ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA"

Átírás

1 Szakmai program A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben nyújtott éjszakai szállást biztosítja. Az éjjeli menedékhely megfogalmazható elsődleges célja szállás, menedék biztosítása hajléktalan nők és férfiak számára az éjszaka biztonságos eltöltéséhez. Ez a feladat egyértelműen az életmentés, az egészségkárosodás elkerülése irányába mutat. Az elsődleges cél teljesülése mellett az éjjeli menedékhely működése során szem előtt tartja az ellátást igénybevevők helyzetének javítását, amennyiben szükséges, segíti a megfelelő intézménybe irányítást, az ezzel kapcsolatos információk átadását. A 12 fő hajléktalan személynek biztosít lehetőséget éjszakai pihenésre. A menedékhely szolgáltatásai ingyenesek. Az intézmény szolgáltatását az a hajléktalan személy veheti igénybe, aki szociális ellátásra szorul, éjszakai pihenése nem biztosított, illetve ellátás hiányában élete, testi épsége veszélyben lenne. Közvetlen cél: az életveszély megelőzése (kihűlés, fagyás, éhhalál). A szakmai program megvalósítása során várható következmények, eredményességek, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése Veszprém városában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elvállalta a hajléktalan ellátás több formájának (menedékhely, nappali ellátó, nappali melegedő, átmeneti szálló, stb.) működtetését. A hajléktalanok nagy része az ottani szolgáltatásokat veszi igénybe. Intézményünk egyfajta kiegészítésként járul hozzá a városi hajléktalan ellátáshoz. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival a munkakapcsolat folyamatos, megalapozott.

2 Továbbá intézményünk kapcsolatot tart fenn a város szociális és egészségügyi ellátó rendszerének tagjaival, mely során sok esetben kapunk jelzést a férőhelyek betöltésével kapcsolatos igényekről. Egyesületünk a menedékhely működtetésével egyfajta kezelési láncot alakítana ki, mely során a menedékhelyen szállást kérő egyének nagy eséllyel nyernek felvételt a nappali ellátó intézménybe, valamint a drogambulanciára, mivel a menedékhely szintjén megjelenő problémák egészére ez az intézménytípus kis mértékben képes reagálni, ugyanakkor rendkívül fontos szerepet játszik a minimális biztonság megteremtésében. A feladattal olyan szociális programot szeretnénk kiépíteni, mely az egyéb intézményesített formák mellett preventív céllal nyújt szolgáltatást, s a kezelésben való együttműködést segíti elő a beteg számára. A szolgáltatás az egészségügyi alap- és szakellátással történő szoros együttműködéssel válik hatékonyabbá. Klienseink az által, hogy bekerülnek a menedékhelyre, lehetőségük van részt venni a nappali ellátó foglalkozásain, az ambulancia járóbeteg ellátásában megjelenni. A speciális feladattal egy olyan szociális rehabilitációs hálóba szeretnénk kerülni, mely az intézményesített formák mellett preventív, illetve rehabilitációs céllal nyújt szolgáltatást, s a kezelésben való együttműködést segíti elő a beteg számára. A szolgáltatás az egészségügyi szakellátással történő szoros együttműködéssel válik hatékonnyá. Együttműködés más intézményekkel VMJV Polgármesteri Hivatal Magyar Máltai Szeretetszolgálat-Szociális Gondozási Központ Családok Átmeneti Otthona Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat Vöröskereszt Városi Szervezete Munkaügyi Központok Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézete Munkanélküliek- és Álláskeresők Egyesülete Karitász

3 A fenti intézményekkel folyamatos, illetve eseti munkakapcsolatot tartunk fenn telefonon, postai, illetve elektronikus úton, szükség esetén személyes találkozás formájában. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja szórólapokon, eljuttatva a célcsoporthoz helyi rendezvényeken: egészségnap, sportnap, családi nap a helyi médiákban: újság, televízió honlapon megjelenítve személyesen: a dolgozók útján Az ellátás igénybevételének feltétele, módja, a szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések Az éjjeli menedékhely szolgáltatásainak igénybevétele szóbeli kérelem alapján történik. Az ellátást igénylő az éjjeli menedékhelyen jelentkezik. A beengedést végző ügyeletes szociális munkatárs veszi fel az adatlapot, illetve megjeleníti a napi nyilvántartásban. Az intézményi jogviszony szóbeli kérelem alapján jön létre, és egyetlen éjszakára szól. Az éjjeli menedékhelyen az első megjelenés után a következő dokumentumok a minimális feltételek: Tüdőszűrési lelet AIDS, Hepatitis szűrővizsgálatról lelet ÁNTSZ igazolása arról, hogy az adott személy nem tetves, rühös stb. (vagy orvosi igazolás) Az alkoholos befolyásoltság állapotának vizsgálata. Az ellátottak köre, célcsoportok, demográfiai mutatók, szociális jellemzők Az intézmény 12 fő személy részére biztosít lehetőséget az ellátás igénybevételére. Az éjjeli menedékhelyet bármely nagykorú hajléktalan személy (férfiak és nők) igénybe veheti, politikai-, vallási hitére, etnikai-kulturális hátterére nemi identitására, szexuális

4 orientáltságára való tekintet nélkül. A feladatellátás céljaként meghatározottak alapján a következő csoportok jelölhetők meg a hajléktalan személyek körén belül, akik igénybe veszik az éjjeli menedékhely szolgáltatásait: Életveszélyes helyzetben lévők (pl. utcáról önként vagy az utcai szociális munkások segítségével és kifejezetten a kihűlés, a fagyhalál, az egészség károsodás elhárítása érdekében kerül az intézménybe Krízis helyzetben lévők ( pl. személyes konfliktus miatt utcára kerültek, szállásukat elvesztő nemrég utcára került emberek, utcán élők, időről-időre menedékhelyre kerülők). A hajléktalan ellátó-, illetve a szociális intézményrendszerben cirkuláló hajléktalan személyek. Az egyéni devianciák, beilleszkedési zavarok miatt magasabb küszöbű intézménytől elzárkózók, akik az éjjeli menedékhelyet életvitelszerűen használják. Más megközelítésben az intézményt igénybevevők a következők: Menedékhelyen élők. Más intézményből érkezők (főként hajléktalanellátó, egészségügyi, büntetésvégrehajtási, gyermekvédelmi intézmények,). Alkalmi igénybevevők (pl. utcán élők, otthonukat személyes konfliktusok miatt rendszeresen elhagyók). Nemrég utcára kerültek (pl. elváltak, lakásukat elvesztők). A gondozottak általában bejelentett munkahellyel nem rendelkeznek. Rendszeres jövedelmük így ritka rendszeres segélyek, nyugdíjszerű ellátások stb. szintén ritka az állandó lakhatás, a rendezett életkörülmények. Társadalmi, családi kapcsolataik leépülőben vagy teljesen leépültek, hivatalos ügyeik rendezetlenek, elhanyagoltak.

5 Az ellátás szakmai tartalma, szolgáltatásai, módszerei, rendszeressége A fizikai szükségletekre irányuló szolgáltatások: Hideg elleni védelem: fűtött intézmény, világítás és melegvíz-ellátás, éjszakai pihenésre alkalmas helyiségek Személyes biztonságérzet: az éjjeli menedékhelyen szakképzett személyzet biztosítja a nyugalmat, rendet Pihenési lehetőség: könnyen tisztítható és fertőtleníthető ágyak használata A személyes tárgyak, dokumentumok biztonsága: csomag, érték és iratmegőrzés biztosítása Éhségérzet, szomjúság: krízishelyzetben meleg ital (tea), ételmelegítésre-, kultúrált étkezésre alkalmas helyiség Tisztálkodás: személyes tisztálkodásra alkalmas helyiség, tisztálkodást lehetővé tévő eszközök (törülköző, szappan) biztosítása Ruházat cseréje: Amennyiben az intézmény rendelkezik adomány ruházattal, szükség esetén biztosít ruházatot az ellátást igénybe vevőnek. Egyéb higiénés szükségletek: illemhely, WC- papír biztosítása Elsősegély: elsősegély nyújtása, elsősegély doboz megléte, kötszer, fertőtlenítőszer Orvosi vizsgálat, szakrendelésre jutás: orvosi rendelés biztosítása, heti legalább két órában Mentális, érzelmi szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások: Kilátástalanság, reménytelenség, céltalanság megszüntetése, csökkentése, kielégítő vagy jobb közérzet kialakítása: krízisintervenció, segítő beszélgetés Személyiség és önértékelési zavarok megszüntetése, csökkentése. Kielégítő vagy jobb közérzet kialakítása. Szenvedélybetegség, függőségek kezelése: segítő beszélgetés, mely során előtérbe kerül a szociális és egészségügyi szakellátásba tartozó intézmények

6 elérésének segítése. Információnyújtás a szakintézmény létezéséről, megközelíthetőségről, igénybevételének feltételeiről. Magányérzet megszüntetése, beszélgetés hiánya: Segítő beszélgetés, a változtatásra vonatkozó motivációk erősítése Integrációs szükséglet kielégítésére irányuló szolgáltatások: Piacképes szakmai tudás, képzettség: tájékoztatás munkaügyi központról, tájékoztatás induló képzésekről. Foglalkoztatottság, munkavállalás álláskeresés: álláskeresés támogatása, ellátottak motiválása a Munkaügyi Központok által nyújtott szolgáltatások igénybevételére Adekvát intézményi ellátás: az intézményt igénybevevő számára megfelelő ellátás felderítése, a folyamat elindítása, szervezése Információs, és magasabb szintű kulturális szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások: Napi információk megszerzése: televízió, rádió, napilap hozzáférés lehetősége Olvasás: könyvek Nemzeti és vallási ünnepek megtartása: elsősorban a húsvét és a karácsony megünneplése Kikapcsolódás, szórakozás: társasjátékok, filmek, könyvek Az intézményben a szociális munka tartalma: krízisintervenció szociális információk biztosítása jogosultságokra vonatkozó tanácsadás konfliktuskezelés életvezetési tanácsadás segítő beszélgetés az ellátott esetében szükségesnek ítélt, specifikus szolgáltatások megrendelése

7 A kapcsolattartás módja Az intézmény nyitvatartási ideje napi 14 óra az év minden napján. A dolgozók minden nap 17 órától reggel 7 óráig rendelkezésre állnak, az intézményben tartózkodnak, folyamatosan elérhetőek a nyitvatartási idő alatt. A kapcsolattartás a gondozottakkal a működési időn belül igény szerinti. Az intézményi jogviszony megszűnése Az éjjeli menedékhelyen intézményi jogviszony jön létre a jogosult szóbeli kérelme az éjjeli menedékhelyre történő jelentkezése alapján, az elhelyezést nyújtó menedékhelyre történő felvétellel kezdődően. Az intézményi jogviszony határozott idejű, legfeljebb az éjjeli menedékhely nyitvatartási idejéig tart. Az ellátást igénybe vevő és az ellátást biztosító intézmény között írásos megállapodást kötni nem kell. Automatikusan megszűnik az éjjeli menedékhelyen létrejött intézményi jogviszony a menedékhely végleges elhagyásával. Amennyiben a lakó a Házirendet többször, súlyosan megsérti, az intézmény vezetője kezdeményezi az intézményi jogviszony megszüntetését. A házirend súlyos megsértésének minősül különösen: Ha a menedékhely üzemeltetését szándékosan akadályozza, illetve a magatartásával a menedékhely feladatainak ellátását veszélyezteti. Ha a menedékhely területén más személy ellen fizikai erőszakot alkalmaz, vagy ennek közvetlen kilátásba helyezésével fenyegetve más személyt megfélemlít, és ezzel ellátáshoz fűződő jogainak érvényesítését akadályozza. Ha a menedékhely területén szándékos károkozást követ el, ideértve az egyenes, illetve az eshetőleges szándékkal elkövetett cselekményeket is. Ha a menedékhely területén lopást követ el.

8 A szolgáltatás szüneteltetésének, a kitiltások okai leginkább az agresszív magatartásból fakadó verekedések, mások terrorizálása, a nyugalom súlyos megzavarása, egymás meglopása, személyzet veszélyeztetése stb. A dokumentációs rendszer Az intézményben ellátottakkal kapcsolatos nyilvántartások: Adatlap Az ellátottak alapvető adatait, igazolványszámait, szociális jellemzőit tartalmazza. Amennyiben az adott kliens 1 hónapig nem jelenik meg az intézményben, a következő ellátásakor újból fel kell venni az adatait. Nyilvántartás a napi forgalomról, az ellátást igénybevevőkről A napi nyilvántartás listaszerűen, számozott sorrendben tartalmazza az éjszaka folyamán az intézményben megjelent személyek nevét, mely alapján az ellátott a nyilvántartásban megtalálható. Ezen kívül dokumentálni kell az ellátott által az éjszaka során igénybe vett szolgáltatásokat. Eseménynapló Olyan hivatalos dokumentum, melyet az intézményben ügyeletet ellátó munkatárs köteles vezetni számozott füzetben. A naplóban bejegyzésre kerül minden olyan esemény, információ, az intézményben ellátottakkal kapcsolatos történés: melyre a következő napokon ügyeletbe lépő munkatársaknak szüksége lehet olyan közérdekű információkat tartalmaz, melyek az intézményi értekezleten megbeszélni szükséges vázlatosan rögzíti a rendbontásokat, konfliktusokat

9 bármilyen fontosnak tartott vagy rendkívüli eseményt rögzít. Az eseménynapló kezelése, tartalmának ismerete az intézményben dolgozó szociális munkatársak feladata. Adatvédelmi értelemben kizárólag belső felhasználásra, az éjjeli menedékhely működésének biztosítására alkalmazható. A benne lévő adatok, információk, az intézmény adatvédelmi szabályzatának megfelelően használhatók fel más célra. A térítési díj Az ellátás igénybevétele térítésmentes. Szervezeti ábra Fenntartó (Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület) Igazgató (munkáltatói jogkör gyakorlója) Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyének intézményvezetője Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyének intézményvezető-helyettese 2 fő felsőfokú végzettségű szociális szakember 1 fő középfokú végzettségű szociális szakember Az érdekképviselet A folyamatosan változó ellátottak számára, aktuális kérdésekről szóló lakógyűlést tartunk igény szerint, de évente legalább egyszer a jogorvoslati lehetőség biztosítása mellett azért, hogy a problémák, sérelmek mégis karakteresen megfogalmazódjanak, kiemeltebb szerepet

10 biztosítunk az ellátottjogi képviselőnek, aki a kívülálló függetlenségével, akár az anonimitás megőrzésével kereshet megoldást. Az ellátottjogi képviselő Megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében. Segíti az ellátást igénybe vevőt az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában. Segít az ellátást igénybe vevőnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását. Tájékoztatja az intézményben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, ezek figyelembevételéről. Az ellátottjogi képviselő jogosult az intézmény területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni, a működési dokumentumokat megismerni, az ellátottakhoz, és a szolgáltatást nyújtókhoz megbeszélést kezdeményezni, köteles a tudomására jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni. Az intézmény jelenlegi ellátottjogi képviselője: Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Székhely: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. Levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 48/b. Forsthoffer Erzsébet Ellátottjogi képviselő Veszprém megye Levelezési cím: 9596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. Mobil: 06/20/

11 Az ellátottak jogai Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az ellátást igénybe vevőket megilleti az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jog. Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az intézményvezető biztosítja, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást. Az ellátottnak joga van a személyes tulajdonát képező tárgyak használatára, kivéve azon tárgyak körét, melyek veszélyt jelentenek a gondozottak testi épségére. Az ellátottnak joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, látogatók fogadására. A szociális szolgáltatást végzők jogai Biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. Tájékoztatási kötelezettség Az intézménybe való felvételkor a szociális munkatárs tájékoztatást ad az ellátott számára az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, panaszjoguk gyakorlásának módjáról, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, az intézmény házirendjéről, a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. A jogosult az intézménybe való felvételkor köteles szóban nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról, köteles

12 adatokat szolgáltatni a vezetett nyilvántartásokhoz, adataiban beállt változásokat haladéktalanul közölni az intézmény vezetőjével. Mellékletek: Házirend Szervezeti és Működési Szabályzat Veszprém, Szabóné dr. Virányi Judit elnök

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857 Szakmai program Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai program 2011. 1 A közösségi ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása,

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka Szakmai program 2011. 1 Az alacsonyküszöbű ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM ÉJJELI MENEDÉKHELY. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM ÉJJELI MENEDÉKHELY. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM ÉJJELI MENEDÉKHELY Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata A működtető intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b

Részletesebben

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM BÁTA 2013. Készítette:

SZAKMAI PROGRAM BÁTA 2013. Készítette: IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA SZAKMAI PROGRAM BÁTA 2013. Készült: 2013. október 07. Készítette: dr. Szabó Gréta jegyző Elfogadta Báta Község Önkormányzat Képviselő Testülete.. sz. határozattal. 1 I. Általános

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók HAJ-NAP SZOLGÁLTATÁSOK, A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók HAJ-NAP SZOLGÁLTATÁSOK, A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV HAJ-NAP HAJLÉKTALANOK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, NAPPALI MELEGEDŐK A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV Készítették: Ihnath Kata Stankovits Erika Varga Péter Zsabka Attila HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

Hatályos: 2014. június 24. napjától

Hatályos: 2014. június 24. napjától Fogyatékos Személyek Otthona Tass Szakmai Program Hatályos: 2014. június 24. napjától Készítette Név, beosztás Dátum Aláírás Sebetkáné Pokilszky Katalin intézményvezető 2014. június 19. Jóváhagyta Dr.

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27)501-400 Fax: (27) 313-412 szochaztitkarsag@gmail.com www.szocialishaz.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat SZAKMAI PROGRAM Házi segítségnyújtás 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a./2015. (V.28.) határozatával, 2015. május

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2013. Készült: Budapest, 2013. február 2.

Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2013. Készült: Budapest, 2013. február 2. Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2013 Készült: Budapest, 2013. február 2. Bevezető" 5 Általános rendelkezések" 5 Az intézmény által nyújtott

Részletesebben

4243 Téglás, Kossuth u. 35. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZAKMAI PROGRAM

4243 Téglás, Kossuth u. 35. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZAKMAI PROGRAM MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4243 Téglás, Kossuth u. 35. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZAKMAI PROGRAM 2011. december TARTALOMJEGYZÉK I. A Szolgáltató működésére vonatkozó

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

Házirend Átmeneti szálló (1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72.)

Házirend Átmeneti szálló (1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72.) REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. Telefon: 294-74-15 Házirend Átmeneti szálló (1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72.) A Házirend a lakók nyugalmát, a szálló rendeltetésszerű

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA. 4. számú melléklet HÁZIREND

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA. 4. számú melléklet HÁZIREND KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA 4. számú melléklet HÁZIREND A Hajléktalanok Gondozóháza ellátását azok a hajléktalan személyek vehetik igénybe, akik Gyöngyösön illetve a

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2012.05.16. A Gondozási Központ költségvetési szerv: 1/a.) 1/b.) neve, székhelye: Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. telephelyei:

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l "'i F F " F _~~--._l_. szamu eloterjesztes Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY (IDŐSEK OTTHONA) SZAKMAI PROGRAMJA 2012

ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY (IDŐSEK OTTHONA) SZAKMAI PROGRAMJA 2012 Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY (IDŐSEK OTTHONA) SZAKMAI PROGRAMJA

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu Szakmai Program

Részletesebben

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011.

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52/2011. (VIII. 31.) Többcélú Társ. határozatának 2. sz. melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona működését

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 09.20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 09.20-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-523/2011. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 09.20-i ülésére Tárgy: Szakmai program elfogadása pályázat benyújtásához Előterjesztő:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 5100 Jászberény, Hatvani út 35. Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 e-mail: jb.egyszoci@pr.hu SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZAKMAI PROGRAM...

Részletesebben