Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 a l, loffio ' YC Z Tt Zt0 VÁcsZEtlTLÁsZL NKoRMÁ}\IY?}TNK KöZÉRDEKü K DVÁNY }o{l"évf_2 Német nyelvi tábor a Wörthi-tavak partján usztriában Szent LászIő ltalános Iskolában évtizedes hagyomány, hogy a tanulk évente 1 hetet tölthetnek német nyelvi táborban, ahol megtapasztalhatják az idegen nyelv tudásának fontosságát, szépségétés nehézségét. Május 13-t1 19-ig Klagenfurt közelében a Tumer- See partján táboroztunk 40 tanulval. gyerekek tudásszintjüknek megfelelően 3 csoportban, heti 15 rában tanulták a német nyelvet, anyanyelvi tanárokkal. Délutánonként Karinthia mesés tájaira kirándultunk. Jártunk Klagenfurtban a Minimundusban, ahol a világ I52 nevezetes épületétcsodálhattuk me1 az eredeti épület kicsinyített formájában. Magyai:országről a Halászbástya és a Mátyástemplom kicsinyített mását láthattuk. Felkerestiink egzotikus madárparkot, kalandparkokat, vízesést,cseppkőbarlangot. Meg- néztiik Griffen, Hochosternitz és Landskron v árát. Hajőkázfunk az Ossiacher tavon. St. Veitben egy páratlan szépségűbarokk stílusúvárossal és templommal ismerkedtek a gyerekek. Lavantall kolostorában egy különleges könyv és kdex gyűjteményt néztiink meg. Landskronban olyan majomrezervátumban jártunk, ahol megfigyelhetttik a kipusztulás fenyegette japán makákk életét. Munkámat Mészáros Lászlőné és Grébelné Kovács ndrea tanárnők segítették. gyerekek rengeteg élménytszereztek, megtapasztalták milyen j, ha idegen nyelven megértenek bennünket és az iskolában megszerzetttudást a gyakorlatban is hasznosítani tudják. Papp Sándorné német nyelvtanár

2 2012. JUL!Us Képviselő-testület az Kisbír 2 Képviselő-testület megtárgyalta első felév során több rendki vüli ülést tartott ahol a Szelektív pályázat pénzügyi finanszírozásához sziikséges döntéseket kellett meghozzák. Rendszeresen téma volt az üléseken a csatorna beruházás közbeszerzésének bonyolítása, a megkötött szerződésekből eredő kifizetések {lnanszirozása. E két témakörben külön cikk jelenik meg, jelen tájékoztatval együtt. testület február l6-án elfogadta az éves munkatervét és a köztisztviselői teljesítménykövetelményeket, valamint a csatorna beruházás bevételétés kiadását is maglha foglalan az Önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel, s ugyanekkora összegű kiadással. költségvetés készítésénél az elmúlt év dec- ember végénelfogadott jogszabáiyváltozások jelentős többletterhet okoztak. prilis 24-éna képviselők a jegyző hatsági munkájárl szl beszámolt fogadták el. Megalkotásra került Yácszentlászlő Község Önkormányzata Képvisetőtestületének 3l20l2.(IY.26.) önkormányzati rendelete, melyben a évi zárszámadás került elfogadásra. csatorna beruházás bevételével együtt a pénzforgalmi bevétel e Ftvolt, míg akiadás'7' e Ft. z év során az e őző év 22.53l e Ft-os pénzmaradványát igénybe vettük. z ülésen a törvénymdosítások miatt elfogadásra került a szociális rendeletlink, az Önkormányzati vagyorlrl szl rendelet, valamint mdosításra került Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság munkájárl. z ülésen mdosításra kerültek az intézmények alapít okiratai. közbiztonság helyzetéről Dr. Bozs Zoltán dandártábornok, rendőrkapitány adott tájékoztatást. Június 26-án az rany János Művelődési Ház megbízott vezetője számolt be tevékenységéről, tájékoztatva a képviselőket a rendezvényekről, programokrl. Maszlag Zoltán ayácszent ászli Sportegyesület elnöke íájékoztatta a testiiletet a labdarug csapat egyéves munkájárl, a jövőbeni elképzelések;ről. z ülésen a szabálysértési törvény hatályba lépésétkövetően szükséges helyi rendeletmdosítást fogadták el a képviselők, valamint döntés született arrl, hogy a szemétszállítás díja július 1{ől brutt l FI/ év lingatlan összegre mdosul. Részletesen tárgyaltak a képviselők a Valk és Vácszentlászl Yízmú Kft. DKÖV Dabas és Környéke Yizngyi Kft-be történő beolvadásárl. már hivatkozott törvény szerint a Kft-nk nem végezhet vízmíjszolgáltatást, hanem csak nagyobb számú fogyaszti egységet magában foglal, de Önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltat teheti ezt, ezért a Galga-menti települések és mi is a DKÖV Kft-be léptiink be. vízmű-vagyonunk bérlője e Kft. lesz, de megmarad üzemmérnökségként a Bagi Űzemigazgatsághoz tartozőan, V.V.ZS. Valki Üzemmérnökség néven a vízmű teleptink. Jelenlegi ismereteink szerint a vízdíjmegál- az Önkormányzat évi költségvetési terve. Szintén lapítása központilag fog történni, nem a Képviselőtörvényváltozás miatt a testület állást foglalt anl, hogy testületek hatásköre lesz. Monor és Dabas városokkal társulva kerüljön kialakításra z Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a az ív őv íz szolgáltatás. VVZS Csatoma BenÁázási és Üzemeltetési ÖnkormányMájus 22-én a Képviselő-testtilet az Onkormátyzati zati Társulás, illetve a Tura és Térsége HulladékgazdálkoBizottságok 2 éves munkájárl szl beszámolkat tár- dási Önkormányzati Társulás munkáját érintő kérdésekben gyalta, s fogadta el. bizottság elnökök részletes tájékoz- szívesen állokaz Önök rendelkezésére. tatást adtak a Szociális- és EgészségügYi Bizottság' Telepü lés i Szi lá rd h u adék-gazdál kodás i I I dr, Krát Lászl iegyző re Tura és Térségében (KEoP-1.1,1 l2f _0008) ndszer fej lesztése Előzmények Galgahévíz,Tura, Vácszentlászl és Zsámbok települések önkormányzatai 1996-ban úgy döntöttek, hogy közös összefogásban regionális hulladéklerak és hasznosít telepet építenek. beruházás finanszírozására az önkormányzatok pályázatot nyújtottak be a Központi Környezetvédelmi lapra, lami céltámogatásra, valamint a Pest Megyei Településfejlesztési Tanács támogatására. támogatások 73%-ban járultak hozzá céljaik megvalsításához. beruházás befejezésének határidejére 2000, december 31-re, már a technolgiai és a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges gépek és eszközök is beszerzésre kerültek. z üzemeltetésre az önkormányzatok 1999-ben létrehozták a Szelektív Hulladékhasznosít és Környezetvédelmi Kft-t. négy együttműködő településen egyszerre került bevezetésre aházhoz menő szelektív hulladékgyűjtés január 2-án, Jelen lakosság körében egyre jobban elterjedő és népszerűvé vál hulladékgyűjtésnem várt eredményeket hozott, hasznosíthat hulladékok visszagyűjtési aránya napjainkra elérte a keletkező hulladékok 60 %-át és csupán 40 % került ártalmatlanításra. 10 éve működtetettházhoz menő szelektív hulladékgyűjtésirendszer korszerűsítéseidőközben szükségessé vált. E elmúlt évek során és a még jelenleg is használt hulladék feldolgoz és hulladékgyűjtő járművek fokozott igénybevételnek voltak kitéve, mely során jelentősen elhasználdtak. Karbantartásuk, javíttatásuk egyre nagyobb költséggeljárt a fenntart önkormányzatoknak. négy település önkormányzatai, ezért ismételten összefogtak, hogy egy újabb pályázatot nyújtsanak be az eszközpark korszerűsítésére,mivel ezt saját eröből nem tudták volna megoldani. Pályázatuk sikerreljárt.

3 kétforduls pályázat eredményeként lehetővé vált a használatban lvő technolgiai és hulladékgyűjtő járművek cseréje korszerűbb gépekre, valamint a szállítand zöld hulladék csökkentse érdekében a házi komposztálás kerül bevezetésre az rintett trségben. projekt megvalsításával így növelhető lesz a hasznosíthat hulladékok visszagyűjtési aránya is, szerves hulladk begyűjtsének, kezelésnek valamint hulladékleraktl történ eltérítéseérdekében 200 db házi komposztál berendezs került szétosztásra a négy település nagycsaládosai, valamint ingatlan tulajdonosai kö_ zöit. Támogatási Szerződs június 23-án került aláírásra, projekthez szorosan kapcsold feladatok, mint a projektmenedzsment, a tájékoztatás, a PR, ismeretterjesztés, a pénzügyi, jogi és műszaki feladatok ellátására a kiválasztási eljárások következtek, közbeszerzés lebonyo ítása után, 200 db komposztkeret, 1 db mobil aprítgép, 3 db hulladékgyűjtő célgép,1 db árokás rako_ dgép beszerzésére, valamint a válogatgép garatjának átalakítására került sor. nyertes ajánlattevőkkvel a társulás novemberében szerződött. z árokás rakodgép ünnepélyes áladására január 25-n sajttájékoztat megrendezésekor került sor. projekt megvalsítással párhuzamosan a négy település (Galgahévíz, Tura, Vácszent-lászl Zsámbok) lakosságának egy része tanulmányutakon vehetett rszt, melynek során hulladék megelőzési és hulladék feldolgoz központokat látogattak meg. projekt PR, ismereterjesztés keretében elkészült a térségben12 éve használt, Háztartási Hulladék Útmutat aktualizált, kibvített változata, mely az érintett lakosság körében sztosztásra került, projektelemek határidőre töriénő leszállítása, lehetővé tette, az útvonaltervben szerepeltetet befeje_ zési határidő betaéását, mely 2a12. április 25-e vo t. projekt elemek megvalsulási helyszíne, a 2001-től űzemelő turai Regionális Hulladéklerak és Hasznosít telep. beszerzett eszközöket az érintett települések által létrehozott és 100 %-os Önkormányzati tulajdonú Szelektív H u ladékhasznosít és Környezetvédel m i Kft. fogja üzemeltetn i. projekt megvalsításának eredményéül, korszerű eszközök, gépek kerültek beszerzésre. térség_ ben biztosítottá válik aházhozmenő szelektív hulladékgyűjtés biztonságos üzemeltetés újabb 10 évig. lakossági ismeretterjesztő programok, a hulladék képződésmegelőzésének területén gondolkodtatásra és cselekvésre késztette a településeken élőket, projekt általános adatai: projekt címe: Települési zilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Tura és Térségében projekt azonosítja: KEoP_1.1.1 l2f l Kedvezményezett: Tura és TérségeHulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (alapította: Galgahévíz, Tura, Vácszentlászl és Zsámbok települések Önl Megitélt támogatás: Projekt összköltsége: Közreműködő szervezet: kormányzatai) 156,590,603 Ft, melyet a Magyar Áltam s az Eurpai Uni finanszíroz nett 215,590,603,- Ft Energia Központ Nonprofit Kft.,, zern léletváltással a tisztább és él hetőbb lakkörnyezetért. "

4 20,12,JULlU Kisbír 4 csatornahálzat kivitelezése is hamarosan indul 2a17. május 31-én alíirták a szennyvízcsatorna-hálzat kiépítésének kivitelezői szerződését, így már nincs akadálya annak, hogy xxngasz* tuskall elkezdődhes en a csatornázási munka a értkű szennyvíztisztítási programban Valk, Vácszentlás zlő, Zsámbok telepü lési szennyvízh á- lőzatait építikkio valamint megépül a szennyvíztisztítő telep is, amely az érintett településeken keletkező szennyvíz tisztítását végzi. tisztít telep kivitelezési tervezése folyamatban van és hamarosan eik*xt{d**e}q * terii{gt e ii r$szít# f dx*tl*ká}t a tgrállc ttt" Vácszentlászli Polgármesteri Hivatalban tartott nyitrendezvényen ünnepélyesen aláífták,, Vácszentlászli agglomeráci - Valk, VácszentLászl, Zsámb ok - szennyvízel vezetése és ti sztítása" című projekt csatonra-hálőzat pítési rnunkáinak elvégzéséreirányul kivitelezési szerződést. proj ektb en résztvevők k ivál asztás á t k.őzb eszer zési elj árások keretében kellett elvégezrri a hatályos jogsza- bályoknak rrregfelelően. projekt legnagyobb részét felölelő csatomalrálzat kivitelező.jének kiválasztása során az -S-H Csatornaépítő Konzorcium (az -Híd Epitő Zrt., a SWIETELSKY Magyarország Kft, valamint a Hajdú s Társai Kft., mint közös ajánlattevők) nyújtotta be a birálati szempontok szerint összessgében legelönyösebb érvényes ajánlatot. szerződés éfiékenett 1.'l ,- Ft, csatorrraépítésimunkálatok várlratan másfél évig tartanak a háronr települsen s a tervek szerint 2013 ii*zdn í'ejeződnek be. szerződést a WZS Csatorrra Beruházási és Üzerneltetési Önkormányzati Társulás tagönkorrnányzatai nevében Holl Ilona Zsárnbok község polgármesterasszonya, Horváth Lászl Vácszentlászl közsg polgármestere és Sziráki Szilárd Valk nagyközség polgármestere 1átta el kézjegyével. z ünnepélyes eseményen részt vettek az érintett települsek jegyzői, a projekt szewezet tagai, a szennyvíztisztít telep kivitelezését v égző vállalkoz képviselői és a közbeszerezési eljárás nyeftes kivitelezőjnek, az -S-H Csatornaépítő Konzorciumnak a képviselői, szerzdéskötést követően a kiviteleznek el ször p énr,tigy, rrrűszak i iit**rttrvek*t kell benyújtania és lak*ssági egyeztets*k lrlárl az első szakaszok építéseis elkezdődl"ret. vvzs csatorna Berulrázási és Üzemeltetsi Önkormány zati T ársulás tagönkonn ány zatai - Valk, Vácszentlász ő, Zsámbok * még 2008-ban sikeres pályázatot nyújtottak be szennyvíz programjuk megvaisítására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. kétforduls pályázat mindkét körében sikeresen szerepelt a projekt, igy valőra válhat a települések lakinak régi álma. z Önkormányzati Társulás vekkel ezelőtt indította el a folyarnatot, amely a pá yiaati elbírálások, az engedélyek, a közbeszerzé^ si eljárások lefolytatása után rnájus 31-n teljesült be a kivitelezői szetződés aláírásával.., Vácszentlászli agglomeráci - Valk, Vácszentlászlő, Zsárnbok - szennyvizelvezetése és tisztítása" című, KEOP-1.2.0l2Fla azonosít számű Eurpai Urris pályázat keretében az Önkorrnányzati Társulás közel 2,8 milliárd forintot nyert a korszenisítés rnegvalsításához, "Több mint ]() éve várt a három település lakossága erre a beruházásra, és most elértünk oda, hogy 2 hnapon lleliil elindulhat a térséglegjelentő s ebb kö r nyezetvédetmi b eruházás án ak kivitelezése." * emelte ki Horváth Lászlő, a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás elnöke. Kivitelezői oldalrl.fontosnak íartották kiemelni a megjelentek, hogl a lakosságot folyamatosan értesitsék, tájékoztassák a munka menetéről. Nem titkolták, hog,, eg,, ilyen méretű munka hatás_ sal lesz a települések ji megszokott mindennapi életére,ezért is tekintik elsőrendíi,feladatnak, hogy a kivitelezés zökkenőmentesen folyjon, és a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák az érintett teriileten laklcla&. fejlesztés eredményeképp a tisztítatlan szenrryvíz-elhelyezés környezetben okozott negatív hatásai megsztinnek. három település belterületén épülő összes szennyvízcsatorna hossza: mter. projekt megvalsítása után a három település v ezető c s atornahál zaítal gazdas ági la g s műszakilag hatkonyan elláthat teljes területe s zennyv íz e 1 közművesített lesz és így biztosíthat lesz az érintett telepiilé srészeken az ellenőrzött mdon elvé gezhető szennyvízkezelés.

5 ovodai hírek 2012 tavasza hosszú, hideg tél, s a farsangi készülődés, bálltán, már nagyon vártuk atavaszi meleget, napsugarat.,, Süss fel nap, fényes nap, Kertek alatt a ludaim megfagnak... " -énekelttik. tavasz első ünnepe március 15-e, nemzeti ünnepünk, amire lelkesen készültiink a gyennekekkel. középsősök párta fej díszt,lovacskát, huszár csákt készítettek, a nagycsoportosok pártás fejdíszúiény-és huszár bábokat. Tanultunk verseket, énekeket, nemzetiszinű virágokat, kokárdákat, zászlőkat vitttink le a szoborparkba, ahol ünnepeltiink. Március 19-ei héten a,,yiz világnapjára" ké- szültiink. Fonto snak tartj uk, ho gy gyermekekben minél hamarabb tudatosítsuk, hogy a ftjldön milyen nagy kincs a víz. Különböző j átékos tevékenységekkel, kísérletekkel, komyező világunk alapos megismerésével prbáltuk a gyermekeket erre rávezetni. nagyc s op orto s ok e lmentek a,,v ác szentlászlői tőho z", ahol megfigyelhették az ott élő állat- és növényvilágot. középsősök a HévíziűtiYiztározőhoz sétáltak. Március 28-án Palinta együttes érkezett az vodába egy kis húsvétiműsorral. Húsvétra,atavasz legnagyobb ünnepére is a hagyományoknak megfelelően készülttink. Napjainkra a néphagyományok, szokások összeolvadt ak. z ünnep legismertebb j elképei a nyúl, a tojás. z vodát a gyerekekkel együtt közö s en fe ldí szítetttik. Haj to gattunk nyulat, ké s zítetti.ink batikolt tojást, a gyerekekkel megismertettíik, hogyan lehet természetes anyagokbl tojást festeni( vörös - lilahagyma héjábl, ibolya virágszirmábl). fiúk meglocsolták a lányokat, amire locsolverssel kértek engedélyt. Április 16-i prilis közepén, egy nagyon színvonalas mesét láttunk az ővodában, a Majorka szinház előadásában. mese címe: pártás királylány. Április Zí-ánlelkesenjöttek vodába a középső- és nagycsoportosok, kirándulni mentiink Budapestre, a Közlekedési Múzeumba, utána egy nagy J átszőházb a, Ezt a kir ándul á s t n a gyon v árták már a gyerekek, számláltákhányat alszunk még. Délután érkezti.ink haza, fáradtan, de élményekkel tele. Ezután az év egszebb ünnepére készültünk, nyák napjára. Minden csoport készítettajándékot. gyere- kek behívták Edesanyjukat a csoportszobába, verssel, ajándékkal és az általuk készített süteménnyel köszöntötték fel Őket. Nagyon meghat pillanatok voltak (szem nem maradt szárazon). Május végéna kis- és középső csoportosok gtartották évzár ő műsorukat. Június 1-én a nagycsoportosok elballagtak, elköszöntek az őv odátől. me,, Hej voda, vnéni a hét a,, Föld napjára" val készü- lődéssel telt el. Könyv, atlasz, foldgömb segítségével prbáltuk a gyermekek ismereteit gazdagitani arrl a bolygrl, ahol élünk. Ez alkalommal az udvarunkon nagytakarítást végezttink a gyermekekkel együtt. letört gallyaka ágakat, szemetet összeszedttik, a hűsölőket kitakarítottuk. - Nem maradok tovább én itt! Itt mi soká nem maradunk: Vár az iskolapadunk! Vége szakadt a szép nyárnak, Iskolába könyvek várnak! Kormos István / hogy nekünk felnőtteknek, a gyermekeknek is szükségük van a pihenésre, a kikapcsoldásra, tazitásra. gyerekeknek az ovi majdnem olyan, mint nekünk a munkahely. gyermekek többsége szeret ővodábajárni, ebben a korban veszik észre a szülők, hogy gyermekeik kezdenek,,leszakadni". z ővő néni nagy tekintéllyéválik, barátságok szövődnek, jt és rosszat tanulnak egymástl. zakadás" azonb an ne m j e le nt,, e l s zakadá s t". Ezértvárják a hétvégét,a szüneteket, hiszen szükségük van a szeretetteljes, biztonságot nyújt családjukra is. Reméljük, nyaralásra is lesz lehetőségük a gyermekeknek és sok élménnyel gyarapodnak a nyár folyamán.,,ie s Mindenkinek j pihenést kívánunk! Ovnénik

6 í ö í é é ö í á á ö é ü é á á é á é á ő á ü á á é á ö ő á á á é á á á á á á á ő é á á á ö á é é á á á á ö ő á ő á á ő é é ő á Á á á á á á í á é ő á é á é ő á é á á é á á á á ő á é á á Ö á á ö é ű á é á ő é é ő á é á á ő é ő ő á é é é á é ö é é á é ü á í á á á ű ő é á ő é é é á á á ü ö ö ö á

GALGAHÉVÍZ. A 40 éves pávakör régen és ma. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 7. szám 2012. július

GALGAHÉVÍZ. A 40 éves pávakör régen és ma. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 7. szám 2012. július GALGAHÉVÍZ Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 7. szám A 40 éves pávakör régen és ma forrás: Kodály Zoltán Művelődési Ház, Mrkva Attila A tartalomból: Kisiskolák Sportversenye

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 4. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 4. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 4. szám 2012 MÁJUS ELKEZDŐDÖTT A MUNKA ÚJABB BERUHÁZÁSI TERV ÉRT KIVITELEZÉSI SZAKASZBA A Belterületi csapadékvíz-elvezetés című pályázatunkkal 2011-ben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. június 11-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. június 11-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 11-i üléséről 49-62/2012. (06. 11.) ÖK. sz. határozat 7/2012. (VI. 12.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

17. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. január-február

17. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. január-február A VELENCEI 17. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA január-február Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. december 8-án 15.00 órai kezdettel tartotta következõ soros ülését

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Fő utca felújítás. Tovább (sz)épül településünk. XXII. évf. 2014. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a 7.

HÍRMONDÓ. Fő utca felújítás. Tovább (sz)épül településünk. XXII. évf. 2014. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a 7. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXII. évf. 2014. február Részletek a 7. oldalon Fő utca felújítás Tovább (sz)épül településünk Bővebben 15. oldalon Bővebben 4. oldalon Bővebben 12. oldalon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. január 29-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. január 29-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. január 29-én tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin, Járdi

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

KIMŰVELT FŐKET NEVELNI

KIMŰVELT FŐKET NEVELNI ingyenes KözéLETI havilap 2009 szeptember A KIMŰVELT FŐKET NEVELNI ugusztus második felében dacára a kánikulai melegnek, különös, furcsa fénye van a napnak. Itt-ott szilvalekvár fenséges illata keveredik

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. április 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. április 29-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-i üléséről 37-45/2013. (04. 29.) ÖK. sz. határozat 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

EGLÉDI HÍRMONDÓ. Újévi gondolatok A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Ceglédiek!

EGLÉDI HÍRMONDÓ. Újévi gondolatok A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Ceglédiek! C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XXII. évfolyam 11. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2011. december 26. Újévi gondolatok Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-i ülésére

Tájékoztató a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-i ülésére Tájékoztató a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az elmúlt két év pályázatairól a közművelődés területén Tisztelt Képviselő-testület! A 2012. évi munkaterv alapján a szeptemberi

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXII. évfolyam 1. szám

TURAI HIRLAP XXII. évfolyam 1. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXII. évfolyam 1. szám 2013 JANUÁR BUÉK! 2013 Kedves turai Polgárok! Az óévből az újévbe lépéskor ünnepelünk, fogadalmakat és jókívánságokat teszünk. Bizakodunk,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 5-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 5-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 5-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. február 5. Határozat: 3-14/2014.

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/976-1/2011/I. Tárgy: Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás Üi.: dr. Dobó A. és a Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról, továbbá a társulási

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27- én 15.00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27- én 15.00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 16/2013. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27- én 15.00

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2006.(IV. 26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2006.(IV. 26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2006.(IV. 26.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2005. évi környezetvédelmi cselekvési tervében szereplő feladatok teljesítéséről és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

17. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA április 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. ÁPRILIS Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete soron következõ, munkaterv szerinti testületi

Részletesebben

A lakosság a folytatásra szavazott

A lakosság a folytatásra szavazott A ZF 2014. október Ára: 200 Ft YS LA PJ J ÁS ÉN ZA RU VÁRO S 25. évfolyam 10. szám A lakosság a folytatásra szavazott A helyi önkormányzati választáson megválasztott képviselő-testület október 22-én megtartotta

Részletesebben

KISZOMBORI. Anyák napi köszöntő

KISZOMBORI. Anyák napi köszöntő KISZOMBORI HÍRADÓ KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA 2015. 4. SZÁM ÁPRILIS ÉVFOLYAM Anyák napi köszöntő Kis falunkban van egy kis ház, Arra az Úrnak szeme vigyáz. Nekem e hajlék kedves

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja ÚJ IRÁNY ERDÉLYBEN JÁRTUNK Már a 2002-ben megválasztott ballószögi képviselő-testület tervei között is szerepelt, hogy testvér települési kapcsolatot létesítsen jelenlegi határainkon túli magyarok lakta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-68/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 2. szám 2010. május Május első vasárnapján szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Eseményösszefoglaló 2. oldal

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben