5. PROBLÉMAKATASZTER. Légszennyezés Közlekedési eredető légszennyezés Pollenszennyezés, jelentıs szállópor Szmogriadó lehetısége Szegeden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. PROBLÉMAKATASZTER. Légszennyezés Közlekedési eredető légszennyezés Pollenszennyezés, jelentıs szállópor Szmogriadó lehetısége Szegeden"

Átírás

1 5. PROBLÉMAKATASZTER A korábbi fejezetekben már bemutattuk, hogy a kistérségben az elmúlt tíz év folyamán jelentısen javultak a környezetvédelem infrastrukturális mutatói. Megoldódott a Szeged és a környezetében levı települések szennyvíz-csatornázottsága, kiépült a hulladékgazdálkodási rendszer, jelentıs elırelépés történt a csapadékvíz-elvezetésben. Ugyanakkor továbbra sincs egyértelmően tisztázva az ivóvízjavító program jövıje (a mőszaki megvalósítás tervei készen vannak, de az egész program indokoltsága kétségeket vet föl). Romlott a levegı minısége (megnıtt átmenı forgalom, erısödı pollenszennyezés), erısítésre vár az árvízvédelmi rendszer. Jelen fejezetben a még aktuális, fontosabb problémákat foglaljuk össze. Jelezzük egyúttal azt is, hogy ezek egy része nem olyan, hogy azokra önálló környezetvédelmi programot lenne célszerő készíteni. Légszennyezés Közlekedési eredető légszennyezés Pollenszennyezés, jelentıs szállópor Szmogriadó lehetısége Szegeden Hulladék Rendszeresen újraképzıdı illegális lerakók Szelektív győjtés hiányosságai (szerves hulladékok) Szennyvíz Sándorfalva, Szatymaz szennyvíztisztító és csatornahálózat építése Dóc szennyvíztisztításának bizonytalan jövıképe Zsombó szennyvízcsatornázásának kiépítése és bekapcsolása a tervezett közös rendszerbe, szennyvíztisztító léptesítés A fıként külterületeken fennmaradó szennyvízszikkasztás Ivóvízellátás A kistérségben (Algyı kivételével) általános minıségi problémák (fıként a határérték szigorítása miatt) Az új regionális vízellátó-rendszer(ek) kiépítésének indokoltságának tisztázása Csapadékvíz-elvezetés Több településen a vízelvezetı rendszerek hiányosak, esetenként állapotuk rossz A külterületi rendszerek vegyes tulajdoni szerkezete nehezíti a hatékony belvízelvezetést Az autópálya-építések által okozott belvízproblémák Zöldterület-gazdálkodás, települési környezet tisztasága A zöldterületek mennyiségi hiányosságai (pl. Szegeden visszaszorulásuk) Erdıtelepítések elmaradása, illetve hiányosságai Természetvédelem A települések, gazdálkodók folyamatos konfliktusai ott, ahol nagy a védett területek aránya (leginkább Dóc, Sándorfalva) Az Agrár-környezetvédelmi Program mőködési zavarai a természetközeli gazdálkodás segítése érdekben A tájökológiai szemlélető tájgazdálkodás hiányosságai 99

2 Talajvédelem A szénhidrogén-bányászat káros talajtani hatásai, rendezetlenségek Illegális szennyvízürítések talajkárosítása Defláció elleni védekezés hiányosságai Energiagazdálkodás A megújuló energiaforrások használatának kis részaránya A geotermikus energia felhasználása terén visszalépés Szegeden Helyi közlekedés A kerékpáros közlekedés hátrányos helyzete (hálózati hiányok, meglevı kerékpárutak minıségi problémái) A kerékpáros közlekedés társadalmi leértékeltsége A parkolási rendszer anomáliái Szegeden Zaj A közlekedés okozta zaj és légszennyezés határértéket meghaladó mértéke több településen (nagy átmenı forgalom Deszken, és generális probléma Szeged fıútjai közelében is) Rendkívüli környezeti veszélyek Árvízvédelmi rendszer gondja (fıként Szegeden) A jelentıs tranzitforgalom kockázata A szénhidrogén-termelés és -feldolgozás kockázata Táj A tájértékek csökkenése, kellı ismeretük hiánya A parlagosodás problémája Társadalmi tudat A környezettudatos szemlélet hiányosságai 100

3 6. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK FELÜLVIZSGÁLATA 6.1. A korábban meghatározott programok értékelése A helyzetértékelésben feltárt, illetve a problémakataszterben felsorolt környezeti problémák alapján újraértékeltük a 2005-ben kitőzött operatív környezetvédelmi programokat, megnéztük teljesítésüket, további indokoltságukat, módosításuk szükségességét, illetve új programok indokoltságát. Az értékelést a 2005-ben meghatározott sorrend szerint végezzük. 1. Program megnevezése: Korszerő térségi hulladékgazdálkodás kiegészítı program A térségben keletkezı hulladékok hosszú távon is hatékony elhelyezése, hasznosítása. A regionális hulladékgazdálkodási program hatékony folytatása Többnyire megvalósult, a korábbi anomáliák megszőntek, de több településen a régi hulladéklerakók rekultivációja késésben van Zsombó község teljes bekapcsolása a kistérségi hulladék programba Megvalósult 3. Feladat Megvalósítás értékelése A Szegedi Hulladékhasznosító Mő megvalósítása Kapcsolható alprogram 1a Alprogram: Aktualitása fennmaradt, de idıben lényegesen kitolódott A településeken keletkezı illegális hulladéklerakók felszámolása, újraképzıdésük megakadályozása A rendszeresen keletkezı illegális hulladéklerakók felszámolása, továbbiak keletkezésének megakadályozása. Felvilágosító tevékenység a külterületi lakosság körében, erélyes szankcionálás, a civil szervezetek érdemi bevonása Aktualitása megmaradt, bár a települési hulladékudvarok kialakítása, a hulladékgyőjtés területi kiterjesztése nyomán javult a helyzet 101

4 Települési hulladékudvarok kialakítása (ott, ahol még nincsenek), a hálózat bıvítése Dóc kivételével megvalósult 3. Feladat Megvalósítás értékelése A néhány településen már bevált akcióprogramok folytatása az illegális lerakók felszámolására Civil szereplık bevonásával alkalmilag megvalósul 2. Program megnevezése: Szennyvíztisztítás, csatornázás kiegészítı program A környezetkárosítást megakadályozó szennyvízelhelyezés és -tisztítás megvalósítása az egész kistérség területén. A regionális szennyvíz-gazdálkodási program hatékony folytatása A befejezett ISPA program nyomán Szeged, Deszk, Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza szennyvíz gondjai megoldódtak, és Dóc kivételével látható a megnyugtató jövıkép Sándorfalva és Szatymaz közös szennyvíz-csatornázása, tisztító építése (vagy Algyıhöz kapcsolása) Aktualitása megmaradt: a két település közös rendszert fog kialakítani, de a források még hiányoznak a megvalósításhoz 3. Feladat Megvalósítás értékelése Zsombó szennyvíz-csatornázása és bekapcsolása a Szegedi Tisztítóhoz Még aktuális: Zsombó három településsel összefogva oldja meg a problémát, megvalósítás jó úton halad 4. Feladat Megvalósítás értékelése Dóc község szennyvíz-csatornázása és helyi tisztítómő kialakítása 5. Feladat Megvalósítás értékelése A Domaszék-Röszke szennyvízrendszer bekötése a Szegedi Tisztítóhoz A helyi fejlesztések megtörténtek, kapacitási gondok vannak a tisztítónál, késıbb aktuálissá válhat 102

5 3. Program megnevezése: Települési csapadékvíz-elvezetés A kistérség településeinek mentesítése az esetlegesen keletkezı belterületi belvízelöntésektıl. A települési csapadékvíz-elvezetık biztonságos kiépítése A települések többségén jelentıs elırelépés történt, de a 2010-es év rámutatott a hiányosságokra, így aktualitása megmaradt Pénzügyi források megszerzéséhez pályázatok Több sikeres pályázat segítette az elvezetı rendszerek kiépítését, de további források szükségesek a biztonságos elvezetéshez 4. Program megnevezése: Belvízgazdálkodás A kistérségi települések bel- és külterületeinek mentesítése az esetlegesen keletkezı belvizektıl, egy új szemlélető vízvisszatartásokkal is számoló belvízvédelemmel. A várható belvízelöntések modellezése, a csatornahálózat kapacitásainak felülvizsgálata A megkezdett vizsgálatok folytatása indokolt, a Mórahalmon kiépülı információs rendszer a Szegedi Kistérségben is hasznosulhat Digitális terepmodell segítségével a belvíz-visszatartás potenciális területeinek meghatározása Jelenleg is folyik ilyen célú kutatás, de a digitális terepmodellek által lefedett területek kiterjesztése indokolt lenne 3. Feladat Megvalósítás értékelése A belvizek biztonságos elvezetésének biztosítása a kapcsolódó rendszerek felé A fejlesztések ellenére aktuális. Új feladatot jelent az autópálya építkezések belvízképzıdésre és -elvezetésre gyakorolt káros hatásainak felszámolása 103

6 5. Program megnevezése: Egészségesebb, lakhatóbb kistérségi környezet A kistérség területén rendszeresen jelentkezı életminıséget rontó környezeti hatások megelızése, csökkentése. Parlagfő elleni összehangolt védekezés Talán még aktuálisabb, mint volt öt éve. De az is nyilvánvaló, hogy megoldása kistérségnél nagyobb területen igényel hatékonyabb fellépést. Szúnyogirtási akciók Szegeden eredményes, de folytatása indokolt, a kisebb településeken is hatékonyabbá kellene tenni ha sikerül forrást szerezni hozzá Kapcsolható alprogram 5a Alprogram: Erdısítés, defláció elleni védekezés A kistérségben jelentkezı szállópor mennyiségének csökkentése, esztétikusabb települési környezetek kialakítása. Korábban meghatározott feladat: Erdısítési, fatelepítési terv készítése, megvalósítása Aktualitása megmaradt 104

7 6. Program megnevezése: Alternatív energiaforrások hasznosításának fejlesztése Az alternatív, környezetkímélı energiaforrások hasznosításának elterjesztése a kistérség területén. A geotermikus energia környezetkímélı hasznosítását megalapozó kutatások (adatbázisok, technológiai fejlesztések) A Szegedi Egyetem vezetésével végzett KNRET program egyik fontos feladata volt. Ennek keretében hasznosítható eredmények születtek. A kutatások a most induló Kutató Egyetemi címhez kapcsolódó TÁMOP pályázatban is folytatódnak. Geotermikus kutatási és innovációs központ kialakítása Szegedi központtal országos érdekeltségő geotermális alapítvány jött létre (Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány GEKKO) 3. Feladat Megvalósítás értékelése Az energianövények termesztésének elterjesztése Aktualitása megmaradt 4. Feladat Megvalósítás értékelése Oktatási programok az alternatív energiák hasznosítására Az SZTE Kutató Egyetemi címhez kapcsolódó TÁMOP pályázat önálló alprogramjához kapcsolódva kutatás és oktatás területe is érintett 105

8 7. Program megnevezése: Helyi értékek védelme, a kistérség idegenforgalmi vonzerejének fejlesztése A Szegedi Kistérség jelentıs természeti, építészeti és egyéb társadalmi értékekkel és adottságokkal rendelkezik. A program célja, hogy ezeket feltárja, és károsításuk nélkül alkalmassá tegye azokat rekreációs célokra. 7a Alprogram: Kistérségi egyedi tájérték kataszter készítése Feltárni, és egyedi tájérték kataszterbe összefoglalni a kistérség területén védelemre érdemes természeti és épített környezeti értékek körét, kialakítani egy a prioritást a településképi szempontból jelentıs épületek állagának megóvására, azok védelem alá helyezésére. Egyúttal segíteni a településeket a védetté nyilvánítások szakmai megalapozásában. Az egyedi tájérték kataszter elkészítése ez alapján a szükséges védettségeket biztosító határozatok meghozatala, védettséghez a szükséges mőszaki teendık elıkészítése Aktualitása megmaradt, hiszen csak Röszke készített ilyen katasztert a kistérségbıl Tanösvények, gyalogos valamint kerékpáros túraútvonalak kialakítása a térség értékeinek bemutatására, erdei iskola program kialakítása 7b Alprogram: Aktualitása megmaradt. A kerékpáros túraútvonalak kiépítése hiányos (pl. fontos lenne a Maty-ér és Domaszék szakasz megépítése), új tanösvények csak Röszke területén lettek kialakítva, az erdei iskolai program helyét országos szinten is helyére kellene tenni A Gyálai Holt-Tisza holtág-rehabilitációja A Gyálai Holt-Tisza rehabilitációja, bekapcsolása a helyi rekreációba. A holtág rehabilitáció tervezése és kiviteleztetése Aktualitása megmaradt. 106

9 7c Alprogram: Kistérségi turizmusfejlesztés program A kistérség településeinek többsége jó turisztikai adottságokkal rendelkezik, s közös megvalósítású tervek is megfogalmazódóban vannak. Összehangolt turizmus-fejlesztési program (tanyai, falusi turizmus fejl.) Aktualitása megmaradt Települési és térségi marketing fejlesztése A települések inkább önállóan próbálnak lépni a marketing területén, a kistérségi összefogás ezen a téren továbbra is hiányzik 7d Alprogram: Füvészkert felújítási program A Füvészkert bekapcsolása a város látványosságait bemutató túraútvonalba, a kerti közgyőjtemény fejlesztése, a speciálisan Füvészkerthez kötıdı rekreációs és ismeretterjesztı centrum kialakítása. A SZTE Füvészkert turisztikai, természetvédelmi értékeinek bemutatása, fejlesztése, a füvészkert bekapcsolása a városi túraútvonalba A fejlesztés saját erıbıl történt, aktualitása fennmaradt Multifunkcionális erıgép és adapterei beszerzése, kerítés felújítás, burkolt utak felújítása Részlegesen valósult meg, aktualitása megmaradt 3. Feladat Megvalósítás értékelése Energiatakarékos üzemeltetéső bemutató üvegház és elınevelı ház felépítése Aktualitása megmaradt 107

10 7e Alprogram: Magyarország kapuja turisztikai, régészeti és tájtörténeti bemutatóhely Az M5 és M43 autópálya megépítése jó lehetıségeket teremtene arra, hogy az országhatár közelében kialakított autós pihenıhely közelében (esetleg ahhoz kapcsolva) bemutatásra kerüljenek a térségünkre jellemzı táj- és kultúrtörténeti értékek, illetve az autópálya-építkezések során feltárt régészeti emlékek rövid és hosszú távú idegenforgalmi marketinget szolgálva. A bemutatóhely szakmai programjának kialakítása (tervezés, kivitelezés) Megvalósításának ötlete a kistérségi programon nem lépett túl ettıl függetlenül hosszú távon érdemes lenne az ötlettel foglalkozni 8. Program megnevezése: Környezetbarát közlekedés fejlesztése A környezetbarát közlekedési eszközök használati lehetıségeinek elterjesztése, a tömegközlekedési eszközök korszerősítése, a környezetet szennyezı anyagok kibocsátásának csökkentése egy racionalizáltabb közlekedésszervezéssel. A programot több alprogram kialakításával célszerő megvalósítani. 8a Alprogram: Kerékpárút-fejlesztés A települések belterületein, frekventált külterületein kerékpárutak létesítése Elırelépések történtek, de aktualitása fennmaradt Települések közötti kerékpárút-hálózat fejlesztése a jelenlegi tervek megvalósításával, továbbfejlesztésével Elırelépések történtek, de aktualitása fennmaradt 3. Feladat Megvalósítás értékelése A Szegeden kiépített kerékpárutak hálózatba kapcsolása, hatékonyan használható útvonalak kialakítása Elırelépés történt, több helyen új kerékpáros sávok lettek kijelölve, de aktualitása továbbra is megmaradt 108

11 4. Feladat Megvalósítás értékelése Szegeden a korábban kiépített kerékpárutak felújítása, használhatóságának biztosítása Javulás történt, de a program aktualitása megmaradt 5. Feladat Megvalósítás értékelése A nemzetközi kerékpáros kapcsolatok fejlesztése 8b Alprogram: A vízi szállítás fejlesztése Alig történt valami, aktualitása továbbra is fennáll Kikötıfejlesztés Szegeden (és Algyın?) Aktualitása hosszabb idıtávlatban lehet A kikötıhöz kapcsolódó közúti- és vasúti kapcsolatok kialakítása Még nincs igazi aktualitása 3. Feladat Megvalósítás értékelése Vámügyi szolgáltatások biztosítása A fejlesztés elmaradása miatt jelenleg nem aktuális 8c Alprogram: Autómentes nap Az autómentes nap évenkénti megszervezése, területi bıvítése, jobb propaganda kialakítása 8d Alprogram: A rendszeresen megvalósuló programnak nincs sem megfelelı propagandája, sem igazi társadalmi támogatottsága Szeged közlekedés-szervezésének felülvizsgálata Kritikus forgalmi helyzetek értékelése, a szükséges forgalmi változtatások megvalósítása Jelentıs elırelépés történt, az M43-as autópálya átadása és a városban zajló, beruházások befejezése után újraértékelésük szükséges 109

12 8e Alprogram: A szegedi tömegközlekedés környezetvédelmi szempontú továbbfejlesztése Elektromos hajtású tömegközlekedés kiterjesztése lehetıségeinek vizsgálata A vonalak korszerősítése mellett azok hosszának bıvítése is megvalósul A gépjármőpark korszerősítése (gázüzemő autóbuszok, alacsony padlójú jármővek számának növelése) 9. Program megnevezése: Egészséges ivóvíz biztosítása Folyamatosan megvalósul A kistérség lakosságának ellátása az elıírásoknak megfelelı minıségő ivóvízzel. A Dél-Alföld jelentıs részére kiterjedı vízellátó rendszer megváltozott feltételekhez igazodó megtervezése, kivitelezése 10. Program megnevezése: Az alapprobléma továbbra is fennáll. A tervezési folyamat a regionális vízhálózatok kialakítására több alternatívában megtörtént. Kételyek merülnek ugyanakkor fel, hogy indokolt-e a határérték oly mértékő szigorítására az arzén esetében, mint ami elıírásra került. Vélhetıen más alternatívákat is meg kellene vizsgálni a kistérségi települések ivóvízellátásánál, mint a jelenleg kidolgozottak. A szénhidrogén kitermelés káros környezeti hatásainak felszámolása A kistérség területén a szénhidrogén-kutatás és -bányászat során elıidézett környezeti károk felszámolása. A szénhidrogén bányászat által elıidézett környezeti károk felmérése A szükséges kármentesítési feladatok elvégzése 110

13 11. Program megnevezése: Környezetbarát gazdálkodás elterjesztése A természeti adottságokat nem veszélyeztetı, de gazdaságilag eredményes mezıgazdasági termelés elterjesztése. 11b Alprogram: Az agrár-környezetvédelmi programokhoz való kapcsolódás segítése A gazdálkodók folyamatos tájékoztatása a pályázati lehetıségekrıl Pályázatok elkészítésének segítése Megtörténik, az Agrár Kamara segítséget nyújt, de aktualitása továbbra is megmaradt 11b Alprogram: Szegedi Kistérség élıhely-térképének elkészítése tájökológiai értékelése Az elkészült élıhelytérkép segítségével pontosítani, jellemezni lehetne a helyi és országos természetvédelmi oltalomra érdemes területek körét. Az felhasználható a települések fejlesztési, rendezési terveinek pontosítására (természetvédelmi konfliktus megelızés), a helyi agrár-környezetvédelmi programok tervezésére, lebonyolítására, és a helyi oktatás vagy az ökoturizmus fejlesztéséhez is alapot nyújthat. Élıhelytérkép-adatbázis elkészítése, kiértékelése Érdekeltség hiányában nem valósult meg, a késıbbiekben mindenképpen hasznos lenne 11c Alprogram: A Szegedi Kistérség parlagtérképének elkészítése A parlagtérkép segítségével pontosítani lehet a parlagok pontos helyét, kiterjedését. Az elkészült térkép felhasználható a helyi agrárkörnyezetvédelmi programok tervezésére, lebonyolítására, egy-egy település tájtervezésére. Az állapotértékelés segítséget nyújthat ahhoz, hogy a kérdéses parlagnak milyen a természetessége, milyen változások, folyamatok zajlanak rajta, az eddigi kezelés megfelelı-e vagy sem, s ott milyen területhasználat lenne javasolható. Részletes parlagtérkép elkészítése, kiértékelése Csak részleges felmérések történnek, aktualitása továbbra is megmaradt 111

14 11d Alprogram: Az özöngyomok térképezése, monitoringja a kistérségben A hosszú távú program célja az özönnövények elleni védekezés megalapozása, terjedésük monitoringja, visszaszorításuk megszervezése. Elkészülne a kistérségben elıforduló özöngyomok részletes elterjedési térképe (mennyiségi, dinamikai attributumokkal). Mindezzel párhuzamosan a védekezés és visszaszorítás megtervezése is megtörténne. A védekezés megindulásával az eredmény hatékonyságát is mérni kell. A programnak akár több évtizedes kifutási ideje is lehet. Özöngyomok elterjedési térképe, az ellenük való védekezési tapasztalatok összegyőjtése, visszaszorítási intézkedések 11e Alprogram: Továbbra is megmaradt aktualitása, hiszen a növekvı pollenszennyezés fı forrását adják Természetszerő gyep- és erdıgazdálkodás támogatása A Szegedi Kistérség természetességi állapotának javítása. Megalapozását segíthetik a korábbi alprogramokban megfogalmazott térképezési, adatbázis-építési munkálatok. A program lényege a természeti területek csökkenésének, állapotuk romlásának megállítása, javítása, egyúttal a tájhoz alkalmazkodó gazdálkodás segítése. Homokhátsági semlyékek állapotjavítása: Komplex víz- és gyepgazdálkodási program Homoki sztyepprét rekonstrukció a parlagok helyén extenzív állattenyésztés támogatásával 3. Feladat Megvalósítás értékelése Homoki nyárasok és tölgyesek telepítése erdıs sztyepp mozaikok kialakításával 4. Feladat Megvalósítás értékelése Nemes nyárasok hazai nyárasokra történı lecserélése a Tisza és a Maros hullámterén 112

15 5. Feladat Megvalósítás értékelése Mentett oldali és hullámtéri mocsárrét rekonstrukció extenzív állattenyésztés támogatásával 6. Feladat Megvalósítás értékelése Főz-nyár erdık és kocsányos tölgyesek telepítése az Atka-szigeti Holt-Tisza, a Nagyfai Holt-Tisza és a Gyálaréri Holt- Tisza mentén, folyóparti árterek hasznosítása nemesfőzzel 7. Feladat Megvalósítás értékelése Ezüstfa-visszaszorítás szikes és homoki gyepeken 8. Feladat Megvalósítás értékelése Özöngyomok visszaszorítása hullámtéri erdıkben 9. Feladat Megvalósítás értékelése Szikes rét rekonstrukció a Szıreg- Deszki-legelın és Torontál más területein 10. Feladat Megvalósítás értékelése Kocsányos tölgy telepítés erdıs sztyepp mozaikok kialakításával Torontálban 1 Természetbarát halgazdálkodás a Fehér-tón 11f Alprogram: Tájkezelési kézikönyv az önkormányzatok és a gazdálkodók számára Az alprogramok megvalósítását segítı, útmutató jellegő kiadvány. A részletes, konkrét területekre lebontott gyakorlati útmutatókat tartalmazó kézikönyv elkészítése 113

16 6.2. Új programként javasolandó feladatok 12. Program megnevezése: A települési rendezési tervek ár- és belvízvédelmi célú felülvizsgálata A települések élet- és vagyonbiztonságának javítása. Indokoltság: A 2010-es árvizek tapasztalati azt mutatják, hogy felül kell vizsgálni a települések épületeinek állékonyságát esetleges vízborítás idején, értékelni kell a hullámterek és az árterületek beépítettségét, a települések domborzati adottságait. Fel kell tárni a belvizek elfolyását esetlegesen akadályozó tereptárgyakat. Feladatok és ütemezése: 1. Feladat Végrehajtásért felelıs Határidı Forrásigény (eft) A rendezési tervek felülvizsgálata Önkormányzatok folyamatos Az élet- és vagyonbiztonságot javító intézkedések megvalósítása Önkormányzatok folyamatos Közremőködı szervezetek Önkormányzatok ATIKÖVIZIG A végrehajtás ellenırzése: Az eredményesen mőködı helyi vízkárelhárítás. Feladatai A felülvizsgálatok elvégzése Szakmai tanácsadás Eredményesség vizsgálat: A káresemények számának és súlyosságának csökkenése. Forrástérkép Forrás megnevezése Összeg (millió Ft) Megjegyzés Helyi és pályázati források A felülvizsgálat elvégzésére Központi források A védelmi képesség fokozását segítı beavatkozásokra 13. Program megnevezése: A kistérség árvízvédelmi biztonságának javítása A védelmi képesség javítása a Tisza árvizeivel szemben. Indokoltság: A évi árvíz helyi tapasztalati azt mutatták, hogy egy újabb hasonló mértékő árvíz eredményes kivédése bizonytalan fıleg Szeged központi részein. Az élet- és vagyonbiztonság miatt a régió központi településén a kockázatot mindenképpen csökkenteni szükséges. A program jól illeszthetı a Szeged fı utcája a Tisza elképzelésekhez. 114

17 Feladatok és ütemezése: 1. Feladat Végrehajtásért felelıs Határidı Forrásigény (eft) A védelmi képességet javító fejlesztések elıkészítése és megvalósítása A fejlesztési program városképhez való igazítása ATIKÖVIZIG ATIKÖVIZIG és Szeged MJV önkorm. folyamatos folyamatos Közremőködı szervezetek ATIKÖVIZIG Szeged MJV önkormányzat A végrehajtás ellenırzése: Az eredményesen mőködı helyi vízkárelhárítás. Feladatai Eredményesség vizsgálat: A káresemények számának és súlyosságának csökkenése. Forrástérkép Tervezés és megvalósítás Városfejlesztési tervek összhangba hozása Forrás megnevezése Összeg (millió Ft) Megjegyzés Helyi és pályázati források A felülvizsgálat elvégzésére Központi források A védelmi képesség fokozását segítı beavatkozásokra 115

18 6.3. A 2005-ben készült kistérségi környezetvédelmi program összefoglaló értékelése Öt évvel a korábbi kistérségi környezetvédelmi program elkészülte után azt állapíthatjuk meg, hogy jelentısen javultak a kistérség környezeti mutatói. Két sikeres ISPA pályázat nyomán, mind a kommunális szennyvizek győjtése és a kezelése, mind a hulladékgyőjtés és elhelyezés terén igazi áttörés következett be. Igaz, a kistérség néhány Szegedtıl távolabb fekvı település esetén a szennyvízelhelyezés még továbbra is gond, de a korábban legneuralgikusabb két területen megnyugtató megoldások születtek. A következı idıszakban e két területre már lényegesen kevesebb figyelmet kell fordítani, de segíteni kell a még gonddal küzdı négy települést. Az öt évvel korábban megfogalmazott környezeti programok helyessége beigazolódott, igaz több továbbra is aktuális maradt, s alig volt néhány elem, ami teljesen figyelmen kívül maradt. Az elmúlt idıszak változásai két, részben egymással összefüggı stratégiai program megfontolását tette szükségessé az árvízvédelem területéhez kapcsolódva. Fontos kistérségi kereteken túli stratégiai kérdés az egészséges ivóvíz megoldásának megnyugtató, de emellett ésszerő rendezése. Az közlekedési infrastruktúra belelátható idın belüli minıségi változása (az M43 autópálya elkerüli a kistérség településeinek belterületét, szegedi fejlesztések lezárulása) több még fennálló környezeti problémát is megold. Így a korábban kevesebb figyelmet, eredményességet felmutató területekre lehet majd nagyobb gondot fordítani. Mindenképpen indokolt lenne a települési környezetvédelmi programok felülvizsgálata ott, ahol ez nem történt meg, de elsısorban Szeged város esetében, azokon a településeken pedig, ahol ilyen még nem is készült önállóan, szükséges lenne ezek elkészítése. (Ez utóbbiban továbbra is fel tudom ajánlani segítségem oly módon, hogy azt szakdolgozati témaként az SZTE diákjai irányításommal és az érintett település segítségével elkészítik.) Fontos lenne, hogy a kistérség nyilvánítson érdemi véleményt a megfogalmazott programokról, hiszen csak megfelelı politikai állásfoglalás után érdemben lehetne foglalkozni a megvalósításra érdemesnek tartott programokkal, s ennek során lehetıség nyílna a Megyei Önkormányzat és az ATI-KTVFE véleményében hiányolt ütemezéssel, illetve a szükséges források megjelölésével. 116

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

SZEGED 2011. február

SZEGED 2011. február A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2011. február A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Települési hulladékgazdálkodás korszerősítése

Települési hulladékgazdálkodás korszerősítése IV. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK A helyzetértékelésben feltárt, illetve a problémakataszterben felsorolt környezeti problémák alapján Mórahalom város számára a következıkben ismertetett operatív környezetvédelmi

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Tiszasziget. * 2001 ** tervezés alatt

Tiszasziget. * 2001 ** tervezés alatt Tiszasziget A Szegedtıl mintegy 15 km-re fekvı, közúti határátkelıvel rendelkezı település számottevı népességnövekedést mutat. Területe mély fekvéső, itt található Magyarország legmélyebb pontja (75,8

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név: Novák Gyula Születési idő: 1953. 12. 31. Állampolgárság: magyar ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése /

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE

4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE 4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE 48 Algyı A település neve összeforrt a magyar kıolaj-kitermeléssel. Az Algyı határában kitermelt kıolaj és földgáz máig nemzetgazdasági jelentıségő,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú KEOP 1.1.1/B pályázattal

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

ISPA-tól a Kohéziós Alap pályázatig. Veszprémi szennyvíz projekt

ISPA-tól a Kohéziós Alap pályázatig. Veszprémi szennyvíz projekt ISPA-tól a Kohéziós Alap pályázatig Veszprémi szennyvíz projekt 2001-2006. Budapest, 2006. november 02. Elızmények - 2000. IV. negyedév Beruházási és fejlesztési igények megjelenése Pályázati lehetıségek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya A kutatás-fejlesztés és az innováció a válságkezelés hosszú távú eszköze A válság természete A jelenlegi válság: globális, nemzeti sajátosságok egyszerre pénzügyi és gazdasági,

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Jogszabályi környezet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17-18. 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. 5. sz. melléklet 2 Intézkedési terv

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

3. ábra. A Szegedi kistérség elhelyezkedése és áttekintı térképe (Firbás Térképstúdió)

3. ábra. A Szegedi kistérség elhelyezkedése és áttekintı térképe (Firbás Térképstúdió) 2. A KISTÉRSÉG RÖVID BEMUTATÁSA A Szegedi kistérség Csongrád megye déli felének középsı harmadán, az Alsó-Tisza, illetve a déli országhatár mentén helyezkedik el. Mintegy 753 km 2 -es kiterjedése az ország

Részletesebben

Pályázatok évben Röszke Községben

Pályázatok évben Röszke Községben RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pályázat célja Röszke-Domaszék szennyvíztisztító telep korszerűsítése A Röszkei Általános Iskola felújítása, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése Kulturális

Részletesebben

A környezet állapotára vonatkozó legfontosabb megállapítások Légszennyezés. A településen érdemi légszennyezı nincs. Mint az egész Dél-Alföldön, itt

A környezet állapotára vonatkozó legfontosabb megállapítások Légszennyezés. A településen érdemi légszennyezı nincs. Mint az egész Dél-Alföldön, itt Tiszasziget A Szegedtıl mintegy 15 km-re fekvı, közúti határátkelıvel rendelkezı település számottevı és folyamatos népességnövekedést mutat (2003 és 2008 között is több mint száz fıvel nıtt a népesség).

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata

Őcsény Község Önkormányzata .../2013.(X.31.) Kt. számú határozat Őcsény Község Önkormányzata Környezetállapot Felmérés 2013. 2013. október A határozat kihirdetésének napja: 2013. november 4. Pollák Csaba jegyző A környezet védelmének

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat,

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság által 1401. sorszám alatt bejegyzett társadalmi

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben