5. PROBLÉMAKATASZTER. Légszennyezés Közlekedési eredető légszennyezés Pollenszennyezés, jelentıs szállópor Szmogriadó lehetısége Szegeden

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. PROBLÉMAKATASZTER. Légszennyezés Közlekedési eredető légszennyezés Pollenszennyezés, jelentıs szállópor Szmogriadó lehetısége Szegeden"

Átírás

1 5. PROBLÉMAKATASZTER A korábbi fejezetekben már bemutattuk, hogy a kistérségben az elmúlt tíz év folyamán jelentısen javultak a környezetvédelem infrastrukturális mutatói. Megoldódott a Szeged és a környezetében levı települések szennyvíz-csatornázottsága, kiépült a hulladékgazdálkodási rendszer, jelentıs elırelépés történt a csapadékvíz-elvezetésben. Ugyanakkor továbbra sincs egyértelmően tisztázva az ivóvízjavító program jövıje (a mőszaki megvalósítás tervei készen vannak, de az egész program indokoltsága kétségeket vet föl). Romlott a levegı minısége (megnıtt átmenı forgalom, erısödı pollenszennyezés), erısítésre vár az árvízvédelmi rendszer. Jelen fejezetben a még aktuális, fontosabb problémákat foglaljuk össze. Jelezzük egyúttal azt is, hogy ezek egy része nem olyan, hogy azokra önálló környezetvédelmi programot lenne célszerő készíteni. Légszennyezés Közlekedési eredető légszennyezés Pollenszennyezés, jelentıs szállópor Szmogriadó lehetısége Szegeden Hulladék Rendszeresen újraképzıdı illegális lerakók Szelektív győjtés hiányosságai (szerves hulladékok) Szennyvíz Sándorfalva, Szatymaz szennyvíztisztító és csatornahálózat építése Dóc szennyvíztisztításának bizonytalan jövıképe Zsombó szennyvízcsatornázásának kiépítése és bekapcsolása a tervezett közös rendszerbe, szennyvíztisztító léptesítés A fıként külterületeken fennmaradó szennyvízszikkasztás Ivóvízellátás A kistérségben (Algyı kivételével) általános minıségi problémák (fıként a határérték szigorítása miatt) Az új regionális vízellátó-rendszer(ek) kiépítésének indokoltságának tisztázása Csapadékvíz-elvezetés Több településen a vízelvezetı rendszerek hiányosak, esetenként állapotuk rossz A külterületi rendszerek vegyes tulajdoni szerkezete nehezíti a hatékony belvízelvezetést Az autópálya-építések által okozott belvízproblémák Zöldterület-gazdálkodás, települési környezet tisztasága A zöldterületek mennyiségi hiányosságai (pl. Szegeden visszaszorulásuk) Erdıtelepítések elmaradása, illetve hiányosságai Természetvédelem A települések, gazdálkodók folyamatos konfliktusai ott, ahol nagy a védett területek aránya (leginkább Dóc, Sándorfalva) Az Agrár-környezetvédelmi Program mőködési zavarai a természetközeli gazdálkodás segítése érdekben A tájökológiai szemlélető tájgazdálkodás hiányosságai 99

2 Talajvédelem A szénhidrogén-bányászat káros talajtani hatásai, rendezetlenségek Illegális szennyvízürítések talajkárosítása Defláció elleni védekezés hiányosságai Energiagazdálkodás A megújuló energiaforrások használatának kis részaránya A geotermikus energia felhasználása terén visszalépés Szegeden Helyi közlekedés A kerékpáros közlekedés hátrányos helyzete (hálózati hiányok, meglevı kerékpárutak minıségi problémái) A kerékpáros közlekedés társadalmi leértékeltsége A parkolási rendszer anomáliái Szegeden Zaj A közlekedés okozta zaj és légszennyezés határértéket meghaladó mértéke több településen (nagy átmenı forgalom Deszken, és generális probléma Szeged fıútjai közelében is) Rendkívüli környezeti veszélyek Árvízvédelmi rendszer gondja (fıként Szegeden) A jelentıs tranzitforgalom kockázata A szénhidrogén-termelés és -feldolgozás kockázata Táj A tájértékek csökkenése, kellı ismeretük hiánya A parlagosodás problémája Társadalmi tudat A környezettudatos szemlélet hiányosságai 100

3 6. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK FELÜLVIZSGÁLATA 6.1. A korábban meghatározott programok értékelése A helyzetértékelésben feltárt, illetve a problémakataszterben felsorolt környezeti problémák alapján újraértékeltük a 2005-ben kitőzött operatív környezetvédelmi programokat, megnéztük teljesítésüket, további indokoltságukat, módosításuk szükségességét, illetve új programok indokoltságát. Az értékelést a 2005-ben meghatározott sorrend szerint végezzük. 1. Program megnevezése: Korszerő térségi hulladékgazdálkodás kiegészítı program A térségben keletkezı hulladékok hosszú távon is hatékony elhelyezése, hasznosítása. A regionális hulladékgazdálkodási program hatékony folytatása Többnyire megvalósult, a korábbi anomáliák megszőntek, de több településen a régi hulladéklerakók rekultivációja késésben van Zsombó község teljes bekapcsolása a kistérségi hulladék programba Megvalósult 3. Feladat Megvalósítás értékelése A Szegedi Hulladékhasznosító Mő megvalósítása Kapcsolható alprogram 1a Alprogram: Aktualitása fennmaradt, de idıben lényegesen kitolódott A településeken keletkezı illegális hulladéklerakók felszámolása, újraképzıdésük megakadályozása A rendszeresen keletkezı illegális hulladéklerakók felszámolása, továbbiak keletkezésének megakadályozása. Felvilágosító tevékenység a külterületi lakosság körében, erélyes szankcionálás, a civil szervezetek érdemi bevonása Aktualitása megmaradt, bár a települési hulladékudvarok kialakítása, a hulladékgyőjtés területi kiterjesztése nyomán javult a helyzet 101

4 Települési hulladékudvarok kialakítása (ott, ahol még nincsenek), a hálózat bıvítése Dóc kivételével megvalósult 3. Feladat Megvalósítás értékelése A néhány településen már bevált akcióprogramok folytatása az illegális lerakók felszámolására Civil szereplık bevonásával alkalmilag megvalósul 2. Program megnevezése: Szennyvíztisztítás, csatornázás kiegészítı program A környezetkárosítást megakadályozó szennyvízelhelyezés és -tisztítás megvalósítása az egész kistérség területén. A regionális szennyvíz-gazdálkodási program hatékony folytatása A befejezett ISPA program nyomán Szeged, Deszk, Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza szennyvíz gondjai megoldódtak, és Dóc kivételével látható a megnyugtató jövıkép Sándorfalva és Szatymaz közös szennyvíz-csatornázása, tisztító építése (vagy Algyıhöz kapcsolása) Aktualitása megmaradt: a két település közös rendszert fog kialakítani, de a források még hiányoznak a megvalósításhoz 3. Feladat Megvalósítás értékelése Zsombó szennyvíz-csatornázása és bekapcsolása a Szegedi Tisztítóhoz Még aktuális: Zsombó három településsel összefogva oldja meg a problémát, megvalósítás jó úton halad 4. Feladat Megvalósítás értékelése Dóc község szennyvíz-csatornázása és helyi tisztítómő kialakítása 5. Feladat Megvalósítás értékelése A Domaszék-Röszke szennyvízrendszer bekötése a Szegedi Tisztítóhoz A helyi fejlesztések megtörténtek, kapacitási gondok vannak a tisztítónál, késıbb aktuálissá válhat 102

5 3. Program megnevezése: Települési csapadékvíz-elvezetés A kistérség településeinek mentesítése az esetlegesen keletkezı belterületi belvízelöntésektıl. A települési csapadékvíz-elvezetık biztonságos kiépítése A települések többségén jelentıs elırelépés történt, de a 2010-es év rámutatott a hiányosságokra, így aktualitása megmaradt Pénzügyi források megszerzéséhez pályázatok Több sikeres pályázat segítette az elvezetı rendszerek kiépítését, de további források szükségesek a biztonságos elvezetéshez 4. Program megnevezése: Belvízgazdálkodás A kistérségi települések bel- és külterületeinek mentesítése az esetlegesen keletkezı belvizektıl, egy új szemlélető vízvisszatartásokkal is számoló belvízvédelemmel. A várható belvízelöntések modellezése, a csatornahálózat kapacitásainak felülvizsgálata A megkezdett vizsgálatok folytatása indokolt, a Mórahalmon kiépülı információs rendszer a Szegedi Kistérségben is hasznosulhat Digitális terepmodell segítségével a belvíz-visszatartás potenciális területeinek meghatározása Jelenleg is folyik ilyen célú kutatás, de a digitális terepmodellek által lefedett területek kiterjesztése indokolt lenne 3. Feladat Megvalósítás értékelése A belvizek biztonságos elvezetésének biztosítása a kapcsolódó rendszerek felé A fejlesztések ellenére aktuális. Új feladatot jelent az autópálya építkezések belvízképzıdésre és -elvezetésre gyakorolt káros hatásainak felszámolása 103

6 5. Program megnevezése: Egészségesebb, lakhatóbb kistérségi környezet A kistérség területén rendszeresen jelentkezı életminıséget rontó környezeti hatások megelızése, csökkentése. Parlagfő elleni összehangolt védekezés Talán még aktuálisabb, mint volt öt éve. De az is nyilvánvaló, hogy megoldása kistérségnél nagyobb területen igényel hatékonyabb fellépést. Szúnyogirtási akciók Szegeden eredményes, de folytatása indokolt, a kisebb településeken is hatékonyabbá kellene tenni ha sikerül forrást szerezni hozzá Kapcsolható alprogram 5a Alprogram: Erdısítés, defláció elleni védekezés A kistérségben jelentkezı szállópor mennyiségének csökkentése, esztétikusabb települési környezetek kialakítása. Korábban meghatározott feladat: Erdısítési, fatelepítési terv készítése, megvalósítása Aktualitása megmaradt 104

7 6. Program megnevezése: Alternatív energiaforrások hasznosításának fejlesztése Az alternatív, környezetkímélı energiaforrások hasznosításának elterjesztése a kistérség területén. A geotermikus energia környezetkímélı hasznosítását megalapozó kutatások (adatbázisok, technológiai fejlesztések) A Szegedi Egyetem vezetésével végzett KNRET program egyik fontos feladata volt. Ennek keretében hasznosítható eredmények születtek. A kutatások a most induló Kutató Egyetemi címhez kapcsolódó TÁMOP pályázatban is folytatódnak. Geotermikus kutatási és innovációs központ kialakítása Szegedi központtal országos érdekeltségő geotermális alapítvány jött létre (Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány GEKKO) 3. Feladat Megvalósítás értékelése Az energianövények termesztésének elterjesztése Aktualitása megmaradt 4. Feladat Megvalósítás értékelése Oktatási programok az alternatív energiák hasznosítására Az SZTE Kutató Egyetemi címhez kapcsolódó TÁMOP pályázat önálló alprogramjához kapcsolódva kutatás és oktatás területe is érintett 105

8 7. Program megnevezése: Helyi értékek védelme, a kistérség idegenforgalmi vonzerejének fejlesztése A Szegedi Kistérség jelentıs természeti, építészeti és egyéb társadalmi értékekkel és adottságokkal rendelkezik. A program célja, hogy ezeket feltárja, és károsításuk nélkül alkalmassá tegye azokat rekreációs célokra. 7a Alprogram: Kistérségi egyedi tájérték kataszter készítése Feltárni, és egyedi tájérték kataszterbe összefoglalni a kistérség területén védelemre érdemes természeti és épített környezeti értékek körét, kialakítani egy a prioritást a településképi szempontból jelentıs épületek állagának megóvására, azok védelem alá helyezésére. Egyúttal segíteni a településeket a védetté nyilvánítások szakmai megalapozásában. Az egyedi tájérték kataszter elkészítése ez alapján a szükséges védettségeket biztosító határozatok meghozatala, védettséghez a szükséges mőszaki teendık elıkészítése Aktualitása megmaradt, hiszen csak Röszke készített ilyen katasztert a kistérségbıl Tanösvények, gyalogos valamint kerékpáros túraútvonalak kialakítása a térség értékeinek bemutatására, erdei iskola program kialakítása 7b Alprogram: Aktualitása megmaradt. A kerékpáros túraútvonalak kiépítése hiányos (pl. fontos lenne a Maty-ér és Domaszék szakasz megépítése), új tanösvények csak Röszke területén lettek kialakítva, az erdei iskolai program helyét országos szinten is helyére kellene tenni A Gyálai Holt-Tisza holtág-rehabilitációja A Gyálai Holt-Tisza rehabilitációja, bekapcsolása a helyi rekreációba. A holtág rehabilitáció tervezése és kiviteleztetése Aktualitása megmaradt. 106

9 7c Alprogram: Kistérségi turizmusfejlesztés program A kistérség településeinek többsége jó turisztikai adottságokkal rendelkezik, s közös megvalósítású tervek is megfogalmazódóban vannak. Összehangolt turizmus-fejlesztési program (tanyai, falusi turizmus fejl.) Aktualitása megmaradt Települési és térségi marketing fejlesztése A települések inkább önállóan próbálnak lépni a marketing területén, a kistérségi összefogás ezen a téren továbbra is hiányzik 7d Alprogram: Füvészkert felújítási program A Füvészkert bekapcsolása a város látványosságait bemutató túraútvonalba, a kerti közgyőjtemény fejlesztése, a speciálisan Füvészkerthez kötıdı rekreációs és ismeretterjesztı centrum kialakítása. A SZTE Füvészkert turisztikai, természetvédelmi értékeinek bemutatása, fejlesztése, a füvészkert bekapcsolása a városi túraútvonalba A fejlesztés saját erıbıl történt, aktualitása fennmaradt Multifunkcionális erıgép és adapterei beszerzése, kerítés felújítás, burkolt utak felújítása Részlegesen valósult meg, aktualitása megmaradt 3. Feladat Megvalósítás értékelése Energiatakarékos üzemeltetéső bemutató üvegház és elınevelı ház felépítése Aktualitása megmaradt 107

10 7e Alprogram: Magyarország kapuja turisztikai, régészeti és tájtörténeti bemutatóhely Az M5 és M43 autópálya megépítése jó lehetıségeket teremtene arra, hogy az országhatár közelében kialakított autós pihenıhely közelében (esetleg ahhoz kapcsolva) bemutatásra kerüljenek a térségünkre jellemzı táj- és kultúrtörténeti értékek, illetve az autópálya-építkezések során feltárt régészeti emlékek rövid és hosszú távú idegenforgalmi marketinget szolgálva. A bemutatóhely szakmai programjának kialakítása (tervezés, kivitelezés) Megvalósításának ötlete a kistérségi programon nem lépett túl ettıl függetlenül hosszú távon érdemes lenne az ötlettel foglalkozni 8. Program megnevezése: Környezetbarát közlekedés fejlesztése A környezetbarát közlekedési eszközök használati lehetıségeinek elterjesztése, a tömegközlekedési eszközök korszerősítése, a környezetet szennyezı anyagok kibocsátásának csökkentése egy racionalizáltabb közlekedésszervezéssel. A programot több alprogram kialakításával célszerő megvalósítani. 8a Alprogram: Kerékpárút-fejlesztés A települések belterületein, frekventált külterületein kerékpárutak létesítése Elırelépések történtek, de aktualitása fennmaradt Települések közötti kerékpárút-hálózat fejlesztése a jelenlegi tervek megvalósításával, továbbfejlesztésével Elırelépések történtek, de aktualitása fennmaradt 3. Feladat Megvalósítás értékelése A Szegeden kiépített kerékpárutak hálózatba kapcsolása, hatékonyan használható útvonalak kialakítása Elırelépés történt, több helyen új kerékpáros sávok lettek kijelölve, de aktualitása továbbra is megmaradt 108

11 4. Feladat Megvalósítás értékelése Szegeden a korábban kiépített kerékpárutak felújítása, használhatóságának biztosítása Javulás történt, de a program aktualitása megmaradt 5. Feladat Megvalósítás értékelése A nemzetközi kerékpáros kapcsolatok fejlesztése 8b Alprogram: A vízi szállítás fejlesztése Alig történt valami, aktualitása továbbra is fennáll Kikötıfejlesztés Szegeden (és Algyın?) Aktualitása hosszabb idıtávlatban lehet A kikötıhöz kapcsolódó közúti- és vasúti kapcsolatok kialakítása Még nincs igazi aktualitása 3. Feladat Megvalósítás értékelése Vámügyi szolgáltatások biztosítása A fejlesztés elmaradása miatt jelenleg nem aktuális 8c Alprogram: Autómentes nap Az autómentes nap évenkénti megszervezése, területi bıvítése, jobb propaganda kialakítása 8d Alprogram: A rendszeresen megvalósuló programnak nincs sem megfelelı propagandája, sem igazi társadalmi támogatottsága Szeged közlekedés-szervezésének felülvizsgálata Kritikus forgalmi helyzetek értékelése, a szükséges forgalmi változtatások megvalósítása Jelentıs elırelépés történt, az M43-as autópálya átadása és a városban zajló, beruházások befejezése után újraértékelésük szükséges 109

12 8e Alprogram: A szegedi tömegközlekedés környezetvédelmi szempontú továbbfejlesztése Elektromos hajtású tömegközlekedés kiterjesztése lehetıségeinek vizsgálata A vonalak korszerősítése mellett azok hosszának bıvítése is megvalósul A gépjármőpark korszerősítése (gázüzemő autóbuszok, alacsony padlójú jármővek számának növelése) 9. Program megnevezése: Egészséges ivóvíz biztosítása Folyamatosan megvalósul A kistérség lakosságának ellátása az elıírásoknak megfelelı minıségő ivóvízzel. A Dél-Alföld jelentıs részére kiterjedı vízellátó rendszer megváltozott feltételekhez igazodó megtervezése, kivitelezése 10. Program megnevezése: Az alapprobléma továbbra is fennáll. A tervezési folyamat a regionális vízhálózatok kialakítására több alternatívában megtörtént. Kételyek merülnek ugyanakkor fel, hogy indokolt-e a határérték oly mértékő szigorítására az arzén esetében, mint ami elıírásra került. Vélhetıen más alternatívákat is meg kellene vizsgálni a kistérségi települések ivóvízellátásánál, mint a jelenleg kidolgozottak. A szénhidrogén kitermelés káros környezeti hatásainak felszámolása A kistérség területén a szénhidrogén-kutatás és -bányászat során elıidézett környezeti károk felszámolása. A szénhidrogén bányászat által elıidézett környezeti károk felmérése A szükséges kármentesítési feladatok elvégzése 110

13 11. Program megnevezése: Környezetbarát gazdálkodás elterjesztése A természeti adottságokat nem veszélyeztetı, de gazdaságilag eredményes mezıgazdasági termelés elterjesztése. 11b Alprogram: Az agrár-környezetvédelmi programokhoz való kapcsolódás segítése A gazdálkodók folyamatos tájékoztatása a pályázati lehetıségekrıl Pályázatok elkészítésének segítése Megtörténik, az Agrár Kamara segítséget nyújt, de aktualitása továbbra is megmaradt 11b Alprogram: Szegedi Kistérség élıhely-térképének elkészítése tájökológiai értékelése Az elkészült élıhelytérkép segítségével pontosítani, jellemezni lehetne a helyi és országos természetvédelmi oltalomra érdemes területek körét. Az felhasználható a települések fejlesztési, rendezési terveinek pontosítására (természetvédelmi konfliktus megelızés), a helyi agrár-környezetvédelmi programok tervezésére, lebonyolítására, és a helyi oktatás vagy az ökoturizmus fejlesztéséhez is alapot nyújthat. Élıhelytérkép-adatbázis elkészítése, kiértékelése Érdekeltség hiányában nem valósult meg, a késıbbiekben mindenképpen hasznos lenne 11c Alprogram: A Szegedi Kistérség parlagtérképének elkészítése A parlagtérkép segítségével pontosítani lehet a parlagok pontos helyét, kiterjedését. Az elkészült térkép felhasználható a helyi agrárkörnyezetvédelmi programok tervezésére, lebonyolítására, egy-egy település tájtervezésére. Az állapotértékelés segítséget nyújthat ahhoz, hogy a kérdéses parlagnak milyen a természetessége, milyen változások, folyamatok zajlanak rajta, az eddigi kezelés megfelelı-e vagy sem, s ott milyen területhasználat lenne javasolható. Részletes parlagtérkép elkészítése, kiértékelése Csak részleges felmérések történnek, aktualitása továbbra is megmaradt 111

14 11d Alprogram: Az özöngyomok térképezése, monitoringja a kistérségben A hosszú távú program célja az özönnövények elleni védekezés megalapozása, terjedésük monitoringja, visszaszorításuk megszervezése. Elkészülne a kistérségben elıforduló özöngyomok részletes elterjedési térképe (mennyiségi, dinamikai attributumokkal). Mindezzel párhuzamosan a védekezés és visszaszorítás megtervezése is megtörténne. A védekezés megindulásával az eredmény hatékonyságát is mérni kell. A programnak akár több évtizedes kifutási ideje is lehet. Özöngyomok elterjedési térképe, az ellenük való védekezési tapasztalatok összegyőjtése, visszaszorítási intézkedések 11e Alprogram: Továbbra is megmaradt aktualitása, hiszen a növekvı pollenszennyezés fı forrását adják Természetszerő gyep- és erdıgazdálkodás támogatása A Szegedi Kistérség természetességi állapotának javítása. Megalapozását segíthetik a korábbi alprogramokban megfogalmazott térképezési, adatbázis-építési munkálatok. A program lényege a természeti területek csökkenésének, állapotuk romlásának megállítása, javítása, egyúttal a tájhoz alkalmazkodó gazdálkodás segítése. Homokhátsági semlyékek állapotjavítása: Komplex víz- és gyepgazdálkodási program Homoki sztyepprét rekonstrukció a parlagok helyén extenzív állattenyésztés támogatásával 3. Feladat Megvalósítás értékelése Homoki nyárasok és tölgyesek telepítése erdıs sztyepp mozaikok kialakításával 4. Feladat Megvalósítás értékelése Nemes nyárasok hazai nyárasokra történı lecserélése a Tisza és a Maros hullámterén 112

15 5. Feladat Megvalósítás értékelése Mentett oldali és hullámtéri mocsárrét rekonstrukció extenzív állattenyésztés támogatásával 6. Feladat Megvalósítás értékelése Főz-nyár erdık és kocsányos tölgyesek telepítése az Atka-szigeti Holt-Tisza, a Nagyfai Holt-Tisza és a Gyálaréri Holt- Tisza mentén, folyóparti árterek hasznosítása nemesfőzzel 7. Feladat Megvalósítás értékelése Ezüstfa-visszaszorítás szikes és homoki gyepeken 8. Feladat Megvalósítás értékelése Özöngyomok visszaszorítása hullámtéri erdıkben 9. Feladat Megvalósítás értékelése Szikes rét rekonstrukció a Szıreg- Deszki-legelın és Torontál más területein 10. Feladat Megvalósítás értékelése Kocsányos tölgy telepítés erdıs sztyepp mozaikok kialakításával Torontálban 1 Természetbarát halgazdálkodás a Fehér-tón 11f Alprogram: Tájkezelési kézikönyv az önkormányzatok és a gazdálkodók számára Az alprogramok megvalósítását segítı, útmutató jellegő kiadvány. A részletes, konkrét területekre lebontott gyakorlati útmutatókat tartalmazó kézikönyv elkészítése 113

16 6.2. Új programként javasolandó feladatok 12. Program megnevezése: A települési rendezési tervek ár- és belvízvédelmi célú felülvizsgálata A települések élet- és vagyonbiztonságának javítása. Indokoltság: A 2010-es árvizek tapasztalati azt mutatják, hogy felül kell vizsgálni a települések épületeinek állékonyságát esetleges vízborítás idején, értékelni kell a hullámterek és az árterületek beépítettségét, a települések domborzati adottságait. Fel kell tárni a belvizek elfolyását esetlegesen akadályozó tereptárgyakat. Feladatok és ütemezése: 1. Feladat Végrehajtásért felelıs Határidı Forrásigény (eft) A rendezési tervek felülvizsgálata Önkormányzatok folyamatos Az élet- és vagyonbiztonságot javító intézkedések megvalósítása Önkormányzatok folyamatos Közremőködı szervezetek Önkormányzatok ATIKÖVIZIG A végrehajtás ellenırzése: Az eredményesen mőködı helyi vízkárelhárítás. Feladatai A felülvizsgálatok elvégzése Szakmai tanácsadás Eredményesség vizsgálat: A káresemények számának és súlyosságának csökkenése. Forrástérkép Forrás megnevezése Összeg (millió Ft) Megjegyzés Helyi és pályázati források A felülvizsgálat elvégzésére Központi források A védelmi képesség fokozását segítı beavatkozásokra 13. Program megnevezése: A kistérség árvízvédelmi biztonságának javítása A védelmi képesség javítása a Tisza árvizeivel szemben. Indokoltság: A évi árvíz helyi tapasztalati azt mutatták, hogy egy újabb hasonló mértékő árvíz eredményes kivédése bizonytalan fıleg Szeged központi részein. Az élet- és vagyonbiztonság miatt a régió központi településén a kockázatot mindenképpen csökkenteni szükséges. A program jól illeszthetı a Szeged fı utcája a Tisza elképzelésekhez. 114

17 Feladatok és ütemezése: 1. Feladat Végrehajtásért felelıs Határidı Forrásigény (eft) A védelmi képességet javító fejlesztések elıkészítése és megvalósítása A fejlesztési program városképhez való igazítása ATIKÖVIZIG ATIKÖVIZIG és Szeged MJV önkorm. folyamatos folyamatos Közremőködı szervezetek ATIKÖVIZIG Szeged MJV önkormányzat A végrehajtás ellenırzése: Az eredményesen mőködı helyi vízkárelhárítás. Feladatai Eredményesség vizsgálat: A káresemények számának és súlyosságának csökkenése. Forrástérkép Tervezés és megvalósítás Városfejlesztési tervek összhangba hozása Forrás megnevezése Összeg (millió Ft) Megjegyzés Helyi és pályázati források A felülvizsgálat elvégzésére Központi források A védelmi képesség fokozását segítı beavatkozásokra 115

18 6.3. A 2005-ben készült kistérségi környezetvédelmi program összefoglaló értékelése Öt évvel a korábbi kistérségi környezetvédelmi program elkészülte után azt állapíthatjuk meg, hogy jelentısen javultak a kistérség környezeti mutatói. Két sikeres ISPA pályázat nyomán, mind a kommunális szennyvizek győjtése és a kezelése, mind a hulladékgyőjtés és elhelyezés terén igazi áttörés következett be. Igaz, a kistérség néhány Szegedtıl távolabb fekvı település esetén a szennyvízelhelyezés még továbbra is gond, de a korábban legneuralgikusabb két területen megnyugtató megoldások születtek. A következı idıszakban e két területre már lényegesen kevesebb figyelmet kell fordítani, de segíteni kell a még gonddal küzdı négy települést. Az öt évvel korábban megfogalmazott környezeti programok helyessége beigazolódott, igaz több továbbra is aktuális maradt, s alig volt néhány elem, ami teljesen figyelmen kívül maradt. Az elmúlt idıszak változásai két, részben egymással összefüggı stratégiai program megfontolását tette szükségessé az árvízvédelem területéhez kapcsolódva. Fontos kistérségi kereteken túli stratégiai kérdés az egészséges ivóvíz megoldásának megnyugtató, de emellett ésszerő rendezése. Az közlekedési infrastruktúra belelátható idın belüli minıségi változása (az M43 autópálya elkerüli a kistérség településeinek belterületét, szegedi fejlesztések lezárulása) több még fennálló környezeti problémát is megold. Így a korábban kevesebb figyelmet, eredményességet felmutató területekre lehet majd nagyobb gondot fordítani. Mindenképpen indokolt lenne a települési környezetvédelmi programok felülvizsgálata ott, ahol ez nem történt meg, de elsısorban Szeged város esetében, azokon a településeken pedig, ahol ilyen még nem is készült önállóan, szükséges lenne ezek elkészítése. (Ez utóbbiban továbbra is fel tudom ajánlani segítségem oly módon, hogy azt szakdolgozati témaként az SZTE diákjai irányításommal és az érintett település segítségével elkészítik.) Fontos lenne, hogy a kistérség nyilvánítson érdemi véleményt a megfogalmazott programokról, hiszen csak megfelelı politikai állásfoglalás után érdemben lehetne foglalkozni a megvalósításra érdemesnek tartott programokkal, s ennek során lehetıség nyílna a Megyei Önkormányzat és az ATI-KTVFE véleményében hiányolt ütemezéssel, illetve a szükséges források megjelölésével. 116

SZEGED 2011. február

SZEGED 2011. február A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2011. február A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek

Részletesebben

Települési hulladékgazdálkodás korszerősítése

Települési hulladékgazdálkodás korszerősítése IV. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK A helyzetértékelésben feltárt, illetve a problémakataszterben felsorolt környezeti problémák alapján Mórahalom város számára a következıkben ismertetett operatív környezetvédelmi

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE

4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE 4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE 47 Algyı A település neve összeforrt a magyar kıolaj-kitermeléssel. Az Algyı határában kitermelt kıolaj és földgáz máig nemzetgazdasági jelentıségő,

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió központja. Közlekedés földrajzi helyzete jó (fıút, elkészülés

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2005. május Készítette: RAKI Bt. Témavezetı: Dr. Rakonczai János Munkatársak: Deák József

Részletesebben

A környezet állapotára vonatkozó legfontosabb megállapítások Légszennyezés. A településen érdemi légszennyezı nincs. Mint az egész Dél-Alföldön, itt

A környezet állapotára vonatkozó legfontosabb megállapítások Légszennyezés. A településen érdemi légszennyezı nincs. Mint az egész Dél-Alföldön, itt Tiszasziget A Szegedtıl mintegy 15 km-re fekvı, közúti határátkelıvel rendelkezı település számottevı és folyamatos népességnövekedést mutat (2003 és 2008 között is több mint száz fıvel nıtt a népesség).

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM. 5. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM. 5. kötet 1 ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 5. kötet OPERATÍV PROGRAM 2 MSZ:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

KDOP Helyi és térségi kohéziót segítı infrastrukturális fejlesztés. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

KDOP Helyi és térségi kohéziót segítı infrastrukturális fejlesztés. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KDOP Helyi és térségi kohéziót segítı infrastrukturális fejlesztés Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KDOP_HKKT_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SZENTENDRE VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SZENTENDRE VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2010-2013) SZENTENDRE SZENTENDRE VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2010-2013) Tatár Sándor felelıs tervezı táj- és természetvédelmi szakértı (SZTjV,

Részletesebben

Alsónémedi nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának I. felülvizsgálata

Alsónémedi nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának I. felülvizsgálata Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alsónémedi nagyközség Települési Programjának I. felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes referens gyakornok Alsónémedi, 2007. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

NYERS ANYAG. Nemzeti Éghajlatváltozási Program 2009-2010. Tervezet v 0.6. 2008/01/19. NYERS ANYAG! Belsı tervezıi változat! Nem idézhetı!

NYERS ANYAG. Nemzeti Éghajlatváltozási Program 2009-2010. Tervezet v 0.6. 2008/01/19. NYERS ANYAG! Belsı tervezıi változat! Nem idézhetı! NYERS ANYAG Nemzeti Éghajlatváltozási Program 2009-2010 Tervezet v 0.6. 2008/01/19 NYERS ANYAG! Belsı tervezıi változat! Nem idézhetı! 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Kibocsátás-csökkentés... 4 Energetika...

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

A Remete-szurdok kapujában

A Remete-szurdok kapujában A Remete-szurdok kapujában Remeteszılıs GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014 REMETESZİLİS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Készítette: Szathmáry Gergely polgármester Jóváhagyta: Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. RÉSZ TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

I. RÉSZ TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1...2 A szegedi kistérség...hiba! A könyvjelzı nem létezik. 1. A területi egység külsı környezete...4 a) A regionális fejlıdés nemzetközi (európai, transznacionális, multiregionális)

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

4. napirendi pont Megtárgyalják: a közgyőlés bizottságai 01/1028/2009.

4. napirendi pont Megtárgyalják: a közgyőlés bizottságai 01/1028/2009. 4. napirendi pont Megtárgyalják: a közgyőlés bizottságai 01/1028/2009. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés elnökének e l ı t e r j e s z t é s e a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gazdasági és humán

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

ALSÓNÉMEDI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ALSÓNÉMEDI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztés célkitőzéseinek meghatározása a nagyközség településrendezési tervének megalapozására Bevezetés, a fejlesztési koncepció célja, készítésének

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató Komárom-Esztergom megye 2003-2008 közötti idıszakra szóló Környezetvédelmi Programjának megvalósításáról

Tárgy: Tájékoztató Komárom-Esztergom megye 2003-2008 közötti idıszakra szóló Környezetvédelmi Programjának megvalósításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Környezetvédelmi Bizottsága E l n ö k e VI. 644 /2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Komárom-Esztergom

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve ÉMOP A turisztikai potenciál erısítése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám ÉMOP_TPE_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó fejlesztési

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012. Záradék:

ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012. Záradék: ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012. Záradék: A településfejlesztési koncepciót Zalakomár Község Képviselı-testülete./2012.(..) számú határozatával elfogadta. Papné Szabó Mónika körjegyzı

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011.

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016 VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Gyenesdiás,

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28.

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. 1 BEVEZETÉS Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió 2007-2013-as stratégiai

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011.

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016 VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Gyenesdiás,

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben