a késedelem napjától számított, a Ptk-ban meghatározott kamattal növelt összegének a visszafizetésére a Támogató OTP Bank Nyrt számú számlájára Országos Igazgatóság köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, oly módon, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. 11. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli. 12. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel. 13. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során a Támogatottaktól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a Támogatottaknál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzés tartani. E feladatokat a fentiekben megjelölt kapcsolattartó látja el. 14. Felek jogosultak jelen megállapodást megszüntetni. A felmondás csak írásban érvényes. 15. Támogatottak szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben az Országos Igazgatóság köteles a támogatás teljes összegét a Ptk-ban meghatározott kamattal növelt összegben a Támogató OTP Bank Nyrt számú számlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének bármelyik Támogatott részéről e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása (különösen a 3. pontban foglalt kötelezettségek megszegése), a vállalt feladatok ellátásának azonnali és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint ismételt felszólítást követően a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb három évre kizárható az önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből. 16. Jelen támogatási megállapodás mellékletét képezi az 1. számú melléklet, amely az Országos Igazgatóság elszámolását szolgálja. 17. Amennyiben a Támogatottak bármelyike neki fel nem róható okból nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és ezzel egyidejűleg a döntéshozóhoz írásban benyújtani határidő-módosítási kérelmét. Amennyiben erre nem kerül sor, Országos Igazgatóság haladéktalanul köteles a

7 támogatási összeget, illetve maradványát zárolni, és a Támogató OTP Bank Nyrt számú számlájára 30 napon belül visszautalni, valamint pénzügyi elszámolást készíteni. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a Támogatottak a Támogatót haladéktalanul írásban értesítik. 18. Támogatottak jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy - az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat; - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/A. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve Támogató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a költségvetési rendeletében foglaltak szerint nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.budapest21.hu); - a Ptk. 81. (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; - kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. (4) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; - a támogatott civil szervezet köteles a megállapodás megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a megállapodás módosítását kezdeményezni. 19. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 20. Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 21. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták. Budapest, év... hónap... nap.... Tóth Mihály Kardos István Tamás Selymes Erik polgármester budapesti elnök főigazgató Budapest XXI. Kerület Magyar Vöröskereszt Budapest Magyar Vöröskereszt Csepel Önkormányzata Fővárosi Szervezete Országos Igazgatóság Ellenjegyzi:... Dr. Szeles Gábor jegyző

8 1. A támogatott adatai: TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA Támogatási szerződés 1. számú melléklete Név:... Cím (székhely, lakóhely):... Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel):... ÁFA visszaigénylésre jogosult:... igen nem A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Az önkormányzattól támogatásként elnyert összeg:... Ft 3. A támogatási cél megnevezése: Elszámolási határidő:... Sorszám Megnevezés Szállító Számlaszám ÁFA nélküli összeg Összesen: ÁFA-val növelt összeg A költségösszesítő pótlapok száma:...db Kijelentem, hogy jelen elszámolás során benyújtott számlákat más támogatás elszámolásához nem használtam fel. Budapest,... év... hónap... nap... (cégszerű) aláírás IGAZOLÁS A támogatottat hiánypótlásra szólítottam fel: igen nem ( Dátum:...év...hónap...nap) Kapcsolattartó aláírása:... A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom: igen nem (indokolás:...) Keltezés:... Kapcsolattartó aláírása:... Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét igazolom:... Keltezés:... Városgazdálkodási Iroda aláírása:

9 NYILATKOZAT 2. sz. Illclleklet a kozpenzekbol nyujtott tamogatasok atlathatosagarol szolo evi CLXXXI. torveny szerinti osszeferhetetlenseg, illetve fennallasarol, vagy hianyarol A Palyaz6 neve: Magyar Voroskereszt Budapest Fovarosi Szervezete Termeszetes szemely lakcime: Sztiletesi helye, ideje: Gazdasagi tarsasag eseten szekhelye: Cegj egyzekszama: Ad6szama: KSHjelzoszam: Egyeb szervezet eseten szekhelye: 1051 Budapest, Arany J. u. 31. Kepviselojenek neve: Kardos Istvan Tamas Nyilvantartasba veteli okirat szama: 5525 (7.Pk /1993/1 03) Nyilva.l1tartasba vevo szerv megnevezese: Fovarosi Birosag Kijelentem, hogy szemelyemmel, illetve a palyaz6kent megjelolt szervezettel szemben a kozpenzekb61 nyujtott ta.l11ogatasok atl<ithat6sagar61 sz evi CLXXXI. torveny (tovabbiakban: Knyt.) (1) bekezdese szerinti osszeferhetetlenseg 1. nem all fenn vagy x 2. fennall az...pont alapjan "Kllyt. 6. (1) 6. (1) Nem indulhat palyaz6kent, es nem reszesiilhel tamogalasban a) aki a palyazati eljarasban dontes-elokeszitokent kozremiikodo vag)' donteshoz6, b) a kizart kozjogi tisztsegviselo, c) az a)-b) pont ala tartoz6 szemely kozeli hozzatartoz6ja, d) az a)-c) pontban megjelolt szemely tulajdonaban a1l6 gazdasagi tarsasag, e) olyan gazdasagi tarsasag, alapitvany, tarsadalmi szervezet, egyhaz vagy szakszervezet, illetve ezek on6116 jogi szemelyiseggel rendelkezo olyan szervezeti egysege, amelyben az a)-c) pont ala tartoz6 szemely vezeto tisztsegviselo, az alapitvany kezelo szervenek, szervezetenek tagja, tisztsegviseloje, a tarsadall71i szervezet, az egyhaz vagy a szakszervezet ugyintezo vagy kepviseleti szervenek tagja, j) az a tarsadalmi szervezet, egyhaz vagy szakszervezet, illetve ezek on6116 jogi szemelyiseggel rendelkez6 azon szervezeti egysege, fa) amely a palyazat kiirasat mege16z6 6t evben egyiittmiikodesi megallapod6st kot6tt vagy tartotl fenn Magyarorszagon bejegyzett parttal (a tovabbiakban: part), jb) amely a palyazat kiirasat megel6zo ot evben parttal kozos jeloltet allitott orszaggyiilesi, europai parlamenti vagy helyi onkormanyzati valasztason, g) akinek a reszvetelb61 val6 kizartsaganak tenyet a 13. alapjan a honlapon kozzetettek." (1) bekezdese szerinti erintettseg 1. nem all fenn vagy x 2. fennlill az...pont alapjlin "Kllyt 8. (1) Ha a palyaz6 a) a palyazati eljarasban dontes-el6keszit6kent kozremiikod6 vag)' dontest hoz6 szervnel munkavegzesre iranyul6 jogviszonyban all, b) nem kizart kozjogi tisztsegviselo,

10 c) az a)-b) pont ala tartoz6 szen1lily kozeli hozzatartoz6ja, d) az a)-c) pontban megjelolt szemely tulajdonaban all6 gazdasagi tarsasag, e) olyan gazdasagi tarsasag, alapitvany, tarsadall11i szervezet, egyhaz vagy szakszervezet, al11elyben az a)-c} pont ala tartoz6 szel11ely vezeta tisztsegvisel6, az alapitvany kezela szervenek, szervezetenek tagja, tisztsegviseloje vagy a tarsadall11i szervezet iigyinteza vagy kepviseleti szervenek tagja, koteles kezdel11enyezni e koriill11enynek a honlapon tortena kozzetetelet a palyazat benyzljtasaval egyidejiileg. (2) Ha az erintettseget l11egalapoz6 koriill11eny a palyazat benyzljtasa utan, de a tal110gatasi dontes elatt kovetkezik be, a palyaz6 koteles 8 l11unkanapon beliil kezdel11enyezni e koriill11enynek a honlapon tortena kozzetetelet. (3) Ha a palyaz6 a kozzetetelt hataridaben nel11 kezdel11enyezte, tal110gatasban nel11 reszesiilhet. " Az osszeferhetetlenseg vagy az erintettseg alapjaul szolgal6 korihmeny leirasa: Kijelentem, hogy az osszeferhetetlenseg megsziintetesere az alabbiak szerint intezkedtem: Kijelentem, hogy az erintettseg kozzetetelet kiilon iirlap csatolasaval kezdemenyeztem. Kelt: Budapest, ev rnarcius h6 19 nap

11 NYILATKOZAT 2/a. SZ. melleklet a kozpenzekbol nyujtott tamogatasok atlathatosagarol szolo evi CLXXXI. torveny szerinti osszeferhetetlenseg, illetve fennallasarol, vagy hianyarol A Palyaz6 neve: Magyar Voroskereszt Orszagos Igazgatosaga Terrneszetes szemely lakcfme: Sztiletesi.helye, ideje: Gazdasagi tarsasag eseten szekhelye: Cegjegyzekszama: Ad6szama: KSH jelzoszam: Egyeb szervezet eseten szekhelye: 1051 Budapest, Arany J. u. 31. Kepviselojenek neve: Selymes Erik Nyilv8.ntartasba veteli okirat szama: 5525 Nyilvantartasba vevo szerv megnevezese: Fovarosi Birosag Kijelentem, hogy szemelyemmel, illetve a palyaz6kent megjelolt szervezettel szemben a k6zpenzekb61 nylijtott tamogatasok Ml<ithat6sagar61 sz evi CLXXXI. torveny (tovabbiakban: Knyt.) (1) bekezdese szerinti osszeferhetetlenseg 1. nem au fenn vagy 2. fennall az...pont alapjan "Knyt. 6. (1) 6. (I) Nem indulhat palyazakent, es nem reszesiilhet tamogatasban a) aki a palyazati eljarasban dontes-elokeszitokent kozremiikodo vagy donteshoza, b) a kizart kozjogi tisztsegvisel6, c) az a)-b) pont ala tartoza szemely kozeli hozzatartozaja, d) az a)-c) pontban megjelolt szemely tulajdonaban alia gazdasagi tarsasag, e) olyan gazdasagi tarsasag, alapitv6ny, tarsadalmi szervezet, egyhaz vagy szakszervezet, illetve ezek onallo jogi szemelyiseggel rendelkezo olyan szervezeti egysege, amelyben az a)-c) pont ala tartozo szemely vezeto tisztsegvisel6, az alapitvany keze/(j szervenek, szervezetenek tagja, tisztsegviseloje, a tarsadalmi szervezet, az egyhaz vagy a szakszervezet iigyintezo vagy kepviseleti szervenek tagja, j) az a tarsadalmi szervezet, egyhaz vagy szakszervezet, illetve ezek onallo jogi szemelyiseggel rendelkezo azon szervezeti egysege, fa) amely a palyazat kiirasat megelozo 6t evben egyiittmiikodesi megallapodast k6tott vagy tartott fenn Magyarorszagon bejegyzett parttal (a tovabbiakban: part), fb) arnely a palyirzat kiirasat megelozo 6t evben parttal kozas jelaltet allitott orszaggyiitesi, europai par/amen/i vagy helyi onkormanyzati valasz/ason, g) akinek a reszvefelbo/ vala kizer/saganak /enye/ a J3. a/apjan a' hon/apon kozze/elfek." (1) bekezdese szerinti erintettseg L oem all fenn vagy 2. fenmm az pont alapjan 0J "Knyt 8. (1) Ha a pelyaza a) a palvaza/i eljarasban d6l7ljs-elokeszilokenl kazrel7lz7k6do vagy domesl hoza szervne/ munkavegzesre lran)'ulajogviszonyban all. hj i1em kizorl kozjogi liszlse.",tvise!o, I

12 c) az a)-b) pont ala tartozo szemely kozeli hozzatartozoja, d) az a)-c) pontban megieloll szemely lulajdonaban alia gazdasagi tarsasag, e) olyan gazdasagi larsasag, alapitvany, larsadalmi szervezel, egyhaz vagy szakszervezel, amelyben az a)-c) pont ala larlozo szemely vezela liszlsegvisel6, az alapftvany kezela szervenek, szervezelenek lagia, tiszlsegviselaje vagy a tarsadalmi szervezel iigyinteza vagy kepviseleli szervenek lagia, koteles kezdemenyezni e koriilmenynek a honlapon lorlena kozzelelelet a palyazal benyitjtasaval egyidejiileg. (2) Ha az erintettseget megalapozo koriilmeny a palyazat benyitjtasa Ulan, de a lamogalasi dontes elatt kovetkezik be, a palyazo koteles 8 munkanapon bewi kezdemenyezni e koriilmenynek a honlapon lorlena kozzelelelet. (3) Ha a palyaz6 a kozzetetell halaridaben nem kezdemenyezte, lamogalasban nem reszesiilhet. " Az osszeferhetetlenseg vagy az erintettseg alapjaul szolgal6 koriilmeny leir3sa: Kijelentem, hogy az osszeferhetetlenseg megsziintetesere az alabbiak szerint intezkedtem: Kelt: Budapest, ev marcius h6 22. nap

13

14 4. sz. melléklet M e l l é k l e t a Javaslat a Magyar Vöröskereszttel támogatási megállapodás megkötésére című előterjesztéshez. Előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Selymes Erik Kardos István Tamás dr. Süli Eszter Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezetővel Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóság főigazgatójával Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete budapesti igazgatóval Igazgatási Ágazat jogi ügyintézőjével Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: Az előterjesztéssel kapcsolatosan észrevételt, javaslatot az Ágazatvezető Asszony nem fogalmazott meg. Budapest, év március hó 22. nap Halmos Istvánné sk. ágazatvezető Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: Az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételek átvezetésre kerültek. Budapest, év március hó 22. nap Selymes Erik sk. főigazgató Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: Az előterjesztéssel kapcsolatos írásos észrevétel, javaslat nem érkezett az Igazgató úr részéről. Budapest, év március hó 22. nap Kardos István Tamás sk. budapesti igazgató Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: Az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataim átvezetésre kerültek. Budapest, év március hó 22. nap Dr. Süli Eszter sk. jogi ügyintéző

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal támogatási megállapodás megkötésére

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal támogatási megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal támogatási megállapodás megkötésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:.

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:. 1. melléklet a 24/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata Támogatási igénylőlap 1. Igénylő adatai: Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel):

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére.

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére. Készítette: S.

Részletesebben

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14.

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. 1. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. -a alapján Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a Kisebbségi és Civil Szervezeti Munkacsoport 2009. évi feladattervére, valamint a helyi civil szervezetek részére a 2009. évre

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Adószám: 157357462-43 Bankszámlaszám: 11784009-15511001 KSH-szám:

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Pályázati adatlap IS/2013

Pályázati adatlap IS/2013 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának az iskolai tanórán kívüli testnevelés, valamint iskolai szabadidősport programok támogatására 1. A pályázó szervezet azonosító adatai: Pályázó szervezet

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre 1. A szervezet neve bírósághoz bejelentett módon: 2. Székhelye: 3. Levelezési címe: 4. Adószáma: 5. Bírósági bejegyzés száma, éve: 6. Számlavezető pénzintézet neve: 7. Pénzforgalmi jelzőszáma: Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.)

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 1. A pályázat célja: a településen élő vagy dolgozó állampolgárok

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (1113. Budapest, Bocskai út 39-41., képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester), mint támogatást nyújtó,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Magyarország

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (III.4.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2015. (I.27.) számú önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 26.) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 26.) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 26.) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (X.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására. Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

1. A rendelet hatálya. 2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására Készítette: Damm Mária Szociális és Egészségügyi Ágazat koordinátora Előterjesztő:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és

Részletesebben

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 1.) A pályázó adatai: 1.1. A pályázó szervezet neve: 1.2. A pályázó szervezet székhelye: 1.3. A pályázó szervezet levelezési címe:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Fodor Rita

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról 1. A társadalmi

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 17-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté Polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a Jegyzőt Helyettesítő Aljegyző Tárgy: A Magyar

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT / ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT / ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT / ALPOLGÁRMESTERE 1 J Készült a 2015. június 24. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tisztelt

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT EU Önerő Alap pályázat beadására az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében benyújtott E-learning pályázathoz

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat

POLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út 45. szám alatti intézmény bérbeadására vonatkozó 346/1993.(X.12.) Kt. sz. határozat módosítására Készítette:

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 1. sz. napirendi pontjához

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 1. sz. napirendi pontjához Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 1. sz. napirendi pontjához Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezések

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. szeptember 23.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. szeptember 23. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Forrás biztosítására a Lajtha László Általános Iskola csőtörés utáni helyreállítási munkálatainak fedezetére Készítette: Kiss István OSZI

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezeteket, hogy

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére Készítette: Dr. Polinszky

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Támogatási szerződés amely egyrészről Lábatlan Város Önkormányzata (székhelye: 2541. Lábatlan, József A. u. 60. képviseletében: Török István polgármester, Schantzl Edit jegyző, adószám: 15385781-2-11)

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Ügyiratszám: 14-85098/2011. Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály

Ügyiratszám: 14-85098/2011. Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály PO-005/03 Ügyiratszám: 14-85098/2011. Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály 2011 MÁJ 2 6. A szerződés tárgya: Bethesda Gyermekkórház támogatása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben