TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Felkészülés a téli idıszakra a hajléktalan-ellátásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Felkészülés a téli idıszakra a hajléktalan-ellátásban"

Átírás

1 NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ az Országgyőlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága részére Felkészülés a téli idıszakra a hajléktalan-ellátásban Budapest, november 1

2 Alapinformációk a hajléktalan-ellátás rendszerérıl 1. A hajléktalan emberek száma A hajléktalan emberek számának felmérése rendkívül nehéz módszertani feladat, mely egyben függ attól is, hogy kit tekint a felmérést végzı hajléktalan embernek. Ennek megfelelıen a kapott értékek eltérhetnek egymástól. Magyarországon óta minden évben, azonos idıben ( február 3-án ) és azonos módszerekkel megismételt adatfelvételre kerül sor a hajléktalan emberek - fedél nélküliek és hajléktalan szállásokon élık körében Budapesten, illetve óta a többi nagyobb városban információk alapján egy téli napon mintegy 3000 ember alszik fedél nélkül, fele-fele arányban Budapesten, illetve a nagyobb egyéb városokban. Másik mintegy 9000 ember alszik különbözı típusú - hajléktalanellátó szállásokon. A évi felmérés szerint a fedél nélküli és hajléktalan szállásokon lakók arány a teljes népességhez viszonyítva átlagosan 2 ezrelék, mely a nagyobb városokban 1 3,9 ezrelék között mozog. A hajléktalan emberek körébe több nyugat-európai országban beletartoznak a lakástalanok, bizonytalan lakhatással rendelkezık is. Ezen terminológia alapul vételével, a 2001-es népszámlálás adatait alapul véve a következık állapíthatók meg 1 : - 1,6 millió ember lakástalan, vagyis úgy él önálló háztartásban, családban, hogy nincs önálló lakása (a minimális önálló lakhatást nem képes biztosítani a maga, vagy családja részére), - 3,0 millió ember otthontalan, lakástalan, vagy a lakása fizikai színvonala, extrém laksőrősége miatt nem alkalmas az elemi szükségletek kielégítésére. A február 3-án lezajlott felmérés az alábbi megállapításokat tette 2 : - Hat nagyobb városban többen alszanak közterületeken, mint ahányan szállókon találnak menedéket. (Debrecen, Székesfehérvár, Pécs, Szolnok, Esztergom, Veszprém) - Az egyes települések népességéhez képest a hajléktalanok számaránya Budapesten átlagos. - Az egyes települések népességéhez képest a hajléktalanok számaránya kiemelkedıen magas Esztergomban, Miskolcon, Dunaújvárosban, Veszprémben. - A települések többségében jelentısen nem változott a helyzet egy év alatt, több településen azonban - Miskolcon, Székesfehérváron, Szolnokon - jelentısen nıtt a közterületeken élı emberek száma. 1 Forrás: Gyıri Péter: Idıközi tájékoztató az Országgyőlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottsága részére a fedél nélkül élı emberek évi regisztrációjáról c. elıadás, 2 Február Harmadika Munkacsoport: Gyorsjelentés a hajléktalan emberek február 3-i kérdıíves adatfelvételérıl 2

3 2. A hajléktalan-ellátásra fordított források A szociális ellátásra fordított központi költségvetési források felhasználására vonatkozóan korlátozottan állnak rendelkezésünkre adatok. Mivel a kifizetett összegeket a Magyar Államkincstár adatbázisa szakfeladatonkénti bontásban tartalmazza, így több ellátási típus, intézménytípus (pl. nappali melegedı más nappali intézményektıl) elkülönítése nem lehetséges. Ezek alapján csupán becslésekre hagyatkozhatunk a kifizetéseket illetıen. Mindezek mentén évben a KSH évi férıhely adatait, valamint a Pénzügyminisztérium adatait figyelembe véve az intézmények mőködtetését a költségvetés állami normatív hozzájárulás keretében mintegy 6.7 Mrd Ft-tal támogatta. Az állami támogatás 2010-ben köszönhetıen a normatív támogatás csökkenésének megközelítıleg 6 Mrd Ft körül alakul. A évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat a év támogatási összegeit tartalmazzák, így várhatóan 2011-ben az ellátásra fordított összeg is hasonló összeg lesz. Ez természetesen jelentısen függ az intézményi struktúra alakulásától, illetve a költségvetési törvény esetleges változásaitól. A normatív jellegő támogatásokon túl a hajléktalan ellátás kiegészítı támogatással is rendelkezik, melyet a terület két közalapítványa, a Hajléktalanokért Közalapítvány, valamint az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalanokért Közalapítvány használ fel. Mindkét szervezet döntıen a mőködést kiegészítı támogatásokat biztosít, az Összefogás Közalapítvány esetében a Közép-magyarországi régióban, a Hajléktalanokért Közalapítvány pedig a 6 konvergencia régióban mőködı szervezetek számára ben ez a támogatás mindösszesen 630,5 M Ft volt, melybıl az Összefogás Közalapítvány mindösszesen 260,5 M Ft-ot, míg a Hajléktalanokért Közalapítvány 320 M Ftot hirdetett meg, 50 M Ft pedig egyedi programok, valamint a Szobi utcai 24 órás egészségügyi centrum tetı felújítási munkálataira fordított ben a költségvetési törvény értelmében a két szervezet összesen 607 M Ft támogatásban részesül júniusában, az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat értelmében elrendelt zárolás a hajléktalan-ellátást forrásait mindösszesen 91,1 M Ft-tal csökkentette (HKA 49,1; ÖKA 42 M Ft), így a megmaradó forrás mindösszesen 515,9 M Ft, melybıl az Összefogás Közalapítvány számára 238 M Ft áll rendelkezésre, míg a Hajléktalanokért Közalapítvány 277,9 M Ft-os támogatási keretet használhat fel. Ezeket a szervezetek a terület támogatását szolgáló pályázatokat írtak ki, illetve programokat támogatnak. Sajnálatos módon az Összefogás Közalapítvány szerzıdésének megkötése a Kormányváltás miatt jelentıs késedelmet szenvedett, így a szervezet a pályázatok kiírását csak ıszén tudta megjelentetni. 3. Téli kiegészítı szolgáltatások A téli idıszak a hajléktalan emberek ellátása területén kiemelt jelentıséggel bír. Mivel a hideg idıben a hajléktalan emberek ellátása létfontosságú, az ellátás nélkül maradtak közvetlen életveszélyben kerülnek, valamint a szolgáltatások iránt jelentısen megnövekedik az igény, minden településen szükséges a kapacitások megnövelése, illetve kiegészítı programok ideiglenes mőködtetésére. 3

4 A téli felkészülés egyik fontos elemét jelenti az úgynevezett idıszakos férıhelyek kialakítása, mely lehetıséget teremt arra, hogy november 1-tıl következı év április 30-ig a szállásnyújtó intézmények, valamint nappali melegedıket mőködtetı fenntartók megnöveljék férıhelyeik számát, melyhez egyben állami normatív támogatás is igényelhetı. Mivel a téli ellátás mőködési költségeit az állami normatív hozzájárulás csak bizonyos mértékben fedezi, a fent részletezett pályázati források egy része ennek a megnövekedett forrásigénynek a kielégítését szolgálja. Az idıszakos férıhelyek beállítása azért elınyös, mert elıre tervezhetıen bıvíthetı a téli kapacitás, és a mőködtetéshez szükséges forrás is rendelkezésre áll. Az elmúlt években az idıszakosan mőködtetett férıhelyek a rendelkezésre álló férıhelyek számát al növelte meg. A normatív alapon igénybe vehetı támogatáson túl lehetıség adódik a téli ellátás során szükséges, kiegészítı programok mőködtetésére is, melynek finanszírozása a terület két közalapítványának bonyolításában megvalósuló pályázat keretében lehetséges. A Középmagyarországi régió kivételével Magyarországon mőködı szolgáltatók a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatán juthatnak plusz forrásokhoz, míg a Közép-magyarországi régióban mőködı szervezetek az Összefogás Közalapítvány pályázatán nyerhetnek pótlólagos finanszírozást. Jelenleg azonban ennek eredményei nem állnak rendelkezésünkre, mivel az Összefogás Közalapítvány pályázata még nem zárult le, így ebben az esetben döntésre elıre láthatóan november közepén kerül sor. A Hajléktalanokért Közalapítvány ugyanakkor már befejezte a pályázatot, így ennek alapján a vidéki kapacitás növekedés az alábbiakban összegezhetı: Téli programokra a szervezet mindösszesen 81 M Ft-ot fordított, melynek terhére az alábbi programok valósulnak meg: 1. étkeztetés (38,5 M Ft): - hétköznapokon országosan 2417 adag/nap, hétvégén 2082 adag/nap, ezen túl alkalmanként napi átlagban még plusz 128 adag (pl hetente egyszer) - ez vegyesen hideg és meleg étel, melegedıkben, menedékhelyeken és közterületen egyaránt - nagyobb városokban a teljes téli idıszak minden napja le van fedve több ellátó szervezet együttmőködésével 2. egészségügyi programok (17,3 M Ft): - 53 betegszobai férıhely országosan (egész napos benttartózkodás, napi háromszori étkezés, gyógyszerek kötszerek biztosítása) fı részére gyógyszerek, kötszerek, vitaminok, immunerısítık biztosítása - 9 intézményben rendszeres orvosi, vagy szakápolói rendelés, utcán élık esetében látogatás biztosítása 3. utcai szolgálatok mőködtetése 50 ezer lélekszám alatti településeken (6,5 M Ft): - 11 településen folyamatos (heti többszöri) utcai munka heti órában, felderítés, életmentı eszközök, takaró stb, védıital, élelmiszer biztosítása 4. utcai szolgálatok hétvégi mőködése és krízisautók (18,7 M Ft): 4

5 - 10 szolgálat esetében 4-8 óra mőködés a hétvégi és ünnepnapokon, valamint ügyelet biztosítása - 16 megyében megyei krízisautó mőködtetése minden nap estétıl reggelig, hétvégén és ünnepnapon 24 órában a diszpécser koordinálásával (2 megye nem pályázott, de a szomszédos megyékbıl át szoktak menni, vagy diszpécser megszervezi a helyi segítségnyújtást) A fentieken túl a nem várt helyzetek kezelését szolgálja az a 39,9 M Ft-os keretösszeg, melynek célja a nagy hidegben a gyors reagálású krízisférıhelyek támogatásai, plusz minden többletkapacitást igénylı téli programot, váratlan helyzetek finanszírozása. Az Összefogás Közalapítvány téli ellátást segítı pályázata a Fıváros és Pest Megye viszonylatában hasonló programokat támogat, a ténylegesen erre fordított összeg, valamint az ebbıl finanszírozott kapacitás bıvülés adatai november második felére állnak majd a NEFMI rendelkezésére. Külön meg kell említenünk a hajléktalan-ellátó szervezetek együttmőködésére is, mely jelentısen növeli az intézkedések hatékonyságát. A téli ellátásban szerepet játszó, abban érintett szervezetek együttmőködése érdekében a nagyobb városokban együttmőködési megállapodásokat kötnek, melyben szerepelnek az egyes felek vállalásai, feladatai. Kiemelendı ez ügyben Budapest, ahol még a tél beállta elıtt megszületik az az Együttmőködési Szándéknyilatkozat, mely a téli ellátás megnövekedett igényeinek kielégítéséhez szükséges többletkapacitásokat, tevékenységeket adja meg, illetve emellett az egyes szervezetek konkrét tevékenységét, és az együttmőködés jellegét. A szervezettséget javítják a regionális hatáskörő diszpécserközpontok is, melyek a régió ellátásában játszanak szerepet mivel naprakész információkkal rendelkeznek az egyes elérhetı szolgáltatásokról, és szabad férıhelyekrıl, kapacitásokról. Ezen túl fogadják az állampolgári hívásokat és értesítik az illetékes szervezetet. Munkájuk mára központi szerepet tölt be az utcán élık ellátása területén és kapcsolathálójuk és a szolgáltatásokról vezetett adatbázisuk révén hatékonyan tudják koordinálni a hajléktalan emberek szolgáltatáshoz juttatását. A diszpécserszolgálatok minden nap adatokat szereznek be a szállások kihasználtságáról, melynek összesített adatait jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza. 4. Együttmőködés a nem hajléktalan veszélyeztetett emberek védelme érdekében A korábbi évek telei sokkolóan ráirányította a társadalom figyelmét arra, hogy nem csupán a hajléktalan emberek vannak a hidegben életveszélyben, hanem a szegények, illetve magányos, beteg, idıs vagy mozgásukban korlátozott emberek is. A halálesetek egy jelentıs részében a halálesetek áldozatai ilyen körülmények között élı emberek voltak. Gyakorta derült ki, hogy a településeken az odafigyelés életeket menthetett volna meg. A társadalmi szolidaritás érdekében az illetékes miniszter felhívásban kérte, hogy a településeken élık fokozottan figyeljenek oda szomszédjaikra, valamint felhívást intézett a szociális alapszolgáltatásokban dolgozók felé azon célból, hogy a különösen veszélyeztetett helyzetben lévıkre, elsısorban idısekre, szegénységben élıkre, szenvedélybetegséggel küzdıkre fokozottan figyeljenek, és növeljék ezekkel az emberekkel a kapcsolattartás gyakoriságát. 5

6 A társadalom figyelmének felhívása, valamint javasolt a kihőléses halálesetek megelızésében érdekelt szervezetek munkatársainak tájékoztatása és felkérése a fokozott odafigyelésre az idei évben is elengedhetetlen. A NEFMI Szociálpolitikai Helyettes Államtitkára ennek érdekében a következı napokban levélben fogja megkeresni a megyei jogú városok polgármestereit, hogy a probléma érdekében a probléma kezelésében hatáskörrel és eszközökkel rendelkezı önkormányzatok, a mentıszolgálat és rendırség munkatársai, a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó szervezetek szakemberei települési szinten hangolják össze tevékenységüket, készítsenek megelızési és intézkedési tervet, és ha szükséges, hozzanak létre rendkívüli figyelıszolgálatot. 6

7 1. sz. melléklet AZ ÉJSZAKAI MENEDÉKHELYEK KIHASZNÁLTSÁGA (2010. november 1.) november 1. Szálló Férıhely Aludtak Kihasználtság (%) (a) (c) (c) / (a) 1. Fejér ,21 1. Komárom ,42 1. Veszprém ,33 Közép-Dunántúl össz: ,88 2. Gyır-Moson-Sopron ,44 2. Vas ,00 2. Zala ,75 Nyugat-Dunántúl össz: ,05 3. Baranya ,31 3. Somogy ,11 3. Tolna ,00 Dél-Dunántúl össz: ,92 4. BAZ ,77 4. Heves ,33 4. Nógrád ,67 Észak-Magyarország össz: ,41 5. Hajdú-Bihar ,95 5. Jász-Nagykun-Szolnok ,59 5. Szabolcs-Szatmár ,36 Észak-Alföld össz: ,00 6. Bács-Kiskun ,07 6. Békés ,00 6. Csongrád ,11 Dél-Alföld össz: ,43 7. Pest ,13 8. Budapest ,13 Központi össz: ,38 Országosan összesen: ,76 7

8 A hajléktalan-ellátás rendszere (adatok KSH év) SZT által nevesített szolgáltatások Kiegészítı programok (Szt. nem nevesíti) Utcai szociális munka - közterületen élık ellátása, nél nagyobb településen - 95 szolg. (FSZH októberi adat) Ft/szolgálat/év Nappali melegedı - tisztálkodás, közösségi együttlét, mosás, nél nagyobb településen db, férıhely Ft/fı Népkonyha - napi egyszeri meleg étkezés, - nincs ell. köt db, 4390 fı Ft/fı Regionális diszpécserközpontok - telefonos ügyelet, hívásnak megfelelı intézkedés, - utcai szociális munkás szolgálatok koordinálása, - adatok a szolgáltatásokról, a szabad férıhelyekrıl, - egyéb információs szolgáltatások - pályázati finanszírozás Éjjeli menedékhely - éjszakai szállás biztosítása lakos fölött, - 68 telephely, 2924 férıhely Ft/férıhely Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Átmeneti szálló - Átmeneti idıszakra elhelyezés lakos fölött, telephely, férıhely Ft/férıhely Tartós bentlakást nyújtó intézmény 24 órás EÜ-i centrumok - OEP és szociális normatív támogatás - 24 órás orvosi ügyelet, - mozgó orvosi szolgáltatás - lábadozó, megfigyelı mőködtetése - minden régióban 1 lehet + Bp.-en 4 db, - Bp.-en 4 db 95 férıhellyel, és Miskolcon, Pécsett, Debrecenben, Szegeden, Veszprémben 1-1 db összesen 80 férıhellyel mőködik már, Rehabilitációs szálló - Életvezetési képesség kialakítása, helyreállítása - Megyei/Fıvárosi önkormányzati feladat férıhely Ft/fı/év Hajléktalanok otthona - Tartós ápolás-gondozás - Megyei/Fıvárosi önkormányzati feladat férıhely Ft/fı/év Alacsony küszöbő ellátás - alacsony bekerülési feltételek, - cél az intézményekbe bekerülni nem tudó, vagy nem akaró személyek ellátása - 1 mőködik a fıvárosban (Oltalom Karitatív Egyesület) * a boxok tartalma: 1. szolgáltatás célja, 2. ellátási kötelezettség paramétere, 3. KSH évi adatai szerint jelenleg engedélyezett férıhelyek száma, évi normatíva összege 8

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Készítette: Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona Módszertani Osztály Tata, 2008. május TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Készítette: Tatai Kistérségi Idıskorúak Otthona Módszertani Osztály Tata, 2008. május TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. Elkészítésében közremőködtek: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Intézményfenntartói Fıosztálya

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II. Helyzetkép... 5 II. 1. Általános jellemzők... 5

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Szentes Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentesen 2008. novemberében Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Bátaszék Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 1 2008.

Bátaszék Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 1 2008. Bátaszék Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 1 2008. 1 jóváhagyta Bátaszék város Képviselı-testülete a 160/2008.(X.7.) KT határozatával Bevezetés T a r t a l o m j e g y z é k I. Fejezet

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Kecskemét Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 A szolgáltatástervezési koncepció célja és feladata... 5 Általános helyzetkép... 5 Demográfiai jellemzık... 8 A mőködı szociális ellátórendszer bemutatása... 10 1. Pénzbeli

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008. I. félévben végzett munkájáról

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008. I. félévben végzett munkájáról SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS KÖZPONT 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Telefon/fax: 32/431-349 Ikt. szám: 344/2008. Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Közép Dunántúli Regionális Diszpécserközpont 2005. július 1.-től 2006. június 30.-ig végzett. munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Közép Dunántúli Regionális Diszpécserközpont 2005. július 1.-től 2006. június 30.-ig végzett. munkájáról Utcai Segítők Egyesülete 2800 Tatabánya, Gál ltp. 405. Levélcím: 2804 Tatabánya, Pf. 414. Telefon: 34/311-197, Telefon/fax: 34/511-028 BESZÁMOLÓ a Közép Dunántúli Regionális Diszpécserközpont 2005. július

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 3/ Gondozó szolgálat A ma Soroksáron élı, állandó lakosok közül a 62 év felettiek aránya az egész országra jellemzı tendenciák szerint alakul, számuk 3480. Budapest XXIII. kerület lakosságszáma 21725.

Részletesebben

HEFOP 4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program eredményvizsgálata

HEFOP 4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program eredményvizsgálata HEFOP 4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program eredményvizsgálata Zárótanulmány Készítette: Bocsi Veronika és Juhász Attila Debrecen, 2008. december 19.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi ellátások biztosítása, valamint a

Részletesebben

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 236/2012 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-020, FAX: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-020, FAX: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-020, FAX: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu Szám: 02/22-8/2008. ELİTERJ ESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl Elıterjesztı: Simon

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 3/ Gondozó szolgálat A Gondozó Szolgálat feladata felmérni az idıs és inaktív lakosság életkörülményeit, az önálló életvitelhez szükséges segítség mértékét és kielégíteni a felmerülı gondozási igényeket,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idısügyi program - 2008 -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idısügyi program - 2008 - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idısügyi program - 2008 - Tartalomjegyzék Bevezetés. 2. 1. Az idıskorúak fıbb demográfiai jellemzıi... 3. 1.1. A nemek aránya és a kormegoszlás... 3. 1.2. Családi állapot..

Részletesebben