JELENTÉS augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. 1112 2011. augusztus"

Átírás

1 JELENTÉS a Kormány által létrehozott közalapítványok évi feladatellátása és vagyongazdálkodása szabályszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről augusztus

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Államháztartáson Kívüli Szervezeteket Ellenőrző Főcsoport Iktatószám: V /2011. Témaszám: 1019 Vizsgálat-azonosító szám: V-0522 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Elek János mb. főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Elek János mb. főigazgató Az ellenőrzést vezette: Solymár Ágnes osztályvezető főtanácsos Az összefoglaló jelentést készítették: Kulcsár Lászlóné számvevő Az ellenőrzést végezték: Szappanos Júlia számvevő tanácsos Fónyad Erzsébet számvevő tanácsos Kulcsár Lászlóné számvevő Hadnagyné Papp Ildikó számvevő Robák Ferencné számvevő tanácsos Krüzselyi Attila számvevő tanácsos Szappanos Júlia számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Magyar Alkotóművészeti gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyarországi Cigányokért gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Habsburg-kori Kutatások gazdálkodásának ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 6 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A bevételek alakulása A bevételek összetétele Az államháztartásból kapott támogatások Az államháztartáson kívülről kapott támogatások A kapott támogatások felhasználása Az alapító okiratokban rögzített cél szerinti feladatok ellátása A cél szerinti feladatellátás területei és felhasználásai A cél szerinti feladat ellátásának ellenőrzése A működéssel kapcsolatos költségek és ráfordítások A vagyon megőrzése és hasznosítása Az induló vagyon változása, a törzsvagyon megőrzése Az ingatlanállomány változása, az ingatlanok hasznosítása A részesedések változása és hatása a gazdálkodás eredményére 24 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet A közalapítványok bevételeinek összetétele és évenkénti alakulása 2. sz. melléklet A helyszínen ellenőrzött közalapítványok támogatásai FÜGGELÉKEK 1. számú A tanúsítványi adatszolgáltatást teljesítő Kormány által alapított közalapítványok 1

4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Ámr. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (hatályos január 1-jétől) ÁSZ tv. Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény Unió Európai Unió FB Felügyelő Bizottság IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Kh. tv. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény KIM Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányhatározat A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat Korm. rendelet A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet MÁK Magyar Államkincstár MEH Miniszterelnöki Hivatal MPA Munkaerőpiaci Alap NEFMI Nemzeti Erőforrás Minisztérium NKA Nemzeti Kulturális Alap OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium Számv. tv. A számvitelről szóló évi C. törvény SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat évi LXV. törvény Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló, évi LXV. törvény 3

6

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Cél szerinti tevékenység Induló vagyon Közhasznú tevékenység Közhasznú szervezet Támogatás Törzsvagyon Minden olyan tevékenység, amely az alapító okiratban megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja [Kh. tv. 26. b) pont]. A (köz)alapítvány javára a célja megvalósításához az alapító okiratban meghatározott vagyon [Ptk. 74/A. (1) bekezdés, 74/B. (1) bekezdés]. A (köz)alapítvány rendelkezésére legalább olyan mértékű vagyont kell bocsátani, amely a működése megkezdéséhez feltétlenül szükséges [Ptk. 74/B. (4) bekezdés]. A (köz)alapítványi vagyon pontos megjelölése nélkül a (köz)alapítvány nem jöhet létre [BH számú, egyedi ügyben hozott bírósági végzés]. A közalapítvány olyan alapítvány, amelyet a Kormány, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hozott létre [Ptk. 74/A. ]. A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, az közalapítvány alapító okiratában szereplő cél szerinti tevékenység, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben meghatározott körben [Kh. tv. 26. c) pont]. Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, alapítvány, közalapítvány, köztestület, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetővé teszi, országos sportági szakszövetség, nonprofit gazdasági társaság [Kh. tv. 2. (1) bekezdés a)-l) pont]. Pénzbeli és nem pénzbeli juttatás [Kh. tv. 26. j) pont]. Az induló vagyon dologi-eszköz elemeit törzsvagyonként indokolt elkülöníteni, ami elidegenítési és terhelési tilalmat jelent. A törzsvagyonná nyilvánítás az alapító kizárólagos jogköre, erre az alapító okiratban a kuratórium részére nem adható felhatalmazás [1052/1997. (V. 21.) Korm. határozat 5. a) pont, melyet az 1159/2010. (VII. 30) Korm. határozat 4.1 pontja VII. 31-től hatályon kívül helyezett]. 5

8 BEVEZETÉS JELENTÉS a Kormány által létrehozott közalapítványok évi feladatellátása és vagyongazdálkodása szabályszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Országgyűlés az államháztartási rendszer megújítása keretében, a közpénzek felhasználásának hatékonyabbá tétele érdekében alkotta meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. törvényt, amely a közalapítvány mint szervezettípus perspektivikus megszüntetését célozta, amikor hatályon kívül helyezte a Ptk. közalapítványokra vonatkozó 74/G. -át. A törvény értelmében új közalapítvány augusztus 24-től nem hozható létre, a már bejegyzett közalapítványokra átmeneti szabályok vonatkoznak. Az Országgyűlés a törvény január 1-jétől hatályos módosítása értelmében úgy döntött, ha törvény eltérően nem rendelkezik, kötelező egy éven belül kezdeményezni a közalapítványok megszüntetését, ha annak vagyonán belül az államháztartáson kívüli eredetű bevétel így különösen juttatás, adomány aránya (a működés megkezdésének évét nem számítva) két éven át 80% alatti. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) rendszeresen ellenőrzi a Kormány által alapított közalapítványok gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét, ezen belül az állami támogatás felhasználását. Az ellenőrzés jogalapját az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. törvény 1. (2) bekezdés e) pontja biztosította. Jelen ellenőrzés célja volt annak értékelése, hogy a közalapítványok a részükre nyújtott támogatásokat szabályosan, az alapító okiratban és a támogatási szerződésekben meghatározott céloknak megfelelően használták-e fel; a működésükhöz rendelkezésre bocsátott állami vagyonnal törvényesen és célszerűen gazdálkodtak-e; bevételszerző tevékenysége eredményes volt-e, különös tekintettel az államháztartáson kívüli bevételekre, ezen belül az európai uniós források arányára. 6

9 BEVEZETÉS A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében a Kormány arról határozott, hogy mely közalapítványok működhetnek tovább változatlan formában, melyek nonprofit gazdasági társaságként, illetve központi költségvetési szervként. A Kormány által alapított közalapítványok közül év végén harminchat működött, amelyek az ellenőrzéshez tanúsítványi adatokat szolgáltattak (1. számú függelék). Ezek felülvizsgálata és kiértékelése eredményeként tizenhat közalapítványt a helyszínen is ellenőriztünk, mivel ezek tevékenységét a kormányhatározat szerint a továbbiakban központi költségvetési szerv látja el. Az ellenőrzés a közalapítványok jövedelemszerző tevékenységének eredményességére, a bevételszerkezet elemzésére, a közhasznú feladatellátásra fordított költségvetési támogatások felhasználásának szabályszerűségére, valamint a vagyongazdálkodás törvényességére és célszerűségére irányult. A jelentésben a bevételek összetételéről és a vagyongazdálkodásról szóló fejezetek harminchat közalapítványra, a kapott támogatásokról és azok felhasználásáról a helyszínen ellenőrzött tizenhat közalapítványra vonatkozó megállapítások szerepelnek. A helyszíni ellenőrzésre kijelölt közalapítványok vizsgálata során a kapott támogatások szerződéseit és azok elszámolásait teljes körűen, a cél szerinti feladatok ellátásához kapcsolódó dokumentumokat véletlenszerű mintavételi eljárással választottuk ki, oly módon, hogy a közalapítványok által végzett tevékenységek megfelelő módon reprezentálják az ellátott feladatokat. Az ellenőrzés a évekre terjedt ki. 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Kormány által alapított közalapítványok létrehozását motiváló gazdasági szándék a civil szféra bevonása a közfeladatok finanszírozásába nem teljesült, mivel a közalapítványok 81%-a nem tudott, államháztartáson kívüli forrást bevonni közfeladataik ellátásához. Működésük biztonsága egyértelműen a központi költségvetési támogatás nagyságától és rendszerességétől függött. A vizsgálatba vont 36 közalapítvány millió Ft bevételt realizált, tevékenységüket kétharmad részben az állami költségvetés finanszírozta. Az államháztartáson kívüli forrásból szerzett bevételek aránya az ellenőrzött időszak átlagában 34,3%-os volt, melyek uniós forrásokból, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek támogatásaiból, valamint gazdálkodásuk bevételeiből származtak. A közalapítványok évi bevételeinek szerekezete Egyéb bevétel 9,9% Vállalkozási tevékenység 2,1% Támogatások 83,6% Államháztartási támogatás 65,7% Rendkívüli bevétel 1,7% Pénzügyi műveletek 2,7% Egyéb támogatás 17,9% A közalapítványok bevételszerző tevékenysége nem volt eredményes, mivel az államháztartáson kívüli forrásból szerzett bevételek aránya a közalapítványok négyötödénél nem érte el törvényi elvárás szerinti 1 összes bevétel 80%-át. A helyszínen ellenőrzött közalapítványok a támogatásokat céljaik elérése érdekében végzett feladataikra kapták. A közalapítványok támogatásaikat a törvényi előírásnak megfelelően szerződéssel kapták, a támogatásokkal elszámoltak. A támogatók a közalapítványok által benyújtott elszámolások 73%-át nem ellenőrizték évi LXV. törvény 1. (3) bekezdése (2009. január 1-től december 31-ig volt hatályos). 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A közalapítványok a cél szerinti feladataikra kapott támogatásokat a továbbadott támogatásokkal való elszámolások alapján az alapító okirataikban és a támogatási szerződésekben foglaltak szerint használták fel, az egymillió Ft összeghatárt meghaladóan pályázaton kívül nyújtott támogatások kivételével. Az alapító okirataikban megjelölt feladatok egyharmadát nem végezték az időszakban. Ennek oka volt a közalapítványok alapító okirataiban előírt célok széleskörűsége, a forrásbevonás eredménytelensége, valamint az, hogy a évben közalapítványonként eltérő összegű és hányadú támogatási zárolások voltak. A közalapítványok a továbbadott támogatásokkal, valamint a saját és önálló intézményeiken keresztül történő feladatellátásokkal oktatási, szociális, kulturális és kutatási tevékenység végzéséhez, országos és regionális rendezvények megtartásához, a határon túli kapcsolatok erősítéséhez járultak hozzá. Cél szerinti kiadások alakulása években millió Ft Támogatások nyújtása Saját cél szerinti tevékenység A kuratóriumok a cél szerinti feladatokra fordított pénzeszközök 56%-át továbbadott támogatással osztották szét, azon belül 99,6%-át pályázattal. A pályázatok elbírálásának, a felhasználás ellenőrzésének folyamata szabályozott volt. Öt közalapítvány kuratóriuma törvénysértő módon, közel 24 millió Ft öszszegben nyújtott pályázaton kívül támogatást. A jogszabály előírásától eltérő gyakorlat sértette a támogatottak esélyegyenlőségét. A pályázat mellőzésével nyújtott támogatásokat egyedi kérelemre adták, azokkal a kedvezményezettek szabályszerűen elszámoltak. A támogatásokat egy 0,3 millió Ft-os támogatás kivételével, írásbeli szerződéssel adták. A szerződések tartalmazták a közpénzek végső felhasználásának átláthatóságát és ellenőrizhetőségét lehetővé tevő garanciákat. Ugyanakkor a kuratóriumok a határidőn túli elszámolások esetén a szükséges szankciókat nem alkalmazták következetesen, amely hozzájárult az elszámolási fegyelem fellazulásához. A közalapítványok elszámolható működési költségeinek tartalmára a hatályos jogszabályok nem adtak iránymutatást. Az alapító okiratokban három közalapítványnál egyáltalán nem, a többinél pedig eltérően szabályozták a működési költségek tartalmát és mértékét. Az összes ráfordításhoz viszonyított és a közalapítványok nyilvántartásaiban kimutatott működési költség hányadok átlaga 8% volt. A közalapítványok egynegyede nem tartotta be az alapító 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK okirat által előírt működési költség mértékét, melyet az alapítók nem kifogásoltak. Az alapítók a kuratóriumi tagok részére az alapító okiratokban a közalapítványok 70%-ánál engedélyeztek tiszteletdíj kifizetést, 30%-ánál nem. Az eltérő szabályozást az ellátott feladatok jellege nem indokolta. A kuratóriumok az alapító okiratban meghatározottak szerint üléseztek, határozataikat a döntéshozatali előírások betartásával hozták meg. A kuratóriumok és az FB-k részére kifizetett tiszteletdíjak és költségtérítések összhangban voltak az alapító okiratok és egyéb belső szabályzatok előírásaival. Egy közalapítványnál a kuratórium tagjai annak ellenére felvették a tiszteletdíjukat, hogy cél szerinti tevékenységet nem végzett a közalapítvány. Két közalapítványnál lemondtak az alapító okirat szerinti őket megillető tiszteletdíjról. A közalapítványok külső és belső ellenőrzése 2 nem volt egységes. Egy közalapítvány a vonatkozó jogszabályok előírása ellenére nem tett eleget a könyvvizsgálati kötelezettségnek ben három, 2010-ben öt közalapítványnál nem működött a felügyelő bizottság (FB). Függetlenített belső ellenőr két közalapítványnál működött. Az ellenőrzések hiánya is hozzájárult a szabálytalanul nyújtott támogatásokhoz, valamint ahhoz, hogy a közalapítványok negyede nem különítette el bevételeit és ráfordításait a jogszabályoknak megfelelően. A 36 közalapítvány induló vagyona összesen millió Ft volt. Az alapításkor juttatott ingatlanok értéke millió Ft, a pénzeszközök összege millió Ft, az egyéb formában juttatott millió Ft volt. A közalapítványok eszközeinek értéke 14,6%-kal csökkent, mert 2010-ben a kapott támogatásokhoz képest nőtt a cél szerinti kifizetések összege, amit a rendelkezésre álló pénzeszközök felszabadításából finanszíroztak. Adatok millió Ft-ban 36 tanúsítványi adatszolgáltatással érintett közalapítvány adatai Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Saját tőke Céltartalék Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN év év Változás % , ,8 12, , ,3-27, , ,8-57, , ,0-14, , ,2 1,3 79,4 79,6 0, , ,6-6, , ,5-28, , ,0-14,6 A közalapítványok eleget tettek az alapító okiratukban előírt törzsvagyon megőrzési kötelezettségüknek, kivéve egy közalapítványt, amely alapítói felha- 2 Külső ellenőrzés alatt a könyvvizsgáló és felügyelő bizottság ellenőrzéseit, a belső ellenőrzés alatt a függetlenített belső ellenőrzést és a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést kell érteni. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK talmazás nélkül a törzsvagyon részét képező telekingatlan egyötödét értékesítette. A közalapítványok a vizsgált időszakban vagyonvesztés nélkül gazdálkodtak, saját tőkéjüket megőrizték. Az eszközök struktúrája tekintetében a feladat ellátásához szükséges pénzeszközök és értékpapírok állománya 51% volt. A közalapítványok ingatlanvagyona- és hasznosítása áttekinthető volt, az ellenőrzött időszak végén 71 db ingatlannal rendelkeztek. Az ingatlanokat 57%-ban tevékenységük végzésére használták, illetve hat közalapítványnak 631 millió Ft bevétele származott ingatlan hasznosításból. A közalapítványok hatoda cél szerinti feladatai ellátására gazdasági társaságokat hozott létre betartva a minősített többséget biztosító befolyás gyakorlására vonatkozó törvényi előírást. A gazdasági társaságok közül egy esetben került sor osztalékfizetésre 85 millió Ft összegben. Az ellenőrzés a megállapított szabálytalanságokra figyelemmel egy tovább működő közalapítvány részére a számvevői jelentésben javaslatokat tett. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak: Szabályozza a működő közalapítványok alapító okirataiban: a) a működési költségek tartalmát, mértékét és vetítési alapját a feladatellátás sajátosságainak megfelelően kialakított szempontok szerint; b) a kuratórium és a felügyelő bizottság részére fizetendő tiszteletdíjak és költségtérítések mértékét az ellátott feladatokhoz kötötten. a Hajléktalanokért kuratóriumának: Tartsa be az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. tv. 1. (2) c) pontját a pályázaton kívül nyújtott támogatások tekintetében. 11

14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA 1.1. A bevételek összetétele A tanúsítványi adatszolgáltatással beszámoltatott 36 közalapítvány a vizsgált két évben millió Ft (2009-ben millió Ft; 2010-ben millió Ft) bevételt realizáltak (1. számú melléklet). A közalapítványok bevételszerző tevékenysége nem volt eredményes, mivel 30 közalapítványnál az államháztartáson kívüli forrásból szerzett bevételek aránya az időszak átlagában 33%-os volt, jelentősen elmaradt az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. tv. 1. (3) bekezdése szerinti elvárástól évi LXV. törvény 1. (3) bekezdése: "Ha törvény vagy önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, kötelező egy éven belül kezdeményezni a megszüntetést, ha a közalapítvány vagyonán belül az államháztartáson kívüli eredetű bevétel - így különösen: juttatás, adomány - aránya (a működés megkezdésének évét nem számítva) két éven át 80% alatti." 3 Az államháztartáson kívüli bevételek aránya a következő közalapítványoknál haladta meg a 80%-ot: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási, Tempus, Magyarországi Zsidó Örökség, Magyar Honvédség Szociálpolitikai, Apertus a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért és a Magyary Zoltán Felsőoktatási. A vizsgált időszak alatti bevételek összetételét szemlélteti az alábbi diagram: A közalapítványok és évi bevételeinek megoszlása Támogatás összesen 83,6% Vállalkozási tevékenység 2,1% Rendkívüli bevétel 1,7% Egyéb bevétel 9,9% Pénzügyi műveletek 2,7% 3 E bekezdést január 1-jétől hatályon kívül helyezte a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLIII. törvény 54. (5) bekezdése. 12

15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az időszak alatt a közalapítványok összesen millió Ft támogatásban részesültek, melyek forrásonkénti megoszlását mutatja a következő diagram: A közalapítványok részére jutattatott évi támogatások megoszlása Központi költségvetés 72,2% Elkülönített állami pénzalapok 6,2% Egyéb támogatás 2,8% Külföld 18,6% Önkormányzat 0,2% A támogatásokból az állami támogatás millió Ft-ot a költségvetések keretében címzetten, minisztériumoktól pályázattal és egyedi döntés alapján, az elkülönített állami pénzalapoktól, az önkormányzatoktól és az szja 1%-os felajánlásból. A külföldi támogatás millió Ft-ot, ennek 95%-át az uniós támogatások tették ki. Az egyéb támogatás 1973 millió Ft-ot tett ki, amely gazdasági társaságoktól, alapítványoktól és egyéb szervezetektől származott. A közalapítványok több mint a fele (16 közalapítvány) folytatott vállalkozási tevékenységet, amelyből 1778 millió Ft bevételük származott. Ezt a tevékenység jellege vagy a rendelkezésükre bocsátott ingatlanvagyon tette lehetővé. A közalapítványok pénzügyi tevékenységének 2374 millió Ft összegű bevételei a szabad rendelkezésű pénzeszközök, valamint az alapító által előírt pénzbeli törzsvagyon lekötéséből, és/vagy diszkont-kincstárjegyek kamataiból származtak. A közalapítványok 8531 millió Ft egyéb bevételei tartalmazták többek között a cél szerinti tevékenységek bevételeit (pályázati díj bevételek, térítési díjak), káreseményekkel kapcsolatos bevételeket, kötbéreket Az államháztartásból kapott támogatások A helyszínen ellenőrzött közalapítványok az államháztartási forrásból millió Ft támogatást kaptak, ebből 8462 millió Ft-ot a minisztériumoktól. A kapott támogatásokon belül 71,4% az alapítótól (költségvetés keretében) 28,2% a minisztériumoktól egyedi döntéssel és 0,4% a minisztériumoktól pályázattal kapott támogatások aránya (1. számú melléklet). 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A minisztériumoktól kapott támogatások összegét szemlélteti a következő diagram: Minisztériumoktól kapott évi támogatások (8462 millió Ft) SZMM OKM MEH IRM A támogatások száma és összege kiemelkedett az SZMM-nél és az OKM-nél, mivel a legtöbb közalapítvány szakmai felügyeletét e minisztériumok látták el. A vizsgált időszak alatt a minisztériumoktól a legnagyobb összegű támogatásokat a Magyar Alkotóművészeti (2956 millió Ft), a Hajléktalanokért (1540 millió Ft) és a Magyarországi Cigányokért (1233 millió Ft) kapta. Az Apertus a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért, valamint a Magyar Történelmi Film nem kapott minisztériumi támogatást. Államháztartási forrásból fentieken túl az elkülönített állami pénzalapoktól öt közalapítvány kapott támogatást 4319 millió Ft összegben, melynek 87%-a az Oktatási MPA-tól kapott 3753 millió Ft támogatása volt. Önkormányzati forrásból négy közalapítvány részesült támogatásban összesen 169 millió Ft-tal, ezen belül Budapest Főváros Önkormányzata 159 millió Ft-tal járult hozzá, amelynek négyötödét a hajléktalan ellátásban résztvevő közalapítványok kapták. A közalapítványok az szja 1%-ából számottevő bevételt nem realizáltak, 56%-uk részesült a felajánlásokból, összesen 10 millió Ft összegben, ennek több mint felét a Nemzetközi Pikler Emmi szerezte (5,5 millió Ft). A támogatásokat a közalapítványok minden esetben a Kh.tv. 14. (2) bekezdésével összhangban írásbeli szerződések alapján kapták, amelyek megfeleltek az alapító okiratokban, az Ámr aiban, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 1. (4) és a 2. (2) bekezdései előírásainak. A támogatási szerződésekben meghatározott célok összhangban voltak a közalapítványok alapító okirataiban rögzített célokkal. A szerződések előírták a támogatásokkal való elszámolás módját és határidejét, a támogatások felhasználásának elkülönített nyilvántartási kötelezettségét. 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A közalapítványok a helyszíni vizsgálat befejezéséig a támogatásokkal, amelyeknek az elszámolása esedékes volt, a szerződéseknek megfelelő módon és határidőben elszámoltak. A támogatók a közalapítványok által benyújtott elszámolások 27%-át ellenőrizték dokumentáltan. A támogatást nyújtók nem helyeztek hangsúlyt a helyszíni ellenőrzések lefolytatására, a beküldött elszámolások 10%-át ellenőrizték helyszínen, hét esetben az OKM, egy esetben az SZMM Az államháztartáson kívülről kapott támogatások A közalapítványok nem államháztartási forrású támogatásainak összege 1067 millió Ft-ot tett ki, amelynek összetételét szemlélteti a következő diagram: A közalapítványok nem államháztartási forrású évi támogatásainak megoszlása Külföld 92,9% Magánszemély 0,8% Gazdasági társaság 1,1% Alapítvány 4,5% Egyéb 0,7% A közalapítványok a támogatásokat szerződéssel, valamint adományként kapták. A szerződések céljai összhangban voltak az alapító okiratok céljaival. A külföldről kapott támogatások 81%-a uniós támogatás volt, amelyből öt közalapítvány részesült. A támogatott programok céljai igazodtak a közalapítványok tevékenységéhez. Az Apertus a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért az új tanulási formák és rendszerek kiemelt projektek megvalósítását szolgáló támogatást kapott. A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi a képviseleti hálózat és civil jogvédő munka fejlesztésére kapott támogatást. A Hajléktalanokért, az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozására kapták a támogatást. A Magyary Zoltán Felsőoktatási kutatói ösztöndíjakra, elismerésekre részesült támogatásban. A kapott támogatások szerződései 81%-ban tartalmazták az elszámolások módját és határidejét, a többi nem írt elő elszámolási kötelezettséget. A helyszíni ellenőrzés időpontjáig esedékes elszámolásokat a közalapítványok szabályszerűen teljesítették. A támogatók az elszámolások felét ellenőrizték dokumentáltan, ebből kettőt a helyszínen is. A támogatók az elszámolásokat elfogadták. 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 2.1. Az alapító okiratokban rögzített cél szerinti feladatok ellátása A közalapítványok cél szerinti feladatellátásának kereteit az alapító okiratokban, az SZMSZ-ekben, a támogatási/pályáztatási szabályzatokban, a jogszabályoknak megfelelően határozták meg. A közalapítványok céljaik elérése érdekében az ellenőrzött időszak alatt összesen millió Ft cél szerinti kiadást teljesítettek, amely a millió Ft összes bevétel 85%-át tette ki. A közalapítványok alapító okirataikban meghatározott cél szerinti feladatok 34%-át nem végezték az ellenőrzött időszakban. Ennek oka volt, hogy az alapító okiratokban rögzített célok túlságosan tagoltak és széleskörűek voltak, a évben közalapítványonként eltérő összegű és hányadú támogatási zárolások történtek és az államháztartáson kívüli forrásbevonás eredménytelen volt. A Nemzeti Kiválóságokért a vizsgált időszakban cél szerinti feladatot nem végzett, mivel annak tárgyi feltételét képező diákotthonként működő Nemzeti Kiválóságok Kollégiumának létrehozását készítette elő. A Magyar Történelmi Film nem törekedett a közpénzek takarékos felhasználására akkor, amikor a kuratóriumi tagok tiszteletdíjára az összes ráfordítás 25%-át (34 millió Ft) fizette ki, annak ellenére, hogy költségvetési támogatás hiányában pénzfelhasználással kapcsolatos feladata nem volt. A kifizetésekre az alapító okirat lehetőséget biztosított. A Magyar Történelmi Film részére a és évi támogatás nem került folyósításra, mert az előző évi támogatás elszámolásait nem fogadta el a támogató minisztérium A cél szerinti feladatellátás területei és felhasználásai A közalapítványok könyvvezetésükben 2009-ben 6986 millió Ft, 2010-ben 7096 millió Ft, összesen millió Ft költséget és ráfordítást számoltak el összesen. A közalapítványok ráfordításain belül a cél szerinti tevékenységekre fordított összeg több mint felét más szervezetek és magánszemélyek részére nyújtott támogatások, a többit saját szervezeti keretek között és a saját intézményen keresztül megvalósított tevékenységek költségei és ráfordításai alkották. Adatok millió Ft-ban A közalapítványok cél szerinti tevékenységének költségei és ráfordításai év év Összesen évi megoszlás % Támogatások pályázattal 3 439, , ,1 55,5 Támogatások pályázat nélkül 11,0 14,0 25,0 0,2 Saját tevékenységgel megvalósuló 2 797, , ,8 44,3 Összesen 6 247, , ,9 100,0 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A közalapítványok cél szerinti feladatellátása összhangban voltak mind az alapító okiratban foglaltakkal, mind a kapott támogatások szerződéseiben rögzített célokkal. A közalapítványok a továbbadott támogatásokkal, valamint a saját és önálló intézményeiken keresztül történő feladatellátásokkal oktatási, szociális, kulturális és kutatási tevékenység végzését, országos és regionális rendezvények megtartását, a határon túli kapcsolatok erősítését segítették. A támogatási szabályzatok tartalmazták a pályázati felhívásokra, a pályázatok tartalmi és formai kellékeire, a pályázatok benyújtására, érvényességére, elbírálására, a szerződéskötésre, a támogatások folyósítására, felhasználására, elszámolására, ellenőrzésére, a támogatások megszüntetésére és a pályázatok lezárására vonatkozó előírásokat. A közalapítványok több mint fele nyújtott támogatást pályázattal, amelynek összege 2009-ben 3439 millió Ft, 2010-ben 3563 millió Ft volt. A pályázatokkal a kuratóriumok magánszemélyeket, civil szervezeteket és egyéb gazdálkodó szervezeteket támogattak. A pályázati felhívásokról, a kiírásokra beérkezett pályázatok támogatásáról, illetve elutasításáról a közalapítványok kuratóriumai szabályosan döntöttek, jellemzően előzetes szakértői vélemények alapján. A támogatottak kiértesítését követően a sikeres pályázatot benyújtókkal a közalapítványok részéről az arra jogosult, képviseleti joggal felruházott személy támogatási szerződést kötött. A támogatási szerződések és az odaítélésükről szóló kuratóriumi döntések az alapító okiratok és a belső szabályzatok szerint szabályosak voltak. A támogatási szerződések tartalmazták a támogatási összeget, a folyósítás feltételeit és módját, a beszámolási kötelezettséget, az elszámolás ellenőrzését és a szerződésszegés eseteit és szankcióit. A támogatottak az elszámolási kötelezettségüket szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával eseti kivételekkel teljesítették. A kuratóriumok gondoskodtak az általuk nyújtott támogatások elszámolásának ellenőrzéséről. Az elszámolások felülvizsgálata során az elszámoláshoz beküldött dokumentumokat ellenőrizték, illetve helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálták a felhasználást. A közalapítványok belső ellenőrzési dokumentumai és a helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyvei alapján azon szervezeteket választották ki helyszíni ellenőrzésre, amelyek magasabb összegű támogatást nyertek el, vagy amelyek a szokásostól eltérő ellenőrzést igényeltek. Az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok vonatkozásában szükség esetén hiánypótlásra szólították fel a támogatottakat. Az ellenőrzött támogatások 46%-át küldték vissza egyszeri vagy többszöri hiánypótlásra. A lejárt határidejű, el nem számolt támogatásokról minden közalapítványnál vezettek nyilvántartást, de nem minden esetben intézkedtek a határidő lejártát követően. Az elszámolás során tapasztalt további hiányosságok és szabálytalanságok, valamint az elszámolási kötelezettség nem teljesítése következtében közalapítványok 50%-a érvényesítette a szerződésben foglalt szankciókat (szerződött összegtől függetlenül csak az elszámolt összeg kiutalása; részben, illetve teljes összegben történő visszafizettetés; kötbér követelése; inkasszó alkalmazása; a támogatott kizárása a további pályázatokból; peres eljárás kezdeményezése). A közalapítványok mindegyike érvényesítette az elszámolásukat elmulasztókkal szembeni szankciót abban a formában, hogy az új támogatásokat 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK csak az előző támogatással való elszámolást követően folyósították, betartva a szabályzatokban, támogatási szerződésekben rögzítetteket. Öt közalapítvány nyújtott pályázat kiírásának mellőzésével támogatást közel 24 millió Ft összegben, amely nem felelt meg a évi LXV. tv. 1. (2) c) pontjában foglalt azon feltételnek, hogy a közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente legfeljebb összesen egymillió Ft támogatást nyújthat. Adatok ezer Ft-ban Pályázaton kívül, szabálytalanul kifizetett összegek év év 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Hajléktalanokért Magyar Alkotóművészeti Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Emberi Jogok Magyar Központja Összesen Két közalapítványnál a pályázat nélkül nyújtott támogatásokról a kuratórium nem hozott határozatot (Hajléktalanokért, 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete ). A támogatottakkal az utóbbi közalapítvány egy 300 ezer Ft-os támogatása kivételével szerződést kötöttek, a kötelezettségvállalást minden esetben az arra jogosult tette. A támogatásokkal szabályszerűen elszámoltak, a szerződésben foglaltak teljesítését igazolták. A közalapítványok által saját szervezeti keretek között végzett tevékenységek a szervezett programok, társadalmi projektek, kutatások készítése során, illetve a saját szociális és kulturális intézmények működtetésében valósultak meg A cél szerinti feladat ellátásának ellenőrzése A közalapítványok egy kivétellel eleget tettek a évre vonatkozóan a könyvvizsgálati kötelezettségnek, melynek során az éves beszámolóikat független könyvvizsgáló hitelesítette, a beszámolókat elfogadó nyilatkozattal látta el. Az Emberi Jogok Magyar Központja megsértette a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés előírását, mivel a évi éves beszámolóját könyvvizsgálóval nem vizsgáltatta felül. A évben három, 2010-ben öt közalapítványnál nem működött a kuratórium folyamatos ellenőrzése céljából felügyelő bizottság (FB), ezzel megsértették a Kh. tv. 10. (1) és 11. (1) bekezdése előírását, valamint az alapító okiratban foglaltakat. 18

21 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A közalapítványok alapító okirata eltérően rendelkezett az FB tagok feladatáról és beszámolási kötelezettségéről. A Kh. tv. 10. (2) bekezdése ugyan rögzíti, hogy a felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, de a törvénynek nincs olyan ellenőrzésre vonatkozó előírása, amely meghatározza az ellenőrzésre feljogosított szervezetek tevékenységét, az ellenőrzési feladatokat. A működő FB-k ellenőrzési tevékenysége a közalapítványok éves beszámolójának, költségvetésének és szabályzatainak felülvizsgálatára és véleményezésére irányult. Hat közalapítványnál a kötelező ellenőrzésen túl ellenőrizték a házipénztárt, támogatási szerződéseket és elszámolásokat beruházásokat. Az ellenőrzött időszakban két közalapítványnál (Oktatásért, Magyar Alkotóművészeti ) működött belső ellenőr. Az FB és a belső ellenőrzés javaslatait elfogadták a kuratóriumok és döntéseik során figyelembe vették. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések rendjét a belső szabályzatok és a munkaszerződések tartalmazták. A cél szerinti feladatok ellátásának ellenőrzése az adott támogatások elszámolásának, valamint a saját tevékenységek, programok dokumentumainak ellenőrzésén keresztül valósult meg. A Magyar Alkotóművészeti és a Hajléktalanokért a továbbadási céllal kapott támogatásait beszámolójában nem mutatta ki bevételként és ráfordításként, ezzel megsértette a Számv. tv. 15. (3), (5), (7) és (9) bekezdéseinek beszámoló készítésére vonatkozó elveit (valódiság, következetesség, összemérés, bruttó elszámolás), valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletet 16. (6) bekezdése előírását. Az ellenőrzött időszakban a hibákat a könyvvizsgálók és az FB-k sem tárták fel A működéssel kapcsolatos költségek és ráfordítások A működési költségek tartalmára vonatkozóan a hatályos jogszabályok nem adtak iránymutatást. Az alapító okiratok, a támogatási szerződések nem szabályozták teljes körűen a támogatásból működésre fordítható összegek nagyságát, mértékét. Három közalapítványnál egyáltalán nem szabályozták az alapító okiratok a működési költségekre fordítható költségek mértékét, illetve vetítési alapját, a többinél pedig eltérő módon. A támogatási szerződések 45%-a előírta az elszámolható működési költségek mértékét (5-8%-os vagy meghatározott összeg formájában). A működési költségekre vonatkozó tartalmi elvárást három alapító okirat tartalmazott, azonban egymástól eltérő követelménnyel. Emiatt a közalapítványok a működésükre fordított költségeiket nem egységesen mutatták ki nyilvántartásaikban. A közalapítványok a vizsgált időszakban nyilvántartásaikban 1098 millió Ft-ot mutattak ki működési költségként. A közalapítványok közül 2009-ben kilenc, 2010-ben tíz működési költség hányada alatta maradt a közalapítványok mintegy 8%-os átlagának. A Magyar Történelmi Film nál ben 54,1%, 2010-ben 100% volt a működési költséghányad, ennek oka, hogy nem kapott támogatást, így a kuratóriumnak pénzfelhasználással kapcsolatos feladata nem volt, az alapító okiratban engedélyezett, működési költségbe tartozó tiszteletdíjakat ennek ellenére kifizették. A közalapítványok a támogatási szerződésekben rögzített működési költségszinteket a szerződések elszámolásai 19

22 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK szerint nem lépték túl, azonban mintegy negyede nem tartotta be az alapító okirat által előírt működési költségre vonatkozó korlátot. A működési költségeken belül 182 millió Ft volt a kuratóriumi és FB tagok részére kifizetett tiszteletdíjak és járulékaik, valamint költségtérítéseik összege, amely a közalapítványok összes ráfordításainak mindössze egy százalékát tették ki. A kuratóriumok az alapító okiratban meghatározott, vagy annál nagyobb számban üléseztek, határozataikat a részvételi arányok és a döntéshozatali előírások betartásával, vezetett nyilvántartásaik szerint szabályosan hozták. A Magyar Történelmi Film kivételével a juttatások összhangban voltak az elvégzett feladatokkal, valamint az alapító okiratok és egyéb belső szabályzatok előírásaival. A tiszteletdíjak mértékét az alapító okiratok (egy esetben az SZMSZ) nem egységesen határozták meg, azokat a minimálbérhez (maximum ennek másfélszereséhez), vagy az illetményalaphoz (maximum 9,5-szerese) kötötték, kifizetésüket havi gyakorisággal írták elő, vagy az ülések számához igazították. A közalapítványok közül a vizsgált időszakban hat közalapítvány kuratóriuma tagjai nem részesültek (alapító okiratuk sem tette lehetővé) és egy kuratóriumnál csak az elnök részesült tiszteletdíjban. A közalapítványok mindegyikénél minimum három főből álló FB működését írta elő az alapító okirat, melyek 2009-ben négy, 2010-ben öt közalapítvány kivételével az alapító okirat által előírt megfelelő számban üléseztek, feladatukat ellátták, így a részükre kifizetett tiszteletdíjak és költségtérítések mértéke megfelelt az alapító okiratban meghatározott előírásoknak. Három közalapítvány (Magyarországi Cigányokért, Nemzetközi Pikler Emmi, Oktatásért ) a ráfordításait nem az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. és 5. -ainak megfelelő részletezéssel tartotta nyilván azaz, nem különítette el a vállalkozási tevékenység közvetlen költségeit, az alapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és az alapítvány kezelőszervének költségeit (kiadásait) és az egyéb közvetett költségeket (kiadásokat). Két közalapítvány (Hajléktalanokért, Oktatásért ) esetében a helyszíni ellenőrzés idején még folyt a évi gazdasági események rögzítése, ezen közalapítványok megsértették a Számv. tv (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti naprakész könyvvezetésre vonatkozó előírást. 3. A VAGYON MEGŐRZÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA Az alapító okiratok, a vagyonkezelésre vonatkozó szabályzatok tartalmazták a közalapítványok vagyonával való gazdálkodására, nyilvántartására, az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésére, valamint a gazdálkodó szervezetben való részvétel feltételére vonatkozó előírásokat. A közalapítványok vagyongazdálkodása, vagyonának megőrzése és hasznosítása a kuratóriumok szabályszerű döntésein alapult. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete nem készített befektetési szabályzatot, annak ellenére, hogy a Kh. tv a szerinti befektetési tevékenységet végzett, ugyanis a MÁK-tól diszkont-kincstárjegyet vásárolt. A közalapítványok mérlegfőösszege 2009-ben millió Ft, 2010-ben millió Ft volt. 20

23 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A közalapítványok eszközeinek összetételében, nagyságrendjében a években bekövetkezett változásokat a következő táblázat szemlélteti: Adatok millió Ft-ban 36 tanúsítványi adatszolgáltatással érintett közalapítvány mérlegadatai Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Részesedések Értékpapírok Befektetett eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Saját tőke ebből: induló tőke Céltartalék Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN év év Változás % 2 420, ,8 967,8 727,9 876,4 20, , ,1 16, , ,0-2, , ,4 0, , ,3-8,2 204,3 204,4 0, , ,3-27,4 926,2 661,4-28, , ,1-33, , ,3-36, , ,6 6, , ,8-57, , ,0-14, , ,2 1, , ,9 0,0 79,4 79,6 0, , ,6-6, , ,5-28, , ,0-14,6 A mérlegfőösszeg 14,6%-os csökkenését az értékpapírok állományának változása okozta, mert a közalapítványoknál a kapott támogatásokhoz képest ben több cél szerinti kifizetés történt, amit a rendelkezésre álló eszközök felszabadításából finanszíroztak. A közalapítványok saját tőkéje számottevően nem változott, a vagyonukat megőrizték Az induló vagyon változása, a törzsvagyon megőrzése A közalapítványok induló vagyona az alapító okiratban rögzítettek alapján és eszközeik a december 31-i mérlegadatok szerint a következők szerint alakult. millió Ft Az alapításkor és XII. 31-én meglévő eszközök értéke alapításkor 2010.XII pénzeszköz ingatlan egyéb 21

24 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A közalapítványok induló vagyonként 49 ingatlant kaptak, millió Ft értékben. Az alapításkor kapott pénzeszközök összege millió Ft volt, az egyéb formában juttatott vagyon többek között tárgyi eszközöket (műszaki, számítástechnikai, irodai berendezések), speciális értékpapírt (életjáradékra váltható kárpótlási jegy) tartalmazott millió Ft értékben XII. 31-én a közalapítványok 71 ingatlannal rendelkeztek, a mérlegben kimutatott értékük millió Ft volt. Az évvégén rendelkezésre álló pénzeszközök és rövid lejáratú értékpapírok összege millió Ft volt. Az egyéb eszközök millió Ft-os összege legnagyobb arányban ingóságokat, befektetett pénzügyi eszközöket és követeléseket, valamint időbeli elhatárolásokat tartalmaztak. Az alapító okiratok a Ptk. 74/A. (1) és a 74/B. (1) bekezdéseivel összhangban rögzítették a közalapítványok indulásakor rendelkezésre bocsátott vagyon öszszegét, az induló vagyon felhasználásának módját és mértékét. Az alapító okiratokban és a mérlegek forrás oldalán szerepeltetett induló tőke összege nyolc közalapítványnál nem egyezett meg. Az eltérések a közalapítványok saját tőkéjének összegét és a mérlegek főösszegét nem befolyásolták, azok a valós értéket mutatták. Az alapító okirat szerinti induló vagyon a mérlegben kimutatott induló tőkével szemben a következő összegekkel tért el: Adatok: ezer Ft-ban Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Tempus Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Emberi Jogok Magyar Központja -135 Hajléktalanokért Nemzetközi Pikler Emmi Az eltérés oka többféle volt: induló vagyonként az alapító okiratban törzsvagyon szerepelt; intézményi használatban lévő tárgyi eszközök, anyagok, könyvtári állományok értékét is tartalmazta; az induló tőke nem tartalmazta a jogelőd alapítvány zárómérlegéből a vagyonelemeket. A közalapítványok egy kivétellel eleget tettek az alapító okiratukban előírt törzsvagyon megőrzési kötelezettségüknek, azokat nem idegenítették el, nem terhelték meg, nem használták fel. A közalapítványok 73%-ánál az alapító összesen 6042 millió Ft összegű törzsvagyont határozott meg. 22

25 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Hajléktalanokért csak részben őrizte meg törzsvagyonát, mivel 2005-ben a törzsvagyon részét képező telek egyötödét az alapító okirat előírása ellenére eladta. A kuratórium túllépett hatáskörén, amikor alapító okirata IX. 1. pontjával ellentétes határozatával elrendelte a telekingatlan 925 nmes területrészének eladását, amelyhez nem kérte az alapító hozzájárulását. A telekrész eladásából a közalapítványnak 5 millió Ft bevétele származott Az ingatlanállomány változása, az ingatlanok hasznosítása Az alapítás óta a közalapítványok az induló vagyonként kapott ingatlanokon felül további 20 ingatlant kaptak. Állami vagyonjuttatás keretében tízet, önkormányzati vagyonjuttatással hetet, belföldi szervezettől három ingatlant kaptak. Az alapítás óta vásároltak nyolc ingatlant, és hatot értékesítettek. Az ellenőrzés időpontjában 17 közalapítvány összesen 71 ingatlannal rendelkezett, mintegy m 2 alapterülettel. A közalapítványok a tulajdonukban lévő ingatlanokat az alábbiakban bemutatott céllal és módon használták. Az ingatlanok hasznosítási módja Egyéb 15% Bérbeadás 28% működési helye 14% Cél szerinti tevékenység végzése 43% Az ingatlanokat 57%-ban a közalapítványok tevékenységével közvetlen összefüggésben használták, azokban működött közalapítványi irodájuk, illetve a cél szerinti tevékenységet azokban az ingatlanokban végezték. Azoknak a közalapítványoknak származott bérbeadásból bevételük (28%), amelyek a rendelkezésükre álló nem székhelyül szolgáló ingatlan(oka)t részben vagy egészben hasznosították. A bérbeadásból hat közalapítványnak származott 631 millió Ft bevétele. Az egyéb módon hasznosított ingatlanok között (15%) jelenleg üresen álló, használaton kívüli telkek, telekrészek, épületek szerepeltek. 23

26 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 3.3. A részesedések változása és hatása a gazdálkodás eredményére A közalapítványok hatoda cél szerinti feladatai részbeni ellátása érdekében gazdasági társaság(oka)t hozott létre. A részesedések állománya az ellenőrzött években nem változott, összesen 3111 millió Ft volt. Együttesen 13 szervezetben volt tulajdoni hányaduk %-os, minősített többséget biztosító befolyás gyakorlásával, amely megfelelt a évi LXV. törvény 1. (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak. A céginformációs adattár évre vonatkozó nyilvántartásai alapján nyolc gazdasági társaságnak volt adózott nyeresége, amelyből hét esetben a vállalkozás tulajdonosai részére nem jelöltek ki, vagy a vonatkozó jogszabályok nem tették lehetővé az adózott eredményből osztalékfizetésre fordítandó részt. A gazdasági társaságok működéséből mindösszesen a Puskás Tivadar nak származott osztalék bevétele, 85 millió Ft összegben. 24

27 A közalapítványok bevételeinek összetétele és évenkénti alakulása 36 tanúsítványi adatszolgáltatással érintett közalapítvány bevételei év év Összesen évi összes bevétel megoszlása % Adatok millió Ft-ban évi összes támogatás megoszlása % Minisztériumoktól kapott támogatások , , ,5 60,2 72,1 költségvetési törvényben a közalapítványnak juttatott támogatás , , ,2 34,3 41,1 minisztériumoktól pályázat alapján kapott támogatás 1 226,9 612, ,0 2,1 2,6 minisztériumoktól egyedi döntéssel alapján kapott támogatás 8 698, , ,2 23,8 28,4 Költségvetési intézményektől kapott támogatás 27,4 16,4 43,8 0,1 0,1 Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás 2 008, , ,3 5,2 6,2 Önkormányzatok által juttatott támogatás, adomány 83,8 85,9 169,8 0,2 0,2 Más (köz)alapítványoktól kapott támogatás, adomány 51,4 34,1 85,5 0,1 0,1 Pártoktól kapott támogatás, adomány 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gazdasági társaságtól kapott támogatás, adomány 33,9 19,2 53,1 0,1 0,1 Egyéb szervezetektől kapott támogatás, adomány 284,1 394,8 678,9 0,8 0,9 1. sz. melléklet Magánszemélyektől kapott támogatás, adomány 6,8 20,7 27,4 0,0 0,0 Külföldről kapott támogatás, adomány 6 304, , ,6 15,5 18,6 ebből Európai Uniós támogatás 6 031, , ,7 14,8 17,7 SZJA 1% támogatás 19,4 11,7 31,1 0,0 0,0 Egyéb forrásból kapott támogatás 384,3 743, ,2 1,3 1,6 Támogatások összesen , , ,2 83,6 100,0 Egyéb bevétel 5 051, , ,5 9,9 Pénzügyi műveletek bevétele 1 575,5 797, ,8 2,8 Rendkívüli bevétel 249, , ,4 1,7 Vállalkozási tevékenység bevétele 1 072,5 706, ,8 2,1 ÖSSZES BEVÉTEL , , ,7 100,0 16 helyszíni vizsgálatra került közalapítvány bevételei év év Összesen évi összes bevétel megoszlása % évi összes támogatás megoszlása % Minisztériumoktól kapott támogatások 3 986, , ,6 0,6 0,6 költségvetési törvényben a közalapítványnak juttatott támogatás 3 071, , ,5 0,4 0,4 minisztériumoktól pályázat alapján kapott támogatás 5,9 24,5 30,3 0,0 0,0 minisztériumoktól egyedi döntéssel alapján kapott támogatás 909, , ,8 0,2 0,2 Költségvetési intézményektől kapott támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás 1 943, , ,9 0,3 0,3 Önkormányzatok által juttatott támogatás, adomány 83,6 85,7 169,3 0,0 0,0 Más (köz)alapítványoktól kapott támogatás, adomány 26,8 21,3 48,1 0,0 0,0 Pártoktól kapott támogatás, adomány 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gazdasági társaságtól kapott támogatás, adomány 10,0 1,7 11,8 0,0 0,0 Egyéb szervezetektől kapott támogatás, adomány 4,2 2,9 7,1 0,0 0,0 Magánszemélyektől kapott támogatás, adomány 4,4 4,6 9,0 0,0 0,0 Külföldről kapott támogatás, adomány 409,6 581,0 990,7 0,1 0,1 ebből Európai Uniós támogatás 337,7 530,7 868,4 0,1 0,1 SZJA 1% támogatás 4,8 5,3 10,2 0,0 0,0 Egyéb forrásból kapott támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Támogatások összesen 6 474, , ,4 0,9 1,0 Egyéb bevétel 197,3 142,0 339,3 0,0 Pénzügyi műveletek bevétele 99,4 65,8 165,2 0,0 Rendkívüli bevétel 31,4 36,5 67,8 0,0 Vállalkozási tevékenység bevétele 100,6 73,4 174,0 0,0 ÖSSZES BEVÉTEL 6 902, , ,7 1,0

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2014. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről Az alapítványt 1995-ben a DUNAFERR alapította. A bejegyzés 1995-ben

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 Békéscsabai Városi Rádióklub BÉKÉSCSABA Puskin tér 1. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Egyszerűsített beszámoló mérleg II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2013. január 20. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben