56-os forradalom ünnepsége Bagon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "56-os forradalom ünnepsége Bagon"

Átírás

1 A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XV. ÉVF. 5. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA OKTÓBER 56-os forradalom ünnepsége Bagon Bagon, az 1956-os forradalom 50. évfordulóján, ünnepségek keretében emlékeztünk meg hazánk hıseirıl. Már vasárnap, 22-én, a szentmisén is imádkozhattunk a forradalomban elhunytak lelki üdvéért. Tizenegy órai kezdettel pedig, az ünneplı közönséggel telt, Dóz sa György Mővelıdésiházban, a résztvevık s z e m é l y e s beszámolóiból és az eddig még meg nem élt, ünnepséghez méltó mősorból közelíthettük meg nemzeti ünnepünk hatóerejét. Wittner Mária (56-os halálra ítélt) emlékezésével-, Jakab István (MAGOSZ elnök) a mai helyzet értékelésével járult hozzá a forradalom eszmei iránymutatásának helyes követéséhez. Ezekhez csatlakozott az a bensıséges elismerés, amelyet Önkormányzatunk nevében Tóth Gábor polgármester úr, Bag Községért kitüntetéssel adományozott, a tevékenységével megérdemelt és megszenvedett Boda Vendelnek, a z o s Bagi Forradalmi Bizottság elnök helyettesének. Köszönet az emlékezıknek. Az ünnep napján, nyolc órakor, hagyományo san, mint minden nemzeti ünnepünk reggelén, a HBT megkoszorúzta, a hıs elıdeinknek emléket állító Turul-szobrot. FOTÓ: B. A. G. Boda Vendel Bag község Forradalmi Bizottságának elnökhelyettese Bagon született, december 13-án. Apja napszámos ember volt. Két fiú-, és egy leánytestvére volt. A hat elemis iskola elvégzése után, 16 évesen apjával járt napszámos munkát végezni. Pályamunkásnak október 7-én vették fel a MÁV -hoz. Többszöri elbocsátás után, 1939-ben véglegesítették. Főtıházhoz került, mozdony szén-kisz erelı munkakörbe. Itt segédmozdony főtıként dolgozott. Ezen idıszak alatt beiratkozott a péceli középiskolába, amit sikeresen elvégzett ben bevonult katonának, ahol gépkocsivezetıi kiképzést kapott ban leszerelt és

2 2 XV. évf. 5. sz. Gyırbe irányították a főtıházhoz mozdonyfőtınek. A háború után Gyırbıl haza akart jutni. Mivel semmiféle közlekedés nem volt, gyalog indult haza többedmagával. A város szélén, forgalmat irányító orosz katonák leültették a járdaszélére és amikor több százan már összegyőltek, zsidó lakásokba majd a gyalogsági laktanyába kísértek ıket - biztatva, hogy igazolást kapnak - és mehetnek haza. Háromnapi gyaloglás után érkeztek meg Budapestre. Innen, decemberében, Kıbányaalsó pályaudvaron bevagoníroztak, majd elindult a vonat velük Záhony felé. A Szovjetunióba, Mariupolba vitték és egy romos, volt bútorgyár udvarán lévı sátorokban helyeztek el ıket. A fogolytáborban 4 évig, mostoha körülmények között dolgozott, mint vasgyári munkás november 4-ig tartott ez a kényszermunka ben megnısült, visszakerült a MÁV -hoz, ahol szakvizsgákat tett le és átkerült a forgalomhoz Józsefvárosba, majd 1951-ben Isaszegre, mint forgalmi szolgálattevı. Rákoson, a főtıházban volt beosztásban, október 23-án, igyekezett haza családjához, feleségéhez és 6 éves kisfiához. Másnap szüleit akarta meglátogatni. Útja a Tanácsházán keresztül vezetett, ahol látta és halotta, hogy Kitört a forradalom és Majd mi, rendet teremtünk!" A tömeg egyre győlt, atrocitásoktól kellett tartani (gyújtogatás, törés-zúzás stb.) és ettıl iparkodott ıket távol tartani. A rend fenntartása érdekében csendes felvonulás jutott eszébe. Egy piros-fehér-zöld zászlót kért és egy 9 éves kisfiú kezébe adta azzal a tudattal, hogy elvezesse a tömeget a Tanácsháza elıl. Követték a zászlót vivı kisfiút, a magyar Himnuszt és Szózatot énekelve vonultak Bagon. A felvonuló tömeg visszaérkezett a kiindulási helyre. A tömeg feloszlott. A rádióban bemondták, hogy Pesten gyızött a forradalom. Bagon több társával együtt megalakították a Forradalmi Bizottságot. Bence József elnök lett, İt pedig elnökhelyettessé választották. A bizottság 12 tagból állt a régi tanács-tagokkal együtt. A Forradalmi Bizottság, november 4-ig, mőködött. Feladata volt a rend fenntartása községünkben, amit sikeresen el is végzett. Segítették például a pesti harcosokat 2 autó élelemmel. A lakosság kenyér ellátását biztosították. Mivel a lakosság dolgozni nem tudott, életfenntartásuk veszélyben volt, az aszódi banknál pénzt vettek fel, és Ft-okat adtak a családoknak. Védték a bagi erdıt és hasonló rombolásokat akadályoztak meg. İrizték a falu nyugalmát. Az ideiglenes Kádár kormány megalakulása után a Bizottságot fel kellett oszlatni, a régi vezetıség visszavette az irányítást. Ki-ki visszaállt munkahelyére, İ a vasúthoz december elején a rendırség, üzenetére jelentkezett az aszódi rendırparancsnokságon. Az ott lévı barakk épületbe több társával találkozott, kérdezte ıket, hogy milyen eljárást kaptak. Ingüket felhúzva, lábszárukat megmutatva tudatták hogy kékre voltak verve. Fölvitték az egyik helyiségbe, ahol egy Demeter nevő rendır hozott 6 gumibotot, amit 6 rendırnek szétosztott, mondva: Úgy beszélj, ezt mind eltördösik rajtad. Jött a vallatás. Ki dobta le a vörös csillagot a Tanácsházáról? Nem tudta. Ezután a 6 rendır 2 elıl, 4 hátul ütlegelni kezdte. Újra kérdezték, tudod-e már? A verés 2-3-szor újra megismétlıdött az iskola csillagának levétele miatt. Utána lefektették egy vaságyra, mert nem bírt talpon maradni. Cipıjét levették és két rendır mind a két talpát hólyagosra verte. A 24 órai szolgálattól és az ütlegelésektıl elaludt. Úgy érezték, már nem is él. Orvost hívtak. Arra ébredt, hallotta, hogy azt mondják: él, él! Harmadnap Budapestre az Aradi utcai rendırségre szállították. A vád: a Magyar Népköztársaság erıszakos megdöntése. Három nap után a Markó utcai fogházba, majd a kistarcsai táborba vitték, ahol hat és fél hónapot töltött le. Ezután rendırségi felügyelet mellett szabadlábra került. Szombat-vasárnaponként, éjjel 2 órakor 4-5 rendır ellenırizte, hogy odahaza tartózkodike. Ezek az események mind a családi élete, mind az életvitele vonatkozásában meghatározóak voltak. A zaklatások a család idegeit felırölték. Alacsonyabb munkakörbe, órabérbe sorolták. A rendırségi felügyelet letelte után Ferencvárosban vonatkísérıként, december 13-án lett nyugdíjas. BaGi

3 2006. október 3 Önkormányzati választás 2006 Tisztelt Polgártársaim! Polgármester Úr! Képviselıtársaim! Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket Bag Önkormányzatának évi alakuló ülésén. Törvény adta kötelességem és jogom, hogy a korelnöki feladatomat ellássam. Hálámat és bizakodó reményemet fejezem ki. Magyarország és ezen belül Bag élete több mint egy évezreden át sok megpróbáltatáson esett át. A mai napon, községünk, egy újkor kezdetéhez érkezett. Az október elsejei választások eredményeként községünkben rendszerváltás történt. Új közigazgatási vezetés kezdheti meg, reményeink szerint, közösségünk szolgálatát. Lakosságunk, a történelem sok és igen változatos korának rendszereit élte át. Személy szerint más-más életvitellel, fájdalommal, örömmel. Isten segítségével, a jóakaratú polgártársaink törekvésével legyünk méltók a bizalomra. Virtute Vinces! Az erénnyel gyızni fogsz! (Balázs Gusztáv képviselı, korelnök alakuló ülést megnyitó beszéd) Polgármester: Tóth Gábor Fidesz-KDNP Önkormányzati képviselık Jelölı szervezet Szavazatok száma: Dr.Gyarmatiné Balatoni Gyöngyi Mária Fidesz-KDNP 903 Dr. Péter Mihály Fidesz-KDNP 896 Nagy Tiborné Fidesz-KDNP 770 Fodor Mihály Független 751 Dénes Miklós Fidesz-KDNP 722 Katona Károly Fidesz-KDNP 702 Kiss József Fidesz-KDNP 684 Nagy Jenıné Fidesz-KDNP 681 Antal István Lászlóné Fidesz-KDNP 678 Balázs Gusztáv Helytörténeti Baráti Társulat 589 Mondok Ervin Független 575 Tudósítások képviselő-testületi ülésekről Az új Önkormányzat Október 12-én alakult meg. A korelnök megnyitó beszéde után, a HVB elnöke ismertette a választások eredményeit, átadta a megbízó leveleket. Ezután az eskütétel következett. Az illetmény és tiszteletdíjak megállapítása után, Tóth Gábor polgármester úr mondta el ünnepi beszédét. A Képviselı-testület hét bizottságot alakított, két alpolgármestert (Dr. Balatoni Gyöngyit és Dr. Péter Mihályt) választott és egyetértett az egyházi és társadalmi kapcsolatok koordinálására tanácsnok (Balázs Gusztáv) megbízásával. Dr. Péter Mihály alpolgármester javasolta a képviselı-testület tagjainak, hogy hasonlóan a polgármester úr felajánlásához, ık is mondjanak le ez évi illetményük felvételérıl, az önkormányzat pénzügyi forrásai javára. A javaslatot elfogadták. Mondok Ervin (Vagyonnyilatkozat-Ny és E. Bizottsági elnök) tájékoztatott a képviselık kapcsolatos feladatairól, Tóth Gábor Polgármester úr a térfigyelı rendszer kiépítésének és az Önkormányzat átvilágításának folyamatáról tájékoztatott. Október 12-én rendkívüli ülést tartott a Képviselı-testület. Boda Vendel urat (Szül.: Bag, december 13.) az 56-os, helyi Forradalmi Bizottság elnökhelyettesét, érdemei elismeréséül, Bag Nagyközségért emlékplakettel való kitüntetésre, egyhangúan elfogadta.

4 4 XV. évf. 5. sz. A jövőbeli hulladékártalmatlanítás problémái XIII. rész VESZÉLYESHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS Magyarországon a veszélyeshulladékgazdálkodást a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII.12) számú kormányrendelet és függelékei szabályozzák. A veszélyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos minden tevékenységhez szükséges a Területi Környezetvédelmi Felügyelıség által kiadott engedély. Az új hulladéktörvényben bevezetésre kerül a szennyezı fizet elv. Végrehajtását a végrehajtási rendeletek fogják szabályozni, amelyek kidolgozás alatt vannak. Az új hulladéktörvény foglalkozik a veszélyes és a nem veszélyes hulladékokkal is. Ez annyit jelent, hogy a veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályokat átdolgozzák. A veszélyes hulladékokat az erre jogosult vállalkozások győjtik össze. Megyénkre jellemzı, hogy több mint kétszer annyi veszélyes hulladékot kezelnek itt, mint amennyi keletkezik, azaz veszélyes hulladékot hoznak be más megyékbıl. De ugyanakkor a megyébıl kifelé is jelentıs mennyiségő veszélyes hulladék áramlik ki. A veszélyes hulladékokat a közeli Aszód- Galgamácsa veszélyes hulladéklerakóban ártalmatlanítják. Az ország egész területérıl érkezik ide veszélyes hulladék, éves viszonylatban t. Csak elıkezelt hulladékot vagy a magyar veszélyes hulladék elıírásokban szereplı normáknak megfelelı hulladékot fogadnak. Külön átvételi szabályzatot alkalmaznak. Az I. osztályú (legveszélyesebb osztályú) veszélyes hulladékot hordókban, vagy konténerekben tárolják betonpadlóra helyezve és betonszarkofággal lefedve. A II. osztályú veszélyes hulladékot hangárokban ártalmatlanítják, a hulladék alatt talajvédı réteg van és fölötte vízzáró tetı van, amely nyitható. Az elhullott állatokat Tökölön kellene ártalmatlanítani, azonban nem jut el odáig (új megoldás folyamatban - Szerk.). Az elmúlt évtizedben még létezett egy dögkút, azonban ez ma már nem létezik és nem is lenne az elıírásoknak megfelelı. A nagy energiatartalmú veszélyes hulladékokat Vácon a cementgyár kemencéjében kezelik. A települési, kommunális hulladéklerakókban feltételezhetı, hogy az utóbbi években jelentıs mennyiségő veszélyes hulladékot raktak le. Gondolok itt a gödöllıi és aszódi kommunális hulladéklerakóra, hogy csak a közvetlen közelben vizsgálódjak. Ez azért is lehet különösen veszélyes, mert ezek a hulladéklerakók nem rendelkeznek semmiféle mőszaki védelemmel, az értékes talajvízbázisokat könnyen beszennyezhetik. Ez a folyamat valószínőleg a mai napig is folytatódik, hiszen az emberek szemléletében az utóbbi idıben nem történt akkora változás, amekkora ezen cél eléréséhez szükséges lenne. Továbbá az emberek nagy része nincs tisztában azzal, hogy mely anyagok minısülnek háztartási veszélyes hulladéknak (háztartási olajok, zsiradékok, szárazelemek) és egyszerően kidobják a háztartási hulladékkal együtt. Ma Magyarországon kapacitás hiány van a veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása terén. NEM VESZÉLYES IPARI HULLADÉK A nem veszélyes hulladékok egy részét a települési hulladékkezelı vállalkozások győjtik össze, majd szállítják el a települési hulladék lerakókba. A másik részüket magán vállalkozások győjtik össze, és szállítják el. HULLADÉKHASZNOSÍTÓ IPARÁG Magyarországon egyes anyagokat újrahasznosítanak, mint: papír, kartonpapír, fémeket, üveget, mőanyagokat, akkumulátort, abroncsot. A magyar hulladékhasznosító ipar nem túl fejlett, de rendelkezik eszközökkel.

5 2006. október 5 SPECIÁLIS HULLADÉKOK Állati eredető hulladékok Az elhullott állatok rendeltetési helyei az alábbiak lehetnek: dögkutak (önkormányzati vagy magán tulajdonú), ÁTÉV, állatkertek, kutyatenyésztés, állateledelkészítés, elégetés, elásás. Ezen megoldások közül a leggyakrabban használatos az elhullott állatok elásása a háztartásokban, vagy egy dögkútban való elhelyezése. Azonban Bag egyetlen dögkútját már felszámolták, így ez a megoldás nem használható a továbbiakban. Alternatívaként az égetés kínálható fel azok számára, akik nem akarják elásni az elhullott háziállatukat. Az elásás nem a megfelelı megoldás az elhullott állatok elhelyezésére /Bag község csatlakozott Hatvan város, állati hulladék telepének létrehozásához - Szerk./, azonban az emberek többségének nincs megfelelı alternatívája erre a problémára. Építési-bontási hulladék Az építési-bontási hulladékok rendeltetési helyei a következık lehetnek: Az építési-bontási hulladék egy jelentıs része gazdaságosan felhasználható, és valószínő, hogy nagy részét fel is használják újra (pl.: tégla, ajtók, ablakok). A hulladék egy másik része a település kommunális hulladéklerakójába kerül elhelyezésre, mint pl.: apróbb törmelékes hulladékok, papírhulladék, tatarozási fóliák stb. A hulladék egy részét a különbözı magánemberek, vagy vállalkozók tulajdonában lévı, vagy általuk használt területen rakják le. Az építési-bontási hulladék egy jelentıs részét illegális lerakókba, vagy csupán illegálisan helyezik el utak mellett, erdık mélyén stb. Jelenleg nincs olyan létesítmény a közelben, amely képes az építési-bontási hulladék elıkezelésére (pl.: törmelék darabolása, darálása). Legközelebb Budapesten található ilyen létesítmény. Gödöllın lehetséges legközelebb építési-bontási hulladékot lerakni. Roncs jármővek A roncs jármővek lényegében két helyre kerülhetnek. Rengeteg vállalkozás foglalkozik gépjármő roncsokkal. A felhasználható, értékesebb alkatrészeket kiszerelik, értékesítik, újrahasznosítják. Mindezt szervezetlenül végzik, egymástól függetlenül. A szétszerelés után fennmaradó alkatrészeket, illetve anyagokat legtöbb esetben a közeli, aszódi ócskavastelepre (MÉH) szállítják. A telepen mindenféle fémhulladékot átvesznek, a vastól a színesfém hulladékig. Környezetvédelmileg nem helyes, hogy a roncs gépjármőveket a végsı állomásukon, vagy szétszerelésükkor nem teszik szennyezésmentessé, azaz a veszélyes folyadékokat és alkatrészeket nem távolítják el. Elektronikus hulladék Az elektronikus hulladékokat is alapjában véve két részre kell osztanunk: A hőtıszekrények összegyőjtése nem probléma, mivel az emberek az öreg hőtıszekrényükért pénzt is kapnak (pl Ft/db). A hőtıszekrények összegyőjtését különbözı vállalkozások végzik. A szétszerelést a törökszentmiklósi Electrolux végzi, a Saubermacher cég pedig a hőtıszekrény maradék, nagyobb alkatrészeit darabolja fel. A többi elektromos hulladék rendeltetési helye is többféle lehet. Az értékesebb, illetve felhasználható alkatrészeket szervezetlenül kiszerelik, összegyőjtik, értékesítik. A fennmaradó elektromos és elektronikus hulladékok a különbözı hulladéklerakókba kerülnek, vagy a hulladékfeldolgozó iparba kerülnek. Azonban jelentıs mennyiségő elektronikus hulladék kerül illegális hulladéklerakókba, illetve hulladékkupacokba. Sokszor lehet látni útszéleken, erdıkben eldobott televíziókat, hőtıszekrényeket, stb., amelyek veszélyes hulladékot is tartalmaznak (televízió képcsı, kondenzátorok, CFC gáz ). Mezıgazdasági fólia A hulladékfrakcióba kerülı mezıgazdasági fólia egy része a kommunális hulladéklerakóba kerül Aszódra, a másik része valószínőleg elégetésre kerül. Az égetés során jelentıs mennyiségő szennyezı anyag jut a levegıbe. Mivel a mezıgazdasági fólia átlagos élettartama csupán 2 év, ezért a gyakori cseréje miatt fokozottan óvakodni kell az égetésétıl, hiszen a mőanyagok égetése során rengeteg, a környezetet erısen károsító anyag szabadul fel. Kiss Dániel

6 6 XV. évf. 5. sz. Terményáldás Októberben befejezıdik községünkben, a minden napi megélhetıségünk számára nélkülözhetetlen, természet adta, emberi munkálta termények betakarítása. Tárolókban a gabona, hordókban a búza. Az élhetıség nemes gondolata és a hála fejezıdött ki október 21-én, amikor az iskola végzıs tanulói (osztályfınökük: Horváthné Maczkó Katalin tanárnı) nevében Hajdú Júlia (kocsmárosné), Gergely Dániel (kocsmáros) Horváth Gergely (kisbíró), Katona Bernadett (bíróné) és Bacsa Gábor (bíró) szüreti felvonulásuk kapcsán, kenyérrel és borral ajándékozták meg községünket. Tóth Ferenc plébános és Balázs Gusztáv képviselı, az egyházi és társadalmi kapcsolatok tanácsnoka, a templom elıtt fogadta az ajándékokat. A terményeket a plébános úr megáldotta, majd másnap vasárnap a termésért hálaadó mise után, a község asztalára jutatta. FOTÓ: Benedek Józsefné Családi ünnep A HBT, október 14-én megtartotta hagyományos Családi ünnep címő rendezvényét. A program az alábbiak szerint alakult: Hangverseny a templomban. Orgonált: Benedek József. A koncerten a következı mőveket hallgathatták meg a jelenlévık: 1. Girolamo Frescobaldi ( ): g- moll Praeambulum 2. Girolamo Frescobaldi ( ): Toccata Cromatica per l Elevazione 3. Johan Pachelbel ( ): g-moll Praeludium és fuga 5. J. S. Bach ( ): e-moll Praeludium és fuga (Catedral) BWV Domenico Zipoli ( ): d-moll Canzona 7. Giovanni Battista Martini ( ): d-moll Adagio 8. Giovanni Battista Martini ( ): Andante mosso 9. Johannes Brahms ( ): Es ist ein Ros entsprungen Johannes Brahms ( ): O Gott, du frommer Gott Memoriola Bagiensis ( Egy kis bagi emlékezés ) ifj. Balázs Gusztáv fotókiállítása az Apostolok Szállásának (plébánia) elıadótermében. Köszöntıt mondott: Tóth Ferenc plébános. Majd Mécs László: Fényt hagyni magunk után címő versét Bereczki Beáta adta elı. A kiállítást megnyitotta: Balázs Gusztáv HBT elnök Vendégvárás (a Dózsa György Mővelıdési Házban) Mősor: Himnusz, Mécs László: Üdv néktek gyızık (elıadta Palya Krisztina). Köszöntıt mondott: Balázs Gusztáv HBT elnök. Mécs László: A királyfi három bánata (elıadta: Varga Katalin) Boldog ünnepet címő versét elıadta: Bálint Piroska. Családikör. Mulatság, a zenét társulatunk Caravan zenekara szolgáltatta. TÁJÉKOZTATÓ megjelenik kéthavonta, kéziratként kiadja a H e l y t ö r t é n e t i B a r á t i T á r s u l a t 2191 Bag, Malom út 14. Tel./ Fax: / Mobil: 06-30/ adószám: számlaszám: OTP honlap: elnök: id. Balázs Gusztáv tördelés: K a t o n a P á l

A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XVI. ÉVF. 2. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2007. ÁPRILIS. Március 15.

A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XVI. ÉVF. 2. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2007. ÁPRILIS. Március 15. A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XVI. ÉVF. 2. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2007. ÁPRILIS Március 15. Március 15-én, 8. 00 órai kezdettel a Helytörténeti Baráti Társulat

Részletesebben

Magyar Madonna. HAGYOMÁNYAINK szerint készültünk,

Magyar Madonna. HAGYOMÁNYAINK szerint készültünk, A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XIV. ÉVF. 5. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2005. OKTÓBER Magyar Madonna HAGYOMÁNYAINK szerint készültünk, éves tervünk második rendezvényére,

Részletesebben

A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha

A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XV. ÉVF. 2. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2006. ÁPRILIS Rékasi Katonák Megtartani és megmaradni Meditáció-féle a temesrékasi magyarok

Részletesebben

Megemlékezések. 1848-ban, 1956-ban is. A BAGI NÉPFŐ-

Megemlékezések. 1848-ban, 1956-ban is. A BAGI NÉPFŐ- A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XII. ÉVF. 5. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2003. OKTÓBER Megemlékezések AKÖZÖSSÉGI tevékenység ugyanúgy, mint a mindennapi megélhetést

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

Európai Testvérvárosok Találkozója 2008. november 21 25 között Európai Testvérvárosok Találkozójának ad helyszínt Létavértes.

Európai Testvérvárosok Találkozója 2008. november 21 25 között Európai Testvérvárosok Találkozójának ad helyszínt Létavértes. TARTALOMJEGYZÉK Hírek A szociális ügyintézés helyzetérıl 2.o A Városi Szociális Szolgáltató Központról 3. Bodies, a kiállítás 5. Versekkel ünnepeltünk 5. Zöld Hírek, Rendırségi hírek 7. Kistérségi iskolai

Részletesebben

2010. ÁPRILIS 11. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. Áldjad a jó Istent, ki megáldva téged Adván ıseidül szeretı szüléket..

2010. ÁPRILIS 11. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. Áldjad a jó Istent, ki megáldva téged Adván ıseidül szeretı szüléket.. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Új év, új lehetıségek

Új év, új lehetıségek XV. évfolyam 12. szám (181. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2011. december 21. Mikulás érkezése az óvodákba December 6-a Szent Miklós napja. Mikulás csakugyan élt. Myra városában lakott, amely ma Törökországban

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Visegrádi Hírek. A karácsonyfa megérkezik. A karácsonyfa panaszkodik. A karácsonyfa énekel

Visegrádi Hírek. A karácsonyfa megérkezik. A karácsonyfa panaszkodik. A karácsonyfa énekel Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 12. szám 2006. december A karácsonyfa megérkezik Mögötte elmaradt a nagyhavas, Mögötte elmaradt a rengeteg, A piacon most megállnak

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Berczeli. XIV. évfolyam 1. szám, 2009. február. Krisztus jó katonái. Ön a Berczeli Napló 114. számát tartja a kezében.

Berczeli. XIV. évfolyam 1. szám, 2009. február. Krisztus jó katonái. Ön a Berczeli Napló 114. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 114. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 1. szám, 2009. február Az objektív történelem: A veszteségekrıl pontos adat még ma sincs. 1943 március elején a hadsereg létszáma

Részletesebben

Nınap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatot kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának! A TARTALOMBÓL

Nınap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatot kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának! A TARTALOMBÓL Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. MÁRCIUS 13.

Részletesebben

Alistáli Értesítő. Úrjövet vagy Ádvent ideje Újból elkezdıdött egy új egyházi esztendı,

Alistáli Értesítő. Úrjövet vagy Ádvent ideje Újból elkezdıdött egy új egyházi esztendı, X.ÉVF./2. 2007 december Alistáli Értesítő ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES IDİSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA SCHENGEN - A MEGALÁZTATÁSOK VÉGE, VAGY ÚJABB VASFÜGGÖNY? Sok család, határon

Részletesebben

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8.

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. TOMA Stefánia Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. 1989. december 21. A délelıtt folyamán feszült volt a hangulat a gyárakban (Vidombáki repülıgépgyár, Tractorul, Steagul Roşu). A vidombáki repülıgépgyár

Részletesebben

TOLNA MEGYEI TŐZOLTÓSZÖVETSÉG SZEKSZÁRD 7102 Szekszárd, Mikes u. 16-22. Pf. 501. és fax 74/412-745, BM 23/33-46.

TOLNA MEGYEI TŐZOLTÓSZÖVETSÉG SZEKSZÁRD 7102 Szekszárd, Mikes u. 16-22. Pf. 501. és fax 74/412-745, BM 23/33-46. TOLNA MEGYEI TŐZOLTÓSZÖVETSÉG SZEKSZÁRD 7102 Szekszárd, Mikes u. 16-22. Pf. 501. és fax 74/412-745, BM 23/33-46. A Tolna Megyei Tőzoltószövetség 2008. évi tevékenységérıl szóló beszámolója Alapszabályunk,

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Megnyílt a szabadtéri sportcentrum. Megalakult az új képviselő-testület. 1956-ra emlékeztünk. Kezdődnek a bálok

Csömöri Hírmondó. Megnyílt a szabadtéri sportcentrum. Megalakult az új képviselő-testület. 1956-ra emlékeztünk. Kezdődnek a bálok Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap xxii. évf. 10. szám 2014. október Megnyílt a szabadtéri sportcentrum Megalakult az új képviselő-testület 5-7. oldal 1956-ra emlékeztünk 8-9. oldal A zeneiskola

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. szeptember 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. szeptember 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. szeptember 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 116-125. Rendelet száma: 22. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

2011. SZEPTEMBER 12. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

2011. SZEPTEMBER 12. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2011. SZEPTEMBER

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R Ó L. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (Bocskai u. 1-3.) C. épület I. emelet díszterem

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R Ó L. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (Bocskai u. 1-3.) C. épület I. emelet díszterem Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2004. november 17-én 17.00 órakor kezdıdı K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R Ó L Helye: XV. kerületi Polgármesteri

Részletesebben

Dunakeszi. Járásközpont lett Dunakeszi. 56 hőseire emlékeztünk. Adventi vásár és ajándékdoboz akció. 2012 NOVEMBER Polgár.

Dunakeszi. Járásközpont lett Dunakeszi. 56 hőseire emlékeztünk. Adventi vásár és ajándékdoboz akció. 2012 NOVEMBER Polgár. Dunakeszi városi magazin 2012 NOVEMBER Polgár XIii. évfolyam 11. szám 56 hőseire emlékeztünk Járásközpont lett Dunakeszi Adventi vásár és ajándékdoboz akció A Trilak festékgyár 14l-es FRESCO mészfestékénél

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

2 2010. december KRÓNIKA. December

2 2010. december KRÓNIKA. December 2 2010. december November 16-án a kistérségi Kulturális és sportélet összehangolásáról tartott 8 polgármester megbeszélést Tápiógyörgyén. November 20-án a Pest Megyei Természetbarát Klubok tartották éves

Részletesebben

Hévízgyörki HÍRMONDÓ

Hévízgyörki HÍRMONDÓ Hévízgyörki HÍRMONDÓ XV. évfolyam 4. szám 2006. december INGYENES A HÉVÍZGYÖRKI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ KIADVÁNYA Tartalom Polgármester székfoglaló beszéde 2 Bobál István polgármester október 23-i ünnepi

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. AUGUSZTUS 10. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

10 ÉVES A. 2009. AUGUSZTUS 10. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2009.

Részletesebben

képviselı (1. napirendi ponttól) dr. Kelemen Emese Éva FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

képviselı (1. napirendi ponttól) dr. Kelemen Emese Éva FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. május 28-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár Attila

Részletesebben

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek.

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek. XIII. évfolyam 2. szám (146. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. február 25. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2009. február 16-i tv beszéde teljes terjedelemben Tudom, hogy látták a tévében, vagy olvassák

Részletesebben